Retningslinier for dimensionering af olie- og benzinudskillere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinier for dimensionering af olie- og benzinudskillere"

Transkript

1 Retningslinier for dimensionering af olie- og benzinudskillere Teknik og Miljøafdelingen i Silkeborg Kommune

2 2 Indholdsfortegnelse 1. Hvor skal der etableres olie- og benzinudskilleranlæg? 1 2. Valg af anlægstype 2 3. Flydelukke og alarmer 4 4. Krav til udskilleranlægget 5 5. Ansøgning om tilslutningstilladelse 5 6. Dimensionering af udskiller 6 7. Dimensionering af sandfang 7 8. Dimensionering af prøveudtagningsbrønd 8 9. Mere information 8 Appendiks 9 A: Bestemmelse af Qs 9 B: Eksempel på dimensionering af olieudskiller v. autoværksted 10

3 3 2. Valg af anlægstype Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler for udskillere til benzinstationer (der henvises til benzinstationsbekendtgørelsen). I det følgende anvendes betegnelsen olieudskiller for både benzin- og olieudskillere. Nedenfor gennemgås de forskellige typer af anlæg. Der henvises også til tabel 1, side 4. Valg af udskillertype skal i hvert enkelt tilfælde aftales med kommunens Teknik og Miljøafdeling. Klasse I udskiller (~koalescensudskiller) Klasse I udskillere skal anvendes hvor olien er emulgeret i vandet, f.eks. på lokaliteter med anvendelse af højtryksrenser eller ved anvendelse af sæber/kemikalier, se tabel Hvor skal der etableres olie- og benzinudskilleranlæg? Olie- og benzinudskilleranlæg skal etableres hvor der forekommer eller kan forekomme olieholdigt spildevand. Olie- og benzinudskilleranlæg anvendes f.eks. ved: Autoværksteder o. lign. hvor der kan forekomme oliespild Garageanlæg Vaskepladser Pladser til påfyldning af brændstoftankanlæg Salgs/tankpladser til påfyldning af biler m.m. Parkeringshuse, hvor Teknik og Miljøafdelingen vurderer det nødvendigt P-pladser, hvor Teknik og Miljøafdelingen vurderer det nødvendigt Virksomheder og steder, hvor der kan forekomme oliespild og olieholdigt spildevand Silkeborg Kommunes Teknik og Miljøafdeling vurderer, hvornår det er nødvendigt at etablere olie- og benzinudskillere. Klasse II udskiller (~traditionel gravimetrisk) Klasse II udskillere skal anvendes hvor olien ikke er emulgeret, f.eks. ved regnvand fra p-pladser og påfyldningspladser. Sandfang Foran olieudskillere skal der etableres et sandfang, der kan tilbageholde sand og andre partikler, der er tungere end vand. Herved opretholdes udskillerens volumen til vand og olie, så opholdsstiden i udskilleren ikke nedsættes. Prøvetagningsbrønd Der skal altid etableres en prøvetagningsbrønd efter olieudskillere, så det er muligt at udtage en spildevandsprøve til analyse. Udskiller med omløb En olieudskiller med omløb (by-pass) anvendes ofte ved afledning af store mængder regnvand, f.eks. større p-pladser. Ved store regnskyld ledes en del af regnvandet udenom udskilleren, så det tilbageholdte olie ikke spules ud af udskilleren. Erfaringsmæssigt indeholder den første del af regnskyllet (som typisk tilbageholdes i udskilleren) den største oliemængde. Udskillere med omløb kan både være klasse I og klasse II udskillere, men vil oftest anvendes i forbindelse med klasse II udskillere ved regnvand fra store arealer.

4 4 Nr. Lokalitet Bemærkning Anlæg ved udledning til Forebyggelse 1 Regnvand fra tankstation Må ikke indeholde detergenter af aktive rensemidler 2 Regnvand fra olielagre og omladningsstationer Offentlig kloaka Recipienta S-II-P S-I-P Ekstra opsamlingskapacitet for let olie kan være nødvendigd S-II-P S-IIb-Pb S-I-P 3 Regnvand fra p-pladser S-II-P S-IIb-Pb S-I-P S-Ib-P 4 Regnvand fra vejarealer f.eks. afvandingsområder S-II-P S-IIb-Pb S-I-P S-Ib-P m.m. i specialtilfælde 5 Rensning af gulve efter oliespild i værksteder, biltilsyn, fabrikker mv. Brug af adsorberende midler 5.1 Brug af rensemidler S-I-Pc Opsamling af spild og dræning af tørre materialer 5.2 Uden brug af rensemidler S-II-P Det anbefales at 6 Bilvask recirkulere det rensede spildevand 6.1 Med hånden Vask af biloverflader med S-P rensemidler uden kulbrinter 6.2 Automatisk vaskeanlæg Vask af biloverflader samt S-I-Pc undervogn (lavtryk) med rensemidler uden kulbrinter 6.3 Med højtryksrenser S-I-P Vask af biloverflader uden olieforurening (f.eks. boligforeninger) Rensemidler uden kulbrinter S-P Vask af biloverflader med olieforurening S-I-Pc 6.4 Undervognsvask S-I-Pc 6.5 Motorvask S-II-EBS-Pc 6.6 Selvbetjeningshøjtryksrenser S-I-Pc 7 Vask (ikke bilvask) Rensning af motordele 7.1 Med højtryksrenser S-I-P el. S-II-EBS-P 7.2 Med roterende spulerør S-I-EBS-Pc 8 Afvaskning af parafinvoks S-II-EBS-Pc e.l. f.eks. fra biler samt rustbeskyttelse Det er ikke tilladt at udlede spildevand direkte fra udskiller til recipient. Det anbefales at recirkulere det rensede spildevand 9 Skrotpladser S-II-P Opsamling af oliespild og afdræning af tørre områder for at forhindre vandforurening. 9.1 Brug af højtryksrenser S-I-Pc 10 Jordbehandling S-II-P 11 Modtagestationer for sandfang og udskillere S-I-Pc Noter: a) SpildevandetkankunudledeshviskvalitetenerioverensstemmelsemedSilkeborgKommunesudlederkrav. b) Afhængig af Silkeborg Kommunes krav. c) Betingelser: tryk under 60 bar c) Betingelser: temperatur under 60 grader C c) Betingelser: ph-neutral c) Betingelser: brug af rensemidler i henhold til keminøglen, se d) Jf. Bekendtgørelse om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra benzin- og dieselssalgsanlæg (pt. nr. 555) skal udskillersystemer have en opsamlingskapacitet på mindst 1000 liter. Tabel 1: Valg af type udskiller anlæg. S I Ib II IIb P EBS = Sandfang = Klasse I udskiller = Klasse I udskiller med omløb = Klasse II udskiller = Klasse II udskiller med omløb = Prøvetagningsbrønd = Emulsionsspalteanlæg, specialanlæg

5 Olie- og benzinudskillere 5 Figur 1: Opbygning af et olieudskillingsanlæg 3. Flydelukke og alarmer Udskillere kan forsynes med automatisk flydelukke og/eller alarm. Tabellen nedenfor indeholder Silkeborg Kommunes vejledende retningslinier. Valg af flydelukke og alarmer skal dog i hvert enkelt tilfælde aftales med Silkeborg Kommune. Aktivitet Valg af flydelukke/alarm Bemærkninger Autoværksteder o. lign. Garageanlæg Flydelukke Mindre udledning af olie fra spild m.m. Minimal risiko for overfladeforurening hvis flydelukket lukker til, da vandet vil stuve bagud og op inde i bygningen. Indendørs vaskeplads Vaskehal Flydelukke Evt. alarm hvis koalescensudskiller Alarm for væskestand er effektiv til at angive når koalescensfiltre er ved at stoppe til. Minimal risiko for overfladeforurening hvis flydelukket lukker til, da vandet vil stuve bagud og op inde i bygningen. Udendørs vaskeplads Flydelukke og/eller alarm Ved risiko for forurening af jordoverfladen når flydelukket træder i funktion, skal der stilles krav om alarm (evt. uden flydelukke). Magasinbrønd v. brændstofpåfyldningsplads på tankstation Olieudskiller v. brændstofpåfyldningspladspåtankstation Salgsplads på tankstation Påfyldningspladser og tankpladser ved vognmænd m.m. Flydelukke og alarm for væskestand Alarmer for væskestand og lagtykkelse. Alarmer for væskestand og lagtykkelse. Jf. benzinstationbekendtgørelsen. Jf. benzinstationbekendtgørelsen. Jf. benzinstationbekendtgørelsen. Skal vurderes i hver enkelt tilfælde. Overvej risiko for forurening af jord og grundvand ved større uheld hvor et flydelukke træder i funktion. Hvis der installeres magasinbrønd kan alarm evt. undlades, da der så vil være opsamlingskapacitet til et større uheld, hvor flydelukket vil træde i funktion. Parkeringshuse Flydelukke Mindre udledning af olie fra spild m.m. Minimal risiko for overfladeforurening hvis flydelukket lukker til, da vandet vil stuve bagud og op inde i bygningen. Udendørs p-pladser Flydelukke og evt. alarm. Vurderes i hver enkelt tilfælde. Udskiller med omløb Som aktivitet uden omløb Se relevant aktivitet ovenfor. Tabel 2: Retningslinier for valg af flydelukke og alarmer.

6 6 4. Krav til udskilleranlægget 1. Enhver olieudskiller skal være CE-mærket i henhold til DS/EN Udskilleranlæg skal dimensioneres efter DS/EN og Silkeborg Kommunes retningslinier. 3. Eksisterende udskilleranlæg, der ikke er dimensioneret efter DS/EN kan bibeholdes, men kommunen kan i visse tilfælde forlange nye anlæg, der overholder DS/EN 858-2: Hvis der konstateres forurening eller er begrundet mistanke om forurening Ved ændringer/udvidelser af aktiviteter, der påvirker afledningen til udskilleranlægget 4. Der skal etableres sandfang før udskilleren og prøvetagningsbrønd efter den. 5. Olieudskillere skal installeres således, at de er sikret mod hævertvirkning (hvor undertryk på udløbssiden kan suge indholdet af olieudskilleren ud i kloaksystemet). Olieudskillere skal være forsynet med tætsluttende dæksel, og såfremt der er risiko for benzinspild, skal udskilleren være forsynet med udluftningsrør. 6. Installation af pumpesystem foran udskilleren er ikke tilladt. Silkeborg Kommune kan dog i særlige tilfælde dispensere herfra. 7. Sanitetsinstallationer må ikke forbindes til olieudskilleren. Vilkår i forhold til olieudskilleranlægget vil blive meddelt af kommunen i en tilslutningstilladelse. 5. Ansøgning om tilslutningstilladelse Før kloakarbejdet udføres, skal der søges tilslutningstilladelse hos Teknik og Miljøafdelingen (se eventuelt Retningslinier for tilslutning til det offentlige kloaknet på www. silkeborgkommune.dk). Der vil i tilslutningstilladelsen blive stillet krav til dimensionering af olieudskilleren. Ved ansøgning skal følgende dimensioneringsforudsætninger være oplyst: 1. Mængden af regnvand ( 0,0195 L/sek/m2 * Areal i m2) 2. Mængden af spildevand (antal tapsteder, installationsgenstande m.v.) 3. Det udskilte produkts massefylde (g/cm2 v/15-20 C) 4. Højtryksrensere? Type? Antal? 5. Autovaskeanlæg? Type? Antal? 6. Reservedelsmaskine, gulvvaskemaskine, motorvask? 7. Anvendelse af kemikalier, motorrens, affedtningsmidler? Produkternes spaltetid i minutter skal oplyses. Produktdatablade vedlægges. 8. Driftsvejledning og kloakplan udarbejdet af kloakmester eller rådgiver.

