Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013"

Transkript

1 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 November 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon brhs@ams.dk.

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENFATNING 1 2. RESULTATERNE AF INDSATSEN I JOBCENTER ALBERTSLUND Udviklingen i de fire ministermål Høj andel af langtidsledige Stigende gruppe af unge på overførselsindkomst Fødekilder til førtidspension 6 3. BILAGSTABELLER OG -FIGURER Målgruppe og rammevilkår Unge på offentlig forsørgelse Personer på førtidspension Langtidsledighed Virksomhedsrettet indsats Aktiveringsomfang og tidlig indsats 28

3 1. SAMMENFATNING Bruttoledigheden i er i perioden september 212-september 213 faldet fra 8,4 til 7,9 pct. Til sammenligning er bruttoledigheden for faldet fra 6, pct. til 5,6 pct. i samme periode. Overordnet set har i perioden september 212-september 213 haft en positiv udvikling i 3 mål: antallet af langtidsledige er generelt faldet med 12, pct., tilgangen til førtidspension er reduceret væsentligt, og der er en positiv udvikling i mål vedr. kontakten med virksomhederne, som jobcentret selv opstiller. Der er dog fortsat et stykke vej til at nå kommunens mål om et fald i antallet af langtidsledige på 18 pct. s mangeårige indsats ift. indvandrere med ikke-vestlig baggrund ser fortsat ud til at bære frugt. let af ikke-vestlige indvandrere på offentlig overførselsindkomst er reduceret med 4 pct. i perioden oktober 212-oktober 213, hvor den er stort set uændret i klyngen (,1 pct.) og dette på trods af at andelen af ikke-vestlige indvandrere på offentlig forsørgelse i forvejen er lavere i end den er i klyngen (24, pct. i mod 31,8 pct. i klyngen). Der kan peges på følgende aktuelle udfordringer: En fortsat høj andel af langtidsledige, herunder kontanthjælpsmodtagere En stigende gruppe unge på overførselsindkomst Fødekilder til førtidspension, herunder mange langvarige kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere. Aktuelt har sat gang i flere initiativer til at imødegå udfordringerne, bl.a. ift. unge og ift. at styrke den virksomhedsrettede indsats generelt. Der er samtidig behov for at have fokus på indsats og redskaber til de enkelte målgrupper for derved at understøtte de svagere gruppers muligheder for job, eller i første omgang at komme tættere på job eller uddannelse, herunder den tværgående indsats mellem det beskæftigelses- og socialog sundhedspolitiske område. Beskæftigelsesregionen anbefaler fortsat at have fokus på disse områder. 1

4 2. RESULTATERNE AF INDSATSEN I JOBCENTER ALBERTSLUND - 2. status 213 Notatet beskriver Jobcenter resultater af indsatsen baseret på: Jobindsats.dk Aktuelle ledighedstal, jf. beskæftigelsesregionens hjemmeside Der sammenlignes i notatet med jobcentergennemsnit i Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland (benævnt som ) samt klyngen, hvor følgende jobcentre udover Jobcenter - indgår København, Århus, Odense, Aalborg, Brøndby og Fredericia. 2.1 Udviklingen i de fire ministermål Jobcentrets største udfordringer er fortsat den høje langtidsledighed, herunder den stigende langtidsledighed for kontanthjælpsmodtagere, samt andelen af unge på offentlig forsørgelse. Disse udfordringer er ikke nye, og jobcentret har tidligere oplyst, at der er fokus på indsatsen over for ufaglærte og unge uden uddannelse i 213. Jobcentret har med støtte fra Beskæftigelsesregionen igangsat en afdækning af ungegruppen for at få større viden om gruppen og indsatsen herfor. Derudover planlægger kommunen at etablere en ungecampus i 214. De fire ministermål for 213 har fokus på: 1. At unge får en kompetencegivende uddannelse, som fundament for at kunne klare sig bedst muligt på arbejdsmarkedet. 2. At tilgangen til førtidspension reduceres mest muligt. (Dette er en forudsætning for gennemførelsen af intentionerne i førtidspensionsreformen). 3. At reducere antallet af langtidsledige og 4. At styrke kontakten med virksomhederne Overordnet set har i perioden september 212-september 213 haft en positiv udvikling i 3 af målene 1 : antallet af langtidsledige er generelt set faldet med 12, pct., tilgangen til førtidspension er reduceret væsentligt, og der er en positiv udvikling i mål vedr. kontakten med virksomhederne, som jobcentret selv opstiller. Der er dog fortsat et stykke vej til at nå kommunens mål om et fald i antallet af langtidsledige på 18 pct., jf. beskæftigelsesplanen for Det er ikke muligt at sige noget om ungemålet, hvor der pt. er overvejelser om ny opgørelsesmetode 2

5 Status på ministermål i Kommune Ministermål 1 Jan-apr 12 Jan-apr pct. --- Udvikling Jan-apr 12 - Jan-apr 13 Lokalt mål dec pct.-point pct. (pct.point) --- Uddannelsesgrad for unge uden kompetencegivende uddannelse¹ 19, ,9 (5,) Ministermål 2 okt. 212 okt personer --- Udvikling okt okt. 213 Lokalt mål dec pct personer (pct.) --- Tilgang til førtidspension² ,3 73 (-1,) Ministermål 3 sep. 212 sep. 213 Udvikling sep sep. 213 Lokalt mål dec personer pct personer (pct.) --- langtidsledige personer ,8 29 (-18,) Ministermål 4 Udvikling Lokalt mål dec. 213 Virksomhedskontakt Kilde: Jobindsats.dk, beskæftigelsesplan 213 for Kommune og egne beregninger. 1. Data for seneste årsperiode er ikke fuldstændige, hvorfor disse og udviklingen ikke indgår. 2. Tilgangen til førtidspension viser tilgangen til førtidspension indenfor det seneste år har med en tilgang til førtidspension på 44 personer i perioden oktober 212-oktober 213 pt. mere end opfyldt kommunens mål om et fald i tilgangen til førtidspension på 73 personer i december 213, jf. beskæftigelsesplanen for 213. Det bemærkes, at forudsætningerne bag førtidspensionsreformens gennemførelse er en tilgang til førtidspension på 4 personer for i 213. har fastsat flg. konkrete mål for et styrket samarbejde med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen, jf. beskæftigelsesplanen for 213: Jobcentret skal i kontakte alle virksomheder i Kommune med over 2 ansatte (se dog nedenfor) Andelen af virksomhedsrettede forløb skal være minimum 55 pct. let af private løntilskud skal øges fra 23 i 1. kvartal 212 til minimum 4 ved udgangen af 213 Jobcentret skal indgå i og gennemføre kampagner overfor virksomheder for flere voksenlærlinge, jobrotation mv. er med 62,3 pct.(beregnet på baggrund af data 3. kvartal 213, tabel 23) godt på vej til at nå målet om, at virksomhedsrettede tilbud skal udgøre mindst 55 pct. i 213. Andelen er steget siden sidste dialogmøde (maj 213), hvor andelen udgjorde 55 pct. let af fuldtidspersoner i privat løntilskud udgør ved 3. kvartal helårspersoner - svarende til kommunens eget mål for 213. Jobcentret oplyste ved dialogmøde i december 212, at kommunalbestyrelsen havde besluttet at ændre virksomhedsindsatsen (ift. at besøge virksomheder med over 2 ansatte, jf. BP 213), så at alle virksomheder i skal besøges i 213. Der ville blive igangsat en phonerkampagne som forberedelse heraf. Jobcentret har samtidig oplyst, at de vil udvikle en ny strategi for samarbejdet mellem sagsbehandlere og virksomhedskonsulenter mhp. bl.a. at udbrede viden om virksomhedernes behov. 3

