Maj Vejledning om tilskud. Fjerkræafgiftsfonden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Maj 2016. Vejledning om tilskud. Fjerkræafgiftsfonden"

Transkript

1 Maj 2016 Vejledning om tilskud Fjerkræafgiftsfonden

2 Indholdsfortegnelse 1 Generelt om Fjerkræafgiftsfonden Fjerkræafgiftsfondens formål og strategi Støttemuligheder i henhold til statsstøttereglerne Hvem kan søge om tilskud? Bevillingsperiodens længde Ansøgningsprocedure og -frister Fondens behandling af ansøgningerne Tilskudsberettigede projektudgifter Om samfinansierede projekter Ændringer i projektet Ændring af projektindhold Ændring af budgettet Forsinkelser i projektafviklingen Overdragelse af tilsagnet Udbetaling af tilskud Underforbrug/ubenyttede tilskud Løbende rapportering Afrapportering Offentlighed om Fondens tilskud Fondens forvaltning Tavshedspligt Fondens behandling af personoplysninger Skatteforhold Klageadgang Yderligere oplysninger...8

3 Vejledning om tilskud 1 Generelt om Fjerkræafgiftsfonden Fjerkræafgiftsfonden har hjemmel i landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 14. december Fonden ledes af en bestyrelse, som er udpeget af miljø- og fødevareministeren. I bestyrelsen sidder otte repræsentanter for jordbrugserhvervet og fire repræsentanter for offentlige interesser. På Fondens hjemmeside kan der læses mere om, hvem der sidder i Fondens bestyrelse. Til finansiering af projekter opkræver Fonden produktionsafgifter samt modtager midler fra Promilleafgiftsfonden for landbrug, hvis midler stammer fra statens pesticidafgiftsprovenu. Fondens midler er således offentlige midler. Fonden administreres af Landbrug & Fødevarer. Miljø- og Fødevareministeriet fører tilsyn med Fonden. Fonden er én ud af de i alt 14 produktions- og promilleafgiftsfonde indenfor jordbruget. De øvrige fonde er: Svineafgiftsfonden, Mælkeafgiftsfonden, Fåreafgiftsfonden, Kvægafgiftsfonden, Pelsdyrafgiftsfonden, Kartoffelafgiftsfonden, Frøafgiftsfonden, Hesteafgiftsfonden, Sukkerroeafgiftsfonden samt derudover Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget, Produktionsafgiftsfonden for frugt og grønt og Promilleafgiftsfonden for landbrug og Fonden for økologisk landbrug. 2 Fjerkræafgiftsfondens formål og strategi Fjerkræafgiftsfondens formål er at styrke fjerkræbranchens udvikling og konkurrenceevne. Fondens midler skal anvendes i overensstemmelse med landbrugsstøtteloven. Midlerne kan i henhold til lovens 7, stk. 1 anvendes til finansiering af foranstaltninger under følgende hovedformål: afsætningsfremme forskning og forsøg produktudvikling rådgivning uddannelse sygdomsforebyggelse sygdomsbekæmpelse dyrevelfærd kontrol medfinansiering af initiativer under EU-programmer Fondens bestyrelse har på baggrund heraf formuleret en række strategiske indsatsområder, som er beskrevet i Fondens strategi, der findes på Fondens hjemmeside. 3 Støttemuligheder i henhold til statsstøttereglerne Fondens midler skal anvendes i overensstemmelse med landbrugsstøtteloven og bekendtgørelserne udstedt i medfør heraf samt EU s statsstøtteregler. EU s statsstøtteregler sikrer fælles rammer for støtte i hele EU. Grundlaget for statsstøttereglerne er EUtraktatens regler vedr. konkurrenceforvridning. Statsstøtte er som hovedregel forbudt, når den ydes ved hjælp af statsmidler under enhver tænkelig form, og som fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene ved at begunstige visse virksomheder eller visse produktioner i det omfang, den påvirker samhandlen mellem medlemsstaterne. Statsstøttereglerne er i princippet alle undtagelsesregler, der giver lov til visse former for støtte på trods af traktatens generelle forbud mod statsstøtte. 1

4 Landbrugsstøtteloven giver mulighed for, at Fonden kan yde tilskud til projekter under de hovedformål, som er angivet i afsnit 2, dvs.: Afsætningsfremme, forskning og forsøg, produktudvikling, rådgivning, uddannelse, sygdomsforebyggelse, sygdomsbekæmpelse, dyrevelfærd, kontrol og medfinansiering af initiativer under EU-programmer. Projekter under disse hovedformål skal overholde EU s statsstøtteregler. Dette vil primært blive vurderet med udgangspunkt i bekendtgørelse nr. 977 af 26. august 2015 om støtte til fordel for primærlandbrugsproduktion omfattet af EU statsstøtteregler og finansieret af jordbrugets promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. (aktivitetsbekendtgørelsen). Aktivitetsbekendtgørelsen er en udmøntning af EU-Kommissionens godkendelse af promille- og produktionsafgiftsfonde i landbruget og danner således rammerne for Fondens støttemuligheder. De aktivitetsområder, som er omfattet af godkendelsen, er sammenfattet under følgende kapitler i aktivitetsbekendtgørelsen: Støtte til videnoverførsel og informationsaktioner samt rådgivning Støtte til forskning og udvikling Støtte til afsætningsfremme Støtte til sygdomsforebyggelse og -bekæmpelse i forbindelse med dyresygdomme og skadegørere Der henvises til aktivitetsbekendtgørelsen for yderligere oplysninger. Udover ovennævnte muligheder kan Fonden give tilskud til: Projekter, som ikke medfører en risiko for konkurrenceforvridning. Konkurrenceforvridende projekter under de minimis reglerne. EU-Kommissionen har sat en beløbsgrænse for, hvor meget en virksomhed, stor som lille, kan modtage, før støtten kan betragtes som konkurrenceforvridende. Ifølge de minimis-reglen må en virksomhed modtage op til euro i offentlig støtte over tre år. Beløbsgrænsen for primærproducenter er euro over tre år. 4 Hvem kan søge om tilskud? Fonden yder tilskud til foreninger, brancheorganisationer, selvejende institutioner, offentlige institutioner samt andre juridiske enheder. 5 Bevillingsperiodens længde Fondens bevillinger er 1-årige og bevilges for et kalenderår. Tilskuddet kan kun dække projektudgifter, som vedrører aktiviteter, der gennemføres i perioden 1. januar 31. december i det kalenderår, som bevillingen vedrører. Ved ansøgningsrunden i august/september bevilges tilskud for det efterfølgende kalenderår. Hvis der er tale om flerårige projekter, tager Fonden kun stilling til den del af projektet, der gennemføres i kalenderåret for den pågældende ansøgningsrunde. Fonden kan ikke give tilsagn om tilskud til senere faser i projektet i de efterfølgende år. Tilskud hertil vil kræve en ny ansøgning om tilskud fra Fonden forud for det pågældende kalenderår. 2

5 6 Ansøgningsprocedure og -frister Der skal udfyldes et ansøgningsskema for hvert projekt. Skemaet findes på Fondens hjemmeside. De årlige ansøgningsrunder gennemføres med ansøgningsfrist i august, hvor der søges om tilskud for det efterfølgende kalenderår. Der henvises til Fondens hjemmeside for information om den fastsatte ansøgningsfrist. Ansøgningen skal indsendes til Fonden i pr. mail med projektets titel eller ansøgers navn i emnefeltet. 7 Fondens behandling af ansøgningerne Bestyrelsen har som udgangspunkt ét årligt bevillingsmøde. Med afsæt i Fondens strategi gennemgår og vurderer bestyrelsen de indkomne ansøgninger og træffer på den baggrund beslutning om tilsagn og afslag. Alle ansøgere vil skriftligt få besked. Fonden giver i første omgang et tilsagn om tilskud med et forbehold for vedtagelsen af finansloven for det pågældende finansår samt for fødevareministerens godkendelse af Fondens budget, herunder de respektive projekter. 8 Tilskudsberettigede projektudgifter Der skal opstilles realistiske budgetter for kalenderåret, og aktiviteterne skal kunne gennemføres inden for kalenderåret. De tilskudsberettigede udgifter skal være direkte forbundet med projektet og nødvendige for projektets gennemførelse. Udgifterne kan blandt andet omfatte: Intern løn, ekstern bistand, udstyr, materialer, møder, rejser i begrænset omfang, revision samt administrative omkostninger (overhead) i tilknytning til projektet. Kreditnotaer og rabatter skal modregnes udgifterne. Eventuelle indtægter skal fratrækkes. Der henvises til ansøgningsskemaet, hvor der er en mere detaljeret vejledning om tilskudsberettigede udgifter. 9 Om samfinansierede projekter Fondens midler er offentlige midler. Det indebærer blandt andet, at ydelse af støtte kan være statsstøtte. Statsstøttereglerne indeholder særlige regler om modtagelse af støtte fra flere kilder til samme projekt også kaldet kumulering af støtte. Ansøger skal være opmærksom på, at samfinansiering med andre offentlige midler kan kræve særskilt hjemmel og have konsekvenser for, hvilke udgifter, der kan støttes, ligesom der kan være loft over den samlede støtte, der må ydes, hvis støtte kumuleres. Loftet kan være sat som et maksimumbeløb eller en procentvis støtteintensitet. De støtteberettigede udgifter i projektet skal overholde de krav, som reguleres af den ordning, som afgiftsfondens midler skal samfinansieres med. Ansøger har ansvar for at oplyse, om der søges andre offentlige midler samt selv at undersøge, hvilke krav der stilles i den lovgivning, som Fondens midler skal medfinansiere. 3

6 10 Ændringer i projektet Der kan ansøges om ændring af et projekt vedrørende: 1. Ændring af projektindholdet 2. Ændring af budgettet 3. Forsinkelser i projektafviklingen 4. Overdragelse af tilsagn Der skal søges om ændring af projektet for alle fire ændringstyper. Alle ændringer skal være godkendt af Fonden. Det er derfor vigtigt hele tiden at være opmærksom på, om projektet forløber som det skal, eller om der er behov for at søge om at ændre projektet. Ændringer kan udelukkende godkendes, såfremt de er inden for projektets formål som beskrevet i ansøgningen. Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med ændring af projektet. Ansøgning om ændring af projektet skal være velbegrundet, og der skal anvendes et til formålet udarbejdet skema, som ligger på Fondens hjemmeside. Skemaet til brug for overdragelse af tilsagn fås ved henvendelse hos Fondssekretariatet Ændring af projektindhold Hvis der ønskes foretaget ændringer af det faglige indhold i projektet, herunder projektets aktiviteter, skal Fonden godkende ændringerne. Ansøgningen om at ændre projektets indhold skal indeholde følgende oplysninger: Begrundelse for ændringen Beskrivelse af ændringen Beskrivelse af, hvad ændringen betyder for projektet Ændringsansøgninger skal indsendes til Fonden, så snart behovet opstår og senest ved udgangen af bevillingsperioden den 31. december Ændring af budgettet Hvis der ønskes foretaget ændringer af budgetmæssig karakter, skal der indsendes en ændringsansøgning i følgende tilfælde: Hvis projektet får mere/mindre medfinansiering end forventet Hvis der er behov for at anvende midler på udgiftsarter, som ikke var en del af ansøgningen Hvis der er behov for ændringer på mere end +/- 20 pct. mellem budgetposter af det samlede budget Der skal ikke søges om budgetændring, hvis der mellem budgetposter ønskes ændringer på mindre end +/- 20 pct. af projektets samlede budget. Eksempel: For et projekt med et samlet budget på 500 t.kr. skal der ikke søges om budgetændring, hvis ændringen mellem budgetposterne er under 100 t.kr. Fonden opererer med fire budgetposter, jf. ansøgningsskemaets budgetoversigt: 1. Interne lønudgifter 2. Ekstern bistand 3. Udstyr 4. Øvrige projektudgifter 4

7 Ansøgningen om budgetændring skal indeholde følgende oplysninger: Begrundelse for ændringen Et nyt budget Ændringsansøgninger skal indsendes til Fonden, så snart behovet opstår og senest ved udgangen af bevillingsperioden den 31. december Forsinkelser i projektafviklingen Der skal opstilles realistiske budgetter for kalenderåret, og aktiviteterne skal kunne gennemføres inden for kalenderåret. Hvis gennemførelsen af planlagte aktiviteter, grundet særlige forhold, bliver forsinkede, er der mulighed for at søge om projektforlængelse med henblik på at gennemføre de planlagte aktiviteter i det efterfølgende kalenderår. En projektforlængelse betyder, at tilskudsmodtager formelt modtager to tilskud ét tilskud i det oprindelige bevillingsår og ét tilskud i det efterfølgende år. Der skal således aflægges et revisorpåtegnet regnskab og faglig beretning for hvert tilskud / hvert år. Ansøgning om projektforlængelse skal sendes til Fonden senest ved fristen for fremsendelsen af tilskudsregnskabet. Skabelon hertil kan findes på hjemmesiden. Sendes ansøgningen ikke inden bevillingsårets udløb, skal der indsendes en kortfattet foreløbig orientering indeholdende beskrivelse af de omhandlede aktiviteter og et skøn over bevillingens størrelse til Fonden senest den 31. december i bevillingsåret. Ansøgningen om projektforlængelse skal indeholde følgende oplysninger: Redegørelse for årsagen til, at projektet er forsinket og ikke kan gennemføres inden for bevillingsperioden. Angivelse af dato for, hvornår projektet forventes færdiggjort. Angivelse af, hvilket beløb der ønskes genbevilget til næste bevillingsperiode. Budget for næste bevillingsperiode. Eventuelt udbetalt tilskud, som søges genbevilget, skal tilbagebetales til Fonden i forbindelse med ansøgning om genbevilling af tilskud. Fondens kontonummer er: Angiv venligst projektets titel på overførslen Overdragelse af tilsagnet Fonden kan efter ansøgning tillade, at tilsagnet overdrages til en anden virksomhed, organisation eller forening, der indtræder i de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af tilsagnet. Det er en betingelse, at den nye ansøger selvstændigt ville kunne opnå tilsagn efter den pågældende bekendtgørelse. Den oprindelige tilsagnshaver skal sende et overdragelsesskema og en begrundet ansøgning om tilladelse til at overdrage tilsagnet til en anden. Skemaet fås ved henvendelse hos fondssekretariatet. Ansøgning om ændring af tilsagnshaver skal sendes hurtigst muligt og skal være Fonden i hænde straks efter den kommende, nye tilsagnshaver har underskrevet overdragelsesskemaet. 5

8 11 Udbetaling af tilskud Tilskudsmodtagere kan anmode Fonden om maksimalt tre deludbetalinger i løbet af bevillingsåret dog max 80 pct. af tilskuddet. De resterende 20 pct. udbetales, når der foreligger et godkendt tilskudsregnskab. Anmodninger om udbetaling skal vedlægges en opgørelse over afholdte udgifter pr. projekt, og behøver ikke attestation af revisor. Såfremt tilskudsmodtager ikke fremsender anmodninger om udbetaling i løbet af bevillingsåret, vil Fonden udbetale hele tilskuddet, når der foreligger et godkendt tilskudsregnskab. Det er en forudsætning for udbetaling af tilskud i løbet af bevillingsåret, at Fondens likviditet giver mulighed herfor. Udbetaling af tilskud sker til tilskudsmodtagers konto i et pengeinstitut. 12 Underforbrug/ubenyttede tilskud Er der flere tilskudsydere/finansieringskilder i et projekt, skal et eventuelt underforbrug som udgangspunkt fordeles forholdsmæssigt, således at forholdet mellem de forskellige finansieringskilder forbliver intakt. Tilbagebetaling af ubenyttet og udbetalt tilskud skal finde sted, så snart tilskudsmodtageren har konstateret, at tilskuddet ikke er anvendt. Fondens kontonummer er: Angiv venligst projektets titel på overførslen. 13 Løbende rapportering Der skal forud for/i tilskudsåret ske følgende rapportering til Fonden: Opstartsbekræftelse: I forbindelse med udsendelse af tilsagnsskrivelser skal tilskudsmodtager bekræfte, at projektet gennemføres som bevilget. I denne forbindelse skal tilskudsmodtager angive det forventede kvartalsmæssige forbrug af midler. Skema hertil vil blive udsendt med tilsagnsskrivelsen. Opstartsbekræftelsen skal indsendes til Fondens senest ved bevillingsårets start. Kvartalsvis likviditetsopfølgning: Tilskudsmodtager skal kvartalsvis angive det realiserede forbrug på projektet. Angivelsen skal ske via det indsendte skema i forbindelse med opstartsbekræftelsen. Angivelsen skal ske til udgangen af løbende måned efter kvartalsophør, dvs. 30/4, 31/7, 31/10 samt 31/1 i efterfølgende år. Væsentlige afvigelser i projektrealiseringen skal ledsages af en kort prosaisk begrundelse. Angivelserne vil samtidig fungere som udbetalingsanmodninger (se afsnit 11). 14 Afrapportering Der skal efter kalenderårets afslutning ske en afrapportering til Fonden for anvendelsen af tilskuddet i form af et revisorpåtegnet tilskudsregnskab samt en udfyldt effektvurdering om de gennemførte aktiviteter. Tilskudsregnskabet skal aflægges i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse om administration og revision for promille- og produktionsafgiftsfondene for landbrug, frugtavl og gartneribrug samt fiskeri. 6

9 Hvis tilskudsmodtager er en statsinstitution, skal tilskudsregnskabet ikke påtegnes af en revisor. Det afgørende kriterium for, at der er tale om en offentlig institution er, at institutionen er optaget på finansloven med en driftsbevilling, og at institutionens regnskab derfor også skal revideres af Rigsrevisionen. Når der modtages støtte fra Fonden vil de særlige krav, der gælder for revisionen af offentlige tilskudsregnskaber, komme til at gælde for den del af tilskudsmodtagers virksomhed og den del af regnskabet, som vedrører anvendelsen af de midler, som fonden har bevilget. Fonden har udarbejdet en kort vejledning om revision af tilskudsmidler som en hjælp til tilskudsmodtager og revisor. Vejledningen ligger på Fondens hjemmeside. Eventuelt udbetalt tilskud, som ikke anvendes, skal tilbagebetales til Fonden senest ved regnskabsaflæggelsen. Fondens kontonummer er: Angiv venligst projektets titel på overførslen. De nærmere betingelser for afrapportering, herunder Fondens skemaer til brug for afrapportering offentliggøres på Fondens hjemmeside. Er tilskuddet ikke anvendt i henhold til tilsagnet og til gældende lovgivning, kan Fonden kræve hel eller delvis tilbagebetaling af tilskuddet med rentetillæg i henhold til gældende offentlig praksis. Inden for en tidsramme på 10 år kan Fonden forlange oplysninger om udbetalt støtte. 15 Offentlighed om Fondens tilskud Fondens budgetter offentliggøres på Fondens hjemmeside. Det fremgår af budgettet, hvem der har fået tilsagn om tilskud, tilskuddets størrelse, hvilke projekter der ydes tilskud til samt en kort beskrivelse heraf. Fondens regnskaber offentliggøres på tilsvarende vis. 16 Fondens forvaltning Fonden er omfattet af reglerne i forvaltningsloven, offentlighedsloven og lov om behandling af personoplysninger Tavshedspligt Fonden har tavshedspligt om de afsnit i ansøgningen, der indeholder oplysninger om personlige eller interne, herunder økonomiske, driftsmæssige - eller forretningsmæssige forhold. Fonden er imidlertid omfattet af offentlighedsloven og herunder reglerne om aktindsigt. Dette kan betyde en pligt for Fonden til at udlevere oplysninger, medmindre de pågældende oplysninger er omfattet af offentlighedslovens undtagelsesbestemmelser Fondens behandling af personoplysninger Oplysningerne i ansøgningsskemaet vil blive brugt af Fonden til sagsbehandling, administration, tilskudsudbetaling og kontrol af de meddelte tilsagn. 17 Skatteforhold Tilskudsmodtagers moms og skatteforhold er Fonden uvedkommende. 7

10 18 Klageadgang Fondsbestyrelsens afgørelser kan indbringes til NaturErhvervstyrelsen inden fire uger efter modtagelsen af en afgørelse. En eventuel klage skal sendes til NaturErhvervstyrelsen, att. Jura, Nyropsgade 30, 1780 København V. 19 Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om ansøgning om tilskud fra Fonden kan ske ved henvendelse til Fondens sekretariat: Fjerkræafgiftsfonden, c/o Landbrug & Fødevarer, Axeltorv 3, 1609 København V tlf.: , Kontaktperson: Seniorkonsulent Jesper Boldt Hansen tlf Der henvises til Fondens hjemmeside for yderligere oplysninger om lovgrundlaget, ansøgningsfrister m.v.: 8

Maj 2016. Vejledning om tilskud. Kvægafgiftsfonden

Maj 2016. Vejledning om tilskud. Kvægafgiftsfonden Maj 2016 Vejledning om tilskud Kvægafgiftsfonden Indholdsfortegnelse 1 Generelt om Kvægafgiftsfonden... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 2 Kvægafgiftsfondens formål og strategi... Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden

Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden Juni 2014 1. Generelt om Svineafgiftsfonden Svineafgiftsfonden har hjemmel i landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. april

Læs mere

Vejledning for ansøgning om tilskud fra Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter

Vejledning for ansøgning om tilskud fra Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter Vejledning for ansøgning om tilskud fra Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter September 2015 1. Generelt om Produktionsafgiftsfonden Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter

Læs mere

Maj Vejledning om tilskud fra. Frøafgiftsfonden

Maj Vejledning om tilskud fra. Frøafgiftsfonden Maj 2016 Vejledning om tilskud fra Frøafgiftsfonden Indhold Frøafgiftsfonden... 1 1. Generelt om Frøafgiftsfonden... 3 2. Frøafgiftsfondens formål og strategi... 3 3. Støttemuligheder i henhold til statsstøttereglerne...

Læs mere

Juni Vejledning om tilskud. Kartoffelafgiftsfonden

Juni Vejledning om tilskud. Kartoffelafgiftsfonden Juni 2016 Vejledning om tilskud Kartoffelafgiftsfonden Indholdsfortegnelse 1 Generelt om Kartoffelafgiftsfonden...1 2 Kartoffelafgiftsfondens formål og strategi...1 3 Støttemuligheder i henhold til statsstøttereglerne...1

Læs mere

Vejledning for ansøgning om tilskud fra Promilleafgiftsfonden for landbrugs ordinære pulje

Vejledning for ansøgning om tilskud fra Promilleafgiftsfonden for landbrugs ordinære pulje Juni 2015 Vejledning for ansøgning om tilskud fra Promilleafgiftsfonden for landbrugs ordinære pulje 1. Generelt om Promilleafgiftsfonden for landbrug Promilleafgiftsfonden for landbrug har hjemmel i landbrugsstøtteloven,

Læs mere

Maj Vejledning om tilskud. Promilleafgiftsfonden for landbrug

Maj Vejledning om tilskud. Promilleafgiftsfonden for landbrug Maj 2016 Vejledning om tilskud Promilleafgiftsfonden for landbrug Indholdsfortegnelse 1 Generelt om Promilleafgiftsfonden for landbrug...1 2 Promilleafgiftsfonden for landbrugs formål og strategi...1 3

Læs mere

November Vejledning om tilskud. Svineafgiftsfonden

November Vejledning om tilskud. Svineafgiftsfonden November 2015 Vejledning om tilskud Svineafgiftsfonden Indholdsfortegnelse 1 Generelt om Svineafgiftsfonden... 1 2 Svineafgiftsfondens formål og strategi... 1 3 Støttemuligheder i henhold til statsstøttereglerne...

Læs mere

Vejledning om tilskud fra Fonden for økologisk landbrug

Vejledning om tilskud fra Fonden for økologisk landbrug Fonden for økologisk landbrug august 2016 Vejledning om tilskud fra Fonden for økologisk landbrug Særpulje Køkkenomstilling 2017 1. Om puljen Udover Fondens ordinære pulje, er der fra politisk side afsat

Læs mere

Fonden for økologisk landbrug

Fonden for økologisk landbrug Juni 2015 Pulje for Økologisk Eksportfremme 1. Puljens formål I december 2014 indgik regeringen (S og R) sammen med Enhedslisten og SF en aftale om udmøntning af økologipenge afsat på finansloven. Aftalen

Læs mere

Fonden for økologisk landbrug

Fonden for økologisk landbrug Juni 2015 Pulje for National Afsætningsfremme 1. Puljens formål I december 2014 indgik regeringen (S og R) sammen med Enhedslisten og SF en aftale om udmøntning af økologipenge afsat på finansloven. Aftalen

Læs mere

Retningslinier for ansøgning om tilskud fra Fåreafgiftsfonden

Retningslinier for ansøgning om tilskud fra Fåreafgiftsfonden Juni 2013 Retningslinier for ansøgning om tilskud fra Fåreafgiftsfonden 1. Generelt om Fåreafgiftsfonden Fåreafgiftsfonden har hjemmel i landbrugsstøtteloven jf. lovbekendtgørelse nr. 445 af 23. april

Læs mere

November Vejledning om tilskud. Promilleafgiftsfonden for landbrug

November Vejledning om tilskud. Promilleafgiftsfonden for landbrug November 2016 Vejledning om tilskud Promilleafgiftsfonden for landbrug Indholdsfortegnelse 1 Om vejledningen...1 2 Fondens formål og strategi...1 3 Lovgrundlag...1 4 Støttemuligheder i henhold til statsstøttereglerne...2

Læs mere

Vejledning om tilskud fra Fonden for økologisk landbrug

Vejledning om tilskud fra Fonden for økologisk landbrug Juni 2016 Vejledning om tilskud fra Fonden for økologisk landbrug Særpulje for tilskud til Eksportfremme i 2017 1. Om puljen Udover Fondens ordinære pulje, er der fra politisk side afsat yderligere midler

Læs mere

november 2016 Vejledning om tilskud Fjerkræafgiftsfonden

november 2016 Vejledning om tilskud Fjerkræafgiftsfonden november 2016 Vejledning om tilskud Fjerkræafgiftsfonden Indholdsfortegnelse 1 Om vejledningen...1 2 Fjerkræafgiftsfondens formål og strategi...1 3 Lovgrundlag...1 4 Støttemuligheder i henhold til statsstøttereglerne...2

Læs mere

Fonden for økologisk landbrug

Fonden for økologisk landbrug 2015 Pulje for tilskud til gennemførelse af omlægnings-, fastholdelses- og bæredygtighedstjek i primærsektoren i 2016 1. Puljens formål I Økologiaftalen 2015-2018 er der afsat 19 mio. kr. til at fremme

Læs mere

Fonden for økologisk landbrug

Fonden for økologisk landbrug August 2015 Pulje for udvikling af økologisk svineproduktion 1. Puljens formål I december 2014 indgik den daværende regering (S og R) sammen med Enhedslisten og SF en aftale om udmøntning af økologipenge

Læs mere

Årstallet er året for gennemførelse af ansøgningsrunderne. Tilskuddet bliver givet til gennemførelse af indsatsen i det efterfølgende kalenderår.

Årstallet er året for gennemførelse af ansøgningsrunderne. Tilskuddet bliver givet til gennemførelse af indsatsen i det efterfølgende kalenderår. Fonden for økologisk landbrug Juli 2016 1. Om puljen Vejledning om tilskud fra Fonden for økologisk landbrug Særpulje for tilskud til omlægnings-, fastholdelses- og bæredygtighedstjek + kompetenceopbygning

Læs mere

Juni Vejledning om tilskud. Kartoffelafgiftsfonden

Juni Vejledning om tilskud. Kartoffelafgiftsfonden Juni 2017 Vejledning om tilskud Kartoffelafgiftsfonden Indholdsfortegnelse Vejledning om tilskud...1 1 Om vejledningen...1 2 Kartoffelafgiftsfondens formål og strategi...1 3 Lovgrundlag...1 4 Støttemuligheder

Læs mere

Juni Sukkerroeafgiftsfonden. Vejledning om tilskud

Juni Sukkerroeafgiftsfonden. Vejledning om tilskud Juni 2017 Sukkerroeafgiftsfonden Vejledning om tilskud Indholdsfortegnelse 1 Om vejledningen... 2 2 Fondens formål og strategi... 2 3 Lovgrundlag... 2 4 Støttemuligheder i henhold til statsstøttereglerne...

Læs mere

Mælkeafgiftsfonden Juni 2016

Mælkeafgiftsfonden Juni 2016 Mælkeafgiftsfonden Juni 2016 Retningslinier for ansøgning om tilskud fra Mælkeafgiftsfonden 1. Generelt om Mælkeafgiftsfonden Mælkeafgiftsfonden er oprettet i 1972 og har hjemmel i Landbrugsstøtteloven,

Læs mere

Juni Fonden for økologisk landbrug. Vejledning om tilskud

Juni Fonden for økologisk landbrug. Vejledning om tilskud Juni 2017 Fonden for økologisk landbrug Vejledning om tilskud Indholdsfortegnelse 1 Om vejledningen... 2 2 Fondens formål og strategi... 2 3 Lovgrundlag... 2 4 Støttemuligheder i henhold til statsstøttereglerne...

Læs mere

Maj Kartoffelafgiftsfonden. Vejledning om tilskud

Maj Kartoffelafgiftsfonden. Vejledning om tilskud Maj 2018 Kartoffelafgiftsfonden Vejledning om tilskud Indholdsfortegnelse 1 Om vejledningen... 2 2 Fondens formål og strategi... 2 3 Lovgrundlag... 2 4 Støttemuligheder i henhold til statsstøttereglerne...

Læs mere

Juni Svineafgiftsfonden. Vejledning om tilskud

Juni Svineafgiftsfonden. Vejledning om tilskud Juni 2018 Svineafgiftsfonden Vejledning om tilskud Indholdsfortegnelse 1 Om vejledningen... 2 2 Fondens formål og strategi... 2 3 Lovgrundlag... 2 4 Støttemuligheder i henhold til statsstøttereglerne...

Læs mere

Baggrund om landbrugsfondene

Baggrund om landbrugsfondene Baggrund om landbrugsfondene Kort om fondene Landbrugsfondene har til formål at sikre fælles finansiering af aktiviteter inden for forskning (fx foderudnyttelse, miljøforbedringer eller markforsøg), markedsføring

Læs mere

Mælkeafgiftsfonden. Vejledning om tilskud

Mælkeafgiftsfonden. Vejledning om tilskud Juni 2017 Mælkeafgiftsfonden Vejledning om tilskud Mælkeafgiftsfonden c/o Landbrug & Fødevarer, Agro Food Park 13, Skejby, 8200 Århus N www.mælkeafgiftsfonden.dk kul@lf.dk tlf. 3339 4810 Vejledning om

Læs mere

Retningslinjer for ansøgning om tilskud fra Sukkerroeafgiftsfonden for 2010

Retningslinjer for ansøgning om tilskud fra Sukkerroeafgiftsfonden for 2010 SUKKERROEAFGIFTSFONDEN c/o DANSKE SUKKERROEDYRKERE Axelborg, Axeltorv 3, 1. sal, 1609 København V Telefon 33 39 40 00, Fax 33 39 41 51 April 2009 Retningslinjer for ansøgning om tilskud fra Sukkerroeafgiftsfonden

Læs mere

Mælkeafgiftsfonden. Vejledning om tilskud

Mælkeafgiftsfonden. Vejledning om tilskud April 2019 Vejledning om tilskud c/o Landbrug & Fødevarer, Agro Food Park 13, Skejby, 8200 Århus N www.mælkeafgiftsfonden.dk kul@lf.dk tlf. 3339 4810 Vejledning om tilskud 1. Om vejledningen Denne vejledning

Læs mere

Hesteafgiftsfonden Juni 2019

Hesteafgiftsfonden Juni 2019 Juni 2019 Vejledning om tilskud fra 1. Om vejledningen Denne vejledning har til formål at oplyse ansøgere og tilskudsmodtagere hos fonden om de regler og vilkår, der gælder for ansøgninger til fonden,

Læs mere

Juni Kvægafgiftsfonden. Vejledning om tilskud

Juni Kvægafgiftsfonden. Vejledning om tilskud Juni 2019 Kvægafgiftsfonden Vejledning om tilskud Indholdsfortegnelse 1 Om vejledningen... 2 2 Fondens formål og strategi... 2 3 Lovgrundlag... 2 4 Støttemuligheder i henhold til statsstøttereglerne...

Læs mere

Maj Promilleafgiftsfonden for landbrug Vejledning om tilskud

Maj Promilleafgiftsfonden for landbrug Vejledning om tilskud Maj 2019 Promilleafgiftsfonden for landbrug Vejledning om tilskud Indholdsfortegnelse 1 Om vejledningen... 2 2 Fondens formål og strategi... 2 3 Lovgrundlag... 2 4 Støttemuligheder i henhold til statsstøttereglerne...

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden

Kartoffelafgiftsfonden Kartoffelafgiftsfonden December 2015 Vejledning om revision af tilskudsmidler modtaget fra Kartoffelafgiftsfonden Når der modtages støtte fra Kartoffelafgiftsfonden, vil de særlige krav, der gælder for

Læs mere

Juni Svineafgiftsfonden. Vejledning om tilskud

Juni Svineafgiftsfonden. Vejledning om tilskud Juni 2019 Svineafgiftsfonden Vejledning om tilskud Indholdsfortegnelse 1 Om vejledningen... 2 2 Fondens formål og strategi... 2 3 Lovgrundlag... 2 4 Støttemuligheder i henhold til statsstøttereglerne...

Læs mere

Maj Fonden for økologisk landbrug Vejledning om tilskud

Maj Fonden for økologisk landbrug Vejledning om tilskud Maj 2019 Fonden for økologisk landbrug Vejledning om tilskud Indholdsfortegnelse 1 Om vejledningen... 2 2 Fondens formål og strategi... 2 3 Lovgrundlag... 2 4 Støttemuligheder i henhold til statsstøttereglerne...

Læs mere

Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer.

Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer. Ansøgning Pelsdyrafgiftsfonden 2013 De grå tekstbokse skal betragtes som en vejledning og skal slettes inden ansøgningen sendes til fonden. Bemærk at punktet med underskriften skal være på den første side

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Danmarks Naturfond Hennetved Kågårdsvej 12 5900 Rudkøbing Brev dato: 26-06-2014 J.nr.: 32308-14-L-0787 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Dennis Munch E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn

Læs mere

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler A. Indledning 1. Tilsagnet er betinget af nedenstående vilkår og af, at projektet gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Erstatter tidligere fremsendte tilsagn

Erstatter tidligere fremsendte tilsagn Helligsø Gettrup Borgerforening Ydbyvej 95 7760 Hurup Thy Udviklingsstøttekontoret J. nr. 3693-11-2812 Sagsbehandler.: Lisbeth Petersen/ Helle Baagøe E-mail: usk@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32169783

Læs mere

Er der tvivlsspørgsmål til ovennævnte, kan der rettes henvendelse til undertegnede. Ved venlig hilsen. Annette Madsen

Er der tvivlsspørgsmål til ovennævnte, kan der rettes henvendelse til undertegnede. Ved venlig hilsen. Annette Madsen Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 28. september 2015 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sagsnr.:

Læs mere

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Vilkår for tilskud fra tips- og lottomidler til forskning og forskningsformidling

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Vilkår for tilskud fra tips- og lottomidler til forskning og forskningsformidling Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Vilkår for tilskud fra tips- og lottomidler til forskning og forskningsformidling Styrelsen for Forskning og Innovation Juni 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser BEK nr 1184 af 14/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4819

Læs mere

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder BEK nr 1173 af 08/10/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0001985 Senere ændringer

Læs mere

Udkast til tilsagn om tilskud

Udkast til tilsagn om tilskud Udkast til tilsagn om tilskud Dato Journalnr.: Tilsagn om tilskud til [modtager af tilskud] Erhvervsstyrelsen har vurderet de ansøgninger om tilskud til etablering af højhastighedbredbåndsforbindelser

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK.

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK. 27762 Langeland kommune Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Sagsnummer: 15-0139332 Dato: 6. november 2015 CVR-nr.: 29188955 Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Holmsmose etablering af vådområde

Læs mere

Udbetaling af tilskud er endvidere betinget af overholdelse af den af tilskudsmodtager accepterede tilsagnsskrivelse med tilhørende bilag.

Udbetaling af tilskud er endvidere betinget af overholdelse af den af tilskudsmodtager accepterede tilsagnsskrivelse med tilhørende bilag. Notat Sagsnummer Sagsbehandler IWL Direkte +45 36 13 15 66 Fax - IWL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2016 Budget, regnskab og revisionsinstruks - Anlægspuljen Denne instruks

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 I medfør af tekstanmærkning nr. 165 ad 24.21.02.35. på finansloven fastsættes

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden København Ø

Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden København Ø Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden 49 2100 København Ø Dato: 18. september 2014 Enhed: Primær

Læs mere

Bekendtgørelse om skolefrugt 1)

Bekendtgørelse om skolefrugt 1) Bekendtgørelse om skolefrugt 1) I medfør af 1, stk. 1-5, 4, stk. 1, 5, 5a og 24 i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret

Læs mere

Landbrug & Fødevarer, Kvæg Forskningssekretariatet

Landbrug & Fødevarer, Kvæg Forskningssekretariatet Landbrug & Fødevarer, Kvæg Forskningssekretariatet 15. november 2011 Vejledning vedrørende skabelon for Projektbeskrivelse for 2013 projekt Der bedes udfyldt og indsendt en skabelon for hvert projekt.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering BEK nr 793 af 18/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2018 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., j.nr. 2018-23749 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskudsordning

Læs mere

Erstatningstilsagn. Erstatter tidligere tilsagnsbrev af 25. november 2013

Erstatningstilsagn. Erstatter tidligere tilsagnsbrev af 25. november 2013 Soderup Bylav C/O Jens-Ulrik Funch Soderup Tadrevej 33 4340 Tølløse Center for Projekttilskud J. nr. 32408-13-4942 Sagsbehandler.: Jonas Elkjær/ Helene Mathiasen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v.

Bekendtgørelse af lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v. LBK nr 1812 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-0122-000021 Senere ændringer

Læs mere

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 5. juli 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sags nr.:

Læs mere

Vejledning om. ansøgning til. Produktionsafgiftsfonden. for. Juletræer og Pyntegrønt

Vejledning om. ansøgning til. Produktionsafgiftsfonden. for. Juletræer og Pyntegrønt Vejledning om ansøgning til Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt Frederiksberg oktober 2003 Produktionsafgiften på juletræer og pyntegrønt blev indført i 1997 og genoptaget i 2003 for en

Læs mere

Er der tvivlsspørgsmål til ovennævnte, kan der rettes henvendelse til undertegnede. Ved venlig hilsen. Annette Madsen

Er der tvivlsspørgsmål til ovennævnte, kan der rettes henvendelse til undertegnede. Ved venlig hilsen. Annette Madsen Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 02. juli 2014 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sags nr.:

Læs mere

Beløbet svarer til 19,41 %, dog max 650.000,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter.

Beløbet svarer til 19,41 %, dog max 650.000,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter. Den Erhvervsdrivende Fond C/O Lolland Falsters Stift Østre Alle 2 4800 Nykøbing F LAG-sekretariatet Sagsbehandler: Lea Panfil /Florence Nabankema E-mail: LAGtilskud@erst.dk CVR-/CPR-nr.: 33763131 J. nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

VTU-Fondens tilskudsvilkår (version 1.3) af 31. oktober 2012

VTU-Fondens tilskudsvilkår (version 1.3) af 31. oktober 2012 Side 1 af 9 VTU-Fondens tilskudsvilkår (version 1.3) af 31. oktober 2012 Indholdsfortegnelse 1 Grundlag for tilskuddet... 2 2 Acceptskrivelse... 2 3 Projektansvarlig og projektets gennemførelse... 2 4

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor: Miljø og Biodiversitet Sagsnr.: 14-810-000051 Dato: 12. december 2014 Orientering om udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper

Udkast til. Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper Udkast til Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper I medfør af akt nr. 120 af xx. maj 2016 fastsættes: 1. Energistyrelsen kan efter ansøgning yde tilskud til delvis dækning

Læs mere

Retningslinjer for ansøgning og bevilling af udlodningsmidler til undervisning

Retningslinjer for ansøgning og bevilling af udlodningsmidler til undervisning Retningslinjer for ansøgning og bevilling af udlodningsmidler til undervisning 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Retningslinjer vedrørende ansøgning... 3 1.1. Krav til ansøgninger... 4 1.2. Vejledning

Læs mere

Vejledning om. ansøgning til. Produktionsafgiftsfonden. for. Juletræer og Pyntegrønt

Vejledning om. ansøgning til. Produktionsafgiftsfonden. for. Juletræer og Pyntegrønt Vejledning om ansøgning til Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt Frederiksberg, november 2008 05-11-2008Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Produktionsafgiften på juletræer

Læs mere

Vejledning. Ansøgning om tilskud i 2018

Vejledning. Ansøgning om tilskud i 2018 Vejledning August 2017 Ansøgning om tilskud i 2018 A. Projektets titel Titlen skal være kort og samtidig sigende for projektets indhold B. Projektejer/ansøger Navn Adresse Hjemmeside Telefon og mail CVR-nummer

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2019 Særpulje: Viden og kompetencer

Ansøgning om tilskud i 2019 Særpulje: Viden og kompetencer Ansøgning om tilskud i 2019 Særpulje: Viden og kompetencer ID Udfyldes af sekretariat Fonden for økologisk landbrug-viden og kompetencer 2019 A. Projektets titel Titlen skal være kort og samtidig sigende

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. LBK nr 727 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0008754 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne BEK nr 1836 af 22/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-2314 Senere ændringer

Læs mere

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen.

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Center for Projekttilskud J. nr. 32407-12-3943 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32028365 Dato: 18. december 2012

Læs mere

Naturpakke Jordfordeling

Naturpakke Jordfordeling Naturpakke Jordfordeling Vejledning om tilskud til Naturpakke Jordfordelinger 2017 Kolofon Naturpakke Jordfordelinger Vejledning om tilskud til Naturpakke Jordfordelinger 2017 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Sydslesvigudvalget og visse tilskudsordninger for det danske mindretal i Sydslesvig

Bekendtgørelse af lov om Sydslesvigudvalget og visse tilskudsordninger for det danske mindretal i Sydslesvig LBK nr 725 af 15/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Det Jordbrugs Vidensk. Fakultet Aarhus Universitet Foulum Blichers Alle 20 Att.: Hugo Fjelsted Alrøe GUDP-kontoret Sagsb: Conny Wang Hansen

Læs mere

Administrationsgrundlag for Befordringstilskud til brobygningsforløb

Administrationsgrundlag for Befordringstilskud til brobygningsforløb Gældende fra skoleåret 2016/17 Administrationsgrundlag for Befordringstilskud til brobygningsforløb 1 0. Indledning... 3 1. Lov og regelgrundlag... 3 1.1. Friskoleloven... 4 1.2. Tilskudsbekendtgørelsen...

Læs mere

Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker

Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker Vejledning Ansøgningstermin November 2013 Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker Vejledning. Ansøgningstermin november 2013 Udarbejdet af: Jonna

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2018

Ansøgning om tilskud i 2018 Hesteafgiftsfonden Ansøgning om tilskud i 2018 1. juni 2017 Ansøgningsskemaet er inddelt i fire afsnit. I oversigten nedenfor fremgår, hvad der er indeholdt i de enkelte afsnit. A H: Kapitel 1 Kapitel

Læs mere

Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations

Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations Eksportrådet The Trade Council Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Telefon +45 33 92 00 00 Telefax +45 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk www.eksportraadet.dk Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2019 Særpulje: National Afsætning

Ansøgning om tilskud i 2019 Særpulje: National Afsætning Ansøgning om tilskud i 2019 Særpulje: National Afsætning ID Udfyldes af sekretariat Fonden for økologisk landbrug-national Afsætning 2019 A. Projektets titel Titlen skal være kort og samtidig sigende for

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

114.6 22.480 147.281 17/2015. Maj 2016. Rigsrevisionens beretning om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde

114.6 22.480 147.281 17/2015. Maj 2016. Rigsrevisionens beretning om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde 17/2015 Rigsrevisionens beretning om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde afgivet til Folketinget med Statsrevisorernes bemærkninger 147.281 1849 237 1976 Maj 2016 114.6 22.480 908 17 / 2015 Beretning

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Oktober 2011

Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Oktober 2011 Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Oktober 2011 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Juli 2009 Denne vejledning

Læs mere

Vejledning Ansøgning om tilskud i 2018 Eksportfremme

Vejledning Ansøgning om tilskud i 2018 Eksportfremme Fonden for økologisk landbrug Vejledning Ansøgning om tilskud i 2018 Eksportfremme Juni 2017 Ansøgningsskemaet er inddelt i fire afsnit. I oversigten nedenfor fremgår, hvad der er indeholdt i de enkelte

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning m.v. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Folkeoplysende voksenundervisning m.v. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Folkeoplysende voksenundervisning m.v. Vi gør opmærksom på at denne folder kun gælder for den folkeoplysende voksenundervisning. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Læs mere

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Svineafgiftsfonden 5. januar 2015 Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Når der modtages støtte fra Svineafgiftsfonden vil de særlige krav, der gælder

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Kollegiekontoret i Aarhus. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Aarhus Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Niels Würgler Hansen / Lene Brøndum Jensen

Niels Würgler Hansen / Lene Brøndum Jensen Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Region Sjælland E-mail: regionsjaelland@regionsjaelland.dk Faxe Kommune E-mail: kommunen@faxekommune.dk

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Fonden for økologisk landbrug

Fonden for økologisk landbrug Fonden for økologisk landbrug April 2015 Vejledning om revision af tilskudsmidler modtaget fra Fonden for økologisk landbrug Når der modtages støtte fra Fonden for økologisk landbrug vil de særlige krav,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraft-varmeværker

Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraft-varmeværker BEK nr 1299 af 25/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. november 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4992

Læs mere

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring:

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring: Arbejdstilsynet UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden (Tilskud til mindre, private virksomheders udarbejdelse af ansøgning m.v. om støtte) I lov nr. 87 af 30. januar 2007

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker I medfør af 58 c, stk. 10, 11, 12, 13 og 14, i lovforslag L 11 til lov om ændring af lov om elforsyning

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

Vejledning til basis- og ændringsbudgetskemaer for promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. Promilleafgiftsfonde

Vejledning til basis- og ændringsbudgetskemaer for promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. Promilleafgiftsfonde Direktoratet for FødevareErhverv Juridisk enhed Revideret juni 2007 Vejledning til basis- og ændringsbudgetskemaer for promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. I vejledningen gennemgås nogle af de punkter

Læs mere

Vedtægt. Reno Djurs I/S

Vedtægt. Reno Djurs I/S Vedtægt for Reno Djurs I/S Vedtægten er tiltrådt af 8 interessenter den 1. juli 1996 I 2001 er vedtægtens 9 ændret I 2005 er vedtægtens 14 ændret I 2006 er vedtægtens 1, 2, 6, 9 og 10 ændret I 2009 er

Læs mere

Vejledning om revision af tilskudsmidler modtaget fra Fjerkræafgiftsfonden

Vejledning om revision af tilskudsmidler modtaget fra Fjerkræafgiftsfonden Fjerkræafgiftsfonden Juni 2017 Vejledning om revision af tilskudsmidler modtaget fra Fjerkræafgiftsfonden Når der modtages støtte fra Fjerkræafgiftsfonden, vil de særlige krav, der gælder for revision

Læs mere

Beretninger fra fonde under Advokatsamfundet 2005 2007

Beretninger fra fonde under Advokatsamfundet 2005 2007 Beretninger fra fonde under Advokatsamfundet 2005 2007 Erstatningsfonden...side 2 Det danske Advokatsamfunds Fond...side 3 Birthe Daells Fond...side 4 Understøttelsesfonden...side 5 Sagfører H. Toftkilds

Læs mere

I den forbindelse er der en række betingelser, som AF skal sørge for er opfyldt og dokumenteret på de enkelte sager.

I den forbindelse er der en række betingelser, som AF skal sørge for er opfyldt og dokumenteret på de enkelte sager. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. april 2005 sag nr. 05-207-91 Til AF-regionerne Intern instruks til AF om administration af løntilskudsordningen i forhold til forsikrede ledige 1. Baggrund Private og offentlige

Læs mere