Redskab til selvevaluering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redskab til selvevaluering"

Transkript

1 GODT I GANG MED DEN STYR- KEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN Redskab til selvevaluering GSTYRKET PÆDAGO LÆ R E P L A N ISK Her får I en ramme til systematisk at stille skarpt på og analysere jeres praksis ud fra den styrkede pædagogiske læreplan

2 i Bliv klogere på jeres pædagogiske praksis 3 Det pædagogiske grundlag Børnesyn 4 Dannelse og børneperspektiv 6 Leg 8 Læring 10 Børnefællesskaber 12 Et pædagogisk læringsmiljø hele dagen 14 Samarbejde med forældre om børns læring 16 Børn i udsatte positioner 18 Pædagogisk læringsmiljø med sammenhæng til børnehaveklassen 20 Fokusområder 1. Samspil og relationer Evaluerende pædagogisk praksis 24 Skema til handling 26 Dette materiale understøtter den styrkede pædagogiske læreplan. Det er et af to grundlæggende redskaber og kan bruges til at analysere og evaluere jeres pædagogiske praksis og få øje på, hvor der er brug for udvikling i forhold til læreplanen. På baggrund af denne selvevaluering kan du som leder vælge at sætte fokus på områder i den styrkede pædagogiske læreplan gennem en række tematiske materialer. Det andet grundlæggende redskab, Redskab til forankringsproces, kan bruges som hjælp til at forankre den praksis, I har besluttet at udvikle fx på baggrund af en selvevaluering. I kan finde publikationen Den styrkede pæda gogiske læreplan og alle andre materialer på

3 Bliv klogere på jeres pædagogiske praksis Ønsker I at stille skarpt på jeres pædagogiske praksis ud fra den styrkede pædagogiske læreplan? Denne selvevaluering kan hjælpe jer til at reflektere over og vurdere jeres praksis, så I finder frem til næste skridt mod, at den styrkede pædagogiske læreplan bliver en del af jeres praksis. En selvevaluering giver en ramme for en struktureret dialog om og analyse af jeres pædagogiske praksis ud fra den styrkede pædagogiske læreplan. Den styrkede pædagogiske læreplan består af seks temaer og et fælles pædagogisk grundlag. Selvevalueringen indeholder det fælles pædagogiske grundlags ni elementer samt to yderligere fokusområder: samspil og relationer og evaluerende pædagogisk praksis. Gennem dialogen og analyserne får I et indblik i hinandens oplevelser og forståelser af praksis ud fra nogle udvalgte refleksions- og vurderingsspørgsmål. Når I arbejder med selvevalueringen, vil I blive klogere på, hvor I er godt på vej, og hvor I har brug for at udvikle jeres pædagogiske praksis. Selvevalueringen guider jer også til at beslutte den videre handling på baggrund af jeres refleksioner og vurdering. Til sidst kan I anvende Skema til handling (side 26), så alle kender de næste skridt, der skal sikre, at jeres dialog og analyse kommer til at gøre en forskel for børnene i jeres dagtilbud. Selvevalueringen kan bruges af pædagogisk personale og deres ledere. Lederens rolle er at understøtte processen ved at tilrettelægge gode rammer for og sikre, at dialogen medfører nye eller justerede tiltag og i sidste ende en pædagogisk praksis i overensstemmelse med den styrkede pædagogiske læreplan. Selve processen kan faciliteres af fx en leder, en dagplejepædagog eller en pædagogisk konsulent. Processen kan gennemføres fx med en gruppe dagplejere, med personalet på én stue eller på tværs af flere stuer. I kan evt. skrive pointerne fra jeres dialog ned, så refleksioner fastholdes og kan deles med resten af personalegruppen. Inden I går i gang Som leder kan du overveje, om I skal arbejde med et eller flere emner. I kan fx begynde med det emne, I arbejder mindst med i jeres nuværende praksis. Det kan være en idé at have fokus på emnet/emnerne og evt. indsamle information i en periode forud for selvevalueringen. Redskab til selvevaluering 3

4 Børnesyn Dét at være barn har værdi i sig selv. Danske dagtilbud tager udgangspunkt i et børnesyn, hvor børn ikke alene skal forberedes på at blive voksne, men skal have et godt børneliv, hvor der er tid og ro til at være barn. Børn opfattes som kompetente og som aktive med skabere af egen læring og udvikling inden for rammer, som det pædagogiske personale er ansvarlige for. Børn skal opleve at have en demokratisk stemme, og deres bidrag er vigtige elementer i det pædagogiske arbejde. De skal udfordres, støttes og udvikle sig i gennem bl.a. legen og børneinitierede aktiviteter og i det enkelte barns eget tempo. REFLEKTÉR 1. Hvordan kommer vores børnesyn til udtryk i hverdagen og i tilrettelæggelsen af vores pædagogiske læringsmiljøer i vores dagtilbud? 2. Hvordan lykkes vi med at skabe rammerne for et godt børneliv, hvor der er plads og ro til at være barn? Gennemgå refleksionsspørgsmålene. I skal tage udgangspunkt i jeres daglige praksis og konkrete eksempler. 3. Hvordan oplever børnene, at vi ser dem som kompetente og selvstændige i vores pædagogiske praksis? 4. På hvilke måder arbejder vi med børn som aktive medskabere af egen udvikling? Redskab til selvevaluering 4

5 Børnesyn VURDÉR I hvilken understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børn som medskabere af egen udvikling i disse udvalgte situationer? Diskutér og vurdér spørgsmålet med udgangspunkt i jeres praksis den seneste måned. Leg Vokseninitierede aktiviteter Rutiner BESLUT Hvordan vil vi styrke de dele af vores pædagogiske praksis, hvor vi har vurderet, at der er behov for udvikling? Tag stilling til, hvilke behov I har for udvikling. Overvej de fire tiltag i cirklen, og beslut jeres næste skridt. Forankre nye perspektiver i praksis? Igangsætte konkrete tiltag? Inddrage mere viden udefra? Indsamle mere information om egen praksis? Brug skemaet til handling til at lave en fælles plan Redskab til selvevaluering 5

6 Dannelse og børneperspektiv Børn skal høres og tages alvorligt. Dannelse, ligestilling og demokrati skal medtænkes i det daglige pædagogiske arbejde, så børnene oplever at have indflydelse på udformningen af dagligdagen og aktiviteterne. Med dannelse menes en dybere form for læring, hvor barnet forankrer værdier og viden i egen personlighed, så det kan orientere sig i verden som et hensynsfuldt, kritisk og demokratisk menneske. Personalet er ansvarlig for at invitere børn til at være aktivt deltagende i demokratiske sammenhænge i trygge pædagogiske læringsmiljøer, hvor der tages udgangspunkt i et børneperspektiv. REFLEKTÉR 1. Hvordan forstår vi dannelse? Og hvordan afspejles den forståelse i tilrettelæggelsen af vores pædagogiske læringsmiljø? 2. Hvordan skaber vi lige deltagelsesmuligheder for de børn, der har brug for støtte til at komme med initiativer og bruge deres demokratiske stemme? Gennemgå refleksionsspørgs målene. I skal tage udgangspunkt i jeres daglige praksis og konkrete eksempler. 3. Hvornår har vi senest brugt børnenes perspektiver som grundlag for at udvikle vores pædagogiske læringsmiljø? 4. I hvilke situationer kunne det være relevant at inddrage børnenes perspektiver, hvor vi ikke gør det i dag? Redskab til selvevaluering 6

7 Dannelse og børneperspektiv VURDÉR I hvilken bruger vi disse udvalgte tilgange til at inddrage børnenes perspektiver? Diskutér og vurdér spørgsmålet med udgangspunkt i jeres praksis den seneste måned. Observation af børnene (fx registrering af børnenes brug af rum, legetøj o.l.) Børnene som medskabere (fx tage billeder af, tegne eller vise yndlingsting og -steder) Børnene som fortællere (fx samtaler, interview og rundvisning) BESLUT Hvordan vil vi styrke de dele af vores pædagogiske praksis, hvor vi har vurderet, at der er behov for udvikling? Tag stilling til, hvilke behov I har for udvikling. Overvej de fire tiltag i cirklen, og beslut jeres næste skridt. Forankre nye perspektiver i praksis? Igangsætte konkrete tiltag? Inddrage mere viden udefra? Indsamle mere information om egen praksis? Brug skemaet til handling til at lave en fælles plan Redskab til selvevaluering 7

8 Leg Leg har en værdi i sig selv og er grundlæggende for børns sociale og personlige læring og udvikling. Legen fremmer bl.a. børns fantasi, fordybelse og nysgerrighed. Det pædagogiske personale skal sikre, at der er anerkendelse, rum og tid til legen. Nogle gange skal det pædagogiske personale støtte, guide og rammesætte legen for, at alle børn kan være med, og for at legen udvikler sig positivt for hele børnegruppen. REFLEKTÉR 1. Hvordan oplever børnene i vores dagtilbud, at vi anerkender og skaber rum for legen i den hverdag og i det pædagogiske læringsmiljø, vi tilrettelægger for børnene? 2. Hvordan understøtter vi, at alle børn har mulighed for at være med i legen? Gennemgå refleksionsspørgsmålene. I skal tage udgangspunkt i jeres daglige praksis og konkrete eksempler. 3. Hvad gør vi for, at børnene får mulighed for at afprøve forskellige roller og positioner i legen? 4. Hvordan har vi undersøgt den læring og udvikling, der sker i børnenes leg? Redskab til selvevaluering 8

9 Leg VURDÉR I hvilken bruger vi disse udvalgte tilgange til at understøtte børnenes leg, så legen udvikler sig positivt for alle børn? Diskutér og vurdér spørgsmålet med udgangspunkt i jeres praksis den seneste måned. Lade børnene lege selv og iagttage på afstand Guide og hjælpe aktivt ved behov Deltage aktivt i legen BESLUT Hvordan vil vi styrke de dele af vores pædagogiske praksis, hvor vi har vurderet, at der er behov for udvikling? Tag stilling til, hvilke behov I har for udvikling. Overvej de fire tiltag i cirklen, og beslut jeres næste skridt. Forankre nye perspektiver i praksis? Igangsætte konkrete tiltag? Inddrage mere viden udefra? Indsamle mere information om egen praksis? Brug skemaet til handling til at lave en fælles plan Redskab til selvevaluering 9

10 Læring Børns læring i dagtilbud skal forstås bredt, hvilket afspejles i de seks læreplanstemaer. Arbejdet med læring i dagtilbud handler om at understøtte børnenes kropslige, følelsesmæssige, sociale og kognitive udvikling. Det indebærer bl.a. at stimulere børnenes nysgerrighed, gåpåmod, selvværd, sprog og motorik, hvilket sker gennem fx leg, relationer og udforskning. Læring understøttes, når man følger børnenes undren, nysgerrighed og spontane interesse. Børns læring finder sted i både børneinitierede og vokseninitierede aktiviteter, leg og rutinesituationer, og et stærkt pædagogisk læringsmiljø har derfor fokus på kvaliteten i alle typer af situationer gennem hele dagen. REFLEKTÉR 1. Hvordan tilrettelægger vi det pædagogiske læringsmiljø, så det både støtter børnenes kropslige, følelsesmæssige, sociale og kognitive læring? 2. På hvilke måder har vi fokus på læring gennem hele dagen (i både leg, aktiviteter og rutiner)? Gennemgå refleksionsspørgsmålene. I skal tage udgangspunkt i jeres daglige praksis og konkrete eksempler. 3. Hvad er vores rolle i forhold til at understøtte børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse i børneinitierede lege og aktiviteter? 4. Hvordan arbejder vi med at følge op på, om vi lykkes med at tilrettelægge pædagogiske læringsmiljøer ud fra en bred læringsforståelse? Redskab til selvevaluering 10

11 Læring VURDÉR I hvilken har vi fokus på hver af disse udvalgte tilgange, når vi arbejder ud fra et bredt læringsbegreb? Diskutér og vurdér spørgsmålet med udgangspunkt i jeres praksis den seneste måned. Arbejde med planlagte forløb Arbejde ud fra børnenes spontane nysgerrighed og undren Arbejde med at understøtte læring i samspillet mellem børnene BESLUT Hvordan vil vi styrke de dele af vores pædagogiske praksis, hvor vi har vurderet, at der er behov for udvikling? Tag stilling til, hvilke behov I har for udvikling. Overvej de fire tiltag i cirklen, og beslut jeres næste skridt. Forankre nye perspektiver i praksis? Igangsætte konkrete tiltag? Inddrage mere viden udefra? Indsamle mere information om egen praksis? Brug skemaet til handling til at lave en fælles plan Redskab til selvevaluering 11

12 Børnefællesskaber Børn leger, lærer og dannes i børnefællesskaber, og deres relationer til hinanden er afgørende. Det pædagogiske personale skaber rammerne for, at alle børn med deres forskellige forudsætninger deltager og oplever sig som en del af børnefællesskaberne. Dagtilbuddet skal skabe rum for, at børn kan etablere venskaber og fællesskaber på tværs af alder, køn og kultur. Det pædagogiske læringsmiljø skal tilrettelægges, så der er en balance mellem initiativer fra det enkelte barn og hensyn til fællesskabet. Forældre har et medansvar for at skabe et velfungerende børnefællesskab. REFLEKTÉR 1. Hvordan arbejder vi pædagogisk med at sikre, at alle børn oplever, at de er en del af et børnefællesskab? 2. Er der noget, vi kan gøre anderledes for at give nogle børn bedre muligheder for at opbygge gode relationer? Gennemgå refleksionsspørgsmålene. I skal tage udgangspunkt i jeres daglige praksis og konkrete eksempler. 3. Hvordan understøtter vi forældrenes rolle i forhold at bidrage til velfungerende børnefællesskaber i vores dagtilbud? 4. I hvilke situationer er det lykkedes os at skabe velfungerende børnefællesskaber, hvor alle børn er med? Redskab til selvevaluering 12

13 Børnefællesskaber VURDÉR I hvilken bruger vi disse udvalgte tilgange til at understøtte børnefællesskaber? Diskutér og vurdér spørgsmålet med udgangspunkt i jeres praksis den seneste måned. Bevidst arbejde med fællesskaber på tværs af alder, køn, kultur mv. Balance mellem små og større børnegrupper Støtte børnene i at få øje på hinandens ressourcer BESLUT Hvordan vil vi styrke de dele af vores pædagogiske praksis, hvor vi har vurderet, at der er behov for udvikling? Tag stilling til, hvilke behov I har for udvikling. Overvej de fire tiltag i cirklen, og beslut jeres næste skridt. Forankre nye perspektiver i praksis? Igangsætte konkrete tiltag? Inddrage mere viden udefra? Indsamle mere information om egen praksis? Brug skemaet til handling til at lave en fælles plan Redskab til selvevaluering 13

14 Et pædagogisk læringsmiljø hele dagen Et stærkt pædagogisk læringsmiljø rummer alle elementerne i det fælles pædagogiske grundlag i den styrkede pædagogiske læreplan. I et pædagogisk læringsmiljø arbejder personalet bevidst med, at alle børn trives, lærer, udvikler sig og dannes. Tilrettelæggelsen af det pædagogiske læringsmiljø skal ske ud fra hensyn til børnenes perspektiver og deres forskellige forudsætninger samt børnefællesskabet og børnegruppens sammensætning. Det pædagogiske læringsmiljø skal tilrettelægges gennem hele dagen. Det betyder, at det pædagogiske personale arbejder bevidst med både leg, spontane og planlagte aktiviteter og rutiner, så børnenes trivsel og læring er i fokus i alle situationer. REFLEKTÉR 1. Hvordan tilrettelægger vi vores pædagogiske praksis, så vi har et stærkt pædagogisk læringsmiljø i både leg, aktiviteter og rutiner? 2. Hvilke pædagogiske overvejelser ligger til grund for den måde, vi tilrettelægger vores pædagogiske læringsmiljø på? Gennemgå refleksionsspørgsmålene. I skal tage udgangspunkt i jeres daglige praksis og konkrete eksempler. 3. Hvordan kan vi undersøge, hvad børnene får ud af vores måde at tilrettelægge vores pædagogiske læringsmiljø på? 4. Oplever vi, at vi har brug for mere eller en anden viden og kompetence for at skabe et trygt og stimulerende pædagogisk læringsmiljø gennem hele dagen? Redskab til selvevaluering 14

15 Et pædagogisk læringsmiljø hele dagen VURDÉR I hvilken skaber vi et pædagogisk læringsmiljø for alle børn, hvor børnene får de bedste betingelser for at trives, lære, udvikle sig og dannes inden for disse udvalgte situationer? Diskutér og vurdér spørgsmålet med udgangspunkt i jeres praksis den seneste måned. Leg Aktiviteter Rutinesituationer BESLUT Hvordan vil vi styrke de dele af vores pædagogiske praksis, hvor vi har vurderet, at der er behov for udvikling? Tag stilling til, hvilke behov I har for udvikling. Overvej de fire tiltag i cirklen, og beslut jeres næste skridt. Forankre nye perspektiver i praksis? Igangsætte konkrete tiltag? Inddrage mere viden udefra? Indsamle mere information om egen praksis? Brug skemaet til handling til at lave en fælles plan Redskab til selvevaluering 15

16 Samarbejde med forældre om børns læring Dagtilbud og forældre skal samarbejde om barnets brede læring og om barnets og børnegruppens trivsel og relationer. Forældre samarbejdet består af en løbende dialog om, hvordan personale og forældre i fællesskab bedst understøtter børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Det kan også involvere, at personalet informerer forældrene om det pædagogiske arbejde i dagtilbuddet, og at det pædagogiske personale ind i mellem vejleder forældrene og understøtter barnets læring i familien. Samarbejdet skal være baseret på tillid, tilpasses den enkelte families behov og have fokus på at få talt om de gensidige forventninger til hinanden. REFLEKTÉR 1. Hvordan samarbejder og kommunikerer vi i det daglige med forældrene om børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse? 2. Hvordan oplever vi samarbejdet med forældrene i forhold til at rådgive og vejlede dem om deres barns trivsel, læring, udvikling og dannelse? Gennemgå refleksionsspørgsmålene. I skal tage udgangspunkt i jeres daglige praksis og konkrete eksempler. 3. Hvordan arbejder vi med at møde forældrene forskelligt og tilpasse samarbejdet ud fra deres behov? 4. Hvad ved vi om, hvordan forældrene oplever vores samarbejde, rådgivning og vejledning? Redskab til selvevaluering 16

17 Samarbejde med forældre om børns læring VURDÉR I hvilken lykkes vi med, at forældrene er aktive medspillere om børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse inden for disse udvalgte dimensioner? Diskutér og vurdér spørgsmålet med udgangspunkt i jeres praksis den seneste måned. Styrke barnets og børnefællesskabets sociale relationer Styrke barnets sprog og motorik Styrke barnets tryghed og tilknytning til det pædagogiske personale BESLUT Hvordan vil vi styrke de dele af vores pædagogiske praksis, hvor vi har vurderet, at der er behov for udvikling? Tag stilling til, hvilke behov I har for udvikling. Overvej de fire tiltag i cirklen, og beslut jeres næste skridt. Forankre nye perspektiver i praksis? Igangsætte konkrete tiltag? Inddrage mere viden udefra? Indsamle mere information om egen praksis? Brug skemaet til handling til at lave en fælles plan Redskab til selvevaluering 17

18 Børn i udsatte positioner Det pædagogiske læringsmiljø skal tilrettelægges, så det understøtter læring, udvikling, trivsel og dannelse hos børn i udsatte positioner. Med børn i udsatte positioner menes der bl.a. børn med svag socioøkonomisk baggrund og med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, men udsathed er et dynamisk fænomen, og alle børn kan opleve at stå uden for børnefællesskabet i løbet af deres tid i dagtilbud. Børn i udsatte positioner har i særlig brug for at blive mødt med positive forventninger og opleve, at de er en betydningsfuld del af fællesskabet. De skal udfordres og opleve mestring i voksen- og børneinitierede lege og aktiviteter. Kvaliteten af samspillet mellem barnet og det pædagogiske personale og den generelle kvalitet i dagtilbuddet har særlig stor betydning for børn i udsatte positioner. REFLEKTÉR 1. Hvordan tilrettelægger vi vores pædagogiske læringsmiljøer, så de understøtter læring, trivsel, udvikling og dannelse hos børn i udsatte positioner? 2. Har vi i tilstrækkeligt omfang faglige dialoger om, hvordan vi kan understøtte, at børn i udsatte positioner trives og ses i vores pædagogiske læringsmiljø? Gennemgå refleksionsspørgsmålene. I skal tage udgangspunkt i jeres daglige praksis og konkrete eksempler. 3. Hvordan sikrer vi, at vi har blik for alle de børn, der er i periferien af børnefællesskabet også dem, hvis udsathed er mindre synlig? 4. Hvordan fungerer vores eventuelle sam arbejde med andre instanser som PPR, sundhedspleje, tale-hørepædagog mv.? Redskab til selvevaluering 18

19 Børn i udsatte positioner VURDÉR I hvilken bruger vi disse udvalgte pædagogiske tilgange til at sikre, at alle børn trives, lærer, udvikler sig og dannes i børnefællesskaberne? Diskutér og vurdér spørgsmålet med udgangspunkt i jeres praksis den seneste måned. Møde alle børn med positive forventninger Understøtte at alle børn udfordres og oplever at mestre noget Styrke vores egne relationer til de børn, der befinder sig i udsatte positioner BESLUT Hvordan vil vi styrke de dele af vores pædagogiske praksis, hvor vi har vurderet, at der er behov for udvikling? Tag stilling til, hvilke behov I har for udvikling. Overvej de fire tiltag i cirklen, og beslut jeres næste skridt. Forankre nye perspektiver i praksis? Igangsætte konkrete tiltag? Inddrage mere viden udefra? Indsamle mere information om egen praksis? Brug skemaet til handling til at lave en fælles plan Redskab til selvevaluering 19

20 Pædagogisk læringsmiljø med sammenhæng til børnehaveklassen Det pædagogiske læringsmiljø skal tilrettelægges, så børnene oplever sammenhæng i overgangen fra dagtilbud til skole og skolefritidsordning (SFO)/fritidshjem. At understøtte og skabe en tryg sammenhæng på tværs sker i et tæt samarbejde mellem forældre, dagtilbud, skole og SFO/fritidshjem. Det sidste år i dagtilbud skal det pædagogiske læringsmiljø tilrettelægges, så de kommende skolebørn er klar til at starte i skole. Det handler bl.a. om, at børnenes nysgerrighed stimuleres, og at børnene støttes i fx at fordybe sig og være vedholdende. Dagtilbuddets arbejde med børnenes trivsel, deltagelse i børnefællesskaber og evner til at danne relationer er desuden en vigtig del af det skoleforberedende arbejde. REFLEKTÉR 1. Hvilke gode eller dårlige erfaringer har vi med pædagogiske tiltag og initiativer rettet mod kommende skolebørn? 2. Hvad mener vi, er de vigtigste faktorer for, at børn oplever tryghed og sammenhæng i overgange? Gennemgå refleksionsspørgsmålene. I skal tage udgangspunkt i jeres daglige praksis og komme med konkrete eksempler. 3. Hvordan oplever vi samarbejdet med skole, fritidshjem/sfo eller andre dagtilbud i forbindelse med overgange? 4. Hvordan kan vi følge op på, hvordan børnene har oplevet overgangen fra dagtilbud til skole eller SFO/fritidshjem? Redskab til selvevaluering 20

21 Pædagogisk læringsmiljø med sammenhæng til børnehaveklassen VURDÉR I hvilken inddrager vi disse udvalgte perspektiver for at sikre sammenhæng i de forskellige overgange? Diskutér og vurdér spørgsmålet med udgangspunkt i jeres praksis det seneste år. Børnenes perspektiv Forældrenes perspektiv Skolens eller SFO/fritidshjemmets perspektiv BESLUT Hvordan vil vi styrke de dele af vores pædagogiske praksis, hvor vi har vurderet, at der er behov for udvikling? Tag stilling til, hvilke behov I har for udvikling. Overvej de fire tiltag i cirklen, og beslut jeres næste skridt. Forankre nye perspektiver i praksis? Igangsætte konkrete tiltag? Inddrage mere viden udefra? Indsamle mere information om egen praksis? Brug skemaet til handling til at lave en fælles plan Redskab til selvevaluering 21

22 1 Samspil og relationer Samspil og relationer mellem det pædagogiske personale og børnene har stor betydning for, at børnene trives, lærer, udvikler sig og dannes. Kvaliteten af samspillet og relationerne har en grundlæggende betydning for kvaliteten af hele det pædagogiske læringsmiljø. Gode relationer handler om, at børnene har en tryg tilknytning til det pædagogiske personale, så de har en sikker base, hvorfra de kan udforske verden. Det handler om, at det pædagogiske personale er opmærksomt og lydhørt i samspil med børnene, og at børnene får mulighed for nærvær og fordybelse med dem og i børnefællesskabet. REFLEKTÉR 1. Hvad kendetegner de situationer, hvor vi oplever nærvær mellem os og børnene, og vi er fordybede sammen? 2. Hvornår oplever vi, at vi ikke er tilgængelige for børnene og ikke har mulighed for at reagere på deres behov? Gennemgå refleksionsspørgsmålene. I skal tage udgangspunkt i jeres daglige praksis og konkrete eksempler. 3. Hvordan kommunikerer vi med børnene, både kropsligt og sprogligt, i forskellige situationer i løbet af dagen? 4. Hvordan kan vi understøtte det enkelte barns trygge tilknytning gennem det pædagogiske arbejde med hele børnegruppen? Redskab til selvevaluering 22

23 Samspil og relationer VURDÉR I hvilken har vi fokus på disse udvalgte tilgange i vores arbejde med at skabe gode samspil og relationer? Diskutér og vurdér spørgsmålet med udgangspunkt i jeres praksis den seneste måned. Opdele børnene i mindre grupper Være fleksible i vores organisering af hensyn til børnenes voksentilknytning Arbejde bevidst med vores sprog og kropssprog og placering i rummet og på legepladsen BESLUT Hvordan vil vi styrke de dele af vores pædagogiske praksis, hvor vi har vurderet, at der er behov for udvikling? Tag stilling til, hvilke behov I har for udvikling. Overvej de fire tiltag i cirklen, og beslut jeres næste skridt. Forankre nye perspektiver i praksis? Igangsætte konkrete tiltag? Inddrage mere viden udefra? Indsamle mere information om egen praksis? Brug skemaet til handling til at lave en fælles plan Redskab til selvevaluering 23

24 2 Evaluerende pædagogisk praksis Evaluerende pædagogisk praksis handler om løbende og systematisk at evaluere sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnegruppens trivsel, læring, udvikling og dannelse. En systematisk evaluerende pædagogisk praksis styrker kvaliteten af det pædagogiske læringsmiljø og sikrer, at det hele tiden er justeret og tilpasset den aktuelle børnegruppes behov. REFLEKTÉR 1. Hvordan evaluerer vi det pædagogiske læringsmiljø i sammenhæng med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse? 2. Hvad gør vi for at sikre, at vores løbende evaluering er systematisk? Gennemgå refleksionsspørgsmålene. I skal tage udgangspunkt i jeres daglige praksis og konkrete eksempler. 3. Hvordan sikrer vi, at vores evalueringer har fokus på sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse frem for på aktiviteterne eller på børnenes læring? 4. Hvordan sikrer vi, at vi anvender den viden, vi får fra vores evaluering, til at justere vores pædagogiske læringsmiljø? Redskab til selvevaluering 24

25 Evaluerende pædagogisk praksis VURDÉR I hvilken er vi opmærksomme på disse udvalgte dimensioner, når vi evaluerer vores pædagogiske praksis? Diskutér og vurdér spørgsmålet med udgangspunkt i jeres praksis de seneste tre måneder. Evaluere sammenhængen mellem læringsmiljøet og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse Justere praksis ud fra evalueringens resultater Evaluere den justerede praksis BESLUT Hvordan vil vi styrke de dele af vores pædagogiske praksis, hvor vi har vurderet, at der er behov for udvikling? Tag stilling til, hvilke behov I har for udvikling. Overvej de fire tiltag i cirklen, og beslut jeres næste skridt. Forankre nye perspektiver i praksis? Igangsætte konkrete tiltag? Inddrage mere viden udefra? Indsamle mere information om egen praksis? Brug skemaet til handling til at lave en fælles plan Redskab til selvevaluering 25

26 Skema til handling Når I har besluttet jeres næste skridt, kan I udfylde skemaet, så I har en fælles plan INDHOLD Hvad vil vi arbejde med? MÅL Hvad vil vi gerne opnå? TILTAG Hvad vil vi gøre for at nå målet? ANSVARLIG Hvem gør hvad? TEGN Hvad vil vi se efter for at vurdere, om vi er på vej til at nå målet? OPFØLGNING Hvordan og hvornår vil vi vurdere, om vi har nået målet? ANSVARLIG Hvem gør hvad? Redskab til selvevaluering 26

27 DIALOGKORT LÆ R E P L A N GSTYRKET PÆDAGO GSTYRKET PÆDAGO GSTYRKET PÆDAGO Det første trin er at gøre jer klart, hvad det overordnede formål med jeres evaluering og dokumentation af jeres praksis er, og hvilke spørgsmål I gerne vil have svar på. Jo mere præcise og skarpe I kan blive på, hvad I søger at få viden om, des bedre valg af metode og des bedre svar får I. Husk, at jeres spørgsmål skal handle om, hvordan læringsmiljøet hænger sammen med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse og at målet i sidste ende er at finde ud af, om der er noget, I kan gøre anderledes for at styrke læringsmiljøet. Husk Et godt undersøgelsesspørgsmål er et spørgsmål, man endnu ikke kender svaret på, eller som udfordrer det, man tror, man ved. GSTYRKET PÆDAGO GSTYRKET PÆDAGO PÆDAGO GSTYRKET PÆDAGO GSTYRKET DIALOGKORT LÆ R E P L A N GSTYRKET PÆDAGO Sæt fokus på tilknytning i jeres relation med barnet Tryg tilknytning er afgørende for børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Forskning peger på, at det er vigtigt for børns udvikling og evne til at knytte sig til andre, at de har tæt kontakt til stabile voksne, der viser dem omsorg og interesse. Børn bruger de trygge og stabile voksne som en sikker base, hvorfra de kan udforske verden. Sådan kan I arbejde med den styrkede pædagogiske læreplan Den styrkede pædagogiske læreplan følges af en række grundlæggende og tematiske materialer, som den pædagogiske leder kan vælge at bruge, når I dykker ned i praksis. I kan finde alle materialer og mere information på GRUNDLÆGGENDE MATERIALER Den styrkede pædagogiske læreplan Rammer og indhold Læs mere om det fælles pædagogiske grundlag og de seks læreplanstemaer Den styrkede pædagogiske læreplan giver indblik i, hvad loven siger om det fælles pædagogiske grundlag og de seks læreplanstemaer. GODT I GANG MED DEN STYR- KEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN Redskab til selvevaluering ISK Redskab til forankringsproces indeholder fem tilgange til, hvordan man kan arbejde med forandring og forankring af et stærkt pædagogisk læringsmiljø. LÆ R E P L A N GODT I GANG MED DEN STYR- KEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN LÆ R E P L A N GSTYRKET PÆDAGO ISK Her får I en ramme til systematisk at stille skarpt på og analysere jeres praksis ud fra den styrkede pædagogiske læreplan Redskab til forankringsproces Her får I inspiration til fem processer til at udvikle og forankre nye perspektiver på jeres pædagogiske praksis i tråd med den styrkede pædagogiske læreplan LÆ R E P L A N ISK Redskab til selvevaluering er en ramme til systematisk at analysere jeres praksis inden for centrale områder i den styrkede pædagogiske læreplan. TEMATISKE MATERIALER De tematiske materialer dykker ned i viden om et tema og giver inspiration til dialog og konkret handling. Nedenfor ser I de første to temaer. Der offentliggøres løbende nye temaer. I vælger selv, hvilke materialer I vil arbejde med, og i hvilken rækkefølge. Tema om Evaluerende pædagogisk praksis Tema om Samspil og relationer i det pædagogiske læringsmiljø KORT OM Evaluerende pædagogisk praksis Sådan kan I evaluere jeres pædagogiske praksis Analysér jeres dokumentation, og sæt en retning for jeres fremtidige praksis Gør jeres formål med evaluering tydeligt Plakaten kan I hænge op og bruge som udgangspunkt for samtale. KORT OM Samspil og relationer i det pædagogiske læringsmiljø I DYBDEN MED Samspil og relationer i det pædagogiske læringsmiljø I dybden med giver jer dybere indsigt i forskningen bag temaet. LÆ R E P L A N ISK LÆ R E P L A N ISK Dokumentér med fokus på læringsmiljø og fælles refleksion LÆ R E P L A N ISK LÆ R E P L A N ISK Samspil og relationer i det pædagogiske læringsmiljø Spørgsmål, I kan stille hinanden om jeres relationer til børnene Hvordan bruger vi vores viden om tilknytning i vores arbejde med samspil og relationer i det pædagogiske læringsmiljø? VEJ 1 Gør jeres formål med Dokumentér med fokus Analysér jeres dokumentation, og sæt en retning evaluering tydeligt på læringsmiljø og fælles refleksion for jeres fremtidige praksis Tag udgangspunkt i, hvordan Dokumentér både det pædagogiske læringsmiljø og børnenes om at analysere jeres nye Gå sammen med kolleger det pædagogiske læringsmiljø hænger sammen med børnenes læring systematisk og med viden om læringsmiljøet. trivsel, læring og udvikling. fokus på formålet med jeres Hold fokus på jeres oprindelige evaluering. Undersøg det, som I undrer formål med evalueringen. jer over. Se både på børnenes læreproces og på det, børnene Beskriv, hvad I vil gøre Sæt evalueringsarbejdet i anderledes, og evaluér lærer. system, og udvikl jeres egen løbende jeres nye tiltag. evalueringspraksis. Inddrag børnenes perspektiver. Skab rum for analyse og refleksion i tryg dialog med kolleger. ISK Hvordan viser vi børnene, at vi kan lide dem? Hvordan organiserer vi læringsmiljøet, så vi er i stand til at opfange og imødekomme alle børn, når de har brug for trøst og omsorg? Hvordan kan vi støtte børnene i at udforske deres omgivelser og håndtere de udfordringer, de støder ind i? Hvordan kan vi understøtte det enkelte barns trygge tilknytning gennem vores arbejde med hele børnegruppen? Kort om er en grundlæggende indføring i forskning og viden om temaet. Evaluerende pædagogisk praksis Formål Hvad vil vi blive klogere på? TRIN 1 Film illustrerer temaets hovedpointer. Kort om Dialogkort Hvad undrer vi os over i vores dagtilbud, når det gælder sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse? Hvilke specifikke temaer eller situationer skal vi kigge nærmere på? Er der noget specifikt, vi ønsker at ændre/opnå? ISK Hvordan forventer vi at bruge vores nye viden? Hvem skal have gavn af evalueringen og hvordan? Dialogkort giver jer spørgsmål til refleksion. Film Inspiration til forløb er jeres guide til et forløb, hvor I arbejder med temaet. Redskab til selvevaluering 27

