Kapitel 6. JuridisKe problemstillinger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitel 6. JuridisKe problemstillinger"

Transkript

1 Kapitel 6. JuridisKe problemstillinger som udgangspunkt må pleje og omsorg af svage grupper som personer med demens aldrig ske ved fysisk magt eller anden tvang. i særlige tilfælde og under særlige betingelser kan medarbejdere dog efter den gældende lovgivning opnå en tilladelse til at anvende magt i en periode, da dette kan være en forudsætning for, at der ikke sker omsorgssvigt. fx kan der være tale om en person med demens, som nægter at lade sig vaske eller få børstet tænder. der kan også være tale om dørsøgende personer med demens, som kan fare vild og dermed udsætte sig selv for fare. der er forskellige hensyn, som skal balanceres. personen med demens skal på den ene side så vidt muligt bevare sin ret til at bestemme over eget liv. på den anden side skal personen med demens hjælpes i de situationer, hvor vedkommende på grund af sin sygdom ikke er i stand til at klare sig selv. medarbejdere kan altså dagligt stå i svære dilemmaer. regelsættet er med til at hjælpe medarbejderne til at løse situationerne, samtidig med at retssikkerheden for personen med demens sikres bedst muligt. for pårørende til en person med demens kan det på den ene side være vanskeligt at være vidne til, at magtanvendelse anvendes over for éns nære. på den anden side kan pårørende have et ønske om, at bestemte foranstaltninger iværksættes fx at personen med demens holdes tilbage, hvis han eller hun er på vej til at forlade boligen og det kan til tider være svært for de pårørende at forstå, at der er foranstaltninger, som medarbejderne ikke bare må gennemføre uden tilladelse. endelig kan de pårørende også være i tvivl om, hvad værgemål og plejetestamenter indebærer, og hvordan forholdet er mellem disse og reglerne om magtanvendelse. i dette kapitel beskrives de juridiske forhold vedr. personer med demens. samtidig gives eksempler på, hvordan juraen opleves i praksis, bl.a. på baggrund af en kortlægning af kommunernes demensindsats, som Kl har foretaget, samt en afdækning af erfaringer med magtanvendelse i praksis foretaget af socialt uviklingscenter (sus). 6.1 Magtanvendelse efter serviceloven i serviceloven er fastsat regler om kommunens mulighed for at anvende magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor personer med betydeligt og varigt nedsat psykisk funktionsevne, eksempelvis som følge af demens, psykisk udviklingshæmning, alvorlig hjerneskade eller kronisk sindslidelse. tilladelsen til indgrebene gives efter en grundig sagsbehandling på myndighedsniveau, enten af kommunalbestyrelsen eller af de sociale nævn. i praksis er det medarbejderne, som yder plejen og omsorgen over fx personen med demens, som får tilladelsen. det overordnede formål med reglerne om magtanvendelse i serviceloven er at øge retssikkerheden for de personer, som ikke er i stand til at tage vare på deres eget liv, og som ofte ikke er i stand til at give et gyldigt samtykke, fx som følge af en fremskreden demenssygdom. samtidig skal reglerne sikre, at medarbejdere, der arbejder med personer med betydeligt og varigt nedsat psykisk funktionsevne, har et klart grundlag at udføre deres arbejde på. anvendelse af magt skal altid stå i rimeligt forhold til det, der søges opnået, og skal kun anvendes undtagelsesvist i særlige situationer, hvor omsorg, pleje og socialpædagogisk bistand ikke er tilstrækkeligt. forud for enhver form for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten skal der således foretages, hvad der er muligt for at opnå personens frivillige medvirken til en nødvendig foranstaltning. efter serviceloven kan der gives tilladelse til: Kortlægning af demensområdet i Danmark

2 Kortlægning af demensområdet i danmark 2010 anvendelse af personlig alarm- eller systemer, særlige døråbnere fastholdelse for at undgå personskade fastholdelse i personlige hygiejnesituationer tilbageholdelse i boligen stofseler til fastspænding for at forhindre fald optagelse i særlige botilbud uden samtykke. tilladelserne til at anvende magt gives som hovedregel for tidsbegrænsede perioder. der kan ikke gives tilladelse efter serviceloven til at anvende andre former for magtanvendelse end de, som nævnes oven for. Indberetninger af magtanvendelse når der iværksættes indgreb i den personlige frihed, skal indgrebet registreres og indberettes til kommunalbestyrelsen eller regionsrådet. registrering af indgrebet skal ske straks og senest dagen efter, at indgrebet har fundet sted, mens selve indberetningen af lovligt iværksatte foranstaltninger skal ske én gang om måneden. der er udarbejdet særlige skemaer til registrering og indberetning af magtanvendelse efter serviceloven. skemaerne er senest opdateret pr. 1. januar de kan findes på socialministeriets hjemmeside: Handleplaner Kommunen skal ifølge serviceloven udarbejde handleplaner for de personer, der har været anvendt magt over for. handleplanen skal omhandle, hvordan man fremover kan undgå magtanvendelse i omsorgen for den pågældende. formålet med en handleplan er at styrke en socialpædagogisk praksis med henblik på at begrænse eller undgå magtanvendelse. forpligtelsen til at udarbejde handleplaner skal ses i sammenhæng med, at tilladelsen til at anvende magt gives for en tidsbegrænset periode. der skal således udvikles metoder og redegøres for, hvordan omsorgsindsatsen fremover kan gennemføres uden magtanvendelse. se mere om socialpædagogiske metoder i kapitel 7 om pleje og omsorg. reglerne om magtanvendelse i serviceloven kan findes på socialministeriets hjemmeside eller på Magtanvendelse efter sundhedsloven også på sundhedsområdet er fastsat regler om eventuelle indgreb i selvbestemmelsesretten. hovedregelen i sundhedsloven er, at det ikke er tilladt at udøve tvang i forbindelse med udførelsen af den sundhedsfaglige behandling. indledes eller fortsættes en behandling uden, at der foreligger et informeret samtykke, vil der ifølge sundhedsloven med få undtagelser fx i forhold til epidemi være tale om tvang. der eksisterer således ikke i dag generelle regler i dansk ret, der hjemler adgang til anvendelse af tvang i somatikken (fysiske lidelser) i forbindelse med sundhedsfaglig behandling. nogle patienter mangler varigt evnen til at give informeret samtykke og er at betragte som varigt inhabile. med dette menes tilfælde, hvor evnen til at handle fornuftsmæssigt er varigt fraværende, fx på grund af fremadskridende demens. Kroniske sindslidende og sindslidende med langvarige sygdomsforløb hører også ofte til denne gruppe. efter sundhedsloven skal en patient, der ikke selv kan give informeret samtykke, informeres og inddrages i drøftelserne af behandlingen i det omfang, patienten forstår behandlingssituationen, medmindre dette kan skade patienten. patientens tilkendegivelser skal, i det omfang de er aktuelle og relevante, tillægges betydning. denne forpligtelse understreger vigtigheden af, at patienten inddrages i behandlingen i videst muligt omfang. hvis en patient i ord eller handling tilkendegiver, at vedkommende ikke vil behandles, er der uanset samtykke hertil fra en værge eller de pårørende ikke hjemmel i sundhedsloven til at gennemføre behandlingen. patienter med et øjeblikkeligt behandlings- 38 Kortlægning af demensområdet i Danmark 2010

