Katter, tilskud og udligning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Katter, tilskud og udligning"

Transkript

1 S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne. Det bemærkes, at kommunen i 2016 bidrager med 43,5 mio. kr. til tilskuds og udligningssystemet samlet set. Ses der bort fra særtilskuddet og kompensationen fra skattepuljen vedr. skattesænkningen i budget 2013, 2014, 2015 og 2016 på tilsammen 104,1 mio. kr., bidrager kommunen til udligningsordningen med 147,6 mio. kr. Tabel 7.1. Furesø Kommunes skatter, tilskud og udligning i 2016 (i kr.) Kommunal skat Personskatter Selskabskat Anden skat (forskerskat m.v.) Grundskyld Dækningsafgift Kommunal skat i alt Tilskud og udligning Kommunal udligning Landsudligning Hovedstadsudligning Provenu sfa. selvbudgettering * Overudligning Statstilskud (bloktilskud) Ordinært Betinget, serviceudgifter Tilskud sfa. aftale om regionernes økonomi Styrkelse af likviditet Udligning af selskabskat Udligning vedrørende udlændinge Udviklingsbidrag til sundhedsvæsenet Særlige tilskud Tilsvar, kommuner i hovedstadsområdet Tilsvar, borgere med sociale problemer Tilskud, ældreområdet Beskæftigelsesstilskud Særtilskud Tilskud vedr. skattenedsættelse i Tilskud vedr. skattenedsættelse i Tilskud vedr. skattenedsættelse i Tilskud vedr. skattenedsættelse i Tilskud, bedre kvalitet i dagtilbud Overgangsordning vedr. refusionsreform Tilskud vedr. flygtninge Tilskud og udligning i alt Skatter, tilskud og udligning i alt Note - = indtægt Det samlede forventede provenu vedr. selvbudgettering er 48,3 mio. kr. hvoraf 9,5 udgør tilskud- og udligning mens 38,8 mio. kr. er forventet merprovenu fra indkomstskat. Af de 48,3 mio. kr. har Byrådet valgt at prioritere 25,0 mio. kr. i 2016 mens de resterende 23,3 mio. kr. er reserveret i kassen. 23

2 Statsgaranti eller selvbudgettering Byrådet skal i forbindelse med vedtagelsen af budgettet tage stilling til, om budgettet skal bero på de statsgaranterede indtægter for skat, tilskud og udligning eller på kommunens egne beregninger af indtægterne. Et såkaldt valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering. Furesø Kommune har for budgetåret 2016 valgt selvbudgettering. Derved baseres budgettet på kommunens egne skøn for befolkningstal og udskrivningsgrundlag og dermed også de tilhørende tilskuds- og udligningsbeløb. Budget 2019 efterreguleres i forhold til det provenu der hjemtages i 2016, som følge af valg af selvbudgettering. Efterreguleringen beregnes som forskellen mellem kommunens selvbudgetterede skøn for blandt andet udskrivningsgrundlag og de endelige opgjorte tal. S katter I det følgende beskrives de forskellige skatteindtægter for Furesø Kommune. Under de specifikke bemærkninger for Økonomiudvalget fremgår en mere detaljeret beskrivelse. Den kommunale indkomstskat for 2016, der ved valg af selvbudgettering er baseret på kommunens egne skøn for udskrivningsgrundlaget udgør 2.168,1 mio. kr. beregnet med den i 2016 fastsatte udskrivningsprocent på 24,8 pct. I budget 2016 er dækningsafgiftspromillen sat ned fra 7,5 til 6,5 promille. Dette giver et tab i provenu fra dækningsafgifter på samlet set 2,0 mio. kr. fra 2016 og frem. Der er dog i økonomiaftalen for 2016 afsat en pulje der kompenserer kommunerne for tab af skatteprovenu ved nedsættelse af skatter. Furesø bliver kompenseret med 1,5 mio. kr. i 2016, 1,0 mio. kr. i 2017 og 2018 samt 0,5 mio. kr. i Kommunen bærer herefter hele provenutabet fra 2020 og frem. Figur 7.1. Furesø Kommunes indtægter fra skatter i

3 Personskat Kommunens primære indtægtskilde kommer fra personskatterne, hvor provenuet udgør ca. 86 pct. af det samlede skatteprovenu. Grundlaget for beregning af personskatteindtægterne er kommunens udskrivningsgrundlag, der udgøres af summen af de skattepligtige indtægter der oppebæres af borgere i Furesø Kommune. Udviklingen i udskrivningsgrundlaget afhænger både af indbyggertallet og de skattepligtige indkomster. For 2016 er det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag anvendt. Dette er fastsat på baggrund af det endeligt opgjorte udskrivningsgrundlag for Furesø Kommune i 2013, samt foreløbige opgørelser af udskrivningsgrundlaget for 2014 samt KL s skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget for Furesø Kommune i 2015 og Til sammenligning udgør det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i ,1 mio. kr. svarende til et indkomstskatteprovenu på 2.129,6 mio. kr. For budgetoverslagsårene er skatteindtægterne baseret på kommunens eget skøn for udviklingen i befolkningen og deres indkomster. Der er budgetteret med en skatteprocent for Furesø Kommune på 24,8 i 2016 og frem. Udskrivningsgrundlaget er i 2016 på 8.742,2 mio. kr., og svarer til et gennemsnitligt udskrivningsgrundlag pr. indbygger på 219,2 t. kr., hvilket giver et indkomstskatteprovenu på 2.168,1 mio. kr. Grundlag for beregning af skatteprovenuet for 2016 er vist i den efterfølgende tabel 8.2. Tabel 7.2. Grundlag for beregning af skatteprovenu i Mio.kr. Udskrivningsgrundlag (Selvbudgettering) Udskrivningsprocent Provenu Furesø 8.742,2 24, ,1 I tabel 7.3. vises udviklingen i udskrivningsgrundlaget og indkomsterne i perioden 2013 til 2018 for Furesø Kommune. Udskrivningsgrundlag for 2013 er endeligt opgjort mens 2014 og 2015 er baseret på KL s skøn. For 2016 er det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag angivet. I er KL s skønnede vækst i udskrivningsgrundlaget anvendt som beregningsgrundlag for budgetoverslagsårene. Tabel 7.3. Udvikling i udskrivningsgrundlaget (1.000 kr.) Udskrivningsgrundlag Udskrivningsprocent 25,0 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 Indkomstskatteprovenu Udskrivningsgrundlag pr indbygger i kr Selskabsskat m.v. Selskabsskatterne for 2016 er beregnet og udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet på baggrund af provenuet fra selskabsskat for skatteåret 2014 (vedrørende indkomståret 2013 og tidligere år). Furesø Kommune vil i 2016 modtage en skatteindtægt på 59,0 mio. kr. Det særlige ved skatteindtægterne i 2016 er, at Social- og Indenrigsministeriet har fordelt 29,0 mio. kr. for 25

4 meget i selskabsskatteindtægter til Furesø Kommune. Det skyldes en indberetningsfejl i SKAT s systemer. Beløbet skal tilbagebetales i For at neutralisere denne fejl, så den ikke påvirker den samlede budgetbalance i 2016 og 2017, har forvaltningen reserveret en pulje til tilbagebetalingen af provenuet i 2016 med en modgående post i Puljen udgør 14,5 mio. kr. svarende til halvdelen af det fejlagtigt udbetalte beløb, idet den anden halvdel af beløbet udlignes i tilskuds- og udligningssystemet. Anden skat pålignet visse indkomster Denne skatteindtægt på 4,3 mio. kr. består af provenuet fra dødsbobeskatning på 3,0 mio. kr. og andel af bruttoskat efter pgf. 48 E i kildeskatteloven (forskerskat m.v.) på 1,3 mio. kr. Grundskyld (ejendomsskatter) I budget 2014 er grundskyldspromillen blevet harmoniseret på Værløseniveau, således at der nu opkræves en grundskyldspromille på 21,5 i Furesø Kommune samlet set. Furesø Kommune opkræver i budget 2016 grundskyld ud fra et fastsat grundskyldsloft opgjort pr. juni Der er i 2016 budgetteret med et samlet provenu af grundskyld ekskl. produktionsjord på 278,3 mio. kr. Fordelingen er vist i nedenstående tabel 7.4. Tabel 7.4. Grundlag for beregning af grundskyldsprovenu. (mio. kr.) Grundværdi Promille Provenu Furesø ,3 21,5 278,3 Derudover opkræves der grundskyld af produktionsjord, hvor der gælder særlige regler for beregningen, som er nærmere beskrevet under de specifikke bemærkninger på Økonomiudvalgets område. Det samlede provenu for grundskyld af produktionsjord er på 0,6 mio. kr. Til imødegåelse af klagesager på grund- og ejendomsværdierne er der i 2015 afsat et rammebeløb på 5,0 mio. kr. således at de samlede indtægter inkl. produktionsjord og pulje til tilbagebetalinger udgør 273,9 mio. kr. Grundværdierne er i budgetoverslagsårene fremskrevet med KL s skøn på udviklingen i grundværdierne. I tillæg hertil fremgår det af finanslovsaftalen for 2016, at grundskylden for 2016 fastfryses på 2015, hvilket betyder at kommunen alt andet lige i 2016 vil få indtægter svarende til 2015 niveau. Der er på nuværende tidspunkt ikke foretaget en genberegning af grundskyld for 2016 på baggrund af beslutningen om fastfrysningen, og det er ligeledes uklart hvordan kommunerne kompenseres af staten for det provenutab der følger af fastfrysningen. De økonomiske konsekvenser heraf vil derfor indgå i budgetopfølgning II Anden skat på fast ejendom (dækningsafgift) Promillen for opkrævning af dækningsafgift for forretningsejendomme er i 2016 sænket fra 7,5 promille til 6,5 promille. Det samlede provenu fra dækningsafgifter består af tre dele. Størstedelen af provenuet kommer fra dækningsafgifterne af forskelsværdien for forretningsejendomme svarende til et provenu på 13,2 mio. kr. Promillen på forskelsværdien på offentlige ejendomme udgør 8,75 promille og provenuet heraf udgør 1,8 mio. kr. i Endeligt er promillen på offentlige ejendommes grundværdier på 10,75. Dæk- 26

5 ningsafgifterne af disse ejendomme udgør i ,9 mio. kr. Det samlede provenu fra dækningsafgifter udgør derfor 15,9 mio. kr. i Udligning og generelle tilskud Udligning og generelle tilskud Tilskuds- og udligningssystemet består af: Landsudligning - udligning af 61 pct. af forskellen mellem beregnet udgiftsbehov og beregnede skatteindtægter Hovedstadsudligning - udligning af 27 pct. af forskellen mellem beregnet udgiftsbehov og beregnede skatteindtægter Provenu som følge af selvbudgettering Korrektion for overudligning Statstilskud ordinært og betinget tilskud, samt tilskud som følge af aftale om regionernes økonomi Tilskud til styrkelse af likviditet Tilskudsordning for særligt ugunstigt stillede kommuner Særlige tilskuds- og udligningsordninger o Beskæftigelsestilskud o Skattepulje for 2013, 2014, 2015 og 2016 o Tilskud til kommuner i Hovedstadsområdet med særlige økonomiske problemer - Særtilskud o Tilskud til et generelt løft af ældreplejen og styrket kvalitet i ældreplejen o Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud o Udligning af selskabsskat o Tilskud til flygtninge o Udligning vedr. udlændinge o Pulje til kommuner med mange borgere i socialt udsatte boligområder o Overgangsordning vedr. refusionsreform o Omprioriteringsbidrag vedr I det følgende beskrives udligningen og de generelle tilskud for Furesø Kommune. I totalbudgettet fremgår det, at udligningen og de generelle tilskud i alt udgør en nettoudgift på 43,5 mio. kr. i Denne nettoudgift består af samlede indtægter på 268,4 mio. kr. i tilskud og udligning, mens kommunens samlede bidrag udgør 311,9 mio. kr. i Under de specifikke bemærkninger for Økonomiudvalget fremgår en mere detaljeret beskrivelse af budgettet for tilskud og udligning. Figur 7.2 og 7.3 nedenfor viser fordelingen af tilskuds- og udligningsbeløbene på hhv. udgifter og indtægter. 27

6 Figur 7.2. Indtægter vedr. tilskud og udligning i Figur 7.3. Udgifter vedr. tilskud og udligning i

7 Udligning I udligningssystemet opgøres det, om den enkelte kommune ved at opkræve en gennemsnitlig skatteprocent vil få underskud eller overskud i forhold til sit beregnede udgiftsbehov. Nettoudligningen omfatter således både beskatningsgrundlag og udgiftsbehov. Et strukturelt overskud eller underskud viser, om en kommune er i stand til at finansiere sit udgiftsbehov ved opkrævning af skat med en gennemsnitlig skatteprocent. Har en kommune et strukturelt underskud, vil den i landsudligningen modtage et tilskud svarende til 61 pct. af det strukturelle underskud og omvendt ved et overskud. Tilsvarende gælder for hovedstadsudligningen dog med 27 pct. Furesø Kommune bidrager i 2016 med 2885,7 mio. kr. til disse to udligningsordninger. I beregningen af landsudligning og hovedstadsudligning anvendes den alderssammensætning og den socioøkonomiske struktur befolkningen i kommunen har i den statsgaranterede beregning af tilskuds- og udligningssystemet. Det aldersbestemte og det socioøkonomiske udgiftsbehov sammenvejes til et samlet udgiftsbehov for kommunen. Dermed er beregningen af tilskuds- og udligningsbeløbene meget følsom over for ændringer i befolkningstallet og befolkningssammensætningen samt prognosen for skatteindtægterne. Provenu som følge af valg af selvbudgettering Idet befolkningstallet i væsentligt omfang overstiger niveauet i statsgarantien og dermed påvirker beregningen af de sammenvejede udgiftsbehov jf. ovenfor, er dette en bærende årsag til, at Byrådet i 2016 har valgt at selvbudgettering i Dermed ligger kommunens egne skøn for folketal, og dermed også egne skøn for det beregnede udgiftsbehov til grund for beregningen af kommunens bidrag til lands- og hovedstadsudligning, som dermed forventes at blive lavere end den statsgaranterede beregning. Kommunens provenu forventes i den forbindelse at udgøre 9,5 mio. kr. i Korrektion vedrørende overudligning Overudligningen er en slags udligningsloft. Det indebærer, at en kommune højst kan aflevere 93 pct. af provenuet af en stigning i udskrivningsgrundlaget til de kommunale udligningsordninger. Furesø Kommune bidrager i 2016 med 5,8 mio. kr. til denne udligningsordning. Statstilskud (Bloktilskud). Staten yder et generelt tilskud (bloktilskud) til kommunerne fordelt efter indbyggertal. Af det samlede bloktilskud er 3,0 mia. kr. gjort betinget af, at kommunerne samlet set overholder det niveau for serviceudgifterne, der er aftalt mellem Staten og KL i aftalen om kommunernes økonomi for Furesø Kommunes befolkning udgør ca. 0,69 pct. af den samlede befolkning i Danmark. Endeligt er aftalen mellem Staten og Regionerne om regionernes økonomi for 2016 indgået efter aftalen om kommunernes økonomi. Idet aftalen om regionernes økonomi har betydning for kommunernes økonomi er bloktilskuddet opjusteret med 1,0 mia. kr. som følge heraf. Dette betyder at det samlede bloktilskud for Furesø Kommune i 2016 udgør 58,4 mio. kr. Styrket likviditet I aftalen om kommunernes økonomi for 2016 er der samlet afsat et finansieringstilskud til kommunerne på 3,5 mia. kr. der skal styrke kommunernes likviditet. Heraf bliver 1,5 mia. kr. fordelt efter folketal. De sidste 2,0 mia. kr. fordeles efter objektive kriterier. Furesø Kommune er ikke kommet i betragtning i fordelingen af de 2,0 mia. kr. og kommunens andel af finansieringstilskuddet udgør derfor 10,3 mio. kr. Der er i budgetoverslagsårene forudsat at finansieringstilskuddet videreføres efter samme model. Om dette bliver tilfældet afklares endeligt i de kommende økonomiaftaler om kommunernes økonomi der successivt indgås mellem Staten og KL for årene

8 Kompensation som følge af tilpasninger i udligningssystemet Som følge af refusionsreformen på beskæftigelsesområdet er der gennemført en række tilpasninger af udligningssystemet. Idet Furesø Kommune i 2016 har et samlet tab som følge af reformen der overstiger 0,1 % af kommunens beskatningsgrundlag, kompenseres kommunen for den del at tabet der overstiger denne grænse. Kompensationen udgør 10,7 mio. kr. i Idet grænsen for tabet udgør 0,2 % af beskatningsgrundlaget modtager kommunen ikke kompensation i Fra 2018 og frem indføres en reform af tilskuds- og udligningssystemet og der midlertidige kompensationsordning udfases derfor. Omprioriteringsbidrag svarende til 1 % af serviceudgifter årligt i perioden I Furesø Kommunes budget er det i budgetoverslagsårene forudsat, at hele omprioriteringsbidraget vil blive tilbageført til kommunerne i de årlige økonomiaftaler mellem KL og Regeringen. I 2017 udgør Furesø Kommunes bidrag 16,2 mio. kr. Dog er 50 % af tilbageførslen reserveret i en pulje til udgifter i et finanslovsværn under kommunens driftsudgifter svarende til 8,1 mio. kr. i Det betyder, at en eventuel tilbageførsel af omprioriteringsbidraget først vil få negative økonomiske konsekvenser for kommunens budgetbalance, hvis der tilbageføres mindre end 50 % af omprioriteringsbidraget til kommunerne. Hvor meget af omprioriteringsbidraget der tilbageføres til kommunerne vil blive afklaret successivt i de årlige økonomiaftaler mellem Staten og KL i perioden Udligning vedr. selskabsskat Det kommunale provenu af selskabsskat indgår i udligningen, hvor 50 pct. af forskellen mellem en kommunes provenu af selskabsskat pr. indbygger og landsgennemsnittets udlignes. Provenu af selskabsskat vedr. indkomståret 2013 og tidligere år, som indgår i budget 2016, er udmeldt af Social- og Indenrigsministeriet. Furesø Kommune bidrager i 2016 med 7,4 mio. kr. til ordningen, idet Furesø Kommunes indtægter fra selskabsskat er højere end landsgennemsnittet. Dette skyldes primært en indberetningsfejl fra SKAT vedr. opgørelse af selskabsskat for tidligere år. For en nærmere beskrivelse af dette henvises til budgetbemærkningerne under Økonomudvalgets område. Udligning vedrørende udlændinge I denne ordning udlignes kommunernes gennemsnitlige merudgifter vedrørende udlændinge i forbindelse med integration, sprogundervisning og sociale udgifter mv. Ordningen finansieres ved, at alle kommuner også de der får tilskud yder et bidrag. Bidraget opgøres ud fra kommunens beskatningsgrundlag. Kommuner med mange udlændinge vil således samlet få et tilskud, som overstiger kommunens bidrag (nettotilskud), mens kommuner med få udlændinge samlet vil yde et bidrag. Furesø Kommune modtager netto 3,2 mio. kr. i Tilskud vedr. flygtninge Som følge af kommunernes ekstraordinært høje udgifter til flygtninge og familiesammenførte, er der i Økonomiaftalen for 2016 afsat et tilskud på samlet 325 mio. kr. til udvidelse af boligkapacitet og integration af flygtninge. Furesø Kommunes andel heraf udgør 1,9 mio. kr. Særtilskud Der ydes tilskud til kommuner i Hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder. I henhold til Sammenlægningsaftalen modtager Furesø Kommune 50 mio. kr. årligt frem til Tilskuddet reguleres årligt med udviklingen i det kommunale beskatningsgrundlag i Hovedstadsområdet. Tilskuddet udgør i ,7 mio. kr. Samtidig bidrager Furesø Kommune til ordningen i 2016 med et tilsvar på 5,0 mio. kr. Tilskudspuljen finansieres af kommunerne i Hovedstadsområdet, med et bidrag der opkræves efter kommunernes andel af beskatningsgrundlaget. 30

9 Derudover er der fra 2016 en tilskudspulje på 419,6 mio. kr. til kommuner som i visse dele af kommunen har en høj andel af borgere med sociale problemer. Furesø Kommune modtager ikke tilskud fra puljen men bidrager med et tilsvar på 3,0 mio. kr. Skattepuljer I forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2016 er der, ligesom i tidligere aftaler, afsat en pulje som kompenserer kommuner der sænker skatten i 2016 for tab af provenu. Puljen i 2016 på 150 mio. kr. Furesø Kommune har i 2016 sænket dækningsafgiftspromillen. Der er derfor i budgettet indregnet et tilskud fra puljen, som følge heraf svarende til 1,5 mio. kr. i Tilskuddet kompenserer kommunes tab af provenu fra dækningsafgifter. Udviklingsbidrag sundhedsvæsenet Udviklingsbidraget er kommunernes medfinansiering af de regionale opgaver på udviklingsområdet. Hver kommune yder et udviklingsbidrag på 100 kr. pr. indbygger i 2003-niveau til regionerne. Furesø Kommune skal i 2015 bidrage med 130 kr. pr. indbygger til regionerne svarende til i alt 5,1 mio. kr. Beskæftigelsestilskud Beskæftigelsestilskuddet er en konsekvens af jobcenterreformen, hvor kommunerne fra 1. august 2009 overtog det fulde ansvar for beskæftigelsesindsatsen. Tilskuddet skal benyttes til finansiering af den del af de forsikrede ledige som tidligere var under staten - enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem. Tilskuddet dækker både ydelsen og den aktive indsats, dvs. kommunes nettodriftsudgifter til de forsikrede ledige og personer på arbejdsmarkedsydelse. Beskæftigelsestilskuddet, der i 2016 er på 53,8 mio. kr., vil blive midtvejsreguleret i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for Der gennemføres endvidere en efterregulering af beskæftigelsestilskuddet, når de kommunale regnskaber for 2015 foreligger. Dette sikrer, at kommunerne under ét kompenseres for de faktiske udgifter. Tilskud på ældreområdet Staten yder et samlet tilskud på 1.636,3 mio. kr. i 2016 til et generelt løft og styrket kvalitet i ældreplejen. Tilskuddet fordeles til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Furesø Kommunes andel af det samlede tilskud udgør 12,6 mio. kr. i Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud Med finansloven for 2012 er der afsat 500,0 mio. kr. til bedre normeringer dagtilbud fra 2013 og frem. Tilskuddet fordeles til kommunerne efter deres antal af 0-5 årige børn. Kommunens andel af tilskuddet i 2016 er på 3,9 mio. kr. 31

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2017 budgetteret til 2.477,1 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

katter samt tilskud og udligning

katter samt tilskud og udligning S katter samt tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2012 budgetteret til 2.388,7 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2015 budgetteret til 2.367,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

De væsentligste årsager til, at den nye indtægtsprognose afviger fra den gamle, er:

De væsentligste årsager til, at den nye indtægtsprognose afviger fra den gamle, er: Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 16. april 2015 NOTAT Underbilag A til Budgetbilag II Det tekniske budgetforslag Kommunens indtægter 2016-2019 Dette er en kort redegørelse for udsigterne

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Kommunal udligning og generelle tilskud Økonomisk Redegørelse 2015

Kommunal udligning og generelle tilskud Økonomisk Redegørelse 2015 Kommunal udligning og generelle tilskud Økonomisk Redegørelse 2015 Maj 2012 Juni 2014 Kommunal udligning og generelle tilskud 2015 Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter 15. august 2011 Sags id: 190-2011-8309 Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2014 budgetteret til 2.367,1 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

genn Indtægtsprognose

genn Indtægtsprognose genn Indtægtsprognose 2017-2020 Ny indtægtsprognose 2017 2020 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud- og udligning i juli 2016. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Indtægtsprognose

Indtægtsprognose Indtægtsprognose 2014 1. Prognose for indtægter 2014 Økonomistaben har foretaget en beregning af indtægterne fra skatter og generelle tilskud for 2014 på baggrund af Indenrigs- og Sundhedsministeriets

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning er 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet 1.000 k r. B u dg et B u dg et ov ers lag lø be n d e p r iser 2 0 1 3 2 0 1 4 2 01 5 2 0 1 6 U d gi ft 44.17 5 4 4.9 75 45. 702 46.44 5 In d tæ g t 1. 221.40 6 1.21 0.2 74 1.2 08. 690 1. 210.21 9 Refu

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag):

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag): Notat Vedrørende: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2016 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato:

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

2 Kommunal udligning

2 Kommunal udligning Kommunal udligning Kommunal udligning Tilskuds- og udligningssystemet består af en række komponenter: Bloktilskud (statstilskud) Landsudligning Hovedstadsudligning Udligningstilskud til kommuner med højt

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 5 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning Indledning

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2016 - indtægter 17. august 2015 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2016-2019. Sagsid. Konsekvenserne af aftalen mellem KL

Læs mere

Finansiering. (side 28-35)

Finansiering. (side 28-35) Finansiering (side 28-35) 28 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 4 2017 Dato: 10. august 2017 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mva1@balk.dk Kontakt: Marianne Husmer Vang Sagsid: 00.30.10-P19-8-16 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning

Notat. Budget indtægter. Indledning Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2017 - indtægter 17. august 2016 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2017-2020. Vurderingen af indtægtsudviklingen er baseret

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 18.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

Læs mere

Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering

Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering Administrationen anbefaler at statsgarantien vælges for 2018. I forbindelse med budgetvedtagelsen skal byrådet træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat,

Læs mere

Sammenfatning I nedenstående tabel sammenfattes prognoserne for skatter, tilskud og udligning, som bliver gennemgået i notatet.

Sammenfatning I nedenstående tabel sammenfattes prognoserne for skatter, tilskud og udligning, som bliver gennemgået i notatet. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2018 Dato: 8. oktober 2018 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.30.10-P19-3-18 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Indledning og sammenfatning. Notat

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Indledning og sammenfatning. Notat Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 06.07.2016 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 4 2018 Dato: 10. august 2018 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.30.10-P19-3-18 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

2 Kommunal udligning

2 Kommunal udligning Kommunal udligning Kommunal udligning Tilskuds- og udligningssystemet består af en række komponenter: Bloktilskud (statstilskud) Landsudligning Hovedstadsudligning Udligningstilskud til kommuner med højt

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og Analyseafdelingen BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter. 19.

Læs mere

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Valg mellem statsgaranti og I lighed med tidligere år, skal byrådet ved dets 2. behandling af budgettet tage stilling til, om Viborg Kommune vælger at budgettere indtægter fra skatter, tilskud og udligning

Læs mere

Indtægtsprognose for budgetperioden 2014 2017

Indtægtsprognose for budgetperioden 2014 2017 Indtægtsprognose for budgetperioden 2014 2017 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2014, dvs. det er indtægter kommunen

Læs mere

Indtægtsprognose

Indtægtsprognose Indtægtsprognose 2018-2021 1. Ny indtægtsprognose 2018-2021 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud og udligning i juli 2017. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

Notat vedr. Skatter, tilskud og udligning. Budget 2009 og overslagsårene

Notat vedr. Skatter, tilskud og udligning. Budget 2009 og overslagsårene Notat vedr. Skatter, tilskud og udligning Budget 2009 og overslagsårene 2010-12 Økonomiafdelingen Analysegruppen 20. august 2008 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Furesø Kommunes skatter, tilskud

Læs mere

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder: Bilag 3 september 2014 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Læs mere

Bilag 5. Tilskud og udligning

Bilag 5. Tilskud og udligning Bilag 5 Tilskud og udligning 22. april 2013 Sagsbehandler: JTP Dok.nr.: 2013/0006724-2 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen Indledning Der er en række ændringer på både skat og T/U (tilskud-udligning)

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Byrådet BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat redegøres for tering af Furesø Kommunes skatteindtægter for 2015-2018, som indgår i Totaltet 2015-2018 til tets 2. behandling

Læs mere

Tabel 1. Budget 2014 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Tabel 1. Budget 2014 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2014 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2014 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-4.000-4.000

Læs mere

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger.

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger. Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2015 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2015 Funktion Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter 2015 BF 2016 BF 2017 BF

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 5 2012 Dato: 7. august 2012 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2012-515 Dok.nr: 2012-140068 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Økonomiudvalget 1. behandling af budget 2013-2016 Den 27. august 2012 Bilag A Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Indsættes i budgetmappen Afsnit 7 1 HVIDOVRE KOMMUNE Central- og

Læs mere

Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen

Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen Økonomiafdelingen Underbilag til Budgetbilag IV Kommunens indtægter 2014-2017 Siden Budgetbilag III fra juni 2013 er økonomiaftalen mellem KL og regeringen

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019 Side 1 Udgangspunkt for budgetlægningen Kommunens budgetgrundlag for budget 2019 er til Byrådets 1. behandling det vedtagne budget for 2018-2021 korrigeret

Læs mere

Tilskud, udligning og skatter

Tilskud, udligning og skatter Tilskud, udligning og skatter Dette notat er en gennemgang af Hjørring Kommunes vigtigste indtægtsposter, som danner grundlag for budget 2019. Indtægtsposterne består både af diverse tilskud, udligningsordninger

Læs mere

Indtægtsprognose budget

Indtægtsprognose budget Indtægtsprognose budget 2016-2019 Indtægtsprognosen for 2016-19 er beregnet og viser i hovedtræk en forøgelse af indtægterne i budgetperioden på 92,8 mio. kr. Merindtægterne afspejler imidlertid også væsentlige

Læs mere

Notat. Indtægter Indledning

Notat. Indtægter Indledning Notat Stab Økonomi, IT & Digitalisering Indtægter 2019-2022 21. august 2018 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2019-2022. Vurderingen af indtægtsudviklingen er

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Notat. Budget Indtægter. Indledning

Notat. Budget Indtægter. Indledning Notat Stab Økonomi, IT & Digitalisering Budget 2018 - Indtægter 18. august 2017 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2018-2021. Vurderingen af indtægtsudviklingen

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter i budgetoplægget for 2013-2016. Furesø

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 1 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 07.22 Renter af likvide aktiver -3.734-3.427-3.107-3.201 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering Staben Dato: 21.09.2016 Sagsbehandler: Kim Frandsen Direkte tlf.: 73767643 E-mail: kkf@aabenraa.dk Acadre: 16/7018 BILAG 1 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Overordnet konklusion Under hensyntagen

Læs mere

Forudsætninger for budgettet

Forudsætninger for budgettet Forudsætninger for budgettet Byrådets økonomiske politik, og dermed den årlige budgetlægning tager udgangspunkt i en økonomisk politik, som blev vedtaget d. 30. april 2014. Af politikken fremgår det bl.a.,

Læs mere

Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2013

Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2013 Økonomistaben September 2012 Budget & Analyse Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2013 Ved byrådets 2. behandling af budgettet den 10. oktober 2012 skal det besluttes, om kommunen vælger statsgaranti,

Læs mere

Regeringen og Kommunernes Landsforening har den 3. juni 2014 indgået aftale om den kommunale økonomi i 2015.

Regeringen og Kommunernes Landsforening har den 3. juni 2014 indgået aftale om den kommunale økonomi i 2015. HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2015-18 Oplæg vedrørende finansieringsmulighederne 1. Baggrund Med udgangspunkt i budgetforslaget for 2015-2018, samt Økonomiaftalen mellem Regeringen og

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag):

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag): Vedrørende: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2015 Sagsnavn: Budget 2015-18 Sagsnummer: 00.01.00-S00-1-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 22-09-2014

Læs mere

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2012 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2012 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0 4.000

Læs mere

NOTAT. 2. behandling af Budget

NOTAT. 2. behandling af Budget NOTAT 2. behandling af Budget 2016-2019 Indholdsfortegnelse 1 Indtægter fra skat, tilskud og udligning... 1 1.1 - Indtægter fra skat... 2 1.2 - Indtægter fra tilskud- og udligning... 10 2 - Tekniske korrektioner...

Læs mere

Økonomiaftalens elementer, for så vidt angår finansiering gennemgås og elementernes konsekvenser for Hvidovre Kommune beskrives.

Økonomiaftalens elementer, for så vidt angår finansiering gennemgås og elementernes konsekvenser for Hvidovre Kommune beskrives. HVIDOVRE KOMMUNE 2. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2015-18 BilagKB_141007_pkt.03.01 Oplæg vedrørende finansieringsmulighederne 1. Baggrund Med udgangspunkt i budgetforslaget for 2015-2018, samt Økonomiaftalen

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Indledning og sammendrag af økonomien Jammerbugt Kommunes budget for 2015 og overslagsårene 2016-18 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2014. I

Læs mere

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI KOMMUNAL INDKOMSTSKAT

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI KOMMUNAL INDKOMSTSKAT OPGAVEOMRÅDER Indtægtssiden: Kommunal indkomstskat Kommunal grundskyld Anden skat på fast ejendom Selskabsskatter Dødsboskat ØKONOMI Finansiering: Budget BO1 BO2 BO3 Løbende priser 2013 2014 2015 2016

Læs mere

Selvbudgettering eller statsgaranti i 2018

Selvbudgettering eller statsgaranti i 2018 DIREKTIONENS STAB Notat Kontaktperson: Thomas Herskind Dato: 27. september 2017 Selvbudgettering eller statsgaranti i 2018 1. Resume og vurdering De aktuelle tal viser en gevinst ved selvbudgettering på

Læs mere

Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse. Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095. Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk

Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse. Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095. Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: 1. skøn på skat og tilskud/udligning i budget 2016-2019 20. august

Læs mere

Bilag 6 Tilskud og udligning

Bilag 6 Tilskud og udligning Notat 9. maj 2016 Sagsbeh.: mkv J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen Bilag 6 Tilskud og udligning 1. Opsummering De samlede nøgletal for skat (bilag 5) og tilskud og udligning opsummeres i nærværende

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

Samtlige kommuner. Budgetlægningen for 2016

Samtlige kommuner. Budgetlægningen for 2016 Samtlige kommuner Sagsnr. 2015-2979 Doknr. 254504 Dato 13-07-2015 Budgetlægningen for 2016 Til brug for budgetlægningen for 2016 udmeldes hermed det statsgaranterede udskrivningsgrundlag samt tilskud og

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Bilag 6 NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering i budget Indhold

Bilag 6 NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering i budget Indhold Bilag 6 NOTAT Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 31. august 2015 Valg mellem statsgaranti eller i budget 2016 Sagsnr. - Sagsbehandler: -

Læs mere

Bilag 6 Tilskud og udligning

Bilag 6 Tilskud og udligning Bilag 6 Tilskud og udligning Ændringsforslag til budget 2013 for tilskud og ning 16. august 2012 Sagsbehandler: JJJ Dok.nr.: 2012/0062713-4 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen 1 Indledning Dette

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2. Parametre, kriterieoversigt og eksempler... 31 2.1 Parametre... 31

Indholdsfortegnelse. 2. Parametre, kriterieoversigt og eksempler... 31 2.1 Parametre... 31 Indholdsfortegnelse 1. Oversigt over det kommunale tilskuds- og udligningssystem... 3 1.1 Tilskuds- og udligningsordninger... 3 1.2 Tidsplan for tilskud og udligning... 6 1.3 Valg af budgetteringsmetode...

