MED-grunduddannelse. Albertslund Kommune PUF MED-underviser Joan Bendiksen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MED-grunduddannelse. Albertslund Kommune PUF MED-underviser Joan Bendiksen"

Transkript

1 MED-grunduddannelse Albertslund Kommune PUF MED-underviser Joan Bendiksen 1

2 MED-grunduddannelsen - program Dag 1 Velkomst præsentation af program Deltagerpræsentation og forventningsafstemning Deltagernes personlige mål for MED-grunduddannelsen MED-idéen og formålet i den lokale MED-aftale Kompetenceforhold Opgaver i MED Rammer og vilkår Arbejde til næste gang, Opfølgning på personligt mål, Afrunding. Dag 2 Velkomst - præsentation af program Opfølgning på arbejde i eget MED-udvalg Repetition Information og drøftelse (medindflydelse) Retningslinjer (medbestemmelse). Repetition Opfølgning på deltagernes personlige mål Plan for fremadrettet indsats i eget MED-udvalg.

3 Præsentation Interview din sidemakker Fortæl: Navn Arbejdssted Hvad arbejder du med Rolle i MED Hvad fik dig til at stille op til MED? Hvor længe har du været med? Hvilken forskel gør det for dig, at der er et MED system?

4 Dit personlige mål Hvad vil du personligt gerne lære på MED-grunduddannelsen? Hvad vil du gerne kunne gøre godt/ endnu bedre efter MED-grunduddannelsen? 6

5 Tre-trins interview Trin 1 A interviewer B i 2 minutter Eksempler på uddybende spørgsmål Hvorfor har du valgt netop de(t) mål? Kan du forklare, hvad du mener med Hvad vil det betyde for dig at lære. Fortæl noget mere om Hvad kan du selv gøre undervejs på uddannelsen for at nå dit personlige mål? 7

6 Tre-trins interview Trin 2 B interviewer A i 2 minutter Eksempler på uddybende spørgsmål Hvorfor har du valgt netop de(t) mål? Kan du forklare, hvad du mener med Hvad vil det betyde for dig at lære? Fortæl noget mere om Hvad kan du selv gøre undervejs på uddannelsen for at nå dit personlige mål? 8

7 Tre-trins interview Trin 3 Ordet rundt Fortæl på skift hinanden, hvad jeres makker har sagt. 9

8 Opsamling i plenum 10

9 MED-idéen Opgaver i MED Kompetenceforhold Rammer og vilkår Retningslinjer Information og drøftelse

10 Dit personlige mål Hvordan passer læringsmålene for MED-grunduddannelsen med det, du gerne vil lære? Har du hørt noget, som giver dig lyst til at ændre eller tilføje noget i forhold til det, du skrev tidligere? Hvis ja, notér det her. 12

11 Uddrag af læringsmål: MED-idéen Du skal kende MED-idéen jf. MED-rammeaftalen og formålet i din lokale MED-aftale. Du kan omsætte MED-idéen til værdiskabende samarbejde i eget MED-udvalg. Du kan medvirke til at forbedre og udvikle arbejdspladsen og samarbejdet om kommunens opgaver og mål. Du skal kunne medvirke til at sikre medindflydelse og medbestemmelse for alle medarbejdere. 13

12 MED-idéen MED skal samarbejde om kommunens mål og opgaver MED skal skabe gode rammer for samarbejdet MED-samarbejdet skal skabe værdi for mål, opgaver og arbejdsmiljø 14

13 15

14 MED-idéen: 2+2=5 MED-samarbejdet skal skabe værdi for samarbejdet om kerneopgaven ved at: Understøtte kvalitet og effektivitet. Udvikle idéer og perspektiver. Kvalificere ledelsens beslutningsgrundlag. Øge den gensidige tillid på arbejdspladsen. Understøtte engagement og ejerskab. Styrke trivsel og arbejdsmiljø 16

15 Formål MED-samarbejdet skal styrke og udvikle samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere i kommunen. Alle medarbejdere skal enten direkte eller gennem en medarbejderrepræsentant have mulighed for medindflydelse og medbestemmelse på egne arbejdsforhold og på rammerne for arbejdet. 17

16 18

17 Formålet i den lokale MED-aftale Er at kvalificere og skabe de bedste forudsætninger for, at opgaverne i Albertslund Kommune løses til gavn for borgere og brugere. At skabe rammerne for og have fokus på en stærk og målrettet indsats for et godt og sundt arbejdsmiljø som forudsætning for trivsel og udvikling 19

18 Formålet i den lokale MED-aftale Aftalen bygger på værdierne om den nære relation mellem ledere og medarbejdere, den gensidige initiativpligt, det professionelle råderum, mangfoldighed og demokrati. Formålet er på den baggrund at skabe et godt klima for aktivt med- og modspil, der øger ansvaret og giver ejerskab og sætter retning mod fælles mål. 20

19 Opgave 1a MED-idéen og formålet i den lokale MED-aftale a) Hvad betyder formålet i jeres MEDaftale for dig? Hvad giver særlig mening for dig? Hvorfor? b) Hvordan vil du forklare formålet med MED-samarbejdet til en ny kollega? 25

20 Hvad betyder formålet i jeres MED-aftale for dig? Hvad giver særlig mening for dig? Hvorfor? B B A A A B A A B A B B 26

21 Hvordan vil du forklare formålet med MED-samarbejdet til en ny kollega? B B A A A B B A A A B B

22 Hvad står der i min MEDaftale? 1. Hvilke opgaver fremgår af den lokale MED-aftale? 2. Hvor mange møder skal I holde om året? 3. Hvordan fastlægges det, hvad der skal samarbejdes om? 4. Hvor mange må I være i et MEDudvalg? Kan det udvides? 28

23 Opgave 1b Det vil jeg gerne opnå i mit MED-samarbejde a) Hvilke resultater ønsker du at opnå i dit MED-arbejde? b) Hvad vil du selv gøre for at bidrage til at opnå det, som du ønsker? 29

24 Hvilke resultater ønsker du at opnå i dit MED-arbejde? B B A A A B A A B A B B 30

25 Hvad vil du selv gøre for at bidrage til at opnå det, du ønsker? B B A A A B B A A A B B

26 MED-idéen Opfølgning på læringsmål: Et MED-udvalg beslutter, at udvalget én gang om året vil informere resten af arbejdspladsen om, hvad der foregår i MED-udvalget. Hvor enig er du i, at dette er meningsfuldt i forhold til MEDrammeaftalens bestemmelser? 32

27 Uddrag af læringsmål: Kompetenceforhold Du kender aftalegrundlaget om kompetence i MEDrammeaftalen og den lokale MED-aftale. Du skal vide, hvad der afgør, på hvilket MED-niveau en sag skal behandles. Du kender kompetencer og roller for leder, AMR/AMG og medarbejderrepræsentant. Du kan handle aktivt i MED ud fra et kendskab til din egen og de øvrige MED-udvalgsmedlemmers kompetence og rolle. Du kan medvirke til at sikre medindflydelse og medbestemmelse for alle medarbejdere. 33

28 Kompetenceforhold Medindflydelse og medbestemmelse udøves inden for det ansvars- og kompetenceområde, som ledelsen har med hensyn til Arbejdsforhold Personaleforhold Samarbejdsforhold Arbejdsmiljøforhold. 34

29 35

30 På hvilket MED-niveau skal en sag behandles? Enhver leder, der skal træffe en MED-relevant beslutning, har pligt til at sørge for behandling af sagen i det rette MED-udvalg Det rette MED-udvalg er det udvalg, hvor der er en leder med kompetence til at træffe en beslutning om sagen, eller hvor der er en leder med kompetence til at indstille sagen til beslutning (på politisk niveau) 36

31 MED-niveauerne matcher ledelsesniveauerne Kommunalbestyrelse/ Regionsråd Direktør Hoved- MED Fagudvalg Chefer MED sektorudvalg Ledere Arbejdsplads MED 37

32 Repræsentanter i MED Ledere Medarbejderrepræsentanter Arbejdsledere som varetager arbejdsmiljøarbejdet Arbejdsmiljørepræsentanter Ledere og medarbejderrepræsentanter for selvejende institutioner på visse niveauer Alle har ret og pligt til at sætte emner på dagsordenen for MED-udvalget 38

33 Lederens rolle i MED Lederen udøver sin ledelsesret i samarbejde med de ansatte og deres repræsentanter i MED inden for rammerne af lovgivning og aftaler. Lederen skal medvirke til at sikre medarbejdernes ret til medindflydelse og medbestemmelse.

34 Medarbejderrepræsentantens rolle i MED Medarbejderrepræsentanterne varetager tilsammen alle medarbejdernes interesser og synspunkter. Det er medarbejderrepræsentanternes rolle at berige drøftelserne i MED-udvalget med deres konkrete viden om medarbejdernes synspunkter, bekymringer eller ønsker. 40

35 AMR og arbejdsleder(e) i MED-udvalg som varetager arbejdsmiljøarbejdet Skal særligt have fokus på: Arbejdsmiljørepræsentanterne repræsenterer alle medarbejdere under MED-udvalget. AMR og udpegede arbejdsledere skal bidrage i drøftelserne i MED-udvalget med deres særlige viden om arbejdsmiljø. AMR og udpegede arbejdsledere skal bidrage med viden fra arbejdsmiljøarbejdet i underliggende udvalg/arbejdsmiljøgrupper. 41

36 Formandskab for MED-udvalget Formand for MED-udvalget er typisk leder Næstformanden er valgt blandt medarbejderne Formandskabet aftaler dagsorden til MEDmøder efter input fra øvrige medlemmer 42

37 Tavshedspligt? Som hovedregel er der åbenhed og offentlighed om indholdet i MED-udvalgets møder. Undtagelsen fra hovedreglen er tavshedspligt efter forvaltningslovens 27 43

38 Opgave 2 Kompetenceforhold Hvem repræsenterer du i MED-udvalget? Hvad er din rolle i forhold til dem, som du repræsenterer? 44

39 Ordet rundt på tid

40 Talechips X 2 til hver

41 Hvilke krav stiller din rolle til din adfærd i MED-samarbejdet? 47

42 Opsamling i plenum 48

43 Kompetenceforhold Opfølgning på læringsmål: En leder informerer sit lokale MED-udvalg om, at direktionen overvejer at fusionere det område, som udvalget dækker, med et andet område. Medarbejderne siger, at dette emne skal drøftes i MED-udvalget, før der træffes beslutning. Hvor enig er du i, at det er relevant for det lokale MED-udvalg at drøfte dette emne? 49

44 Uddrag af læringsmål: Opgaver i MED Du kender MED-udvalgets gensidige pligt til at informere om og drøfte alle forhold af betydning for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. Du kender hovedudvalgets opgaver. Du kan dagsordenssætte og behandle emner i MED. Du kan inddrage og integrere arbejdsmiljø i de emner, som MED-udvalget behandler. 50

45 MED-udvalgets opgaver Arbejdsmiljøforhold Arbejdsforhold Personaleforhold Samarbejdsforhold De lovpligtige arbejdsmiljøopgaver. Se fordeling i den lokale MED-aftale

46 Med-udvalgets opgaver Arbejdsforhold Personaleforhold Samarbejdsforhold Tænk arbejdsmiljøet med, når I drøfter arbejds-personale- og samarbejdsforhold 52

47 Hovedudvalget Informere om og drøfte MED-relaterede forhold inden for Hovedudvalgets område Udføre opgaverne i bilag 2 til MED-rammeaftalen Fortolke aftalte retningslinjer Fortolke den lokale MED-aftale og behandle uoverensstemmelser Indbringe uoverensstemmelser og fortolkningsspørgsmål for parterne. Strategisk drøftelse og strategiplan 53

48 Obligatoriske opgaver Hovedudvalg - Kommuner Retningslinjer for trivselsmålinger * Redegøre for budgettets konsekvenser Retningslinjer for sygefraværssamtaler Retningslinjer for indsats mod stress Retningslinjer for indsats mod vold-mobning-chikane Overvåge og revidere retningslinjer om vold, mobning og chikane Retningslinje for beskæftigelse af personer med nedsat arbejdsevne og ledige Evaluering af anvendelse af MUS-samtaler * Retningslinjer for sundhed * Aftale anvendelse af lokalt afsatte AKUT-midler * Disse punkter kan fraviges ved enighed i hovedudvalget. Læs bilag 2 og tjek, hvad der står i den lokale MED-aftale.

49 Opgaver -øvrige MED-udvalg Kommuner Drøfte retningslinjer for oplærings- og integrationsstillinger Retningslinjer for sygefraværsstatistik og opfølgning på sygefravær * Fremlægge institutionsbaseret sygefraværsstatistik Retningslinjer om handlingsplaner ved problemer i APV Retningslinjer for stress (afhænger af beslutning i hovedudvalget) Retningslinjer for vold-mobning-chikane (afhænger af beslutning i hovedudvalget) Drøfte retningslinjer for ansættelse jf. aftale om socialt kapitel Drøfte mål for kompetenceudvikling * Drøfte sammenhæng mellem mål og kompetenceudvikling * Drøfte evaluering af kompetenceudvikling * * Disse punkter kan fraviges ved enighed i MED-udvalget. Læs bilag 3 og tjek, hvad der står i den lokale MED-aftale. 55

50 Arbejdsmiljø i MED MED-udvalget skal varetage de lovpligtige arbejdsmiljøopgaver, der er beskrevet i den lokale MED-aftale. I den lokale MED-aftale fremgår det, hvorledes man i kommunen vil styrke og effektivisere arbejdsmiljøarbejdet. Der kan være andre opgaver, aktiviteter og metoder, som følger af den lokale MED-aftale, eller lokale retningslinjer, som handler om arbejdsmiljø Husk desuden at: Drøfte de arbejdsmiljømæssige konsekvenser af de oplæg, der drøftes i MED Arbejdsmiljøarbejdet er en fælles opgave for hele MED-udvalget, ikke kun for arbejdsmiljørepræsentanter og udpegede arbejdsledere. 56

51 Arbejdsmiljøarbejdet jf. den lokale MED-aftale 57

52 Den lokale MED-aftale 10 KommuneMED har det overordnede ansvar for de strategiske arbejdsmiljøopgaver og arbejdsmiljøgrupperne har det operationelle ansvar for de daglige arbejdsmiljøopgaver, jfr. 17 og 18 i bekendtgørelse om sikkerhed og sundhed jfr. bilag F. 58

53 Den lokale MED-aftale 10 Sikkerheds- og sundhedsarbejdet styrkes som en integreret del af samarbejdsorganisationen ved:» At arbejdsmiljøinsatsen behandles i KommuneMED to gange årligt» At kommunemed en gang årligt fastlægger mål for det kommende års arbejdsmiljøarbejde, herunder vurderer hvordan hidtidige anvendte metoder og aktiviteter har styrket og effektiviseret arbejdsmiljøarbejdet 59

54 Den lokale MED-aftale» At en ændret organisering bidrager til en bredere og mere helhedsorienteret opgaveløsning» At arbejde tværgående med arbejdsmiljøtemaer i et fælles rum for sikkerhed, sundhed og samarbejde og dermed styrke og effektivisere arbejdet» At udarbejde handlingsplaner for at understøtte arbejdet for at nå målene 60

55 Opgave 3a MED-udvalgets konkrete arbejdsopgaver Arbejdsforhold Personaleforhold Arbejdsmiljøforhold Samarbejdsforhold 65

56 Opgave 3a 1 1 Ekspert gruppe Ekspert gruppe Ekspert gruppe Ekspert gruppe

57 Arbejdsforhold Personaleforhold Arbejdsmiljøforhold 3 Samarbejdsforhold 67

58 Arbejdsmiljøforhold Arbejdsforhold Personaleforhold Samarbejdsforhold

59 Opgave 3b MED-udvalgets arbejdsmiljøopgaver Hvad er dit MED-udvalgs arbejdsmiljøopgaver? Hvordan kan de integreres i MEDudvalgets andre opgaver? Hvad skal I være opmærksomme på i forhold til MED-udvalgets samspil med arbejdsmiljøgrupperne? 69

60 Opgaver i MED Opfølgning på læringsmål: Et medlem af et lokalt MED-udvalg ønsker at drøfte kompetenceudvikling på arbejdspladsen. Hvor enig er du i, at dette skal behandles i MED-udvalget? 70

61 Uddrag af læringsmål: Rammer og vilkår Du kender rammer og vilkår for MEDsamarbejdet i en politisk virkelighed, hvor noget vil være fastlagt af lovgivning, økonomiaftaler med staten etc. Du skal kunne skelne mellem og agere i forhold til det, som kommunen/regionen og herunder MED har indflydelse på og det, som er fastlagt af instanser uden for kommunen. 71

62 Rammer og vilkår for MED-samarbejdet Nogle forhold vil være fastlagt af lovgivning, økonomiaftaler med staten, overenskomster etc. Det betyder, at MED-systemet ikke har indflydelse på indholdet i disse forhold. MED-systemet har derimod indflydelse på udmøntningen af lovgivning, m.v., som har konsekvenser for personaleforhold. 72

63 73

64 Opgave 4: Rammer og vilkår Hvad har MED-systemet indflydelse på? 74

65 Rammer og vilkår Opfølgning på læringsmål: Der er indført en ny lov, der ændrer rammerne for opgavevaretagelsen på et givet arbejdsområde. Et medlem af medudvalget hævder, at MED-udvalget kan få indflydelse på udmøntningen af lovændringen. Hvor enig er du i, at MED-udvalget kan få indflydelse på en sådan udmøntning? 75

66 Udvikling af samarbejdet i dit eget MED-udvalg Overvej til næste gang: Hvad kan du gøre for at bidrage til at gøre samarbejdet i dit eget MEDudvalg endnu bedre? 76

67 Dit personlige mål Hvor langt er du nået? Hvad har du fået svar på? Hvad mangler? Hvad er det vigtigste du tager med dig fra dagen i dag? 77

68 Tak for i dag 78

MED-grunduddannelse. Albertslund Kommune PUF MED-underviser Joan Bendiksen

MED-grunduddannelse. Albertslund Kommune PUF MED-underviser Joan Bendiksen MED-grunduddannelse Albertslund Kommune PUF MED-underviser Joan Bendiksen 1 MED-grunduddannelsen Dag 2 - Program Velkomst præsentation af program Opfølgning på arbejde i eget MED-udvalg Læringsmål: Information

Læs mere

Arbejdsmiljøgruppen. Opgaver HMU Fælles - MED Drøftelse. Lokal- MED

Arbejdsmiljøgruppen. Opgaver HMU Fælles - MED Drøftelse. Lokal- MED Bilag 12 til Lokalaftale Varde Kommune Oversigt over opgavefordeling Opgaver HMU Fælles - Aftale retningslinjer - (A)For indhold og opfølgning på trivselsmålinger* 1 - (C)For sygefraværssamtaler 1 - (G)For

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

Årshjul 2013 MED Hovedudvalget

Årshjul 2013 MED Hovedudvalget Årshjul 2013 MED Hovedudvalget Ifølge MED-aftalen har MED-Hovedudvalget en række tilbagevendende Skal-opgaver hen over året. Derudover kan MED-Hovedudvalget tage alle andre relevante temaer inden for arbejds-,

Læs mere

Forhandling af lokale MED-aftaler

Forhandling af lokale MED-aftaler Forhandling af lokale MED-aftaler Maj 2018 Lars Kehlet Nørskov, FTF Sanne Kjærgaard Nikolajsen, FOA Magnus Bryde, OAO Nina Hedegaard, FTF 1 En guide til MED-forhandling Huskeliste og gode råd til jeres

Læs mere

Kernen i MED - for regionerne

Kernen i MED - for regionerne Kernen i MED - for regionerne September 2017 Magnus Bryde, OAO Lars Kehlet Nørskov, FTF Sanne Kjærgaard Nikolajsen, FOA MED-rammeaftalen 1. Kapitel 1 er til de lokale forhandlinger ( 1, 2, 3, 4 (og 5))

Læs mere

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 2. dag - Modul 1A Samarbejdssystem Ansættelse Frokost (kl. 12.30-14) Løn Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Samarbejdssystem September 2015 10-09-2015 SIDE

Læs mere

Forhandling af lokale MED-aftaler Maj 2017

Forhandling af lokale MED-aftaler Maj 2017 Forhandling af lokale MED-aftaler Maj 2017 Sanne Kjærgaard Nikolajsen, FOA Lars Kehlet Nørskov, FTF 1 En guide til MED-forhandling Huskeliste og gode råd til jeres lokale MED-aftale forhandlinger 1 MED-aftalen

Læs mere

Arbejdet i HovedMED - Kernen i MED

Arbejdet i HovedMED - Kernen i MED Arbejdet i HovedMED - Kernen i MED November 2018 Magnus Bryde, OAO Lars Kehlet Nørskov, FTF Sanne Kjærgaard Nikolajsen, FOA MED-rammeaftalen 1. Kapitel 1 er til de lokale forhandlinger ( 1, 2, 3, 4 (og

Læs mere

Arbejdet i HovedMED - Kernen i MED

Arbejdet i HovedMED - Kernen i MED Arbejdet i HovedMED - Kernen i MED November 2017 Magnus Bryde, OAO Lars Kehlet Nørskov, FTF Sanne Kjærgaard Nikolajsen, FOA MED-rammeaftalen 1. Kapitel 1 er til de lokale forhandlinger ( 1, 2, 3, 4 (og

Læs mere

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Side 75 BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Indledning Til brug for de regioner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse og

Læs mere

Information ind og ud af MED

Information ind og ud af MED Information ind og ud af MED Januar 2018 Magnus Bryde, OAO Lars Kehlet Nørskov, FTF Sanne Kjærgaard Nikolajsen, FOA Inger Winther Johannsen, Reflexio Formiddagens program Hvem repræsenterer du i MED? Gensidig

Læs mere

Kernen i MED. Torben Lenike Petersen FTF Sanne Kjærgaard Nikolajsen FOA Søren O. Nissen OAO

Kernen i MED. Torben Lenike Petersen FTF Sanne Kjærgaard Nikolajsen FOA Søren O. Nissen OAO Kernen i MED Torben Lenike Petersen FTF Sanne Kjærgaard Nikolajsen FOA Søren O. Nissen OAO 1 Der er basalt set to slags MEDudvalg! MED-aftalen har 3 niveauer De 3 procedureretningslinjer Den lokale MED-aftale

Læs mere

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet Side 1 Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet KL Sundhedskartellet Side 2 Indledning Til brug for de kommuner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse

Læs mere

Indhold Formål med aftalen. 2. Aftalens område 2. Samarbejdsværdier og opgaver 2. Information og drøftelse 3. Arbejdsmiljøet 3

Indhold Formål med aftalen. 2. Aftalens område 2. Samarbejdsværdier og opgaver 2. Information og drøftelse 3. Arbejdsmiljøet 3 coc).-- ) Aftalens område 2 nformation og drøftelse Samarbejdsværdier og opgaver 2 i Procedure for evaluering af SOSU Nords arbejdsmiljøarbejde og aftalens effekt herpå 6 Procedure for gennemførelse og

Læs mere

Styrk det strategiske arbejdsmiljøarbejde i Hoved-MED

Styrk det strategiske arbejdsmiljøarbejde i Hoved-MED Styrk det strategiske arbejdsmiljøarbejde i Hoved-MED Temadag for medlemmer af Hoved-MED 20. september 2018 Hvem er vi? AMR? TR? Medarbejderrepræsentant? Andet? Hvad er strategisk arbejdsmiljøarbejde?

Læs mere

Sanne Kjærgaard Nikolajsen Offentlig Ansattes Organisationer (LO-gruppen) KTO PUF s sekretariatsgruppe. Aftalens formål

Sanne Kjærgaard Nikolajsen Offentlig Ansattes Organisationer (LO-gruppen) KTO PUF s sekretariatsgruppe. Aftalens formål Sanne Kjærgaard Nikolajsen Offentlig Ansattes Organisationer (LO-gruppen) KTO PUF s sekretariatsgruppe Aftalens formål Skabe grundlag for forbedring og udvikling af de ansattes trivsel og sundhed på arbejdspladsen

Læs mere

Bilag til LokalMED-aftale i Skanderborg Kommune om funktionsvaretagelsen i arbejdsmiljøindsatsen Godkendt i Forhandlingsorganet den 29.

Bilag til LokalMED-aftale i Skanderborg Kommune om funktionsvaretagelsen i arbejdsmiljøindsatsen Godkendt i Forhandlingsorganet den 29. Bilag til LokalMED-aftale i Skanderborg Kommune om funktionsvaretagelsen i arbejdsmiljøindsatsen Godkendt i Forhandlingsorganet den 29. oktober 2014 Styrkelse og effektivisering af arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

Lokalaftale om MED. INDFLYDELSE og BESTEMMELSE. i Odder Kommune

Lokalaftale om MED. INDFLYDELSE og BESTEMMELSE. i Odder Kommune Lokalaftale om MED i Odder Kommune INDFLYDELSE og BESTEMMELSE Forord Denne lokale MED aftale udgør den overordnede ramme for samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere i Odder kommune. Den skal medvirke

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune ARBEJDSMILJØAFTALE FOR Aarhus Kommune Indhold Forord... 3 1 Aftalens område... 3 2 Struktur og opbygning... 3 3 Formål, aktiviteter og metode... 4 4 Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen

Læs mere

Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune

Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune 1 Hvad er MED? 3 Hvad laver MED-organisationen? 4 4 niveauer i samarbejdet 6 Hvad

Læs mere

Holmstrupgård Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård

Holmstrupgård Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård Holmstrupgård 2017-2018 Side 1 af 7 Holmstrupgård 2017-2018 Titel Retningslinje for Arbejdsmiljø Formål med retningslinjen for Arbejdsmiljø skal sikre At der udarbejdes en lokal arbejdsmiljøaftale. At

Læs mere

Katrine Nordbo Jakobsen Generelle Overenskomstforhandling

Katrine Nordbo Jakobsen Generelle Overenskomstforhandling Katrine Nordbo Jakobsen Generelle Overenskomstforhandling Lidt om mig Har været ansat som arbejdsmiljøkonsulent i KL siden 2004 Interessevaretagelse (AMR, Det central AMO-udvalg, BAR, NFA s bestyrelse,

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Indhold Forord... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5 MED udvalgenes sammensætning...

Læs mere

Arbejdsmiljøkonference

Arbejdsmiljøkonference Arbejdsmiljøkonference Onsdag den 4. oktober 2017 Dagens program 9.15-9.45 Erfaringer med MED-uddannelse i Odder Kommune Lone Bay og Torben Nielsen 9.45-10.15 Trivselsmåling 2017 Ulla Salling og Malene

Læs mere

KERNEN i MED-systemet. MED-aftalen har 3 niveauer. Septemberforliget 1899. Torben Lenike Petersen Konsulent FTF

KERNEN i MED-systemet. MED-aftalen har 3 niveauer. Septemberforliget 1899. Torben Lenike Petersen Konsulent FTF KERNEN i MED-systemet Torben Lenike Petersen Konsulent FTF Sanne Kjærgaard Nikolajsen Konsulent OAO MED-aftalen har 3 niveauer De 3 procedureretningslinjer Den lokale MED-aftale MED-rammeaftalen Septemberforliget

Læs mere

Introduktion til. MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø

Introduktion til. MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø Introduktion til MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø > 2 MED-systemet i Region Syddanmark består af 130 udvalg og 630 arbejdsmiljøgrupper MED samarbejdet I samarbejdet

Læs mere

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Politikken omfatter Arbejdsmiljø. Sygefravær. Stress Alkohol og rusmidler. Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer. Personalegoder

Læs mere

Kernen i MED. Sanne Kjærgaard Nikolajsen FOA

Kernen i MED. Sanne Kjærgaard Nikolajsen FOA Kernen i MED Sanne Kjærgaard Nikolajsen FOA 1 De 3 aftale niveauer De 3 procedureretningslinjer Den lokale MED-aftale MED-rammeaftalen 2 Fortolknings mulighederne Lokale procedureretningslinjer (aftaler)

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø Holmstrupgård September 2014 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård...3 Forord...3 Aftalens område...3 Arbejdsmiljøaftale gælder for alle ansatte på Holmstrupgård...3 Arbejdsmiljøstruktur...4

Læs mere

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato november 2011 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde

Læs mere

Arbejdsmiljø politik og drøftelse

Arbejdsmiljø politik og drøftelse Arbejdsmiljø politik og drøftelse Camilla Skytte Behrendsen og Niels Jørgen Rønje HR Personaleudvikling Arbejdsmiljø og trivsel team 23.feb. 2016 Arbejdsmiljø og trivsel team, der bl.a. arbejder med at

Læs mere

Aftale om medarbejderindflydelse gennem MIO-udvalg på Vesthimmerlands Gymnasium og HF

Aftale om medarbejderindflydelse gennem MIO-udvalg på Vesthimmerlands Gymnasium og HF Aftale om medarbejderindflydelse gennem MIO-udvalg på Vesthimmerlands Gymnasium og HF Fundamentet for aftalen er Personalestyrelsens Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder

Læs mere

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik INDHOLD FORORD 2 VISION 3 ALLERØD KOMMUNES VÆRDIGRUNDLAG 4 ALLERØD KOMMUNES MED-AFTALE 5 FORMÅL 5 HVAD KAN MED-UDVALGET TAGE STILLING TIL? 5 INFORMATION

Læs mere

KERNEN i MED-systemet

KERNEN i MED-systemet KERNEN i MED-systemet Torben Lenike Petersen Konsulent FTF Sanne Kjærgaard Nikolajsen Konsulent OAO MED-aftalen har 3 niveauer Septemberforliget 1899 Forhandlingsretten Løn Arbejdstid Ferie MED-aftalen

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Sunde medarbejdere der trives, er et aktiv for enhver arbejdsplads

Sunde medarbejdere der trives, er et aktiv for enhver arbejdsplads Strategiplan for MED og arbejdsmiljø 2018-2020 Sunde medarbejdere der trives, er et aktiv for enhver arbejdsplads Indhold Baggrund og formål... 3 MED og arbejdsmiljøarbejdet mod 2020... 4 Styrket psykiske

Læs mere

Den gode Arbejdsplads. Redskab til arbejdet med personalepolitiske aftaler

Den gode Arbejdsplads. Redskab til arbejdet med personalepolitiske aftaler Den gode Arbejdsplads Redskab til arbejdet med personalepolitiske aftaler Historik Den gode Arbejdsplads Første udgave af DGA blev lanceret i år 2000 MED-rammeaftalen blev aftalt i 1996 For 20 år siden

Læs mere

Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg. oao.dk

Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg. oao.dk Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg oao.dk 1 Kære MED-repræsentant Din opgave er at være med til at sikre, at alle medarbejdere kan få medindflydelse og medbestemmelse på deres arbejdsforhold.

Læs mere

Center for Ledelse og Personale. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk. MEDhåndbog T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Center for Ledelse og Personale. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk. MEDhåndbog T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Center for Ledelse og Personale Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund MEDhåndbog www.albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 MEDhåndbog 2. udgave, september 2012 MEDhåndbogen for Albertslund

Læs mere

I denne undersøgelse har fokus været at få belyst de administrative konsekvenser af MEDsystemet.

I denne undersøgelse har fokus været at få belyst de administrative konsekvenser af MEDsystemet. Bilag 2: Måling af administrativ tid VAKKS-metoden Det administrative tidsforbrug er i undersøgelsen målt med inspiration fra VAKKS-metoden. VAKKS står for Vurdering af Administrative Konsekvenser for

Læs mere

VÆR MED! Medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Ballerup Kommune

VÆR MED! Medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Ballerup Kommune VÆR MED! Medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Ballerup Kommune INDHOLD Ny MED-aftale i Ballerup Kommune 3 Hvad er MED? 4 Ny MED-aftale i korte budskaber 5 Hvem og hvordan i MED 6 3 niveauer

Læs mere

MED-årsplan for opgaver i kommunerne

MED-årsplan for opgaver i kommunerne MED-årsplan for opgaver i kommunerne Ansvarlig(e): Aftale om Trivsel og Sundhed Trivselsmålinger Arbejdspladsvurdering (APV) Sundhedsfremme Sammenhæng mellem ressourcer og arbejds/personaleforhold Sygefraværsstatistik

Læs mere

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2014 Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt,

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

OK 08 personalepolitiske opgaver for MED/SU

OK 08 personalepolitiske opgaver for MED/SU 08-0424 - TOPE - 07.04.2008 Kontakt: Torben Petersen (Tope) - tope@ftf.dk - Tlf: 3336 8838 OK 08 personalepolitiske opgaver for MED/SU Der er i notatet taget udgangspunkt i teksterne fra KTO/KL-forliget,

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Psykiatri og Social Januar 2016 Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Resumé over arbejdsgange vedrørende arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Generelt Lokal arbejdsmiljøaftale Dokumentation Der findes en

Læs mere

Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen

Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen Så er det igen blevet tid til valg til MED- og sikkerhedsorganisationen! Nu skydes valghandlingen for valgperioden 1. januar 2011 31. december 2013 i gang. I

Læs mere

Retningslinier i MED-udvalgene på det kommunale/regionale

Retningslinier i MED-udvalgene på det kommunale/regionale Bilag 2 til TR-uds. nr. 026 af den 25. oktober 2013 oktober 2013 Retningslinier i MED-udvalgene på det kommunale/regionale område I MED-systemet har medarbejderne ret til medindflydelse og medbestemmelse.

Læs mere

Horsens Kommunes MED-aftale 2012

Horsens Kommunes MED-aftale 2012 Horsens Kommunes MED-aftale 2012 1 Indholdsfortegnelse Forord...5 Aftalens område...6 Formål...6 Mål...6 Holdninger til arbejdet i MED-udvalg...6 MED-indflydelse og MED-bestemmelse...6 Form og struktur...7

Læs mere

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE 2 FORORD Personalepolitikken for Esbjerg Kommune indeholder de grundlæggende holdninger og visioner på personaleområdet. Personalepolitikken er således det fælles grundlag

Læs mere

Tjekliste til bilag 10 og bilag 11 i MED-håndbogen

Tjekliste til bilag 10 og bilag 11 i MED-håndbogen Bilag 12: Tjekliste til bilag og 11 Tjekliste til bilag og bilag 11 i MED-håndbogen Aftal konkrete aktiviteter/metoder AMO-bek. 20 stk. 5: (1) En beskrivelse af de aktiviteter/metoder, der kan anvendes

Læs mere

Arbejdsmiljø i MED-aftalen

Arbejdsmiljø i MED-aftalen Arbejdsmiljø i MED-aftalen Maj 2018 Nina Hedegaard, Konsulent FTF nihe@ftf.dk Spørgsmål, I ønsker svar på 5 temaer: 1. Det grundlæggende 2. Organisering 3. Hvem løser hvilke opgaver? 3. Metoder/aktiviteter

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Program

VELKOMMEN TIL. Program SOCIAL & ARBEJDSMARKED VELKOMMEN TIL Arbejdsmiljø Årsmøde 2013 SOCIAL & ARBEJDSMARKED Program 8.00 Ankomst/registrering af: Arbejdsmiljørepræsentanter der skal deltage i valget til Områdeudvalg 8.20 Valg

Læs mere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Medbestemmelse F O A F A G O G A R B E J D E Et MED-udvalg i vækst om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Et MED-udvalg i vækst er udgivet af FOA Fag og Arbejde i oktober 2005. Politisk ansvarlig:

Læs mere

Opdateret 5. februar 2014. MED-aftale. Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune. GENTOFTE KOMMUNE Personale

Opdateret 5. februar 2014. MED-aftale. Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune. GENTOFTE KOMMUNE Personale Opdateret 5. februar 2014 MED-aftale Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE Personale Godkendt af Forhandlingsorganet den 15. februar 2010 LOKALAFTALE

Læs mere

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede.

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede. HH, d. 21. juli 2010 Den nye bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Udvalgte paragraffer med 3F s kommentarer. Hvor bestemmelserne i den nye bekendtgørelse er en videreførelse fra den tidligere

Læs mere

BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE

BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE Side 61 BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE Dette bilag er de centrale parters fælles vejledning om aftale

Læs mere

Indhold 1. Indledning Organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet Aktører i arbejdsmiljøarbejdet... 2

Indhold 1. Indledning Organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet Aktører i arbejdsmiljøarbejdet... 2 Vejledning om arbejdsmiljø for præster Dato: 29. juni 2018 Sagsbehandler Marlene Dupont Indhold 1. Indledning... 2 2. Organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet... 2 3. Aktører i arbejdsmiljøarbejdet... 2

Læs mere

NÅR DET GODE ARBEJDSLIV SKABES SAMMEN FOKUS PÅ FÆLLESSKABET

NÅR DET GODE ARBEJDSLIV SKABES SAMMEN FOKUS PÅ FÆLLESSKABET NÅR DET GODE ARBEJDSLIV SKABES SAMMEN FOKUS PÅ FÆLLESSKABET Kristina Kragelund Erhvervspsykolog, cand.psych.aut kk@amcentret.dk // 26117541 Anja Dahl Erhvervspsykolog, cand.psych.aut ad@amcentret.dk //

Læs mere

Bilag 1 Funktionsvaretagelsen af arbejdsmiljøindsatsen Bilag til LokalMED-aftale i Skanderborg Kommune om funktionsvaretagelsen i arbejdsmiljøindsatsen Godkendt i Forhandlingsorganet den 29. oktober 2014

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Mariagerfjord Kommune MED-aftale Juni 2014

Mariagerfjord Kommune MED-aftale Juni 2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 1 OMRÅDE... 3 2 FORMÅL... 3 3 LOKALE AFTALEMULIGHEDER... 4 4 FORM OG STRUKTUR... 4 5 KOMPETENCE... 12 6 MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE... 12 7 INFORMATION OG DRØFTELSE...

Læs mere

BILAG 2. Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven

BILAG 2. Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven Regionshuset Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Emil Møllers Gade 14 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5005 www.fa.rm.dk BILAG 2 Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven

Læs mere

Udvikling og løsning af kerneopgaven, trivsel og robuste fællesskaber skal derfor ses som elementer, der gensidigt påvirker hinanden.

Udvikling og løsning af kerneopgaven, trivsel og robuste fællesskaber skal derfor ses som elementer, der gensidigt påvirker hinanden. Arbejdsmiljømål 2017-2018 Odder Kommunes mål og indsatser for at styrke et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø tager afsæt i den fælles forståelse og udvikling af kerneopgaven hvad er det for en

Læs mere

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse gælder for ansatte i selvejende dag- og/eller

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Side 1 af 48

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Side 1 af 48 Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse Side 1 af 48 Side 2 af 48 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kapitel 1. Rammeaftalens område, formål m.v.... 5 1. Aftalens område... 5 2. Formål... 5 3. Rammerne

Læs mere

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet.

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet. Vedrørende: Påbud vedr. overtrædelse af reglerne om formelle krav. Sagsnavn: Generelt rådgivningspåbud vedr. formelle krav Sagsnummer: 87.00.00-P20-1-12 Skrevet af: Kim Hornbæk E-mail: Kim.Hornbaek@randers.dk

Læs mere

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG APRIL 2012 VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS 8 Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2012 Layout: Operate A/S Tryk:

Læs mere

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær Arbejdsmiljømål for Odder kommune 2015-2017 Hovedudvalgets medlemmer er enige om, at målene for vores arbejdsmiljø skal fastlægges på det niveau, hvor det giver bedst mening. Mangfoldigheden af arbejdspladser

Læs mere

Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø

Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006. Denne At-vejledning

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Jounalnr. 2010022758 Center for Økonomi og Personale Dato: 1.9.2012 HR og Personalejura

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Jounalnr. 2010022758 Center for Økonomi og Personale Dato: 1.9.2012 HR og Personalejura LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Jounalnr. 2010022758 Center for Økonomi og Personale Dato: 1.9.2012 HR og Personalejura Bilag 4 MED-uddannelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune Formål Det overordnede formål for MED-uddannelsen

Læs mere

DIALOGVÆRKTØJ DRØFTELSE AF SAMMENHÆNG MELLEM RESSOURCER OG OPGAVER PÅ ARBEJDSPLADSER OG I MEDUDVALG I RANDERS KOMMUNE

DIALOGVÆRKTØJ DRØFTELSE AF SAMMENHÆNG MELLEM RESSOURCER OG OPGAVER PÅ ARBEJDSPLADSER OG I MEDUDVALG I RANDERS KOMMUNE DIALOGVÆRKTØJ DRØFTELSE AF SAMMENHÆNG MELLEM RESSOURCER OG OPGAVER PÅ ARBEJDSPLADSER OG I MEDUDVALG I RANDERS KOMMUNE Rammer for drøftelse af ressourcer og arbejdsmængde på arbejdspladsen Budget på MED

Læs mere

Bilag 10: Vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation mellem kommunen og selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med

Bilag 10: Vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation mellem kommunen og selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med Bilag 10: Vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation mellem kommunen og selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med De centrale parters fælles vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Vejledning om samarbejdet i SVAR

Vejledning om samarbejdet i SVAR September 2011 Vejledning om samarbejdet i SVAR (det strategiske virksomheds- og arbejdsmiljøråd) Samarbejdsrådet mellem Kooperationen og LO vejleder her om arbejdet i det strategiske virksomheds- og arbejdsmiljøråd,

Læs mere

JOURNAL NR. 2011/195707 131 Bilag 4: Arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune Ny lovgivning gav nye muligheder. Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om arbejdsmiljø i kraft. Den nye lovgivning har blandt

Læs mere

Samarbejde i regioner og kommuner

Samarbejde i regioner og kommuner FORBUND Samarbejde i regioner og kommuner Information om dit arbejde i MED 2 FOA MED-HOVEDUDVALG Indhold Kære MED-repræsentant 3 Din udpegning 3 Din opgave 4 MED-aftalens formål 4 MED-systemets opbygning

Læs mere

Kapitel 1: Aftalens område og formål m.v.

Kapitel 1: Aftalens område og formål m.v. 1 Svendborg Kommunes lokale MED-aftale Indledning Den lokale MED- aftale for Svendborg Kommune er udarbejdet som er en aftale, der er gældende for alle medarbejdere og er et værktøj for ledelsesrepræsentanter

Læs mere

Nye arbejdsmiljøregler

Nye arbejdsmiljøregler Nye arbejdsmiljøregler Præsentation Definitioner Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Krav til en årlig arbejdsmiljødrøftelse Uddannelse Gerne med spørgsmål undervejs Præsentation CRECEA landsdækkende,

Læs mere

Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i MED

Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i MED Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i M Supplerende vejledning til M-håndbog og ammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Mellem K og KTO og mellem K og Sundhedskartellet en supplerende vejledning

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

Strategiplan for MED og arbejdsmiljø

Strategiplan for MED og arbejdsmiljø Strategiplan for MED og arbejdsmiljø 2016-2017 Godkendt i HMU den 15.12.2015 Justeret i HMU den 29.11.2016 Indhold Forord... 3 Holdninger... 3 Indsatser og mål... 4 Indsatsområder... 5 Mål og succeskriterier...

Læs mere

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet 1. Indledning Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet I henhold til Finansministeriets cirkulære af 1. juni 2011 om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder

Læs mere

MED-aftalen er indgået i en tillidsfuld og konstruktiv proces mellem repræsentanter for hovedorganisationerne (LO, FTF og AC) og Viborg Kommune.

MED-aftalen er indgået i en tillidsfuld og konstruktiv proces mellem repræsentanter for hovedorganisationerne (LO, FTF og AC) og Viborg Kommune. Indhold Forord... 3 Formål... 4 Indhold... 4 Form og struktur... 6 Hovedudvalgets sammensætning... 7 Arbejdsmiljø... 7 Tillidsvalgte... 8 Uddannelse... 9 Rammen... 9 Aftalens område... 9 Ikrafttræden,

Læs mere

Kommunikation og sammenhængskraft i MED-systemet. Få jeres budskaber ud

Kommunikation og sammenhængskraft i MED-systemet. Få jeres budskaber ud Kommunikation og sammenhængskraft i MED-systemet Få jeres budskaber ud Udfordringer Hvordan kommunikerer vi, så budskabet bliver opfanget, forstået og anvendt? Hvordan kommunikerer vi, så MED-udvalgets

Læs mere

Vær MED. i en dans for alle ansatte!

Vær MED. i en dans for alle ansatte! Version 20130911/DJ Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MEDbestemmelse i Næstved Kommune Hvad er MED - hvordan skal musikken spille? MED er gensidig

Læs mere

Referat. Møde i Personalepolitisk underudvalg Onsdag den 17. september 2014, kl Mødelokale 4, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø

Referat. Møde i Personalepolitisk underudvalg Onsdag den 17. september 2014, kl Mødelokale 4, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø Referat Deltagere: Jens Andersen (formand) (afbud), Marianne Evers, Kim Leck Fischer, Jenny Heinrichs, Margit Siig Mortensen (afbud), Jes Hansen, Gunhild Krogager Carlsson (afbud), Richard Faarup (afbud),

Læs mere

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR Arbejdslivskonferencen 2016 Samarbejde mellem AMR og TR Hvad er samarbejde? Samarbejde er når den enkelte via egen motivation bidrager med relevant viden, holdninger og færdigheder (sine kompetencer) til

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE HOVED-DEL

GENTOFTE KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE HOVED-DEL GENTOFTE KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE HOVED-DEL Vedtaget den 20. marts 2017 GENTOFTE KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE (HOVED-DEL) SIDE 2 / 3 1. INDLEDNING OG MED-AFTALENS BAGGRUND OG OMRÅDE 1.1. VELKOMMEN TIL

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse ISHØJ KOMMUNE Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Ishøj Kommune 1 Indledning... 3 1. Formålet med aftalen... 4 Aftalens område og afgrænsning:... 4 2. Medindflydelse og medbestemmelse... 4 3. Struktur...

Læs mere

Bilag B - Drejebog for inddragelse af MED-systemet

Bilag B - Drejebog for inddragelse af MED-systemet 08-02-2019 Kirstine Røn Direkte: 7257 7483 Mail: krr@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-S00-59-18 Bilag B - Drejebog for inddragelse af MED-systemet Der vil i budgetlægningen for budget 2020-23 være et stort

Læs mere

I det følgende gives en gennemgang af AMO-bekendtgørelsens 20-24 punkt for punkt.

I det følgende gives en gennemgang af AMO-bekendtgørelsens 20-24 punkt for punkt. Bilag 9: Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse De centrale parters fælles vejledning om organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

MED-aftale for Greve Kommune. Aftale om medindflydelse og medbestemmelse

MED-aftale for Greve Kommune. Aftale om medindflydelse og medbestemmelse MED-aftale for Greve Kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Aftalens gyldighedsområde...3 Kapitel 2. Formål...3 Kapitel 3. Værdier...4 Kapitel 4. MED organisationens

Læs mere

Tekst i [ ]er parterne hjælpetekst til bekendtgørelsen.

Tekst i [ ]er parterne hjælpetekst til bekendtgørelsen. Bilag 10: Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse De centrale parters fælles vejledning om aftale af organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

Fra sikkerhedsorganisation til arbejdsmiljøorganisation

Fra sikkerhedsorganisation til arbejdsmiljøorganisation Fra sikkerhedsorganisation til arbejdsmiljøorganisation De nye regler 2 Intentioner med lovændringen At gøre arbejdsmiljøet til en integreret del af den strategiske tænkning på virksomheden. Styrkelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 41

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 41 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1 Område... 4 2 Formålet... 4 3 Arbejdsmiljø... 5 1. Indledning... 5 2. Aktiviteter og metoder, der styrker arbejdsmiljøindsatsen... 5 3. Varetagelse af opgaver og funktioner

Læs mere

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6 At-VEJLEDNING Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006 2 Hvad

Læs mere