3 behov, der midlertidigt eller varigt mangler evnen til at give informeret samtykke, kan dog behandles af en sundhedsperson uden samtykke fra patienten, værgen eller nærmeste pårørende, hvis øjeblikkelig behandling er påkrævet for patientens overlevelse eller for på længere sigt at forbedre patientens chance for overlevelse eller for et væsentligt bedre resultat af behandlingen. i de tilfælde, hvor en varigt inhabil patient, eksempelvis en person med demens, protesterer mod en behandling, må sundhedspersonalet således med de gældende regler vurdere, om der er grundlag for at anvende tvang efter reglerne i psykiatriloven (se nedenfor), eller om behandlingen kan foretages med begrundelse i, at øjeblikkelig behandling er påkrævet for patientens overlevelse umiddelbart eller på sigt eller for et andet væsentligt bedre resultat af behandlingen. 6.3 Magtanvendelse efter psykiatriloven psykiatriske patienters rettigheder er i lighed med patienter, der lider af somatiske (fysiske) lidelser, først og fremmest reguleret i sundhedsloven. således gælder reglerne i sundhedsloven om informeret samtykke som udgangspunkt også for psykiatriske patienter. psykiatriske patienter kan dog med hjemmel i psykiatriloven i visse tilfælde behandles uden samtykke. bestemmelserne i psykiatriloven omfatter som hovedregel alene patienter, der er (heldøgns-)indlagt på psykiatrisk afdeling. psykiatriloven finder således ikke anvendelse i forhold til personer, der opholder sig uden for en psykiatrisk afdeling, herunder i psykiatrisk skadestue, ambulante afdelinger og distriktspsykiatrien. disse personer kan, så længe de ikke er indlagt, kun behandles med deres informerede samtykke, uanset om de ellers måtte opfylde betingelserne for tvang efter psykiatriloven. det følger heraf, at psykiatriloven som udgangspunkt ikke finder anvendelse i forhold til personer, der opholder sig på sociale tilbud uden for psykiatrisk afdeling, herunder fx personer med demens, der opholder sig i en plejebolig. hovedreglen om, at lovens anvendelsesområde kun er psykiatriske afdelinger, er fraveget på to punkter: for det første regulerer loven tvangsindlæggelse, der indledes uden for psykiatrisk afdeling. for det andet regulerer loven de situationer, hvor en frihedsberøvet patient indlægges med henblik på tvangsbehandling af en fysisk lidelse. reglerne om magtanvendelse efter henholdsvis sundhedsloven og psykiatri loven kan findes på indenrigs- og sund hedsministeriet hjemmeside eller på Praksiserfaringer med reglerne om magtanvendelse socialt udviklingscenter sus afdækkede i perioden , hvordan reglerne om magtanvendelse fungerer i praksis i kommunerne, herunder hvilke dilemmaer og barrierer der opleves, både på myndighedsniveau og på leverandørniveau. i det følgende redegøres for udvalgte af de erfaringer, som fremgår af sus afdækning. det bemærkes, at undersøgelsen er baseret på hhv. dialogmøder og temadage med i alt ca. 330 deltagere, herunder sagsbehandlere, konsulenter og jurister fra kommunale myndigheder samt ledere og medarbejdere på det sociale område. resultaterne giver altså ikke et dækkende billede af erfaringer med reglerne om magtanvendelse i serviceloven over hele landet. hele afdækningen af praksiserfaringer med reglerne om magtanvendelse kan findes på sus hjemmeside: afdækningen indikerer, at der er medarbejdere, som oplever det vanskeligt at balancere hensynet mellem omsorg om magt. det gælder både for myndighedspersoner og blandt medarbejdere på fx plejeboligområdet. begge parter peger på, at det er vigtigt med en fælles refleksion på stedet, men der udtrykkes også ønske om klarere retningslinjer, fx i form af øget vejledning Kortlægning af demensområdet i Danmark

4 Kortlægning af demensområdet i danmark 2010 om reglerne. endvidere oplever medarbejdere, at samarbejdet med de pårørende kan være vanskeligt i forhold til brugen af magt. der kan fx være pårørende, som har svært ved at forstå, at der ikke må sættes en lås på døren hos en person med demens, uden at vedkommende har givet samtykke til det. samtykkebegrebet er generelt et område, som ifølge afdækningen kan give udfordringer. det fremgår, at medarbejdere kan have vanskeligt ved at vurdere, hvornår der er tale om, at et samtykke fra en person med demens er afgivet. det rejses endvidere, at det kan være vanskeligt at agere efter et samtykke fra en person med demens, hvis vedkommende fortryder. også i forbindelse med spørgsmålet om samtykke efterlyses mere vejledning. det fremgår af Kl s kortlægning af demensområdet 4, at 85 pct. af kommunerne angiver at have udarbejdet særlige retningslinjer for brugen af magtanvendelsesreglerne. i 71 pct. af disse retningslinjer fremgår det, at demensspecialister skal inddrages i alle sager om magtanvendelse over for personer med demens. endvidere fremgår det af kortlægningen, som det også fremgår af rapporten fra sus, at medarbejderne generelt kan have svært ved at balance mellem begreberne magt og omsorg. det fremgår i den forbindelse, at medarbejderne ofte ikke oplever deres faglige indsats som udøvelse af magt, men derimod som en nødvendig omsorgsindsats. det gælder bl.a. i forholdt til alarm- og pejlesystemer og medicingivning. det bemærkes, at reglerne om magtanvendelse efter serviceloven senest er revideret med virkning fra den 1. juli 2010 og således efter sus afdækning samt Kl s kortlægning af dememsområdet. med ændringen følger bl.a. øgede muligheder for, at alarm- og pejlesystemer, herunder gps, kan anvendes til personer med demens uden forudgående myndighedsafgørelse, såfremt personen med demens ikke modsætter sig brugen af udstyret. gps og lign. kan give både større bevægelsesfrihed for personer med demens og også give de pårørende og medarbejderne større tryghed i hverdagen. se mere om dette samt om andre teknologier på demensområdet i kapitel 10. for så vidt angår medicingivning og anden sundhedsfaglig behandling, påpeges det bl.a. af kommunerne samt af eksperter og andre, som er i berøring med området, at det kan være problematisk, at det ikke er muligt efter sundhedslovens gældende regler at foretage en behandling uden samtykke, hvis personen opholder sig uden for psykiatrien. det problematiske i forhold til gruppen af personer med demens består i, at det på grund af sygdommens karakter kan være vanskeligt at opnå et samtykke. samtidig er der risiko for, at personen med demens ikke evner at forstå konsekvensen af fx at modsætte sig behandling. da personer med en fremskreden demens i dag oftest bor i en plejebolig og ikke opholder sig i psykiatrien kan psykiatrilovens undtagelser i forhold til kravet om samtykke ikke finde anvendelse i sådanne situationer. den samme problematik gælder, hvis personen med demens opholder sig på en afdeling på et sygehus, som ikke er psykiatrisk. det påpeges således af flere aktører, at det i yderste instans kan være vanskeligt indenfor det gældende regelsæt at foretage relativ basal sundhedsfaglig behandling, såsom fx tandbehandling, blodprøvetagning, indtagelse af smertestillende medicin eller øjendrypning. 6.5 Værgemål og fuldmagter Værgemål kan iværksættes for personer, som på grund af nedsat psykisk funktionsvene, herunder som følge af demens, er ude af stand til at varetage egne anliggender. Værgen skal indenfor værgemålets omfang varetage interesserne for den, vedkommende er værge for. i det følgende beskrives reglerne om værgemål og fuldmagter. Kommunen har pligt til at være opmærksom på, om der kan være behov for at beskikke en værge for personer med betydeligt nedsat psykisk funktionsevne, eksempelvis personer med demens. reglerne om værgemål findes i værgemålsloven. 40 Kortlægning af demensområdet i Danmark 2010

5 anmodningen om værgemål eller om ændring eller ophævelse af værgemål kan fremsættes af: den pågældende selv dennes ægtefælle, børn, forældre, søskende eller andre blandt de nærmeste Værgen eller en særlig værge Kommunalbestyrelsen regionsrådet politidirektøren. der findes følgende former for værgemål: økonomisk værgemål personligt værgemål fratagelse af retlig handleevne samværgemål. både økonomiske og personlige værgemål kan begrænses til at gælde dele af hhv. de økonomiske og de personlige forhold. med personlige forhold menes fx kontakten til de sociale myndigheder om den psykisk svækkedes hjemmehjælp eller indgivelse af en klage. det bemærkes, at et personligt værgemål ikke kan fratage en person hans eller hendes selvbestemmelse og handleevne på personligt plan. i særlige tilfælde kan en person med psykisk funktionsnedsættelse fratages sin retlige handleevne. dette gælder dog kun for så vidt angår økonomiske forhold, eksempelvis hvis dette er nødvendigt for at forhindre økonomisk udnyttelse af personen. langt de fleste værgemål, der iværksættes, er dog værgemål, hvor den pågældende ikke fratages den retlige handleevne, hvilket vil sige, at han eller hun fortsat er myndig. foruden ovennævnte former for værgemål kan der beskikkes et samværgemål. et samværgemål indebærer, at værgen og personen med psykisk funktionsnedsættelse handler sammen i de anliggender, som samværgemålet handler om. afgørelse om beskikkelse af en værge træffes af statsforvaltningen i den pågældende region. i nogle sager er det dog retten, der beskikker en værge. det gælder fx i de tilfælde, hvor den pårørende eller personen med psykisk funktionsnedsættelse selv protesterer. en værge kan ikke træffe beslutning om, at der må eller ikke må anvendes magt over for den psykisk svækkede. men i de sager, hvor der træffes beslutning om anvendelse af magt efter servicelovens regler, herunder fx i forhold til flytning, skal der indhentes bemærkninger fra en eventuel værge. formålet med dette er at give eksempelvis en person med demens en særlig retsgaranti i forbindelse med, at afgørelsen om tilladelse til magtanvendelse bliver truffet. hvis den psykisk svækkedes forhold kan sikres varetaget på anden forsvarlig måde end ved et værgemål, fx ved en fuldmagt til pårørende, er det ikke i alle tilfælde nødvendigt at beskikke en værge. de almindelige regler om fuldmagt findes i aftaleloven. alle, som har evnen til at handle fornuftsmæssigt, har mulighed for at give en fuldmagt til andre. en fuldmagt giver en anden person ret til at handle på ens vegne i økonomiske og personlige forhold. fuldmagten kan være af generel karakter, men kan også begrænses til kun at omfatte bestemte forhold. reglerne om værgemål i værgemålsloven og reglerne om fuldmagter i aftaleloven kan findes på Holdning og kendskab til værgemål og andre juridiske forhold i daisy-projektet, hvor der er gennemført en spørgeskemaundersøgelse om personer med demens og deres pårørendes hverdag m.v. (se mere i kapitel 8 om støtte, rådgivning og aflastning til personer med demens og pårørende), blev pårørende bedt om at tage stilling til, hvorvidt de ønsker, at personen med demens selv skal tage stilling til, hvordan og af hvem henholdsvis økonomiske og personlige forhold skal varetages i fremtiden. resultatet fremgår af tabel 6.1. det fremgår, at størstedelen af de pårørende er interesserede i, at personen med demens selv er med til at tage stilling til fremtiden. dette indikerer et behov for, at disse forhold Kortlægning af demensområdet i Danmark

6 Kortlægning af demensområdet i danmark 2010 Tabel 6.1 Dementes stillingtagen til fremtiden, besvaret af de pårørende Spørgsmål Ja (%) Nej (%) Ved ikke (%) ønsker de, at deres pårørende tager stilling til hvem der skal varetage de økonomiske forhold? ønsker de, at deres pårørende tager stilling til hvem der skal varetage de personlige forhold? ønsker de, at deres pårørende tager stilling til hvordan de økonomiske forhold skal varetages? ønsker de, at deres pårørende tager stilling til hvordan de personlige forhold skal varetages? Tabel 6.2 De pårørendes viden om lovgivning og sociale forhold Hvilket kendskab har De til flg.: Intet (%) Ringe/mindre Stort/meget (%) stort (%) sociallovgivning bankforhold fuldmagter generalfuldmagter Værgemål patienters retsstilling tidligt i demensforløbet drøftes i familierne, så alle ved, hvem personen med demens ønsker hjælp af, og hvilken hjælp der ønskes. endvidere blev de pårørendes kendskab til juridiske forhold, som er relevante i forbindelse med demens, afdækket. resultatet kan ses af tabel 6.2. det fremgår af tabel 6.2, at kun få pårørende oplever at have et højt kendskab til de juridiske forhold, som er relevante i forbindelse med demens. sammenholdt med, at de pårørende, som det fremgik oven for, angiveligt ønsker, at de fremtidige forhold afklares sammen med personen med demens, indikerer dette, at der kan være et behov for øget information. endelig blev både personerne med demens og de pårørende spurgt specifikt til deres holdning til og viden om værgemål. resultatet fremgår af tabel 6.3. Kun et fåtal af de pårørende og de adspurgte med demens finder, som det fremgår, at værgemål er at betragte som en umyndiggørelse. det fremgår dog samtidig, at knap halvdelen af de adspurgte med demens og en tredjedel af de pårørende ikke er bekendt med, hvad et værgemål er. 6.6 Plejetestamenter i et plejetestamente kan personen med demens tilkendegive ønsker for den fremtidige pleje og omsorg, mens vedkommende endnu er i stand til det. plejetestamenter 42 Kortlægning af demensområdet i Danmark 2010

7 Tabel 6.3 Holdning til og viden om værgemål Hvad er Deres holdning til værgemål? Demente (%) Pårørende (%) det er en god idé, hvis jeg/min pårørende får behov for hjælp. det kan være nødvendigt, hvis jeg/min pårørende ikke kan klare det selv Jeg vil ikke/min pårørende skal ikke have en værge et værgemål vil være alt for indgribende i mit/min pårørendes liv Værgemål er det samme som umyndiggørelse Jeg ved ikke, hvad værgemål er understøtter en person med demens i at kunne få indflydelse på hans eller hendes eget liv. samtidig kan plejetestamentet hjælpe medarbejdere til at give en værdig pleje, der så vidt muligt er i overensstemmelse med vedkommendes ønsker og den måde, personen med demens hidtil har levet sit liv på. det fremgår af serviceloven, at de vejledende tilkendegivelser i plejetestamenter så vidt muligt skal respekteres. plejetestamenter kan også medvirke til at aflaste de pårørende. tilkendegivelserne fra personen med demens kan således hjælpe og understøtte fx en ægtefælle, når han eller hun skal træffe forskellige og ofte svære valg på vedkommendes vegne. se eksempler på, hvad et plejetestamente kan indeholde, i boks plejetestamentet er udelukkende vejledende for den indsats, som medarbejdere skal udføre i forhold til plejen af personen med demens på det tidspunkt, hvor den pågældende ikke længere er i stand til selv at give udtryk for sine ønsker. dette skyldes, at forholdene for en person med demens kan Boks. 6.1 Indholdet af et plejetestamente Et plejetestamente kan indeholde: hvordan man ønsker at blive plejet i fremtiden hvordan man hidtil har levet sit liv oplysninger om madvaner oplysninger om vaner i forhold til påklædning oplysninger om fritidsinteresser Et plejetestamente skal ikke bruges til: at en person med demens på forhånd tilkendegiver, at der må bruges magt fx i forbindelse med den personlige pleje (men gerne ønsker vedr. dette) at en person med demens på forhånd tilkendegiver at vedkommende vil blive boende hjemme ønsker, der er omfattet af reglerne om livstestamenter i patientretsstillingsloven (for eksempel at man ikke vil modtage livsforlængende behandling i tilfælde af sygdom) Kortlægning af demensområdet i Danmark

8 Kortlægning af demensområdet i danmark 2010 Boks 6.2 Eksempel på en skabelon for et plejetestamente - Kolding Kommune Hvad er vigtigt for din døgnrytme? f.eks.: stå op tid, gå i seng tid, søvnvaner, toilet tider. Hvad er vigtigt i forhold til din personlige hygiejne? f.eks.: bad (brus/kar, koldt/varmt, hvor ofte, hvad tid på dagen), toiletbesøg, make-up/ barbering, frisør, fodpleje, neglepleje. Hvilke ønsker har du til din påklædning? f.eks.: hvilket tøj jeg kan lide at have på/ikke have på. farver/snit/stof. hverdagstøj/festtøj. nattøj. fodtøj. Hvad er vigtigt i forhold til mad og måltider? f.eks.: hvad jeg kan lide/ikke lide. ønsker i forhold til morgenmad/frokost/aftensmad. mellemmåltider. alkohol/kaffe/the/kolde og varme drikke. mine livretter. Har du vaner/uvaner, som du vil gøre opmærksom på? f.eks.: Jeg ryger cigaretter/cigarer/pibe (hvornår, mærke), jeg elsker saltlakrids. Hvad er din holdning til medicin? f.eks. håndkøbsmedicin. naturmedicin. Jeg tager helst ikke medicin. Hvilke hobbies har du? f.eks.: Kunst (genre, særlige kunstnere, udstillinger), kortspil, maling, tegning, håndarbejde, værkstedsarbejde, snedkeri, havearbejde. hvad ønsker du ikke at deltage i? Hvordan er dit forhold til aviser/ugeblade/litteratur mv.? f.eks.: Jeg læser avis/jeg læser ikke avis. Jeg læser ugeblade/jeg læser ikke ugeblade. litteratur (faglig, særlige emner, forfattere, dansk, udenlandsk). Hvordan er dit forhold til musik, tv, lyde, sange? f.eks.: musik jeg holder af/ikke kan lide. tv programmer jeg kan lide/ikke lide. Jeg ser ikke tv. radioprogrammer, jeg kan lide /ikke lide. Jeg hører ikke radio. musik (klassisk, jazz, pop) Jeg kan lide at synge. Hvad er vigtigt i forhold til naturen og frisk luft? f.eks.: Jeg vil gerne ud i naturen/jeg kan ikke lide at gå i flok. fisketure/havearbejde/ favoritblomster. Jeg holder mest at være inde. Hvordan har du det med de forskellige årstider? f.eks.: Jeg kan godt lide at fodre fugle om vinteren. Jeg elsker forårssolen. Hvordan er dit forhold til motion/gymnastik? f.eks.: hvilken motion dyrker du? hvor tit/hvor længe/hvad tid på dagen/indendørs/ udendørs gåture, løb, gymnastik, cykling, svømning mv. Jeg dyrker ikke motion. Hvad betyder højtiderne for dig (jul, fødselsdage mv.)? f.eks.: hvilke højtider fejrer du? hvordan fejrer du dem? med hvem? Jeg fejrer ikke højtider. Hvad tænker du om din fremtidige bolig? f.eks.: boligønsker ved flytning (bymæssig beboelse, etage, buske og træer udenfor mv.) indretning (farver, møbler). hvad vil du gerne have med hjemmefra, hvis du skal flytte i plejebolig? Hvad er vigtigt for dig i forhold til livets afslutning? f.eks.: hospice. ønske om at dø hjemme. Kontakt til nære pårørende. smertefrihed. Andre forhold? 44 Kortlægning af demensområdet i Danmark 2010