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2016

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2016 Bilag 7 Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2016 Forudsætninger for budget 2016 KL og Finansministeriet aftalte ult. juni 2015 et fremadrettet garantiskøn for udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet

Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet Til: Økonomiudvalget Fra: Center for Økonomi- og Administration Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet Baggrund: De foreløbige beregninger,

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2018. Valget

Læs mere

Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen

Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 31. august 2016 UNDERBILAG C TIL BUDGETBILAG V Indtægter 2017 - statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune har som tidligere år - valget

Læs mere

Fællesforvaltning Økonomi. Byrådet

Fællesforvaltning Økonomi. Byrådet Byrådet Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 25. september 2017 Sagsbehandler Frank Nybo Jensen Telefon direkte 76 16 24 93 E-mail fnj@esbjergkommune.dk Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i 2018 Kommunerne

Læs mere

Bilag 6 Tilskud og udligning

Bilag 6 Tilskud og udligning Notat 07-08-2018 Bilag 6 Tilskud og udligning Økonomiafdelingen 1. Opsummering De samlede nøgletal for skat (bilag 5) og tilskud og udligning opsummeres i nærværende bilag, idet skatteskønnet har konsekvens

Læs mere

NOTAT. Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel.

NOTAT. Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel. Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Økonomiudvalg / Byråd 00.30.10-Ø00-8-17 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti Dato: 25-09-2018 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti Byrådet skal ved vedtagelsen

Læs mere

Indtægter statsgaranti eller selvbudgettering?

Indtægter statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 19. september 2013 UNDERBILAG A TIL BUDGETBILAG VI Indtægter 2014 - statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune har som tidligere år - valget

Læs mere

Sagsnr Indtægtsprognose Dokumentnr

Sagsnr Indtægtsprognose Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 07-09-2015 Indtægtsprognose 2016 Økonomisk udvikling og sammenfatning I slutningen af august fremlagde Finansministeriet en konjunkturvurdering,

Læs mere

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2014

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2014 Bilag 8 Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2014 Forudsætninger for budget 2014 KL og Finansministeriet aftalte i juni 2013 et fremadrettet garantiskøn for udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2020 samt budgetoverslagsårene

Generelle bemærkninger til budget 2020 samt budgetoverslagsårene Generelle bemærkninger til budget 2020 samt budgetoverslagsårene 2021-2023 1. Aftalen mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi 2020 2. Reformer med betydning for den kommunale økonomi 2020 3. Beregning

Læs mere

1. Finansieringssystemet for regionerne

1. Finansieringssystemet for regionerne Indhold 1. Finansieringssystemet for regionerne...3 1.1. Regionernes opgaver...3 1.2. Finansiering af sundhedsområdet...4 1.3. Finansiering af regionernes udviklingsopgaver...5 2. Regionernes indtægter

Læs mere

UDKAST. Stk. 3. En forskel mellem tilskud og bidrag efter stk. 1 og stk. 2 opkræves fra eller tilbagebetales til alle kommuner efter indbyggertal.

UDKAST. Stk. 3. En forskel mellem tilskud og bidrag efter stk. 1 og stk. 2 opkræves fra eller tilbagebetales til alle kommuner efter indbyggertal. j.nr. 2014-18620 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Tilpasninger i udligningssystemet som følge af omlægning af refusionssystemet på beskæftigelsesområdet)

Læs mere

Indledning... 1 To grundscenarier ved en skattestigning... 1 Familietypeeksempler... 3 Bilag Beregningsforudsætninger... 7 Kommunale skatter...

Indledning... 1 To grundscenarier ved en skattestigning... 1 Familietypeeksempler... 3 Bilag Beregningsforudsætninger... 7 Kommunale skatter... NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling Notat om skat Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Indhold Indledning... 1 To grundscenarier ved en skattestigning... 1 Familietypeeksempler... 3

Læs mere

Bilag 6 Skøn for tilskud og udligning

Bilag 6 Skøn for tilskud og udligning Bilag 6 Skøn for tilskud og udligning 7. august 2014 Sagsbeh: jtp/thol Sag: 2014/0023967 Dokument: 2 Samlet indtægtsskøn Notatet opsummerer indledningsvis de samlede konsekvenser af de nye skøn for indtægter

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2017. Valget

Læs mere

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Notat 27. september 2017 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering En kommune kan ved hvert budget vælge mellem et statsgaranteret indtægtsgrundlag eller et eget skøn for indtægtsgrundlaget,

Læs mere

16 Øget sagsbehandling i Integrationsteamet

16 Øget sagsbehandling i Integrationsteamet 16 Øget sagsbehandling i Integrationsteamet 16.1 - Bilag: Økonomiske konsekvenser ved øget flygtningekvote DokumentID: 4078135 18. februar 2015 Økonomiske konsekvenser ved øget flygtningekvote Opsummering

Læs mere