28 Redskab til selvevaluering Redskab til selvevaluering giver en ramme for struktureret dialog og systematisk analyse af jeres praksis ud fra de ni elementer i det pædagogiske grundlag og to yderligere fokusområder i den styrkede pædagogiske læreplan. Redskabet er et af en række materialer, som er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut(EVA) for Børne- og Undervisningsministeriet i forbindelse med realiseringen af den styrkede pædagogiske læreplan. Få mere information på: Redskab til selvevaluering 2019 Danmarks Evalueringsinstitut og Børne- og Undervisningsministeriet Citat med kildeangivelse er tilladt Design & Illustration: BGRAPHIC Foto: Kamilla Bryndum Mette Bendixsen Publikationen er udgivet i elektronisk form på: ISBN (www): ISBN (tryk):

Redskab til selvevaluering

Redskab til selvevaluering GODT I GANG MED DEN STYR- KEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN Redskab til selvevaluering GSTYRKET PÆDAGO LÆ R E P L A N ISK Her får I en ramme til systematisk at stille skarpt på og analysere jeres praksis inden

Læs mere

Redskab til forankringsproces

Redskab til forankringsproces GODT I GANG MED DEN STYR- KEDE PÆDAGOGE LÆREPLAN Redskab til forankringsproces Her får I inspiration til fem processer til at udvikle og forankre nye perspektiver på jeres praksis i tråd med den styrkede

Læs mere

Redskab til forankringsproces

Redskab til forankringsproces GODT I GAG MED DE STYRKEDE PDAGE REPA D REPA Redskab til forankringsproces Her får I inspiration til fem processer til at udvikle og forankre nye perspektiver på jeres praksis i tråd med den styrkede læreplan

Læs mere

Holstebro Kommune. Skovbørnehaven Myretuen DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN

Holstebro Kommune. Skovbørnehaven Myretuen DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN Holstebro Kommune DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRODUKTION 3 1.1 Læsevejledning 3 1.2 Dagtilbuddets beskrivelse til læreplanen 4 2 DET PÆDAGOGISKE GRUNDLAG 5 2.1 Et pædagogisk

Læs mere

Den styrkede pædagogiske læreplan og digital dannelse i dagtilbud Læringsfestival Britta Carl

Den styrkede pædagogiske læreplan og digital dannelse i dagtilbud Læringsfestival Britta Carl Den styrkede pædagogiske læreplan og digital dannelse i dagtilbud Læringsfestival 13.3. 2019 Britta Carl Hvad skal vi tale om? 1. Hvad er det nye i den styrkede pædagogiske læreplan? Introduktion til den

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Birkemosen 2019

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Birkemosen 2019 Pædagogisk læreplan for Børnehuset Birkemosen 2019 Den pædagogiske læreplan udgør rammen og den fælles retning for vores pædagogiske arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Læreplanen

Læs mere

Organisering af et godt læringsmiljø. Inspirationsmateriale

Organisering af et godt læringsmiljø. Inspirationsmateriale Organisering af et godt læringsmiljø Inspirationsmateriale Organisering af et godt læringsmiljø Gode dagtilbud med et læringsmiljø af høj kvalitet er afgørende for børns trivsel, udvikling og læring. Et

Læs mere

Præsentation af kompetenceudvikling i forbindelse med ny dagtilbudsreform

Præsentation af kompetenceudvikling i forbindelse med ny dagtilbudsreform Præsentation af kompetenceudvikling i forbindelse med ny dagtilbudsreform Formålsparagraf - Dagtilbud Dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer,

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Flintehøj 2019

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Flintehøj 2019 Pædagogisk læreplan for Børnehuset Flintehøj 2019 Den pædagogiske læreplan udgør rammen og den fælles retning for vores pædagogiske arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Læreplanen

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Klyngen ved trianglen 2019

Pædagogisk læreplan for Klyngen ved trianglen 2019 Pædagogisk læreplan for Klyngen ved trianglen 2019 Den pædagogiske læreplan udgør rammen og den fælles retning for vores pædagogiske arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Læreplanen

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Mariehøj 2019

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Mariehøj 2019 Pædagogisk læreplan for Børnehuset Mariehøj 2019 Den pædagogiske læreplan udgør rammen og den fælles retning for vores pædagogiske arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Læreplanen

Læs mere

FÆLLES PERSONALEMØDE LØRDAG D. 15.SEP.2018 DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN

FÆLLES PERSONALEMØDE LØRDAG D. 15.SEP.2018 DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN FÆLLES PERSONALEMØDE LØRDAG D. 15.SEP.2018 DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN DET FÆLLES PÆDAGOGISKE GRUNDLAG SOCIALMINISTERIET OG ÅRHUS KOMMUNE (SKABELON) Barnesynet. Det at være barn har værdi i sig

Læs mere

DET PÆDAGOGISKE GRUNDLAG

DET PÆDAGOGISKE GRUNDLAG DET PÆDAGOGISKE GRUNDLAG Blomsterspiren blev en kombineret institution den 1.7.2016, hvor vi har haft 2 læreplaner for henholdsvis vuggestue og børnehave. Da vi i 2018 / 2019 skal lave ny styrket læreplan,

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gør tanke til handling VIA University College Den pædagogiske læreplan BUPL Storkøbenhavn Den 24.05..2018 1 Tidlige indsatser er vigtige 06-06-2018 2 Fokus Fra aktiviteter til evaluering af og læringsmiljøet

Læs mere

0-6 års politik. En politik for dagplejen, vuggestuen, børnehaver og integrerede institutioner

0-6 års politik. En politik for dagplejen, vuggestuen, børnehaver og integrerede institutioner 0-6 års politik En politik for dagplejen, vuggestuen, børnehaver og integrerede institutioner Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 22. juni 2017 Indhold 3 4 5 6 7 8 Forord Legende læring i udviklende miljøer

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gør tanke til handling VIA University College Den pædagogiske læreplan Ledelseskonference BUPL Nordsjælland Den 11-12.01.2018 1 Tidlige indsatser er vigtige 09-01-2018 2 Fokus Fra aktiviteter til evaluering

Læs mere

DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN NATUR, UDELIV OG SCIENCE

DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN NATUR, UDELIV OG SCIENCE DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN NATUR, UDELIV OG SCIENCE AGENDA Masteren for en styrket pædagogiske læreplan Det pædagogiske grundlag Den styrkede læreplan: hvad består det nye i, og er det en styrke?

Læs mere

Den pædagogiske læreplan Kvalitet i Dagplejen. Landskonference 2017

Den pædagogiske læreplan Kvalitet i Dagplejen. Landskonference 2017 Gør tanke til handling VIA University College Den pædagogiske læreplan Kvalitet i Dagplejen. Landskonference 2017 1 Tidlige indsatser er vigtige 21-06-2017 2 Den pædagogisk læreplan Successer - Mere systematisk

Læs mere

I Trørød børnehus arbejder vi målrettet med den styrkede pædagogiske læreplan og her har vi tænkt det fælles pædagogiske grundlag ind i årshjulpet.

I Trørød børnehus arbejder vi målrettet med den styrkede pædagogiske læreplan og her har vi tænkt det fælles pædagogiske grundlag ind i årshjulpet. I Trørød børnehus arbejder vi målrettet med den styrkede pædagogiske læreplan og her har vi tænkt det fælles pædagogiske grundlag ind i årshjulpet. Det pædagogiske grundlag Dagtilbud skal basere deres

Læs mere

Procesvejledning. - til arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan

Procesvejledning. - til arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan - til arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan Til at understøtte arbejdet med at realisere det pædagogiske grundlag og den styrkede pædagogiske læreplan i dagtilbuddene i Aarhus Kommune Indledning

Læs mere

INDLEDNING... 1 HVAD SIGER LOVGIVNINGEN... 2 DET FÆLLES PÆDAGOGISKE GRUNDLAG...

INDLEDNING... 1 HVAD SIGER LOVGIVNINGEN... 2 DET FÆLLES PÆDAGOGISKE GRUNDLAG... Indhold INDLEDNING... 1 HVAD SIGER LOVGIVNINGEN... 2 DET FÆLLES PÆDAGOGISKE GRUNDLAG... 3 - BARNESYNET... 3 - DANNELSE OG BØRNEPERSPEKTIV... 3 - LEGEN... 3 - LÆRING... 4 - BØRNEFÆLLESSKABER... 4 - PÆDAGOGISK

Læs mere

Børnehuset Troldehøjens læreplan - En læreplan under udvikling

Børnehuset Troldehøjens læreplan - En læreplan under udvikling Børnehuset Troldehøjens læreplan - En læreplan under udvikling I Troldehøjen skal børn trives og udvikle sig i et omsorgsfuldt og trygt miljø, med nærværende voksne og gode venner. I forbindelse med den

Læs mere

Pædagogisk tilsyn 2018 i dagtilbud i Randers kommune. Bilag

Pædagogisk tilsyn 2018 i dagtilbud i Randers kommune. Bilag Pædagogisk tilsyn 2018 i dagtilbud i Randers kommune Bilag Indholdsfortegnelse Bilag 1 Samlet tilsynsrapport 2018 for dagtilbud i RK 2 Side Bilag 2 9 - punktsplanen 20 Bilag 3 Iagttagelsesopgave 22 1 Bilag

Læs mere

Den pædagogiske læreplan og ledelse Kolding

Den pædagogiske læreplan og ledelse Kolding Gør tanke til handling VIA University College Den pædagogiske læreplan og ledelse Kolding 19.04..2017 18. april 2017 1 Tidlige indsatser er vigtige 18-04-2017 2 Hvad skal underbygge kvaliteten i dagtilbud?

Læs mere

Pædagogisk plan for (Per

Pædagogisk plan for (Per Pædagogisk plan for (Per Petersen) (Projekt ro i garderoben) (Projekt natur) 6. EVALUERING I evaluering skal vi: - Beskrive vores formål med evalueringen tydelig. - Beskrive hvordan vi vil dokumentere

Læs mere

LUNDEBOS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN

LUNDEBOS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN LUNDEBOS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN Distrikt Syd 01-08-2018 Indhold Det fælles pædagogiske grundlag.. 3 Det fælles tværgående mål. 3 Vi arbejder med et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø. 5 Vi samarbejder

Læs mere

TILSYN Tilsynsnotat. Børnehaven Møllegården

TILSYN Tilsynsnotat. Børnehaven Møllegården TILSYN 2019 Tilsynsnotat Børnehaven Møllegården 1. FAKTUELLE OPLYSNINGER Anmeldt tilsyn Institution: Børnehaven Møllegården Dato for tilsynet: 14. februar 2019 Deltagere i tilsynsbesøget: Fra institutionen:

Læs mere

Pædagogisk læreplan for TROLDEHØJ 2019

Pædagogisk læreplan for TROLDEHØJ 2019 Pædagogisk læreplan for TROLDEHØJ 2019 Den pædagogiske læreplan udgør rammen og den fælles retning for vores pædagogiske arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Læreplanen er et levende

Læs mere

Dagtilbudsaftalen og Ny dagtilbudslov. Børne og Skoleudvalgsmøde d. 18.april 2018

Dagtilbudsaftalen og Ny dagtilbudslov. Børne og Skoleudvalgsmøde d. 18.april 2018 Dagtilbudsaftalen og Ny dagtilbudslov Børne og Skoleudvalgsmøde d. 18.april 2018 Oplægget i dag Dagtilbudsaftalen - indhold Dagtilbudsloven: 1. Formålsparagraf 2. Den styrkede pædagogiske læreplan 3. Områder

Læs mere

Den styrkede pædagogiske læreplan

Den styrkede pædagogiske læreplan Den styrkede pædagogiske læreplan Rammer og indhold Læs mere om det fælles pædagogiske grundlag og de seks læreplanstemaer GSTYRKET PÆDAGO LÆ R E P L A N ISK Indholdsfortegnelse Indledning 3 Rammer for

Læs mere

Stil skarpt på jeres dokumentationspraksis. Inspirationskatalog

Stil skarpt på jeres dokumentationspraksis. Inspirationskatalog Stil skarpt på jeres dokumentationspraksis Inspirationskatalog Inspiration til arbejdet med dokumentation i dagtilbud 3 Skab mening og tydelighed i forhold til en god dokumentationspraksis til forvaltningen

Læs mere

Stil skarpt på jeres dokumentationspraksis. Dialogredskab

Stil skarpt på jeres dokumentationspraksis. Dialogredskab Stil skarpt på jeres dokumentationspraksis Dialogredskab Introduktion til dialogredskabet Pædagogisk dokumentation kan skabe et bedre grundlag for beslutninger om og udvikling af pædagogisk praksis i dagtilbud.

Læs mere

Gør tanke til handling VIA University College. Den pædagogiske læreplan Læringsfestival 2017

Gør tanke til handling VIA University College. Den pædagogiske læreplan Læringsfestival 2017 Gør tanke til handling VIA University College Den pædagogiske læreplan Læringsfestival 2017 1 De pædagogiske læreplaner Successer Mere systematisk tilgang til læring Styrket fokus på dokumentation og evaluering

Læs mere

Rapport for Herlev kommune

Rapport for Herlev kommune Rapport for Herlev kommune FORÆLDRENES BESVARELSER Herlev kommune Svar Antal besvarelser: 241 Denne tabel viser, hvordan forældrene har vurderet den pædagogiske praksis. Forældrene har anvendt følgende

Læs mere

Velkommen til dialogdag om en styrket pædagogisk læreplan

Velkommen til dialogdag om en styrket pædagogisk læreplan 1 Velkommen til dialogdag om en styrket pædagogisk læreplan #bhvchat #bhvdiadag Notesbøger til egne refleksioner Dialogdag om en styrket pædagogisk læreplan Side 2 Processen og jeres rolle Januar 2016:

Læs mere

Styrket pædagogisk læreplan for børn og pædagoger. Anne Kjær Olsen, uddannelseschef

Styrket pædagogisk læreplan for børn og pædagoger. Anne Kjær Olsen, uddannelseschef Styrket pædagogisk læreplan for børn og pædagoger Anne Kjær Olsen, uddannelseschef Oplæg BUPL Storkøbenhavn 26. oktober 2017 Det pædagogiske grundlag og den nye læreplan i highlights Læringsmål Læringsmiljø

Læs mere

LÆREPLAN MED AFSÆT I DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN. Dagtilbuddets navn: Kastaniegården

LÆREPLAN MED AFSÆT I DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN. Dagtilbuddets navn: Kastaniegården LÆREPLAN MED AFSÆT I DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN Dagtilbuddets navn: Kastaniegården 1 2 ET PÆDAGOGISK LÆRINGSMILJØ HELE DAGEN Dagtilbud skal etablere et pædagogisk læringsmiljø, der med leg, planlagte

Læs mere

Institution: Vesterlunden. Institutionen består af følgende børnehuse: Kernehuset Kildebækken Nordenvinden Nordlyset Ryttergården Skovlinden

Institution: Vesterlunden. Institutionen består af følgende børnehuse: Kernehuset Kildebækken Nordenvinden Nordlyset Ryttergården Skovlinden Institution: Institutionen består af følgende børnehuse: Skovlinden MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Side 1 af 10 MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Institutionen Antal besvarelser: 69 Denne tabel viser, hvordan

Læs mere

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde'

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' MEDARBEJDERNES SELVVURDERING MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Børnehuset Holbøllsminde Antal besvarelser: 6 Denne tabel viser, hvordan de ansatte har vurderet den pædagogiske

Læs mere

PENSUM TIL LÆRINGSDAG FOR FORVALTNINGSNIVEAU

PENSUM TIL LÆRINGSDAG FOR FORVALTNINGSNIVEAU PENSUM TIL LÆRINGSDAG FOR FORVALTNINGSNIVEAU Læsevejledning På listen optræder en række publikationer, som Børne og Socialministeriet har bedt Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) udarbejde specifikt til

Læs mere

Rapport for Svendborg kommune. Legestuen 'Dagplejen Østre'

Rapport for Svendborg kommune. Legestuen 'Dagplejen Østre' Rapport for Svendborg kommune Legestuen 'Dagplejen Østre' MEDARBEJDERNES SELVVURDERING MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Legestuen Dagplejen Østre 1 = I meget lille grad 2 = I lille grad 3 = I nogen grad =

Læs mere

Skab lærings - øjeblikke

Skab lærings - øjeblikke Skab lærings - øjeblikke i hverdagens små rutiner Skab læringsøjeblikke i hverdagens små rutiner Børnemiljø og læreplaner I dette inspirationsmateriale vælger vi at tildele hverdagens små rutiner øget

Læs mere

SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE

SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE Udviklingsredskab Kære lærere og pædagoger Dette udviklingsredskab guider jer igennem et selvevalueringsforløb. Når I anvender redskabet sammen med vidensnotatet om skole-hjem-samarbejde,

Læs mere

DET GODE BØRNELIV I DAGPLEJEN

DET GODE BØRNELIV I DAGPLEJEN DET GODE BØRNELIV I DAGPLEJEN Dagplejen det gode børneliv 1 indledning Det gode børneliv i dagplejen beskriver de værdier og holdninger som dagplejen i Silkeborg bygger på, og er i overensstemmelse med

Læs mere

Landskonference for dagplejen Læringsmiljø og Dannelse 28. maj Lektor og ph.d. i pædagogisk psykologi Lone Svinth

Landskonference for dagplejen Læringsmiljø og Dannelse 28. maj Lektor og ph.d. i pædagogisk psykologi Lone Svinth Landskonference for dagplejen Læringsmiljø og Dannelse 28. maj 2018 Lektor og ph.d. i pædagogisk psykologi Lone Svinth Temaer Læringsmiljø muligheder og udfordringer Dannelse i dagplejen Hvad skal vi være

Læs mere

DEN GODE OVERGANG. til børnehave

DEN GODE OVERGANG. til børnehave DEN GODE OVERGANG til børnehave DEN GODE OVERGANG til børnehave Indledning I Danmark går stort set alle børn i alderen 0-6 år et dagtilbud 1 hver dag. Det giver dagtilbuddene en unik rolle i forhold til

Læs mere

Frederiksbjerg Dagtilbuds kerneopgave, vision og strategi

Frederiksbjerg Dagtilbuds kerneopgave, vision og strategi 1 Frederiksbjerg Dagtilbuds kerneopgave, vision og strategi Frederiksbjerg Dagtilbud er en del af Børn og Unge i Aarhus Kommune, og dagtilbuddets kerneopgave, vision og strategi er i harmoni med magistratens

Læs mere

TILSYN Tilsynsnotat. Børnehaven Himmelblå

TILSYN Tilsynsnotat. Børnehaven Himmelblå TILSYN 2019 Tilsynsnotat Børnehaven Himmelblå 1. FAKTUELLE OPLYSNINGER Anmeldt tilsyn Institution: Børnehuset Himmelblå Dato for tilsynet: 8. marts 2019 Deltagere i tilsynsbesøget: Fra institutionen: Dagtilbudsleder

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Procesplan for udvikling af en ny læreplan for Børnehuset Troldehøjen

Procesplan for udvikling af en ny læreplan for Børnehuset Troldehøjen Procesplan for udvikling af en ny læreplan for Børnehuset Troldehøjen I Troldehøjen skal børn trives og udvikle sig i et omsorgsfuldt og trygt miljø, med nærværende voksne og gode venner. I forbindelse

Læs mere

Hvordan arbejder I med læring for 0-2-årige børn?

Hvordan arbejder I med læring for 0-2-årige børn? Hvordan arbejder I med læring for 0-2-årige børn? Med dialogkortene du nu har i hånden får du mulighed for sammen med kollegaer at reflektere over jeres arbejde med de 0-2-årige børns læring. Dialogkortene

Læs mere

Inspiration til arbejdet med udvikling af inkluderende læringsmiljøer og et differentieret forældresamarbejde

Inspiration til arbejdet med udvikling af inkluderende læringsmiljøer og et differentieret forældresamarbejde KONFERENCE Inspiration til arbejdet med udvikling af inkluderende læringsmiljøer og et differentieret forældresamarbejde LÆRINGSKONSULENTERNE Den styrkede pædagogiske læreplan er det nationale grundlag

Læs mere

Rapport for Svendborg kommune. Legestuen 'Dagplejen Oure/Vejstrup'

Rapport for Svendborg kommune. Legestuen 'Dagplejen Oure/Vejstrup' Rapport for Svendborg kommune Legestuen 'Dagplejen Oure/Vejstrup' MEDARBEJDERNES SELVVURDERING MEDARBEJDERNES SELVVURDERING 6 = Har Besvarelserne 'Har ' bruges ikke i beregning af gennemsnit. procenten

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

9 punkts plan til Afrapportering

9 punkts plan til Afrapportering 9 punkts plan til Afrapportering Punkt 1 Status på det overordnede arbejde med læreplaner Vi er blevet inspireret af Fremtidens dagtilbud og arbejder med aktivitetstemaer og dannelses temaer. Alle afdelinger

Læs mere

En styrket pædagogisk læreplan

En styrket pædagogisk læreplan En styrket pædagogisk læreplan Hvad er det nye? Oplæg af Joan Lindskov Landskonferencen Kvalitet i dagplejen 2018 Hjælp fra FOA Hvad er en pædagogisk læreplan? Loven beskriver, hvad der skal arbejdes med

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dalumgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dalumgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 9 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 7 % - Observatører 1 % Forældre 11 31 % Ældste børn 0 0 % Rapporten består

Læs mere

Pædagogiske læringsmiljøer, evalueringskultur. der skaber en meningsfuld

Pædagogiske læringsmiljøer, evalueringskultur. der skaber en meningsfuld Pædagogiske læringsmiljøer, der skaber en meningsfuld evalueringskultur Peter Rod, partner, Blichfeldt & Rod og Charlotte Wiitanen, dagtilbudsleder, Lyngby-Taarbæk Kommune Evalueringskultur Loven siger:

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Virkensbjerget Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Virkensbjerget Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 8 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 6 % - Observatører 1 % Forældre 13 35 % Ældste børn 4 44 % Rapporten består

Læs mere

Inspiration til arbejdet med udvikling af inkluderende læringsmiljøer og et differentieret forældresamarbejde

Inspiration til arbejdet med udvikling af inkluderende læringsmiljøer og et differentieret forældresamarbejde KONFERENCE Inspiration til arbejdet med udvikling af inkluderende læringsmiljøer og et differentieret forældresamarbejde LÆRINGSKONSULENTERNE Den styrkede pædagogiske læreplan er det nationale fundament

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Midgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Midgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 7 58 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 5 50 % - Observatører 1 % Forældre 19 34 % Ældste børn 2 29 % Rapporten

Læs mere

RESULTATRAPPORT RAMBØLL LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING. Nørrelandskirkens Børnehus Kommunale institutioner Holstebro Kommune

RESULTATRAPPORT RAMBØLL LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING. Nørrelandskirkens Børnehus Kommunale institutioner Holstebro Kommune RAMBØLL LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Lege- og Læringsmiljøvurvering 218 RESULTATRAPPORT Nørrelandskirkens Børnehus Kommunale institutioner Holstebro Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRODUKTION 4 2 LÆSEVEJLEDNING

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Afrodite Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Afrodite Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 10 91 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 7 88 % - Observatører 2 % Forældre 23 43 % Ældste børn 11 58 % Rapporten

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dragebakken Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dragebakken Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 8 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 6 % - Observatører 1 % Forældre 19 41 % Ældste børn 4 36 % Rapporten består

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Stjernen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Stjernen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 11 69 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 9 64 % - Observatører 1 % Forældre 38 43 % Ældste børn 10 50 % Rapporten

Læs mere

Odense Kommune Holluf Pile-Tingkjær Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Odense Kommune Holluf Pile-Tingkjær Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Odense LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 89 89 % - Ledere 8 89 % - Medarbejdere 66 90 % - Observatører 15 83 % Forældre 205 41 % Ældste børn

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dragen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dragen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 15 65 % - Ledere 1 100 % - Medarbejdere 10 56 % - Observatører 4 100 % Forældre 43 45 % Ældste børn 8 35

Læs mere

Odense Kommune Højme-Rasmus Rask Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Odense Kommune Højme-Rasmus Rask Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Odense LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 84 97 % - Ledere 8 100 % - Medarbejdere 61 97 % - Observatører 15 94 % Forældre 211 46 % Ældste børn

Læs mere

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring 2015-16 i Torsted Børns lyst og motivation til at lære Læring: Fokus: Samling af børnegrupper. Børn i dagtilbud opnår almen dannelse Inklusion: Fokus:

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

På nuværende tidspunkt er det kun det ene tværgående overordnede læringsmål, der er formuleret.

På nuværende tidspunkt er det kun det ene tværgående overordnede læringsmål, der er formuleret. Input til dialogmøde med Undervisnings- og skoleudvalget. Det nye i den styrkede læreplan er, at der nu laves et fælles sprog og retning for arbejdet i dagtilbud 0 6 år. Det skal være tydeligt, hvad der

Læs mere

Refleksionskort til at sætte fokus på proceskvalitet

Refleksionskort til at sætte fokus på proceskvalitet Udviklet og afprøvet i Herning Kommune Refleksionskort til at sætte fokus på proceskvalitet Refleksionskortene kan hjælpe det pædagogiske personale til at sætte fokus på, hvad der kendetegner det pædagogiske

Læs mere

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitik for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitikkens rammer Dagtilbudspolitikken vedrører 0-6 års området i Hedensted Kommune og skal fungere som en fælles ramme for den

Læs mere

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitik for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitikkens rammer Dagtilbudspolitikken vedrører 0-6 års området i Hedensted Kommune og skal fungere som en fælles ramme for den

Læs mere

TILSYN Tilsynsnotat. Børnehuset Petra

TILSYN Tilsynsnotat. Børnehuset Petra TILSYN 2019 Tilsynsnotat Børnehuset Petra 1. FAKTUELLE OPLYSNINGER Anmeldt tilsyn Institution: Børnehuset Petra Dato for tilsynet: 07.02.2019 Deltagere i tilsynsbesøget: Fra institutionen: Forældre: AMR

Læs mere

LÆREPLAN MED AFSÆT I DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN. Dagtilbuddets navn: Villa Berthe

LÆREPLAN MED AFSÆT I DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN. Dagtilbuddets navn: Villa Berthe LÆREPLAN MED AFSÆT I DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN Dagtilbuddets navn: Villa Berthe Udfærdiget (måned og år): Læreplanerne bliver revurderet i perioden december 2018 maj 2019 1 INDHOLD INDLEDNING...

Læs mere

Netværk 08 Brobækhus børnehave Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Netværk 08 Brobækhus børnehave Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 7 88% - Ledere 0 - Medarbejdere 7 100% - Observatører 0 Forældre 65 58% Rapporten består af fem afsnit,

Læs mere

Kommunale institutioner Grøftekanten Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Kommunale institutioner Grøftekanten Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 17 100% - Ledere 1 100% - Medarbejdere 16 100% - Observatører 0 Forældre 37 38% Ældste børn 13 38% Rapporten

Læs mere

Uanmeldt pædagogisk tilsyn i dagtilbud for 0-5 års området

Uanmeldt pædagogisk tilsyn i dagtilbud for 0-5 års området Uanmeldt pædagogisk tilsyn i dagtilbud for 0-5 års området Periode: Efterår 2018 Dagtilbud: Mariehønen Daglig leder: Signe Dall Krossøy Dato og tidspunkt: 3. januar 2019 Konsulent: Susanne Søholt Hvilke

Læs mere

TROLDEBOS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN

TROLDEBOS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN TROLDEBOS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN Distrikt Nord 23-08-2018 Indhold Det fælles pædagogiske grundlag.. 3 Det fælles tværgående mål. 3 Vi arbejder med et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø. 5 Vi samarbejder

Læs mere

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2017

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2017 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2017 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Status på det overordnede arbejde med læreplaner: Vi arbejder ud fra vores læreplaner

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Årligt møde med private daginstitutioner. 2. Oktober 2018

Årligt møde med private daginstitutioner. 2. Oktober 2018 Årligt møde med private daginstitutioner 2. Oktober 2018 Deltidspladser, Kombinationspladser Deltidsplads Af den nye Dagtilbudslov fremgår det, at alle kommuner fra 1. januar 2019 som et nyt tilbud skal

Læs mere

Faglig ledelse og udkastet til ændring af dagtilbudsloven

Faglig ledelse og udkastet til ændring af dagtilbudsloven 2017.10.19 Faglig ledelse og udkastet til ændring af dagtilbudsloven cand. pæd. Peter Rod Blichfeldt & Rod - Faglig ledelse og den styrkede pædagogiske læreplan Høj kvalitet gennem faglighed og tydelig

Læs mere

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Status på det overordnede arbejde med læreplaner: Vi arbejder ud fra vores læreplaner

Læs mere

VESTBIRK NATURBØRNEHAVE 2018

VESTBIRK NATURBØRNEHAVE 2018 VESTBIRK NATURBØRNEHAVE 2018 Udarbejdet juli 2018 Værdigrundlag - Menneskesyn Det er vores ansvar at skabe en kultur, hvor børn, forældre og personale oplever glæde, humor, anerkendelse, tillid, empati,

Læs mere

Kvalitet i dagtilbuddets pædagogiske læringsmiljøer Anne Kjær Olsen // 20. september 2017

Kvalitet i dagtilbuddets pædagogiske læringsmiljøer Anne Kjær Olsen // 20. september 2017 Kvalitet i dagtilbuddets pædagogiske læringsmiljøer Anne Kjær Olsen // 20. september 2017 Oplæg Kvalitet i dagtilbud hvad siger forskningen? Mastergruppen og den styrkede pædagogiske læreplan Fokus på

Læs mere

Kommunerapport Holstebro Kommune Daginstitutioner LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Kommunerapport Holstebro Kommune Daginstitutioner LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Kommunerapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 433 82% - Ledere 47 56% - Medarbejdere 386 86% - Observatører 0 Forældre 1.041 44% Ældste

Læs mere

Kommunerapport Holstebro Kommune Dagplejen LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Kommunerapport Holstebro Kommune Dagplejen LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Kommunerapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 166 83% - Dagplejere 166 83% - Dagplejepædagoger 0 Forældre 1.041 44% Rapporten består af

Læs mere

NOVAS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN

NOVAS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN NOVAS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN Distrikt Nord 23-08-2018 Indhold Det fælles pædagogiske grundlag.. 3 Det fælles tværgående mål. 3 Vi arbejder med et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø. 5 Vi samarbejder

Læs mere

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 Dagtilbudspolitik Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 1 Indhold Vision 3 Baggrund 3 Formål 3 Pædagogisk tilgang 4 Helhed for børnene 5 Vision I Rebild kommunes dagtilbud vil vi, at børnene skal

Læs mere

Uanmeldt pædagogisk tilsyn i dagtilbud for 0-5 års området. Periode: Efterår Dato for sidste årlige tilsyn: 18. august 2017

Uanmeldt pædagogisk tilsyn i dagtilbud for 0-5 års området. Periode: Efterår Dato for sidste årlige tilsyn: 18. august 2017 Uanmeldt pædagogisk tilsyn i dagtilbud for 0-5 års området Periode: Efterår 2018 Dato for sidste årlige tilsyn: 18. august 2017 Dagtilbud: Børnehuset Smølferne Daglig leder: Iman El-Faour Dato og tidspunkt:

Læs mere

DEN GODE OVERGANG. fra børnehave til skole

DEN GODE OVERGANG. fra børnehave til skole DEN GODE OVERGANG fra børnehave til skole DEN GODE OVERGANG fra børnehave til skole Indledning Vi skaber gode overgange for børn og unge, skriver vi i vores Børne- og Ungepolitik. Derfor har vi i Vejle

Læs mere

Oplæg om den styrkede pædagogiske læreplan V. Christina Barfoed-Høj, kontorchef i Kontor for dagtilbud

Oplæg om den styrkede pædagogiske læreplan V. Christina Barfoed-Høj, kontorchef i Kontor for dagtilbud Oplæg om den styrkede pædagogiske læreplan V. Christina Barfoed-Høj, kontorchef i Kontor for dagtilbud 1 OPLÆG OM DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN Baggrund for den styrkede pædagogiske læreplan Indhold

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

TILSYN Tilsynsnotat. Børnehuset Galaksen

TILSYN Tilsynsnotat. Børnehuset Galaksen TILSYN 2019 Tilsynsnotat Børnehuset Galaksen 1. FAKTUELLE OPLYSNINGER Anmeldt tilsyn Institution: Galaksen Dato for tilsynet: 09.01.-2019 Deltagere i tilsynsbesøget: Fra institutionen: Leder samt 2 pædagoger

Læs mere

UNDERVISNINGS - DIFFE RENTIERING I ERHVERVSUDDANNELSERNE

UNDERVISNINGS - DIFFE RENTIERING I ERHVERVSUDDANNELSERNE UNDERVISNINGS - DIFFE RENTIERING I ERHVERVSUDDANNELSERNE Udviklingsredskab Dette udviklingsredskab henvender sig til undervisere på erhvervsuddannelserne. Udviklingsredskabet guider jer igennem et selvevalueringsforløb.

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Uanmeldt pædagogisk tilsyn i dagtilbud for 0-5 års området

Uanmeldt pædagogisk tilsyn i dagtilbud for 0-5 års området Uanmeldt pædagogisk tilsyn i dagtilbud for 0-5 års området Periode: Efterår 2018 Dagtilbud: Påfuglen Daglig leder: Linda Nordam Larsen Dato og tidspunkt:12. oktober (observationer), samt møde med daglig

Læs mere

TILSYN Tilsynsnotat. Dagplejen

TILSYN Tilsynsnotat. Dagplejen TILSYN 2019 Tilsynsnotat Dagplejen 1. FAKTUELLE OPLYSNINGER Anmeldt tilsyn Institution: DAGPLEJEN Antal dagplejere: 140 Dato for tilsynet: 22/1 2019 Deltagere i tilsynsbesøget: Fra dagplejen: 3 gagplejepædagoger,

Læs mere