Pårørendepolitik. For Borgere med sindslidelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pårørendepolitik. For Borgere med sindslidelser"

Transkript

1 Pårørendepolitik For Borgere med sindslidelser

2 2 1. INDLEDNING 3 IN D F LY D E L S E 4 POLITIKKENS RAMMER 5 2. DE STYRENDE PERSPEKTIVER OG VÆRDIER 7 INDFLYDELSE, INDDRAGELSE OG INFORMATION 7 DE SOCIALE RETTIGHEDER OG RECOVERY 8 3. INDSATSEN I KØBENHAVNS KOMMUNE 9 PÅ R Ø R E N D E O R G A N I S AT I O N E R 10 INDFLYDELSE I FORHOLD TIL DEN SAMLEDE INDSATS 10 AD HOC-GRUPPER DE ENKELTE TILBUD 12 CE N T E R R Å D 12 BE S T Y R E L S E R DEN INDIVIDUELLE INDSATS 14 SO C I A L C E N T R E 14 Repræsentation 14 Handleplaner 14 AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD 15 BO T I L B U D 15

3 3 1. Indledning Dette er Københavns Kommunes politik for, hvordan vi gerne vil samarbejde med pårørende til borgere med en sindslidelse. Fokus er på dialog og samarbejde. Formålet med pårørendepolitikken er at skabe større kvalitet i den indsats, vi yder i Københavns Kommune. Pårørendepolitikken danner sammen med brugerpolitikken det fælles grundlag for arbejdet med borgere med en sindslidelse. Pårørendepolitikken tager afsæt i verdenserklæringen om menneskerettighederne, national lovgivning og Københavns Kommunes værdigrundlag med de fi re kerneværdier: respekt, ligeværd, dialog og tillid. Denne politik omfatter pårørende til voksne borgere, der har en sindslidelse, og som benytter de sociale tilbud her i kommunen, herunder socialcentre, aktivitetsog samværstilbud og botilbud. når vi i politikken refererer til borgeren, henviser vi til borgeren, der har en sindslidelse. Pårørendepolitikken bygger på principper om, at de pårørende skal informeres, og - hvis det er relevant - inddrages i forbindelse med den sociale indsats. information og inddragelse skal naturligvis ske under hensyntagen til den enkeltes ret til selvbestemmelse. vi anser den pårørende for at være en vigtig aktør og som en ressource. vi skelner mellem pårørende og nære pårørende: Pårørende er borgerens ægtefælle, formelt samlevende, forældre, børn, børnebørn og søskende. hvem der er pårørende bestemmes således af eksisterende slægtskabs- eller samlivsrelationer. Nære pårørende er de personer, som borgeren selv udpeger til at være særlig godt informeret og inddraget i forhold til sin situation. en nær pårørende behøver således ikke at være pårørende efter en samlivs- eller slægtskabsmæssig betragtning, men kan fx være en god ven.

4 4 indflydelse De pårørendes mulighed for at øve indfl ydelse i forhold til de socialpsykiatriske tilbud og i forhold til kommunens hjælp til borgeren bygger både på lovgivningsmæssige rettigheder og på nogle grundlæggende værdier. Der skelnes mellem to former for indfl ydelse: 1) indfl ydelse i forhold til borgerens situation. Denne form for indfl ydelse er altid betinget af borgerens samtykke, og medarbejderne drøfter løbende med borgeren, om den/de pårørende skal have denne form for indfl ydelse. 2) indfl ydelse på det fælles. her er der tale om indfl ydelse på et organisatorisk niveau i form af institutionsråd, pårørendeorganisationer, frivillige organisationer mv. Det kan handle om indfl ydelse på det enkelte tilbud eller på generelle forhold for borgere, der har en sindslidelse. Københavns Kommune har en generel forpligtigelse til at samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger, jf. servicelovens 18.

5 5 PolitiKKens rammer information, inddragelse og indfl ydelse er omdrejningspunkter i pårørendepolitikken. Denne politik skal understøtte den fortsatte udvikling af inddragelse af de pårørende, både i forhold til den enkelte borgers situation og i forhold til det fælles. Det er dog helt centralt, at den enkeltes selvbestemmelse respekteres. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på dilemmaer i spændingsfeltet mellem selvbestemmelse og imødekommelse af de pårørendes behov for information. Pårørendepolitikken er under direkte indfl ydelse af de overordnede værdier og perspektiver på området og centreres omkring 3 niveauer. De styrende perspektiver og værdier sætter rammerne for den samlede socialpsykiatriske indsats. Det handler om grundlæggende rettigheder fastsat ved lov og værdier i indsatsen. Disse har betydning for den indfl ydelse, den pårørende kan søge, både når det gælder den enkelte borgers situation og det fælles. STYRENDE PERSPEKTIVER OG VÆRDIER Indflydelse, inddragelse og information De sociale rettigheder og recovery indsatsen i KøBenhavns Kommune inddragelse ift. den samlede indsats ad hoc-grupper Pårørendeorganisationer De enkelte tilbud centerråd Bestyrelser Den individuelle indsats socialcentre aktivitets- og samværstilbud Botilbud

6 6 Indsatsen i Københavns Kommune vedrører den overordnede planlægning på området. indsatsen tilrettelægges ud fra lovgivningsmæssige rettigheder og ud fra overordnede værdier på området. Derudover tilrettelægges indsatsen ud fra behovene hos målgruppen. De enkelte tilbud handler om de mere formelle fora i tilbudene. her er der mulighed for at søge indfl ydelse i forhold til de specifi kke tilbuds indhold og tilrettelæggelse. Det individuelle niveau vedrører det direkte møde mellem pårørende og medarbejdere i Københavns Kommune, herunder mulighederne for indfl ydelse i forhold til borgerens sag. i det følgende uddyber vi de tre niveauer.

7 7 2. De styrende perspektiver og værdier i dette kapitel beskriver vi de overordnede rammer for samarbejdet med de pårørende. her tager vi afsæt i de lovgivningsmæssige rettigheder, der giver de pårørende forskellige muligheder for indfl ydelse, inddragelse og information. Dernæst beskriver vi de sociale rettigheder og det faglige perspektiv, der sætter rammerne i den sociale indsats i Københavns Kommune. indflydelse, inddragelse og information rammerne for de pårørendes mulighed for indfl ydelse, inddragelse og information er fastsat i gældende lovgivning. Borgerens ret til selvbestemmelse er en grundlæggende rettighed, der afspejles overalt i den danske lovgivning. muligheden for at få information og blive inddraget i kommunens hjælp til borgeren er underordnet den pågældendes ret til selvbestemmelse. Der er enkelte undtagelser. hvis en borgere fx er til fare for sig selv eller andre, eller hvis videregivelsen er et nødvendigt led i sagens behandling, kan tavhedspligten tilsidesættes (jf. forvaltningslovens 28 stk. 2). tilsidesættelse af tavshedspligten vil i disse tilfælde primært medføre, at oplysninger kan videregives til andre myndigheder. i langt de fl este tilfælde har medarbejderne dog tavshedspligt, og det er kun muligt for pårørende at få mere overordnede og generelle oplysninger, hvis de ikke har den berørte borgers samtykke. Det kan fx være oplysninger om, hvilke tilbud der fi ndes til personer med en bestemt problemstilling eller lignende. Det kan også være information om, i hvilke situationer personalet kontakter politiet, eller hvad normalproceduren er i forbindelse med indlæggelse på hospital. Det vil sige informationer, der ikke indeholder personlige oplysninger. informationen kan fx handle om generelle procedurer i forhold til en specifi k problemstilling. medarbejdere i Københavns Kommune er omfattet af tavshedspligt (jf. Forvaltningslovens 27). Det betyder, at oplysninger om borgerens private forhold ikke må videregives til eksempelvis pårørende, med mindre vedkommende har givet samtykke til det (jf. Forvaltningslovens 28).

8 8 De sociale rettigheder og recovery Socialpsykiatrien i Københavns Kommune bygger overordnet på nogle grundlæggende sociale rettigheder, der er gældende for alle borgere i København. Den enkelte betragtes som et menneske med sociale behov, som har brug for at indgå i konstruktive, sociale relationer. Vi anser derfor personer i borgerens netværk som vigtige aktører og som en ressource for borgeren. Sindslidelsen anerkendes som en lidelse, der ikke alene berører det enkelte individ, men som også påvirker de relationer, den enkelte har til andre mennesker. På samme måde tages der udgangspunkt i, at sindslidelsens forløb påvirkes af karakteren af de relationer, borgeren har til andre mennesker. Det har således afgørende betydning for borgerens recovery-proces, at vedkommende indgår i nære relationer. Recovery betyder at komme sig og er det styrende perspektiv i Københavns Kommunes tilbud. Recoveryperspektivet betyder, at der er fokus på borgerens mulighed for at genvinde eller udvikle evnen til at opretholde et liv på lige vilkår med andre. Tilbudene skal derfor kunne understøtte denne proces, også i forhold til de pårørende. Alle medarbejdere skal arbejde aktivt på at inddrage de pårørende, så de kan indgå i konstruktive sociale netværk for borgeren. Det er borgeren selv, der afgør, hvem i det sociale netværk den pågældende ønsker at inddrage aktivt som en støtte. Borgerens valg kan dog ændre sig undervejs, og medarbejderne skal derfor løbende indgå i dialog med borgeren om, hvorvidt de pårørende bør inddrages og i hvilket omfang. I de tilfælde hvor borgeren ikke ønsker at give samtykke til, at de pårørende inddrages, har de pårørende kun mulighed for at få information om generelle arbejdsgange og procedurer. Den pårørende betragtes som en central kilde til information og spiller en vigtig rolle i forhold til at sikre en helhedsorienteret indsats. Den pårørende kan sidde med vigtige brikker til at forstå borgerens livssituation, som kan være afgørende i forhold til at planlægge den rigtige fremadrettede indsats. Derfor betragter vi pårørende som værdifulde samarbejdspartnere, der både kan være en støtte for den berørte borger i hverdagen og medvirke til vedkommendes recovery-proces. Opsamling Den socialpsykiatriske indsats bygger på sociale og lovgivningsmæssige rettigheder. Pårørende ses som en ressource. Indflydelse, inddragelse og information er centrale begreber i samarbejdet med de pårørende.

9 9 3. Indsatsen i Københavns Kommune I dette kapitel beskriver vi, hvordan pårørende kan få indflydelse på den samlede indsats i Københavns Kommune. Den indflydelse, der kan søges på dette niveau, er således i forhold til det fælles. Københavns Kommune har en bred vifte af tilbud til borgere, der har en sindslidelse. Tilbudene spænder i dag fra støttekontaktpersoner, hjemmevejledere og dagog aktivitetstilbud til bofællesskaber og bocentre. Indsatsen i Københavns Kommune danner de overordnede rammer for borgerens individuelle udvikling. Det er afgørende, at tilbudene på samme tid er målrettede og fleksible, og at der er mulighed for personlig udfoldelse inden for de fælles rammer. Figuren nedenfor viser niveauerne for indflydelse og angiver forskellige måder at få indflydelse på. Niveauer for indflydelse INDFLYDELSESKANALER Indsatsen i Københavns Kommune De enkelte tilbud Bruger- og pårørendeorganisationer Centerråd mv. Ad hoc grupper Bestyrelser Den individuelle indsats Inddragelse efter borgerens ønske

10 10 Pårørendeorganisationer Pårørendeorganisationerne er en central aktør i forhold til både den nationale og den kommunale indsats. Pårørendeorganisationerne varetager på forskellig vis borgernes interesser. Organisationerne tilbyder også forskellige arrangementer og netværk for borgere, pårørende og professionelle. Ved at engagere sig i pårørendeorganisationer får den enkelte mulighed for at få indflydelse på det fælles både nationalt og lokalt. Pårørendeorganisationerne er vigtige, uafhængige samarbejdspartnere, der bidrager til at gøre opmærksom på aktuelle problemstillinger. De kan tilføre de offentlige organisationer en væsentlig dimension i forhold til nytænkning og helhedsorientering i indsatsen. Københavns Kommune støtter forskellige organisationer økonomisk. En gang årligt uddeles de såkaldte 18- midler, der ydes til forskellige former for frivilligt socialt arbejde. Midlerne ydes som tilskud til fx leje af lokaler, aktiviteter eller lignende. Indflydelse i forhold til den samlede indsats Vi har i kommunen en forpligtigelse til at sikre brugere mulighed for indflydelse på, hvordan vi tilrettelægger og udnytter tilbudene (Servicelovens 16 ff.). Endvidere skal der være en dialog med brugere og pårørende, herunder bruger- og pårørendeorganisationer, med henblik på at inddrage brugernes og de pårørendes viden og erfaringer. Formålet er bedst muligt at sikre borgernes forskelligartede behov for behandling og social støtte i hverdagen. I dag har vi udmøntet denne forpligtelse i det såkaldte Dialogforum på Psykiatriområdet, hvor også Region Hovedstaden er repræsenteret. Vi ønsker løbende at videreudvikle rammerne for pårørendeindflydelse. Der er afgørende, at borgere med sindslidelser og deres pårørende oplever en reel mulighed for indflydelse, og at der foregår en konstruktiv dialog. Det er ligeledes vigtigt at sikre den bredest mulige repræsentation, når Københavns Kommune går i dialog med brugere og pårørende om den samlede indsats. Københavns Kommune har det overordnede ansvar for at planlægge og sikre en samlet indsats inden for rammerne af lovgivning, kapacitet, faglighed og økonomi. Det er afgørende, at både nuværende og kommende brugere kan tilbydes den fornødne støtte, og at deres retssikkerhed tilgodeses. Der kan således være hensyn i forhold til den samlede indsats på området, som vægter højere end individuelle hensyn. Derfor er der områder, hvor der ikke er mulighed for at søge indflydelse.

11 11 ad hoc-grupper Der nedsættes allerede i dag forskellige former for grupper, der medvirker til at udvikle socialpsykiatrien i kommunen. grupperne kan have forskellig karakter, alt efter om formålet er at evaluere eksisterende metoder og indsatser eller at udvikle nye initiativer. Der skal skabes mulighed for øget pårørendeindfl ydelse og -inddragelse i diverse ad hoc-grupper. vi vil derfor i højere grad nedsætte ad hoc-grupper, der kan evaluere tilbud, som er i gang, og komme med forslag til nye initiativer. hensigten med ad hoc-grupperne er at understøtte nye ideer og at sætte større fokus på borgernes behov. opsamling Pårørende har gennem engagement i pårørendeorganisationer mulighed for at få indfl ydelse på både den nationale og den lokale indsats for borgere, der har en sindslidelse. Dialog med borgere og deres pårørende medvirker til at sikre, at den samlede indsats i Københavns Kommune hele tiden udvikler sig. Kommunen opfordrer pårørende til at engagere sig i de forskellige fora på området. socialforvaltningen vil fremover nedsætte fl ere ad hoc-arbejdsgrupper med borgere, der har en sindslidelse, og deres pårørende.

12 12 4. De enkelte tilbud Nedenfor beskriver vi muligheden for at få indflydelse og information i de konkrete tilbud i Københavns Kommune, fx på botilbud og aktivitets- og samværstilbud. På kommunens bocentre er centerrådene det formelle organ for samarbejde med de pårørende. Derudover er der mulighed for at få information og for at blive inddraget, i det omfang borgeren ønsker det. Alle tilbud i Københavns Kommune skal udarbejde en informationsmappe, hvor pårørende kan søge information om rettigheder og generelle procedurer på stedet. De pårørende kan have behov for viden om, hvilke muligheder der eksisterer på området. Og de kan have brug for råd og vejledning i forhold til gældende regler. Derfor skal kommunens socialcentre afholde pårørendearrangementer, hvor der informeres om generelle procedurer og tilbud i kommunen, eller hvor der er drøftelser af og information om et specifikt emne. Emnet kan fx være det at være pårørende til en borger, der har en sindslidelse, eller hvordan man bedst muligt støtter op om en recovery-proces. Centerråd Pårørende kan som nævnt få indflydelse på kommunens bocentre ved at deltage i centerrådene. I centerrådene kan de pårørende sammen med beboerne fx få indflydelse på stedets indsatsområder, målsætninger og udviklingsplaner. Rammerne for indflydelse på det enkelte bocenter skal klart defineres og nedskrives. Det er i den forbindelse afgørende, at der også er åbenhed i forhold til de områder, hvor der ikke er mulighed for indflydelse. Åbenhed er en forudsætning for dialog og diskussion. Bestyrelser På dag- og botilbudsområdet findes en række selvejende institutioner, der har indgået samarbejdsaftale med Københavns Kommune. Flere steder er brugere og pårørende engageret i stedernes bestyrelser. Det giver mulighed for indflydelse på driften af tilbudet i henhold til bestyrelsens vedtægter.

13 13 opsamling På kommunens bocentre er der et formaliseret samarbejde med de pårørende i centerrådene. Derudover er der mulighed for at få information og for at blive inddraget, i det omfang borgeren ønsker det. For at imødekomme de pårørendes behov for information skal der afholdes særlige pårørendearrangementer i socialcenterregi. Derudover skal alle tilbud udarbejde en informationsmappe.

14 14 5. Den individuelle indsats I dette kapitel beskriver vi de pårørendes mulighed for at blive inddraget og få information i forhold til den sagsbehandling og den indsats, der iværksættes for borgeren. Som tidligere nævnt anser kommunen de pårørende for værdifulde samarbejdspartnere. Som nævnt er inddragelsen betinget af borgerens samtykke, men medarbejderne bør altid løbende drøfte med borgeren, om pårørende skal inddrages. Det er afgørende, at pårørende altid sikres information om generelle procedurer og forhold. Socialcentre Den første kontakt med Københavns Kommune sker som oftest i et af kommunens socialcentre, som behandler ansøgninger og spørgsmål om hjælp i forhold til den sociale lovgivning. Målsætningen er, at den enkelte borger oplever de sociale rettigheder som en reel mulighed, og at den nødvendige indsats iværksættes. Ofte vil de pårørende være involveret i forbindelse med etableringen af kontakt til socialcenteret. Repræsentation Alle har i henhold til Forvaltningslovens 8 mulighed for at lade sig repræsentere af andre. Socialcentrene kan dog forlange, at borgeren også selv medvirker, når dette er af betydning for sagens afgørelse. Repræsentationen kan ske i form af en bisidder og/eller en partsrepræsentant. Borgeren udpeger selv vedkommende. En bisidder er en person, som deltager i møder med fx socialcenteret som en støtte. En bisidder lytter, gør notater og giver råd, men har ikke taleret eller selvstændige funktioner i forhold til den myndighed, der holdes møde med. En partsrepræsentant påtager sig - på samme måde som en advokat - at føre sagen. Det betyder, at det er partsrepræsentanten, der skal høres i sagen, og som modtager afgørelsen. Det er muligt at lade sig repræsentere under hele sagen eller under en del af den, fx ved et enkelt møde. Handleplaner For borgere, der har en sindslidelse, vil der ofte være mange professionelle involveret, og det er derfor afgørende, at der sker en løbende koordinering. I henhold til Servicelovens 141 stk. 2 skal borgeren tilbydes en handleplan, når der ydes hjælp efter Servicelovens bestemmelser. Handleplanen er et redskab, der skal skabe sammenhæng i den indsats, der sættes i gang. Handleplanen medvirker derudover til øget brugerinddragelse.

15 15 aktivitets- og samværstilbud alle kan henvende sig anonymt til de forskellige aktivitets- og samværstilbud i kommunen, og som regel er der ingen kontakt med de pårørende. hvis borgeren giver udtryk for, at vedkommende ønsker, at de pårørende inddrages, imødekommes dette. nogle steder afholdes der særlige arrangementer, fx udstillinger mv., hvor borgeren selv kan invitere pårørende. BotilBuD På kommunens bocentre og bosteder arbejdes der med såkaldte pædagogiske handleplaner, der danner rammen for det daglige arbejde med beboeren. De pædagogiske handleplaner udarbejdes så vidt muligt i tæt samarbejde med beboeren og omhandler bl.a. også kontakten med de pårørende. Der kan være tilfælde, hvor det vil være naturligt at inddrage pårørende i de samtaler, der ligger til grund for udarbejdelsen af handleplanen. Det sker naturligvis under forudsætning af, at beboeren ønsker det. samarbejdet med pårørende foregår bl.a. ved de samtaler om beboerens situation, som botilbuddene skal indbyde beboeren og nære pårørende til hvert halve år - igen dog under forudsætning af, at beboeren giver sit samtykke til det. Flere steder afholdes der endvidere særlige arrangementer, hvor beboeren kan invitere de pårørende. opsamling De pårørende er ofte involveret, når der etableres kontakt til socialcenteret. De pårørende betragtes som en ressource, og medarbejderen skal altid drøfte muligheden for at inddrage de pårørende med borgeren. De pårørende har altid ret til information om generelle procedurer og forhold.

16 Som illustrationer er brugt værker af Jacob Nygaard (forsiden) og Rune Christian Clausen (bagsiden). KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Oktober 2008

Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser

Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser Københavns Kommunes pårørendepolitik Området for borgere med sindslidelser HØRINGSUDGAVE AF 12. MARTS 2008 2 Indhold 1. Indledning 3 Indflydelse 3 Politikkens rammer 4 2. Det socialpsykiatriske perspektiv

Læs mere

Høringsudgave Pårørendepolitik for borgere, der har et handicap

Høringsudgave Pårørendepolitik for borgere, der har et handicap Socialforvaltningen NOTAT Høringsudgave Pårørendepolitik for borgere, der har et handicap 1. INDLEDNING... 2 1.1. INDFLYDELSE... 3 1.2. POLITIKKENS RAMMER... 4 2. DE STYRENDE PERSPEKTIVER OG VÆRDIER...

Læs mere

Brugerpolitik. for BoRgeRe MeD SINDSlIDelSeR

Brugerpolitik. for BoRgeRe MeD SINDSlIDelSeR Brugerpolitik for BoRgeRe MeD SINDSlIDelSeR 1. indledning 3 BRUGERINDFLYDELSE, BRUGERINDDRAGELSE OG SELVBESTEMMELSE 4 NIVEAUER FOR INDFLYDELSE OG INDDRAGELSE 5 2. de StyreNde perspektiver og værdier 6

Læs mere

pårørendepolitik f o r b o r g e r e d e r h a r e t h a n d i c a p

pårørendepolitik f o r b o r g e r e d e r h a r e t h a n d i c a p pårørendepolitik f o r b o r g e r e d e r h a r e t h a n d i c a p 1. INDLEDNING 3 indfl ydelse 4 politikkens rammer 4 2. DE STYRENDE PERSPEKTIVER OG VÆRDIER 6 indfl ydelse, inddragelse og information

Læs mere

Bruger-, patientog pårørendepolitik

Bruger-, patientog pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Oktober 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Bruger-, patientog pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patientog pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

Frivillighed, fællesskab og samskabelse

Frivillighed, fællesskab og samskabelse Frivillighed, og samskabelse Politik for den indsats Forord Vision Den indsats i Kommune er et vigtigt bidrag i den samlede indsats, fordi den har afgørende betydning for den enkelte borgers oplevelse

Læs mere

Værdigrundlag for Københavns Kommunes socialpsykiatriske bocentre/bosteder

Værdigrundlag for Københavns Kommunes socialpsykiatriske bocentre/bosteder Værdigrundlag for Københavns Kommunes socialpsykiatriske bocentre/bosteder Københavns Kommune Socialforvaltningen 2009 Formål Indsatsen for de borgere som har deres bolig på de socialpsykiatriske bocentre

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

Er du frivillig i Thisted Kommune?

Er du frivillig i Thisted Kommune? Er du frivillig i Thisted Kommune? Produceret af Thisted Kommune April 2015 Forord Der skal lyde en tak for din indsats som frivillig i Thisted Kommune. Et stærkt frivilligmiljø med aktive og engagerede

Læs mere

SPILLEREGLER FOR DET GODE SAMARBEJDE FOR ANSATTE OG FRIVILLIGE PÅ FLYGTNINGEOMRÅDET

SPILLEREGLER FOR DET GODE SAMARBEJDE FOR ANSATTE OG FRIVILLIGE PÅ FLYGTNINGEOMRÅDET SPILLEREGLER FOR DET GODE SAMARBEJDE FOR ANSATTE OG FRIVILLIGE PÅ FLYGTNINGEOMRÅDET Maj 2015 Visioner og beskrivelser af det gode samarbejde i snitfladen mellem frivillig og ansat Evalueres efter max 1½

Læs mere

Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik.

Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik. Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik. Socialpsykiatriske fagspeciale. Næstved Kommune Indholdsfortegnelse Lovgrundlag:... 3 Generel beskrivelse af tilbudstypen Socialpsykiatriske fagspeciale....

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune

De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune Notat til drøftelse og kvalificering i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Handicaprådet og FagMED HPU, marts/april 2014. Formål med kapacitetsanalysen

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik 2013-2017 Marts 2013 Forord Byrådet sætter med frivilligpolitikken en ny ramme for at styrke kommunens indsats på frivilligområdet, som bidrager til et styrket frivilligt

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.3 individuelle planer

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.3 individuelle planer Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.3 individuelle planer 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.3 individuelle planer

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder VOKSEN OG SUNDHED Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 Telefax: 76 29 38 78 voksenogsundhed@horsens.dk www. horsens.dk Dato: 26. maj 2009 KL-emnenr.:

Læs mere

En opdagelsesrejse på vej mod recovery-orientering

En opdagelsesrejse på vej mod recovery-orientering En opdagelsesrejse på vej mod recovery-orientering Fortællinger om personlige, fag-personlige og organisatoriske erfaringer med recovery og recovery-orientering Internationalt og nationalt Vidensmæssig

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik Ringsted Kommune Indledning Byrådet i Ringsted har vedtaget en samlet børne- og ungepolitik som gælder alle de kommunale institutioner, der har kontakt med børn og unge samt deres

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNES ÆLDREPOLITIK

HVIDOVRE KOMMUNES ÆLDREPOLITIK S Indhold Forord 3 Politikkens indhold 4 Et positivt menneskesyn 6 Værdierne 8 Kommunikation klar og tydelig 10 Aktiviteter samvær og fællesskab 11 Sundhed fælles ansvar 12 Boliger fleksibilitet og muligheder

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

Pårørendepolitik for Børn og unge med handicap

Pårørendepolitik for Børn og unge med handicap Pårørendepolitik for Børn og unge med handicap Forord: Ny politik styrker samarbejdet Handicaprådet i Aalborg Kommune har opfordret til, at der med udgangspunkt i Aalborg Kommunes overordnede handicappolitik

Læs mere

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Indholdsfortegnelse 1. OM UNDERRETNINGSGUIDEN Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.2 Indledning... 3 Underretningsguidens

Læs mere

Udkast - september 2013. Politik for voksne med særlige behov

Udkast - september 2013. Politik for voksne med særlige behov Udkast - september 2013 Politik for voksne med særlige behov 2013 Vision Omsorgskommunen Ringsted Politik for voksne med særlige behov sætter rammen og udstikker retningen for indsatser og initiativer

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Pårørendepolitik på det voksenspecialiserede område

Pårørendepolitik på det voksenspecialiserede område Pårørendepolitik på det voksenspecialiserede område Ishøj Kommune 1 Indhold Indledende ord...3 Hvorfor har Ishøj og Vallensbæk Kommuner en pårørendepolitik?...5 Hvem er denne politik rettet mod?...5 Hvor

Læs mere

Forord Opsamling fra inspirationsdagen Information og viden viden videnscenter Undervisning Inddragelse reel indflydelse

Forord Opsamling fra inspirationsdagen Information og viden viden videnscenter Undervisning Inddragelse reel indflydelse Idékatalog Pårørende i psykiatrien Opsamling fra inspirationsmøde 9. juni 2011 Forord I Region Hovedstadens Psykiatri arbejder vi for at øge inddragelsen af pårørende i behandlingen. Vores ønske er et

Læs mere

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 Januar 2013 Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 J. nr. 00.01.00P22 1 Forord Forord indsættes her Frivilligpolitikken træder i kraft fra 1. marts 2013 På vegne af Byrådet, Borgmester Karin Søjberg

Læs mere

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Rebild Kommune Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Indledning Rebild Kommune har overdraget os opgaven med at udføre det lovpligtige kommunale tilsyn på Kommunens ældre- og plejecentre. Konkret drejer det sig

Læs mere

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte Overordnet målsætning Alle medarbejdere i Furesø Kommune er forpligtet til at gøre en indsats overfor børn og unge, der viser tegn på behov for særlig støtte. Det forebyggende arbejde og en tidlig identificering

Læs mere

Overordnet politik for samarbejde med pårørende

Overordnet politik for samarbejde med pårørende Overordnet politik for samarbejde med pårørende Psykiatri og Handicap 2015 Udkast 5.02.2015 Indledning Overordnet politik for samarbejde med pårørende Denne politik er en overordnet politik for samarbejde

Læs mere

Værdighedspolitik Indholdsfortegnelse

Værdighedspolitik Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord...2 Derfor en værdighedspolitik... 2 Hvorfor værdighed... 2 Værdighed i Gribskov Kommune er:...2 Formål...4 Visioner og hvordan de opnås...5 Livskvalitet...5 Selvbestemmelse...

Læs mere

Principper for indsatsen

Principper for indsatsen 16.03.2015 Principper for indsatsen Serviceniveauet udmønter de politiske mål for den sociale, pædagogiske og sundhedsmæssige indsats overfor voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller

Læs mere

Vejledning om samtykke og tavshedspligt. 01-12-2014 Socialforvaltningen, Københavns Kommune

Vejledning om samtykke og tavshedspligt. 01-12-2014 Socialforvaltningen, Københavns Kommune Vejledning om samtykke og tavshedspligt 01-12-2014 Socialforvaltningen, Københavns Kommune Indhold 1. Samtykke... 3 1.1 Hvad er et samtykke og hvornår bruges det?... 3 1.2 Når borgeren ikke kan give et

Læs mere

Social- og Borgerservice. Projekt UDE-HOS. - En særlig socialpsykiatrisk 99 indsats i Frederikssund Kommune

Social- og Borgerservice. Projekt UDE-HOS. - En særlig socialpsykiatrisk 99 indsats i Frederikssund Kommune Social- og Borgerservice Projekt UDE-HOS - En særlig socialpsykiatrisk 99 indsats i Frederikssund Kommune Projekt UDE-HOS et særligt tilbud efter Servicelovens 99 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Kort

Læs mere

Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland

Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Indholdsfortegnelse Brugerne i centrum side 3 Oplevet kvalitet side 3 Mål med brugerinddragelse side 4 Inddragelse af den enkelte borger side 4 Sådan

Læs mere

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Kvalitetsstandardernes formål Formålet med Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på områderne

Læs mere

Ældre- og værdighedspolitik. Center for Ældre

Ældre- og værdighedspolitik. Center for Ældre Ældre- og værdighedspolitik 2016 Center for Ældre Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Vi er i dag mere sunde og raske og lever længere end tidligere. Det betyder, at mange af os er på arbejdsmarkedet

Læs mere

Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16

Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16 Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Vi er i dag mere sunde og raske og lever længere end tidligere. Det betyder, at mange af os er på arbejdsmarkedet

Læs mere

FOR BEBOERE I SOCIALPSYKIATRISKE BOTILBUD

FOR BEBOERE I SOCIALPSYKIATRISKE BOTILBUD FOR BEBOERE I SOCIALPSYKIATRISKE BOTILBUD 2 FORMÅL Beboere i de socialpsykiatriske botilbud har ret til at bestemme over sig selv, og personalet har kun undtagelsesvis mulighed for at gribe ind i denne

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med 3. Hvilke aktiviteter indgår i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK

DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK Håndbogens første kapitel indeholder Jammerbugt kommunes sammenhængende Børnepolitik. Politikken er det grundlæggende fundament for alt arbejde,

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.2 Brugerinddragelse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.2 Brugerinddragelse 4.1.2010 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.2 Brugerinddragelse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Danske Handicaporganisationers høringssvar til Ærø Kommunes Værdighedspolitik

Danske Handicaporganisationers høringssvar til Ærø Kommunes Værdighedspolitik Danske Handicaporganisationers høringssvar til Ærø Kommunes Værdighedspolitik Hele værdighedspolitikken bærer præg af at være henvendt til ministeren/ministeriet, som bilag til den kommende ansøgning.

Læs mere

Mål og principper for den gode overgang i Aalborg Kommune

Mål og principper for den gode overgang i Aalborg Kommune 1 Mål og principper for den gode overgang i Aalborg Kommune Indledning Med disse mål og principper for den gode overgang fra børnehave til skole ønsker vi at skabe et værdisæt bestående af Fællesskaber,

Læs mere

Oversigt over ældrekommissionens anbefalinger sammenholdt med indsatser på Hørsholms plejeboliger og plejehjem

Oversigt over ældrekommissionens anbefalinger sammenholdt med indsatser på Hørsholms plejeboliger og plejehjem Bilag 2/ Gennemgang af Ældrekommissionens anbefalinger og indsatser på ældreinstitutionerne i Hørsholm Kommune Oversigt over ældrekommissionens anbefalinger sammenholdt med indsatser på Hørsholms plejeboliger

Læs mere

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service i Horsens Kommune

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service i Horsens Kommune Sundhed og Socialservice Handicap, Psykiatri, Socialt Udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 sundhedogsocialservice@horsens.dk www.horsenskom.dk Sagsnr: 2012-010002 CHK/SR 13. september

Læs mere

Rammer og struktur for Distriktssamarbejdet i Skanderborg Kommune Børn og unge 6 17 år

Rammer og struktur for Distriktssamarbejdet i Skanderborg Kommune Børn og unge 6 17 år Alle børn og unge i Skanderborg har ret til et godt børne - unge liv, hvor børn/unge overvejende har oplevelsen af glæde, tryghed, engagement, begejstring og robusthed i forhold til livets udfordringer.

Læs mere

Mini-ordbog Ord du kan løbe ind i, når du arbejder med peer-støtte

Mini-ordbog Ord du kan løbe ind i, når du arbejder med peer-støtte Peer-Støtte i Region Hovedstaden Erfaringer, der gør en forskel Mini-ordbog Ord du kan løbe ind i, når du arbejder med peer-støtte Her kan du blive klogere på hvad peer-støtte er, og læse om de begreber

Læs mere

Forebyggende tiltag Sundhed

Forebyggende tiltag Sundhed DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder Bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD har drøftet en række ældrepolitiske områder og er enige om følgende holdninger og opfordringer. Områderne er

Læs mere

Bocenter Sydvest Virksomhedsplan 2015-2016. Version 20150603

Bocenter Sydvest Virksomhedsplan 2015-2016. Version 20150603 Bocenter Sydvest Virksomhedsplan 2015-2016 Version 20150603 1 Om Bocenter Sydvest INDLEDNING Bocenter Sydvest dækker en bred vifte af botilbud til borgere med udviklingshæmning og med betydeligt og varigt

Læs mere

Bilag 1: Særlige fokuspunkter for Socialudvalget

Bilag 1: Særlige fokuspunkter for Socialudvalget Bilag 1: Særlige fokuspunkter for Socialudvalget Alle borgere er blevet bedt om at vurdere deres generelle tilfredshed med og vigtighed af følgende tre forhold: 1) Indsatsen for integration af indvandrere

Læs mere

Frivillighedsguide - UDKAST. En brugsguide til samarbejdet mellem frivillige og Rudersdal Kommune

Frivillighedsguide - UDKAST. En brugsguide til samarbejdet mellem frivillige og Rudersdal Kommune Frivillighedsguide - UDKAST En brugsguide til samarbejdet mellem frivillige og Rudersdal Kommune En guide for frivillige og medarbejdere Sæt gang i det gode samarbejde Har du evt. sammen med andre en idé

Læs mere

STANDARDVEDTÆGTER FOR BRUGERBESTYRELSELSER VED TILBUD FOR VOKSNE I SOCIAL- & HANDICAP DRIFT. Brugerbestyrelsens formål

STANDARDVEDTÆGTER FOR BRUGERBESTYRELSELSER VED TILBUD FOR VOKSNE I SOCIAL- & HANDICAP DRIFT. Brugerbestyrelsens formål Gentofte Kommune 1. april 2008 STANDARDVEDTÆGTER FOR BRUGERBESTYRELSELSER VED TILBUD FOR VOKSNE I SOCIAL- & HANDICAP DRIFT Brugerbestyrelsens formål Ved tilbud I Gentofte Kommune til voksne efter Servicelovens

Læs mere

RÅDGIVNING af børn og unge

RÅDGIVNING af børn og unge Af Jannie Dyring og Ida Koch RET & PLIGT AF JANNIE DYRING OG IDA KOCH Hvad må og skal man, når man som psykolog yder åben, anonym rådgivning til børn og unge? Og hvordan er sammenhængen mellem notatpligt

Læs mere

Budgettale - 1. behandling af budget 2016. Pernille Høxbro, formand for Socialudvalget

Budgettale - 1. behandling af budget 2016. Pernille Høxbro, formand for Socialudvalget Budgettale - 1. behandling af budget 2016 Pernille Høxbro, formand for Socialudvalget 1 2 Budgettale ved 1. behandling af budget 2016 Pernille Høxbro, formand for Socialudvalget Jeg er glad for i dag at

Læs mere

Fælles tilsynsprincipper for de regionale tilbud

Fælles tilsynsprincipper for de regionale tilbud Fælles tilsynsprincipper for de regionale tilbud Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner Oplag: 600 Danske Regioner juli 2007 Indledning Regionerne har ansvaret for at føre tilsyn med egne tilbud.

Læs mere

Ældrepolitik 04.05.14. Center for Ældre

Ældrepolitik 04.05.14. Center for Ældre Ældrepolitik 04.05.14 Center for Ældre Forord I de kommende år bliver vi flere ældre i kommunen. De ældre er i dag mere sunde og raske end nogensinde. Vi lever længere end tidligere, hvor levevilkårene

Læs mere

Det kan være borgere med misbrugsproblemer, kriminalitet og hjemløshed. Og det handler om unge, der har problemer med at gennemføre en uddannelse.

Det kan være borgere med misbrugsproblemer, kriminalitet og hjemløshed. Og det handler om unge, der har problemer med at gennemføre en uddannelse. Forord Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens mission er at skabe et godt hverdagsliv for alle borgere i Aalborg Kommune. Det drejer sig blandt andet om at gøre en særlig indsats for borgere med svære

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

Ydelseskatalog Bocenter for Unge og Voksne med Særlige Behov Lov om Social Service 108. Ydelseskatalog

Ydelseskatalog Bocenter for Unge og Voksne med Særlige Behov Lov om Social Service 108. Ydelseskatalog Ydelseskatalog Boligerne på Skovstien 2-6 Lov om almene boliger 108 Indhold Indledning... 1... 2 Formål... 2 Målgruppe... 2 Døgntakst... 2 Visitering... 2 Bocentrets rammer... 3 Individuel plan... 3 Handleplansmøder...

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Indhold Indledning 3-4 Grundprincipper 5-6 God sagsbehandling 7-8 Samspil mellem systemer 9-10 Bosætning 11-12 Forebyggelse og behandling

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, Direktør Impact Learning Aps Kommunerne gør tilsyneladende

Læs mere

introduktion til udskrivningsguiden

introduktion til udskrivningsguiden introduktion til udskrivningsguiden Til medarbejdere og patienter i Region Hovedstadens Psykiatri skrevet af tidligere patienter i samarbejde med pårørende og medarbejdere fra psykiatrien 2014 Projekt

Læs mere

Center for Socialpsykiatri, Roskilde Kommune:

Center for Socialpsykiatri, Roskilde Kommune: Center for Socialpsykiatri, Roskilde Kommune: Den faglige tilgang og de konkrete tilbud Indledning Center for Socialpsykiatri (CfS) arbejder ud fra nedenstående faglige rehabiliterings-tilgang: Psykosocial

Læs mere

Handicap og psykiatripolitik

Handicap og psykiatripolitik Handicap og psykiatripolitik Vedtaget i Byrådet i oktober 2008 Forord Handicap- og Psykiatripolitik er én af de politikker, Byrådet har besluttet at formulere i den første valgperiode i den nye Middelfart

Læs mere

Servicedeklaration. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Børn og unge. Århus Kommune

Servicedeklaration. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Børn og unge. Århus Kommune Servicedeklaration Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Børn og unge Århus Kommune HVEM HENVENDER PJECEN SIG TIL? HVAD ER PPR? HVOR FINDER JEG PPR? HVAD KAN PPR? HVORDAN INDSTILLES ET BARN TIL PPR? SÅDAN

Læs mere

INTRODUKTION TIL UDSKRIVNINGSGUIDEN

INTRODUKTION TIL UDSKRIVNINGSGUIDEN INTRODUKTION TIL UDSKRIVNINGSGUIDEN TIL MEDARBEJDERE OG PATIENTER I REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI SKREVET AF TIDLIGERE PATIENTER I SAMARBEJDE MED PÅRØRENDE OG MEDARBEJDERE FRA PSYKIATRIEN 2014 PROJEKT

Læs mere

Delpolitik om Kompetenceudvikling i Gentofte Kommune

Delpolitik om Kompetenceudvikling i Gentofte Kommune Delpolitik om Kompetenceudvikling i Gentofte Kommune 1. Indledning Denne delpolitik omhandler kompetenceudvikling for ansatte i kommunen (fremover kaldet kompetenceudviklingspolitikken). Hvad er kompetenceudvikling?

Læs mere

Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet. Frederikshavn Kommune

Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet. Frederikshavn Kommune Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune Rammer for pårørendesamarbejde Handicap- og psykiatriområdet, Frederikshavn Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

September Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune. Center for Handicap og Psykiatri

September Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune. Center for Handicap og Psykiatri September 2014 Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune Center for Handicap og Psykiatri INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Værdigrundlag Hvem er pårørende?

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 1 Forord Psykiatri- og misbrugspolitikken tager afsæt i fire politiske standpunkter, som hver især tilkendegiver de politiske holdninger

Læs mere

En guide med retningslinjer. på tilbud for voksne med udviklingshæmning, psykisk sygdom eller socialt udsatte 2. udgave SOCIAL & SUNDHED

En guide med retningslinjer. på tilbud for voksne med udviklingshæmning, psykisk sygdom eller socialt udsatte 2. udgave SOCIAL & SUNDHED En guide med retningslinjer om brugerbestyrelser på tilbud for voksne med udviklingshæmning, psykisk sygdom eller socialt udsatte 2. udgave SOCIAL & SUNDHED Brugerbestyrelser En guide med retningslinjer

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Juli 2015 Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Den gode overgang. fra dagpleje og vuggestue til børnehave

Den gode overgang. fra dagpleje og vuggestue til børnehave Den gode overgang fra dagpleje og vuggestue til børnehave Barnet skal ikke føle, at det er et andet barn, fordi det begynder i børnehave. Barnet er stadig det samme barn. Det er vigtigt at blive mødt på

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Indledning Middelfart Kommune har overdraget os opgaven med at udføre de lovpligtige kommunale tilsyn med tilbud til kommunens brugere. Konkret

Læs mere

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Børn, Unge og Familie 2013 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 - Alle børn og unge har ret til et godt liv Alle børn og unge har ret til

Læs mere

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 HANDICAPPOLITIK Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 Produktion og Layout: Tryk: Oplag: Eksemplarer af folderen

Læs mere

Region Syddanmarks socialcentre

Region Syddanmarks socialcentre Din GUIDE til Region Syddanmarks socialcentre Maj 2014 Xxxxxx Indhold Region Syddanmark - en kompetent leverandør................. side 3 Handicapcenter Nordøstfyn, Region Syddanmark................. side

Læs mere

Praktiksteds beskrivelse for pædagogstuderende i 3. Praktikperiode. Socialpsykiatri Næstved kommune. Bo og Netværk Næstved, Døgn boligerne.

Praktiksteds beskrivelse for pædagogstuderende i 3. Praktikperiode. Socialpsykiatri Næstved kommune. Bo og Netværk Næstved, Døgn boligerne. Praktiksteds beskrivelse for pædagogstuderende i 3. Praktikperiode. Socialpsykiatri Næstved kommune. Bo og Netværk Næstved, Døgn boligerne. Organisatoriske forhold for Bo og Netværk. Struktur. Oversigt

Læs mere

Frivilligstrategi. Center for Voksne med Autisme og ADHD Maj 2013

Frivilligstrategi. Center for Voksne med Autisme og ADHD Maj 2013 Frivilligstrategi Center for Voksne med Autisme og ADHD Maj 2013 Frivillighed i Center for Voksne med Autisme og ADHD I overensstemmelse med virksomhedsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse ønsker

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

Lokal politik for samarbejde med pårørende. Værkstederne ved Rude Skov 2015

Lokal politik for samarbejde med pårørende. Værkstederne ved Rude Skov 2015 Lokal politik for samarbejde med pårørende Værkstederne ved Rude Skov 2015 Indledning Lokal politik for samarbejde med pårørende Denne politik er en lokal politik for samarbejde med pårørende i Værkstederne

Læs mere

Bruger og pårørendepolitik for socialområdet i Region Midtjylland. Region Midtjylland Psykiatri og Social

Bruger og pårørendepolitik for socialområdet i Region Midtjylland. Region Midtjylland Psykiatri og Social Bruger og pårørendepolitik for socialområdet i Region Midtjylland Region Midtjylland Psykiatri og Social Udgiver: Region Midtjylland, 2012 Bearbejdet af: Psykiatri og Social Administrationen Kvalitet E-mail:

Læs mere

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an.

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. Allerød kommune Familieafdelingen 2011 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for Familieafdelingens vejledning om underretningspligt S..3.

Læs mere

Introduktion til Standardprogrammet for sociale tilbud

Introduktion til Standardprogrammet for sociale tilbud 1 Introduktion til Standardprogrammet for sociale tilbud I dette hæfte forefindes standarder til brug for arbejdet på de sociale tilbud. Standardprogrammet er en del af, som også tæller De Sociale Indikatorprogrammer

Læs mere

TVÆRFAGLIGT-KURSUS Børn i familier med alkoholproblemer

TVÆRFAGLIGT-KURSUS Børn i familier med alkoholproblemer TVÆRFAGLIGT-KURSUS Børn i familier med alkoholproblemer PROGRAM for dagene den 30. og 31.marts 2009 samt opfølgningen for nøglepersoner fra Gentofte Kommune Sted: Rådhuset, Bernstorffsvej 161, Charlottenlund

Læs mere

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Marts 2013 Bilag 1 Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del I Frederikssund Kommunes procedure samt overordnede principper Indholdsfortegnelse

Læs mere

Voksenudredningsmetoden. Samarbejde mellem udfører og myndighed. VUM-superbrugerseminar Maj 2015

Voksenudredningsmetoden. Samarbejde mellem udfører og myndighed. VUM-superbrugerseminar Maj 2015 Voksenudredningsmetoden. Samarbejde mellem udfører og myndighed VUM-superbrugerseminar Maj 2015 Program 1. Formålet med workshoppen 2. Hvad var hensigten? 3. Hvordan ser det ud i Aalborg? 4. Læring og

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Nordfyns Kommunes handicappolitik tager udgangspunkt i Nordfyns Kommunes overordnede vision, Ny kommune på Nordfyn, der indeholder følgende elementer:

Nordfyns Kommunes handicappolitik tager udgangspunkt i Nordfyns Kommunes overordnede vision, Ny kommune på Nordfyn, der indeholder følgende elementer: NORDFYNS KOMMUNE. DET GODE LIV FOR ALLE. Nordfyns Kommunes handicappolitik tager udgangspunkt i Nordfyns Kommunes overordnede vision, Ny kommune på Nordfyn, der indeholder følgende elementer: En idealkommune

Læs mere

Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2015

Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2015 Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2015 Praktiske oplysninger Ringstedvej 57-59, 4000 Roskilde Tlf. 46 32 19 92 Hjemmeside: www.mariehjem.dk E-mail: hanne@mariehjem.dk Indledning Hanne

Læs mere

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 6. december 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.1.1 Beslutning om sammenlægning af Bramming,

Læs mere

Gældende fra den 26. november 2015. Hvad vil vi med vores antimobbestrategi?

Gældende fra den 26. november 2015. Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Antimobbestrategi for Frederiksværk skole Gældende fra den 26. november 2015 På Frederiksværk skole er det et fælles ansvar, at alle trives. Alle er derfor forpligtet til at bidrage til god trivsel på

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Servicelovens 85 paragraffens ordlyd Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller

Læs mere

HELHED I BØRN OG UNGES LIV

HELHED I BØRN OG UNGES LIV HELHED I BØRN OG UNGES LIV Børn og unge har mange talenter og mange forskellige former for intelligens, som skal tilgodeses. Det kræver et godt samarbejde mellem alle, der har med dem at gøre i hverdagen.

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere