LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013"

Transkript

1 LEVUK Trivselsundersøgelse og APV 20. juni 2013

2 Indholdsfortegnelse 1. Intro De seks guldkorn... 3 De 6 guldkorn Trivsel og det psykiske arbejdsmiljø på LEVUK... 5 Teknik i den gennemførte trivselsundersøgelse... 5 Resultaterne temaerne i undersøgelsen... 6 Resultaterne - dimensionerne i det psykiske arbejdsmiljø... 8 Handleplan psykisk arbejdsmiljø Det fysiske arbejdsmiljø på LEVUK Resultat af undersøgelsen af det fysiske arbejdsmiljø Handleplan fysisk arbejdsmiljø Kontaktperson KL KL s Konsulentvirksomhed (KLK) - 2

3 1. Intro På LEVUK er der juni 2013 gennemført en trivselsundersøgelse, der samtidig kortlægger det psykiske arbejdsmiljø. I tilknytning hertil er der endvidere foretaget en kortlægning af det fysiske arbejdsmiljø. Resultaterne af denne samlede undersøgelse bliver i nærværende rapport præsenteret og skal være med til at danne grundlag for udarbejdelse af LEVUK s arbejdspladsvurdering (APV). Som grundlag for det videre arbejde, har ledelsen på LEVUK ønsket at få sparring på analyse og fortolkning af resultaterne, samt det videre arbejde med at udfolde målingsresultater og igangsætte dialog og udviklingsaktiviteter i forlængelse af undersøgelsens resultater. I nærværende rapport sættes der fokus på følgende: En tænkeramme i forhold til, hvad der menes med trivsel. Resultaterne fra trivselsundersøgelsen Anbefalinger til videre handling. 2. De seks guldkorn De 6 guldkorn er identificeret af Det Nationale forskningscenter for Arbejdsmiljø og lægges til grund for at tale trivsel på individniveau. De 6 guldkorn De 6 guldkorn omfatter 6 dimensioner i arbejdslivet. Det er således disse 6 dimensioner, der potentielt kan have en belastende eller berigende effekt på medarbejderens trivsel og arbejdsglæde. For de første fem dimensioner gælder, at en berigende effekt opnås henholdsvis ved en høj grad af; indflydelse, social støtte, mening, forudsigelighed og belønning. For den sidste dimension gør det sig derimod gældende, at det handler om en tilpas grad af; krav. Man kan i forlængelse af denne forståelse tillade at konkludere, at jo højere, indflydelse, social støtte, mening, forudsigelighed og belønning den enkelte medarbejder har/får i arbejdet, samt en tilpas mængde af krav dets større trivsel har det enkelte individ på arbejdspladsen og vice versa. En præmis for disse 6 dimensioner er, at vi er forskellige som mennesker, og derfor har vi i forskelligt omfang behov for at opleve hhv. krav, indflydelse, belønning, social støtte, forudsigelighed og mening. Der er dermed ikke et entydigt facit for, hvad der skal til, for at man trives på sit arbejde, men dog belæg for, at det er disse dimensioner, der har afgørende betydning. Derudover er det vigtigt at være bevidst om, at der også kan være ting i privatlivet, som kan sætte arbejdslivet under pres dette blot for at sige, at KL s Konsulentvirksomhed (KLK) - 3

4 ikke alt i ens trivsel kan kobles snævert til trivsel på arbejdspladsen. Også det fysiske arbejdsmiljø kan selvsagt spille ind på trivslen og en kortlæ g- ning af potentielle belastende elementer her, kan yderligere være relevant for at afdække arbejdsmiljøet fuldt. Indflydelse handler om muligheden for at præge sit arbejdsliv i et passende omfang. Visse dele ønsker man som medarbejder indflydelse på, andre ønsker man ikke at skulle forholde sig til. Ligeledes er der visse dele af arbejdslivet, man som medarbejder ikke har mulighed for at have indflydelse på, fx det der ligger indenfor ledelsesrummet. Det er sjældent, at der er tale om uindskrænket indflydelse, hvorfor det kan give bedre mening at tale om med-indflydelse. Oplevelsen af indflydelse hænger endvidere sammen med en forventningsafstemning og rolleklarhed mellem leder og medarbejder og kolleger imellem. Social støtte handler om, hvorvidt de ansatte indbyrdes har et godt samarbejde og en følelse af fællesskab. Det kan være både i form af faglig sparring, lægge øre til det der fylder fagligt eller rent socialt. Støtte kan både gives af ledelse og af kolleger, og begge er lige vigtige. Mening handler om at kunne sætte arbejdet i forhold til nogle værdier, som man tror på. At opleve ens indsats gør en forskel og at se egen indsats/bidrag i det fælles mål. Endvidere kan meningen med måden, man udfører arbejdet fremhæves for oplevelsen af mening i arbejdet. Forudsigelighed muligheden og behovet for indenfor en given tidshorisont at vide, hvad der skal ske og kunne planlægge sin arbejdsindsats herefter. Det handler ikke om at kunne forudsige detaljerne i hverdagen, men derimod er det i højere grad de store linjer, der betyder noget. Forudsigelighed drejer sig således om at undgå uvished og usikkerhed ved at skabe tryghed for den enkelte medarbejder. Belønning kan finde sted både som anerkendelse, ris og ros, konkret belønning mv. Belønning er vigtig i forhold til, at medarbejdere føler sig set, hørt og anerkendt respekteret som den man er og det bidrag man yder til det fælles mål. Det handler grundlæggende om en oplevelse af, at belønningen står mål med den indsats, man yder. Krav i arbejdslivet vedrører arbejdstempo, det følelsesmæssige, mængden af arbejdsopgaver og sværhedsgraden. Krav kan man både opleve i for stort og for lille omfang. Et udviklende arbejde indeholder kvalitative krav, der er lidt for store, også kaldet udfordringer. Den slags arbejde skaber personlig vækst og udvikler kompetencer hos de ansatte. KL s Konsulentvirksomhed (KLK) - 4

5 3. Trivsel og det psykiske arbejdsmiljø på LEVUK Teknik i den gennemførte trivselsundersøgelse Der er 44 udsagn indenfor temaerne: trivsel generelt, arbejdsmiljø, værdsættelse, effektivitet, samarbejde, mangfoldighed, udvikling. Alle udsagn vurderes ud fra to perspektiver henholdsvis oplevelse og vigtigheden. Hertil er der 8 spørgsmål vedrørende krænkende adfærd og omfanget heraf. Dette for at sikre at målingen kommer hele vejen omkring, og er dækkende for, det psykiske arbejdsmiljø. Der er udregnet et gennemsnit på såvel oplevelsen som vigtigheden ved hvert enkelt udsagn det er forskellen herimellem som er central i aflæsningen af resultaterne. Yderligere er det i enkelte tilfælde interessant at se resultaterne i sammenligning med den tidligere (2008) gennemførte måling, hvilket vil være angivet i analysen, hvor relevant. En tommelfingerregel er, at hvis der er en afvigelse mellem det oplevede og vigtigheden på 25 % eller derover, så bør der gøres en indsats for, at der sker en afklaring, forventningsafstemning og handling som understøtter at oplevelse og vigtighed tilnærmer sig hinanden fremadrettet. I nærværende undersøgelse er der brugt en skala fra 0 til 5. 0 indikerer at udsagnet slet ikke passer eller slet ikke er vigtig, mens 5 indikerer, at udsagnet passer helt eller er meget vigtigt. Gennemsnittet på udsagnet er lig værdien 2,5, hvorfor 25 % afvigelse svarer til en afvigelse på 1,25. De udsagn, hvor udsvinget er lig eller større end 1,25 bør gives opmærksomhed i en opfølgende dialog. Det er dog vigtigt at bemærke, at denne afvigelse skal ses i en sammenhæng med det mønster, som tegner sig for undersøgelsens resultat overordnet set. Er der meget små afvigelser kan det tale for at lægge en mindre faktor til grund, når der udvælges fokuspunkter i den videre dialog. Dette hænger sammen med at besvarelsen af en undersøgelse som denne i høj grad er kulturbestemt. En anden måde at vurdere resultaterne på er ved at se på spredningen i den oplevelse som medarbejderne har, hvilket viser at dagligdagen opleves vidt forskelligt. KL s Konsulentvirksomhed (KLK) - 5

6 Resultaterne temaerne i undersøgelsen Helt overordnet set kan det konstateres, at medarbejderne i langt overvejende grad trives utroligt godt på LEVUK. Det er i udbredt grad overensstemmelse mellem oplevelse og vigtighed ved besvarelse af de enkelte udsagn i undersøgelsen. Tilmed har der været en markant positiv udvikling siden seneste måling (samlet afvigelse ved tidligere måling -0,5 mod -0,27 i dag). Ved enkelte overstiger den faktiske oplevelse vigtigheden, hvilket er et utrolig positivt signal. Det er vigtigt at holde fast i det som man gør rigtig godt og sørge for at få mere af den ønskede adfærd og praksis. Samtidig bør man ikke acceptere forhold der bør og kan forbedres, hvorfor disse resultater skal lægge op til, at der igangsættes aktiviteter som understøtter de indsatsområder, hvor der ønskes forandring. Af undersøgelsen kan vi se følgende generelle billede (fordelt i forhold til tema) af trivslen på LEVUK: Trivsel generelt: Medarbejderne trives generelt rigtig godt og oplever en høj grad af indflydelse på, hvordan arbejdet tilrettelægges, om end rammerne for at udføre mit arbejde tilfredsstillende efter egne faglige normer til tider kan være begrænsende. Der stilles passende krav til medarbejdere og arbejdsglæden er overvejende god, omend den til tider kan blive en smule udfordret. Arbejdsmiljø: Medarbejderne har fuld fart på, når de er på arbejde og af og til tider er der simpelthen flere opgaver end der kan nås. Medarbejderne føler sig klædt tilpas på rent fagligt til at løse opgaverne, hvilket kan hænge sammen med de seneste års fokus på kompetenceudvikling. Endvidere er der rig mulighed for at få hjælp og støtte, hvis der er behov herfor. Hvor det fysiske arbejdsmiljø tidligere har været en stor udfordring, er dette blevet markant forbedret og opleves ikke længere som nogen mere markant belastning end andre forhold. Enkelte forhold kan dog stadig forbedres jf. afsnit om fysisk arbejdsmiljø. Værdsættelse: Medarbejderne oplever i høj grad, at ledelsen sætter pris på deres indsats og ikke mindst, når der bliver tage selvstændigt initiativ og ansvar, hvilket har været kendetegnet for ledelsen igennem en årrække. Anerkendelsen kollegerne i mellem er også høj, men kunne dog være bedre. Effektivitet: Der er i høj grad en oplevelse af mening i arbejdet og en høj grad af tydelighed i forhold til ansvarsområder og målene for opgavelø s- ningen, hvilket er blevet markant bedre over de seneste år. Generelt er der en oplevelse af at løse opgaverne på en fornuftig og meningsfuld måde ud fra den givende information, der er til rådighed og skal bruges, omend der KL s Konsulentvirksomhed (KLK) - 6

7 stadig kunne ønskes et højere informationsniveau ved udefra kommende forhold, der kan påvirke opgaveløsningen. Samarbejde: Der er et stærkt fællesskab, hvor mål og krav drøftes i fællesskab og forskellige fagligheder ses som en berigelse til nye vinkler og bidrag. Dog har man ikke samme overblik over, hvad andre laver konkret i og med, at der er kommet flere medlemmer til og huset dermed er blevet større. Samarbejdsproblemer kan hurtigt fylde meget og den gode og konstruktive dialog kan nemt blive udfordret. Den daglige feedback fra kollegaer som er afgørende for at opleve sig set, hørt og forstået kan blive bedre medarbejdere imellem, hvor oplevelsen i forhold til ledelsens feedback er positiv. Mangfoldighed: Det er en rummelig arbejdsplads, hvor den enkelte medarbejder har mulighed for at bruge sig selv med afsæt i de evner man hver i sær har. Det kan dog opleves som en udfordring at få en ordentlig balancen mellem arbejdsliv og privatliv. Udvikling: Der er generelt en oplevelse af, at det at arbejde på LEVUK er interessant og udviklende. Til trods for en udbredt tilkendegivelse af, at der stilles tilpas krav i arbejdet er der alligevel en betydelig afvigelse ift., hvor ofte man lærer nyt i arbejdet og bliver fagligt udfordret. Krænkende adfærd: Der er tilkendegivet enkelte episoder af krænkende adfærd i forhold til både uønsket seksuel opmærksomhed og mobning fra kollegaer. Trusler om vold fra brugere og tilsvarende konkrete voldlige overgreb er tilkendegivet af 5 medarbejdere som oplevet af og til. Der ligger altså nogle udfordringer ift. dette, hvilket bør tages meget alvorligt, da blot enkelte episoder har markant betydning for den psykiske belastning. KL s Konsulentvirksomhed (KLK) - 7

8 Resultaterne - dimensionerne i det psykiske arbejdsmiljø Indflydelse Jeg har indflydelse på mine arbejdsopgaver og besidder de faglige kompetencer til at løse dem, men har af forskellige udefra kommende forhold ikke tilstrækkelig mulighed for at løse dem godt nok. Nr. 3 (-0,17 afvigelse) Jeg er tilfreds med indflydelsen på mine arbejdsopgaver Nr. 11 (-0,26 afvigelse) Jeg har de nødvendige færdigheder og evner til at klare mit arbejde tilfredsstillende Nr. 2 (-0,67 afvigelse) Jeg har mulighed for at gøre mit arbejde godt Mening Medarbejderne er generelt meget glade og tilfredse og kan ikke mindst se meningen med deres arbejde. Opgaverne opleves i vid udtrækning at blive løst på en hensigtsmæssig måde, hvilket er blevet markant bedre over de seneste år. Nr. 22 (-0,17 afvigelse) Jeg kan se meningen med mine arbejdsopgaver Nr. 27 (-0,04 afvigelse) Jeg mener, vi generelt løser vores opgaver på en hensigtsmæssig måde (udvikling oplevelse +0,4) Forudsigelighed Der opleves generelt en stor forudsigelighed i arbejdet, men til tider kan informationerne komme senere end jeg kunne ønske mig. Nr. 35 (-0,75 afvigelse) Hvis der sker ændringer på min arbejdsplads får jeg det straks at vide Nr. 25 (-0,42 afvigelse) Jeg får information om udefra kommende forhold, som har indflydelse på mit arbejde Social støtte Der er et godt fællesskab, hvor vi, i fællesskab, drøfter mål og krav. Herigennem opnår vi også en tydelighed i forhold til, hvem man skal gå til, hvis der er problemer med opgaveløsningen. Samarbejdsvaskeligheder kan hurtigt vokse sig store, men vi kan blive bedre til at løse dem på en god måde. Dette kan tilsvarende ses i lyset af at vores begrænsede feedbackkultur, der måske vil kunne komme nogle samarbejdsvanskeligheder i fo r- købet. Nr. 30 (-0,18 afvigelse) Hos os drøfter vi mål og krav i fællesskab KL s Konsulentvirksomhed (KLK) - 8

9 Nr. 26 (-0,04 afvigelse) Jeg ved hvem jeg skal gå til, hvis jeg har problemer med løsningen af mine opgaver Nr. 33 (-1,04 afvigelse) Hos os bliver eventuelle samarbejdsvanskeligheder løst på en god måde Nr. 32 (-0,94 afvigelse) Mine kolleger er gode til at give mig feedback Anerkendelse Der opleves stor anerkendelse i arbejdet og måske i særlig grad fra ledelsens side. Nr. 19 (0,42 afvigelse) Min leder værdsætter medarbejdere der tager initiativer Nr. 20 (0,38 afvigelse) Min leder værdsætter medarbejdere, der påtager sig et ansvar Nr. 17 (-0,42 afvigelse) Jeg oplever at mine kolleger sætter pris på mit arbejde Nr. 18 (-0,09 afvigelse) Jeg oplever at brugeren/borgeren sætter pris på mit arbejde Krav i arbejdet Der stilles passende krav i arbejdet om end jeg nogle gange kunne ønske mig at blive udfordret noget mere fagligt. Nr. 6 (0,04 afvigelse) Der stilles passende krav til mig i arbejdet Nr. 42 (-0,61 afvigelse) Jeg lærer ofte noget nyt i mit arbejde Handleplan psykisk arbejdsmiljø I forhold til ovennævnte indsatsområder, som vedrører det psykiske arbejdsmiljø anbefales der følgende: Der indkaldes til et møde/seminar Undersøgelsens resultater som helhed og på de enkelte dimensioner præsenteres. Der arbejdes med at uddybe de temaer, der fylder mest for at kunne udvælge og prioritere indsatsområder. Der arbejdes videre med, hvad der skal til for at få en ny og forbedret praksis med endnu mere trivsel på arbejdspladsen og hvem der arbejder videre med initiativet og hvordan. KL s Konsulentvirksomhed (KLK) - 9

10 4. Det fysiske arbejdsmiljø på LEVUK Fysisk arbejdsmiljø udsagn fra trivselsundersøgelsen Nr. 13 (-0,33 afvigelse) Det fysiske arbejdsmiljø er godt på min arbejdsplads (udvikling oplevelse +1,8). Resultat af undersøgelsen af det fysiske arbejdsmiljø Dette resultat er grundlæggende en succeshistorie, der er værd at hæfte sig ved. Siden seneste undersøgelse har man formået at rykke sig fra, at dette har været det markant mest udfordrende problem for trivslen og arbejdsmiljøet i sin helhed. Nå det så er sagt er der stadig oplagte forhold at tage fat på som angivet kvalitativt. Resultaterne vedrørende det fysiske arbejdsmiljø præsenteres her i prioriteret rækkefølge på baggrund af det antal af besvarelser, der har angivet de enkelte temaer som et problem. Temperaturen bliver i 8 besvarelser angivet som et problem (her peges der i overvejende grad på problemer med, at der bliver for koldt i cafeen og på klubben). Et enkelt løsningsforslag peger på, at der kan reguleres for udsugningen. I 8 besvarelser bliver træk angivet som et problem (her peges konkret på, at det drejer sig om ventilationsanlægget i loftet og gør sig igen særligt gældende i cafeen). Også støj synes at skille sig ud som et problem, hvor 8 besvarelser har angivet dette. Her peges på flere forskellige problemer (ventilationsanlægget larmer, høj musik, køleskabet larmer ved møder). 6 besvarelser har angivet et problem med smitterisici, men flere tilkendegiver også at dette er et vilkår, når man arbejde med mange mennesker omend der er rum for en større opmærksomhed på sterilisering mv. 5 besvarelser angiver oprydning som et problem (der efterlyses at man bliver bedre til at hjælpe hinanden med dette og finde et fælles niveau). Enkelte besvarelser e der på følgende elementer; rengøring af toiletter, udluftning på toiletter, kedelig indretning, mangel på stole, færre og mere effektive møder, tunge løft ved toiletbesøg, for mange rygepauser belaster det resterende personale. Handleplan fysisk arbejdsmiljø I forhold til det fysiske arbejdsmiljø er det vigtigt at få identificeret årsagen til det enkelte problem. Dette kræver følgende: Der skal gennemføres en dialog med medarbejderne, hvor det præciseres, hvori problemet helt konkret ligger og medarbejderne KL s Konsulentvirksomhed (KLK)

11 skal i fællesskab nikke til, at det er disse forhold der skal arbejdes på at få håndteret. På baggrund af disse uddybninger prioriteres det, hvad der skal realiseres, hvornår det skal realiseres og i hvilken rækkefølge. Medarbejdere og ledelse tiltræder aftalen. Husk at være opmærksom på, at der kan være lavt hængende frugter at høste på det fysiske arbejdsmiljø dette kunne tale for også at håndtere nogle af de forhold, hvor et færre antal medarbejdere har indikeret en utilfredshed. Oplevelsen af uhensigtsmæssige fysiske arbejdsforhold kan i værste tilfælde føre til et dårlige psykisk arbejdsmiljø, derfor er det vigtigt at tage hånd om det fysiske og det bliver hurtigt et stærkt og konkret signal til medarbejderne om, at der faktisk sker noget. 5. Kontaktperson KL Konsulent Magnus Bryde, mbr@kl.dk KL s Konsulentvirksomhed og Kontoret for Generelle Overenskomstforhandlinger. KL s Konsulentvirksomhed (KLK)

Strategi og Ledelse. Strategi og Ledelse. Tilknytning. Omdømme

Strategi og Ledelse. Strategi og Ledelse. Tilknytning. Omdømme Strategi og Ledelse Strategi og Ledelse Her ses medarbejdernes vurdering af områderne under Strategi og ledelse. Strategi og ledelse giver pejlinger på Region Nordjyllands arbejde med at indfri ambitionerne

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005 Høje-Taastrup Kommune Trivselsundersøgelse 2005 April 2005 Trivselsundersøgelsen 2005 Hovedrapport Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Indledning... 6 3. Udførelse og udviklingsmuligheder i arbejdet...

Læs mere

Resultater: HR-afdelingen

Resultater: HR-afdelingen Resultater: HR-afdelingen Følgende rapport indeholder resultater fra afdelingens besvarelse af APV spørgeskemaet. Følgende resultater er trukket 4. og 25. februar 2013. Et eventuelt spring i nummeringen

Læs mere

Spørgsmålene er inden for rammerne: Arbejdsmiljø, privatliv og familieliv, helbred og velbefindende.

Spørgsmålene er inden for rammerne: Arbejdsmiljø, privatliv og familieliv, helbred og velbefindende. Arbejdsmiljøundersøgelse Arbejdspladsvurdering af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø (APV). Undersøgelsen er rettet mod hele medarbejderstaben (lærere, pedeller, rengøring og teknisk adm. personale),

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Medarbejdere afspændingspædagoguddannelsen i Randers Antal besvarelser: 9 Svarprocent VIA total 66,9% Rapporten

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

MTU og Psykisk APV 2012

MTU og Psykisk APV 2012 FREDERICIA KOMMUNE MTU og Psykisk APV 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 140 Inviterede 149 Svarprocent 94% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Resultater 7

Læs mere

Kommer du bagud med dit arbejde?

Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 1 1 Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 Har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Har du indflydelse på mængden af dit arbejde? 1 1 1 1 Har du stor indflydelse på beslutninger omkring dit arbejde?

Læs mere

Center For Ledelse og Personale 2012

Center For Ledelse og Personale 2012 Center For Ledelse og Personale 212 Trivsels og apv målingen 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Sådan kan du arbejde med. psykisk arbejdsmiljø. på din arbejdsplads. r. d k. t d u m æ r ke. www.barhandel.dk

Sådan kan du arbejde med. psykisk arbejdsmiljø. på din arbejdsplads. r. d k. t d u m æ r ke. www.barhandel.dk Sådan kan du arbejde med psykisk arbejdsmiljø på din arbejdsplads ww www.barhandel.dk w.de t d u m æ r ke r. d k Om psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan man har det på sin arbejdsplads.

Læs mere

2. maj 2011. Åbne fængsler '11. Kriminalforsorgen '11

2. maj 2011. Åbne fængsler '11. Kriminalforsorgen '11 2. maj Åbne fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den samme egenskab

Læs mere

Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport

Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport Bibliotekerne April 28 Udarbejdet af: Personaleservice Økonomi og Analyse 1 Indledning 1.1 Baggrund og formål Byrådet besluttede i 2 at sætte forstærket fokus på

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 2290 Inviterede 3817 Svarprocent 60% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Terapi. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Terapi. Medarbejderrapport 2015 Trivselsrapport Børn og unge Terapi Medarbejderrapport Terapi 2 Trivselsrapport 2015 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Velkommen til resultatet af trivselsundersøgelsen blandt medarbejderne i

Læs mere

1. Baggrund... 2. 2. Det generelle psykiske arbejdsmiljø... 3. 4. Samarbejde med kolleger... 6. 5. Arbejdets organisering... 9. 6. Kompetencer...

1. Baggrund... 2. 2. Det generelle psykiske arbejdsmiljø... 3. 4. Samarbejde med kolleger... 6. 5. Arbejdets organisering... 9. 6. Kompetencer... Resultater for HR-afdelingen I samtlige diagrammer er antallet af personer, der har besvaret det givne spørgsmål, angivet i parentesen. Indhold 1. Baggrund... 2 2. Det generelle psykiske arbejdsmiljø...

Læs mere

MUS BESKÆFTIGELSESMINISTERIET

MUS BESKÆFTIGELSESMINISTERIET MUS BESKÆFTIGELSESMINISTERIET INDHOLD INTRODUKTION TIL MUS.................................. 4 VEJLEDNING TIL MUS...................................... 6 MUS-SKEMA.................................................

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Haderslev Kommune Antal besvarelser: 141 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 75% Trivselsundersøgelse 213 SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 1 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 213 for

Læs mere

Arbejdspladsvurdering Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø på Carolineskolen Resultater og handlingsplan

Arbejdspladsvurdering Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø på Carolineskolen Resultater og handlingsplan Arbejdspladsvurdering Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø på Carolineskolen Resultater og handlingsplan jun-10 Vi har i skoleåret 2009-2010 kortlagt det psykiske arbejdsmiljø på skolen på baggrund

Læs mere

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 16 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 92% ( besvarelser ud af 66 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Skole og Kultur. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Skole og Kultur. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 12 - Skole og Kultur Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Roskilde Kommune Antal besvarelser: 4.559 Svarprocent: 85% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 FORORD OG INDHOLD 01 Denne rapport indeholder resultater fra Roskilde Kommunes trivselsundersøgelse, som blev gennemført

Læs mere

TRIVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE

TRIVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE 2011 TRVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE Bus november 2011 0 NDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 2 2. Læsevejledning... 3 3. Overblik... 4 Kvantitative krav... 5 Arbejdstempo... 5 Følelsesmæssige krav... 6 ndflydelse...

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for Peder Lykke Skolen

Arbejdspladsvurdering for Peder Lykke Skolen Arbejdspladsvurdering for Peder Lykke Skolen Arbejdspladsvurderingen på Peder Lykke Skolen er vedtaget af skolens Sikkerhedsgruppe, som har valgt at benytte projektleder for Offensiv Strategi (BUF, Kontor

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Trivselspolitik for Støttecentret for Senhjerneskadede

Trivselspolitik for Støttecentret for Senhjerneskadede Social- og Sundhedsforvaltningen Støttecenter for Senhjerneskadede Trivsels for Støttecentret for Senhjerneskadede -Værdier, hensyn og arbejdstilrettelæggelse med henblik på at sikre trivsel og forebygge

Læs mere

Spørgeskema. Det er vigtigt, at alle etiske regler overholdes, når man bruger skemaet:

Spørgeskema. Det er vigtigt, at alle etiske regler overholdes, når man bruger skemaet: Spørgeskema Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering og kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Når medarbejderne har udfyldt spørgeskemaerne, samles skemaerne

Læs mere

Hedensted Kommune Totalrapport

Hedensted Kommune Totalrapport Hedensted Kommune Totalrapport Antal besvarelser: 51 Denne rapport indeholder besvarelser for 51 respondenter og undersøgelsen har en svarprocent på 81,. Undersøgelsen blev gennemført i perioden 18-11-2014-23-02-2015.

Læs mere

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Forbundet Designeres psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Sektor... 5 Køn... 6 Alder... 6 Stillingsniveau... 7 Hvad er med til at skabe og hvad kan forbedre det psykiske arbejdsmiljø?...

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

Gode lønforhandlinger

Gode lønforhandlinger LEDERENS GUIDE TIL Gode lønforhandlinger Sådan forbereder og afholder du konstruktive lønforhandlinger Sæt løn på din dagsorden Du er uden sammenligning medarbejdernes vigtigste kilde til viden om, hvordan

Læs mere

Socialområdet gennemførte TULE i uge 10 og 11, og rapporterne er sendt ud i uge 17.

Socialområdet gennemførte TULE i uge 10 og 11, og rapporterne er sendt ud i uge 17. Psykiatri og Social Administrationen Personale og Forhandling Tingvej 15A, 2.sal DK-8800 Viborg Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Overblik over Socialområdets TULE rapporter Socialområdet gennemførte

Læs mere

Delpolitik om Arbejdsrelateret stressforebyggelse og -håndtering i Gentofte Kommune

Delpolitik om Arbejdsrelateret stressforebyggelse og -håndtering i Gentofte Kommune Delpolitik om Arbejdsrelateret stressforebyggelse og -håndtering i Gentofte Kommune 1. Indledning Denne delpolitik omhandler forebyggelse og håndtering af arbejdsrelateret stress for alle ansatte i kommunen

Læs mere

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune 1 2 Indhold trivsel er velvære og balance i hverdagen Indledning... 4 Hvad er trivsel?... 6 Grundlag for trivselspolitikken... 7 Ledelses- og administrative

Læs mere

TRIVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE

TRIVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE 2011 TRVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE Sct. Anna november 2011 0 NDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 2 2. Læsevejledning... 3 3. Overblik... 4 Kvantitative krav... 5 Arbejdstempo... 5 Følelsesmæssige krav... 6 ndflydelse...

Læs mere

Velkommen til Kaffemøde

Velkommen til Kaffemøde Velkommen til Kaffemøde Høj svarprocent Høj svarprocent, højt engagement - det forpligter Scandi Standard total 87% Danpo total 94% Group Operations, Danpo 96% Group Procurement 100% HR 100% Ledergruppen,

Læs mere

Bilag 2. Dimensionerne i undersøgelsen Hvordan er de målt? Krav i arbejdet:

Bilag 2. Dimensionerne i undersøgelsen Hvordan er de målt? Krav i arbejdet: Bilag 2 Dimensionerne i undersøgelsen Hvordan er de målt? I undersøgelsen anvendes en lang række dimensioner i det psykiske arbejdsmiljø. Det kan være indflydelse i arbejdet, stress, social støtte osv.

Læs mere

Overordnede retningslinjer for mobning og chikane

Overordnede retningslinjer for mobning og chikane Overordnede retningslinjer for mobning og chikane Allerød Kommune har udarbejdet rammepolitik for forebyggelse af vold, trusler, mobning og chikane. Disse overordnede retningslinjer er et supplement, der

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Rapport - Trivselsundersøgelsen - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 Nordfyns Kommune beelser: 1.241 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 Svarprocent: 67% RESULTATER PÅ TEMAER 01 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens temaer. Hvert af temaerne er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar: 23, svarprocent: 77% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er

Læs mere

Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed. 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement

Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed. 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement 8 Omdømme 9 Omdømme 10 Rammer for arbejdet 11 Rammer for arbejdet

Læs mere

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137)

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Tilfredshed 21/11 Region Nordjylland Januar 211 Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Fortroligt Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Strategi

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

MEDARBEJDERTRIVSELS UNDERSØGELSE 2015

MEDARBEJDERTRIVSELS UNDERSØGELSE 2015 MEDARBEJDERTRIVSELS UNDERSØGELSE 2015 HERNINGSHOLM ERHVERVSSKOLE : SKOLERAPPORT Udarbejdet af Kvalitetsafdelingen, november 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 1.Indledning 1 2. Formå l og åfgrænsning

Læs mere

Forældretilfredshed 2016

Forældretilfredshed 2016 Forældretilfredshed 016 Antal svar: 5, svarprocent: 79% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 016 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden

Læs mere

Bornholms Regionskommune Totalrapport

Bornholms Regionskommune Totalrapport Trivsel BRK 2018 Bornholms Regionskommune rapport Antal besvarelser: 2933 Denne rapport indeholder besvarelser for 2933 respondenter. BRK's samlede svarprocent er 85,2%. Spørgeskeamet blev gennemført i

Læs mere

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Resultat for: Roskilde Kommune - Total. Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent:

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Resultat for: Roskilde Kommune - Total. Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: Trivselsundersøgelse 2013/2014 Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: - Total 5536 4762 86% INDHOLDSFORTEGNELSE Resultater - - Total INDHOLD Information om undersøgelsen Overblik

Læs mere

Tjeklister Robusthed

Tjeklister Robusthed r Robusthed i arbejdet med konflikter og vold rne er udarbejdet i tilknytningen til temahæftet Robusthed i arbejdet med konflikter og vold Hans Old Jensen og Vold som Udtryksform 2016 www.voldsomudtryksform.dk

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Trivselsmåling 2015. Hjørring Kommune. Tommy Christiansen. Svarprocent: 85% (3811/4505)

Trivselsmåling 2015. Hjørring Kommune. Tommy Christiansen. Svarprocent: 85% (3811/4505) Trivselsmåling 215 Hjørring Kommune Tommy Christiansen Svarprocent: 85% (3811/455) Indhold 1 ARBEJDSGÆDE OG OYAITET 2 UNDERIGGENDE ENHEDER 3 DETAJERNE 4 KRÆNKENDE ADFÆRD 5 SYGEFRAVÆR 6 BAGGRUND Forord

Læs mere

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Brøndby Kommune Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Høj tilfredshed og stor fastholdelsesgrad drevet af glæde ved de nærmeste forhold ved arbejdet 1.950 medarbejdere deltog fin svarprocent på 75 totalt,

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

Klatretræets værdier som SMTTE

Klatretræets værdier som SMTTE Klatretræets værdier som SMTTE Sammenhæng for alle huse og værdier Ved fusionen mellem Bulderby og Trætoppen i marts 2012, ændrede vi navnet til Natur- og idrætsinstitution Klatretræet. Vi valgte flg.

Læs mere

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? KONCERN OG ENHEDSSPØRGSMÅL I MTU 2014 Sygehus Lillebælt Trivsel Meget tilfreds Tilfreds tilfreds utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

Læs mere

Forslag til uddybende spørgsmål i dialogen om det psykiske arbejdsmiljø

Forslag til uddybende spørgsmål i dialogen om det psykiske arbejdsmiljø Trivsel 1. Er du tilfreds med dit job som helhed, alt taget i betragtning? Hvad gør os særligt tilfredse? Hvad gør os mindre tilfredse? Giv gerne nogle konkrete eksempler. 2. Føler du dig motiveret og

Læs mere

SAMTALE OM KOST & MOTION

SAMTALE OM KOST & MOTION SAMTALE OM KOST & MOTION NÅR USUND LIVSSTIL, PÅVIRKER DIT ARBEJDSLIV Herning Kommune Arbejdsmiljøudvalget 2010 Samtale om Kost & Motion 1 VEJLEDNING TIL AT FORBEREDE SAMTALEN OM KOST & MOTION Den nødvendige

Læs mere

Forældretilfredshed 2013

Forældretilfredshed 2013 Antal svar: 51, svarprocent: 75% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2013 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

@venquest 12.0 SkolePraktik Benchmark. (Matrix-mål) Uddannelse: Skolepraktik(Aalborg Handelsskole) (Matrix-mål)

@venquest 12.0 SkolePraktik Benchmark. (Matrix-mål) Uddannelse: Skolepraktik(Aalborg Handelsskole) (Matrix-mål) Side 1 af 26 Evalueringsrapport Skema: EUD SkolePraktik-medarbejdertrivselsundersøgelse beelser: 34 Skole: (Matrix-mål) Uddannelse: Skolepraktik() (Matrix-mål) Hold: Lærer: Skolepraktik() Startdato: 1

Læs mere

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2007/2008 TEKNISK FORVALTNING. Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: 79% Svarprocent:

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2007/2008 TEKNISK FORVALTNING. Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: 79% Svarprocent: Trivselsundersøgelse 2007/2008 TEKNISK FORVALTNING Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 462 366 79% INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD Info om undersøgelsen 1 Overblik 2 Temaoversigt

Læs mere

Benchmarkingrapport Aalborg Handelsskole

Benchmarkingrapport Aalborg Handelsskole Benchmarkingrapport Aalborg Handelsskole 2010 Medarbejdertrivselsundersøgelse 2010 Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Karakterbogen har til formål at gøre det relativt enkelt at se de forskellige

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Region Sjælland Trivselsmåling 2015

Region Sjælland Trivselsmåling 2015 30-04-2015 Region Sjælland Trivselsmåling 2015 Region Sjælland (Inkluder underafdelinger) Antal besvarelser Antal inviterede Antal besvarelser Besvarelseprocent Publiceret Region Sjælland Trivselsmåling

Læs mere

Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Skanderborg Kommune - Total Gennemførte 3553 Inviterede 4851 Svarprocent 73%

Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Skanderborg Kommune - Total Gennemførte 3553 Inviterede 4851 Svarprocent 73% Skanderborg Kommune Trivselsmåling 2015 Rapportspecifikationer Gennemførte 3553 Inviterede 4851 Svarprocent 73% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Omdømme 6 Arbejdsopgaver

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (222 besvarelser ud af 256 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

APV Arbejdspladsvurdering 2017 (Tillæg til MTU rapporten) Roskilde Tekniske Skole

APV Arbejdspladsvurdering 2017 (Tillæg til MTU rapporten) Roskilde Tekniske Skole APV Arbejdspladsvurdering 2017 (Tillæg til MTU rapporten) Roskilde Tekniske Skole Svarprocent: 88% (371/422) Skolerapport Symbolforklaring - Vurdering Vurdering øj vurdering Lav vurdering Arbejdspres og

Læs mere

Kalundborgvej 49, 4591 Føllenslev, Tlf: 59 29 14 38

Kalundborgvej 49, 4591 Føllenslev, Tlf: 59 29 14 38 Højsted, den 08-02-16 UMV maj 2015 Kortlægning af undervisningsmiljøet sådan greb vi det an Vi har brugt spørgeskemaværktøjet www.termometeret.dk fra Dcum. Undersøgelsen er foregået i perioden fra marts

Læs mere

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen.

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Faktaark: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Resultaterne stammer fra ACs arbejdsmiljøundersøgelse 2014. Undersøgelsen

Læs mere

Virksomhedens sociale kapital 24-09-2014. Videncenter for arbejdsmiljø. Hvad er trivsel? Ledernes psykiske arbejdsmiljø. Socialpædagogerne Østjylland

Virksomhedens sociale kapital 24-09-2014. Videncenter for arbejdsmiljø. Hvad er trivsel? Ledernes psykiske arbejdsmiljø. Socialpædagogerne Østjylland Videncenter for arbejdsmiljø -en del af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Ledernes psykiske arbejdsmiljø Viden, inspiration og værktøjer Socialpædagogerne Østjylland Formidler forskningsbaseret

Læs mere

Roskilde Kommune Trivselsundersøgelse 2011/12

Roskilde Kommune Trivselsundersøgelse 2011/12 Trivselsundersøgelse 2011/12 Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: - Total 57 4862 84 % INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD Info om undersøgelsen 1 Overblik 2 Temaoversigt Tema 1 - Din

Læs mere

Inspirationskatalog til arbejdsmiljøaktører. Et godt psykisk arbejdsmiljø når kollegaer skal inkluderes på arbejdspladsen

Inspirationskatalog til arbejdsmiljøaktører. Et godt psykisk arbejdsmiljø når kollegaer skal inkluderes på arbejdspladsen Inspirationskatalog til arbejdsmiljøaktører Et godt psykisk arbejdsmiljø når kollegaer skal inkluderes på arbejdspladsen Baggrunden for inspirationskataloget Som led i den politiske aftale fra marts 2011

Læs mere

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016 beelser: 5 Svarprocent: 5 TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 26 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling for medarbejdere 26 i Randers Kommune, der er

Læs mere

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV AMI's Model beelser: Svarprocent: % FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV RESULTATER FORDELT PÅ 01 TEMAER Ikke relevant Total 4 8 14 49% Fysiske forhold 87 13 8% Ergonomiske forhold 78 22 Oplæring,

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering Undervisningsmiljøvurdering 2014 Rejsby Europæiske Efterskole november 2014 1 Undervisningsmiljøvurdering November 2014 Beskrivelse af processen for indsamling af data I uge 39-40 har vi gennemført den

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Resultater for APV/Trivselsundersøgelsen 2007 Vestervænget

Høje-Taastrup Kommune Resultater for APV/Trivselsundersøgelsen 2007 Vestervænget Høje-Taastrup Kommune Resultater for APV/Trivselsundersøgelsen 007 Familie- og Socialcenter Antal inviterede Antal deltagere Svarprocent 68 7 54% Resultater fra Attraktive arbejdspladser er et fokuspunkt

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 4. februar 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Rapport for Sekretariat (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 13-11-2014

Rapport for Sekretariat (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 13-11-2014 Rapport for (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 13-11-2014 Antal besvarelser Antal inviterede Antal besvarelser Besvarelseprocent Publiceret 46 45 97,83% 08-09-2014 Trivselsmåling for [] Dimension

Læs mere

BRK 2014. Sådan læses rapporten

BRK 2014. Sådan læses rapporten BRK 2014 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema om trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Respondenter: 3203 Nogen svar: 29 Gennemført: 2500 Procent:

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Hvordan er resultatrapporten bygget op? Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Rapporten giver jer en oversigt over resultaterne

Læs mere

Selvevaluering 13/14. Emne: Elevernes personlige udvikling

Selvevaluering 13/14. Emne: Elevernes personlige udvikling Selvevaluering 13/14 Emne: Elevernes personlige udvikling Emnebegrundelse og metode: Af vores værdigrundlag fremgår det bl.a. at vi ønsker..et skoleliv hvor balancen mellem den personlige udvikling og

Læs mere

APV 2011 Arbejdspladsvurdering

APV 2011 Arbejdspladsvurdering APV 211 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 211) Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

Kalundborg Kommune ønsker at være en moderne, attraktiv og rummelig arbejdsplads, hvor arbejdsmiljøet skal være i top.

Kalundborg Kommune ønsker at være en moderne, attraktiv og rummelig arbejdsplads, hvor arbejdsmiljøet skal være i top. Stresspolitik Kalundborg Kommune ønsker at være en moderne, attraktiv og rummelig arbejdsplads, hvor arbejdsmiljøet skal være i top. Den vison vil vi nå ved at lægge vægt på professionel ledelse og ved

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 25. februar 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse 2015

Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse 2015 Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse Handelsgymnasiet Ribe Datarapportering Handelsgymnasiet Ribe Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse Undersøgelsen på Handelsgymnasiet Ribe Der har deltaget i

Læs mere

Personalepolitik for Holstebro Kommune

Personalepolitik for Holstebro Kommune Sundhed og trivsel Personalepolitik for Holstebro Kommune Politikken omfatter Sundhed og trivsel Arbejdsmiljø Sygefravær Stress Alkohol og rusmidler Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 Gurli Mortensen Erhvervspsykologi gurlimortensen@mail.dk AMI s korte skema

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undersøgelse af undervisningsmiljø FLE 08/09 Hold: 8. kl, 9.a, 9.b, 10.a, 10.b Køn: M, K Resultater i antal og procent Rammer 2 Synes du, at følgende forhold i klassen er i orden eller ikke

Læs mere

Trivselsmåling. Nordfyns kommune. Totalrapport. Antal besvarelser: 1304

Trivselsmåling. Nordfyns kommune. Totalrapport. Antal besvarelser: 1304 Nordfyns kommune Totalrapport Antal besvarelser: 1304 Denne rapport har i alt 1304 respondenter. Svarprocenten for den samlede trivselsmåling for Nordfyns Kommune er på52,9%. Undersøgelsen blev gennemført

Læs mere

Inklusion og Eksklusion

Inklusion og Eksklusion Inklusion og Eksklusion Inklusion og Eksklusion via billeder! Vælg et billede der får dig til at tænke inklusion og et der får dig til at tænke eksklusion. Fortæl dit hold hvorfor! Giver god debat. Billederne

Læs mere

Datarapportering Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse 2009 Bornholms Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse 2009 Bornholms Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse Bornholms Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Bornholms Gymnasium Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse Undersøgelsen på Bornholms Gymnasium

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 4. årgang M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 24 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for det meste

Læs mere

Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS)

Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS) Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS) - med supplerende skemaer til brug ved seniorsamtaler (SUS) og lederudviklingssamtaler (LUS). I dette dokument er samlet alle skemaer, hjælpespørgsmål, vejledning

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 94% (11 besvarelser ud af 117 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Anerkendende ledelse i staten. December 2008

Anerkendende ledelse i staten. December 2008 Anerkendende ledelse i staten December 2008 Anerkendende ledelse i staten December 2008 Anerkendende ledelse i staten Udgivet december 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er udelukkende udsendt

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen

2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 Elevtrivselsundersøgelsen For erhvervsuddannelserne Uddannelsescenter Holstebro Svarprocent: 65% (7 besvarelser ud af 931 mulige) Elevtrivsel Uddannelsescenter Holstebro Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU

Læs mere