HYPERBAR OXYGEN I DEN AKUTTE BEHANDLING AF PLUDSELIGT OPSTÅET IDIOPATISK SENSORINEURALT HØRETAB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HYPERBAR OXYGEN I DEN AKUTTE BEHANDLING AF PLUDSELIGT OPSTÅET IDIOPATISK SENSORINEURALT HØRETAB"

Transkript

1 000/00 s. 1/18 HYPERBAR OXYGEN I DEN AKUTTE BEHANDLING AF PLUDSELIGT OPSTÅET IDIOPATISK SENSORINEURALT HØRETAB ET RANDOMISERET, PROSPEKTIVT STUDIE AF HYPERBAR OXYGENBEHANDLING EFTER MANGLENDE EFFEKT AF FORUDGÅENDE MEDICINSK BEHANDLING EN FORSØGSPROTOKOL UDARBEJDET AF ARBEJDSGRUPPE 1 I EU S COST B14 PROGRAMMET HYPERBAR OXYGEN BEHANDLING 1. Baggrund 2. Mål 3. Forsøgspersoner 4. Indtag af patienter 5. Randomisering 6. Intervention 7. Blinding 8. Vurdering 9. Data analyse 10. Overvågning og sikkerhed 11. Etik 12. Undersøgelsesperiode 13. Referencer

2 000/00 s. 2/18 1. Baggrund Pludseligt sensorineuralt høretab (pludselig døvhed) har en incidens på 5 til 20 pr personer pr. år. Tilstanden kan forekomme i enhver alder, men synes at ramme flest midaldrende Tinnitus og en fornemmelse af øget tryk i øret forekommer ofte. Svimmelhed er et mindre hyppigt fænomen 4. Kun i ca. 20% af tilfældene kan der findes en udløsende faktor. Denne kan være en virus infektion, f.eks. fåresyge, traume, mb.meniere, akustikusneurinom, ototoksiske medikamina eller dissemineret sklerose. I de øvrige 80% af tilfældene findes ingen klar årsag. Man kan opregne 4 teoretiske ætiologier til tilstanden: Vaskulær: eftersom arteria labyrinthi en terminal arterie. Enhver trombose eller embolus i denne arterie vil føre til svær døvhed med en dårlig prognose. I tilfælde af en hovedsagelig reologisk forandring kan ophobning af røde blodlegemer og en nedsat blodgennemstrømning medføre reduktion af oxygenpartialtrykket i det indre øre (Corti s organ) 5. Denne reduktion vil medføre at de sensoriske celler ophører med at fungere. Celledød vil ikke forekomme med mindre oxygentrykket når under en kritisk grænse Viral: mange virale infektioner kan føre til sensorineuralt høretab. Serologiske studier er vanskelige at opnå på et systematisk grundlag, de er dyre og der er ringe chance for positive fund. Hertil kommer, at visse virale infektioner, f.eks. fåresyge, kan føre til en altid irreversibel høreskade. Nogle tilfælde af pludselig døvhed er ledsaget af tegn på viral infektion, men en klar viral årsag kan kun sjældent bevises Ruptur af foramen rotundum: i nogle tilfælde kan det kliniske forløb og sygehistorie give argumenter for, at der er ruptur af foramen rotundum (traume mod det indre øre, vægtløftning, forøgelse af det intrakranielle tryk) Autoimmun sygdom: nogle forfattere foreslår at autoimmun sygdom er en årsag til pludselig døvhed. De fleste kendte autoimmune sygdomme, som fører til hørenedsættelse har et langsomt progressivt forløb 4. I litteraturen er det vel dokumenteret, at uanset årsagen til skaden reagerer stria vascularis og cellerne i det Corti ske organ på ens måde 14. I cochlea er de histologiske forandringer ødem og strukturel skade på dendritterne 15, forandringer af mitochondrierne og af cellestrukturen, adskillelse af hårcellerne fra membrana tectoria 16, ødem af endoteliet, samt ødematøs tillukning af de funktionelle endearterier med følgende aflukning af mikrocirkulationen. Herved opstår en funktionsnedsættelse som følge af strukturel skade eller vaskulære reaktioner. Dette er årsagen til, at det er foreslået, at et forøget oxygentilbud hyperbar oxygenbehandling (HBO-behandling) og en derved understøttet helingsproces kan være løsningen for dysfunktioner af det indre øre Spontan og fuldstændig helbredelse (dvs. tilbagekomst af hørelse indenfor 20dB af tidligere status på det pågældende øre forekommer i ca. 50% af alle patienter De fleste helbredelser forekommer inden for de første 4 uger. Der er ikke fundet pålidelige tidlige prædiktorer for senresultatet. Derfor er det væsentligt, at der iværksættes en maksimal behandling for alle patienter. Følgende faktorer har været nævnt som indikatorer for et dårligt udkomme 1 : Vertigo Profund døvhed (for alle frekvenser) Behandlingsstart senere end dage

3 000/00 s. 3/18 Forøget blod-viskositet 23 Hypertension Der synes at være generel enighed blandt klinikere om, at jo før der iværksættes en behandling jo bedre bliver prognosen. Dette kan skyldes den større forekomst af spontan helbredelse i det tidlige stadie, hvor der eventuelt også kan være bedre resultat at behandlingen. Disse spørgsmål er endnu ikke besvarede. Det synes muligt at forudsige resultatet 7 dage efter påbegyndelsen af en behandling 24. Der er formentlig kun få tilstande, hvor så mange forskellige behandlinger er blevet foreslået. Der er i dag mange forskellige behandlinger, nogle mere invasive end andre Disse behandlingers effekt er meget vanskelige at vurdere. Imidlertid ser det ud til, at adskillige af de forskellige medicinske behandlinger har samme sandsynlighed for at virke som det ses ved det spontane forløb. Dette understøttes af forskellige dobbeltblindede prospektive undersøgelser, hvor NaCl-infusion har haft samme effekt som den givne medikation En signifikant fordel over for placebobehandling er fundet i et studie, hvor der er givet højdosis corticosteroid 21. Tilsvarende er der fundet effekt med en hæmodilutionsbehandling af patienter med en forhøjet hæmatokritværdi (mere end 44%) 30. Andre forfattere har ikke kunnet genfinde tilsvarende resultater og disse terapier er ikke blevet accepteret som gældende standardbehandling. Samlet viser litteraturen, at der ikke findes nogen generelt accepteret farmakologisk behandling. Effekten af HBO-behandling for pludseligt opstået døvhed er ikke endeligt fastlagt. Eksperimentelle data har vist, at en forøgelse af oxygen partialtrykket i det indre øre forøger funktionen af et øre med nedsat funktion 31. Retrospektivt har Lamm et al. (1998) 25 i en stor meta-analyse fundet en positiv effekt af HBO i ca. 50% af tilfældene, efter at der uden held er forsøgt en farmakologisk behandling. Det fremgår af studiet, at der var store variationer i art og varighed af de forskellige farmakologiske behandlinger, som var givet før HBO-behandling. Dette er selvklart en betydende svaghed ved studiet. Et fransk studie 32 sammenlignede HBO+vasodilatation+corticosteroid med vasodilatator+corticosteroid og hæmodilution. Skønt HBO-gruppen opnåede de bedste resultater, var resultaterne ikke signifikante. Et studie fra 2003 af Racic 35 et al. sammenligner 51 patienter, som får HBO ved 2,8 bar med 64 patienter, som behandles med pentoxifyllin. Man fandt en forbedring på 46dB efter trykkammerbehandling i 1½ uge 2 gange daglig. I pentoxifyllin var høreforbedringen 21 db efter 1½ uges intravenøse behandling. I HBO-gruppen blev høretabet begænset til 0 26dB i 47%, medens dette kun var tilfældet hos 13% i pentoxifyllingruppen. Der har været nogle få prospektive studier. De fleste af disse studier har indeholdt en behandling, som startede meget tidligt i forløbet et indtræden af døvheden. Derved er naturligvis inkluderet et stort antal patienter, som under alle omstændigheder må formodes at blive bedret spontant uanset terapi. Pilgramm et al. 33 sammenlignede 37 patienter, som blev behandlet med hæmodilution +/-

4 000/00 s. 4/18 HBO. De fandt et bedre resultat i HBO-gruppen, men heller ikke her var resultatet signifikant. Flunkert et al.(2000) 34 sammenlignede hæmodilution og HBO som første behandling i tidlige stadier at tilstanden i et kontrolleret studie. Deres resultat var helt svarende til de tidligere studier. Mange andre prospektive studier er kun præsenteret som meddelelser ved HBO-møder, men aldrig publiceret i peer-reviewede tidsskrifter. Samlet synes der at være behov for et stort prospektivt studie for at fastlægge HBO s eventuelle rolle i den fremtidige behandling af pludselig døvhed. 2. Mål Der ønskes konstateret om HBO har effekt i behandlingen af tilfælde af pludselig døvhed, hvor medicinsk behandling ikke har vist sig effektiv. Metoden er et prospektivt, randomiseret, enkeltblindet kontrolleret studie. Studiet forløber som et EU-studie inden for COST programmet, multinationalt med ensartet forsøgsprotokol i alle deltagende lande tilsluttet programmet. D.v.s at 21 lande har mulighed for at deltage. Primært endpoint - ændringer i hørefunktionen, udtrykt ved tone- og tale-audiometri. Sekundære endpoints: - ændringer i eventuel tinnitus, tonehøjde og intensitet - ændringer i fornemmelse af pressen i øreregionen - fastlæggelse af sikkerheden ved HBO-behandling, forekomst af bivirkninger og komplikationer. 3. Forsøgspersoner Inklusionskriterier: - Pludseligt indsættende (= overgang fra sædvanlig hørelse til høretab inden for højst 3 dage) unilateralt sensorineuralt høretab, med eller uden tinnitus - Tab af mindst 30 db i mindst 3 frekvenser sammenlignet med det kontralaterale øre - Gennemsnitligt høretab på mindst 80 db (udmålt ved summen af frekvenserne ( Hz divideret med 7) - Intet signifikant høretab på det kontralaterale øre (dvs. tab af > 30 db i mindst 3 frekvenser) uanset årsag. - Manglende resultat ( mindre end 10 db middelforbedring i mindst 3 frekvenser, som ovenfor angivet) efter en standardbehandling bestående af mindst 7 dage med dosering af intravenøs eller oral højdosis corticosteroid, som angivet i interventionsafsnittet nedenfor. - Iværksættelsen af HBO-behandling indenfor 4 uger fra symptomstart. Inklusion i studiet skal ske hurtigst muligt efter den medicinske behandling. - Alder: > 18 år. - Pt. Indvilger i deltagelse i undersøgelsen efter skriftlig og mundlig orientering. Eksklusionskriterier:

5 000/00 s. 5/18 - Klar etiologisk diagnose: i. Viral infektion, fåresyge ii. Traume, inklusive akut akustisk traume og barotraume iii. Mb. Meniere iv. Akustikus neurinom v. Ototoksisk medikation vi. Multipel sklerose - Samtidig embolisk eller tromboserende arteriosklerotisk lidelse ( f.eks. transitorisk cerebral iskæmi, cerebrovaskulær katastrofe, akut koronar infarkt, valvulær embolisk sygdom) - Situationer, hvor HBO kan udgøre en forøget risiko: nylig (<2år) spontan pneumothorax, kirurgi på trommehinde eller høreknogler, infektion i øvre luftveje, ubehandlet eller utilstrækkelig behandlet epilepsi, samtidig radio- eller kemoterapi, congenit spherocytose, psykose. - Graviditet - Alder under 18 år - Ukontrolleret hypertension - Epilepsi uden tilfredsstillende anfaldsbehandling - Vurderet til ikke at være i stand til at udligne tryk i mellemøre og pandehule, og der ikke kan anlægges dræn i ørene. - Klaustrofobi, der ikke kan dulmes med let dosis trizolam, 0,125 mg eller 0,250 mg. - Pt.. som røntgenologisk, anamnestisk eller klinisk anses for at have risiko for pneumothorax - Opereret i thorax inden for den sidste måned. - Alkohol- eller medicinmisbrger - Pt. ønsker ikke deltagelse i undersøgelsen 4. Indtag af forsøgspersoner 4.a. Indledende undersøgelser Nedenstående indledende undersøgelser er nødvendige, da de kan udsige tilstedevær af en grundlæggende sygdom, hvor pludselig døvhed blot udgør et symptom. Nødvendige undersøgelser Kliniske undersøgelser Detaljeret anamnese med henblik evt. kardiovaskulær lidelse og muligt indre øre barotraume Blodtryksmåling Klinisk øre- næse- halsundersøgelse Laboratorieundersøgelser Blodbillede Hæmatokrit Sænkningsreaktionh Lues serologi (TPHA test) Parotitis antistof (IgM, IgG)

6 000/00 s. 6/18 Parakliniske undersøgelser: Toneaudiometri (luft og ben) med passende maskering Tympanometri med måling af stapedius refleks Udelukkelse af retrocochleær patologi ved anvendelse af hjernestamme evoked potentials, såfremt det gennemførligt. Andre undersøgelser kan være markører for andre sygdomsenheder, men dette ændrer ikke ved den terapeutiske strategi. Det anbefales at samle disse data på standardiseret måde. Valgfri undersøgelser Laboratorieundersøgelser Auto-antistoffer: anti-nukleære antistoffer (ANF), anti-endotel celle antistoffer (AECA), cardiolipid antistoffer (ACA), anti-fosfolipid, anti-serotonin og anti-gangliosid antistoffer Andre viral antistoffer: cytomegalovirus IgM, parainfluenza IgM, adenovirus IgM Erythrocyt filtrabilitet Plasma viskositet Parakliniske undersøgelser Tale audiometri (foreslået standard: DIN/ISO norm) Tinnitus matching (tonekvalitet, loudness, maskering med hvid støj) Spontan otoakustisk emission Kontrast-forstærket MRI (gadolinium contrast, T1 og T2 vægtede billeder) Øje fundoskopi Elektronystagmografi ( ved samtidig svimmelhed) MRscan med henblik på retrocohleær patologi 4.b. Indledende data indsamling Følgende information skal indhentes når patienterne tages ind i studiet. Dette for at kunne redegøre for patientpopulationen og eventuelt underinddele patientgruppen i grupper med særlige karakteristika. Alder og køn Erhvervsbaggrund Tidligere eksposition for støj Anamnese vedr. vaskulær sygdom (f.eks. angina pektoris, perifer arterie sygdom, tromboser etc.) Medikation i ugen før indtræden af pludselig døvhed Mekaniske halsproblemer i perioden umiddelbar før indsætten af pludselig døvhed, dysfunktion af kæbeleddet Rygevaner (antal pakker pr dag x år) Tidligere tilfælde af pludselig døvhed Tidligere toneaudiometri, hvis dette er udført Tilstedevær ja/nej af rotatorisk svimmelhed

7 000/00 s. 7/18 Tidsrum fra pludselig døvhed til første behandling Art af iværksat behandling (kategoriseret efter art og dosis, f.eks. corticosteroider, vasodilatatorer, hæmodilution, antikoagulantia i lav, medium eller høj dosis) Subjektiv vurdering af symptomer o Tinnitus: vurdering på to visuel analog skala ( ugraderet med en længde på 10 cm), den ene vurderer den subjektive opfattelse af tinnus kraft, den anden en vurdering af effekten af tinnitus på livskvaliteten). a. Hvor høj er din tinnitus i dag? b. hvor meget generer tinnitus dig i dag? Fornemmelse af trykken i øret ( VAS som ovenfor) c. Hvor generende er din følelse af trykken i øret i dag på det døve øre? Randomisering Efter informeret samtykke vil patienterne blive randomiseret via en central telefonbesked. Randomisering foregår ved, at der ringes op til et centralt, døgnbetjent center, hvortil patientens navn, fødselsdata og behandlingscenter oplyses. Centeret udtrækker ved anvendelse af computergeneret tilfældigt nummer hvilken gruppe, hvortil patient allokeres. Overvejelser om det nødvendige antal patienter: Det nøjagtige omfang af helbredelse efter den foreslåede før-inklusion periode er ikke kendt. Da HBO-behandling først vil blive påbegyndt efter mere end 10 dage ( før-behandling-udsættelse) er denne størrelse sandsynligvis betydelig lavere en de 50% spontan helbredelse set over den første måned Da de fleste helbredelser sker inden for de første uger kan man antage at 10% får en god helbredelse efter afslutningen af en klassisk/sædvanlig medicinsk behandling. Som ikke har haft effekt. Succes raten for HBO-behandling som sekundær behandling, dvs. efter en forgæves medicinsk behandling, synes at ligge omkring 50% ( hvis kriterier er en forbedring af hørelsen på 20dB i mindst 3 frekvensområder) i henhold til et nyere arbejde af Lamm,K et al. 28. Da disse data kommer fra forskellige retrospektive studier er det en forsigtig vurdering at antage, at forvente en forbedring hos 30% af patienterne ved at indsætte HBO som den sekundære behandling. Sættes disse tal ind i en 2 x 2 tabel kan kohorten af undersøgte kalkuleres til at 100 patienter i hver gruppe vil give en p-værdi på 0,0007 For at tage højde for de ovenstående usikkerheder er det besluttet at indtage det dobbelte antal patienter, dvs. 200 patienter i hver gruppe. En interim analyse vil blive foretaget (uden at åbne koden) når 200 patienter har gennemgået behandlingen i studiet. 6. Intervention

8 000/00 s. 8/18 Alle inkluderede patienter vil få en medicinsk behandling bestående af corticosteroid i høje, men ikke ekstreme doser. Medikationen gives i.v. og peroralt efter flg. skema: 1. dag metylprednisolon 125 mg i.v. 2. dag metylprednisolon 125 mg i.v. 3. dag metylprednisolon 80 mg i.v. 4. dag metylprednisolon 40 mg i.v. 5. dag metylprednisolon 40 mg i.v. 6. dag metylprednisolon 32 mg per os 7. dag metylprednisolon 16 mg per os 8. dag metylprednisolon 16 mg per os 9. dag metylprednisolon 8 mg per os 10. dag intet Patienterne vil således have modtaget mindst 400 mg metylprednisolon i den første behandlingsuge. Efter ønske fra den henvisende otologiske afdeling eller speciallæge kan yderligere gives i overensstemmelse med lokale eller regionale strategier: Normo- eller hypervolæmisk hæmodilution med hydroxy-ætyl-stivelse (HAES-Steril), dvs. 6% 250 til 500 ml på 4 timer per dag. Rheologiske medikamina (f.eks. piracetam, nicergolin, pentoxifyllin) Vasoaktive medikamina Antikoagulerende behandling Carbogeninhalation (f.eks. 5% CO 2 i 8 perioder af 30 minutter i 5 dage) Efter randomisering vil patienterne få en af to behandlingsmodaliteter: - HBO-gruppen: i. 10 HBO-behandlinger, en om dagen ved 2,5 ATA, 100% oxygen (10 15 minutter kompression på luft, 70 minutter oxygenånding og 10 minutter dekompression på luft.. Behandlingerne vil blive givet i et flerpersoners trykkammer og patienterne vil indånde oxygen via en maske eller hætte. - Ikke HBO-gruppen i. Ingen behandling i 10 dage. Efter 10 dage kan hvert center frit bestemme om man herefter vil give HBO-behandling til ikke- HBO-gruppen. Og udføre en opfølgende behandlingskontrol efter 3 måneder og 1 år. Disse resultater vil ikke blive inddraget i nærværende multinationale studie. 7. Blinding Ingen HBO-patienter vil modtage en placebo-trykkammer-behandling. På grund af den meget forskellige behandling ( -/+ HBO) anses det ikke for realistisk, at patienterne kan holde skjult for de undersøgende læger, om hvilken gruppe patienten tilhører.

9 000/00 s. 9/18 Alle indhentede data behandles af en statistisk enhed og projektledelse, som er blindet i forhold til den givne behandling. 8. Datavurdering Vurdering af data sker via kodede resultatskemaer, som alene indeholder de randomiserede kodenummer, men i øvrigt intet, som gør det muligt at identificere patienten. Vurdering vil ske på dag 1 (før studiet start) og på dag 6 og 11 (dagen efter den 10-ende behandling) Oplysninger om komplikationer og bivirkninger, vurdering af tinnitus, vurdering af subjektiv trykken i øret vil blive vurderet ved anvendelse af patientens indikation på en VAS. Komplikationer og bivirkninger vil desuden blive indføjet i patientjournalen. Hver vurdering omfatter: a. Udføres af otologisk speciallæge i. Alle nødvendige og yderligere tagne prøver registreres vedrørende den enkelte patient. b. Selvvurdering at tilstanden. Patienten udfører: i. 2 visuel analog skalaer om tinnitus. (Pt. Må ikke kunne se evt. tidligere VAS.) ii. 1 visuel analog skala vedr. trykken i øret (Pt. Må ikke kunne se evt. tidligere VAS.) c. Vurderinger udført af HBO-lægen. Data indskrives i patientjournalen og i anonymiseret form på særskilt behandlingsskema. i. Vurdering af komplikationer og bivirkninger i forbindelse med behandlingen: bivirkninger med vurdering af alvorlighedsgrad: ingen, moderat, alvorlig ii. Bevis for oxygendosering, enten ved aflæsning af transkutan oxygen eller oxygenkoncentration i indåndingsluften i maske eller hætte. Alle vurderingsskemaer fremsendes til det centrale datacenter. 9. Data analyse For hver enkelt patient tjener det kontralaterale øre som kontrol (herved kompenseres for grundlinjeændringer pga. aldersrelateret presbyacusis og mulig virkning af støjpåvirkning). Såfremt der foreligger en audiometri af det døve øre inden for 2 år kan dette anvendes som en historisk kontrol, - såfremt der ikke foreligger informationer om mellemliggende høreforstyrrelse eller akustisk traume i perioden. Tone audiometri bestemmer hørelsen ved følgende frekvenser: 250, 500, 1000, 2000, 4000, 6000, 8000 Hz. Det gennemsnitlige høretab beregnes som gennemsnittet af forskellen mellem det døve øre og det kontralaterale øre i de 3 mest påvirkede frekvensbånd Vurdering af effekten af HBO-behandling og kontrolgruppen vil omfatte

10 000/00 s. 10/18 o Den gennemsnitlige forbedring af høreevnen, defineret som den gennemsnitlige forbedring (i db) i det tre frekvensbånd, som blev fundet som de dårligste før behandling. D et skal bemærkes, at det var en betingelse for inklusion i studiet, at der skal være 3 frekvensbånd der er 30 db på det afficerede øre. o Scoring af tilbagevenden til acceptabel hørelse. Denne værdi defineres således: excellent, hvis høreevnen i de 3 mest afficerede frekvenser er inden for < - 10 db af det modsidige øre god, hvis høreevnen i de 3 mest afficerede frekvenser er inden for > - 10 og < -20 db af det modsidige øre dårlig, i alle andre tilfælde. De to patientgrupper -/+ HBO vil blive sammenholdt i henseende til behandlingsresultaterne excellent, good og poor. Hertil kommer analyse af undergrupper af patienter vurderet i forhold til de nødvendige prøver og anamnese og eventuelle yderlige prøver og undersøgelser. Ændringer i højde og intensitet af tinnitus vil blive vurderet som procentiske ændringer i VASscore, hvor indgangsværdien er udgangspunktet. Ændringer i subjektive fyldefornemmelse i det afficerede øre analyseres ligeledes ved ændringer af VAS-score. Forekomsten af bivirkninger og komplikationer vil ligeledes blive sammenlignet. 10. Monitorering og sikkerhed. Arbejdsgruppen Sudden Deafness, WG 1 i EU s rammeprojekt COST B14 vil fungere som den overvågende komite. Alle områder af studiet vil blive overvåget ved uvarslet gennemgang af projektets dokumenter og der vil blive søgt at holde opsigt med eventuelle brud på forsøgsprotokollen, ufuldstændige data og alvorlige bivirkninger. Alle centrer, som deltager i dette studie skal følge Helsinki II deklarationen og følge kodeks for Good Clinical Practice. Alle center skal efterleve lokale regler vedr. kliniske undersøgelser. De enkelt centre skal udføre protokollerne på deres nationale sprog og i overensstemmelse med nationale regler og sædvaner. - Ved tryksætning med luft eller ren ilt er der 2 væsentlige risikofaktorer: - Øreskade (barotraume) - Iltkramper Øreskade (barotraumer): Trykpåvirkningen ved hyperbar oxygenbehandling kan medføre øreskader i form af barotraumer. Risikoen for barotraumer hos kulmonoxidforgiftede patienter, der behandles på 2,8 ATA er tidligere vist at være 2% (3). Ved nærværende undersøgelse har vi dog i modsætning til den akutte behandlingssituation mulighed for at stoppe tryksætningen ved det mindste ubehag hos patienten, og vi betragter derfor risikoen for barotraumer som værende væsentligt mindre end 2%. Iltkramper: Ilt ved højt tryk kan initiere kramper. Behandlingen gennemføres derfor på 2,4 ATA, hvor den formelle risiko for iltkramper

11 000/00 s. 11/18 er lav (0,6%) (3). Erfaringerne med det udstyr, der vil blive anvendt i nærværende behandling, sammen med det faktum at patienterne er velinformerede og behandlingen er ambulant uden det stressmoment, der er i den akutte behandlingssituation, gør dog at den egentlige risiko vurderes at være væsentligt mindre (personlig meddelelse, overlæge, dr. med. Erik C. Jansen). Under hele tryksætningen, hvor patienten opholder sig i kammeret vil der være en trykkammerleder (dykkerteknikker), en tender ( trykkammer-uddannet hjælper) og en trykkammersygeplejerske og en trykkammeruddannet anæstesilæge i rummet, hvor kammeret er placeret. Dette helt i overensstemmelse med daglig praksis. I kammeret findes genoplivningsudstyr, og i rummet, hvor kammeret er placeret, findes krampedæmpende medicin. Ved tilkald kan i løbet af få minutter fremkomme, utensilier, monitoreringsudstyr og ekstra personale til fuld intensiv terapi. Alt i overensstemmelse med daglig praksis. Behandling af evt. iltkramper: Anæstesilægen eller tender tager hætten af patienten. Patienten lægges i aflåst sideleje. Ved vedvarende kramper gives diazepam af anæstesilægen. Tryksætningen afbrydes og trykket tages af trykkammeret, så snart patienten har stabil respiration. Der er ikke andre kendte risikofaktorer ved HBO-behandling. 11. Etik Den etiske problemstilling afviger ikke fra problemstillinger i allerede godkendte forsøgsprotokoller vedr. forskning i Rigshospitalets Trykkammer. Gruppe A Behandlingen vurderes ikke at indbefatte en øget risiko for patienten. Den anvendte tryksætningsprofil foregår i henhold til internationalt gennemprøvet protokol. Gruppe B Denne gruppe modtager en placebo-behandling. Det vurderes, at der på ingen måde er en sikkerhedsrisiko for patienten ved denne tryksætningsprofil. Behandlingsresultaterne indgår i patientjournalen. Til brug for den videnskabelige bearbejdning uddrages data i anonymiseret form. Helsinki II deklarationen vurderes ubetinget overholdt. Der vurderes ikke at være interessekonflikter af nogen art.

12 000/00 s. 12/18 Undersøgelsens ansvarlige eller de inkluderede patienter modtager ikke intern eller ekstern økonomisk støtte til denne undersøgelse. Der vil blive søgt om fondsstøtte til aflønning af nødvendigt ikke-lægeligt personale, til f.eks. gennemførelse af seancer i trykkammeret, OCT og angiografi. Godkendelse af etisk komite: Undersøgelsen er godkendt i skrivelse af xx-xx-2004 af De Videnskabsetiske komitéer for Københavns og Frederiksbergs Kommuner. Studiet har journal nr. (KF)01-000/ Tidsramme: Studiet iværksættes straks efter etisk komites endelige godkendelse. Foreløbig forventes studiet at slutte pr Imidlertid er der tegn på, at EU ønsker studiet forlænget, hvilket i så fald vil resulterer i en ansøgning til etiks komite om forlængelse af studieperioden. 13. Litteratur og referencer: 1. Byl, F.M. (1984): Sudden hearing loss: eight years' experience and suggested prognostic table. Laryngoscope 94: Klemm et al. 1989: Epidemiologische Erhebungen zu Hörsturz, Vestibularisstörungen und Morbus Ménière. HNO-Prax. 14, Michel 1994: Der Hörsturz. Thieme Stuttgart New York 4. Lehnhardt 1991: Die akute Innenohrschwerhörigkeit. HNO 39, Nagahara, K., K. Fisch, and M. Yagi (1983). Perilymph oxygenation in sudden and progressive sensorineural hearing loss. Acta Otolaryngol. 96: Kellerhals 1972: Acoustic trauma and cochlear microcirculation. Adv Oto Rhino Laryng 18, Hesch 1982: Therapeutische Überlegungen zu vaskulären Innenohrerkrankungen. HNO 30, Boenninghaus 1988: Der idiopathische Hörsturz. Dtsch.Ärztebl 85, B Jaffe 1978: Viral causes of sudden inner ear deafness. Otolaryngol Clin N Amer 11, Saunders et al. 1959: Sudden deafness and Bell s palsy: a common cause. Ann Otol 68, Schuknecht 1993: Pathology of the ear. Lea&Febiger, Philadelphia Laird N, W R Wilson: Predicting Recovery from idiopathic sudden hearing loss. Am J Otolaryngol 4 ( 1982) 13. Axelsson ET AL.: The effect of noise on histological measures of cochlear vasculature and red

13 000/00 s. 13/18 cell: A review. Hear Res. 31, (1987) BECK C: Pathologie der Innenohrschwerhörigkeiten. Arch Otorhinolaryngol Suppl I (1984) ROBERTSON: Functional significance of dendritic swelling after loud sounds in the guinea pig cochlea. Hear Res. 9 (1983) TONNDORF: Acute cochlear disorder: The combination of hearing loss, recruitment, poor speech discrimination and tinnitus. Ann Otol 89 (1980) YAMANE ET AL.: Strial circulation impairment due to acoustic trauma. Acta Otolaryngol. 111 (1991) HAWKINS: Comparative otopathology: aging, noise and ototoxic drugs. Adv.Oto-Rhino-Laryng 20 (1973) Weinaug, P. (1984). Die Spontanremission beim Hörsturz. HNO 32: Mattox, D.E., and F.B. Simmons (1977): Natural history of sudden sensorineural hearing loss. Ann Otol 86: Wilson, W., Byl, F., & Laird, N. (1980). The efficacy of steroids in the treatment of idiopathic sudden hearing loss. Archives of Otolaryngology, 106, Heiden,Ch, Biesinger E, Höing R: Die Spontanheilung des Hörsturzes. HNO 48 ( 2000, ) Desloovere, C., E. Meyer-Breiting, and C. Von Ilberg (1988). Randomisierte Doppelblindstudie zur Hörsturztherapie: Erste Ergebnisse. HNO 36: Yamamoto, M, Kanzaki, J, Ogawa, K, Ogawa, S, Tsuchihashi, N. Evaluation of hearing recovery in patients with sudden deafness. Acta-Otolaryngol-Suppl-Stockh. 1994; 514: Murata, K., U. Fisch: Effect of CO2 on the perilymphatic oxygen tension in cats (1977). Ann Otol Rhinol Laryngol 86: Klemm et al. 1983: Rheologische Probleme der Mikrozirkulation und Konsequenzen medikamentöser Hörsturztherapie. Laryngol Rhinol 62, Shikowitz MJ: Sudden sensorineural hearing loss. Med-Clin-North-Am Nov; 75(6): Lamm, K., Lamm, H. and W. Arnold: Effect of Hyperbaric Oxygen Therapy in Comparison to Conventional or Placebo Therapy or No Treatment in Idiopathic Sudden Hearing Loss, Acoustic Trauma, Noise-Induced Hearing Loss and Tinnitus. Adv. Otorhinolaryngol. 1998, 54: 86-9

14 000/00 s. 14/ Probst, R., K. Tschop, and E. Luden (1992). A randomised, double-blind, placebo-controlled study of dextran/pentoxyphilline medication in acute acoustic trauma and sudden hearing loss. Acta Otolaryngol (Stockh) 112: Desloovere, C. and E. Böhmer (1992). Hyperbare Sauerstofftherapie bei therapieresistenten Hörsturzen. Eur. Arch. Oto-Rhino-Laryngol. Suppl II: Lamm K. (1989): Simultane Sauerstoffpartialdruckbestimmung in der Skala Tympani, Elektrokochleographie und Blutdruckmessungen nach Knalltraumata bei Meerschweinchen. HNO 37; Dauman, R., A. Cros, and D. Poisot (1985). Traitement des surdités brusques: premiers résultats d une étude comparative. J. Otolaryngol. 14: Pilgramm, M., H. Lamm, and K. Schumann (1985). Zur hyperbaren Sauerstofftherapie beim Hörsturz. Laryng. Rhinol. Otol. 64: Flunkert C., B. Schwab, R. Heermann, and Th. Lenartz (1999). Hyperbare Sauerstofftherapie als Primärtherapie Akuter Innerohrschädigungen Ergebnisse einer prospektiven randomisierten Therapiebeobachtung. HNO 47; Racic G, Maslovara S, Roje Z, Dogas Z, Tafra R. Hyperbaric oxygen in the treatment of sudden hearing loss. ORL 2003;65:

15 000/00 s. 15/18 Hyperbar oxygen I den akutte behandling af pludseligt opstået idiopatisk sensorineuralt høretab. KF xx/yy-zz. Lægemandsprotokol. Pludseligt sensorineuralt høretab (pludselig døvhed) har en incidens på 5 til 20 pr personer pr. år. Tilstanden kan forekomme i enhver alder, men synes at ramme flest midaldrende Tinnitus og en fornemmelse af øget tryk i øret forekommer ofte. Svimmelhed er et mindre hyppigt fænomen 4. Kun i ca. 20% af tilfældene kan der findes en udløsende faktor. Effekten af trykkammerbehandling (hyperbar oxygen (HBO)-behandling) for pludseligt opstået døvhed er ikke endeligt fastlagt. Eksperimentelle data har vist, at en forøgelse af oxygen partialtrykket i det indre øre forøger funktionen af et øre med nedsat funktion 31. Retrospektivt har Lamm et al. (1998) 25 i en stor meta-analyse fundet en positiv effekt af HBO i ca. 50% af tilfældene, efter at der uden held er forsøgt en farmakologisk behandling. Det fremgår af studiet, at der var store variationer i art og varighed af de forskellige farmakologiske behandlinger, som var givet før HBO-behandling. Mål. Der ønskes konstateret om HBO har effekt i behandlingen af tilfælde af pludselig døvhed, hvor medicinsk behandling ikke har vist sig effektiv. Metoden er et prospektivt, randomiseret, enkelt-blindet kontrolleret studie. Studiet forløber som et EU-studie inden for COST programmet, multinationalt med ensartet forsøgsprotokol i alle deltagende lande tilsluttet programmet. D.v.s at 21 lande har mulighed for at deltage. Primært endpoint - ændringer i hørefunktionen, udtrykt ved tone- og tale-audiometri. Sekundære endpoints: - ændringer i eventuel tinnitus, tonehøjde og intensitet - ændringer i fornemmelse af pressen i øreregionen - fastlæggelse af sikkerheden ved HBO-behandling, forekomst af bivirkninger og komplikationer. Inklusionskriterier: - Pludseligt indsættende (= overgang fra sædvanlig hørelse til høretab inden for højst 3 dage) unilateralt sensorineuralt høretab, med eller uden tinnitus - Tab af mindst 30 db i mindst 3 frekvenser sammenlignet med det kontralaterale øre - Gennemsnitligt høretab på mindst 80 db (udmålt ved summen af frekvenserne ( Hz divideret med 7) - Intet signifikant høretab på det kontralaterale øre (dvs. tab af > 30 db i mindst 3 frekvenser) uanset årsag. Manglende resultat ( mindre end 10 db middelforbedring i mindst 3 frekvenser, som ovenfor angivet) efter en standardbehandling bestående af mindst 7 dage med dosering af intravenøs eller oral højdosis corticosteroid, Patienterne vil således have modtaget mindst 400 mg metylprednisolon i den første behandlingsuge.

16 000/00 s. 16/18 Efter randomisering vil patienterne få en af to behandlingsmodaliteter: - HBO-gruppen: i. 10 HBO-behandlinger, en om dagen ved 2,5 ATA, 100% oxygen (10 15 minutter kompression på luft, 70 minutter oxygenånding og 10 minutter dekompression på luft.. Behandlingerne vil blive givet i et flerpersoners trykkammer og patienterne vil indånde oxygen via en maske eller hætte. - Ikke HBO-gruppen i. Ingen behandling i 10 dage. Datavurdering vil ske på dag 1= ved studiets start, på dag 6 og dag 11 (dvs. efter den 10-ende behandling). Hver vurdering indeholder: Ovenfor anførte høreprøver Visuel analog skala vedr. tinnitus Visuel analog skala vedr. trykken i øret Vurdering af komplikationer og bivirkninger ved HBO-behandling Udskrift af oxygenniveauet i indåndingsluft elle udskrift af transkutan oxygenering under HBO-behandling. Studiet søger at belyse hvorledes et betydende høretab eventuelt bedres under HBO-behandling. HBO-behandlingens bivirkninger er briste trommehinde hos < 2% og epileptiske kramper hos < 0,6%.

17 000/00 s. 17/18 HYPERBAR OXYGEN I DEN AKUTTE BEHANDLING AF PLUDSELIGT OPSTÅET IDIOPATISK SENSORINEURALT HØRETAB Patientinformation: Vi vil hermed bede Dem medvirke i et videnskabeligt forsøg, som skal være med til at finde frem til den bedste behandling af pludseligt høretab. Alle patienten vil blive tilbudt en indledende prednison-behandling, - hvis hensigt er dæmpe en eventuel hævelse af det indre øre. Derefter vil der blive trukket lod. De vil da enten blive tilbudt observation og undersøgelser i de følgende 2 uger, - eller du vil blive til budt de samme undersøgelser sammen med en daglig trykkammerbehandling. Ved starten af undersøgelsen vil der blive udført en høreprøve. Vi vil også bede dem beskrive hvormegen tinnitus/susen De har for øret, hvor meget tinnitus generer og hvormegen trykken de har for ørerne. Ved første undersøgelse vil der blive taget forskellige blodprøver, som evt. kan oplyse om årsagen til høretabet. Ved opfølgende kontroller den dag, hvor prednison ikke længere gives samt på dag 6 og 10 herefter vil de atter få en høreundersøgelse og spørgsmål om tinnitus og trykken for øret. Efter prednisonbehandlingen vil de enten blive tilbudt observation eller 10 trykkammerbehandlinger. Deres tilbud er afgjort ved lodtrækning. Hvis De bliver tilbudt trykkammerbehandling, da vil dette være 10 behandlinger. 1 behandling om dagen. En behandling består i at De vil blive udsat for et tryk, der svarer til det en dykker oplever på 15 meter. Under hele behandlingen, der varer 90 minutter vil De indånde 100 % ilt i en hætte. Det er en metode vi anvender dagligt i klinikken.. Der er en teoretisk risiko for iltkramper på 0,6% hos patienter, der indånder ren O 2 på 2,5 ATA. Iltkramper er epilepsi-anfaldslignende krampetilfælde. Risikoen for sådanne iltkramper i nærværende forsøg vurderes dog at være væsentligt mindre end de 0,6%, da De ikke har svære behandlingskrævende lidelser. Iltkramper menes ikke at give vedvarende men. Der er ligeledes en teoretisk risiko for øreskader ved tryksætning. Skaderne er oftest rødme og hævelse af trommehinden og mellemøret, men kan i yderste konsekvens medføre trommehindesprængning. Risikoen for øreskader i den akutte behandling, hvor fortsat tryksætning er påkrævet, er ca. 2%. I nærværende undersøgelse vil tryksætningen blive standset så snart De måtte føle nogen form for ubehag, og risikoen for øreskader menes hermed at være elimineret. Under hele forløbet vil der være en overvågning af dem, på lige fod med andre patienter i trykkammeret. Undersøgelsen modtager ingen økonomisk støtte for de deltagende forskere har ingen økonomiske interesser, direkte eller indirekte, i undersøgelsen. De kan på ethvert tidspunkt trække Dem ud af undersøgelsen, uden at dette vil få nogen konsekvenser for Dem og Deres videre behandling. Undersøgelsen er godkendt af Den etiske Komite for Københavns og Frederiksberg Kommune KF)01-000/00. Med venlig hilsen Erik C. Jansen, overlæge, dr. med., Lars Holme Nielsen, overlæge,dr.med. Jeg har modtaget pjecen Før du beslutter dig. Jeg bekræfter herved at jeg, efter at have modtaget og forstået ovenstående information såvel mundtligt som skriftligt, indvilger i at deltage i den beskrevne undersøgelse. Jeg er informeret om at det er frivilligt at deltage, og at jeg når som helst kan trække mit tilsagn tilbage, uden at dette vil få konsekvenser af nogen art Dato Forsøgspersonens underskrift Lægens s underskrift

18 000/00 s. 18/18 Forsøgsleders eksemplar Patientinformation: HYPERBAR OXYGEN I DEN AKUTTE BEHANDLING AF PLUDSELIGT OPSTÅET IDIOPATISK SENSORINEURALT HØRETAB Vi vil hermed bede Dem medvirke i et videnskabeligt forsøg, som skal være med til at finde frem til den bedste behandling af pludseligt høretab. Alle patienten vil blive tilbudt en indledende prednison-behandling, - hvis hensigt er dæmpe en eventuel hævelse af det indre øre. Derefter vil der blive trukket lod. De vil da enten blive tilbudt observation og undersøgelser i de følgende 2 uger, - eller du vil blive til budt de samme undersøgelser sammen med en daglig trykkammerbehandling. Ved starten af undersøgelsen vil der blive udført en høreprøve. Vi vil også bede dem beskrive hvormegen tinnitus/susen De har for øret, hvor meget tinnitus generer og hvormegen trykken de har for ørerne. Ved første undersøgelse vil der blive taget forskellige blodprøver, som evt. kan oplyse om årsagen til høretabet. Ved opfølgende kontroller den dag, hvor prednison ikke længere gives samt på dag 6 og 10 herefter vil de atter få en høreundersøgelse og spørgsmål om tinnitus og trykken for øret. Efter prednisonbehandlingen vil de enten blive tilbudt observation eller 10 trykkammerbehandlinger. Deres tilbud er afgjort ved lodtrækning. Hvis De bliver tilbudt trykkammerbehandling, da vil dette være 10 behandlinger. 1 behandling om dagen. En behandling består i at De vil blive udsat for et tryk, der svarer til det en dykker oplever på 15 meter. Under hele behandlingen, der varer 90 minutter vil De indånde 100 % ilt i en hætte. Det er en metode vi anvender dagligt i klinikken.. Der er en teoretisk risiko for iltkramper på 0,6% hos patienter, der indånder ren O 2 på 2,5 ATA. Iltkramper er epilepsi-anfaldslignende krampetilfælde. Risikoen for sådanne iltkramper i nærværende forsøg vurderes dog at være væsentligt mindre end de 0,6%, da De ikke har svære behandlingskrævende lidelser. Iltkramper menes ikke at give vedvarende men. Der er ligeledes en teoretisk risiko for øreskader ved tryksætning. Skaderne er oftest rødme og hævelse af trommehinden og mellemøret, men kan i yderste konsekvens medføre trommehindesprængning. Risikoen for øreskader i den akutte behandling, hvor fortsat tryksætning er påkrævet, er ca. 2%. I nærværende undersøgelse vil tryksætningen blive standset så snart De måtte føle nogen form for ubehag, og risikoen for øreskader menes hermed at være elimineret. Under hele forløbet vil der være en overvågning af dem, på lige fod med andre patienter i trykkammeret. Undersøgelsen modtager ingen økonomisk støtte for de deltagende forskere har ingen økonomiske interesser, direkte eller indirekte, i undersøgelsen. De kan på ethvert tidspunkt trække Dem ud af undersøgelsen, uden at dette vil få nogen konsekvenser for Dem og Deres videre behandling. Undersøgelsen er godkendt af Den etiske Komite for Københavns og Frederiksberg Kommune KF)01-000/00. Med venlig hilsen Erik C. Jansen, overlæge, dr. med., Lars Holme Nielsen, overlæge,dr.med. Jeg har modtaget pjecen Før du beslutter dig. Jeg bekræfter herved at jeg, efter at have modtaget og forstået ovenstående information såvel mundtligt som skriftligt, indvilger i at deltage i den beskrevne undersøgelse. Jeg er informeret om at det er frivilligt at deltage, og at jeg når som helst kan trække mit tilsagn tilbage, uden at dette vil få konsekvenser af nogen art Dato Forsøgspersonens underskrift Lægens s underskrift

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 5: Checkliste Andres et.al. SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Andres D et al.: Randomized double-blind trial of the effects of humidified compared with

Læs mere

INFORMATION TIL FORSØGSPERSONER

INFORMATION TIL FORSØGSPERSONER INFORMATION TIL FORSØGSPERSONER Kan erythopoietin beskytte hjernens gennemblødning og iltning under simuleret dyk? Vi henvender os til dig for at spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt forsøg. Denne

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 7: Checkliste Campbell et.al. SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: E J Campbell, M D Baker. Subjective effects of humidification of oxygen for delivery by

Læs mere

Deltagerinformation. Et videnskabeligt forsøg med to forskellige doseringer af strålebehandling til patienter opereret for brystkræft

Deltagerinformation. Et videnskabeligt forsøg med to forskellige doseringer af strålebehandling til patienter opereret for brystkræft Deltagerinformation Et videnskabeligt forsøg med to forskellige doseringer af strålebehandling til patienter opereret for brystkræft Protokoltitel: Hypofraktioneret versus normofraktioneret helbrystbestråling

Læs mere

Kort eller lang reagensglasbehandling?

Kort eller lang reagensglasbehandling? Officiel titel: Kort versus lang reagensglasbehandling. En prospektiv, konsekutiv og randomiseret sammenlignende undersøgelse. Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg vedrørende reagensglasbehandling

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 Visitation og overflytning af danske patienter med kulilteog røgforgiftning 1991 1992

Læs mere

Effects of Strattera (atomoxetine) on blood pressure and heart rate from review of MAH clinical trial database.

Effects of Strattera (atomoxetine) on blood pressure and heart rate from review of MAH clinical trial database. Effects of Strattera (atomoxetine) on blood pressure and heart rate from review of MAH clinical trial database. Final SmPC and PL wording agreed by PhVWP November 2011 PRODUKTRESUMÉ 4.2 Dosering og indgivelsesmåde

Læs mere

Deltager information

Deltager information READ, Bilag 10 Fortroligt Side 1 af 7 Deltager information Protokol DBCG 07-READ, dateret 15. oktober 2009. Et videnskabeligt forsøg med to forskellige kombinationer af kemoterapi til patienter med brystkræft.

Læs mere

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Flere indberettede bivirkninger end forventet Sundhedsstyrelsen har modtaget et stigende antal bivirkningsindberetninger

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Forsøgets titel: Effekten af kiropraktisk behandling af spædbørnskolik Vi vil spørge, om I vil give jeres samtykke til, at jeres barn deltager

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8: Checkliste Estey SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Estey, William: Subjective Effects og Dry versus Humidified Low Flow Oxygen Tidsskrift, år: Respiratory

Læs mere

BEHANDLING AF KVINDER EFTER FØDSELSRELATERET BLØDNING

BEHANDLING AF KVINDER EFTER FØDSELSRELATERET BLØDNING DELTAGERINFORMATION -OM DELTAGELSE I ET VIDENSKABELIGT FORSØG BEHANDLING AF KVINDER EFTER FØDSELSRELATERET BLØDNING Original projekttitel: Et randomiseret, komparativt, åbent forsøg med intravenøs indgift

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Majeed Version af 2016 1. HVAD ER MAJEED 1.1 Hvad er det? Majeed er en sjælden genetisk sygdom. Børn med denne sygdom lider af CRMO (kronisk rekurrent multifokal

Læs mere

Behandling af brystkræft efter operation

Behandling af brystkræft efter operation Patientinformation DBCG 2015-b,t (Paclitaxel) Behandling af brystkræft efter operation Denne information supplerer vores mundtlige information om den behandling, vi anbefaler dig. Informationen er tænkt

Læs mere

Vi vil spørge, om dig/jer om dit/jeres barn vil deltage i en videnskabelig undersøgelse.

Vi vil spørge, om dig/jer om dit/jeres barn vil deltage i en videnskabelig undersøgelse. Deltagerinformation Opsporing af kritisk forværring og intervention hos hospitalsindlagte børn - Et regionalt multi-center studie om implementering af Pædiatrisk Early Warning System Kære forældre Vi vil

Læs mere

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI Kompetencemål STUEGANG 1. Danne sig overblik over stuegangen og prioritere opgaverne i samarbejde med stuegangsteamet (forstuegang) 3. Lave

Læs mere

Patientinformation og samtykkeerklæring/fuldmagt til en videnskabelig undersøgelse. Lindrende strålebehandling for fremskreden hoved-hals cancer

Patientinformation og samtykkeerklæring/fuldmagt til en videnskabelig undersøgelse. Lindrende strålebehandling for fremskreden hoved-hals cancer Patientinformation og samtykkeerklæring/fuldmagt til en videnskabelig undersøgelse Lindrende strålebehandling for fremskreden hoved-hals cancer Onkologisk afdeling XX XXXXXX Sygehus Du anmodes hermed om

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 4 Bilag 4 Evidenstabel Forfatter År Studietype Studiets Befolkningstype Intervention Resultat Kommentarer kvalitet Escalante et Gong, Shun et 2014 RCT, crossover 2014 Metaanalys e + 42 kvinder med

Læs mere

Forsøg med kræftmedicin hvad er det?

Forsøg med kræftmedicin hvad er det? Herlev og Gentofte Hospital Onkologisk Afdeling Forsøg med kræftmedicin hvad er det? Dorte Nielsen, professor, overlæge, dr. med. Hanne Michelsen, ledende projektsygeplejerske Birgitte Christiansen, klinisk

Læs mere

Mammaimplantater og bakteriologi ved brystforstørrende operation.

Mammaimplantater og bakteriologi ved brystforstørrende operation. Mammaimplantater og bakteriologi ved brystforstørrende operation. Plastikkirurgen vil ved forundersøgelsen spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt forskningsprojekt. Projektet har til formål, at

Læs mere

Dette er kun til orientering for patienter i opfølgningsfasen. Forsøget er lukket for inklusion af nye patienter.

Dette er kun til orientering for patienter i opfølgningsfasen. Forsøget er lukket for inklusion af nye patienter. Dette er kun til orientering for patienter i opfølgningsfasen. Forsøget er lukket for inklusion af nye patienter. Patientinformation Fase III randomiseret undersøgelse af lav-dosis helkropsbestråling og

Læs mere

At skrive en god deltagerinformation (december 2011)

At skrive en god deltagerinformation (december 2011) At skrive en god deltagerinformation (december 2011) Generelt om deltagerinformationen I forbindelse med videnskabelige forsøg, der inddrager forsøgspersoner, er der fastsat regler for, hvordan man informerer

Læs mere

Deltagerinformation 06-11-2009 INFORMATION TIL DELTAGERE

Deltagerinformation 06-11-2009 INFORMATION TIL DELTAGERE INFORMATION TIL DELTAGERE H1N1v vaccination af gravide kvinder. Et kohortestudie til karakterisering af den beskyttende effekt af Influenza A H1N1v vaccine hos gravide kvinder: Delstudium i ABC (Asthma

Læs mere

Behandling af brystkræft efter operation

Behandling af brystkræft efter operation Patientinformation DBCG 2015-d (Docetaxel) Behandling af brystkræft efter operation Denne information supplerer vores mundtlige information om den behandling, vi anbefaler dig. Informationen er tænkt som

Læs mere

Metronidazol til behandling af dientamoebiasis hos børn i Danmark - Et randomiseret, placebo-kontrolleret, dobbeltblindet klinisk studie

Metronidazol til behandling af dientamoebiasis hos børn i Danmark - Et randomiseret, placebo-kontrolleret, dobbeltblindet klinisk studie Deltagerinformation til forældre I er netop blevet spurgt om jeres barn må deltage i studiet: Metronidazol til behandling af dientamoebiasis hos børn i Danmark - Et randomiseret, placebo-kontrolleret,

Læs mere

Protokolresume: nyretumorer, dels spredning af tumorceller i forbindelse med udtagning af vævsprøve.

Protokolresume: nyretumorer, dels spredning af tumorceller i forbindelse med udtagning af vævsprøve. Protokolresume: Forsøgets titel: Perfusion skanning af nyretumorer Forsøgsansvarlige: Overlæge Nessn H. Azawi, Urologisk afdeling D, Roskilde Sygehus. Formål: At forbedre diagnostikken mhp. at undgå dels

Læs mere

Deltagerinformation 10-01-2009 INFORMATION TIL DELTAGERE

Deltagerinformation 10-01-2009 INFORMATION TIL DELTAGERE INFORMATION TIL DELTAGERE Tilskud af høj-dosis vitamin D under graviditeten med henblik på forebyggelse af astma hos børn: Delstudium i ABC (Asthma Begins in Childhood) kohorten Vi henvender os til dig

Læs mere

Deltagerinformation 10-5-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE

Deltagerinformation 10-5-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE INFORMATION TIL DELTAGERE H1N1v vaccination af gravide kvinder. Et kohortestudie til karakterisering af den beskyttende effekt af Influenza A H1N1v vaccine hos gravide kvinder: Vi henvender os til dig

Læs mere

Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome)

Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome) Version af 2016 1. HVAD ER MKD 1.1 Hvad er det? Mevalonat kinase mangel er en genetisk sygdom.

Læs mere

MR- skanning forbedrer diagnostik af prostatakræft

MR- skanning forbedrer diagnostik af prostatakræft MR- skanning forbedrer diagnostik af prostatakræft MR-skanning er det bedste billedværktøj til at finde kræft i prostata og kommer til at spille en stor rolle i diagnostik og behandling af sygdommen i

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg DALIAH

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg DALIAH Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg DALIAH Forsøgets titel: Dansk Studie af Lav-Dosis Interferon Alpha vs Hydroxyurea i Behandlingen af Ph- Negative Kroniske Myeloide Neoplasier

Læs mere

Hvidovre Hospital Gynækologisk-Obstetrisk afdeling. Deltagerinformation

Hvidovre Hospital Gynækologisk-Obstetrisk afdeling. Deltagerinformation August 2012 Hvidovre Hospital Gynækologisk-Obstetrisk afdeling Deltagerinformation for det videnskabelige forsøg: Formodning af livmoderhalsen med misoprostol ved graviditet efter terminen Modning af de

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro PAPA syndromet Version af 2016 1. HVAD ER PAPA 1.1 Hvad er det? PAPA er en forkortelse for Pyogen Artritis, Pyoderma gangrenosum og Akne. Det er en genetisk

Læs mere

Henoch-Schönlein s Purpura

Henoch-Schönlein s Purpura www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Henoch-Schönlein s Purpura Version af 2016 1. HVAD ER HENOCH- SCHÖNLEIN S PURPURA? 1.1. Hvad er det? Henoch-Schönleins purpura (HSP) er en tilstand med inflammation

Læs mere

Forsøgets titel: Startløbemængden og risikoen for løbeskader hos nybegyndere

Forsøgets titel: Startløbemængden og risikoen for løbeskader hos nybegyndere Deltagerinformation Forsøgets titel: Startløbemængden og risikoen for løbeskader hos nybegyndere Vi vil spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt forsøg, der udføres af Ortopædkirurgien, Region Nordjylland.

Læs mere

Det videnskabsetiske Komitésystem

Det videnskabsetiske Komitésystem En dyster fortid etisk selvransagelse Afvejning af videnskabelig god forskning versus etisk forsvarlig forskning Nürnbergkoden (1947): Det første internationale medicinsk etiske dokument (vægt på frivillighed

Læs mere

Forsøgets titel: Startløbemængden og risikoen for løbeskader hos nybegyndere med BMI 30-35

Forsøgets titel: Startløbemængden og risikoen for løbeskader hos nybegyndere med BMI 30-35 Deltagerinformation Forsøgets titel: Startløbemængden og risikoen for løbeskader hos nybegyndere med BMI 30-35 Vi vil spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt forsøg, der udføres af Ortopædkirurgien,

Læs mere

Telemedicinsk service til patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom

Telemedicinsk service til patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom Telemedicinsk service til patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom Et klinisk randomiseret, kontrolleret studie til vurdering af den kliniske effekt og de økonomiske konsekvenser af telemedicinsk service

Læs mere

Epidemiologisk design I. Eksperimentelle undersøgelser. Epidemiologisk design II. Randomiserede undersøgelser. Randomisering I.

Epidemiologisk design I. Eksperimentelle undersøgelser. Epidemiologisk design II. Randomiserede undersøgelser. Randomisering I. Eksperimentelle undersøgelser Epidemiologisk design I Observerende undersøgelser beskrivende: Undersøgelsesenheden er populationer regional variation migrationsundersøgelser korrelationsundersøgelser tidsrækker

Læs mere

TIP EN 12 ER OM KRÆFT HOS BØRN

TIP EN 12 ER OM KRÆFT HOS BØRN TIP EN 12 ER OM KRÆFT HOS BØRN 1 X 2 1. Hvor mange børn under 18 år får kræft i Danmark om året? 750 200 85 SVAR: 200 børn (X) 2. Hvor mange børn om året er i behandling for kræft? 900-1000 500-600 300-400

Læs mere

Information om Sinalfa tabletter 1 mg, 2 mg og 5 mg Terazosinhydrochlorid

Information om Sinalfa tabletter 1 mg, 2 mg og 5 mg Terazosinhydrochlorid Information om Sinalfa tabletter 1 mg, 2 mg og 5 mg Terazosinhydrochlorid Læs denne information godt igennem, før du begynder at tage medicinen Gem denne information, du får måske brug for at læse den

Læs mere

FOR RIGSHOSPITALET REGION HOVEDSTADEN. December 2012

FOR RIGSHOSPITALET REGION HOVEDSTADEN. December 2012 BILAG 5 ORIENTERING OM RIGSHOSPITALET, HOVEDORTOCENTERET, ANÆSTESI- OG OPERATIONSKLINIKKEN OG TRYKKAMMERET, I FORBINDELSE MED UDBUD AF DRIFT AF TRYKKAMMER FOR RIGSHOSPITALET I REGION HOVEDSTADEN December

Læs mere

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresumé og indlægsseddel

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresumé og indlægsseddel Bilag III Ændringer til relevante afsnit i produktresumé og indlægsseddel Bemærk: Det kan efterfølgende være nødvendigt, at de relevante nationale myndigheder, i samarbejde med referencelandet, opdaterer

Læs mere

Interventionel Onkologi Patientinformation

Interventionel Onkologi Patientinformation Interventionel Onkologi Patientinformation Interventionel Radiologi: Dit alternativ til åben kirurgi www.dfir.dk Dansk Forening for Interventionel Radiologi www.cirse.org Cardiovascular and Interventional

Læs mere

Supplerende elektronisk beslutningsstøtte i det fælles medicinkort

Supplerende elektronisk beslutningsstøtte i det fælles medicinkort Supplerende elektronisk beslutningsstøtte i det fælles medicinkort Baggrund. Fejlmedicinering er et fokusområde for sundhedsmyndigheder og regioner, og der er et ønske fra den kliniske side om et bedre

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 5: Resume Titel: Struktureret anfaldsobservation af epileptiske og non-epileptiske anfald. Arbejdsgruppe Pia Lentz Henriksen, Udviklingssygeplejerske, Center for Neurorehabilitering Kurhus, Trine

Læs mere

Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008

Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008 Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008 10. marts 2008 1. Angiv formål med undersøgelsen. Beskriv kort hvordan cases og kontroller er udvalgt. Vurder om kontrolgruppen i det aktuelle studie

Læs mere

For at vurdere om familier kan indgå i studiet screenes de for om de er i risiko for dårligt psykosocialt udfald vha. Family Relation Index.

For at vurdere om familier kan indgå i studiet screenes de for om de er i risiko for dårligt psykosocialt udfald vha. Family Relation Index. Bilag 4: Evidenstabel Forfatter År Studietype Studiets Kissane et al. 2006 Randomiseret kontrolleret studie (Ib) ++ 81 familier med minimum et barn på over 12 år og en døende forælder på 35-70 år med kræft.

Læs mere

En intro til radiologisk statistik

En intro til radiologisk statistik En intro til radiologisk statistik Erik Morre Pedersen Hypoteser og testning Statistisk signifikans 2 x 2 tabellen og lidt om ROC Inter- og intraobserver statistik Styrkeberegning Konklusion Litteratur

Læs mere

Søvnkvaliteten hos akutte og elektive patienter indlagt på

Søvnkvaliteten hos akutte og elektive patienter indlagt på Søvnkvaliteten hos akutte og elektive patienter indlagt på Ortopædkirurgisk Afsnit Projektbeskrivelse Oktober 2016 Ortopædkirurgisk Afsnit Hospitalsenhed Midt, Viborg Løvendahl BE, Bitsch AM, Nielsen SN,

Læs mere

[Caption] - TIL PATIENTER OG PÅRØRENDE

[Caption] - TIL PATIENTER OG PÅRØRENDE [Caption] - TIL PATIENTER OG PÅRØRENDE Kære læser Pjecen, du her sidder med, er lavet i samarbejde mellem Patienterstatningen og BEDRE PSYKIATRI Landsforeningen for pårørende. Vi er i stigende omfang blevet

Læs mere

Evaluering af højintens fysisk træning til cancerpatienter i kemoterapi

Evaluering af højintens fysisk træning til cancerpatienter i kemoterapi Evaluering af højintens fysisk træning til cancerpatienter i kemoterapi Region Nordjylland den 22. november 2011 Birgitte Rittig-Rasmussen Fysioterapeut, cand.scient.san., adjunkt VIA University College

Læs mere

Juvenil Spondylartrit/Enthesitis-relateret artrit (GIGT) (SPA-ERA)

Juvenil Spondylartrit/Enthesitis-relateret artrit (GIGT) (SPA-ERA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Juvenil Spondylartrit/Enthesitis-relateret artrit (GIGT) (SPA-ERA) Version af 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan stilles diagnosen? Lægen kalder sygdommen

Læs mere

Målepunkter vedr. oftalmologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. oftalmologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. oftalmologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder 1. Undersøgelser af børn (0-12 år) 1.1. Det blev undersøgt, om børn (0-12 år) med skelen eller brillekorrigeret

Læs mere

National klinisk retningslinje Træning af håndfunktion. CPOP dag 2015. Helle S. Poulsen Ergoterapeut, Cand. scient. san.

National klinisk retningslinje Træning af håndfunktion. CPOP dag 2015. Helle S. Poulsen Ergoterapeut, Cand. scient. san. National klinisk retningslinje Træning af håndfunktion CPOP dag 2015 Helle S. Poulsen Ergoterapeut, Cand. scient. san. National klinisk retningslinje Klinisk retningslinje for fysioterapi og ergoterapi

Læs mere

Hvor megen gavn får patienten af den medicinske behandling?

Hvor megen gavn får patienten af den medicinske behandling? Klaus Johansen RATIONEL FARMAKOTERAPI 1105 Hvor megen gavn får patienten af den medicinske behandling? Man kan fremover ikke nøjes med at meddele patienten, at kolesteroltallet er for højt, udskrive en

Læs mere

Notat om midler mod Alzheimers sygdom i Danmark

Notat om midler mod Alzheimers sygdom i Danmark Notat om midler mod Alzheimers sygdom i Danmark En kortlægning af forbruget af demensmidler i perioden 1997-2003 9. oktober, 2003 Indhold Resumé Baggrund Datamateriale og metode Resultater Omsætning og

Læs mere

Epidemiologisk design I. Eksperimentelle undersøgelser. Epidemiologisk design II. Randomiserede undersøgelser. Randomisering II

Epidemiologisk design I. Eksperimentelle undersøgelser. Epidemiologisk design II. Randomiserede undersøgelser. Randomisering II Eksperimentelle undersøgelser Kim Overvad Institut for Epidemiologi og Socialmedicin Aarhus Universitet Efterår 2001 Epidemiologisk design I Observerende undersøgelser beskrivende: Undersøgelsesenheden

Læs mere

BILAG III ÆNDRINGER TIL PRODUKTRESUMÉ OG INDLÆGSSEDDEL

BILAG III ÆNDRINGER TIL PRODUKTRESUMÉ OG INDLÆGSSEDDEL BILAG III ÆNDRINGER TIL PRODUKTRESUMÉ OG INDLÆGSSEDDEL 41 ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT I PRODUKTRESUMÉ OG INDLÆGSSEDDEL FOR PRODUKTER INDEHOLDENDE CABERGOLIN 4.2 Dosering og indgivelsesmåde Følgende

Læs mere

Yderligere information til svar på spørgsmål 704 udg 2

Yderligere information til svar på spørgsmål 704 udg 2 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 424 Offentligt Yderligere information til svar på spørgsmål 704 udg 2 Af svar på spørgsmål 704 1 fremgår det, at der er foretaget en ny analyse

Læs mere

Undersøgelse af det bedøvede hudområde efter nerveblokade med lokalbedøvelse i hofteområdet

Undersøgelse af det bedøvede hudområde efter nerveblokade med lokalbedøvelse i hofteområdet Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Titel: Regional anaesthesia of the cutaneus nerves of the hip - Undersøgelse af det bedøvede hudområde efter nerveblokade med lokalbedøvelse

Læs mere

Anne Illemann Christensen

Anne Illemann Christensen 7. Sociale relationer Anne Illemann Christensen Kapitel 7 Sociale relationer 7. Sociale relationer Tilknytning til andre mennesker - de sociale relationer - har fået en central placering inden for folkesundhedsvidenskaben.

Læs mere

Introduktion til et samtaleforløb i praksis og kort om management

Introduktion til et samtaleforløb i praksis og kort om management Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Introduktion til et samtaleforløb i praksis og kort om management Teoretisk oplæg og demonstration Kommunikationsmodul specialleuddannelsen

Læs mere

Deltagerinformation om et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om et videnskabeligt forsøg Hæmatologisk Afdeling Odense Universitetshospital Deltagerinformation om et videnskabeligt forsøg Forebyggende antibiotika til patienter med myelomatose Protokoltitel: SUTRICA Et klinisk prospektivt, randomiseret,

Læs mere

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om rygning

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om rygning Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis Indhold Hvad er rygning? Hvad betyder rygning for helbredet? Hvordan er danskernes rygevaner? Hvilke konsekvenser har rygning i Danmark? Danskerne

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med gruppeterapi Originaltitel: Behandling af multi-organ

Læs mere

KLINISKE RETNINGSLINJER

KLINISKE RETNINGSLINJER KLINISKE RETNINGSLINJER for behandling af akutte blødninger hos palliative patienter juni 2008 Torben Ishøy, virksomhedsansvarlig lægelig chef VI Akutte blødninger opstår oftest hos alvorligt syge og døende

Læs mere

1. NKR for behandling af alkoholafhængighed 2. NKR for udredning og behandling af alkoholafhængighed og psykisk lidelse

1. NKR for behandling af alkoholafhængighed 2. NKR for udredning og behandling af alkoholafhængighed og psykisk lidelse 1. NKR for behandling af alkoholafhængighed 2. NKR for udredning og behandling af alkoholafhængighed og psykisk lidelse - styrker og svagheder ved Per Nielsen, Centerleder på Ringgården De sidste 30 år

Læs mere

Kejsersnit, kirurgi og evidens Metodiske problemer ved forskning i kirurgiske indgreb

Kejsersnit, kirurgi og evidens Metodiske problemer ved forskning i kirurgiske indgreb Kejsersnit, kirurgi og evidens Metodiske problemer ved forskning i kirurgiske indgreb Jeppe Bennekou Schroll, læge, phd, Hvidovre Hospital TOF 30. okt 2015 Interessekonflikter: ingen Take home message

Læs mere

Forholdet mellem omkostninger og kvalitet Hvad ved økonomer om det?

Forholdet mellem omkostninger og kvalitet Hvad ved økonomer om det? Forholdet mellem omkostninger og kvalitet Hvad ved økonomer om det? Anne Hvenegaard Senior projektleder, Dansk Sundhedsinstitut ah@dsi.dk Mine indledende antagelser/kommentarer! Økonomer ved noget om økonomi

Læs mere

Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser

Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser VEJ nr 9276 af 06/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. 5-1010-186/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Søgevejledning til brug ved interesse i at deltage i et klinisk lægemiddelforsøg

Søgevejledning til brug ved interesse i at deltage i et klinisk lægemiddelforsøg Søgevejledning til brug ved interesse i at deltage i et klinisk lægemiddelforsøg Denne søgevejledning er udarbejdet af AbbVie A/S med inspiration og hjælp fra patientforeningerne; FNUG, LYLE, CCF, DPF

Læs mere

Intravitreal angiostatisk behandling af neovaskulær (våd) aldersrelateret maculadegeneration (anti-vegf-behandling)

Intravitreal angiostatisk behandling af neovaskulær (våd) aldersrelateret maculadegeneration (anti-vegf-behandling) TIL MODTAGERNE PÅ VEDLAGTE LISTE Intravitreal angiostatisk behandling af neovaskulær (våd) aldersrelateret maculadegeneration (anti-vegf-behandling) Neovaskulær (våd) aldersrelateret maculadegeneration

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

Patientinformation. Blodtransfusion. - råd og vejledning før og efter blodtransfusion

Patientinformation. Blodtransfusion. - råd og vejledning før og efter blodtransfusion Patientinformation Blodtransfusion - råd og vejledning før og efter blodtransfusion Kvalitet Døgnet Rundt Immunologisk Klinik, Blodbanken Til egne notater 2 Blodtransfusion Hvorfor gives der Blod består

Læs mere

Patient. Faglig Fra DGMA Under udarbejdelse Ernæring Mobilisering under

Patient. Faglig Fra DGMA Under udarbejdelse Ernæring Mobilisering under Matrix Ringkjøbing Amt, inkl. servicemål samt indikatorområder /VK 05.08.02 side 1 Kriterier, Standarder og Indikatorområder Patient Hvor intet andet er anført kommer indikatoren fra den landsdækkende

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg PANSAID PAracetamol og NSAID i kombinationsbehandling Forsøgsansvarlige: Kasper H. Thybo, læge, ph.d.-studerende, Anæstesiologisk afdeling,

Læs mere

Åbent brev til sundhedsminister Jakob Axel Nielsen

Åbent brev til sundhedsminister Jakob Axel Nielsen Åbent brev til sundhedsminister Jakob Axel Nielsen Som psoriasispatient, og desværre en af dem der har en meget aggressiv form, brænder jeg efter at indvie dig i mine betragtninger vedrørende den debat

Læs mere

Lyme Artrit (Borrelia Gigt)

Lyme Artrit (Borrelia Gigt) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Lyme Artrit (Borrelia Gigt) Version af 2016 1. HVAD ER LYME ARTRIT (BORRELIA GIGT) 1.1 Hvad er det? Borrelia gigt (Lyme borreliosis) er en af de sygdomme,

Læs mere

Aagaard Klinik. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Aagaard Klinik. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Aagaard Klinik Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 13-04-2016 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 08-06-2019 Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske standarder

Læs mere

Afgørelse vedr. KO-2016-1089 reklamemateriale vedr. Aubagio (teriflunomid).

Afgørelse vedr. KO-2016-1089 reklamemateriale vedr. Aubagio (teriflunomid). København, den 23. marts 2016 AFGØRELSE Afgørelse vedr. KO-2016-1089 reklamemateriale vedr. Aubagio (teriflunomid). Granskningsmandspanelet har dags dato truffet følgende afgørelse i klagesagen imellem

Læs mere

Høring over udkast til forslag til Lov om kliniske forsøg med lægemidler. Det Etiske Råd takker for tilsendelse af ovennævnte i høring.

Høring over udkast til forslag til Lov om kliniske forsøg med lægemidler. Det Etiske Råd takker for tilsendelse af ovennævnte i høring. Til Sundheds- og Ældreministeriet Center for psykiatri og lægemiddelpolitik Holbergsgade 6, 1057 København K psykmed@sum.dk med kopi til hbj@sum.dk og jjo@sum.dk Holbergsgade 6 1057 København K Tel + 45

Læs mere

6 Medicinrådets kategorisering af den kliniske merværdi (Forslag til ny formulering af afsnit 6)

6 Medicinrådets kategorisering af den kliniske merværdi (Forslag til ny formulering af afsnit 6) Høringsmateriale 2/2: Høring over forslag til ændring afsnit 6 vedrørende kategorisering af klinisk merværdi i Metodehåndbog for Medicinrådets arbejde med at udarbejde fælles regionale vurderinger af nye

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 252 Offentligt. Patienten i kliniske lægemiddelforsøg

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 252 Offentligt. Patienten i kliniske lægemiddelforsøg Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 252 Offentligt Patienten i kliniske lægemiddelforsøg Patienten i kliniske lægemiddelforsøg Side Forord Formålet med denne pjece er at give dig og

Læs mere

Tilbage til fysisk krævende arbejde med dårlig ryg. Et prospektivt, kontrolleret interventionsstudie GoBack.

Tilbage til fysisk krævende arbejde med dårlig ryg. Et prospektivt, kontrolleret interventionsstudie GoBack. Protokolresumé: Tilbage til fysisk krævende arbejde med dårlig ryg. Et prospektivt, kontrolleret interventionsstudie GoBack. Forsøgsansvarlig: Forsøgskoordinerende: Klinisk ansvarlig: Biostatistiker: Ann

Læs mere

Patientinformation. Veneblodprop i benet. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Klinik Medicinsk Center

Patientinformation. Veneblodprop i benet. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Klinik Medicinsk Center Patientinformation Veneblodprop i benet Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Klinik Medicinsk Center 2 Veneblodprop i benet De har lige fået besked om, at De har en veneblodprop /dyb årebetændelse

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Behcets Sygdom Version af 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan stilles diagnosen? Diagnosen er primært klinisk. Det kan tage mellem 1 til 5 år før et

Læs mere

Status over behandlede projekter i VU

Status over behandlede projekter i VU Behandlede projekter i VU per 19. februar 2009 1 Status over behandlede projekter i VU Prospektiv randomiseret undersøgelse af APR for rektumcancer: DAPRES Henrik Christensen, Aarhus 15.03.2007 Herning

Læs mere

Hvordan måler vi vores indsats?

Hvordan måler vi vores indsats? Hvordan måler vi vores indsats? Oplæg til netværksmøde for økonomiske rådgivere V/ Charlotte Holm 29.oktober 2014 Oplæg om at dokumentere socialt arbejde De næste to timer handler om at dokumentere socialt

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Blau syndrom Version af 2016 1. HVAD ER BLAU SYNDROM/JUVENIL SARKOIDOSE 1.1 Hvad er det? Blau syndrom er en genetisk sygdom. Som patient lider man af en kombination

Læs mere

ModicTeamet og Antibiotika behandling

ModicTeamet og Antibiotika behandling Rygcenter Syddanmark ModicTeamet og Antibiotika behandling Patientinformation Rygcenter Syddanmark www.sygehuslillebaelt.dk Rygcenter Syddanmark Du er blevet henvist til Modic teamet af din kontaktperson

Læs mere

Omkring 100.000 anvender medicin mod Grøn stær. det er over dobbelt så mange som forventet. Anna Horwitz. Miriam Kolko

Omkring 100.000 anvender medicin mod Grøn stær. det er over dobbelt så mange som forventet. Anna Horwitz. Miriam Kolko Anna Horwitz Læge, ph.d.-stud. Center for Sund Aldring Københavns Universitet Omkring 100.000 anvender medicin mod Grøn stær Miriam Kolko Overlæge, lektor, ph.d. Øjenafdelingen Roskilde Sygehus Medicinske

Læs mere

Anæstesi. Indholdsfortegnelse. Godkendelse

Anæstesi. Indholdsfortegnelse. Godkendelse Anæstesi Indholdsfortegnelse 1 FORMÅL... 2 2 REFERENCER... 2 3 TERMER OG DEFINITIONER... 2 4 GYLDIGHEDSOMRÅDE... 2 5 ANSVAR... 3 6 PROCES... 3 6.1 KIRURGISKE FORLØB... 3 6.1.1 Sikker kirurgi:... 3 6.1.2

Læs mere

Allergivaccination i forbindelse med behandling af allergi og astma

Allergivaccination i forbindelse med behandling af allergi og astma Allergivaccination i forbindelse med behandling af allergi og astma 3. august 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Lidt om allergi og astma...3 2.1 Udredning af allergi og astma...3 2.2 Behandlingen

Læs mere

Vurdering af det Randomiserede kliniske forsøg RCT

Vurdering af det Randomiserede kliniske forsøg RCT Vurdering af det Randomiserede kliniske forsøg RCT Evidensbaseret Praksis DF Region Nord Marts 2011 Jane Andreasen, udviklingsterapeut og forskningsansvarlig, MLP. Ergoterapi- og fysioterapiafdelingen,

Læs mere

Høreforbedrende operation

Høreforbedrende operation Patientinformation Høreforbedrende operation - Otosclerose Kvalitet Døgnet Rundt Øre-Næse-Halsafdelingen Information om høreforbedrende øre-operation Vi udleverer denne pjece for at du kan føle dig velorienteret

Læs mere

Aripiprazol. Sundhedspersonale. FAQ-brochure (ofte stillede spørgsmål)

Aripiprazol. Sundhedspersonale. FAQ-brochure (ofte stillede spørgsmål) Aripiprazol Sundhedspersonale FAQ-brochure (ofte stillede spørgsmål) Aripiprazol er indiceret til behandling i op til 12 uger af moderate til svære maniske episoder ved bipolar lidelse type I hos unge

Læs mere

Fjernelse af løs hud på overarme eller lår

Fjernelse af løs hud på overarme eller lår Fjernelse af løs hud på overarme eller lår Personer med løs hud på området svarende til overarme eller lår kan afhjælpes med en operation, hvor overskydende hud med underliggende fedt fjernes. Årsagen

Læs mere

Bilag III. Ændringer til relevante punkter i produktresuméet og indlægssedlen/indlægssedlerne

Bilag III. Ændringer til relevante punkter i produktresuméet og indlægssedlen/indlægssedlerne Bilag III Ændringer til relevante punkter i produktresuméet og indlægssedlen/indlægssedlerne 38 PRODUKTRESUME 39 Pkt. 4.1 Terapeutiske indikationer [De aktuelt godkendte indikationer slettes og erstattes

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Lidokain FarmaPlus injektionsvæske, opløsning 10 mg/ml og 20 mg/ml Lidocainhydrochlorid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Lidokain FarmaPlus injektionsvæske, opløsning 10 mg/ml og 20 mg/ml Lidocainhydrochlorid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Lidokain FarmaPlus injektionsvæske, opløsning 10 mg/ml og 20 mg/ml Lidocainhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får indgivet medicinen. Gem indlægssedlen.

Læs mere