Metoder til inddragelse af patienter Af Louise Nordentoft og Line Holm Jensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Metoder til inddragelse af patienter Af Louise Nordentoft og Line Holm Jensen"

Transkript

1 Metoder til inddragelse af patienter Af Louise Nordentoft og Line Holm Jensen 1. Innovativ patientinddragelse på to brystkirurgiske afdelinger Projektet Innovativ patientinddragelse skal være med til gøre personalet på de to involverede afdelinger i stand til i højere grad at inddrage patienterne i forhold til at skabe forbedringer på afdelingerne. I projektet er der afprøvet fire forskellige metoder til at inddrage patienter: - Tekstdagbøger og fokusgruppeinterview. - Fotodagbøger og dybdegående individuelle interview. I nedenstående figur er processen for de to involverede afdelinger skitseret. Herlev: Tekstdagbøger Fokusgruppeinterview Træningsmodul i metoderne Rekruttering af informanter Analyse Idégenerering Ringsted: Fotodagbøger Dybdegående interview Fælles for de to afdelinger var, at inden dataindsamlingen begyndte, deltog projektgrupperne fra begge afdelinger i et træningsmodul, hvor de blev undervist og fik øvet sig i de fire metoder, som skulle bruges til at inddrage patienterne. Træningsmodulet var faciliteret af konsulenter fra Center for Sundhedsinnovation (CSI) og Enheden for Brugerundersøgelser (EfB). Herefter har de to afdelinger rekrutteret informanter. På Herlev Hospital blev metoderne tekstdagbøger og fokusgruppeinterview kombineret. Kombinationen på Ringsted Sygehus var fotodagbøger og individuelle interview. Efterfølgende har begge afdelinger gennemført en analyse af det indsamlede datamateriale, som dannede udgangspunkt for en idégenering til forbedringer på afdelingerne. I det følgende beskriver vi først processen på Herlev Hospital og derefter processen på Ringsted Sygehus. 2. Viden om patienterne gennem tekstdagbøger og fokusgruppeinterview Personalet på Herlev Hospital valgte at bruge metoderne tekstdagbøger og fokusgruppeinterview til at få mere viden om, hvordan patienterne oplever den første dag på afdelingen. Tekstdagbøgerne skulle kvinderne udfylde den første dag på afdelingen. Analysen af tekstdagbøgerne resulterede i nogle temaer, som skulle belyses yderligere ved fokusgruppeinterview med nogle patienter. Tekstdagbog Rekruttering og dagbogsdesign 1

2 I en kortere periode udleverede Røntgenafdelingen breve til de patienter, som var blevet henvist til Brystkirurgisk afdeling. Brevet informerede om undersøgelsen, og at patienterne kunne blive spurgt, om de ville deltage i undersøgelsen. Selve rekrutteringen foregik, da patienterne mødte op på Brystkirurgisk afdeling første gang. Syv patienter udfyldte en dagbog. Dagbogen var i C5-format og på første side stod en introduktion til dagbogen. Bl.a. stod der, at patienten skulle skrive sine umiddelbare indtryk af at være på afdelingen, og at kommentarerne ville blive behandlet fortroligt. De efterfølgende fem sider i dagbogen havde hvert sit tema, som patienten kunne skrive sine indtryk af: - Tiden før mødet med lægen - Selve mødet med lægen - Selve mødet med sygeplejersken - Tiden hvor du får taget prøvet og undersøgelser - Øvrige forslag og kommentarer til forbedringer Dagbøgerne skulle afleveres til en sygeplejerske, inden patienterne tog hjem fra hospitalet den første dag, eller medbringes til næste samtale på afdelingen. Tekstdagbogen Tematisering af kommentarerne i dagbøgerne Analysen Da alle dagbøgerne var indsamlet, blev patienternes kommentarer analyseret på to møder af to timers varighed. Dette foregik ved, at kommentarerne inden for hvert enkelt af de fem overordnede temaer i dagbøgerne blev tematiseret. På denne måde fremkom mønstre i kommentarerne på tværs af de syv udfyldte dagbøger. Helt praktisk var processen sådan, at alle syv dagbøger blev kopieret, så personalet på et analysemøde kunne klippe de forskellige udsagn ud og gruppere dem sammen i temaer. Herefter blev det diskuteret, hvilke temaer og hvilke aspekter heraf, det var interessant at få mere viden om. Jeg var helt høj efter at have analyseret tekstdagbøgerne. Hvem skulle tro, at man kunne få så meget ud af så korte tekster. Det er en helt anden måde at tænke på, end jeg er vant til fra mit kliniske arbejde. (Charlotte Lanng, overlæge på Herlev Hospital) Fokusgruppeinterview Rekruttering og afholdelse Der blev gennemført to fokusgruppeinterview med brystkræftpatienter fra afdelingen. Der var afsat to timer til hvert fokusgruppeinterview. Interviewguiden hertil blev udarbejdet på baggrund af resultaterne fra dagbøgerne. Projektgruppen ville bl.a. gerne vide mere om: - Ventetiden fra røntgen og inden første møde med lægen - Personalets attitude - Overbringelse af diagnose 2

3 - Informationsmængden Der blev rekrutteret seks patienter til hver fokusgruppe, og der endte med at deltage henholdsvis to og fem patienter. Interviewene foregik i et mødelokale på afdelingen. To medarbejdere fra afdelingen, gennemførte fokusgruppeinterviewene med deltagerne. Den ene interviewede, og den anden noterede hovedessensen af patienternes udtalelser undervejs og kunne stille supplerende spørgsmål ved behov. Interviewene blev også optaget som en lydfil. Analysen Ved to analysemøder blev noterne fra hvert fokusgruppeinterview diskuteret, og hovedresultaterne blev nedskrevet. Derefter prioriterede projektgruppen resultaterne ud fra, hvad der af patienterne var udpeget som problemfyldt, og hvor projektgruppen samtidig kunne se et forbedringspotentiale. Drøftelse af resultater fra fokusgruppeinterview på analysemødet Hovedresultaterne nedskrives Fordele og ulemper ved metoderne Det var en fordel med tekstdagbøgerne, at det var patienternes umiddelbare indtryk af situationen, der kom frem, og ikke retrospektive oplevelser, som patienterne havde efterrationaliseret. Desuden viste det sig også, at det var let at rekruttere patienter til at deltage i begge metoder. Der havde især været usikkerhed om, hvorvidt patienterne ville sige ja til at skrive dagbog, den dag de fik deres diagnose, men det viste sig, at det ville de gerne. Dog var der et stort frafald til fokusgrupperne, fordi patienterne på dagen blev forhindret i at komme fx pga. møder på hospitalet eller behandling. Det er derfor en god ide at rekruttere lidt flere deltagere end det antal, man ideelt set gerne vil have til at deltage i fokusgruppeinterviewet. Ved fokusgruppeinterviewene var en fordel ved, at det var personalet, der interviewede, at de hurtigt kunne afklare patienternes misforståelser om fx udredning og behandling undervejs i interviewet. En ulempe ved, at det var personalet, der selv interviewede var, at personalet i forvejen havde en tilknytning til patienten, hvilken kan påvirke, hvad patienterne fortæller. Databearbejdningen af både tekstdagbøger og fokusgruppeinterview var i dette tilfælde håndgribelig og let at gå til. Det var meget tidsbesparende, at datagrundlaget for fokusgruppeinterviewene kun var de noter, der blev taget undervejs. På den anden side var der også risiko for, at personalet overså vigtige pointer og detaljer. Det vil være en fordel at lytte lydfilen fra fokusgruppeinterviewet igennem efterfølgende og uddybe sine noter. Temaer fra analysen Følgende fokusområder fra analysen blev bl.a. udpeget til den videre idégenreringsproces: - Ved samtalen med lægen mere fokus på patientens forhistorie ifm. andre knuder, andre behandlinger o.l. 3

4 - Information om hvornår der er svar på hvilke prøver. - Skal vi have mere fokus på hormonbehandling, og hvad det betyder for patienten? - God kemi mellem kontaktsygeplejerske og kontaktlæge. 3. Viden om patienter og pårørende gennem fotodagbøger og interview På Mamakirurgisk afdeling på Ringsted Sygehus valgte medarbejderne at bruge fotodagbøger og dybdegående interview til at få viden om, hvordan personalet kan blive bedre til at inddrage og støtte de nærmeste pårørende til kvinden med brystkræft. Medarbejderne valgte at inddrage både patienter og pårørende for at få viden om, hvordan det er at være pårørende til en brystopereret kvinde. Dette skyldtes, at medarbejderne var interesserede i at få både patientens og den pårørendes perspektiv på rollen som pårørende. Processen var, at patienter og pårørende først tog billeder til en fotodagbog, og at fotodagbogen efterfølgende dannede udgangspunkt for et interview. Rekruttering af deltagere Deltagerne blev rekrutteret ved, at personalet på afdelingen ved den første samtale efter brystoperationen spurgte patienter og pårørende, om de havde lyst til at indgå i projektet. Endvidere lavede personalet opslag på afdelingen om projektet, så pårørende og patienter, som havde lyst til at deltage i projektet selv kunne henvende sig til personalet. Den førstnævnte rekrutteringsmetode gav dog klart flest deltagere. Seks patienter og fem pårørende indvilligede i at deltage i projektet. Fotodagbog Metoden med at brug fotodagbøger bestod i, at patienter og pårørende alle fik udleveret et engangskamera. De blev bedt om at tage nogle billeder, som beskrev det at være pårørende til en brystkræftpatient. Endvidere fik deltagerne af vide, at de måtte tage billeder af alt, hvad der faldt dem ind. Det kunne fx være tanker, konkrete oplevelser, problemer og følelser, som pårørende oplevede. Deltagerne fik endvidere at vide, at de måtte tage billeder både på afdelingen og udenfor afdelingen. Deltagerne kunne enten aflevere engangskameraet næste gang, de kom på afdelingen, eller sende det til afdelingen i en udleveret svarkuvert ca. 10 dage efter udleveringen. Personalet på afdelingen fik efterfølgende fremkaldt billederne. Når billederne var fremkaldt ringede en sygeplejerske fra afdelingen til deltagerne og aftalte, hvornår interviewet skulle foregå. Dybdegående individuelle interview Interviewene med patienten og den pårørende foregik tidsmæssigt samtidigt, men i to forskellige lokaler på Mamakirurgisk afdeling på Ringsted Sygehus. Deltagerne fik som det første til interviewet udleveret en kuvert med de billeder, som de havde taget. Ingen andre havde set billederne, før deltageren fik udleveret dem. Deltagerne blev bedt om at udvælge fem billeder, som de ville tale om under interviewet. Det var to medarbejdere fra afdelingen, som gennemførte interviewet med deltageren. Den ene medarbejder interviewede, mens den anden medarbejder primært stillede supplerende spørgsmål. I første del af interviewet blev deltagerne spurgt ind til billederne, som de har udvalgt. Den sidste del af interviewet omhandlede nogle mere generelle overvejelser om, hvordan det er at være pårørende. 4

5 Eksempler på spørgsmål fra interviewguiden Vil du beskrive det billede, du har udvalgt? Kan du prøve at sige noget om, hvorfor du har taget dette billede? Hvad siger dette billede i forhold til at være pårørende til en kræftpatient? Er der nogen særlige tanker eller følelser, som du prøver at beskrive med dette billede? Hvert interview varede ca. en time og alle interview blev optaget på en lydfil og blev efterfølgende fuldt transskriberet. Konstruerede eksempler på billeder fra fotodagbøgerne Det første billede viser en bakke. Den pårørende forklarede, at billedet var taget, fordi det var op ad bakke at være pårørende til en brystkræftpatient. Dette skyldes bl.a., at den pårørende blev psykisk påvirket af ægtefælles sygdomssituation. Det andet billede viser et ur og en kontaktlim. Den pårørende til en kræftpatient ønskede at beskrive, at ventetiden fra de fik kræftdiagnosen indtil den kræftramte skulle opereres var forfærdelig og føltes meget lang. I overført betydning betyder billedet, at det føltes som om, at tiden stod stille i den pågældende periode. Analyse af interview Alle interviewene blev først læst igennem for at opnå en fornemmelse for helheden i datamaterialet. Interviewene blev analyseret ud fra en eksplorativ tilgang. Det vil sige, at medarbejderne ikke på forhånd havde nogle temaer eller hypoteser, som der blev søgt efter i datamaterialet. Medarbejderne var i stedet meget åbne over for alle de udsagn, som kom frem i interviewene. Analysen foregik ved, at alt interviewmaterialet blev meningskategoriseret, hvilket vil sige, at hvert interview kodes i kategorier. På grund at den eksplorative tilgang opstod disse kategorier i løbet af analysen. Kategorierne blev efterfølgende grupperet i centrale temaer. 5

6 Analysen blev foretaget til fire forskellige møder á ca. tre timers varighed. Derudover skulle der afsættes tid til at læse ca. 200 siders transskribering fra interviewene. De dybdegående interview bliver kategoriseret og grupperet i centrale temaer Fordele og ulemper ved metoderne Fordelen ved at lade patienter/pårørende tage nogle billeder, som efterfølgende danner udgangspunkt for interviewet er, at det er patienten/den pårørende, som sætter dagsordenen for, hvad der blev talt om i interviewet. Patienten/den pårørende bestemmer således selv, hvilke aspekter af det at være pårørende, som bliver belyst i interview. Sammenlignet med et struktureret interview er dette klart en fordel, da det der er intervieweren, som på forhånd har defineret nogle temaer, som der skal tales om i interviewet. Denne metode gav dermed mulighed for at være mere åben overfor patienten/den pårørendes oplevelser, og der kom således nogle aspekter frem, som ikke ville være kommet frem, hvis der var foretaget almindelige interview. Et almindeligt interview er ofte retrospektiv, dvs., at patienten beskriver forhold, der ligger tilbage i tiden, og skal derfor i interviewet forsøge at genkalde de oplevelser vedkommende havde i en given situation. Sammenlignet med et almindeligt interview er det derfor en fordel at bruge billeder fra fotodagbøger, da billederne under interviewet kunne hjælpe interviewpersonen med at genkalde de følelser, handlinger og tanker vedkommende havde i den situation, som vedkommende ønsker at beskrive med billedet. Svagheden ved fotodagbøger er, at de praktiske opgaver, som kan være forbundet med fotodagbøger kan være ressourcekrævende, fx fremkaldelse af billeder mm. Endvidere kan der for nogle patienter være en vis skepsis overfor denne metode, da det er en ny metode, som kræver lidt mere arbejde fra patienterne end fx at deltage i et interview. Transskribering og bearbejdning af interviewmaterialet var meget ressourcekrævende, da personalet dels valgte at transskribere alle interview fuldt ud, hvilket også betød, at der var utroligt meget materiale, som efterfølgende skulle analyseres. Endvidere betød den eksplorative tilgang, at alle passager i interviewet blev kategoriseret og blev efterfølgende samlet til temaer, hvilket også var meget tidskrævende. Fordelen ved den fulde transskribering var, at der i mindre grad var risiko for, at personalet overså vigtige pointer og detaljer. De fulde transskriberinger gav endvidere et godt grundlag for at videndele med det øvrige personale på afdelingen. Dataindsamlingsprocessen var generelt meget tidskrævende. For at gøre dataindsamlingsprocessen mindre tidskrævende, kunne medarbejderne fra afdelingen bl.a. have valgt, at færre 6

7 informanter blev interviewet. Endvidere kunne det overvejs, om man kun skulle have interviewet pårørende. Dette skyldes, at patienternes udtalelser om at være pårørende til tider var hypotetiske. Yderligere kunne medarbejderne have valgt at lave referater af interviewene i stedet for de fulde transskriberinger. Dette ville dels have betydet et mindre tidsforbrug på referatskrivning samt et mindre tidsforbrug i analysen, da interviewmaterialet på den måde ville have været mindre omfangsrigt. Temaer fra analysen Følgende temaer blev bl.a. identificeret i analysen i forhold til at være pårørende til en kræftpatient. Disse temaer blev udvalgt, da det især var udsagn inden for disse temaer, som gik igen i interviewene: - Den pårørendes reaktioner. Den pårørende blev i meget høj grad påvirket af sygdommen og de bekymringer, som følger med. - Kommunikation mellem pårørende og patient Mange patienter og pårørende oplevede, at det var svært at tale om sygdommen og de bekymringer, som følger med. Både pårørende og patient oplevede endvidere, at de havde forskellige behov for at tale herom. Endvidere forsøgte både patient og pårørende at tage hensyn til den anden part, hvilket førte til en del misforstået hensyn. - Netværket Ægtefællerne brugte i langt mindre grad end patienten deres netværk til at tale om problemerne, og såfremt de bruger netværket, følte de sig ofte ikke forstået. - De praktiske ændringer i hjemmet I forhold til de praktiske opgaver i hjemmet sker der ofte et rolleskift, således at den pårørende får langt flere arbejdsopgaver. Nogle pårørende kan have svært ved at overskue de nye arbejdsopgaver, da de også føler sig psykisk presset pga. kvindens sygdom. 7

8 4. Oversigt over fordele og ulemper ved de valgte metoder og processer Brug af tekstdagbøger og fokusgruppeinterview Fordele Ulemper I tekstdagbøgerne kommer patienternes Frafald til fokusgruppeinterviewene. umiddelbare indtryk frem At personalet interviewede betyder, at patienternes misforståelser kan afklares undervejs i tilknytning til patienten. Personalet, som interviewer, har i forvejen en interviewet. Databearbejdningen er håndgribelig, let at gå til og tidsbesparende. Kun brug af noter fra fokusgruppeinterviewet medfører risiko for, at personalet overser vigtige pointer og detaljer. Brug af fotodagbøger og dybdegående interview Fordele Ulemper Billeder giver mulighed for, at den pårørende sætter dagsorden for interviewet. Billederne hjælper interviewpersonen med at genkalde de følelser, handlinger og tanker. Fuld transskribering mindsker risikoen for, at personalet overser vigtige pointer og detaljer og er godt grundlag for at videndele med det øvrige personale. At personalet interviewede kan have været en ulempe, da personalet allerede havde en tilknytning til patient/pårørende. Transskribering og bearbejdning af interviewmaterialet har været meget ressourcekrævende Mange praktiske opgaver forbundet med fotodagbøger, fx fremkaldelse af billeder mm. Fotodagbøger kræver lidt mere arbejde fra patienterne end fx at deltage i et interview. For begge processer har det også været en fordel, at det er personalet på afdelingerne, som har indsamlet data, da det betyder, at personalet har opnået stor viden om patienter og pårørendes oplevelser samt givet ejerskab af projektet. Sparring i processen Konsulenter fra Center for Sundhedsinnovation samt Enheden for Brugerundersøgelser i Region Hovedstaden har undervejs i dataindsamlingsprocessen været sparringspartner for medarbejderne på de to afdelinger. Konsulenterne har bl.a. ydet sparring i forbindelse med udarbejdelsen af interviewguiden samt analyse af interviewmaterialet. Hvis du vil vide mere Du kan læse mere om projektet Innovativ Patientinddragelse her: Center for Sundhedsinnovation: ntinddragelse/ Enheden for Brugerundersøgelser: 8

9 Hvis du vil vide mere om metoderne, og hvordan er blevet brugt på de to afdelinger, kan du kontakte: Louise Nordentoft. Evalueringskonsulent i Enheden for Brugerundersøgelser. Udarbejder kvalitative og kvantitative undersøgelser til kvalitetsforbedringer i sundhedsvæsnet. Deltager bl.a. i den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP). Underviser endvidere i kvalitative og kvantitative metoder. Er uddannet cand.scient.san.publ. fra Københavns Universitet. Louise.nordentoft@regionh.dk Line Holm Jensen. Evalueringskonsulent i Enheden for Brugerundersøgelser. Udarbejder kvantitative og kvalitative undersøgelser af den patientoplevede kvalitet i sundhedsvæsenet. Deltager bl.a. i den Landdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og brugerundersøgelser i almen praksis. Er uddannet cand.scient.soc. fra Aalborg Universitet. line.holm.jensen@regionh.dk 9

Få en dialog om din klage

Få en dialog om din klage Få en dialog om din klage Patienter og personale overvejende positive, viser undersøgelser af det nye tilbud om en samtale Af Karen Stage Fritsen og Line Holm Jensen Siden 1. januar 2011 har patienter,

Læs mere

DSKS: Workshop den 11. januar 2013. Værktøjer til inddragelse af patienter

DSKS: Workshop den 11. januar 2013. Værktøjer til inddragelse af patienter DSKS: Workshop den 11. januar 2013 Værktøjer til inddragelse af patienter Evalueringskonsulent cand.scient.soc. Line Holm Jensen Specialkonsulent cand.scient.soc. Brian Rimdal Programmet for i dag 9.30

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for akut indlagte patienter på Patienthotel Overafd. Aarhus Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 275 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på LUCA Lungemedicinsk Afdeling LUB Aarhus Universitetshospital 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Medicinsk Ambulatorium, Herning Medicinsk Afdeling (Herning/Ringkøbing) Hospitalsenheden

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for planlagt indlagte patienter på. Akutafdeling Hospitalsenheden Vest

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for planlagt indlagte patienter på. Akutafdeling Hospitalsenheden Vest REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for planlagt indlagte patienter på Akutafdeling Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015

Læs mere

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen August 2014 Indledning og baggrund Sundhed og Omsorg har på baggrund af en målsætning fra dialogbaserede

Læs mere

Metodekursus for ansatte i Region Hovedstaden. Konsulenter Karen Skjødt Hansen, Rikke Gut og Brian Rimdal

Metodekursus for ansatte i Region Hovedstaden. Konsulenter Karen Skjødt Hansen, Rikke Gut og Brian Rimdal Metodekursus for ansatte i Region Hovedstaden Konsulenter Karen Skjødt Hansen, Rikke Gut og Brian Rimdal Præsentation af Enheden for Brugerundersøgelser Hvem er vi Hvad laver vi 1 chefkonsulent 3 specialkonsulenter

Læs mere

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015 LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Region Nordjylland 18-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Endokrinologisk Klinik - Randers Regionshospitalet Randers Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Når du skal udskrives

Når du skal udskrives Evaluering af Udskrivningsguiden: Når du skal udskrives Region Hovedstaden Evaluering af Udskrivningsguiden: Når du skal udskrives Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Evaluering af

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Klinisk Diætist - RGR Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 1 Om rapporten Denne rapport præsenterer resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt de borgere, der i perioden den 1.

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Afsnit D9 Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa Den Landsdækkende

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 27-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 27-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Region Nordjylland 27-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

Kommunal træning 2014

Kommunal træning 2014 Kommunal træning 2014 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Januar 2015 Projektnummer: 61285 1

Læs mere

Evaluering Opland Netværkssted

Evaluering Opland Netværkssted Evaluering Opland Netværkssted November 2015 1 Indholdsfortegnelse Indhold Evalueringsrapportens struktur... 3 Intro til spørgeskemaundersøgelsen... 3 Antal brugere gennem Oplands første år... 3 Evaluering

Læs mere

Manual til national. benchmarkingundersøgelse. Udarbejdet af: Louise Broe Sørensen, Rambøll & Sara Svenstrup, Herning Bibliotekerne

Manual til national. benchmarkingundersøgelse. Udarbejdet af: Louise Broe Sørensen, Rambøll & Sara Svenstrup, Herning Bibliotekerne Manual til national 2011 benchmarkingundersøgelse Udarbejdet af: Louise Broe Sørensen, Rambøll & Sara Svenstrup, Herning Bibliotekerne Indholdsfortegnelse Kort om benchmarking Praktisk om undersøgelsen

Læs mere

Samlet status. Månedsopdeling. Angiv dit køn. Distribueret. Nogen svar. Gennemført 100% Frafaldet 0% 25% 50% 75% 100% Oktober 2013.

Samlet status. Månedsopdeling. Angiv dit køn. Distribueret. Nogen svar. Gennemført 100% Frafaldet 0% 25% 50% 75% 100% Oktober 2013. Samlet status Ny % Distribueret % Nogen svar % Gennemført % 7 Frafaldet % Månedsopdeling % % % 7% % Oktober % November % December % nuar % Februar % Marts % April % Maj 9% Juni 7% 8 Juli August % September

Læs mere

Patienters oplevelser af akutbetjeningen hos deres praktiserende læge - telefonsurvey blandt 1.295 patienter i Region Hovedstaden

Patienters oplevelser af akutbetjeningen hos deres praktiserende læge - telefonsurvey blandt 1.295 patienter i Region Hovedstaden Patienters oplevelser af akutbetjeningen hos deres praktiserende læge - telefonsurvey blandt 1.295 patienter i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Hovedstaden

Læs mere

Slutevaluering læringsforsøg 2013/2014

Slutevaluering læringsforsøg 2013/2014 Slutevaluering læringsforsøg 2013/2014 Titel Skole Mål (Læringsforsøgets titel) Morten Brørup Skolen At der gennem digital redidaktisering skabes flere og andre deltagelsesmuligheder end i en analog læringskontekst

Læs mere

Den pårørende som partner

Den pårørende som partner Materialet skal støtte en mere aktiv inddragelse af de pårørende Vi har tænkt materialet som en støtte for de ledelser, der i højere grad ønsker at inddrage de pårørende i udredning og behandling. Vi har

Læs mere

Brystkirurgisk ambulatorium Herlev Hospital

Brystkirurgisk ambulatorium Herlev Hospital Brystkirurgisk ambulatorium Herlev Hospital Undersøgelsen er blandt 400 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skelerose Ambulatorium, Viborg Neurologisk Afdeling N Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Brugerundersøgelse af borgere på genoptræningshold i Fåborg-Midtfyn Kommune FOKUSGRUPPEINTERVIEWS AF HOLDDELTAGERE 2015

Brugerundersøgelse af borgere på genoptræningshold i Fåborg-Midtfyn Kommune FOKUSGRUPPEINTERVIEWS AF HOLDDELTAGERE 2015 Brugerundersøgelse af borgere på genoptræningshold i Fåborg-Midtfyn Kommune FOKUSGRUPPEINTERVIEWS AF HOLDDELTAGERE 2015 Louise Nymann Pedersen, fysioterapeut, Cand. Scient. San. Susanne Valbjørn Nielsen,

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Kirurgisk Dagkirurgi Herning Kirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 09-05-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på. Pædiatrisk afdeling Hospitalsenheden Horsens

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på. Pædiatrisk afdeling Hospitalsenheden Horsens REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Ambulante patienter på Pædiatrisk afdeling Hospitalsenheden Horsens Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2014

Læs mere

Patienternes perspektiv

Patienternes perspektiv Patienternes perspektiv Anbefalinger vedrørende patientsynspunkter Af Afdelingsleder Morten Freil, Enheden for Brugerundersøgelser Evalueringskonsulent Isabella Gothen, Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Faglig audit og patientoplevet kvalitet på genoptræningsområdet. - Et pilotprojekt

Faglig audit og patientoplevet kvalitet på genoptræningsområdet. - Et pilotprojekt Faglig audit og patientoplevet kvalitet på genoptræningsområdet - Et pilotprojekt Center for Kvalitet m.fl., marts 2014 Rapport Fra pilotprojektet: Faglig audit og patientoplevet kvalitet på genoptræningsområdet

Læs mere

Interview i klinisk praksis

Interview i klinisk praksis Interview i klinisk praksis Videnskabelig session onsdag d. 20/1 2016 Center for forskning i rehabilitering (CORIR), Institut for Klinisk Medicin Aarhus Universitetshospital & Aarhus Universitet Hvorfor

Læs mere

ØGET BRUGERINDDRAGELSE I REGION SJÆLLAND

ØGET BRUGERINDDRAGELSE I REGION SJÆLLAND ANSØGNINGSSKEMA ØGET BRUGERINDDRAGELSE I REGION SJÆLLAND GENERELLE OPLYSNINGER ANSØGER Projektansvarlig KONTAKTOPLYSNINGER E-mail og tlf. Rikke Steener Olsen, Afdelingssygeplejerske Klinisk Onkologisk

Læs mere

Erfaringer med dialogsamtaler ved klager

Erfaringer med dialogsamtaler ved klager Erfaringer med dialogsamtaler ved klager En interviewundersøgelse blandt patienter og personale - kort fortalt Introduktion Undersøgelsen af dialogsamtaler ved klager er en interviewundersøgelse af patienters

Læs mere

Evaluering af klinikophold med fokus på diabetes for MedIS og medicinstuderende på 2. semester 23.04.2015 til 30.04.2015

Evaluering af klinikophold med fokus på diabetes for MedIS og medicinstuderende på 2. semester 23.04.2015 til 30.04.2015 Evaluering af klinikophold med fokus på diabetes for MedIS og medicinstuderende på 2. semester 23.04.2015 til 30.04.2015 Antal tilbagemeldinger: 140 ud af 161 mulige 1: Oplevede du, at personalet i klinikken

Læs mere

DEN ÆLDRE MEDICINSKE PATIENT EN KVALITATIV UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER

DEN ÆLDRE MEDICINSKE PATIENT EN KVALITATIV UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER DEN ÆLDRE MEDICINSKE PATIENT EN KVALITATIV UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER RESUMÉ Denne undersøgelse giver et indblik i, hvordan fem informanter oplever at få et opfølgende hjemmebesøg af en hjemmesygeplejerske

Læs mere

Medicingennemgang i Ny Thisted Kommune et udviklingsprojekt

Medicingennemgang i Ny Thisted Kommune et udviklingsprojekt Titel og reference 20.5 Medicingennemgang i Ny Thisted Kommune et udviklingsprojekt Kristoffersen IMS Masterprojekt ved Det farmaceutiske Fakultet Københavns Universitet, 2007. Placering i sundhedssektoren

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hoved-halskræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hoved-halskræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hoved-halskræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Bedre patientoplevelser hvordan?

Bedre patientoplevelser hvordan? Bedre patientoplevelser hvordan? Effekten af forbedringsinitiativer på baggrund af LUP 2009 Januar 2012 www.centerforkvalitet.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 1 Metode 2 Afdelingernes indsatsområder 2

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Dagkirurgi drift, ortopædi Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Horsens 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Bornholms Hospital - Region Hovedstaden

Bornholms Hospital - Region Hovedstaden Planlagt ambulante patienters oplevelser: Bornholms Hospital - Region Hovedstaden Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (398) 4,32 Ventetid - spørgsmål 2 (385) 3,93 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10,

Læs mere

Skilsmisseprojekt Samtalegrupper for skilsmissebørn, der viser alvorlige tegn på mistrivsel.

Skilsmisseprojekt Samtalegrupper for skilsmissebørn, der viser alvorlige tegn på mistrivsel. Skilsmisseprojekt Samtalegrupper for skilsmissebørn, der viser alvorlige tegn på mistrivsel. Finansieret af Sygekassernes Helsefond. 2 grupper med 4 børn i hver gruppe. Gr 1 børn i alderen 9-12 år. Start

Læs mere

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Undersøgelsen er blandt 698 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Patientinddragelse i Hjerte-, Lungeog Karkirurgisk afd. T

Patientinddragelse i Hjerte-, Lungeog Karkirurgisk afd. T Patientinddragelse i Hjerte-, Lungeog Karkirurgisk afd. T Gitte Bekker, oversygeplejerske Britt Borregaard, udviklingssygeplejerske Lisette B. Bjerregaard, kvalitetskoordinator Udvikling af strategi for

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Kirurgisk Ambulatorium Viborg Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Referat - arrangement om Perspektiver på brugere, brugerinddragelse og brugerperspektiver

Referat - arrangement om Perspektiver på brugere, brugerinddragelse og brugerperspektiver Referat - arrangement om Perspektiver på brugere, brugerinddragelse og brugerperspektiver Tidspunkt: Onsdag, 12. december, 2012-13:30 til 16:00 Sted: Syddansk Universitet, J. B. Winsløvs Vej 19, stuen,

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Knæ- og hofte ambulatorium Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Midt 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Rapport interview patient og pårørende, efteråret 2015. Anæstesiologisk afdeling. 1.0 Baggrund. 2.0 Praktisk gennemførsel

Rapport interview patient og pårørende, efteråret 2015. Anæstesiologisk afdeling. 1.0 Baggrund. 2.0 Praktisk gennemførsel Rapport interview patient og pårørende, efteråret 2015 Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Infektionsmedicinsk Ambulatorium Infektionsmedicinsk Afdeling Q Skejby Sygehus

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skulder Amb ORTOPÆDKIRURGISK E Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Resultater af undersøgelsen Patientoplevet kvalitet på ortopædkirurgiske afdelinger/afsnit - et pilotprojekt om løbende monitorering af den

Resultater af undersøgelsen Patientoplevet kvalitet på ortopædkirurgiske afdelinger/afsnit - et pilotprojekt om løbende monitorering af den Resultater af undersøgelsen Patientoplevet kvalitet på ortopædkirurgiske afdelinger/afsnit - et pilotprojekt om løbende monitorering af den patientoplevede kvalitet på sygehusene i Region Hovedstaden Enheden

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ-Ambulatoriet Ortopædkirurgisk afdeling Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Patienthotel Ortopædkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Silkeborg 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hjertemedicinsk amb. Skive Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Bilag 12: Interviewguide til interview med Christina Brøns Sund

Bilag 12: Interviewguide til interview med Christina Brøns Sund Bilag 12: Interviewguide til interview med Christina Brøns Sund Telefoninterview med Christina Brøns Sund, kommunikationsmedarbejder ved Tønder Kommune. Torsdag den 28/2 kl. 15.30. De 7 faser af en interviewundersøgelse

Læs mere

Gør din tid som seniormedarbejder i ældreplejen i Faxe Kommune til en god tid

Gør din tid som seniormedarbejder i ældreplejen i Faxe Kommune til en god tid Baggrund for og beskrivelse af projektet har en hel del medarbejdere, der allerede er fyldt 50 år. Vi har haft dette projekt i ældreplejen, da vi har et ønske om at blive en attraktiv arbejdsplads, også

Læs mere

LUP 2012 - Indlagte. Privathospitalerne. Køn Antal Mand Kvinde

LUP 2012 - Indlagte. Privathospitalerne. Køn Antal Mand Kvinde LUP 2012 - Indlagte Privathospitalerne Køn Mand Kvinde % % Landsresultatet 40137 49,1 50,9 Privathospitalerne 1150 41,7 58,3 Aleris-Hamlet Hospitaler 316 61,4 38,6 Steno Diabetes Center 33 45,5 54,5 Center

Læs mere

Samlet status. Månedsopdeling. Distribueret. Nogen svar 100% Gennemført. Frafaldet 0% 25% 50% 75% 100%

Samlet status. Månedsopdeling. Distribueret. Nogen svar 100% Gennemført. Frafaldet 0% 25% 50% 75% 100% Samlet status Ny % Distribueret % Nogen svar % Gennemført % Frafaldet % Månedsopdeling % 5% 5% 5% % Maj % Juni % Juli % August % September % Oktober % November % December % nuar % Februar % Marts % April

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens TEAMLEDERE Et projekt der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb med fokus på anvendelse af viden i

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital 125 I MEA ambulatorium afprøver vi i øjeblikket en ny samarbejdsform i forhold til vores samtaler/aftaler med personer med Type 1 diabetes. Vi kalder den nye samarbejdsform DiaFlex. Formålet med DiaFlex

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Friklinikken - Varicer Friklinikken Silkeborg Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen er at kvalificere den studerende

Læs mere

Aftale om strategiforløb vedr.: Bæredygtig udvikling af bedriften. For: XX landmand

Aftale om strategiforløb vedr.: Bæredygtig udvikling af bedriften. For: XX landmand Aftale om strategiforløb vedr.: Bæredygtig udvikling af bedriften For: XX landmand Resultat: Dit udbytte: Indhold: Resultatet er en situationsanalyse, og en vision og målsætning for udvikling af bedriften/virksomheden,

Læs mere

Opfølgning på LUP hvordan? Roskilde og Køge sygehuse. Udviklingskonsulent Mette M. Ravnholt

Opfølgning på LUP hvordan? Roskilde og Køge sygehuse. Udviklingskonsulent Mette M. Ravnholt Opfølgning på LUP hvordan? Roskilde og Køge sygehuse Udviklingskonsulent Mette M. Ravnholt Hvordan arbejder vi med LUP-resultaterne på Roskilde og Køge sygehuse Sygehus- og afdelingsniveau Gennemgår resultaterne

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Reumatologisk Ambulatorium Holstebro Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for indlagte patienter på NK - ITA Neurokir. Afd. NK Aarhus Universitetshospital 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Klinisk periode Modul 6

Klinisk periode Modul 6 Klinisk periode Modul 6 4. Semester Ortopædkirurgisk ambulatorium SVS, Grindsted 1 Velkommen som 6. modul studerende Vi vil gerne byde dig velkommen som sygeplejestuderende. De næste sider skal ses som

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Tand-, Mund- og Kæbekirurgisk Afdeling O Tand-, Mund- og Kæbekirurgisk Afdeling O Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende

Læs mere

PROGRAM PRO Patientrapporterede oplysninger

PROGRAM PRO Patientrapporterede oplysninger Har patienter en viden om deres helbredsstilstand undervejs i og efter deres behandlingsforløb, som endnu ikke er sat i spil? Hvordan kan vi bruge patienternes viden til systematisk at udvikle sundhedsvæsenet?

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Fælles Medicinsk Ambulatorie M - Randers Regionshospitalet Randers Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Spørgeskema Dine erfaringer med medicin

Spørgeskema Dine erfaringer med medicin Sundhedsudvalget 2008-09 SUU alm. del Bilag 704 Offentligt Spørgeskema Dine erfaringer med medicin Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense Institut for Sundhedstjenesteforskning Syddansk Universitet

Læs mere

Jeg ville udfordre eleverne med en opgave, som ikke umiddelbar var målbar; Hvor høj er skolens flagstang?.

Jeg ville udfordre eleverne med en opgave, som ikke umiddelbar var målbar; Hvor høj er skolens flagstang?. Hvor høj er skolens flagstang? Undersøgelsesbaseret matematik 8.a på Ankermedets Skole i Skagen Marts 2012 Klassen deltog for anden gang i Fibonacci Projektet, og der var afsat ca. 8 lektioner, fordelt

Læs mere

Klager og anker skal være skriftlige og begrundede og sendes som anbefalet post, afleveres personligt eller mailes og stiles til:

Klager og anker skal være skriftlige og begrundede og sendes som anbefalet post, afleveres personligt eller mailes og stiles til: Klage- og ankeregler Regelgrundlaget for klager og anker over diverse prøveformer, er fastsat i Undervisningsministeriets eksamensbekendtgørelse nr. 1016 af 24/08/2010 om prøver og eksamen i erhvervsrettede

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Kirurgisk Endoskopiafsnit Herning Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Børn Amb Ortopædkirurgisk E Aarhus Universitetshospital 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Pra Region Hovedstaden ktis e rend e læg e rs he nv isning s pras

Pra Region Hovedstaden ktis e rend e læg e rs he nv isning s pras Praktiserende lægers henvisningsprasis Region Hovedstaden Praktiserende lægers henvisningspraksis Undersøgelse af læring fra et efteruddannelseskursus om tidlig opsporing af kræftpatienter juni 2013 Udarbejdet

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

Drejebog LO - overenskomstmøder

Drejebog LO - overenskomstmøder Drejebog LO - overenskomstmøder Denne drejebog handler kun om den del af møderne, der involverer dugene og samarbejdet omkring bordene. Dvs. den tager ikke højde for Lizettes forudgående præsentation eller

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 66 PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Svarprocent: 64% FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Patienters oplevelser i ambulatorier i SYV AMTER

Patienters oplevelser i ambulatorier i SYV AMTER Patienters oplevelser i ambulatorier i SYV AMTER Spørgeskemaundersøgelse blandt 80.616 ambulante patienter 2006 ENHEDEN FOR BRUGERUNDERSØGELSER på vegne af Frederiksborg Amt, H:S, Københavns Amt, Nordjyllands

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hofte Amb ORTOPÆDKIRURGISK E Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 4 PATIENTOPLEVETKVALITET 13 Svarprocent: 3% FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Onkologisk Afdeling D Århus Sygehus Revideret: 29/10-2009 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Introduktion til mundtlig eksamen: projekt med mundtlig fremlæggelse

Introduktion til mundtlig eksamen: projekt med mundtlig fremlæggelse Introduktion til mundtlig eksamen: projekt med mundtlig fremlæggelse Agenda: Procedure for mundtlig eksamen med mundtlig fremlæggelse af projekt De kritiske spørgsmål Mundtlig eksamen i praksis mundtlig

Læs mere

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken LUP 2012 Ambulante Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken Undersøgelsen er blandt 30 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 67 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

TEKNOLOGISK INSTITUT. Metodisk note. Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse

TEKNOLOGISK INSTITUT. Metodisk note. Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse TEKNOLOGISK INSTITUT Metodisk note Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse Analyse og Erhvervsfremme Maj/2009 Indhold 1. INDLEDNING...3 2. UNDERSØGELSESDESIGN...3 3. KVANTITATIVT

Læs mere

Undersøgelse af patienternes oplevelser under ambulante besøg i Juliane Marie Centret 2013

Undersøgelse af patienternes oplevelser under ambulante besøg i Juliane Marie Centret 2013 Undersøgelse af patienternes oplevelser under ambulante besøg i Juliane Marie Centret 2013 En undersøgelse af patienternes oplevelser af ambulante besøg i Juliane Marie Centret 2013. Patienternes oplevelser

Læs mere

4. Evalueringsstatus v/ Rikke Kirsten Juhl a. Førte resultater b. Hvad evaluererer vi ikke? Er der områder der er vigtige at dokumentere? Hvordan?

4. Evalueringsstatus v/ Rikke Kirsten Juhl a. Førte resultater b. Hvad evaluererer vi ikke? Er der områder der er vigtige at dokumentere? Hvordan? Referat 07-02-2013 Projektgruppemøde BRO, 4. februar kl. 13.00 15.30 Deltagere: Anette Nielson, uddannelseskonsulent, HR-Uddannelse Rikke Kirsten Juhl, uddannelseskonsulent, HR-Uddannelse Karna Vinter,

Læs mere

Tør du tale om det? Midtvejsmåling

Tør du tale om det? Midtvejsmåling Tør du tale om det? Midtvejsmåling marts 2016 Indhold Indledning... 3 Om projektet... 3 Grænser... 4 Bryde voldens tabu... 6 Voldsdefinition... 7 Voldsforståelse... 8 Hjælpeadfærd... 10 Elevers syn på

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG 1 STIGNING I ANTALLET AF ÆLDRE. 3 BILAG 2 STIGNING I ÆLDRE ETNISKE MINORITETER. 8 BILAG 6 BREV TIL ERGOTERAPEUT.

INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG 1 STIGNING I ANTALLET AF ÆLDRE. 3 BILAG 2 STIGNING I ÆLDRE ETNISKE MINORITETER. 8 BILAG 6 BREV TIL ERGOTERAPEUT. BILAGSMAPPE INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG 1 STIGNING I ANTALLET AF ÆLDRE... 3 BILAG 2 STIGNING I ÆLDRE ETNISKE MINORITETER... 4 BILAG 3 FREMSKRIVNING AF ÆLDRE ETNISKE MINORITETER... 5 BILAG 4 ANTAL TYRKISKE

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Ortopædkirurgisk Ambulatorium Silkeborg Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på ENDOSKOPISK AMBULATORIUM GASTROENTEROL. AFD. L Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Visitationsafsnit C Medicinsk Afdeling C Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Ambulatorium for Ortopædkirurgiske Ryglidelser Silkeborg Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hjerteklinik - Randers Hjerteklinik - Randers Regionshospitalet Randers Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på S2 - DAG DERMATO-VENEROLOG. S Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

SAMTALE OM KOST & MOTION

SAMTALE OM KOST & MOTION SAMTALE OM KOST & MOTION NÅR USUND LIVSSTIL, PÅVIRKER DIT ARBEJDSLIV Herning Kommune Arbejdsmiljøudvalget 2010 Samtale om Kost & Motion 1 VEJLEDNING TIL AT FORBEREDE SAMTALEN OM KOST & MOTION Den nødvendige

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Undersøgelsen er blandt 397 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere