KRAV TIL BÆRENDE UNDERLAG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KRAV TIL BÆRENDE UNDERLAG"

Transkript

1 Dato: Udgave: 2. Erstatter: KRAV TIL BÆRENDE UNDERLAG 1. Bærende underlag 2. Generelle krav til underlaget 2.1 Underlag for tagisolering Betonelementer Beton støbt på stedet Profilerede stål- og aluminiumsplader Træbaserede konstruktioner med overside af brædder, krydsfiner eller OSB-plader Eksisterende tage med tagpapdækning 2.2 Tagdækningsunderlag Brædder Krydsfiner OSB-plader Tagisolering Beton Side 1 ud af 21

2 1. BÆRENDE UNDERLAG Underlaget for tagopbygningen og underlaget direkte under tagdækningen har afgørende betydning for taget og tagdækningens levetid og funktion. I varme tage er underlaget for tagdækningen tagisoleringen, og tagkonstruktionen er underlag for tagisoleringen. Figur 1.1 Definition af tagdækningsunderlag og tagkonstruktion i varmt tag. I kolde tage er underlaget for tagdækningen krydsfiner, OSB-plader eller brædder. Samtidig er underlaget en del af tagkonstruktionen. Side 2 ud af 21

3 Figur 1.2 Definition af tagdækningsunderlag i et koldt tag. Der må derfor i varme tage stilles krav til både tagkonstruktionen og tagdækningsunderlaget. For parkeringsdæk, tagterrasser, taghaver og uisolerede tage kan underlaget for tagdækningen også være betondækkets overflade eller et afretningslag. Side 3 ud af 21

4 2. GENERELLE KRAV TIL UNDERLAGET Kravene til underlaget for tagdækning og tagisolering opstilles for at opnå den tiltænkte afvanding af taget, samt for at opnå et plant og stabilt underlag for tagdækningen. Der stilles krav til følgende egenskaber: Stivhed/nedbøjning og differensnedbøjning. Vinkeldrejning ved vederlag. Spring i overfladen. Ujævnheder i overfladen. Planhed af overfladen. Derudover stilles der ofte krav om, at tagdækningen og/eller tagisoleringen skal kunne fastgøres mekanisk til underlaget, som derfor skal sikre en forsvarlig fastgørelsesmulighed. Krav til tagunderlagets fugt- og varmetekniske egenskaber samt dimensionsstabilitet er behandlet i PTM-anvisning Fugt. Taghældningen skal være mindst 1:40 eller 2,5% (25 mm pr. m eller 1,5 ). Den anførte taghældning er nedre basismål og der kan tolereres en negativ afvigelse på 5 mm pr. meter, svarende til en i praksis minimal acceptabel hældning på 1:50. For at få en effektiv taghældning på 1:40 er det nødvendigt, at tage hensyn til nedbøjningen af tagkonstruktionen. Ved slappe tagkonstruktioner kan det være nødvendigt, at øge taghældningen for at modvirke indflydelse fra nedbøjningen. Side 4 ud af 21

5 2.1 UNDERLAG FOR TAGISOLERING I varme tage kan underlaget for tagisoleringen bestå af: Beton- og letklinkerbetonelementer Beton støbt på stedet Profilerede stål- eller aluminiumsplader Træbaserede konstruktioner med brædder, krydsfiner eller OSB-plader Eksisterende tage med tagpapdækning Hvis isoleringen udføres kileskåret kan underkonstruktionen udføres med plan overside ellers skal den udføres med et fald på mindst 1:40. Side 5 ud af 21

6 2.1.1 BETONELEMENTER Fald Betonelementer skal udlægges med det foreskrevne fald. Tolerancen på faldet er -5 mm pr. m, målt med en 2,4 m retskede. Fig : Eksempel på kontrol af fald 1:40 med 2,4 m retskede. Planhed Overfladen skal være plan og jævn. Der må ikke forekomme lunker med dybde større end 10 mm. Der må ikke forekomme grater eller grøfter med større højde/dybde end 10 mm. Side 6 ud af 21

7 Figur : Eksempel på kontrol af nedbøjning på tværs af faldet. Spring Der må ikke forekomme store spring mellem naboelementer. Det maksimalt tilladelige spring parallelt med faldet er 10 mm for spændvidder op til 6,0 m. Ved store spændvidder kan accepteres større spring, se tabel Det maksimalt tilladelige spring på tværs af faldet er 10 mm. Kravet gælder også 2,4 m på hver side af skotrender. Tabel : Maksimalt tilladelige spring parallelt med faldet. De angivne tal svarer til normal praksis hos betonelementleverandører. Springene i betondækket medfører spring i Side 7 ud af 21

8 tagdækningen og dermed en kvalitetsforringelse. Hvis dette ikke kan accepteres må der foretages en opretning med overbeton eller tilpasset isolering. Nedbøjninger for egenvægt Den maksimale nedbøjning på langs af faldet må højst være 10 mm, målt med retskede over 2,4 m. Den maksimale nedbøjning på tværs af faldet må højst være 5 mm, målt med retskede over 2,4 m. Differensnedbøjning Elementerne skal enten være samlet, således at de er låst til hinanden eller de skal være så stive, at differensnedbøjninger for halvdelen af den karakteristiske snelast maksimalt er 5 mm. Betontykkelse Betontykkelsen bør generelt ikke være mindre end 50 mm, hvis der skal anvendes mekaniske fastgørelser. Dette indebærer, at der langs tagets kanter i en bræmme på 300 mm altid skal være mindst 50 mm betontykkelse, for at kunne udføre kantfastgørelser. Dette gælder for både klæbede og mekanisk fastgjorte løsninger. Betonplader, der er tyndere end 50 mm, skal forsynes med fortykkelser på mindst 50 mm i et mønster, der muliggør fastgørelse i række med afstand på max. 900 mm og med beslagafstand på max. 300 mm. Der kan dog være tilfælde, hvor dette ikke er tilstrækkeligt. Dampspærre Hvis der skal udlægges dampspærre på betonoverfladen, stilles der skærpede krav til planhed m.v. Se afsnit Beton. Side 8 ud af 21

9 2.1.2 BETON STØBT PÅ STEDET Fald Betonoverfladen skal udlægges med det foreskrevne fald. Tolerancen på faldet er -5 mm pr. m målt med en 2,4 m retskede. Planhed Overfladen skal være plan og jævn. Der må ikke forekomme lunker med dybde større end 10 mm og grater eller grøfter med større højde/dybde end 10 mm. Nedbøjninger Den maksimale nedbøjning på langs af faldet må højst være 10 mm, målt med retskede over 2,4 m og den maksimale nedbøjning på tværs af faldet må højst være 5 mm, målt med retskede over 2,4 m. Betontykkelse Betontykkelsen må ikke være mindre end 100 mm. Dampspærre Hvis der skal udlægges dampspærre på betonoverfladen stilles skærpede krav. Se under Beton Side 9 ud af 21

10 2.1.3 PROFILEREDE STÅL- OG ALUMINIUMSPLADER Fald De profilerede plader skal udlægges med det foreskrevne fald. Tolerancen på faldet er -5 mm pr. m målt med en 2,4 m retskede. Planhed De profilerede plader skal være så stive og have så stor godstykkelse, at der ikke opstår buler, som følge af arbejdsfærdsel på taget under montage- og tagdækningsarbejdet. Spring Pladerne skal ved såvel endesamlinger som sidesamlinger være samlet med skruer eller nitter, således at der ikke opstår spring på mere end 5 mm mellem pladedelene. Differensnedbøjninger Pladerne skal være samlet med skruer eller nitter, således at differensnedbøjninger mellem naboplader undgås. Pladetykkelser og profilform De profilerede pladers tykkelse må ikke være mindre end 0,70 mm og tagopbygningens fastgørelse skal dimensioneres under hensyntagen til pladetykkelsen. Profileringen skal udføres således, at tagisoleringens vederlag udgør min. 30% af overfladen. Tagisoleringens tykkelse skal fastlægges ud fra afstanden mellem profiltoppene, vederlagsbredderne samt isoleringens styrke og stivhed. Der henvises til leverandørens anvisninger. Gennemføringer Pladerne skal forstærkes omkring gennemføringer for ovenlys, ventilationskanaler med videre, således at der ikke fås nedbøjninger, der er større end på den øvrige del af taget. Side 10 ud af 21

11 2.1.4 TRÆBASEREDE KONSTRUKTIONER MED OVERSIDE AF BRÆDDER, KRYDSFINER ELLER OSB- PLADER Generelt Krydsfinerplader skal være godkendt som tagpapunderlag. Bræddeunderlag skal udføres som angivet i afsnit Fald Underlaget skal udlægges med det foreskrevne fald. Tolerancen på faldet er -5 mm pr. m målt med en 2,4 m retskede. Planhed Overfladen skal være jævn og plan. Spring Der må ikke forekomme store spring mellem pladedele eller elementkanter. Det maksimalt tilladelige spring er 5 mm mellem elementkanter og pladedele. Differensnedbøjninger Elementerne og konstruktionerne skal enten være samlet, således at de er låst til hinanden eller de skal være så stive, at differensnedbøjninger for halvdelen af den karakteristiske snelast maksimalt udgør 5 mm. Materialetykkelse/understøtningsafstande Materialernes tykkelse skal være afpasset efter understøtningsafstandene i henhold til pladernes godkendelse og bræddespændvidden. Se nærmere i afsnit 2.2, tagdækningsunderlag. Dampspærre Hvis der skal udlægges dampspærre på træoverfladen, stilles skærpede krav til planhed m.v. Se under afsnit 2.2, tagdækningsunderlag. Side 11 ud af 21

12 2.1.5 EKSISTERENDE TAGE MED TAGPAPDÆKNING Generelt I forbindelse med udvendig merisolering og renovering af eksisterende tagpaptage udgør den gamle tagpapdækning underlag for isoleringen. For at undgå lunker i den nye tagflade og for at opnå et plant og stabilt underlag for tagdækningen, skal der stilles krav til underlaget. Kan kravene ikke opfyldes, skal tagfladen rettes op. Fald Underlagets faldforhold skal, eventuelt i kombination med ny tagisolering, sikre, at der opnås det foreskrevne fald. Planhed Overfladen skal være plan og jævn. Der må ikke forekomme lunker med dybde større end 10 mm og grater eller grøfter med større højde/dybde end 10 mm. Spring Der må ikke forekomme store spring i overfladen. Det maksimalt tilladelige spring på tværs af faldet er 10 mm. Kravet gælder også 2,4 m på hver side af skotrender. Nedbøjninger Den maksimale nedbøjning på langs af faldet må højst være 10 mm pr. m, målt med 2,4 m retskede og den maksimale nedbøjning på tværs af faldet må højst være 5 mm, målt med 2,4 m retskede. Underlaget Underlaget for den gamle tagopbygning skal give mulighed for mekanisk fastgørelse af den nye tagopbygning eller have tilstrækkelig delamineringsstyrke til, at der kan anvendes klæbning. Side 12 ud af 21

13 2.2 TAGDÆKNINGSUNDERLAG Det direkte underlag for tagdækning kan bestå af: Brædder Krydsfiner OSB-plader Tagisolering Beton Eksisterende tagpapdækning Eternitskifer Side 13 ud af 21

14 2.2.1 BRÆDDER Generelt Brædder skal være af fyr eller gran og forsynet med fer og not. Kvaliteten skal være udskud eller bedre. Der må ikke anvendes brædde-bredder over 115 mm. Fald Brædderne skal udlægges med det foreskrevne fald. Tolerancen på faldet er -5 mm pr. m, målt med 2,4 m retskede. Planhed og oplægning Bræddeoverfladen skal være plan og jævn. Brædderne skal være fri for løse knaster, revner og vankanter i oversiden. Mindre vankanter må forekomme på korte strækninger, dog højst svarende til 1,5% af en leverance. Flyverstød kan højst anvendes i hver 3. brædt, inden for samme fag og kun hvis der anvendes reducerede spændvidder. Det må dog anbefales, at der anvendes brædder med fer og not i endesamlingerne. Fugt Fugtindholdet i brædderne må højst være 20% ved oplægningen. Ved oplægningen skal der tages hensyn til fugtudvidelserne af brædderne i henhold til nedenstående tabel. Tabel : Orienterende fugeafstand mellem brædder på max. 115 mm bredde. Side 14 ud af 21

15 Tabel : Underpap på tværs af brædder. Side 15 ud af 21

16 2.2.2 KRYDSFINER Generelt Krydsfiner som underlag for tagpapdækning skal være CE-mærket og overholde reglerne for tagplader i det danske Annex og udlægges i henhold til monteringsvejledning. Krydsfineroverfladen skal være plan og jævn og være forsynet med fer og not på alle ikke understøttede sider i henhold til CE-mærkning og montageanvisning. Pladerne må kun stødes over understøtninger og skal lægges i forbandt. Der må ikke optræde spring på mere end 2 mm mellem 2 naboplader. Der kan accepteres fugeafstande på op til 5 mm. Fugtindhold i plader og fugeafstande er angivet i PTM-anvisning Fugt og Listedækning Spændvidden for krydsfinerplader fremgår af pladernes CE-mærkning, men orienterende spændvidder er som angivet i tabel Tabel Orienterende spændvidder for tagkrydsfiner til tagpapunderlag. Side 16 ud af 21

17 Tabel Orienterende fugebredder mellem krydsfinerplader. Det er også vigtigt af synsmæssige årsager, at pladerne er tilstrækkeligt stive, idet selv små nedbøjninger vil kunne ses på tagfladerne. Derfor bør man normalt ikke gå til grænsen med spændvidderne. Ved en spærafstand på 1,0 m anvendes således normalt 18 mm plader. Side 17 ud af 21

18 2.2.3 OSB-PLADER Anbefales ikke på synlige tage på grund af store fugtbevægelser, som kan give folder i tagdækningen. Side 18 ud af 21

19 2.2.4 TAGISOLERING Styrke Tagisolering skal være hård og trædefast med en karakteristisk korttidstrykstyrke på mindst 20 kn/m 2, bestemt på basis af EN 826. Side 19 ud af 21

20 2.2.5 BETON Kravene til beton, som direkte underlag for tagdækning, er angivet i det følgende. Fald Betonoverfladen skal have det foreskrevne fald. Tolerancen på faldet er -5 mm pr. m, målt med 2,4 m retskede. Planhed Overfladen skal være jævn og plan. Der må ikke forekomme lunker med større dybde end 5 mm eller grater og grøfter med større højde/dybde end 5 mm. Fugt Betonoverfladen skal være tør, det vil sige den relative fugtighed, målt 30 mm nede i betonen, må ikke overstige 90% RF. Renhed Overfladen skal være ren og fri for støv. Overfladen støvbindes med asfaltgrunder, hvis tagpapdækningen skal klæbes/svejses på. Side 20 ud af 21

21 Side 21 ud af 21

MTC. Intro. I skal i gang med et forløb, hvor i skal lærer hvordan man opbygger et varmt tag, med tagpap.

MTC. Intro. I skal i gang med et forløb, hvor i skal lærer hvordan man opbygger et varmt tag, med tagpap. Intro. I skal i gang med et forløb, hvor i skal lærer hvordan man opbygger et varmt tag, med tagpap. Opgave: Mål udvendig luft temperatur C Mål udvendig overflade temperatur på tagmembran C. Mål indvendig

Læs mere

Projektering 2. udgave

Projektering 2. udgave Tagpapbranchens Oplysningsråd Skodsborgvej 48A, 2830 Virum, Tlf. 45 85 67 11, Fax 45 85 11 75 E-mail: tor@tagpapoplys.dk www.tagpapoplys.dk TOR-anvisning 22: Projektering af tage med tagpap og tagfolie

Læs mere

MTC. Intro. I skal i gang med et forløb, hvor i skal lærer hvordan man opbygger et koldt tag, med tagpap (tagmembran).

MTC. Intro. I skal i gang med et forløb, hvor i skal lærer hvordan man opbygger et koldt tag, med tagpap (tagmembran). Intro. I skal i gang med et forløb, hvor i skal lærer hvordan man opbygger et koldt tag, med tagpap (tagmembran). Opgave: Mål udvendig luft temperatur C Mål udvendig overflade temperatur på tagmembran

Læs mere

PTM-VEJLEDNING 1B ANVENDELSE AF POLYSTYREN I VARME TAGE

PTM-VEJLEDNING 1B ANVENDELSE AF POLYSTYREN I VARME TAGE PTM-VEJLEDNING 1B ANVENDELSE AF POLYSTYREN I VARME TAGE Indledning Dette er en projekterings-, udførelses-, anvendelses- og produktanvisning fra Phønix Tag Materialer til professionelle brugere af vores

Læs mere

Lægningsvejledning TAG

Lægningsvejledning TAG Lægningsvejledning TAG BÆRENDE TAGUNDERLAG LASTKATEGORI H Tagflader, der på grund af udformning og adgangsforhold må antages ikke at blive benyttet til ophold for personer. Benyttes kun til vedligeholdelse,

Læs mere

APP Tagdækning - Lægning af APP-papper 2 dage kursus

APP Tagdækning - Lægning af APP-papper 2 dage kursus APP Tagdækning - Lægning af APP-papper 2 dage kursus Undervisningsministeriet. Maj 2012. Materialet er udviklet for Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri i samarbejde med faglærer John Rosenmeyer

Læs mere

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering I Bygningsreglementet (BR 95) kap. 7. stk. 4 står der om tagvand: Tage skal have en sådan hældning, at regn og smeltevand fra sne, på forsvarlig måde kan løbe af. Tagvand

Læs mere

Detailtegninger Autodesk Revit

Detailtegninger Autodesk Revit Indholdsfortegnelse Nr. Navn Dato Udg. B0 Brugervejledning Apr. 0 A B0 Brugervejledning Detail Components Aluprofiler Apr. 0 A B0 Brugervejledning Detail Components Diverse D0 Fibercementrenovering D0

Læs mere

Tætte taghaver, fugt, kondens og ventilation

Tætte taghaver, fugt, kondens og ventilation Fonden BYG-ERFA Hillerødvejen 120 3250 Gilleleje Telefon 82 30 30 22 mhh@byg-erfa.dk byg-erfa.dk Tætte taghaver, fugt, kondens og ventilation 7. juni 2011, Taastrup Morten Hjorslev Hansen, DUKO / Fonden

Læs mere

BAGSTOP-FUGE-METODEN. Brandsikringsmæssig foranstaltning for at hindre flammespredning til den underliggende konstruktion. Vejen, 20 maj rev.

BAGSTOP-FUGE-METODEN. Brandsikringsmæssig foranstaltning for at hindre flammespredning til den underliggende konstruktion. Vejen, 20 maj rev. BAGSTOP-FUGE-METODEN Brandsikringsmæssig foranstaltning for at hindre flammespredning til den underliggende konstruktion. Metodehæftet har afsæt i PTM-anvisninger. De beskrevne produkter, dampspærre, under-

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

BMT-Notat. Skandek tagelementer N4108-001. Gennemgang af tagelementer for fugt. Udarbejdet af: NPK/sbp. Baggrund

BMT-Notat. Skandek tagelementer N4108-001. Gennemgang af tagelementer for fugt. Udarbejdet af: NPK/sbp. Baggrund BMT-Notat Skandek tagelementer N4108-001 Udarbejdet af: NPK/sbp Gennemgang af tagelementer for fugt Baggrund SkanDek Tagelementfabrik A/S producerer tagkassetter der udelukkende består af uorganisk materiale.

Læs mere

PTM-ANVISNING 8 DAMPSPÆRRE I VARME TAGE

PTM-ANVISNING 8 DAMPSPÆRRE I VARME TAGE PTM-ANVISNING 8 DAMPSPÆRRE I VARME TAGE 1. Indledning Revision af dampspærreafsnit i PTM-anvisning 3 Dette er en projekterings-, udførelses-, anvendelses- og produktanvisning fra Phønix Tag Materialer

Læs mere

Undergulve. Undergulve. Undergulve. Typer. Undergulve. Anvendelse underlag for: Brandkrav i BR10. Bjarne Lund Johansen

Undergulve. Undergulve. Undergulve. Typer. Undergulve. Anvendelse underlag for: Brandkrav i BR10. Bjarne Lund Johansen Bjarne Lund Johansen Typer På strøer eller bjælkelag bærende Svømmende på bærende underlag Til opretning af eksisterende gulve Anvendelse underlag for: TRÆ 53 Vådrum TRÆ 63+64 Trægulve Stive belægninger

Læs mere

September Specifikationer. Tagpapbranchens Oplysningsråd Anvisning 24, 5. udgave TOR

September Specifikationer. Tagpapbranchens Oplysningsråd Anvisning 24, 5. udgave TOR 245. UDGAVE September 2014 Specifikationer TOR Tagpapbranchens Oplysningsråd Anvisning 24, 5. udgave TOR har til formål at udbrede kendskabet til den rette anvendelse og opbygning af tagkonstruktioner,

Læs mere

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng.

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng. 1 Principskitse, undertag/ventilation 2 Tagfod med udhæng Afstandsliste Butyltape Rendejern 18 mm krydsfinerplade Min. 30 mm Isolering Forskalling Dampspærre Danroof Prima og Super undertag er diffusionsåbent

Læs mere

Underkonstruktion til atrium rytterlys

Underkonstruktion til atrium rytterlys ovenlysmoduler Underkonstruktion til atrium rytterlys Ny Ny Underkonstruktion til atrium rytterlys med 25-45 hældning ovenlysmoduler, der monteres som atrium rytterlys, kan fastgøres på en underkonstruktion

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

Isola To-lags Dækning

Isola To-lags Dækning Isola To-lags Dækning Isola Kraftunderlag Light Isola Kraftunderlag SBS Isola Svejseoverlag Light Isola Svejseoverlag SBS Tørre og sunde huse! Mekanisk fastgørelse Generelt Tagbelægningerne består af kraftige

Læs mere

opnå de bedste styrkeegenskaber

opnå de bedste styrkeegenskaber Profile LVL-bjælker opnå de bedste styrkeegenskaber Ultralam Produktionen af Ultralam (Profile LVL) begyndte i 2009, og foregår på fabrikken Taleon Terra, der ligger i byen Torzhok i Rusland. Taleon Terra

Læs mere

Underkonstruktion til nordlys

Underkonstruktion til nordlys ovenlysmoduler Underkonstruktion til nordlys Underkonstruktion til nordlys med 40-90 hældning ovenlysmoduler monteres i en nordlysløsning på en underkonstruktion udført i stål, træ eller beton, som afsluttes

Læs mere

MONTERING LISTEDÆKNING

MONTERING LISTEDÆKNING monteringsvejledning MONTERING LISTEDÆKNING Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui Specifikationer metoder Detaljer forentiantio hældningstage experovidogqui tem- comnis eo ssuntiam utempor rem venis alis

Læs mere

Underkonstruktion til atrium lysbånd

Underkonstruktion til atrium lysbånd ovenlysmoduler Underkonstruktion til atrium lysbånd Ny Ny Underkonstruktion til atrium lysbånd med 5-25 hældning ovenlysmoduler, der monteres som atrium lysbånd, kan fastgøres på en underkonstruktion af

Læs mere

Kombitag. Sundolitt reducerer CO 2 -udledning. Økonomi Sikkerhed Effektivitet Service Miljø. Isolering til nybyggeri og renovering.

Kombitag. Sundolitt reducerer CO 2 -udledning. Økonomi Sikkerhed Effektivitet Service Miljø. Isolering til nybyggeri og renovering. Kombitag Sundolitt reducerer CO 2 -udledning September 2012 Sundolitt EPS Sundolitt Climate Økonomi Sikkerhed Effektivitet Service Miljø Sundolitt XPS Sundolitt Mineraluld Isolering til nybyggeri og renovering

Læs mere

MONTERING LISTEDÆKNING. Specifikationer og metoder Detaljer for hældningstage MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERING LISTEDÆKNING. Specifikationer og metoder Detaljer for hældningstage MONTERINGSVEJLEDNING MONTERING LISTEDÆKNING Specifikationer og metoder Detaljer for hældningstage MONTERINGSVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Forord Side 2 Listedækning, beskrivelse Side 3 Arbejdsvejledning synlig tagdækning

Læs mere

Eurofloor - gulvisolering

Eurofloor - gulvisolering 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurofloor plader 3. Montering af Eurofloor plader 3,1 Generelt 3,2 Montering over bærende gulvkonstruktion 3,3 Gulvkonstruktion med gulvvarme 3,4 Montering ovenpå terræn

Læs mere

MONTERING Mekanisk fastgjort Tagdækning

MONTERING Mekanisk fastgjort Tagdækning monteringsvejledning MONTERING Mekanisk fastgjort Tagdækning Til renovering og nye tage Indholdsfortegnelse Forord side 3 Generelt side 4 2-lags løsning side 5 Undgå folder side 7 1-lags løsning side 8

Læs mere

Underkonstruktion til vægmonteret lysbånd

Underkonstruktion til vægmonteret lysbånd ovenlysmoduler Underkonstruktion til vægmonteret lysbånd Underkonstruktion til vægmonteret lysbånd med 5-40 hældning ovenlysmoduler, der vægmonteres som lysbånd, kan fastgøres på en underkonstruktion af

Læs mere

Rockwool Hardkile Tagsystem

Rockwool Hardkile Tagsystem Rockwool Hardkile Tagsystem Med det nye Rockwool Hardkile Tagsystem opnås: Besparelse på tid og materialer Mindre spild Let udlægning Levering på miljøpalle Det nye tagsystem m færre komponenter Rockwool

Læs mere

Tagdækning skrå tage

Tagdækning skrå tage Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Tagdækning skrå tage Listedækning, plankedækning og shinglesdækning Kompendium Undervisningsministeriet. Marts 2009.Materialet er udarbejdet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

SmartWood Bjælkesystem Detaljer

SmartWood Bjælkesystem Detaljer SmartWood Bjælkesystem Detaljer Oversigt med positioner T-02 T-03 T-01 V-04 V-03 V-02 V-01 Detalje T-01 type A Detalje T-01 type B Detalje T-01 type C Detalje T-02 type A Detalje T-02 type B Detalje T-03

Læs mere

TAG SHINGLES. Spændende og elegant tagløsning

TAG SHINGLES. Spændende og elegant tagløsning TAG SHINGLES Spændende og elegant tagløsning Opnå nemt en spændende og elegant tagløsning Vælg en tagløsning, der fuldender din bolig... Tagshingles forbedrer udseendet på de fleste hustyper og gør det

Læs mere

T500. Installationer: D520 Installations-huller uden forstærkningsplade. side 21 D521 Installations-huller med forstærkningsplade. side 22.

T500. Installationer: D520 Installations-huller uden forstærkningsplade. side 21 D521 Installations-huller med forstærkningsplade. side 22. Tegningsliste, etagedæk. T500 Eksempler på opbygninger af etagedæk: D501 med udstøbning på svalehaleplader. side 2 D502 med gulvgips på trapezplader. side 3 D503 med OSB-plade på toppen. side 4 D504 med

Læs mere

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue.

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Væg på baghave siden og front siden. Plantegning 1 sal.

Læs mere

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål Odense LAVPRIS Tømmerhandel A/S Lumbyvej 75 DK-5000 Odense C Telf.: +45 66 18 27 93 Fax +45 66 18 06 30 SE nr.: 17 91 90 32 Bil-tlf.: +45 20 45 13 60 E-mail: info@olt.dk www.olt.dk Byggematerialer i topkvalitet

Læs mere

Bygherrevejledning. Renovering af tage med tagpap og folie. Udarbejdet i samarbejde med Energistyrelsen

Bygherrevejledning. Renovering af tage med tagpap og folie. Udarbejdet i samarbejde med Energistyrelsen Bygherrevejledning Renovering af tage med tagpap og folie Energibesparelse og efterisolering Udarbejdet i samarbejde med Energistyrelsen 2 Indledning Ca. 40% af Danmarks energiforbrug anvendes til bygningers

Læs mere

Tætte tage Her går det ofte galt i praksis!

Tætte tage Her går det ofte galt i praksis! Tætte tage Her går det ofte galt i praksis! Dorte Johansen Byggeskadefonden Burcharfol fra 2003 Levetid max 5 år 1 Delamineret undertag levetiden er ukendt. Reklamation overfor producenten! Duko har medført

Læs mere

Læggevejledning fer & not

Læggevejledning fer & not Læggevejledning fer & not Monteringsvejledning Huskeliste 1. Plankerne leveres pakket i plastik. Dette er for at beskytte dem under transporten. 2. Inden gulvet leveres, skal bygningen være lukket, tør

Læs mere

bips B2.290 Basisbeskrivelse - Skeletkonstruktioner er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet.

bips B2.290 Basisbeskrivelse - Skeletkonstruktioner er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 4.0 Vindspærreplade Ansvarsfraskrivelse Bygningsdelsbeskrivelsen forudsættes anvendt af personer, der er teknisk sagkyndige inden for bygningsdelsbeskrivelsens fagområder, og anvendelsen fritager ikke

Læs mere

INDHOLDTSFORTEGNELSE

INDHOLDTSFORTEGNELSE 1 INDHOLDTSFORTEGNELSE Svejseoverpap PF-5100 SBS 2 Svejseunderpap PF-3900 SBS 3 Isoroof S40M selvklæbende 4 Svejseunderpap GF-4100 5 Svejseunderpap GF-3100 5 Vindpap I-333 6 1 1 1 2 Svejse overpap PF 5100

Læs mere

stråtage Knauf Danogips 9,5 mm vindtæt gipsplade kaldet Clima Board kan anvendes ved brandsikring af stråtage.

stråtage Knauf Danogips 9,5 mm vindtæt gipsplade kaldet Clima Board kan anvendes ved brandsikring af stråtage. LETTE INDERVÆGGE MED GIPSPLADER Brandbeskyttelse / Brandsikring stråtage Knauf Danogips 9,5 mm vindtæt gipsplade kaldet Clima kan anvendes ved brandsikring af stråtage. Gipspladen kan brandteknisk bruges

Læs mere

28 Listedækning. 2. udgave Projektering og udførelse af listedækninger i tagpap. Tagpapbranchens Oplysningsråd. August 2011 Anvisning 28

28 Listedækning. 2. udgave Projektering og udførelse af listedækninger i tagpap. Tagpapbranchens Oplysningsråd. August 2011 Anvisning 28 28 Listedækning 2. udgave Projektering og udførelse af listedækninger i tagpap Tagpapbranchens Oplysningsråd August 2011 Anvisning 28 2 Indhold 0....Indledning 1....Historie 2....Tagfladens geometri 3....Bygningsfysik

Læs mere

Træspær 2. Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009. Side 2: Nye snelastregler Marts 2013. Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012

Træspær 2. Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009. Side 2: Nye snelastregler Marts 2013. Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012 Træspær 2 Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009 Side 2: Nye snelastregler Marts 2013 Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012 58 Træinformation Nye snelaster pr. 1 marts 2013 Som følge af et

Læs mere

AKRALUX GRECA. Profilerede modulplader af UV-beskyttet Polycarbonat

AKRALUX GRECA. Profilerede modulplader af UV-beskyttet Polycarbonat AKRALUX GRECA OVENLYS Profilerede modulplader af UV-beskyttet Polycarbonat Havnepladsen 12 DK-9 Frederikshavn Tlf. (+45) 98 43 02 44 Fax (+45) 98 43 82 44 info@lumex.dk www.lumex.dk AKRALUX GRECA Profilerede

Læs mere

Underkonstruktion til rytterlys med spær med 5 hældning

Underkonstruktion til rytterlys med spær med 5 hældning ovenlysmoduler Underkonstruktion til rytterlys med spær med 5 hældning Underkonstruktion til rytterlys med spær med 5 ovenlysmoduler installeret i en rytterlysløsning med spær med 5 hældning monteres på

Læs mere

Læggevejledning P A R K E T

Læggevejledning P A R K E T Læggevejledning P A R K E T For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G

Læs mere

MONTERING MEKANISK FASTGJORT TAGDÆKNING. Til renovering og nye tage MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERING MEKANISK FASTGJORT TAGDÆKNING. Til renovering og nye tage MONTERINGSVEJLEDNING MONTERING MEKANISK FASTGJORT TAGDÆKNING Til renovering og nye tage MONTERINGSVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Forord Side 3 Generelt Side 4 2-lags løsning Side 5 Undgå folder Side 7 1-lags løsning Side 8

Læs mere

Bygningsdelsjournal - PROJEKTFORSLAG

Bygningsdelsjournal - PROJEKTFORSLAG Bygningskonstruktøruddannelsen BPS/2 semester Bygningsdelsjournal - POJEKTFOSLAG E2013 A215 Tagkonstruktion A215.01 Kold tagkonstruktion med I-Bjælke Bygningsdel / emne / placering : Materialer og produkter:

Læs mere

icopal Listedækning Vi beskytter din bygning smukke vertikale linier

icopal Listedækning Vi beskytter din bygning smukke vertikale linier icopal Listedækning smukke vertikale linier Vi beskytter din bygning kvalitet og godt design Listedækning er en klassisk tagdækning, der er kendetegnet ved smukke vertikale linier. Listedækning udstråler

Læs mere

Underkonstruktion. Underkonstruktion til lysbånd og rytterlys. VELUX ovenlysmoduler. VELUX ovenlysmodul. Underkonstruktion

Underkonstruktion. Underkonstruktion til lysbånd og rytterlys. VELUX ovenlysmoduler. VELUX ovenlysmodul. Underkonstruktion ovenlysmoduler Underkonstruktion ovenlysmodul + Underkonstruktion Underkonstruktion til lysbånd og rytterlys ovenlysmoduler etableres på en underkonstruktion af enten træ, beton eller stål. Underkonstruktionen

Læs mere

At fremstille et fyrretræsgulv tager mere end 100 år. Til gengæld tager det

At fremstille et fyrretræsgulv tager mere end 100 år. Til gengæld tager det Praktiske råd Proffens tips Monteringsvejledning At fremstille et fyrretræsgulv tager mere end 100 år. Til gengæld tager det endnu længere tid at slide det op. Massive fyrretræsgulve er levende gulve.

Læs mere

Ventilation af tagkonstruktioner

Ventilation af tagkonstruktioner Ventilation af tagkonstruktioner Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA / DUKO København 14. maj 2014 Ventilation af tagkonstruktioner med lille og stor taghældning 2 Erfaringsblade : (27) 130605 (27) 131105

Læs mere

Tagisolering. Plan tagisolering. Tagkilesystem. Specialtage. Effektiv isolering til alle tage

Tagisolering. Plan tagisolering. Tagkilesystem. Specialtage. Effektiv isolering til alle tage Tagisolering Effektiv isolering til alle tage Plan tagisolering Tagkilesystem Specialtage En del af Sunde-gruppen - i Norge, Sverige, Danmark, Storbritannien, Tyskland, Spanien Med Sundolitt tagisolering

Læs mere

11 TVANGSDEFORMATIONER 1

11 TVANGSDEFORMATIONER 1 11 TVANGSDEFORMATIONER 11 TVANGSDEFORMATIONER 1 11.1 Tvangsdeformationer 2 11.1.1 Luftfugtighedens betydning 2 11.1.2 Temperaturens betydning 3 11.1.3 Lastens betydning 4 11.1.3.1 Eksempel Fuge i indervæg

Læs mere

Underkonstruktion til lysbånd

Underkonstruktion til lysbånd ovenlysmoduler Underkonstruktion til lysbånd Underkonstruktion til lysbånd med 5-25 hældning ovenlysmoduler installeret i en lysbåndsløsning monteres på en underkonstruktion af træ, stål eller beton. Underkonstruktionen

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED

MONTAGEVEJLEDNING RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED Vindspærre Dampspærre Placering i væg, tag og loft Dampspærren skal placeres på den varme side af isoleringen i boliger så tæt som muligt på de opvarmede rum. Erfaringsmæssigt

Læs mere

Kældervægge i bloksten

Kældervægge i bloksten Kældervægge i bloksten Fundament - kælder Stribefundamenter under kældervægge udføres som en fundamentsklods af beton støbt på stedet. Klodsen bør have mindst samme bredde som væggen og være symmetrisk

Læs mere

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tagdækning. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato:

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tagdækning. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Tagdækning Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse................................................

Læs mere

Hvad er tagpap... 2. Vedligehold af taget... 3 Gangbaner... 4 Drift... 4 Vedligehold... 4 Storm og usædvanlige vejrforhold... 5 Levetider...

Hvad er tagpap... 2. Vedligehold af taget... 3 Gangbaner... 4 Drift... 4 Vedligehold... 4 Storm og usædvanlige vejrforhold... 5 Levetider... www.hydrotec.dk Hvad er tagpap... 2 Vedligehold af taget... 3 Gangbaner... 4 Drift... 4 Vedligehold... 4 Storm og usædvanlige vejrforhold... 5 Levetider... 5 Tagpap adskiller sig fra andre former for

Læs mere

Facadebeklædning med ClickFals:

Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med falsede plader i stål 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Inden gulvet leveres skal huset være lukket, tørt og varmt, og indeklimaet være under kontrol (Stabil temperatur og RF %).

Inden gulvet leveres skal huset være lukket, tørt og varmt, og indeklimaet være under kontrol (Stabil temperatur og RF %). Læggevejledning 1 Indhold: Introduktion... 3 Huskeliste... 3 Modtagelse... 4 Luftfugtighed og temperatur... 4 Strøafstand... 5 Montering på eksisterende gulve eller spån/krydsfinerplader... 5 Montering

Læs mere

Finnforest Spruce den stærke allround plade

Finnforest Spruce den stærke allround plade Finnforest Spruce den stærke allround plade Finnforest Spruce allround pladen til dansk byggeri Finnforest Spruce er en krydsfinerplade af høj kvalitet til indvendig og udvendig anvendelse i byggeriet.

Læs mere

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer.

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. 1 af 5 GENNEMFØRINGER I TRÆBASEREDE (TAG)ELEMENTER Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. I det

Læs mere

Efterisolering af fladt tag

Efterisolering af fladt tag Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2016 Efterisolering af fladt tag Flade tage med tagpap er typiske for etagebyggeri opført fra 1960 til 2000, især for betonelementbyggeri. Tagene er udført

Læs mere

DS/EN 15512 DK NA:2011

DS/EN 15512 DK NA:2011 DS/EN 15512 DK NA:2011 Nationalt anneks til Stationære opbevaringssystemer af stål Justerbare pallereolsystemer Principper for dimensionering. Forord Dette nationale anneks (NA) er det første danske NA

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Dato: 22. Januar 2015 Byggepladsens adresse: Lysbrovej 13 Matr. nr. 6af AB Clausen A/S STATISK DUMENTATION Adresse: Lysbrovej

Læs mere

Taganvisning. Flade varme tage

Taganvisning. Flade varme tage Taganvisning Flade varme tage Blad 320 Dato: Februar 2008. Erstatter: Taganvisning, Februar 2006 Projektering konstruktioner Indholdsfortegnelse Projektering - Tagkonstruktioner - - - - - - Anvendelse

Læs mere

Kjellerup Fjernvarme Dato: Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning. PC Kjellerup Fjernvarme

Kjellerup Fjernvarme Dato: Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning. PC Kjellerup Fjernvarme Dato: 2017.12.15 Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning 0 1. Orientering... 2 1.1. Generelt... 2 1.2. Definitioner... 2 2. Omfang... 3 2.1. Generelt... 3 2.2. Bygningsdele... 3 2.3. Projektering... 3 2.4.

Læs mere

Ber egningstabel Juni 2017

Ber egningstabel Juni 2017 Beregningstabel Juni 2017 Beregningstabeller Alle tabeller er vejledende overslagsdimensionering uden ansvar og kan ikke anvendes som evt. myndighedsberegninger, som dog kan tilkøbes. Beregningsforudsætninger:

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

Profileret krydsfiner og OSB

Profileret krydsfiner og OSB Produkt & Montage Profileret krydsfiner og OSB Profilerede plader i henholdsvis krydsfiner og OSB anvendes i byggeriet til blandt andet udvendig beklædning af vægge på steder, hvor kravet i Bygningsreglementet

Læs mere

Tagbeklædning med Trapez:

Tagbeklædning med Trapez: Tagbeklædning med : Tagbeklædning, plader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang Arbejdet

Læs mere

Dokumentation af produkter For at et tagpapprodukt kan optages i ordningen, skal der foreligge fuld dokumentation for følgende:

Dokumentation af produkter For at et tagpapprodukt kan optages i ordningen, skal der foreligge fuld dokumentation for følgende: Regler for optagelse af produkter under TOR Godkendt Definition på produkt Ved et produkt forstås her en produkttype, der er omfattet af en og samme DoP/Ydeevnedeklaration. Indtil videre godkendes kun

Læs mere

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui Selvbærende undertage fra Phønix Tag entiantio Materialer eo experovid qui tem comnis ssuntiam utempor rem venis alis Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ Beregningstabel - juni 2009 - en verden af limtræ Facadebjælke for gitterspær / fladt tag Facadebjælke for hanebåndspær Facadebjælke for hanebåndspær side 4 u/ midterbjælke, side 6 m/ midterbjælke, side

Læs mere

FØR OG UNDER LÆGNING AF GULVET

FØR OG UNDER LÆGNING AF GULVET JUNCKERS LEVEL 78+ STRØSYSTEM Erhverv / Bolig JUNCKERS LEVEL 78+ STRØSYSTEM FØR OG UNDER LÆGNING AF GULVET C 1.0 C 1.2 C 1.2.3 Generel information Strøsystem information Projekteringsvejledning Byggeriet

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning 1 Fuldlimning med Stauf produkter Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne produkter anvendes efter anvisningerne.

Læs mere

Montagevejledning HODY. forskallings- og armeringsplade. HODY forskallings- og armeringsplade

Montagevejledning HODY. forskallings- og armeringsplade. HODY forskallings- og armeringsplade Montagevejledning HODY EFTEX ApS - HI-PARK 411-7400 HERNING - Tlf 86 66 20 00 - Fax 86 66 23 96 - WWW.EFTEX.DK Indholdsfortegnelse Side 2 Fordele ved HODY pladen HODY Tekniske data Side 3 Lagring af HODY

Læs mere

Nordlys med VELUX ovenlysmoduler

Nordlys med VELUX ovenlysmoduler Nordlys med VELUX ovenlysmoduler 4.1 Orientering bips B2.285, Basisbeskrivelse glasfacader og tage er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet.

Læs mere

Derbigum, varmt tag, fladt_un Indledning

Derbigum, varmt tag, fladt_un Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Derbigum, varmt tag, fladt_un Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc i

Læs mere

Arkivnr Bærende konstruktioner Udgivet Dec Revideret Produktkrav for spaltegulvselementer af beton Side 1 af 5

Arkivnr Bærende konstruktioner Udgivet Dec Revideret Produktkrav for spaltegulvselementer af beton Side 1 af 5 Landbrugets Byggeblade Konstruktioner Bygninger Teknik Miljø Arkivnr. 102.09-21 Bærende konstruktioner Udgivet Dec. 1990 Revideret 13.11.2002 Produktkrav for spaltegulvselementer af beton Side 1 af 5 Dette

Læs mere

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013 Starfloor Lægningsvejledning 17.september 2013 Lægningsvejledning Brugsklasse Anvendelsesområder STARFLOOR CLICK er et gulv udviklet til bolig segmentet. * *følg lægningsvejledningen nøje Akklimatisering

Læs mere

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold I overensstemmelse med: Bygningsreglement 1995 Tekniske forskrifter Indholdsfortegnelse Generelt Brandkam og brandkamserstatning.

Læs mere

Godkendelse MK 6.10/1724

Godkendelse MK 6.10/1724 MATERIALE ELLER KONSTRUKTION: Brandsikring af installationsgennemføringer. Betegnelse: System Protecta EX Gipsmørtel GODKENDELSESINDEHAVER: Protecta A/S Ravneveien 7 Linnestad Næringsområde N-3174 Revetal

Læs mere

EUROCODE 2009 HODY. Forskallings- OG. ARMERINGSPLADE FRITSPæNDENDE BETONDæK. Siloetten, silo ombygget til boliger i Løgten, 8541 Skødstrup

EUROCODE 2009 HODY. Forskallings- OG. ARMERINGSPLADE FRITSPæNDENDE BETONDæK. Siloetten, silo ombygget til boliger i Løgten, 8541 Skødstrup HODY Forskallings- OG FORSKALLINGS- Armeringsplade OG til fritspaendende ARMERINGSPLADE betondaek TIL FRITSPæNDENDE BETONDæK EUROCODE 2009 Siloetten, silo ombygget til boliger i Løgten, 8541 Skødstrup

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

PROMATECT -H Brandbeskyttelse af stålkonstruktioner

PROMATECT -H Brandbeskyttelse af stålkonstruktioner PROMATECT -H Brandbeskyttelse af stålkonstruktioner Vers. 0-05 PROMATECT -H PROMATECT -H er en ubrændbar plade, der bruges til brandbeskyttelse af stålkonstruktioner i tørt miljø, og i områder hvor der

Læs mere

AMROC VENTILERET FACADE

AMROC VENTILERET FACADE DK / OKTOBER 2018 MONTAGEVEJLEDNING AMROC VENTILERET FACADE 2 MOLAND AMROC VENTILERET FACADE MONTAGEVEJLEDNING JUNI 2018 3 Indhold Produkter...4 Montage på metal og træ...5 Montage af facadeplader...6

Læs mere

Vejledning. Klasse 2 beklædninger af sammenpløjede profilbrædder. Træbranchens Oplysningsråd

Vejledning. Klasse 2 beklædninger af sammenpløjede profilbrædder. Træbranchens Oplysningsråd Vejledning Klasse 2 beklædninger af sammenpløjede profilbrædder Det er producentens og leverandørens ansvar at sikre, at byggevarer og bygningsdele, der bringes på markedet, kan anvendes således, at gældende

Læs mere