59,9 cm/24 LED-baggrundsbelysnings TV med integreret DVD afspiller og DVB-T2/HD-DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P12104 (MD 21176) Betjeningsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "59,9 cm/24 LED-baggrundsbelysnings TV med integreret DVD afspiller og DVB-T2/HD-DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P12104 (MD 21176) Betjeningsvejledning"

Transkript

1 59,9 cm/24 LED-baggrundsbelysnings TV med integreret DVD afspiller og DVB-T2/HD-DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P12104 (MD 21176) Betjeningsvejledning

2 Indhold 1. Om denne brugsanvisning Korrekt anvendelse Full HD Pakkens indhold Sikkerhedsanvisninger Driftssikkerhed Placering Reparation Omgivelsesbetingelser Strømforsyning Håndtering af batterier Bemærkninger om overensstemmelse Oversigt over enheden Forside Bagsiden og højre side Fjernbetjening Ibrugtagning Udpakning Montering Indsætning af batterier i fjernbetjeningen Tilslutning af antenne Tilslutning af strømforsyningen Tænd og sluk LCD-tv'et Kanalsøgning, første gang enheden tændes Betjeningun Programvalg Lydindstillinger Billedindstillinger Få vist info Åbning af favoritlisten Valg af kilde Tekst-tv Betjening af tekst-tv Valg af tekst-tv-sider Tilslutning af enheder Tilslutning af hovedtelefoner Digital forstærker via koaksialstik Tilslutning af en DVD-afspiller Tilslutning af en videooptager Tilslutning af en DVD-optager Tilslutning af en modtager (SAT, DVB-T, dekoder osv.) Tilslutning af en DVD-/videooptager og en SAT-modtager Tilslutning af et videokamera Enheder med HDMI- eller DVI-udgang Tilslutning af en eksterne enhed via HDMI-udgangen Tilslutning af en ekstern enhed med DVI-udgang Tilslutning af en pc Tilslutning til et netværk OSD-menuen Navigation i menuen Menusystemet i detaljer Menuen Bild i VGA/PC-tilstanden Menuen Lyd DK 1

3 Menuen Indstillinger Menuen Installation Menuen Kanalliste Menuen Medienbrowser EPG - Programguide Medieportalen Mediathek HbbTV-system DVD-tilstanden Skift fra tv- til DVD-tilstand Indsætning af en DVD Betjening via LCD-tv'et Betjening via fjernbetjeningen Menusystemet i DVD-tilstand Menuen Video Menuen Sprogind Menuen Præferencer Løsning af problemer Har du brug for yderligere hjælp? Pixelfejl på LCD-fjernsyn Rengøring Bortskaffelse Tekniske data/produktdatablad Copyright 2012 Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugsanvisning er ophavsretsligt beskyttet. Alle rettigheder forbeholdes. Mangfoldiggørelse i mekanisk, elektronisk eller enhver anden form uden skriftlig tilladelse fra producenten er forbudt. Ophavsretten tilhører firmaet MEDION. Der tages forbehold for tekniske og optiske ændringer samt trykfejl. 2

4 1. Om denne brugsanvisning Det er vigtigt, at du læser denne brugsanvisning omhyggeligt og følger alle anvisningerne. På den måde opnår du en pålidelig drift og en lang forventet levetid for dit LCD-tv. Opbevar altid denne brugsanvisning i nærheden af dit LCD-tv, så du har nem adgang til den. Opbevar brugsanvisningen og emballagen på et sikkert sted, så du ved en overdragelse af LCD-tv'et kan videregive dem til den nye ejer. DK 1.1. Korrekt anvendelse Denne enhed er udelukkende beregnet til modtagelse og visning af tv-programmer samt til afspilning af indholdet på USB-medier. De forskellige tilslutningsmuligheder giver mulighed for yderligere udvidelse af modtagelses- og afspilningskilderne (receiver, DVD-afspiller, DVD-optager, videooptager, pc osv.). Alle andre anvendelser anses for ukorrekte. Der gælder intet ansvar ved ukorrekt brug. Egne modifikationer er forbudt. Denne enhed er kun beregnet til brug på tørre steder indendørs. Denne enhed egner sig ikke til anvendelse som computerskærm på kontorarbejdspladser. Denne enhed er beregnet til privat brug og ikke til industrielle eller kommercielle formål. Anvendelse under ekstreme omgivelsesbetingelser kan medføre skader på enheden Full HD Dit LCD-tv har funktionen "Full HD". Det betyder, at det grundlæggende kan vise fjernsynsprogrammer med høj opløsning (HDTV). Det er en forudsætning, at der findes et HDTV-signal Pakkens indhold Kontroller, at der ikke mangler noget i pakken, og giv os besked senest 14 dage efter købet, hvis der mangler noget. Obs! Lad ikke små børn lege med emballagefilm. Der er risiko for kvælning! Med det produkt, som du har købt, skal du have modtaget følgende: LCD-tv Fjernbetjening (RC1208) inkl. 2 batterier type R03 (AAA) 1,5 V Antennekabel AV-adapterkabel DLNA-software på CD-ROM Fod Dokumentation 3

5 2. Sikkerhedsanvisninger 2.1. Driftssikkerhed Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med enheden. Denne enhed er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner og/eller manglende viden, medmindre de er under opsyn af en anden person, der har ansvaret for deres sikkerhed eller som giver dem anvisninger for, hvordan enheden skal bruges. Opbevar emballagemateriale som f.eks. film utilgængeligt for børn. Ved misbrug kan der være kvælningsfare. Åbn aldrig LCD-tv'ets kabinet (fare for elektrisk stød, kortslutning og brand)! Før ikke genstande ind i LCD-tv'ets indre gennem slidser eller åbninger (fare for elektrisk stød, kortslutning og brand)! LCD-tv'ets slidser og åbninger bruges til at udlufte enheden. Undgå at tildække åbningerne (overophedning, brandfare)! Undgå at udsætte displayet for tryk. Der er fare for, at displayet går i stykker. Fjernbetjeningen er udstyret med en infrarød diode klasse 1. Se ikke på LED'en med optiske enheder. Obs! Hvis displayet er beskadiget, er der fare for kvæstelser. Pak de ødelagte dele ind med beskyttelseshandsker. Vask derefter hænderne med sæbe, da det ikke kan udelukkes, at der kan lækkes kemikalier. Send de beskadigede dele til korrekt bortskaffelse hos dit servicecenter. Rør ikke ved displayet med fingrene eller med skarpe genstande for at undgå skader. Kontakt kundeservice, hvis: lysnetledningen er snavset eller beskadiget der er kommet væske ind i enheden enheden ikke fungerer korrekt enheden er faldet ned, eller kabinettet er blevet beskadiget 2.2. Placering Nye apparater kan i løbet af de første driftstimer afgive en typisk, uundgåelig, men helt ufarlig lugt, som aftager mere og mere med tiden. For at modvirke lugtudviklingen anbefaler vi, at du regelmæssigt udlufter rummet. Vi har ved udviklingen at dette produkt draget omsorg for, at det ligger væsentligt under gældende grænseværdier. Hold LCD-tv'et og alle tilsluttede apparater på afstand af fugt, og undgå at udsætte dem for støv, varme og direkte sollys. Hvis disse anvisninger ikke overholdes, kan det medføre forstyrrelser eller beskadigelse af LCD-tv'et. Anvend ikke enheden udendørs, da ydre påvirkninger som f.eks. regn, sne osv. kan beskadige enheden. Enheden må ikke udsættes for vandsprøjt eller vandstænk. Placer aldrig genstande fyldt med væske (vaser eller lignende) på enheden. Beholderen kan vælte, og væsken kan kompromittere den elektriske sikkerhed. Brug ikke enheden i nærheden af vand, og placer det ikke i nærheden af f.eks. en håndvask, en køkkenvask, et badekar osv. FORSIGTIG! Stearinlys og andre former for åben ild skal altid holdes på afstand af dette produkt for at forhindre, at ilden breder sig. Sørg for tilstrækkelig afstand i reolvæggen. Sørg for en minimumsafstand på 10 cm omkring enheden for at sikre tilstrækkelig udluftning. Betjen alle komponenter på et stabilt, jævnt og vibrationsfrit underlag for at undgå, at LCD-tv'et falder ned. 4

6 Undgå blændinger, spejlinger og for stærke kontraster mellem lys og mørke for at skåne dine øjne. Den optimale betragtningsafstand er 5 gange skærmdiagonalen Reparation Lad udelukkende kvalificerede fagfolk reparere LCD-tv'et. Hvis det er nødvendigt med en reparation, bør du kun henvende dig til vores autoriserede servicepartnere. Brug kun de reservedele, som producenten har angivet. Hvis der anvendes uegnede reservedele, kan enheden blive beskadiget Omgivelsesbetingelser Enheden kan betjenes ved en omgivelsestemperatur på mellem +5 C og +35 C og ved en relativ luftfugtighed på 20 % til 85 % (ikke-kondenserende). Når LCD-tv'et er slukket, kan det opbevares ved -20 C til +60 C. Hold en afstand på mindst én meter fra højfrekvente og magnetiske støjkilder (fjernsyn, højttalere, mobiltelefon osv.) for at forhindre funktionsforstyrrelser. Efter transport af LCD-tv'et skal du vente med at tage det i brug, til det har nået omgivelsestemperaturen. Ved større udsving i temperatur eller fugtighed kan der som følge af kondensering dannes fugt inde i LCD-tv'et, hvilket kan medføre elektrisk kortslutning. Under tordenvejr, eller hvis enheden ikke anvendes i en længere periode, skal du tage stikket ud af stikkontakten og tage antennekablet ud af antennestikket Strømforsyning Bemærk Hvis du vil afbryde strømforsyningen til LCD-tv'et eller vil gøre enheden helt frit for spænding, skal du koble enheden helt fra lysnettet. Åbn ikke enhedens kabinet. Hvis kabinettet er åbent, er der risiko for livsfarlige elektriske stød. Kabinettet indeholder ingen dele, der kræver vedligeholdelse. Tilslut kun LCD-tv'et til en jordet stikkontakt med V ~ 50 Hz. Hvis du er i tvivl om strømforsyningen på opstillingsstedet, skal du forhøre dig hos dit el-selskab. Stikkontakten skal være placeret i nærheden af LCD-tv'et, og den skal være let tilgængelig. Hvis du vil afbryde strømforsyningen til skærm, skal du tage lysnetstikket ud af stikkontakten. For at opnå yderligere sikkerhed anbefaler vi, at der anvendes en overspændingssikring for at beskytte LCD-tv'et mod beskadigelse som følge af spændingsspidser på lysnettet. Placer kablerne på en sådan måde, at man ikke kan træde på dem eller snuble over dem. Stil ikke genstande på kablerne, da de ellers kan blive beskadiget. DK 5

7 2.6. Håndtering af batterier Batterier kan indeholde brandfarlige stoffer. Ved forkert behandling kan batterier lække, blive meget varme, antændes eller eksplodere, hvilket kan beskadige enheden eller medføre personskader. Følgende anvisninger skal uden forbehold overholdes: Opbevar batterier utilgængeligt for børn. Hvis et batteri bliver slugt, skal du straks søge læge. Oplad aldrig batterier (medmindre dette udtrykkeligt er angivet). Aflad aldrig batterierne ved stor udgangseffekt. Kortslut aldrig batterierne. Udsæt aldrig batterierne for kraftig varme fra f.eks. direkte sollys, ild eller lignende! Skil ikke batterierne ad, og undgå at deformere dem. Du kan få kvæstelser på hænderne eller fingrene, eller du kan få batterivæske i øjnene eller på huden. Hvis det sker, skal du skylle de pågældende steder med store mængder rent vand og straks søge læge. Undgå kraftige stød og rystelser. Byt aldrig om på polerne. Sørg for, at polerne plus (+) og minus (-) er placeret korrekt for at undgå kortslutninger. Undgå at blande nye og gamle batterier eller batterier af forskellige typer. Dette kan medføre, at enheden ikke fungerer korrekt. Desuden vil det svagere batteri blive afladet for hurtigt. Fjern straks brugte batterier fra enheden. Fjern batterierne fra enheden, hvis den ikke skal bruges i en længere periode. Udskift alle brugte batterier i et apparat med nye batterier af samme type. Isoler batteriernes kontakter med et stykke tape, hvis du vil opbevare eller bortskaffe batterierne. Rengør efter behov batteri- og apparatkontakterne, inden du sætter batterierne i Bemærkninger om overensstemmelse LCD-tv'et opfylder kravene til elektromagnetisk kompatibilitet og elektrisk sikkerhed. Enheden opfylder den europæiske standard ISO Klasse II (pixelfejlklasse). Din enhed opfylder de grundlæggende krav og relevante bestemmelser i EMC-direktivet 2004/108/ EF og lavspændingsdirektivet 2006/95/EF. Dette apparat enhed opfylder de grundlæggende krav og relevante bestemmelser i EU-direktivet for miljøvenligt design 2009/125/EF. 6

8 3. Oversigt over enheden 3.1. Forside DK 3 OFF/ON 2 1 1) Tænd/sluk-knap 2) Infrarødsensor: Modtagervindue for fjernbetjeningens infrarøde signaler. Driftsindikator: lyser blåt, når enheden er i standbytilstand. 3) Skærm 7

9 3.2. Bagsiden og højre side USB 5Vdc Max. 500mA 2 12 USB 2 5Vdc Max. 500mA LAN MODE - / I - O + SIDE AV Coax. OUT ANT ) COMMON INTERFACE (CI+): Plads til Common Interface-modul 2) USB (5VDC, 500 ma maks.): Til tilslutning af USB-enheder 3) SIDE AV: 3,5 mm jackstik videoindgang 4) Til tilslutning af hovedtelefoner med 3,5 mm jackstik 5) MODE: Multifunktionsknap til kanalskift, valg af indgangskilde eller lydstyrkeindstilling. Ved at trykke opad (+) eller nedad (-) foretages indstillingerne. Et kort tryk på knappen skifter mellem funktionerne. Et langt tryk sætter enheden i standbytilstand eller i driftstilstand. 6) ANT.: Til tilslutning af antennen (analog, DVB-T og DVB-C) 7) SCART: SCART-stik 8) VGA: VGA-stik til tilslutning af en pc 9) SPDIF: Digital audioudgang (koaksial) 10) LAN: Netværksstik til tilslutning til internettet 11) HDMI 1-2: HDMI-stik til enheder med HDMI-udgang 12) / Stop DVD-afspilning/eject-knap 13) / Start/afbryd DVD-afspilning 14) DVD-drev 15) Fastgørelseshuller til et vægbeslag (hulafstand 75 x 75 mm) 8 Vigtigt! Ved monteringen skal du sørge for, at der anvendes skruer af størrelse M4. Skruernes længde beregnes ud fra vægbeslagets styrke plus maks. 8 mm.

10 3.3. Fjernbetjening DK DISPLAY ) Indikatorlampe til bekræftelse af et tastetryk. 2) / 2 :Skift mellem DVB-T- og DVB-C-transmissioner/multifunktionstast for programplads eller indgangskilde. 3) : Tænd/sluk LCD-tv'et (slå standbytilstand til/fra). 4) EXIT: Forlad menuen. 5) LANG: Analogt tv: stereo/mono ; Digitalt tv: Vælg audiosprog (hvis det er tilgængeligt). 6) SIZE: Vælg billedformat. 7) SLEEP: Aktiver/deaktiver sleeptimer. 8) FAV: Aktiver favoritlisten. 9) EPG: Digitalt tv: Åbn det elektroniske tv-program. 10) SOURCE: Vælg indgangssignal for tilsluttede enheder. 11) : Øg (+) eller sænk (-) lydstyrken. 12) Taltaster: TV: Programvalg, tekst-tv: Sidevalg. 13) : Indstil det forrige fjernsynsprogram. 9

11 14) : Aktiver tekst-tv Tryk 2 x vis gennemsigtigt Tryk 3 x luk. 15) Navigationstast : Opad i menuen Digitalt tv: Vælg infolinjen for det aktuelle program, Tekst-tv: vælg den næste side; Navigationstast : Nedad i menuen Digitalt tv: Vælg infolinjen for det aktuelle program, Tekst-tv: vælg den forrige side; Navigationstast : Til venstre i menuen Tekst-tv: Åbn underside; Navigationstast : Til højre i menuen Tekst-tv: Åbn underside. 16) OK: Bekræft valget i visse menuer. 17) P -/+: Programvalgstaster. Tv: Vælg næste (+) / forrige (-) program; Tekst-tv: Vælg næste (+) / forrige (-) side 18) RETURN: Gå et skridt tilbage i menuer. 19) MENU: Åbn og luk menuen. 20) PRESET: Vælg billedtilstand. 21) INFO: Digitalt tv: Visning af oplysninger (f.eks. aktuelt programnummer); visning af den forløbne tid for titlen, resterende tid for titlen, forløbet kapitel, resterende tid for kapitel; valgt lydspor, valgte undertekster (alle punkter afhænger af mediet). 22) : Internettast. 23) : Untertekster til/fra (hvis de er tilgængelige). 24) RØD TAST/ZOOM: For tekst-tv og menuer, DVD: Zoomfunktion ved DVD-afspilning; GRØN TAST/REPEAT: For tekst-tv og menuer, DVD: Indstilling af afspilningstilstanden; GUL TAST/ROOT: For tekst-tv og menuer, DVD: åbn rod menuen; BLÅ TAST/TITLE: For tekst-tv og menuer, DVD: åbn titlen menuen. 25) Medietaster/DVD : Spol tilbage; slowmotion-funktion baglæns (ved uafbrudt afspilning med tasten ); : Spol frem ; slowmotion-funktion fremad (ved uafbrudt afspilning med tasten ); : Start optagelse (PVR); : Stop afspilningen, Stop optagelse (PVR); : Start afspilningen; : Afbryd afspilningen ; : næste titel/næste kapitel; : til starten af titlen/kapitlet; forrige titel/forrige kapitel. 26) MEDIA: Åbn mediebrowseren. 27) : Slå lyden fra. 28) 1 / DISPLAY * : youtube link, multifunktionstast for programplads eller indgangskilde, DVD: Åbn og luk dvd-menuen. * Ændringer af funktionen for knapperne 1 & 2: Knapperne 1 & 2 kan programmeres efter behov (programplads eller indgangskilde). Vælg først den ønskede funktion, og hold derefter den tilsvarende knap nede i 5 sekunder, indtil Mine knapper er indstillet vises. Dette bekræfter den nye programmering. Bemærk: Efter hver Førstegangsinstallation slettes den personlige knapprogrammering, og knapprogrammeringen nulstilles til fabrikstilstanden. 10

12 4. Ibrugtagning Bemærk Inden du tager enheden i brug, er det vigtigt, at du læser kapitlet Sikkerhedsanvisninger på side 4. DK 4.1. Udpakning Vælg et egnet opstillingssted, inden du pakker enheden ud. Åbn æsken meget forsigtigt for at undgå at beskadige enheden. Dette kan ske, hvis du åbner æsken ved hjælp af en kniv med et langt knivblad. Emballagen indeholder forskellige smådele (blandt andet batterier). Opbevar dem utilgængeligt for børn der er kvælningsfare. Gem emballagen, og brug kun denne emballage ved transport af tv'et. Obs! Lad ikke små børn lege med emballagefilm. Der er risiko for kvælning! 4.2. Montering Fastgør foden som vist på tegningen. Udfør dette trin, inden du tilslutter LCD-tv'et Indsætning af batterier i fjernbetjeningen Fjern batterirummets dæksel på fjernbetjeningens bagside. Læg 2 batterier af type R03 / AAA/ 1,5V i fjernbetjeningens batterirum. Vær opmærksom på batteriernes poler (markeret i bunden af batterirummet). Luk batterirummet. Pas på Tag batterierne ud af batterirummet, hvis enheden ikke bruges i længere tid. Fjernbetjeningen kan blive beskadiget af lækkende batterier. 11

13 4.4. Tilslutning af antenne Dit LCD-tv understøtter forskellige antennesignaler. Du kan modtage følgende billedsignaler via det stik, der er mærket ANT.: via en analog husantenne, via en DVB-T-**antenne eller via en DVB-C*-forbindelse (digital kabelforbindelse) Sæt et antennekabel fra stueantennen, DVB-T-antennen eller DVB-C-forbindelsen i antennestikket på LCD-tv'et. Bemærk Hvis du vil kunne modtage krypterede programmer/betalingsprogrammer, kræves der et CAM-modul og et tilsvarende kort. Til dette formål skal du sætte et CAM-modul (kan fås i butikkerne) i den dertil beregnede indgang på enhedens venstre side (Common Interface). Sæt derefter din udbyders kort i CAM-modulet Tilslutning af strømforsyningen Tilslut lysnetstikket på enheden til en let tilgængelig stikkontakt V ~ 50 Hz. Enheden skifter til standbytilstand, og indikatoren på forsiden lyser blåt Tænd og sluk LCD-tv'et Sæt tænd/sluk-knappen på enhedens højre side til ON. Enheden skifter til standbytilstand, og indikatoren på forsiden lyser. For at tænde enheden skal du trykke på - på fjernbetjeningen: tænd/sluk-tasten, en taltast eller en af tasterne P-/+; - på enheden: knappen STANDBY. Ved hjælp af standby/tænd-tasten på fjernbetjeningen kan du sætte enheden i standbytilstand igen. Enheden slukkes, men der bruges stadig strøm. Vigtigt! Hvis der ikke er noget indgangssignal, skifter enheden efter fem minutter automatisk til standbytilstand. Der vises så en nedtællingstimer på skærmen. Denne funktion er ikke tilgængelig for alle kilder. ** Denne tjeneste skal være til rådighed i dit område 12

14 4.7. Kanalsøgning, første gang enheden tændes Når du tænder enheden for første gang, føres du gennem den indledende installation. Med navigationstasterne kan du gå op eller ned i menuen og vælge det ønskede sprog. Når du har bekræftet valget af sprog med OK, starter den indledende installation. Vælg derefter det ønskede land med. Landeindstillingen har indflydelse på den rækkefølge, som programmerne gemmes i. Hvis du også vil ændre forudindstillingen for tekst-tv-sproget, skal du bruge navigationstasten til at vælge TXT SPROG og bruge navigationstasten til at vælge det ønskede sprogområde VEST, ØST, CYRILLIC, TYRK/GRÆ eller ARABISK. HvisSi du vil søge efter krypterede kanaler, skal du sætte indstillingen til JA. Tryk derefter på OK for at fortsætte. First time installation Hoş geldiniz, lütfen dil seçimini yapınız! Dobrodošli, izverite vaš jezik! Välkommen, välj ditt språk! Üdvözöljük, kérjük válassza ki a nyelvet! Bem-vindo, favor selecionar seu idioma Tervetuloa, velitse kielesi! Velkommen, velg ditt språk! Dobro došli, molim izaberite svoj jezik! Príjemný deň, zvoĭte si jazyk! Vítejte, prosím zvolte svùj jazyk! Velkommen, vælg venligst et sprog! Vælg sprog Førstegangsinstallation Velkommen! Land Søgningstype TXT Sprog Scan krypterede OK Indstil sprog Danmark Kun digital Vest Ja Türkçe Slovenski Svenska Magyar Português Suomi Norsk Hrvatski Slovenčina Česky Dansk DK Vælg indstilling Hvis du vil starte den digitale kanalsøgning, skal du bruge navigationstasterne til at markere JA og trykke på OK. Hvis du vil afbryde, skal du bruge navigationstasterne til at markere NEJ og trykke på OK. Spørgsmålet om det digitale antennesignal vises. Vælg land OK Start søgning Vil du starte en automatisk kanalskanning? Ja Nej Her kan du indstille, om det digitale antennesignal skal modtages via ANTENNE (DVB-T) eller KABEL (DVB-C). Afhængigt af den valgte indstilling søges der efter digitale tv-kanaler. Hvis du vil afbryde søgningen, kan du til enhver tid trykke på tasten MENU. Vælg venligst digital søgningstype Antenne Kabel 13

15 5. Betjeningun 5.1. Programvalg Hvis du vil vælge et program, skal du enten trykke på en af tasterne P +/- på fjernbetjeningen eller på P/CH +/- på enheden eller vælge programmet direkte med en taltast. Ved to- eller trecifrede tal skal du trykke på taltasterne i den tilsvarende rækkefølge. Med tasten SWAP kan du vælge det senest viste program Lydindstillinger Med lydstyrketasterne på fjernbetjeningen eller på enheden kan du øge eller reducere lydstyrken. Hvis du vil slå lyden helt fra eller slå den til igen, skal du trykke på tasten Lyd fra. Med tasten LANG vises det aktuelle lydsprog Billedindstillinger Med tasten PRESET kan du vælge mellem billedtilstandene: NATURLIG, BIOGRAF, SPIL, SPORT, DYNAMISK. AUTO: Det viste format indstilles automatisk til indgangssignalet. FULL: (kun i HDMI-tilstand eller ved HDTV-programmer via kabel- og satellitmodtagelse): Pixeltro visning af billedet (1:1). 16:9: Her kan du udvide et normalt billedes (billedformatet 4:3) venstre og højre side, så skærmens bredde fyldes ud. UNDERTEKST: Med denne funktion zoomes der på et bredt billede (billedformatet 16:9) med undertekster til den fulde skærmstørrelse. 14:9: Med denne funktion zoomes der på et bredt billede (billedformatet 14:9) til dets øvre og nedre grænser. SUBTITLE SUBTITLE 14:9 ZOOM: Denne valgmulighed indstiller 14:9-billedformatet. 4:3: Bruges til at vise et normalt billede (billedformatet 4:3), da dette er dets oprindelige format. BIOGRAF: Med denne funktion zoomes der på et bredt billede (billedformatet 16:9) til den fulde skærmstørrelse. Denne indstilling af billedformaterne kan du også ændre i menuen BILLEDE > AVANCEREDE IND- STILLINGER > BILLEDZOOM. 14

16 Bemærk: Du kan flytte skærmindholdet op eller ned ved at trykke på tasterne /, mens dersom billedformat er valgt 14:9 ZOOM, BIOGRAF eller UNDERTEKST. Bemærk: Bemærk, at det alt afhængigt af den indstillede billedkilde ikke er alle billedformater, der er tilgængelige. DK 5.4. Få vist info 6 ProSieben 08:47 Nu: 10:36-11:04 The Big Bang Theory Næste: 11:04-11:30 How I Met Your Mother TXT CH55 DVB-T S Q Tryk på tasten INFO for at få vist info om det aktuelle program. Då får de samme informationer, når du skifter til et andet program Åbning af favoritlisten I menuen KANALLISTE > FAVORITTER kan du tilføje individuelle programmer til en favoritliste. Tryk på tasten S FAV for at åbne favoritlisten. Skift med tasten P +/- mellem programmerne på favoritlisten. Tryk igen på tasten FAV for at forlade åbne favoritlisten Valg af kilde Bemærk Bemærk, at kilden (det tilsluttede apparat) ved skift med tasten TV/AV kun bliver fundet, hvis denne kilde er markeret under INDSTILLINGER i undermenuen KILDER. Med tasten TTV/AV kan du vælge indgangene for de tilsluttede apparater. TV Tv-funktion (antennesignal) EXT 1 Enhed på SCART-stik 1 EXT 1-S SCART-indgang for S-Video-signal SIDE AV Enhed på Audio Cinch-indgangene og videoindgangen DVD integreret DVD-player HDMI1 HDMI-indgang 1 HDMI2 HDMI-indgang 2 YPBPR Enhed på PC-indgangen via adapterkabel VGA/PC Enhed på PC-indgangen Med navigationstasterne kan du gå til den ønskede kilde. Bekræft dit valg med tasten OK 15

17 6. Tekst-tv Tekst-tv er en gratis tjeneste, som de fleste tv-kanaler udsender, og som giver adgang til aktuelle informationer om nyheder, vejret, tv-programmer, aktiekurser, undertekster og andre emner. Dit fjernsyn har mange nyttige funktioner til betjening af tekst-tv, f.eks. multipage-tekst, lagring af undersider og hurtig navigation Betjening af tekst-tv Til betjening af tekst-tv har fjernbetjeningen specielle tekst-tv-taster. Vælg et fjernsynsprogram, der sender tekst-tv. Tryk på tasten TEXT én gang for at få vist startsiden/indholdssiden for tekst-tv. Anden gang du trykker på TEXT, vises teksten gennemsigtigt foran tv-billedet. Tredje gang du trykker på tasten TEXT, skifter enheden igen til tv-tilstand Valg af tekst -tv-sider Taltaster Indtast den ønskede tekst-tv-side som et trecifret tal direkte med taltasterne. Det valgte sidetal vises i skærmens øverste venstre hjørne. Tekst-tv-tælleren søger, indtil det valgte sidenummer er fundet. Bladring gennem siderne Med programvalgtasterne eller navigationstasterne og kan du bladre frem og tilbage gennem tekst-tv-siderne. Farvetaster Hvis der nederst på skærmen vises farvet tekst, kan du vælge dette indhold direkte ved at trykke på de tilsvarende farvetaster RØD, GRØN, GUL og BLÅ. Undersider Mange tekst-tv-sider har undersider. Nederst på skærmen vises f.eks. 1/3. Undersiderne vises efter hinanden med en afstand på ca. et halvt minut. Du kan også selv åbne en underside ved at trykke på tasten eller. Der vises et firecifret indtastningsfelt, hvor du kan indtaste en undersides nummer (f.eks. 0002). Du kan også bladre gennem undersiderne med navigationstasterne. INDEKS Med tasten RETURN kan du vælge siden med indholdsfortegnelsen, som indeholder en liste med tekst-tv-indholdet. 16

18 7. Tilslutning af enheder DK 7.1. Tilslutning af hovedtelefoner Hovedtelefoner tilsluttes til hovedtelefonstikket. Forsigtig! Anvendelse af hovedtelefoner med for høj lydstyrke skaber en for kraftig volumen og kan medføre permanente høreskader. Indstil inden afspilningen lydstyrken til den laveste værdi. Start afspilningen, og øg lydstyrken til et niveau, der er behageligt for dig. Hvis equalizerens basisindstilling ændres, kan lydstyrken blive højere og dermed medføre høreskader. Hvis en enhed anvendes med hovedtelefoner ved høj lydstyrke i længere tid, kan det medføre høreskader hos lytteren Digital forstærker via koaksialstik Via stikket SPDIF Coax. OUT kan du gengive dit LCD-tv's audiosignal via en digital forstærker. Hvis du vil gøre det, skal du tilslutte et koaksialkabel til stikket SPDIF Optic. OUT på LCD-tv'et og til det tilsvarende stik på forstærkeren Tilslutning af en DVD-afspiller Hvis du vil tilslutte en DVD-afspiller, har du følgende muligheder: Med et HDMI-kabel Hvis DVD-afspilleren har en HDMI-udgang, skal du tilslutte et HDMI-kabel (medfølger ikke). Der kræves ikke yderligere et kabel til overførsel af lyden. Med et Component-videokabel 3 x cinch på VGA Hvis DVD-afspilleren har YUV-udgange (Y Pb Pr), anbefales det at tilslutte den med et Component-kabel (Cinch-kabel grøn/blå/rød, medfølger ikke) til LCD-tv'ets VGA-indgang. For at muliggøre lydoverførslen skal du tilslutte AV-kablet til Side AV-stikket på LCD-tv'et. Tilslut et stereo-cinchkabel (røde og hvide stik) til AV-kablet og den eksterne enheds audioudgange. Med et SCART-kabel Tilslut en DVD-afspiller med et SCART-kabel til stikket SCART. Med et AV-adapterkabel Tilslut AV-adapterkablet til Side AV-stikket på LCD-tv'et. Tilslut et stereo-cinchkabel (røde og hvide stik) til AV-adapterkablet og den eksterne enheds audioudgange. Tilslut et video-cinchkabel (gult stik) til AV-adapterkablet og den eksterne enheds videoudgang. Vigtigt! Brug kun det medfølgende AV-adapterkabel. 17

19 7.4. Tilslutning af en videooptager Tilslut et antennekabel til LCD-tv'ets antennestik og til videooptagerens antenneudgang. Tilslut endnu et antennekabel til videooptagerens antenneindgang og til antennestikket i væggen. Du kan desuden forbinde LCD-tv'et og videooptageren med et SCART-kabel. Dette anbefales, hvis der ønskes en høj billed- og lydkvalitet. Hvis du vil overføre stereolyd, er det nødvendigt med en SCART-tilslutning. Tilslut SCART-kablet til et af de to SCART-stik på LCD-tv'et. Tilslut SCART-kablets anden ende til videooptagerens SCART OUT-stik Tilslutning af en DVD-optager Tilslut et antennekabel til LCD-tv'ets antennestik og til DVD-optagerens antenneudgang. Tilslut endnu et antennekabel (medfølger ikke) til DVD-optagerens antenneindgang og til antennestikket i væggen. Med et HDMI-kabel Hvis din DVD-optager har en HDMI-udgang, skal du tilslutte et HDMI-kabel (medfølger ikke) til LCD-tv'ets HDMI-indgang og den eksterne enheds HDMI-udgang. Med et Component-videokabel 3 x cinch på VGA Hvis DVD-optageren har YUV-udgange (Y Pb Pr), anbefales det at tilslutte den med et Component-kabel (Cinch-kabel grøn/blå/rød, medfølger ikke) til LCD-tv'ets VGA-indgang. For at muliggøre lydoverførslen skal du tilslutte AV-kablet til Side AV-stikket på LCD-tv'et. Tilslut et stereo-cinchkabel (røde og hvide stik) til AV-kablet og den eksterne enheds audioudgange. Med et SCART-kabel Tilslut en DVD-optager med et SCART-kabel (medfølger ikke) til SCART-stikket Tilslutning af en modtager (SAT, DVB-T, dekoder osv.) Du har forskellige muligheder for at tilslutte en enhed, der fungerer som modtager for LCD-tv'et (f.eks.en SAT-modtager, en DVB-T- modtager, en dekoder, en set-topboks), til LCD-tv'et. Med et HDMI-kabel Hvis modtageren har en HDMI-udgang, skal du tilslutte et HDMI-kabel (medfølger ikke). Der kræves ikke yderligere et kabel til overførsel af lyden. 18

20 Med et Component-videokabel 3 x cinch på VGA Hvis modtageren har YUV-udgange (Y Pb Pr), anbefales det at tilslutte den med et Component-kabel (Cinch-kabel grøn/blå/rød, medfølger ikke) til LCD-tv'ets VGA-indgang. For at muliggøre lydoverførslen skal du tilslutte AV-adapterkablet til Side AV-stikket på LCD-tv'et. Tilslut et stereo-cinchkabel (røde og hvide stik) til AV-kablet og den eksterne enheds audioudgange. DK Med et SCART-kabel Tilslut en modtager med et SCART-kabel til stikket SCART. Med et AV-adapterkabel Tilslut AV-adapterkablet til Side AV-stikket på LCD-tv'et. Tilslut et stereo-cinchkabel (røde og hvide stik) til AV-adapterkablet og den eksterne enheds audioudgange. Tilslut et video-cinchkabel (gult stik) til AV-adapterkablet og den eksterne enheds videoudgang. Vigtigt! Brug kun det medfølgende AV-adapterkabel Tilslutning af en DVD-/videooptager og en SAT-modtager Hvis du vil tilslutte en DVD- eller videooptager og en SAT-modtager på samme tid, kan du bruge følgende tilslutningsmetode: Tilslut modtageren som beskrevet ovenfor. Tilslut nu modtageren med et SCART-kabel til DVD-optagerens SCART-udgang og til den tilsvarende SCART-indgang på modtageren. Tilslut et antennekabel til LCD-tv'ets antennestik og til optagerens antenneudgang. Tilslut endnu et antennekabel til DVD-optagerens antenneindgang og til dekoderens antenneudgang. Tilslut SAT-modtageren til LNB på parabolantennen Tilslutning af et videokamera Tilslut AV-adapterkablet til Side AV-stikket på LCD-tv'et. Tilslut et stereo-cinchkabel (røde og hvide stik) til AV-adapterkablet og den eksterne enheds audioudgange. Tilslut et video-cinchkabel (gult stik) til AV-adapterkablet og den eksterne enheds videoudgang. Vigtigt! Brug kun det medfølgende AV-adapterkabel. 19

21 7.9. Enheder med HDMI- eller DVI-udgang HDMI ( High Definition Multimedia Interface ) er det eneste interface inden for underholdningselektronikken, der samtidig overfører audio- og videodata. HDMI kan uden kvalitetsforringelse håndtere alle kendte billed- og lydformater inklusive HDTV (High Definition Television) og dermed også vise opløsningen på 1080p. Mange apparater inden for underholdningselektronikken (f.eks. DVD-afspillere) er i dag udstyret med HDMI- eller DVI-udgange Tilslutning af en eksterne enhed via HDMI-udgangen Tilslut et HDMI-kabel (medfølger ikke) til en af LCD-tv'ets HDMI-indgange og til den eksterne enheds HDMI-udgang. Når du har tilsluttet HDMI-enheden, skal du slukke LCD-TV'et. Tænd den eksterne HDMI-gengivelsesenhed Tilslutning af en ekstern enhed med DVI-udgang Hvis den eksterne enhed har en DVI-udgang, kan du også tilslutte den til HDMI-indgangen (HDMI er bagudkompatibel med DVI - Digital Visual Interface ). Du skal så bruge en HDMI-DVI-adapter. DVI-udgangen overfører ikke lyd, og til overførslen af lyden skal du derfor desuden tilslutte et lydkabel. Til dette formål skal du bruge et audio-cinchkabel (rødt/hvidt), som tilsluttes til Component-indgangene AUDIO IN L/R på enhedens bagside Tilslutning af en pc LCD-tv'et tilsluttes som en skærm eller en ekstra skærm til en pc eller en notebook. Din pc's eller notebooks billede overføres så til LCD-tv'et. Sådan tilslutter du LCD-tv'et til pc'en: Sluk begge apparater. Tilslut et VGA-kabel (skærmkabel; medfølger ikke) til LCD-tv'ets VGA-indgang og til pc'ens eller notebookens grafikkortudgang. Skru skærmkablets skruer fast med fingrene, så stikket sidder rigtigt i tilslutningsstikket. Hvis du også vil overføre lyden, skal du forbinde et audiokabel med det medfølgende AV-adapterkabels røde og hvide cinch-stik og tilslutte adapterkablet til det gule jackstik på siden af fjernsynet. Til dette skal du bruge et adapterkabel med 3,5 mm jackstik til 2 cinch-stik. Tænd først LCD-tv'et. Tænd først derefter pc'en/notebooken. Vælg TV/AV for at aktivere pc-tilstanden. Pc-billedet vises på LCD-tv'et. Med tasten TV/AV kommer du tilbage til tv-tilstanden. Hvis du vil bruge LCD-tv'et som en ekstra skærm for din pc, skal du muligvis ændre skærmindstillingerne i pc'ens operativsystem. Læs i betjeningsvejledningen til pc'en/notebooken for at få flere oplysninger om, hvad du skal være opmærksom på, når du bruger flere skærme. 20

22 7.11. Tilslutning til et netværk DK Tilslutning via en router/switch/hub Tilslut derefter ved hjælp af et egnet kabel pc'en til en af routerens/switchens/hub'ens LAN-stik (f.eks. LAN). Vigtigt! For at DLNA -funktionen skal kunne bruges, skal de andre hardwareenheder befinde sig på det samme netværk. Brug yderligere en LAN-udgang på routeren/switchen/hub'en (f.eks. LAN2) til at tilslutte fjernsynet. Tilslut LAN-porten på fjernsynets bagside til routerens/switchens/hub'ens LAN-stik. Tilslutning via et netværksstik Afhængigt af netværkskonfigurationen kan du tilslutte dit fjernsyn til dit LAN-netværk. I så fald skal du bruge et Ethernet-kabel til at tilslutte fjernsynet direkte til netværksstikket i væggen. Via et WLAN-stick (ekstraudstyr) Hvis du har mulighed for at oprette forbindelse til en WLAN-router, skal du bruge en WLAN-stick og tilslutte den til fjernsynets USB-stik. Du kan finde flere oplysninger om konfiguration af WLAN-netværket i afsnittet Netværksindstillinger. 21

23 8. OSD-menuen 8.1. Navigation i menuen Tryk på menutasten MENU for at aktivere OSD-menuen. Med navigationstasterne kan du vælge valgmulighederne i hovedmenuen. Tryk på tasten OK for at åbne det valgte punkt i hovedmenuen. Med navigationstasterne kan du vælge valgmulighederne i en menu. Med tasten EXIT kommer du tilbage til hovedmenuen. Med navigationstasterne kan du indstille en ønsket værdi eller foretage et andet valg. Med tasten EXIT eller MENU kan du lukke menuen. Bemærk, at menuen lukkes automatisk, hvis der ikke trykkes på en tast. Bemærk I OSD-menuen henvises der til en tast med betegnelsen RET./BACK. Dette svarer til tasten RETURN på fjernbetjeningen. Du kan vælge de følgende hovedmenuer Menuen BILLEDE Menuen LYD Menuen INDSTILLINGER Menuen INSTALLATION Menuen KANALLISTE Menuen MEDIA BROWSER Bemærk På grund af eventuelle tekniske ændringer kan de menuer, der beskrives her, afvige fra dem, der vises på din skærm. Bemærk Alt afhængigt af, hvilken kilde du har valgt, er det ikke alle menuer, der er tilgængelige. Hvis VGA/PC er valgt som kilde, vises yderligere en menu Menusystemet i detaljer Billedindstillinger Tilstand - Kontrast - Lysstyrke - Skarphed - Farve Magt Gem Mode Baggrundslys Støjreduktion Avancerede indstillinger Nulstil Naturlig Eco Auto Lav OK OK MENU Naviger Afslut Skift værdi RET/BACK Tilbage Menupunkt TILSTAND 22 Indstillinger Vælg billedtilstand: NATURLIG, BIOGRAF, SPIL, SPORT, DYNAMISK. Denne funktion svarer til tasten PRESET. KONTRAST Reducer eller øg kontrasten (skala 0-63). LYSSTYRKE Reducer eller øg lysstyrken (skala 0-63). SKARPHED Reducer eller øg skarpheden (skala 0-31).

24 Menupunkt Indstillinger FARVE Reducer eller øg farven (skala 0-63). MAGT GEM MODE BAGGRUNDSLYS STØJREDUKTION AVANCEREDE INDSTELLINGER Hvis du indstiller Energiesparmodus til ECO, tændes fjernsynet i energisparetilstand, og lysstyrken indstilles til den optimale værdi. Når energisparetilstanden er aktiveret, er indstillingen BAGGRUNDSLYS ikke til rådighed. Her kan du med navigationstasterne indstille baggrundsbelysningen på niveauerne LAV, MEDIUM, HØJ og AUTO. Med denne funktion kan du reducere billedforvrængningen og forbedre billedkvaliteten ved svage signalet. Vælg mellem LAV, MEDIUM, HØJ og AUTO. Avancerede billedindstillinger Avancerede billedindstillinger Dynamisk konstrast Farvetemp. Billedzoom Filmfunktion Hudtone Farveskift RGB Gain HDMI True Black -5 R Af Normal Auto Auto OK Af 5 G DK MENU Naviger Afslut Skift værdi RET/BACK Tilbage NULSTIL DYNAMISK KONTRAST FARVETEMP. BILLEDZOOM FILMFUNKTION HUDTONE FARVESKIFT RGB GAIN HDMI TRUE BLACK Indstilling af den dynamiske kontrast: LAV, MEDIUM, HØJ, AF. Vælg farvenuance: NORMAL, VARM, KOLD. Her kan du indstille billedformatet. Denne funktion svarer til tasten SIZE. Hvis du vil afspille film, der er optaget med videokamera, uden hakken, skal du sætte Film Mode til Auto-Position. Indstil hudnuancen Indstil farveforskydningen Indstil farveforstærkningen Individuelt HDMI TRUE BLACK (valgfrit): Så snart billedsignalet modtages via en HDMI-indgang, er denne funktion tilgængelig i billedindstillingsmenuen. Du kan bruge funktion til at forstærke sort i billederne. Du kan indstille denne funktion til PÅ for at aktivere tilstanden HDMI-True-Black. Tryk på OK for at nulstille alle billedindstillinger til fabriksindstillingerne. 23

25 Menuen Bild i VGA/PC-t ilstanden Billedindstillinger Kontrast Lysstyrke Farve Magt Gem Mode Baggrundslys Avancerede indstillinger Pc-position Nulstil Deaktiviert Auto OK OK OK MENU Naviger Afslut Skift værdi RET/BACK Tilbage Menupunkt Indstillinger KONTRAST Reducer eller øg kontrasten (skala 0-63) LYSSTYRKE Reducer eller øg lysstyrken (skala 0-63) FARVE Reducer eller øg farven (skala 0-63) MAGT GEM MODE BAGGRUNDSLYS AVANCEREDE INDSTELLINGER Hvis du indstiller Energiesparmodus til ECO, tændes fjernsynet i energisparetilstand, og lysstyrken indstilles til den optimale værdi. Når energisparetilstanden er aktiveret, er indstillingen BAGGRUNDSLYS ikke til rådighed. Her kan du med navigationstasterne indstille baggrundsbelysningen på niveauerne LAV, MEDIUM, HØJ og AUTO. Avancerede indstillinger Avancerede billedindstillinger Dynamisk konstrast Farvetemp. Billedzoom Filmfunktion Hudtone RGB Gain -5 Af Normal 16:9 Auto OK 5 MENU Naviger Afslut Skift værdi RET/BACK Tilbage DYNAMISK KONTRAST FARVETEMP. BILLEDZOOM FILMFUNKTION HUDTONE RGB GAIN Indstilling af den dynamiske kontrast: LAV, MEDIUM, HØJ, AF. Vælg farvenuance: NORMAL, VARM, KOLD Her kan du indstille billedformatet. Denne funktion svarer til tasten SIZE. Funktion til optimeret billedvisning for film Indstil hudnuancen Indstil farveforstærkningen Individuelt 24

26 Menupunkt PC-POSITION NULSTIL Indstillinger AUTOMATISK POSITION H POSITION V POSITION PIXELTAKT FASE Hvis billedet har flyttet sig, kan du vælge AUTOMA- TISK POSITION og trykke på OK for at flytte det tilbage til midten. Denne funktion skal foretages med fuldskærmsvisning, så indstillingerne passer. Her kan du indstille billedets vandrette placering med. Her kan du indstille billedets lodrette placering med. Med denne indstilling synkroniseres billedsignalet med skærmens pixelfrekvens. Dette korrigerer de forstyrrelser, der kan optræde som lodrette striber ved pixelintensive visninger (f.eks. tabeller eller tekst med lille skrift). Indstil pixelfrekvensen med. Hvis pc'ens billede ikke vises tydeligt, kan du her ved hjælp af få billedsignalet til at stemme overens med LCD-tv'ets billeder. Dette giver et rent billede med en regelmæssigt skarp visning. Tryk på eller OK for at nulstille alle billedindstillinger til fabriksindstillingerne. DK 25

27 Menuen Lyd Lydindstillinger Volumen Equalizer Balance Hovedtlf. Lydtilstand AVL Hovedtlf./Udgang Dynamisk Bas Surround Sound Digital udgang Bruger Stereo Af Hovedtlf. Af Af PCM RET/BACK Naviger Tilbage MENU Skift værdi Afslut Menupunkt VOLUMEN EQUALIZER Indstillinger Basisindstilling for lydstyrken, når enheden tændes (skala 0-63). Vælg en moderate basislydstyrke. I Equalizer-menuen kan du vælge forudindstillingerne MUSIK, FILM, TALE, FLAD, KLASSISK og BRUGER. Indstillingerne i menuen Equalizer kan kun ændres, når BRUGER er valgt som equalizertilstand. BALANCE Indstil balancen mellem den venstre og højre højttaler (skala -31 og + 31). HOVEDTLF. Her kan du indstille hovedtelefonernes lydstyrke. Den kan kun indstilles, hvis du under HOVEDTLF./UDGANG har valgt indstillingen HOVEDTLF.. Hvis en enhed anvendes med hovedtelefoner ved høj lydstyrke i længere tid, kan det medføre høreskader hos lytteren. LYDTILSTAND AVL HOVEDTLF./ UDGANG DYNAMISK BASS SURROUND SOUND DIGITAL UD- GANG Grundlæggende indstilling STEREO. Hvis den aktuelle udsendelse understøtter DUAL-tilstand (f.eks. ved tosprogede udsendelser), kan du her desuden vælge mellem DUAL-I og DUAL-II (originalsprog og synkronisering). Denne funktion udligner de forskellige lydstyrker i de forskellige udsendelser. Vælg AF for at høre originallydstyrken. Vælg PÅ for at høre en regelmæssig lydstyrke. Vælg lydsignal for hovedtelefonerne. Indstillingen KOPFHÖRER gør det muligt at justere signalets lydstyrke. Ved indstillingen AUSGANG har signalet en foruddefineret lydstyrke, som ikke kan ændres. Indstil basforstærkningen til PÅ eller AF. Aktiver/deaktiver surroundeffekten. Her kan du indstille lydtypen for digitaludgangen. 26

28 Menuen Indstillinger DK Indstillinger Betinget adgang Sprog Forældre Timere Optagelseskonfigurering Dato/tid Kilder Netværksindstillinger Andre indstillinger Menupunkt BETINGET ADGANG Indstillinger Hvis du vil have vist betalingskanaler, skal du først tilmelde dig hos en tilsvarende udbyder. Efter tilmeldingen får du et CA-modul (Conditional Access Module) og et særligt kort fra din udbyder. Oplysninger om indstillingerne finder du i den dokumentation, der følger med modulet. Installer CI-komponenterne i tv'et på følgende måde: Sluk tv'et, og fjern lysnetstikket. Sæt først CI-modulet i indgangen på siden af LCD-tv'et. Sæt derefter kortet i. Bemærk Sørg for kun at sætte CI-modulet i eller fjerne det, når enheden er koblet fra lysnettet. CI-modulet skal vende rigtigt, når du sætter det i hvis det vender forkert, kan det ikke skubbes ind. CI-modulet eller tv'et kan blive beskadiget, hvis du forsøger at sætte CI-modulet i med magt. Tilslut tv'et med strømforsyningen, tænd det, og vent et øjeblik, indtil kortet bliver fundet. Mange CI-moduler kræver desuden yderligere konfigurationstrin, som du kan foretage i menuen BETINGET ADGANG. Hvis der ikke er sat et modul i, vises DER ER IKKE FUNDET NOGET FÆLLES INTERFACEMODUL på skærmen. 27

29 Menupunkt Indstillinger SPROG I menuen SPROGINDSTILLINGER indstilles og vises alle sprogindstillinger. Sprogindstillinger Menu Primært lyd-sprog Sekundært lyd-sprog Primært undertekst-sprog Sekundært undertekst-sprog Primært Tekst-TV-sprog Sekundært Tekst-TV-sprog Guide Dansk Dansk Finsk Dansk Finsk Dansk Finsk Dansk MENU Vælg det sprog der skal anvendes i menuer Afslut MENU PRIMÆRT LYD-SPROG SEKUNDÆRT LYD-SPROG PRIMÆRT UNDERTEKST- SPROG SEKUNDÆRT UNDERTEKST- SPROG PRIMÆRT TEKST-TV- SPROG SEKUNDÆRT TEKST-TV- SPROG GUIDE Her vælger du OSD-menuens sprog, dvs. sproget for visningerne på skærmen. Sproget ændres med det samme. Undgå derfor at vælge et sprog, som du ikke forstår. Vælg det første audiosprog Vælg det andet audiosprog Vælg det første undertekstsprog Vælg det andet undertekstsprog Vælg det første Tekst-TV-sprog Vælg det andet Tekst-TV-sprog Vælg det Guide-sprog 28

30 Menupunkt Indstillinger DK FORÆLDRE Hvis du bekræfter dette punkt med OK, vises der en dialogboks. Du bliver bedt om at indtaste adgangskoden (f.eks. spærringsnøglen). Ved leveringen er denne adgangskode indstillet til Hvis den korrekte adgangskode angives, vises dialogboksen med beskyttelsesindstillingerne. Forældreindstillinger Menulås Aldersgrænse Børnesikring Indstil PIN RET/BACK Naviger Tilbage MENU Skift værdi Afslut Af Af Af **** MENULÅS ALDERS- GRÆNSE BØRNESIK- RING INDSTIL PIN Indstillingen MENULÅS aktiverer eller deaktiverer menuadgangen. Du kan deaktivere adgangen til installationsmenuen eller til hele menusystemet. Hvis denne valgmulighed er indstillet, bruger den aldersinformation fra kanalen. Hvis det tilsvarende alderstrin er deaktiveret på enheden, spærres adgangen til udsendelsen. Hvis børnesikringen aktiveres, kan fjernsynet kun styres via fjernbetjeningen. I så fald virker knapperne på fjernsynet ikke med undtagelse af standby/tænd-knappen. Hvis børnesikringen er aktiveret, kan du slukke fjernsynet med standby/ tænd-knappen. Hvis du vil tænde fjernsynet igen, skal du bruge fjernbetjeningen. Hvis der trykkes på en tast, vises meddelelsen BØRNE- SIKRING PÅ på skærmen, og menuen vises ikke. Indstiller en ny PIN-kode. Indtast en ny PIN-kode med taltasterne. Du skal indtaste den nye PIN-kode en gang til for at bekræfte. 29

31 Menupunkt TIMER Indstillinger Med AUTO SLUK kan du programmere enheden sådan, at det slukker automatisk. Du kan indstille tiden i trin på 30 minutter (maksimalt 2 timer). Sleep Timer-tiden starter med det samme efter indstillingen. Vælg AF for at afslutte funktionen. Tilføj timer ProSieben Tor 22/11 18:32 Netværkstype Timertype Kanal Optagelstype Dato Start Slut Varighed Gentag Rediger/Slet Afspilning OK Gem RET/BACK Kassér Digital antenne/analog Optag 6 - ProSieben Tid 22/11/ :00 21:00 60 min. Én gang Tilladt Anvend børnelås I timermenuen kan du programmere starten og slutningen på en udsendelse, som du ikke vil gå glip af. Sådan gør du: Tryk på den gule tast for at optage en kanal i timeren, eller tryk på den grønne tast ved en igangværende udsendelse for at redigere indstillingerne. NETWÆRKS- TYPE TIMERTYPE KANAL OPTAGELSES- TYPE DATO START SLUT VARIGHED GENTAG REDIGER/ SLET AFSPILNING (kun ved timertypen OPTAG) Indikator for kanalgruppetype. Fastsat på forhånd og kan ikke ændres. Vælg programmet. Fastsat på forhånd og kan ikke ændres. Indtast datoen. Med taltasterne kan du ændre tallene i skarpe parenteser. Indtast starttiden. Indtast sluttiden. Varigheden beregnes automatisk. Vælg, med hvilke intervaller timeren skal gentages. Hvis NICHT ERLAUBT er valgt, vises et låseikon. I så fald kan du kun åbne punktet med PIN-koden. Vælg IKKE TILLADT, hvis du vil spærre afspilningen af dine optagelser. Tryk på TILLADT for at muliggøre afspilningen. I så fald skifter indstillingen under menupunktet REDIGER/ SLET automatisk til IKKE TILLADT, så det ikke er muligt at ændre indstillingerne. Vælg ANVEND BØRNELÅS, hvis du vil aktivere børnesikring for dine optagelser. 30

32 Menupunkt OPTAGELSES- KONFIGURE- RING DATO/TID KILDER NETWÆRK- SINDSTILLIN- GER Indstillinger Hvis du vil angive optagelsesindstillingerne, skal du vælge menupunktet Aufnahmeeinstellungen i menuen INDSTILLINGER. FORMATER DISK: Vælg funktionen FORMATER DISK, for at formatere den tilsluttede USB-harddisk. VIGTIGT Bemærk, at formateringen medfører, at ALLE data, der er gemt på USB-drevet, går tabt, og drevet genformateres med FAT32. Ved fejl på USB-drevet kan du også forsøge at genformatere det. I de fleste tilfælde kan USB-harddiskens normale funktion på den måde genetableres. ALLE data, der er gemt på USB-harddisken, går imidlertid tabt. Her kan du ændre tidsindstillingerne. DATO/TID: Visning af den indstillede dato og det indstillede klokkeslæt. Disse angivelser kan ikke ændres. TIDSINDSTILLINGER: Hvis du ændrer denne indstilling fra AUTO til MANU- EL, kan du under det følgende punkt stille den valgte tidszone et helt antal timer frem eller nulstille den. TIDSZONE: Kun aktiv, når det foregående punkt er sat til MANUEL. Vælg værdien med. Det aktuelle klokkeslæt ændres tilsvarende. I denne menu kan du deaktivere, aktivere og vælge kilder. Deaktiver en kilde ved at vælge den og trykke på. Deaktiverede kilder vises ikke på den valgliste, som åbnes med TV/AV. Indtast IP-adressen her for at forbinde fjernsynet med internettet. IP-adressen kan enten være STATISK (kendt, angives af tjenesteudbyderen) eller DYNAMISK (ukendt). Der oprettes automatisk en dynamisk forbindelse, så snart du har tilsluttet LCDtv'et til internettet. Hvis du vil angive en IP-adresse manuelt, skal du trykke på den gule tast. Med tasten OK skifter du fra DYNAMISK til STATISK. Hvis du bruger den medfølgende WLAN-stick, skal du som netværkstype vælge TRÅDLØS ENHED og bekræfte med tasten OK. Fjernsynet søger efter tilgængelige trådløse netværk. Vælg det ønskede netværk. Hvis det er beskyttet, skal du angive en adgangsnøgle. Du kan finde flere oplysninger om dette i dokumentationen til din WLAN-router. DK 31

106,7 cm/42 LED-baggrundsbelysnings TV med 100 Hz og integreret DVB-T2/HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17084 (MD 30670) Betjeningsvejledning

106,7 cm/42 LED-baggrundsbelysnings TV med 100 Hz og integreret DVB-T2/HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17084 (MD 30670) Betjeningsvejledning 106,7 cm/42 LED-baggrundsbelysnings TV med 100 Hz og integreret DVB-T2/HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17084 (MD 30670) Betjeningsvejledning 1. Indhold 1. Om denne brugsanvisning... 3 1.1. Symboler og advarsler,

Læs mere

106,7 cm/42 LED-tv med baggrundslys, 200 Hz-teknologi og integreret HD Triple Tuner MEDION LIFE X17016 (MD 30576)

106,7 cm/42 LED-tv med baggrundslys, 200 Hz-teknologi og integreret HD Triple Tuner MEDION LIFE X17016 (MD 30576) 106,7 cm/42 LED-tv med baggrundslys, 200 Hz-teknologi og integreret HD Triple Tuner MEDION LIFE X17016 (MD 30576) Betjeningsvejledning Oversigt over enheden Forside DK 7 ON/OFF 5 6 1 2 3 4 1) : Indstil

Læs mere

Smart-TV med LED-baggrundslysteknologi MEDION LIFE P15213(MD 31026) Brugsanvisning

Smart-TV med LED-baggrundslysteknologi MEDION LIFE P15213(MD 31026) Brugsanvisning Smart-TV med LED-baggrundslysteknologi MEDION LIFE P15213(MD 31026) Brugsanvisning Indhold 1. Om denne brugsanvisning... 3 1.1. Symboler og advarsler, der anvendes i denne brugsanvisning...3 1.2. Korrekt

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

24 tv med LED-baggrundslys og integreret DVB-T2/HD DVB-T/-C-tuner

24 tv med LED-baggrundslys og integreret DVB-T2/HD DVB-T/-C-tuner 24 tv med LED-baggrundslys og integreret DVB-T2/HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P12172 (MD 21267) Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne brugsanvisning... 3 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes

Læs mere

SIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE

SIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE INDHOLD Sikkerhed og vedligeholdelse...4 Korrekt anvendelse... 4 Driftssikkerhed... 4 Vedligeholdelse... 6 Rengøring... 6 Bortskaffelse... 6 Pakkens indhold... 7 Tekniske data... 7 Beskrivelse og ibrugtagning...

Læs mere

Smart-tv med LED-baggrundslysteknologi MEDION LIFE P17104 (MD 30668) Brugsanvisning

Smart-tv med LED-baggrundslysteknologi MEDION LIFE P17104 (MD 30668) Brugsanvisning Smart-tv med LED-baggrundslysteknologi MEDION LIFE P17104 (MD 30668) Brugsanvisning Indhold 1. Om denne brugsanvisning... 3 1.1. Symboler og advarsler, der anvendes i denne brugsanvisning...3 1.2. Korrekt

Læs mere

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 2. Korrekt anvendelse...

Læs mere

50 LCD-tv med LED-bagbelysning og DVB-T2/HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P18025 (MD 30815) Betjeningsvejledning

50 LCD-tv med LED-bagbelysning og DVB-T2/HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P18025 (MD 30815) Betjeningsvejledning 50 LCD-tv med LED-bagbelysning og DVB-T2/HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P18025 (MD 30815) Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne brugsanvisning... 3 1.1. Symboler og advarsler, der anvendes i denne brugsanvisning...3

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2 Brugervejledning OneRemote DVB-T Scart II Modtager MPEG4 HD FTA Type 30012663 B&O betjening 30012663u2 Tastesekvenser til den daglige betjening Beo4, Beo5 eller Beo6 betjening Optage og afspille fra tilsluttet

Læs mere

Betjeningsvejledning. Trådløs USB-mus MEDION E81051 (MD 86879)

Betjeningsvejledning. Trådløs USB-mus MEDION E81051 (MD 86879) Betjeningsvejledning Trådløs USB-mus MEDION E81051 (MD 86879) Indhold 1. Om denne brugsanvisning...3 1.1. Symboler og advarsler, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 1.2. Korrekt anvendelse... 7 2.

Læs mere

SMARTBOX. Brugermanual

SMARTBOX. Brugermanual 1 SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 7 MANUAL TIL DIN SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger de forskellige

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk Kom godt i gang med AirTies TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

80 cm/32 LCD-TV med integreret HD-tripletuner

80 cm/32 LCD-TV med integreret HD-tripletuner 80 cm/32 LCD-TV med integreret HD-tripletuner MEDION LIFE P15112 (MD 30354) Betjeningsvejledning Oversigt over enheden Forside DK 1) Skærm 2) Infrarødsensor: Modtagervindue for fjernbetjeningens infrarøde

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

Scanner MEDION E89141 (MD 86774) Betjeningsvejledning

Scanner MEDION E89141 (MD 86774) Betjeningsvejledning Scanner MEDION E89141 (MD 86774) Betjeningsvejledning Indhold Om denne vejledning...3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...3 Korrekt anvendelse...4 Sikkerhedsanvisninger...6 Generelt...6

Læs mere

USB-stereohøjttaler MEDION E83027 (MD 86654) Betjeningsvejledning

USB-stereohøjttaler MEDION E83027 (MD 86654) Betjeningsvejledning USB-stereohøjttaler MEDION E83027 (MD 86654) Betjeningsvejledning Indhold Korrekt anvendelse... 3 Kontroller pakkens indhold...4 Sikkerhedsanvisninger... 5 Visse personer må ikke bruge apparatet...5 Strømforsyning...6

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Aktiv indendørs DVB-T-antenne MEDION LIFE P61062 (MD 84874)

Betjeningsvejledning. Aktiv indendørs DVB-T-antenne MEDION LIFE P61062 (MD 84874) Betjeningsvejledning Aktiv indendørs DVB-T-antenne MEDION LIFE P61062 (MD 84874) Indhold 1. Sikkerhedsanvisninger... 2 1.1. Korrekt anvendelse...2 1.2. Driftssikkerhed...3 1.3. Elektromagnetisk kompatibilitet...4

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9 InstallationsGuide til TV boks VIP1910-9 Velkommen Indhold Tillykke med din nye TV boks! I denne InstallationsGuide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV. InstallationsGuiden

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 07-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Start Hvad følger med Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

BeoVision 8. Vejledning

BeoVision 8. Vejledning BeoVision 8 Vejledning Vejledningen og håndbogen Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening,

Læs mere

Bilbatterilader med LCD-display

Bilbatterilader med LCD-display Bilbatterilader med LCD-display Betjeningsvejledning MD 13323 Indholdsfortegnelse Om denne vejledning...5 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 5 Korrekt anvendelse... 6 Pakkens indhold...6

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren.

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. TV via parabol og antenne. Via satelitmodtageren (Triax) Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. Betjeningsvejledning TV Tænd

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Medfølgende udstyr...4 AirTies (7210 og 7310)...5 Installation... 6 Hentning af

Læs mere

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater er den komplette digitale underholdningsløsning, hvormed du kan se TV og optage billeder, musik,

Læs mere

BRUGERMANUAL E7450 DANSK

BRUGERMANUAL E7450 DANSK BRUGERMANUAL E7450 DANSK 2 PRODUKTET PRODUKTET Tak fordi du valgte en E7450 modtager til digitalt terrestrisk tv og digitalt satellittv. For at få den fulde udnyttelse af din nye digitale modtager anbefales

Læs mere

Sikkerhed og vedligeholdelse 1

Sikkerhed og vedligeholdelse 1 Indhold Sikkerhed og vedligeholdelse... 3 Korrekt brug... 3 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen er let tilgængelig... 4 Foretag

Læs mere

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Indhold Salgspakkens indhold...2 Knapper og stik...2 På forsiden...2 På bagsiden...3 Langs overkanten...3 Opladning...3

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Brugermanual til installation af tv-boks med harddiskoptager Motorola VIP1960 og VIP1963

Brugermanual til installation af tv-boks med harddiskoptager Motorola VIP1960 og VIP1963 Brugermanual til installation af tv-boks med harddiskoptager Motorola VIP1960 og VIP1963 Din tv-boks kan også optage Din nye tv-boks giver dig tre store fordele: Du kan bruge boksen som digitalt mediebibliotek

Læs mere

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box. Brugervejledning

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box. Brugervejledning TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box 305013 Brugervejledning Tak fordi du valgte TRIAX ST-HD527CI til digitalt terrestrisk tv og digitalt satellit tv. For at få den fulde udnyttelse af din nye digitale

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 SRT5155

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 SRT5155 Dansk brugervejledning for Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 og SRT5155 Dansk brugervejledning for Strong SRT5126 og SRT5155 På en overflade som eventuelt lukker for modtagerens ventilationshuller.

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Til

Læs mere

Brugervejledning til tilslutning af TV boks

Brugervejledning til tilslutning af TV boks Brugervejledning til tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 6 Installation 10 Vigtigt 10 Generelt om brug

Læs mere

Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Bortskaffelse... 10 Tekniske data...

Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Bortskaffelse... 10 Tekniske data... Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Udskiftning af batterier... 6 Anvendelse af vægten... 7 Tarering af vægten... 7 Ændring af vægtenheden... 8

Læs mere

Forbindelse til S-VIDEO-indgangssignal.

Forbindelse til S-VIDEO-indgangssignal. Produktoplysninger Tilslutninger Tilslutning VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Kontrolpanel CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC FINE

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning

BeoVision 3. Vejledning BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Håndbogen

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax.

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 02-2009-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Zoomax Snow Brugsvejledning Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk BL-04 Beskrivelse Zoomax Snow er en letvægts elektronisk lup med en 4,3 tommer

Læs mere

OneRemote DVB-T2 IV. Brugervejledning

OneRemote DVB-T2 IV. Brugervejledning OneRemote DVB-T2 IV TV modtager til modtagelse med tagantenne Kun til betjening med B&O Brugervejledning 30012727u3dk 1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 eller BeoOne Når modtageren er installeret

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV

Læs mere

Din brugermanual VDO DAYTON TV 5200 http://da.yourpdfguides.com/dref/3701909

Din brugermanual VDO DAYTON TV 5200 http://da.yourpdfguides.com/dref/3701909 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Tilslutning af TV boks

Tilslutning af TV boks Tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 5 Medfølgende udstyr 6 Airties (7210 og 7310) 7 Installation

Læs mere

Ekstern harddisk 1000 GB

Ekstern harddisk 1000 GB Ekstern harddisk 1000 GB MEDION P82750 (MD 90159) Håndbog Indhold Sikkerhedsanvisninger... 3 Bestemmelsesmæssig anvendelse... 3 Driftssikkerhed og installation... 4 Konformitetsinformationer... 6 Transport

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

6,35 cm/2,5 Ekstern harddisk 1 TB MEDION P82780 (MD 90213)

6,35 cm/2,5 Ekstern harddisk 1 TB MEDION P82780 (MD 90213) 6,35 cm/2,5 Ekstern harddisk 1 TB MEDION P82780 (MD 90213) Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning...3 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne vejledning... 3 1.2. Korrekt

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 03-2010-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.dk Start Hvad følger med? Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af TV-portal...12

Læs mere

Betjeningsvejledning til digital set-top-boks

Betjeningsvejledning til digital set-top-boks Betjeningsvejledning til digital set-top-boks DVB-T2011 Læs betjeningsvejledningen grundigt igennem, så du er sikker på at anvende produktet korrekt, og gem den til eventuel senere brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 December 2013 02 03 Indhold Medfølgende udstyr 6 AirTies 7120, 7124, 7130 og 7134 7 Når du skal installere tv-boksen 8 Når du skal

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310

Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310 Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310 Oktober 2013 02 03 Indhold Velkommen 4 Medfølgende udstyr 6 Airties 7210 og 7310 7 Når du skal installere TV-boksen 8 Når du skal hente TV-portalen

Læs mere

Oversigt LCD-TV. Forside

Oversigt LCD-TV. Forside Oversigt LCD-TV Forside 1. TFT-skærm 2. Tænd/sluk-lampe: lyser blåt når apparatet er i standby-modus Infrarødsensorer: modtagerfelt for infrarødsignalerne fra fjernbetjeningen. 3. Netledning 1 Bagside

Læs mere

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING 19 LED TV Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING Indhold 1. Oversigt over TV'et 1 2. Medfølgende tilbehør 1 3. Frontpanelet 2 4. Bagpanelet 3 5. Fjernbetjeningen 4 6. Kom godt i gang 5 7. OSD menuen

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

Vandtæt sports-mp3-afspiller

Vandtæt sports-mp3-afspiller Vandtæt sports-mp3-afspiller MEDION LIFE S60017 (MD 84037) Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning...3 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning...4

Læs mere

HDMI er en videreudvikling af DVI, og man kan konvertere HDMI til DVI ved at bruge stikket illustreret til venstre.

HDMI er en videreudvikling af DVI, og man kan konvertere HDMI til DVI ved at bruge stikket illustreret til venstre. Billedkabler præsentation HDMI står for High-Definition Multimedia Interface og er den nye standard for overførsel af video og audio-signaler mellem forskellige enheder som TV/Fladskærme/DVD-afspiller/PC/DVBmodtagere

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm Supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH Denisstr. 28A 67663 Kaiserslautern Tyskland KW 08/2016 2508 4047 Vindues- og døralarm A 1 2 3 4 4x 5 6 4x B 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 1 Leveringsomfang/apparatdele

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden

Læs mere

Indhold Indhold... 1 Sikkerhed... 2 Vedligeholdelse... 5 Pakkens indhold... 6 Systemkrav... 6 Ibrugtagning... 7 Kundeservice... 10

Indhold Indhold... 1 Sikkerhed... 2 Vedligeholdelse... 5 Pakkens indhold... 6 Systemkrav... 6 Ibrugtagning... 7 Kundeservice... 10 Indhold Indhold... 1 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Korrekt anvendelse... 2 Forsigtig! Tag hensyn til driftssikkerheden!... 3 Forsigtig!

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0 895 Harmony-fjernbetjening Brugervejledning, version 1.0 Indhold INTRODUKTION... 1 BLIV DUS MED DIN HARMONY-FJERNBETJENING... 2 KONFIGURATIONSPROCESSEN... 3 BRUG AF HARMONY-FJERNBETJENINGEN... 4 BRUG AF

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012669. Brugervejledning. OneRemote DVB-C III. Kabel-TV Modtager. B&O styret. 30012669u3dk

OneRemote INT Converter. Type 30012669. Brugervejledning. OneRemote DVB-C III. Kabel-TV Modtager. B&O styret. 30012669u3dk OneRemote INT Converter Type 30012669 Brugervejledning OneRemote DVB-C III Kabel-TV Modtager B&O styret 30012669u3dk Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Optage og afspille fra monteret USB-enhed Tast

Læs mere

guide til brugerflade

guide til brugerflade guide til brugerflade Baseret på opdateringen februar 2012 version 1.0 Velkommen til Zaptor Den nye Zaptor brugerflade er udviklet med henblik på at gøre det nemmere, hurtigere og mere simpelt at bruge

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks

Kom godt i gang med. AirTies TV boks Kom godt i gang med AirTies TV boks Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner. Vi anbefaler at du

Læs mere

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager TV 1 Din tv-boks kan også optage Din nye tv-boks giver dig tre store fordele: Du kan bruge boksen som digitalt mediebibliotek Din nye tv-boks har

Læs mere

Sikkerhed og service... 2 Sikker drift... 2 Service... 4 Rengøring... 4 Bortskaffelse Leveringsomfang Tekniske data Oversigt...

Sikkerhed og service... 2 Sikker drift... 2 Service... 4 Rengøring... 4 Bortskaffelse Leveringsomfang Tekniske data Oversigt... Indhold: Sikkerhed og service... 2 Sikker drift... 2 Service... 4 Rengøring... 4 Bortskaffelse... 4 Leveringsomfang... 5 Tekniske data... 5 Oversigt... 6 Ibrugtagning... 7 Tilslutning af 2.1 systemet...

Læs mere

Quick guide til Kabelplus TV boks.

Quick guide til Kabelplus TV boks. Quick guide til Kabelplus TV boks. Tillykke med din nye Kabelplus TV boks. I denne installationsguide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV samt andre nyttige informationer.

Læs mere

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK Solvarmemodul FM443/CMS 910 Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK 2 1 Sikkerhed..................................... 3 1.1 Om denne vejledning............................ 3 1.2 Produktets anvendelse..........................

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305046 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 01-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

COLOR TELEVISION VISION II 26 LXW 68-9620 DOLBY VISION II 32 LXW 82-9620 DOLBY SVENSKA DANSK NORSK SUOMI ESPAÑOL PORTUGUÊS

COLOR TELEVISION VISION II 26 LXW 68-9620 DOLBY VISION II 32 LXW 82-9620 DOLBY SVENSKA DANSK NORSK SUOMI ESPAÑOL PORTUGUÊS COLOR TELEVISION VISION II 26 LXW 68-9620 DOLBY VISION II 32 LXW 82-9620 DOLBY SVENSKA DANSK NORSK SUOMI ESPAÑOL PORTUGUÊS INDHOLD 3-4 Opstilling og sikkerhed 5-6 Tilslutning/Forberedelse 5 Tilslutning

Læs mere

Multi Channel AV Receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Multi Channel AV Receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Multi Channel AV Receiver STR-DN1030 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

B&O. Scart Stick DVB-T modtager manual. Kompatibel

B&O. Scart Stick DVB-T modtager manual. Kompatibel B&O Kompatibel Scart Stick DVB-T modtager manual 1 Sådan virker det... 2 2 Indstillinger af modtageren... 3 3 Betjening af modtageren... 4 4 Sådan anvendes BeoLink 1000... 7 5 Reklamation... 8 1- Sådan

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere