Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i forskningsspørgeskemaet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i forskningsspørgeskemaet."

Transkript

1 Uddybende vejledning til DPQ Forskningsskema om psykosocialt arbejdsmiljø Konstruktion af skalaer og beregning af skalaværdier Når vi skal måle psykosocialt arbejdsmiljø ved hjælp af spørgeskemaer, har vi den udfordring, at vi skal måle nogle komplekse fænomener. De gør vi bedst ved at stille flere spørgsmål, der tillader os at belyse forskellige aspekter af de fænomener, som vi ønsker at måle. Sådan et mål, hvor der indgår flere spørgsmål, kalder vi også en skala. De fleste temaer inden for det psykiske arbejdsmiljø, som vi måler i spørgeskemaet, måler vi således ved at stille to, tre eller fire spørgsmål, som vi derefter lægges sammen i en skala for det givne aspekt af det psykosociale arbejdsmiljø. Andre temaer måler vi ved blot at stille et enkelt spørgsmål. Forskningsskemaet indeholder nedenstående 20 skalaer. Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i forskningsspørgeskemaet. Skalaen Indflydelse i arbejdet består af følgende spørgsmål 1. Har du indflydelse på, hvordan du løser dine arbejdsopgaver? 2 Har du tilstrækkelige beføjelser i forhold til det ansvar, du har i dit arbejde? 3 Har du mulighed for at træffe væsentlige beslutninger om dit arbejde? 4 Har du indflydelse på, i hvilken rækkefølge du løser dine arbejdsopgaver? Skalaen Indflydelse på arbejdstider består af følgende spørgsmål 1 Har du indflydelse på dine arbejdstider, fx hvornår du møder eller går hjem fra arbejde? 1 Har du indflydelse på, hvornår du holder pauser i løbet af arbejdsdagen? 1 Har du indflydelse på, hvornår du holder ferie og fridage? Skalaen Udviklingsmuligheder består af følgende spørgsmål 1 Giver dit arbejde dig muligheder for at udvikle dine kompetencer? 2 Har du meget varierede arbejdsopgaver? 3 Har du muligheder for at lære noget nyt gennem dit arbejde? 4 Har du gode muligheder for efter- og videreuddannelse? 1

2 Skalaen Rolleklarhed består af følgende spørgsmål 1 Er der klare mål for dit eget arbejde? 2 Ved du nøjagtigt, hvad der forventes af dig i dit arbejde? 3 Ved du, hvornår du har udført dit arbejde godt? 4 Ved du helt klart, hvad der er dine ansvarsområder? Skalaen Rollekonflikter består af følgende spørgsmål 1 Skal du gøre ting i dit arbejde, som du føler, burde gøres anderledes? 2 Bliver der stillet modstridende krav til dig i dit arbejde? 3 Indeholder dit arbejde opgaver, der er i modstrid med dine personlige værdier? 4 Må du nogle gange afslutte en opgave, før du føler, du er færdig med den? Skalaen Oplevelse af mulighederne for at løse arbejdsopgaverne består af følgende spørgsmål 1 Giver forholdene på din arbejdsplads mulighed for, at du kan udføre arbejdet tilfredsstillende? 2 Har du de redskaber, du har behov for (fx hjælpemidler, værktøj, maskiner, IT-løsninger mv.), så du kan udføre arbejdet tilfredsstillende? 3 Er der nok medarbejdere på arbejde til, at du kan udføre dit arbejde tilfredsstillende? 4 Kan du udføre dit arbejde i en kvalitet, du er tilfreds med? Skalaen Unødvendige arbejdsopgaver består af følgende spørgsmål 1 Bruger du tid på arbejdsopgaver, som du har svært ved at se formålet med? 2 Bliver du på dit arbejde sat i situationer, der er unødvendigt vanskelige? 3 Bliver dit arbejde besværliggjort af uhensigtsmæssige arbejdsgange? 4 Skal du udføre arbejdsopgaver, som du synes er unødvendige? Skalaen Forudsigelighed i arbejdet består af følgende spørgsmål 1 Får du på din arbejdsplads informationer om f.eks. vigtige beslutninger, ændringer og fremtidsplaner i god tid? 2 Bliver du informeret i god tid, hvis der sker ændringer i dine arbejdsopgaver? 3 Bliver du informeret i god tid, hvis der sker ændringer i, hvem du skal arbejde sammen med? 4 Bliver du informeret i god tid, hvis der sker ændringer i dine arbejdstider? Svarkategorier for spørgsmål 1: I meget høj grad, i høj grad, delvist, i lav grad, i meget lav grad. Svarkategorier for spørgsmål 2-4: Altid, ofte, nogle gange, af og til, aldrig/næsten aldrig Krav i arbejdet Skalaen Arbejdstempo består af følgende spørgsmål 1 Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt? 2 Er arbejdstempoet så højt, at det påvirker kvaliteten af dit arbejde? Svarkategorier: Altid, ofte, nogle gange, af og til, aldrig/næsten aldrig 2

3 Skalaen Arbejdsmængde består af følgende spørgsmål 1 Hvor ofte sker det, at du ikke når alle dine arbejdsopgaver? 2 Hvor ofte får du uventede arbejdsopgaver, der sætter dig under tidspres? 3 Hvor ofte har du tidsfrister, der er svære at overholde? 4 Kommer du bagud med dit arbejde? Svarkategorier: Altid, ofte, nogle gange, af og til, aldrig/næsten aldrig Skalaen Følelsesmæssige krav består af følgende spørgsmål 1 Bringer dit arbejde dig i følelsesmæssigt krævende situationer? 2 Har du i dit arbejde kontakt til personer, der er modvillige eller aggressive overfor dig? 3 Har du i forbindelse med dit arbejde relationer, der er følelsesmæssigt vanskelige at håndtere? 4 Har du i dit arbejde kontakt til personer, der befinder sig i vanskelige situationer (personer, der fx er ramt af alvorlig sygdom, ulykke, sorg, krise eller sociale problemer)? Svarkategorier: Altid, ofte, nogle gange, af og til, aldrig/næsten aldrig Skalaen Krav om at skjule følelser består af følgende spørgsmål 1 Skal du være venlig og imødekommende over for alle uanset hvordan de er over for dig? 2 Kræver dit arbejde, at du skjuler dine følelser?. Skalaen Kognitive krav består af følgende spørgsmål 1 Kræver dit arbejde maksimal opmærksomhed? 2 Skal du bearbejde store mængder information i dit arbejde? 3 Kræver dit arbejde, at du tager komplicerede beslutninger? 4 Skal du overskue mange ting på én gang i dit arbejde? Svarkategorier: Sp. 1, 2 og 3: I meget høj grad, i høj grad, delvist, i lav grad, i meget lav grad; Sp. 4 og 5: Altid, ofte, somme tider, sjældent, aldrig/næsten aldrig. Skalaen Grænseløst arbejde består af følgende spørgsmål 1 Hvor ofte står du til rådighed for dit arbejde udenfor din normale arbejdstid? 2 Hvor ofte arbejder du hjemme udenfor normal arbejdstid, fx om aftenen, i weekender eller ferier? 3 Hvor ofte arbejder du på dage, hvor du egentlig har fri, fx i weekender, fridage eller ferier? 4 Hvor ofte er det nødvendigt at arbejde over, dvs. udover din aftalte eller forventede Svarkategorier: Altid, ofte, nogle gange, af og til, aldrig/næsten aldrig. Interpersonelle relationer i arbejdet: Ledelse og samarbejde Skalaen Social støtte fra kolleger består af følgende spørgsmål 1 Kan du få praktisk hjælp til arbejdet af dine kolleger, hvis du får brug for det? 2 Kan du få råd og vejledning af dine kolleger, hvis du får brug for det? 3 Kan du tale med dine kolleger om det, hvis du oplever problemer i arbejdet? 4 Er du og dine kolleger opmærksomme på hinandens trivsel? 3

4 Skalaen Relationer til nærmeste kolleger består af følgende spørgsmål 1 Hjælper I kolleger, der har for meget at lave, der, hvor du arbejder? 2 Er der en følelse af sammenhold og samhørighed blandt dig og dine kolleger? 3 Er du og dine kolleger enige om, hvad der er det vigtigste i jeres arbejdsopgaver? 4 Er du og dine kolleger gode til at samarbejde, når der opstår problemer, der kræver fælles løsninger? Skalaen Tillid til kolleger består af følgende spørgsmål 1 Holder du og dine kolleger hinanden underrettede om ting, der er vigtige for at I kan udføre arbejdet godt? 2 Har du tillid til dine kollegers evne til at gøre arbejdet godt? 3 Kan du give udtryk for dine meninger og følelser over for dine nærmeste kolleger? 4 Stoler du og dine kolleger i almindelighed på hinanden? Skalaen Social støtte fra nærmeste leder består af følgende spørgsmål 1 Kan du få praktisk hjælp til arbejdet af din nærmeste leder, hvis du får brug for det? 2 Kan du tale med din nærmeste leder om det, hvis du oplever problemer i arbejdet? 3 Følger din nærmeste leder op på samtaler om eventuelle problemer, du har oplevet i arbejdet? 4 Kan du få råd og vejledning af din nærmeste leder, hvis du får brug for det? Skalaen Relationer til nærmeste leder består af følgende spørgsmål 1 Er forholdet mellem din nærmeste leder og medarbejderne præget af gensidig respekt og anerkendelse? 2 Har din nærmeste leder stor forståelse for det arbejde, medarbejderne udfører? 3 Tager din nærmeste leder hensyn til medarbejdernes behov og synspunkter, når han eller hun træffer beslutninger? 4 Bidrager din nærmeste leder til at løse konkrete problemer i hverdagen? Skalaen Ledelseskvalitet består af følgende spørgsmål 1 Prioriterer din nærmeste leder trivslen på arbejdspladsen højt? 2 Er din nærmeste leder god til at kommunikere klare mål for arbejdet? 3 Er din nærmeste leder god til at løse konflikter? 4 Er din nærmeste leder god til at motivere medarbejderne? Skalaen Retfærdighed består af følgende spørgsmål 1 Bliver konflikter løst på en retfærdig måde? 2 Kan man få en klar begrundelse, når der træffes væsentlige beslutninger på din arbejdsplads? 3 Bliver du respekteret af ledelsen på din arbejdsplads? 4 Bliver du behandlet retfærdigt af ledelsen på din arbejdsplads? 4

5 Skalaen Medarbejderinddragelse består af følgende spørgsmål 1 Opmuntrer ledelsen dig og dine kolleger til at komme med ideer til forbedringer? 2 Er medarbejdere og ledere gode til at samarbejde om at forbedre arbejdsgangene? 3 Bliver forslag til forbedringer behandlet seriøst af ledelsen på arbejdspladsen? Skalaen Håndtering af forandringer på arbejdspladsen består af følgende spørgsmål 1 Har ledelsen informeret medarbejderne tilstrækkeligt om forandringerne på arbejdspladsen? 2 Er medarbejderne blevet inddraget tilstrækkeligt i forbindelse med forandringerne? 3 Er du generelt tilfreds med den måde, ledelsen har håndteret forandringerne på? 4 Har du forståelse for ledelsens begrundelser for at gennemføre forandringerne? Temaet Anerkendelse operationaliseres ved følgende enkeltspørgsmål 1 Bliver din arbejdsindsats anerkendt og påskønnet på din arbejdsplads? Konflikter på arbejdspladsen Temaet Trusler operationaliseres ved følgende enkeltspørgsmål Har du inden for de seneste 12 måneder været udsat for trusler i forbindelse med dit arbejde? (Med trusler menes mundtlige eller skriftlige trusler eller truende adfærd) Hvis ja, hvem er du blevet truet af? (Svarkategorier: Øverste ledelse; nærmeste leder; kolleger; underordnede; kunder, klienter, patienter, elever, pårørende m.fl.; truslerne er blevet fremsat anonymt). Temaet Vold operationaliseres ved følgende enkeltspørgsmål Har du inden for de seneste 12 måneder været udsat for fysisk vold i forbindelse med dit arbejde? Hvis ja, hvem var voldelig mod dig? (Svarkategorier: Øverste ledelse; nærmeste leder; kolleger; underordnede; kunder, klienter, patienter, elever, pårørende m.fl.). Temaet Mobning operationaliseres ved følgende enkeltspørgsmål Har du været udsat for mobning på dit nuværende arbejde inden for de seneste 12 måneder? (Mobning finder sted, når en person gentagne gange og over længere tid bliver udsat for ubehagelige eller negative handlinger på sit arbejde. For at kunne sige, at noget er mobning må den, der bliver mobbet, føle, at det er svært at forsvare sig). Hvis ja, hvem var det, som mobbede dig? (Svarkategorier: Øverste ledelse; nærmeste leder; kolleger; underordnede; kunder, klienter, patienter, elever, pårørende m.fl.). 5

6 Temaet Seksuel chikane operationaliseres ved følgende enkeltspørgsmål Har du inden for de seneste 12 måneder været udsat for seksuel chikane på din arbejdsplads? Hvis ja, hvem var det, der udsatte dig for seksuel chikane? (Svarkategorier: Øverste ledelse; nærmeste leder; kolleger; underordnede; kunder, klienter, patienter, elever, pårørende m.fl.). Temaet Diskrimination/dårlig behandling operationaliseres ved følgende enkeltspørgsmål Har du inden for de seneste 12 måneder oplevet at blive diskrimineret eller dårligt behandlet på din arbejdsplads på grund af f.eks. dit køn, din alder, din etnicitet, din religion, dit helbred eller din seksuelle orientering? Hvis ja, hvem diskriminerede dig eller behandlede dig dårligt? (Svarkategorier: Øverste ledelse; nærmeste leder; kolleger; underordnede; kunder, klienter, patienter, elever, pårørende m.fl.). Temaet Chikane operationaliseres ved følgende enkeltspørgsmål Har du inden for de seneste 12 måneder oplevet at blive chikaneret af kunder, klienter, patienter, elever eller pårørende i forbindelse med dit arbejde? (Chikane finder sted, når en person bliver udsat for krænkende handlinger, trusler eller forfølgelse fra personer, man har kontakt til gennem sit arbejde fx kunder, klienter, patienter, elever eller deres pårørende, men ikke kolleger, overordnede eller underordnede). Hvis ja, hvordan har chikanen fundet sted? Jeg er blevet opsøgt på min arbejdsplads Jeg er blevet opsøgt uden for min arbejdsplads, fx derhjemme eller ude i byen Jeg har oplevet chikane via sociale medier på internettet Jeg har oplevet chikane via telefon, SMS, eller brev Andet Reaktioner på arbejdssituationen Skalaen Oplevelse af mening i arbejdet består af følgende spørgsmål 1 Føler du dig motiveret og engageret i dit arbejde? 2 Er dine arbejdsopgaver meningsfulde? 3 Synes du, at dine arbejdsopgaver er interessante og inspirerende? 4 Giver dit arbejde dig selvtillid og arbejdsglæde? Skalaen Involvering i arbejdspladsen består af følgende spørgsmål 1 Vil du anbefale andre at søge en stilling på din arbejdsplads? 2 Fortæller du dine venner, at din arbejdsplads er et godt sted at arbejde? 3 Er du stolt over at arbejde på din arbejdsplads? 4 Inspirerer din arbejdsplads dig til at yde dit bedste? 6

