Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2013 og overslagsårene

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2013 og overslagsårene"

Transkript

1 Budgetvejledning 2013 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2013 og overslagsårene Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt spor et spor for brugerbestyrelser, råd og nævn (brugerspor) et spor for MED-organisation (medarbejderspor). Budgetvejledning indeholder: 1. Mål og rammer for budget Politisk - administrativt spor for budgetproces 2013 herunder tidsplan 3. Brugerspor med høring herunder tidsplan 4. Medarbejderspor med budgetdialogmøde herunder tidsplan 5. Teknisk udarbejdelse af budget Mål og rammer for budgetlægningen for 2013 Generelt om processen Budgetprocessen vil overordnet følge den velafprøvede tilgang, som er anvendt ved budgetlægningen de seneste år. Processen kan opdeles i tre overordnede faser: Fase 1: Teknisk, administrativ fase I perioden fra januar og frem til marts er budgetprocessen af teknisk, administrativ karakter, indtil de første budgetrammer for 2013 fremlægges i marts. I denne proces foretages tekniske korrektioner som fremskrivning af budget, beregning af demografi, omplaceringer mellem udvalg samt korrektion af eventuelle fejl. (se afsnit 5). Fase 2: Politisk, administrativ fase De første budgetrammer forelægges Økonomiudvalget i marts. Økonomiudvalget vil på baggrund heraf opstille målene for budgetlægningen, herunder mål for eventuelle nødvendige reduktioner. Denne fase strækker fra udmeldingen af de første budgetrammer i marts til budgettemadagene i august, hvorefter budgetlægningsprocessen frem til budgetvedtagelsen primært bliver politisk. Fase 3: Politisk fase Den afsluttende fase i budgetlægningen fra august og frem til budgetvedtagelsen i oktober er overvejende en politisk proces. Budgetprocessen er i hovedtræk skitseret i nedenstående to figurer. Figur 1 viser det administrativt-politiske spor og figur 2 viser, hvornår de enkelte aktører er involveret i processen. V. 1 Side 1 af 13

2 Figur 1 Budgetlægningens årshjul November Vedtagelse af takster Teknisk vedtagelse af budget Budgetbemærkninger færdiggøres Oktober Vedtagelse af budgettet December Februar Center for udvikling udarbejder befolkningsprognose Administrationen udarbejder et teknisk budgetoplæg September Borgermøde Afsluttende budgetforhandlinger 1. behandling af budget Marts Økonomiudvalget behandler rammerne for næste års budget samt budgetvejledning Temamøde om befolkningsudvikling i Byråd August Fagudvalg orienteres om prioriteringsforslag Budgettemadag 20. august Juli Juni 1. budgettemadag Regeringsaftale April/maj Der arbejdes med strategisk anlægsplan samt udarbejdelse af prioriteringsforslag Primo juni Fagudvalg og ØK drøfter strategisk anlægsplan Figur 2 Aktører i budgetprocessen Medarbejdere Brugere Politikere Administration ØU ØU Byråd ØU Byråd Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2. Politisk-administrativt spor for budgetproces 2013 Det politiske spor for budgetprocessen omfatter de økonomiske beregninger og de politiske drøftelser. Formål: V. 1 Side 2 af 13

3 Fastlæggelse af kommunens budget Indhold: Tilvejebringe de grundlæggende forudsætninger for budgetlægning Tilvejebringe en grundlæggende forståelse af budgetforudsætninger Skabelse og vedtagelse af budgettet Input: Budgetgrundlag (korrigeret budgetoverslag 2013 fremskrevet med KL s p/l) Faxe Kommunes befolkningsprognose Strategisk anlægsplan Planstrategien Aftale om kommunernes økonomi (Kommuneaftalen) Mål/reduktionskrav/ønsker Høringssvar Politiske ændringsforslag Output: Budgetoplæg Prioriteringskataloger Budgetversioner Budgettemadage Budget Bidrage til KL s faseopdelte budgetlægning Indmelding til KL, Indenrigs- og Økonomiministeriet og Danmarks Statistik (DS) Politiske målsætninger Roller og ansvar: Økonomiafdelingen koordinerer og leder budgetprocessen Budget 2013 Udgangspunktet for budget 2013 er det korrigerede budgetoverslag 2013 fremskrevet med KL s skøn for pris og lønudvikling (p/l). Økonomiafdelingen (ØA) udarbejder i begyndelsen af marts måned en første balance for budget 2013 (administrativt oplæg). Balancen udarbejdes på baggrund af KL s seneste bud på kommunernes økonomi, befolkningsprognosen for Faxe Kommune samt fremskrivning af pris og lønudgifter (p/l). Det administrative oplæg indeholder et samlet overblik over forventninger til både udgifts- og indtægtssiden, herunder beskrivelse af eventuelle særlige udfordringer. Befolkningsprognosen udarbejdes i slutningen af februar af Udviklingsenheden. Der beregnes demografisk udvikling på baggrund af den nuværende demografimodel. Med udgangspunkt i den strategiske anlægsplan, som blev udarbejdet i 2011, udarbejdes en ny/opdateret flerårig strategisk anlægsplan til brug for budgetlægningen for 2013 som beskrevet i årshjulet vedrørende anlægsplan, planstrategi og V. 1 Side 3 af 13

4 budgetproces. Der laves en status på den strategiske anlægsplan i februar, som indgår i den første budgetbalance, som ØK drøfter i marts. Når retningen for budget 2013 kendes, drøfter Økonomiudvalget 21. marts Faxe Kommunes overordnede økonomi for 2013 og udstikker rammerne for budget Processen indledes med et forløb i direktionen i slutningen af marts i forlængelse af Økonomiudvalgets beslutning, hvor direktionen fastlægger processen med udarbejdelse af administrative prioriteringsforslag til budgettet. Det er således direktionen, der i fællesskab fastlægger processen omkring udvalgsområdernes budgetbidrag og udarbejder et samlet administrativt budgetoplæg. Direktionen udarbejder forslag til flerårig strategisk anlægsplan i april og maj, som behandles på udvalgsmøderne i juni. I anlægsplanen skal der redegøres for anlægsbehov baseret på demografisk betingede behov, andre konkrete behov, lovkrav og politisk fremsatte ønsker. I perioden april, maj og juni udarbejdes prioriteringsforslag og status fremlægges på 1. budgettemadag i juni. Fagudvalgene orienteres om prioriteringsforslagene på udvalgsmøderne i begyndelsen af august. Der udarbejdes et skøn for overførselsudgifterne i 2013, som skal indgå i materialet til 1. budgettemadag. Økonomiafdelingen koordinerer budgetmaterialet og sikrer en samlet ensartet fremstilling til fagudvalgene. Økonomiafdelingen inddrages løbende i forbindelse med udarbejdelsen af budgetmaterialet, herunder prioriteringsforslag og forslag til den strategiske anlægsplan. Alle prioriteringsforslag skal fremsendes til ØA, inden de sendes til behandling i fagudvalgene. Rammerne omkring prioriteringskataloget vil blive fastsat i forhold til det konkrete behov. KL afholder borgmestermøde 2. maj. Den 27. juni afholdes 1. budgettemadag for Byrådet, på baggrund af økonomiaftalen og det foreliggende budgetmateriale. Derudover indgår regnskab 2011 og budgetopfølgning for Herefter udsender fagcentrene høringsmaterialet. Direktionen udarbejder i august et samlet budgetoplæg, som omfatter: - Et samlet oplæg vedrørende nedprioriteringsforslag - Et samlet oplæg vedrørende eventuelle budgettilpasninger - Et skøn for udgifterne på beskæftigelsesområdet - Et forslag til en flerårig strategisk anlægsplan V. 1 Side 4 af 13

5 Den 20. august afholdes 2. budgettemadag, hvor målet er at skabe en fælles forståelse for budgetoplægget til 1. behandling. Borgmester godkender budgetoplægget, inden det fremsendes til 1. behandling. Den 16. august er der deadline for høring. Centrene sammenskriver et resumé af høringssvarene og sender kopi af høringssvarene til fagudvalgsmøderne i slutningen af august samt høringsresuméet til høringsparterne. Høringssvar samt resumé af høringssvarene indgår som bilag til Økonomiudvalgets møde i september samt ved Byrådets 1. behandling af budget Den 21. august indberettes prognosetal for budget 2013 samt forventet regnskab 2012 til KL, som anvendes på borgmestermøde den 30. august, hvor der er en drøftelse og koordinationen af budgetlægningen mellem kommunerne. Den 5. september behandler Økonomiudvalget budgetoplægget, og fremsender budget til 1. behandling. Den 13. september er der 1. behandling af budgettet i Byrådet på baggrund af det samlede budgetoplæg. KL afholder borgmestermøde den 19. september, hvor der foretages de afsluttende drøftelser af budget Den 19. september afholdes der borgermøde. Den 26. september er der deadline for politiske ændringsforslag. Her kan de enkelte grupper fremstille ændringsforslag til budget Ændringsforslagene fremsendes til ØA. Den 3. oktober drøfter Økonomiudvalget budget 2013 og laver indstilling til 2. behandling. Budgettet 2. behandles i Byrådet den 11. oktober. V. 1 Side 5 af 13

6 Tabel 1: Tidsplan for politisk-administrativt spor budgetproces Tid Handling Ansvarlig Ult. februar Center for udvikling udarbejder befolkningsprognose for Center for udvikling 21. marts Økonomiudvalget behandler Budgetvejledning 2013 herunder tidsplan for budgetproces, dialogmøder og høring. ØA 21. marts ØK behandler de første rammer for budget På ØA den baggrund udstikker ØK rammer for den videre budgetproces 21. marts ØK behandler befolkningsprognosen. Center for udvikling 27. marts Direktionen drøfter budget 2013 og fastlægger den Kommunaldirektør videre proces 29. marts Byrådet behandler Budgetvejledning 2013 ØA April/maj Fagcentre udarbejder konkrete reduktionsforslag på Centerchefer egne områder samt anlægsforslag ift. den strategiske anlægsplan Direktion udarbejder forslag til flerårig anlægsplan 2. maj Borgmestermøde i KL Borgmester juni Fagudvalg behandler strategisk anlægsplan Direktører 20. juni ØK behandler strategisk anlægsplan ØA Medio juni Forventet resultat af kommuneforhandlingerne. KL/regering 22. juni Materiale til 1. budgettemadag ØA 27. juni Byrådets 1. budgettemadag på baggrund af: Fremlæggelse af nyeste budgetbalance ØA Orientering om den økonomiske situation som følge af økonomiaftale mv. Regnskab 2011 og budgetopfølgning juni Fagcentre udsender budgetmateriale i høring hos brugerbestyrelser, råd og nævn august Fagudvalgene drøfter prioriteringsforslag Direktører 15. august Materiale til 2. budgettemadag ØA 15. august ØK drøfter prioriteringsforslag ØA 16. august Deadline for høring 20. august Byrådets 2. budgettemadag ØA 21. august Prognosetal for budget 2013 til KL ØA Direktører/- centerchefer 30. august KL afholder borgmestermøde om koordination af budgetlægningen Borgmester 5. sept. Økonomiudvalget behandler budgettet budget til ØA 1. behandling 11. sept. Prognosetal for budget 2013 til KL ØA 13. sept. Byrådets 1. behandling af budget 2013 ØA 18. sept. Budgetforhandlinger Borgmester 19. sept. Borgmestermøde vedrørende budget 2013 Borgmester V. 1 Side 6 af 13

7 19. sept. Borgermøde Direktion 25. sept. Budgetforhandlinger Borgmester 26. sept. Deadline for fremsendelse af politiske ændringsforslag til budget Forslag fremsendes til ØA De enkelte grupper 3. oktober Økonomiudvalget drøfter budget 2013 og laver Borgmesteren indstilling til 2. behandling 11. oktober Byrådets 2. behandling af budget 2013 ØA 15. oktober Lovpligtig deadline for vedtagelse af budget Efter 2. behandling Udmelding af budgettet til de enkelte afdelinger og ØA decentrale enheder 7. november Økonomiudvalget behandler takstbladet ØA Økonomiudvalget evaluerer budgetprocessen 15. november Byrådet behandler takstbladet ØA Medio november Budget 2013 skal være teknisk vedtaget. ØA 3. Brugerspor med høring Brugersporet for budgetprocessen omfatter høring af og dialog med brugere og interessenter. Formål: At skabe lydhørhed over for ønsker, behov og ideer fra brugerbestyrelser, råd og nævn At skabe gensidig forståelse for dilemmaer bag prioriteringsforslagene, herunder de givne økonomiske og politiske rammer Indhold: Et møde i foråret med diskussion af faglige ønsker, behov og idéer og nye målsætninger Et møde i august med udgangspunkt i høringsmaterialet. Her søges det at kvalificere de høringssvar, som der efterfølgende er deadline for. Input: Input til prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Output: Information til de politiske fagudvalg om faglige ønsker, behov og ideer fra brugerne og interessenter Feedback til de politiske fagudvalg om prioritering af prioriteringsforslag Fagudvalgenes kvittering for de indkomne høringssvar Resumé af høringssvar Roller og ansvar: Fagudvalgene styrer processen med assistance fra de respektive direktører og centre V. 1 Side 7 af 13

8 I marts varsler de relevante centre deres brugerbestyrelser, råd og nævn om muligheden for at indgive forslag til budget Deadline for input er den 18. april. Fagcentrene afholder møde med brugerne vedrørende metoder og erfaringsudveksling i forhold til brugersporet og høring. Hvis der vurderes at være behov, kan der afholdes dialogmøder med brugerne omkring faglige udfordringer og ønsker for områderne. Brugerne har her mulighed for at komme med input til budgettet, som fagudvalgene efterfølgende vurderer om skal inddrages i den fortsatte proces. Dialogmøderne kan eventuelt indgå i allerede planlagte møder med bestyrelserne. I april-juni udarbejder direktion og centre administrativt budgetoplæg. Fagudvalgene drøfter budgetoplægget på møderne primo august. Byrådet afholder 1. budgettemadag den 27. juni. Herefter sendes budgetmaterialet i høring i brugerbestyrelser, råd og nævn. Fagcentrene udsender den 28. juni høringsmaterialet i høring til de relevante parter. Centrene inviterer på vegne af fagudvalgene repræsentanter for brugerbestyrelser, råd og nævn til dialogmøder i perioden 1. til 16. august, så det kan nå at indgå i materialet til den politiske behandling af budget 2013 i september. Brugerbestyrelser, råd og nævn kan afgive skriftlige høringssvar til Byrådet. Fristen for skriftlige høringssvar er den 17. august. Fagcentrene sammenskriver et resumé af høringssvarene og sender senest den 20. august en kopi af høringssvarene til fagudvalgene samt høringsresuméet til høringsparterne. Høringssvarene og resuméet medsendes til Økonomiudvalgets 1. behandling af budget 2013 den 5. september og Byrådets 1. behandling 13. september. Tabel 2: Tidsplan for brugerspor høring Tid Handling Ansvarlig Marts Fagcentre varsler brugerbestyrelser, råd og nævn om deres mulighed for at indgive forslag til budget april Input fra brugerbestyrelser, råd og nævn til fagcentrene vedrørende ønsker for budget April Fagcentrene afholder møder vedrørende metoder og erfaringsudveksling i forhold til brugersporet og høring, herunder eventuelt afholdelse af dialogmøder med brugerne 28. juni Høringsmaterialet i forbindelse med budget 2013 sendes til høring i brugerbestyrelser, råd og nævn. august Fagudvalg afholder dialogmøde med repræsentanter for brugerbestyrelser, råd og nævn. 16. august Frist for afgivelse af skriftlige høringssvar til Byrådet fra brugerbestyrelser, råd og nævn. Fagcentre Brugerbestyrelser Centerchefer Centerchefer Direktører/ centerchefer Høringsparter V. 1 Side 8 af 13

9 20. august Fagforvaltningerne skriver resumé af høringssvar. - Fagcentrene fremsender kopi af høringssvar til fagudvalg - Fagcentre fremsender høringsresumé til høringsparterne og byrådsmedlemmerne - Høringsmateriale er klar til udsendelse sammen med budgetmaterialet til 1. behandling af budgettet Direktører 4. Medarbejderspor med budgetdialogmøde Medarbejdersporet for budgetprocessen omfatter høring og dialog med MEDorganisationen. Formål: At give politikerne indblik i de faglige udfordringer, glæder og bekymringer sektorerne finder vigtige i forhold til budgetlægningen for det næste år At give de ansatte indblik i de dilemmaer og udfordringer politikerne oplever, når der skal prioriteres i forhold til helheden Indhold: Personalemøder Møder i Sektor-MED Input: Budgetmateriale Prioriteringsforslag Output: Budgetdialogmøder Tilbagemelding vedrørende budget og budgetdialog Roller og ansvar: Personaleafdelingen styrer processen I april-juni arbejder MED-organisationen med input til budgetprocessen i august. Der afholdes et dialogmøde mellem Økonomiudvalget og hoved-med på Økonomiudvalgets møde den 15. august. Hoved-MED deltager i budgettemadagene for at sikre dialog mellem MEDstrukturen og den politiske proces. Tabel 3: Tidsplan for medarbejderspor med budgetdialogmøde Tid Handling Ansvarlig 18. april Hoved-MED drøfter budgetvejledning 2013 Personaleafd. V. 1 Side 9 af 13

10 April-maj Behandling af budgetforudsætninger og Chefer/Ledere faglige udfordringer i personalemøder Maj Behandling af budgetforudsætninger og Direktører faglige udfordringer i sektor-med. Det overordnede fokus er de faglige udfordringer i sektoren. Hvordan spiller ressourcer og økonomiske rammer ind og hvad kan politikerne særligt have brug for at vide om sektoren Juni Hoved-MED behandler budgetforudsætninger Kommunaldirektør og faglige udfordringer på medar- bejderområdet 27. juni Hoved-MED deltager i budgettemadagen Kommunaldirektør august Mulighed for dialogmøder mellem Fagudvalg Direktører og Sektor MED udvalg 15. august Dialogmøde mellem Økonomiudvalg og Kommunaldirektør hoved-med 20. august Hoved-MED deltager i budgettemadag Kommunaldirektør 16. august Høringssvar til budgettets 1. behandling Efter 2. behandling Tilbagemelding til organisationen om budgetdialog. ØA orienterer MED-systemet om budget ØA V. 1 Side 10 af 13

11 5. Teknisk udarbejdelse af budget Budgetlægningen på de forskellige områder håndteres administrativt på nedenstående måde: Serviceudgifter Det korrigerede budget for 2013 og de korrigerede budgetoverslagsår for Faxe Kommunes fremskrives og udgør udgangspunktet for budget Prioriteringsforslag Direktionen og alle centre udarbejder administrative prioriteringsforslag i april og maj. Forslagene udarbejdes som et prioriteringskatalog indeholdende forslag til både budgettilpasninger samt nedprioriteringsforslag og indgår som en del af det samlede budgetoplæg, som fagudvalgene drøfter på møderne i august. Prioriteringsforslagene indgår i Byrådets 1. og 2. behandling af budgettet samt på budgettemadagene. Prioriteringsforslagene vedrører forhold, som ikke er dækket af demografi, indkomstoverførsler eller lov- og cirkulæreprogrammet, idet disse forhold beregnes administrativt. Prioriteringsforslagene udarbejdes af fagcentrene og med inddragelse af økonomiafdelingen. Tekniske korrektioner Tekniske korrektioner omfatter korrektioner som følge af indberetningsfejl, effekter af allerede trufne beslutninger, omplaceringer mellem udvalg og lignende. Der udarbejdes en samlet oversigt over tekniske korrektioner, som vil blive drøftet i direktionen samt indgå i budgetmaterialet. Anlægsudgifter Direktionen udarbejder forslag til flerårig anlægsplan, som behandles politisk på udvalgsmøderne i juni. I anlægsplanen skal der redegøres for anlægsbehov baseret på demografisk betingede behov, andre konkrete behov, lovkrav og politisk fremsatte ønsker. Indkomstoverførsler De budgetterede udgifter til indkomstoverførsler i budget 2013 og budgetoverslagsårene fremskrives og udgør udgangspunktet for budget ved 1. budgetbalance i marts. Der udarbejdes et administrativt skøn for indkomstoverførslerne for 2013, så et første oplæg kan indgå i direktionens budgetoplæg samt på 1. budgettemadag i juni. Finansiering (skatter, udligning, renter, afdrag, låneoptagelse og forskydninger) Udgangspunktet er budgetoverslagsår 2013 i budget V. 1 Side 11 af 13

12 De budgetterede udgifter/indtægter i budget 2013 (korrigeret) og budgetoverslagsårene (korrigeret) udgør udgangspunktet for budget ved fremlæggelse af den 1. budgetbalance i marts. Efter indgåelse af økonomiaftalen udarbejdes nyt/endeligt endeligt skøn for skatter og udligning for Renter, afdrag og låneoptagelse for baseres på kommunens gæld og likviditet og forventede låneramme i Demografi I grundlaget for budgetrammerne for 2013 indarbejdes konsekvenserne af den seneste befolkningsprognose, der præsenteres på Byrådets møde i marts. Der indarbejdes demografi henhold til den gældende demografimodel. Lov- og cirkulæreprogram Konsekvenserne af Lov- og cirkulæreprogrammet indarbejdes som en teknisk korrektion til budgettet i august inden 2. budgettemadag. Beløbene tildeles de områder, som ændringerne omfatter. Der fordeles ikke beløb under Budgetbemærkninger Centrene er ansvarlige for bemærkninger på eget område vedrørende både drift og anlæg. Budgetbemærkninger vedrørende budget 2013 fremsendes til ØA senest den 22. august, således at de kan indgå i budgetmaterialet til 1. behandling. Efter budgetvedtagelsen tilrettes budgetbemærkningerne i forhold til de politisk vedtagne ændringer. Bevillingsoversigten i bind 1 udarbejdes på funktion 3. niveau. Indarbejdelse af kvalitetskontrakt Jf. bekendtgørelse om kommunal kvalitetskontrakt skal kommunalbestyrelsen sikre, at kvalitetskontrakten til stadighed er ajourført med kommunalbestyrelsens mål for kommunens serviceområder. Arbejdet med mål indarbejdes i budgetprocessen, således at en samlet oversigt over de opdaterede mål indgår som en del af materialet i budgetlægningsprocessen, som også beskrevet i afsnit 2. Målene i kvalitetskontrakten indgår endvidere i budgetbemærkningerne. Budgetmateriale Der laves en elektronisk budgetmappe på kommunens hjemmeside, som vil være tilgængelig for politikere, borgere, presse og medarbejdere. Heri vil alt relevant budgetmateriale ligge, herunder materiale til de to budgettemadage. Alt materiale vil således være elektronisk og udsendes ikke i papirform. V. 1 Side 12 af 13

13 Information om budgettet Det endeligt vedtagne årsbudget og de flerårige budgetoverslag gøres tilgængelige for kommunens borgere på kommunens hjemmeside. En kort redegørelse for indholdet af årsbudgettet og budgetoverslagene udsendes til kommunens borgere eller indrykkes i den lokale presse inden det kommende års begyndelse. Budgetbalancer Balance 1 (marts) Teknisk fremskrivning af budgetoverslagsårene demografi Balance 2 (budgettemadag 1) Balance 1 + skøn over indkomstoverførsler + kommuneaftale + lov- og cirkulæreprogram + strategisk anlægsplan + tekniske korrektioner + ændret P/L Balance 3 (budgettemadag 2) Balance 2 + samlet budgetoplæg + endeligt skøn over finansiering + prioriteringsforslag + andre ændringer + eventuelt ændret P/L Balance 4 (1. behandling) Balance 3 + nye informationer Balance 5 (2. behandling) Balance 4 + politiske ændringsforslag V. 1 Side 13 af 13

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017.

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017. Budgetvejledning 2014 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene Budgetvejledning 2015 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene 2016-2018. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Budgetvejledning 2016

Budgetvejledning 2016 Budgetvejledning 2016 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2016 og overslagsårene 2017-2019. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Budgetvejledning 2017

Budgetvejledning 2017 Budgetvejledning 2017 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2017 og overslagsårene 2018-2020. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Budgetvejledning

Budgetvejledning Budgetvejledning 2018-2021 Indledning Senest revideret 26.1.2017 Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2018 og overslagsårene 2019-2021. Budgetprocessen arbejder med

Læs mere

Budgetvejledning Senest revideret

Budgetvejledning Senest revideret Budgetvejledning 2019-2022 Senest revideret 17.1.2018 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022. Budgetprocessen arbejder med

Læs mere

Budgetvejledning. for. Budget

Budgetvejledning. for. Budget Budgetvejledning for Budget 2020-2023 Opdateret 19.2.2019 Side 1 af 14 Denne budgetvejledning indeholder de godkendte retningslinjer for udarbejdelse af et budget for 2020 og overslagsårene 2021-2023.

Læs mere

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi Januar 2019 Budgetnotat 1: Budgetstrategi 2020-27 0 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2020-27 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 4 Fase 3: Borgmesterens budgetoplæg

Læs mere

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi Januar 2019 Budgetnotat 1: Budgetstrategi 2020-27 0 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2020-27 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 4 Fase 3: Borgmesterens budgetoplæg

Læs mere

[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018

[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018 [UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018 Indhold Budgetprocessen i 2018... 3 Fase 1: Forberedelse og budgetprocedure... 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces Nye ønsker og forslag

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

Tidsplan for budgetlægning

Tidsplan for budgetlægning Tidsplan for budgetlægning 2016-2019 Januar 1 9/1 Økonomi, Budget og regnskab Udsendelse Økonomi udsender indkaldelse af bidrag fra Områderne til budgetoplæg (beskrivelse af politikområderne, kommunalbestyrelsens

Læs mere

Budgetstrategi Budget Januar 2018

Budgetstrategi Budget Januar 2018 Budgetstrategi Budget 2019-22 Januar 2018 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2019-22 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Forårsseminar den 20-21. april 2018 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 5

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene 2020 2022 Budgetproceduren 2019-2022 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Dele

Læs mere

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene 2017-2019 Budgetprocessen 2016 2019 er udarbejdet med det formål at fastlægge procedure, strategier og tidsplan for budgetlægningen for 2016

Læs mere

Forslag til ændringer i tidsplan for Budget for perioden efter 1. juli

Forslag til ændringer i tidsplan for Budget for perioden efter 1. juli Hjørring Kommune Forslag til ændringer i tidsplan for Budget 2020-2023 for perioden efter 1. juli 1. august 2019 Dato Opgave 12. februar Direktionen udarbejder oplæg til budgetproces og tidsplan for arbejdet

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018 2020 Budgetproceduren 2017-2020 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Katalog

Læs mere

Tid Aktivitet Bemærkninger Ansvarlig /2 Direktørområdernes bidrag til udarbejdelse af det tekniske budgetgrundlag

Tid Aktivitet Bemærkninger Ansvarlig /2 Direktørområdernes bidrag til udarbejdelse af det tekniske budgetgrundlag Budgetprocedure for budget 2020-2023 Tid Aktivitet Bemærkninger Ansvarlig 2019 8/2 s bidrag til udarbejdelse af det tekniske budgetgrundlag Der tages udgangspunkt i budgetoverslag 2020-2022, fremskrevet

Læs mere

Fredag, den 6. januar 2017 HMU drøfter udkast til budgetproceduren

Fredag, den 6. januar 2017 HMU drøfter udkast til budgetproceduren SUN Udkast Tidsplan for budgetprocessen 2018 2021 (foreløbige tidspunkter) Mandag, den 12. december 2016 Magistraten og direktørgruppen evaluerer budgetlægningen for 2017 og har en indledende drøftelse

Læs mere

NOTAT. Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen kan opdeles i 3 hovedaktiviteter:

NOTAT. Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen kan opdeles i 3 hovedaktiviteter: SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2010-2013 Til: Økonomiudvalget/Byrådet Dato: 4. februar 2009 Sagsbeh.: PZ Journalnr.: Budget- og regnskabsarbejdet i

Læs mere

NOTAT. Budgetprocedure for Budget Direktionens Stabe Budget og Analyse. Sagsbehandler: Torben Skov Nielsen. Dato: 2.

NOTAT. Budgetprocedure for Budget Direktionens Stabe Budget og Analyse. Sagsbehandler: Torben Skov Nielsen. Dato: 2. NOTAT Direktionens Stabe Sags: Torben Skov Nielsen Dato: 2. januar 2018 Budgetprocedure for Budget 2019-2022 Tid Aktivitet Bemærkninger Ansvarlig 2017 9/2 s bidrag til udarbejdelse af det tekniske budgetgrundlag

Læs mere

TIDSPLAN FOR UDARBEJDELSE AF BRØNDBY KOMMUNES BUDGET FOR

TIDSPLAN FOR UDARBEJDELSE AF BRØNDBY KOMMUNES BUDGET FOR BRØNDBY KOMMUNE CENTRALFORVALTNINGEN TIDSAN FOR UDARBEJDELSE AF BRØNDBY KOMMUNES BUDGET FOR 2018-2021 ANSVARLIG START SLUT EMNE AKTIVITET Alle forvaltninger 25-nov Administrative korrektioner Alle forvaltninger

Læs mere

Tidsplan for Sundheds- og Kulturudvalgets budgetproces (Møder markeret med gult er intern tidplan for Sundheds- og Kulturudvalg/forvaltning)

Tidsplan for Sundheds- og Kulturudvalgets budgetproces (Møder markeret med gult er intern tidplan for Sundheds- og Kulturudvalg/forvaltning) Tidsplan for Sundheds- og Kulturudvalgets budgetproces 2019 2022 (Møder markeret med gult er intern tidplan for Sundheds- og Kulturudvalg/forvaltning) Primo og medio januar 2018 Økonomi- og Planlægningsgruppen

Læs mere

Administrativt tillæg til budgetvejledning 2013

Administrativt tillæg til budgetvejledning 2013 Administrativt tillæg til budgetvejledning 2013 Tillæg til budgetvejledningen for 2013 vedtaget af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. januar 2012 Direktionen, 24. januar 2012-1 - Indholdsfortegnelse

Læs mere

Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Punkt 7. Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren 2019-2022 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 2017-065793 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til s orientering at Budgetproceduren

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene 2021 2023 Budgetproceduren 2020-2023 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den kommende budgetlægning. Økonomiudvalget

Læs mere

Budgetstrategi

Budgetstrategi Budgetstrategi 2019-2022 Overordnet om budgetstrategien Budgetstrategien beskriver den overordnede proces herunder produkter og tidsfrister i forbindelse med arbejdet med budgettet for det kommende år

Læs mere

Budgetproces og tidsplan 2019

Budgetproces og tidsplan 2019 Budgetproces og tidsplan 2019 02-03-2018 Kirstine Røn Direkte: 7257 7483 Mail: krr@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-s00-44-17 1. Indledning I det følgende beskrives processen og tidsplanen for arbejdet

Læs mere

Budgetproces for Budget 2020

Budgetproces for Budget 2020 Budgetproces for Budget 2020 December 2018 Budgetproces for Budget 2020 Godkendt i Byrådet d. 19-12-2018 2 Indhold 1. Fokus for budget 2020...4 1.1 Den økonomiske politik...4 1.2 Situationsbillede...5

Læs mere

Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Punkt 13. Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren 2018-2021 i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 2017-000860 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningenfremsender til Familie- og Socialudvalgets

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2018 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2018 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2018 og overslagsårene 2019 2021 Budgetproceduren 2018-2021 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Teknisk

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Budgetproces og tidsplan 2020

Budgetproces og tidsplan 2020 Budgetproces og tidsplan 2020 08-02-2019 Kirstine Røn Direkte: 7257 7483 Mail: krr@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-s00-59-18 1. Indledning I det følgende beskrives processen og tidsplanen for arbejdet

Læs mere

Tilstrækkelig forberedelsestid inden de konkrete budgetdrøftelser igangsættes.

Tilstrækkelig forberedelsestid inden de konkrete budgetdrøftelser igangsættes. Sagsbeskrivelse I det følgende beskrives forslag til den interne budgetproces for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Forslaget er udarbejdet med udgangspunkt i kommunens samlede Plan- og budgetprocedure

Læs mere

Godkendelse af Plan- og budgetproceduren for

Godkendelse af Plan- og budgetproceduren for Punkt 2. Godkendelse af Plan- og budgetproceduren for 2018-2021 2016-070043 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender forslag til Plan- og Budgetproceduren for 2018 2021. HMU har drøftet

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2018.

DREJEBOG FOR BUDGET 2018. Syddjurs Kommune 18. januar 2017 DREJEBOG FOR BUDGET 2018. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de

Læs mere

Fagudvalg. Materiale udsendes. Direktion. 19. jan 23. jan 30. jan 5. feb. 6. feb. 19. jan 23. jan 30. jan. 19. jan 23. jan 30. jan 5. feb. 6.

Fagudvalg. Materiale udsendes. Direktion. 19. jan 23. jan 30. jan 5. feb. 6. feb. 19. jan 23. jan 30. jan. 19. jan 23. jan 30. jan 5. feb. 6. Godkendelse af tidsplan og budgetprocedure budget 2019-22. 19. jan 23. jan 30. jan 5. feb Offentliggørelse af procedure og tidsplan på hjemmesidens budgetsider. Beslutning om deling af de samlede driftsbesparelser

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2017-2020 til Byrådet den 25. januar 2016 Til: Byrådet m.fl. Dato: 11. januar 2016 Sagsbeh.: AJ Sagsnr.: 00.30.10-G00-1-15

Læs mere

Økonomisk politik for Stevns Kommune

Økonomisk politik for Stevns Kommune Økonomisk politik for Stevns Kommune 2019-2023 Indledning Den økonomiske politik for Stevns Kommune er et udtryk for de grundlæggende pejlemærker for den økonomiske styring i kommunen. Formålet med politikken

Læs mere

Budget 2016 forslag til proces

Budget 2016 forslag til proces Budget 2016 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Godkendt af Økonomiudvalget den 2. marts 2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske

Læs mere

Kapitel 1. Generelle rammer

Kapitel 1. Generelle rammer Side 2 Kapitel 1 Generelle rammer 1. Byrådets rammeudmelding for budgetproces 2019-2022 (godkendt i Byråd 21. marts) 2. Tidsplan for budget 2019 (godkendt i Byråd 21. marts) 3. Byrådets overordnede forudsætninger

Læs mere

2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017

2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017 2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017 Journalnr. 17/17877 Måned Dato Hvem Indhold Aktivitet Hver måned Områderne og Økonomi Budgetopfølgning 2018 De budgetansvarlige

Læs mere

Budget 2019 forslag til proces

Budget 2019 forslag til proces Budget 2019 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske udfordringer i 2019... 3 3.1 Generelle udfordringer...

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget Notat Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget 2016-2019 På fag- og stabschefsmøderne vil Økonomichefen løbende orientere om den kommende måneds deadlines i forhold til budgettet og det

Læs mere

Budget 2018 forslag til proces

Budget 2018 forslag til proces Budget 2018 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske udfordringer i 2017... 3 3.1 Generelle udfordringer...

Læs mere

FORSLAG TIL TIDSPLAN FOR BUDGETLÆGNINGEN

FORSLAG TIL TIDSPLAN FOR BUDGETLÆGNINGEN FORSLAG TIL TIDSPLAN FOR BUDGETLÆGNINGEN 2019-2022 Nedenstående oplæg tager afsæt i, at: - Tekniske korrektioner følger de forventede regnskaber (30.4. og 31.7.) og økonomiaftalens indgåelse (forventet

Læs mere

Godkendelse af ændringer i tidsplanen for budgetlægningen samt ændringer i byrådets mødeplan

Godkendelse af ændringer i tidsplanen for budgetlægningen samt ændringer i byrådets mødeplan Punkt 2. Godkendelse af ændringer i tidsplanen for budgetlægningen 2020 2023 samt ændringer i byrådets mødeplan -006727 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender et revideret forslag til

Læs mere

Godkendelse af ændringer i tidsplanen for budgetlægningen samt ændringer i byrådets mødeplan

Godkendelse af ændringer i tidsplanen for budgetlægningen samt ændringer i byrådets mødeplan Punkt 2. Godkendelse af ændringer i tidsplanen for budgetlægningen 2020 2023 samt ændringer i byrådets mødeplan -006727 Magistraten indstiller, at byrådet godkender et revideret forslag til Plan- og Budgetproceduren

Læs mere

Godkendelse af Plan- og budgetproceduren for

Godkendelse af Plan- og budgetproceduren for Punkt 4. Godkendelse af Plan- og budgetproceduren for 2018-2021 2016-070043 Magistraten indstiller, at byrådet godkender forslag til Plan- og Budgetproceduren for 2018 2021. HMU har drøftet sagen i møde

Læs mere

Procedure- og tidsplan for

Procedure- og tidsplan for Procedure- og tidsplan for budget 2013 og overslagsårene 2014-16 21. marts 2012 Indledning Udgangspunktet for procedure- og tidsplanen er budgetforliget for 2012 som er indgået af et flertal i byrådet,

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6 Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk

Læs mere

Bilag B - Drejebog for inddragelse af MED-systemet

Bilag B - Drejebog for inddragelse af MED-systemet 08-02-2019 Kirstine Røn Direkte: 7257 7483 Mail: krr@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-S00-59-18 Bilag B - Drejebog for inddragelse af MED-systemet Der vil i budgetlægningen for budget 2020-23 være et stort

Læs mere

Det politiske arbejde i budgetlægningen

Det politiske arbejde i budgetlægningen -* Budget 2016 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomiudvalget den 16. februar 2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske udfordringer

Læs mere

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen Budget 2020 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 20. februar 2019 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen... 1 2.1 Udvalgenes

Læs mere

Politisk tidsplan regnskab 2014, budgetopfølgning 2015 og Budget 2016-2019 pr. 6. feb. 2015

Politisk tidsplan regnskab 2014, budgetopfølgning 2015 og Budget 2016-2019 pr. 6. feb. 2015 Godkendelse af tidsplan og budgetprocedure for budget 2016-19. (Offentligheden orienteres efterfølgende om reduktionsplan, herunder at BDO's forslag til besparelses-potentialer bliver foreløbigt og kan

Læs mere

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen Budget 2019 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 17. januar 2018 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen... 1 2.1 Økonomi-,

Læs mere

Behandling af budgetforslag 2020 ( )

Behandling af budgetforslag 2020 ( ) 359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2018-2021 til Byrådet den 30. januar 2017 Til: Byrådet m.fl. Dato: 29. december 2016 Sagsbeh.: AJ Sagsnr.: 00.30.10-G00-1-16

Læs mere

Budget Drejebog for inddragelse af MED-systemet

Budget Drejebog for inddragelse af MED-systemet Budget 2019 - Drejebog for inddragelse af MED-systemet 02-03-2018 Kirstine Røn Direkte: 7257 7483 Mail: krr@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-S00-44-17 I lighed med tidligere år er der i budgetlægningen

Læs mere

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget Notat Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget 2015-2018 Som supplement til tidsplanen vil der ske en løbende orientering på fag- og stabchef-møderne om den kommende måneds deadlines

Læs mere

Godkendelse af Plan- og budgetprocedure for

Godkendelse af Plan- og budgetprocedure for Punkt 2. Godkendelse af Plan- og budgetprocedure for 2019-2022 2017-062847 Magistraten indstiller, at byrådet godkender forslag til Plan- og budgetprocedure for 2019-2022, og at der udarbejdes et Moderniserings-

Læs mere

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2013-2016 Godkendt i Økonomiudvalget den 6. december 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet tidsplan for budgetstrategi 2013 til 2016

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Godkendelse af plan- og budgetprocedure

Godkendelse af plan- og budgetprocedure Punkt 3. Godkendelse af plan- og budgetprocedure 2020-2023 2019-006727 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender forslag til Plan- og Budgetprocedure for 2020 2023. Sagen har været drøftet

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 30. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 30. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat onsdag den 30. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Budget 2018, 1. behandling...2 30-08-2017 Side

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2016.

DREJEBOG FOR BUDGET 2016. Syddjurs Kommune 29. januar 2015 DREJEBOG FOR BUDGET 2016. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen for budgetprocessen

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

BUDGETPROCESSEN ACADRE 13/xxxx

BUDGETPROCESSEN ACADRE 13/xxxx BUDGETPROCESSEN 2015-2018 29-01-2014 ACADRE 13/xxxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Budgetlægningsproces 2015 2018 5-2.1. Budgetreduktioner 6-2.2. Tekniske korrektioner 6-2.3. Den administrative

Læs mere

Økonomisk politik for Stevns Kommune

Økonomisk politik for Stevns Kommune Økonomisk politik for Stevns Kommune 2018-2022 Indledning Den økonomiske politik for Stevns Kommune er et udtryk for de grundlæggende pejlemærker for den økonomiske styring i kommunen. Formålet med politikken

Læs mere

Politisk budgetvejledning for budget 2020

Politisk budgetvejledning for budget 2020 Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Politisk budgetvejledning for budget 2020 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk 0. Indledning Formålet med dette notat

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

TIDSPLAN FOR UDARBEJDELSE AF BRØNDBY KOMMUNES BUDGET FOR

TIDSPLAN FOR UDARBEJDELSE AF BRØNDBY KOMMUNES BUDGET FOR BRØNDBY KOMMUNE CENTRALFORVALTNINGEN TIDSPLAN FOR UDARBEJDELSE AF BRØNDBY KOMMUNES BUDGET FOR 2015-2018 Ansvarlig Dato Aktivitet 22.01.2014 Drøftelse af Budgetbilag I (Udsendes 20.01.) Chefgruppen 28.01.2014

Læs mere

Budget 2019 forslag til proces

Budget 2019 forslag til proces Budget 2019 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske udfordringer i 2019... 3 3.1 Generelle udfordringer...

Læs mere

2017-tidsplan for budgetlægning for 2018, budgetopfølgning for 2017 og regnskab for 2016

2017-tidsplan for budgetlægning for 2018, budgetopfølgning for 2017 og regnskab for 2016 2017-tidsplan for budgetlægning for 2018, budgetopfølgning for 2017 og regnskab for 2016 Hver måned Områderne og Økonomi De budgetansvarlige i Områderne gennemgår hver måned i samarbejde med Økonomi driftsbudgettet

Læs mere

Budgetvejledning 2019

Budgetvejledning 2019 POSTBOKS 10 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Budgetvejledning 2019 Budget 2019 og overslagsårene 2020-2022 Udarbejdet af Intern Service Tiltrådt

Læs mere

Budget Politisk tids- og arbejdsplan 2017

Budget Politisk tids- og arbejdsplan 2017 Efter vedtagelse Første og anden behandling Dialogmøder og høring Byrådets sommerseminar Budgetseminar Budgetarbejde i foråret Byrådets Vinterseminar Førbudgetproces Budget 2018-2021 Politisk tids- og

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2020.

DREJEBOG FOR BUDGET 2020. Syddjurs Kommune 31. januar 2019 DREJEBOG FOR BUDGET 2020. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de

Læs mere

Som supplement til tidsplanen er der udarbejdet nærværende notat, som kort beskriver de enkelte elementer i budgetprocessen.

Som supplement til tidsplanen er der udarbejdet nærværende notat, som kort beskriver de enkelte elementer i budgetprocessen. Notat Sagsnr.: 00.30.00-S00-21-18 Dato: 17-01-2019 Titel: Forslag til budgetproces for 2020-2023 1. Indledning Direktionen har den 17. december 2018 behandlet forslag til tidsplan for budgetprocessen 2020-2023,

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2019-2022, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2019 2022. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget Bilag 2 Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25-02-2016 I dette bilag beskrives hvordan den politiske og den administrative budgetproces tilrettelægges på en række konkrete områder. Administrativ proces for

Læs mere

Referat. Byrådet. Byrådsmøde Onsdag den 9. oktober 2019 Kl. 16:00 Byrådssalen Ebeltoft. Medlemmer. Fraværende

Referat. Byrådet. Byrådsmøde Onsdag den 9. oktober 2019 Kl. 16:00 Byrådssalen Ebeltoft. Medlemmer. Fraværende Referat Byrådet Byrådsmøde Onsdag den 9. oktober 2019 Kl. 16:00 Byrådssalen Ebeltoft Medlemmer Ole Bollesen (A) Claus Wistoft (V) Kirstine Bille (F) Michael Stegger Jensen (A) Laila Sortland (O) Riber

Læs mere

BUDGET SAGSFREMSTILLING: 1. BEHANDLING AF BUDGET

BUDGET SAGSFREMSTILLING: 1. BEHANDLING AF BUDGET BUDGET 2020-2023 SAGSFREMSTILLING: 1. BEHANDLING AF BUDGET 2020-2023 HØRING: 8/10 16/10 2019 1. Budget 2020-2023 - 1.behandling af budget (B) Sagsnr.: 330-2019-66365 Dok.nr.: 330-2019-383515 Åbent Kompetence:

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2019.

DREJEBOG FOR BUDGET 2019. Syddjurs Kommune 28. februar 2018 DREJEBOG FOR BUDGET 2019. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017 Referat torsdag den 7. september 2017 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Christian Plank (F) Erik Falkenberg (O) Ole Møller (F) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB -

Læs mere

Procedure for budget 2016 og o o v o e v rs r l s a l gså s re r ne e januar 2014

Procedure for budget 2016 og o o v o e v rs r l s a l gså s re r ne e januar 2014 Procedure for budget 2016 og overslagsårene 2017-19 15. januar 2014 Indledning Udgangspunktet for proceduren er budgetforliget for 2015 som er indgået af et flertal af byrådet. Proceduren omfatter: De

Læs mere

NOTAT. Procedure og tidsplan for budgetlægning og politiske budgetopfølgninger i 2018

NOTAT. Procedure og tidsplan for budgetlægning og politiske budgetopfølgninger i 2018 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Til: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2019-2022 og politiske budgetopfølgninger i 2018 Byrådet Dato: 9. januar 2018 Sagsbeh.: AJ Sagsnr.: 00.30.10-G00-1-17

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2018 2021, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2018-2021. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2015 Samt budgetoverslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2015 Samt budgetoverslagsårene Dato 30. januar 2014 NOTAT Dokumentnr. 13689-14 Sagsnr. 16120-13 Reference Egon Boutrup Budgetprocedure for budgetåret 2015 Samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Indhold INDLEDNING...2 Den teknisk/administrative

Læs mere

2016-tidsplan for budgetlægning for 2017, budgetopfølgning for 2016 og regnskab for 2015

2016-tidsplan for budgetlægning for 2017, budgetopfølgning for 2016 og regnskab for 2015 2016-tidsplan for budgetlægning for 2017, budgetopfølgning for 2016 og regnskab for 2015 Måned Dato Hvem Indhold Aktivitet Hver måned Områderne og Økonomi De budgetansvarlige i Områderne gennemgår hver

Læs mere

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen. Økonomi- og Planudvalget den 18. februar

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen. Økonomi- og Planudvalget den 18. februar Budget 2015 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi- og Planudvalget den 18. februar 2014-1 - Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Udgangspunktet for budgetlægningen... 1 3 Økonomiske udfordringer...

Læs mere

Syddjurs Kommune drejebog for budget 2015 Syddjurs Kommune 27. februar 2014

Syddjurs Kommune drejebog for budget 2015 Syddjurs Kommune 27. februar 2014 Syddjurs Kommune 27. februar 2014 Drejebog for budget 2015. Indledning Drejebogen omfatter møder og aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. I drejebogen præciseres

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Budgetovervejelser Budget

Budgetovervejelser Budget Budgetovervejelser Budget 2016-2019 Borgmester Joy Mogensen Status på de økonomiske principper Økonomisk balance Likviditet på min. 300 mio. kr. efter kassekreditreglen Ingen ufinansierede tillægsbevillinger

Læs mere

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen Budget 2016 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi- og Planudvalget den 20. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen... 1 2.1 Udvalgenes delmål...

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Budgetstrategi- og vejledning

Budgetstrategi- og vejledning Budgetstrategi- og vejledning 2020-2023 Dato Sagsnummer Dokumentnummer 20-01-2019 2019-001361 2018-001361-1 Budgetstrategi og vejledning til budget 2020-23 Indholdsfortegnelse: Budgetstrategi... 2 Årets

Læs mere

Tidsplan og proces BUDGET

Tidsplan og proces BUDGET Tidsplan og proces BUDGET 2018 Budgetlægning 2018-2021 Indledning Kommunens udgangspunkt for budgetlægningen har de seneste år været præget af at indtægtsgrundlaget i vid udstrækning er bestemt af hvad

Læs mere