Retsudvalget REU Alm.del Bilag 261 Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retsudvalget REU Alm.del Bilag 261 Offentligt"

Transkript

1 Retsudvalget REU Alm.del Bilag 261 Offentligt Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf Fax post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16, fre Justitsministeriets sagsbehandlingstid i forbindelse med behandlingen af en klage over to aktindsigtsafgørelser Hvis ombudsmandens undersøgelse af en sag viser, at der må antages at være begået fejl eller forsømmelser af større betydning, skal ombudsmanden efter 24 i lov om Folketingets Ombudsmand give meddelelse om sagen til Folketingets Retsudvalg Dok.nr. 17/ /CLA Bedes oplyst ved henvendelse + bilag Ombudsmanden skal endvidere give meddelelse om sagen til bl.a. vedkommende minister. Med henvisning til denne bestemmelse underretter jeg herved udvalget om en sag, hvor journalist Kresten Morten Thye Munksgaard, DR, har klaget til mig over Justitsministeriets sagsbehandlingstid i forbindelse med behandlingen af hans klage over to afgørelser truffet af Rigspolitiet om delvist afslag på aktindsigt. Som det fremgår af min udtalelse i sagen, finder jeg Justitsministeriets sagsbehandlingstid helt uacceptabel. Det er efter min opfattelse endvidere særdeles kritisabelt, at Justitsministeriet ikke var i stand til at give Kresten Munksgaard et realistisk skøn over, hvornår hans klagesag ville være behandlet færdig. Herved gentog Justitsministeriet helt de samme fejl, som jeg allerede havde beskrevet i min tidligere udtalelse i samme sag. Jeg bemærker, at mediernes mulighed for at orientere offentligheden om aktuelle sager bliver væsentligt forringet, hvis sagsbehandlingen i sager som den foreliggende trækker ud. Det fremgår således også af forarbejderne til offentlighedslovens 37, stk. 3, at fristen på 20 arbejdsdage for behandlingen af klagesager om aktindsigt er begrundet i hensynet til en hurtig og effektiv klagesagsbehandling. Det er Justitsministeriets ansvar at sørge for, at disse frister overholdes.

2 Jeg henviser i øvrigt til min udtalelse i sagen og til de øvrige vedlagte dokumenter. Med venlig hilsen Kopi til: Justitsministeren Justitsministeriet 2/2

3 Skilleark Dokumentnummer: 17/

4 DR Att.: Journalist Kresten Morten Thye Munksgaard DR Byen Emil Holms Kanal København C Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf Fax post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16, fre Ny klage over Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Jeg har nu færdigbehandlet din sag. Den tid, som Justitsministeriet efter den 7. juli 2017 hvor jeg afgav min første udtalelse i sagen brugte på at færdigbehandle din klage over Rigspolitiets afgørelser om delvist afslag på aktindsigt, var efter min opfattelse helt uacceptabel. Dok.nr. 17/ /CLA Bedes oplyst ved henvendelse Det er efter min opfattelse endvidere særdeles kritisabelt, at Justitsministeriet efter den 7. juli 2017 fortsat ikke var i stand til at give dig et realistisk skøn over, hvornår din klagesag ville være behandlet færdig. Herved gentog Justitsministeriet helt de samme fejl, som jeg allerede havde beskrevet i min udtalelse af 7. juli Endelig er jeg enig med Justitsministeriet i, at det er beklageligt, at ministeriet ikke underrettede dig mere præcist om baggrunden for de mange fristudsættelser. Hvis ombudsmandens undersøgelse af en sag viser, at der må antages at være begået fejl eller forsømmelser af større betydning, skal ombudsmanden efter 24 i lov om Folketingets Ombudsmand give meddelelse om sagen til Folketingets Retsudvalg. Ombudsmanden skal endvidere give meddelelse om sagen til bl.a. vedkommende minister. I medfør af denne bestemmelse har jeg i dag underrettet Folketingets Retsudvalg og justitsministeren om sagen. Nedenfor kan du læse nærmere om begrundelsen for resultatet af min undersøgelse. Fra side 8 er der en gennemgang af sagens forløb.

5 Ombudsmandens udtalelse 1. Afgrænsning af min undersøgelse Sagen drejer sig om Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag, hvor du havde klaget over Rigspolitiets afgørelser af 8. december 2016 og 6. januar 2017 om delvist afslag på aktindsigt i alle sager siden 2010, hvor Rigspolitiet eller dets underafdelinger havde anvendt chartrede fly til hjemsendelse af afviste asylansøgere. Jeg har tidligere taget stilling til en del af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sagen. Jeg henviser til min udtalelse af 7. juli I denne udtalelse kritiserede jeg Justitsministeriets foreløbige sagsbehandlingstid. Jeg tilkendegav, at den tid, som ministeriet indtil da havde brugt på at behandle din klage over Rigspolitiets afgørelser, var alt for lang, og jeg henstillede til ministeriet at træffe afgørelse i din sag hurtigst muligt. Du rettede i efteråret 2017 flere gange henvendelse til mig, da Justitsministeriet fortsat ikke traf afgørelse i sagen. På baggrund af en af 2. oktober 2017 fra dig bad jeg Justitsministeriet om en udtalelse om den tid, som ministeriet havde brugt på at behandle sagen efter min udtalelse og henstilling af 7. juli Justitsministeriet traf afgørelse i sagen den 13. december 2017, og samme dag modtog jeg ministeriets udtalelse. Undersøgelsen i den foreliggende sag vedrører Justitsministeriets sagsbehandlingstid i perioden fra den 7. juli 2017 til den 13. december 2017, hvor ministeriet som anført traf afgørelse i sagen (jf. pkt. 2 nedenfor), samt de underretninger, som ministeriet sendte til dig i denne periode (jf. pkt. 3 nedenfor). 2. Justitsministeriets sagsbehandlingstid 2.1. Det følger af 37, stk. 3, 1. pkt., i offentlighedsloven (lov nr. 606 af 12. juni 2013), at en klageinstans inden 20 arbejdsdage efter modtagelsen af en klage over en afgørelse om aktindsigt skal have færdigbehandlet klagen. Dette gælder dog ikke, hvis det på grund af f.eks. sagens omfang eller kompleksitet ikke er muligt. For en gennemgang af bestemmelsens forarbejder henviser jeg til pkt. 1.1 i min udtalelse af 7. juli /11

6 2.2. Justitsministeriet har i sin udtalelse af 13. december 2017 om sagsbehandlingstiden i din klagesag oplyst, at ministeriet navnlig i juli og august 2017 prioriterede at afvikle en række aktindsigtsanmodninger, som var indkommet før din klagesag, og at sagsbehandlingstiden fra september 2017 og frem navnlig skyldtes, at der var tale om en meget kompliceret sag. Ministeriet har endvidere oplyst, at ministeriet i perioden (jeg forstår dette som perioden juli december 2017) har haft flere hastende sager. Derudover har Justitsministeriet oplyst, at ministeriet løbende i perioden fra september og frem har arbejdet på sagen, herunder drøftet udkast til afgørelsen. Endelig har Justitsministeriet anført, at den samlede sagsbehandlingstid uanset de grunde, som ministeriet har anført har været utilfredsstillende lang Da jeg den 7. juli 2017 afsluttede min første undersøgelse af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i din klagesag, havde ministeriet brugt ca. 6 ½ måned på at behandle sagen. Jeg fandt som nævnt ovenfor, at den foreløbige sagsbehandlingstid havde været alt for lang, og jeg henstillede til ministeriet at træffe afgørelse i sagen hurtigst muligt. Jeg kan nu konstatere, at Justitsministeriet yderligere brugte mere end 5 måneder på at færdigbehandle din klage. Det betyder, at den samlede sagsbehandlingstid i din sag endte med at være på næsten 1 år. Det er min opfattelse, at den tid, som Justitsministeriet efter den 7. juli 2017 brugte på at færdigbehandle din klage, var helt uacceptabel. Jeg bemærker i den forbindelse, at de ekspeditioner, der fremgår af datolisten og som er foretaget af Justitsministeriet i perioden mellem den 7. juli og den 13. december 2017 alene drejer sig om besvarelse af rykkere og fremsendelse af underretninger i sagen. Jeg er opmærksom på Justitsministeriets oplysninger om, at der var tale om en meget kompliceret sag, og at ministeriet løbende i perioden fra september og frem har arbejdet på sagen og herunder drøftet udkast til afgørelse. I lyset af, at sagen den 7. juli 2017 allerede havde været under behandling i ca. 6 ½ måned, kan jeg ikke tillægge disse forhold betydning. 3/11

7 3. Justitsministeriets underretninger 3.1. Det følger af 2. pkt. i offentlighedslovens 37, stk. 3, at den, der har klaget over en aktindsigtsafgørelse, skal underrettes om grunden til en eventuel fristoverskridelse og om, hvornår sagen kan forventes færdigbehandlet. For en gennemgang af bestemmelsens forarbejder henviser jeg til pkt. 2.1 i min udtalelse af 7. juli I min udtalelse af 7. juli 2017 kritiserede jeg, at Justitsministeriet i perioden frem til den 18. april 2017 ikke i forbindelse med sine underretninger af dig havde været i stand til på bedre vis at give dig et realistisk skøn over, hvornår din sag kunne forventes at være færdigbehandlet. Den 7. juli 2017 dvs. samme dag, som jeg sendte min udtalelse til Justitsministeriet sendte ministeriet dig en ny underretning. Ministeriet oplyste i den forbindelse, at det desværre ikke havde været muligt at færdigbehandle din klage. Som begrundelse henviste ministeriet til sagens kompleksitet og til, at en række af de involverede sagsbehandlere afholdt sommerferie. Ministeriet oplyste, at ministeriet forventede at kunne færdigbehandle din klage inden for 4 uger. Den 8. september 2017 sendte Justitsministeriet dig endnu en underretning. Som begrundelse for, at ministeriet endnu ikke havde truffet afgørelse i sagen, henviste ministeriet til, at der var tale om en meget kompliceret sag, der rejste spørgsmål, som Justitsministeriet ikke havde taget stilling til tidligere, og at ministeriet havde afviklet en række andre sager om aktindsigt, der var indkommet før din klage. Ministeriet oplyste, at ministeriet forventede at kunne færdigbehandle din klage inden for 3 uger. Herefter sendte ministeriet dig yderligere 10 underretninger. De to første gange (den 29. september og 13. oktober 2017) skrev Justitsministeriet til dig, at ministeriet forventede at kunne færdigbehandle din klage inden for 2 uger. De tre næste gange (den 27. oktober, 3. november og 10. november 2017) lød den forventede sagsbehandlingstid på 5 arbejdsdage. Derefter fulgte to underretninger (den 17. og 22. november 2017) med hver 3 arbejdsdage, og til sidst tre underretninger (den 27. november, 1. december og 7. december 2017) med hver 4 arbejdsdage. I alle 10 underretninger skrev Justitsministeriet til dig, at grunden til, at det ikke havde været muligt at færdigbehandle din klage, navnlig var, at der var tale om en meget kompliceret sag, der rejste spørgsmål, som ministeriet ikke havde taget stilling til tidligere. 4/11

8 3.3. Jeg bad den 14. november 2017 bl.a. Justitsministeriet om at redegøre for de underretninger, som ministeriet havde sendt efter den 7. juli 2017, herunder for om tidshorisonterne for sagens afslutning havde været realistiske. Justitsministeriet har i sin udtalelse af 13. december 2017 til mig redegjort for antallet og indholdet af de underretninger, der blev sendt til dig. Ministeriet har oplyst, at ministeriet i forbindelse med underretningerne har tilstræbt at give et realistisk skøn over, hvornår din sag kunne forventes færdigbehandlet. Justitsministeriet har over for mig beklaget, at ministeriet ikke har været i stand til på bedre vis at give et realistisk skøn over, hvornår sagen kunne forventes færdigbehandlet. Som nævnt ovenfor i pkt. 3.2 kritiserede jeg allerede i forbindelse med min første undersøgelse af Justitsministeriets behandling af din sag, at ministeriet ikke havde været i stand til at give et realistisk skøn over, hvornår sagen kunne forventes at være færdigbehandlet. Uanset dette sendte Justitsministeriet dig i alt 11 underretninger efter den 7. juli af dem indeholdt identiske begrundelser for, at ministeriet endnu ikke havde færdigbehandlet din klage, og en del indeholdt ganske korte frister for sagens færdigbehandling. Det vil sige, at ministeriet under den efterfølgende behandling af din sag gentog helt de samme fejl, som jeg allerede havde beskrevet i min udtalelse af 7. juli Dette er efter min opfattelse særdeles kritisabelt Endelig har Justitsministeriet beklaget, at ministeriet ikke har underrettet dig mere præcist om baggrunden for fristudsættelserne. Jeg er enig med Justitsministeriet i, at det er beklageligt, at ministeriet ikke underrettede dig mere præcist om baggrunden for de mange fristudsættelser. 4. Afslutning Mediernes mulighed for at orientere offentligheden om aktuelle sager bliver væsentligt forringet, hvis sagsbehandlingen i sager som den foreliggende trækker ud. Det fremgår således også af forarbejderne til offentlighedslovens 37, stk. 3, at fristen på 20 arbejdsdage for behandlingen af klagesager om aktindsigt er begrundet i hensynet til en hurtig og effektiv klagesagsbehandling. Det er Justitsministeriets ansvar at sørge for, at disse frister overholdes. 5/11

9 Jeg har gjort Justitsministeriet bekendt med min opfattelse. Hvis ombudsmandens undersøgelse af en sag viser, at der må antages at være begået fejl eller forsømmelser af større betydning, skal ombudsmanden efter 24 i lov om Folketingets Ombudsmand give meddelelse om sagen til Folketingets Retsudvalg. Ombudsmanden skal endvidere give meddelelse om sagen til bl.a. vedkommende minister. I medfør af denne bestemmelse har jeg i dag underrettet Folketingets Retsudvalg og justitsministeren om sagen. Da der nu er truffet afgørelse i din sag, foretager jeg mig ikke i øvrigt videre. Jeg kan dog til din orientering oplyse, at jeg mere generelt følger Justitsministeriets sagsbehandlingstider i aktindsigtssager efter offentlighedsloven. Med venlig hilsen 6/11

10 Kopi til: Folketingets Retsudvalg Justitsministeren Justitsministeriet 7/11

11 Sagsfremstilling Den 9. marts 2017 klagede du første gang til mig over Justitsministeriets sagsbehandlingstid i forbindelse med din klage over Rigspolitiets afgørelser af 8. december 2016 og 6. januar 2017 om delvist afslag på aktindsigt i alle sager siden 2010, hvor Rigspolitiet eller dets underafdelinger havde anvendt chartrede fly til hjemsendelse af afviste asylansøgere (sagen med mit sagsnr. 17/01275). I første omgang iværksatte jeg ikke en undersøgelse af Justitsministeriets sagsbehandlingstid, men efter at du den 24. marts 2017 på ny havde klaget til mig, indledte jeg en undersøgelse (sagen med mit sagsnr. 17/01567). For en nærmere gennemgang af Justitsministeriets behandling af din klage over Rigspolitiets delvise afslag på aktindsigt og forløbet af min undersøgelse henviser jeg til sagsfremstillingen på side 8 ff. i min udtalelse af 7. juli I udtalelsen af 7. juli 2017 skrev jeg, at det var min opfattelse, at den tid, som ministeriet indtil videre havde brugt på at behandle din klage over Rigspolitiets afgørelser, var alt for lang. Jeg skrev også, at det var beklageligt, at ministeriet i forbindelse med sine underretninger af dig ikke havde været i stand til på bedre vis at give dig et realistisk skøn over, hvornår din sag kunne forventes færdigbehandlet. Endelig henstillede jeg til Justitsministeriet at træffe afgørelse i sagen hurtigst muligt. Den 4. september 2017 sendte du en rykker til Justitsministeriet, og den 5. september 2017 orienterede du mig om, at Justitsministeriet stadig ikke havde truffet afgørelse i din sag. Justitsministeriet besvarede din rykker den 8. september Ministeriet oplyste, at ministeriet forventede at kunne færdigbehandle din klage inden for 3 uger, dvs. inden den 29. september Den 12. september 2017 besvarede jeg din henvendelse af 5. september Den 29. september 2017 sendte Justitsministeriet en underretning til dig. Du klagede på ny til mig over Justitsministeriets sagsbehandlingstid den 2. oktober 2017 (sagen med mit sagsnr. 17/04368). Henholdsvis den 13. oktober, 27. oktober, 3. november og 10. november 2017 sendte Justitsministeriet yderligere underretninger til dig. 8/11

12 Den 14. november 2017 bad jeg Justitsministeriet om en udtalelse om ministeriets sagsbehandlingstid. Jeg bad ministeriet om at forholde sig til den tid, som ministeriet havde brugt på at behandle sagen, efter jeg den 7. juli 2017 udtalte kritik af den hidtidige sagsbehandlingstid og henstillede, at ministeriet hurtigst muligt traf afgørelsen i sagen. Derudover bad jeg Justitsministeriet om at redegøre for antallet og indholdet af de underretninger, som Justitsministeriet havde sendt til dig efter den 7. juli 2017, herunder om tidshorisonterne for sagens afslutning havde været realistiske. Henholdsvis den 17. november, 22. november, 27. november, 1. december og 7. december 2017 sendte Justitsministeriet yderligere underretning til dig. Justitsministeriet traf afgørelse i sagen den 13. december Samme dag afgav ministeriet udtalelse om sagsbehandlingstiden i sagen til mig. I udtalelsen skrev ministeriet bl.a. følgende: 2. Justitsministeriet kan i den anledning oplyse, at Justitsministeriet den 4. september 2017 modtog en fra Kresten Morten Munksgaard, hvori han rykkede for en afgørelse i sagen. Justitsministeriet besvarede den 8. september 2017 Kresten Morten Munksgaards af 4. september Justitsministeriet underrettede samtidig Kresten Morten Munksgaard om, at ministeriet desværre ikke endnu havde kunnet færdigbehandle hans klage, om grunden hertil og om, hvornår klagen kunne forventes færdigbehandlet. Om baggrunden for sagsbehandlingstiden oplyste Justitsministeriet, at den navnlig skyldtes, at der var tale om en meget kompliceret sag, der rejste nogle spørgsmål, som Justitsministeriet ikke havde taget stilling til tidligere, samt at ministeriet havde afviklet en række andre sager om aktindsigt, der var indkommet før Kresten Morten Munksgaards klage. Justitsministeriet beklagede samtidigt, at ministeriet ved en beklagelig fejl ikke havde orienteret Kresten Morten Munksgaard om status i sagen, da den senest udmeldte frist sprang den 4. august Ministeriet beklagede endvidere den lange sagsbehandlingstid i sagen. Den 29. september 2017 underrettede Justitsministeriet Kresten Morten Munksgaard om, at ministeriet desværre ikke endnu havde kunnet færdigbehandle hans klage. Ministeriet oplyste, at baggrunden herfor navnlig var, at der var tale om en meget kompliceret sag, der rejste nogle spørgsmål, som Justitsministeriet ikke havde taget stilling til tidligere. Justitsministeriet oplyste endvidere, hvornår sagen kunne forventes færdigbehandlet. 9/11

13 Henholdsvis den 13. oktober, 27. oktober, 3. november, 10. november, 17. november, 22. november, 27. november, 1. december og 7. december 2017 underrettede Justitsministeriet på ny Kresten Morten Munksgaard om, at ministeriet desværre ikke endnu havde kunnet færdigbehandle hans klage, om grunden hertil og om, hvornår klagen kunne forventes færdigbehandlet. Det bemærkes, at begrundelsen for udsættelsen i disse breve, var identisk med begrundelsen i ministeriets brev af 29. september Ministeriet har således i perioden siden den 7. juli 2017 sendt i alt 11 underretninger til Kresten Morten Munksgaard I forhold til ombudsmandens anmodning om, at Justitsministeriet forholder sig til den tid, som ministeriet siden den 7. juli 2017 har brugt på at behandle sagen, kan det oplyses, at ministeriet navnlig i juli og august 2017 prioriterede at afvikle en række aktindsigtsanmodninger, som var indkommet før Kresten Morten Munksgaards klage. I perioden fra september og frem har sagsbehandlingstiden navnlig skyldtes, at der er tale om en meget kompliceret sag. Dertil kommer, at ministeriet i perioden har haft flere hastende sager. Justitsministeriet skal hertil bemærke, at ministeriet løbende i perioden fra september og frem har arbejdet på sagen, herunder drøftet udkast til afgørelsen. Sådanne dispositioner registreres normalt ikke udtømmende i ministeriets sagsbehandlingssystem, idet det dog bemærkes, at den endelige godkendelse af en afgørelse normalt vil være registreret i sagsbehandlingssystemet. I nærværende sag er det ligeledes ikke registreret, hvornår de foreløbige dispositioner, som ikke har udmøntet sig i en endelig godkendelse af sagen, er foretaget. Justitsministeriet har nu afsluttet behandlingen af Kresten Morten Munksgaards klage. Justitsministeriets afgørelse vedlægges til orientering For så vidt angår ombudsmandens anmodning om, at Justitsministeriet forholder sig til de foretagne underretninger af Kresten Morten Munksgaard kan det oplyses, at ministeriet løbende (som det fremgår af pkt. 2 ovenfor) har holdt Kresten Morten Munksgaard orienteret om status for behandling af sagen, herunder om grunden til fristoverskridelsen og om, hvornår klagesagen kan forventes færdigbehandlet. Ministeriet har i den forbindelse tilstræbt at give et realistisk skøn over, hvornår sagen kan forventes færdigbehandlet. Som Justitsministeriet også oplyste ved ministeriet brev af 18. april 2017 til ombudsmanden, skal ministeriet beklage, at ministeriet i forbindelse med de udmeldte tidsfrister ikke har været i stand til på bedre vis at give et realistisk skøn over, hvornår sagen kan forventes færdigbehandlet. 10/11

14 Ministeriet skal samtidig beklage, at ministeriet ikke har underrettet Kresten Morten Munksgaard mere præcist om baggrunden for fristudsættelserne. Ministeriet finder således ved sin gennemgang af sagen, at ministeriet tillige burde have oplyst over for Kresten Morten Munksgaard, at sagens udsættelse ud over sagens karakter også beroede på andre hastesager. Justitsministeriet finder, at den samlede sagsbehandlingstid uanset de under pkt. 3.1 anførte grunde hertil har været utilfredsstillende lang. Ministeriet har også tilkendegivet dette over for Kresten Morten Munksgaard i ministeriets afgørelse i sagen. Ministeriet har samtidig beklaget forløbet. Den 15. december 2017 sendte jeg Justitsministeriets udtalelse af 13. december 2017 til dig sammen med en datoliste over de ekspeditioner, der var foretaget i sagen siden den 7. juli Jeg bad om dine eventuelle bemærkninger. Jeg modtog ingen bemærkninger fra dig. 11/11

15 Skilleark Dokumentnummer: 17/

16 Kresten Morten Thye Munksgaard Danhaven Valby Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf Fax post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16, fre Din klage over Justitsministeriets sagsbehandlingstid i forbindelse med din klage over Rigspolitiets afgørelser om delvist afslag på aktindsigt. Jeg har nu færdigbehandlet din sag Dok.nr. 17/ /SHH Bedes oplyst ved henvendelse Det er min opfattelse, at den tid, som Justitsministeriet indtil videre har brugt på at behandle din klage over Rigspolitiets afgørelser om delvist afslag på aktindsigt, er alt for lang. Det mener jeg er kritisabelt. Jeg har henstillet til Justitsministeriet at træffe afgørelse i din sag hurtigst muligt. Jeg mener, at det er beklageligt, at ministeriet i forbindelse med sine underretninger af dig om yderligere sagsbehandlingstid for din klagesag ikke har været i stand til på bedre vis at give dig et realistisk skøn over, hvornår din sag kan forventes færdigbehandlet. Nedenfor kan du læse nærmere om begrundelsen for resultatet af min undersøgelse. Fra side 8 er der en gennemgang af sagens forløb. Ombudsmandens udtalelse Sagen drejer sig om Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag, hvor du har klaget over Rigspolitiets afgørelser af 8. december 2016 og 6. januar 2017 om delvist afslag på aktindsigt i alle sager siden 2010, hvor Rigspolitiet eller dets underafdelinger har anvendt chartrede fly til hjemsendelse af afviste asylansøgere. På tidspunktet for din klage af 9. marts 2017 til mig havde Justitsministeriet endnu ikke truffet afgørelse i din sag. Justitsministeriet har senest den 7. juli 2017 oplyst, at ministeriet endnu ikke har truffet afgørelse i sagen.

17 1. Justitsministeriets sagsbehandlingstid 1.1. Offentlighedslovens 36 og 37 (lov nr. 606 af 12. juni 2013) har følgende ordlyd: Stk. 2. Vedkommende myndighed m.v. afgør snarest, om en anmodning om aktindsigt kan imødekommes. En anmodning om aktindsigt skal færdigbehandles inden 7 arbejdsdage efter modtagelsen, medmindre dette på grund af f.eks. sagens omfang eller kompleksitet undtagelsesvis ikke er muligt. Den, der har anmodet om aktindsigt, skal i givet fald underrettes om grunden til fristoverskridelsen og om, hvornår anmodningen kan forventes færdigbehandlet. 37. Afgørelser om aktindsigt kan påklages særskilt og direkte til den myndighed, der er øverste klageinstans i forhold til afgørelsen eller behandlingen i øvrigt af den sag, anmodningen om aktindsigt vedrører. Stk. 2. Klagen fremsendes til den myndighed m.v., hvis afgørelse der klages over. Myndigheden skal, hvis den vil fastholde afgørelsen, snarest og som udgangspunkt senest 7 arbejdsdage efter modtagelsen af klagen videresende sagen og dens dokumenter til klageinstansen. Stk. 3. Klageinstansen skal inden 20 arbejdsdage efter modtagelsen af en klage over en afgørelse om aktindsigt have færdigbehandlet klagen, medmindre dette på grund af f.eks. sagens omfang eller kompleksitet ikke er muligt. Klageren skal i givet fald underrettes om grunden til fristoverskridelsen og om, hvornår en afgørelse kan forventes at foreligge. Af forarbejderne til 37 (jf. lovforslag nr. L 144 af 7. februar 2013, Folketingstidende , bemærkningerne til 37) fremgår følgende vedrørende 20-dages fristen i stk. 3: Efter stk. 3 skal klageinstansen inden 20 arbejdsdage efter modtagelsen af en klage over en afgørelse om aktindsigt have færdigbehandlet den, medmindre dette på grund af f.eks. sagens omfang eller kompleksitet ikke er muligt. Klageren skal i givet fald underrettes om grunden hertil samt om, hvornår en afgørelse kan forventes at foreligge. Om disse spørgsmål henvises til bemærkningerne til lovforslagets 36, stk. 2. Af forarbejderne til offentlighedslovens 36, stk. 2, (jf. lovforslag nr. L 144 af 7. februar 2013, Folketingstidende , bemærkningerne til 36) fremgår bl.a., at anmodninger om aktindsigt skal afgøres snarest. Med udtrykket snarest er det tilsigtet, at en aktindsigtsanmodning skal behandles og afgøres så hurtigt som muligt. Det fremgår også, at med fristen på 7 arbejds- 2/15

18 dage efter modtagelsen forudsættes det, at det kun vil være undtagelsesvist, at en anmodning ikke kan færdigbehandles inden for fristen. I forarbejderne er det om myndighedens udsættelse af færdigbehandlingen ud over fristen på 7 arbejdsdage angivet, at en sådan udsættelse kan være begrundet i f.eks. sagens omfang eller kompleksitet. Herom fremgår nærmere følgende: Med udtrykket ʼsagens omfangʼ sigtes først og fremmest til antallet af dokumenter, der er omfattet af den enkelte anmodning om aktindsigt. Med udtrykket ʼsagens kompleksitetʼ sigtes der dels til de juridiske spørgsmål, som en aktindsigtsanmodning kan rejse, dels til, om en anden myndighed eller en virksomhed skal høres om aktindsigtsanmodningen. Det forudsættes, at en myndighed m.v. i givet fald fastsætter en kort høringsfrist, der tager behørigt hensyn til, at aktindsigtsanmodningen så vidt muligt skal færdigbehandles inden for rimelig tid. I de (særlige) tilfælde, hvor anmodningen f.eks. omfatter et stort antal dokumenter, eller hvor anmodningen giver anledning til overvejelser af f.eks. juridiske spørgsmål af mere kompliceret karakter dvs. når der undtagelsesvist foreligger et forhold, der kan begrunde en udsættelse af fristen på syv arbejdsdage skal det tilstræbes, at anmodningen om aktindsigt færdigbehandles inden for 14 arbejdsdage efter, at anmodningen er modtaget. I de (helt særlige) tilfælde, hvor aktindsigtsanmodningen omfatter et meget stort antal dokumenter, eller hvor anmodningen rejser f.eks. juridiske spørgsmål af ganske kompliceret karakter, skal det tilstræbes, at anmodningen færdigbehandles senest inden for 40 arbejdsdage efter, den er modtaget Det fremgår af Justitsministeriets udtalelse af 18. april 2017 og den datoliste over ekspeditioner i sagen, som ministeriet har sendt til mig, at Rigspolitiet den 21. december 2016 videresendte din klage over Rigspolitiets delvise afslag på aktindsigt af 8. december 2016 sammen med sagens akter og en udtalelse fra Rigspolitiet. Det fremgår også, at Rigspolitiet på dette tidspunkt havde fundet anledning til at revurdere dele af sin afgørelse. Efter sin revurdering meddelte Rigspolitiet dig den 6. januar 2017 aktindsigt i nogle flere dokumenter men fastholdt i øvrigt sit delvise afslag på aktindsigt af 8. december /15

19 Det fremgår, at Justitsministeriet den 16. januar 2017 anmodede Rigspolitiet om en supplerende udtalelse i anledning af din klage. Justitsministeriet modtog Rigspolitiets første supplerende udtalelse den 26. januar Justitsministeriet besluttede den 27. januar 2017 at anmode Rigspolitiet om en yderligere supplerende udtalelse. Justitsministeriet modtog Rigspolitiets supplerende udtalelse den 10. marts Af Justitsministeriets udtalelse af 18. april 2017 har jeg forstået, at ministeriet løbende rykkede Rigspolitiet for denne udtalelse. Det fremgår, at Justitsministeriet den 18. april 2017 anmodede Rigspolitiet om en tredje supplerende udtalelse vedrørende spørgsmålet om, i hvilket omfang der kunne ske partshøring over oplysningerne i Rigspolitiets udtalelser af 21. december 2016, 26. januar 2017 og 10. marts I udtalelsen af 18. april 2017 forklarede Justitsministeriet, at baggrunden for den tid, som ministeriet indtil da havde brugt på sagen, for det første var, at ministeriet under behandlingen af klagesagen havde fundet det nødvendigt at indhente to supplerende udtalelser fra Rigspolitiet (anmodningen om den tredje supplerende udtalelse blev fremsat samme dag som ministeriets udtalelse til mig.) Justitsministeriet forklarede også, at sagen efter ministeriets opfattelse rejste principielle spørgsmål om anvendelsen af offentlighedslovens 33, nr. 1 og 5, som der efter ministeriets opfattelse ikke var taget stilling til tidligere, og som involverede væsentlige samfundsmæssige interesser. Justitsministeriet beklagede, at den samlede sagsbehandlingstid uanset de anførte grunde hertil allerede havde været utilfredsstillende lang Ud fra det, som Justitsministeriet har oplyst, må jeg lægge til grund, at din klagesag rejser principielle spørgsmål om anvendelsen af offentlighedslovens 33, nr. 1 og 5, som der ikke er taget stilling til tidligere, og som involverer væsentlige samfundsmæssige interesser. Jeg har bl.a. på den baggrund ikke grundlag for at antage, at de sagsskridt herunder høringerne af Rigspolitiet som Justitsministeriet foretog, ikke har været nødvendige eller hensigtsmæssige. 4/15

20 Jeg har derfor også forståelse for, at sagens kompleksitet og høringerne af Rigspolitiet har måtte betyde, at sagsbehandlingstiden i et vist omfang kunne trække ud. Jeg konstaterer imidlertid, at der fra Justitsministeriet den 21. december 2016 modtog klagen sammen med Rigspolitiets første udtalelse, gik 17 arbejdsdage, indtil Justitsministeriet den 16. januar 2017 besluttede at anmode Rigspolitiet om den første supplerende udtalelse. Jeg er i den forbindelse opmærksom på, at perioden går hen over jul og nytår, og at Rigspolitiet den 6. januar 2017 traf en ny afgørelse, der kunne have betydning for ministeriets klagesagsbehandling. Fra Justitsministeriet modtog Rigspolitiets næste supplerende udtalelse, til ministeriet den 18. april 2016 anmodede Rigspolitiet om den tredje supplerende udtalelse, gik der 24 arbejdsdage. Denne supplerende høring angik som nævnt spørgsmålet om, i hvilket omfang der kunne ske partshøring over oplysningerne indeholdt i Rigspolitiets udtalelser af 21. december 2016, 26. januar 2017 og 10. marts Jeg mener, at disse sagsbehandlingsskridt burde være sket på et tidligere tidspunkt, og at dette har været medvirkende til, at den samlede sagsbehandlingstid blev forlænget. Det er efter min opfattelse beklageligt. Jeg har herved bl.a. lagt vægt på det, som fremgår af forarbejderne til offentlighedsloven, hvorefter myndigheden skal prioritere behandlingen af den pågældende aktindsigtsanmodning, selv om der foreligger en udsættelsesgrund. Jeg kan konstatere, at den samlede sagsbehandlingstid fra Justitsministeriets modtagelse af din klage af 21. december 2016 og indtil Justitsministeriets udtalelse til mig af 18. april 2017 var på ca. 80 arbejdsdage og nu har været ca. 6 ½ måned svarende til ca. 135 arbejdsdage. Da klageinstansen efter offentlighedslovens 37, stk. 3, som udgangspunkt skal have færdigbehandlet klagen inden for 20 arbejdsdage efter modtagelsen af klagen, finder jeg uanset det anførte om sagens omfang og kompleksitet, at Justitsministeriets sagsbehandlingstid har været alt for lang. Det mener jeg er kritisabelt. Jeg har gjort Justitsministeriet bekendt med min opfattelse og samtidig henstillet til ministeriet at træffe afgørelse i din sag hurtigst muligt. 2. Justitsministeriet underretninger 2.1. Det følger af sidste led i bestemmelsen i offentlighedslovens 37, stk. 3, at den, der har klaget over en aktindsigtsafgørelse, skal underrettes om grun- 5/15

21 den til en eventuel fristoverskridelse og om, hvornår anmodningen kan forventes færdigbehandlet. Forarbejderne til bestemmelsen henviser som anført i pkt. 1.1 ovenfor til bemærkningerne til lovforslagets 36, stk. 2. Af disse bemærkninger (jf. lovforslag nr. L 144 af 7. februar 2013, Folketingstidende , bemærkningerne til 36) fremgår bl.a. følgende: Såfremt en anmodning om aktindsigt (undtagelsesvist) ikke kan færdigbehandles inden syv arbejdsdage efter modtagelsen, følger det af 2. pkt., at den aktindsigtssøgende skal underrettes om grunden til fristoverskridelsen samt om, hvornår anmodningen kan forventes færdigbehandlet. Det er herved forudsat, at underretningen indeholder en konkret begrundelse for, hvorfor afgørelsen ikke kan træffes inden for fristen på syv arbejdsdage, samt en mere præcis oplysning om, hvornår der i givet fald kan forventes at foreligge en afgørelse. Underretningen efter 2. pkt. skal afsendes inden udløbet af den 7. arbejdsdag efter modtagelsen af anmodningen om aktindsigt Justitsministeriet har i sin udtalelse af 18. april 2017 til mig redegjort for sagens ekspeditioner og for underretningerne til dig om status for ministeriets behandling af din klagesag. Justitsministeriet har beklaget, at ministeriet i forbindelse med de udmeldte tidsfrister for færdigbehandling af din klagesag ikke har været i stand til på bedre vis at give et realistisk skøn over, hvornår sagen kan forventes færdigbehandlet. Jeg er enig i denne beklagelse. Jeg har ikke taget stilling til de underretninger, som Justitsministeriet har sendt til dig efter ministeriets udtalelse til mig af 18. april Jeg har bedt Justitsministeriet om at underrette mig, når ministeriet har truffet afgørelse i sagen, men foretager mig i øvrigt ikke mere. Med venlig hilsen 6/15

22 Kopi til: Justitsministeriet 7/15

23 Sagsfremstilling Det fremgår af sagen, at du den 14. oktober 2016 anmodede Rigspolitiet om aktindsigt i alle sager siden 2010, hvor Rigspolitiet eller dets underafdelinger har anvendt chartrede fly til hjemsendelse af afviste asylansøgere. Du uddybede din aktindsigtsanmodning nærmere, men bemærkede samtidig, at din uddybning ikke var en udtømmende liste, idet du ønskede alle oplysninger, der var relevante for sagen. Ved brev af 8. december 2016 gav Rigspolitiet dig delvist afslag på din aktindsigtsanmodning. I en af 12. december 2016 klagede du over Rigspolitiets afgørelse af 8. december Den 21. december 2016 videresendte Rigspolitiet din klage til Justitsministeriet sammen med sagens akter og en udtalelse fra Rigspolitiet. Rigspolitiet meddelte dig i en af 22. december 2016, at din klage var blevet videresendt til Justitsministeriet med en udtalelse. Det fremgik endvidere af en, at Rigspolitiet efter en fornyet gennemgang af sagen havde fundet anledning til at revurdere dele af sin afgørelse. Ved brev af 6. januar 2017 meddelte Rigspolitiet dig aktindsigt i nogle flere dokumenter og oplysninger, men fastholdt i øvrigt sit delvise afslag på aktindsigt af 8. december Justitsministeriet anmodede den 16. januar 2017 Rigspolitiet om en supplerende udtalelse. Ministeriet anmodede om at modtage den supplerende udtalelse inden en uge (dvs. inden den 23. januar 2017). Ved brev af 18. januar 2017 meddelte Justitsministeriet dig, at Rigspolitiet den 21. december 2016 havde videresendt din klage af 12. december 2016 til ministeriet. Ministeriet oplyste, at det desværre ikke var muligt for ministeriet at færdigbehandle din klage inden for 20 arbejdsdage, jf. offentlighedslovens 37, stk. 3 (dvs. inden den 20. januar 2017). Det skyldtes, at ministeriet afventede en supplerende udtalelse fra Rigspolitiet. Det var ministeriets forventning, at ministeriet kunne færdigbehandle din klage inden for 10 arbejdsdage (dvs. inden den 1. februar 2017). Den 23. januar 2017 anmodede Rigspolitiet Justitsministeriet om udsættelse til den 25. januar 2017 af fristen for at afgive den supplerende udtalelse. Den 26. januar 2017 modtog Justitsministeriet den supplerende udtalelse fra Rigspolitiet. 8/15

24 Den 27. januar 2017 anmodede Justitsministeriet telefonisk Rigspolitiet om en yderligere supplerende udtalelse. Det fremgår ikke, om ministeriet fastsatte en frist for Rigspolitiets afgivelse af den supplerende udtalelse. Justitsministeriet meddelte dig ved brev af 2. februar 2017, at det desværre ikke havde været muligt for ministeriet at færdigbehandle din klage inden for den af ministeriet tidligere oplyste frist. Det skyldtes bl.a., at ministeriet overvejede sagen. Det var ministeriets forventning, at ministeriet kunne færdigbehandle din klage inden for 10 arbejdsdage (dvs. inden den 16. februar 2017). Den 6. februar 2017 rykkede Justitsministeriet Rigspolitiet for den supplerende udtalelse, som ministeriet havde anmodet om den 27. januar Ministeriet anmodede om at modtage Rigspolitiets udtalelse snarest muligt og senest den 10. februar Den 10. februar 2007 oplyste Rigspolitiet Justitsministeriet, at Rigspolitiet på grund af afholdelse af ferie først forventede at kunne afgive sin supplerende udtalelse i uge 8 (dvs. senest den 24. februar 2017). Ved brev af brev af 16. februar 2017 meddelte Justitsministeriet dig, at det desværre ikke var muligt for ministeriet at færdigbehandle din klage inden for den af ministeriet tidligere oplyste frist. Det skyldtes, at ministeriet afventede en supplerende udtalelse fra Rigspolitiet. Ministeriet oplyste, at Rigspolitiet på grund af afholdelse af ferie først forventede at kunne afgive svar i uge 8. Ministeriet forventede at kunne færdigbehandle din klage snarest efter at have modtaget udtalelsen og senest inden for tre uger (dvs. inden den 9. marts 2017). Forinden havde ministeriet telefonisk varslet dig om den yderligere sagsbehandlingstid og grunden hertil. Den 27. februar 2017 meddelte Rigspolitiet telefonisk Justitsministeriet, at Rigspolitiet forventede at kunne afgive sin supplerende udtalelse den 1. eller 2. marts Den 2. marts 2017 rykkede Justitsministeriet telefonisk Rigspolitiet for den yderlige supplerende udtalelse. Den 6. marts 2017 underrettede Rigspolitiet Justitsministeriet om, at Rigspolitiet på grund af folketingsspørgsmål, høringer over lovforslag og aktindsigtsanmodninger endnu ikke havde færdiggjort den supplerende udtalelse. Rigspolitiet forventede at kunne afgive udtalelsen senest den 10. marts Justitsministeriet meddelte dig ved brev af 9. marts 2017, at det desværre ikke havde været muligt for ministeriet at færdigbehandle din klage inden for den af 9/15

25 ministeriet tidligere oplyste frist. Det skyldtes, at ministeriet fortsat afventede en yderligere supplerende udtalelse fra Rigspolitiet. Det var ministeriets forventning, at ministeriet kunne færdigbehandle din klage inden for to uger (dvs. inden den 23. marts 2017). Forinden havde ministeriet telefonisk varslet dig om den yderligere sagsbehandlingstid og grunden hertil. Den 9. marts 2017 klagede du til mig over Justitsministeriets sagsbehandlingstid. Justitsministeriet modtog den supplerende udtalelse fra Rigspolitiet den 10. marts Den 16. marts 2017 kontaktede en af mine medarbejdere Justitsministeriet telefonisk. Min medarbejder fik oplyst, at ministeriet havde modtaget den supplerende udtalelse fra Rigspolitiet den 10. marts Min medarbejder fik også oplyst, at ministeriet var i gang med at behandle din klage, og at ministeriet ville bestræbe sig på at færdigbehandle klagen inden den 23. marts 2017, sådan som ministeriet havde meddelt dig i brevet af 9. marts Såfremt det ikke ville være muligt at færdigbehandle din klage inden den 23. marts 2017, ville ministeriet underrette dig herom, herunder oplyse dig om baggrunden og om, hvornår ministeriet forventede at kunne færdigbehandle sagen. I et brev af 17. marts 2017 oplyste jeg dig om, at jeg på baggrund af ovennævnte telefonsamtale med Justitsministeriet havde besluttet ikke at indlede en nærmere undersøgelse af ministeriets sagsbehandlingstid i sagen på daværende tidspunkt. Jeg oplyste dig også om, at jeg havde sendt en kopi af dit klageskema af 9. marts 2017 til ministeriet til orientering. Ved brev af 23. marts 2017 meddelte Justitsministeriet dig, at det desværre ikke var muligt for ministeriet at færdigbehandle din klage inden for den af ministeriet tidligere oplyste frist. Det skyldtes, at ministeriet havde afventet en yderligere supplerende udtalelse fra Rigspolitiet, som var modtaget i ministeriet den 10. marts Ministeriet oplyste, at ministeriet nu var i gang med at tage endelig stilling til sagen, og at ministeriet forventede at kunne færdigbehandle din klage inden for to uger (dvs. inden den 6. april Den 24. marts 2017 klagede du på ny til mig over Justitsministeriets sagsbehandlingstid. Du skrev bl.a., at du fandt ministeriets forklaring på den lange sagsbehandlingstid usammenhængende, og at ministeriet burde være i stand til at besvare din klage på daværende tidspunkt. Du bemærkede, at ministeriets sagsbehandlingstid havde været markant længere end den fastsatte frist på 20 dage i offentlighedslovens 37, stk. 3, og at dette muligvis skyldtes, at det var politisk belejligt for ministeriet at forhale sagen. 10/15

26 Den 30. marts 2017 bad jeg Justitsministeriet om en udtalelse i anledning af din klage. Jeg bad bl.a. ministeriet om at forholde sig til den tid, som ministeriet indtil da havde brugt på at behandle sagen, og til ministeriets underretninger af dig. Jeg bad endvidere ministeriet om at sende mig en datoliste over de ekspeditioner, der var foretaget i sagen, samt en kopi af sagsakterne. Den 6. april 2017 meddelte Justitsministeriet dig, at det desværre ikke var muligt for ministeriet at færdigbehandle din klage inden for den af ministeriet tidligere oplyste frist. Det skyldtes, at ministeriet fortsat var i gang med at tage endelig stilling til sagen. Ministeriet forventede at kunne færdigbehandle din klage inden for to uger (dvs. inden den 20. april 2017). Du sendte mig samme dag en kopi af Justitsministeriets brev af 6. april Justitsministeriet anmodede den 18. april 2017 Rigspolitiet om en tredje supplerende udtalelse. Ministeriet bad om at modtage udtalelsen senest den 21. april Den 18. april 2017 modtog jeg Justitsministeriets udtalelse. Jeg modtog også en datoliste over ministeriets ekspeditioner i sagen og en kopi af ministeriets sagsakter. I udtalelsen skrev ministeriet bl.a. følgende: 3.1. I forhold til ombudsmandens anmodning om, at Justitsministeriet forholder sig til den tid, som ministeriet indtil nu har brugt på at behandle sagen, kan det oplyses, at baggrunden for den tid, som ministeriet indtil nu har brugt på sagen, for det første er, at ministeriet under behandlingen af klagesagen har fundet det nødvendigt at indhente to supplerende udtalelser fra Rigspolitiet. Som det fremgår af det beskrevne sagsforløb har Justitsministeriet løbende rykket Rigspolitiet for svar. Endvidere rejser sagen efter Justitsministeriets opfattelse principielle spørgsmål om anvendelsen af offentlighedslovens 33, nr. 1 og 5, som der efter ministeriets opfattelse ikke er taget stilling til tidligere, og som involverer væsentlige samfundsmæssige interesser. Forinden Justitsministeriet træffer afgørelse i sagen, vil der i øvrigt skulle foretages partshøring af Kresten Morten Munksgaard over Rigspolitiets udtalelser med bilag. Partshøringen vil blive iværksat snarest muligt efter, at Rigspolitiet har afgivet den udtalelse, som ministeriet har anmodet om den 18. april /15

27 Justitsministeriet forventer at afslutte behandlingen af sagen senest den 10. maj Dette vil ministeriet orientere Kresten Morten Munksgaard om For så vidt angår ombudsmandes anmodning om, at Justitsministeriet forholder sig til de foretagne underretninger af Kresten Morten Munksgaard i lyset af bestemmelsen i offentlighedslovens 37, stk. 3, og forarbejderne dertil, kan det oplyses, at ministeriet løbende (som der fremgår af pkt. 2 ovenfor) har holdt Kresten Morten Munksgaard orienteret om status for behandlingen af sagen, herunder om grunden til fristoverskridelsen og om, hvornår klagesagen kan forventes færdigbehandlet. Ministeriet har i den forbindelse tilstræbt at give et realistisk skøn over, hvornår sagen kan forventes færdigbehandlet. I forbindende med besvarelsen af henvendelsen fra ombudsmanden har Justitsministeriet konstateret, at ministeriet i ét enkelt tilfælde ikke har sendt fristbrev rettidigt i forhold til den senest udmeldte forventede svarfrist, idet brevet af 2. februar 2017 skulle være sendt én dag før. Dette beklager ministeriet. Justitsministeriet skal samtidig beklage, at ministeriet i forbindelse med de udmeldte tidsfrister ikke har været i stand til på bedre vis at give et realistisk skøn over, hvornår sagen kan forventes færdigbehandlet. Justitsministeriet skal endvidere beklage, at den samlede sagsbehandlingstid uanset de under pkt. 3.1 anførte grunde hertil allerede har været utilfredsstillende lang. Ved brev af 20. april 2017 meddelte Justitsministeriet dig, at det desværre ikke var muligt for ministeriet at færdigbehandle din klage inden for den af ministeriet tidligere oplyste frist. Det skyldtes, at ministeriet efter at have indhentet de to supplerende udtalelser fra Rigspolitiet fortsat var i gang med at tage endelig stilling til sagen. Ministeriet oplyste, at sagen efter ministeriets opfattelse rejste principielle spørgsmål om anvendelsen af offentlighedslovens 33, nr. 1 og 5, som der efter ministeriets opfattelse ikke er taget stilling til tidligere, og som involverede væsentlige samfundsmæssige interesser. Det var ministeriets vurdering, at Rigspolitiets udtalelser med bilag indeholdt en række nye oplysninger, som du ville skulle partshøres over, inden der kunne træffes afgørelse, jf. forvaltningslovens 19, stk. 1. Ministeriet kunne imidlertid ikke vurdere, om udtalelserne med bilag indeholdt oplysninger, som du som part ikke havde ret til aktindsigt i efter reglerne i forvaltningslovens kapitel 12/15

28 4, og som der derfor ikke skulle partshøres over, jf. forvaltningslovens 19, stk. 2, nr. 4. Ministeriet havde derfor den 18. april 2017 anmodet Rigspolitiet om en udtalelse om, hvorvidt de tidligere afgivne udtalelser med bilag indeholdt oplysninger, som du som part ikke havde ret til aktindsigt i efter reglerne i forvaltningslovens kapitel 4. Ministeriet oplyste, at partshøringen ville blive iværksat snarest muligt efter, at ministeriet havde modtaget Rigspolitiets udtalelse. Ministeriet forventede at kunne færdigbehandle din klage senest den 10. maj Ved to s af 20. april 2017 sendte du mig en kopi af ministeriets brev af 20. april Endvidere kom du med supplerende bemærkninger til din klage over Justitsministeriets sagsbehandlingstid. Du skrev bl.a., at det undrede dig meget, at ministeriet fra modtagelsen af Rigspolitiets supplerende udtalelse den 10. marts 2017 havde været mere end 30 arbejdsdage om at nå frem til, at du muligvis skulle partshøres over udtalelsen. Den 20. april 2017 sendte jeg Justitsministeriets udtalelse af 18. april 2017 til dig med henblik på at modtage dine eventuelle bemærkninger inden 2 uger. Ved brev af 21. april 2017 kom du med dine bemærkninger. Du bemærkede bl.a., at der tilsyneladende havde været mange dage, hvor sagen havde ligget stille i ministeriet. Du påpegede i den forbindelse, at der gik 17 arbejdsdage, fra ministeriet modtog din klage, og til, at ministeriet anmodede Rigspolitiet om den første supplerende udtalelse. Den 24. april 2017 sendte jeg dit partshøringssvar til Justitsministeriet og bad om at modtage ministeriets eventuelle bemærkninger inden 1 uge (dvs. senest den 1. maj 2017). Jeg orienterede dig samme dag om mit brev af 24. april 2017 til Justitsministeriet. Justitsministeriet meddelte mig ved brev af 25. april 2017, at dit partshøringssvar ikke gav ministeriet anledning til yderligere bemærkninger. Jeg meddelte dig i et brev af 2. maj 2017, at jeg ville forsøge at behandle sagen på grundlag af de oplysninger, som jeg havde fået fra dig og Justitsministeriet. Jeg orienterede dig samtidig om min forventede sagsbehandlingstid og oplyste, at du ville få besked, hvis behandlingen af din sag ville vare mere end 40 arbejdsdage fra den 2. maj 2017 (dvs. frist den 30. juni 2017). Jeg orienterede samme dag ministeriet om mit brev til dig. 13/15

29 Ved af 11. maj 2017 sendte du mig en kopi af et brev af 10. maj 2017 fra Justitsministeriet til dig. I brevet oplyste ministeriet, at det desværre ikke var muligt for ministeriet at færdigbehandle din klage inden for den af ministeriet tidligere oplyste frist. Det skyldtes navnlig en række andre sager af hastende karakter. Ministeriet forventede at kunne færdigbehandle din klage inden for 14 arbejdsdage (dvs. inden den 1. juni 2017). Du skrev i din af 11. maj 2017, at du antog, at ministeriet ikke så en sag som din med en fristoverskridelse på 112 dage som hastende. Du skrev også, at du undrede dig over begrundelsen, fordi du via en anmodning om aktindsigt i din egen sag var blevet bekendt med, at ministeriet allerede den 22. marts 2017 oprettede et udkast til afgørelse. Dette fremgik af en dokumentliste, som du havde fået udleveret i forbindelse med aktindsigtsanmodningen, og som du sendte mig en kopi af sammen med din af 11. maj Du bemærkede, at udkastet ikke var nævnt i den datoliste, som ministeriet havde udarbejdet til mig, og at udkastet ikke var sendt til dig i forbindelse med aktindsigtsanmodningen. I en af 1. juni 2017 oplyste du mig om, at Justitsministeriet endnu ikke havde færdigbehandlet din klage, og at ministeriet ikke havde underrettet dig om, at ikke havde været muligt for ministeriet at færdigbehandle din klage inden den 1. juni Ved af 2. juni 2017 sendte du mig en kopi af et brev af 2. juni 2017 fra Justitsministeriet til dig. I brevet oplyste ministeriet, at det desværre ikke var muligt for ministeriet at færdigbehandle din klage inden for den af ministeriet tidligere oplyste frist. Det skyldtes navnlig en række andre sager af hastende karakter. Ministeriet forventede at kunne færdigbehandle din klage inden for 14 arbejdsdage (dvs. inden den 23. juni 2017). I et brev af 8. juni 2017 skrev jeg til dig, at jeg havde modtaget dine s af henholdsvis 11. maj, 1. juni og 2. juni 2017 med bilag, og at materialet ville indgå i min behandling af sagen. Jeg oplyste dig på ny om min målsætning for sagsbehandlingstiden og skrev, at du ville få besked, hvis behandlingen af din sag ville vare mere end 40 arbejdsdage fra den 2. maj 2017 (dvs. frist den 30. juni 2017). Den 27. juni 2017 kontaktede en af mine medarbejder Justitsministeriet telefonisk. Min medarbejder fik oplyst, at ministeriet den 23. juni 2017 havde meddelt dig i et brev, at ministeriet endnu ikke havde færdigbehandlet klagen, og at ministeriet ville sende dig et brev den 27. juni 2017, hvori det ville fremgå, hvornår ministeriet forventede at kunne færdigbehandle klagen. Min medarbejder fik også oplyst, at grunden til, at ministeriet endnu ikke havde kunnet færdigbehandle din klage, var, at ministeriet havde modtaget flere 14/15

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger

Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger 2017-21 Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger En journalist klagede til ombudsmanden over, at han efter et år endnu ikke havde fået en afgørelse på sin

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriets sagsbehandlingstid i aktindsigtssager

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriets sagsbehandlingstid i aktindsigtssager Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 12. februar 2017 Udskriftsdato: 6. januar 2019 (Gældende) 2017-4. Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug

Læs mere

Afslag på aktindsigt i intern i Udlændinge- og Integrationsministeriet

Afslag på aktindsigt i intern  i Udlændinge- og Integrationsministeriet Radio24syv Att.: Jeppe Findalen Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V Sendt til jetf@radio24syv.dk Afslag på aktindsigt i intern e-mail i Udlændinge- og Integrationsministeriet Jeg har nu foretaget

Læs mere

Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune. [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen])

Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune. [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen]) Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen]) 19. september 2018 [XX] har den 1. august 2018 klaget til Ankestyrelsen over

Læs mere

Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger. 26. februar 2018

Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger. 26. februar 2018 2018-11 Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger En borger klagede til ombudsmanden over det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Ombudsmanden udtalte, at en sagsbehandlingstid

Læs mere

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt 2017-4 Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt 12. februar 2017 En borger klagede til ombudsmanden over,

Læs mere

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne.

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne. 2014-188910 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

FOB Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde

FOB Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde FOB 2019-14 Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde ved gennemførelse af ekstrahering Resumé En intern e-mail i Udlændinge- og Integrationsministeriet indeholdt

Læs mere

Udtalelse. Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid på 41 måneder var kritisabel

Udtalelse. Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid på 41 måneder var kritisabel Udtalelse Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid på 41 måneder var kritisabel Resumé 22. oktober 2018 En borger klagede til Skatteankestyrelsen over det daværende SKATs værdiansættelse af borgerens motorcykel

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt. Samlet behandling af flere aktindsigtsanmodninger

Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt. Samlet behandling af flere aktindsigtsanmodninger Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 13. marts 2014 Udskriftsdato: 30. november 2018 (Gældende) Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt. Samlet behandling af

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Udtalelse Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Resumé 22. oktober 2018 Skatteministeriet havde ad flere omgange givet delvist afslag på aktindsigt til

Læs mere

Samlet behandling af aktindsigtsanmodninger

Samlet behandling af aktindsigtsanmodninger 2018-19 Samlet behandling af aktindsigtsanmodninger Ombudsmanden erfarede på baggrund af konkrete klagesager om aktindsigt efter offentlighedsloven, at nogle myndigheder af ressourcemæssige grunde behandlede

Læs mere

2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt

2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt 2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger: Henvendelse vedrørende aktindsigt Det fremgår af en skrivelse af 12. januar 2016 fra

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere 4-4. Forvaltningsret 1121.4-115.2. Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere En kvinde havde den 19.

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Da manden henvendte sig til ombudsmanden, var der gået 1 år og 5 måneder uden at kommunen havde foretaget sig noget i sagen.

Da manden henvendte sig til ombudsmanden, var der gået 1 år og 5 måneder uden at kommunen havde foretaget sig noget i sagen. 2009 20-8 Kommunens sagsbehandlingstid i en sag om boligsikring En mand klagede over at kommunen ikke havde efterlevet en afgørelse fra det sociale nævn i en sag om boligsikring. Det sociale nævn havde

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år En mand klagede til Landsskatteretten over såvel skatteansættelsen for hans anpartsselskab som hans egen skatteansættelse. Landsskatteretten havde

Læs mere

Sagsbehandlingstid på mere end 4 år var helt uacceptabelt lang

Sagsbehandlingstid på mere end 4 år var helt uacceptabelt lang Sagsbehandlingstid på mere end 4 år var helt uacceptabelt lang Landsskatteretten havde brugt mere end 4 år på at behandle en klage over indkomstansættelse. Sagen havde sammenlagt ligget stille i 2½ år,

Læs mere

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011 2011 13-4 Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling FOB 04.153 Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling En ansat i sundhedssektoren der havde været indklaget for Sundhedsvæsenets Patientklagenævn,

Læs mere

Justitsministeriets sagsnr : sagsbehandlingstider i sager om aktindsigt efter offentlighedsloven

Justitsministeriets sagsnr : sagsbehandlingstider i sager om aktindsigt efter offentlighedsloven Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Justitsministeriets sagsnr. 2017-008-0003: sagsbehandlingstider i sager om aktindsigt efter offentlighedsloven 27-11-2018 1. Indledning I mit brev

Læs mere

Jeg henstiller at sagens afslutning fremskyndes mest muligt, og jeg beder kommunen underrette mig om det videre forløb.

Jeg henstiller at sagens afslutning fremskyndes mest muligt, og jeg beder kommunen underrette mig om det videre forløb. Tønder Kommune Rådhuset 6270 Tønder Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse:

Læs mere

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-15 Telefonisk henvendelse: Man-tors 9-16, fre 9-15 Sundhedsvæsenets

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. november 2015 Udskriftsdato: 29. december 2016 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Svar

Læs mere

Den Sociale Ankestyrelses sagsbehandling i tvangsfjernelsessag

Den Sociale Ankestyrelses sagsbehandling i tvangsfjernelsessag Den Sociale Ankestyrelses sagsbehandling i tvangsfjernelsessag Fundet det meget beklageligt, at Den Sociale Ankestyrelse ikke havde forberedt en sag om hjemgivelse af en 5-årig pige til faderen på en sådan

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter i Christiania-sagen. Sagsbehandlingstid. Underretninger efter offentlighedslovens 36, stk. 2

Afslag på aktindsigt i dokumenter i Christiania-sagen. Sagsbehandlingstid. Underretninger efter offentlighedslovens 36, stk. 2 Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 25. februar 2015 Udskriftsdato: 31. december 2016 (Gældende) Afslag på aktindsigt i dokumenter i Christiania-sagen. Sagsbehandlingstid. Underretninger

Læs mere

Nini Vind Schultz Damparken Toftlund

Nini Vind Schultz Damparken Toftlund Nini Vind Schultz Damparken 11 6520 Toftlund Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Statsforvaltningen, Tilsynet Storetorv Aabenraa Statsforvaltningen, Tilsynets sagsnummer

Statsforvaltningen, Tilsynet Storetorv Aabenraa Statsforvaltningen, Tilsynets sagsnummer Statsforvaltningen, Tilsynet Storetorv 10 6200 Aabenraa Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14

Læs mere

Ombudsmanden udtalte at han ikke kunne kritisere at de ældste sager i landet blev behandlet først.

Ombudsmanden udtalte at han ikke kunne kritisere at de ældste sager i landet blev behandlet først. 2011 13-2 Sagsbehandlingstiden i Skatte- og Vurderingsankenævn Bornholm En mand klagede i 2010 til ombudsmanden over at Skatte- og Vurderingsankenævn Bornholm endnu ikke havde færdigbehandlet hans sag

Læs mere

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg Christiansborg 1240 København K

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg Christiansborg 1240 København K Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg Christiansborg 1240 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3

Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3 2011 5-4. Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3 Talsmanden for en gruppe indsatte i et statsfængsel klagede til Direktoratet for Kriminalforsorgen over en fast

Læs mere

Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Direktoratet for Kriminalforsorgen

Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Direktoratet for Kriminalforsorgen FOB 05.241 Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Direktoratet for Kriminalforsorgen En indsat i et statsfængsel klagede den 23. januar 2005 over Direktoratet for Kriminalforsorgens sagsbehandlingstid

Læs mere

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Myndighed: Underskriftsdato: 6. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 25. februar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Svar til journalist

Læs mere

Sager om aktindsigt skal også behandles hurtigt i ferieperioder. 15. november 2016

Sager om aktindsigt skal også behandles hurtigt i ferieperioder. 15. november 2016 2016-45 Sager om aktindsigt skal også behandles hurtigt i ferieperioder En borger klagede til ombudsmanden over, at Transport- og Bygningsministeriet havde udsat behandlingen af hans anmodning om aktindsigt

Læs mere

i sagen om sagsbehandlingstiden i Skov- og Naturstyrelsen og Miljøklagenævnet

i sagen om sagsbehandlingstiden i Skov- og Naturstyrelsen og Miljøklagenævnet ENDELIG REDEGØRELSE Endelig redegørelse i sagen om sagsbehandlingstiden i Skov- og Naturstyrelsen og Miljøklagenævnet Det er min endelige opfattelse at sagsbehandlingstiden i både Skov- og Naturstyrelsen

Læs mere

Sagsbehandlingstider i Skatteankestyrelsen på lidt over 5 måneder for klager over afgørelser om partsaktindsigt var for lange

Sagsbehandlingstider i Skatteankestyrelsen på lidt over 5 måneder for klager over afgørelser om partsaktindsigt var for lange 2017-34 Sagsbehandlingstider i Skatteankestyrelsen på lidt over 5 måneder for klager over afgørelser om partsaktindsigt var for lange En borger klagede til Skatteankestyrelsen, fordi han ikke mente, at

Læs mere

Kommunes sagsbehandlingstid i sag om søregulativ

Kommunes sagsbehandlingstid i sag om søregulativ FOB 04.536 Kommunes sagsbehandlingstid i sag om søregulativ mv. En borger klagede over en kommunes sagsbehandlingstid. Borgeren rettede første gang henvendelse til kommunen i 1998, og kommunen afsluttede

Læs mere

Afslag på prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold

Afslag på prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold Afslag på prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold Direktoratet for Kriminalforsorgen afslog at løslade en indsat på prøve efter udståelse af 2/3 af straffetiden. Den indsatte krævede

Læs mere

Skatteankestyrelsens underretninger om sagsbehandlingstid mv.

Skatteankestyrelsens underretninger om sagsbehandlingstid mv. Skatteankestyrelsens underretninger om sagsbehandlingstid mv. En borger klagede til ombudsmanden over Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid i en konkret sag om værdiansættelse af et motorkøretøj. 9.

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Eritrea-sagen

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Eritrea-sagen Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig

Læs mere

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt FOB 2019-19 Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt Resumé En journalist bad den 30. maj 2018 Justitsministeriet om aktindsigt i en rapport fra en tværministeriel arbejdsgruppe

Læs mere

FOB Afgørelse om genindsættelse til afsoning efter prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold

FOB Afgørelse om genindsættelse til afsoning efter prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold FOB 2018-35 Afgørelse om genindsættelse til afsoning efter prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold Resumé Direktoratet for Kriminalforsorgen traf på grund af overtrædelse af vilkårene

Læs mere

Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt Ankestyrelsens brev til en borger 2016-90922 Dato: 06-12-2017 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt Du har den 9. november 2016 anmodet Ballerup Kommune om at indbringe kommunens afgørelse

Læs mere

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering Myndighed: Underskriftsdato: 10. april 2014 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 4. marts 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter.

Læs mere

Henvendelse om aktindsigt

Henvendelse om aktindsigt Hjørring Kommune Springvandspladsen 5 Rådhuset 9800 Hjørring Henvendelse om aktindsigt 20. december 2018 Vedr. jeres sagsnummer: 02.11.00-A53-8-16 Att.: Byrådet i Hjørring Kommune Ankestyrelsen har i en

Læs mere

Manglende iagttagelse af 11 og 12 i offentlighedsloven i boligsikringssag

Manglende iagttagelse af 11 og 12 i offentlighedsloven i boligsikringssag Manglende iagttagelse af 11 og 12 i offentlighedsloven i boligsikringssag I en sag om tilbagebetaling af boligsikring havde en klager udtrykkeligt gjort boligstyrelsen bekendt med, at han over for kommunen

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 26. oktober 2015 Udskriftsdato: 25. december 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014 2014-14 Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at først SKAT og siden Skatteankestyrelsen havde givet ham afslag på aktindsigt i

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Henvendelse vedrørende aktindsigt

Henvendelse vedrørende aktindsigt 2014-221623 Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende aktindsigt Skolelederen på skolen har den 19. juni 2014 på din foranledning indbragt en sag for Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Tre familiemedlemmer søgte Justitsministeriet om arven efter en tante. Ansøgningen blev indsendt af en advokat. Arven stod til at tilfalde

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter, der forventes at indgå i undersøgelseskommissions arbejde. 12. februar 2016

Afslag på aktindsigt i dokumenter, der forventes at indgå i undersøgelseskommissions arbejde. 12. februar 2016 2016-8 Afslag på aktindsigt i dokumenter, der forventes at indgå i undersøgelseskommissions arbejde Tre journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der 2014-3 Ikke aktindsigt i dokumenter udarbejdet af særlig rådgiver som led i ministers partiarbejde To journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Skatteministeriet havde givet

Læs mere

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed 2015-18 Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i høringssvarene til lovforslag nr. L 72 om ændring af udlændingeloven (Midlertidig

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i arbejdsdirektoratet

Sagsbehandlingstiden i arbejdsdirektoratet Sagsbehandlingstiden i arbejdsdirektoratet Fundet det meget beklageligt, at der medgik næsten 1 år og 11 måneder til arbejdsdirektoratets behandling af en sag om ret til arbejdsløshedsdagpenge. FOB nr.

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en advokat. Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune

Ankestyrelsens brev til en advokat. Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune Ankestyrelsens brev til en advokat 2017-41827 Dato: 15-09-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune Billund Kommune har den 6. juni 2017 oversendt X advokaters klage af 1. juni 2017 over

Læs mere

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 20. februar 2015 Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Justitsministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem ministerier og

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016 2016-23 Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået at behandle

Læs mere

Udbetaling Danmark Kongens Vænge Hillerød

Udbetaling Danmark Kongens Vænge Hillerød Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

En borger klagede til Statsforvaltningen over, at kommunen havde udstedt en byggetilladelse til hans nabo.

En borger klagede til Statsforvaltningen over, at kommunen havde udstedt en byggetilladelse til hans nabo. 2018-15 Statsforvaltningens afvisning af klage som for sent indgivet efter byggeloven En borger klagede til Statsforvaltningen over, at kommunen havde udstedt en byggetilladelse til hans nabo. Kommunens

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport 2015-15171 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 26-01- 2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport Statsforvaltningen har fået indbragt en sag vedrørende Nyborg Kommune,

Læs mere

Thisted Kommune Asylgade Thisted Klagevejledning til unge, der er fyldt 12 år, ved afgørelser om bl.a. ændret anbringelsessted

Thisted Kommune Asylgade Thisted Klagevejledning til unge, der er fyldt 12 år, ved afgørelser om bl.a. ændret anbringelsessted Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse:

Læs mere

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse 2009 20-5 Aktindsigt i borgmesters kalender En borger havde bedt om aktindsigt i en borgmesters kalender for en bestemt periode. Kommunen afslog borgerens anmodning da kommunen mente at borgeren skulle

Læs mere

Forsvarsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i Irakdokumenter

Forsvarsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i Irakdokumenter FOU nr 2013.0022 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juni 2019 Ministerium: Journalnummer: Folketinget Opfølgning / Opfølgning til Ingen 2013-22. Forsvarsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i

Læs mere

Ankestyrelsen Tilsynet. Udkast til redegørelse til Ankestyrelsen ang. behandling af aktindsigtsanmodning. Ankestyrelsens j.nr.

Ankestyrelsen Tilsynet. Udkast til redegørelse til Ankestyrelsen ang. behandling af aktindsigtsanmodning. Ankestyrelsens j.nr. Ankestyrelsen Tilsynet Udkast til redegørelse til Ankestyrelsen ang. behandling af aktindsigtsanmodning. Ankestyrelsens j.nr. 18-45274 Ankestyrelsen, Tilsynet har i brev af 27. august 2018 bedt Regionsrådet

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

Sagsbehandlingstid på ca. 5½ år i sag om kontrol af prisen på fjernvarme var uacceptabelt lang

Sagsbehandlingstid på ca. 5½ år i sag om kontrol af prisen på fjernvarme var uacceptabelt lang 2014-41 Sagsbehandlingstid på ca. 5½ år i sag om kontrol af prisen på fjernvarme var uacceptabelt lang En advokat klagede til ombudsmanden over Energitilsynets sagsbehandlingstid i en sag om kontrol af

Læs mere

Forsvarsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i Irak-dokumenter helt uacceptabel. 10. september 2013

Forsvarsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i Irak-dokumenter helt uacceptabel. 10. september 2013 2013-22 Forsvarsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i Irak-dokumenter helt uacceptabel En journalist klagede til ombudsmanden over Forsvarsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om aktindsigt

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014 2014-29 Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Transportministeriet havde givet afslag på aktindsigt i to dokumenter (to forelæggelsessider

Læs mere

Aktindsigt i konsulentrapport om Fiskerikontrollen

Aktindsigt i konsulentrapport om Fiskerikontrollen Aktindsigt i konsulentrapport om Fiskerikontrollen Udtalt, at Fiskeriministeriet burde have givet en journalist aktindsigt i en konsulentrapport og i brevveksling med konsulentfirmaet, da materialet ikke

Læs mere

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt FOB 05.165 Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt En redaktør bad Sundhedsstyrelsen om aktindsigt i et elektronisk regneark som styrelsen havde udarbejdet på grundlag

Læs mere

FOB Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance

FOB Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance FOB 2019-20 Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance om solceller Resumé Finansministeriet undtog i en afgørelse til en journalist en række oplysninger fra aktindsigt

Læs mere

Den 19. november 2007 blev sagen behandlet på et møde i Patientklagenævnet.

Den 19. november 2007 blev sagen behandlet på et møde i Patientklagenævnet. 2009 12-2 5½ års samlet sagsbehandlingstid hos Sundhedsvæsenets Patientklagenævn Lødigheden af Patientklagenævnets mange beklagelser og løfter En far til en psykisk syg ung mand som havde begået selvmord,

Læs mere

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn genoptog sagen i lyset af ombudsmandens høring og imødekom aktindsigtsanmodningen fuldt ud.

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn genoptog sagen i lyset af ombudsmandens høring og imødekom aktindsigtsanmodningen fuldt ud. 2017-24 Afgørelser vedrørende en læge, der havde fået kritik af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, kunne ikke undtages fra aktindsigt 17. juli 2017 En borger klagede til ombudsmanden over, at Sundhedsvæsenets

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel

Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel Udtalelse vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt en skriftlig forespørgsel til undervisningsministeriet om fortolkningen af bestemmelser i en bekendtgørelse

Læs mere

Aktindsigt i udkast til naturgasredegørelse

Aktindsigt i udkast til naturgasredegørelse Aktindsigt i udkast til naturgasredegørelse Energiministeriet havde af hensyn til internt præget samarbejde med naturgasselskaberne og af hensyn til den politisk-parlamentariske proces afslået aktindsigt

Læs mere

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet I en sag om ægtefællesammenføring klagede en advokat på vegne af ansøgeren til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden i Integrationsministeriet.

Læs mere

Ombudsmandens undersøgelse af udlændingemyndighederne vejledning om familiesammenføring efter EU-retten mv.

Ombudsmandens undersøgelse af udlændingemyndighederne vejledning om familiesammenføring efter EU-retten mv. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2014-213751 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 17. og 19. september 2014 oplyst Region Hovedstaden ved Rigshospitalet om, at

Læs mere

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt,

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt, Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Kurt Pedersen Ølsvej Hobro Klage over Statsadvokaten i Viborgs afgørelser

Kurt Pedersen Ølsvej Hobro Klage over Statsadvokaten i Viborgs afgørelser Kurt Pedersen Ølsvej 13 9500 Hobro Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse:

Læs mere