6 Derudover er jobcenter med i det fælles jobrotationssekretariat sammen med øvrige kommuner i hovedstadsområdet. Endelig deltager i beskæftigelsesregionens matchningsprojekt, der er startet op i efteråret 213 mhp. at sikre et bedre grundlag for matchning af ledige borgere og virksomheder. Ses på andelen af unge på offentlig forsørgelse, som en supplerende måling ift. målet om at unge får en uddannelse, er denne steget med knap 3 pct. og dermed inde i en negativ udvikling. Der skal primært peges på 3 opmærksomhedspunkter for : En fortsat høj andel af langtidsledige, herunder kontanthjælpsmodtagere En stigende gruppe unge på overførselsindkomst Fødekilder til førtidspension, herunder mange langvarige kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere. 2.2 Høj andel af langtidsledige har med 3, pct. en relativ høj andel langtidsledige ift. arbejdsstyrken (klyngen 2,1 pct.), jf. tabel 2. Det er lykkedes at reducere langtidsledighedsprocenten med 12 pct. i perioden september 212-september 213 (fra 3,4 pct. til 3, pct.). Dermed er faldet større end i klyngen (-11,1 pct.). Faldet dækker over et fald i antallet af langtidsledige dagpengemodtagere på 48 pct. men en stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere på 63 pct. Faldet i antallet af langtidsledige dagpengemodtagere er dog større end stigningen i antallet af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere (14 vs. 89 personer). Der er således ikke alene tale om, at dagpengemodtagere er overgået til den særlige uddannelsesydelse og dermed registreres som kontanthjælpsmodtagere. Faldet er især sket for mænd (16 pct.), især for 3F s medlemmer (industri og byggefag). Som led i indsatsen for at reducere langtidsledigheden, gennem et højere uddannelsesniveau, er med i et GVU-projekt sammen med bl.a. København og 3F i Glostrup (Fra ufaglært til faglært, et socialfondsprojekt). Derudover arbejder jobcentret med en screeningsmodel for at få tidligere fat i ledige, der har risiko for at blive langtidsledige. Den høje andel langtidsledige er en fortsat udfordring. Især bemærkes, at de største grupper langtidsledige fordelt på a-kasser er 3F, HK og Kristelige a-kasse, jf. tabel 21. 4

7 en større andel af dagpengemodtagere er langtidsledige i end i klyngen. Det modsatte gælder ift. kontanthjælpsmodtagere, hvor andelen af langtidsledige er mindre end i klyngen, jf. tabel 22. dagpenge- og jobklare kontanthjælpsmodtagere på offentlig forsørgelse forlader hurtigere ydelsen i klyngen end i, jf. tabel 33. aktiveringsgraden for dagpengemodtagere er højere i end i klyngen, men er reduceret i perioden 3. kvartal kvartal 213, jf. tabel 29. aktiveringsgraden ligger lavere i end i klyngen for jobklare kontanthjælpsmodtagere, men er steget i perioden 3. kvartal kvartal 213. har en højere effekt af ordinære uddannelsesforløb samt vejledning og opkvalificering end i klyngen, når det det gælder dagpengemodtagere og jobklare kontanthjælpsmodtagere (målt 6 mdr. efter afsluttet forløb i 4. kvartal 212, jf. tabel 34 og 35). Det kunne tyde på, at disse redskaber anvendes meget målrettet. Til gengæld er effekten lavere af virksomhedsrettede forløb dog ikke når det gælder indsatsklare, hvor effekten er højere end i klyngen, jf. tabel 36. Bemærk, at der her er tale om relativt gamle data, og at data derfor ikke opfanger evt. ændringer i indsatsen det seneste halve år. er på vej til at reducere antallet af langtidsledige, men der er stadig et stykke vej til målet om max 29 langtidsledige pr. december 213. Der er grund til særlig opmærksomhed på den relativt store stigning i kontanthjælpsgruppen og behovet for en differentieret indsats for kontanthjælpsmodtagerne, der således også omfatter uddannelsesydelses/arbejdsmarkedsydelsesmodtagere. Ligesom der er grundlag for at kigge endnu nærmere på aktiveringstilbud til de enkelte målgrupper. oplyste ved sidste dialogmøde i maj 213, at ville se nærmere på om de aktuelle tilbud til ledige fastholder ledige i ledighed. Især bemærkes, at langtidsledigheden generelt er steget for unge under 3 år siden januar 211 og mere end i klyngen, om end langtidsledigheden er faldet også for denne gruppe det seneste år. angiver i beskæftigelsesplanen for 214 at ville udvikle strategier for nedbringelse af langtidsledigheden, herunder iværksættelse af en målrettet og individuel indsats. 2.3 Stigende gruppe af unge på overførselsindkomst har med 13,1 pct. en stor andel af den unge befolkning på overførselsindkomst (klyngen 8,7 pct.), jf. figur 2. Blandt de årige i kommunen er mere end hver femte ung på overførselsindkomst (2,6 pct.) 5

8 mod hver 8. ung i klyngen (12,4 pct.), jf. tabel 8. Blandt de helt unge er hver 1. ung under 25 år på overførselsindkomst i mod hver 15. ung i klyngen, jf. tabel 7. En stor andel af unge på offentlig forsørgelse er på en permanent offentlig forsørgelse (1,5 pct. i mod 8,6 pct. i klyngen) især unge ml år, jf. tabel 9. I perioden oktober 212-oktober 213 er antallet af unge på offentlig forsørgelse steget med 3,9 pct. (27 personer), hvor der har været et fald i klyngen på 1,8 pct. i samme periode. Gruppen af unge under 25 år udgør den største andel (54 pct.). Stigningen dækker over en stigning i antallet af dagpengemodtagere (7 personer), et lille fald (2 personer) i antallet af jobklare, en lille stigning i antal indsatsklare (8 personer) og en stigning i antallet af midlertidigt passive med 9 personer (15,8 pct.). Der er forskel på grupperne over og under 25 år. I gruppen af unge under 25 år er antallet på offentlig forsørgelse stort set uændret, men der er små forskydninger mellem matchgrupperne fx fra match 1 og 3 til match 2. I gruppen af unge ml år er antallet på offentlig forsørgelse steget med 7,8 pct. (24 personer), hvor det er stort set uændret i klyngen (-,6 pct.). Det dækker over en stigning i dagpengemodtagere (7 personer), en lille stigning i match 1 (3 personer), et fald i match 2 (1 personer), men samtidig en stigning i match 3 (11 personer). Derudover har der været en relativ stor stigning i antallet på permanent forsørgelse (1 personer). Samlet set er der således grund til særlig opmærksomhed mod det stigende antal unge i match 3 og på permanent offentlig forsørgelse. Ved sidste dialogmøde i maj 213 fortalte om kommunens visioner om at etablere en ungecampus for at fremme unges motivation og tilgang til uddannelse. Ungeenheden etableres i 214. Derudover har jobcentret iværksat en analyse af ungegruppen og indsatsen herfor med støtte fra beskæftigelsesregionen. Beskæftigelsesregionen forventer, at analysen vil give et godt afsæt for jobcentrets videre indsats over for ungegruppen, herunder ift. at fastholde unge i uddannelse, som er en af udfordringerne i. Analysen forventes afsluttet i Fødekilder til førtidspension Det er lykkedes at reducere tilgangen til førtidspension med 44,3 pct. og mere end klyngen (-38,6 pct.), jf. tabel 13. Således viser tilgangen til førtidspension indenfor det seneste år (oktober 212-oktober 213) en tilgang på 44 personer i. Nedbringelse i tilgangen til førtidspension er en forudsætning for gennemførelse af intentionerne i førtidspensionsreformen. Her er forudsat en tilgang på 4 personer i

9 Det er især lykkedes at reducere tilgangen til førtidspension for aldersgruppen over 4 år og mere end klyngen (-55,4 pct. i mod -35,6 pct. i klyngen). Samtidig er det lykkedes at reducere det korte sygefravær under 26 uger med 8,1 pct. (mod en stigning i klyngen på 9,3 pct.). Der er dog grund til opmærksomhed på flg. pkt. som fødekilder til førtidspension: Der er en relativ stor stigning i antallet af unge på permanent forsørgelse, jf. afsnit 2.3. Der er fortsat en stigning i gruppen af kontanthjælpsmodtagere i match 2 og for unges vedkommende også i match 3, jf. afsnit 2.3 Nu også en stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere i match 2 med længerevarende ledighed på 13,2 pct., jf. tabel 19 til gengæld et fald i længerevarende ledighed blandt match 3 på 4,3 pct. (ved sidste dialogmøde i maj, var der kun en stigning i længerevarende ledighed for match 3). Noget heraf kan evt. skyldes opmatchning fra match 3 til match 2. En stor del af tilgangen til førtidspension kommer fra match 3 (46,3 pct.) pr. august 213 og fra sygedagpenge (22, pct.), jf. tabel 14. Blandt de helt unge under 2 år (få personer) kommer 2 ud af 3 fra selvforsørgelse og SU. Få personer i ressourceforløb 9 personer mod mål om 78 personer, jf. reformforudsætninger, jf. tabel 15. Et stadig højt sygefravær 2,7 pct. af arbejdsstyrken pr. september 213 mod 2,3 pct. i klyngen, jf. figur 8. En stor stigning i sygedagpengeforløb af mere end 52 ugers varighed (29,7 pct.). Det er ikke lykkedes at reducere antallet af unge under 3 år på sygedagpenge (fuldtidspersoner) i særlig stort omfang (-4,4 pct. /2 personer, mod -12,7 pct. i klyngen), jf. tabel 6. Der er således behov for at se nærmere på indsatsen over for match 2 og 3, samt at fortsætte indsatsen med at reducere både kortere og længere sygefravær som kilder til at nedbringe tilgangen til førtidspension yderligere. Det bemærkes samtidig, at der kun er relativt få borgere i ressourceforløb, som skal sikre en sammenhængende beskæftigelsesmæssig og social og sundhedsmæssig indsats for borgeren. Der ser således ud til at være et potentiale for et større volumen heri. 7

10 3. BILAGSTABELLER OG -FIGURER 3.1 Målgruppe og rammevilkår Tabel 1. Fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Kommune opgjort efter ydelse fuldtidspersoner Udvikling okt okt. 213, pct. okt. 212 okt. 213 Klyngen Andel af befolkningen6 okt. 213, pct. Klyngen Dagpengemodtagere² ,1-2,7-22,1 3, 3,1 2,6 Kontanthjælpsmodtagere ,9 4,2 4,1 6,6 4,8 4,5 Jobklare (match 1) ,9 5,9 6, 2,5 1,3 1,4 Indsatsklare (match 2) ,7 4,2 4,8 3, 2,4 2,1 Midlertidigt passive (match 3) ,1 2,8,2 1, 1,1,9 Revalidender og forrevalidender ,3-12,1-12,,4,3,2 Sygedagpengemodtagere¹ ,3-12,2-13,4 1,9 1,6 1,7 Personer i resourceforløb ,1,, Særlig uddannelsesydelsesmodtagere ,5,3,3 M idlertidige ydelse i alt ,3-5,2-5,6 12,4 1,2 9,3 Ledighedsydelsesmodtagere ,3 3,8 8,6,2,4,4 Personer i fleksjob³ ,7 1,5 2,5 1,3 1,2 1, Førtidspensionister ,7-3,8-3,8 6,4 5,4 5,6 Permanente ydelser i alt ,6-2,5-2,3 7,9 7, 7, Ydelser i alt ,4-4,1-4,2 2,4 17,2 16,3 Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger. 1. Tallene for sygedagpengemodtagere er fra september 213. Da der er mange efterregistreringer af sygedagpenge, er antallet af fuldtidspersoner i september 213 undervurderet, hvilket også betyder at udviklingen ift. samme måned året før ser mere positiv ud end den reelt er. 2. Tallene for dagpengemodtagere er fra september Tallene for personer i fleksjob er fra juni let af kontanthjælpsmodtagere i alt svarer ikke nødvendigvis til summen af match 1-3, da nogle ikke er matchet og pga. afrunding til hele antal fuldtidspersoner. 5. Der er ikke data for resourceforløb og særlig uddannelsesydelse før 213. Tallene for særlige uddannelsesydelser er fra juni Befolkningstal er fra 4kvt213 og gælder alle årige. Aldersafgrænsningen vedrører udelukkende befolkningstallet og ikke antallet af modtagere af Tabel 2. Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse i Kommune opgjort efter ydelse fuldtidspersoner Udvikling okt okt. 213, pct. okt. 212 okt. 213 Klyngen Andel af befolkningen6 okt. 213, pct. Klyngen Dagpengemodtagere² ,4-23,3-23,1 4,8 4,1 4,1 Kontanthjælpsmodtagere ,4 6,5 7,2 8,6 13,6 11,9 Jobklare (match 1) ,7 9, 12,1 4, 3,5 3,6 Indsatsklare (match 2) ,2 5,7 5,7 3,4 6,3 5,6 Midlertidigt passive (match 3) , 6,8 6,1 1,1 3,6 2,6 Revalidender og forrevalidender ,7-6,2-16,3,2,3,1 Sygedagpengemodtagere¹ ,2-11,9-15,9 1,9 2, 1,8 Personer i resourceforløb ,1,,1 Særlig uddannelsesydelsesmodtagere ,,6,7 M idlertidige ydelse i alt ,8 -,1 -,5 16,6 2,6 18,7 Ledighedsydelsesmodtagere 1 7-3, 14,8 29,4,1,4,3 Personer i fleksjob³ ,6-2,2 1,,5,8,5 Førtidspensionister ,,3, 6,7 1,1 8,3 Permanente ydelser i alt ,,6 1,2 7,3 11,3 9,1 Ydelser i alt ,1,1,1 24, 31,8 27,8 Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger. 1. Tallene for sygedagpengemodtagere er fra september 213. Da der er mange efterregistreringer af sygedagpenge, er antallet af fuldtidspersoner i september 213 undervurderet, hvilket også betyder at udviklingen ift. samme måned året før ser mere positiv ud end den reelt er. 2. Tallene for dagpengemodtagere er fra september Tallene for personer i fleksjob er fra juni let af kontanthjælpsmodtagere i alt svarer ikke nødvendigvis til summen af match 1-3, da nogle ikke er matchet og pga. afrunding til hele antal fuldtidspersoner. 5. Der er ikke data for resourceforløb og særlig uddannelsesydelse før 213. Tallene for særlige uddannelsesydelser er fra juni Befolkningstal er fra 4kvt213 og inkluderer alle ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i alderen år. Aldersafgrænsningen vedrører 8

11 Figur 1. Udvikling i bruttoledighed i Kommune, januar 28 - september 213 Personer ledige (netto) aktiverede Personer januar 28 marts 28 maj 28 juli 28 september 28 Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger november 28 januar 29 marts 29 maj 29 juli 29 september 29 november 29 januar 21 marts 21 maj 21 juli 21 september 21 november 21 januar 211 marts 211 maj 211 juli 211 september 211 november 211 januar 212 marts 212 maj 212 juli 212 september 212 november 212 januar 213 marts 213 maj 213 juli 213 september 213 Tabel 3. bruttoledige i Kommune opgjort efter ydelse Udvikling sep sep. 213, pct. Ledighedsprocent¹ sep. 213 sep. 212 sep. 213 Klyngen Klyngen Dagpengemodtagere ,8-18,1-19,9 5,5 5,5 4,6 Kontanthjælpsmodtagere (jobklare) ,9 41, 33,5 I alt ,9-5,1-5,9 7,9 6,6 5,6 Kilde: Danmarks statistik og egne beregninger 1. Ledighedsprocenten er beregnet pba. arbejdsstyrken (16-64 år) i 212. For dagpengemodtagere er den beregnet ift. antallet af forsikringsaktive. 2 Tabel 4. fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere efter bopæl Udvikling Andel af arbejdsstyrken¹ sep sep. 213, sep. 212 sep. 213 pct. sep. 213, pct ,1 76, Klyngen ,2 77, ,6 79,8 1. Tal for arbejdsstyrken er fra 212 og alle årige. Aldersafgrænsningen vedrører udelukkende arbejdsstyrken og ikke antallet af beskæftigede. 9

12 Tabel 5. Befolkningens og arbejdsstyrkens uddannelsesniveau (16-64 år), 212 Befolkningen, pct. Arbejdsstyrken, pct. Højest fuldførte uddannelse Klyngen Klyngen Grundskole 33,2 22,4 25,5 26,7 16,3 19,4 Gymnasieluddannelse 1,1 14,9 1,5 9,8 14, 1,4 Erhvervsuddannelse 26,2 23,1 28,5 29,7 25,7 31,4 Kort videregående uddannelse 4,2 4,3 4,5 4,9 5,1 5,2 Mellemlang videregående uddannelse 1 14,2 17,9 15,7 17,1 2,6 17,9 Lang videregående uddannelse 2 5,8 11,4 1,3 7,1 14,7 12,7 Uoplyst 6,3 5,9 4,9 4,6 3,7 3,1 I alt (antal) Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger 1. Mellemlang videregående uddannelse indeholder også bachelor 2. Lang videregående uddannelse indeholder også forskeruddannelser 1

13 3.2 Unge på offentlig forsørgelse Figur 2. Unge modtagere af overførselsindkomst, andel af alle årige, oktober 213 A-Dagpenge Kth: Match 1 Kth: Match 2 Kth: Match 3 Sygedagpenge Permanente ydelser Øvrige ydelser Procent Procent ,1 13,7 12,6 12, ,3 1,3 1 8,7 8,7 9, , København Aarhus Odense Aalborg Brøndby Fredericia Svendborg Klyngen Note: Tallene for a-dagpenge er fra september 213. Tallene for sygedagpenge er fra september 213. Tallene for fleksjob er fra juni 213. Tallene for særlig uddannelsesydelse er fra juni

14 Tabel 6. Unge under 3 år på offentlig forsørgelse i Kommune opgjort efter ydelse fuldtidspersoner Udvikling okt okt. 213, pct. okt. 212 okt. 213 Klyngen Andel af befolkningen6 okt. 213, pct. Klyngen Dagpengemodtagere¹ , -2,7-2,9 2,3 2,8 2,3 Kontanthjælpsmodtagere ,1 -,5 -,3 8, 4,2 5,1 Jobklare (match 1) ,2-4,4-6,6 3,1 1,3 1,8 Indsatsklare (match 2) ,1 5,4 7,9 3,7 2,2 2,6 Midlertidigt passive (match 3) ,8-1,6-1,4 1,2,7,6 Revalidender og forrevalidender ,2-1,1-11,6,5,3,2 Sygedagpengemodtagere¹ ,4-12,7-18,,8,6,6 Personer i resourceforløb ,1,, Særlig uddannelsesydelsesmodtagere ,1,1,1 M idlertidige ydelse i alt ,4-1,4-1,8 11,7 8, 8,3 Ledighedsydelsesmodtagere 2-15,6 15,6,,, Personer i fleksjob³ 6 6, -9,5 2,1,1,1,1 Førtidspensionister ,3-6,4-2,2 1,2,6,9 Permanente ydelser i alt ,7-5,7-1,2 1,4,8 1,1 Ydelser i alt ,9-1,8-1,7 13,1 8,7 9,4 Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger. 1. Tallene for sygedagpengemodtagere er fra september 213. Da der er mange efterregistreringer af sygedagpenge, er antallet af fuldtidspersoner i september 213 undervurderet, hvilket også betyder at udviklingen ift. samme måned året før ser mere positiv ud end den reelt er. 2. Tallene for dagpengemodtagere er fra september Tallene for personer i fleksjob er fra juni let af kontanthjælpsmodtagere i alt svarer ikke nødvendigvis til summen af match 1-3, da nogle ikke er matchet og pga. afrunding til hele antal fuldtidspersoner. 5. Der er ikke data for resourceforløb og særlig uddannelsesydelse før 213. Tallene for særlige uddannelsesydelser er fra juni 213 Tabel årige år på offentlig forsørgelse i Kommune opgjort efter ydelse fuldtidspersoner Udvikling okt okt. 213, pct. okt. 212 okt. 213 Klyngen Andel af befolkningen6 okt. 213, pct. Klyngen Dagpengemodtagere¹ 42 42, 1,7-1,8 1,1 1,3 1,1 Kontanthjælpsmodtagere ,8-3,7-3,2 7,2 3,9 4,7 Jobklare (match 1) ,5-9,2-1,9 2,7 1,2 1,7 Indsatsklare (match 2) ,8 1,4 4,3 3,4 2,1 2,5 Midlertidigt passive (match 3) ,8-1,5-8,8 1,,5,5 Revalidender og forrevalidender ,4-11,1-8,4,5,2,2 Sygedagpengemodtagere¹ , -13,8-17,9,4,3,4 Personer i resourceforløb ,1,, Særlig uddannelsesydelsesmodtagere ,1,, M idlertidige ydelse i alt , -2,9-3,4 9,3 5,8 6,4 Ledighedsydelsesmodtagere - 9,5 2,6,,, Personer i fleksjob³ 4-1, -26,3-13,5,,, Førtidspensionister 27 27, -6,4-3,6,7,5,7 Permanente ydelser i alt ,9-7,1-3,8,7,5,7 Ydelser i alt ,8-3,2-3,5 1, 6,3 7,1 Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger. 1. Tallene for sygedagpengemodtagere er fra september 213. Da der er mange efterregistreringer af sygedagpenge, er antallet af fuldtidspersoner i september 213 undervurderet, hvilket også betyder at udviklingen ift. samme måned året før ser mere positiv ud end den reelt er. 2. Tallene for dagpengemodtagere er fra september Tallene for personer i fleksjob er fra juni let af kontanthjælpsmodtagere i alt svarer ikke nødvendigvis til summen af match 1-3, da nogle ikke er matchet og pga. afrunding til hele antal fuldtidspersoner. 5. Der er ikke data for resourceforløb og særlig uddannelsesydelse før 213. Tallene for særlige uddannelsesydelser er fra juni

15 Tabel årige år på offentlig forsørgelse i Kommune opgjort efter ydelse fuldtidspersoner Udvikling okt okt. 213, pct. okt. 212 okt. 213 Klyngen Andel af befolkningen6 okt. 213, pct. Klyngen Dagpengemodtagere¹ ,3-4,3-3,4 5,1 5,1 4,3 Kontanthjælpsmodtagere ,9 4, 4,1 1,1 4,6 5,9 Jobklare (match 1) , 2,6,2 3,9 1,4 2,1 Indsatsklare (match 2) ,2 11,6 13,8 4,5 2,3 2,9 Midlertidigt passive (match 3) ,3-1,7-12,2 1,6,8,8 Revalidender og forrevalidender 1 9-1, -9,2-14,5,6,4,3 Sygedagpengemodtagere¹ , -12,2-18,1 1,6 1, 1,1 Personer i resourceforløb ,1,, Særlig uddannelsesydelsesmodtagere ,2,2,2 M idlertidige ydelse i alt ,2 -,2 -,2 17,6 11,3 11,8 Ledighedsydelsesmodtagere 2-16,8 19,1,1,1,1 Personer i fleksjob³ 2 6 2, -5,5 5,9,4,2,2 Førtidspensionister ,1-6,4-1, 2,5,9 1,3 Permanente ydelser i alt ,3-4,8,9 3, 1,1 1,6 Ydelser i alt ,8 -,6, 2,6 12,4 13,4 Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger. 1. Tallene for sygedagpengemodtagere er fra september 213. Da der er mange efterregistreringer af sygedagpenge, er antallet af fuldtidspersoner i september 213 undervurderet, hvilket også betyder at udviklingen ift. samme måned året før ser mere positiv ud end den reelt er. 2. Tallene for dagpengemodtagere er fra september Tallene for personer i fleksjob er fra juni let af kontanthjælpsmodtagere i alt svarer ikke nødvendigvis til summen af match 1-3, da nogle ikke er matchet og pga. afrunding til hele antal fuldtidspersoner. 5. Der er ikke data for resourceforløb og særlig uddannelsesydelse før 213. Tallene for særlige uddannelsesydelser er fra juni 213 Tabel 9. Unge under 3 år på offentlig forsørgelse fordelt på andelen af offentlig forsørgelse, oktober 213 Klyngen fuldtidspersoner Andel, pct. Andel, pct. Dagpengemodtagere ,3 32,4 24,2 Kontanthjælpsmodtagere ,1 47,6 54,3 Jobklare (match 1) ,5 14,5 19,4 Indsatsklare (match 2) 24 28,5 25,3 27,7 Midlertidigt passive (match 3) 66 9,2 7,5 6,9 Revalidender og forrevalidender 28 3,9 3,6 2,4 Sygedagpengemodtagere 43 6, 6,6 6,8 Personer i ressourceforløb 3,4,1,1 Særlig uddannelsesydelsesmodtagere 5,7 1,1 1, M idlertidige ydelse i alt 64 89,5 91,4 88,8 Ledighedsydelsesmodtagere 2,3,5,5 Personer i fleksjob 6,8,8,9 Førtidspensionister 67 9,4 7,3 9,8 Permanente ydelser i alt 75 1,5 8,6 11,2 Ydelser i alt 715 1, 1, 1, Note: Tallene for a-dagpenge er fra september 213. Tallene for sygedagpenge er fra september 213. Tallene for fleksjob er fra juni 213. Tallene for særlig uddannelsesydelse er fra juni

