Maglegårdens arbejde med børns overgang fra børnehave til SFO/børnehaveklasse.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Maglegårdens arbejde med børns overgang fra børnehave til SFO/børnehaveklasse."

Transkript

1 Maglegårdens arbejde med børns overgang fra børnehave til SFO/børnehaveklasse. Vores mål med at have disse arbejdspapirer er, at vi kan blive mere præcise i vores udførelse af opgaven. Vi ønsker at blive bedre til den opgave, der relaterer sig til førskolebørn, sådan at vi kan være medskaber til, at vores børn får så god en start, som det er muligt, når de begynder i SFO og skole. At vi oplever Maglegården som medskaber til, at børn får så stor en grad af helhed i deres liv, som det er muligt ud fra de vilkår, de har. Hvordan arbejder vi med social inklusion og læringsforståelse: Social inklusion udgør et dannelsesperspektiv. Social inklusion er ikke en særlig teori eller metode, men en måde at begribe samfundets sammenhængskraft og det enkelte barns. Den mest væsentlige præmis i inklusionsperspektivet er den relationelle forståelse mellem det enkelte menneske og omverdenen. Barnets af identitet og kompetencer sker i forhold til og skal ses i forhold til hele fællesskabets dannelse hele børnegruppens dannelse. Denne forståelse sidestiller det enkelte barns med en af børnenes fællesskab, idet disse er hinandens forudsætninger. De pædagogiske medarbejderes fokus kommer til at ligge på relationen mellem det enkelte barn og børnefællesskabet. Og ikke på det enkelte barns mangler m.m. Dannelsesperspektivet social inklusion indeholder en relationel læringsforståelse. Forudsætningen for, at det enkelte barn kan lære de sociale spilleregler i en børnehave eller i en skoleklasse, er, at det har mulighed for at deltage socialt i disse sammenhænge. Barnet udvikler sig og lærer ved at være aktivt sammen med andre børn og voksne. Dette betyder, at det er vigtigt for førskolegruppens medarbejder At have særligt fokus på, hvordan de kan understøtte børnenes deltagelse i forskellige former for lærende fællesskaber. At medarbejderne har fokus på at være medskaber af det lærende fællesskab. Der skal arbejdes med, hvordan fællesskabet er midlet til det enkelte barns og læring. At medarbejderne er aktiv deltagende i det lærende fællesskab. Integrationsforståelse indebærer, at barnet skal tilpasse sig miljøet, det befinder sig i. Barnet forventes at have egne iboende evner og drifter, at kunne foretage tilpasningen til f.eks. den nye førskolegruppe. En læringsforståelse, der støtter et dannelsesperspektiv baseret på integration kan være en kognitiv læringsforståelse. Pædagogen vil arbejde med barnets i tilfælde af f.eks. uhensigtsmæssig adfærd ved at ekskludere barnet fra resten af gruppen og sende barnet uden for alene. Udenfor vil pædagogen redegøre for barnets uhensigtsmæssige adfærd og via sproget forsøge at fortælle en 1

2 anden måde, at barnet skal opføre sig på, gøre rede for de forventninger, der ligger til barnet. Fortælle barnet, at det skal agere på den og den måde for at blive accepteret. Herefter vil det forventes, at barnet omsætter denne sproglige irettesættelse af adfærd til mere hensigtsmæssige handlinger. Dog skal man være opmærksom på at barnet lærer over tid, og at det kan være nødvendigt at bruge metoden flere gange. Vores mål for social inklusion er: At alle deltager i de sociale fælles lege, som vi skaber for fællesskabet. At alle deltager i ture ud af huset. At der ved fællessamlinger opleves gode relationer, stemninger, ro m.m. Sociale kompetencer Personlige kompetencer Forældresamarbejde i førskolegruppen. I løbet af september måned kontaktes forældrene, og de får udleveret vores skrivelse med tanker og mål for førskolegruppen. Hvis personalet vurderer, at nogle af børnene har særlige behov, og at der kræves en ekstra indsats for, at barnet bliver skoleklar, indkaldes forældrene til disse børn til en samtale. Personalet anvender kompetencehjulet som udgangspunkt for deres vurdering af barnet. Hvis forældrene ikke er indkaldt til samtale, men har behov for at tale om deres barns skoleparathed, kan de bede om en samtale. Vi vil altid have en anerkendende tilgang til disse møder. Vi er bevidst om, at det er forældrene, der bestemmer, om barnet skal i skole. Det er vigtigt, at vi er fastholdende, hvis vi er i tvivl om, at barnet kan nå at blive skoleklar. Disse indledende samtaler afholdes af den person, der har førskolegruppen sammen med en af de voksne, der er på den stue, hvor barnet går. Forældresamarbejde generelt. Vi vil gennem hele forløbet arbejde på, at der er den største grad af helhed for barnet. Dette betyder, at vi vil være aktive i samarbejdet. Børnene vil jævnligt få opgaver med hjem, som forældrene skal støtte barnet i at lave. Det kan være at lære et rim, at binde snørebånd og andet. Vi vil altid tage kontakt til forældrene, hvis vi oplever, at barnet har behov for dette. Der kan laves en afsluttende forældresamtale i april-maj måned, hvis der er behov for det fra forældrenes eller personalets side. Vores mål for forældresamarbejdet: At der bliver afholdt forældresamtaler i det omfang som forældre og/eller personale finder det nødvendigt. At alle forældre bakker op omkring bamse og bamse-bogen. At alle forældre bakker op omkring det, at barnet skal øve sig på opgaver derhjemme. 2

3 At der er en god gensidig kontakt til alle forældre i førskolegruppen. At forældrene bakker op om førskolegruppen, og barnets deltagelse i gruppen. Start af førskole gruppe. Førskolegruppen dannes 1. juni, og børnene arbejder med udvalgte opgaver i denne gruppe, indtil sommerferien starter. I sommerferieperioden arbejdes der på tværs af stuerne. Midt i august (når sommerferie-afviklingen er slut) starter gruppen atter op og vil fungere, indtil de starter i SFO 1. juni (på Haslev Privatskole er det 1. februar). Mandag-torsdag er førskolebørnene samlet i gruppen fra kl. ca til kl. ca (undtaget i tidsrummet kl. ca , hvor alle er på legepladsen), og de vil blive tilbudt aktiviteter af forskellig karakter. De børn, der har brug for en særlig indsats med hensyn til deres sproglige, vil deltage i en sproggruppe mandag formiddag. Om fredagen har vi fællessamling for hele Maglegården (vuggestue og børnehave), og det er legetøjsdag. Førskolegruppen vil om fredagen være sammen med resten af børnehaven. Dagen vil være ude-dag og som regel med bålaktiviteter. Naturen og naturfænomener Naturen og naturfænomener Dagene mandag-torsdag vil starte med samling. Her vil vi øve ugedage, dato, måneder, årstal og årstid. Vi vil også sige rim og remser og synge en sang. De overordnede mål med samlingerne vil være: at kunne sidde stille og være koncentreret at kunne række hånden op, når man vil sige noget at kunne vente på tur at kunne sige noget i en større forsamling at kunne lytte til hinanden at kunne modtage og forstå en kollektiv besked at udvikle de sproglige kompetencer Sociale Alsidig kompetencer personlig Til frokost og/eller frugt vil der være højtlæsning efter principperne i dialogisk læsning. Maglegårdens mål og indhold for førskolegruppen: Det er vigtigt at tænke på, at læring tager tid. Det er ikke alle, der lærer i samme tempo eller på samme måde. Hvis barnet har lavet noget, der er forkert, eller der er en fejl, så skyldes det formentlig, at det enkelte barn ikke har lært det endnu, og så gælder det om, at anerkende det, som barnet har lavet. Man kan inddrage de børn, der 3

4 allerede besidder kompetencen på det pågældende område, og børnene kan hjælpe og lære af hinanden. I hverdagen arbejder vi med, at børnene skal have pligter og udvise selvstændighed. Det er med til at skabe selvtillid hos børnene. De skal selv kunne tage overtøj og fodtøj af og på. De skal være med til at vurdere, hvilken slags tøj, der er nødvendigt til de forskellige vejrtyper. De skal kunne klare toiletbesøg alene, og de skal have en god håndhygiejne. De skal rydde op efter sig selv og være med til at rydde op på fællesområder. De skal begynde og fuldende en aktivitet, når de bliver bedt om det. Og de skal kunne arbejde uden hele tiden at have brug for opmærksomhed fra et andet barn eller en voksen. Sociale kompetencer I løbet af året vil vi lave aktiviteter, der tager udgangspunkt i de 6 læreplanstemaer: alsidig personlig, sociale kompetencer, sproglig, krop og bevægelse, naturen og naturfænomener, kulturelle udtryksformer og værdier. August og september Vi arbejder med temaet natur og naturfænomener. At give børnene forståelse for forskellige naturfænomener. At styrke børnenes motorik. At udfordre børnenes nysgerrighed. At udfordre børnenes fantasi. Vi vil gå på opdagelse i naturen og finde insekter samt spor fra dyr. Vi vil tale om årstiden. Vi vil bruge naturen som gymnastiksal samt som kulisse for forskellige lege (fantasi- og rollelege). Oktober og november Vi arbejder med de personlige og sociale kompetencer Naturen og naturfænomener Krop og bevægelse Sociale kompetencer At kunne farvelægge indenfor stregerne. At kunne holde på en blyant. At kunne forskellige begreber (former, farver, stor-lille, højestlavest osv.) At kunne overholde regler i spil og leg. At kunne lægge puslespil. At have omverdens bevidsthed (familie, alder, adresse) At kunne tage hensyn til andre i samvær og leg. At kunne løse konflikter på en hensigtsmæssig måde. At kunne bede den voksne om hjælp, når der er behov for det. At kunne holde temperament inden for de normale grænser. Sociale kompetencer Krop og bevægelse (finmotorik) 4

5 At alle kan gå over en fodgænger overgang alene. At kunne farverne i et lyskryds og rette sig efter dem. Spille spil og lave opgaver. Arbejde med konceptet Trin for trin, hvor vi taler om kammeratskab, følelser m.v. Farvelægge tegninger. Gå ture i nærmiljøet og se, hvor børnene bor. Her tager vi efter aftale med forældrene et foto af barnet foran hoveddøren, og så laver barnet efterfølgende deres eget hus af karton, hvorpå billedet af barnet bliver påklæbet. Vi vil på vores ture snakke om, hvad alle skal være opmærksomme på, når de færdes ude i trafikken, og vi vil lave forskellige opgaver fra Rådet for større Færdselssikkerhed. Som afslutning på forløbet får vi besøg af en politibetjent, der kommer og laver gå-prøve med hvert enkelt barn, som får et gå-bevis som tegn på, at de har deltaget i forløbet. December Vi laver forskellige juleaktiviteter At give børnene kendskab til baggrunden for højtiden samt til de forskellige traditioner, der knytter sig dertil. Vi vil lave forskellige kreative aktiviteter, synge julesange, igangsætte lege og andet, der har relation til højtiden. Januar Vi vil arbejde med temaet kulturelle udtryksformer og værdier, de personlige kompetencer, og så vi vil introducere gruppens bamse, som på skift skal med alle børnene hjem i en weekend. At præsentere børnene for nogle eventyr og sanglege og dermed et udsnit af den danske børnekultur. Vores mål med bamsen og bogen er, at børnene udvikler deres sproglige kompetencer (udtale, ordforråd, sætningsopbygning, at bruge længere sætninger og at kunne fortælle en sammenhængende historie) og at de øver sig i at sige noget i en større forsamling. At børnene kan tælle til 10. At børnene kender tallene 1 til 10. At børnene bliver bekendt med alfabetet. At børnene stifter bekendtskab med de forskelle sanser. Vi vil læse eventyr og lave værkstedsaktiviteter i relation til dette. Vi vil lave aktiviteter med rytmik og bevægelse (forskellige sanglege). 5

6 Kulturelle Børnene skiftes til at få bamsen og en bog med hjem i en weekend. Det er tanken, at bamsen følger barnet hele weekenden. Det forventes ikke, at der skal laves noget særligt, fordi bamsen er med hjemme. Barnet og forældrene skriver, hvad bamsen har haft af oplevelser i weekenden. Bamsen og bogen bringes med igen om mandagen, hvor barnet til samlingen med egne ord fortæller om, hvad de har oplevet i weekenden. Vi vil øve bogstaver og tal (der ligger et lovkrav om, at børn skal arbejde med dette). Vi vil lave forskellige kimslege, der udfordrer de forskellige sanser. Februar og marts Vi vil dels have fokus på højtiderne fastelavn og påske og dels have fokus på krop og bevægelse. Bamsen fortsætter med at holde weekend hos børnene på skift. At give børnene kendskab til baggrunden for højtiderne samt til de forskellige traditioner, der knytter sig dertil. At kunne kaste og gribe en bold. At kunne hinke og stå på ét ben. At kunne klippe efter en streg. At kunne tegne et menneske. At kunne skrive sit navn. Vi vil lave forskellige kreative aktiviteter, synge sange og igangsætte lege, der har relation til højtiderne. Vi vil lave forskellige boldlege og øvelser. Vi vil hinke og lave andre bevægelsesaktiviteter. Vi vil lave fastelavns- og påskepynt og dermed stimulere finmotorikken. Vi vil tegne og øve i at skrive bogstaver. April og maj Vi vil arbejde med eventyr og teater, trafik samt arbejde med brobygning til SFO og skole. Noget af det vil ske i samarbejde med førskolegrupperne i Humlebo og Valmuen. Vores mål med eventyr og teater: At præsentere børnene for nogle eventyr og dermed for et udsnit af den danske børnekultur. At lære børnene at samarbejde omkring et teaterstykke. Sociale kompetencer, 6 Krop og bevægelse,

7 At give børnene mulighed for at stå frem overfor en større forsamling og sammen med kammeraterne vise et teaterstykke. Vores mål med trafik: At alle børnene kan køre på 2-hjulet cykel. Vores mål med brobygning: At medvirke til at børnene kan opnå en tryg overgang fra børnehave til SFO. At børnene lærer det nye miljø at kende, inden det endelige skift sker. At SFO ens personale får et forhåndskendskab til børnene ( skattekisten og overleveringssamtalerne) og dermed er bedre rustet til at tage imod børnene. Aktiviteter i forbindelse med eventyr og teater: Vi vil læse nogle eventyr, og sammen med børnene vil vi vælge et af eventyrene, som vi vil fremføre som et teaterstykke for resten af huset - eventuelt til sommerfesten. Aktiviteter i forbindelse med trafik: Vi vil træne cykelfærdigheder i Lunden og sidst på perioden vil vi tage ud på cykelture i nærmiljøet. Aktiviteter i forbindelse med brobygning: Vi bliver inviteret ud til SFO erne på Nordskovskolen og på Vibeengskolen i løbet af maj måned. Det er SFO ens opgave at sørge for den videre brobygning til børnehaveklassen. Vi bliver inviteret til overleveringsmøde med personalet i de SFO er og skoler, som vi leverer børn til. Det sker i løbet af maj måned. Førskolegruppen skal inden start i SFO lave en skattekiste, som skal afleveres til SFO en. Skattekisten er en plakat, som indeholder tekst og billeder, der fortæller noget om den pågældende børnegruppe. Der vil være foto af de enkelte børn og af hele børnegruppen (fællesskabet). Derudover kan der være foto, tegninger og tekst, der siger noget om, hvad børnene kan lide at lege, hvilke sange de har sunget, hvilke rim og remser de har brugt, hvilke historier de har fået læst højt osv. Plakaten skabes i dialog mellem børnene og den ansvarlige for førskolegruppen, og den skal have udgangspunkt i barneperspektivet. Dokumentation. Der vil så ofte som muligt blive lavet dagbogssider, som fortæller, hvad førskolegruppen har lavet den pågældende formiddag. Siderne vil blive sat op på tavlen, der sidder på døren til fællesrummet, og efterfølgende bliver siderne sat i et ringbind, der står på gruppens 7

8 køleskab. Det er således muligt at se, om der er blevet arbejdet med de ting, der er nævnt i forbindelse med gruppens mål. Børnene vil have hver sin mappe, som kommer til at indeholde opgaveark, billedsider, sange, rim og andet, som dokumenterer forløbene. Børnene får mappen med hjem, når de stopper i børnehaven. Børnene vil efter hvert forløb være med til at reflektere over, hvad de har lært i den pågældende periode. Der vil blive lavet udstillinger, teaterforestilling eller andet efter de kreative perioder. Der vil blive sat fotos op (papirudgave), eller de vil blive vist som diasshow på vores skærm. Evaluering af førskolegruppen: Evalueringen finder sted på det sidste personalemøde inden sommerferien hvert år. Der vil være fokus på de mål, der er sat op for førskolegruppen. Punkterne herunder skal ses som spørgsmål, hvor det ene afløser det andet, cirkulær tilgang. Fokus vil ligge på: Er målene inden for det enkelte område indfriet? Kan man sige, at alle børn har indfriet dem? Hvad kan et succeskriterium være? Hvis målene ikke er indfriet, hvad kan der være af årsager til dette? Har det medført tiltag? Har samarbejdet med forældrene været tilfredsstillende for begge parter? Har samarbejdet med vores samarbejdspartnere været ok? Hvilke ting har været rigtigt godt? Hvilke ting kan gøres bedre? Det er lederne, der er tovholder på evalueringen i maj måned. 8

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely Børnehuset Bøgely Åbningstid: Bøgelunden 1.3 & 5 Man-Fredag 2635 Ishøj 06.30-17.00 Tlf: 4373 5243 Velkommen til Børnehuset Bøgelys pædagogiske læreplan 2010-2011

Læs mere

Brobygning Sådan samarbejder børnehaverne og skolen i Sejs.

Brobygning Sådan samarbejder børnehaverne og skolen i Sejs. Brobygning Sådan samarbejder børnehaverne og skolen i Sejs.! Laven Børnehave!! Skolefritidsordning Et godt samarbejde mellem børnehave og skole er en væsentlig forudsætning for en god skolestart for det

Læs mere

Pædagogisk Læreplan 2013-2014

Pædagogisk Læreplan 2013-2014 Indholdsfortegnelse Natur og naturfænomener... 3 Krop og bevægelse... 5 Sociale kompetencer... 7 Kulturelle udtryksformer... 9 Personlige kompetencer... 11 Sprog... 13 Natur og naturfænomener Sammenhæng

Læs mere

Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier

Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier Læringsmål (mål og tegn) Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier Praksissituation (baggrund) At børnene lærer om traditioner, både danske og kulturelle At

Læs mere

Børnehavens lærerplaner 2016

Børnehavens lærerplaner 2016 Børnehavens lærerplaner 2016 I børnehaven er fri for mobberi i en stor del af hverdagen og derfor et det også en del af lærerplanerne. To gange om ugen arbejder vi med fri for mobberi til bamse samling.

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling Læreplan For Lerbjerg børnehaveafdeling Indledning Børnehavens læreplaner udmøntes via børnehavens daglige aktiviteter, børnegruppens aktuelle behov og årets projekter og mål. Vi har valgt at dele læreplanen

Læs mere

I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer.

I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer. I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer. De pædagogiske læreplaner indholder følgende temaer: Personlige kompetencer Sociale kompetencer Sproglige kompetencer Krop og bevægelse Naturen

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Mål Handlinger Niveau. ansatte-børn - Holde samling. - Opøve og bruge sproget gennem forskellige spil.

Mål Handlinger Niveau. ansatte-børn - Holde samling. - Opøve og bruge sproget gennem forskellige spil. Sprog forstået som: Ordforråd, udtale, kendskab til skriftsprog, rim og remser, eksistensen af tal og bogstaver og hvad de kan bruges til, IT/medier og kommunikation, m.m. Indgå og formulere sig i - Give

Læs mere

Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov

Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! I Storebjørn og Skovhulen arbejder vi funktionsopdelt mandag -

Læs mere

Maglemuen. Dagtilbud Vest. helhedsorienteret brobygning Når børn fra Maglemuen skal forberedes på skolegang

Maglemuen. Dagtilbud Vest. helhedsorienteret brobygning Når børn fra Maglemuen skal forberedes på skolegang 1 Maglemuen helhedsorienteret brobygning 2018-2019 Når børn fra Maglemuen skal forberedes på skolegang Dagtilbud Vest Daginstitutionen Maglemuen har oprettet et tværgående brobygningsteam sammen med det

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING Glentereden er en institution med få to sprogede børn Give børnene mulighed for at udvikle deres sprog. Gentager hvad børnene siger højtlæsning. Går ture og snakke om, hvad

Læs mere

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 I børnehuset Ved skellet arbejder vi med den inkluderende tankegang, hvor hvert enkelt barn oplever at være en del af fællesskabet. Vi har

Læs mere

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling.

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling. Alsidige personlige udvikling. Målsætning 0 3 år Barnet udvikler en begyndende kompetence til: At handle selvstændigt. At have indlevelse i andre. At være psykisk robust. Vi har en anerkendende tilgang

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Barnet skal udvikle en sund identitet. Barnet har brug for voksne, der er bevidste om deres fremtoning og handlinger Barnet skal møde voksne, der er tydelige

Læs mere

Ødsted-Jerlev Børnehus Førskolepolitik

Ødsted-Jerlev Børnehus Førskolepolitik Ødsted-Jerlev Børnehus Førskolepolitik Forord I Ødsted-Jerlev Børnehus sætter vi stor fokus på førskolearbejdet med de børn, som skal starte i skole det kommende skoleår. Formålet med førskolearbejdet

Læs mere

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave.

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. 2009/2010 Læreplaner. Værdier: Udgangspunktet for vores pædagogik er, at vi er forskellige. Vi har forskellige forudsætninger og evner, som danner udgangspunkt for vores

Læs mere

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL Velkommen i Mini-Søhulen! Vi håber, I finder jer til rette og føler jer vel modtaget - vi er spændte og forventningsfulde, og glæder os til at se jer. Anni Iversen 21-03-2012 Side

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LUKKEDAGE 2009...3 2. AKTIVITETSOVERSIGT 2009...3 3. LÆREPLANER...4 4. OVERGANG MELLEM DAGTILBUD...6 5. BØRNEMILJØLOV...

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LUKKEDAGE 2009...3 2. AKTIVITETSOVERSIGT 2009...3 3. LÆREPLANER...4 4. OVERGANG MELLEM DAGTILBUD...6 5. BØRNEMILJØLOV... UDVIKLINGSPLAN (LÆREPLANER) 2008 OG 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LUKKEDAGE 2009...3 2. AKTIVITETSOVERSIGT 2009...3 3. LÆREPLANER...4 4. OVERGANG MELLEM DAGTILBUD...6 5. BØRNEMILJØLOV...6 8. FOKUSPUNKTER

Læs mere

Læreplan for de 3 til 6 årige børn.

Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Sociale Kompetencer s. 1 Barnets alsidige personlige kompetencer. s. 2 Sprog s. 4 Natur og naturfænomener s. 5 Krop og bevægelse s. 6 Kulturelle udtryksformer og værdier

Læs mere

Pædagogiske læreplaner.

Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner er planer, der skal være med til at understøtte børns læring. Personalet skal støtte, lede og udfordre børns læring. Læring sker både gennem oplevelser og

Læs mere

Beskrivelse af det fysiske børnemiljø i Motorik Børnecenter Æblehuset

Beskrivelse af det fysiske børnemiljø i Motorik Børnecenter Æblehuset Ændringer fra Æblehuset: Beskrivelse af det fysiske børnemiljø i Motorik Børnecenter Æblehuset Motorik Børnecenter Æblehuset, er beliggende i en lille landsby nær Skærbæk. Beliggende ved skov, idrætshal

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Den personlige udvikling Barnet skal have mulighed for at: Det vil vi gøre ved at: Målene er nået når barnet: få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer udfolde sig som en stærk og alsidig

Læs mere

Velkommen til. Sct. Michaels Børnehave

Velkommen til. Sct. Michaels Børnehave Velkommen til Sct. Michaels Børnehave Sct. Michaels Børnehave Sct. Michaels Gade 10 6000 Kolding Tlf. 75529438 email: post@sct-michaels-bornehave.dk Hvem er vi Sct. Michaels Børnehave er en privat daginstitution,

Læs mere

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner 1 PIPPI- HUSET 2014-2016 Indhold Forord 2 Pippihusets værdigrundlag og overordnet mål 2 Børnesyn 3 Voksenrollen 3 Læringssyn og læringsmiljø 3 Børnemiljøet 4 Det fysiske børnemiljø Det psykiske børnemiljø

Læs mere

ÅRSPLAN FOR 4 ÅRIGE BØRNEHUS SYD 2015-2016

ÅRSPLAN FOR 4 ÅRIGE BØRNEHUS SYD 2015-2016 ÅRSPLAN FOR 4 ÅRIGE BØRNEHUS SYD 2015-2016 Årsplan for mellemgruppen i Børnebo og Paraplyen april 2015 april 2016 Med udgangspunkt i vores værdi og arbejdsgrundlag har vi beskrevet, hvad vi vil lægge vægt

Læs mere

Læreplan 2012. Børnehuset Diamanten. det bedste sted at være. - og lege og lære. Side 1

Læreplan 2012. Børnehuset Diamanten. det bedste sted at være. - og lege og lære. Side 1 Læreplan 2012 Børnehuset Diamanten det bedste sted at være - og lege og lære Side 1 At føle, at høre, at se At tale, at græde, at le At danse, at cykle, at gå At opdage, lære, forstå At spørge hvorfor

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. - udvikle sig til et selvstændigt menneske

Læs mere

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner I Skovparkens Børnehus arbejder vi ud fra de 6 læreplanstemaer i vores pædagogiske praksis. Da vi også er en del af Grønne spirer projekt, som sætter fokus på miljø, udeliv og et

Læs mere

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING L.P. Tema 3 6 år BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING SAMMENHÆNG MÅL TILTAG TEGN Glentereden er en institution med få tosprogede børn. Vi ser en børnegruppe der er sproglig velfungerende. Ordforråd, udtale kendskab

Læs mere

Personlige kompetencer - Sociale kompetencer - Sprog - Krop og bevægelse - Natur - Kultur.

Personlige kompetencer - Sociale kompetencer - Sprog - Krop og bevægelse - Natur - Kultur. Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske læreplaner er udarbejdet for at sikre at børn tilegner sig de nødvendige kompetencer, samt synliggøre det pædagogiske arbejde der udføres i børnehaver. De seks kompetenceområder

Læs mere

Projekt i uge 47. Barnets alsidige personlige udvikling

Projekt i uge 47. Barnets alsidige personlige udvikling Projekt i uge 47 Målet med projektet er at få rystet børnene mere sammen med jævnaldrende børn fra de andre stuer, samtidig med at læreplanstemaerne er blevet integreret i aktiviteter. Nedenfor kan I se,

Læs mere

Børnehuset Himmelblås fokusområde : Udeliv

Børnehuset Himmelblås fokusområde : Udeliv Børnehuset Himmelblås fokusområde : Udeliv Naturen er et ekstra læringsrum og udelivet har stor betydning for os, da vi mener det er vigtigt at børnene får et godt kendskab til naturen, og hvordan og hvad

Læs mere

Årsplanen for Børnehaveklassen 2015/16

Årsplanen for Børnehaveklassen 2015/16 Årsplanen for Børnehaveklassen 2015/16 Nord-Vest Privatskole er en skole med flest børn af irakisk og libanesisk herkomst. Vi bestræber os på, at udviklede de tosprogede børns danske og arabiske sprog

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008 PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008 Firkløveren er et børnehus som består af fire institutioner med en fælles distriktsleder. Firkløverens institutioner ligger alle i Greve Midt. Bebyggelsen i Greve

Læs mere

Storebørnsgruppen for kommende skolebørn i Afdeling Mariesminde. Skoleparat - parat til livet

Storebørnsgruppen for kommende skolebørn i Afdeling Mariesminde. Skoleparat - parat til livet Personlige Kompetencer Sætte ord på følelser, eller det der er svært. Bidrage med egen fantasi i legen, komme med små input. Udtrykke sig via sprog og gå i dialog. Vælge til og fra. Drage omsorg for andre

Læs mere

Projektbeskrivelse af dreng/pige

Projektbeskrivelse af dreng/pige Projektbeskrivelse af dreng/pige projekt Luther Udflytterbørnehave 2015 Denne projektbeskrivelse indeholder - dels overordnede tanker for arbejdet med barn til barn relationer derudover er der specifikke

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

Velkommen til Sct. Michaels Børnehave

Velkommen til Sct. Michaels Børnehave Velkommen til Sct. Michaels Børnehave Sct. Michaels Børnehave Sct. Michaels Gade 10 6000 Kolding Tlf. 75529438 email: post@sct-michaels-bornehave.dk 12 kan der være oplæg fra enten personalet eller andre,

Læs mere

Pjece. - til forældre til kommende skolebørn i Lærkereden. Skolestart - august 2016

Pjece. - til forældre til kommende skolebørn i Lærkereden. Skolestart - august 2016 Pjece - til forældre til kommende skolebørn i Lærkereden Skolestart - august 2016 Kære forældre Et ny og spændende kapitel i dit barns liv starter i forbindelse med den kommende skolestart. Der er meget

Læs mere

Personlige kompetencer Ønskede tilstande: Børnene skal have mulighed for at opleve: Tegn på, at børnene er på vej:

Personlige kompetencer Ønskede tilstande: Børnene skal have mulighed for at opleve: Tegn på, at børnene er på vej: Efter at børnehaven Kollegieparken blev privatiseret 1. juli 2011, har vi valgt fortsat at benytte de ønskede tilstande som Hjørring kommune har sat som mål for de forskellige områder i læreplanen. Personlige

Læs mere

Vores læreplaner er målrettet og tilpasset alle de børn der går i børnehaven.

Vores læreplaner er målrettet og tilpasset alle de børn der går i børnehaven. Som udgangspunkt for vores arbejde med læreplaner ligger vores værdigrundlag og dermed troen på, at udvikling bedst sker, når barnet trives, og er tryg ved at være i institutionen. Værdigrundlaget er derfor

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner

De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner Indholdsfortegnelse De pædagogiske læreplaner - konkrete handleplaner... 0 Mål for barnets personlige udvikling... 2 Mål for barnets sociale kompetencer...

Læs mere

Delmål: Børn skal udfordres til sproglig kreativitet og til at udtrykke sig på mange forskellige måder.

Delmål: Børn skal udfordres til sproglig kreativitet og til at udtrykke sig på mange forskellige måder. Læreplaner Sproglig udvikling Børn skal kunne udvikle deres sprog i alle hverdagens aktiviteter. Børn skal udfordres til sproglig kreativitet og til at udtrykke sig på mange forskellige måder. børn skal

Læs mere

Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus

Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus Et godt sted at være Tappernøje Børnehus skal være et godt sted at være. Gennem leg og målrettede aktiviteter skal vi

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 9 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Virksomhedsplan for Helps SFO Rosenhaven (tilknyttet Helsingør Privatskole) Udarbejdet af personalet

Virksomhedsplan for Helps SFO Rosenhaven (tilknyttet Helsingør Privatskole) Udarbejdet af personalet Virksomhedsplan for Helps SFO Rosenhaven (tilknyttet Helsingør Privatskole) Udarbejdet af personalet Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse SFO ens tilhørsforhold... 3 Projekt SFO... 3 Fysiske rammer... 3 Normering...

Læs mere

Musik og digital læring Indsatsområde 2013-2015

Musik og digital læring Indsatsområde 2013-2015 Musik og digital læring Indsatsområde 2013-2015 Dagtilbuddet skal gennem brugen af digitale redskaber fremme børnenes udvikling og læring. Gennem brug af digitale redskaber i det pædagogiske arbejde er

Læs mere

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle Naturprofil I Skæring dagtilbud arbejder vi på at skabe en naturprofil. Dette sker på baggrund af, - at alle vores institutioner er beliggende med let adgang til både skov, strand, parker og natur - at

Læs mere

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Indledning Nørreå Børnehus er en privat integreret institution med børnehave og vuggestue. Den er oprettet i august 2010 og er normeret til 40 børn.

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner

Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske Læreplaner Krop og Bevægelse At børnene oplever glæden ved, accept af og forståelse for deres egen krop og oplever glæden ved at være i bevægelse. At der i dagtilbuddet er muligt at styrke

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Forord Folketinget vedtog i 2004 at alle dagtilbud fra 1. august 2004 skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan skal beskrive hvordan dagtilbuddet giver barnet rum for leg, læring

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling Tryghed er basis for barnets udvikling og læring. I vuggestuen skal der være trygge og omsorgsfulde rammer således, at børnene får gode muligheder for at udvikle sig

Læs mere

Læreplaner for den aldersintegrerede institution Kaskelotten Nøreng 6 6760 Ribe Tlf. 76 16 77 99 Mail: takas@esbjergkommune.dk

Læreplaner for den aldersintegrerede institution Kaskelotten Nøreng 6 6760 Ribe Tlf. 76 16 77 99 Mail: takas@esbjergkommune.dk Læreplaner for den aldersintegrerede institution Kaskelotten Nøreng 6 6760 Ribe Tlf. 76 16 77 99 Mail: takas@esbjergkommune.dk Naturen og Naturfænomener (18-36md) Få kendskab til plante proces.(fra frø

Læs mere

KLAR TIL SKOLE! FØRSKOLEGRUPPEN BREMDAL SKOLE & SFO SKOLEPARATHEDSFOLDER

KLAR TIL SKOLE!   FØRSKOLEGRUPPEN BREMDAL SKOLE & SFO SKOLEPARATHEDSFOLDER KLAR TIL SKOLE! FØRSKOLEGRUPPEN BREMDAL SKOLE & SFO SKOLEPARATHEDSFOLDER www.struer.dk Klar til skole! At være klar til skole handler om meget mere end at kunne skrive sit navn eller tælle til ti. Et barn,

Læs mere

Skema til beskrivelse af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner: Der udfyldes et skema pr. tema pr. aldersgruppe.

Skema til beskrivelse af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner: Der udfyldes et skema pr. tema pr. aldersgruppe. læreplaner: Tema: 2009 Målgruppe: ½ 2 år: xxxxx 3 6 år: Barnet skal blive mere selvhjulpent og udvikle dets selvværd. Målet skal være medvirkende til, at udvikle barnet til et helt harmonisk individ. Barnet

Læs mere

Skoleparat. Vi glæder og til samarbejdet. Borup Privatskole 2015-2016

Skoleparat. Vi glæder og til samarbejdet. Borup Privatskole 2015-2016 Vi glæder og til samarbejdet Skoleparat Borup Privatskole 2015-2016 At være klar til skole handler om meget mere end at kunne skrive sit navn eller tælle til ti. Et barn, der skal i skole, skal være klar

Læs mere

Jeg kan. materiale. Fra børnehave til tidlig SFO

Jeg kan. materiale. Fra børnehave til tidlig SFO . materiale. Fra børnehave til tidlig SFO Læringstemaer Den personlige og følelsesmæssige udvikling 1. Sætte ord på følelser, eller det, der er svært 2. Kan vise og udtrykke forskellige følelser som vrede,

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling At tilbyde børnene mange muligheder for at deltage aktivt og få betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer At give plads til, at børnene udfolder sig som selvstændige

Læs mere

Tønder Distriktsskole -et bevidst valg med dit barn i centrum- Klar til skole! Vi glæder os til at se dig!

Tønder Distriktsskole -et bevidst valg med dit barn i centrum- Klar til skole! Vi glæder os til at se dig! Tønder Distriktsskole -et bevidst valg med dit barn i centrum- Klar til skole! Vi glæder os til at se dig! 2 Klar til skole! At være klar til skole handler om meget mere end at kunne skrive sit navn eller

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE NO BØRNEHUS PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2015 TIL 01-09-2016. Hjernen&Hjertet

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE NO BØRNEHUS PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2015 TIL 01-09-2016. Hjernen&Hjertet RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE NO BØRNEHUS PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2015 TIL 01-09-2016 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Indledning 3 1.2 Dagtilbuddets værdier 3 1.3 Dagtilbuddets

Læs mere

Forord: I vuggestuen har vi delt børnene op i to primærgrupper. De yngste og de ældste. Daglige rutiner i vuggestuen.

Forord: I vuggestuen har vi delt børnene op i to primærgrupper. De yngste og de ældste. Daglige rutiner i vuggestuen. Vuggestue 2012/2013 Forord: Vuggestuepædagogik er både omsorg, trivsel og læring. Det lille barn er tidligt i stand til at imitere, og det viser, at det lille barn er et lærende barn. Vi arbejder meget

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå

Læs mere

Ældste børn i børnehaven: Krop og bevægelse: Pædagogiske mål:

Ældste børn i børnehaven: Krop og bevægelse: Pædagogiske mål: Ældste børn i børnehaven: Krop og bevægelse: - Barnet føler glæde og velvære ved at bruge sin krop. - Barnet udvikler kropsbevidsthed. - Barnet udvikler sin grov- og finmotorik. - Barnet selv klarer af

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr

Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr Indledning Naturbørnehaven Lillemyr startede med de første børn d. 1. september 2000. Vi er en integreret ins

Læs mere

Inden jeres børn begynder i skole, vil daginstitutionen sammen med jer drøfte, hvor langt jeres børn er indenfor kompetencerne.

Inden jeres børn begynder i skole, vil daginstitutionen sammen med jer drøfte, hvor langt jeres børn er indenfor kompetencerne. Kære forældre. Vi ser frem til samarbejdet med jer. Et samarbejde med det mål, at jeres børn kan udvikle deres kompetencer og blive så dygtige som muligt. I samarbejde med daginstitutionerne omkring Kirkeskolen

Læs mere

Vuggestuens lærerplaner

Vuggestuens lærerplaner Vuggestuens lærerplaner Barnets personlige og alsidige udvikling - at barnet får respekt for andre børn, og udvikler empati - at barnet er i god trivsel og udvikling - at barnet lærer, hvad der er rigtigt

Læs mere

Digital Læring Indsatsområde 2014-2016

Digital Læring Indsatsområde 2014-2016 Digital Læring Indsatsområde 2014-2016 Den digitale verden tema projekt i perioden april, maj, juni 2014 Dagtilbuddet skal gennem brugen af digitale redskaber fremme børnenes udvikling og læring. Gennem

Læs mere

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Indhold: Bekendtgørelse om læreplaner Forord Kort beskrivelse af de 6 temaer Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sproglige kompetencer

Læs mere

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen

Læs mere

Dialog (L) Vurderingsskema - Børn i 4-års alderen, forældre Revideret maj 2017

Dialog (L) Vurderingsskema - Børn i 4-års alderen, forældre Revideret maj 2017 Dialog (L) Vurderingsskema - Børn i 4-års alderen, forældre Revideret maj 2017 Læreplanstemaer Sociale kompetencer indgå i tætte relationer til andre har en eller flere venner er opmærksom på andre børns

Læs mere

Læringsmål og indikatorer

Læringsmål og indikatorer Personalets arbejdshæfte - Børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Læringsmål og indikatorer Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år 1. Sociale kompetencer Barnet øver sig i sociale

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlighedsudvikling

Læs mere

Overgang fra børnehave til skole på Sønderbro

Overgang fra børnehave til skole på Sønderbro Overgang fra børnehave til skole på Sønderbro BØRN OG UNGE Forord Baggrunden for denne pjece er, at det kan være rigtig svært at starte på noget nyt. For barnet der skal i skole kan det være svært at lære

Læs mere

Havbrisens pædagogiske læreplaner

Havbrisens pædagogiske læreplaner Havbrisens pædagogiske læreplaner (Under områdets pædagogiske læreplaner ses værdigrundlag og beskrivelser som er lavet i samarbejde og dermed er fælles for alle 6 filialer) Havbrisen eget tillæg: Fokuspunkt

Læs mere

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse dagplejen pædagogisk læreplan elle udtryksformer og værdier og naturfænomener Alsidig personlig udvikling lige kompetencer e kompetencer oktober 2009 den pædagogiske læreplan Menneskesyn I dagplejen mener

Læs mere

Evaluering af Pædagogiske Læreplaner 2007. Eriksminde Vuggestue

Evaluering af Pædagogiske Læreplaner 2007. Eriksminde Vuggestue Evaluering af Pædagogiske Læreplaner 2007 Forældrebestyrelsen har med indførelse af lov om Pædagogiske Læreplaner fået en ny opgave. Det er nu et lovkrav at de en gang årligt skal evaluere de Pædagogiske

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i praksis

Pædagogiske læreplaner i praksis Pædagogiske læreplaner i praksis Personlig udvikling: Børnene får en alderssvarende udvikling og de lærer ansvarlighed og tolerance, så de er istand til at stifte venskaber. - Tager udgangspunkt i det

Læs mere

Dus indholdsplan for Dus Troldhøj.

Dus indholdsplan for Dus Troldhøj. Dus indholdsplan for Dus Troldhøj. Dus indholdsplanen er revideret på personale weekenden d. 18/3 2011. Der er stillet op efter SMTTE model, dvs. sammenhæng, mål, tegn, tiltag og evaluering. Personlig

Læs mere

Natur og naturfænomener eget indsatsområde 2015

Natur og naturfænomener eget indsatsområde 2015 Natur og naturfænomener eget indsatsområde 2015 Læreplansområder Sociale, Natur (Science) Grobund og Vokseværk tema projekt i perioden April, maj, juni. 2015 Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes

Læs mere

Børnehuset Eventyrhuset læreplaner

Børnehuset Eventyrhuset læreplaner 2014-2015 Børnehuset Eventyrhuset læreplaner Egedal Kommune Arbejdet med de pædagogiske læreplaner er lovmæssigt fastlagt i dagtilbudsloven. Vi skal beskrive mål for børnenes læring indenfor følgende 6

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne.

Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne. Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne. Personlige kompetencer. - At styrke selvtillid og selvværd. - At barnet kan give udtryk for egne følelser og troen på sig selv - At børnene udviser empati

Læs mere

Sundhed, bevægelse og motorisk udvikling

Sundhed, bevægelse og motorisk udvikling Sundhed, bevægelse og motorisk udvikling Mål: Børnene skal have mulighed for at udfolde sig kropsligt og mærke glæden derved. -Børnene begynder i forskellige idrætsforeninger. -Vi oplever at børnene går

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

Læreplan for Abildgård børnehave

Læreplan for Abildgård børnehave Læreplan for Abildgård børnehave Ud fra et grundlæggende menneskesyn, at alle mennesker er unikke og værdifulde og set i forhold til det demokratiske samfund vi er en del af; må vores intention med opdragelse

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Bekendtgørelsen om pædagogiske læreplaner i daginstitutioner blev indført i august 2004. Det betyder, at vi i institutionen skal: Have mål for læring. Beskrive valg

Læs mere

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Grundlæggende værdier... 4 Læringssyn pædagogisk tilgang... 5 Barnets alsidige personlige udvikling... 6 Barnets alsidige personlige udvikling... 7 Sociale kompetencer...

Læs mere

Personlige kompetencer

Personlige kompetencer Personlige kompetencer At styrke og udvikle børnenes IT-kendskab. At lære at dele og vente på tur. METODER OG AKTIVITETER: Vi er opmærksomme på ikke kun at bruge IPad en som babysitter Vi sidder sammen

Læs mere