7 Skalaen Engagement består af følgende spørgsmål 1 Jeg føler mig fuld af energi, når jeg er på arbejde 2 Jeg er entusiastisk omkring mit arbejde 3 Jeg føler mig glad, når jeg arbejder intensivt 4 Jeg føler mig stærk og energisk, når jeg er på arbejde 5 Jeg er stolt af det arbejde, jeg udfører 6 Jeg er opslugt af mit arbejde 7 Når jeg står op om morgenen, har jeg lyst til at gå på arbejde 8 Jeg bliver inspireret af mit arbejde 9 Når jeg arbejder, glemmer jeg tid og sted Svarkategorier: Aldrig, næsten aldrig, sjældent, nogle gange, ofte, meget ofte, altid. Skalaen Usikkerhed i ansættelsen består af følgende spørgsmål 1 Er du bekymret for at blive arbejdsløs? 2 Er du bekymret for, at det kan blive svært at finde et nyt job, hvis du bliver arbejdsløs? 3 Er du bekymret for, at du mod din vilje forflyttes til andet arbejde?. Temaet Selvrapporteret stress operationaliseres ved følgende enkeltspørgsmål 1 Hvor ofte har du følt dig stresset inden for de seneste to uger? Svarkategorier: Hele tiden, ofte, somme tider, sjældent, aldrig. 2 Hvad var den vigtigste kilde til din stress/at du følte dig stresset? Svarkategorier: Arbejde, privatliv, både arbejde og privatliv. Besvares kun, hvis der er svaret Hele tiden, ofte, somme tider eller sjældent i det foregående spørgsmål. Temaet Jobtilfredshed operationaliseres ved følgende enkeltspørgsmål 1 Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt tage i betragtning?** Svarkategorier: En skala fra 0 til 10, hvor 0 angiver den lavest mulige job tilfredshed og 10 angiver den højst mulige job tilfredshed. Temaet Overordnet vurdering af psykosocialt arbejdsmiljø operationaliseres ved følgende enkeltspørgsmål 1 Hvor tilfreds er du alt i alt med det psykiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads? Svarkategorier: En skala fra 0 til 10, hvor 0 angiver den lavest mulige tilfredshed og 10 angiver den højst mulige tilfredshed. Skalaen Samspil mellem arbejdsliv og privatliv består af følgende spørgsmål 1 Tager dit arbejde så meget af din energi, at det går ud over privatlivet? 2 Tager dit arbejde så meget af din tid, at det går ud over privatlivet? 3 Tager dit arbejde så meget af din opmærksomhed, at det går ud over privatlivet?. 7

8 Beregning af skalaværdier NFA anbefaler følgende fremgangsmåde i forbindelse med beregningen af skalaværdier for de skalaer, der indgår i virksomhedsskemaet. 1. Svarpersonerne tildeles en score for deres besvarelser på hvert enkelt spørgsmål. Alle spørgsmål i Virksomhedsskemaet besvares med udgangspunkt i en svarskala med fem svarkategorier. De fem svarkategorier scores som følger: a. I meget høj grad = 100 // Altid = 100 b. I høj grad = 75 // Ofte = 75 c. Delvist = 50 // Somme tider = 50 d. I lav grad = 25 // Sjældent = 25 e. I meget lav grad = 0 // Aldrig/næsten aldrig = 0 For skalaen Engagement tildeles følgende skalaværdier a. Aldrig = 0 b. Næsten aldrig = 16,6666 c. Sjældent = 33,3333 d. Nogle gange = 50 e. Ofte = 66,6666 f. Meget ofte =83,3333 g. Altid = For at måle et tema så godt som muligt, stiller vi som regel flere spørgsmål om samme tema, fx oplevelse af mening i arbejdet. Når man stiller flere spørgsmål, får man en mere præcis og pålidelig måling af temaet. Svarene på de spørgsmål, der belyser det samme tema, lægges sammen i en skala. 3. Herefter beregnes svarpersonens værdi eller score for hver skala. Skalaværdien beregnes som et simpelt gennemsnit af de scores, som hver svarperson har fået på de enkelte spørgsmål, der indgår i en skala. Der indgår som oftest fire spørgsmål i en skala, så skalaværdien bliver i dette tilfælde et gennemsnit af fire tal. En svarperson, der svarer I høj grad på tre spørgsmål og Delvist på det fjerde spørgsmål i en skala for således en skalaværdi på 68,75 ( /4). Skalaværdien vil altid ligge mellem 0 og Det er vigtigt, at man sikrer, at alle spørgsmål peger i den samme retning. Hvis et spørgsmål vender forkert i forhold til de øvrige spørgsmål i skalaen, er det vigtigt, at man koder det (jf. tildelingen af værdier i pkt. 1), så det peger i samme retning, som de øvrige spørgsmål i skalaen. 5. Hvis en svarperson ikke har svaret på alle spørgsmål i en skala, kan man bruge følgende regel: Svarpersonen får beregnet en skalaværdi, hvis svarpersonen har besvaret mindst halvdelen af de spørgsmål, der indgår i skalaen. 6. Hvis man gennemfører en spørgeskemaundersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø på en arbejdsplads, kan man beregne et gennemsnit for de enkelte skalaer både for arbejdspladsen som helhed og for arbejdspladsens enkelte afdelinger ved at beregne et gennemsnit for de relevante medarbejdere. 8

9 7. Når man har beregnet skalaværdier for de enkelte skalaer, er det vigtigt, at fortolke skalaværdierne. Skalaerne kodes således, at en høj skalaværdi viser, at det fænomen, som skalaen måler, forekommer i høj grad. En høj score på skalaen om fx indflydelse i arbejdet viser således, at svarpersonen oplever at have en høj grad af indflydelse i arbejdet, hvilket almindeligvis betragtes som en indikator på et godt psykisk arbejdsmiljø. Omvendt kan en høj score på skalaen om følelsesmæssige krav betyde, at svarpersonen oplever høje følelsesmæssige krav i arbejdet, hvilket kan indikere et psykisk belastende arbejdsmiljø. En høj skalaværdi er ikke ensbetydende med et godt psykisk arbejdsmiljø. Skalaværdierne skal således forstås og fortolkes i forhold til det fænomen, skalaen måler. 9

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet.

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet. Uddybende vejledning til NFAs virksomhedsskema og psykisk arbejdsmiljø Konstruktion af skalaer og beregning af skalaværdier Når vi skal måle psykisk arbejdsmiljø ved hjælp af spørgeskemaer, har vi den

Læs mere

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Dansk Psykosocialt Spørgeskema. I den forbindelse

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN

SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN ARBEJDETS ORGANISERING OG INDHOLD* Ved du klart, hvad der er dine ansvarsområder? Ved du hvad der forventes af dig i dit arbejde? Er dine arbejdsopgaver meningsfulde?

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

1A. Kommer du bagud med dit arbejde?

1A. Kommer du bagud med dit arbejde? 1A. Kommer du bagud med dit arbejde? 2 24 Alle svarpersoner (=46) 2 1 13 1 9 Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 1/44 1B. Har du tid nok til dine arbejdsopgaver? 3 Alle svarpersoner (=46)

Læs mere

Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen

Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen Antal inviterede: 1306 Antal besvarelser: 1022 Besvarelses procent: 78.25 % 23-09-2016

Læs mere

Hvad spørger vi om? Spørgeskemaet indeholder en række spørgsmål om dit arbejde, dit psykiske arbejdsmiljø og din trivsel.

Hvad spørger vi om? Spørgeskemaet indeholder en række spørgsmål om dit arbejde, dit psykiske arbejdsmiljø og din trivsel. Testsvar1 Testsvar2 Kære deltager Tak fordi du vil bidrage til undersøgelsen. [Indsæt kort beskrivelse af undersøgelse] Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Hvad spørger vi om? Spørgeskemaet

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer 2005 Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer I forbindelse med udviklingen af tre-dækker II har vi lagt vægt på at udvikle korte skalaer til brug for forskningen ( forskerskemaet

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

Spørgerammen for TU19

Spørgerammen for TU19 Her finder I den fælles spørgeramme, som består af 11 temaer med i alt 24 spørgsmål. Med mindre andet fremgår er svarkategorierne: 7 (i meget høj grad) - 1 (slet ikke), samt kategorien (ved ikke). Trivsel

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV Svarprocent: 87,5% Antal besvarelser: 63 Søndervangsskolen

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV Svarprocent: 87,5% Antal besvarelser: 63 Søndervangsskolen TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 8 Svarprocent: 87,% Antal besvarelser: 6 Søndervangsskolen SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivsels og psykisk APV 8 i, der

Læs mere

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d.

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Antal besvarelser: 56 Antal inviterede respondenter: 9 Besvarelsesprocent: 62,2% Baggrundsspørgsmål

Læs mere

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse 2008 15. januar 2009 Indhold Indhold 1 Læservejledning 3 2 Overordnet sammenligning af dimensioner 4 3 Kvantitative krav 5 4 Arbejdstempo 6 5 Følelsesmæssige krav

Læs mere

Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Jeksendal skolen Gennemførte 11 Inviterede 20 Svarprocent 55%

Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Jeksendal skolen Gennemførte 11 Inviterede 20 Svarprocent 55% Skanderborg Kommune Trivselsmåling 2018 Rapportspecifikationer Gennemførte 11 Inviterede 20 Svarprocent 55% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Omdømme 6 Rammer for

Læs mere

Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Skanderborg Kommune - Total Gennemførte 3810 Inviterede 5106 Svarprocent 75%

Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Skanderborg Kommune - Total Gennemførte 3810 Inviterede 5106 Svarprocent 75% Skanderborg Kommune Trivselsmåling 2018 Rapportspecifikationer Gennemførte 3810 Inviterede 5106 Svarprocent 75% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Omdømme 6 Rammer

Læs mere

SOCIALRÅDGIVERNES PSYKISKE ARBEJDSMILJØ

SOCIALRÅDGIVERNES PSYKISKE ARBEJDSMILJØ NOVEMBER 2018 DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING SOCIALRÅDGIVERNES PSYKISKE ARBEJDSMILJØ STRESS, ARBEJDSPRES OG MULIGHEDEN FOR AT LEVERE KVALITET I ARBEJDET NOVEMBER 2018 DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING SOCIALRÅDGIVERNES

Læs mere

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d.

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Antal besvarelser: 96 Antal inviterede respondenter: 146 Besvarelsesprocent: 65,8% Baggrundsspørgsmål

Læs mere

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV AMI's Model beelser: Svarprocent: % FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV RESULTATER FORDELT PÅ 01 TEMAER Ikke relevant Total 4 8 14 49% Fysiske forhold 87 13 8% Ergonomiske forhold 78 22 Oplæring,

Læs mere

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling 2013 Scenarie 1 Nuværende trivselsmåling (uændret) 98 spørgsmål Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Scenarie 2 21 spørgsmål om

Læs mere

Ringe Fri- og Efterskole. Samlet Resultat

Ringe Fri- og Efterskole. Samlet Resultat 16. februar 2010 Indhold 1 Læservejledning 3 2 Overordnet sammenligning af dimensioner 4 3 Kvantitative krav 5 4 Arbejdstempo 6 5 Følelsesmæssige krav 7 6 Indflydelse 8 7 Udviklingsmuligheder 9 8 Mening

Læs mere

Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed. 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement

Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed. 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement 8 Omdømme 9 Omdømme 10 Rammer for arbejdet 11 Rammer for arbejdet

Læs mere

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Spørgsmålene er i videst muligt omfang hentet fra nyeste nationale undersøgelser gennemført af NFA, Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 e Antal besvarelser: 19 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 1 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 1 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af enkeltspørgsmål,

Læs mere

Kommer du bagud med dit arbejde?

Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 1 1 Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 Har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Har du indflydelse på mængden af dit arbejde? 1 1 1 1 Har du stor indflydelse på beslutninger omkring dit arbejde?

Læs mere

Spørgeskema - PSYKISK ARBEJDSPLADSVURDERING 2018 - Brøndby Gymnasi... Side 1 af 22 Brøndby Gymnasium 2017/18 Bruger: KN Forside Hovedmenu Tidsregistrering Stamdata Bogdepot Log ud Kontakt Hjælp Søg Spørgeskema

Læs mere

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90%

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90% Designskolen Kolding TRIVSEL 216 Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 9 Designskolen Kolding LÆSEVEJLEDNING 1 Designskolen Kolding RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 2 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens

Læs mere

TRIVSELSRAPPORT Børn og Unge. Skovvangen dagtilbud. Medarbejderrapport

TRIVSELSRAPPORT Børn og Unge. Skovvangen dagtilbud. Medarbejderrapport TRIVSELSRAPPORT Børn og Unge Skovvangen dagtilbud Medarbejderrapport Skovvangen dagtilbud 2 Trivsel og Social Kapital Forord Kære medarbejder i Børn og Unge Hermed får du resultatet af trivselsundersøgelsen

Læs mere

TRIVSELSRAPPORT Børn og Unge. Riisvangen. Medarbejderrapport

TRIVSELSRAPPORT Børn og Unge. Riisvangen. Medarbejderrapport TRIVSELSRAPPORT Børn og Unge Riisvangen Medarbejderrapport Riisvangen 2 Trivsel og Social Kapital Forord Kære medarbejder i Børn og Unge Hermed får du resultatet af trivselsundersøgelsen blandt medarbejderne

Læs mere

TRIVSELSRAPPORT Børn og Unge. Børnehaven Bjørnbakhus. Medarbejderrapport

TRIVSELSRAPPORT Børn og Unge. Børnehaven Bjørnbakhus. Medarbejderrapport TRIVSELSRAPPORT Børn og Unge Børnehaven Bjørnbakhus Medarbejderrapport Børnehaven Bjørnbakhus 2 Trivsel og Social Kapital Forord Kære medarbejder i Børn og Unge Hermed får du resultatet af trivselsundersøgelsen

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2010

Trivselsundersøgelse 2010 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2010 Rapportspecifikationer Antal gennemførte 2834 Antal udsendte 4807 Svarprocent 59% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema

Læs mere

Antal inviterede: 2557

Antal inviterede: 2557 TRIVSELSMÅLING Ringsted Kommune Totalrapport April 2019 Antal inviterede: 2557 Antal besvarelser: 1964 Svarprocent: 77% INDHOLD OM DENNE RAPPORT 3 DASHBOARD 5 DEN SOCIALE KAPITAL I ENHEDEN 6 SAMLET SOCIAL

Læs mere

Spørgeskema. Det er vigtigt, at alle etiske regler overholdes, når man bruger skemaet:

Spørgeskema. Det er vigtigt, at alle etiske regler overholdes, når man bruger skemaet: Spørgeskema Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering og kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Når medarbejderne har udfyldt spørgeskemaerne, samles skemaerne

Læs mere

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 Rapporten er lavet d.04-10-2016 Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Undersøgelse: APV og trivselsundersøgelse 2016 Denne

Læs mere

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 Rapporten er lavet d.04-10-2016 Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Undersøgelse: APV og trivselsundersøgelse 2016 Denne

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

TRIVSELSMÅLING Langeland Kommune. Marts Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75%

TRIVSELSMÅLING Langeland Kommune. Marts Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75% TRIVSELSMÅLING 2011 Langeland Kommune Marts 2011 Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Antal besvarelser: Svarprocent: 74 Haderslev Kommune Medarbejder. Colourbox.com

Antal besvarelser: Svarprocent: 74 Haderslev Kommune Medarbejder. Colourbox.com Antal besvarelser: 2.840 Svarprocent: 74 Haderslev Kommune Medarbejder Colourbox.com RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultatet af trivselsundersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde

Læs mere

Region Sjælland Trivselsmåling 2015

Region Sjælland Trivselsmåling 2015 30-04-2015 Region Sjælland Trivselsmåling 2015 Region Sjælland (Inkluder underafdelinger) Antal besvarelser Antal inviterede Antal besvarelser Besvarelseprocent Publiceret Region Sjælland Trivselsmåling

Læs mere

Trivselsundersøgelse BRK 2016

Trivselsundersøgelse BRK 2016 Trivselsundersøgelse BRK 2016 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema 20,38% 1,66% 77,96% Distribueret Nogen svar Gennemført Respondenter:

Læs mere

TRIVSELSRAPPORT Børn og Unge. Børnehaven Skovparken. Medarbejderrapport

TRIVSELSRAPPORT Børn og Unge. Børnehaven Skovparken. Medarbejderrapport TRIVSELSRAPPORT Børn og Unge Børnehaven Skovparken Medarbejderrapport Børnehaven Skovparken 2 Trivsel og Social Kapital Forord Kære medarbejder i Børn og Unge Hermed får du resultatet af trivselsundersøgelsen

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse: Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) 2015

Spørgeskemaundersøgelse: Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) 2015 1 Spørgeskemaundersøgelse: Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) 2015 Det psykiske arbejdsmiljø Hvilken arbejdsstatus har du lige nu? Spørgsmålene handler om, hvor megen indflydelse du

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Samlet for hele Kommunen ForebyggelsesCentret Rapporten er udarbejdet af Mette Christiansen og Mikael B. Ernstsen for Langeland Kommune. Eventuelle spørgsmål bedes rettet til

Læs mere

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 Rapporten er lavet d.04-10-2016 Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Undersøgelse: APV og trivselsundersøgelse 2016 Denne

Læs mere

Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Skanderborg Kommune - Total Gennemførte 3553 Inviterede 4851 Svarprocent 73%

Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Skanderborg Kommune - Total Gennemførte 3553 Inviterede 4851 Svarprocent 73% Skanderborg Kommune Trivselsmåling 2015 Rapportspecifikationer Gennemførte 3553 Inviterede 4851 Svarprocent 73% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Omdømme 6 Arbejdsopgaver

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Haderslev Kommune Børne- og Familieservice Medarbejder. Antal besvarelser: Svarprocent: 73. Colourbox.com

Haderslev Kommune Børne- og Familieservice Medarbejder. Antal besvarelser: Svarprocent: 73. Colourbox.com Antal besvarelser: 1.261 Svarprocent: 73 Colourbox.com RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultatet af trivselsundersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 beelser: 445 Svarprocent: 83% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet ovenfor, således

Læs mere

Rundspørge til medlemmer af HK Kommunal om psykisk arbejdsmiljø. sammenlignet med

Rundspørge til medlemmer af HK Kommunal om psykisk arbejdsmiljø. sammenlignet med Rundspørge til medlemmer af om psykisk arbejdsmiljø sammenlignet med Kortlægning af danske lønmodtageres psykiske arbejdsmiljø gennemført af det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) Rundspørge

Læs mere

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 Rapporten er lavet d.04-10-2016 Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Undersøgelse: APV og trivselsundersøgelse 2016 Denne

Læs mere

Haderslev Kommune Voksen og Sundhedsservice Medarbejder. Antal besvarelser: Svarprocent: 73. Colourbox.com

Haderslev Kommune Voksen og Sundhedsservice Medarbejder. Antal besvarelser: Svarprocent: 73. Colourbox.com Haderslev Kommune Antal besvarelser: 1.013 Svarprocent: 73 Colourbox.com RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultatet af trivselsundersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 53% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes til målingen på

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 88% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelse. I rapporten benchmarkes

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 67% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes til målingen på

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 97% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: % TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet ovenfor,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 84% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelse. I rapporten benchmarkes

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 78% TRIVSELSUNDERSØGELSE 20 Trivselsundersøgelse 20 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 20 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: 97 Svarprocent: 81% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

Antal besvarelser: MTU Totalrapport Svarprocent: 80% Brøndby Kommune

Antal besvarelser: MTU Totalrapport Svarprocent: 80% Brøndby Kommune beelser: 2.030 Svarprocent: 8 OVERORDNEDE RESULTATER 01 Figuren herunder viser det gennemsnitlige resultat for de forskellige temaer i målingen. Hvert tema består af flere enkeltspørgsmål, der vises senere

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 96% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelse. I rapporten benchmarkes

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 81% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelse. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet

Læs mere

APV-KORTLÆGNING FYSISKE FORHOLD ERGONOMISKE FORHOLD. Arbejdsplads og omgivelser. Belysning. Støj/vibrationer. Rengøring. Passiv rygning.

APV-KORTLÆGNING FYSISKE FORHOLD ERGONOMISKE FORHOLD. Arbejdsplads og omgivelser. Belysning. Støj/vibrationer. Rengøring. Passiv rygning. APV-KORTLÆGNING Arbejdsplads og omgivelser Skovvej 7 33/35 - Svar% 94,3 Dato: Maj 2015 FYSISKE FORHOLD 1. Indretning 91 3 2. Pladsforhold 82 9 3 3. Temperatur 67 30 3 4. Træk 82 12 5. Ventilation 79 12

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: % TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE 20 Trivselsundersøgelse 20 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 20 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen

Læs mere

Spørgsmålene herunder vises kun for at du kan læse spørgsmålene inden de er aktive i spørgeskemaet via SafetyNet det web-baserede APV-system.

Spørgsmålene herunder vises kun for at du kan læse spørgsmålene inden de er aktive i spørgeskemaet via SafetyNet det web-baserede APV-system. Psykisk arbejdsmiljø og Trivsel: Dette Dokument viser udelukkende spørgsmål til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø og trivsel samt de generelle spørgsmål om sygefravær og udviklingssamtaler. (Ikke

Læs mere

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 printet af sorch kl. 10-03-2015 16:41:06 Kære ledere og medarbejdere i Vejle Kommune Dette er resultatet for: Aldersint. Inst. Troldebo - Labyrinten Resultatet er baseret

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Antal besvarelser: 44 Svarprocent 66,9% Rapporten er udarbejdet af interresearch a s Indhold Side Om denne

Læs mere

10. oktober Samlet resultat. Trivselsundersøgelse Aabenraa Kommune

10. oktober Samlet resultat. Trivselsundersøgelse Aabenraa Kommune 10. oktober Samlet resultat Trivselsundersøgelse Aabenraa Kommune Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved

Læs mere

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016 beelser: 5 Svarprocent: 5 TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 26 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling for medarbejdere 26 i Randers Kommune, der er

Læs mere

Trivselsmåling eget resultat og benchmark

Trivselsmåling eget resultat og benchmark Denne rapport er Region Sjællands standardrapport på baggrund af trivselsmålingen. Rapporten viser en opgørelse af arbejdspladsens score delt på dimensionerne og spørgsmålene sammenholdt med benchmark

Læs mere

Indhold. Indledning 5. Konklusion 6. Psykisk arbejdsmiljø i overblik 8. Faktorer i det psykiske arbejdsmiljø 11. Helbred og trivsel 25

Indhold. Indledning 5. Konklusion 6. Psykisk arbejdsmiljø i overblik 8. Faktorer i det psykiske arbejdsmiljø 11. Helbred og trivsel 25 1 Indhold Indledning 5 Konklusion 6 Psykisk arbejdsmiljø i overblik 8 Faktorer i det psykiske arbejdsmiljø 11 Helbred og trivsel 25 Tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet 27 Sygefravær og sygenærvær

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 2501 Inviterede 4065 Svarprocent 62% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6

Læs mere

Viborg Kommune Antal besvarelser: Svarprocent: 50 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2010

Viborg Kommune Antal besvarelser: Svarprocent: 50 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2010 Antal besvarelser: 3.747 Svarprocent: 50 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2010 FORORD 01 ønsker at skabe attraktive arbejdspladser, hvor de ansatte trives, herunder at fremme et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016 beelser: 21 TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 216 Svarprocent: % Trivselsmåling og Psykisk APV 216 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN 1 1 Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling og psykisk

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016 beelser: 18 TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 216 Svarprocent: 81,8% Trivselsmåling og Psykisk APV 216 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN 1 1 Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling og

Læs mere

Kortlægningen af det psykiske arbejdsmiljø med AMI s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Hvad betyder de forskellige dimensioner?

Kortlægningen af det psykiske arbejdsmiljø med AMI s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Hvad betyder de forskellige dimensioner? Kortlægningen af det psykiske arbejdsmiljø med AMI s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Hvad betyder de forskellige dimensioner? Formålet med dette papir er at give en kort beskrivelse af dimensionerne

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016 beelser: TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 6 Svarprocent: 95,% Trivselsmåling og Psykisk APV 6 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling og psykisk APV

Læs mere

Skemaet til de arbejdsmiljøprofessionelle Det mellemlange skema.

Skemaet til de arbejdsmiljøprofessionelle Det mellemlange skema. Skemaet til de arbejdsmiljøprofessionelle Det mellemlange skema. A. SKALAER FOR ARBEJDSRELATEREDE FAKTORER. Kvantitative krav. Den lange skala for kvantitative krav omfatter syv spørgsmål: 35a. Er det

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave Psykisk arbejdsmiljø Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. Udgave Spørgeskemaet Dette spørgeskema kan anvendes som et redskab til at kortlægge og vurdere det psykiske arbejdsmiljø.

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2017

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2017 Total beelser: 1.21 TRIVSELSUNDERSØGELSE 217 Svarprocent: 86% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 1 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2 Spørgeskema vedr det psykiske arbejdsmiljø Skemaer i alt: 34 Kommer du bagud med dit arbejde? 3 7 18 5 0 Har du tid nok til dine arbejdsområder? 0 10 13 8 2 Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt?

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til:

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til: Introduktion til: Dette er et redskab til at tage en dialog om, hvordan I trives i jeres virksomhed. Redskabet består af: Denne Introduktion En liste med Tips & Tricks til den, der leder mødet 13 kort

Læs mere

Spørgeskema til brug i forbindelse med afdækning af trivsel og social kapital

Spørgeskema til brug i forbindelse med afdækning af trivsel og social kapital Spørgeskema til brug i forbindelse med afdækning af trivsel og social kapital Dette spørgeskema består af 60 spørgsmål og er udarbejdet ud fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFAs spørgeskema

Læs mere

Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark

Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Seniorforsker Thomas Clausen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 3. november, 2014 Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Kortlægningsaktiviteter

Læs mere

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 Rapporten er lavet d.04-10-2016 Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Undersøgelse: APV og trivselsundersøgelse 2016 Denne

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere