Beskæftigelsesudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesudvalget"

Transkript

1 1

2 i hele kr. Borgerservice BF 2014 B B B Tilbud til udlændinge Kontanthjælp til udlændinge Repatriering Kontante ydelser Sygedagpenge Kontanthjælp Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Revalidering Revalidering Ledighedsydelse Ressourceforløb Arbejdsmarkedsforanstaltninger Beskæftigelsesordninger Borgerservice i alt Jobcenter BF 2014 B B B Faste ejendomme Industrivej 15, Brørup Tilbud til udlændinge Introduktionsprogram mv Kontante ydelser Sygedagpenge Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Dagpenge til forsikrede ledige Revalidering Revalidering Løntilskud mv Ressourceforløb Arbejdsmarkedsforanstaltninger Driftsudg.til den kommunale beskæft.indsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løntilskud ledige ansat i kommuner Servicejob Seniorjob Beskæftigelsesordninger Jobcenter i alt Beskæftigelsesudvalget i alt

3 Beskæftigelsesudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver i relation til den beskæftigelsesrettede indsats, danskuddannelse og ydelser på området. Den beskæftigelsesrettede indsats samt danskuddannelse varetages af Jobcentret. Borgerservice varetager udbetalingen af ydelser til borgere knyttet til området. Jobcentret udbetaler tilskud og refusioner i forbindelse med løntilskud, fleksjob m.v. De beskæftigelsespolitiske indsatsområder for budget 2014 er: Styrket indsats for at hjælpe virksomhederne ved hurtigt at få de ledige tilbage i job Styrket indsats for at begrænse antallet af personer på permanent offentlig forsørgelse Styrket indsats for at få unge på offentlig forsørgelse i job eller uddannelse Styrket indsats for at integrere ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på arbejdsmarkedet Beskæftigelsesindsatsen skal fortsat tilrettelægges med henblik på, at den både lever op til høj kvalitet i indsats og service overfor borgerne og virksomhederne, samt at borgerne modtager jobsamtaler samt tilbud om aktivering rettidigt. Statsrefusionen af forsørgelsesydelser (syge- og arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp og ledighedsydelse) udgør: 50 % refusion i perioder med løntilskud, virksomhedspraktik, ordinær uddannelse eller delvis genoptagelse af arbejde. 30 % i perioder med anden aktivering og i passive perioder. Pr. 1. januar 2013 trådte ny lov om Reform af førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen medfører betydelige ændringer i forhold til de personer, der før reformens indførelse ville være overgået til førtidspension eller fleksjob. For det første kan personer under 40 år som udgangspunkt ikke længere tilkendes en førtidspension, men i stedet deltage i et tværfagligt ressourceforløb. Personer over 40 år kan først tilkendes førtidspension efter, at de har deltaget i et tværfagligt ressourceforløb. For det andet skal kommunerne etablere rehabiliteringsteams, der skal bestå af repræsentanter fra relevante afdelinger, samt en regional sundhedskoordinator. Teamet skal rådgive i alle sager, som vedrører ressourceforløb, førtidspension eller fleksjob. For det tredje bliver der indført en ny model for beregning af fleksløntilskud. Borgerservice De overførselsudgifter, som er knyttet til beskæftigelsesområdet, er budgetlagt under Borgerservice, som varetager udbetalingen af ydelserne Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven refunderes af staten med 50 %. Hjælp i særlige tilfælde for flygtninge og familiesammenførte udlændinge omfattet af integrationsloven budgetteres under Udvalget for social og ældre. Den beskæftigelsesrettede indsats samt formidling af sprogundervisning varetages af Jobcentret. Budgettet for 2014 er beregnet ud fra en forudsætning om 60 modtagere. 3

4 Repatriering Budgettet omfatter udgifter til hjælp til personer, der ønsker at rejse tilbage til hjemlandet. Der er 100 % refusion af udgifterne Sygedagpenge Budgettet omfatter udgifter til: Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion Sygedagpenge 5 8 uger med 50 % refusion Sygedagpenge 9 52 uger med 30 % refusion (passive perioder eller anden aktivering) Sygedagpenge 9 52 uger med 50 % refusion (virksomhedspraktik, ordinær uddannelse eller delvis genoptaget arbejdet) Kommunens medfinansieringsbidrag (50%) til forældre med alvorligt syge børn. Alle sager mellem 0-4 ugers varighed refunderes 100 % af staten. Indsatsen på sygedagpengeområdet varetages i et tæt samarbejde mellem Jobcentret og Borgerservice. Jobcentret og Borgerservice prioriterer en hurtig indsats, da erfaringen viser, at en hurtig indsats øger chancen for at borgeren kommer tilbage på arbejdsmarkedet. Budgettet til sygedagpenge er beregnet ud fra dagpengestatistikken over udviklingen i antallet af sager. I 2012 var der gennemsnitligt 475 sager under 52 uger og 79 sager over 52 uger, med en samlet gennemsnitlig varighed på 28 uger. Pr var der gennemsnitligt 446 sager under 52 uger og 80 sager over 52 uger, med en samlet gennemsnitlig varighed på 29 uger. Budgettet er beregnet ud fra en forventning om 505 sager mellem 5-52 uger (heraf forventes 75 at være aktiveret) og 70 sager over 52 ugers varighed i Dernæst med et fald på 10 hvert år, så der i 2016 og 2017 er en målsætning om 50 sager over 52 ugers varighed. I forbindelse med Projekt Sund i job forventes antallet reduceret med 7 personer i 2014 og 2015 og 6 personer i I forbindelse med Projekt Styrket mestring forventes antallet reduceret med 2 personer i Mængdeforudsætninger - sygedagpenge Antal personer 2013* B2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 Sager 5-52 uger Sager over 52 uger I alt *Årets første tre måneder Området omfatter desuden regresindtægter som følge af, at kommunen i forbindelse med ulykkessager kan få de udbetalte dagpenge retur via den ansvarlige persons forsikringsselskab Passiv og aktiv kontanthjælp Borgere, som ikke har andet forsørgelsesgrundlag (fra arbejde, SU, formue, ægtefælle eller lignende), kan søge og vil hvis de opfylder forskellige kriterier kunne få udbetalt hjælp til deres forsørgelse. Alle, der søger om kontanthjælp, bliver mødt med en arbejdsmarkedsforventning. Det betyder, at kommunen først og fremmest vil hjælpe med at finde et arbejde, inden der udbetales kontanthjælp. 4

5 Borgere, som har behov for forsørgelse, skal henvende sig i Jobcentret. Her foretages en vurdering af, hvilken indsats der skal gøres for den enkelte borger. Vurderingen sker på grundlag af 3 matchgrupper. Matchgrupperne gælder for alle Jobcentrets målgrupper. Fordelingen i de 3 matchgrupper er følgende: Matchgruppe 1: Jobklar Matchgruppe 2: Indsatsklar Matchgruppe 3: Midlertidig passiv For matchgruppe 1-2 er udbetalingen af hjælp knyttet sammen med, at borgeren aktivt søger arbejde og deltager i aktiveringsforanstaltninger enten ved placering i jobtræning eller praktik i private virksomheder, eller ved at deltage i kursus og uddannelse enten i kommunens egne eller eksterne tilbud. Såfremt borgeren ikke tager imod jobtilbud og aktiveringstilbud og dermed ikke vurderes at udnytte sine arbejdsmuligheder, reduceres kontanthjælpen i en periode. Folketinget har i juni 2013 vedtaget en ny kontanthjælpsreform. Kontanthjælpen bliver afskaffet for alle unge under 30 år uden uddannelse og erstattet af uddannelseshjælp. Samtidig bliver der skabt et nyt kontanthjælpssystem for voksne og unge med en uddannelse. De økonomiske konsekvenser for Vejen Kommune af reformen er ikke indarbejdet i budgettet. Passiv kontanthjælp Der er budgetlagt ud fra de første 3 måneder i 2013 og en forventning om 540 modtagere. I 2012 var der gennemsnitligt 584 modtagere. I forbindelse med beslutningen om ansættelse af ungdomsuddannelsesguide/mentor og mentorkoordinator for frivillige forventes 30 personer færre på kontanthjælp. Baggrunden er en målrettet opsøgende og opfølgende uddannelsesvejledningsindsats til årige, som skal fastholde de unge i uddannelse, så de undgår at komme på kontanthjælp. I forbindelse med Projekt Sund i job forventes antallet reduceret med 1 person i 2014 og 3 personer i 2015 og I forbindelse med Projekt Styrket mestring forventes antallet reduceret med 1 personer i Mængdeforudsætninger ikke aktiverede kontanthjælpsmodtagere 2013* B 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 Antal personer *Gennemsnit af årets første tre måneder. Kommunernes udgifter til passive kontanthjælpsmodtagere refunderes med 30 pct. af staten. Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Området omfatter forsørgelsesudgifter til aktiverede kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere, som deltager i tilbud efter Lov om aktiv socialpolitik. Tilbuddene består af vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud samt kontanthjælp og starthjælp under forrevalidering. Udgifterne til ansættelse med løntilskud og hjælp til opkvalificering er budgetlagt under Jobcentret. Der er budgetlagt ud fra de første 3 måneder i 2013 og en forventning om 460 modtagere. I 2012 var der gennemsnitligt 287 modtagere. 5

6 Mængdeforudsætninger aktiverede kontanthjælpsmodtagere 2013* B2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 Antal personer *Gennemsnit af årets første tre måneder. Kommunernes udgifter til aktive kontanthjælpsmodtagere refunderes med 30 pct. af staten. Kun i forbindelse med løntilskud og virksomhedspraktik udløses høj refusion på 50 % Revalidering Budgettet omfatter udgifter til revalideringsydelse. Der er 50 % refusion vedrørende aktiverede, 65 % refusion vedrørende modtagere i virksomhedspraktik og 30 % refusion vedrørende passive. Budgettet til tillægsydelser under revalidering, revalidenders ansættelse med løntilskud, uddannelse og afklarende kurser er placeret under Jobcentret. I 2012 var der gennemsnitligt 63 personer på revalideringsydelse. De første 3 måneder af 2013 var der gennemsnitligt 45. Budget 2014 er beregnet ud fra en forventning om 50 personer. Mængdeforudsætninger revalideringsydelse 2013* B 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 Antal personer *Årets første tre måneder Ledighedsydelse Fleksjob er job til personer med varig nedsat arbejdsevne, som ikke kan klare beskæftigelse på normale vilkår, og hvor det heller ikke via fx revalidering er muligt at omplacere eller opkvalificere til beskæftigelse på ordinære vilkår. En person, som er godkendt til fleksjob, kan i venteperioden, indtil der sker en udplacering i et konkret fleksjob, få udbetalt ledighedsydelse. Ligeledes udbetales ledighedsydelse, hvis en person ophører i et fleksjob, og indtil der sker en udplacering i et nyt, samt under ferie, hvor der endnu ikke er optjent feriepenge. Der ydes 30 % statsrefusion på området. Dog er der 50 % på udgifter til personer i aktivering. I 2012 var der gennemsnitlig 168 personer på ledighedsydelse. Heraf 38 personer uden refusion. De første 3 måneder af 2013 var der gennemsnitligt 188. Budget 2014 er beregnet ud fra en forventning om i alt 150 personer. Heraf 38 personer på ledighedsydelse uden refusion. Mængdeforudsætninger - ledighedsydelse 2013* B 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 Antal personer Heraf uden refusion *Årets første tre måneder Fleksløntilskud til personer i fleksjob I forbindelse med reformen af førtidspension og fleksjob kom der en ny model for fleksjob. Dette indebærer, at arbejdsgiveren fremover kun skal aflønne den ansatte i forhold til den faktiske arbejdsindsats. Kommunen supplerer den ansattes løn med et fleksløntilskud. Ændringen gælder kun for nye fleksjobbere. Selve udbetalingen varetages af Borgerservice. 6

7 I budget 2014 er der indregnet en forventning om 110 personer, der er omfattet af denne ordning Ressourceforløbsydelse Reformen af førtidspension og fleksjob medfører betydelige ændringer i forhold til de personer, der før reformens indførelse ville være overgået til førtidspension eller fleksjob. Personer under 40 år kan ikke længere tilkendes en førtidspension, men skal i stedet deltage i et tværfagligt ressourceforløb. Personer over 40 år kan først tilkendes førtidspension efter, at de har deltaget i et ressourceforløb. Ydelserne hertil udbetales i Borgerservice, mens driftsudgifterne afholdes af Jobcentret. Mængdeforudsætninger - ressourceforløbsydelse 2013* B 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 Antal personer *Årets første tre måneder Beskæftigelsesordninger (jobpræmie) På funktionen konteres udgifter til jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed m.v. Ordningen ophører pr Budgettet udgør kr. i Der ydes 100 % statsrefusion på området. 7

8 Arbejdsmarked Den beskæftigelsesrettede indsats for alle målgrupper samt danskuddannelse for udlændinge omfattet af integrationsloven varetages af Jobcentret Introduktionsprogram Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende introduktionsprogram for udlændinge omfattet af integrationsloven. Et introduktionsprogram omfatter kurser, danskundervisning og aktivering. Introduktionsprogrammet har en varighed af tre år fra den dato, hvor kommunalbestyrelsen har overtaget ansvaret for en udlænding. Budgettet er udarbejdet på grundlag af forbruget 2012 og de første 3 måneder af Budgettet består af udgifter til danskuddannelse. Der er 50 % refusion af disse udgifter. Indtægter består af grundtilskud og resultattilskud Sygedagpenge, driftsudgifter Under funktionen konteres udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse. Der er afsat kr. til området. Der er 50 % statsrefusion Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Budgettet omfatter udgifter til aktiverede kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere, der deltager i tilbud efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Hjælpen omfatter løntilskud til personer i forbindelse med ansættelse hos en offentlig eller privat arbejdsgiver. Der budgetteres med 17 personer i ordningen. Der ydes statsrefusion med 50 % på området Dagpenge til forsikrede ledige Kommunen medfinansierer udgifter vedrørende arbejdsløshedsdagpenge eller uddannelsesydelse med 50 %, 70 % eller 100 %. De første 4 uger bidrager kommunen dog ikke. Dagpenge i aktive perioder (virksomhedspraktik eller løntilskud) medfinansieres med 50 %. Dagpenge i aktive perioder (vejledning og opkvalificering) medfinansieres med 70 %. Dagpenge i passive perioder medfinansieres med 70 %. Uddannelsesydelse under seks ugers selvvalgt uddannelse medfinansieres med 70 %. Dagpenge ved manglende rettidighed medfinansieres med 100 %. Denne medfinansiering er dog suspenderet i 2013 og Budgettet er udarbejdet ud fra en forventning om 810 ledige. I alt er der afsat 78,0 mio. kr Revalidering Det er kommunens ansvar at tilbyde mere specialiserede revalideringsforløb, enten på egne institutioner eller selvejende institutioner, eller på andre kommuners institutioner. Den mere specialiserede revalideringsindsats skal være med til at afklare og udvikle borgerens arbejdsevne og have et erhvervsmæssigt sigte, der fører til beskæftigelse på ordinære vilkår eller med henblik på ansættelse i et fleksjob/skånejob. Under funktionen konteres udgifter til: Hjælpemidler og befordringsgodtgørelse under revalidering. Der ydes 50 % statsrefusion. 8

9 Desuden omfatter området løntilskud, når revalidender er under optræning eller uddannelse på det ordinære arbejdsmarked. Der ydes 65 % statsrefusion Revalidering, løntilskud til personer i fleksjob/skånejob m.v. Ansættelse i fleksjob eller støtte til at fastholde beskæftigelse i egen virksomhed kræver varige begrænsninger i arbejdsevnen, hvor borgeren ikke kan modtage pension eller opnå/fastholde beskæftigelse på normale vilkår. Budgetforudsætninger 2014: Antal personer Gennemsnitspris Skånejob /3 løntilskud 65 % refusion /2 løntilskud 65 % refusion /3 løntilskud 65 % refusion /2 løntilskud selvstændige 65 % Refusion /3 løntilskud selvstændige 65 % Refusion Budgettet er beregnet med en forventning om 460 personer i fleksjob, faldende til 430 i 2017, og 45 personer i skånejob. I 2012 var der gennemsnitligt 499 personer i fleksjob og 45 personer i skånejob. Pr var der henholdsvis 498 personer og 45 personer Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats I forbindelse med refusionsomlægningen pr. 1. januar 2011 blev der indført fælles loft over driftsudgifter til aktivering på kr. (2014-priser) pr. helårsperson for følgende målgrupper: Forsikrede ledige Kontant- og starthjælpsmodtagere Revalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsmodtagere Modtagere af særlig ydelse Det betyder, at driftsudgifterne for alle målgrupper konteres på denne funktion. Budget 2014 omfatter udgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesog uddannelsesindsats, herunder kommunens beskæftigelsesprojekter. I lovgivningen er der krav om en håndholdt indsats, hvor staten fjerner dele af refusionen, hvis kommunen ikke lever op til de lovgivningsmæssige krav og belønner kommunen, når den lever op til de intentioner, der er om hurtig aktivering. Indsatsen tilrettelægges med fokus på de indsatsområder, der er indarbejdet i budgettet for 2014 og i den årlige beskæftigelsesplan. Den virksomhedsrettede indsats skal løses centralt i Jobcentret Pulje til personer fra ledighedsydelse til fleksjob Der er afsat 2,539 mio. kr. til etablering af nonstop fleksjob. Puljen anvendes til personer på ledighedsydelse efter 18 måneder. BUC (Beskæftigelses- og UdviklingsCenter) BUC (Beskæftigelses- og UdviklingsCenter) består af fælles administration, 3 træningsprojekter, en kursusafdeling, et Reva-projekt og et Køkkenprojekt. 9

10 Budgettet er i alt på 14,173 mio. kr., som fordeler sig således: BUC (fælles administration, værkstedet Gl. Tingvej, Rødding, værkstedet Industrivej Vest 20, Vejen og Kærsdalgård, Vejen) Kursusafdelingen, Industrivej 15, Brørup BUC-køkken, Kærsdalgård Vejen RessourceCenter Ad hoc opgaver Projekt Vejen Idrætscenter Målgrupperne i træningsprojekterne er: Borgere der modtager aktiveringsydelse (kontanthjælpsmodtagere) Integrationspersoner Borgere der modtager sygedagpenge Borgere der modtager ledighedsydelse Forsikrede ledige Krav til indhold i træningsprojekterne er, at tilbuddet skal udvikle eller afdække den lediges/sygemeldtes faglige, sociale eller sproglige kompetencer med henblik på opkvalificering til arbejdsmarkedet. Beskæftigelsesministeren har fastsat regler om, hvorledes beskæftigelsesindsatsen skal varetages af andre, herunder hvordan der skabes mulighed for at vælge mellem flere aktører. Under BUC er der i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2013 afsat yderligere 1,3 mio. kr. til Projekt På Vej (psykiatriprojekt) i Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige På funktionen konteres udgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige. Der er indregnet udgifter til løntilskud til forsikrede ledige i privat, statslige og regionale regi. Derudover er der afsat udgifter til løntilskud i kommunalt regi for ca. 45 personer. Der er 50 % statsrefusion på området. Der er afsat 1,96 mio. kr. til løntilskud ved uddannelsesaftaler og jobrotation med 100 % statsrefusion. Derudover er der afsat beløb til hjælpemidler, personlig assistance til handicappede m.m. med 50 % statsrefusion Jobtræning Under denne gruppering konteres kommunens lønudgifter som arbejdsgiver til forsikrede løntilskudsansatte. Jobcentrets løntilskud på 138,53 kr. i timen (2013-priser) er modregnet her og udgiftsført under Personkredsen er forsikrede ledige, der ud fra en individuel handlingsplan får tilbudt et jobtræningsforløb. 10

11 Kommunen modtager hvert år en udmelding på en kvote af løntilskudspladser fra Beskæftigelsesministeriet. Kommunen er derefter forpligtet til at ansætte et antal forsikrede ledige i løntilskud på en af kommunens arbejdspladser. Den kommunale løntilskudskvote (minimumskvote) for 2013 er 126 helårspersoner. Budgettet for 2014 er beregnet ud fra 45 personer. I 2012 var der i gennemsnit 73 helårspersoner. De første 3 måneder i 2013 var der gennemsnitlig 43 personer i jobtræning Servicejob Her budgetteres med tilskud fra staten vedrørende personer i servicejob. Ordningen er ophævet. Servicejob er varige stillinger i det offentlige på ordinære løn- og ansættelsesvilkår for langtidsledige, der er fyldt 48 år. Ansættelsesforhold, hvortil der er afgivet tilsagn om tilskud eller som er påbegyndt inden loven blev ophævet, opretholdes og fortsætter efter de hidtil gældende regler. I Vejen kommune er der pr ansat 5 personer Seniorjob for personer over 55 år Seniorjob er job til ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som maksimalt har 5 år tilbage, før de har ret til efterløn, og som ikke længere har dagpengeret. Staten yder et tilskud på kr. (2013-priser) pr. helårsansat. Som følge af, at dagpengeperioden er blevet forkortet fra fire til to år, er efterspørgslen på seniorjob stigende. Der er i budgettet indregnet udgifter til 25 personer i 2014 og frem. Det svarer til en nettoudgift pr. person på kr Beskæftigelsesordninger Under funktionen konteres udgifter til hjælpemidler og befordring til aktiverede kontanthjælpsmodtagere. Desuden udgifter til mentor jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Der 50 % statsrefusion på området. Derudover er der afsat beløb til ungdomsuddannelsesguide, mentorkoordinator for frivillige og udgifter til netværksmøder. På funktionen afholdes også lønudgifter og løntilskud ved ansættelse af kontanthjælpsmodtagere i kommunale virksomheder. 11

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 05.46 Tilbud til udlændinge 4.824 4.824 4.824 4.824 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.824 4.824 4.824 4.824 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57 Kontante

Læs mere

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014 Arbejdsmarkedsområdet i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang 68.016.142 291.279.516 223.263.375 23 5.010.000 49.895.137 206.224.249 156.329.112 24 5.010.000 49.895.134 206.224.249 156.329.112

Læs mere

Social- og arbejdsmarked

Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked udgør 9,2 % af de kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Beløb i hele tusinde kr. Budget 2010 Andel i pct. Faste ejendomme 223

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807

10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 17,61 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.11. En del udgifter afholdes imidlertid ikke månedligt,

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1.

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1. Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 73%, lidt mindre end forventet på 75% Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -3.139 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 00.25.11 Beboelse 81 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Udvalget for arbejdsmarked. og integration

Udvalget for arbejdsmarked. og integration Udvalget for arbejdsmarked og integration i hele 1.000 kr. Borgerservice B2019 BO2020 BO2021 BO2022 05.46 Tilbud til udlændinge 12.263 12.664 13.298 13.298 61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet

Læs mere

Udvalget for arbejdsmarked og integration

Udvalget for arbejdsmarked og integration Udvalget for arbejdsmarked og integration i hele 1.000 kr. Borgerservice B2017 BO2018 BO2019 BO2020 05.46 Tilbud til udlændinge 25.851 25.851 25.851 25.851 61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2016 p/l niveau Regnskab 2014 2015 2016 overslag 2017 2018 2019 Arbejdsmarkedsudvalget 441.300 466.333 526.610 539.614 550.571 550.165 Forsørgelsesydelser 313.317 319.494

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Overførselsområdet - Version 1-1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14: Drøftet. 1500

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70

Læs mere

Budgetforudsætninger 2015 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2015 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2015 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. august 2014 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2014-priser Oprindeligt Budget 2014 / Basisbudget 2015 Budgetforslag

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 05.46 Tilbud til udlændinge 25.502 25.502 25.502 25.502 61 Kontanthjælp til udlændinge 25.502 25.502 25.502 25.502 05.57 Kontante ydelser

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget

6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget 6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningens budget ligger delvist inden for Arbejdsmarkedsudvalgets budgetramme og delvist inden for Socialudvalgets budgetramme. Den

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 523,3 496,8-26,5 Overførte

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 67,26 %, lidt mindre end forventet på 75 % pr. 30.09.11. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget 1 of 9 Arbejdsmarkedsudvalget 16546 Tilbud til udlændinge 10.132.821 10.132.821 10.132.821 10.132.821 16557 Kontante ydelser 143.178.868 143.916.157 144.911.390 144.911.390 16558 Revalidering 173.316.561

Læs mere

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse Notat om: pr. ultimo december - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. januar 2016 J. nr.: 16/000536-002 pr. ultimo december Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives

Læs mere

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto.

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto. Notat om: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 21. april Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet

Læs mere

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter.

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter. > sfø : sst Samtlige kommuner Samtlige jobcentre Beskæftigelsesregionerne Skabelonen for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsen har i lighed med tidligere år udarbejdet en

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 19,44 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.12. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram mv. for udlændinge... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere...

Læs mere

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget Notat om: pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 15. juli Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo juni Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et overblik

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende revalideringsinstitutioner samt løntilskud til personer i fleksjob og skånejob.

Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende revalideringsinstitutioner samt løntilskud til personer i fleksjob og skånejob. Budget- og regnskabssystem 4.5.5 - side 1 Dato: 20. februar 2004 Ikrafttrædelsesår: Budget 2002 REVALIDERING MV. Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende revalideringsinstitutioner

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 00.25.11 Beboelse 56 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Ændringer (mio. kr.) Bemærkninger

Ændringer (mio. kr.) Bemærkninger Oversigt over budgetændringer for 2016 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område. Konto nr. Tekst Budget 2016 Tilpasset budget 2016 Ændringer Bemærkninger Forsørgelsesydelser 05.46.61 Kontanthjælp

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.8 - side 1 5 Sociale opgaver og beskæftigelse REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) 5.58.80 Revalidering 1 Drift 001 Afløb af merudgifter

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Udvalget for Arbejdsmarkedet Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning November Holbæk Kommune I denne sidste budgetopfølgning for kan vi se, at de ting vi har sat i gang for at sikre at driftsudgifterne ikke bliver

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 21 %, lidt mindre end forventet på 25 % Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -6.551 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

Budget 2007-2010. Arbejdsmarkedsudvalgets budget

Budget 2007-2010. Arbejdsmarkedsudvalgets budget Budget 2007-2010 Arbejdsmarkedsudvalgets budget Indeholder Bevilling nr. 1010 Overførsler 1011 Serviceudgifter 1 1010 Overførsler Bevillingens indhold Strukturen på arbejdsmarkedsområdet er ændret væsentligt

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1000 kr. 2014-prisniveau Opr. budget 2014 14-pl Korr. Budgetforslag 2015 BO1 2016 BO2 2017 BO3 2018 Økonomiudvalg 187.328 185.854 185.854 185.854 185.854

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. 1997 kontor I:\orienteringsbrev Dato: 16. December Kontor: 1. økonomiske J. nr.: 1997/1561-3 Sagsbeh.: mje Fil-navn: ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM

Læs mere

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013 Årsregnskab Resultat på drift Årsregnskab Samlet oversigt for et, driftregnskab Oprindeligt Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i.f.t korr. Budgetramme 1 Center for beskæftig. rettet indsats sek.

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge efter 52 uger uden refusion, jf. 62, stk.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012 Jobcenter Sorø

Beskæftigelsesplan 2012 Jobcenter Sorø Beskæftigelsesplan 212 Jobcenter Sorø 1 Lokale udfordringer Langtidsledigheden skal bekæmpes Der har været en kraftigt stigning gennem 29 og ind i 211 Langtidsledige opgøres, som ledige der har modtaget

Læs mere

Politikområde 7: Beskæftigelse og aktivering

Politikområde 7: Beskæftigelse og aktivering Politikområde 7: Beskæftigelse og aktivering Budget 2012-2015 Politikområde 7: Beskæftigelse og aktivering Politikområde 7 Beskæftigelse og aktivering hører under Beskæftigelsesudvalget. Politikområdet

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold Reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet... 2 3.44 Produktionsskoler... 4 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 5 5.61

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstiden gælder fra sagen er fuldt oplyst, til du modtager en afgørelse på sagen. Alle sager skal behandles så hurtigt som muligt. Når Jammerbugt

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Indhold Indsatsområde 1: Flere unge skal have uddannelse... 2 Indsatsområde 2: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem Samtlige kommuner Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2014-16090 Doknr. Dato 6. juni 2014 Hermed orienteres om ændringer og præciseringer m.v.

Læs mere

2.407.000 kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr.

2.407.000 kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr. Udgifter: 00.32 2.407.000 kr. Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr. På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende drift og anlæg af fritidsfaciliteter. Budgettet for 2013 fordeler

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2015 Beskæftigelsesudvalget Hovedoversigt Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Hele kroner, R2013: løbende priser. B2014 og BF2015: budgetårets priser Politikområder Forsørgelse: Budgetgaranti,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2015 prisniveau Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Drift 763,8 758,9 744,1 738,1 737,8 737,6 Arbejdsmarked ramme

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvt. Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015

Læs mere

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser -priser Netto 6.130 6.130 6.130 6.130 6.130 På denne funktion afholdes udgifter til: Undervisning, praktik- og skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelser Alle

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Hvornår får jeg svar? - på ansøgninger til Ydelseskontor og Jobcenter Indledning Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Ydelseskontor og Jobcenter i Hjørring Kommune på en ansøgning om en bestemt

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

FFL 10 - Tekst. Dato. 14/08/09 Kl. 10:24:53 Runde: 0 Dokument-version: 0 Printer: MAIL Bruger: BMDEP2. Følgende dokumenter er rekvireret:

FFL 10 - Tekst. Dato. 14/08/09 Kl. 10:24:53 Runde: 0 Dokument-version: 0 Printer: MAIL Bruger: BMDEP2. Følgende dokumenter er rekvireret: Dato. 14/08/09 Kl. 10:24:53 Runde: 0 Dokument-version: 0 Printer: MAIL Bruger: BMDEP2 FFL 10 - Tekst Følgende dokumenter er rekvireret: 17 179999 Følgende sider har fejl-markering: 1 17. Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Gammel refusionsordning

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 5 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Korr. Budget 2017 Forventet regnskab

Læs mere

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018 BO

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2014 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 (uden over- /underskud

Læs mere

Orientering om 35. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 35. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Alle kommuner Sagsnr. 2015-944 Doknr. 233513 Dato 21-05-2015 Orientering om 35. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Hermed orienteres om ændringer og præciseringer m.v.

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Social- og arbejdsmarked

Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked Området Social- og arbejdsmarkedet udgør 8,5 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og kan opdeles på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Faste ejendomme

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere...

Læs mere

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune Resultatrevision 2012 Ishøj Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

F-14-100-002, F-14-100-003, F-14-100-004, F-14-100-005, F-14-105-001 og F-14-105-002 Forventet regnskab 2014 og tillægsbevillinger - MSB

F-14-100-002, F-14-100-003, F-14-100-004, F-14-100-005, F-14-105-001 og F-14-105-002 Forventet regnskab 2014 og tillægsbevillinger - MSB Tillægsbevilling i alt 0 0 0 0 0 0 1.01 Socialt - Familiecenter - Decentraliseret Socialt - Familiecenter - Decentraliseret Socialt - Familiecenter - Decentraliseret Socialt - Familiecenter - Decentraliseret

Læs mere

Budget 2014 Arbejdsmarkedsudvalget

Budget 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2014 Beskæftigelsesindsats 11% Forsørgelsesydelser 89% Udvalg: Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 873,957 885,883 888,874 895,507 Årets budgetramme, sektorer Forsørgelsesydelser Beskæftigelsesindsats

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 00 Byudvikling, bolig og

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget 16.546 Tilbud til udlændinge 13.814 16.588 16.588 16.588 16.557 Midlertidige ydelser 245.495 245.476 245.476 245.476 16.558 Permanente ydelser 258.684 260.690 260.690 260.690 16.568

Læs mere

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Overførselsområdet -1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14: 1500 5.71 Sygedagpenge

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014. Notat om indsatsen for aktivitetsparate

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014. Notat om indsatsen for aktivitetsparate Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014 Notat om indsatsen for aktivitetsparate Udfordring Det er et mål for beskæftigelsesområdet at hjælpe

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 version 2 BO1 2017

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 11. april -020973-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget I 2. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Den samlede budgetramme 2017 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Funktion Hovedområde Netto udgifter i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 Beskæftigelsesindsats

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70

Læs mere

016 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion forenklet permanent ordning, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

016 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion forenklet permanent ordning, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 5 Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til

Læs mere

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018

Læs mere