Ordinær generalforsamling 29. april Dagsordenens punkt 6.A. Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordinær generalforsamling 29. april 2009. Dagsordenens punkt 6.A. Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente"

Transkript

1 Ordinær generalforsamling 29. april 2009 Dagsordenens punkt 6.A Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente 1

2 Dagsordenens punkt 6.A - Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente Medlemmer, der optages i Pensionskassen efter den 31. december 2006, har hele opsparingen i en pensionsordning tilknyttet investeringsfonde (FSP WebLink). Reglerne fremgår på nuværende tidspunkt af Pensionsregulativet for FSP Pension samt det supplerende aftalegrundlag, herunder optagelsesbrevet som er tilsendt medlemmer i forbindelse med optagelsen. For at præcisere de regler der gælder for medlemmer med opsparingen i FSP WebLink, stiller bestyrelsen forslag om, at reglerne udskilles i et selvstændigt regulativ, som benævnes Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente. Forslaget om Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente omfatter følgende væsentlige ændringer i forhold til Pensionsregulativet for afdeling FSP Pension: Pensionsregulativ for afdeling FSP Pension: 1. Det foreslås, at reglerne for FSP WebLink udskilles i et selvstændigt regulativ, og at det supplerende aftalegrundlag indarbejdes i afdeling FSP Markedsrente (Regulativet 1, 2, 6, 9 og 11-17). 2. Det foreslås, at for medlemmer, der ikke kan tegne ratepension eller kapitalpension med fradragsret, oprettes i stedet en alderspension (ny bestemmelse). 3. Karenstiden for invalidepension ved midlertidigt erhvervsevnetab nedsættes fra 6 måneder til 3 måneder. Derudover præciseres det, at offentlige løntilskud mv., der udbetales til arbejdsgiveren, indgår i opgørelsen af lønnet beskæftigelse (Regulativet 8). 4. Det foreslås, at det seneste tidspunkt for påbegyndelse af udbetaling af ratepension og kapitalpension hæves til 15 år efter pensionsalderen (Regulativet 11 og 13). 5. Medlemmer, der har omvalgt eller overført til FSP WebLink, kan have andre dækninger end dem der fremgår af Pensionsregulativet. Reglerne for disse dækninger fremgår enten af et supplerende aftalegrundlag eller et andet Pensionsregulativ. For at medlemmer, der har overført eller valgt om, har mulighed for at danne sig et samlet overblik over deres dækninger, stilles der forslag om, at reglerne fremover vil fremgå direkte af Pensionsregulativet (ny bestemmelse). 6. Det foreslås, at aftaler om ændret udbetalingsforløb sker efter generelle regler fastsat af bestyrelsen. Der vil fortsat være mulighed for knæk i udbetalingen af alderspension. Ændringen vil ikke have betydning for medlemmer, der er påbegyndt løbende ydelser fra Pensionskassen (Regulativet 14). 7. Som følge af samfundsudviklingen og den teknologiske udvikling stilles der forslag om, at muligheden for genkøb, som følge af varig emigration, bortfalder (Regulativet 25). Ikrafttræden: 1. Det foreslås, at det nye Pensionsregulativ træder i kraft pr. 1. januar De fuldstændige forslag kan rekvireres i FSP eller ses på 2

3 Nedenfor vil de væsentligste ændringer i Pensionsregulativet for afdeling FSP Markedsrente i forhold til afdeling FSP Pension blive gennemgået: BESTYRELSENS FORSLAG TIL PENSIONSREGULATIV FOR AFDELING FSP MARKEDS- RENTE: Forslag 1: Indarbejdelse af regler for medlemmer optaget i afdeling FSP Markedsrente Pensionsregulativet for afdeling FSP Pension 1, 2, 6, 9 og 11-17: Gældende bestemmelser Efter de gældende regler har medlemmer der optages i Pensionskassen efter den 31. december 2006 hele opsparingen i en pensionsordning tilknyttet investeringsfonde (FSP WebLink). Reglerne herfor fremgår af Pensionsregulativ for afdeling FSP Pension samt det supplerende aftalegrundlag. Forslag til nye bestemmelser For at undgå tvivl om, hvilke regler der gælder for medlemmer, der har opsparingen i FSP Web- Link, stiller bestyrelsen forslag om, at reglerne udskilles i særskilt Pensionsregulativ, benævnt Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente. Der tilsigtes ingen realitetsændringer. Forslag 2: Medlemmer der ikke kan tegne rate- og kapitalpension med fradragsret Gældende bestemmelser Medlemmer, der optages i afdeling FSP Markedsrente, har i henhold til 6, stk. 7 hele opsparingen i rate- og kapitalpension. Forslag til nye bestemmelser I skatteforliget mellem regeringen og Dansk Folkeparti (Forårspakken 2.0) blev det aftalt, at indføre et loft på kr. over indbetalinger til ratepension. Herudover kan medlemmer der optages efter efterlønsalderen (60 år) ikke nytegne rate- og kapitalpension. Det foreslås derfor, at for medlemmer der ikke kan tegne ratepension eller kapitalpension med fradragsret, oprettes i stedet en løbende alderspension (livrente), i henhold til regler, der er fastsat af bestyrelsen. Medlemmer, der optages efter efterlønsalderen, der godtgør, at de har andre rate- eller kapitalpensioner, kan efter anmodning få de almindelige dækninger (rate- og kapitalpension) efter reglerne i Pensionsbeskatningsloven. Forslag 3: Invalidepension Pensionsregulativet for afdeling FSP Pension 8: Gældende bestemmelser Efter de gældende regler kan der udbetales invalidepension til medlemmer, der midlertidigt mister 2/3 af deres erhvervsevne efter en karensperiode på 6 måneder. Efter de gældende regler kan invalidepensionen nedsættes eller bortfalde, hvis et medlem har lønnet beskæftigelse eller selv driver erhverv. 3

4 Forslag til nye bestemmelser Det foreslås, at karensperioden til medlemmer, der midlertidigt mister 2/3 af deres erhvervsevne, nedsættes fra 6 til 3 måneder. Nedsættelsen har været efterspurgt af både medlemmer og virksomheder. Det præciseres, at også offentlige løntilskud mv., der udbetales til arbejdsgiveren, indgår i opgørelsen af lønnet beskæftigelse. Forslaget indebærer ingen realitetsændringer, men er udelukkende af præciserende karakter. Forslag 4: Hævelse af seneste tidspunkt for udbetaling til 15 år efter pensionsalder Pensionsregulativet for afdeling FSP Pension 11 og 13: Gældende bestemmelser Efter de gældende regler skal ratepensionen og kapitalpensionen senest påbegyndes udbetalt 10 år efter pensionsalderen. Forslag til nye bestemmelser I skatteforliget mellem regeringen og Dansk Folkeparti (Forårspakken 2.0) blev det aftalt, at hæve aldersgrænsen for udbetaling af kapitalpension til senest 15 år efter pensionsalderen. Som følge heraf foreslås det, at hæve aldersgrænsen for udbetaling af både kapitalpension, ratepension, alderssum og løbende alderspension til 15 år efter pensionsalderen. Forslag 5: Regler for særlige dækninger for medlemmer der har overført eller valgt om til afdeling FSP Markedsrente Gældende bestemmelser Medlemmer i afdeling FSP Markedsrente har som udgangspunkt opsparing i form af rate- og kapitalpension og evt. livsvarig alderspension. Risikodækningerne består af invalidepension, bidragsfritagelse, dødsfaldsrate og valgfri børnepension. Medlemmer, der har omvalgt eller overført til afdeling FSP Markedsrente, kan imidlertid have andre dækninger end normalt. Reglerne for disse dækninger har typisk fremgået af et supplerende aftalegrundlag, jf. 1, stk. 2 eller et andet Pensionsregulativ. Forslag til nye bestemmelser For at sikre at medlemmerne, der har overført/valgt om til afdeling FSP Markedsrente, har adgang til at danne sig et overblik over deres dækninger, stilles der forslag om, at reglerne fremover vil fremgå direkte af Pensionsregulativet. Forslaget indebærer, at der indføjes regler for 10-årig løbende alderspension, livsvarig løbende alderspension, alderspension med garanti ved dødsfald, alderssum, ægtefællepension og samleverpension. 4

5 Forslag 6: Ændret udbetalingsforløb af alderspensionen Pensionsregulativet for afdeling FSP Pension 14, stk. 1: Gældende bestemmelser Som udgangspunkt udbetales alderspensionen livsvarigt. Efter de gældende regler kan der indgås aftale om et ændret udbetalingsforløb, herunder oprettelse af en 10-årig livsbetinget alderspension og kompensation for manglende udbetaling af folkepension og ATP indtil folkepensionsalderen. Forslag til nye bestemmelser Det foreslås, at bestyrelsen får bemyndigelse til at fastsætte mulighed for andre udbetalingsformer. Ændringen vil ikke medføre større ændringer i muligheder for udbetaling. Der vil fortsat være mulighed for knæk af pensionen. Ændringen vil ikke have betydning for medlemmer, der er påbegyndt udbetaling af løbende ydelser fra Pensionskassen. Samtidig forventes det at blive muligt at tilkøbe en 10-årig garanti. Garantien betyder, at de efterladte får en del af alderspensionen, hvis medlemmet dør, inden alderspensionen har været udbetalt i 10 år. Forslag 7: Genkøb ved emigration Pensionsregulativet for afdeling FSP Pension 25, stk. 2: Gældende bestemmelse Efter gældende regler kan medlemmer genkøbe pensionsordningen efter 12 måneders dokumenteret emigration. Forslag om ophævelse af bestemmelsen Det foreslås, at bestemmelsen ophæves, så der kun kan ske genkøb, hvis udtrædelsesgodtgørelsen (depotet) er under en årsløn. Muligheden for genkøb ved emigration er indført, for at medlemmer, der flytter permanent til udlandet, ikke skal have en pensionsordning stående tilbage i Danmark. Ændringerne i samfundet har imidlertid ført til, at langt flere personer bosætter sig i udlandet i en kortere eller længere periode, f.eks. i forbindelse med udstationering, hvorefter de fleste flytter tilbage til Danmark. De tekniske muligheder for udbetalinger til udlandet har samtidig gjort muligheden for genkøb ved emigration langt mindre relevant, hvorfor det foreslås, at bestemmelsen udgår. BEMYNDIGELSE Bestyrelsen anmoder om generalforsamlingens bemyndigelse til at foretage ændringer af redaktionel karakter samt foretage sådanne ændringer i forslagene, som myndighederne måtte kræve. 5

6 I. INDLEDENDE FÆLLES- BESTEMMELSER Formål 1. Pensionsregulativets formål er at give en fremstilling af de juridiske og forsikringstekniske regler for FSP Pension. Reglerne har hjemmel i Pensionskassens Vedtægt. Der tilsigtes ingen realitetsændringer. Stk. 2. Pensionskassen kan indgå aftale med arbejdsgiveren og/eller medlemmet om fravigelser fra Pensionsregulativet, herunder aftaler om gruppebaserede produkter. Stk. 3. Pensionskassen kan træffe bestemmelse om, at de i Regulativet beskrevne valgrettigheder for medlemmerne skal bortfalde. Medlemmer, som allerede har benyttet sig af en af de beskrevne valgrettigheder, berøres ikke af, at valgretten fremtidig bortfalder. Medlemmer 2. FSP Pension er en tarifordning for medarbejdere i finanssektoren, som den 1. september 2000 eller senere i kraft af en lønoverenskomst opnår ret til pensionsbidrag, og hvis arbejdsgiver har pensionsaftale med Finanssektorens Pensionskasse (tilslutningsaftale). Stk. 2. Medlemmer er tillige afdelingens selvindbetalere, jf. 5, medlemmer med bidragshenstand, jf. 23, fripoliceindehavere, jf. 24 samt alders- og invalide- I. INDLEDENDE FÆLLES- BESTEMMELSER Formål 1. Pensionsregulativets formål er at give en fremstilling af de juridiske og forsikringstekniske regler for afdeling FSP Markedsrente. Reglerne har hjemmel i Pensionskassens Vedtægt. Stk. 2. Pensionskassen kan indgå aftale med arbejdsgiveren og/eller medlemmet om fravigelser fra Pensionsregulativet, herunder aftaler om gruppebaserede produkter. Stk. 3. Pensionskassen kan træffe bestemmelse om, at de i Regulativet beskrevne valgrettigheder for medlemmerne skal bortfalde. Medlemmer, som allerede har benyttet sig af en af de beskrevne valgrettigheder, berøres ikke af, at valgretten fremtidig bortfalder. Medlemmer 2. Afdeling FSP Markedsrente er en tarifordning for medarbejdere i finanssektoren, som den 1. januar 2007 eller senere i kraft af en lønoverenskomst opnår ret til pensionsbidrag, og hvis arbejdsgiver har pensionsaftale med Finanssektorens Pensionskasse (tilslutningsaftale). Stk. 2. Medlemmer er tillige afdelingens selvindbetalere, jf. 5, medlemmer med bidragshenstand, jf. 23, fripoliceindehavere, jf. 24 samt alders- og invalide- Der er tale om en konsekvensrettelse som følge af udskillelse af afdeling FSP Markedsrente i et selvstændigt regulativ. Der er tale om en konsekvensrettelse som følge af udskillelse af afdeling FSP Markedsrente i et selvstændigt regulativ. Der tilsigtes ingen realitetsændringer. Der er tale om en konsekvensrettelse som følge af udskillelse af afdeling FSP Markedsrente i et selvstændigt regulativ. 6

7 pensionister i FSP Pension. Stk. 3. FSP Pension omfatter tillige medlemmer af Pensionskassens øvrige afdelinger, hvis de pågældende i henhold til reglerne herfor har foretaget omvalg til FSP Pension, jf. Vedtægtens 4. Oplysninger til Pensionskassen 3. Medlemmer af Pensionskassen og modtagere af ydelser fra Pensionskassen er forpligtet til skriftligt at give og fremskaffe oplysninger om forhold, som af Pensionskassen skønnes at være af betydning for konstatering af medlemmernes/modtagernes rettigheder, herunder helbredsoplysninger. Stk. 2. Lægelige vurderinger er alene vejledende. Stk. 3. Hvis medlemmer eller andre i pensionsordningen interesserede afgiver urigtige eller mangelfulde oplysninger, kan ydelserne helt eller delvist bortfalde i henhold til den til enhver tid gældende lov om forsikringsaftaler eller denne lovs afløser. Pensionsbidrag i henhold til tilslutningsaftale samt overførsler af pensionsmidler 4. Pensionsbidraget er det obligatoriske beløb, som af arbejdsgiveren på egne og medlemmets vegne indbetales til Pensionskassen efter pensionister i afdeling FSP Markedsrente. Stk. 3. Afdeling FSP Markedsrente omfatter tillige medlemmer af Pensionskassens øvrige afdelinger, hvis de pågældende i henhold til reglerne herfor har foretaget omvalg til afdeling FSP Markedsrente, jf. Vedtægtens 4. Oplysninger til Pensionskassen 3. Medlemmer af Pensionskassen og modtagere af ydelser fra Pensionskassen er forpligtet til skriftligt at give og fremskaffe oplysninger om forhold, som af Pensionskassen skønnes at være af betydning for konstatering af medlemmernes/modtagernes rettigheder, herunder helbredsoplysninger. Stk. 2. Lægelige vurderinger er alene vejledende. Stk. 3. Hvis medlemmer eller andre i pensionsordningen interesserede afgiver urigtige eller mangelfulde oplysninger, kan ydelserne helt eller delvist bortfalde i henhold til den til enhver tid gældende lov om forsikringsaftaler eller denne lovs afløser. Pensionsbidrag i henhold til tilslutningsaftale samt overførsler af pensionsmidler 4. Pensionsbidraget er det obligatoriske beløb, som af arbejdsgiveren på egne og medlemmets vegne indbetales til Pensionskassen efter Der tilsigtes ingen realitetsændringer. Der er tale om en konsekvensrettelse som følge af udskillelse af afdeling FSP Markedsrente i et selvstændigt regulativ. Der tilsigtes ingen realitetsændringer. 7

8 fradrag af arbejdsmarkedsbidrag. Stk. 2. Medlemmet er berettiget til at overføre pensionsmidler til forøgelse af pensionstilsagnet efter generelle regler fastsat af bestyrelsen mod afgivelse af tilfredsstillende helbredsoplysninger. Stk. 2. Medlemmet er berettiget til at overføre pensionsmidler til forøgelse af pensionstilsagnet efter generelle regler fastsat af bestyrelsen mod afgivelse af tilfredsstillende helbredsoplysninger. Selvindbetaling, supplerende pensionsbidrag og indskud 5. Et medlem er berettiget til at indbetale indskud, der falder uden for en tilslutningsaftale, supplerende bidrag samt selvbetalerbidrag efter regler, der er fastsat af Pensionskassen. Stk. 2. Ved supplerende bidrag forstås bidrag, som indbetales af medlemsvirksomheden eller medlemmet i tillæg til det obligatoriske bidrag. Stk. 3. Ved selvbetalerbidrag forstås bidrag, der indbetales i henhold til individuel aftale med Pensionskassen for eller af medlemmer, der ikke længere er ansat i en medlemsvirksomhed. Pensionernes virkemåde 6. Pensionerne er alene baseret på indbetalinger i henhold til 4 og 5, bonus i henhold til bonusregulativet, som er anmeldt til Finanstilsynet, samt de pensionsrettigheder, der knytter sig til den til medlemmets pensionsordning hørende andel af de særlige bonushensættelser. fradrag af arbejdsmarkedsbidrag. Selvindbetaling, supplerende pensionsbidrag og indskud 5. Et medlem er berettiget til at indbetale indskud, der falder uden for en tilslutningsaftale, supplerende bidrag samt selvbetalerbidrag efter regler, der er fastsat af Pensionskassen. Stk. 2. Ved supplerende bidrag forstås bidrag, som indbetales af medlemsvirksomheden eller medlemmet i tillæg til det obligatoriske bidrag. Stk. 3. Ved selvbetalerbidrag forstås bidrag, der indbetales i henhold til individuel aftale med Pensionskassen for eller af medlemmer, der ikke længere er ansat i en medlemsvirksomhed. Pensionernes virkemåde 6. Pensionerne er alene baseret på indbetalinger i henhold til 4 og 5, bonus i henhold til bonusregulativet, som er anmeldt til Finanstilsynet, samt de pensionsrettigheder, der knytter sig til den til medlemmets pensionsordning hørende andel af de særlige bonushensættelser (FSP BonusKapital). Der er alene tale om en sproglig korrektion, og der tilsigtes ingen realitetsændringer. Det præciseres, at særlige bonushensættelser betegnes som FSP BonusKapital. 8

9 Stk. 2. Af det obligatoriske pensionsbidrag, jf. 4, stk. 1, anvendes 2/3 til ydelserne på basisdækningen, medmindre andet er bestemt i tilslutningsaftalen, jf. 1, stk. 2. På basisdækningen, som beskrives under afsnit II, er invalidepensions- og dødsfaldsdækningen samt ratepensionen obligatorisk, mens børnepensionsdækningen og bidrag til den livsvarige alderspension er valgfri. Den øvrige del af det obligatoriske pensionsbidrag, jf. 4, stk. 1, anvendes på tillægsdækningen, som beskrives under afsnit III. Stk. 3. Overførsler, selvindbetaling, supplerende bidrag og indskud, jf. 4, stk. 2 og 5, anvendes efter nærmere aftale med Pensionskassen i henhold til regler, der er fastsat af bestyrelsen. Stk. 4. Hvis et medlem ikke kan afgive tilfredsstillende helbredsoplysninger i henhold til 20, kan der alene tegnes ydelser på tillægsdækningen. Udgår Stk. 2. Overførsler, selvindbetaling, supplerende bidrag og indskud, jf. 4, stk. 2 og 5, anvendes efter nærmere aftale med Pensionskassen i henhold til regler, der er fastsat af bestyrelsen. Stk. 3. Hvis et medlem ikke kan afgive tilfredsstillende helbredsoplysninger i henhold til 20, optages medlemmet på særlige vilkår med ingen eller begrænsede dækninger ved invaliditet og dødsfald. Dette sker efter generelle regler fastsat af bestyrelsen. Stk. 4. For medlemmer, der ikke kan tegne ratepension eller kapitalpension med fradragsret, oprettes i stedet en alderspension med løbende udbetalinger, i henhold til generelle regler fastsat af bestyrelsen. Bestemmelsen, om opsplitningen i basis- og tillægsdækning bortfalder. Bestemmelsen har ikke været gældende for medlemmer af afdeling FSP Markedsrente, hvorfor det foreslås, at bestemmelsen udgår. Der er tale om en sproglig korrektion, og der tilsigtes ingen realitetsændringer. Bestemmelsen præciserer, at medlemmer, der ikke kan afgive helbredsoplysninger, optages efter regler fastsat af bestyrelsen. Medlemmer af afdeling FSP Markedsrente har aldrig haft mulighed for at tegne ydelser på tillægsdækningen. Der er tale om en ny bestemmelse. Det foreslås, at for medlemmer der ikke kan tegne ratepension eller kapitalpension med fradragsret, oprettes i stedet en løbende alderspension, efter generelle regler 9

10 fastsat af bestyrelsen. Som eksempler herpå, kan nævnes medlemmer der indbetaler over loftet på kr. årligt til ratepension, samt medlemmer der optages efter efterlønsalderen (60 år). Medlemmer der optages efter efterlønsalderen der godtgør, at de har andre rate- eller kapitalpensioner, kan efter anmodning få de almindelige dækninger (rate- og kapitalpension) efter reglerne i Pensionsbeskatningsloven. Stk. 5. Såfremt Pensionskassen yder dækninger, der ikke er reguleret af nærværende Regulativ, fremgår disse af en særskilt police. Stk. 6. Hvis bidragsbetaling i henhold til 5 anvendes til invaliditets- eller dødsfaldsdækning, jf. stk. 3, gælder følgende særregler: a. Disse dækninger omfatter tab af erhvervsevne/død, som er en følge af krigstjeneste inden for det danske forsvar eller efter den danske regerings ordre, hvis pensionsaftalen har bestået uafbrudt de sidste 6 måneder før krigstjenestens indtræden. Deltagelse i anden krigstjeneste end ovenfor nævnt er aldrig dækket. b. Pensionsordningen skal have bestået uafbrudt i 1 år for at dække selvmord, selvmordsforsøg, op- Stk. 5. Såfremt Pensionskassen yder dækninger, der ikke er reguleret af nærværende Regulativ, fremgår disse af en særskilt police. Udgår Det foreslås, at bestemmelsen bortfalder, da særreglerne ikke længere er relevante. Selvindbetaling vil normalt ske som videreførelse af obligatoriske bidrag, mens supplerende pensionsbidrag og indskud normalt vil ske som opsparing til pension. Hvis indbetalingerne medfører risikostigninger, skal der afgives tilfredsstillende helbredsoplysninger. 10

11 hold i risikofyldte områder eller deltagelse i risikofyldte sportsgrene. Ved ophold i risikofyldte områder forstås fast ophold i eller rejse til områder uden for Danmark, hvor risikoen er forøget på grund af krig, krigslignende tilstand, herunder borgerkrig, eller epidemier eller andre omstændigheder, der i risikomæssig henseende kan sidestilles hermed. Pensionskassen oplyser på medlemmets foranledning, om et konkret forhold er dækket eller ej. Stk. 7. Medlemmer, der optages i Pensionskassen efter den 31. december 2006, har hele opsparingen på pensionsordningens rateog kapitalpension i en pensionsordning tilknyttet investeringsfonde (FSP WebLink). Medlemmet kan i henhold til regler fastsat af Pensionskassen oprette en alderspension (livrente) i FSP WebLink i forbindelse med overførsel eller omvalg til FSP WebLink, eller umiddelbart inden pensioneringstidspunktet. Medlemmet modtager det hertil hørende supplerende aftalegrundlag, jf. 1, stk. 2. Stk.8. Medlemmer, der genoptager indbetalingen efter omskrivning af dækningen til fripolice, omfattes af reglerne i stk. 7 for fremtidigt indbetalte pensionsbidrag, indskud og overførsler. Udgår Udgår Bestemmelsen videreføres i regulativforslagets 7. Bestemmelsen videreføres i regulativforslagets 7, stk. 3 11

12 7. Pensionsbidraget anvendes til de obligatoriske risikodækninger invalidepension og dødsfaldsrate, mens risikodækningen børnepension er valgfri. Det resterende pensionsbidrag anvendes til opsparing tilknyttet investeringsfonde i FSP WebLink som rate- og kapitalpension, der er ugaranteret, jf. dog 6, stk. 4. Der er tale om en konsekvensrettelse som følge af udskillelse af afdeling FSP Markedsrente i et selvstændigt regulativ. Herudover indarbejdes det supplerende aftalegrundlag i Pensionsregulativet, jf. de nye bestemmelser i 7, 12, 14, 15, 16 og 22, stk. 3. 7, stk. 1 viderefører 6, stk. 2 og 7. Det fremgår nu direkte af Pensionsregulativet, at den del af pensionsbidragene, der ikke anvendes til de obligatoriske dækninger, anvendes til opsparing i FSP WebLink. Der tilsigtes ingen realitetsændringer. Stk. 2. Et medlem kan i henhold til generelle regler fastsat af Pensionskassen oprette en alderspension i FSP WebLink efter reglerne i 16, stk. 2-4, i forbindelse med et omvalg eller en overførsel, eller umiddelbart inden pensioneringstidspunktet. Bestemmelsen viderefører 6, stk. 7. Stk.3. Medlemmer, der genoptager indbetalingen efter omskrivning af dækningen til fripolice, jf. 24, omfattes af afdeling FSP Markedsrente, jf. stk. 1 og 2, for fremtidigt indbetalte pensionsbidrag, indskud og overførsler. Stk. 4. Opsparing placeret i FSP WebLink giver ikke ret til bonus efter Bonusregulativet. Bestemmelsen viderefører 6, stk. 8. Det supplerende aftalegrundlag indarbejdes i Pensionsregulativet, så det tydeligt fremgår, at opsparing, der er placeret i FSP WebLink, ikke får tilskrevet bonus. Opspa- 12

13 ringen tilskrives hele investeringsgevinsten eller -tabet. Ugaranterede tillæg 6a. For de bonusberettigede pensionselementer kan bonus tilskrives som særlige bonushensættelser i det følgende benævnt som FSP BonusKapital. Stk. 2. FSP BonusKapital tildeles løbende samme afkast som egenkapitalen. Dette afkast kan være både positivt og negativt. Stk. 3. Det enkelte medlems andel af FSP BonusKapital indregnes og medtages, hvis et medlem genkøber eller overfører sin pensionsordning efter reglerne i dette Pensionsregulativ og Lov om finansiel virksomhed. Stk. 4. Når et medlem begynder at modtage pensionsydelser fra et bonusberettiget element i pensionsordningen, vil hertil hørende FSP BonusKapital blive udbetalt som et ugaranteret tillæg. Stk. 5. Pensionskassen kan vælge at overføre Stk. 5. Præmien for dødsfaldsraten efter 12 fastsættes en gang årligt ud fra værdien af opsparingen i FSP WebLink ved årets begyndelse, i overensstemmelse med det til enhver tid gældende tekniske grundlag, som er anmeldt til Finanstilsynet. Derudover reguleres præmien efter udviklingen af medlemmets gage. Ugaranterede tillæg 8. For de bonusberettigede pensionselementer kan bonus tilskrives som særlige bonushensættelser i det følgende benævnt som FSP BonusKapital. Stk. 2. FSP BonusKapital tildeles løbende samme afkast som egenkapitalen. Dette afkast kan være både positivt og negativt. Stk. 3. Det enkelte medlems andel af FSP BonusKapital indregnes og medtages, hvis et medlem genkøber eller overfører sin pensionsordning efter reglerne i dette Pensionsregulativ og Lov om finansiel virksomhed. Stk. 4. Når et medlem dør eller pensioneres, og der påbegyndes udbetaling fra et bonusberettiget element i pensionsordningen, vil hertil hørende FSP BonusKapital blive overført til medlemmets depot. Stk. 5. Pensionskassen kan vælge at overføre Det supplerende aftalegrundlag indarbejdes i Pensionsregulativet, så det tydeligt fremgår, hvordan præmien for dødsfaldsraten fastsættes. Det foreslås præciseret, at FSP BonusKapital vil blive overført til medlemmets depot og ikke udbetalt som et særskilt ugaranteret tillæg. 13

14 Pensionernes størrelse 7. Pensionernes størrelse og værdi beregnes efter det af bestyrelsen til Finanstilsynet anmeldte tekniske og økonomiske grundlag for Pensionskassen. Pensionsdækningernes størrelse fremgår af den konto- og pensionsoversigt, som medlemmerne modtager hvert år fra Pensionskassen. Stk. 2. Nye pensionsoversigter, hvoraf pensionsdækningernes størrelse fremgår, udsendes, når Pensionskassen skønner det påkrævet, herunder ved ændringer i pensionsdækningernes størrelse og ved omvalg af ydelser. Stk. 3. Den pensionsgivende årsløn fastsættes af Pensionskassen på grundlag af de af arbejdsgiveren indberettede oplysninger og i overensstemmelse med tilslutningsaftalen. 7a. For pensionsordninger oprettet efter den 30. april 2007 forstås pensionsalder i dette regulativ som den nedre aldersgrænse for ret til udbetaling af pension efter den til enhver tid gældende efterlønsalder i 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring, jf. Pensionsbeskatningsloven. For pensionsordninger oprettet før den 1. maj 2007 er den nedre pensionsalder FSP BonusKapital helt eller delvist til det pågældende medlems pensionshensættelse. Dette sker efter generelle regler fastsat af bestyrelsen. FSP BonusKapital helt eller delvist til det pågældende medlems pensionshensættelse. Dette sker efter generelle regler fastsat af bestyrelsen. Pensionernes størrelse 9. Pensionernes størrelse og værdi beregnes i overensstemmelse med det til enhver tid gældende tekniske grundlag, som er anmeldt til Finanstilsynet. Pensionsdækningernes størrelse fremgår af den konto- og pensionsoversigt, som medlemmerne modtager hvert år fra Pensionskassen. Stk. 2. Nye pensionsoversigter, hvoraf pensionsdækningernes størrelse fremgår, udsendes, når Pensionskassen skønner det påkrævet, herunder ved ændringer i pensionsdækningernes størrelse og ved omvalg af ydelser. Stk. 3. Den pensionsgivende årsløn fastsættes af Pensionskassen på grundlag af de af arbejdsgiveren indberettede oplysninger og i overensstemmelse med tilslutningsaftalen. Pensionsalder 10. For pensionsordninger oprettet efter den 30. april 2007 forstås pensionsalder i dette regulativ som den nedre aldersgrænse for ret til udbetaling af pension efter den til enhver tid gældende efterlønsalder i 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring, jf. Pensionsbeskatningsloven. For pensionsordninger Der er tale om en sproglig korrektion, og der tilsigtes ingen realitetsændringer. Bestemmelsen er uændret, men der er indsat en overskrift. 14

15 for pensionsudbetaling det fyldte 60. år. oprettet før den 1. maj 2007 er den nedre pensionsalder for pensionsudbetaling det fyldte 60. år. II. BASISDÆKNING II. DÆKNINGER Bestemmelsen, om opsplitningen i basis- og tillægsdækning har ikke været gældende for medlemmer af afdeling FSP Markedsrente, hvorfor det foreslås, at overskriften ændres. Invalidepension 8. Der ydes invalidepension, når et medlem fratræder sin pensionsberettigende stilling før det fyldte 60. år, såfremt og så længe medlemmets erhvervsevne i ethvert erhverv efter optagelsen i Pensionskassen varigt er nedsat til en tredjedel eller mindre, hvad enten dette skyldes sygdom eller ulykke. Nedsættelsen af erhvervsevnen vurderes endeligt af Pensionskassen, jf. dog Vedtægtens 20. Stk. 2. Den årlige invalidepension i stk. 1 skal mindst udgøre 40 % og kan højst udgøre 80 % af den pensionsgivende årsløn. Pensionen må dog ikke overstige det af bestyrelsen fastsatte maksimumbeløb. For medlemmer, der ligeledes har en fripolicedækning i en af Pensionskassens øvrige afdelinger, er det medlemmets samlede invalidepension i Pensionskassen, der ikke må overstige de maksimale beløb. Pensionskassen kan efter ansøgning lade medlemmets pensionsordning fra et tidligere ansættelsesforhold indgå i beregningen af mindstekravet til Invalidepension 11. Der ydes invalidepension, når et medlem fratræder sin pensionsberettigende stilling før det fyldte 60. år, såfremt og så længe medlemmets erhvervsevne i ethvert erhverv efter optagelsen i Pensionskassen varigt er nedsat til en tredjedel eller mindre, hvad enten dette skyldes sygdom eller ulykke. Nedsættelsen af erhvervsevnen vurderes endeligt af Pensionskassen, jf. dog Vedtægtens 20. Stk. 2. Den årlige invalidepension i stk. 1 skal mindst udgøre 40 % og kan højst udgøre 80 % af den pensionsgivende årsløn. Pensionen må dog ikke overstige det af bestyrelsen fastsatte maksimumbeløb. For medlemmer, der ligeledes har en fripolicedækning i en af Pensionskassens øvrige afdelinger, er det medlemmets samlede invalidepension i Pensionskassen, der ikke må overstige de maksimale beløb. Pensionskassen kan efter ansøgning lade medlemmets pensionsordning fra et tidligere ansættelsesforhold indgå i beregningen af mindstekravet til 15

16 størrelsen af invalidepensionen efter nærmere regler fastsat af bestyrelsen. Stk. 3. Ved erhvervsevnetab, jf. stk. 1, på mellem halvdelen og to tredjedele er medlemmet berettiget til halvdelen af invalidepensionen i stk. 2 og halvdelen af bidragsfritagelsen, jf. 22, stk. 1. Opnåelse af ret til ydelser efter denne bestemmelse er ikke betinget af, at medlemmet fratræder sin pensionsberettigende stilling. Den anden halvdel af pensionsordningen videreføres efter aftale med Pensionskassen i henhold til reglerne i Regulativet. Stk. 4. Der ydes invalidepension ved midlertidigt tab af erhvervsevnen efter betingelserne i stk. 1, når erhvervsevnen har været nedsat uafbrudt i 6 måneder (karenstiden) som følge af samme sygdom eller ulykke. Karenstiden regnes fra det tidspunkt, hvor erhvervsevnen blev nedsat i dækningsberettigende omfang, dog tidligst fra første lægebesøg. Stk. 5. Invalidepension ved midlertidigt erhvervsevnetab efter stk. 4 udbetales maksimalt i 36 måneder som følge af samme sygdom eller ulykke og er af samme størrelse som i stk. 2. Udbetaling af offentlige ydelser og tilskud, herunder sygedagpenge, revalideringsydelse eller ydelser ved fleksjob mv., kan føre til hel eller delvis nedsættelse af ydelsen til medlemmet eller arbejdsgiveren efter regler fastsat af Pensionskassen. Udbetalingen størrelsen af invalidepensionen efter nærmere regler fastsat af bestyrelsen. Stk. 3. Ved erhvervsevnetab, jf. stk. 1, på mellem halvdelen og to tredjedele er medlemmet berettiget til halvdelen af invalidepensionen i stk. 2 og halvdelen af bidragsfritagelsen, jf. 22, stk. 1. Opnåelse af ret til ydelser efter denne bestemmelse er ikke betinget af, at medlemmet fratræder sin pensionsberettigende stilling. Den anden halvdel af pensionsordningen videreføres efter aftale med Pensionskassen i henhold til reglerne i Regulativet. Stk. 4. Der ydes invalidepension ved midlertidigt tab af erhvervsevnen efter betingelserne i stk. 1, når erhvervsevnen har været nedsat uafbrudt i 3 måneder (karenstiden) som følge af samme sygdom eller ulykke. Karenstiden regnes fra det tidspunkt, hvor erhvervsevnen blev nedsat i dækningsberettigende omfang, dog tidligst fra første lægebesøg. Stk. 5. Invalidepension ved midlertidigt erhvervsevnetab efter stk. 4 udbetales maksimalt i 36 måneder som følge af samme sygdom eller ulykke og er af samme størrelse som i stk. 2. Udbetaling af offentlige ydelser og tilskud, herunder sygedagpenge, revalideringsydelse eller ydelser ved fleksjob mv., kan føre til hel eller delvis nedsættelse af ydelsen til medlemmet eller arbejdsgiveren efter regler fastsat af Pensionskassen. Udbetalingen Det foreslås, at karenstiden nedsættes fra 6 til 3 måneder. 16

17 sker til arbejdsgiveren i en medlemsvirksomhed, så længe medlemmet modtager sin hidtidige løn, idet ydelsen ellers udbetales til medlemmet. Stk. 6. Ved fastsættelse af dækningens størrelse anvendes den dækning, der var gældende på tidspunktet for opfyldelsen af betingelserne for udbetalingen. Stk. 7. Invalidepension udbetales, så længe betingelserne er opfyldt, dog længst til medlemmets 65. år eller til medlemmets død forinden. Stk. 8. Hvis et medlem har lønnet beskæftigelse eller selv driver erhverv, kan Pensionskassen bestemme, at invalidepensionen helt eller delvis skal bortfalde, så længe medlemmet forbliver i sådan virksomhed. Pensionskassen kan gøre fortsat udbetaling af invalidepension afhængig af, at medlemmet fremskaffer de efter Pensionskassens skøn nødvendige bevisligheder for størrelsen af indkomster af de anførte arter. Stk. 9. Ophør af invalidepension på grund af generhvervelse af erhvervsevnen eller i øvrigt på grund af Pensionskassens afgørelse af, at invalidepension skal ophøre, finder sted på den dato, der måtte være fastsat af Pensionskassen. sker til arbejdsgiveren i en medlemsvirksomhed, så længe medlemmet modtager sin hidtidige løn, idet ydelsen ellers udbetales til medlemmet. Stk. 6. Ved fastsættelse af dækningens størrelse anvendes den dækning, der var gældende på tidspunktet for opfyldelsen af betingelserne for udbetalingen. Stk. 7. Invalidepension udbetales, så længe betingelserne er opfyldt, dog længst til medlemmets 65. år eller til medlemmets død forinden. Stk. 8. Hvis et medlem har lønnet beskæftigelse eller selv driver erhverv, kan Pensionskassen bestemme, at invalidepensionen helt eller delvis skal bortfalde, så længe medlemmet forbliver i sådan virksomhed. Ved bedømmelsen af, om medlemmet har lønnet beskæftigelse, inddrages offentlige tilskud og ydelser mv. til arbejdsgiveren i lønnen. Pensionskassen kan gøre fortsat udbetaling af invalidepension afhængig af, at medlemmet fremskaffer de efter Pensionskassens skøn nødvendige bevisligheder for størrelsen af indkomster af de anførte arter. Stk. 9. Ophør af invalidepension på grund af generhvervelse af erhvervsevnen eller i øvrigt på grund af Pensionskassens afgørelse af, at invalidepension skal ophøre, finder sted på den dato, der måtte være fastsat af Pensionskassen. Det præciseres, at også offentlige løntilskud m.v., der udbetales til arbejdsgiver, eksempelvis ved fleksjob, indgå i opgørelsen af lønnet beskæftigelse. Der tilsigtes ingen realitetsændringer. 17

18 Stk. 10. Rate- og alderspension kan ikke udbetales samtidig med invalidepension. Stk. 11. I henhold til regler fastsat af Pensionskassen kan der indgås aftale om, at invalidepensionen udbetales til medlemmets 60. år. Stk. 12. Retten til den udvidede dækning efter stk. 3 gælder for et kalenderår ad gangen og kan bortfalde med 3 måneders varsel. Halv invalidepension og halv bidragsfritagelse, der er tilkendt, bortfalder dog først, hvis betingelserne for ydelserne ikke længere er opfyldt, jf. stk Dødsfaldsdækning 9. Ved medlemmets død inden ratepensionen er påbegyndt, jf. 11, stk. 1, udbetales en forsikringssum i lige store månedlige rater over en 10-årig garantiperiode, jf. dog stk. 2. De begunstigede kan konvertere ydelsen til et engangsbeløb. Stk. 2. Den årlige rateudbetaling i henhold til denne dødsfaldsdækning skal mindst udgøre 10 % af den pensionsgivende årsløn og højst det af bestyrelsen fastsatte maksimum. Pensionskassen kan efter ansøgning lade medlemmets øvrige Stk. 10. Rate- og alderspension kan ikke udbetales samtidig med invalidepension. Stk. 11. I henhold til regler fastsat af Pensionskassen kan der indgås aftale om, at invalidepensionen udbetales til medlemmets 60. år. Stk. 12. Retten til den udvidede dækning efter stk. 3 gælder for et kalenderår ad gangen og kan bortfalde med 3 måneders varsel. Halv invalidepension og halv bidragsfritagelse, der er tilkendt, bortfalder dog først, hvis betingelserne for ydelserne ikke længere er opfyldt, jf. stk Dødsfaldsdækning 12. Ved medlemmets død inden udbetaling af ratepensionen er påbegyndt, jf. 14 stk. 1, udbetales en dødsfaldsrate i månedlige rater over en 10-årig garantiperiode, jf. dog stk. 2. Opsparingsdelen udbetales efter reglerne i 14, stk. 2, pkt. De begunstigede kan råde over opsparingen i henhold til investeringsbetingelser for FSP WebLink. De begunstigede kan konvertere dødsfaldsraten til et engangsbeløb. Stk. 2. Den årlige dødsfaldsrate skal mindst udgøre 10 % af den pensionsgivende årsløn og højst det af bestyrelsen fastsatte maksimum. Pensionskassen kan efter ansøgning lade medlemmets øvrige pensionsordninger, der er oprettet Der er alene tale om en sproglig korrektion, og der tilsigtes ingen realitetsændringer. Det præciseres, at ydelsen er dødsfaldsraten. Herudover er det supplerende aftalegrundlag indarbejdet i bestemmelsen. Der er alene tale om en sproglig korrektion, og der tilsigtes ingen realitetsændringer. Det præciseres, at ydelsen er en dødsfaldsraten. 18

19 pensionsordninger, der er oprettet som et led i et ansættelsesforhold, indgå i beregningen af mindstekravet til størrelsen af dødsfaldsdækningen efter nærmere regler fastsat af bestyrelsen. Værdien af rate- og kapitalpension, der er eller vil blive udbetalt i henhold til 11 og 13, fradrages dog i værdien af denne dødsfaldsdækning. Hvis værdien af denne dødsfaldsdækning er mindre end værdien af rate- og kapitalpension, der er eller vil blive udbetalt i henhold til 11 og 13, kommer dødsfaldsdækningen således ikke til udbetaling. Stk. 3. Udbetalingen tilkommer medlemmets nærmeste pårørende, medmindre medlemmet ved skriftlig meddelelse til Pensionskassen har indsat en særlig begunstiget - herunder bestemt at der ikke skal være nogen begunstigelsesbestemmelse - i overensstemmelse med lovgivningens regler. Valgfri børnepension 10. Børnepension udbetales, hvis medlemmet dør, inden ratepensionen er påbegyndt, jf. 11, stk. 1. Dækningens størrelse fastsættes af bestyrelsen. Stk. 2. Børnepension tilkommer medlemmets børn. Børnepension tilkommer desuden medlemmets stedbørn og medlemmets samlevers børn, forudsat at barnet faktisk blev forsørget af medlemmet indtil vedkommendes død. Det er en betingelse for, at en samlevers børn kan som et led i et ansættelsesforhold, indgå i beregningen af mindstekravet til størrelsen af dødsfaldsraten efter nærmere regler fastsat af bestyrelsen. Værdien af rate- og kapitalpension, der er eller vil blive udbetalt i henhold til 14 og 15, fradrages dog i værdien af dødsfaldsraten. Hvis værdien af dødsfaldsraten er mindre end værdien af rate- og kapitalpension, der er eller vil blive udbetalt i henhold til 14 og 15, kommer dødsfaldsraten således ikke til udbetaling. Stk. 3. Udbetalingen tilkommer medlemmets nærmeste pårørende, medmindre medlemmet ved skriftlig meddelelse til Pensionskassen har indsat en særlig begunstiget - herunder bestemt at der ikke skal være nogen begunstigelsesbestemmelse - i overensstemmelse med lovgivningens regler. Valgfri børnepension 13. Børnepension udbetales, hvis medlemmet dør, inden udbetaling af løbende ydelser er påbegyndt. Dækningens størrelse fastsættes af bestyrelsen. Stk. 2. Børnepension tilkommer medlemmets børn. Børnepension tilkommer desuden medlemmets stedbørn og medlemmets samlevers børn, forudsat at barnet faktisk blev forsørget af medlemmet indtil vedkommendes død. Det er en betingelse for, at en samlevers børn kan Det præciseres, at børnepensionen bortfalder ved udbetaling af alle typer af løbende ydelser, dvs. både rate- og alderspension. 19

20 opnå ret til børnepension, at medlemmet skriftligt meddeler til Pensionskassen, at en person skal noteres som medlemmets samlever. En samlever er en navngiven person, som har fælles bopæl med medlemmet ved noteringen, og som medlemmet kunne indgå ægteskab eller registreret partnerskab med. Det er yderligere en betingelse for udbetaling af børnepension, at medlemmet har haft fælles bopæl med samleveren i de sidste to år før dødsfaldet, eller tidligere i en sammenhængende periode på mindst to år har haft fælles bopæl med medlemmet, når den fælles bopæl alene er ophørt på grund af institutionsanbringelse, herunder i en ældrebolig. Hvis noteringen har fundet sted mindre end tre måneder før dødsfaldet, er udbetaling endvidere betinget af, at dødsfaldet skyldes en efter noteringen indtruffen ulykke eller akut sygdom. opnå ret til børnepension, at medlemmet skriftligt meddeler til Pensionskassen, at en person skal noteres som medlemmets samlever. En samlever er en navngiven person, som har fælles bopæl med medlemmet ved noteringen, og som medlemmet kunne indgå ægteskab eller registreret partnerskab med. Det er yderligere en betingelse for udbetaling af børnepension, at medlemmet har haft fælles bopæl med samleveren i de sidste to år før dødsfaldet, eller tidligere i en sammenhængende periode på mindst to år har haft fælles bopæl med medlemmet, når den fælles bopæl alene er ophørt på grund af institutionsanbringelse, herunder i en ældrebolig. Hvis noteringen har fundet sted mindre end tre måneder før dødsfaldet, er udbetaling endvidere betinget af, at dødsfaldet skyldes en efter noteringen indtruffen ulykke eller akut sygdom. Stk. 3. Børnepensionen udbetales, så længe barnet lever, dog længst til det fyldte 21. år. Stk. 4. Medlemmet kan fravælge og senere tilvælge børnepensionsdækningen. Ratepension ved pensionering eller død 11. Ratepension kan udbetales til medlemmet fra den 1. i måneden efter opnået pensionsalder, dog tidligst 5 år efter ratepensionen er etableret. Påbegyndelse af udbetalingen forudsætter, at Stk. 3. Børnepensionen udbetales indtil barnets fyldte 21. år, dog kun så længe barnet lever. Stk. 4. Medlemmet kan fravælge og senere tilvælge børnepensionsdækningen. Ratepension ved pensionering eller død 14. Ratepension kan udbetales til medlemmet fra den 1. i måneden efter opnået pensionsalder, dog tidligst 5 år efter ratepensionen er etableret. Påbegyndelse af udbetalingen forudsætter, at Der er alene tale om en sproglig korrektion, og der tilsigtes ingen realitetsændringer. Det foreslås, at aldersgrænsen for senest påbegyndelse af udbetaling af ratepensionen hæves fra 10 til 15 år efter pensionsalderen. 20

21 bidragsbetalingen er ophørt. Udbetalingen kan udsættes med eller uden bidragsbetaling, dog længst indtil 10 år efter, at medlemmet når pensionsalderen. Stk. 2. Ratepensionen udbetales som en sum i lige store rater månedligt over en 10-årig garantiperiode. Stk. 3. Hvis medlemmet dør, før udbetalingen af ratepensionen er påbegyndt, udbetales værdien af opsparingen på ratepensionen over en 10-årig garantiperiode fra medlemmets død, jf. stk. 4. Hvis medlemmet dør, efter udbetalingen af ratepensionen er påbegyndt, fortsætter udbetalingen i resten af den i stk. 2 beskrevne 10-årige garantiperiode. De begunstigede kan konvertere ydelsen til et engangsbeløb. Stk. 4. Ved udbetaling af ratepension ved død finder 9, stk. 3 anvendelse. Valgfri livsvarig alderspension 12. Livsvarig alderspension udbetales fra udbetalingen af den 10-årige ratepension, jf. 11, er ophørt. Alderspensionen bortfalder ved medlemmets død. bidragsbetalingen er ophørt. Udbetalingen kan udsættes med eller uden bidragsbetaling, dog længst indtil 15 år efter, at medlemmet når pensionsalderen. Stk. 2. Ratepensionen udbetales månedligt over en 10-årig garantiperiode. Den årlige rate udgør et beløb svarende til ordningens værdi ved kalenderårets begyndelse delt med det resterende antal år, hvori der endnu ikke er foretaget udbetaling. Raten udbetales månedligt med 1/12 af den årlige rate. Ratepension i FSP WebLink udgør værdien af opsparingen i henhold til investeringsbetingelser for FSP WebLink. Stk. 3. Hvis medlemmet dør, før udbetalingen af ratepensionen er påbegyndt, udbetales værdien af opsparingen på ratepensionen over en 10-årig garantiperiode fra medlemmets død, jf. stk. 4. Hvis medlemmet dør, efter udbetalingen af ratepensionen er påbegyndt, fortsætter udbetalingen i resten af den i stk. 2 beskrevne 10-årige garantiperiode. De begunstigede kan konvertere ydelsen til et engangsbeløb. Stk. 4. Ved udbetaling af ratepension ved død finder 12, stk. 3 anvendelse. Udgår Der er tale om en konsekvensrettelse som følge af udskillelse af afdeling FSP Markedsrente i et selvstændigt regulativ. Herudover er det supplerende aftalegrundlag indarbejdet i bestemmelsen. Det fremgår nu direkte af Pensionsregulativet, at opsparingen i FSP WebLink er ugaranteret, hvorfor de årlige udbetalinger vil svinge i takt med afkastet. Det foreslås, at bestemmelsen bortfalder. Medlemmer, der optages i afdeling FSP Markedsrente, har som udgangspunkt en ratepension og evt. en kapitalpension. Medlemmerne har mulighed for at vælge en livsvarig al- 21

22 derspension efter reglerne i 7, stk. 2. Stk. 2. Ved alderspensionering som 65-årig udgør den livsvarige alderspension beregningsteknisk halvdelen af den tarifmæssige ratepension på basisdækningen ved alder 65 år, medmindre bidrag har været fravalgt. Ved andre pensioneringstidspunkter foretages en individuel aktuarmæssig omregning. Stk. 3. Bidrag til den livsvarige alderspension kan fravælges og senere tilvælges. Ved fravalg af bidrag kan en eksisterende alderspension anvendes til andre ydelser efter nærmere retningslinjer fastsat af bestyrelsen. Udgår Bestemmelsen udgår, se bemærkning til stk. 1. Udgår Bestemmelsen udgår, se bemærkning til stk. 1. III. TILLÆGSDÆKNING Udgår Bestemmelsen om opsplitningen i basis- og tillægsdækning har ikke været gældende for medlemmer af afdeling FSP Markedsrente, hvorfor det foreslås, at overskriften udgår. Kapitalpension ved pensionering eller død og/eller forhøjelse af ratepensionen 13. Kapitalpension udgør en engangsydelse, som kan udbetales til medlemmet den 1. i måneden efter opnået pensionsalder. Udbetalingen kan udsættes med eller uden bidragsbetaling, dog længst indtil 10 år efter, at medlemmet når pensionsalderen. Hvis medlemmet dør, før Valgfri kapitalpension ved pensionering eller død og/eller forhøjelse af ratepensionen 15. Kapitalpension udgør en engangsydelse, som kan udbetales til medlemmet den 1. i måneden efter opnået pensionsalder. Engangsydelsen udgør et beløb svarende til opsparingens værdi, som opgøres i henhold til investeringsbetingelser for FSP WebLink. Udbetalingen Der er alene tale om en sproglig korrektion, og der tilsigtes ingen realitetsændringer. Det præciseres, at kapitalpensionen er valgfri. Der er tale om en konsekvensrettelse som følge af udskillelse af afdeling FSP Markedsrente i et selvstændigt regulativ. Herudover er det supplerende aftalegrundlag indarbejdet i bestemmelsen. Det fremgår nu direkte af Pensionsregula- 22

23 udbetalingen af engangsydelsen er foretaget, udbetales værdien af opsparingen på kapitalpensionen efter reglerne i 9, stk. 3. Stk. 2. Medlemmer kan inden opnået pensionsalder vælge at erstatte ydelsen i stk. 1 helt eller delvist med en forhøjelse af ratepensionen, jf. 11. kan udsættes med eller uden bidragsbetaling, dog længst indtil 15 år efter, at medlemmet når pensionsalderen. Hvis medlemmet dør, før udbetalingen af engangsydelsen er foretaget, udbetales værdien af opsparingen på kapitalpensionen efter reglerne i 12, stk. 3. Stk. 2. Medlemmer kan inden opnået pensionsalder vælge at erstatte ydelsen i stk. 1 helt eller delvist med en forhøjelse af ratepensionen, jf. 14. Stk. 3. Medlemmet kan tilvælge og senere fravælge fremtidig indbetaling til kapitalpension. Særlige dækninger og pensioner 16. Medlemmer kan i forbindelse med omvalg eller overførsler indgå særlig aftale med Pensionskassen om dækninger og pensioner efter stk Dækningerne og pensionerne fremgår af medlemmets pensionsoversigt. Stk. 2. Er medlemmet berettiget til en 10-årig alderspension med løbende udbetalinger, kan alderspensionen udbetales til medlemmet fra den 1. i måneden efter opnået pensionsalder, forudsat at bidragsbetalingen er ophørt. Pensionsudbetalingen ophører 10 år efter tivet, at udbetalingen svarer til den opsparede værdi. Det foreslås endvidere, at aldersgrænsen for senest påbegyndelse af udbetaling af kapitalpension hæves fra 10 til 15 år efter pensionsalderen. Bestemmelsen er ny, men der tilsigtes ingen realitetsændringer. Det præciseres, at opsparing til kapitalpension er valgfri og kan genoptages. Bestemmelserne har kun betydning for medlemmer, der har omvalgt eller overført til afdeling FSP Markedsrente. Disse medlemmer kan have andre dækninger. Reglerne for disse dækninger fremgår af et supplerende aftalegrundlag eller et andet Pensionsregulativ. Fremover fremgår reglerne direkte af Pensionsregulativet. Der tilsigtes ingen realitetsændringer. Der foreslås regler for udbetaling af den 10-årige løbende alderspension. 23

24 påbegyndt udbetaling, dog senest den 1. i den måned, hvori medlemmet dør. Pensionsudbetalingen kan udsættes med eller uden bidragsbetaling, dog længst indtil 15 år efter at medlemmet når pensionsalderen. Inden udbetaling af pensionen påbegyndes, kan medlemmet ændre udbetalingsperioden til at være en livsvarig udbetaling, jf. stk. 3. Stk. 3. Er medlemmet berettiget til en løbende livsvarig alderspension, kan alderspensionen udbetales til medlemmet fra den 1. i måneden efter opnået pensionsalder, forudsat at bidragsbetalingen er ophørt. Pensionsudbetalingen kan udsættes med eller uden bidragsbetaling, dog længst indtil 15 år efter at medlemmet når pensionsalderen. Alderspensionen forfalder sidste gang den 1. i den måned, hvori medlemmet dør. Stk. 4. Alderspension med løbende ydelser efter stk. 2 og 3 kan tegnes med garanti for udbetaling, jf. Pensionsbeskatningsloven, efter nærmere regler fastsat af Pensionskassen. Ved udbetaling af garantien finder 12, stk. 3, anvendelse. Stk. 5. Er medlemmet berettiget til en alderssum, kan alderssummen udbetales den 1. i måneden efter opnået pensionsalder. Udbetalingen kan udsættes med eller uden bidragsbetaling, dog længst indtil 15 år efter at medlemmet når pensionsalderen, eller der er påbegyndt udbetaling af løbende alders- Der foreslås regler for udbetaling af den livsvarige løbende alderspension. Der foreslås, at den løbende alderspension kan tegnes med garanti. Der foreslås regler for udbetaling af alderssummen. 24

宋晶路

宋晶路 从 三 国 志 11 到 三 国 演 义 三 国 人 物 品 评 录 宋 晶 路 2009-6 目 录 序 1 第 一 篇. 逐 鹿 天 下, 汉 失 其 鹿... 3 一 墙 角 一 枝 梅 凌 寒 独 自 开 王 允 苦 设 连 环 计... 3 二 时 人 莫 小 池 中 水 浅 处 不 妨 有 卧 龙 大 隐 隐 于 朝 的 贾 文 和... 1 三 飞 将 无 敌 奈 何 掎 角 闲 谈

Læs mere

专科疾病诊治(二十)

专科疾病诊治(二十) ...1... 11...19...32...43...50...52...53...58...61...64...66...69...84...89...92...95 I ...97... 100... 103... 107... 109 AD...111... 125... 128... 131... 135... 138... 140... 143... 146... 149... 152...

Læs mere

小儿疾病防治(四).doc

小儿疾病防治(四).doc ...1...3...6...10...12...13...14...15...17...20...21...22...23...23...24...25 B...28...31...32 I ...33...35...37...40...41...43 X...44...45...47...49...50...52...52...54...56...57...59...61...62...62...63...66

Læs mere

公司预计2010年日常关联交易的议案

公司预计2010年日常关联交易的议案 证 券 代 码 : 600680 900930 证 券 简 称 : 上 海 普 天 沪 普 天 B 编 号 : 临 2016-010 上 海 普 天 邮 通 科 技 股 份 预 计 2016 年 日 常 关 联 交 易 的 公 告 本 公 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容

Læs mere

目 录 一 公 开 陈 述... 1 二 单 位 概 况... 2 1. 规 模 与 性 质... 3 2. 所 属 类 别... 3 3. 组 织 机 构... 3 三 报 告 内 容... 4 I-1 队 伍 建 设 责 任... 4 II-1 教 工 教 育... 4 1. 贯 彻 落 实 党

目 录 一 公 开 陈 述... 1 二 单 位 概 况... 2 1. 规 模 与 性 质... 3 2. 所 属 类 别... 3 3. 组 织 机 构... 3 三 报 告 内 容... 4 I-1 队 伍 建 设 责 任... 4 II-1 教 工 教 育... 4 1. 贯 彻 落 实 党 2014-2015 年 社 会 责 任 报 告 2016 年 1 月 目 录 一 公 开 陈 述... 1 二 单 位 概 况... 2 1. 规 模 与 性 质... 3 2. 所 属 类 别... 3 3. 组 织 机 构... 3 三 报 告 内 容... 4 I-1 队 伍 建 设 责 任... 4 II-1 教 工 教 育... 4 1. 贯 彻 落 实 党 的 十 八 大 以 来 中 央

Læs mere

国家图书馆年鉴2014 党建与员工活动 一 党建工作 2013 年 国家图书馆党委 以下简称馆党委 深入学习贯彻党的十八大精神 以开展党的群 众路线教育实践活动 学习贯彻十八届三中全会精神为主线 全面加强基层组织建设 努力创新 党建工作思路 充分发挥围绕中心 服务大局的重要作用 为国家图书馆各项事业

国家图书馆年鉴2014 党建与员工活动 一 党建工作 2013 年 国家图书馆党委 以下简称馆党委 深入学习贯彻党的十八大精神 以开展党的群 众路线教育实践活动 学习贯彻十八届三中全会精神为主线 全面加强基层组织建设 努力创新 党建工作思路 充分发挥围绕中心 服务大局的重要作用 为国家图书馆各项事业 党建与员工活动 党建工作 反腐倡廉 工会工作 共青团工作 离退休干部工作 年度掠影 国家图书馆年鉴2014 党建与员工活动 一 党建工作 2013 年 国家图书馆党委 以下简称馆党委 深入学习贯彻党的十八大精神 以开展党的群 众路线教育实践活动 学习贯彻十八届三中全会精神为主线 全面加强基层组织建设 努力创新 党建工作思路 充分发挥围绕中心 服务大局的重要作用 为国家图书馆各项事业发展提供坚强 的思想动力和组织保障

Læs mere

1050502公務員懲戒法實務及新制

1050502公務員懲戒法實務及新制 公 務 員 懲 戒 實 務 及 新 制 智 慧 財 產 法 院 法 官 林 欣 蓉 修 法 沿 革 74 年 5 月 3 日 修 正 89 年 10 月 19 日 函 送 立 法 院 審 議 91 年 3 月 15 日 函 送 立 法 院 審 議 91 年 8 月 29 日 函 送 立 法 院 審 議 94 年 11 月 23 日 函 送 立 法 院 審 議 99 年 2 月 9 日 函 送 立 法

Læs mere

大小通吃-糖尿病

大小通吃-糖尿病 壹 前 言 貳 正 文 ㆒ 認 識 糖 尿 病 1. 病 因 2. 症 狀 3. 高 危 險 群 4. 類 型 5. 併 發 症 ㆓ 糖 尿 病 的 治 療 1. 飲 食 方 面 2. 運 動 方 面 3. 藥 物 方 面 4. 糖 尿 病 的 良 好 控 制 ㆔ 糖 尿 病 的 併 發 症 1. 急 性 併 發 症 2. 慢 性 併 發 症 ㆕ 糖 尿 病 的 問 題 Q1 是 否 禁 菸 禁 酒?

Læs mere

1065 # [1994]21 [1995]1 (2014)19 ... 1... 3... 4... 6... 7... 10... 12... 17... 21... 37... 40... 50... 56... 57... 59... 62... 71... 72 ... 83... 86... 87... 89... 93... 94... 95... 96 [1992]45 009079

Læs mere

98825 (Project Sunshine) Chi_TC_.indb

98825 (Project Sunshine) Chi_TC_.indb 60 19501992 2005 2008 12 15 97.5%0.6%0.6%0.6%0.6% 2008 12 16 2008 2010 6 2011 7 160 2012 1 2013 5 2014 6 3 5 4 1 E 2016 13 1 2016 161 300,000,000 2010 36,000,000 200,000,000 536,000,000 2011 64,320,000

Læs mere

(Microsoft Word - outline for Genesis 9\243\2721\243\25529.doc)

(Microsoft Word - outline for Genesis 9\243\2721\243\25529.doc) 創 世 紀 9:1-29; 神 的 憐 憫 及 與 挪 亞 立 約 韋 江 傳 道 暖 身 問 題 : 當 別 人 無 意 識 地 踩 到 你 的 腳, 確 一 句 話 不 說 就 走 開 的 時 候, 你 會 怎 麼 樣 做? 注 意 : 大 綱 中 問 題 較 多, 但 顯 然 不 是 所 有 的 都 需 要 討 論 到, 比 較 多 的 是 供 你 們 參 考 所 以, 每 一 個 帶 領 者

Læs mere

穨Shuk-final.PDF

穨Shuk-final.PDF : : ( ( ( ( ( D : 20 25 -, -, - :, D ( ( ((,! ( ( ( 15 20 ( - - - ( ( ( 1985 33 ( ( ( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 - - - - - ( ( ( - --- ( - ( - - - - ( ( ( ( ( ( ( ( 1985 35 1. ( ( ( ( ( 2.

Læs mere

2

2 1 2 3 4 4 5 5 6 6 I 17 27 31 63 II 79 87 91 99 103 107 113 119 III 129 135 137 141 145 153 163 165 169 175 177 181 7 187 193 195 199 201 7 8 9 9 10 11 11 12 12 I 13 13 14 14 I.... 17... 27 15... 31...

Læs mere

招行2002年半年度报告全文.PDF

招行2002年半年度报告全文.PDF 2 2 12 13 13 16 19 19 1 2 7088 518040 14,444 2,744-370 -1,955-864 14,889 3 4 8% 16.38 14.01 10.26 11.39 11.93 11.61 4% 10.73 9.69 4.23 10.89 11.11 11.30 15% 6.43 7.59 8.15 10.64 9.28 11.44 75% 55.67 57.74

Læs mere

Microsoft Word - 75413980_4

Microsoft Word - 75413980_4 中 国 资 产 管 理 业 翘 首 等 待 修 订 后 的 证 券 投 资 基 金 法 及 配 套 法 规 的 施 行 2012 年 12 月 28 日, 业 内 期 盼 已 久 的 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 ( 新 基 金 法 ) 修 订 通 过, 自 2013 年 6 月 1 日 起 施 行 为 了 支 持 新 基 金 法 的 实 施, 有 关 监 管 部 门, 主

Læs mere

郑州大学(下).doc

郑州大学(下).doc ...1...10 ( )...12...14...18...20...24...26...30...33...37...39...42...45...48...52...53 I ...57...63...65...74...82...84...85...87...91...95...97... 101... 103... 106... 109... 115... 124... 126... 128

Læs mere

厨房小知识(六)

厨房小知识(六) ...1...1...2...2...4...6...7...8...9...10...13...14...17...18...20...20...21...23...24...24...26...27...28 I II...31...32...32...35...36...39...40...41...41...42...43...44...47?...49...50...52...53...54...54...60...67...68...69

Læs mere

广 东 纺 织 职 业 技 术 学 院 发 展 党 员 公 示 制 实 施 办 法...189 关 于 推 荐 优 秀 团 员 作 为 党 的 发 展 对 象 工 作 的 意 见...192 后 勤 管 理 工 作 广 东 纺 织 职 业 技 术 学 院 新 引 进 教 职 工 周 转 房 管 理

广 东 纺 织 职 业 技 术 学 院 发 展 党 员 公 示 制 实 施 办 法...189 关 于 推 荐 优 秀 团 员 作 为 党 的 发 展 对 象 工 作 的 意 见...192 后 勤 管 理 工 作 广 东 纺 织 职 业 技 术 学 院 新 引 进 教 职 工 周 转 房 管 理 目 党 政 工 作 广 东 纺 织 职 业 技 术 学 院 党 委 理 论 中 心 组 学 习 制 度...1 广 东 纺 织 职 业 技 术 学 院 教 职 工 政 治 理 论 学 习 制 度...4 广 东 纺 织 职 业 技 术 学 院 党 风 廉 政 建 设 责 任 制 实 施 办 法 ( 试 行 )...6 广 东 纺 织 职 业 技 术 学 院 党 风 廉 政 建 设 暂 行 规 定...18

Læs mere

2005 2005 12

2005  2005 12 2005 2005 http://www.nsfc.gov.cn 2005 12 2005...1 1-1 2005...1 1-2 2005...2 1-3 2005...5 1-4 2005...6 1-5 2005...7 1-6 2005...8 1-7 2005...9 1-8 2005...10 1-9 2005 200...11 1-10 2005...21 1-11 2005...61

Læs mere

游戏攻略大全(五十).doc

游戏攻略大全(五十).doc I...1...2...18...32...37...39...40...40...41...41...41...42...42...42...43...44...44...44...45...45...45...46 ...46...46...47...47...47...47...48...48...48...49...51...72...80...82...85...86...91...94...97

Læs mere

金融英语证书考试大纲

金融英语证书考试大纲 金 融 英 语 证 书 考 试 大 纲 第 一 部 分 考 试 说 明 一 考 试 目 的 金 融 英 语 证 书 考 试 是 国 家 级 行 业 性 专 业 外 语 水 平 考 试, 旨 在 通 过 统 一 的 标 准 化 考 试 程 序 和 测 试 标 准, 为 中 国 金 融 业 提 供 金 融 英 语 水 平 行 业 参 考 标 准, 测 试 并 认 定 应 试 人 员 的 金 融 英 语

Læs mere

I...1...2...3...4...6...7...8...10... 11...12...13...14...16...17...18...20...21...22...23...25...26...27...28...30 II...31...33...34...35...37...38...39...41...43...44...45...47...49...50...52...54...55...56...57...59...60...61...62...63...64...65

Læs mere

健康知识(二)

健康知识(二) I...1...6...7...8...10...12...14...15...17...19...22...26...28...29...30...31...32...34...36...37...38...39...40 II...41...42...43...46 7...47...48...49...53...55...56...57...58...60...66...67...68...69...69...70...73...73...74...75...78...79...79

Læs mere

中南财经大学(二).doc

中南财经大学(二).doc 2004...1...3 2004...5...9 2004...10 2004...13...16...18...19...23...35...39...42...44...46...50 I ...53...54 ( )...57...58...62... 121... 124... 149 ( )... 151... 152... 154... 157... 158... 159... 163...

Læs mere

广西大学(一).doc

广西大学(一).doc .....1... 11...14...15...16...17...19...19...22 ( )...30 ( )...32...34...39...44 ( )...63...64...67...69 I ...75...77...79...81...87 ( )...88...92...93...95...98... 100... 104... 114... 116... 124 ( )...

Læs mere

根据学校教学工作安排,2011年9月19日正式开课,也是我校迁址蓬莱的第一学期开学

根据学校教学工作安排,2011年9月19日正式开课,也是我校迁址蓬莱的第一学期开学 济 南 大 学 泉 城 学 院 2014 届 毕 业 生 就 业 质 量 年 度 报 告 前 言 济 南 大 学 泉 城 学 院 是 国 家 教 育 部 和 山 东 省 人 民 政 府 正 式 批 准 成 立, 实 施 本 科 层 次 学 历 教 育 的 综 合 性 高 等 院 校 自 2005 年 建 校 以 来, 学 院 依 托 济 南 大 学 雄 厚 的 办 学 实 力, 坚 持 以 学 生

Læs mere

山东大学(一).doc

山东大学(一).doc ...1...8...23...27...30 ( )...33...36...40...44...46...52 ( )...53...54...54 I ...55...56...58...59...60 ( )...63...75...88...92...99 ( )... 110... 118... 138... 142... 148 ( )... 152 2004 2006... 156

Læs mere

主 编 : 杨 林 副 主 编 : 张 新 民 邹 兰 曹 纯 纯 周 秋 婷 李 雅 清 黄 囡 囡 评 审 顾 问 : 杨 林 张 新 民 评 审 : 张 新 民 邹 兰 曹 纯 纯 周 秋 婷 李 雅 清 黄 囡 囡 李 忆 萍 徐 如 雪 文 字 编 辑 : 曹 纯 纯 邹 兰 李 雅 清

主 编 : 杨 林 副 主 编 : 张 新 民 邹 兰 曹 纯 纯 周 秋 婷 李 雅 清 黄 囡 囡 评 审 顾 问 : 杨 林 张 新 民 评 审 : 张 新 民 邹 兰 曹 纯 纯 周 秋 婷 李 雅 清 黄 囡 囡 李 忆 萍 徐 如 雪 文 字 编 辑 : 曹 纯 纯 邹 兰 李 雅 清 主 编 : 杨 林 副 主 编 : 张 新 民 邹 兰 曹 纯 纯 周 秋 婷 李 雅 清 黄 囡 囡 评 审 顾 问 : 杨 林 张 新 民 评 审 : 张 新 民 邹 兰 曹 纯 纯 周 秋 婷 李 雅 清 黄 囡 囡 李 忆 萍 徐 如 雪 文 字 编 辑 : 曹 纯 纯 邹 兰 李 雅 清 周 秋 婷 李 忆 萍 徐 如 雪 何 雯 技 术 编 辑 : 李 雅 清 曹 纯 纯 薛 莞 陈 敏

Læs mere

最新文物管理执法全书(十四).doc

最新文物管理执法全书(十四).doc I...1...3...5...8...12...15...19...23...25...28...30...34...37...39...43...47...50...52...55...59...60...63...67...70 ...75...79...82...83...85...90...92...95...99... 103... 106... 113... 117... 119...

Læs mere

园林常识(二).doc

园林常识(二).doc I...1...1...1...2...32...33...36...38...41...42...43...43...43...44...45...45...46...48...49...56...62...65 ...68...77...84...98... 103 :... 104... 105 :... 107 :... 109... 110...111... 126... 127... 130

Læs mere

前 言 二 一 六 年 四 月 四 日, 兒 童 節, 誕 生 了 一 件 美 事 : 中 國 作 家 曹 文 軒 在 意 大 利 博 洛 尼 亞 國 際 童 書 展 榮 獲 國 際 安 徒 生 文 學 獎, 是 該 獎 創 設 六 十 年 來, 第 一 位 摘 桂 的 中 國 作 家, 意 義 重

前 言 二 一 六 年 四 月 四 日, 兒 童 節, 誕 生 了 一 件 美 事 : 中 國 作 家 曹 文 軒 在 意 大 利 博 洛 尼 亞 國 際 童 書 展 榮 獲 國 際 安 徒 生 文 學 獎, 是 該 獎 創 設 六 十 年 來, 第 一 位 摘 桂 的 中 國 作 家, 意 義 重 目 錄 前 言 i 童 年 1 關 於 肥 肉 的 歷 史 記 憶 ( 節 錄 ) 7 疲 民 15 水 邊 的 文 字 屋 23 海 邊 的 屋 29 紅 葫 蘆 37 追 隨 永 恆 ( 草 房 子 代 跋 一 ) 53 因 水 而 生 草 房 子 寫 作 札 記 59 書 香 人 家 73 朗 讀 的 意 義 79 知 無 涯, 書 為 馬 85 讀 是 誰 91 給 孩 子 講 課 文 學

Læs mere

湖 南 科 技 大 学

湖 南 科 技 大 学 I 目 录 第 一 章 2015 年 度 培 训 概 况 1 1 基 本 情 况 1 1.1 项 目 申 报 情 况 1 1.2 项 目 实 施 情 况 3 1.3 学 员 来 源 情 况 5 1.4 项 目 经 费 情 况 7 2 组 织 管 理 9 2.1 学 校 设 立 培 训 项 目 实 施 工 作 领 导 小 组 9 2.2 施 训 学 院 设 立 项 目 实 施 办 公 室 9 3 培

Læs mere

上海外国语大学(二).doc

上海外国语大学(二).doc ...1...3...4...9...10 ( )... 11...12...16...31...33...34...50...56...58...60...62 I II...63...65...68...74...75...75...76...76...78...87...92...96 ( )...96 ( )...97 ( )...98 ( )...99... 100 ( )... 101

Læs mere

2009 陳 敦 德

2009 陳 敦 德 前 言 : 發 掘 香 港 歷 史 獨 有 的 寶 藏 2010 2009 陳 敦 德 目 錄 前 言 發 掘 香 港 歷 史 獨 有 的 寶 藏 / i 第 一 章 香 港 設 立 八 路 軍 辦 事 處, 青 年 廖 承 志 為 主 任 /1 一 毛 澤 東 認 為, 八 路 軍 駐 香 港 辦 事 處, 是 個 獨 特 的 辦 事 處 /10 二 毛 澤 東 親 自 點 將, 為 小 廖 舉

Læs mere

切 实 加 强 职 业 院 校 学 生 实 践 能 力 和 职 业 技 能 的 培 养 周 济 在 职 业 教 育 实 训 基 地 建 设 工 作 会 议 上 的 讲 话 深 化 教 育 教 学 改 革 推 进 体 制 机 制 创 新 全 面 提 高 高 等 职 业 教 育 质 量 在

切 实 加 强 职 业 院 校 学 生 实 践 能 力 和 职 业 技 能 的 培 养 周 济 在 职 业 教 育 实 训 基 地 建 设 工 作 会 议 上 的 讲 话 深 化 教 育 教 学 改 革 推 进 体 制 机 制 创 新 全 面 提 高 高 等 职 业 教 育 质 量 在 目 录 中 华 人 民 共 和 国 职 业 教 育 法... 1 国 务 院 关 于 大 力 推 进 职 业 教 育 改 革 与 发 展 的 决 定... 7 国 务 院 关 于 大 力 发 展 职 业 教 育 的 决 定... 17 教 育 部 财 政 部 关 于 实 施 国 家 示 范 性 高 等 职 业 院 校 建 设 计 划 加 快 高 等 职 业 教 育 改 革 与 发 展 的 意 见...

Læs mere

鸽子(三)

鸽子(三) ...1...3...5...7....9...12...20...28...30...33...39...52....53...56...60...61...64...67....86 I ...88...90...95.... 102... 107... 112... 115... 125... 127... 128... 134... 139... 149... 151... 152... 156...

Læs mere

兽药基础知识(四)

兽药基础知识(四) ...1...1...3...4...9...10... 11...13...14...15...16...18...19...23...24...26...29...32...34 I ...36...38...39...40...41...43...45...47...49...50...52...53...54...55...57...59...61...64 E...68...69...72

Læs mere

园林植物卷(十).doc

园林植物卷(十).doc I II III 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

Læs mere

园林植物卷(十七).doc

园林植物卷(十七).doc I II III 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

Læs mere

临床手术应用(三)

临床手术应用(三) ...1...5...5... 11...16...16...24...30...34...36...38...42...49...49...51...53...55...57...58...58...61 I ...63...65...67...69...73...73...75...80...83...85...86...88...92...94...94...98... 101... 102...

Læs mere

家装知识(二十)

家装知识(二十) I..1...2...5...7...10... 11...12...14...17...19...20...21...25...26...27...30...32...33...37...40...42...44...45 II...49...50...53...54...56...61...62...63...64...67...68...69...71...74...75...76...79...80...81...81...82...83...87...90...91...93

Læs mere

医疗知识小百科

医疗知识小百科 ...1...3...4...7...8...9... 10... 12... 13... 13... 14... 15... 17... 19... 29... 30... 32... 34... 37... 38... 39... 42 I ... 47... 48... 52... 53... 57... 58... 59... 61... 63... 65... 66... 67... 69...

Læs mere

家庭万事通(一)

家庭万事通(一) I...1...2...3...5...7...9...10... 11...12...14...14...16...18...19...21...22...24...27...28...29...31...32...34 II...36...37...38...39...41...45...46...46...49...50...51...52...54...56...58...59...67...69...71...72...73...75...77...78...80...83

Læs mere

家装知识(三)

家装知识(三) I...1...2...3...4...7...8... 11...13...16...18...19...20...21...23 10...25...26...30...31...33...35...38...42...44 II...45...47...49...51...53...54...56...57...59...62...64...66...68...69...71...75...77...80...81...82...83...85...85...88...90...91

Læs mere

园林绿化(一)

园林绿化(一) ( 20 010010) 7871092 32 162.50 2004 12 1 2004 12 1 11 000 495.00 ( 19.80 ) ...1...2 605...5 84K...7 9...9...12...15...17...18...20...30...32...36...40...40...43...45...50 ( )...52 I ... 106... 113... 121...

Læs mere

园林植物卷(十五).doc

园林植物卷(十五).doc I II III 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

Læs mere

最新监察执法全书(一百五十).doc

最新监察执法全书(一百五十).doc ................................ I ............................. 2000.................. II ...... III [2002]5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1993 8 14 () () () () () () () () () () () () () () () () () ()

Læs mere

兽药基础知识(三)

兽药基础知识(三) ...1...2...5...8...10... 11...16...18...20...24...26...27...30...31...35...39...43...45...46 I ...49...50...52...53...54...54...57...61...62 ()...64...65...67...68...71...73...75...77...77...78.....80...81

Læs mere

奥运档案(四).doc

奥运档案(四).doc ...1 2012...1...2 (2004.3.22 28)...2 (2004 3 15 21)...8 (2004.3.8 14)...14 (2004.3.1 3.7)...21 (2004.2.23 29)...28 (2004.3.8 14)...34...41 2012...45...48...50 1964...51 1968...59 1972...69 1976...79 1980...90

Læs mere

最新监察执法全书(五十).doc

最新监察执法全书(五十).doc ............................ ( )... I ................................. II ..................... III @ 3 12 2 2 1 ( ) ( [1999]9 ) ( [2001]21 ) 1. 2. 3.

Læs mere

最新执法工作手册(三百八十四)

最新执法工作手册(三百八十四) [1999 2 5 1999 7 ]............... I ... 1998... 1998................... II ....................... III [1999 2 5 1999 7 ] 30 30 2 1 15 30 30 B 15 1 1 2 2 l 2 1 5 12 5 10 18 10 24 1 1 2 1 l 24 1 12 13 24

Læs mere

中华美食大全4

中华美食大全4 I...1...1...2...3...5...6...8...9...12...13...14...16...17...19...20...21...23...24...26...27...28...30...31...33 II...35...37...39...40...41...43...44...45...47...48...49...50...52...54...55...56...57...58...60...62...63...65...66...67...69...70

Læs mere

动物杂谈_二_.doc

动物杂谈_二_.doc I...1...2...4...5...6...7...12...13...14 :...16...18 10...19...21...23...24...24 50...25...26...27 :...28...29...30 :...31...32 II...33...34...35...35...36...37 -...43...44...45...49...50 8000...54...54...57...58...60...61...63...65...68...77...78...79...90...93

Læs mere

抗非典英雄赞歌(三)

抗非典英雄赞歌(三) ...1...8... 16... 25... 30... 34... 38... 45... 48 15... 50... 51... 53... 54 :... 56 309... 61... 64 I ... 67.. 70... 73... 76... 80... 85... 87... 91... 94... 98... 100... 103... 106 80...116...118...

Læs mere

新时期共青团工作实务全书(三十五)

新时期共青团工作实务全书(三十五) ....................................... I ................................. II ...... 90 90... III ' ' 1 2 3 4 1 2 3 30 90 02 0.15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 11 12

Læs mere

经济法法律法规第十九卷

经济法法律法规第十九卷 ...1...6...12...18...29 ( )...34...39...53...62...67...76...83...87 (2001 )...92...99 I ...111... 118... 120... 122... 128... 134... 137... 140... 141... 144... 151... 152 II ... 153... 158... 163 ()...

Læs mere

游戏攻略大全(五十九).doc

游戏攻略大全(五十九).doc ...1 ----...15...41 2...41...41...42...43...43...44...45...46...47...48...49...50...51...52...53...54...55...57...58...59 I II...60...61...63...64...65...66...66...67...69...70...70...71...72...73 ---...78...79...79...79...80...80...80...80...81...81...82...82

Læs mere

火灾安全实例

火灾安全实例 ...1...2...3...4... 19... 21... 26... 30... 40... 41... 43... 45... 51... 58... 61... 63... 66... 73... 79... 95... 97 I ... 98... 103... 105...113 ( )... 126... 135... 137... 144... 149... 157... 161...

Læs mere

兽药基础知识(七)

兽药基础知识(七) ...1...4...5...7...9... 11...14...15...17...19...21...24...27.....28...29...31...32...38...39 I ...42...43...46...47...48...50...52...54...56...57...62...64...65...66...69...71...78...79...82...83...87

Læs mere

实用玉米技术(二)

实用玉米技术(二) 1...1...6...10...16...18...20...22...24...26...26...31...32...32...34...35...37...42...43...44...46 I ...47...50...52...53...54...55...57...58...59...62...63...66...67...69...72...80...80...81...82...84...85...87

Læs mere

中国政法大学(一).doc

中国政法大学(一).doc ...1...6...7...31...32...35...36...40...45...53...60...67...79...82 () I ...88...96... 108... 120 ()... 124... 126... 128 ( )... 132... 134... 143 ( )... 143 ( )... 146... 160... 163... 166 II ... 169

Læs mere

水产知识(一)

水产知识(一) I...1...2...4...5...6...7...10...12...13...19...20...22...23...25...28...30...31...32...33 :...36 ...37...38...40...42...44...47...48...51...51...55...57...58...59...59...61...70...73...74...76...76...78

Læs mere

國立中山大學學位論文典藏.PDF

國立中山大學學位論文典藏.PDF I II ..1.1.1.1.4. 4.....5...11.13... 13...23.........31........42....42 57.......70...70... 75.......83......83......88....100..115.115.127.130..137.137.138..141 III 1979 860 1 1979 1980 4 1987 1979 34

Læs mere

Microsoft Word - 405-mpc-min-chi.doc

Microsoft Word - 405-mpc-min-chi.doc 城 市 規 劃 委 員 會 都 會 規 劃 小 組 委 員 會 二 零 零 九 年 十 月 九 日 上 午 九 時 舉 行 的 第 4 0 5 次 會 議 記 錄 出 席 者 規 劃 署 署 長 伍 謝 淑 瑩 女 士 黃 遠 輝 先 生 主 席 副 主 席 陳 華 裕 先 生 陳 弘 志 先 生 梁 乃 江 教 授 林 雲 峰 教 授 杜 本 文 博 士 邱 小 菲 女 士 陳 家 樂 先 生 陳

Læs mere

穨cwht.PDF

穨cwht.PDF 1 3 3 4 5 6 6 8 10 12 13 13 14 15 16 ii 17 17 18 19 20 21 21 22 22 23 24 25 25 26 26 27 27 28 28 iii 29 29 29 30 30 31 31 32 33 1 85 000 70% 2 1 1 41 3 1 1 1 2 1 3 (a) 4 (b) (c) (d) 1 4 1 5 1.6% 457 000

Læs mere

900502_Oasis.indb

900502_Oasis.indb 2010 1 22 93 1996 4 1 2009 8 27 2015 4 24 2005 5 1 94 12 95 2013 5 15 2 2005 12 1 2015 5 30 1993 11 12011 1 8 96 1994 10 11 1996 2005 3 28 2005 5 1 2009 10 11 97 98 (i) (ii) (iii) 2002 11 1 2014 8 31 2015

Læs mere

bnb.PDF

bnb.PDF - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-6 - 5 5 900,000,000 2 10 10 10 10-7 - - 8 - - 9 - -14,833.25 (%) (%) - 10 - - 11 - 277.84 0 21,003.87 6668.57 355.99 18,421.47 405.7290.67 0 0 399.79-12

Læs mere

untitled

untitled 2016 3 175,688 163,875 510,091 493,725 (85,912) (81,373) (253,533) (262,191) 89,776 82,502 256,558 231,534 3 611 827 3,158 7,011 3 656 326 2,768 1,480 (53,355) (48,544) (148,127) (120,526) (12,592) (14,056)

Læs mere

Microsoft Word - om388-rnt _excl Items 16 & 38_ 23.1.09 _final_for uploading_.doc

Microsoft Word - om388-rnt _excl Items 16 & 38_ 23.1.09 _final_for uploading_.doc 城 市 規 劃 委 員 會 鄉 郊 及 新 市 鎮 規 劃 小 組 委 員 會 二 零 零 九 年 一 月 二 十 三 日 下 午 二 時 三 十 分 舉 第 3 8 8 次 會 議 記 錄 行 的 出 席 者 規 劃 署 署 長 伍 謝 淑 瑩 女 士 主 席 陳 偉 明 先 生 簡 松 年 先 生 梁 廣 灝 先 生 吳 祖 南 博 士 鄭 恩 基 先 生 鄺 心 怡 女 士 陳 漢 雲 教 授

Læs mere

% 25% (i) 95% 96,290,900 (ii) 99.9% 17,196,000 (iii) 99.9% 89,663,100 2

% 25% (i) 95% 96,290,900 (ii) 99.9% 17,196,000 (iii) 99.9% 89,663,100 2 01165 2016 12 30 (i) 95% 96,290,900 (ii) 99.9% 17,196,000 (iii) 99.9% 89,663,100 1 14.22 14.07 5% 25% 14 14 2016 12 30 (i) 95% 96,290,900 (ii) 99.9% 17,196,000 (iii) 99.9% 89,663,100 2 2016 12 30 (i) (ii)

Læs mere

¨Æ·~½g¡ã¾·~¤ÀÃþ

¨Æ·~½g¡ã¾·~¤ÀÃþ 事 業 篇 年 級 課 題 名 稱 目 標 1. 讀 書 時 讀 書 遊 戲 時 遊 戲 生 活 計 劃 初 2. 一 寸 光 陰 一 寸 金 處 事 態 度 3. 職 業 分 類 職 業 資 訊 1. 個 人 每 天 生 活 時 間 表 生 活 計 劃 中 2. 誰 的 工 作 處 事 態 度 3. 十 條 問 題 猜 一 猜 職 業 資 訊 1. 時 間 投 資 大 拍 賣 生 活 計 劃 高

Læs mere

游戏攻略大全(五十二).doc

游戏攻略大全(五十二).doc ...1 III...1...2...7... 11...14...21...29...32 4...38...50...55...56...61...62 2...66 3...88... 101... 124... 134... 134... 138... 141 I ... 145... 148... 150 II 1 III 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Læs mere

游戏攻略大全(五十一).doc

游戏攻略大全(五十一).doc I...1...5...5...12 2...12...13...13...14...15...15...16...17...17...18...19...20...21...21...22...23...24...24...25 II...26...27...27...28...29...30...30...48...48...51...54...63 -...67...67...75...81...86...89...94...94...97...

Læs mere

06?????k?g

06?????k?g ( 一 ) 補 養 劑 -1 北 沙 3.0 當 歸 3.0 6g 養 陰 疏 肝 胸 陽 虛 發 熱 泄 瀉 及 0102 麥 門 3.0 枸 杞 3.0 tid 膜 炎, 肝 炎, 外 感 未 解 者, 不 一 貫 煎 生 地 8.0 川 楝 2.0 萎 縮 性 胃 炎, 宜 柳 州 醫 記 肋 間 神 經 痛, 神 經 官 能 症 肉 桂 0.2 山 藥 0.9 4g 炮 附 0.2 澤 瀉

Læs mere

幻灯片 1

幻灯片 1 中 国 传 媒 大 学 本 科 教 学 相 关 工 作 办 理 指 南 学 籍 管 理 相 关 工 作 办 理 指 南 中 英 文 成 绩 单 ( 主 修 专 业 ) 办 理 指 南 时 间 : 每 周 二 四 下 午 14:00-16:00( 节 假 日 除 外 ); 地 点 : 学 生 综 合 服 务 大 厅 (44 号 楼 1 层 ) 教 务 处 学 籍 管 理 科 (1 号 楼 101 室

Læs mere

1. 100% % 3. J&F Group Holdings Limited 50% 50% % 5. 50% 50% J&F Group Holdings Limited 80% 20% 100% % % 172

1. 100% % 3. J&F Group Holdings Limited 50% 50% % 5. 50% 50% J&F Group Holdings Limited 80% 20% 100% % % 172 68.65% 39.72% 39.72% 6.86% 6.52% 3.43% 3.75% 30% 50% 171 1. 100% 2. 100% 3. J&F Group Holdings Limited 50% 50% 4. 100% 5. 50% 50% 6. 7. J&F Group Holdings Limited 80% 20% 100% 8. 100% 9. 100% 172 10. 100%

Læs mere

种 印 证 方 式 正 是 体 现 了 鬼 搭 车 这 个 故 事 的 传 统 性, 如 无 论 古 今 中 外 的 异 文 都 有 冥 钞 这 一 细 节, 因 为 在 外 型 上, 人 们 难 以 把 人 与 鬼 区 别 开 来, 只 能 通 过 冥 钞 鉴 别 人 与 鬼 的 身 份 第 二,

种 印 证 方 式 正 是 体 现 了 鬼 搭 车 这 个 故 事 的 传 统 性, 如 无 论 古 今 中 外 的 异 文 都 有 冥 钞 这 一 细 节, 因 为 在 外 型 上, 人 们 难 以 把 人 与 鬼 区 别 开 来, 只 能 通 过 冥 钞 鉴 别 人 与 鬼 的 身 份 第 二, 1 为 什 么 说 传 统 节 日 是 时 空 以 外 的 时 空? 节 日 主 要 指 的 是 民 间 传 统 的 周 期 性 的 集 体 参 与 的 实 践 或 活 动 时 空 具 有 不 可 推 测 性, 没 有 明 确 的 起 点 和 终 点 所 谓 的 时 空 以 外 的 时 空 是 指 人 们 为 了 体 现 出 自 身 掌 控 自 然 的 能 力 而 规 定 了 一 个 人 文 的 时

Læs mere

她 摸 了 摸 自 己 的 耳 朵, 看 着 自 己 戴 着 耳 钉 的 耳 朵, 心 中 不 免 有 些 自 豪, 挨 了 三 枪, 在 左 边 打 了 三 个 洞, 不 料 太 疼, 忍 不 下 去, 右 边 的 就 没 有 打 不 过, 还 挺 好 的, 对 称 什 么 的 最 讨 厌 了,

她 摸 了 摸 自 己 的 耳 朵, 看 着 自 己 戴 着 耳 钉 的 耳 朵, 心 中 不 免 有 些 自 豪, 挨 了 三 枪, 在 左 边 打 了 三 个 洞, 不 料 太 疼, 忍 不 下 去, 右 边 的 就 没 有 打 不 过, 还 挺 好 的, 对 称 什 么 的 最 讨 厌 了, 替 嫁 娘 子 好 痴 缠 / 作 者 : 菊 铭 锲 子 1 桃 树 结 缘 哦 买 噶! 我 终 于 280 级 了 某 女 子 顶 着 一 头 的 鸟 窝, 戴 着 副 天 然 黑 眼 镜, 坐 在 笔 记 本 面 前 大 叫 因 太 高 兴 了, 险 些 儿, 蹦 起 恰 恰 来 啪 门 被 踹 开 了 随 后, 一 欧 巴 桑, 双 手 叉 腰, 嘴 角 扭 曲, 眉 毛 竖 立 起 来,

Læs mere

目 录

目    录 本 科 计 划 (2015) 东 北 师 范 大 教 务 处 编 印 东 北 师 范 大 本 科 计 划 目 录 东 北 师 范 大 本 科 专 设 置... 1 东 北 师 范 大 关 于 订 本 科 计 划 的 指 导 性 意 见... 3 关 于 订 本 科 计 划 的 具 体 要 求 和 说 明... 8 东 北 师 范 大 通 识 教 育 必 目 录... 10 东 北 师 范 大 通 识

Læs mere

102461210008660 723 102481100010006 380 102481100010009 380 102481100010011 380 102481100010019 190 102481100010023 380 102481100010698 380 102481100010947 380 102481100020004 120 102481100020015 380 102481100020017

Læs mere

附件三

附件三 行 拉 契 沈 旅 年 錄 行 拉 契 行 行 力 力 不 拉 契 寧 說 參 來 更 來 更 力 力 什 說 拉 契 立 利 來 拉 契 力 年 拉 契 不 不 不 不 識 不 不 理 領 不 更 來 說 裡 靈 來 不 來 路 都 讀 了 更 說 旅 不 度 年 羅 年 讀 都 理 理 羅 讀 了 行 了 路 行 行 旅 行 降 落 北 羅 拉 契 倫 車 來 倫 拉 契 錄 狀 錄 來 來 行

Læs mere

投影片 1

投影片 1 中 國 文 學 學 與 教 系 列 照 顧 學 生 的 多 樣 性 教 學 經 驗 分 享 會 與 教 系 列 照 顧 學 生 的 多 樣 性 地 利 亞 修 女 紀 念 學 校 ( 協 和 ) 李 浩 芝 老 師 教 學 經 驗 分 享 會 1 學 校 背 景 直 資 學 校 只 收 新 移 民 全 年 收 生 2 中 三 推 介 困 難 : 欠 缺 興 趣, 認 為 與 日 常 生 活 無 關

Læs mere

一、辦學宗旨

一、辦學宗旨 寶 覺 中 學 周 年 校 務 報 告 書 2014/15 年 度 目 錄 一 辦 學 宗 旨 2 二 我 們 的 學 校 3 三 我 們 的 學 生 3-4 四 我 們 的 教 師 5-6 五 我 們 的 學 與 教 7-8 頁 數 六 我 們 對 學 生 成 長 的 支 援 9-11 七 學 生 表 現 11-13 八 關 注 事 項 的 成 就 與 反 思 項 目 一 : 提 升 學 與 教

Læs mere

了 波 涛 和 号 声 袁 读 者 很 容 易 就 进 入 广 州 城 的 水 上 旅 途 袁 进 入 一 座 野 水 上 名 城 冶 的 传 说 中 去 遥 于 是 袁 一 座 名 城 往 事 充 满 了 漂 流 感 袁 旋 律 自 水 上 而 来 袁 我 们 就 这 样 来 到 了 往 事 的

了 波 涛 和 号 声 袁 读 者 很 容 易 就 进 入 广 州 城 的 水 上 旅 途 袁 进 入 一 座 野 水 上 名 城 冶 的 传 说 中 去 遥 于 是 袁 一 座 名 城 往 事 充 满 了 漂 流 感 袁 旋 律 自 水 上 而 来 袁 我 们 就 这 样 来 到 了 往 事 的 寻 访 名 城 前 诗 学 符 号 的 原 乡 要 要 叶 名 城 往 事 记 忆 之 旅 曳 总 序 海 男 呈 现 在 我 们 眼 前 的 这 套 叶 名 城 往 事 记 忆 之 旅 曳 丛 书 袁 从 一 开 始 就 打 开 了 时 间 地 图 和 历 史 相 遇 中 的 旅 行 线 路 遥 在 这 个 逐 渐 丧 失 记 忆 力 和 想 象 力 的 二 十 一 世 纪 袁 重 新 回 到 原

Læs mere

壹、摘 要

壹、摘  要 彰 化 縣 102 年 度 國 民 中 小 學 學 生 獨 立 研 究 作 品 徵 選 作 品 說 明 書 作 品 編 號 : 組 別 : 國 小 高 年 級 組 ( 四 五 六 年 級 ) 國 中 組 數 學 類 自 然 與 生 活 科 技 類 人 文 社 會 類 作 品 名 稱 : 山 水 之 間 ~ 福 佬 客 ( 山 ) 在 閩 南 族 群 ( 水 ) 的 尋 根 第 一 階 段 研 究 訓

Læs mere

二零一零至一一年施政报告 - 施政纲领

二零一零至一一年施政报告 - 施政纲领 二 零 一 零 至 一 一 年 施 政 报 告 施 政 纲 领 总 序 自 金 融 海 啸 爆 发 以 来, 我 们 时 时 刻 刻 密 切 注 视 世 界 经 济 的 变 化, 并 实 行 稳 金 融 撑 企 业 保 就 业 的 策 略 我 们 在 去 年 的 施 政 报 告 及 今 年 的 财 政 预 算 案, 提 出 发 展 六 项 优 势 产 业 及 其 他 有 效 措 施, 以 稳 固 经

Læs mere

第4章

第4章 中 山 工 商 综 合 科 ( 資 訊 應 用 學 程 ) 專 題 報 告 題 目 : 台 灣 傳 統 藝 陣 文 化 的 創 新 - 以 電 音 三 太 子 為 例 學 生 組 長 : 蔡 昆 翰 組 員 : 汪 天 于 組 員 : 林 佳 緯 指 導 老 師 : 林 沛 君 老 師 中 華 民 國 101 年 8 月 15 日 摘 要 本 研 究 將 探 討 台 灣 藝 陣 文 化, 三 太 子

Læs mere

26 D00 27 D02 28 D03 29 D05 30 D06 31 D10 32 D12 33 D13 34 D14 35 D16 36 D17 37 D18, 38 D19 39 D20 40 D21 41 D22 42 D23 43 D24 44 D25 45 D26 46 D27 47

26 D00 27 D02 28 D03 29 D05 30 D06 31 D10 32 D12 33 D13 34 D14 35 D16 36 D17 37 D18, 38 D19 39 D20 40 D21 41 D22 42 D23 43 D24 44 D25 45 D26 46 D27 47 2 (600 ) 1 A03 2 A18 3 A23 4 A38 5 A39 6 A41 7 A59 [ ] 8 B15 9 B16 10 B17 11 B18 12 B19 13 B30 14 B37 15 C47 16 C50 17 C53 18 C54 19 C56 20 C60 21 C62 22 C64 ( ) 23 C65 24 C66 25 C71 16 26 D00 27 D02 28

Læs mere

項 訴 求 在 考 慮 到 整 體 的 財 政 承 擔 以 及 資 源 分 配 的 公 平 性 下, 政 府 採 取 了 較 簡 單 直 接 的 一 次 性 減 稅 和 增 加 免 稅 額 方 式, 以 回 應 中 產 家 庭 的 不 同 訴 求 ( 三 ) 取 消 外 傭 徵 費 6. 行 政 長

項 訴 求 在 考 慮 到 整 體 的 財 政 承 擔 以 及 資 源 分 配 的 公 平 性 下, 政 府 採 取 了 較 簡 單 直 接 的 一 次 性 減 稅 和 增 加 免 稅 額 方 式, 以 回 應 中 產 家 庭 的 不 同 訴 求 ( 三 ) 取 消 外 傭 徵 費 6. 行 政 長 2013 年 1 月 23 日 的 立 法 會 會 議 葛 珮 帆 議 員 就 幫 助 中 產 動 議 的 議 案 ( 經 單 仲 偕 議 員 及 莫 乃 光 議 員 修 正 ) 進 度 報 告 在 2013 年 1 月 23 日 的 立 法 會 會 議 上, 由 葛 珮 帆 議 員 就 幫 助 中 產 動 議 的 議 案, 經 單 仲 偕 議 員 及 莫 乃 光 議 員 修 正 後 獲 得 通 過

Læs mere

(f) (g) (h) (ii) (iii) (a) (b) (c) (d) 208

(f) (g) (h) (ii) (iii) (a) (b) (c) (d) 208 (a) (b) (c) (d) (e) 207 (f) (g) (h) (ii) (iii) (a) (b) (c) (d) 208 17.29 17.29 13.16A(1) 13.18 (a) (b) 13.16A (b) 12 (a) 209 13.19 (a) 13.16A 12 13.18(1) 13.18(4) 155 17.43(1) (4) (b) 13.19 17.43 17.29

Læs mere

2015 2002 2 11 2002 2 11 346 2005 1 1 2015 4 10 2015 3 10 2015 4 10 2005 1 1 2015 4 10 2015 4 10 86 2000 7 25 2000 9 1 100,000 87 2012 6 18 50% 1995 3 18 2015 12 27 2016 6 1 2003 9 1 2013 6 29 2004 4 1

Læs mere

Microsoft Word - 08 单元一儿童文学理论

Microsoft Word - 08 单元一儿童文学理论 单 元 ( 一 ) 儿 童 文 学 理 论 内 容 提 要 : 本 单 元 共 分 成 三 个 小 课 目, 即 儿 童 文 学 的 基 本 理 论 儿 童 文 学 创 作 和 儿 童 文 学 的 鉴 赏 与 阅 读 指 导 儿 童 文 学 的 基 本 理 论 内 容 包 括 儿 童 文 学 的 基 本 含 义 儿 童 文 学 读 者 儿 童 文 学 与 儿 童 年 龄 特 征 和 儿 童 文 学

Læs mere

南華大學數位論文

南華大學數位論文 南 華 大 學 哲 學 與 生 命 教 育 學 系 碩 士 論 文 呂 氏 春 秋 音 樂 思 想 研 究 研 究 生 : 何 貞 宜 指 導 教 授 : 陳 章 錫 博 士 中 華 民 國 一 百 零 一 年 六 月 六 日 誌 謝 論 文 得 以 完 成, 最 重 要 的, 是 要 感 謝 我 的 指 導 教 授 陳 章 錫 博 士, 老 師 總 是 不 辭 辛 勞 仔 細 閱 讀 我 的 拙

Læs mere

Microsoft Word - 3.3.1 - 一年級散文教案.doc

Microsoft Word - 3.3.1 - 一年級散文教案.doc 光 明 英 來 學 校 ( 中 國 文 學 之 旅 --- 散 文 小 說 教 學 ) 一 年 級 : 成 語 ( 主 題 : 勤 學 ) 節 數 : 六 教 節 ( 每 課 題 一 教 節 ) 課 題 : 守 株 待 兔 半 途 而 廢 愚 公 移 山 鐵 杵 磨 針 孟 母 三 遷 教 學 目 的 : 1. 透 過 活 動, 學 生 能 說 出 成 語 背 後 的 含 意 2. 學 生 能 指

Læs mere

第32回独立行政法人評価委員会日本貿易保険部会 資料1-1 平成22年度財務諸表等

第32回独立行政法人評価委員会日本貿易保険部会 資料1-1 平成22年度財務諸表等 1 12,403 2,892 264,553 19,517 238,008 10,132 989 36 9,869 2,218 250 122 ( 126 108 1,563 278 159 260 478 35,563 1,073 74 190,283 104,352 140,658 20,349 16,733 21,607 (21,607) 58,689 303,699 339,262 339,262

Læs mere

untitled

untitled 1993 79 2010 9 80 180,000 (a) (b) 81 20031,230 2009 10,610 43 2003 2009 1,200 1,000 924 1,061 800 717 600 530 440 400 333 200 123 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 500 2003 15,238 2009 31,4532003 2009

Læs mere

第三章

第三章 第 三 章 :2017 年 行 政 長 官 產 生 辦 法 - 可 考 慮 的 議 題 行 政 長 官 的 憲 制 及 法 律 地 位 3.01 基 本 法 第 四 十 三 條 規 定 : 香 港 特 別 行 政 區 行 政 長 官 是 香 港 特 別 行 政 區 的 首 長, 代 表 香 港 特 別 行 政 區 香 港 特 別 行 政 區 行 政 長 官 依 照 本 法 的 規 定 對 中 央 人

Læs mere