(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Registreringsformat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Registreringsformat"

Transkript

1 L 48/6 KOISSIONENS GENNEØRELSESORORDNING (EU) 2019/290 af 19. februar 2019 om fastlæggelse af registrerings- og rapporteringsformatet for producenter af elektrisk og elektronisk udstyr til registret (EØS-relevant tekst) EUROPA-KOISSIONEN HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/19/EU af 4. juli 2012 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ( 1 ), særlig artikel 16, stk. 3, og ud fra følgende betragtninger: (1) En harmoniseret datastruktur og et harmoniseret registrerings- og rapporteringsformat for producenter af elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) i alle medlemsstater vil mindske den administrative byrde for producenter, der driver virksomhed på EU-plan eller i flere forskellige medlemsstater. (2) or at harmonisere medlemsstaternes praksis med hensyn til registrering og rapportering bør registrerings- og rapporteringsformatet anvendes af alle producenter, herunder producenter, der leverer elektrisk og elektronisk udstyr ved hjælp af fjernkommunikation, eller af bemyndigede repræsentanter, hvis sådanne er udnævnt, og af samtlige registre, der etableres i medlemsstaterne i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 2012/19/EU. (3) Det bør fremgå af registrerings- og rapporteringsformatet, hvilke grundlæggende oplysninger producenterne eller de bemyndigede repræsentanter, hvis sådanne er udnævnt, skal indgive i henhold til artikel 16, stk. 2, og bilag X i direktiv 2012/19/EU i forbindelse med registrering og rapportering. Registrerings- og rapporteringsformatet bør også give mulighed for, at den medlemsstat, hvor producenten er registreret og rapporterer til, kan kræve begrænsede supplerende oplysninger. or at undgå yderligere administrative byrder bør sådanne krav om supplerende oplysninger kun vedrøre oplysninger, der tidligere er angivet som sådanne i selve formatet. (4) I henhold til del B.5 i bilag X til direktiv 2012/19/EU kræves det også, at hver producent eller hver bemyndiget repræsentant, hvis en sådan er udnævnt, rapporterer om affald af elektrisk og elektronisk udstyr, der er særskilt indsamlet, genanvendt (herunder forberedt til genbrug), nyttiggjort og bortskaffet i medlemsstaten eller overført i eller uden for Unionen, mens de tilsvarende oplysninger, der skal rapporteres til Kommissionen, indsamles i medlemsstaterne fra forskellige kilder. I denne forbindelse vil en samordning af rapporteringsformaterne øge den administrative byrde for producenterne, og desuden er den ikke nødvendig for at nå målet for nærværende gennemførelsesforordning. (5) Bestemmelserne i denne forordning bør finde anvendelse fra begyndelsen af et kalenderår og fra en dato, der gør det muligt at træffe de nødvendige praktiske foranstaltninger, både hvad angår registrene og hvad angår producenterne eller disses bemyndigede repræsentanter. (6) oranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 39 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/E ( 2 ) VEDTAGET DENNE ORORDNING: Artikel 1 Registreringsformat 1. edlemsstaterne sikrer, at de registre, der etableres i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 2012/19/EU: a) anvender det format, der er fastlagt i bilag I, del A, for registrering af producenter b) anvender det format, der er fastlagt i bilag I, del B, for registrering af bemyndigede repræsentanter. ( 1 ) EUT L 197 af , s. 38. ( 2 ) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/E af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver (EUT L 312 af , s. 3).

2 L 48/7 2. edlemsstaterne stiller krav om, at der indgives de grundlæggende oplysninger, der er angivet som sådanne i de formater, der er fastlagt i bilag I. edlemsstaterne kan stille krav om, at der indgives de supplerende oplysninger, der er angivet som sådanne i de formater, der er fastlagt i bilag I. Artikel 2 ormat for rapportering til en medlemsstats register af oplysninger om elektrisk og elektronisk udstyr, der er bragt i omsætning i medlemsstaten 1. edlemsstaterne sikrer, at de registre, der etableres i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 2012/19/EU, anvender det format, der er fastlagt i bilag II, til den rapportering, som producenter eller disses bemyndigede repræsentanter, hvis sådanne er udnævnt i henhold til artikel 17 i direktiv 2012/19/EU, foretager til registret af oplysninger om elektrisk og elektronisk udstyr, der er bragt i omsætning i medlemsstaterne. 2. edlemsstaterne stiller krav om, at der indgives de grundlæggende oplysninger, der er angivet som sådanne i det format, der er fastlagt i bilag II. edlemsstaterne kan stille krav om, at der indgives de supplerende oplysninger, der er angivet som sådanne i det format, der er fastlagt i bilag II. Artikel 3 Ikrafttræden Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i. Den anvendes fra den 1. januar Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. Udfærdiget i Bruxelles, den 19. februar På Kommissionens vegne Jean-Claude JUNCKER ormand

3 L 48/8 BILAG I ormat for registrering i en medlemsstat Grundlæggende oplysninger er markeret med»«. ilterafhængige oplysninger markeret med»«er en del af de grundlæggende oplysninger, men er kun relevante, når der gives et bestemt svar i et foregående felt. Supplerende oplysninger er markeret med»«. DEL A ormat for registrering af en producent Producentens navn: Det officielle navn på producenten, dvs. det navn, der er forbundet med det nationale skattenummer eller den identifikationskode/det identifikationsnummer, der er tildelt ved registreringen i medlemsstatens virksomhedsregister. Hvis producenten er en juridisk person (en virksomhed), anføres navnet på virksomheden Hvis producenten er en fysisk person, anføres: ornavn Efternavn Producentens firmanavn Producentens adresse: Det navn, producenten anvender til reklame- og salgsformål, hvis det er forskelligt fra navnet i selskabsvedtægterne eller andre officielle dokumenter. Producentens officielle adresse. Gadenavn Gadenummer Postnummer By Amt Kommune Websted (hvis et sådant findes) Årsomsætning af EEE Producentens kontaktperson: Indikation af producentens årsomsætning. edlemsstater, der anmoder om denne oplysning, skal opstille forskellige intervaller for årsomsætning, så producenten kan vælge det relevante interval. Person, der fungerer som producentens centrale og/eller faste kontaktpunkt. ornavn Efternavn

4 L 48/9 Telefonnummer Kontaktpersonens telefonnummer (arbejde). adresse Kontaktpersonens adresse (arbejde). Adresse Kontaktpersonens adresse (arbejde). Gadenavn Gadenummer Postnummer By Amt Kommune National identifikationskode/virksomhedsregisterkode or producenter, der er juridiske personer: den identifikationskode/det identifikationsnummer, der er tildelt ved registreringen i medlemsstatens virksomhedsregister. Nationalt skattenummer Producentens skattenummer i medlemsstaten. Andre identifikationsoplysninger: Kategori/kategorier af EEE Underkategori/underkategorier af EEE Typen af EEE (husholdningsudstyr eller andet end husholdningsudstyr) Varemærke for EEE Producentansvar Producenten har oprettet en individuel overensstemmelsesordning. Hvis svaret er»ja«, anføres supplerende oplysninger om den individuelle overensstemmelsesordning. or producenter, der er etableret i tredjelande, officiel(t) registreringskode/-nummer. Beskrivelse af kategorien eller kategorierne af EEE, som producenten bringer i omsætning i medlemsstaten, efter nummer i henhold til bilag III til direktiv 2012/19/EU. Beskrivelse af underkategorien eller underkategorierne af EEE, som producenten bringer i omsætning i medlemsstaten, efter medlemsstatens opdeling i underkategorier. or hver kategori eller, hvis relevant, underkategori af EEE, som producenten bringer i omsætning i medlemsstaten, anføres, om der er tale om»husholdningsudstyr«eller»andet end husholdningsudstyr«. or hver kategori eller, hvis relevant, underkategori af EEE, som producenten bringer i omsætning i medlemsstaten, anføres den vilkårlige betegnelse, som producenten har valgt for udstyret for at identificere det som fremstillet eller solgt af denne producent, og som kan anvendes og beskyttes som et varemærke. Oplysninger om, hvordan producenten opfylder sine forpligtelser, jf. direktiv 2012/19/EU, i medlemsstaten. Hvis producenten både har etableret en individuel overensstemmelsesordning for visse kategorier af EEE og er tilsluttet en kollektiv overensstemmelsesordning for andre kategorier af EEE, anføres begge. edlemsstater, der anmoder om disse oplysninger, skal angive, hvilke supplerende oplysninger producenten skal give om den individuelle overensstemmelsesordning.

5 L 48/10 Producenten har tilsluttet sig en eller flere kollektive overensstemmelsesordninger. inansielt ansvar: Oplysninger om formen for den garanti, som hver producent stiller, når et produkt bringes i omsætning i medlemsstaten, jf. artikel 12 i direktiv 2012/19/EU. Producenten deltager i en eller flere kollektive overensstemmelsesordninger. Producenten stiller garanti i form af en genanvendelsesforsikring. Producenten stiller garanti i form af en spærret bankkonto. Andet (angiv nærmere) Hvis den finansielle garanti i en medlemsstat ikke stilles i en af de former, der er nævnt ovenfor, skal producenten beskrive garantiformen. jernsalg: Producenten anvender fjernsalg til at sælge EEE direkte til private husholdninger eller andre brugere end private husholdninger i en anden medlemsstat. Producenter, der er etableret i medlemsstaten, skal oplyse om de på registreringstidspunktet også sælger EEE ved hjælp af fjernkommunikation til private husholdninger eller andre brugere end private husholdninger i en anden medlemsstat. Liste over medlemsstater, hvor producenten sælger EEE ved fjernsalg Hvis en producent, der er etableret i medlemsstaten, sælger EEE ved hjælp af fjernkommunikation til private husholdninger eller andre brugere end private husholdninger i en anden medlemsstat, skal producenten anføre denne eller disse medlemsstater. Navn på den bemyndigede repræsentant i den medlemsstat/de medlemsstater, hvor producenten sælger EEE ved fjernsalg Hvis en producent, der er etableret i medlemsstaten, sælger EEE ved hjælp af fjernkommunikation til private husholdninger eller andre brugere end private husholdninger i en anden medlemsstat, skal producenten anføre navnet på den bemyndigede repræsentant i denne eller disse medlemsstater. Erklæring»Jeg/Vi erklærer, at de anførte oplysninger er sande og giver nøjagtig information om ovennævnte producent og om den type elektrisk og elektronisk udstyr, som producenten bringer i omsætning i (indsæt medlemsstatens navn).«producenten eller, hvor det er relevant, den tredjepart, der handler på producentens vegne, skal afgive erklæring om, at oplysningerne er sande og nøjagtige. Hvis der anvendes en elektronisk formular, afgives denne erklæring ved afkrydsning i et felt til dette formål.

6 L 48/11 DEL B ormat for registrering af en bemyndiget repræsentant Den bemyndigede repræsentants navn: Det officielle navn på den bemyndigede repræsentant, dvs. det navn, der er forbundet med det nationale skattenummer eller den identifikationskode/det identifikationsnummer, der er tildelt ved registreringen i medlemsstatens virksomhedsregister. Hvis den bemyndigede repræsentant er en juridisk person (en virksomhed), anføres navnet på virksomheden Hvis den bemyndigede repræsentant er en fysisk person, anføres: ornavn Efternavn Den bemyndigede repræsentants adresse. Den bemyndigede repræsentants officielle adresse. Den bemyndigede repræsentant skal være etableret på medlemsstatens område. Gadenavn Gadenummer Postnummer By Amt Kommune Websted (hvis et sådant findes) Den bemyndigede repræsentants kontaktperson: Person, der fungerer som den bemyndigede repræsentants centrale og/eller faste kontaktpunkt. Kontaktpersonen skal være etableret på medlemsstatens område. ornavn Efternavn Telefonnummer Kontaktpersonens telefonnummer (arbejde). adresse Kontaktpersonens adresse (arbejde). Adresse Kontaktpersonens adresse (arbejde). Gadenavn Gadenummer Postnummer By Amt Kommune National identifikationskode/virksomhedsregisterkode or bemyndigede repræsentanter, der er juridiske personer: den identifikationskode/det identifikationsnummer, der er tildelt ved registreringen i medlemsstatens virksomhedsregister.

7 L 48/12 Nationalt skattenummer Den bemyndigede repræsentants skattenummer i medlemsstaten. Den/de repræsenterede producent(er)s navn(e): Hvis producenten er en juridisk person (en virksomhed), anføres navnet på virksomheden Hvis producenten er en fysisk person, anføres: ornavn Efternavn Det officielle navn på den/de producent(er), som den bemyndigede repræsentant repræsenterer, dvs. det navn, der er forbundet med producentens nationale/europæiske skattenummer eller den identifikationskode/det identifikationsnummer, der er tildelt ved registreringen i virksomhedsregistret i det land, hvor producenten er etableret. Hvis den bemyndigede repræsentant repræsenterer mere end én producent, men ifølge medlemsstatens regler kun skal registreres én gang, skal den bemyndigede repræsentant anføre navn og kontaktoplysninger for hver af de repræsenterede producenter. Den/de repræsenterede producent(er)s kontaktoplysninger: De officielle kontaktoplysninger på den/de producent (er), som den bemyndigede repræsentant repræsenterer. Telefonnummer adresse Adresse Gadenavn Gadenummer Postnummer By Land Websted (hvis et sådant findes) Årsomsætning af EEE for den repræsenterede producent Indikation af den repræsenterede producents årsomsætning. edlemsstater, der anmoder om denne oplysning, skal opstille forskellige intervaller for årsomsætning, så den repræsenterede producent kan vælge det relevante interval. Hvis den bemyndigede repræsentant repræsenterer mere end én producent, men ifølge medlemsstatens regler kun skal registreres én gang, skal den bemyndigede repræsentant indikere intervallet for årsomsætning af EEE særskilt for hver af de repræsenterede producenter. Kategori/kategorier af EEE Beskrivelse af kategorien eller kategorierne af EEE, som den repræsenterede producent bringer i omsætning i medlemsstaten, efter nummer i henhold til bilag III til direktiv 2012/19/EU. Hvis den bemyndigede repræsentant repræsenterer mere end én producent, men ifølge medlemsstatens regler kun skal registreres én gang, skal den bemyndigede repræsentant beskrive kategorierne af EEE særskilt for hver af de repræsenterede producenter.

8 L 48/13 Underkategori/underkategorier af EEE Beskrivelse af underkategorien eller underkategorierne af EEE, som producenten bringer i omsætning i medlemsstaten, efter medlemsstatens opdeling i underkategorier. Hvis den bemyndigede repræsentant repræsenterer mere end én producent, men ifølge medlemsstatens regler kun skal registreres én gang, skal den bemyndigede repræsentant beskrive underkategorierne af EEE særskilt for hver af de repræsenterede producenter. Typen af EEE (husholdningsudstyr eller andet end husholdningsudstyr) or hver kategori eller, hvis relevant, underkategori af EEE, som den repræsenterede producent bringer i omsætning i medlemsstaten, anføres, om der er tale om»husholdningsudstyr«eller»andet end husholdningsudstyr«. Varemærke for EEE or hver kategori eller, hvis relevant, underkategori af EEE, som den repræsenterede producent bringer i omsætning i medlemsstaten, anføres den vilkårlige betegnelse, som producenten har valgt for udstyret for at identificere det som fremstillet eller solgt af denne producent, og som kan anvendes og beskyttes som et varemærke. Producentansvar: Oplysninger om, hvordan den repræsenterede producent opfylder sine forpligtelser, jf. direktiv 2012/19/EU, i medlemsstaten. Hvis producenten eller den bemyndigede repræsentant på producentens vegne både har etableret en individuel overensstemmelsesordning for visse kategorier af EEE og er tilsluttet en kollektiv overensstemmelsesordning for andre kategorier af EEE, anføres begge. Hvis den bemyndigede repræsentant repræsenterer mere end én producent, men ifølge medlemsstatens regler kun skal registreres én gang, skal den bemyndigede repræsentant anføre særskilt for hver af de repræsenterede producenter, hvordan de opfylder deres forpligtelser, jf. direktiv 2012/19/EU, i medlemsstaten. Producenten har oprettet en individuel overensstemmelsesordning i medlemsstaten, eller den bemyndigede repræsentant har gjort det på producentens vegne. Hvis svaret er»ja«, anføres supplerende oplysninger om den individuelle overensstemmelsesordning. edlemsstater, der anmoder om disse oplysninger, skal angive, hvilke supplerende oplysninger producenten eller den bemyndigede repræsentant på producentens vegne skal give om den individuelle overensstemmelsesordning. Producenten har tilsluttet sig en eller flere kollektive overensstemmelsesordninger i medlemsstaten, eller den bemyndigede repræsentant har gjort det på producentens vegne.

9 L 48/14 inansielt ansvar: Oplysninger om formen for den garanti, som hver af de repræsenterede producenter stiller, når et produkt bringes i omsætning i medlemsstaten, jf. artikel 12 i direktiv 2012/19/EU. Producenten deltager i en eller flere kollektive overensstemmelsesordninger i medlemsstaten, eller den bemyndigede repræsentant gør det på producentens vegne. Producenten stiller garanti i form af en genanvendelsesforsikring, eller den bemyndigede repræsentant gør det på producentens vegne. Producenten stiller garanti i form af en spærret bankkonto, eller den bemyndigede repræsentant gør det på producentens vegne Andet (angiv nærmere) Erklæring»Jeg/Vi erklærer, at ovennævnte bemyndigede repræsentant er udnævnt ved skriftlig fuldmagt fra den/de repræsenterede producent(er) i henhold til artikel 17, stk. 3, i direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr«. Erklæring»Jeg/Vi erklærer, at de anførte oplysninger er sande og giver nøjagtig information om ovennævnte bemyndigede repræsentant og om den type elektrisk og elektronisk udstyr, som den/de repræsenterede producent(er) bringer i omsætning i (indsæt medlemsstatens navn).«hvis den finansielle garanti i en medlemsstat ikke stilles i en af de former, der er nævnt ovenfor, skal den bemyndigede repræsentant beskrive garantiformen. Den bemyndigede repræsentant eller, hvor det er relevant, den tredjepart, der handler på den bemyndigede repræsentants vegne, skal afgive erklæring om, at den bemyndigede repræsentant er udnævnt ved skriftlig fuldmagt i henhold til artikel 17, stk. 3, i direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr. Hvis der anvendes en elektronisk formular, afgives denne erklæring ved afkrydsning i et felt til dette formål. Den bemyndigede repræsentant eller, hvor det er relevant, den tredjepart, der handler på den bemyndigede repræsentants vegne, skal afgive erklæring om, at oplysningerne er sande og nøjagtige. Hvis der anvendes en elektronisk formular, afgives denne erklæring ved afkrydsning i et felt til dette formål.

10 L 48/15 BILAG II ormat for rapportering til registret i en medlemsstat af oplysninger om EEE, der er bragt i omsætning i medlemsstaten Grundlæggende oplysninger er markeret med»«. ilterafhængige oplysninger markeret med»«er en del af de grundlæggende oplysninger, men er kun relevante, når der gives et bestemt svar i et foregående felt. Supplerende oplysninger er markeret med»«. Producentens eller den bemyndigede repræsentants navn eller navnet på den organisation, der varetager forpligtelser vedrørende udvidet producentansvar på producenters vegne: Det officielle navn på producenten, den bemyndigede repræsentant eller den organisation, der varetager forpligtelser vedrørende udvidet producentansvar på producenters vegne, dvs. det navn, der er forbundet med det nationale skattenummer eller den identifikationskode/det identifikationsnummer, der er tildelt ved registreringen i medlemsstatens virksomhedsregister. Hvis producenten eller den bemyndigede repræsentant er en juridisk person (en virksomhed), anføres navnet på virksomheden Hvis producenten eller den bemyndigede repræsentant er en fysisk person, anføres: ornavn Efternavn Hvis en medlemsstat giver mulighed for, at rapporten indgives af en organisation, der varetager forpligtelser vedrørende udvidet producentansvar på producenters vegne, anføres navnet på denne organisation og navnene på de producenter og/eller bemyndigede repræsentanter, på hvis vegne oplysningerne gives. National identifikationskode/virksomhedsregisterkode or producenter eller bemyndigede repræsentanter, der er juridiske personer, eller organisationer, der varetager forpligtelser vedrørende udvidet producentansvar på producenters vegne: den identifikationskode/det identifikationsnummer, der er tildelt ved registreringen i medlemsstatens virksomhedsregister. Nationalt skattenummer Det skattenummer, der er tildelt producenten eller den bemyndigede repræsentant eller den organisation, der varetager forpligtelser vedrørende udvidet producentansvar på producenters vegne, i medlemsstaten. Rapporteringsperiode Producenten eller den bemyndigede repræsentant eller, hvor det er relevant, den organisation, der varetager forpligtelser vedrørende udvidet producentansvar på producenters vegne, skal anføre den relevante rapporteringsperiode.

11 L 48/16 Kontaktperson for rapporteringen: Person, der for så vidt angår rapportering til registret fungerer som det centrale og/eller faste kontaktpunkt for producenten eller den bemyndigede repræsentant eller, hvor det er relevant, for den organisation, der varetager forpligtelser vedrørende udvidet producentansvar på producenters vegne. ornavn Efternavn Telefonnummer Kontaktpersonens telefonnummer (arbejde). adresse Kontaktpersonens adresse (arbejde). ængden af EEE, der er bragt i omsætning i medlemsstaten (i ton): pr. kategori af EEE pr. underkategori af EEE pr. type EEE (husholdningsudstyr eller andet end husholdningsudstyr) Erklæring»Jeg/Vi erklærer, at oplysningerne i dette dokument er sande og giver nøjagtig information om typen og mængden af elektrisk og elektronisk udstyr, som ovennævnte producent(er) bringer i omsætning i (indsæt medlemsstatens navn).«hver producent eller hver bemyndiget repræsentant skal indberette vægten (i ton) af EEE, der er bragt i omsætning i medlemsstaten, jf. artikel 2, litra a), i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/699. Hvis medlemsstaten giver mulighed for, at denne oplysning indberettes af en organisation, der varetager forpligtelser vedrørende udvidet producentansvar på producenters vegne, skal det specificeres, om denne oplysning skal indberettes særskilt for hver enkelt repræsenteret producent og hver enkelt bemyndiget repræsentant eller samlet for alle repræsenterede producenter og bemyndigede repræsentanter. Vægten af EEE, som producenten bringer i omsætning i medlemsstaten, pr. kategori af EEE som omhandlet i bilag III til direktiv 2012/19/EU, idet fotovoltaiske paneler dog skal rapporteres særskilt. Vægten af EEE, som producenten bringer i omsætning i medlemsstaten, pr. underkategori af EEE, efter medlemsstatens opdeling i underkategorier. Vægten af EEE, som producenten bringer i omsætning i medlemsstaten, pr. udstyrstype (»husholdningsudstyr«eller»andet end husholdningsudstyr«). Producenten eller den bemyndigede repræsentant eller, hvor det er relevant, den tredjepart, der handler på producentens eller den bemyndigede repræsentants vegne, skal afgive erklæring om, at oplysningerne er sande og nøjagtige. Hvis der anvendes en elektronisk formular, afgives denne erklæring ved afkrydsning i et felt til dette formål.

BILAG. til. KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU).../... af XXX

BILAG. til. KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU).../... af XXX EUROPA- KOISSIONEN Bruxelles, den 19.2.2019 C(2019) 1113 final ANNEXES 1 to 2 BILAG til KOISSIONENS GENNEØRELSESORORDNING (EU).../... af XXX om fastlæggelse af registrerings- og rapporteringsformatet for

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.4.2017 C(2017) 2299 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 18.4.2017 om fastsættelse af en fælles metode til beregning af vægten af elektrisk og elektronisk

Læs mere

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 21 i direktiv 97/67/EF

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 21 i direktiv 97/67/EF 21.9.2018 L 238/65 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1263 af 20. september 2018 om skemaerne til pakkeleveringsvirksomheders indgivelse af oplysninger, jf. Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER L 146/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/879 af 2. juni 2016 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.7.2019 C(2019) 4912 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 3.7.2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/653 for at tilpasse overgangsordningen

Læs mere

(9) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget

(9) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget L 98/4 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/582 af 12. april 2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 1352/2013 om fastlæggelse af de blanketter, der er foreskrevet i Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.4.2019 C(2019) 2962 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 25.4.2019 om sikring af, at det elektroniske kvoteregister for markedsføring af hydrofluorcarboner

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 19.4.2017 L 103/17 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/699 af 18. april 2017 om fastsættelse af en fælles metode til beregning af vægten af elektrisk og elektronisk udstyr (EEE), der er bragt

Læs mere

Artikel 1. Formål. Artikel 2. Registreringsnummersystem

Artikel 1. Formål. Artikel 2. Registreringsnummersystem L 318/28 4.12.2015 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2246 af 3. december 2015 om detaljerede bestemmelser om det registreringsnummersystem, der skal anvendes i forbindelse med registret

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1

(EØS-relevant tekst) Artikel 1 L 301/14 18.11.2015 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2065 af 17. november 2015 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 af formatet til meddelelse

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Kontaktpunkter

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Kontaktpunkter L 148/16 10.6.2017 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/981 af 7. juni 2017 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for standardformularer, -modeller og -procedurer for høring af andre

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 25.6.2018 L 160/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/895 af 22. juni 2018 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.4.2017 C(2017) 2433 final KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af 20.4.2017 om fastsættelse af referenceåret og programmet for de statistiske data og metadata vedrørende

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.3.2016 C(2016) 1224 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 1.3.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 5.2.2016 L 30/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/145 af 4. februar 2016 om vedtagelse af formatet for det dokument, der tjener som dokumentation

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.3.2018 C(2018) 1558 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 19.3.2018 om de proceduremæssige skridt for høringsprocessen med henblik på fastlæggelse

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 14.9.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 249/3 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 815/2012 af 13. september 2012 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.3.2017 C(2017) 1703 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 20.3.2017 om betingelser for klassificering uden prøvning af puds til udvendig og indvendig

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2017 C(2017) 8871 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 20.12.2017 om administrative og videnskabelige krav til traditionelle fødevarer fra tredjelande,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.12.2018 C(2018) 7910 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 3.12.2018 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 138/2004 for så

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2017 C(2017) 4250 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.11.2018 C(2018) 7151 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 6.11.2018 om ændring af bilag II til delegeret forordning (EU) nr. 1062/2014 om det arbejdsprogram

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.2.2019 C(2019) 873 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 12.2.2019 om skabelonerne for "EF"-erklæringer og attester for jernbaneinteroperabilitetskomponenter

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand 12.10.2018 L 256/103 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2018/1523 af 11. oktober 2018 om fastlæggelse af en standardtilgængelighedserklæring i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.3.2019 C(2019) 1997 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.3.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF for så vidt

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.3.2019 C(2019) 1866 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 12.3.2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2018/273 for så vidt angår indførsel af

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 3. december 2010 (09.12) (OR. en) 17217/1/10 REV 1. Interinstitutionel sag: 2008/0241 (COD)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 3. december 2010 (09.12) (OR. en) 17217/1/10 REV 1. Interinstitutionel sag: 2008/0241 (COD) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 3. december 2010 (09.12) (OR. en) Interinstitutionel sag: 2008/0241 (COD) 17217/1/10 REV 1 ENV 824 MI 510 CODEC 1413 REVIDERET NOTE fra: generalsekretariatet

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.1.2017 C(2017) 403 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 31.1.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 251/2014

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998 ændres i overensstemmelse med bilaget til denne forordning.

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998 ændres i overensstemmelse med bilaget til denne forordning. 22.12.2015 L 334/5 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2426 af 18. december 2015 om ændring af forordning (EU) 2015/1998 for så vidt angår tredjelande, der anerkendes som lande, der anvender

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.4.2018 C(2018) 2205 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 18.4.2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 for så vidt angår procedurereglerne

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.2.2017 C(2017) 477 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 3.2.2017 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 1062/2014 af 4. august 2014 om det arbejdsprogram

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Udveksling af oplysninger mellem tilsynsmyndighederne i tilsynskollegiet

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Udveksling af oplysninger mellem tilsynsmyndighederne i tilsynskollegiet 12.11.2015 L 295/11 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2014 af 11. november 2015 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende procedurerne og skemaerne i forbindelse med indberetning

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 301/22 18.11.2015 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2066 af 17. november 2015 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 af mindstekrav og betingelser

Læs mere

Bilag 3. Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014

Bilag 3. Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014 Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014 Bilag 3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014 om fastlæggelse af et fælles format for udveksling

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (1) Ved forordning (EU) 2015/2283 er der fastsat bestemmelser om markedsføring og anvendelse af nye fødevarer i Unionen.

(EØS-relevant tekst) (1) Ved forordning (EU) 2015/2283 er der fastsat bestemmelser om markedsføring og anvendelse af nye fødevarer i Unionen. 30.12.2017 L 351/55 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/2468 af 20. december 2017 om administrative og videnskabelige krav til traditionelle fødevarer fra tredjelande, jf. Europa- Parlamentets

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. november 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. november 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. november 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0372 (NLE) 14127/17 LIMITE FISC 257 ECOFIN 923 UD 258 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2018 C(2018) 3120 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 28.5.2018 om regler for anvendelsen af artikel 26, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE. af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.4.2012 C(2012) 2384 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 18.4.2012 om fastlæggelse af et spørgeskema til medlemsstaternes rapporter om gennemførelsen af

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 C(2017) 5518 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 9.8.2017 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 615/2014 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2017 C(2017) 7477 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 15.11.2017 om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1238 for så vidt angår

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 31.10.2017 L 281/21 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2017/1973 af 30. oktober 2017 om ændring af forordning (EF) nr. 2074/2005 for så vidt angår offentlig kontrol af fiskevarer, der er fanget af fartøjer

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.4.2017 C(2017) 2417 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 20.4.2017 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 og

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2017 C(2017) 8351 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.12.2017 om ændring af bilag V og IX til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 12.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 207/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 809/2011 af 11. august 2011 om ændring af forordning

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 18.9.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 251/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 826/2012 af 29. juni 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. maj 2017 (OR. en) 9384/17 DENLEG 44 AGRI 273 SAN 203 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 17. maj 2017 til: Komm. dok. nr.: D050363/02 Vedr.:

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.12.2018 C(2018) 8876 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 18.12.2018 om særlige regler om den procedure, der skal følges for at udarbejde den risikovurdering

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 25. juli 2013 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.10.2019 C(2019) 7251 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 10.10.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0253 (NLE) 12934/17 AELE 65 EEE 36 N 34 MAP 21 MI 677 COMPET 644 IND 236 CSDP/PSDC 526 POLARM 12 CFSP/PESC

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 177/34 17.6.2014 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 643/2014 af 16. juni 2014 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for rapportering om nationale bestemmelser af tilsynsmæssig karakter,

Læs mere

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den C Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EU) nr. 1178/2011 om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 74/24 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/448 af 17. marts 2015 om fastsættelse af særlige dyresundhedsbestemmelser for indførsel til Unionen af visse animalske produkter fra Japan bestemt

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 18.10.2016 L 280/13 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1832 af 17. oktober 2016 om ændring af standardcertifikaterne til brug ved import til Unionen af tilberedt kød, kødprodukter og behandlede

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 30.10.2018 L 271/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/1618 af 12. juli 2018 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 231/2013 for så vidt

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 23.3.2018 L 81/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/480 af 4. december 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.9.2017 C(2017) 6337 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 26.9.2017 om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/571 om supplerende regler

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2019 C(2019) 1848 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af 13.3.2019 om fastlæggelse af et flerårigt EU-program for indsamling, forvaltning og anvendelse

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 27. april 2018 (OR. en) 2015/0272 (COD) PE-CONS 9/18 ENV 126 ENT 32 MI 109 CODEC 250 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.3.2019 C(2019) 2031 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.3.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0100 (NLE) 14387/15 UD 223 SAN 388 COPEN 321 DROIPEN 152 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

15383/17 SDM/ks DGC 1A. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. maj 2018 (OR. en) 15383/17. Interinstitutionel sag: 2017/0319 (NLE)

15383/17 SDM/ks DGC 1A. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. maj 2018 (OR. en) 15383/17. Interinstitutionel sag: 2017/0319 (NLE) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. maj 208 (OR. en) Interinstitutionel sag: 207/039 (NLE) 5383/7 COLAC 4 WTO 328 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS AFGØRELSE

Læs mere

L 86/6 Den Europæiske Unions Tidende (Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) KOMMISSIONEN

L 86/6 Den Europæiske Unions Tidende (Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) KOMMISSIONEN L 86/6 Den Europæiske Unions Tidende 5.4.2005 II (Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS BESLUTNING af 22. marts 2005 om fastlæggelse af de skemaer, der i henhold

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 2. februar 2010 (OR. en) 5307/10 Interinstitutionel sag: 2009/0192 (NLE) JAI 36 COPEN 8

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 2. februar 2010 (OR. en) 5307/10 Interinstitutionel sag: 2009/0192 (NLE) JAI 36 COPEN 8 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 2. februar 2010 (OR. en) 5307/10 Interinstitutionel sag: 2009/0192 (NLE) JAI 36 COPEN 8 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) 11435/17 AGRILEG 141 DENLEG 57 VETER 64 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 17. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: D047924/07

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.5.2018 C(2018) 2980 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 22.5.2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 29/2012 for så vidt angår kravene

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.4.2018 C(2018) 2382 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af 25.4.2018 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/42/EF for så

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2016 (OR. en) 11453/16 STATIS 52 COMPET 430 UD 169 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 22. juli 2016 til: Komm. dok. nr.: D045810/01

Læs mere

Udkast. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr.../..

Udkast. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr.../.. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den C Udkast KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr..../.. af [ ] om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 om fælles regler for civil luftfart og

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D020181/02.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D020181/02. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. maj 2012 (15.05) (OR. en) 9975/12 DENLEG 47 AGRI 317 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 8. maj 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en) 14453/17 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 15. november 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: AGRI 631 AGRIFIN 116 AGRIORG 113 DELACT 223

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 256/4 Den Europæiske Unions Tidende 22.9.2012 FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 862/2012 af 4. juni 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 for så vidt angår oplysninger

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.11.2017 C(2017) 7684 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 17.11.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (6) For at sikre en effektiv behandling bør de krævede oplysninger forelægges i elektronisk format.

(EØS-relevant tekst) (6) For at sikre en effektiv behandling bør de krævede oplysninger forelægges i elektronisk format. L 137/10 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/824 af 25. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for indholdet af og formatet for beskrivelsen af multilaterale handelsfaciliteters

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.9.2017 C(2017) 6464 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 29.9.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1

(EØS-relevant tekst) Artikel 1 1.8.2015 L 206/21 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/1329 af 31. juli 2015 om ændring af forordning (EU) nr. 965/2012 for så vidt angår EU-luftfartsselskabers operationer af luftfartøjer, der er registreret

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 5.2.2015 L 29/3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/171 af 4. februar 2015 om visse aspekter af proceduren for udstedelse af licenser til jernbanevirksomheder (EØS-relevant tekst) EUROPA-KOMMISSIONEN

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) 6921/17 EF 37 ECOFIN 171 DELACT 41 FØLGESKRIVELSE fra: til: Komm. dok. nr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 11.3.2016 DA L 65/49 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/347 af 10. marts 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår det præcise format for insiderlister og for ajourføring

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jernbanetransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jernbanetransport af farligt gods 1) BEK nr 468 af 11/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings-, og Boligmin., Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen,

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. 26.7.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 201/31 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 717/2013 af 25. juli 2013 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 for så vidt angår oplysningerne om dyrevelfærd i

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 24.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 326/3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1097/2012 af 23. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

L 202 Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 61. årgang. 9. august Dansk udgave.

L 202 Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 61. årgang. 9. august Dansk udgave. Den Europæiske Unions L 202 Tidende Dansk udgave Retsforskrifter 61. årgang 9. august 2018 Indhold II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter FORORDNINGER Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1105

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

AFGØRELSER. (EØS-relevant tekst)

AFGØRELSER. (EØS-relevant tekst) L 289/18 5.11.2015 AFGØRELSER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2015/1984 af 3. november 2015 om fastlæggelse af vilkår, formater og procedurer for anmeldelser i henhold til artikel 9, stk. 5,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/56/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/56/EU 10.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 329/5 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/56/EU af 20. november 2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer

Læs mere

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 192, stk.

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 192, stk. 14.6.2018 Den Europæiske Unions Tidende L 150/93 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2018/849 af 30. maj 2018 om ændring af direktiv 2000/53/EF om udrangerede køretøjer, 2006/66/EF om

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0301 (NLE) 6731/17 EEE 5 AELE 26 ENV 197 ENT 47 MI 163 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2017 C(2017) 1518 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV (EU) / af 13.3.2017 om ændring med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-

Læs mere

L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende

L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende 23.3.2006 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 473/2006 af 22. marts 2006 om gennemførelsesbestemmelser til den fællesskabsliste over luftfartsselskaber med driftsforbud

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.3.2019 C(2019) 1847 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 12.3.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.6.2019 C(2019) 4500 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 24.6.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, XXX Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2014 C(2014) 3656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.6.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU

Læs mere

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Producentens navn og selskabets logo

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Producentens navn og selskabets logo 12.8.2017 L 209/19 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/1469 af 11. august 2017 om fastsættelse af et standardiseret præsentationsformat for dokumentet med oplysninger om forsikringsproduktet

Læs mere