Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem"

Transkript

1 Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem Rudersdal kommune 2015

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Mål... 3 Indhold... 3 Ældrepolitik... 4 Bevilling af hjælp... 5 Valg af leverandør Krav til leverandøren Krav til borgeren Hvis hjælperen kommer til en lukket dør Visitation til personlig pleje og praktisk hjælp Bevilling af rehabiliteringsforløb Fleksibel hjemmehjælp Afløsning/aflastning Praktiske opgaver Rengøring, tøjvask, indkøb og mad Personlige opgaver Personlig pleje - Indtagelse af mad og drikke - Mobilitet - Deltagelse i sociale sammenhænge - Sikre struktur og sammenhæng i hverdagen Katalog over indsatsområder Indsatsområde: Rengøring Indsatsområde: Hjælp til klargøring af borgerens hjem ved benyttelse af selvkørende støvsugere Indsatsområde: Tøjvask Indsatsområde: Indkøb Indsatsområde: Mad Indsatsområde: Personlig hygiejne Indsatsområde: Delegeret grundlæggende sygepleje Indsatsområde: Indtagelse af mad og drikke Indsatsområde: Mobilitet Indsatsområde: Struktur og sammenhæng Indsatsområde: Deltage i sociale sammenhænge Indsatsområde: Rehabilitering udviklende indsats Indsatsområde: Indsats efter rehabiliteringsforløb Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder

3 Indledning I flg. Lov om social service 139 skal alle kommuner udarbejde informationsmateriale om kommunens serviceniveau med hensyn til hjælp i hjemmet. Formål At informere Rudersdal Kommunes borgere og deres pårørende om kommunens serviceniveau med hensyn til personlig og praktisk hjælp i hjemmet. At beskrive de krav og den kvalitet en godkendt leverandør skal leve op til, når der leveres hjælp til Rudersdal Kommunes borgere. At beskrive Rudersdal Kommunes serviceniveau, så visitatorerne bevilger den hjælp, borgerne har behov for, ud fra gældende lovgivning og kommunens serviceniveau. Mål At borgerne har realistiske forventninger til det serviceniveau som Rudersdal Kommune kan yde. At de godkendte leverandører kender kvalitetsstandarderne og dermed yder borgerne den bevilgede hjælp ud fra serviceniveauet. At borgere efter en individuel og konkret helhedsvurdering bevilges hjælp ud fra lovgivningen og Rudersdal Kommunes serviceniveau. Indhold Grundlaget for kvalitetsstandarderne er Lov om social service 139 og politiske beslutninger i Rudersdal Kommune. Kvalitetsstandarderne indeholder en beskrivelse af personlig og praktisk hjælp i hjemmet efter lov om social service 83. Standardernes beskrivelse er bygget op efter Fælles Sprog II. Fælles sprog II er en klassifikation udarbejdet af KL til dokumentation af afgørelser på det kommunale ældreområde. Ved hjælp af Fælles sprog II dokumenteres borgerens behov og den kommunale indsats, der iværksættes i relation til den enkelte borger. Fælles sprog II lægger vægt på direkte borger inddragelse, og fleksibilitet i forhold til de enkelte indsatser, som er samlet i pakker. I Rudersdal Kommune er det besluttet at beskrive serviceniveauet for 84 i Lov om social service med hensyn til afløsning og aflastning i hjemmet. Kvalitetsstandarden beskriver endvidere delegeret grundlæggende sygepleje jævnfør Sundhedslovens 138 vedrørende hjemmesygepleje. Herudover indeholder kvalitetsstandarden beskrivelse af visitation til hjælp i hjemmet, samt kvalitetsstandard for bevilling af rehabiliteringsforløb jf. 83 a. I kvalitetsstandarderne er valgt at bruge ordet borger, både når det drejer sig generelt om Rudersdal Kommunes borgere, og når det drejer sig om de borgere, der tildeles hjemmehjælp. Ordet hjælpere bruges bredt om alle medarbejdere hos leverandørerne uanset uddannelse. Hjemmesygeplejersker benævnes hjemmesygeplejersker. 3

4 Ældrepolitik Godkendt Ældrepolitik i Rudersdal Kommune Rudersdal Kommune tilbyder kommunens ældre en tryg tilværelse på egne betingelser og tager særlig hensyn til svage ældres behov. Kommunen tilbyder en individuel service og tager udgangspunkt i den enkelte ældres ønsker og behov. Kommunen yder en service, der understøtter kontinuitet og det, den ældre opfatter som livskvalitet i tilværelsen. Kommunen giver valgmuligheder og udviser fleksibilitet og åbenhed overfor alternative løsninger ved ydelsen af service indenfor område. Kommunens service tilrettelægges i dialog med den ældre, og gør det muligt for den ældre at få den størst mulige indflydelse på sin egen situation. Kommunens service ydes som en samordnet indsats og tager udgangspunkt i den ældres egne ressourcer. Kommunen yder en grundig information og sikrer, at ældre får generel indflydelse på tilrettelæggelse af servicen, og har et tæt samarbejde med Ældrerådet. Kommunen skaber rammer, der medvirker til at udbygge og etablere sociale netværk og naturlige kontaktflader mellem ældre og andre borgere. 4

5 Bevilling af hjælp Lovgrundlag: Lov om social service, 1 stk. 2. Formålet med hjælpen efter denne lov er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. Lov om social service, 1 stk. 3. Hjælpen efter denne lov bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie. Hjælpen tilrettelægges ud fra den enkelte persons behov og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte. Lov om social service 83. Kommunalbestyrelsen har pligt til at tilbyde 1) personlig hjælp og pleje 2) hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3) Madservice. Stk. 2. Tilbuddene efter stk. 1 gives til personer, som på grund af midlertidig eller varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver. Stk. 3. Forud for vurderingen af behovet for hjælp efter stk. 1 skal kommunalbestyrelsen vurdere, om et tilbud efter 83 a vil kunne forbedre personens funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjælp efter stk. 1. Stk. 4. Tilbud om hjælp efter stk. 1 skal bidrage dels til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder, dels til at afhjælpe væsentlige følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte individuelle mål for hjælp efter stk. 1 til den enkelte modtager af hjælpen. Hjælpen skal løbende tilpasses modtagerens behov. Stk. 6. I forbindelse med afslutning af et rehabiliteringsforløb efter 83 a skal kommunalbestyrelsen vurdere modtagerens behov for hjælp efter 83. Stk. 7. Tilbuddene efter stk. 1 kan ikke gives som generelle tilbud efter 79. Stk. 8. Kommunen skal ved tilrettelæggelsen af pleje og omsorg m.v. for en person med en demensdiagnose så vidt muligt respektere dennes vejledende tilkendegivelser for fremtiden med hensyn til bolig, pleje og omsorg (plejetestamenter). 83 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde et korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb til personer med nedsat funktionsevne, hvis rehabiliteringsforløbet vurderes at kunne forbedre personens funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjælp efter 83, stk. 1. Vurderingen skal være individuel og konkret og tage udgangspunkt i modtagerens ressourcer og behov. Stk. 2. Rehabiliteringsforløbet, jf. stk. 1, skal tilrettelægges og udføres helhedsorienteret og tværfagligt. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte individuelle mål for rehabiliteringsforløbet i samarbejde med den enkelte modtager af forløbet. 5

6 Stk. 3. De fastsatte mål og tidsrammen for rehabiliteringsforløbet skal indgå i en samlet beskrivelse af forløbet. Er der under rehabiliteringsforløbet behov for at ændre i målene, skal dette ske i samarbejde med modtageren. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde modtageren af et rehabiliteringsforløb den nødvendige hjælp og støtte under forløbet med henblik på at nå de fastsatte mål, jf. stk. 2. Hjælpen og støtten skal løbende tilpasses udviklingen i modtagerens funktionsevne. Hvis modtageren ikke gennemfører et rehabiliteringsforløb, skal kommunalbestyrelsen vurdere modtagerens behov for hjælp efter 83, jf. 83, stk. 6. Lov om social service 88 stk. 2. Afgørelsen træffes ved en individuel konkret vurdering. Sundhedslovens 138. Kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter lægehenvisning til personer med ophold i kommunen. Anmodning om hjælp: Borgeren, pårørende eller andre der har aftalt med borgeren at søge om hjælp på borgerens vegne, skal henvende sig til Bevillingsenheden i Administrationscenteret i Birkerød på tlf.nr Bevillingsenheden har telefontid: Mandag: Kl Tirsdag: Kl Onsdag: Kl Torsdag: Kl Fredag: Kl Ved akut behov for hjælp skal henvendelse rettes til Vagtcentralen i Rudersdal Kommune på tlf.nr , hvor der er døgnåbent. Hvem kan få hjælp: Visitation til hjemmehjælp: Baggrund for hjælp Fælles sprog II: Borgere der har en nedsat funktionsevne midlertidigt eller varigt. Borgerne kan alene få bevilget hjælp til opgaver, som de selv eller andre i deres husstand ikke kan udføre. Det forventes, at borgeren selv eller andre i husstanden deltager i den daglige husførelse, også selvom det er opgaver, de ikke tidligere har udført. Det vil dog være muligt kortvarigt - at få hjælp til oplæring. Hjælpen ydes alene til den eller de personer, der har fået hjælpen bevilget. Når en borger ansøger om hjemmehjælp, visiteres der til et korterevarende udrednings- og rehabiliteringsforløb. Visitator besøger efterfølgende borger og vurdere omfanget af hjemmepleje. En borger kan visiteres direkte til hjemmehjælp, hvis visitator vurderer, at et rehabiliteringsforløb vil være uhensigtsmæssig i forhold til borgerens samlede situation. Til at belyse borgerens ansøgning om hjælp, benytter visitator en funktionsvurdering baseret på Fælles sprog II. Fælles sprog II er udarbejdet af Kommunernes Landsforening 6

7 (KL) juli Fælles Sprog II er et sæt af klassifikationer, hvormed visitatorerne kan dokumentere kommunale afgørelser. I Fælles Sprog II dokumenteres borgernes behov og den kommunale indsats, der iværksættes i relation til den enkelte borger. Skematisk oversigt over Fælles sprog II A Borgerens Hverdagsliv (Deltagelse) Helhedsvurdering B1 Den faglige vurdering (Aktivitet) B2 Den tværfaglige journal (Kroppen) Mål D Det retningsgivende mål Afgørelse E Kataloget over indsatsområder Hvad oplever, ønsker og prioriterer borgeren? Konsekvenser af svækkelse, sygdom og handicap Årsager/fagligt beslutnings- og handlegrundlag Hvad skal være retningsgivende for leveringen af indsats? Hvad iværksættes i relation til den enkelte borger? Grundlaget for afgørelsen Mentale/fysiske funktioner C2 Personlige faktorer C1 Boligens indretning B3 Diagnoser Borgerne har (jfr. Serviceloven) krav på, at afgørelser træffes på baggrund af en individuel, konkret helhedsvurdering. Serviceloven anerkender herved, at svækkelse, sygdom og/eller handicap har forskellige konsekvenser for forskellige mennesker. I Fælles Sprog II er der lagt vægt på direkte brugerinddragelse og at understøtte borgernes retssikkerhed. Helhedsvurderingen kommer til udtryk i dokumentation af borgerens funktionsevne, som er et overordnet udtryk for, hvad borgeren kan. Helhedsvurderingen skal være retningsgivende for det mål, som visitator og borger beslutter i forhold til leveringen af indsatsen. Visitator skal på baggrund af helhedsvurdering, funktionsevne og mål for indsatsen træffe en afgørelse om, hvad der skal iværksættes af hjælp i relation til den enkelte borger. Afgørelserne er katalogiseret i Katalog over indsatsområder (side 35) Der er i kataloget beskrevet 10 indsatsområder i forhold til personlig pleje og praktisk hjælp. Fælles Sprog II beskriver 5 funktionsniveauer til at klassificere den enkelte borgers funktionsevne. Det er disse funktionsniveauer, som visitator anvender, når der skal træffes en afgørelse vedrørende hjælp til borgeren. Funktionsniveau 0: Ingen begrænsninger: Borgeren klarer sig selv. Der kan ikke bevilges hjælp. Funktionsniveau 1: Lette begrænsninger: Borgeren kan klare de fleste opgaver selv. Borgeren er den aktive part, og kan med let person-assistance udføre aktiviteten. Der vil være behov for støtte og vejledning, med henblik på at bevare eller genvinde evnen til selvstændigt at 7

8 tage vare på sig selv. Borgeren kan have et meget lille behov for støtte i relation til enkelte af indsatsområderne. Kan være alene i længere perioder. Funktionsniveau 2: Moderate begrænsninger: Borgeren er fortsat den aktive part, og kan under forudsætning af moderat personassistance udføre aktiviteten. Der vil være behov for støtte og vejledning, med henblik på, at borgeren fortsat kan medvirke til aktiviteter i dagligdagen. Funktionsniveau 3: Svære begrænsninger: Borgeren kan kun klare få opgaver selv, og har vanskeligt ved selvstændigt at tage initiativ til at klare opgaverne. Borgeren kan under forudsætning af omfattende personassistance udføre aktiviteten. Borgeren kan have et stort behov for motivation, støtte eller hjælp indenfor et eller flere af indsatsområderne. Funktionsniveau 4: Totale begrænsninger: Borgeren er ude af stand til at udføre aktiviteten, og har brug for fuldstændig personassistance for at tage vare på sig selv. Alle borgerne vil få en konkret, individuel vurdering. Borgeren passer ikke nødvendigvis lige til ét bestemt funktionsniveau, men kan godt beskrives som værende mellem 2 niveauer. Borgeren vil oftest have forskellige funktionsniveauer på de forskellige indsatsområder. Når alle indsatsområder er gennemgået i forhold til fastsættelse af funktionsniveauer, udfærdiger visitator helhedsvurderingen, og træffer en afgørelse. Rehabilitering: Når en borger søger om eller revisiteres til hjemmehjælp, kan borgeren henvises til et udrednings- og rehabiliteringsforløb. Rehabiliteringsforløbet tager udgangspunkt i den enkelte borgers ønsker og sigter samtidigt mod størst mulig selvstændighed i de konkrete aktiviteter, som borgeren har søgt hjælp til. Et rehabiliteringsforløb består af et 14 dages udredningsforløb og et efterfølgende korterevarende rehabiliteringsforløb, hvis det vurderes, at det er muligt at forbedre borgerens funktionsevne. Rehabiliteringen består overvejende af træning i dagliglivets aktiviteter og finder sted i hjemmet eller nærmiljøet. Rehabiliteringen udføres og koordineres af hjemmehjælper, assistent, sygeplejerske og en ergo eller fysioterapeut. I forløbet udarbejdes mål og handleplan i samarbejde med borger. Efter endt rehabiliteringsforløb vurderes borgeres behov for hjemmehjælp. Borgeren vil i givet fald få bevilget en kompenserende indsats, som understøtter borgerens optrænede færdigheder. Afbryder en borger et rehabiliteringsforløb, vurderes borgerens behov for hjælp på de foreliggende oplysninger om funktionsevnen. Kompenserende hjælp / indsats: Kompenserende hjælp/indsats bevilges overvejende som pakker med henblik på, at give borgeren og leverandøren større frihed/fleksibilitet i forhold til tilrettelæggelse og udførelse af 8

9 hjælpen. Pakken tildeles ud fra det funktionsniveau borgeren har ved visitationstidspunktet. Leverandøren kontakter Bevillingsenheden, hvis funktionsniveauet ændres. Indsatsens indhold: Indsatsens omfang: Den personlige og praktiske hjælp skal betragtes som hjælp til selvhjælp. Indsatsen sigter mod at fremme den enkeltes muligheder for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. Hjælpen skal gives og tilrettelægges i nært samarbejde med modtageren og støtte denne i at bevare eller genvinde et fysisk eller psykisk funktionsniveau eller afhjælpe sociale problemer. Den bevilgede hjælp ydes således, at borgeren og hjælperen samarbejder om tilrettelæggelse og udførelse af opgaverne, med borgeren som aktiv deltager i videst muligt omfang. Visitator beskriver formål med hjælpen. Leverandørens hjælpere aftaler samarbejdet med den enkelte borger herunder borgerens aktive deltagelse i opgaverne. For demente borgere skal leverandørens hjælpere i samarbejde med den demente og dennes evt. pårørende nedskrive, hvordan hjælpen bedst kan tilrettelægges og udføres, således at hukommelsen og den aktive deltagelse hos den demente stimuleres, samtidig med at udførelsen af hjælpen er genkendelig for den demente. Hjælperen, som kommer i hjemmet, vurderer løbende sammen med borgeren, om opgaverne kan tilrettelægges på anden måde end tidligere, om borgeren kan have gavn af hjælpemidler, eller andre tiltag kan gavne borgerens situation, således at borgeren stadig selv kan varetage opgaven helt eller delvist. Borgerens situation følges løbende af hjælperne med hensyn til, om borgeren bevarer, forbedrer eller genvinder sit funktionsniveau. Sker der ændringer i borgerens funktionsniveau, som har betydning for hjælpen, retter leverandøren eller borgeren henvendelse til Bevillingsenheden med henblik på at få ændret den bevilgede hjælp, så den passer til borgerens situation. Afgørelse: En borger, der har søgt om kompenserende hjælp, vil senest en uge efter besøg af visitator modtage en visitationsafgørelse indeholdende en oversigt over de bevilligede indsatser. 9

10 Valg af leverandør Lovgrundlag: Lov om social service: 91 Kommunalbestyrelsen skal skabe grundlag for, at modtagere af hjælp efter 83 kan vælge mellem to eller flere leverandører af denne hjælp, hvoraf den ene leverandør kan være kommunal. 94: En person, der er berettiget til hjælp eller støtte efter 83, kan vælge selv at udpege en privat person til at udføre opgaverne. 95, stk. 2: En person med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for personlig hjælp og pleje og for støtte til løsning af nødvendige praktiske opgaver i hjemmet i mere end 20 timer ugentligt, kan vælge at få udbetalt et kontant tilskud til hjælp, som den pågældende selv antager. Målgruppe: Valg af godkendt leverandør: Borgere der er bevilget personlig pleje og/eller praktisk hjælp efter Lov om social service 83. Borgeren kan vælge mellem den kommunale hjemmepleje i Rudersdal eller de private leverandører, som Rudersdal Kommune har indgået kontrakt med til at yde personlig pleje og/eller praktisk hjælp i hjemmet. Informationsmateriale om de godkendte leverandører udleveres af visitator, når borgeren bevilges hjælp. Materialet lægges i en samarbejdsbog, som udleveres til alle, der modtager hjælp til personlig pleje og/eller praktisk hjælp i hjemmet. Borgeren har mulighed for at vælge leverandør ved hjemmebesøget, når visitator har bevilget hjælp. Borgeren kan vælge at kontakte potentielle leverandører, før der vælges. Bevillingsenheden skal have besked om valg af leverandør senest 3 hverdage efter hjemmebesøget. Hvis borgeren ikke henvender sig inden 3 hverdage, er visitator forpligtet til at kontakte borgeren angående valg af leverandør, så det sikres, at hjælpen kommer i gang. Skift af leverandør: Ønsker en modtager af personlig pleje og/eller praktisk hjælp at skifte leverandør, skal henvendelse ske til Bevillingsenheden. Skift af leverandør til personlig pleje og/eller praktisk hjælp sker med et varsel på 5 hverdage. I særlige tilfælde kan der skiftes leverandør med kortere varsel. Madservice: Borgere der er bevilget madservice, kan vælge mellem de 10

11 leverandører, som Rudersdal Kommune har indgået kontrakt med. Valg af privat person som hjælper: Ønsker borgeren, at en privat person skal udføre de bevilgede opgaver, skal denne person henvende sig til Bevillingsenheden. Hvis Bevillingsenheden vurderer, at den pågældende person kan udføre de bevilgede opgaver, ansættes vedkommende i Rudersdal Kommune. Rudersdal Kommune indgår en kontrakt med den udpegede person, der beskriver, hvilke opgaver der skal udføres, betaling, samt pligt til at henvende sig til Bevillingsenheden ved ændringer m.m. Hjælp mere end 20 timer om ugen: Kommunen kan i særlige tilfælde beslutte at ansætte en ægtefælle eller nær pårørende til at varetage opgaverne, eller at hjælpen gives som et kontant tilskud, som den pågældende selv antager. Det er en betingelse for tilskud til ansættelse af hjælpere, at tilskudsmodtageren er i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne. 11

12 Krav til leverandøren Kontakt mellem leverandør og borger: Borgeren vil blive kontaktet af leverandøren senest 2 dage efter, at leverandøren har modtaget bestillingen på personlig pleje og/eller praktisk hjælp, for at aftale hvilken dag og hvilket tidspunkt, hjælpen går i gang. Er der bevilget daglig personlig pleje, kontakter leverandøren borgeren samme dag, som hjælpen er bestilt. Er borgeren indlagt, og har behov for daglig personlig pleje ved udskrivelsen, aftaler sygehuset og Bevillingsenheden, hvilken dag borgeren kan udskrives. Bevillingsenheden bestiller hjælpen, så den er klar, når borgeren udskrives. Frist for levering af hjælpen ses under de enkelte indsatsområder. Leverandørens samarbejde med borgeren: Leverandøren skal samarbejde med borgeren, således: At hjælpen udføres i samarbejde med borgeren. At hjælpen tilrettelægges under hensyntagen til borgerens ønsker, daglige rutiner og borgerens andre gøremål, således at borgerens livsstil og livssituation bevares bedst muligt. At hjælpen ydes på en måde, så borgeren er medinddraget, således at evnen til at klare sig selv bevares, forbedres eller genvindes bedst muligt. Borgeren skal have en kontaktperson, og antallet af hjælpere skal begrænses mest muligt. Utrygge borgere, der skal besøges af en ukendt hjælper, skal informeres telefonisk forinden. Krav til hjælperne: Det forventes: At hjælperen kan identificere sig. At hjælperen overholder regler for tavshedspligt. At hjælperen kan tilstrækkeligt mundtligt som skriftligt dansk til at samarbejde med borgeren og Rudersdal Kommune. At hjælperen kan inspirere borgeren til at deltage aktivt i at løse opgaverne i borgerens hjem. At hjælperen kan inspirere borgeren til om nødvendigt at gøre tingene på en anden måde, end borgeren tidligere har gjort, hvis det betyder, at borgeren kan bevare, forbedre eller genvinde sin evne til at klare sig selv. At hjælperen har en positiv holdning overfor borgeren og sit arbejde. At hjælperen har de faglige og personlige kvalifikationer, der kræves for at udføre opgaven. At hjælperen kender Rudersdal Kommunes kvalitetsstandarder. At hjælperen observerer og registrerer væsentlige afvigelser fra borgerens habituelle tilstand. At hjælperen skriver i samarbejdsbogen efter gældende retningslinjer. 12

13 Hvis borgeren ikke selv kan handle relevant på væsentlige ændringer i vedkommendes tilstand, indberetter hjælperen forholdene til nærmeste overordnede, der sørger for, at borgeren efter individuel og konkret vurdering bliver tilset af relevant sundhedsuddannet personale, der evt. kontakter relevante samarbejdspartnere. Supervision: Har leverandørens hjælpere behov for supervision af sygeplejerske i forhold til at yde pleje hos borgeren, rettes henvendelse til hjemmesygeplejerskerne i Rudersdal Hjemmepleje. Privat ansatte hjælpere, der udfører pleje hos borgere, kan også få supervision af hjemmesygeplejersker fra Rudersdal Hjemmepleje. Mål med indsatsen: Det er målet: At hjælpen leveres i overensstemmelse med den skriftlige afgørelse, som Rudersdal Kommune har sendt til borgeren jfr. Lov om social service 90. At borgeren altid har den nødvendige hjælp. Hjælpen skal løbende justeres både ved forbedring i og forværring af borgerens evne til at klare sig selv, Derfor skal leverandøren meddele Bevillingsenheden om ændringer i borgerens situation, som betyder, at hjælpen skal justeres. At leverandøren lever op til kvalitetsmålene, der er beskrevet for praktisk hjælp og/eller personlig pleje. At leverandøren leverer hjælp til de borgere, der vælger leverandøren. At leverandøren udfører en arbejdsplads-vurdering af borgerens hjem. At leverandøren lever op til arbejdsmiljølovgivningen. 13

14 Krav til borgeren Samarbejde med leverandøren: For at leverandøren kan yde borgeren hjælp, skal borgeren være til stede i eget hjem, mens hjælpen udføres. Hvis borgeren undtagelsesvis ikke kan være hjemme den aftalte dag, kontaktes leverandøren med henblik på muligheden for at ændre aftalen. Meddeler borgeren leverandøren, at vedkommende ikke er hjemme mindre end 24 timer før aftalt hjælp, kan borgeren ikke forvente at få en erstatningshjælp. Meddelelse ved bortrejse og indlæggelse: Hvis borgeren er væk hjemmefra i en længere periode, eller indlægges borgeren på sygehus, kontaktes Bevillingsenheden, som efterfølgende kontakter alle borgerens leverandører. Ved hjemkomst og udskrivelse kontaktes Bevillingsenheden igen, så leverandørerne kan få besked om at genoptage hjælpen til borgeren. Er borgeren væk ganske kortvarigt, kontakter borgeren selv den eller de leverandører, der bliver berørt. Samarbejde med hjælperen: Det forventes, at borgeren hjælper med opgaverne, i det omfang borgeren er i stand til at deltage. Det forventes, at borgeren samarbejder med hjælperne om tilrettelæggelse af hjælpen. Borgeren må ikke ryge, når medarbejderen er til stede i hjemmet. Hjemmet som arbejdsplads: Borgeren er ansvarlig for, at hjemmet er en sikker arbejdsplads for hjælperne. Borgeren skal derfor efterkomme krav, der stilles til indretning af arbejdspladsen og arbejdsredskaberne. Arbejdsredskaberne skal være velfungerende og leve op til instrukser fra arbejdsmiljølovgivningen. Rengøringsmidler skal være miljøvenlige og ingen rengøringsmidler må være mærket med et orange faremærke. Husdyr må ikke være til gene for hjælperne. Boligen skal have udvendigt lys, så hjælperne kan orientere sig ved ankomst. Adgangsforholdene til boligen skal være forsvarlige, hvilket bl.a. betyder, at borgeren har ansvar for at snerydning og glatførebekæmpelse finder sted. Leverandøren kan efter individuel konkret vurdering være behjælpelig med at koordinere ovenstående. 14

15 Hvis hjælperen kommer til en lukket dør Ansvar: Det er som hovedregel leverandørens ansvar at sørge for at komme i kontakt med borgeren eller finde ud af, hvad der er sket og ved behov yde den fornødne hjælp. Når det er nødvendigt at benytte låsesmed for at komme ind i borgerens hjem, betales regningen af borgeren. Leverandører af hjælp: Lukker borgeren ikke op, når hjælperen kommer for at yde borgeren hjælp, foretages følgende: Leverandøren ringer til borgeren. Leverandøren ringer til borgerens kontaktpersoner. Leverandøren er i hvert enkelt tilfælde ansvarlig for at vurdere borgerens situation, og ud fra denne viden vurdere, hvad der skal gøres. Nedenstående er minimum af, hvad der skal gøres. For borgere der får hjælp 1 x ugentlig eller sjældnere og uden kendt risiko for helbredsmæssige problemer: Leverandøren venter 1 time og forsøger igen at kontakte borgeren og/eller dennes kontaktpersoner. Leverandøren retter henvendelse til evt. andre leverandører hos borgeren for at høre, om der er kendskab til nogen problemer. Er det uden resultat, kontaktes regionens sygehuse for at høre om borgeren er indlagt. Hvis det er uden resultat, forsøges borgeren igen kontaktet efter 2 timer og igen om eftermiddagen. Hvis det er uden resultat afventes, og borgeren forsøges kontaktet igen næste morgen. Hvis det er uden resultat rekvireres en låsesmed, og leverandøren går med politi ind i borgerens hjem. For borgere der får hjælp 2 x ugentligt eller hyppigere. Leverandøren venter 1 time og forsøger igen at kontakte borgeren og/eller dennes kontaktpersoner. Leverandøren retter henvendelse til evt. andre leverandører hos borgeren for at høre, om der er kendskab til nogen problemer. Regionens sygehuse kontaktes for at høre, om borgeren er indlagt. Hvis det er uden resultat rekvireres en låsesmed, og leverandøren går med politi ind i borgerens hjem. For borgere, der gentagne gange ikke har overholdt en aftale: Leverandøren vurderer individuelt, som beskrevet ovenfor. 15

16 Visitation til personlig pleje og praktisk hjælp Indsatsens lovgrundlag: Afgørelsen træffes med udgangspunkt i Lov om social service: 88: Kommunen behandler anmodninger om hjælp efter 83 ved en konkret, individuel vurdering af behovet for hjælp til de opgaver, som modtageren ikke selv kan udføre. 89: Borgeren modtager en oversigt over de indsatser vedkommende er bevilget. Indsatsens kvalitetsmål: At foretage en ensartet vurdering af borgernes funktionsevne og behov med udgangspunkt i gældende lovgivning, Rudersdal Kommunes kvalitetsstandarder og Fælles Sprog II. Ved ansøgning om personlig pleje skal borgeren visiteres inden 3 hverdage. Ved akut behov for pleje foretager hjemmesygeplejerskerne en første vurdering, yder den nødvendige pleje, og orienterer visitator. Visitator visiterer og bevilger efterfølgende, hvis der er et behov for hjælp udover den akutte fase. Ved ansøgning om indkøbsordning skal borgeren visiteres inden 5 hverdage. Ved ansøgning om tøjvask eller rengøring skal borgeren visiteres inden 10 hverdage. Ved anmodning om sygehuskonference aftales konference hurtigst muligt. Dog tidligst dagen efter anmodning, så det sikres, at borgeren kan have bisiddere med og senest 3 dage efter anmodning. Det er en forudsætning, at borgeren er tæt på at være udskrivningsklar. Konferencer vedr. terminal pleje afholdes hurtigst muligt med deltagelse af hjemmesygeplejerske. Ved anmodning om konference på Rudersdal Kommunes plejehjem/midlertidige pladser aftales møde senest 3 dage efter anmodning. Formålet er at afklare borgerens fremtid eller aftale hjælp i hjemmet ved udskrivelse fra plejehjem/aflastningssted. At bevilget hjælp bestilles dagen efter, den er bevilget. At borgeren senest en uge efter bevillingen har en oversigt over de bevilligede indsatser. At antallet af klager er under 5 %. Alle klager over visitationen mundtlige som skriftlige registreres. 16

17 Indsatsens målgruppe: Mål med indsatsen: Enhver borger uanset alder, der opholder sig i Rudersdal Kommune, som midlertidigt eller varigt har nedsat funktionsevne, og ønsker at søge om hjælp i hjemmet. At foretage en konkret individuel helhedsvurdering af borgerens/husstandens samlede ressourcer og behov for hjælp sammen med borgeren og evt. bisiddere At borgeren får en oversigt over de bevilligede indsatser og har forstået formålet med hjælpen. At afslag gives skriftligt med begrundelse og information om klagemuligheder. At der udarbejde en serviceafgørelse i dialog med borgeren, hvis der kan bevilges hjælp. At borgeren informeres om evt. andre muligheder til afhjælpning af borgerens situation. At der foretages en faglig velfunderet dokumentation som grundlag for afgørelsen. At borgeren sikres et grundlag for at vælge leverandør. Indsatsens omfang: Når en visitator kommer på besøg, kan borgeren have pårørende eller andre som bisiddere ved besøget. Borgeren kan efter ønske rette henvendelse til Ældre Sagen eller andre organisationer og få en bisidder stillet til rådighed derfra. Hvis visitator vurderer, at der er behov for en bisidder, sørger visitator for dette i samarbejde med borgeren. Ved behov for ændringer af en allerede bevilget hjælp, aftales et fornyet hjemmebesøg. Er borgerens situation velkendt for visitator, kan mindre ændringer evt. aftales telefonisk. Konferencer på Regionens sygehuse: Er borgeren indlagt, og har vedkommende behov for daglig hjælp (som ikke er bevilget) ved udskrivelse, kontakter sygehuset Bevillingsenheden, og aftaler den forventede hjælp ved udskrivelsen. Hospitalet sender en elektronisk plejeforløbsplan og ved behov aftales en konference. Ved konferencen deltager borgeren, evt. pårørende eller andre, borgeren ønsker, skal være til stede samt personale fra afdelingen og koordinerende sygeplejerske fra Rudersdal Kommune. Ved konferencen aftales, hvilken hjælp der skal være parat ved udskrivelsen. Indsatsens indhold: Ved hjemmebesøg og hospitalskonferencer tages udgangspunkt i: Borgerens opfattelse og beskrivelse af egen helbredssituation og dagligdag. Pårørendes og personales beskrivelse af borgerens situation. Hvilken behandling borgeren får, og evt. er blevet tilbudt. Indsatsområder i henhold til Fælles sprog II: Hvilke hjælpemidler borgeren har. Hvilken træning borgeren har fået eller får. 17

18 Borgerens bolig i forhold til den aktuelle situation. Borgerens funktionsevne og behov for hjælp beskrives. Sammen med borgeren aftales mål for hjælpen, således at borgerens evne til at klare sig selv bevares, forbedres eller genvindes. Dette noteres af visitator/koordinerende sygeplejerske. Besøget afsluttes så vidt muligt med en samlet konklusion og en besvarelse af borgerens ansøgning. Kan ansøgningen ikke besvares ved hjemmebesøget, besvares den hurtigst muligt efterfølgende. Efter hjemmebesøg/hospitalskonference udarbejdes dokumentation om borgerens situation. Den valgte leverandør kontaktes, og visitator/koordinerende sygeplejerske giver relevante oplysninger samt besked om vejledende tid. Den vejledende tid registreres til brug for opfølgning. Det sikres via orientering fra leverandøren, at hjælpen kommer rettidigt i gang. Vejledende tid: Særlige forhold: Redskaber/arbejdspladsvurdering: Den vejledende tid for et hjemmebesøg eller en hospitalskonference til visitation af en borger er 1 time. Ved visitation af et ægtepar vejledende tid 1½ time. Visitator er omfattet af reglerne om tavshedspligt. Visitator indhenter samtykke, for at kunne give relevante oplysninger, der har betydning for borgerens hjælp, videre til den valgte leverandør. Visitator udleverer en samarbejdsbog, som skal ligge hos borgeren, så længe vedkommende modtager hjælp. Borgeren skal sætte visitationsafgørelsen eller en kopi ind i aftalebogen. Hvis borgeren ikke har fået sat visitationsafgørelsen ind, hjælper leverandørens hjælpere. Visitator udleverer informationsmateriale om alle godkendte leverandører. Faglige og menneskelige ressourcer: Ydelsen leveres af fagpersonale ansat som visitatorer. Personalet er uddannede sygeplejersker, ergoterapeuter og fysioterapeuter, eller har anden relevant sundhedsfaglig uddannelse. Personalet har: Erfaring fra primær og sekundær sundhedssektor. Kendskab til lovgivning indenfor social- og sundhedsområdet. Så vidt muligt efteruddannelse i visitation. Grundigt kendskab til kvalitetsstandarderne. Grundigt kendskab til Rudersdal Kommunes øvrige tilbud. 18

19 Bevilling af rehabiliteringsforløb Indsatsens lovgrundlag: Lov om social service 83 a: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde et korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb til personer med nedsat funktionsevne, hvis rehabiliteringsforløbet vurderes at kunne forbedre personens funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjælp efter 83, stk. 1. Vurderingen skal være individuel og konkret og tage udgangspunkt i modtagerens ressourcer og behov. Indsatsens målgruppe: Målet med indsatsen: Borgere, som ansøger om eller allerede modtager hjemmehjælp, som vurderes at kunne opnå forbedret funktionsevne ved et rehabilteringsforløb og derved mindske behovet for hjælp. At foretage en individuel og konkret vurdering med udgangspunkt i borgerens ressourcer og behov. At foretage en faglig velfunderet dokumentation som grundlag for afgørelsen. At borgeren får en skriftligt afgørelse, og har forstået begrundelsen for bevilling eller afslag på bevilling. At informere om klagemuligheder. At informere borgeren om evt. andre muligheder til afhjælpning af borgerens situation. Indsatsens indhold: Rehabiliteringsforløbet tilrettelægges og udføres helhedsorienteret og tværfagligt. Terapeuterne i Rehabiliteringsteamet fastsætter individuelle mål for forløbet i samarbejde med den enkelte borger. De fastsatte mål og tidsrammen for rehabiliteringsforløbet indgår i en samlet beskrivelse (handleplan)af forløbet. Er der under rehabiliteringsforløbet behov for at ændre i målene, sker dette i et samarbejde med borgeren. Handleplanen justeres løbende af teamet. Borgren bevilges den nødvendige hjælp og støtte efter 83 under rehabiliteringsforløbet, såfremt det vurderes, at borgeren ikke vil blive i stand til selv at varetage den opgave, der er bevilget et rehabiliteringsforløb til. Hjælpen og støtten tilpasses løbende udviklingen i modtagerens funktionsevne. Hvis borgeren ikke gennemfører et rehabiliteringsforløb, vurderes borgerens behov for hjælp efter 83, jf. 83, stk. 6. Rehabilteringsforløbet er kortvarigt og varer som udgangspunkt 8 12 uger, men kan forlænges af visitator. Redskaber: I omsorgssystemet dokumenteres rehabilteringsarbejdet og borgerens mål i en rehabiliteringsplan, som også ligger i borgerens samarbejdsbog i hjemmet. 19

20 Fleksibel hjemmehjælp Indsatsens lovgrundlag: Lov om social service 94 a: Borgere, der modtager praktisk hjælp eller personlig pleje efter servicelovens 83, kan vælge hel eller delvis anden hjælp eller pleje end den, visitator har truffet afgørelse om. En tilkendt ydelse, der fravælges, kan ikke efterfølgende kræves leveret. Indsatsens målgruppe: Målet med indsatsen: Borgere, der er bevilget personlig pleje eller praktisk hjælp efter Lov om social service 83. At borgerne får mulighed for - i større omfang - at kunne få individualiseret hjælpen svarende til et helt aktuelt behov, uden at Bevillingsenheden skal re-visitere og træffe ny afgørelse. Det er stadig kommunen, der har det overordnede ansvar for, at borgeren modtager den nødvendige praktiske hjælp og personlige pleje. Indsatsens omfang: Borgeren kan bytte hele den aftalte hjælp eller dele af hjælpen. Det er muligt at bytte både den personlige pleje og den praktiske hjælp. Hvis borgeren ønsker at bytte mellem praktisk hjælp og personlig pleje forudsættes det, at borgeren i forvejen er visiteret til begge dele. Borgeren kan ikke spare tid sammen eller opspare opgaver. Fravælges den samme ydelse 3 gange i træk, giver det anledning til re-visitation. Leverandøren kontakter Bevillingsenheden efter at have orienteret borgeren. Indsatsens indhold: Vejledende tid: Redskaber/arbejdspladsvurdering: Mulige bytteydelser kan f.eks. være: Gåture Omsorgssamtaler Foranstaltninger i forbindelse med højtider, f.eks. fødselsdage, jul osv. Rengøringsopgaver, der ikke er omfattet af den almindelige kvalitetsstandard for rengøring, f.eks. rulning af duge, pudsning af sølvtøj, vask af gardiner. Personlig pleje, f.eks. at sætte hår. Den opgave borgeren ønsker løst i stedet for det aftalte, skal foregå indenfor den tidsramme, der er afsat til den bevilgede hjælp. Den ydelse borgeren ønsker at bytte til, skal kunne ske arbejdsmiljømæssigt forsvarligt. Alle leverede ydelser dokumenteres via EOJ telefoner eller i borgerens samarbejdsbog - også fleksibel hjælp. Det 20

21 dokumenteres, hvad der byttes imellem. Faglige og menneskelige ressourcer: Borgerens hjælper skal - ud fra et socialfagligt hensyn - vurdere, om det er forsvarligt for borgeren at fravælge den tildelte hjælp. Hvis hjælperen skønner, at det ikke er forsvarligt at bytte, skal borgeren have den visiterede hjælp. Er hjælperen i tvivl, kontakter hjælperen sin overordnede. Hjælperen har mulighed for at sige nej til at yde en anden ydelse, såfremt vedkommende ikke har de fornødne kvalifikationer til at udføre den ændrede hjælp. Det skal være arbejdsmiljømæssigt forsvarligt for hjælperen at yde den ønskede hjælp. 21

22 Afløsning/aflastning Indsatsens lovgrundlag: Lov om social service 84: Kommunen sørger for tilbud om afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Indsatsens målgruppe: Pårørende, der plejer og passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Afløsning kan bevilges i hjemmet, når en borger ikke kan være alene, og ikke kan benytte dag-, nat-, eller døgnophold. Ved pleje af borgere i deres sidste tid, vil der skulle tages særskilt stilling til bevilling af afløsning, da det skal vurderes i forhold til evt. andre bevillinger af hjælp i hjemmet f.eks. plejeorlov. Mål med indsatsen: At de pårørende får afløsning og aflastning, så de har mulighed for at vedblive med at varetage pleje og pasning af deres pårørende. Indsatsens omfang: Afløsning og aflastning gives som hovedregel i form af dag -, nat -, eller døgnophold i daghjem eller plejebolig/aflastningsinstitution. Hvis disse tilbud er bevilget ydes som hovedregel ikke afløsning eller aflastning i hjemmet. Hvis borgeren ikke kan benytte dag-, nat-, eller døgnophold, kan der i særlige tilfælde bevilges afløsning, så den pårørende kan få en pause eller evt. købe ind. Hvis der ydes hjælp til andre opgaver i hjemmet f.eks. rengøring, vil den tid hjælperen er i hjemmet til at yde rengøring, blive medtænkt som afløsning af den pårørende. Afløsning, hvor der er behov for en hjælper i hjemmet, ydes som hovedregel 1 gang om ugen og kun om dagen. Aflastning kan ydes, når en pårørende yder en daglig pleje og pasning f.eks. varetager al personlig hygiejne for sin pårørende. Aflastning ydes i form af hjælp til praktiske opgaver i hjemmet f.eks. rengøring. Indsatsens indhold: Afløsning kan foregå samtidig med varetagelse af en praktisk opgave. Foregår afløsning som samvær med borgeren aftales indholdet mellem hjælper og borger/pårørende. Kan bestå af højtlæsning eller andet, som borgeren sætter pris på. Aflastning i form af varetagelse af en praktisk opgave - f.eks. rengøring. Ydelsens omfang vil svare til beskrivelsen af rengøring under praktiske opgaver i indsatsområderne. 22

23 Indsatsen omfatter ikke: Vejledende tid: Hjælp til varetagelse af praktiske opgaver så som indkøb, tøjvask, og madlavning er ikke omfattet, da det svarer til, at medlemmer i en familie hjælper, og tager vare på hinanden. Hvis der er visiteret aflastning i form af praktisk hjælp, er den vejledende tid svarende til den visiterede ydelse. Dette er beskrevet under det konkrete indsatsområde. Som hovedregel visiteres 2 timer hver 2. uge. Afløsning, som hovedregel max. 2 timer om ugen. Den vejledende tid svarer til den tid, den pårørende har behov for at være væk fra hjemmet. I særlige tilfælde, hvor en borger ikke kan være alene, og ægtefællen har arbejde, kan der ydes daglig hjælp, hvis dagog nattilbud ikke dækker behovet. Indsatsens relation til andre indsatser: Redskaber/arbejdspladsvurdering: Ydelsen kan gives i sammenhæng med andre ydelser, så den tid, den pårørende har afløsning, forlænges. Det skal altid vurderes, om det er muligt at give et dag-, eller nattilbud i stedet for afløsning. Det vurderes, om besøgsvenner evt. kan varetage afløsning i hjemmet. For demente borgere har Ældre Sagen nogle få frivillige demensaflastere, der har gennemgået et særligt kursus. Ved praktisk hjælp er der samme krav til arbejdspladsen, som beskrevet under det enkelte indsatsområde. 23

24 Praktiske opgaver Rengøring, tøjvask, indkøb og mad Indsatsens lovgrundlag: Lov om social service 83: 2) Kommunalbestyrelsen har pligt til at tilbyde hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet til personer, der på grund af midlertidig eller varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, ikke selv kan udføre disse opgaver. Indsatsens målgruppe: Enhver borger, uanset alder, der opholder sig i Rudersdal Kommune og som efter en individuel helhedsvurdering, skønnes at have behov for hjælp eller støtte til rengøring, tøjvask, indkøb eller mad. Det vurderes, om der er tale om en fysisk funktionsnedsættelse, som kan afhjælpes ved at benytte andre arbejdsredskaber, andre arbejdsstillinger, hjemmerehabilitering (aktiv hver dag) eller evt. hjælpemidler. Det vurderes sammen med borgeren om indsatser vedrørende indkøbsordning, rengøring, tøjvask eller mad evt. kan tilrettelægges på anden måde end tidligere, således at borgeren stadig selv kan varetage opgaven helt eller delvist. Hvilke behov dækker indsatsen: Bemærkninger: Indsatsens kvalitetsmål: Rengøring Tøjvask Indkøbsordning Mad Alle borgere vurderes individuelt. Med udgangspunkt i borgerens ressourcer og behov udarbejdes en helhedsvurdering, der munder ud i en individuel afgørelse, som beskriver hvilke opgaver, den enkelte borger er bevilget hjælp til. Nedenstående beskrivelse af ydelser er det politisk besluttede serviceniveau i Rudersdal Kommune. Indkøbsordning sættes i gang senest 5 hverdage efter bevilling og valg af leverandør. Rengøring og tøjvask sættes i gang senest 10 hverdage efter bevilling og valg af leverandør. Der aftales en fast dag og et fast tidspunkt. Aftalen skrives i samarbejdsbogen. Ved flytning af en planlagt hjælp tilbydes erstatningshjælp indenfor 5 hverdage. Når helligdage falder på hverdage, skal borgeren tilbydes erstatningshjælp. Er det nødvendigt at flytte den planlagte dag for indkøbsordning, sikrer leverandøren sig, at borgeren ikke mangler fødevarer. Hjælperen møder til aftalt tidspunkt +/- 30 min., ellers kontakter leverandøren borgeren. 24

25 Der tilknyttes en fast hjælper, som primærperson til borgeren/hjemmet. Primærpersonen har ansvar for, at hjælpen til borgeren leveres som bevilget, og hjælpen justeres, hvis der sker ændringer. Har tillige ansvar for, at der er udarbejdet en handle-/plejeplan og samarbejdsbogen er ført. Det tilstræbes, at primærpersonen er den, der hyppigst løser opgaver for borgeren. Udover den/de faste hjælpere tilstræbes, at der kommer så få forskellige hjælpere i hjemmet som muligt. 25

26 Personlige opgaver Personlig pleje - Indtagelse af mad og drikke - Mobilitet - Deltagelse i sociale sammenhænge - Sikre struktur og sammenhæng i hverdagen Indsatsen lovgrundlag: Lov om social service 83: Kommunalbestyrelsen har pligt til at tilbyde personlig hjælp og pleje til personer, som pga. midlertidig eller varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, ikke selv kan udføre disse opgaver. Indsatsens målgruppe: Enhver borger - uanset alder - der opholder sig i Rudersdal Kommune, og som efter en individuel og konkret helhedsvurdering skønnes at have behov for hjælp eller støtte til personlige opgaver. Det vurderes, om der er tale om en fysisk funktionsnedsættelse, som kan afhjælpes ved at benytte andre arbejdsredskaber, andre arbejdsstillinger, hjemmerehabilitering (aktiv hver dag) eller evt. hjælpemidler. Hvilke behov dækker indsatsen: Bemærkninger: Indsatsens kvalitetsmål: Personlig pleje Indtagelse af mad/drikke Mobilitet Deltage i sociale sammenhænge Struktur og sammenhæng Alle borgere vurderes individuelt. Med udgangspunkt i borgerens ressourcer og behov udarbejdes en helhedsvurdering, der munder ud i en individuel afgørelse, der beskriver, hvilke opgaver den enkelte borger er bevilget hjælp til. Nedenstående beskrivelse af ydelser er det politisk besluttede serviceniveau i Rudersdal Kommune. Daglig personlig pleje sættes i gang dagen efter bevilling og bestilling hos den valgte leverandør, med mindre andet er aftalt. Personlig pleje, som ikke ydes dagligt, sættes i gang senest 3 hverdage efter bevilling og valg af leverandør. At hjælpen sættes i gang med det samme ved akut behov for pleje. Der aftales en fast dag og et fast tidspunkt. Aftalen skrives i samarbejdsbogen. Den aftalte dag for personlig pleje kan kun ændres efter aftale med borgeren. Hjælperen møder til aftalt tidspunkt +/- 30 min., ellers kontakter leverandøren borgeren. Der tilknyttes en fast hjælper, som primærperson til borgeren/hjemmet. Primærpersonen har ansvar for, at hjælpen til borgeren leveres som bevilget, og hjælpen justeres, hvis der sker ændringer. Har tillige ansvar for, at der er udarbejdet en handle-/plejeplan, og at samarbejdsbogen er ført. Det tilstræbes, at primærpersonen er den, der hyppigst løser opgaver for borgeren. 26

27 Udover den/de faste hjælpere tilstræbes, at der kommer så få forskellige hjælpere i hjemmet som muligt. Hos demente og psykisk syge borgere ønskes, for at skabe kontinuitet i plejen, at ydelserne varetages af højst 2-3 medarbejdere, hvoraf den ene er primærpersonen. 27

28 Katalog over indsatsområder 28

29 Indsatsområde: Rengøring Målgruppe: Borgere, der vurderes svarende til funktionsniveau 1: Borgeren er den aktive part, og kan med let personassistance udføre aktiviteten. Borgere, der vurderes svarende til funktionsniveau 2: Borgeren er den aktive part og kan under forudsætning af moderat personassistance udføre aktiviteten. Borgere, der vurderes svarende til funktionsniveau 3: Borgeren deltager og kan under forudsætning af omfattende personassistance udføre aktiviteten. Borgere, der vurderes svarende til funktionsniveau 4: Borgeren er ude af stand til at udføre aktiviteten og har brug for fuldstændig personassistance. Mål med indsatsen: At hjælp til rengøring sigter mod at fremme den enkeltes muligheder for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. At hjælp til rengøring bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie. At hjælp til rengøring tilrettelægges ud fra den enkeltes behov og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte. At sikre /udføre rengøring i borgerens hjem. At borgeren har mulighed for aktivt at deltage Kriterier for tildeling af indsatsen: Borgeren har en nedsat funktionsevne midlertidigt eller varigt. Borgeren kan kun få bevilget hjælp til opgaver, som denne eller andre i husstanden ikke kan udføre. Det forventes, at borgeren selv eller andre i husstanden deltager i den daglige husførelse, også selvom det er opgaver, de ikke tidligere har udført. Det vil dog være muligt kortvarigt at få hjælp til oplæring. Hjælpen ydes kun til den eller de personer, som har fået hjælpen bevilget. Indhold: Rengøring kan bestå af: Oplæring og vejledning Støvsugning/ fejning og gulvvask i ét opholdsrum, ét køkken, ét soveværelse, én gang/entre og ét badeværelse Støvaftørring i opholdsrum, soveværelse og gang / entre, herunder fjerne spindelvæv gøres med (støve)kost med skaft. Aftørring af køkkenbord og rengøre køkkenvask. Aftørring i køleskab, evt. skabslåger under køkkenbord og ved affaldsspanden/posen Rengøre håndvask og toilet i badeværelse. Aftørre bruseniche/badekar, spejl og hylder. Øvrige opgaver: Oprydning, bære affald ud, lufte ud. Efter konkret og individuel vurdering, kan der ydes hjælp til at: Vande blomster. Rengøring af hjælpemidler. 29

30 Rengøring af køleskab Renholde/afkalke kaffemaskine/ elkedel. Sengetøjsskift Støvsugning af møbler Afvaskning af køkkenbord, vask, komfur og mikroovn Bære aviser og flasker ud. Afrimning af fryser Afvaskning af døre/karme Afvaskning af køkkenlåger Afvaskning af gulvpaneler Afkalkning af vandhaner Hjælp til borgere med funktionsniveau 1: Borgeren er den aktive part, og kan med let personassistance udføre rengøringen. Der kan være behov for hjælp til: Gulvvask - kan evt. klares fælles med hjælper. Rengøring af toilet ind - og udvendigt. Periodisk indsats: Støvsugning af karme, hjørner og møbler hver 4. uge samt evt. tømning af selvkørende støvsuger. Der kan bevilges en enkeltydelse: hjælp til klargøring af hjemmet, hvis borgeren skal støvsuge med selvkørende støvsuger. Hjælp til borgere med funktionsniveau 2: Borgeren er fortsat den aktive part, men skal have moderat personassistance for at udføre rengøring. Der kan være behov for hjælp til: Lettere rengøring, der dækker støvsugning og gulvvask, hjælp til at rengøre bruseniche og toilet. Vejledning, støtte og opmuntring til at deltage i opgaver. Periodiske indsatser: Støvsugning af karme, hjørner og møbler hver 4. uge. Sengetøjsskift hver 14. dag. Rengøring af hjælpemidler hver 2. uge Hjælp til borgere med funktionsniveau 3: Borgeren er deltagende, men skal have omfattende personassistance for at udføre rengøring. Der kan være behov for hjælp til: Almindelig rengøring, der indeholder følgende ydelser: støvsugning, gulvvask, støvaftørring og rengøring af badeværelse. Borgere der kognitivt og psykisk ikke magter at varetage rengøring, guides, støttes og vejledes, så borgeren inddrages mest muligt aktiv i planlægning og udførelse af rengøringen Borgere, der fysisk ikke kan klare rengøring, kan stadig medinddrages omkring udførelsen af opgaven Periodiske indsatser: Støvsugning af møbler hver 4. uge. Sengetøjsskift hver 14 dag. Rengøring af hjælpemidler hver 2 uge. Rengøring af køleskab hver 12 uge. Afvask af køkkenbord/vask hver 2 uge. Afvask af mikroovn/komfur hver 2 uge. Afvask af døre/karme hver 12 uge. Afvask af køkkenlåger hver 12 uge. Afvask af gulvpaneler hver 12 uge. Bære aviser og flasker ud hver 2 uge. Hjælp til borgere med funktionsniveau 4: Borgeren er ude af stand til at udføre rengøring eller ude af stand til at tage initiativ til rengøring. Der kan være behov for hjælp til: 30

Kvalitetsstandarder for personlig hjælp og pleje og praktiske opgaver i eget hjem

Kvalitetsstandarder for personlig hjælp og pleje og praktiske opgaver i eget hjem Kvalitetsstandarder for personlig hjælp og pleje og praktiske opgaver i eget hjem Rudersdal kommune 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formålet med kvalitetsstandarderne:... 3 Mål:... 3 Indhold...

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 21/8-2013 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje og

Læs mere

Nyttig viden om ældreområdet

Nyttig viden om ældreområdet Nyttig viden om ældreområdet Nyttig viden om Ældreområdet Indholdsfortegnelse Forord... 3 Byrådets visioner for ældreområdet... 3 Overordnet målsætning... 4 Hvem kan få hjælp?... 4 Formål... 4 Hvad kan

Læs mere

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr.

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 2 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 1/1 2011 Jr. nr.: 2006/04953 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Serviceinformation. Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83

Serviceinformation. Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83 Serviceinformation Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83 Hvad er Personlig og praktisk hjælp og hvem kan få? Personlig og praktisk hjælp er for dig, der er bosiddende i Lolland Kommune,

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016 Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for personlig pleje i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016.

Læs mere

83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde personlig hjælp og pleje, og hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet.

83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde personlig hjælp og pleje, og hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Kvalitetsstandard - Lov om social service 83 Personlig hjælp til borgere i eget hjem og ældrebolig Praktisk hjælp til borgere i eget hjem og ældrebolig Lovgrundlag 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp Information om hjemmehjælp Marts 2012 Social- og Sundhedsforvaltningen 1 Indledning Denne pjece er for dig, der ønsker at søge - eller modtager hjemmehjælp i Herlev Kommune. Du finder information om, hvordan

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Mål for ældreområdet

Læs mere

Kvalitetsstandard: Spise og drikke

Kvalitetsstandard: Spise og drikke Kvalitetsstandard: Spise og drikke 2015 Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 og 87. Hvilke behov dækker ydelsen Støtte/hjælp/ rehabilitering til udførelse af de aktiviteter som borgeren midlertidigt

Læs mere

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83.

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen skal

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2014 PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker hjælpen Hvad er formålet med hjælpen Hjælp og støtte

Læs mere

PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION

PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION 1 2 TRYGHED FLEKSIBILITET ÅBENHED RESPEKT LIVSKVALITET PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP MÅL Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves

Læs mere

Målgruppen er alle borgere i Norddjurs Kommune, der:

Målgruppen er alle borgere i Norddjurs Kommune, der: Kvalitetsstandard: Personlig og praktisk hjælp Målgruppe Målgruppen er alle borgere i Norddjurs Kommune, der: ikke selv kan udføre personlig pleje og praktiske gøremål i hjemmet efter et rehabiliteringsforløb

Læs mere

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD TRÆNING LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Første skoledag 0 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015 Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015 Hvad er personlig pleje? Personlig pleje er hjælp til personlig hygiejne, påklædning og måltider. Personlig pleje er for eksempel at blive vasket eller komme i bad

Læs mere

Ydelses- og plejepakkebeskrivelse

Ydelses- og plejepakkebeskrivelse Ydelses- og plejepakkebeskrivelse for Personlig pleje 2015 FORORD... 3 AKTIV HVERDAG... 3 PLEJEPAKKER... 3 PLEJEPAKKE - DAG 1... 4 PLEJEPAKKE - DAG 2... 5 PLEJEPAKKE - DAG 3... 6 PLEJEPAKKE - DAG 4...

Læs mere

Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem

Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2016 Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Hjælpen tilrettelægges

Læs mere

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Godkendt i Byrådet den 15. december 2015 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.36.00-P23-1-15

Læs mere

Kvalitetsstandard: Personlig pleje

Kvalitetsstandard: Personlig pleje Kvalitetsstandard: Personlig pleje 2013 Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 og 87 Hvilke behov dækker ydelsen Støtte/hjælp/guidning til udførelse af de aktiviteter som borgeren midlertidigt eller

Læs mere

Servicelovens 83,stk. 1, 83a, stk. 4 eller Sundhedsloven 138

Servicelovens 83,stk. 1, 83a, stk. 4 eller Sundhedsloven 138 Kvalitetsstandard Nødkald Servicelovens 83,stk. 1, 83a, stk. 4 eller Sundhedsloven 138 Lovgrundlag SEL 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje, 2) hjælp eller støtte til nødvendige

Læs mere

Serviceinformation Til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje

Serviceinformation Til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje Serviceinformation Til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje Indhold Målsætning for hjemmeboende...1 Hvordan søger du om hjælp?...2 Hvad omfatter tilbuddene?...2 Journalføring...3 Visitationsbesøg...3

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand i Odense Kommune Senest revideret 23.01.2017 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand i Odense Kommune (gælder både i eget hjem og på plejecenter) Emne Indhold Lovgrundlag Servicelovens 83, stk. 1 Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Servicelovens 85 paragraffens ordlyd Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Thisted Kommunes servicetilbud til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje omfatter:

Thisted Kommunes servicetilbud til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje omfatter: Målsætning for hjemmeboende med behov for hjælp og pleje. Målet er at fremme den enkelte brugers muligheder for at opleve størst mulig grad af trivsel og livskvalitet ved: At hjælpe hjemmeboende brugere

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt af Socialudvalget den 7. maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. GRUNDLAG... 1

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Vedligeholdelsestræning og genoptræning

Vedligeholdelsestræning og genoptræning Vedligeholdelsestræning og genoptræning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandard Godkendt af Byrådet den 18. december 2008 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1. Overordnede rammer 1. Formål

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 24 Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2016 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

SERVICEDEKLARATION Tilrettet 201107 Personlig hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver

SERVICEDEKLARATION Tilrettet 201107 Personlig hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver SERVICEDEKLARATION Tilrettet 201107 Personlig hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver Formål: Formålet med ydelsen er at sikre den nødvendige "Personlige hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand i Odense Kommune (gælder både i eget hjem og på plejecenter)

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand i Odense Kommune (gælder både i eget hjem og på plejecenter) Senest revideret 05.06. 2019 Emne Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand i Odense Kommune (gælder både i eget hjem og på plejecenter) Indhold Lovgrundlag Servicelovens 83, stk. 1 Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Genoptræning og vedligeholdende træning efter lov om Social Service & Genoptræning efter Sundhedsloven Godkendt i Socialudvalget den 4. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2013 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Rehabiliteringsforløb i BLIV

Rehabiliteringsforløb i BLIV KVALITETSSTANDARD FOR Rehabiliteringsforløb i BLIV (bedre liv i eget hjem) 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service 83a. Målgruppe Borgere der på grund af væsentlige følger af nedsat fysisk,

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 26. februar 2013 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.1 RENGØRING GRUNDPAKKE, R1-pakke Hvem kan få hjælp Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver

Læs mere

Kvalitetsstandard Visitation

Kvalitetsstandard Visitation Indhold 1.0 Lovgrundlag...2 2.0 Formål...2 3.0 Hvordan søges om hjælp og støtte?...2 3.1 Sagsbehandlingstid...2 3.2 Hvordan behandles ansøgningen?...3 3.3 Revurdering...3 4.0 Målgruppe Hvem kan få hjælp?...3

Læs mere

Kvalitetsstandard Visitation

Kvalitetsstandard Visitation Kvalitetsstandard Visitation Fanø Kommune Indhold Forord...2 1.0 Lovgrundlag...3 2.0 Formål...3 3.0 Hvordan søges om hjælp og støtte?...3 3.1 Sagsbehandlingstid...4 3.2 Hvordan behandles ansøgningen?...4

Læs mere

Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2016

Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2016 Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2016 Hvad er palliative tilbud? Palliation betyder lindring. Denne kvalitetsstandard indeholder en beskrivelse af de lindrende, og praktiske tilbud til den alvorligt

Læs mere

Træningsområdet kvalitetsstandarder m.v. genoptræning rehabilitering bassintræning

Træningsområdet kvalitetsstandarder m.v. genoptræning rehabilitering bassintræning Træningscenter Øst og Vest Træningsområdet kvalitetsstandarder m.v. genoptræning rehabilitering bassintræning 1/15 Genoptræning efter Sundhedsloven 140 Hvad er ydelsens lovgrundlag? Sundhedsloven Sundhedsloven

Læs mere

Furesø Kommune Sundheds- og Ældreafdelingen Kvalitetsstandard for Sygepleje. Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune

Furesø Kommune Sundheds- og Ældreafdelingen Kvalitetsstandard for Sygepleje. Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune 1 20-01-2014 Indhold Hvad er hjemmesygepleje?... 3 Hvad er formålet?... 3 Servicemål for Hjemmesygeplejen i Furesø Kommune?... 3 Hvordan henvises borgere

Læs mere

Visitator foretager en konkret, individuel vurdering af den enkelte borgers behov for hjælp. Tildeling sker på basis af følgende kriterier:

Visitator foretager en konkret, individuel vurdering af den enkelte borgers behov for hjælp. Tildeling sker på basis af følgende kriterier: Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15. december 2015 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.2.4 Struktur, D-pakke Hvem kan få hjælp? Borgere med kognitive funktionsnedsættelser f. eks. på

Læs mere

Håndbog for medarbejdere i den kommunale hjemmepleje

Håndbog for medarbejdere i den kommunale hjemmepleje Håndbog for medarbejdere i den kommunale hjemmepleje. Håndbogen er udarbejdet af Center for Organisation, Sundhedsog Omsorgsforvaltningen, Sjællandsgade 40, 2200 København N Juni 2011 2 Kære medarbejder

Læs mere

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Visitation i henhold til. Lov om social service 88

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Visitation i henhold til. Lov om social service 88 Ældreområdet Kvalitetsstandard Visitation i henhold til Lov om social service 88 01/September 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning.. 3 2. Forudsætning for at kunne modtage hjælp... 3 3. Visitation..5

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Aktiv hver dag. Træning i hjemmet

Aktiv hver dag. Træning i hjemmet Aktiv hver dag Træning i hjemmet Rudersdal Kommune ønsker, du kan leve livet på dine egne betingelser så længe som muligt. I denne pjece kan du læse om, hvordan du med hjælp fra Aktiv hver dag måske igen

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring. tøjvask indkøb

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring. tøjvask indkøb Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring tøjvask indkøb Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring Hvad er s lovgrundlag Hvilket behov dækker Hvad er formålet med indgår i Servicelovens 83 Behovet

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2012 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2016 Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Godkendt af kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den 9. december 2015 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg efter servicelovens 83

Psykisk pleje og omsorg efter servicelovens 83 Psykisk pleje og omsorg efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne kvalitetsstandard beskriver Sønderborg Kommunes serviceniveau for psykisk pleje og omsorg

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Side 1 af 7

Kvalitetsstandarder. Side 1 af 7 Kvalitetsstandarder Bilag: G Side 1 af 7 Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om Social Service 83 Hvilken ydelse er omfattet? Praktisk hjælp Hvad er formålet med ydelsen? Hjælpen gives med det formål at

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp 2016 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard for pleje og omsorg... 4 Kvalitetsstandard for aflastning/afløsning... 6 Kvalitetsstandard for praktisk

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2013 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Rengøring

Kvalitetsstandarder for Rengøring Bilag: Kvalitetsstandard for rengøring 2016: Kvalitetsstandarder for Rengøring Målgruppe Borgere, som er ude af stand til at varetage opgaver i forbindelse med rengøring på grund af nedsat fysisk eller

Læs mere

Kvalitetsstandard: Skærmede boliger

Kvalitetsstandard: Skærmede boliger 2013 Kvalitetsstandard: Skærmede boliger Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 192. Lov om Almene Boliger 5,stk.2. Hvilke behov dækker ydelsen Skærmet bolig kan bevilges af kommunens visitator til

Læs mere

Bilag 2 anerkender ansvar livskvalitet nærvær respekt

Bilag 2 anerkender ansvar livskvalitet nærvær respekt Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder, som giver dig information om den hjælp, du kan få

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning Indhold Indledning... 1 Om kvalitetsstandarder... 1 Omsorgsområdets værdier og målsætning... 2 Hvornår kan man få hjælp?... 2 Hvordan får man hjælp og støtte?... 2 Hvordan vurderes behovet for hjælp og

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Vejledning nr. 9 af 15-2-2011. Social og Handicap

Vejledning nr. 9 af 15-2-2011. Social og Handicap Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Servicelovens 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Visitation Sagsbehandlingstid Målgruppe Sundhed & Omsorgs Kvalitetsmål Social og Handicap

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed 2/14 Indhold FORORD... 4 PRAKTISKE INFORMATIONER... 5 GENERELLE INFORMATIONER... 7 FORMÅLET... 7 VISIONEN... 7 VURDERING AF DINE BEHOV... 7 KLAGEMULIGHEDER...

Læs mere

Personlig pleje. Ydelsestype Personlig pleje (1) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83

Personlig pleje. Ydelsestype Personlig pleje (1) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83 Ydelsestype (1) Ydelsens Serviceloven 83 hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten (Serviceloven

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er formålet

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold

Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 25.05.2016. Servicelovens 95 Lovgrundlag Stk. 1 Hvis kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til

Læs mere

Visitation til personlig og praktisk hjælp

Visitation til personlig og praktisk hjælp Visitation til personlig og praktisk hjælp Visitation til personlig og praktisk hjælp Formål med hjælpen Hjælpen skal medvirke til at øge din livskvalitet og muligheden for, at du igen kan klare dig selv.

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 4 201

PRAKTISK HJÆLP 4 201 2014 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem er berettiget til Man kan få hjælp eller støtte

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2016

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2016 Kvalitetsstandarder Kalundborg Kommune 2016 Godkendt i KB den 30. marts 2016 Visioner og mål Målgruppen for kvalitetsstandarderne er alle borgere over 18 år i Kalundborg Kommune med behov for hjælp, men

Læs mere

KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88

KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88 1 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. Indledning... 3 2. Forudsætning

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE UDKAST Kvalitetsstandarder for hjemmeboende ældre 2008

TILBUD TIL ÆLDRE UDKAST Kvalitetsstandarder for hjemmeboende ældre 2008 TILBUD TIL ÆLDRE UDKAST Kvalitetsstandarder for hjemmeboende ældre 2008 Indhold Indhold Forord...3 Mål og værdier Mål for ældreområdet...4 Principper for indsatsen...4 Formål med tilbuddene...4 Generel

Læs mere

Bilag 1 - Kvalitetsstandard Generel Information 2015

Bilag 1 - Kvalitetsstandard Generel Information 2015 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder for personlig pleje, praktisk hjælp og madservice. De giver dig information om den hjælp, du kan få og beskriver det politisk fastsatte serviceniveau,

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2013

Overordnet kvalitetsstandard 2013 Overordnet kvalitetsstandard 2013 Skive Kommune Myndighedsafdelingen 1 Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Kvalitetsstandard for sygepleje

Kvalitetsstandard for sygepleje SYGEPLEJE 2014 Kvalitetsstandard for sygepleje Hvad er ydelsens grundlag Visitationskriterier Sundhedsloven 138. Bevilling af hjemmesygeplejerske i henhold til: Lovgrundlagsanvisningerne Jammerbugt Kommunes

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Skanderborg Kommune 1 Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte 85... 4 Kvalitetsstandard - Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 96... 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

information Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Madservice Kvalitetsstandarder Generel information

information Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Madservice Kvalitetsstandarder Generel information xgenerel information x Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Madservice Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Rehabiliteringsforløbet...

Læs mere

Kvalitetsstandarder Ældreområdet 2015

Kvalitetsstandarder Ældreområdet 2015 Kvalitetsstandarder Ældreområdet 2015 1 Indhold 1. Hvad er kvalitetsstandarder på ældreområdet?... 3 2. Mariagerfjord Kommune overordnede målsætninger for Sundhed og Ældre.... 4 3. Implementeringen af

Læs mere

Hjælp i hjemmet og andre ydelser på ældre- og sundhedsområdet

Hjælp i hjemmet og andre ydelser på ældre- og sundhedsområdet Servicedeklaration 2015 Hjælp i hjemmet og andre ydelser på ældre- og sundhedsområdet Indhold 1. Forord 3 2. Næstved Kommunes ældrepolitik 3 3. Næstved Kommunes vision og værdigrundlag 3 4. Hjælp til selvhjælp

Læs mere

Krav til leverandør af personlig og praktisk hjælp i Norddjurs Kommune

Krav til leverandør af personlig og praktisk hjælp i Norddjurs Kommune Krav til leverandør af personlig og praktisk hjælp i Norddjurs Kommune Januar 2016 1. Ydelser som leverandøren kan søge godkendelse til: Praktisk hjælp i dagtimerne på hverdage Personlig pleje. Leverandøren

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Rehabiliteringsforløb Servicelovens 83a

KVALITETSSTANDARD Rehabiliteringsforløb Servicelovens 83a KVALITETSSTANDARD Rehabiliteringsforløb Servicelovens 83a LOVGRUNDLAG FORMÅL 83 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde et korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb til personer med nedsat funktionsevne,

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker hjælpen Man kan få hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Hvad er formålet

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 104. Daghjem for demente

Kvalitetsstandard. Serviceloven 104. Daghjem for demente Kvalitetsstandard Serviceloven 104 Daghjem for demente Godkendt i Byrådet den 29. januar 2013 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder

Læs mere

Om kvalitetsstandarder generelt

Om kvalitetsstandarder generelt Om kvalitetsstandarder generelt Her findes serviceinformation til kommunens borgere om den hjælp eller støtte, de kan forvente fra ældreområdet. Kvalitetsstandarderne har til formål: At synliggøre kommunens

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker. Personlig hjælp og pleje. 3. Formålet med hjælpen

1. Hjælpens lovgrundlag. 71 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker. Personlig hjælp og pleje. 3. Formålet med hjælpen 1. Hjælpens lovgrundlag 71 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Personlig hjælp og pleje 3. Formålet med hjælpen Med udgangspunkt i borgerens ressourcer og behov ydes hjælpen for

Læs mere

Hjælp til personlig pleje udføres ud fra de gældende hygiejniske principper. Der kan kun visiteres én type centerpakke pr. bruger.

Hjælp til personlig pleje udføres ud fra de gældende hygiejniske principper. Der kan kun visiteres én type centerpakke pr. bruger. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15. december 2015 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.2.3 CENTERPAKKER, C-pakker Hvem kan få hjælp? Der ydes hjælp efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Kvalitetsstandard Bostøtte Serviceloven 85

Kvalitetsstandard Bostøtte Serviceloven 85 Kvalitetsstandard Bostøtte Serviceloven 85 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2. Hvilket behov dækker indsatsen 3. Hvad er formålet med indsatsen 4. Hvem kan modtage indsatsen, og hvilke kriterier indgår

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med 3. Hvilke aktiviteter indgår i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Frit valg mellem kommunal og privat hjemmehjælp

Frit valg mellem kommunal og privat hjemmehjælp Tid til hjemmehjælp Frit valg mellem kommunal og privat hjemmehjælp Hvis du oplever, at du har fået behov for hjælp til praktiske gøremål og personlig pleje, kan du få bevilget hjemmehjælp gennem kommunens

Læs mere