16 Figur 3. Udviklingen i antal ydelsesmodtagere under 3 år (fuldtidspersoner), indekseret (jan. 211 = 1) Index 115 Klyngen Index jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13. Note: De nye ydelser ressourceforløb og særlig uddannelsesydelse er inkluderet fra januar 213. Der er dog kun data for særlig uddannelsesydelse frem til og med juni 213. Tabel 1. A-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere under 3 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse i Kommune Udvikling Jan-apr 12 til Jan-apr 13, pct. Jan-apr 12 Jan-apr 13 Klyngen A-dagpengemodtagere ,2 71,1 32,7 Kontanthjælpsmodtagere ,2 6,8 6,7 I alt ,9 14,8 1, Kilde: Jobindsats og egne beregninger Tabel 11. Uddannelsesgrad for unge a-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere under 3 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse i Kommune Uddannelsesgrad, pct. Udvikling Jan-apr 12 til Jan-apr 13, A-dagpengemodtagere 8,8 15,7 6,8 9, -2, -6,7 Kontanthjælpsmodtagere 2,2 15, 12,5 11,3-7,7-3,7 I alt 19,2 15,1 11,9 11, -7,3-4,1 Kommunens mål for uddannelsesgraden er 28,9 pct. i december 213 Kilde: Jobindsats og egne beregninger Jan-apr 12 Jan-apr 13 pct.-point Note: Uddannelsesgraden opgør andel af perioden, som målgruppen (a-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere mellem 15 og 29 år, som ikke har gennemført en erhvervskompetencegivende uddannelse) har været i uddannelse siden påbegyndt a- dagpenge- eller kontanthjælpsforløb i året. 14

17 7,6 8,1 9,1 11,4 1,4 8,6 8,5 8,9 13,3 13,5 11,9 12,9 12,7 11, 16,7 15,5 15,1 19,2 Figur 4. Uddannelsesgrad for a-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere under 3 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse Procent Jan-apr 12 Jan-apr 13 Procent København Aarhus Odense Aalborg Brøndby Fredericia Svendborg Kilde: Jobindsats.dk Note: Uddannelsesgraden opgør andel af perioden, som målgruppen (a-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere mellem 15 og 29 år, som ikke har gennemført en erhvervskompetencegivende uddannelse) har været i uddannelse siden påbegyndt a-dagpenge- eller kontanthjælpsforløb i året. 15

18 3.3 Personer på førtidspension Figur 5. Andel førtidspensionister (fuldtidspersoner) ift. befolkningen (16-64 år), oktober 213 Procent Procent 9 8,5 8, ,8 7,6 6,4 7, ,6 5,4 5, , København Aarhus Odense Aalborg Brøndby Fredericia Svendborg Klyngen Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks Statistik og egne beregninger Note: Befolkningstal er fra 4kvt213. Aldersafgrænsningen vedrører udelukkende befolkningstallet og ikke antallet af førtidspensionister. Tabel 12. Førtidspensionister i Kommune fordelt på alder Alder fuldtidspersoner Udvikling okt okt. 213, pct. okt. 212 okt. 213 Klyngen Andel af befolkningen¹ okt. 213, pct. Klyngen Under 4 år ,9-6, -4,3 1,8 1,3 1,5 4 år og derover ,3-3,4-3,7 11,2 11,3 9,3 I alt ,7-3,8-3,8 6,4 5,4 5,6 Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger 1. Befolkningstal er fra 4kvt213. Andelen af befolkning er i forhold til den angivne aldersgruppe. Under 4 år er år, 4 år og derover er 4-64 år og i alt er år. Aldersgrænsen på 64 år gælder kun befolkningstallet og ikke antallet af førtidspensionister. 16

19 Tabel 13. Tilgangen til førtidspension¹ i Kommune Udvikling okt okt. 213, Andel af befolkningen³ personer pct. okt. 213, pct. Alder Østdanmardanmark Øst- okt. 212 okt. 213 Klyngen Klyngen Under 2 år , -31,8,2,1, år 21, 12-42,9-49,9-39,5,16,7,1 4 år og derover ,4-35,6-37,8,29,34,31 I alt² ,3-38,6-37,8,25,18,21 Kommunens mål for tilgangen til førtidspension er 73 personer i december 213 Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger 1. Tilgangen til førtidspension i den valgte måned viser tilgangen til førtidspension indenfor det seneste år, dvs. den valgte måned samt de 11 forudgående måneder 2. I alt er ikke nødvendigvis summen af alderskategorierne, da alderen for nogle er ukendt grundet diskretion i Jobindsats.dk 3. Befolkningstal er fra 211. Andelen af befolkning er i forhold til den angivne aldersgruppe. Under 2 år er år, 4 år og derover er 4-64 år og i alt er år Tabel 14. Tilgangen til førtidspension¹ i august 213 i kommune fordelt på alder og den primære forsørgelsesstatus året inden tilgangen Klyngen Under 2 år 2-39 år 4 år og derover I alt Ressourceforløb,,,,,, Sygedagpenge,, 36, 22, 32,3 29,7 Kontanthjælp match 3, 84,6 32, 46,3 35, 36,6 Kontanthjælp match 2 33,3 7,7 4, 7,3 4,5 6,2 Ledighedsydelse, 7,7 16, 12,2 1,8 1, Fleksjob,, 4, 2,4 3,5 4,1 Anden offentlig forsørgelse,, 4, 2,4 4,6 2,4 Selvforsørgelse og SU 66,7, 4, 7,3 9,3 11, Kilde: Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM og egne beregninger 1. Tilgangen til førtidspension i den valgte måned viser tilgangen til førtidspension indenfor det seneste år, dvs. den valgte måned samt de 11 forudgående måneder I alt Figur 6. Udvikling i tilgangen til førtidspension i Kommune, jan okt. 213¹ Personer feb 1 - jan 11 mar 1 - feb 11 apr 1 - mar 11 4 år og derover under 4 år alder ukendt maj 1 - apr 11 jun 1 - maj 11 jul 1 - jun 11 aug 1 - jul 11 sep 1 - aug 11 okt 1 - sep 11 nov 1 - okt 11 dec 1 - nov 11 jan 11 - dec 11 feb 11 - jan 12 mar 11 - feb 12 apr 11 - mar 12 maj 11 - apr 12 jun 11 - maj 12 jul 11 - jun 12 aug 11 - jul 12 sep 11 - aug 12 okt 11 - sep 12 nov 11 - okt 12 dec 11 - nov 12 jan 12 - dec 12 feb 12 - jan 13 mar 12 - feb 13 apr 12 - mar 13 maj 12 - apr 13 jun 12 - maj 13 jul 12 - jun 13 aug 12 - jul 13 sep 12 - aug 13 okt 12 - sep 13 nov 12 - okt 13 Personer. 1. Tilgangen til førtidspension i den valgte måned viser tilgangen til førtidspension det seneste år, dvs. den valgte måned samt de 11 forudgående måneder

20 Figur 7. Udviklingen i antal førtidspensionister (fuldtidspersoner), indekseret (jan. 211 = 1) 12 Index Klyngen Index jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 Tabel 15. Fuldtidspersoner og antal personer i ressourceforløb Kommune personer fuldtidspersoner Reformforudsætning for 213¹ Jan-okt 13 personer Arbejdsmarkedsstyrelsens kommunefordeling af førtidspensionsreformens landsdækkende forudsætning om antallet ressourceforløb i 213. Kommunefordelingen er beregnet ud fra kommunernes andel af tilgangen til førtidspension i 212 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt Tabel 16. Fuldtidspersoner i ledighedsydelse og fleksjob i Kommune Andel af befolkningen¹ Udvikling okt okt. 213, pct. fuldtidspersoner okt. 213, pct. Ydelseskategori Østdanmardanmark Øst- okt. 12 okt. 13 Klyngen Klyngen Fleksjob² ,7 1,5 2,5 1,3 1,2 1, Ledighedsydelse ,3 3,8 8,6,2,4,4 I alt , 2, 4, 1,5 1,5 1,4 Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger 1. Befolkningstal er fra 4kvt213 og alle årige. Aldersafgrænsningen vedrører udelukkende befolkningstallet og ikke antallet af modtagere af forsørgelsesydelser. 2. Tallene for fleksjob er fra juni

21 Tabel 17. Tilgangen¹ til ledighedsydelse og fleksjob i Kommune personer Udvikling aug aug. 213, pct. Ydelseskategori aug. 12 aug. 13 Klyngen Fleksjob ,5-3,7-38,3 Ledighedsydelse ,7 12,3 42,4 I alt ,1-6,6 4,9 Kilde: Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM og egne beregninger 1. Tilgangen til ydelserne i den valgte måned viser tilgangen til ydelserne indenfor det seneste år, dvs. den valgte måned samt de 11 forudgående måneder Figur 8. Sygefraværets andel af arbejdsstyrken, september 213 Procent 3,5 Procent 3,5 3, 2,5 2, 2, 2,4 2,6 2,5 2,7 2,8 2,9 2,5 2,3 2,2 3, 2,5 2, 1,5 1,5 1, 1,,5,5,, København Aarhus Odense Aalborg Brøndby Fredericia Svendborg Klyngen Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks Statistik og egne beregninger Tabel 18. Sygedagpengeforløb fordelt på varighed, august 213 forløb Andel forløb, pct. Udvikling i antal forløb, pct. Varighed af forløb Klyngen Klyngen Klyngen Under 26 uger ,8 57,3 61,5-8,1 9,3-12, Over 26 uger ,2 42,7 38,5-1,6-1, -8,7 heraf over 52 uger , 19,1 15,3 29,7-7,2-6,9 I alt , 1, 1, -5,6,1-1,8 19

22 Tabel 19. Indsatsklare og midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere, der har været på ydelsen i mindst 4 uger Andel (pct.) og antal personer Andel (pct.) og antal personer Udvikling i andel (pct.-point) og antal (pct.) sep. 212 sep. 213 sep sep. 213 Kontanthjælpsmodtagere (match 2) Kontanthjælpsmodtagere (match 3) Klyngen Klyngen Klyngen (Andel) 64,5 64, 62,6 63,4 66,7 64,2-1,1 2,7 1,5 () ,8 7,2 6,9 (Andel) 72,2 78,8 74,7 75, 79,5 77,6 2,8,7 2,8 () ,2 6,7 5,6 Note: Andelene er udregnet ift. hver af de to matchgrupper. Dvs. at tabellen skal læses sådan, at det eksemplelvis er 63,4 pct. ud af de udelukkende indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2) i Jobcenter, som har modtaget kontanthjælp i mere end 4 sammenhængende uger. 2

23 1,1,9,9 1,1 1, 1,2 1, 1,,8 1,2,7,7 1, 1,,9 1,1 1,1 1,5 1,3 1,8 3.4 Langtidsledighed Figur 9. Andel langtidsledige ift. arbejdsstyrken (16-64 år), september 213 Procent A-dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere (jobklar) 3,5 Procent 3,5 3, 3, 3, 2,5 2, 2,6 2,2 2,5 2, 2, 2,1 1,9 2,5 2, 1,5 1,6 1,5 1,5 1, 1,,5,5,, København Aarhus Odense Aalborg Brøndby Fredericia Svendborg Klyngen Note: Langtidsledige er opgjort som antal personer, der har været bruttoledige (ledige + aktiverede) i mindst 8 pct. af tiden inden for det seneste år. Kontanthjælpsmodtagere er inkl. personer på særlig uddannelsesydelse Tabel 2. Langtidsledighed i Kommune opgjort efter ydelse Udvikling sep sep. 213, Langtidsledighedsprocent¹, pct. sep. 213 sep. 212 sep. 213 Klyngen Klyngen Dagpengemodtagere ,1-44,1-44,4 1,6 1,3 1,1 Kontanthjælpsmodtagere (jobklare) ,1 93,5 78,4 1,8 1,1 1, I alt ,8-11,1-1,3 3, 2,1 1,9 Kommunens mål for langtidsledighed er 29 personer i december 213 Kilde: Jobindsats.dk, beskæftigelsesplan 213 for Kommune og egne beregninger 1. Ledighedsprocenten er beregnet pba. arbejdsstyrken (16-64 år) i 212. For dagpengemodtagere er den beregnet ift. antallet af forsikringsaktive. Note: Langtidsledige er opgjort som antal personer, der har været bruttoledige (ledige + aktiverede) i mindst 8 pct. af tiden inden for det seneste år. Kontanthjælpsmodtagere er inkl. personer på særlig uddannelsesydelse 21

24 Figur 1. Udvikling i antal langtidsledige (brutto) i Kommune, januar 28 - september 213 Personer Langtidsledige dagpengemodtagere Langtidsledige kontanthjælpsmodtagere Personer januar 28 marts 28 maj 28 juli 28 september 28 november 28 januar 29 marts 29 maj 29 juli 29 september 29 november 29 januar 21 marts 21 maj 21 juli 21 september 21 november 21 januar 211 marts 211 maj 211 juli 211 september 211 november 211 januar 212 marts 212 maj 212 juli 212 september 212 november 212 januar 213 marts 213 maj 213 juli 213 september 213 Note: Langtidsledige er opgjort som antal personer, der har været bruttoledige (ledige + aktiverede) i mindst 8 pct. af tiden inden for det seneste år. Kontanthjælpsmodtagere er inkl. personer på særlig uddannelsesydelse Figur 11. Udviklingen i antal langtidsledige og øvrige bruttoledige i Kommune, januar 28 - september 213 Personer 1.4 Langtidsledige¹ Øvrige bruttoledige² Andel langtidsledige³ Procent januar 28 marts 28 maj 28 juli 28 september 28 november 28 januar 29 marts 29 maj 29 juli 29 september 29 november 29 januar 21 marts 21 maj 21 juli 21 september 21 november 21 januar 211 marts 211 maj 211 juli 211 september 211 november 211 januar 212 marts 212 maj 212 juli 212 september 212 november 212 januar 213 marts 213 maj 213 juli 213 september Langtidsledige er opgjort som antal personer, der har været bruttoledige (ledige + aktiverede) i mindst 8 pct. af tiden inden for det seneste år. 2. bruttoledige personer (ledige + aktiverede) 3. Langtidsledige ift. alle bruttoledige

25 Figur 12. Udviklingen i langtidsledighed og bruttoledighed, indekseret (jan. 211 = 1) 14 Index Klyngen (bruttoledighed) Index jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 Note: Langtidsledige er opgjort som antal personer, der har været bruttoledige (ledige + aktiverede) i mindst 8 pct. af tiden inden for det seneste år

26 Tabel 21. Forsikrede langtidsledige (brutto) i Kommune fordelt på a-kassegrupper og a-kasser personer Udvikling sep sep. 213, pct. sep. 212 sep. 213 Klyngen Langtidsledighedsprocent 1 sep. 213 Klyngen Forsikrede i alt ,1-44,1-44,4 1,6 1,3 1,1 Selvstændige ,5-42,1-4,3 1,1 1,2 1, DANA 5 4-2, -36,9-44,6 2,6 1,5 1,3 ASE ,7-43,5-39,,7 1,1,9 Akademikere , -33,4-34,4 1,3 1,4 1,2 Akademikere (AAK) ,9-34,6-35,4 1,6 1,2,9 Økonomer (CA) , -14,9-22,7 2,3 1,6 1,3 Journalistik, Kommunikation og Sprog - -49, -45,3, 1,8 1,6 Magistre (MA) 3-1, -32,9-33,4, 1,8 1,6 Funktionærer og tjenestemænd ,3-38,2-41,3,6,7,5 Børne- og Ungdomspædagoger (BUPL-A) 9-1, -38,6-45,,,7,6 Danske Sundhedsorganisationer (DSA) - -45,6-59,,,2,1 Lærere (DLF-A) ,4-49,8 1,2,6,5 Socialpædagoger (SLA) - -55,9-55,3,,6,5 Funktionærer og Tjenestemænd (FTF-A) ,1-29,3-31,9 1,4 1,,8 Fag og Arbejde (FOA+PMF) ,8-33,3-37,8 1,4 1,1,9 Handels- og Kontorfunktionærer (HK) ,5-45,4-41,2 2,2 1,4 1,3 Ledere og tekniske funktionærer 2 6-7, -4,1-37,8,6 1,1 1, Business - -22,5-42,7, 1, 1, Min akasse 5 3-4, -4,4-36,5 1, 1,1,9 Funktionærer og Servicefag ,6-4, 2,1 1,4 1,4 Ledere 5-1, -36,2-26,9,,8,8 Teknikere 1-1, -47,1-51,1, 1,9 1,6 Industri og byggefagene ,5-58,1-57,7 2,4 1,7 1,5 Byggefagenes a-kasse 3-1, -71, -57,5,,7,9 El-faget - -76,9-74,6,,4,4 Metalarbejdere ,7-61,1-56,1 2,1 1,5 1, Faglig Fælles a-kasse (3F) ,8-56,4-57,2 2,7 2, 1,7 Nærings- og Nydelsesmiddelarb. (NNF) 6 3-5, -5,5-6,9 5,9 1,9 1,6 Øvrige ,9-48,5-45,9 1,5 1,6 1,4 det Faglige Hus ,9-42,5-41, 1,2 1,7 1,4 Frie Funktionærer (FFA) - -47,7-46,1, 1,2 1, Kristelig a-kasse ,8-51,4-48,2 1,9 1,6 1,4 Kilde:Jobindats.dk, Danmarks Statistik og egne beregninger Note: Langtidsledige er opgjort som antal personer, der har været bruttoledige (ledige + aktiverede) i mindst 8 pct. af tiden inden for det seneste år. 1. Langtidsledighedsprocent for dagpengemodtagere er beregnet i forhold til forsikringsaktive 24

27 Tabel 22. Andel langtidsledige ift. alle ledige Klyngen Klyngen Dagpengemodtagere 26,4 21,8 22,3-1,6-8,7-8,8 Kontanthjælpsmodtagere (jobklare) 45,5 5,4 48,1 9,2 14,1 12,3 I alt 35,4 3,9 31,7-1,4 -,8 -,5 sep. 213, pct. Udvikling sep sep. 213, pct.-point Note: Langtidsledige er opgjort som antal personer, der har været bruttoledige (ledige + aktiverede) i mindst 8 pct. af tiden inden for det seneste år. Kontanthjælpsmodtagere er inkl. personer på særlig uddannelsesydelse. Andelene er udregnet ift. den pågældende ydelsesgruppe. Dvs. at tabellen skal læses sådan, at det eksempelvis er 26,4 af dagpengemodtagerene i, der er 25

28 3.5 Virksomhedsrettet indsats Tabel 23. Andel (fuldtidspersoner) i virksomhedsrettede tilbud af alle aktiverede, 3. kvt 213 Klyngen aktiverede fuldtidspersoner i alt¹ Privat løntilskud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik Delvis raskmelding aktiverede fuldtidspersoner i alt¹ Privat løntilskud --- procent procent --- A-dagpengemodtagere 89 16,9 29,2 18, , 35,4 15,4 Heraf over 12 mdr ,7 43,5 8, ,9 44,5 9,2 Kontanthjælp (match 1) 111 1,8 31,5 28, ,2 13,2 19, Kontanthjælp (match 2) 18 13, 13, 33, ,7 3,4 22,9 Offentlig løntilskud Virksom- Delvis heds- raskmelding praktik Sygedagpengemodtagere 26 3,8, 26,9 9,6 1319,5,7 4,9 11,2 1. Delvist raskmeldte indgår ikke i antal aktiverede i alt og andelen af delvise raskmeldinger er beregnet ift. antallet af sygemeldte i alt. Tabel 24. Udvikling i antal a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere (fuldtidspersoner) i virksomhedsrettede tilbud, 3. kvt kvt 213 Udvikling i antal¹ Privat løntilskud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik Klyngen Klyngen Klyngen Klyngen A-dagpengemodtagere ,3-26,4-49, -32,1-36, -2,5 Heraf over 12 mdr ,4-3,6-42,9-4, -69,2-38,7 Kontanthjælp (match 1) ,1 23,1 16,7 13, 39,1-2,1 Kontanthjælp (match 2) , 7,5 4, 11,3 16,1-4,3 Sygedagpengemodtagere ,5-1, -18,2 4, -8, 1. Udvikling i antal er for virksomhedsrettede tilbud i alt. --- fuldtidspersoner procent --- Tabel 25. Arbejdssteder i Kommune med personer i virksomhedsrettet aktivering Andel¹ Udviklingen i antal 2. kvt kvt kvt 213, pct. Østdanmardanmark Øst- 2. kvt kvt 213 Klyngen Klyngen A-dagpengemodtagere ,8 9,2 8,3-44,4-27,2-29,4 Kontanthjælp (match 1) ,4 5,1 6,1-15,4 9,3 -,7 Kontanthjælp (match 2) ,5 4,7 4,8 6, -6,1-6,1 I alt ,9 15, 15, -25,6-16,2-16,8 1. Ved beregning af andel indgår arbejdsstederne kun én gang, uanset hvor mange ydelsesmodtagere man har haft i virksomhedsrettet aktivering. Derfor kan andelen ialt være mindre end summen af andelene for de enkelte ydelsesgrupper. Note: Arbejdsteder ultimo perioden med mindst 2 ansatte, der i løbet af den valgte periode har haft minimum 1 kontanthjælpsmodtager eller dagpengemodtager i løntilskud eller virksomhedspraktik. 26

29 Bygge og anlæg ,6 11,2 11,1 6,7-21, -23,1 Handel og transport ,5 13,4 14, -1,7-17, -16,7 Service erhverv³ , 1,9 1,2-35,8-16,5-19,3 Offentlige erhverv ,7 29,1 29,4-33,3-13,6-13,6 I alt ,9 15, 15, -25,6-16,2-16,8 Note: Arbejdsteder ultimo perioden med mindst 2 ansatte, der i løbet af den valgte periode har haft minimum 1 kontanthjælpsmodtager eller dagpengemodtager i løntilskud eller virksomhedspraktik. 1. Ved beregning af andel indgår arbejdsstederne kun én gang, uanset hvor mange ydelsesmodtagere man har haft i virksomhedsrettet aktivering. Derfor kan andelen ialt være mindre end summen af andelene for de enkelte ydelsesgrupper. 2. Industri, energiforsyning, vandforsyning og renovation 3. Hoteller, restauranter, iinformation, kommunikation, finansiering, forsikring, ejendomshandel, udlejning, videnservice, rejsebureau, rengøring o.a. operationel service, andre serviceydelser mv 4. Offentlig administration, forsvar, politi, undervisning, sundhed, socialvæsen, kultur og fritid Tabel 26. Arbejdssteder i Kommune med personer i virksomhedsrettet aktivering fordelt på branche Branche Andel¹ Udviklingen i antal 2. kvt 213, pct. 2. kvt kvt 213, pct. Østdanmardanmark Øst- 2. kvt kvt 213 Klyngen Klyngen Landbrug, skovbrug, fiskeri og råstofudvinding - 4,4 6, ,9-1,3 Industri og forsyning² ,6 13,2 13,6-5, -22,1-22,3 Tabel 27. Arbejdssteder i Kommune med personer i virksomhedsrettet aktivering fordelt på virksomhedsstørrelse Andel¹ Udviklingen i antal 2. kvt 213, pct. 2. kvt kvt 213, pct. Branche Østdanmardanmark Øst- 2. kvt kvt 213 Klyngen Klyngen 2-9 ansatte ,8 8,6 8,5-23,7-24,2-22, ansatte ,8 23,3 25,2-32,3-12,4-14, ansatte ,1 41,2 44,9-5,9-6, -8,9 Mindst 1 ansatte ,3 51,2 52,1-2, -7,1-7,5 I alt ,9 15, 15, -25,6-16,2-16,8 1. Ved beregning af andel indgår arbejdsstederne kun én gang, uanset hvor mange ydelsesmodtagere man har haft i virksomhedsrettet aktivering. Derfor kan andelen ialt være mindre end summen af andelene for de enkelte ydelsesgrupper. Note:Arbejdsteder ultimo perioden med mindst 2 ansatte, der i løbet af den valgte periode har haft minimum 1 kontanthjælpsmodtager eller dagpengemodtager i løntilskud eller virksomhedspraktik. Tabel 28. Stillinger på Jobnet i Kommune og antal stillinger ift. antal arbejdssteder stillinger i jobnet Udviklingen i antal stillinger ift. antal arbejdssteder, pct.-point okt. 212 okt. 213 okt. 212 okt. 213¹ okt okt ,5 7,4 -,2 Klyngen ,7 2,3 2, ,9 13,4 1,5 1. let af arbejdssteder er fra august 213 Andel stillinger i jobnet ift. arbejdssteder¹, pct. 27

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 4. september 13 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter Juli 13 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. September 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. September 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 5. november 213 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter September 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 - Email:

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. August 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. August 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 2. oktober 213 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter August 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 26. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Roskilde Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Region Hovedstaden Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 3. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Sorø April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 -

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Ballerup Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Status 4. kvartal 213 December 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 Oktober 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 December 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm Status 2. kvartal 214 Maj 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 November 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Juli 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ballerup Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013 Resultatoversigt Ballerup Kommune November 20 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere, match 2 og 3

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 Oktober 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund Status 2. kvartal 214 April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Status 2. kvartal 214 Maj 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. 2. status 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. 2. status 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hillerød 2. status 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Bilagstabeller November 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Halsnæs indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vallensbæk Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Resultater af beskæftigelsesindsatsen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ringsted Status 2. kvartal 2014 Juni 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød Bilagstabeller Oktober 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Allerøds indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 2. statusnotat 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk - 2. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland September 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2013

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 3. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland December 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Stevns 2. status 2011 Maj 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Stevns - 2. status 2011 Notatet beskriver

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Ringsted, fordelt

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Ringsted, fordelt

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vordingborg 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Vordingborg Notatet beskriver

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (apr.'13) 2.285 5,5% Ledige under 25 år 10 (apr. '13) 877 Aktiverede forsikrede ledige 2 409 Aktiverede

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 1. kvartal 2013

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 1. kvartal 2013 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 1. kvartal 2013 Opdateret d. 4. juni 2013 Kvartalsafrapportering 1. kvartal 2013 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

Læs mere

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået %

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået % Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 26. januar 2014 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Ringsted, fordelt

Læs mere

Månedsvis udvikling i bruttoledigheden i Hjørring kommune fra januar juli

Månedsvis udvikling i bruttoledigheden i Hjørring kommune fra januar juli Ledighed og beskæftigelse - juli 216 1 Månedsvis udvikling i bruttoledigheden i Hjørring kommune fra januar 214 - juli 216 2.5 2. 2. 1.75 1.5 1. 1. 1.266 1.138 1.51 75 5 jan feb mar apr maj jun jul aug

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (jul.'13) 1.893 4,6% Ledige under 25 år 10 (jul. '13) 878 Aktiverede forsikrede ledige 2 266 Aktiverede

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2011 April 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 2. status 2011

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hvidovre 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

JANUAR MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 1

JANUAR MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 1 JANUAR MÅNED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen (ikke opdateret) Efterspørgselen på arbejdskraft (ikke opdateret) Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål (ikke data

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, oktober 2010

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, oktober 2010 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, oktober 2010 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Halsnæs kommune Bruttoledige

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Roskilde

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Roskilde Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Roskilde Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Roskilde, fordelt

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lejre. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lejre. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lejre 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Månedsvis udvikling i ledigheden i Hjørring kommune fra januar juli

Månedsvis udvikling i ledigheden i Hjørring kommune fra januar juli Ledighed og beskæftigelse - juli 217 1 Månedsvis udvikling i ledigheden i Hjørring kommune fra januar 215 - juli 217 2. 1.75 1.5 1.25 75 1.139 1.19 1.42 1.282 97 917 5 365 25 12 135 jan feb mar apr maj

Læs mere

1 of 11. Kommunenotat. Syddjurs Kommune

1 of 11. Kommunenotat. Syddjurs Kommune 1 of 11 Kommunenotat Kommune 215 2 of 11 Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord. 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig

Læs mere

AUGUST MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 8

AUGUST MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 8 AUGUST MÅNED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen (ikke opdateret) Efterspørgselen på arbejdskraft (ikke opdateret) Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål (ikke opdateret)

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 858-1,9 6,7 6,6 Kontanthjælpsmodtagere ,9

Dagpengemodtagere 3) 858-1,9 6,7 6,6 Kontanthjælpsmodtagere ,9 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, februar 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune

Læs mere

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Indhold: Udvikling i borgere på offentlig forsørgelse Ledighedsprocent Ledige fordelt på A-kasser Opfølgning på Beskæftigelsesplan 20 Konkrete mål Supplerende

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 741 3,1 5,4 5,6 Kontanthjælpsmodtagere 208 2,0

Dagpengemodtagere 3) 741 3,1 5,4 5,6 Kontanthjælpsmodtagere 208 2,0 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, oktober 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 751 1,9 5,6 5,7 Kontanthjælpsmodtagere 223-2,2

Dagpengemodtagere 3) 751 1,9 5,6 5,7 Kontanthjælpsmodtagere 223-2,2 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 865 0,8 6,5 6,6 Kontanthjælpsmodtagere 217 4,3

Dagpengemodtagere 3) 865 0,8 6,5 6,6 Kontanthjælpsmodtagere 217 4,3 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, februar 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 740-9,9 6,3 5,7 Kontanthjælpsmodtagere ,3

Dagpengemodtagere 3) 740-9,9 6,3 5,7 Kontanthjælpsmodtagere ,3 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, april 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gentofte 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Gentofte Notatet beskriver Jobcenter

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) ,4 4,6 3,9 Kontanthjælpsmodtagere ,4

Dagpengemodtagere 3) ,4 4,6 3,9 Kontanthjælpsmodtagere ,4 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2014

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 1. KVARTAL 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2014 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Herlev

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Herlev Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Herlev Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Herlev, fordelt

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Ringsted, fordelt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 823-2,9 5,1 4,9 Kontanthjælpsmodtagere ,1

Dagpengemodtagere 3) 823-2,9 5,1 4,9 Kontanthjælpsmodtagere ,1 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, februar 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 765-6,1 5,8 5,5 Kontanthjælpsmodtagere 300 9,5

Dagpengemodtagere 3) 765-6,1 5,8 5,5 Kontanthjælpsmodtagere 300 9,5 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Rødovre Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, februar 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Rødovre Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) ,9 3,7 3,0 Kontanthjælpsmodtagere 36 12,5

Dagpengemodtagere 3) ,9 3,7 3,0 Kontanthjælpsmodtagere 36 12,5 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Allerød Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, februar 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Allerød Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 754-3,5 9,8 9,4 Kontanthjælpsmodtagere ,9

Dagpengemodtagere 3) 754-3,5 9,8 9,4 Kontanthjælpsmodtagere ,9 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ishøj Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, februar 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ishøj Kommune Bruttoledige

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Antal personer Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (mar.'14) 2.096 2.036 Ledige under 25 år 8 (feb. '14) 823 Aktiverede forsikrede ledige 2 438 907 Arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Halsnæs Kommune Bruttoledige

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Næstved. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Næstved. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Næstved 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 691-4,6 5,8 5,5 Kontanthjælpsmodtagere ,6

Dagpengemodtagere 3) 691-4,6 5,8 5,5 Kontanthjælpsmodtagere ,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Brøndby kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Brøndby kommune Bruttoledige

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hørsholm. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hørsholm. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hørsholm 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Antal forsikrede langtidsledige (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund, fordelt på a-kassegrupper og a-kasser, april 2013

Antal forsikrede langtidsledige (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund, fordelt på a-kassegrupper og a-kasser, april 2013 Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Guldborgsund Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 1. statusnotat 2010 Maj 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Køge - 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2011 NR. 7 juni 2011

LEDIGHED OG INDSATS 2011 NR. 7 juni 2011 Ledighed og indsats indeholder information om: Udviklingen i ledigheden i Randers frem til Langtidsledigheden i Randers Antallet af arbejdsfordelinger i 2 Efterspørgselen på arbejdskraft (der er ikke nye

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Antal personer Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (jul.'14) 1.514 1.545 Ledige under 25 år 8 (maj. '14) 777 Aktiverede forsikrede ledige 2 247 445 Arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) ,3 4,2 3,8 Kontanthjælpsmodtagere ,9

Dagpengemodtagere 3) ,3 4,2 3,8 Kontanthjælpsmodtagere ,9 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Region Sjælland, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Region Sjælland Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) ,4 4,7 4,2 Kontanthjælpsmodtagere 899-3,3

Dagpengemodtagere 3) ,4 4,7 4,2 Kontanthjælpsmodtagere 899-3,3 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Slagelse kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Slagelse kommune

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Antal personer Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (dec.'14) 1.650 1.571 Ledige under 25 år 8 (dec. '14) 753 Aktiverede forsikrede ledige 2 318 658 Arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere