Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Gladsaxe kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Gladsaxe kommune"

Transkript

1 Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Gladsaxe kommune Kontaktperson Generelt Generelle kommentarer til rammeaftalen Dorte Knudsen (voksen) Mads Thorning (børn) Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde af 3. marts Skemaet er en del af det samlede materiale til kommunens redegørelse pr. 1. maj. Der indgår også skabeloner til efterspørgsel, udbud, belægning og ventelister. Der forventes kun tekst på de områder hvor der i forhold til sidste år har været ændringer. Der kan vedlægges dokumenter fra eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen og har betydning for kommunens efterspørgsel eller de, der indgår i rammeaftalen. Kommunens tekst forventes indsat i de hvide felter. Felterne udvides efterhånden som der skrives. Husk at felterne kun skal udfyldes hvis der er sket ændringer i forhold til sidste år angive i teksten hvilke paragraffer og målgrupper der refereres til Evaluering af samarbejdet omkring Rammeaftalen: Evaluering af samarbejdet omkring Rammeaftalen for 2009 tog højde for erfaringer, der var gjort med aftalen for Gladsaxe Rammeaftalen for 2009 var den tredje rammeaftale. Tilrettelæggelsen af processen Kommune har undervejs i processen haft gode muligheder for at kommentere indholdet. Det vurderes dog samtidig, at rammeaftalen gør det svært for de enkelte kommuner at kunne foretage en løbende udvikling og tilpasning af dene. J. nr P27 1

2 Børneområdet Børneområdet er omfattet af paragrafferne: 32, 36, 67 stk. 2 (herunder også aflastning) og 67 stk. 3. Fremtidige planer om nye og ændrede med konsekvens for rammeaftalerne. Beskriv de fremtidige planer og hvilke konsekvenser det får for kommunens udbud af Gladsaxe kommune har på baggrund af den forventede nedlæggelse af THI planlagt, at Sofieskolens børnehave ( 32) fra august 2009 ansætter en talepædagog. Det vil betyde en mindre takststigning i 2010, men til gengæld sikres, at det fortsat har samme kvalitet, som hidtil. Kommunen har også oprettet til de børn i kommunen, som hidtil har fået ydelser fra THI. til kommunens efterspørgsel som konsekvens af ovenstående planer At der ikke købes ydelser på THI fremover. Ændringer i forebyggende foranstaltninger i kommunen, der kan forventes at betyde ændringer i fremtidig efterspørgsel hos i andre kommuner: Beskriv ændringer i kommunens forebyggende foranfor rammeaftalens område. Der er ingen ændringer, som forventes at betyde ændringer i efterspørgslen indenstaltninger. ne til kommunens efterspørgsel af som konsekvens af ændringer i kommunens forebyggende foranstaltninger Faglig udvikling af de, kommunen driver, herunder bruger- og pårørende inddragelse på dene, med fokus på ændringer Beskriv ændringer i den Gladsaxe kommune driver Sofieskolen og sikrer, bl.a. via sit tilsyn, at institutionen arbejder kontinuerligt med faglig udvikling. Egentlige ændringer er der ikke faglige udvikling på egne tale om. Fagligt indhold og forventede kompetencer ved kommunens efterspørgsel til det faglige indhold og kompetencer i de, som kommunen efterspørger Øvrige bemærkninger Ændringer til Rammeaftalen for 2010 set i forhold til 2009 er justeringer som følge af let ændret efterspørgsel på nogle områder - bortset fra Tale Høre Instituttet, hvor ændringerne er begrundet i dets nedlæggelse. Desuden er der en markant ændring vedr. Center for syn og kommunikation, men det er på baggrund af, at kommunens forbrug på grund af en beklagelig fejl ikke J. nr P27 2

3 Børneområdet er indberettet tidligere. J. nr P27 3

4 Voksen området, handicap Voksen området omfatter 103, 104, 107, 108 og 185b, stk. 3 om almene boliger Fremtidige planer om nye og ændrede med konsekvens for rammeaftalerne. Beskriv de fremtidige planer og hvilke konsekvenser det får for kommunens udbud af Gladsaxe Kommune har overtaget en række 108 fra det tidligere Københavns Amt. Kommunen har analyseret kapacitets- og renoveringsbehovet på flere af disse. Det er således politisk besluttet, at ombygge Hjørnehuset. Hjørnehuset er et 108 til udviklingshæmmede med autismespektrumforstyrrelser. Ombygningen af Hjørnehuset sker efter almenboligloven. Byggeriet, der bygges efter almenboligloven, forventes at stå færdig til ibrugtagning april Hjørnehusets pladsantal udvides ved ombygningen fra 13 til 24 pladser. 108, Center for Døve For Center for Døves (CFD) har en løbende dialog med andre aktører på døveområdet, herunder Geelskovsskolen, men henblik på at kunne forudsige den fremtidige efterspørgsel efter CFD s. CFD har en formodning om, at der i de kommende år vil være en øget efterspørgsel efter bo efter 108. Der er ikke på nuværende tidspunkt taget stilling til en sådan udvidelse, der kræver en omeller nybygning. En sådan vil kræve en analyse inden det etableres. Gladsaxe Kommune ønsker at gøre opmærksom på dette med henblik på, at der i rammeaftalen åbnes op for, at der kan etableres et antal pladser efter 108 såfremt en nærmere analyse viser at behovet er der, og såfremt der kan findes finansiering til etablering af udvidelsen. til kommunens efterspørgsel som konsekvens af ovenstående planer Gladsaxe Kommune forventer fremadrettet at et større antal børn med Autisme Spektrum Forstyrrelser end i dag overgår fra børneområdet til voksenområdet. I forhold til et udvidet Hjørnehus forventer Gladsaxe kommune således at anvende en del af de ekstra pladser selv. Gladsaxe Kommune forventer dog også fremadrettet at efterspørge pladser til borger med Autisme. Ændringer i forebyggende foranstaltninger i kommunen, der kan forventes at betyde ændringer i fremtidig efterspørgsel hos i andre kommuner: Beskriv ændringer i kommunens forebyggende foran- omlægningen af kommunens ikke-takstfinansierede (de bo- og dag Siden rammeaftalen 2009 har Gladsaxe Kommune arbejdet mere konkret med staltninger. kommunen havde inden kommunalreformen). Dette arbejde er mundet ud i en egentlig strategi for omlægning af kommunens, der er blevet politisk behandlet og vedtaget. Sigtet i strategien er, at Gladsaxe Kommune gennem at opretholde, ændre eller tilpasse rammerne for den enkelte borger, kan skabe betingelser, hvor vedkommende får mulighed for at udnytte egne ressourcer og deltage aktivt i samfundslivet på egne vilkår. Konkret skal området for sindslidende, udviklingshæmmede og misbrugere ændres således, at der tages udgangspunkt i princippet om mindst mulig indgriben, matrikelløse løsninger samt fokuseres på at skabe øget faglig kompetence i dene. Hensigten er at skabe lokale, individuelle og målrettede, der kan rumme en bredere målgruppe end i dag. Dette forventes samlet set at højne kvaliteten på området, da flere borgere får mulighed for at blive i lokalområdet, hvor deres netværk er. Tanken er at opprioritere støtte i eget hjem gennem forskellige, der støtter den enkelte i at kunne klare sig i eget hjem. Formålet med dette er, at der fremadrettet skal købes lavt eller mellemspecialiserede bo. Gladsaxe Kommune forventer, at implementere den beskrevne strategi i perioden J. nr P27 4

5 Voksen området, handicap ne til kommunens efterspørgsel af som konsekvens af ændringer i kommunens forebyggende foranstaltninger For Gladsaxe Kommunes køb af pladser til udviklingshæmmede og autister efter 107 forventes en mindre reduktion på kort sigt, men effekten på længere sigt forventes at være mere markant. Disse borgere vil i stedet modtage et efter 85 (støtte i eget hjem). Når det tager nogle år at slå igennem, hænger det sammen med, at der kun i meget begrænset omfang vil ske hjemtagelse. Den ændrede praksis vil derfor først have betydning ved nyvisiteringer. Den ændrede praksis på 107 og 108 er indarbejdet i redegørelsens for 2010 samt i prognoserne for de kommende år, under de enkelte målgrupper. Hertil kommer, at der blandt de pladser kommunen køber inden for regionen forventes anvendt flere af Gladsaxes egne. Det skal dog bemærkes, at fordi Gladsaxe Kommune i højere grad vil anvende lokale, er dette ikke ensbetydende med, at kommunen ikke vil anvende til alle målgrupper i andre kommuner i fremtiden. Kommunen vil således fortsat efterspørge de mere specialiserede. Faglig udvikling af de, kommunen driver, herunder bruger- og pårørende inddragelse på dene, med fokus på ændringer Beskriv ændringer i den På de enkelte inddrages brugerne så vidt muligt i dagligdagen med afsæt i faglige udvikling på egne en samarbejdsaftale. For de borgere, der ikke er i stand til at varetage egne interesser, inddrages de pårørende. Derudover har Gladsaxe Kommune i 2007 udar- bejdet en handleplan for kvalitetssikring af de sociale og der arbejdes kontinuerligt med indsatsområderne i denne. Handleplanen er udarbejdet med henblik på at sikre, at der sker en løbende udvikling af de sociale, at de opstillede pædagogiske mål opnås, og at den etik og holdning Gladsaxe Kommune står for også er gældende i det enkelte. Gladsaxe Kommune sætter i handleplanen fokus på samarbejdet med brugerne og de pårørende, blandt andet på baggrund af brugertilfredshedsundersøgelse lavet i Der er udarbejdet en strategi for arbejdet med resultatet i Dette med henblik på opfølgning på undersøgelsen i Målet er at resultatet i 2010 vil fastholde eller give en endnu højere grad af brugertilfredshed. Fagligt indhold og forventede kompetencer ved kommunens efterspørgsel til det faglige indhold kompetencer i de som kommunen efterspørger. Gladsaxe Kommuner har ikke ændret sine forventninger til det faglige indhold og og kompetencer i de, Gladsaxe Kommune efterspørger følgende fagligt indhold og kompetencer for alle som kommunen efterspørger handicappede målgrupper: 103, Beskyttet beskæftigelse Tilbuddene skal optræne og udnytte den enkeltes ressourcer på bedste måde med henblik på placering i beskæftigelse så tæt på det normale arbejdsmarked som muligt eller fastholde borgeren i beskæftigelses/ aktivitets og samværs. Fastholde og udvikle sociale kompetencer. 104, Aktivitets- og samværs Tilbuddene skal optræne og udnytte den enkeltes ressourcer på bedste måde med henblik på placering i beskæftigelse så tæt på det normale arbejdsmarked som muligt eller fastholde borgeren i beskæftigelses/ aktivitets og samværs. 107, Midlertidigt og Aflastning Tilbuddene skal være udviklingsorienterede, tage udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og have sigte på mindre indgribende, og hvor det er muligt, at borgeren kommer tilbage i egen bolig. Tilbud skal være fleksible og tage udgangspunkt i borgerens behov. Der skal være borgerinddragelse, og borgeren skal aktivt deltage i beslutningen J. nr P27 5

6 Voksen området, handicap med fokus på, at borgeren tager ansvar for eget liv. For så vidt angår aflastnings skal disse have fokus på omsorg og pleje. 108 længerevarende Borgernes ressourcer skal inddrages i løsningsforslag så meget som muligt, og der skal fastholdes et eget ansvar, hvor det er muligt. Der skal arbejdes målrettet mod med mindre indgribende foranstaltninger. Det forudsættes, at der er brugerbestyrelser og samarbejde med bruger/pårørende og privat netværk. Der skal være tale om fleksible løsningsmuligheder, der afpasses den enkeltes behov, og skal være helhedsorienterede og sikre en målrettet indsats. Øvrige bemærkninger I forbindelse med udfyldelsen af redegørelsen vedr. kommunens efterspørgsel har Gladsaxe kommune følgende bemærkninger: Datausikkerhed Det skal bemærkes, at der for nogle målgrupper er en forholdsvis stor difference mellem det indmeldte for 2009 og det indmeldte for Differencen skyldes, at der i 2008 er foretaget en sagsgennemgang, som har ændret registreringen i forhold til borgernes primære handicap. En udviklingshæmmet, døv borger kan således tidligere have været registreret som psykisk handicappet, men registreres nu som fysisk handicappet. En anden årsag til differencen er, at der i efteråret 2008 er sket en del afvisiteringer af sager, som ikke længere var aktive. Dette har i forhold til Rammeaftalen primært betydning for Ændring af pladsantal på AC Kellersvej Pladstallet på AC Kellersvej er i Rammeaftalen 2010 ændret fra 105 pladser til 122 pladser. Det skyldes, at 17 heldagspladser er ændret til halvdagspladser, således at de tæller som 34 pladser. Der er således ikke tale om en udvidelse af pladsantallet, alene en ændret opgørelsesmetode. Faldende efterspørgsel efter 108 Kommunens anvendelse af bo efter almenboligloven har i 2008 været stigende. Det skyldes bl.a. at, som tidligere blev oprettet efter Serviceloven, nu bliver oprettet efter almenboligloven. Det er primært anbringelser i andre kommuner, hvor man i stigende grad bruger almenboliglovens 185 b i stedet for Servicelovens 108. CFD Center for Døve har 1. november 2008 taget 18 nye almene boliger i brug. Belægningsprocenten på disse pladser er således på grund af det sene ibrugtagningstidspunkt markant lavere i Rammeaftalen 2010 end i forhold til den reelle belægningsprocent. Alle pladser har været fuldt belagt i de to måneder, pladserne har været til rådighed. Oversigt over Gladsaxe Kommunes til handicappede indenfor rammeaftalens område: 103, 104, 107, 108, Center for Døve Målgruppen for Center for Døve er overordnet personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der er tale om en meget varieret gruppe, hvor der både kan være døve med svære fysiske handicaps, døve udviklingshæmmede, døve med autisme, døve med adfærds- eller sociale tilpasningsproblemer, døve med massive misbrugsproblemer, døve psykiatriske patienter i efterbehandling, døvblinde fødte og døve med omfattende plejebehov m.fl. Der er stor forskel på, hvilke gruppen af døve med funktionsnedsættelser har brug for. Denne forskellighed afspejler sig i Centrets forskellige. J. nr P27 6

7 Voksen området, handicap 104, Aktivitets- og samværs AC Kellersvej Målgruppen for AC Kellersvej er afgrænset til gruppen af personer med vidtgående fysiske og psykiske handicaps. Målgruppen har behov for fysisk og psykisk støtte og vejledning til såvel personlige, praktiske og sociale aktiviteter samt individuelle tilrettelagte aktiviteter/arbejdsopgaver. Målgruppen anvender alle former for kommunikation som f.eks. Tegn til Tale, pictogrammer, digitale billeder og computer. Hjørnehuset (dag) Målgruppen er udviklingshæmmede med autismespektrumforstyrrelser, der er karakteriseret ved en gennemgribende udviklingsforstyrrelse specielt vedrørende den sociale og kommunikative udvikling. Alle personer har behov for en stram struktureret dagligdag. De fleste kan udtrykke sig på en eller anden måde, enten verbalt på baggrund af billeder, eller anden udtryksform. 108, Længerevarende ophold Hjørnehuset Målgruppen er udviklingshæmmede med autismespektrumforstyrrelser, der er karakteriseret ved en gennemgribende udviklingsforstyrrelse, specielt vedrørende den sociale og kommunikative udvikling. Alle personer har behov for en stram struktureret dagligdag. De fleste kan formidle sig på en eller anden måde, enten verbalt på baggrund af billeder, eller anden udtryksform. Kellersvej 8 & 9 Målgruppen er dels ældre udviklingshæmmede personer med særlige behov for pleje og omsorg, dels personer med demens/alzheimers eller lignende symptomer. Demens eller lignende symptomer udvikles både blandt yngre og ældre beboere, hvorfor der er tale om en meget stor aldersspredning på det. Kellersvej 10 Der er tale om en meget bred målgruppe af psykisk udviklingshæmmede, hvoraf de fleste personer har direkte tillægshandicaps. Målgruppen har behov for hjælp og/eller støtte til alle dagligdagens gøremål. Alle personer har kommunikationsproblemer, og nogle profilerer af struktur og forudsigelighed. Der ydes hjælp og/eller støtte til dagligdagens gøremål. Skovdiget Målgruppen er personer med Infantil Autisme. Målgruppen har i hovedreglen behov for struktur og forudsigelighed, og der er også behov for individuelle indsatsformer. 185b- almene boliger Cathrinegården Målgruppen er personer med vidtgående fysisk/psykisk handicap. Alle er fysisk mobile, og næsten alle behersker sproget som kommunikationsmiddel. Målgruppen har behov for kontakt, nærhed, støtte og vejledning i dagligdagens gøremål, og samtlige personer har mere eller mindre brug for direkte hjælp og støtte til personlig pleje. Flere har en psykiatrisk overbygning som bevirker, at der skal tages hensyn både individuelt og socialt i gruppen. J. nr P27 7

8 Voksen området, psykiatri. Voksen området omfatter 103, 104, 107, 108 og 185b, stk. 3 om almene boliger Fremtidige planer om nye og ændrede med konsekvens for rammeaftalerne. Beskriv de fremtidige planer og hvilke konsekvenser det får for kommunens udbud af Gladsaxe Kommune har overtaget en række 108 fra det tidligere Københavns Amt. Kommunen har analyseret kapacitets- og renoveringsbehovet på flere af disse, men har endnu ikke færdiganalyseret behovet på Nybogård, der er et for sindslidende. Gladsaxe Kommune forventer dog at pladsantallet på Nyborgård, i forbindelse med en evt. ny- eller ombygning, vil blive nedjusteret. 108, Center for Døve For Center for Døves (CFD) har en løbende dialog med andre aktører på døveområdet, herunder Geelskovsskolen, men henblik på at kunne forudsige den fremtidige efterspørgsel efter CFD s. CFD har en formodning om, at der i de kommende år vil være en øget efterspørgsel efter bo efter 108. Der er ikke på nuværende tidspunkt taget stilling til en sådan udvidelse, der kræver en omeller nybygning. En sådan vil kræve en analyse inden det etableres. Gladsaxe Kommune ønsker at gøre opmærksom på dette med henblik på, at der i rammeaftalen åbnes op for, at der kan etableres et antal pladser efter 108 såfremt en nærmere analyse viser at behovet er der, og såfremt der kan findes finansiering til etablering af udvidelsen. 103 CFD har nedjusteret behovet for 103 pladser så det svarer til pladsantallet i rammeaftalen til kommunens efterspørgsel som konsekvens af ovenstående planer Gladsaxe Kommune forventer igen ændringer i efterspørgslen på baggrund af kommunens fremtidige planer. Ændringer i forebyggende foranstaltninger i kommunen, der kan forventes at betyde ændringer i fremtidig efterspørgsel hos i andre kommuner: Beskriv ændringer i kommunens forebyggende foran- omlægningen af kommunens ikke-takstfinansierede (de bo- og dag Siden rammeaftalen 2009 har Gladsaxe Kommune arbejdet mere konkret med staltninger. kommunen havde inden kommunalreformen). Dette arbejde er mundet ud i en egentlig strategi for omlægning af kommunens, der er blevet politisk behandlet og vedtaget. Sigtet i strategien er, at Gladsaxe Kommune gennem at opretholde, ændre eller tilpasse rammerne for den enkelte borger, kan skabe betingelser, hvor vedkommende får mulighed for at udnytte egne ressourcer og deltage aktivt i samfundslivet på egne vilkår. Konkret skal området for sindslidende, udviklingshæmmede og misbrugere ændres således, at der tages udgangspunkt i princippet om mindst mulig indgriben, matrikelløse løsninger samt fokuseres på at skabe øget faglig kompetence i dene. Hensigten er at skabe lokale, individuelle og målrettede, der kan rumme en bredere målgruppe end i dag. Dette forventes samlet set at højne kvaliteten på området, da flere borgere får mulighed for at blive i lokalområdet, hvor deres netværk er. Tanken er at opprioritere støtte i eget hjem gennem forskellige, der støtter den enkelte i at kunne klare sig i eget hjem. Formålet med dette er, at der fremadrettet skal købes færre lavt eller mellemspecialiserede bo. Gladsaxe Kommune forventer, at implementere den beskrevne strategi i perioden J. nr P27 8

9 Voksen området, psykiatri. ne til kommunens efterspørgsel af som konsekvens af ændringer i kommunens forebyggende foranstaltninger For Gladsaxe Kommunes køb af pladser til sindslidende efter 107 forventes en mindre reduktion på kort sigt, men effekten på længere sigt forventes at være mere markant. Disse borgere vil i stedet modtage et efter 85 (støtte i eget hjem). Når det tager nogle år at slå igennem, hænger det sammen med, at der kun i meget begrænset omfang vil ske hjemtagelse. Den ændrede praksis vil derfor først have betydning ved nyvisiteringer. Den ændrede praksis på 107 og 108 er indarbejdet i redegørelsens for 2010 samt i prognoserne for de kommende år under de enkelte målgrupper. Hertil kommer, at der blandt de pladser kommunen køber inden for regionen forventes anvendt flere af Gladsaxes egne. Det skal dog bemærkes, at fordi Gladsaxe Kommune i højere grad vil anvende lokale, er dette ikke ensbetydende med, at kommunen ikke vil anvende til alle målgrupper i andre kommuner i fremtiden. Kommunen vil således fortsat efterspørge de mere specialiserede. Faglig udvikling af de, kommunen driver, herunder bruger- og pårørende inddragelse på dene, med fokus på ændringer Beskriv ændringer i den På de enkelte inddrages brugerne så vidt muligt i dagligdagen med afsæt i faglige udvikling på egne en samarbejdsaftale. For de borgere, der ikke er i stand til at varetage egne interesser, inddrages de pårørende. Derudover har Gladsaxe Kommune i 2007 udar- bejdet en handleplan for kvalitetssikring af de sociale og der arbejdes kontinuerligt med indsatsområderne i denne. Handleplanen er udarbejdet med henblik på at sikre, at der sker en løbende udvikling af de sociale, at de opstillede pædagogiske mål opnås, og at den etik og holdning Gladsaxe Kommune står for også er gældende i det enkelte. Gladsaxe Kommune sætter i handleplanen fokus på samarbejdet med brugerne og de pårørende, blandt andet på baggrund af brugertilfredshedsundersøgelse lavet i Der er udarbejdet en strategi for arbejdet med resultatet i Dette med henblik på opfølgning på undersøgelsen i Målet er at resultatet i 2010 vil fastholde eller give en endnu højere grad af brugertilfredshed. Fagligt indhold og forventede kompetencer ved kommunens efterspørgsel til det faglige indhold og kompetencer i de, som kommunen efterspørger I det følgende beskrives Gladsaxe Kommunes krav til indhold på de, som kommunen benytter. 103, Beskyttet beskæftigelse Tilbuddene skal optræne og udnytte den enkeltes ressourcer på bedste måde med henblik på placering i beskæftigelse så tæt på det normale arbejdsmarked som muligt eller fastholde borgeren i beskæftigelses/ aktivitets og samværs. Fastholde og udvikle sociale kompetencer. 104, Aktivitets- og samværs Tilbuddene skal optræne og udnytte den enkeltes ressourcer på bedste måde med henblik på placering i beskæftigelse så tæt på det normale arbejdsmarked som muligt eller fastholde borgeren i beskæftigelses/ aktivitets og samværs. 107, Midlertidigt og aflastning Tilbuddene skal være udviklingsorienterede, tage udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og have sigte på mindre indgribende, og hvor det er muligt, at borgeren kan komme tilbage i egen bolig. Tilbud skal være fleksible og tage udgangspunkt i borgerens behov. Der skal være borgerinddragelse, og borgeren skal aktivt deltage i beslutningen med fokus på, at borgeren tager ansvar for eget liv. For så vidt angår aflastnings skal disse have fokus på omsorg og pleje. 108, længerevarende Borgernes ressourcer skal inddrages i løsningsforslag så meget som muligt, og der skal fastholdes et eget ansvar, hvor det er muligt. Der skal arbejdes målrettet mod med mindre indgribende foranstaltninger. J. nr P27 9

10 Voksen området, psykiatri. Det forudsættes, at der er brugerbestyrelser og samarbejde med bruger/pårørende og privat netværk. Der skal være tale om fleksible løsningsmuligheder, der afpasses den enkeltes behov, og skal være helhedsorienteret og sikre målrettet indsats. Øvrige bemærkninger I forbindelse med udfyldelsen af redegørelsen vedr. kommunens efterspørgsel har Gladsaxe kommune følgende bemærkninger: Datausikkerhed Det skal bemærkes, at der for nogle målgrupper er en forholdsvis stor difference mellem det indmeldte for 2009 og det indmeldte for Differencen skyldes, at der i 2008 er foretaget en sagsgennemgang, som har ændret registreringen i forhold til borgernes primære handicap. En udviklingshæmmet, døv borger kan således tidligere have været registreret som psykisk handicappet, men registreres nu som fysisk handicappet. En anden årsag til differencen er, at der i efteråret 2008 er sket en del afvisiteringer af sager, som ikke længere var aktive. Dette har i forhold til Rammeaftalen primært betydning for Faldende efterspørgsel efter 108 Kommunens anvendelse af bo efter almenboligloven har i 2008 været stigende. Det skyldes bl.a. at, som tidligere blev oprettet efter Serviceloven, nu bliver oprettet efter almenboligloven. Det er primært anbringelser i andre kommuner, hvor man i stigende grad bruger almenboliglovens 185 b i stedet for Servicelovens 108. CFD Center for Døve har 1. november 2008 taget 18 nye almene boliger i brug. Belægningsprocenten på disse pladser er således på grund af det sene ibrugtagningstidspunkt markant lavere i Rammeaftalen 2010 end i forhold til den reelle belægningsprocent. Alle pladser har været fuldt belagt i de to måneder, pladserne har været til rådighed Oversigt over Gladsaxe Kommunes til sindslidende indenfor rammeaftalens område 103, 104, 107, 108, Center for Døve Målgruppen for Center for Døve er overordnet personer med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der er tale om en meget varieret gruppe, hvor der både kan være døve med svære fysiske handicaps, døve udviklingshæmmede, døve med autisme, døve med adfærds- eller sociale tilpasningsproblemer, døve med massive misbrugsproblemer, døve psykiatriske patienter i efterbehandling, døvblindefødte og døve med omfattende plejebehov m.fl. Der er stor forskel på, hvilke gruppen af døve med funktionsnedsættelser har brug for. Denne forskellighed afspejler sig i Centrets forskellige. 108, Nybrogård Alle beboere på Nybrogård er psykisk syge - de fleste har mange indlæggelser på psykiatrisk hospital bag sig, og de er i medicinsk behandling. Halvdelen af beboerne er oppe i årene og har boet på Nybrogård i mange år. De har behov for og et ønske om at bo og være et sted, hvor der er personale hele døgnet. Den anden yngre beboergruppe har ofte samme erfaring med at have boet selvstændigt. Mange har imidlertid håb om igen, at kunne etablere en selvstændig tilværelse uden for Nybrogård med mindre indgribende støtte. J. nr P27 10

11 Misbrug, forsorgshjem og krisecentre Området omfatter 101, 109 og 110 Fremtidige planer om nye og ændrede med konsekvens for rammeaftalerne. Beskriv de fremtidige planer og hvilke konsekvenser det får for kommunens udbud af Gladsaxe Kommune har pr. 1. januar 2009 overtaget Tornehøjgård, der er et bo for aktive misbrugere efter 110. Tornehøjgård har i 2009 en belægningsprocent på 95 pct. Tornehøjgård skal efter de normale procedurer opretholde en belægningsprocent på 99 pct. i Da Tornehøjgård står overfor en løbende renovere af værelserne på det er det ikke muligt at opretholde den høje belægningsprocent. Gladsaxe Kommune ønsker derfor at fastholde belægningsprocenten på 95 pct. Gladsaxe Kommune har politisk besluttet at hjemtage misbrugsbehandlingen og afventer aktuelt den endelige beslutning om fysisk placering og indretning af et misbrugscenter. Misbrugscentret forventes etableret og aktivt i efteråret til kommunens efterspørgsel som konsekvens af ovenstående planer Gladsaxe Kommunes planer om etableringen af et eget ambulant behandlings til kommunens gruppe af voksne med misbrug skaber ingen ændringer i kommunens efterspørgsel hos regionen, da opgaven nu løses af udbyder udenfor rammeaftalens område. Ændringer i forebyggende foranstaltninger i kommunen, der kan forventes at betyde ændringer i fremtidig efterspørgsel hos i andre kommuner: Beskriv ændringer i kommunens forebyggende foran- afventer aktuelt den endelige beslutning om fysisk placering og indretning af et Gladsaxe Kommune har politisk besluttet at hjemtage misbrugsbehandlingen og staltninger. misbrugscenter. Misbrugscentret forventes etableret og aktivt i efteråret ne til kommunens efterspørgsel af som konsekvens af ændringer i kommunens forebyggende foranstaltninger Gladsaxe Kommunes planer om etableringen af et eget ambulant behandlings til kommunens gruppe af voksne med misbrug forventes at have den konsekvens, at kommunen fremadrettet kun vil efterspørge højtspecialiserede i andre kommuner, og som en konsekvens heraf må efterspørgslen på det samlede antal pladser forventes at falde markant. Faglig udvikling af de, kommunen driver, herunder bruger- og pårørende inddragelse på dene, med fokus på ændringer Beskriv ændringer i den Ingen ændringer. faglige udvikling på egne Fagligt indhold og forventede kompetencer ved kommunens efterspørgsel til det faglige indhold udbyder udenfor rammeaftalens område Ingen ændringer i kommunens efterspørgsel hos regionen, da opgaven nu løses af og kompetencer i de, som kommunen efterspørger Øvrige bemærkninger Gladsaxe Kommunes til misbrugere indenfor rammeaftalens område: J. nr P27 11

12 Misbrug, forsorgshjem og krisecentre 110, midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer Tornehøjgård er et bo for misbrugere. Bodet rummer 20 personer med et aktivt misbrug, heraf et antal personer med sindslidelser og misbrug. J. nr P27 12

13 Specialundervisning for voksne og øvrige områder Tilbud: SVIKA, Maglemosen, Egedammen Fremtidige planer om nye og ændrede med konsekvens for rammeaftalerne. Beskriv de fremtidige planer og hvilke konsekvenser det får for kommunens udbud af Der har for hele specialundervisningsområdets vedkommende vist sig en nedgang i efterspørgslen. Dette har også haft betydning for SVIKA hvis aktivitet er faldet væsentligt efter at være overgået fra abonnements- til takstfinansiering Det er derfor politisk besluttet at undersøger mulighederne for, at SVIKA kan sammentænkes med et eller flere andre. til kommunens efterspørgsel som konsekvens af ovenstående planer Gladsaxe Kommune er i gang med at fastlægge et serviceniveau for området for specialundervisning, og samtidig overvejes det hvilke leverandører kommunen fremadrettet vil anvende. Dette kan medføre ændringer i efterspørgslen i forhold til de tidligere år. Det er dog endnu for tidligt at forudsige de præcise konsekvenser heraf. Gladsaxe Kommune forventer formentlig et fald i efterspørgslen efter specialundervisnings, men det er endnu uvist hvor stor denne efterspørgselsnedgang vil blive. Gladsaxe Kommune vil tidligst om et år eller mere kunne danne et billede af det fremtidige behov. Ændringer i forebyggende foranstaltninger i kommunen, der kan forventes at betyde ændringer i fremtidig efterspørgsel hos i andre kommuner: Beskriv ændringer i kommunens forebyggende foranstaltninger. ne til kommunens efterspørgsel af som konsekvens af ændringer i kommunens forebyggende foranstaltninger Faglig udvikling af de, kommunen driver, herunder bruger- og pårørende inddragelse på dene, med fokus på ændringer Beskriv ændringer i den faglige udvikling på egne Fagligt indhold og forventede kompetencer ved kommunens efterspørgsel til det faglige indhold og kompetencer i de, som kommunen efterspørger Øvrige bemærkninger Gladsaxe Kommunes specialundervisnings indenfor rammeaftalens område: J. nr P27 13

14 Specialundervisning for voksne og øvrige områder SVIKA: Målgruppen er voksne med et fysisk eller psykisk handicap herunder udviklingshæmmede, sent udviklede, psykisk skrøbelige personer og personer med sindslidelse, personer med medfødt eller tidlig erhvervet hjerneskade, svært kommunikationshæmmede personer, personer med multible funktionsnedsættelser, personer med anden etnisk baggrund, generelle indlæringsvanskeligheder og personer med flere eller sammensatte handicap. J. nr P27 14

15 Lands- og landsdelsdækkende. Social delen Lands- og landsdelsdækkende, social delen Tilbud: Ålborg skolen, Fredericia skolen, Børneskolen kolonien Filadelfia, Døvblindecentret, Geelsgård skolen, Børneklinikken, Skolen på Kastelvej, Nyborgskolen, Institut for blinde og svagtseende, Synscenter Refnæs Fremtidige planer om nye og ændrede med konsekvens for rammeaftalerne. Beskriv de fremtidige planer og hvilke konsekvenser det får for kommunens udbud af til kommunens efterspørgsel som konsekvens af ovenstående planer Ændringer i forebyggende foranstaltninger i kommunen, der kan forventes at betyde ændringer i fremtidig efterspørgsel hos i andre kommuner: Beskriv ændringer i kommunens forebyggende foranstaltninger. ne til kommunens efterspørgsel af som konsekvens af ændringer i kommunens forebyggende foranstaltninger Faglig udvikling af de, kommunen driver, herunder bruger- og pårørende inddragelse på dene, med fokus på ændringer Beskriv ændringer i den faglige udvikling på egne Fagligt indhold og forventede kompetencer ved kommunens efterspørgsel til det faglige indhold og kompetencer i de, som kommunen efterspørger Øvrige bemærkninger Det skal bemærkes at Center for Døves dag- og Døgnpladser samt øvrige retter sig mod alle landets kommuner, og derfor indgår i den landsdækkende koordinering. J. nr P27 15

16 Lands- og landsdelsdækkende. Undervisningsdelen Lands- og landsdelsdækkende, undervisnings delen Tilbud: Ålborg skolen, Fredericia skolen, Børneskolen kolonien Filadelfia, Døvblindecentret, Geelsgård skolen, Børneklinikken, Skolen på Kastelvej, Nyborgskolen, Institut for blinde og svagtseende, Synscenter Refnæs Fremtidige planer om nye og ændrede med konsekvens for rammeaftalerne. Beskriv de fremtidige planer og hvilke konsekvenser det får for kommunens udbud af til kommunens efterspørgsel som konsekvens af ovenstående planer Ændringer i forebyggende foranstaltninger i kommunen, der kan forventes at betyde ændringer i fremtidig efterspørgsel hos i andre kommuner: Beskriv ændringer i kommunens forebyggende foranstaltninger. ne til kommunens efterspørgsel af som konsekvens af ændringer i kommunens forebyggende foranstaltninger Faglig udvikling af de, kommunen driver, herunder bruger- og pårørende inddragelse på dene, med fokus på ændringer Beskriv ændringer i den faglige udvikling på egne Fagligt indhold og forventede kompetencer ved kommunens efterspørgsel til det faglige indhold og kompetencer i de, som kommunen efterspørger Øvrige bemærkninger J. nr P27 16

17 Tale høre syn: Kommunikationscentre Tilbud: Tale høre instituttet, Center for syn og kommunikation, Kommunikationscentret og Center for specialundervisning for voksne o.a. Fremtidige planer om nye og ændrede med konsekvens for rammeaftalerne. Beskriv de fremtidige planer og hvilke konsekvenser det får for kommunens udbud af Center for Syn og Kommunikation: Gladsaxe Kommune ønsker indtil videre, at CSK varetager sagsbehandlingen og indstiller til afgørelse på området, da kommunen på nuværende tidspunkt ikke har den faglige kompetence inden for de ydelser, der efterspørges. I 2008 har kommunen behandlet ca. 360 henvendelser, hvilket er en stigning i forhold til tidligere år. Det forventes at den årlige efterspørgsel af specialrådgivning i gennemsnit vil være 360 sager. THI: Gladsaxe Kommune ønsker fortsat at modtage indstillinger fra THI om kompenserende hjælpemidler. til kommunens efterspørgsel som konsekvens af ovenstående planer Center for Syn og Kommunikation: Der foregår fortsat overvejelser om den fremtidige interne sagsbehandling på de områder, som Center for Syn og Kommunikation dækker, ligesom der sker en afdækning af mulighederne på området. Det kan betyde, at Gladsaxe Kommune på sigt vil søge at etablere alternative løsningsmuligheder på området. Ændringer i forebyggende foranstaltninger i kommunen, der kan forventes at betyde ændringer i fremtidig efterspørgsel hos i andre kommuner: Beskriv ændringer i kommunens forebyggende foranstaltninger. ne til kommunens efterspørgsel af som konsekvens af ændringer i kommunens forebyggende foranstaltninger Faglig udvikling af de, kommunen driver, herunder bruger- og pårørende inddragelse på dene, med fokus på ændringer Beskriv ændringer i den faglige udvikling på egne Fagligt indhold og forventede kompetencer ved kommunens efterspørgsel til det faglige indhold og kompetencer i de, som kommunen efterspørger Øvrige bemærkninger J. nr P27 17

18 Øvrig specialundervisning og rådgivning Tilbud: Falck hjælpemidler, Hjælpemiddelcentralen i Rødovre, Specialtandplejen Gentofte, specialtandplejen i Rudersdal og Børneterapien Gentofte Fremtidige planer om nye og ændrede med konsekvens for rammeaftalerne. Beskriv de fremtidige planer og hvilke konsekvenser det får for kommunens udbud af Hjælpemiddelcentralen i Rødovre: Gladsaxe Kommune har indtil videre behov for at købe specialrådgivning på hjælpemiddelområdet, da kommunen på nuværende tidspunkt ikke har den faglige kompetence inden for de ydelser, der efterspørges. I 2008 har kommunen hos HMC Rødovre efterspurgt specialrådgivning til 29 borgere. Det forventes at den årlige efterspørgsel af specialrådgivning i gennemsnit vil være 30 sager. til kommunens efterspørgsel som konsekvens af ovenstående planer Da tilslutning til basisabonnementet på ca. 5 kr. pr. borger er en forudsætning for brug af specialrådgivning på HMC Rødovre, er Gladsaxe Kommune ved at afdække alternative muligheder til at dække HMC s ydelser. Gladsaxe Kommune vurderer, at indholdet i basisabonnementet kan dækkes af kommunens egne og af tværkommunale erfa-møder. Der er nedsat en tværkommunal arbejdsgruppe, der vil analysere alternative løsninger til HMC s ydelser ud fra princippet om faglig kvalitet og bedre økonomistyring. Ændringer i forebyggende foranstaltninger i kommunen, der kan forventes at betyde ændringer i fremtidig efterspørgsel hos i andre kommuner: Beskriv ændringer i kommunens forebyggende foranstaltninger. ne til kommunens efterspørgsel af som konsekvens af ændringer i kommunens forebyggende foranstaltninger Faglig udvikling af de, kommunen driver, herunder bruger- og pårørende inddragelse på dene, med fokus på ændringer Beskriv ændringer i den faglige udvikling på egne Fagligt indhold og forventede kompetencer ved kommunens efterspørgsel til det faglige indhold og kompetencer i de, som kommunen efterspørger Øvrige bemærkninger Hjerneskadecenter Nordsjælland har ikke været brugt af Gladsaxe Kommune, men derimod Center for Hjerneskade. De tidligere afrapporterede forbrug samt forventet efterspørgsel har også været relateret til Center for Hjerneskade, men bevilget efter Sundhedsloven og Lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Gladsaxe Kommunes forventede efterspørgsel på for senhjerneskadede borgere, eksempelvis Center for Hjerneskade, vil også fremover bevilges efter Sundhedsloven og Lov om aktiv beskæftigelsesindsats. J. nr P27 18

19 J. nr P27 19

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Rødovre kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Rødovre kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Rødovre kommune Kontaktperson Christian Hjorth Tlf. nr. 3637 7549 Mail.: Rk@rk.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr.

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Lyngby-Taarbæk kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Lyngby-Taarbæk kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:lyngby-taarbæk kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Lyngby-Taarbæk kommune Kontaktperson Børn: Jørn Unnerup Voksne: Mette Marie Juul Tlf. nr. 4597 3087 4597 3326 Mail.:

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: FuresØ kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: FuresØ kommune FuresØ kommune Side 1 af 13 sider. FuresØ kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen om rammeaftaler

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Københavns kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Københavns kommune Københavns kommune Side 1 af 14 sider. Københavns kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

Der forventes kun tekst på de områder hvor der i forhold til sidste år har været ændringer.

Der forventes kun tekst på de områder hvor der i forhold til sidste år har været ændringer. Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:gribskov kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Gribskov kommune Kontaktperson Jeanette Nina de Mailly Tlf. nr. 7249 6630 Mail.: jndma@gribskov.dk Skemaet er tænkt som

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Hørsholm kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Hørsholm kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:hørsholm kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Hørsholm kommune Kontaktperson Simon Lund Tlf. nr. 48 49 11 71 Mail.: slu@horsholm.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Gladsaxe kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Gladsaxe kommune Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Gladsaxe kommune Kontaktpersoner Rikke Bøllingtoft Cruse Majbritt Normann Nielsen Tlf. nr. Tlf. nr. 39 57 53 79 39 57 55 80 Mail: Rikke Bøllingtoft/GLKOM/D K Mail: ph@gladsaxe.dk

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune Lyngby-Taarbæk kommune Side 1 af 13 sider. Lyngby-Taarbæk kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Rudersdal kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Rudersdal kommune 1 af 11 sider. Rudersdal kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen om rammeaftaler m.v. på

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune Tårnby Dragør kommune Side 1 af 14 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune Kontaktperson Kirsten Bach Tlf. nr. 3247 1448 Mail.: Kbc.sf@taarnby.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Hvidovre kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Hvidovre kommune fra:hvidovre kommune fra: Hvidovre kommune Kontaktperson Søren Ethelberg Tlf. nr. 36393811 Mail.: set@hvidovre.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr.

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Furesø kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Furesø kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:furesø kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Furesø kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Region Hovedstaden - Psykiatri

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Region Hovedstaden - Psykiatri Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:region Hovedstaden - Psykiatri Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Region Hovedstaden - Psykiatri Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Helsingør kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Helsingør kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:helsingør kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Helsingør kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af

Læs mere

Talbilag til kommunens redegørelse til regionen d. 1. maj Kommune: Gladsaxe. Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud.

Talbilag til kommunens redegørelse til regionen d. 1. maj Kommune: Gladsaxe. Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud. Redegørelse til brug for rammeaftale med Region Hovedstaden J. nr. 00.01.00P27 Sag: 2007/0001777-005 Indledning Side 1. Talbilag til kommunens redegørelse til regionen d. 1. maj Kommune: Gladsaxe Kontaktperson:

Læs mere

Der forventes kun tekst på de områder hvor der i forhold til sidste år har været ændringer.

Der forventes kun tekst på de områder hvor der i forhold til sidste år har været ændringer. Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Halsnæs kommune Kontaktperson Else Petersen Tlf. nr. 60230709 Mail.: elpe@halsnaes.dk Skemaet er tænkt et værktøj til brug ved udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj,

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Københavns kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Københavns kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:københavns kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Københavns kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Frederiksberg kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Frederiksberg kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:frederiksberg kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Frederiksberg kommune Kontaktperson Claus Jarset Tlf. nr. 38215040 Mail.: Clja01@frederiksberg.dk Skemaet er tænkt

Læs mere

Der forventes kun tekst på de områder hvor der i forhold til sidste år har været ændringer.

Der forventes kun tekst på de områder hvor der i forhold til sidste år har været ændringer. Side 1 af 11 Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Hillerød kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Side 1 af 11 Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Frederikssund kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Ishøj/Vallensbæk kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Ishøj/Vallensbæk kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:ishøj/vallensbæk kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Ishøj/Vallensbæk kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Glostrup kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Glostrup kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:glostrup kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Glostrup kommune Kontaktperson Mark Jacobsen Tlf. nr. 43236279 Mail.: mark.jacobsen@glostrup.dk Skemaet er tænkt som et

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Rudersdal kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Rudersdal kommune Rudersdal kommune Side 1 af 13 sider. Rudersdal kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen om

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Albertslund kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Albertslund kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:albertslund kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Albertslund kommune Kontaktperson Line Friis Brorholt/ Unna Scherer Tlf. nr. 43686155/ 43686404 Mail.: Line.friis.brorholt@albertslund.dk

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Egedal kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Egedal kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:egedal kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Egedal kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Høje-Taastrup kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Høje-Taastrup kommune Høje-Taastrup kommune Side 1 af 14 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Høje-Taastrup kommune Kontaktperson Pernille Petersen Tlf. nr. 43591821 Mail.: pernillepet@htk.dk Skemaet er tænkt som et værktøj

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Glostrup kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Glostrup kommune Glostrup kommune Side 1 af 13 sider. Glostrup kommune Kontaktperson Social Service: Johan Kroesen PPR: Søren Post Mail.: johan.kroesen@glostrup. dk Soren.post@glostrup.dk Tlf. nr. Skemaet er tænkt som

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Høje Taastrup kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Høje Taastrup kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:høje Taastrup kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Høje Taastrup kommune Kontaktperson Pernille Petersen Tlf. nr. 43591821 Mail.: pernillepet@htk.dk Skemaet er tænkt

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Hillerød kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Hillerød kommune Hillerød kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Hillerød kommune Kontaktperson Mette M. Skovbo Tlf. nr. 72321111 Mail.: mesk@hillerod.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Herlev kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Herlev kommune Herlev kommune Side 1 af 14 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Herlev kommune Kontaktperson Kenneth Engstrøm Tlf. nr. 44526080 Mail.: kenneth.engstrom@herlev.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Brøndby kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Brøndby kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:brøndby kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Brøndby kommune Kontaktperson Margarita Christensen Tlf. nr. 43282623 Mail.: mch@brondby.dk Skemaet er tænkt som et værktøj

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Halsnæs kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Halsnæs kommune Halsnæs kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Halsnæs kommune Kontaktperson Stig Hjermind Tlf. nr. 24985493 Mail.: sthj@halsnaes.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Bornholm kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Bornholm kommune Bornholm kommune Side 1 af 15 sider. Bornholm kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen om

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Egedal kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Egedal kommune Egedal kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Egedal kommune Kontaktperson Hans Nordskov Hansen Tlf. nr. 72596451 Mail.: hans.hansen@egekom.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Allerød kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Allerød kommune Allerød kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Allerød kommune Kontaktperson Gitte Overgaard Tlf. nr. 4810 0244 Mail.: Giov@alleroed.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Helsingør kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Helsingør kommune Helsingør kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Helsingør kommune Kontaktperson Elsa Undén Hende Tlf. nr. 49283258 Mail.: euh43@helsingor.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Hvidovre kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Hvidovre kommune Hvidovre kommune Side 1 af 14 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Hvidovre kommune Kontaktperson Morten Blicher/Heidi Hviid Tlf. nr. 36393734/36393292 Mail.: mbh@hvidovre.dk Skemaet er tænkt som et

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Gribskov Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Gribskov Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Gribskov Kommune Kontaktperson Jeanette de Mailly Tlf. nr. 7249 6630 Mail.: jndma@gribskov.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune dok

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune dok Tårnby Dragør kommune dok. 1996007 Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune dok. 1996007 Kontaktperson Kirsten Bach Tlf. nr. 3247 1448 Mail.: Kbc.sf@taarnby.dk Skemaet

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederikssund kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederikssund kommune Frederikssund kommune Side 1 af 15 sider. Frederikssund kommune Kontaktperson Pernille Foged Tlf. nr. 47351407 Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Fredensborg kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Fredensborg kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Fredensborg kommune Kontaktperson Martin Kjellberg Ishøy Tlf. nr. 72 56 51 38 Mail.: maki@fredensborg.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederiksberg kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederiksberg kommune Frederiksberg kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederiksberg kommune Kontaktperson Det sociale voksenområde: Claus Jarset Tlf. nr. 3821 5040 Mail.: clja01@frederiksberg.dk Skemaet

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Brøndby kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Brøndby kommune Brøndby kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Brøndby kommune Kontaktperson Neel Lind Tlf. nr. 43282619 Mail.: negli@brondby.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens

Læs mere

Kommunens tekst forventes indsat i de hvide felter. Felterne udvides efterhånden som der skrives.

Kommunens tekst forventes indsat i de hvide felter. Felterne udvides efterhånden som der skrives. Side 1 af 13 sider. Gribskov kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen om rammeaftaler m.v.

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Fredensborg kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Fredensborg kommune Fredensborg kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Fredensborg kommune Kontaktperson Martin Ishøy 72565138 Mail.: maki2fredensborg.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved

Læs mere

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Rammeaftalen 2011 Bilag: - Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning på voksen Hørsholm

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Albertslund kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Albertslund kommune Albertslund kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Albertslund kommune Kontaktperson Lisa Overgaard Jesper Bergenholttz 43 68 65 50 Tlf. nr. 43 68 61 06 Mail.: Lisa.Overggard@albrtslund.dk

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Glostrup kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Glostrup kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:glostrup Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Glostrup kommune Kontaktperson Edda Heinskou Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Gladsaxe Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Gladsaxe Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Gladsaxe Kommune Kontaktpersoner Minne Fejborg (børneområdet) /Margit Wendelboe Petersen (voksenområdet) Tlf. nr. 39575317/ 39575573 Mail.: minfej@gladsaxe.dk/ mawepe@gladsaxe.dk

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Københavns kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Københavns kommune Københavns kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Københavns kommune Kontaktperson Camila Kejser Tlf. nr. 33 66 42 93 Mail.: camila@buf.kk.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Gentofte kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Gentofte kommune Gentofte kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Gentofte kommune Kontaktperson Jeanette Poulsen Tlf. nr. 3998 4071 Mail.: jeap@gentofte.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:brøndby kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Brøndby kommune Kontaktperson Margarita Christensen Tlf. nr. 43282623 Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved

Læs mere

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte børn og unge og specialundervisning på børneområdet

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte børn og unge og specialundervisning på børneområdet Notat Til: Børne og Sundhedsudvalget Vedrørende: Rammeaftalen 211 Bilag: - Hørsholm s informationer til Rammeaftalen 211 på området for udsatte børn og unge og specialundervisning på børneområdet Hørsholm

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Jammerbugt Kommune Jammerbugt Kommunes redegørelse til brug for Rammeaftale 2010 i henhold til BEK. nr. 36 af 23/01/06 Februar

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Gentofte kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Gentofte kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Gentofte kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen om rammeaftaler

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje 0% 0% 100% 1 af 90. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service, jf. lovbek. nr. 979 af 1. oktober 2008): På mange af spørgsmålene er der supplerende

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

"Efter hensigtserklæringen " - Aftale om det kommunale samarbejde i region hovedstaden på social- og specialundervisningsområdet BILAG

Efter hensigtserklæringen  - Aftale om det kommunale samarbejde i region hovedstaden på social- og specialundervisningsområdet BILAG "Efter hensigtserklæringen " - Aftale om det kommunale samarbejde i region hovedstaden på social- og specialundervisningsområdet BILAG Godkendt på møde i KKR Hovedstaden den 13. juni 2008 1 Kortlægning

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Ringsted Kommunes redegørelse til Rammeaftale 2010

Ringsted Kommunes redegørelse til Rammeaftale 2010 Ringsted Kommunes redegørelse til Rammeaftale 2010 - til brug for rammeaftale på det sociale område, det almene boligområde og dele af specialundervisningen Ny skabelon Der har været et bredt ønske om

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:helsingør kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Helsingør kommune Kontaktperson Elsa Undén Hende Tlf. nr. 49283258 Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Rødovre Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Rødovre Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Rødovre Kommune Kontaktperson Christian Hjorth Tlf. nr. 36377549 Mail.: rk@rk.dk (att. Christian Hjorth) Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse

Læs mere

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte børn og unge og specialundervisning på børneområdet

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte børn og unge og specialundervisning på børneområdet Notat Til: Børne og Sundhedsudvalget Vedrørende: Rammeaftalen 211 Bilag: - Hørsholm s informationer til Rammeaftalen 211 på området for udsatte børn og unge og specialundervisning på børneområdet Hørsholm

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Ballerup kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Ballerup kommune Ballerup kommune Side 1 af 15 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Ballerup kommune Kontaktperson Tabita Sonne-Dalsø Tlf. nr. 4477 2817 Mail.: tsd@balk.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. april 2008 Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/166 Orientering

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:fredensborg Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Fredensborg Kommune Kontaktperson Martin Kjellberg Ishøy Tlf. nr. 72 56 51 38 Mail.: maki@fredensborg.dk Skemaet er

Læs mere

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) Aalborg Kommune, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) Aalborg Kommune, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen S K E M A T I L I N D B E R E T N I N G A F F R E M T I D I G E B E H O V O G U D V I K L I N G S T E N D E N S E R I M Å L G R U P P E R O G T I L B U D F O R 2 0 1 5 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE:

Læs mere

EFTERSPØRGSEL Kontaktperson: Solvejg Aaberg Sørensen

EFTERSPØRGSEL Kontaktperson: Solvejg Aaberg Sørensen Indledning Side 1. Talbilag til kommunens redegørelse til regionen d. 1. maj 2008 Kommune: Kontaktperson: Solvejg Aaberg Sørensen Tlf. nr. 33 17 37 05 Mail: QL87@sof.kk.dk Mappen indeholder følgende ark:

Læs mere

Skema til brug for belægnings oplysninger Indledning Side 1 af 14. BELÆGNING. 56921272 michael.mogensen@brk.dk

Skema til brug for belægnings oplysninger Indledning Side 1 af 14. BELÆGNING. 56921272 michael.mogensen@brk.dk Skema til brug for belægnings oplysninger Indledning Side 1 af 14. Skema sæt til kommunens oplysniner om belægning Kommune: Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud. Bornholm Kontaktperson: Tlf.

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Bornholms Regionskommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Bornholms Regionskommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:bornholms Regionskommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Bornholms Regionskommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på voksenområdet. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på voksenområdet. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 13 Kvalitetsstandard for aflastning på voksenområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet og

Læs mere

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet.

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. Dato 24.4.2013 Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. 1. Indledning Kvalitetsstandarder på området for voksenhandicap og socialpsykiatri i Tårnby Kommune

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:københavns kommune, Socialforvaltningen Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Københavns kommune, Socialforvaltningen Kontaktperson Solvejg Aaberg Sørensen Tlf. nr. 33 17 37

Læs mere

EFTERSPØRGSEL Kontaktperson:

EFTERSPØRGSEL Kontaktperson: Indledning Side 1. Talbilag til kommunens redegørelse til regionen d. 1. maj 2008 Kommune: Kontaktperson: Michael Mogensen Tlf. nr. Mappen indeholder følgende ark: Paragraf 20 stk 2 Undervisning på døgn

Læs mere

Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Vesthimmerlands Kommune

Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Vesthimmerlands Kommune Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Vesthimmers Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) ANGIV KONTAKTPERSON(ER) I KOMMUNEN OG KONTAKTOPLYSNINGER (I BOKSEN NEDENFOR)

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) ANGIV KONTAKTPERSON(ER) I KOMMUNEN OG KONTAKTOPLYSNINGER (I BOKSEN NEDENFOR) S K E M A T I L I N D B E R E T N I N G A F F R E M T I D I G E B E H O V O G U D V I K L I N G S T E N D E N S E R I M Å L G R U P P E R O G T I L B U D F O R 2 0 1 5 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE:

Læs mere

Serviceramme - Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede

Serviceramme - Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede Serviceramme - Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Serviceramme - Støtte i eget hjem og botilbud

Læs mere

Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011. Generelt. Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011 fra Billund

Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011. Generelt. Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011 fra Billund Side 1 af 21 Generelt Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011 fra Billund Dato for afsluttet indberetning: 09.03.2010 Dato for politisk godkendelse: 30.03.2010 G1a. Hvordan vurderer kommunen værdien

Læs mere

EFTERSPØRGSEL Kontaktperson: Tabita Sonne-Dalsø Tlf. nr

EFTERSPØRGSEL Kontaktperson: Tabita Sonne-Dalsø Tlf. nr Indledning Side 1. Talbilag til kommunens redegørelse til regionen d. 1. maj 2008 Kommune: Kontaktperson: Tabita Sonne-Dalsø Tlf. nr. 4477 2817 Mappen indeholder følgende ark: Paragraf 36 Klub til børn

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med 3. Hvilke aktiviteter indgår i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende botilbud

Læs mere

Bilag 7: Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland vedr. kommunale tilbud og henvendelsesmuligheder

Bilag 7: Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland vedr. kommunale tilbud og henvendelsesmuligheder Bilag 7: Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland vedr. kommunale tilbud og henvendelsesmuligheder Beskrivelse af det/de kommunale tilbud til voksne med sindslidelse. ÆH Handicapafdelingen

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

Region Syddanmarks socialcentre

Region Syddanmarks socialcentre Din GUIDE til Region Syddanmarks socialcentre Maj 2014 Xxxxxx Indhold Region Syddanmark - en kompetent leverandør................. side 3 Handicapcenter Nordøstfyn, Region Syddanmark................. side

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidige og længerevarende

Kvalitetsstandard for midlertidige og længerevarende Kvalitetsstandard for midlertidige og længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden for midlertidige og længerevarende botilbud synliggør Køge Kommunes serviceniveau på området. Kvalitetsstandarden fungerer

Læs mere

Institutioner for voksne side 1

Institutioner for voksne side 1 Institutioner for voksne side 1 Indhold 3.17 Specialpædagogisk bistand til voksne... 2 3.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov... 3 5.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning... 4 5.32

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune Kontaktperson Karina Paludan Meyer Mette Hammer Sørensen Tlf. nr. 72 35 5604 72 35 4814 Mail.: kpm@furesoe.dk mhs@furesoe.dk Skemaet er tænkt som et værktøj

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:rudersdal kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Rudersdal kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Mødedeltagere: Tina Tving Stauning (A) Hans Henning Bjørnsen (V) Jesper Henriksen (A) Lis Olsen

Læs mere

Afrapportering KKR Syddanmark. Den centrale udmelding om børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. National Koordination - Socialstyrelsen

Afrapportering KKR Syddanmark. Den centrale udmelding om børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. National Koordination - Socialstyrelsen Afrapportering KKR Syddanmark Den centrale udmelding om børn og unge med alvorlig synsnedsættelse National Koordination - Socialstyrelsen Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Målgruppen... 3 Målgruppen

Læs mere

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 HANDICAPPOLITIK Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 Produktion og Layout: Tryk: Oplag: Eksemplarer af folderen

Læs mere

Tilbudsoversigt - Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte 2014 VELFÆRD OG SUNDHED

Tilbudsoversigt - Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte 2014 VELFÆRD OG SUNDHED soversigt - B Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte 2014 VELFÆRD OG SUNDHED soversigt Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte Forord Det er Byrådets ønske, at alle borgere, der har en væsentlig og varig

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 6.796 5.722 6.831 8.493

Læs mere

Opsummering af kommunernes tilbagemeldinger til faglig udviklingsstrategi for 2013

Opsummering af kommunernes tilbagemeldinger til faglig udviklingsstrategi for 2013 Opsummering af kommunernes tilbagemeldinger til faglig udviklingsstrategi for 2013 A. Politiske visioner i kommunerne Nøgleord fra politiske visioner på børneområdet: Tidlig indsats, helhedsorientering,

Læs mere