B) Understøttende resultatmål målrettet kompetencegrupper og medarbejdere, som understøtter benchmarking resultatmålene.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "B) Understøttende resultatmål målrettet kompetencegrupper og medarbejdere, som understøtter benchmarking resultatmålene."

Transkript

1 Notatark Sagsnr A Sagsbehandler Kirsten Pedersen Benchmarking mål for beskæftigelsesområdet 2016 Til de overordnede strategiske mål, som er formuleret i notat tilknyttet dagsorden for junimødet i Udvalget for Beskæftigelse, punkt nr. 54 knyttes et hierarki af resultatmål. Resultatmålene opdeles i to niveauer: A) Benchmarking resultatmål for Sammenlignelige resultatmål, hvor resultater og økonomi for Jobcenter Hedensted målsættes i forhold til gennemsnittet for landet, BR Midtjylland og RAR Østjylland. B) Understøttende resultatmål målrettet kompetencegrupper og medarbejdere, som understøtter benchmarking resultatmålene. I nærværende notat formuleres forslag til benchmarking resultatmål. Resultatmålene skal understøtte realisering af budget 2016 og hermed også en bæredygtig økonomi i Hedensted Kommune. Målene justeres, når der foreligger tal for 2015 og der følges løbende op på målene. Nedenfor gengives det oplæg til strategi og politiske mål, som er præsenteret på Udvalg for Beskæftigelse på juni mødet. Dernæst gives oplæg til dels overordnede resultatmål, dels resultatmål for relevante ydelsesgrupper Jobparate (bruttoledige)/a-dagpenge, sygedagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp samt ledighedsydelse. Valg af ydelsesgrupper er foretaget med baggrund i, at en styrket eller ændret indsats kan sikre flere hurtigere vej i beskæftigelse. Strategien som formuleret i oplæg: Overvejelser omkring politiske mål for budget 2016 Udvalget for Beskæftigelse Overordnede Strategiske mål: Andelen af borgere på offentlig forsørgelse reduceres i Hedensted kommune Færre borgere er langtidsledige og langtidssyge Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsperioden kommer hurtigere i job Virksomhederne har den arbejdskraft de har behov for Strategien kan anlægges med udgangspunkt i 2 spor: 1. Den tidlige indsats 2. Den sammenhængende tværfaglige indsats Strategien skal understøtte borgerens bevægelse mod selvforsørgelse og selvforvaltning. 1. Den tidlige indsats. Tidlig arbejdsfastholdende indsats fastholde x i job på eksisterende virksomhed eller hurtigt omplaceres til andet job

2 Ledige tidligt i ledighedsforløbet eller i opsigelsesperioden formidles til nyt job. (Virksomhederne får den arbejdskraft de har behov for og borgeren bliver selvforsørgende) I 2016 er 91 % af en årgang i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter afslutningen af 9. klasse. Jobcenteret får et tættere samarbejde med virksomhederne omkring rekruttering og formidling af job. 2. Den sammenhængende indsats Der er flere borgere der oplever sammenhængende enstrengede planer for den indsats der leveres fra Hedensted kommune Flere borgere har små ordinære jobs (ledighedsydelse, fleksjob, ressourceforløb og kontanthjælp) Antallet af langtidsledige og langtidssyge der har en sammenhængende plan øges Resultatmål Der skal være et merfald på ydelsesmodtagere i 2016 i forhold til RAR Østjylland Gælder for ikke permanente forsørgelsesydelser (førtidspension og fleksjobbevillinger før er undtaget). Forsikrede ledige skal have et merfald på 3 % i offentlige udgifter pr. person i arbejdsstyrken i forhold til RAR Østjylland Sygedagpenge og jobafklaringsforløb skal have et merfald på 1 % i offentlige udgifter pr. person i arbejdsstyrken i forhold til RAR Østjylland Kontanthjælp og uddannelseshjælp skal have et merfald på 2 % i offentlige udgifter pr. person i arbejdsstyrken i forhold til RAR Østjylland Integration skal have en mindre stigning på 2 % i offentlige udgifter pr. person i arbejdsstyrken i forhold til RAR Østjylland Jobcenteret øger samarbejdsgraden med virksomhederne med 10 % i 2016 Basis 2014 offentlige udgifter pr. person i arbejdsstyrken Alle ydelser under ét. Offentlige udgifter pr. person i arbejdsstyrken Offentlige udg. pr. pers. i arbejdsstyrken (kr/person) Ydelsesgrupper i alt A-dagpenge Kontanthjælp Uddannelseshjælp Sygedagpenge Ledighedsydelse Hele landet , , , , , ,23 BR Midtjylland , , , , , ,31 RAR Østjylland , , , , , ,77 Hedensted , , ,54 934, ,72 826,23 Kilde: Registeret for arbejdsmarkedsstatistik (RAM), Kommunale sagsbehandlings- og økonomisystemer, KMD's sygedagpengeregister, KMD's register for sociale pensioner Anm.: Forsørgertrykket udtrykker, hvor meget hver person i arbejdsstyrken mellem bidrager med til forsørgelse af ydelsesmodtagere indenfor den viste periode og område. Udgifterne er opgjort i faste priser og omfatter perioder med og uden aktivering (ex. løntilskud). Der foreligger ikke oplysninger om forsørgelsesudgifter ifm. fleksjob. Sygedagpenge kan kun opgøres på årsniveau. "I alt" for alle ydelsesgrupper under ét er uoplyst, såfremt andre ydelser end fleksjob og sygedagpenge er uoplyst. 2

3 Resultatmål tværgående (overordnet) 1) Besparelsespotentialet for Hedensted reduceres minimum 25 procent, svarende til 6,6 mio. kr. (tabel 1). 2) Offentlige udgifter pr. person i arbejdsstyrken på Jobcentrets område fastholder den positive forskel til gennemsnittet for Landet, BR Midtjylland og RAR Østjylland, aktuelt ca. 18 procent under (tabel 2). 3) Antal fuldtidspersoner i procent af arbejdsstyrken er minimum 4 procentpoint under gennemsnittet for landet, BR Midtjylland og RAR Østjylland (tabel 3). 4) Den gennemsnitlige varighed i reduceres minimum 2, og ligger kontinuerligt minimum 2 under gennemsnittet for Landet, BR Midtjylland og RAR Østjylland (tabel 3). 5) Andelen af langtidsledige personer i forhold til bruttoledige er minimum 10 procentpoint under gennemsnittet for landet, BR Midtjylland og RAR Østjylland (tabel 4). Aktuelt niveau er 11 procentpoint under landet for ydelsesgrupper i alt. A- dagpenge ligger 5,7 procentpoint under landet, kontanthjælp 20 procentpoint under landet. Tabel 1 Besparelsespotentiale Hedensted jobcenter Forsørgelsesydelse 4. kvartal kvartal 2014 i pct. af befolkningen Forudsagte fuldtidspersoner i pct. af befolkningen Potentiel reduktion af antal fuldtidspersoner Besparelsespotentiale (i mio. kr.) A-dagpenge (inkl. særlig 2,23 2, ,5 uddannelsesydelse) Kontanthjælp (inkl. revalidering, 3,34 2, ,6 forrevalidering, ressourceforløb og uddannelseshjælp) Sygedagpenge 2,44 2, ,0 Permanente ydelser (ledighedsydelse, 7,94 7, ,7 fleksjob og førtidspension) I alt 15,95 15, ,3 Kilde: Anm.:Tabellen giver en oversigt over jobcentrets muligheder for at reducere nettoudgifterne til forsørgelsesydelser (efter statslig refusion)ved at nedbringe antal fuldtidspersoner på forsørgelsesydelserne til det niveau, som jobcentrets rammevilkår tilsiger. Besparelsespotentialet i jobcentret beregnes ved at gange den potentielle reduktion af fuldtidspersoner på et givet ydelsesområde med udgiften (ekskl. udgift til løntilskud) til en gennemsnitlig fuldtidsperson på den pågældende forsørgelsesydelse i jobcentret. For at beregne jobcentrets eventuelle potentielle reduktion af antal fuldtidspersoner, trækkes den forudsagte andel fuldtidspersoner af befolkningen på ydelsen (jf. jobcentrets rammevilkår) fra jobcentrets faktiske andel fuldtidspersoner af befolkningen på ydelsen. Den potentielle reduktion af fuldtidspersoner findes ved at gange antallet af personer i befolkningen i jobcentret med forskellen i procentandelene. Forskellen i andelene kan således både være positiv og negativ. Hvis andelen af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse af befolkningen ijobcentret er lavere end det niveau, som jobcentrets rammevilkår tilsiger, er der tale om et negativt besparelsespotentiale - jobcentret br færre penge end rammevilkårene tilsiger. Negative besparelsespotentialer regnes ikke med i det samlede besparelsespotentiale for alle forsørgelsesydelser. Et positivt besparelsespotentiale betyder modsat, at jobcentret har en større andel af fuldtidspersoner af befolkningen på forsørgelsesydelsen end jobcentrets rammevilkår tilsiger, og at jobcentret dermed har et potentiale for at spare penge på den givne ydelse. 3

4 Tabel 2 Alle ydelser under ét. Offentlige udgifter pr. person i arbejdsstyrken Offentlige udg. pr. pers. i arbejdsstyrken (kr/person) Forskel til Hedensted Pct. forskel Hele landet , ,25 17,8 BR Midtjylland , ,69 18,1 RAR Østjylland , ,58 18,1 Hedensted ,21 Kilde: Registeret for arbejdsmarkedsstatistik (RAM), Kommunale sagsbehandlings- og økonomisystemer, KMD's sygedagpengeregister, KMD's register for sociale pensioner Anm.: Forsørgertrykket udtrykker, hvor meget hver person i arbejdsstyrken mellem bidrager med til forsørgelse af ydelsesmodtagere indenfor den viste periode og område. Udgifterne er opgjort i faste priser og omfatter perioder med og uden aktivering (ex. løntilskud). Der foreligger ikke oplysninger om forsørgelsesudgifter ifm. fleksjob. Sygedagpenge kan kun opgøres på årsniveau. "I alt" for alle ydelsesgrupper under ét er uoplyst, såfremt andre ydelser end fleksjob og sygedagpenge er uoplyst. Tabel 3 Alle ydelser under ét. Antal personer, gnsn. varighed og fuldtidspersoner Antal personer Gnsn. varighed, Antal fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken Hele landet , ,4 BR Midtjylland , ,0 RAR Østjylland , ,0 Hedensted , ,0 Kilde: Registeret for arbejdsmarkedsstatistik (RAM), AMANDA, Kommunale sagsbehandlings- og økonomisystemer, AMFORA, KMD's sygedagpengeregister, KMD's register for sociale pensioner Anm.: Antal personer viser, hvor mange personer der har modtaget den valgte ydelse i kortere eller længere tid inden for den viste periode. Gnsn. varighed, viser ydelsesmodtagernes gennemsnitlige tid på den valgte ydelse inden for den viste periode. Antal fuldtidspersoner er antal personer omregnet til fuldtidspersoner ved hjælp af den gennemsnitlige varighed på den valgte ydelse inden for den viste periode. Arbejdsstyrken er defineret som personer i alderen med tilknytning til arbejdsmarkedet. For målingerne "Antal personer" og "Gnsn. Varighed, " er der ikke beregnet en sum for alle ydelsesgrupper under ét. Da samme person kan modtage flere ydelser inden for den valgte periode, kan man ikke lægge "Antal personer" sammen for de enkelte ydelser. For "Antal fuldtidspersoner" og " i pct. af arbejdsstyrken hhv. befolkningen" er "I alt" for alle ydelsesgrupper under ét uoplyst, såfremt mindst én af ydelserne endnu ikke er opdateret for den valgte periode. 4

5 Tabel 4 Ministerens mål. Antal og andel langtidsledige personer kontanthjælp og A- dagpenge modtagere Antal langtidsledige personer (ministermål) Andel langtidsledige personer ift. bruttoledige personer Dec 2014 Dec 2014 Ydelsesgrupper i alt A-dagpenge Kontanthjælp Ydelsesgrupper i alt A-dagpenge Kontanthjælp Hele landet ,6 18,9 47,2 BR Midtjylland ,1 17,6 42,5 RAR Østjylland ,0 18,5 43,4 Hedensted ,6 13,2 27,2 Kilde: Registeret for arbejdsmarkedsstatistik (RAM), AMANDA, Arbejdsmarkedsportalen, kommunale sagsbehandlings- og økonomisystemer, AMFORA Anm.: Antal langtidsledige personer opgør antal a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere, som inden for de seneste 52 har været ledige/i aktivt tilbud i 80 pct. af tiden. Perioder, hvor den ledige ikke har været jobklar eller ikke har stået til rådighed for arbejdsmarkedet, trækkes fra beregning af langtidsledighed. Andel langtidsledige personer i forhold til bruttoledige personer opgør hvor stor andel langtidsledige personer udgør af de bruttoledige personer. Perioder med særlig uddannelsesydelse (fra januar 2013) hhv. perioder med uddannelseshjælp og arbejdsmarkedsydelse (fra januar 2014) indgår i opgørelsen af antal og andel langtidsledige under kontanthjælp. I opgørelsen indgår alene ydelsesmodtagere, som i den valgte periode har været visiteret som "Jobparate" hhv. "Åbenlyst uddannelsesparate" (uddannelseshjælpsmodtagere). Tabel 4 a Ministerens mål. Andel langtidsforsørgede med virksomhedsrettet tilbud i de seneste 6 måneder (Obs alle ydelsesgrupper) Antal langtidsforsørgede Langtidsforsørgede som andel af alle forsørgede, pct. Andel langtidsforsørgede med aktivt tilbud i de seneste 6 måneder, pct. Andel langtidsforsørgede med virksomhedsrettet tilbud i de seneste 6 måneder, pct. (ministermål) Dec 2014 Dec 2014 Dec 2014 Dec 2014 Hele landet ,5 58,8 26,3 BR Midtjylland ,2 67,6 30,2 RAR Østjylland ,3 65,7 28,1 Hedensted ,5 68,0 37,7 Kilde: AMANDA, Arbejdsmarkedsportalen, RAM, Resultatdata, AMFORA, KMD s sygedagpengeregister, KMD's register for sociale pensioner og kommunale sagsbehandlings- og økonomisystemer Anm.: Langtidsforsørgelse opnås ved mindst 3 års offentlig forsørgelse (ekskl. førtidspension), som ikke afbrydes med en kalendermåned uden offentlig forsørgelse. Offentlig forsørgelse omfatter støttet beskæftigelse, men ikke fleksjob og seniorjob. Målingen opgør antal og andel langtidsforsørgede, som har været i hhv. aktivt tilbud hhv. virksomhedsrettet tilbud (løntilskud, virksomhedspraktik og nytteindsats) inden for de seneste 6 måneder. 5

6 Resultatmål bruttoledige 1) Hedensted har en bruttoledighedsprocent udregnet i forhold til arbejdsstyrken, som fortsat ligger 1,5 procentpoint under bruttoledighedsprocenten for RARområde Østjylland (tabel 1). Aktuelt ligger Hedensted 1,1 procentpoint under RAR-område Østjylland. 2) Udvikling i fald i antal bruttoledige i 2016 skal minimum svare til faldet for RARområderne Østjylland (tabel 1) Aktuelt har faldet fra marts 2014 til marts 2015 været 9,7 for såvel RAR-område Østjylland som Hedensted. 3) At den gennemsnitlige varighed for a-dagpengeforløb ligger minimum 2 under gennemsnittet RAR Østjylland (tabel 2). Aktuelt: Hedensted en gennemsnitlig varighed på 1,8 under RAR Østjylland. Tabel 1 Gennemsnitligt antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent I hele landet, regioner og kommuner I RAR-område Østjylland, marts Tabel fra RAR-Østjyllands hjemmeside. Bruttoledige 1) Udvikling i antal bruttoledige Bruttoledigshedsprocent 2) Bruttoledigheds-procent 2) marts marts 2014 marts 2015 Hele landet ,2 5,5 5,1 Region Midtjylland ,3 4,9 4,4 RAR-område Østjylland ,7 5,1 4,6 Favrskov 805-8,7 3,9 3,5 Hedensted 783-9,7 3,9 3,5 Horsens ,3 5,3 4,5 Norddjurs ,2 5,8 5,1 Odder ,1 3,9 3,3 Randers ,2 6,1 5,4 Samsø 113-7,4 8,2 7,6 Silkeborg ,4 4,8 4,5 Skanderborg 817-9,4 3,2 2,9 Syddjurs ,6 4,8 4,1 Aarhus ,7 5,5 5,1 Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken 1) Antallet af ledige er beregnet ud fra nettoledighedstal og DST Aktiveringstal 2) Bruttoledighedsprocent er udregnet i forhold til arbejdsstyrken fra DST 6

7 Tabel 2 A-dagpenge. Antal personer, gnsn. varighed og fuldtidspersoner. Ledighed og aktivering (bruttoledighed) Antal personer Gnsn. varighed, Antal fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken i pct. af befolkningen Hele landet 1kv14-4kv , ,5 2,6 BR Midtjylland 1kv14-4kv , ,3 2,4 RAR Østjylland 1kv14-4kv , ,5 2,5 Hedensted 1kv14-4kv , ,6 2,0 Kilde: Registeret for arbejdsmarkedsstatistik (RAM), AMANDA Anm.: Antal personer viser, hvor mange personer der har modtaget den valgte ydelse i kortere eller længere tid inden for den viste periode. Gnsn. varighed, viser ydelsesmodtagernes gennemsnitlige tid på den valgte ydelse inden for den viste periode. Antal fuldtidspersoner er antal personer omregnet til fuldtidspersoner ved hjælp af den gennemsnitlige varighed på den valgte ydelse inden for den viste periode. Arbejdsstyrken er defineret som personer i alderen med tilknytning til arbejdsmarkedet. Befolkningen er opgjort som befolkningen i alderen. Perioder med ferie fra beskæftigelse indgår ikke i målingen. 7

8 Resultatmål sygedagpenge 1) De kommunale udgifter pr. person i arbejdsstyrken nedbringes til niveau med landet (tabel 1). Aktuelt: Hedensted har en kommunal udgift pr. person i arbejdsstyrken, som er 319 kr. højere end landet. 2) Andelen af sygedagpengeforløb over 26 i forhold til sygedagpengeforløb over 8 nedbringes til landsgennemsnittet (tabel 2). Aktuelt er andelen i Hedensted 1,9 procentpoint over gennemsnittet for landet. 3) Gennemsnitlig varighed nedbringes til under gennemsnittet for landet (tabel 3). Aktuelt har Hedensted en gennemsnitlig varighed, som er 0,4 over landet. 4) Andelen af delvise raskmeldinger og sygemeldinger ligger minimum 1 procentpoint over gennemsnittet for landet (tabel 4). Aktuelt ligger vi på målet. Tabel 1 Sygedagpenge. Offentlige udgifter pr. person i arbejdsstyrken Kommunale udg. pr. pers. i arbejdsstyrken (kr/person) Statslige udg. pr. pers. i arbejdsstyrken år (kr/person) Offentlige udg. pr. pers. i arbejdsstyrken år (kr/person) Pct. forskel kommunale udg. Ift. Hedensted 1kv14-4kv14 1kv14-4kv14 1kv14-4kv14 Hele landet 2.866, , ,03-11,1 BR Midtjylland 3.110, , ,81-2,4 RAR Østjylland 3.084, , ,65-3,3 Hedensted 3.185, , ,73 Kilde: KMD's sygedagpengeregister og Arbejdsmarkedsportalen. Anm.: Tabellen viser forsørgertrykket i forhold til antal personer i arbejdsstyrken mellem 16 og 66 år. Tallene er således et udtryk for, hvor meget hver person i arbejdsstyrken mellem 16 og 66 år indenfor det valgte område bidrager med til forsørgelse af sygedagpengemodtagere indenfor den viste periode. Forsørgelsesudgifterne er opgjort i faste priser, dvs. at udgiftsudviklingen fra år til år er renset for de udgiftsstigninger, der alene skyldes den årlige løbende satsregulering 8

9 Tabel 2 Ministerens mål. Sygedagpengeforløb over 26. Antal og andele Antal sygedagpengeforløb over 26 Andel ift. alle sygedagpengeforløb Andel ift. sygedagpengeforløb over 8 Hele landet 2kv14-1kv ,2 43,5 BR Midtjylland 2kv14-1kv ,8 46,0 RAR Østjylland 2kv14-1kv ,7 45,6 Hedensted 2kv14-1kv ,6 45,4 Kilde: KMD's sygedagpengeregister Anm.: Antal sygedagpengeforløb over 26 omfatter alle forløb i perioden med over 26 s varighed. Andel ift. alle sygedagpengeforløb er opgjort som andel af sygedagpengeforløb med en varighed på over 26 ud af samtlige sygedagpengeforløb i perioden. Andel ift. sygedagpengeforløb over 8 er opgjort som andel af sygedagpengeforløb med en varighed på over 26 ud af samtlige sygedagpengeforløb i perioden med en varighed på over 8. Varigheden af sygedagpengeforløb beregnes fra første fraværsdag. Tabel 3 Sygedagpenge. Antal personer, gnsn. varighed og fuldtidspersoner Antal personer Gnsn. varighed, Antal fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken 2kv14-1kv15 2kv14-1kv15 2kv14-1kv15 2kv14-1kv15 Hele landet , ,7 BR Midtjylland , ,9 RAR Østjylland , ,9 Hedensted , ,1 Kilde: KMD's sygedagpengeregister og Arbejdsmarkedsportalen. Anm.: Antal personer viser, hvor mange personer der har modtaget den valgte ydelse i kortere eller længere tid inden for den viste periode. Gnsn. varighed, viser ydelsesmodtagernes gennemsnitlige tid på den valgte ydelse inden for den viste periode. Antal fuldtidspersoner er antal personer omregnet til fuldtidspersoner ved hjælp af den gennemsnitlige varighed på den valgte ydelse inden for den viste periode. Arbejdsstyrken er defineret som personer i alderen med tilknytning til arbejdsmarkedet. Pr. 1. juni 2008 er arbejdsgiverperioden øget fra dage. Dette vil isoleret set medføre færre og kortere sygedagpengeforløb. Pga. efterregistreringer vil specielt den seneste måned der findes data for blive øget ved næste opdatering. Tabel 4 Sygedagpenge. Antal delvise raskmeldinger/sygemeldinger Antal delvise raskmeldinger/sygemeldinger Andel delvise rask- og sygemeldinger, pct. Hele landet 2kv14-1kv ,9 BR Midtjylland 2kv14-1kv ,9 RAR Østjylland 2kv14-1kv ,3 Hedensted 2kv14-1kv ,9 Kilde: KMD's sygedagpengeregister og Arbejdsmarkedsportalen. Anm.: Pr. 1. juni 2008 er arbejdsgiverperioden øget fra dage. Dette vil isoleret set medføre færre og kortere sygedagpengeforløb. Pga. efterregistreringer vil specielt den seneste måned der findes data for blive øget ved næste opdatering. En delvis raskmelding/sygemelding giver mulighed for at arbejde delvist trods sygdom. 9

10 Resultatmål kontanthjælp 1) Kommunale udgifter pr. forløb ligger fortsat minimum 35 procent under gennemsnittet for RAR Østjylland (tabel 1) 2) Antal fuldtidspersoner i procent af arbejdsstyrken ligger fortsat minimum 1 procentpoint under gennemsnittet for RAR Østjylland (tabel 2). Aktuelt 1 procentpoint under RAR Østjylland. 3) Gennemsnitlig varighed i pr. forløb er minimum 4 under gennemsnittet for RAR Østjylland (tabel 2). Aktuel forskel: Hedensted ligger 3,2 under RAR Østjylland. Tabel 1 Kontanthjælp. Offentlige udgifter pr. person i arbejdsstyrken Kommunale udg. pr. pers. i arbejdsstyrken år (kr/person) Statslige udg. pr. pers. i arbejdsstyrken (kr/person) Offentlige udg. pr. pers. i arbejdsstyrken (kr/person) Procent forskel kommunale udgifter Hele landet 2kv14-1kv , , ,07 48 BR Midtjylland 2kv14-1kv , , ,29 33 RAR Østjylland 2kv14-1kv , , ,82 38 Hedensted 2kv14-1kv , , ,96 Kilde: Kommunale sagsbehandlings- og økonomisystemer Anm.: Tabellen viser forsørgertrykket i forhold til antal personer i arbejdsstyrken mellem 16 og 66 år. Tallene er således et udtryk for, hvor meget hver person i arbejdsstyrken mellem 16 og 66 år indenfor det valgte område bidrager med til forsørgelse af kontanthjælpsmodtagere indenfor den viste periode. Forsørgelsesudgifterne er opgjort i faste priser, dvs. at udgiftsudviklingen fra år til år er renset for de udgiftsstigninger, der alene skyldes den årlige løbende satsregulering. Tabel 2 Kontanthjælp. Antal personer, gnsn. varighed og fuldtidspersoner. Ledighed og aktivering (bruttoledighed) Antal personer Gnsn. varighed, Antal fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken i pct. af befolkningen Hele landet , ,9 2,9 BR Midtjylland , ,0 2,2 RAR Østjylland , ,2 2,3 Hedensted , ,2 1,7 Kilde: Kommunale sagsbehandlings- og økonomisystemer, AMFORA Anm.: Antal personer viser, hvor mange personer der har modtaget den valgte ydelse i kortere eller længere tid inden for den viste periode. Gnsn. varighed, viser ydelsesmodtagernes gennemsnitlige tid på den valgte ydelse inden for den viste periode. Antal fuldtidspersoner er antal personer omregnet til fuldtidspersoner ved hjælp af den gennemsnitlige varighed på den valgte ydelse inden for den viste periode. Arbejdsstyrken er defineret som personer i alderen med tilknytning til arbejdsmarkedet. Befolkningen er opgjort som befolkningen i alderen. 10

11 Resultatmål uddannelseshjælp 1) Kommunale udgifter pr. forløb ligger minimum 30 procent under gennemsnittet for RAR Østjylland (tabel 1) Aktuelt. I Hedensted er de kommunale udgifter pr. borger i arbejdsstyrken 44,2 procent under RAR Østjylland. 2) Den gennemsnitlige varighed for unge på uddannelseshjælp ligger 5 procentpoint under gennemsnittet for RAR Østjylland (tabel 2) Aktuelt: Hedensted har en gennemsnitlig varighed på 5,1 procentpoint under RAR Østjylland. 3) Antal fuldtidspersoner i procent af arbejdsstyrken ligger 0,8 procentpoint under gennemsnittet for RAR Østjylland (tabel 2) Aktuelt ligger Hedensted 0,7 procentpoint under RAR Østjylland. Tabel 1 Uddannelseshjælp. Offentlige udgifter pr. person i arbejdsstyrken Kommunale udg. pr. pers. i arbejdsstyrken år (kr/person) Statslige udg. pr. pers. i arbejdsstyrken (kr/person) Offentlige udg. pr. pers. i arbejdsstyrken (kr/person) Forskel i procent Hele landet 2kv14-1kv ,33 478, ,21 39,5 BR Midtjylland 2kv14-1kv ,56 493, ,67 40,2 RAR Østjylland 2kv14-1kv ,68 517, ,19 44,2 Hedensted 2kv14-1kv15 611,92 326,11 938,03 Kilde: Kommunale sagsbehandlings- og økonomisystemer Anm.: Tabellen viser forsørgertrykket i forhold til antal personer i arbejdsstyrken mellem 16 og 66 år. Tallene er således et udtryk for, hvor meget hver person i arbejdsstyrken mellem 16 og 66 år indenfor det valgte område bidrager med til forsørgelse af uddannelseshjælpsmodtagere indenfor den viste periode. Forsørgelsesudgifterne er opgjort i faste priser, dvs. at udgiftsudviklingen fra år til år er renset for de udgiftsstigninger, der alene skyldes den årlige løbende satsregulering. Tabel 2 Uddannelseshjælp. Antal personer, gnsn. varighed og fuldtidspersoner. Ledighed og aktivering (bruttoledighed) Antal personer Gnsn. varighed, Antal fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken i pct. af befolkningen Hele landet , ,6 1,2 BR Midtjylland , ,6 1,2 RAR Østjylland , ,7 1,2 Hedensted , ,0 0,8 Kilde: Kommunale sagsbehandlings- og økonomisystemer Anm.: Antal personer viser, hvor mange personer der har modtaget den valgte ydelse i kortere eller længere tid inden for den viste periode. Gnsn. varighed, viser ydelsesmodtagernes gennemsnitlige tid på den valgte ydelse inden for den viste periode. Antal fuldtidspersoner er antal personer omregnet til fuldtidspersoner ved hjælp af den gennemsnitlige varighed på den valgte ydelse inden for den viste periode. Arbejdsstyrken er defineret som personer i alderen med tilknytning til arbejdsmarkedet. Befolkningen er opgjort som befolkningen i alderen. 11

12 Resultatmål ledighedsydelse 1. Gennemsnitlig varighed i fastholdes på 2015 niveau (tabel 1) 2. Ledighedsprocenten på ledighedsydelse skal være minimum 7 procent under landsgennemsnittet. Aktuelt ligger Hedensted 5,9 procentpoint under landet. Tabel 1 Ledighedsydelse. Antal personer, gnsn. varighed og fuldtidspersoner Antal personer Gnsn. varighed, Antal fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken i pct. af befolkningen Hele landet , ,6 0,4 BR Midtjylland , ,7 0,5 RAR Østjylland , ,7 0,5 Hedensted , ,4 0,3 Kilde: Kommunale sagsbehandlings- og økonomisystemer Anm.: Antal personer viser, hvor mange personer der har modtaget den valgte ydelse i kortere eller længere tid inden for den viste periode. Gnsn. varighed, viser ydelsesmodtagernes gennemsnitlige tid på den valgte ydelse inden for den viste periode. Antal fuldtidspersoner er antal personer omregnet til fuldtidspersoner ved hjælp af den gennemsnitlige varighed på den valgte ydelse inden for den viste periode. Arbejdsstyrken er defineret som personer i alderen med tilknytning til arbejdsmarkedet. Befolkningen er opgjort som befolkningen i alderen. Tabel 2 Ledighedsydelse. Gnsn. varighed og antal fuldtidspersoner og ledighedsprocent Antal fuldtidspersoner, fleksjob Gnsn. varighed, Antal fuldtidspersoner, ledighedsydelse Personer i alt Ledighedsprocent Hele landet Mar , ,8 BR Midtjylland Mar , ,1 RAR Østjylland Mar , ,9 Hedensted Mar , ,9 Kilde: Kommunale sagsbehandlings- og økonomisystemer Anm.: Gnsn. varighed, viser ydelsesmodtagernes gennemsnitlige tid på den valgte ydelse inden for den viste periode. Antal fuldtidspersoner er antal personer omregnet til fuldtidspersoner ved hjælp af den gennemsnitlige varighed på den valgte ydelse inden for den viste periode. 12

B) Understøttende resultatmål målrettet kompetencegrupper og medarbejdere, som understøtter benchmarking resultatmålene.

B) Understøttende resultatmål målrettet kompetencegrupper og medarbejdere, som understøtter benchmarking resultatmålene. Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-A00-11- 15 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 26.10.2015 Benchmarking mål for beskæftigelsesområdet 2016 - Opdatering til Udvalg for Beskæftigelse november 2015. - Opdaterede

Læs mere

B) Understøttende resultatmål målrettet kompetencegrupper og medarbejdere, som understøtter benchmarking resultatmålene.

B) Understøttende resultatmål målrettet kompetencegrupper og medarbejdere, som understøtter benchmarking resultatmålene. Notatark Sagsnr. 15.00.00-A00-11- 15 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 25.2.2016 Benchmark mål for 2016 - Status i på mål opgjort for året 2015 Til de overordnede strategiske mål, som er formuleret i notat

Læs mere

B) Understøttende resultatmål målrettet kompetencegrupper og medarbejdere, som understøtter benchmarking resultatmålene.

B) Understøttende resultatmål målrettet kompetencegrupper og medarbejdere, som understøtter benchmarking resultatmålene. Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-A00-11- 15 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 17.10.2016 Benchmark mål for 2016 - Status i på mål opgjort for året senest tilgængelig periode Til de overordnede strategiske

Læs mere

Temadrøftelse: Arbejdsrehabilitering samt Arbejdskraft og Rekruttering. Udvalg for Beskæftigelse 4. April 2016

Temadrøftelse: Arbejdsrehabilitering samt Arbejdskraft og Rekruttering. Udvalg for Beskæftigelse 4. April 2016 Temadrøftelse: Arbejdsrehabilitering samt Arbejdskraft og Rekruttering Udvalg for Beskæftigelse 4. April 2016 Målgruppe Forsikrede ledige (A-kasse) Jobklare kontanthjælpsmodtagere Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

IMPLEMENTERINGSINDIKATORER SYGEDAGPENGEREFORM FAVRSKOV... 4

IMPLEMENTERINGSINDIKATORER SYGEDAGPENGEREFORM FAVRSKOV... 4 Hedensted Benchmark Hedensted og Favrskov sygedagpenge Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-6-16 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 4.5.2016 Indholdsfortegnelse SAMMENFATTENDE... 2 IMPLEMENTERINGSINDIKATORER SYGEDAGPENGEREFORM

Læs mere

Resultatrevision for år 2014

Resultatrevision for år 2014 Resultatrevision for år 2014 Jobcenter Frederikssund maj 2015 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 1 Indledning Rapporten indeholder en konkret analyse af, hvordan Jobcentret performer i forhold til beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

B) Understøttende resultatmål målrettet kompetencegrupper og medarbejdere, som understøtter benchmarking resultatmålene.

B) Understøttende resultatmål målrettet kompetencegrupper og medarbejdere, som understøtter benchmarking resultatmålene. Hedensted Notatark Sagsnr. 00.01.00-I00-6-17 Sagsbehandler Jesper Neumann Olsen 12.4.2017 Benchmark mål for 2017 Status i på mål opgjort for året senest tilgængelig periode Til de overordnede strategiske

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Formål og indhold Datagrundlag og klynger Høring 2 2. Resume Resultat i forhold til de enkelte resultatmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

Overordnet strategiske målsætninger som understøtter kerneopgaven i beskæftigelse.

Overordnet strategiske målsætninger som understøtter kerneopgaven i beskæftigelse. Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-A00-1-16 Sagsbehandler Jesper Neumann Olsen 22.11.2018 Benchmark 2018 Nedenfor gengives det oplæg til strategi og politiske mål, som er præsenteret på Udvalg for Beskæftigelse

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) )

Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) 1 Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) Indhold Ministermål 1 Flere unge med uddannelse Ministermål 2 Indsats for ledige på kanten Ministermål 3 Færre

Læs mere

Resultatrevision 2009

Resultatrevision 2009 Resultatrevision 2009 M 1 Indhold. 1. Indledning 3 2. Sammenfatning 4 3. Gennemgang af resultatoversigten for 2009 Jobcenter Syddjurs 6 Ministermål 6 Forsørgelsesgrupper 9 Indsats 13 Besparelsespotentiale

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal Resultatrevision 213 Jobcenter Egedal April 214 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Rettidighed i indsatsen... 8 5.

Læs mere

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 15. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune Resultatrevision 2012 Ishøj Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning..... 3 2 Beskæftigelsesministerens indsatsområder i 2016... 4 3 Beskæftigelsesplanens opbygning... 4 4 Resultater de seneste år... 5 4.1 Udviklingen

Læs mere

Resultatoversigt - Syddjurs

Resultatoversigt - Syddjurs 1 of 5 Data opdateret den 12-12-2012 Resultatoversigt - Syddjurs Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Indhold Indsatsområde 1: Flere unge skal have uddannelse... 2 Indsatsområde 2: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse

Læs mere

Udviklingen i ledigheden og den beskæftigelsesmæssige indsats - afrapportering maj 2015

Udviklingen i ledigheden og den beskæftigelsesmæssige indsats - afrapportering maj 2015 Udviklingen i ledigheden og den beskæftigelsesmæssige indsats - afrapportering maj 2015 Indledning Arbejdsmarked orienterer kvartalsvis Økonomiudvalget om udviklingen indenfor følgende områder i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 21. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden April 2016 Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

RESULTATREVISION 2013 FOR Jobcenter Aabenraa

RESULTATREVISION 2013 FOR Jobcenter Aabenraa RESULTATREVISION 2013 FOR Jobcenter Aabenraa April 2014 1. Indledning... 2 2. Resultatoversigt... 2 Udviklingen i ministerens mål... 4 Udviklingen i forsørgelsesgrupper... 9 Udvikling i indsatsen aktiveringsgrad...

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Resultatrevision 2015 Jobcenter Frederikssund maj 2016 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014. Side 1 af 13

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014. Side 1 af 13 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Side 1 af 13 Om kvartalsrapporten... 3 Ledighedsudviklingen... 4 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse (BP 2014 s. 5)... 5 Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp

Læs mere

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 11. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014. Side 1 af 13

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014. Side 1 af 13 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Side 1 af 13 Om kvartalsrapporten... 3 Ledighedsudviklingen... 4 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse (BP 2014 s. 5)... 5 Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp

Læs mere

Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2015

Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2015 Kvartalsstatistik for 1. kvartal Rødovre Jobcenter 18-5- KVARTALSSTATISTIK FOR RØDOVRE JOBCENTER. 1. KVARTAL Indhold Indledning... 2 Resume.... 3 Udviklingen på arbejdsmarkedet... 6 Udvikling i antal kontaktforløb

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Resultatrevision 2013 NOTAT Dato: 24. marts 2014 Af: Simon Jensen 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2013 indeholder: En resultatoversigt der

Læs mere

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. Maj 2015

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. Maj 2015 Nøgletal Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune Maj 215 Dette dokument er kun delvist opdateret. Opdatering af data for antallet af bl.a. forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere afventer

Læs mere

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. August 2015

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. August 2015 Nøgletal Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune August 215 Kilde: Alle data på beskæftigelsesområdet er hentet på Styrelsen for arbejdsmarked og rekrutterings Jobindsats.dk. Data for det specialicerede

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Notatark. Hedensted

Indholdsfortegnelse. Notatark. Hedensted Hedensted Notatark Sagsnr. 00.01.00-I00-6-17 Sagsbehandler Jesper Neumann Olsen 24.7.2017 Baggrundsnotat BP 2017 Notatet præsenter en række forskellige figurer og tabeller udtrukket fra STAR og RAR- Østjyllands

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE 24 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2013 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2014 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2013 1 Indhold

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Marts 2012 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 11, 16. maj 2011 Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk, side 1 Ny måling af rettidighed for samtaler med sygedagpengemodtagere,

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs andel

Læs mere

Ny rettidighedsmåling for modtagere af a- dagpenge og kontant- og starthjælp

Ny rettidighedsmåling for modtagere af a- dagpenge og kontant- og starthjælp Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 10, 2. februar 2011 Ny rettidighedsmåling for modtagere af a-dagpenge og kontant- og starthjælp, side 1 Ny måling af lediges bevægelser mellem matchkategori,

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BILLUND

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BILLUND BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BILLUND 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 21 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Resultatrevision 2014 for Jobcenter Holstebro Indhold

Resultatrevision 2014 for Jobcenter Holstebro Indhold Resultatrevision 2014 for Jobcenter Holstebro Indhold 1. Indledende og sammenfattende bemærkninger....2 2. Beskæftigelsesministerens mål...4 2.1. Ministerens mål 1 - Jobcentrene skal sikre, at flere unge

Læs mere

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. November 2016

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. November 2016 Nøgletal Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune November 2016 Kilde: Alle data på beskæftigelsesområdet er hentet på Styrelsen for arbejdsmarked og rekrutterings Jobindsats.dk. Data for det

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2013

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2013 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2013 1. Indledning Denne Resultatrevision 2013 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2013.

Læs mere

Udvikling i perioden

Udvikling i perioden GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Styring 24.11.2017/ANNORS Gladsaxe Kommune Udvikling i perioden 2014-2017 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget I dette udvidede tema til kvartalsstatistikken for 3. kvartal

Læs mere

RAR-Notat Vestjylland 2015

RAR-Notat Vestjylland 2015 RAR-Notat Vestjylland 215 Befolkning og arbejdsmarked Vestjylland blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats Østjylland Februar 2016 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal sammen

Læs mere

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer under området overførselsindkomster.

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer under området overførselsindkomster. Sagsnr. 274223 Brevid. 2231646 NOTAT: Temaanalyse vedr. overførselsindkomster 20. november 2015 Konklusion Som en del af budgetforliget for 2016 indgår, at der skal frembringes et grundlag for en vurdering

Læs mere

Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i 2014

Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i 2014 Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i Konjunkturerne på arbejdsmarkedet -2016 Prognose for hele landet 3 gange om året udarbejder Økonomi- og Indenrigsministeriet en prognose for udviklingen

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Januar 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Oktober 2015, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern Kommunenotat Ringkøbing-Skjern 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig med et mindre fald i beskæftigelsen

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 10-03-2016 Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20%

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20% Ministermål 2. Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Tilgangen af personer til førtidspension skal pr. december 213 ligge bedre end gennemsnittet for 6-byerne målt som andelen

Læs mere

Ledelsesinformation Juni 2014

Ledelsesinformation Juni 2014 Aarhus Kommune MSB Ledelsesinformation 8940 3941 Ledelsesinformation Juni 2014 Indhold (data for februar/marts/april) Ministermål 1- Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse 2 Ministermål 2 færre tilkendelser

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm.

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS. Nr. 1 marts 2014. Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere Forsikrede ledige

LEDIGHED OG INDSATS. Nr. 1 marts 2014. Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere Forsikrede ledige LEDIGHED OG INDSATS Orientering om ledighed, beskæftigelse, ministermål og jobcentrets resultater. Nr. 1 marts 2014 Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere Forsikrede

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015 Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 10. november 2015 Oktober 2015 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014 Orientering om jobparate ledige over 30 år Med henblik på at give Beskæftigelsesudvalget en overordnet

Læs mere

Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesforvaltningen Beskæftigelsesforvaltningen (på baggrund af seneste tilgængelige data) Indhold s Indholdsfortegnelse Nøgletal

Læs mere

Kilde: Ankestyrelsens statistik Obs: 1kvt kan være et udtryk for manglende indgivelse af data eller opdatering af data.

Kilde: Ankestyrelsens statistik Obs: 1kvt kan være et udtryk for manglende indgivelse af data eller opdatering af data. Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-A00-11- 15 Sagsbehandler Jesper Neumann Olsen 23.8.2017 Notat Førtidspension og Seniorførtidspension Figur 1 Kilde: Ankestyrelsens statistik Obs: 1kvt. 2017 kan være

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 10.02.2016/SIMJAC Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 4. Kvartal 2015 Rapporten giver en status på udmøntningen af ministermålene i

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultatrapport 3/2015

Resultatrapport 3/2015 November Resultatrapport 3/ Kvartalvis effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet Hermed følger nummer tre af de kvartalvise effektopfølgninger på arbejdsmarkedsområdet for. Resultatrapporten giver en status

Læs mere

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. August 2016

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. August 2016 Nøgletal Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune August 2016 Kilde: Alle data på beskæftigelsesområdet er hentet på Styrelsen for arbejdsmarked og rekrutterings Jobindsats.dk. Data for det specialiserede

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Oktober 2015

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Oktober 2015 1 Indikatorer Ballerup Kommune Oktober 215 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere

Jobcenter Notat et indblik i de aktuelle Jobafklaringsforløb (JAF) i jobcenter Hedensted

Jobcenter Notat et indblik i de aktuelle Jobafklaringsforløb (JAF) i jobcenter Hedensted Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-A00-1-16 Sagsbehandler Jesper Neumann Olsen 11.12.2018 Jobcenter Notat et indblik i de aktuelle Jobafklaringsforløb (JAF) i jobcenter Hedensted Indhold Kort sammenfatning

Læs mere

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Mio. kr., netto Oprindeligt * Tillægsbevillinger * Omplaceringer Korrigeret Regnskab Afvigelse til korr. Budget * Jobcenter området 505,2-38,5 0,0 466,7 466,5-0,2

Læs mere

Aktivitetsrapporter fra Jobindsats.dk. Version: 29. september 2009

Aktivitetsrapporter fra Jobindsats.dk. Version: 29. september 2009 Beskæftigelse og Integration BIU 8. oktober 2009 pkt. Aktivitetsrapporter fra Jobindsats.dk Version: 29. september 2009 1 Uddrag af tabeller fra Jobindsats.dk, Overblik af 29. sept. 2009 Jobcenter: Sammenligningsgrundlag:

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal november Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal november Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal november Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 19-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 Resultatoversigt... 5 2.1. Ministerens mål... 6 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse - Uddannelsesgraden... 6 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS. Nr. 3 maj / juni 2014 Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere Forsikrede ledige

LEDIGHED OG INDSATS. Nr. 3 maj / juni 2014 Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere Forsikrede ledige LEDIGHED OG INDSATS Orientering om ledighed, beskæftigelse, ministermål og jobcentrets resultater. Nr. 3 maj / juni 2014 Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Februar 2019 I dette notat gives et overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet og en status for målopfyldelsen for målene i Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Marts 2014

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Marts 2014 Jobcenter og Borgerservice Dato: 1-3-1 Sagsnr. 11/311 Dokumentnr. 11 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - Marts 1 1 Indholdsfortegnelse: 1. Målopfyldelse

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Udviklingen i ledigheden og den beskæftigelsesmæssige indsats - afrapportering september 2016

Udviklingen i ledigheden og den beskæftigelsesmæssige indsats - afrapportering september 2016 Udviklingen i ledigheden og den beskæftigelsesmæssige indsats - afrapportering september 2016 23. september 2016 Indledning Arbejdsmarked orienterer kvartalsvis Økonomiudvalget om udviklingen indenfor

Læs mere

Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro

Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro Indhold 1. Beskæftigelsesudviklingen for lønmodtagere...2 2. De unge på offentlig forsørgelse...3 3. Udviklingen i det samlede antal offentligt forsørgede....5

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6 Aktiveret

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Aktivitetsrapporter fra Jobindsats.dk. Version: 28. august 2009

Aktivitetsrapporter fra Jobindsats.dk. Version: 28. august 2009 Beskæftigelse og Integration BIU 10. september 2009 pkt. 64 Aktivitetsrapporter fra Jobindsats.dk Version: 28. august 2009 1 Uddrag af tabeller fra Jobindsats.dk, Overblik af28. august 2009 Jobcenter:

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Sammenligning på revalideringsområdet

Sammenligning på revalideringsområdet Økonomidirektøren Juni 2014 Sammenligning på revalideringsområdet Spørgsmål fra Mads Nikolaisen: 6/6 2014 modtog Kommunalbestyrelsen en statistik, der sammenligner arbejdsmarkedsindsats i Norddjurs og

Læs mere