Delårsrapport for kvartal 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014"

Transkript

1 Delårsrapport for kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: * Fax: * CVR-nr.: Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15

2 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 11/2014, resumé... side 3 Hoved- og nøgletal for AO-koncernen... side 4 Ledelsesberetning... side 5-8 Ledelsespåtegning... side 9 Resultat- og totalindkomstopgørelse... side 10 Balance pr. 30. september... side Egenkapitalopgørelse... side 13 Pengestrømsopgørelse... side 14 Noter... side 15 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 2/15

3 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september Resumé AO s resultat før skat for perioden blev 66,2 mio. kr., hvilket er 24,3 mio. kr. lavere end i samme periode Resultat før skat i 3. kvartal 2014 blev 30,9 mio. kr., hvilket er 4,5 mio. kr. lavere end sidste år. Koncernomsætningen i perioden blev 1.645,8 mio. kr. mod 1.701,7 mio. kr. i samme periode 2013, svarende til et fald på 55,9 mio. kr. eller 3,3 %. Omsætningen i 3. kvartal 2014 blev 569,5 mio. kr., hvilket er 15,9 mio. kr. eller 2,7 % lavere end sidste år. Tilbagegangen i omsætningen kan primært henføres til et faldende marked samt et fortsat fravalg af tabsgivende projektordrer. Bruttoresultatet i perioden blev 479,1 mio. kr. mod 510,2 mio. kr. i samme periode 2013, svarende til et fald på 31,1 mio. kr. Bruttomarginen er realiseret til 29,1 %, hvilket er 0,9 procentpoint lavere end sidste år. Bruttoresultatet i 3. kvartal 2014 blev 163,6 mio. kr., hvilket er 12,4 mio. kr. lavere end sidste år. Bruttomarginen blev 28,7 %, hvilket er 1,4 procentpoint lavere end sidste år. Periodens resultat af primær drift (EBIT) blev 68,4 mio. kr., svarende til en overskudsgrad på 4,2 %, mod 91,8 mio. kr. og 5,4 % sidste år. EBIT blev i 3. kvartal 2014 på 31,6 mio. kr. svarende til en overskudsgrad på 5,6 %, mod 35,9 mio. kr. og 6,1 % sidste år. Koncernens samlede aktiver pr. 30. september 2014 udgjorde 1.488,7 mio. kr., hvilket er 87,0 mio. kr. højere end sidste år. Stigningen kan henføres til igangværende byggeri af nyt pallehøjlager samt renovering af centrallageret i Albertslund. Pengestrøm fra driftsaktiviteten blev 44,8 mio. kr., hvilket, som følge af periodisering af leverandørgæld, er 38,2 mio. kr. lavere end resultat efter skat tillagt afskrivninger. I forhold til sidste år er pengestrømmen 57,7 mio. kr. højere. Hovedpunkter Ny e-handelsplatform, som er kåret til markedets bedste af EPI-server, er implementeret på AO.dk. Faldende marked samt skærpet konkurrence påvirker resultatet i nedadgående retning. Byggeriet af nyt fuldautomatisk pallehøjlager til paller forløber efter planen. Forventninger til året Resultat før skat for 2014 forventes at blive i den øvre ende af tidligere udmeldt interval på 75 til 100 mio. kr. Albertslund, den 21. november 2014 Niels A. Johansen Adm. direktør Henrik T. Krabbe Drifts- og finansdirektør Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 3/15

4 Hoved- og nøgletal for AO-Koncernen (Alle beløb er i hele mio. kr.) Hovedtal kvartal kvartal 3. kvartal 3. kvartal Året Nettoomsætning 1.645, ,7 569,5 585, ,7 Bruttoresultat 479,1 510,2 163,6 176,0 691,1 Resultat af primær drift (EBIT) 68,4 91,8 31,6 35,9 127,1 Finansielle poster, netto (2,2) (1,3) (0,7) (0,5) (1,9) Resultat før skat (EBT) 66,2 90,5 30,9 35,4 125,2 Skat af periodens resultat (16,5) (18,3) (7,5) (8,6) (26,6) Periodens resultat 49,7 72,2 23,4 26,8 98,6 Langfristede aktiver 834,0 686,4 834,0 686,4 721,7 Kortfristede aktiver 654,7 715,3 654,7 715,3 709,5 Aktiver i alt 1.488, , , , ,3 Aktiekapital 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 Egenkapital 912,8 838,1 912,8 838,1 863,0 Langfristede forpligtelser 198,4 197,9 198,4 197,9 199,7 Kortfristede forpligtelser 377,5 365,8 377,5 365,8 368,5 Gennemsnitligt antal medarbejdere Pengestrøm fra driftsaktivitet 44,8 (12,9) 23,3 (88,6) 165,0 Pengestrøm fra investeringsaktivitet (146,2) (79,4) (111,5) (44,6) (126,1) Heraf investering i materielle aktiver (131,4) (64,7) (99,9) (40,4) (109,5) Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 48,9 82,1 49,0 82,3 (2,4) Pengestrøm i alt (52,5) (10,2) (39,2) (50,9) 36,6 Nøgletal Bruttomargin 29,1% 30,0% 28,7% 30,1% 29,9% Overskudsgrad 4,2% 5,4% 5,6% 6,1% 5,5% Afkastningsgrad 4,7% 6,8% 2,2% 2,7% 9,4% Egenkapitalforrentning 5,6% 9,0% 2,6% 3,3% 12,1% Soliditetsgrad 61,3% 59,8% 61,3% 59,8% 60,3% Indre værdi Børskurs ultimo Resultat pr. aktie (EPS Basic), kr Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D), kr Resultat og udvandet resultat pr. aktie er beregnet i overensstemmelse med IAS. Øvrige nøgletal er beregnet efter Finansanalytikerforeningens "Anbefalinger og Nøgletal 2010". Nøgletal er beregnet på baggrund af de respektive perioder. I talopstillinger anvendes parentes om negative resultater og fradragsposter. Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 4/15

5 Ledelsesberetning Koncernregnskabet omfatter Brødrene A & O Johansen A/S samt de 100 % ejede datterselskaber AO Invest A/S, AO Sverige AB i Sverige og Vaga Tehnika Eesti OÜ i Estland. Periodens aktiviteter Koncernomsætningen for perioden 1. januar til 30. september 2014 blev 1.645,8 mio. kr. mod 1.701,7 mio. kr. i samme periode 2013, svarende til en nedgang på 55,9 mio. kr. eller 3,3 %. Faldet kan dels henføres til Danmark, hvor der opleves et vigende marked samt skærpet konkurrence, dels til udlandet, hvor EUprojekter i Estland er udskudt, og ledelsen i AO Sverige AB er reorganiseret. Ovenstående har også været gældende i 3. kvartal 2014, hvor omsætningen på 569,5 mio. kr. blev 15,9 mio. kr. eller 2,7 % lavere end sidste år. Periodens bruttoresultat blev 479,1 mio. kr. mod 510,2 mio. kr. i Bruttomarginen er faldet med 0,9 procentpoint til 29,1 % på grund af skærpet konkurrence i både Danmark og udlandet. I 3. kvartal 2014 blev bruttoresultatet på 163,6 mio. kr. mod 176,0 mio. kr. i Bruttomarginen på 28,7 % blev 1,4 procentpoint lavere end i 3. kvartal De samlede driftsomkostninger for perioden blev 410,7 mio. kr., hvilket er 7,7 mio. kr. eller 1,8 % lavere end realiseret i samme periode sidste år. I 3. kvartal 2014 blev de samlede driftsomkostninger på 132,0 mio. kr., hvilket er 8,1 mio. kr. eller 5,8 % lavere end i 3. kvartal Eksterne omkostninger på 143,4 mio. kr. er i perioden faldet med 12,7 mio. kr. som følge af gennemførte besparelser. De i 2. kvartal gennemførte besparelser har også givet effekt i 3. kvartal 2014, hvor de eksterne omkostninger på 46,3 mio. kr. var 5,0 mio. kr. lavere end sidste år. Personaleomkostninger på 230,1 mio. kr. er i perioden faldet med 1,5 mio. kr. Personaleomkostningerne i 3. kvartal 2014 på 73,6 mio. kr. var 4,2 mio. kr. lavere end sidste år som følge af gennemførte personalereduktioner. Af- og nedskrivninger blev i perioden på 33,3 mio. kr. og er dermed øget med 6,8 mio. kr. på grund af større andel af egne butikker samt øgede software-afskrivninger i forbindelse med Movex-opgraderingen og ny e-handelsplatform på AO.dk. I Andre driftsomkostninger indgår tab på tilgodehavender med 3,9 mio. kr., hvilket er på niveau med samme periode i Periodens resultat af primær drift (EBIT) blev 68,4 mio. kr., hvilket udgør 4,2 % af omsætningen. I forhold til samme periode sidste år er EBIT 23,4 mio. kr. lavere, og overskudsgraden er faldet med 1,2 procentpoint. Resultatafvigelsen kan henføres til lavere bruttoresultat som følge af både lavere omsætning og lavere bruttomargin. I 3. kvartal blev EBIT på 31,6 mio. kr. eller 5,6 % af omsætningen, hvilket er 4,3 mio. kr. lavere end i 3. kvartal Afvigelsen kan henføres til lavere bruttoresultat modsvaret af omkostningsbesparelser. De finansielle poster, netto, blev for perioden en omkostning på 2,2 mio. kr. mod 1,3 mio. kr. i De øgede finansielle omkostninger kan henføres til øget træk på koncernens kreditter som følge af igangværende investering i pallehøjlager, renovering af centrallageret samt den øgede andel af egne butikker. Koncernen opnåede i kvartal 2014 et resultat før skat på 66,2 mio. kr. Resultatet er 24,3 mio. kr. lavere end for samme periode sidste år. I 3. kvartal 2014 blev resultat før skat på 30,9 mio. kr., hvilket er 4,5 mio. kr. lavere end i 3. kvartal sidste år. Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 5/15

6 Skat er afsat i henhold til gældende skattesatser i de områder, hvor koncernen opererer, svarende til en gennemsnitlig skattesats på ca. 25 %. Periodens resultat efter skat blev 49,7 mio. kr. mod 72,2 mio. kr. i kvartal I 3. kvartal 2014 blev resultat efter skat 23,4 mio. kr. mod 26,8 mio. kr. i 3. kvartal Koncernens samlede aktiver pr. 30. september 2014 udgjorde 1.488,7 mio. kr., hvilket er 87,0 mio. kr. højere end på samme tid sidste år. Forøgelsen i aktiverne kan henføres til langfristede aktiver på 834,0 mio. kr., som er øget med 147,6 mio. kr. grundet investering i nye butikker samt igangværende renovering og udbygning af centrallageret i Albertslund, hvorved værdien af Grunde og bygninger på 522,7 mio. kr. er øget med 96,6 mio. kr. Den igangværende investering i nyt pallehøjlager har medført, at Driftsmateriel og inventar på 152,7 mio. kr. er øget med 57,4 mio. kr. Kortfristede aktiver på 654,7 mio. kr. er faldet med 60,6 mio. kr. primært som følge af lavere kundetilgodehavender med 42,3 mio. kr. Egenkapitalen på 912,8 mio. kr., svarende til en soliditetsgrad på 61,3 %, er 74,7 mio. kr. højere end sidste år. Leverandørgælden på 260,8 mio. kr. er 36,0 mio. kr. højere end sidste år. Gæld til kreditinstitutter på 219,3 mio. kr. er nedbragt med 36,6 mio. kr. i forhold til sidste år. Øvrige gældsposter er stort set på samme niveau som sidste år. Pengestrøm fra driftsaktiviteten i perioden blev på 44,8 mio. kr., efter betaling af selskabsskatter med 5,8 mio. kr., hvilket er 57,7 mio. kr. højere end i samme periode sidste år primært som følge af lavere driftskapital. Nettoinvesteringerne i perioden udgjorde 146,2 mio. kr. mod 79,4 mio. kr. i samme periode sidste år. Størstedelen af investeringerne kan henføres til investering i nye butikker, renovering af centrallageret i Albertslund samt igangværende investering i nyt pallehøjlager. Der resterer ca. 50 mio. kr. af den planlagte investering i pallehøjlageret. Pengestrøm fra drifts- og investeringsaktivitet var i kvartal negativ med 101,4 mio. kr. Derudover er der trukket 47,9 mio. kr. på koncernens kreditfaciliteter, og der er solgt egne aktier for 1,1 mio. kr. i forbindelse med indløsning af tidligere medarbejders optionsprogram. Herved er koncernens likvide beholdning i perioden faldet med 52,5 mio. kr. og udgør 2,3 mio. kr. Væsentlige risici Som omtalt i årsrapporten for 2013, under afsnittet Interne kontroller og risikostyring, vurderer selskabet løbende de væsentligste risici knyttet til selskabets aktiviteter. Foruden de i årsrapporten omtalte risici er koncernen følsom over for den almindelige udvikling i dansk og svensk økonomi samt konjunkturerne i disse landes byggesektor. Incitamentsprogram Igangværende incitamentsprogram er i overensstemmelse med de på generalforsamlingen af 22. marts 2012 godkendte retningslinjer for incitamentsprogrammer. Retningslinjerne fremgår i sin helhed på selskabets hjemmeside Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 6/15

7 I perioden er optionsprogram for en tidligere medarbejder blevet udnyttet, hvorfor der er solgt stk. aktier til 1,1 mio. kr. I det igangværende incitamentsprogram er der således i alt tildelt stk. aktieoptioner, hvoraf stk. er modnet pr. 30. september Selskabets beholdning af egne aktier udgjorde pr. 30. september 2014 i alt stk. Der er i 3. kvartal ikke tildelt optioner eller køb/solgt andre egne aktier end beskrevet ovenfor. Fremtidsudsigter Markedet for 2014 er fortsat vigende med en skærpet konkurrence, hvilket presser bruttomarginen i nedadgående retning. Resultat før skat for 2014 forventes at blive i den øvre ende af tidligere udmeldt interval på 75 til 100 mio. kr. Begivenheder efter delårsperiodens udløb Der er ikke indtruffet væsentlige begivenheder efter periodens udløb. Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 7/15

8 Finanskalender 2015 Finanskalender for 2015 offentliggøres i december Udsendte selskabsmeddelelser i 2014 Meddelelse nr. 1 Årsrapport februar 2014 Meddelelse nr. 2 Indkaldelse til ordinær generalforsamling 24. februar 2014 Meddelelse nr. 3 Revideret finanskalender for februar 2014 Meddelelse nr. 4 Valg af medarbejderrepræsentanter til Brødrene A & O Johansen A/S bestyrelse 17. marts 2014 Meddelelse nr. 5 Forløb af ordinær generalforsamling 21. marts 2014 Meddelelse nr. 6 Vedtægter 21. marts 2014 Meddelelse nr. 7 Delårsrapport for 1. kvartal maj 2014 Meddelelse nr. 8 Delårsrapport for 1. halvår august 2014 Meddelelse nr. 9 Insideres handler 15. september 2014 Meddelelse nr. 10 Organisationsændring i AO Sverige AB 13. oktober 2014 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 8/15

9 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2014 for Brødrene A & O Johansen A/S. Delårsrapporten, der ikke er revideret eller reviewet af selskabets revisor, aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at delårsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2014 samt resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar 30. september Det er endvidere ledelsens opfattelse, at beretningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og for koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. Albertslund, den 21. november 2014 Direktion Niels A. Johansen Adm. direktør Henrik T. Krabbe Drifts- og finansdirektør Bestyrelse Henning Dyremose Formand Michael Kjær Næstformand René Alberg Erik Holm Leif Hummel Carsten Jensen Niels A. Johansen Preben Damgaard Nielsen Kontaktpersoner: Niels A. Johansen/Henrik T. Krabbe Telefon: Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 9/15

10 Resultat- og totalindkomstopgørelse kvartal kvartal 3. kvartal 3. kvartal Året (Alle beløb er i hele kr.) Note: Nettoomsætning Vareforbrug ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Bruttoavance Andre driftsindtægter Bruttoresultat Eksterne omkostninger ( ) ( ) (46.296) (51.332) ( ) Personaleomkostninger ( ) ( ) (73.566) (77.788) ( ) Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle aktiver (33.295) (26.523) (11.006) (9.552) (36.955) Andre driftsomkostninger (3.915) (4.216) (1.079) (1.461) (6.042) Driftsomkostninger i alt ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle indtægter Finansielle omkostninger (4.132) (3.736) (1.260) (1.236) (4.912) Resultat før skat (EBT) Skat af periodens resultat (16.499) (18.271) (7.544) (8.606) (26.564) Periodens resultat Anden totalindkomst Poster der kan reklassificeres til resultatopgørelsen Valutakursreguleringer vedr. omregning af udenlandske enheder Skat af anden totalindkomst (971) 0 (437) (1.884) 0 Anden totalindkomst efter skat (971) (437) (1.884) Totalindkomst i alt Resultat pr. aktie Resultat pr. aktie (EPS) Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D) Selskabsmeddelelse nr. 11/ /15

11 Balance pr. 30. september (Alle beløb er i hele kr.) AKTIVER kvartal kvartal Året Note: Langfristede aktiver Immaterielle aktiver Goodwill Software Materielle aktiver Grunde og bygninger Indretning af lejede lokaler Driftsmateriel og inventar Langfristede aktiver i alt Kortfristede aktiver Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Tilgodehavende selskabsskat Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt Selskabsmeddelelse nr. 11/ /15

12 Balance pr. 30. september (Alle beløb er i hele kr.) PASSIVER kvartal kvartal Året Note: Egenkapital Aktiekapital Øvrige reserver Reserve for valutakursreguleringer Overført resultat Foreslået udbytte Egenkapital i alt Langfristede forpligtelser Udskudt skat Kreditinstitutter Langfristede forpligtelser i alt Kortfristede forpligtelser Kreditinstitutter Leverandørgæld Selskabsskat Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede forpligtelser i alt Forpligtelser i alt Passiver i alt Selskabsmeddelelse nr. 11/ /15

13 Egenkapitalopgørelse (Alle beløb er i hele kr.) Øvrige Valutakurs- Overført Egenkapital Aktiekapital reserver regulering overskud i alt Egenkapital pr. 1. januar Periodens resultat Valutakursregulering ved omregning af udenlandske enheder 0 0 (971) 0 (971) Totalindkomst 0 0 (971) Køb/salg egne aktier Betalt udbytte Transaktioner med ejere i alt Egenkapital pr. 30. september Egenkapital pr. 1. januar Periodens resultat Valutakursregulering ved omregning af udenlandske enheder 0 0 (437) 0 (437) Totalindkomst 0 0 (437) Køb/salg egne aktier Betalt udbytte Transaktioner med ejere i alt Egenkapital pr. 30. september Egenkapital pr. 1. januar Periodens resultat Valutakursregulering ved omregning af udenlandske enheder 0 0 (1.884) 0 (1.884) Totalindkomst 0 0 (1.884) Køb/salg egne aktier Betalt udbytte Transaktioner med ejere i alt Egenkapital pr. 31. december Selskabsmeddelelse nr. 11/ /15

14 Pengestrømsopgørelse (Alle beløb er i hele kr.) kvartal kvartal 2013 Året 2013 Pengestrøm fra driftsaktivitet Resultat af primær drift Finansielle poster, netto (betalte renter) (2.151) (1.251) (1.884) Resultat før skat Regulering, ikke likvide poster Afskrivninger: Immaterielle aktiver Materielle aktiver Ændring i driftskapital: Ændring tilgodehavender fra salg (17.180) (51.809) Ændring andre tilgodehavender Ændring varebeholdninger (17.774) (25.823) Ændring leverandørgæld (54.695) (34.074) Ændring kortfristede forpligtelser i øvrigt (48.951) (307) ( ) (4.181) Betalt selskabsskat (5.785) (29.122) (31.971) Pengestrøm fra driftsaktivitet (12.908) Pengestrøm fra investeringsaktivitet Goodwill 0 (2.078) (1.902) Software (14.785) (12.688) (14.660) Grunde og bygninger (74.442) (27.093) (59.654) Indretning af lejede lokaler (303) (5.411) (1.643) Driftsmateriel og inventar (57.449) (38.173) (54.220) Salg af materielle aktiver Pengestrøm fra investeringsaktivitet ( ) (79.438) ( ) Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Afdrag på/optagelse af gæld til kreditinstitutter, netto (2.363) Køb/salg af egne aktier Pengestrøm fra finansieringsaktivitet (2.363) Periodens pengestrøm (52.536) (10.228) Likvider, primo Valutakursregulering (234) (283) (736) Likvider, ultimo Selskabsmeddelelse nr. 11/ /15

15 Noter Brødrene A & O Johansen A/S 1 Anvendt regnskabspraksis Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber, som er godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Anvendt regnskabspraksis er bortset fra nedenstående uændret i forhold til koncernregnskabet og årsregnskabet for Der henvises til note 1, som indeholder den fulde beskrivelse af anvendt regnskabspraksis. Ændring af anvendt regnskabspraksis Koncernen har med virkning fra 1. januar 2014 implementeret IFRS med tilhørende amendments, IAS 27 (2011), IAS 28 (2011), amendments to IAS 27 (2011), amendments to IAS 32, amendments to IAS 39 samt IFRIC 21. De nye regnskabsstandarder og fortolkningsbidrag har ikke påvirket indregning og måling. 2 Regnskabsmæssige skøn og vurderinger Skønsmæssig usikkerhed Ved udarbejdelsen af delårsregnskabet har ledelsen foretaget regnskabsmæssige skøn og estimater, som påvirker anvendelsen af regnskabspraksis og indregnede aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger. Faktiske resultater kan afvige fra disse skøn. De væsentligste skøn, som ledelsen foretager ved anvendelsen af anvendt regnskabspraksis, og den væsentligste skønsmæssige usikkerhed forbundet hermed er de samme ved udarbejdelsen af delårsrapporten som ved udarbejdelsen af koncernregnskabet og årsregnskabet for Der henvises til omtale af dette i koncernregnskabet og årsregnskabet for Segmentoplysninger Koncernens aktiviteter inden for handel med tekniske installationsmaterialer drives på integreret vis og vurderes som et samlet driftssegment. 4 Goodwill Den årlige nedskrivningstest af immaterielle aktiver, herunder goodwill, foretages pr. 31. december 2014, efter færdiggørelse af budgetter og strategiplaner for den kommende periode. Pr. 30. september 2014 har ledelsen vurderet, at der ikke er indikation for værdiforringelse af de regnskabsmæssige værdier for goodwill, og der er derfor ikke gennemført en nedskrivningstest for goodwill pr. 30. september Der henvises til omtale af dette i koncernregnskabet og årsregnskabet for Langfristede aktiver Køb og salg af langfristede aktiver I perioden har koncernen investeret 147,0 mio. kr. (1.-3. kvartal 2013: 85,4 mio. kr.) i langfristede aktiver. Igangværende investeringer udgør 158,8 mio. kr. (1.-3. kvartal 2013: 54,1 mio. kr.). Der udestår ca. 50 mio. kr. i planlagte investeringer. 6 Varebeholdninger Der er i perioden ingen usædvanlige nedskrivninger eller tilbageførsler heraf på varebeholdninger. 7 Tilgodehavender fra salg Ved vurdering af erholdeligheden af tilgodehavender anvendes skøn efter samme principper som ved årsregnskabet for Udskudt skat Netto skyldig udskudt skat udgjorde 30,5 mio. kr. pr. 30. september 2014 mod 28,2 mio. kr. pr. 30. september Selskabsmeddelelse nr. 11/ /15

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 1/14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for kvartal 2013

Delårsrapport for kvartal 2013 Delårsrapport for 1. 3. kvartal 2013 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 10/2013 1/14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 6/2013 1/14 Brødrene

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for kvartal 2012

Delårsrapport for kvartal 2012 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 1/14 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse

Læs mere

Delårsrapport for kvartal 2011

Delårsrapport for kvartal 2011 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2011 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 14/2011 1/16 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2011

Delårsrapport for 1. kvartal 2011 Delårsrapport for 1. kvartal 2011 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 10/2011 1/15 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2011

Delårsrapport for 1. halvår 2011 Delårsrapport for 1. halvår 2011 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2011 1/16 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 23/2017 1/17 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for kvartal 2009

Delårsrapport for kvartal 2009 Delårsrapport for 1. 3. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2009

Delårsrapport for 1. halvår 2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2010

Delårsrapport for 1. halvår 2010 Delårsrapport for 2010 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 10/2010 1/12 Indholdsfortegnelse Hoved-

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2018

Delårsrapport for 1. halvår 2018 Delårsrapport for 1. halvår 2018 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 8/2018 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2018

Delårsrapport for 1. kvartal 2018 Delårsrapport for 1. kvartal 2018 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 7/2018 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015 Selskabsmeddelelse 10 / 2015 Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 Resumé Omsætningen udgjorde 518,2 mio.kr. i de første 6 måneder af 2015 mod 530,6 mio.kr.

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Delårsrapport for kvartal 2008

Delårsrapport for kvartal 2008 Delårsrapport for 1. 3. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder CEO, Martin Sundahl: Både omsætning og EBITDA overstiger vores forventninger til Q1 2009/10. EBITDA lander på 1,8 mio. kr. mod forventet

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2013 til 31. marts 2013.

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2013 til 31. marts 2013. Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.dk salg@comendo.dk Fondsbørsmeddelelse nr. 170 31. maj 2013 Resumé:

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2018

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2018 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2017 31. marts 2018 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2012

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2012 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2011 31. marts 2012 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 28. februar 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2014

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2014 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. maj 2014 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2018

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2018 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2018 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2019

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2019 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2019 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2019

Delårsrapport for 1. kvartal 2019 Delårsrapport for 1. kvartal 2019 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 5/2019 1/17 Indholdsfortegnelse Hovedpunkter

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 25. februar 2014 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2018

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2018 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 24. maj 2018 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2011

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2011 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 24. maj 2011 Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2019

Delårsrapport for 1. halvår 2019 Delårsrapport for 1. halvår 2019 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 7/2019 1/17 Indholdsfortegnelse Hovedpunkter for

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2010

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2010 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2010 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 17. maj 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. oktober 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. februar 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2018

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2018 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 28. februar 2019 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2011

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2011 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2011 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 26. februar 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015. ERRIA fastholder forventningerne

Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015. ERRIA fastholder forventningerne Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2015: ERRIA fastholder forventningerne Bestyrelsen i ERRIA A/S har godkendt delårsrapporten for perioden

Læs mere

I 1.000 kr. 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07

I 1.000 kr. 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 20. september 2011 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 31. marts 2012. Meddelelse til NASDAQ OMX Delårsrapport for Arkil Holding A/S for 1. kvartal 2012 Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 31.

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2010

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2010 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 20. maj 2010 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2013 Fjerritslev, 22. august 2013 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2013. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2019

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2019 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2018 31. marts 2019 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København 26.03.2009 side 1 af 7 Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten efter udløb af 3. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 9. februar 2010 Delårsrapport

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 Rapport for 3. kvartal 2007 Resumé ITH Industri Invest

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2005

Delårsrapport for 1. kvartal 2005 Delårsrapport for 1. kvartal 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/9 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 31. marts 2011.

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 31. marts 2011. Meddelelse til NASDAQ OMX Delårsrapport for Arkil Holding A/S for 1. kvartal 2011 Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 31.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2012

Delårsrapport for 1. halvår 2012 27.08.12 Meddelelse nr. 18, 2012 Delårsrapport for 1. halvår 2012 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2012. Delårsrapporten

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2011.

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2011. Meddelelse til NASDAQ OMX Delårsrapport for Arkil Holding A/S for 3. kvartal 2011 Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 1 af 12 Delårsrapport for 1. halvår 2017 Victoria Properties A/S i venteposition før ny aktivitet igangsættes. Perioderegnskabet i overskrifter Koncernen realiserede et resultat før skat på DKK -0,5 mio.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. oktober 2015 Selskabsmeddelelse nr. 10/2015

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. oktober 2015 Selskabsmeddelelse nr. 10/2015 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. oktober 2015 Selskabsmeddelelse nr. 10/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2015 SKAKO A/S realiserede i årets første

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2012

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2012 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2012 Fjerritslev, 23. august 2012 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2012. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2010-31. december 2010

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2010-31. december 2010 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. februar 2011 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-30. september 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-30. september 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 30. oktober 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Kvartalsrapport, 2015/16 (1. oktober 2015 31. december 2015) - første kvartal af regnskabsåret 2015/16 Resume: leverer i henhold til ledelsens forventninger solid vækst i

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 3 2012 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København V Tel.: 8896 8666 Fax: 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Resultatet før skat blev 33 mio. og lever ikke op til forventningerne ved regnskabsårets start.

Resultatet før skat blev 33 mio. og lever ikke op til forventningerne ved regnskabsårets start. 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 24.02 2010 Ref.: JSZ/cli Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport 1.januar-31. marts 2014. Selskabsmeddelelse nr. 10 af 9. maj 2014

Delårsrapport 1.januar-31. marts 2014. Selskabsmeddelelse nr. 10 af 9. maj 2014 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 31. marts 2014 Selskabsmeddelelse nr. 10 af 9. maj 2014 CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 10 af 9. maj 2014 3 Ledelsesberetning

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 2009

DELÅRSRAPPORT FOR 2009 OMX Den Nordisk Børs Nikolaj Plads 6 DK-1067 København K Herlev, den 30. november 2009 DELÅRSRAPPORT FOR 2009 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. september 2009 er offentliggjort

Læs mere

Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. januar 30. september 2014

Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. januar 30. september 2014 Til NASDAQ Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2014 Selskabsmeddelelse nr. 10/2014 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen har i dag behandlet og

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2014/2015

Delårsrapport 3. kvartal 2014/2015 Delårsrapport 3. kvartal 2014/2015 1. maj 2014-31. januar 2015 THE URGE TO EXPLORE SPACE egetæpper a/s Industrivej Nord 25, 7400 Herning Telefon: +45 97 11 88 11 Telefax: +45 97 11 95 80 www.egecarpets.com

Læs mere