9 have ændret sig, siden plejetestamentet blev skrevet. det kan altså i visse tilfælde være i strid med den pågældendes tarv at følge tilkendegivelserne i plejetestamentet. ønsker formuleret i et plejetestamente ændrer ikke på, at personen med demens som udgangspunkt selv tager stilling til egne forhold i alle de situationer, hvor pågældende er i stand til det og har forståelse for, hvad det drejer sig om. giver personen med demens udtryk for sin vilje, skal det så vidt muligt respekteres, også i de tilfælde, hvor det aktuelle ønske ikke er i overensstemmelse med tilkendegivelserne i plejetestamentet. en person med demens kan ikke i plejetestamentet på forhånd give tilladelse til, at der må anvendes magt i bestemte situationer senere i sygdomsforløbet. personen med demens kan dog i et plejetestamente udtrykke sine ønsker herfor, herunder fx i forhold til ønsker om brug af gps eller lign. de skriftlige tilkendegivelser skal altså alene bruges i det omfang, den aktuelle situation gør det muligt og hensigtsmæssigt. men det er væsentligt at påpege, at i situationer, hvor tilkendegivelserne i et plejetestamente ikke længere er relevante, er det altid vigtigt, at medarbejdere lytter til de pårørende, som har kendt personen med demens i mange år og kender til hans eller hendes ønsker og behov. i boks 6.2 kan ses et konkret eksempel på en skabelon for et plejetestamente udarbejdet af Kolding Kommune, som kan bruges som inspiration til at oplyse om daglige vaner og rutiner. der stilles ingen særlige krav om, at plejetestamentet skal fremgå af en særlig officiel formular eller skal underskrives af en notar. plejetestamentet vil fx også kunne fremgå af en videooptagelse. 6.7 Opsamling reglerne om magtanvendelse efter serviceloven er senest revideret med virkning fra 1. juli i den forbindelse er bl.a. mulighederne for at udstyre personer med demens med alarm- og pejlesystemer, såsom gps, blevet lempet. regelsættet har således gennemgået justeringer, bl.a. som følge af den teknologiske udvikling. de grundlæggende principper i regelsættet er dog bevaret, og det er fortsat formålet med regelsættet, at personer med demens og andre svage borgeres retssikkerhed skal sikres, samtidig med, at medarbejderne har et forsvarligt grundlag at udføre deres arbejde. der kan opstå tvivlsspørgsmål om, hvorledes reglernes skal forvaltes i praksis. det fremgår af kapitlet, at medarbejdere, for hvem magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten kan blive aktuelt, kan efterspørge øget vejledning i forhold til begreberne i magtanvendelsesreglerne, bl.a. forholdet mellem omsorg og magt. endvidere opleves det til tider vanskeligt at formidle principperne i reglerne om magtanvendelse til pårørende til personer med demens, som i visse situationer kan have vanskeligt ved at forstå, at det er nødvendigt at anvende magt overfor personen med demens eller omvendt ikke kan forstå, at der er indgreb i selvbestemmelsesretten, som medarbejderne ikke umiddelbart må foretage, selvom den pårørende ønsker det. desuden fremgår det af kapitlet, at bl.a. kommuner og eksperter har påpeget, at der kan opstå svære situationer i forhold til sundhedsfaglig behandling af bl.a. personer med demens, som opholder sig i en plejebolig eller på sygehuset. er der ikke tale om et øjeblikkeligt behandlingsbehov, og opholder personen sig ikke i psykiatrien, eksisterer der i dag ikke regler i dansk ret, der hjemler adgang til sundhedsfaglig behandling af disse borgere, hvis vedkommende i ord eller handling giver udtryk for modstand herimod. det kan være vanskeligt at opnå et samtykke fra en person med demens, som samtidig ofte ikke evner at forstå konsekvenserne af fx at nægte tandbehandling, blodprøvetagning eller indtagelse af medicin. Kortlægning af demensområdet i Danmark

Dine personlige ønsker for fremtiden en kort vejledning om plejetestamente

Dine personlige ønsker for fremtiden en kort vejledning om plejetestamente Plejetestamente Dine personlige ønsker for fremtiden en kort vejledning om plejetestamente Et plejetestamente er en tilkendegivelse fra dig til dine pårørende og til plejepersonalet om, hvordan du gerne

Læs mere

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Marts 2013 Bilag 1 Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del I Frederikssund Kommunes procedure samt overordnede principper Indholdsfortegnelse

Læs mere

Demens juridiske udfordringer. Inside, 13. januar 2015

Demens juridiske udfordringer. Inside, 13. januar 2015 Demens juridiske udfordringer Inside, 13. januar 2015 Retlige og etiske udfordringer Hvordan kan vi både hjælpe og beskytte borgere, som ikke kan tage vare på egne anliggender? Hvordan kan vi sikre borgerens

Læs mere

Omsorgspligt og magtanvendelse. Fredericia d. 30.11. 2011. Dorthe V. Buss

Omsorgspligt og magtanvendelse. Fredericia d. 30.11. 2011. Dorthe V. Buss Omsorgspligt og magtanvendelse Fredericia d. 30.11. 2011 Dorthe V. Buss Nationalt Videnscenter for Demens Rigshospitalet Selvbestemmelse Økonomiske forhold Personlige forhold Medmindre en lov siger noget

Læs mere

Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse -----

Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse ----- FOA - konference Selvbestemmelse, omsorgspligt og omsorgsmagt Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse ----- Undtagelser adgangen til indgreb i selvbestemmelsesretten

Læs mere

Demenskonference Ikast-Brande Kommune den 29. september 2014

Demenskonference Ikast-Brande Kommune den 29. september 2014 Demenskonference Ikast-Brande Kommune den 29. september 2014 Hvordan kan man med en demenssygdom længst muligt have indflydelse og selvbestemmelse på eget liv? 2 hovedspørgsmål: Hvad kan man selv gøre

Læs mere

Konference om forebyggelse af magtanvendelse. FOA Torsdag d Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss

Konference om forebyggelse af magtanvendelse. FOA Torsdag d Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Konference om forebyggelse af magtanvendelse FOA Torsdag d. 05.02.2015 Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Selvbestemmelse Økonomiske forhold Personlige forhold Medmindre en lov siger noget andet Eller personen

Læs mere

Årsrapport magtanvendelse 2011 - Forebyggelse og Sundhed

Årsrapport magtanvendelse 2011 - Forebyggelse og Sundhed Notat Sagsnr.: 2012/0004060 Dato: 16. marts 2012 Titel: Sagsbehandler: Årsrapport magtanvendelse 2011 - Forebyggelse og Sundhed Birte Carøe Leder af Sundhedsservice Efter lov om social service 136 skal

Læs mere

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Instruktion om anvendelse af fysisk magt overfor voksne med handicap samt psykiatriske lidelser og udsatte voksne... 2 Administrationsgrundlag... 2 Målgruppe... 2 Bestemmelserne om magtanvendelse.... 3

Læs mere

Omsorgspligt og magtanvendelse. Demensrådets temadag d. 31.10. 2013. Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss

Omsorgspligt og magtanvendelse. Demensrådets temadag d. 31.10. 2013. Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Omsorgspligt og magtanvendelse Demensrådets temadag d. 31.10. 2013 Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Selvbestemmelse Økonomiske forhold Personlige forhold Medmindre en lov siger noget andet Eller personen

Læs mere

demens og hvad så med fremtiden? En folder om plejetestamenter

demens og hvad så med fremtiden? En folder om plejetestamenter demens og hvad så med fremtiden? En folder om plejetestamenter De fleste danskere kommer i berøring med demens på et tidspunkt i deres liv som pårørende, eller fordi de selv får stillet en demensdiagnose.

Læs mere

Magtanvendelse på voksenområdet

Magtanvendelse på voksenområdet Magtanvendelse på voksenområdet 2016-2018 Nærværende notat indeholder: 1. Sammenfatning 2. Regler om magtanvendelse 3. Registrering og indberetning 4. Sagsbehandling 5. Magtanvendelse 2018 6. Magtanvendelse

Læs mere

Demens juridiske udfordringer. Sløjfen, januar 2018

Demens juridiske udfordringer. Sløjfen, januar 2018 Demens juridiske udfordringer Sløjfen, januar 2018 Retlige og etiske udfordringer Hvordan kan vi både hjælpe og beskytte borgere, som ikke kan tage vare på egne anliggender? Hvordan kan vi sikre borgerens

Læs mere

Lovgivningen omkring pårørendesamarbejde

Lovgivningen omkring pårørendesamarbejde Lovgivningen omkring pårørendesamarbejde Psykiatri og Handicap Den 7. oktober 2014 Program Selvbestemmelsesretten Værgemål Servicelovens bestemmelser Tavshedspligten Selvbestemmelsesretten En grundlæggende

Læs mere

Skabelon til plejetestamente, Viborg Kommune. På de næste sider finder du Viborg Kommunes skabelon til plejetestamenter.

Skabelon til plejetestamente, Viborg Kommune. På de næste sider finder du Viborg Kommunes skabelon til plejetestamenter. Skabelon til plejetestamente, Viborg Kommune På de næste sider finder du Viborg Kommunes skabelon til plejetestamenter. Ved at lave et plejetestamente har du muligheden for at give udtryk for dine ønsker

Læs mere

Diagnosen demens og hvad så med fremtiden? En brochure om plejetestamenter

Diagnosen demens og hvad så med fremtiden? En brochure om plejetestamenter Diagnosen demens og hvad så med fremtiden? En brochure om plejetestamenter De fleste danskere kommer i berøring med demens på et tidspunkt i deres liv som pårørende eller fordi de selv får stillet en demensdiagnose.

Læs mere

Livstestamente. Livet skal leves - hele livet

Livstestamente. Livet skal leves - hele livet Livet skal leves - hele livet Hvad er et Livstestamente? Ved at udfylde et Livstestamente får du mulighed for at tilkendegive, hvilken form for pleje og omsorg du ønsker, hvis du en dag bliver ude af stand

Læs mere

Beboeres retsstilling på plejehjem

Beboeres retsstilling på plejehjem Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Falkenberg Beboeres retsstilling på plejehjem Plejehjemmet Falkenberg et godt sted at være! www.falkenberg.helsingor.dk Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 SAMMENFATNING

Læs mere

Plejetestamenteskabelon

Plejetestamenteskabelon Plejetestamenteskabelon Med et plejetestamente har du den tryghed, at du på forhånd har taget stilling til helt almindelige hverdagsting. Eksempelvis hvilket tøj du gerne vil have på, og hvilke interesser,

Læs mere

Plejetestamente. Navn: CPR nr.:

Plejetestamente. Navn: CPR nr.: Plejetestamente Med et plejetestamente har du den tryghed, at du på forhånd har taget stilling til helt almindelige hverdagsting. Eksempelvis hvilket tøj du gerne vil have på, og hvilke interesser der

Læs mere

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om tvang i psykiatrien

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om tvang i psykiatrien Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Primær Sundhed sbpe@sum.dk København den 5.9.2014 J.nr. 3.4.4/kmb Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om tvang i psykiatrien Børnerådet vil indledningsvist

Læs mere

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Lov om social service 124-129 Juli 2014 Sagsnr. 12-7795 Dok.nr. 952226-12 1/20 Indholdsfortegnelse INDLEDNING: MAGTANVENDELSE SIDSTE LØSNING....

Læs mere

NOTAT. 20. december 2015 J.nr.: 1507740 Dok. nr.: 1858406 HKJ.DKETIK

NOTAT. 20. december 2015 J.nr.: 1507740 Dok. nr.: 1858406 HKJ.DKETIK NOTAT 20. december 2015 J.nr.: 1507740 Dok. nr.: 1858406 HKJ.DKETIK Høring om forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om autorisation

Læs mere

Orientering om demens og jura. Ældre- og Handicapforvaltningen

Orientering om demens og jura. Ældre- og Handicapforvaltningen Orientering om demens og jura 1 Tab af retlig handleevne(umyndiggørelse) Når man får en demensdiagnose, kan man med tiden miste den retlige handleevne Hvis man mister den retlige handleevne, kan man ikke

Læs mere

Hvem er LOS? www.los.dk. - Rådgivning - Kurser - Politisk påvirkning - Bisiddere og interesse organisation

Hvem er LOS? www.los.dk. - Rådgivning - Kurser - Politisk påvirkning - Bisiddere og interesse organisation LYNKURSUS i Magtanvendelse 4 timer i mit selskab -Jeg ved at I er meget vigtige så husk at tænde telefonerne i Pauserne! -Kort præsentationsrunde -Navn, Sted, funktion og forventning til dagen. - Leder

Læs mere

Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse.

Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse. Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse. Denne vejledning har virkning fra 1. januar 2012. Folketinget vedtog med virkning fra 1.1.2011 ændringer i Lov om retssikkerhed

Læs mere

Kvalitetsstandard: Skærmede boliger

Kvalitetsstandard: Skærmede boliger 2013 Kvalitetsstandard: Skærmede boliger Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 192. Lov om Almene Boliger 5,stk.2. Hvilke behov dækker ydelsen Skærmet bolig kan bevilges af kommunens visitator til

Læs mere

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse Plejeafdelingen Norddjurs Kommune Årsrapport indberetninger magtanvendelse 2009 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER... 3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 204 Social

Læs mere

Et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - når der bliver anvendt magt til omsorg

Et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - når der bliver anvendt magt til omsorg Et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - når der bliver anvendt magt til omsorg DKDK Årsmøde 2016 Seminar D Del 1 - Oplæg Magtanvendelsens grænser og gråzoner Indhold i dette seminar Hvornår er det lovligt

Læs mere

Behov for skærmning rammerne for magtanvendelse. Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 12. september 2019

Behov for skærmning rammerne for magtanvendelse. Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 12. september 2019 Behov for skærmning rammerne for magtanvendelse Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 12. september 2019 Brug af skærmning Der ses således på følgende: Magt contra omsorg SEL 126 SEL 127 Hvad

Læs mere

Vejledning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper

Vejledning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper VEJ nr 8 af 15/02/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010 3605 Senere ændringer

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 205 Social

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.5 magtanvendelse

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.5 magtanvendelse Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.5 magtanvendelse Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Læs mere

Plejeafdelingen. Redegørelse. Indberetninger af magtanvendelse

Plejeafdelingen. Redegørelse. Indberetninger af magtanvendelse Plejeafdelingen Redegørelse Indberetninger af magtanvendelse 2007 06 den 4. marts 1 2 3 Indholdsfortegnelse: 1. Overordnet formål med Servicelovens magtanvendelsesregler... 6 2. Formål med indberetningssystemet...

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet April 2014 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune.

Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune. Den 25/10 2011 Jr. nr.: 2007/36556 Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune. Hvem kan få en plejebolig? Du kan få en plejebolig, hvis du har et stort behov for både støtte,

Læs mere

Sundheds- og omsorgsområdet. Årsrapport Magtanvendelse efter servicelovens

Sundheds- og omsorgsområdet. Årsrapport Magtanvendelse efter servicelovens Sundheds- og omsorgsområdet Årsrapport 2012 Magtanvendelse efter servicelovens 124-129 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER...3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...3

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse Lovgivning Retssikkerhed Magtanvendelse Faglighed Omsorg Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat

Læs mere

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer Magtanvendelse psykiatri og handicap 2013 Dato: 26. maj 2014 1. Lovhjemmel I Serviceloven pålægges kommunerne at yde hjælp til borgere med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare

Læs mere

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne Vejledning Magtanvendelse Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens

Læs mere

Juridisk hotline som redskab Rammerne for magtanvendelse. Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 20. september 2017

Juridisk hotline som redskab Rammerne for magtanvendelse. Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 20. september 2017 Juridisk hotline som redskab Rammerne for magtanvendelse Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 20. september 2017 Ankestyrelsens vejledning Ankestyrelsen vejleder kommunerne gennem: Svar på skriftlige

Læs mere

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning Notat 16 juni 2014 Sags id: Håntering af magt Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Veldfærsstaben Kontaktperson: Elsebeth Gedde E-mail: elged@assens.dk Dir. tlf.: 64747133

Læs mere

Svarskema til: Test din viden om patienters rettigheder

Svarskema til: Test din viden om patienters rettigheder Svarskema til: Test din viden om patienters rettigheder Spørgsmål 1: En ældre mand, som boede på plejehjem, blev årligt undersøgt af sin praktiserende læge, der som følge heraf og i samarbejde med plejepersonalet,

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Esbjerg Byråd vedr. foranstaltninger om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens

Læs mere

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2)

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Udstedt: 12. februar 2015 Godkendt af: Myndighedschef Ove G. Jensen 1.0 Opbygning Magtinstruksen er rent teknisk opdelt i en generel instruks,

Læs mere

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler...2 Formål med indberetningssystemet...2 Lovgrundlag...2

Læs mere

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard. Socialpædagogisk bistand Særlige sociale problemer. Lov om social service 85

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard. Socialpædagogisk bistand Særlige sociale problemer. Lov om social service 85 Socialafdelingen Kvalitetsstandard Socialpædagogisk bistand Særlige sociale problemer Lov om social service 85 Marts 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Bostøtte på misbrugsområdet.3 Visitationsprocedure.5

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens

Læs mere

Orientering om Årsberetning om magtanvendelse på handicapområdet 2017

Orientering om Årsberetning om magtanvendelse på handicapområdet 2017 Punkt 11. Orientering om Årsberetning om magtanvendelse på handicapområdet 2017 2018-066480 Ældre- og Handicapforvaltningen fremsender s orientering årsberetning om magtanvendelse på handicapområdet i

Læs mere

Fælles retningslinjer for magtanvendelser på voksenområdet

Fælles retningslinjer for magtanvendelser på voksenområdet Fælles retningslinjer for magtanvendelser på voksenområdet ------------------------------------------------------------- Fælles retningslinjer på socialområdet På det sociale område i Randers Kommune udfoldet

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107)

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013 Acadre doc.: 150839-13

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER.3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...3

Læs mere

Uddrag af serviceloven:

Uddrag af serviceloven: NOTAT Dato 13.11.2007 Uddrag af serviceloven: Kapitel 16 Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte

Læs mere

Årsberetning 2016 Magtanvendelse, voksne

Årsberetning 2016 Magtanvendelse, voksne Årsberetning 2016 Magtanvendelse, voksne ÅRSBERETNING 2016 MAGTANVENDELSE, VOKSNE Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Tilrettelæggelsen inden for ældre- og psykiatri & handicap 3 2.1 Beslutningskompetence 3 2.2

Læs mere

Udkast Vejledning om sterilisation

Udkast Vejledning om sterilisation 1. juli 2014 Sagsnr. 2014032074 Udkast Vejledning om sterilisation Indhold Indledning 2 Del 1: Sterilisation uden tilladelse 3 1. Fremgangsmåde ved anmodning om sterilisation, der ikke kræver tilladelse

Læs mere

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del I Frederikssund Kommunes procedure samt overordnede principper Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

FOA undersøgte i december 2010, hvilke opgaver medlemmerne fra Social- og sundhedssektoren har i forbindelse med medicingivning til demente.

FOA undersøgte i december 2010, hvilke opgaver medlemmerne fra Social- og sundhedssektoren har i forbindelse med medicingivning til demente. Det siger FOAs medlemmer om medicinering af demente FOA undersøgte i december 2010, hvilke opgaver medlemmerne fra Social- og sundhedssektoren har i forbindelse med medicingivning til demente. FOA Kampagne

Læs mere

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter.

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. november 2002 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 26. november 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Vejle Sygehus. I rapporten bad jeg afdelingen og Vejle Amt om

Læs mere

Årsberetning. Magtanvendelse

Årsberetning. Magtanvendelse Årsberetning Magtanvendelse 2015 Servicelovens kap. 24 Voksne Side 1 af 7 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Tilrettelæggelsen inden for ældre- og handicap & psykiatriområdet...3 2.1 Beslutningskompetence...3

Læs mere

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler... 2 Formål med indberetningssystemet... 2 Redegørelsens

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016

VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 BRØNDBY KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 - En værdig ældrepleje FEBRUAR 2016 Værdighed Brøndby Kommunes ældrepolitik berører mange vigtige emner, der har betydning for skabelsen af et godt, langt og aktivt

Læs mere

Underviser Lisbeth Hyldegaard Udviklings og demenskonsulent Soc. D NLP Practitioner i coaching, ledelse og trivsel

Underviser Lisbeth Hyldegaard Udviklings og demenskonsulent Soc. D NLP Practitioner i coaching, ledelse og trivsel Underviser Lisbeth Hyldegaard Udviklings og demenskonsulent Soc. D NLP Practitioner i coaching, ledelse og trivsel Demens og inkontinens symptomer Kortlægning, analyse og gode ideer Omsorgssvigt eller

Læs mere

Tildeling af GPS i Mariagerfjord Kommune (MFK):

Tildeling af GPS i Mariagerfjord Kommune (MFK): Tildeling af GPS i Mariagerfjord Kommune (MFK): Der er 2 muligheder for tildeling af GPS i MFK: 1: Samtykke fra borgeren 2: Via Lov om Social Service 125 stk. 1 Den personlige frihed er ukrænkelig. Det

Læs mere

Orientering om årsberetning 2015 for magtanvendelse på Handicapområdet

Orientering om årsberetning 2015 for magtanvendelse på Handicapområdet Punkt 14. Orientering om årsberetning 2015 for magtanvendelse på Handicapområdet 2015-001221 Ældre og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget, At årsberetning for perioden 1. januar

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Orientering om Rapport over magtanvendelser for handicapområdet 2016

Orientering om Rapport over magtanvendelser for handicapområdet 2016 Punkt 7. Orientering om Rapport over magtanvendelser for handicapområdet 2016 2017-054706 Ældre- og Handicapforvaltningen fremsender til Ældre- og Handicapudvalget at rapport over magtanvendelser for handicapområdet

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 1/1 2011 Jr. nr.: 2006/04953 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig

Læs mere

BEK nr 839 af 20/06/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 27. april 2019

BEK nr 839 af 20/06/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 27. april 2019 BEK nr 839 af 20/06/2017 Udskriftsdato: 27. april 2019 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2017-877 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1231 af 13/11/2017

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att: Frederik Rechenback Enelund, og

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att: Frederik Rechenback Enelund, og Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Danmark Att: Frederik Rechenback Enelund, fre@sum.dk og jurpsyk@sum.dk I N S T I T U T F O R M E N N E S K E R E T T I G H E D E R W I L D

Læs mere

Sådan gør du PERSONLIG PLEJE PÅKLÆDNING

Sådan gør du PERSONLIG PLEJE PÅKLÆDNING Sådan gør du Print skabelon ud og udfyld den i hånden, eller gem skabelonen i en mappe på din computer og udfyld den elektronisk. Du kan til hver en tid ændre oplysningerne i plejetestamentet og oprette

Læs mere

Årlig beretning om magtanvendelse Seniorområdet Velfærdsstaben ved Lis Linow

Årlig beretning om magtanvendelse Seniorområdet Velfærdsstaben ved Lis Linow Årlig beretning om magtanvendelse Seniorområdet 2016 Velfærdsstaben ved Lis Linow Indhold Årlig beretning om magtanvendelse på seniorområdet 2016...3 Resume...3 Hvad er magtanvendelse...3 Der findes 3

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel

Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret 2013-4392 bgn 18. november 2013 Udkast til Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel (Til

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 19. august 2014 på Åbakken I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af:

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 19. august 2014 på Åbakken I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Uanmeldt plejehjemstilsyn den 19. august 2014 på Åbakken I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Beboerne Synspunkter fra deltagerne 1) Boligforhold Lejligheden er vidunderlig.

Læs mere

Demenspolitik 2016-2019

Demenspolitik 2016-2019 Demenspolitik 2016-2019 1 Forord ved borgmester Skal udarbejdes. 2 Baggrund Helt særlige forhold gør sig gældende for borgere med demens. Demens er en kronisk og fremadskridende sygdom. Borgeren mister

Læs mere

2. Informeret samtykke til pleje og behandling. Ældre og Handicap. Procedure vedrørende retssikkerhed

2. Informeret samtykke til pleje og behandling. Ældre og Handicap. Procedure vedrørende retssikkerhed Ældre og Handicap Procedure vedrørende retssikkerhed Procedure for: Personale i Ældre og Handicap i Langeland Kommune Udarbejdet af: Arbejdsgruppe bestående af: Områdeledere: Marianne Larsen, Bodil Skriver,

Læs mere

Socialpædagogisk bistand

Socialpædagogisk bistand KVALITETSSTANDARD FOR Socialpædagogisk bistand efter 85 i serviceloven. 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Servicelovens 85. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp

Læs mere

STUBBEN. Tilsynsrapport 2013. Tilsynsenheden

STUBBEN. Tilsynsrapport 2013. Tilsynsenheden STUBBEN Tilsynsrapport 2013 Tilsynsenheden 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3

Læs mere

VED HANDLEEVNE FORSTÅS EVENEN TIL AT VARETAGE EGNE ANLIGGENDER PÅ EN FORNUFTIG MÅDE OG MED DEN FORNØDNE DØMMEKRAFT I SITUATIONEN.

VED HANDLEEVNE FORSTÅS EVENEN TIL AT VARETAGE EGNE ANLIGGENDER PÅ EN FORNUFTIG MÅDE OG MED DEN FORNØDNE DØMMEKRAFT I SITUATIONEN. Demens & Jura Selvbestemmelse Mennesker med en demenssygdom har, som borgere i et demokratisk samfund, ret til selvbestemmelse. Dette betyder, at de har ret til at varetage egne økonomiske og personlige

Læs mere

BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr.

BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2018 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2017-3688 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper.

magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper. Socialafdelingens vejledning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten Februar 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pædagogiske principper 3 3. Udgangspunktet er omsorgspligten

Læs mere

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen)

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen) Sundheds- og Ældreministeriet Udkast Enhed: Primær sundhed, Ældrepolitik og Jura Sagsbeh.: DEPCHS/SSK Sagsnr.: 1507412 Dok. nr.: 1843181 Dato: 09. december 2015 Forslag til lov om ændring af lov om social

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af kriminallov for Grønland

Udkast til. Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af kriminallov for Grønland Civilafdelingen Dato: 15. januar 2016 Kontor: Nordatlantenhenden Sagsbeh: Morten Søndergård Pedersen Sagsnr.: 2011-220-0008 Dok.: 187175 Udkast til Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 21/8-2013 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje og

Læs mere

Vejledning om samtykke og tavshedspligt. 01-12-2014 Socialforvaltningen, Københavns Kommune

Vejledning om samtykke og tavshedspligt. 01-12-2014 Socialforvaltningen, Københavns Kommune Vejledning om samtykke og tavshedspligt 01-12-2014 Socialforvaltningen, Københavns Kommune Indhold 1. Samtykke... 3 1.1 Hvad er et samtykke og hvornår bruges det?... 3 1.2 Når borgeren ikke kan give et

Læs mere

Orientering om Årsberetning om magtanvendelse på handicapområdet

Orientering om Årsberetning om magtanvendelse på handicapområdet Punkt 5. Orientering om Årsberetning om magtanvendelse på handicapområdet 2019-074554 Ældre- og Handicapforvaltningen fremsender til s orientering årsberetning om magtanvendelse på handicapområdet i 2018.

Læs mere

velkommen Dag 3 omsorg og magt Maria Pedersen

velkommen Dag 3 omsorg og magt Maria Pedersen velkommen Dag 3 omsorg og magt Maria Pedersen Dagens program Opsamling op i går Skemaer til indberetning handleplaner Frokost Sprog som magtfaktor handleplaner forsat Hvilke tanker har du gjort dig siden

Læs mere

At der er nødvendigt opsyn med ældre i eget hjem (ekstra hjælp til svagtseende og syge i eget hjem).

At der er nødvendigt opsyn med ældre i eget hjem (ekstra hjælp til svagtseende og syge i eget hjem). Bilag 2 Opsamling fra fire Borger Arrangementer Opsamling fra Borgerworkshops om Værdighedspolitikken Nedenfor er vist de samlede input fra de fire workshop den 15., 17 og 21 marts 2016 til de fem emner,

Læs mere

1. Formål... 2. 2. Tilbud omfattet af forretningsgangen... 2

1. Formål... 2. 2. Tilbud omfattet af forretningsgangen... 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Forretningsgang for håndtering af indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på voksenområdet (herunder nødret/nødværge). 21-11-2014

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Lovbekendtgørelse nr. 1111 af 1. november 2006 Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Herved bekendtgøres lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 83 Offentligt Fremsat den xx. Januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service. (Magtanvendelse

Læs mere

TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse

TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse I denne vejledning kan du læse om de regler, der gælder for patienter, der mod deres vilje indlægges eller tilbageholdes

Læs mere

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven LBK nr 1820 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast Fremsat den xx. Januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service. (Magtanvendelse over for voksne) Udkast 1 I lov om social service, jf.

Læs mere

Årsredegørelse magtanvendelser 2018

Årsredegørelse magtanvendelser 2018 Årsredegørelse magtanvendelser 218 Center for Voksenstøtte og Rehabilitering Februar 219 Foto: 2/15 Resumé Velfærdsudvalget og Sundhedsudvalget modtager årligt en redegørelse om antallet af indberettede

Læs mere