7 7 6. Dimensionering af udskiller Dimensionering kan foretages i samarbejde med leverandør, kloakmester eller rådgivende ingeniørfirma. En olieudskillers kapacitet fastlægges ud fra beregning af den nominelle størrelse, der er en teoretisk beregnet minimums størrelse af udskilleren. Den nominelle størrelse er større end den faktiske spildevandsstrøm til udskilleren, da der indregnes faktorer for blandt andet brug af højtryksrenser og rengøringsmidler. Der skal altid installeres en udskiller med en kapacitet, der er større end eller lig med den nominelle størrelse Bestemmelse af den nominelle størrelse, NS Den nominelle størrelse findes ud fra følgende formel: NS = (Qr + fx Qs) fd, hvor NS = den beregnede nominelle størrelse af olieudskilleren [liter/sek.]. Qr = den maksimale regnvandsstrøm i liter/sek (0,0195 L/sek/m2 * areal m2) fx = en rensemiddelfaktor for påvirkning af sæbe/ kemikalier. Qs = den maksimale spildevandsstrøm [liter/sek.]. fd = en densitetsfaktor for den pågældende olie Bestemmelse af Qs Den maksimale spildevandsstrøm Qs skal bestemmes ved en af følgende metoder: 1. Måling. 2. Beregning ud fra antal og type af afløbsinstallationer, som udleder olieholdigt spildevand. 3. Specialberegning i særlige tilfælde. Uddybning af punkt 2 og 3 samt beregningseksempler findes bagerst i denne folder, se appendiks A Bestemmelse af fx Anvendelse af sæber/kemikalier og højtryksrenser påvirker udskillerens effekt. Rensemiddelfaktoren fx fremgår nedenfor. For lokaliteter med højtryksrenser sammen med kemi, anbefales det at anvende fx = 2. Hvis der anvendes produkter med score 1 i Keminøglen (se og doseringsvejledningen overholdes, kan fx udelades. Forureningstype/anlægstype fx Spildevand fra industri, affedtning, 2 vask af biler, pladser ved tankstationer. Olieforurenetregnvandfrap-pladser,veje, befæstede pladser i industriområder. Ikke relevant, da kun regnvand Spild af lette væsker Bestemmelse af fd Densitetsfaktorer på forskellige udskilleranlæg og olier m.v. fremgår nedenfor: Densitet kg/m³ Densitetsfaktor fd Kombinationer S + II + P S + I + P S + II + I + P < , S = sandfang, I = Klasse 1 udskiller(~ koalescensudskiller), II = Klasse 2 udskiller (~ traditionel gravimetrisk udskiller), P = prøvetagningsbrønd Eksempler på densiteter for forskellige letflydende væsker: Produkt Densitet ved ºC kg/m³ Benzin, blandinger Dieselbrændstof Brændselsolie let 870 Brændselsolie medium 920 Brændselsolie svær Linolie 930 Motorolie Smøreolie Petroleum 800 De forskellige olier, der normalt forekommer i forbindelse med håndtering af motorkøretøjer, ligger i intervallet

8 Kombineret afledning fra regnvand og spildevand Hvis en udskiller kan modtage regnvand og spildevand samtidigt (f.eks. når en udendørs vaskeplads anvendes i regnvejr) skal begge bidrag medregnes. Såfremt de to vandstrømme ikke forventes at forekomme samtidigt, kan udskilleren dimensioneres ud fra den maksimale vandstrøm. 6.2 Opsamlingskapacitet Opsamlingskapaciteten er den oliemængde, der kan opsamles i olieudskilleren. Den nødvendige kapacitet fastlægges ud fra en vurdering af, hvor meget olie der tilledes (både ved normal drift og uheld). Dansk Standard anbefaler, at opsamlingskapaciteten som minimum skal være: Olieudskiller med flydelukke = 10 NS (NS er lig nominel størrelse) Olieudskiller uden flydelukke = 15 NS (- do -) Opsamlingskapaciteten skal dog vurderes i hver enkelt tilfælde, blandt andet i forhold til uheld, og skal aftales med Silkeborg Kommune. Vær opærksom på, at der gælder særlige regler for benzinstationer. Olie- og 7. Dimensionering af sandfang Sandfanget skal udformes, så vand ikke tilledes fra oven, da dette vil hvirvle det tilbageholdte sand/slam op og ind i udskilleren. Spildevandet skal tilledes gennem siden. Jo større afstanden mellem tilløb og udløb er, jo større opholdstid opnås. Ved anvendelse af højtryksrenser/damprenser skal sandfangets volumen altid være minimum liter. Ved autovaskeanlæg skal sandfangets volumen altid være minimum liter. Ved dimensionering skelnes mellem små og store udskillere: Udskillere < 10 l/s i nominel størrelse: Udskillerens nominelle Sandfangets rumindhold størrelse i l/s NS 3 l/s 600 liter NS 3-10 l/s liter Udskillere > 10 l/s i nominel størrelse: Slammængde Type af spildevand Sandfangets rumindhold Ringe Processpildevand med minimalt 100 NS / Fd slamindhold. Regnvand fra befæstede arealer eller delvist befæstede arealer. Middel Servicestationer, vaskepladser for 200 NS / Fd biler og busser, autoværksteder, maskinfabrikker. Over middel Vaskepladser for entreprenørmaskiner, landbrugsmaskiner og lastbiler. Automatiske bilvaskeanlæg. 300 NS / Fd *For bestemmelse af Fd se afsnit

9 benzinudskillere 9 8. Dimensionering af prøveudtagningsbrønd Prøvetagningsbrønde skal have en indvendig diameter på minimum 400 mm. Udtagning af prøver af olieholdigt spildevand kræver, at der er en frit faldende vandstråle. Der skal samtidig være plads til at få prøvetagningsudstyr ned i brønden. Vær opmærksom på, at store vandstrømme ikke rammer bagvæggen i brønden. Indretning af målebrønd til udtagning af døgnprøver skal i hvert enkelt tilfælde aftales med Silkeborg Kommune. 9. Mere information Yderligere information om olieudskillere kan findes i: Dansk Standard DS/EN 858-2, 1. udg., maj 2003 Dansk Standard DS 432 Norm for afløbsinstallationer, 4. udg., primo 2009 Kloakmesterhåndbogen, 5. udgave 2007 Silkeborg Kommunes folder: Generelt om olieudskillere. Se dk Du er også velkommen til at kontakte Teknik og miljøafdelingen på tlf eller

10 10 Appendiks A: Bestemmelse af Qs Den dimensionsgivende spildevandsstrøm beregnes ud fra følgende: Qs = Qs1 + Qs2 + Qs3 +, hvor Qs1 = spildevand fra tapventiler [l/s] Qs2 = spildevand fra autovaskeanlæg [l/s] Qs3 Qs4 = spildevand fra højtryksrenser [l/s] = spildevand fra andre afløbs installationer Hvor de faktiske vandstrømme kendes eller kan måles skal disse anvendes til dimensionering. I alle andre tilfælde kan værdierne i tabellen herunder anvendes: Qs1 = Tapventiler Nominel diameter i Vandstrøm fra tapventiler Qs1 i liter/sek. mm (tommer) 1.tapventil 2.tapventil 3.tapventil 4.tapventil 5.tapventil og videre DN 15 (½ ) 0,5 0,5 0,35 0,25 0,1 DN 20 (3/4 ) 1,0 1,0 0,7 0,5 0,2 DN 25 (1 ) 1,7 1,7 1,2 0,85 0,3 Note: Værdierne er for et vandtryk i ledninger på 4-5 bar, andre forsyningstryk kan give andre Q værdier. Eksempel: 1 stk. DN 15, 1 stk. DN 20 og 2 stk. DN tapventil DN 25 = 1,7 l/s 2.tapventil DN 25 = 1,7 l/s 3.tapventil DN 20 = 0,7 l/s 4.tapventil DN 15 = 0,25 l/s SUM Qs1 = 4,35 l/s Qs2 = Autovaskeanlæg Autovaskeanlæg: 2 l/s (minimum) pr. vaskelinie Autovaskeanlæg m. højtryksspuling: + 1 l/s for hver enhed Note: Autovaskeanlæg kan være med indbygget renseanlæg og recirkulation af alt spildevand. For sådanne anlæg regnes kun med en spildevandsstrøm hvis den kan forekomme, f.eks. ved driftsstop på recirkulationssystemet. Der må ikke reduceres på Qs2 for anlæg med recirkulation, hvis det har afløb til spildevandsanlægget. Hvor muligt anvendes fabrikantens anførte værdi, dog minimum 2 l/s. Har anlægget højtryksrenser tillægges 1 l/s. Qs3 = Højtryksrenser Højtryksrenser 2 l/s for den første. - do l/s for de efterfølgende. Note: 2 l/s anvendes uanset at højtryksrenserens faktiske vandforbrug ofte er mindre, idet der tages højde for emulgeret spildevand. Qs4 = Andre installationer, der giver anledning til afløb Note: Faktiske afløbsoplysninger bør anvendes. Der kan evt. foretages et skøn ud fra ovenstående oplysninger. Qs5 = Reservedels vaskebar/maskine m. bundprop, gulvvaskemaskiner m.m. Note: Skal vurderes særskilt. Spildevandet fra disse installationer er normalt meget emulgeret, og bør opsamles og bortskaffes som farligt affald. Tabel 3: Bidrag til den dimensionsgivende spildevandsstrøm Qs.

11 11 B: Eksempel på dimensionering af olieudskiller v. autoværksted Forudsætninger: Autoværksted. 100 m² befæstet areal, uafdækket vaskeplads. 1 stk. ¾ tapsted 1 stk. højtryksrenser 1 stk. rengøringsvask, ½ blandingsarmatur ført til afløbsskål (vask af autodele m.m.) Vask af autodele foregår med miljøvenlig rensevæske, udvalgt efter Der forekommer spild af smøreolie og undervognsolie (densitet ~ 900 kg/m3). Jf. tabel 1 side 4 vælges et S-I-P anlæg. I forbindelse med bidrag fra den udendørs, uafdækkede vaskeplads skal beregning for Qr fastsættes efter den største dimensionsgivende genstand, regnintensitet eller tapsted. Det forudsættes, at der ikke foretages vask i regnvejr. I dette tilfælde giver vaskepladsen 1,8 l/s og tapstedet 1,0 l/s. Derfor regnes med regnintensiteten. NS = (Qr + fx Qs) fd NS = l/s Qr = 0,0195 l/s *100 m2 = 1,95 L/s Qs = 1,0 + 0,5 + 2,0 = 3,5 l/s Fx = 1 (da der anvendes produkter fra Keminøglen) Qr+fx Qs= = 5,3 l/s Fd = 1,5 (jf. afsnit 8.1.3) = Q = NS = 1,5 5,3 l/s = 7,95 l/s. Der vælges en koalescensudskiller med en nominel kapacitet på mindst 8 l/s og opsamlingskapacitet på 800 liter. Udskilleren skal være med flydelukke. Sandfang på liter.

12 12 Vil du vide mere så kontakt: Silkeborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Søvej Silkeborg Tlf.: Layout og tryk: T&M

Vejledning for indretning og drift af olieudskilleranlæg i Skive Kommune

Vejledning for indretning og drift af olieudskilleranlæg i Skive Kommune Vejledning for indretning og drift af olieudskilleranlæg i Skive Kommune Skive Kommune August 2005 Indholdsfortegnelse 1. Sandfang og olieudskillere... 2 1.1 Hvor skal der være olieudskilleranlæg... 2

Læs mere

Generelt om olie- og benzinudskillere

Generelt om olie- og benzinudskillere Generelt om olie- og benzinudskillere Natur- og miljøafdelingen i Skive Kommune 1. Hvor skal der etableres olie- og benzinudskilleranlæg? Olie- og benzinudskilleranlæg skal etableres hvor der forekommer

Læs mere

Generelt om olie- og benzinudskillere. Teknik og Miljøafdelingen i Silkeborg Kommune

Generelt om olie- og benzinudskillere. Teknik og Miljøafdelingen i Silkeborg Kommune 1 Generelt om olie- og benzinudskillere Teknik og Miljøafdelingen i Silkeborg Kommune 2 1. Hvor skal der etableres olie- og benzinudskilleranlæg? Olie- og benzinudskilleranlæg skal etableres hvor der forekommer

Læs mere

Retningslinjer for olieog benzinudskilleranlæg

Retningslinjer for olieog benzinudskilleranlæg Retningslinjer for olieog benzinudskilleranlæg April 2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilladelse... 3 3. Valg af anlægstype... 3 4. Krav til udskilleranlægget... 6 5. Flydelukke og alarmer... 6 6. Tæthedsprøvning...

Læs mere

Administrative retningslinjer for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere i Helsingør kommune. Center for Teknik og Miljø

Administrative retningslinjer for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere i Helsingør kommune. Center for Teknik og Miljø Administrative retningslinjer for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere i Helsingør kommune Center for Teknik og Miljø Marts 2013 Administrative retningslinjer for indretning og

Læs mere

Vejledning for etablering, indretning og drift af vaskepladser i Hvidovre Kommune

Vejledning for etablering, indretning og drift af vaskepladser i Hvidovre Kommune Vejledning for etablering, indretning og drift af vaskepladser i Hvidovre Kommune Baggrund Mange virksomheder vil gerne have mulighed for at etablere vaskeplads eller vaskehal på egen ejendom. Hvidovre

Læs mere

Vejledning for indretning og drift af fedtudskilleranlæg i Skive Kommune

Vejledning for indretning og drift af fedtudskilleranlæg i Skive Kommune Vejledning for indretning og drift af fedtudskilleranlæg i Skive Kommune Skive Kommune August 2005 Indholdsfortegnelse 1.Fedtudskilleranlæg... 2 1.1 Hvor skal der være fedtudskilleranlæg... 2 1.2 Hvordan

Læs mere

Forskrift for etablering og drift af olie- og benzinudskiller, samt sandfang i Odder Kommune

Forskrift for etablering og drift af olie- og benzinudskiller, samt sandfang i Odder Kommune Forskrift for etablering og drift af olie- og benzinudskiller, samt sandfang i Odder Kommune Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Vedtaget af Miljø- og Teknikudvalget, den 25. februar 2013 01-03-2013 Sags Id.

Læs mere

Fedtudskillere. Retningslinier for dimensionering af fedtudskillere. Teknik og Miljøafdelingen i Silkeborg Kommune

Fedtudskillere. Retningslinier for dimensionering af fedtudskillere. Teknik og Miljøafdelingen i Silkeborg Kommune Fedtudskillere Retningslinier for dimensionering af fedtudskillere Teknik og Miljøafdelingen i Silkeborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse 1. Hvorfor skal der etableres fedtudskillere? 2 2. Hvor skal der installeres

Læs mere

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune.

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskriften er udarbejdet i henhold til 6 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 367 af 10. maj

Læs mere

Spildevand fra virksomheder

Spildevand fra virksomheder 1 Spildevand fra virksomheder Retningslinier for tilslutning til det offentlige kloaknet Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune 2 3 Spildevand fra virksomheder Spildevand fra en virksomhed kan bestå

Læs mere

Københavns Kommune. Olieudskillere

Københavns Kommune. Olieudskillere Københavns Kommune Olieudskillere December 2011 Københavns Kommune Olieudskillere December 2011 Ref.: Olieudskillere Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Erling Holm ApS KU, Skov og Landskab DTU Miljø Orbicon

Læs mere

Retningslinjer. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Retningslinjer. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Retningslinjer for indretning, drift og vedligeholdelse af sandfang og olie- og benzinudskillere. Samt tæthedsprøvning af olie- og benzinudskillere Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Indholdsfortegnelse Formål...........................................................

Læs mere

Holstebro Kommune. Teknik og Miljø 2012. Brugervejledning for Olieudskiller i. Holstebro Kommune

Holstebro Kommune. Teknik og Miljø 2012. Brugervejledning for Olieudskiller i. Holstebro Kommune Holstebro Kommune Teknik og Miljø 2012 Brugervejledning for Olieudskiller i Holstebro Kommune Holstebro Kommune Denne pjece handler om olieudskiller. Holstebro Kommune vil i løbet af de næste par år, have

Læs mere

Udskillersystem. Uponor udskillersystemer

Udskillersystem. Uponor udskillersystemer Uponor er Uponor udskillersystemer 499 er indhold 11.0 er - indhold... 499 11.1 er - indledning...501 11.2 Uponor olie- og benzinudskillersystemer... 503 Godkendelser.... 508 Installation.... 509 Dimensionering...512

Læs mere

Brugeren af udskillere og sandfang er ansvarlig for, at der ikke sker uhensigtsmæssige udledninger.

Brugeren af udskillere og sandfang er ansvarlig for, at der ikke sker uhensigtsmæssige udledninger. Januar 2014 1 Formålet med denne vejledning er at sikre, at olie- og benzinudskillere (herefter udskiller) samt sandfang IKKE giver anledning til forurening af jord og grundvand, tilstopning eller tæring

Læs mere

Dimensionering og regler for fedtudskiller

Dimensionering og regler for fedtudskiller Dimensionering og regler for fedtudskiller Hvorfor skal der etableres fedtudskillere? Fedtudskillere installeres for at mindske udledningen af fedt til kloaksystemet. Dermed hindres driftsproblemer med

Læs mere

Fedtudskillere. Udskillere, hvor fedt udskilles pga. afkøling og vægtfyldeforskelle. Rørcentret. Teknologisk Institut

Fedtudskillere. Udskillere, hvor fedt udskilles pga. afkøling og vægtfyldeforskelle. Rørcentret. Teknologisk Institut Fedtudskillere Udskillere, hvor fedt udskilles pga. afkøling og vægtfyldeforskelle 1 Fedt + vand En fyldt fedtudskiller lige før tømning 2 Fedt er ikke miljøskadeligt Fedt kan give tilstopning i afløbssystemet

Læs mere

Sandfang og olieudskillere

Sandfang og olieudskillere Sandfang og olieudskillere v/ Ulrik Hindsberger, 1 Sandfang Sandfang fjerner tunge partikler i regnvand Sandfang forbedrer olieudskilleres virkningsgrad Der anbefales forholdsvis små sandfang i DS/EN 858-2

Læs mere

Retningslinjer for indretning og drift af olie- og benzinudskillere og sandfang

Retningslinjer for indretning og drift af olie- og benzinudskillere og sandfang Retningslinjer for indretning og drift af olie- og benzinudskillere og sandfang 1. Formål Formålet med en udskiller er at fjerne olie- og benzinrester fra spildevandet. Olie og benzin i spildevandet kan

Læs mere

Sønderborg Områdets Miljøcenter I/S

Sønderborg Områdets Miljøcenter I/S Sønderborg Områdets Miljøcenter I/S Kapitel: Afsnit: Udgave: Side: 1 af 10 Navn: Ansvarlig: Kontrolleret af: Sti:C:\Users\dktijg\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Status: Files\Content.IE5\1KHUR9LV\OBU

Læs mere

Vejledning for påfyldningspladser

Vejledning for påfyldningspladser Vejledning for påfyldningspladser Baggrund Mange virksomheder, der har et transportbehov, vælger at etablere mulighed for påfyldning af egne motorkøretøjer med benzin eller dieselolie på egen grund frem

Læs mere

Olie- og benzinudskillere. i Odense

Olie- og benzinudskillere. i Odense Olie- og benzinudskillere i Odense Olie- og benzinudskillere Odense Renovation A/S administrerer den kommunale ordning for olie- og benzinudskillere på vegne af Odense Kommune. Og alle nødvendige tømninger

Læs mere

Afsnit 10, som omhandler dimensionering af slamfang og udskillere er afstemt med de nyeste regler i ht. DS/EN 858-1 og -2 og DS/EN 1825-1 og -2.

Afsnit 10, som omhandler dimensionering af slamfang og udskillere er afstemt med de nyeste regler i ht. DS/EN 858-1 og -2 og DS/EN 1825-1 og -2. Forord. Afsnit 10, som omhandler dimensionering af slamfang og udskillere er afstemt med de nyeste regler i ht. DS/EN 858-1 og -2 og DS/EN 1825-1 og -2. Afsnit 11 omhandler installations-, drift- og vedligeholdelsesvejledning.

Læs mere

Ansøgning om udledning af spildevand fra vaskeplads

Ansøgning om udledning af spildevand fra vaskeplads Sendes til: Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Fredericia Ansøgning om udledning af spildevand fra vaskeplads Att: navn E-mail: xxxx@fredericia.dk Ansøgningsdato Følgende skal vedlægges ansøgningen:

Læs mere

Katalog. Dimensionering Installation Drift vedligeholdelse. Slamfang Fedtudskiller Olieudskiller Alarmer. www.purus.dk info@purus.

Katalog. Dimensionering Installation Drift vedligeholdelse. Slamfang Fedtudskiller Olieudskiller Alarmer. www.purus.dk info@purus. Katalog Slamfang Fedtudskiller Olieudskiller Alarmer Dimensionering Installation Drift vedligeholdelse Udskillerkatalog Purus as Udgivelse: Purus as 4. udgave 2011, 1. oplag Purus as kan ikke holdes økonokisk

Læs mere

Spildevand fra virksomheder

Spildevand fra virksomheder 1 Spildevand fra virksomheder Retningslinier for tilslutning til det offentlige kloaknet Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune 2 Spildevand fra virksomheder Spildevand fra en virksomhed kan bestå

Læs mere

Neutra Olie/benzinudskillere koalescensudskillere sandfang m.v. - vi har løsningerne

Neutra Olie/benzinudskillere koalescensudskillere sandfang m.v. - vi har løsningerne Neutra Olie/benzinudskillere koalescensudskillere sandfang m.v. - vi har løsningerne Inja Miljøteknik - skaber sikre løsninger I mere end 30 år har Inja Miljøteknik A/S leveret udskillerteknik til det

Læs mere

Vejledning til brugere af Olie- og benzinudskillere

Vejledning til brugere af Olie- og benzinudskillere Vejledning til brugere af Olie- og benzinudskillere Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen, Industriafdelingen Vejledning til brugere af olieog benzinudskillere Denne folder beskriver forhold,

Læs mere

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Olie- og benzinudskillere i Syddjurs Kommune Hvad er en olie- og benzinudskiller? Begrundelse for krav om olie og benzinudskillere Benzin

Læs mere

Vejledning om ansøgning om tilslutningstilladelse vaskeplads/vaskehal samt vejledning i dimensionering af olieudskiller

Vejledning om ansøgning om tilslutningstilladelse vaskeplads/vaskehal samt vejledning i dimensionering af olieudskiller IndustriMiljø, MEF Miljø- og Energiforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby miljoe@aalborg.dk www.aalborg.dk Init.: CR/KAR 30. juni 2016 Vejledning om ansøgning om tilslutningstilladelse vaskeplads/vaskehal

Læs mere

Olieudskillere. Udskiller, hvor olien udskilles på grund af forskelle i vægtfylde. Rørcentret. Teknologisk Institut

Olieudskillere. Udskiller, hvor olien udskilles på grund af forskelle i vægtfylde. Rørcentret. Teknologisk Institut Olieudskillere Udskiller, hvor olien udskilles på grund af forskelle i vægtfylde 1 Princippet af en gravimetrisk olieudskiller 2 En fyldt olieudskiller lige før tømning 3 Olie er miljøskadeligt og skal

Læs mere

Vejledning til olie- og benzinudskilleranlæg

Vejledning til olie- og benzinudskilleranlæg NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Vejledning til olie- og benzinudskilleranlæg Drift, vedligehold, dimensionering og tæthedsprøvning Oktober 2011 www.naturogmiljoe.dk 2 Indhold 1. Indledning...3

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

Skema for processpildevand

Skema for processpildevand Brøndby Kommune Miljøafdelingen Dato: 24. oktober 2011 Sagsbehandler: Susanne Svenné Skema for processpildevand Virksomhedsnavn: Adresse: Tlf: Kontaktperson: Tlf: E-mail: Hjemmeside: CVR nr: P. nr: 1.

Læs mere

VEJLEDNING OM INDRETNING OG DRIFT AF OLIEUDSKILLERANLÆG I STRUER KOMMUNE MAJ 2017 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

VEJLEDNING OM INDRETNING OG DRIFT AF OLIEUDSKILLERANLÆG I STRUER KOMMUNE MAJ 2017 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR VEJLEDNING OM INDRETNING OG DRIFT AF OLIEUDSKILLERANLÆG I STRUER KOMMUNE MAJ 2017 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Indholdsfortegnelse Generelt...4 Formål...4 Regelgrundlag...4 Gyldighedsområde...4

Læs mere

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse BØGBALLE MASKINSTATION A/S Uldum Hedevej 18 7171 Uldum Sendt via digitalpost Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Daniel Kvist Sørensen Dir: 79755676 Mob: e-mail: Daniel.Sorensen @Hedensted.dk

Læs mere

Dimensionering af udskiller anlæg

Dimensionering af udskiller anlæg Dimensionering af udskiller anlæg Da DS 432 kun anviser overordnede krav og forudsætninger, er der i dette materiale, valgt at beskrive de europæiske standarder. For olie udskilleranlæg er det DS/EN 858-2:

Læs mere

Olieudskillere. v/ Ulrik Hindsberger, Rørcentret, Teknologisk Institut

Olieudskillere. v/ Ulrik Hindsberger, Rørcentret, Teknologisk Institut Olieudskillere v/ Ulrik Hindsberger, Rørcentret, Teknologisk Institut Sådan fungerer en olieudskiller Princippet af en gravimetrisk olieudskiller 2 3 Eksempel på en gammel olieudskiller 4 Eksempler på

Læs mere

Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Marsvej 4, Nykøbing Sj. Baggrund for tilladelsen: DITO Bus K. P. Danøsvej 2, 4300 Holbæk

Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Marsvej 4, Nykøbing Sj. Baggrund for tilladelsen: DITO Bus K. P. Danøsvej 2, 4300 Holbæk DITO Bus K. P. Danøsvej 2, 4300 Holbæk Den 10. september 2014 Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Marsvej 4, Nykøbing Sj. Odsherred Kommune meddeler hermed tilladelse til tilslutning

Læs mere

olie- og benzinudskillere og sandfang

olie- og benzinudskillere og sandfang Vejledning i drift og vedligeholdelse af olie- og benzinudskillere og sandfang Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Indledning Formålet med denne vejledning er at sikre, at sandfang samt olie- og benzinudskillere

Læs mere

Tilslutningstilladelse til vask af biler hos TDC A/S, Snehvidevej 2

Tilslutningstilladelse til vask af biler hos TDC A/S, Snehvidevej 2 til vask af biler hos TDC A/S, Snehvidevej 2 1 Stamdata for TDC Virksomhedens navn og adresse TDC A/S Herlev Central Snehvidevej 2 2730 Herlev Kommune CVR nr. og p nr. CVR nr. 14773908 P-nr. 1013874960

Læs mere

Tilslutningstilladelse til vaskeplads hos HOFOR A/S, Smedeholm 1 og 4

Tilslutningstilladelse til vaskeplads hos HOFOR A/S, Smedeholm 1 og 4 til vaskeplads hos HOFOR A/S, Smedeholm 1 og 4 1 Stamdata for HOFOR A/S Smedeholm 1 og 4 Virksomhedens navn og adresse HOFOR A/S Smedeholm 1+4 2730 Herlev Kommune CVR nr. og p nr. CVR nr. 10073022 P-nr.

Læs mere

Spildevandstilladelse Pandrup Genbrugsplads

Spildevandstilladelse Pandrup Genbrugsplads Jammerbugt kommune Toftevej 43 9440 Aabybro Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lisbeth Kroman Direkte 7257 7605 lkr@jammerbugt.dk 14-12-2015 Sagsnr.: 06.01.15-P19-3-15

Læs mere

Vaskepladsen anvendes til brug for rengøring af Pindstrup Mosebrugs rengøring af maskiner i tilknytning til produktionen af spagnum.

Vaskepladsen anvendes til brug for rengøring af Pindstrup Mosebrugs rengøring af maskiner i tilknytning til produktionen af spagnum. Pindstrup Mosebrug A/S Fabriksvej 2, Pindstrup 8550 Ryomgård Afdeling: Erhverv og miljø Dato: 28.04.2016 Reference: Flemming H. Nielsen Tlf.: 89 59 40 02 E-mail: fhn@norddjurs.dk Journalnr.: 16/4501 Tilladelse

Læs mere

Olie- og fedtudskillere

Olie- og fedtudskillere Oktober 2011 Olie- og fedtudskillere PRODUKTSORTIMENT Solutions for Essentials Introduktion Hvorfor er udskillere nødvendige? De seneste års øgede belastning på det kommunale kloaknet har øget risikoen

Læs mere

Teknisk afsnit Wavins olie- og fedtudskillere

Teknisk afsnit Wavins olie- og fedtudskillere Oktober 2011 Teknisk afsnit Wavins olie- og fedtudskillere Teknisk afsnit Wavins olie- og fedtudskillere Solutions for Essentials Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...4 2. GENEREL UDSKILLERTEORI...5 2.1.

Læs mere

BIOKUBE PRODUKTOVERSIGT

BIOKUBE PRODUKTOVERSIGT BIOKUBE PRODUKTOVERSIGT GLASFIBERTANKE Bundfældningstanke Olieudskillere Fedtudskillere Samletanke Nedsivning INDHOLDSFORTEGNELSE Bundfældningstanke...side 3 Fedtudskillere...side 4 Olieudskillere...side

Læs mere

Tilslutningstilladelse

Tilslutningstilladelse 7. april 2016 Tilslutningstilladelse AFLEDNING AF SPILDEVAND FRA BRÆNDSTOFDETAILSALGSANLÆG OG AUTOVASKEAKTIVITETER SAMT FRA ØVRIGE AUTOVÆRKSTEDSAKTIVITER TIL OFFENTLIG KLOAKLEDNING til Q8 Danmark A/S Tølløsevej

Læs mere

Bagrund Uno-x ønsker at etablere en ny benzinstation på Hornbækvej 115. I ønsker at etablere:

Bagrund Uno-x ønsker at etablere en ny benzinstation på Hornbækvej 115. I ønsker at etablere: Frandsen og Søndergård Svend Pedersen sp@frandsen-sondergaard.dk dan.overgaard@unoxautomat.dk Center for By Land og Vand Natur og Miljø Prøvestensvej 52 3000 Helsingør Cvr nr. 64 50 20 18 Dato 09.12.2016

Læs mere

Aarhus Kommune. Olieudskillere. Oktober 2011. Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S

Aarhus Kommune. Olieudskillere. Oktober 2011. Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Aarhus Kommune Olieudskillere Oktober 2011 Ref. Olieudskillere Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Indholdsfortegnelse 1. DATABLAD 1 2. GENEREL BESKRIVELSE 3 2.1 Opbygning og funktion 3 2.2 Krav fra myndigheder

Læs mere

Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere

Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere Teknik og Miljø, Miljøafdelingen September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner og tilladelser...4 1.1 Olieudskilleranlæg...4

Læs mere

Regulativ og forskrift for tømning af og håndtering af affald fra olie- og benzinudskillere

Regulativ og forskrift for tømning af og håndtering af affald fra olie- og benzinudskillere Regulativ og forskrift for tømning af og håndtering af affald fra olie- og benzinudskillere i Augustenborg, Broager, Nordborg, Sundeved, Sydals og Sønderborg Kommune 2004 Lidt om dette regulativ Regulativet

Læs mere

Tilladelse til udledning af regnvand til det offentlige vandløb Søbækrenden.

Tilladelse til udledning af regnvand til det offentlige vandløb Søbækrenden. Forsyning Helsingør A/S Att. Søren Valeur Ungstrup Haderslevvej 25 3000 Helsingør Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282526 rha02@helsingor.dk www.helsingor.dk

Læs mere

Teknisk Forvaltning Klostermarken 12

Teknisk Forvaltning Klostermarken 12 Kunde Rådgiver Viborg Kommune Orbicon A/S Teknisk Forvaltning Klostermarken 12 Sct. Mogens Gade 3 8800 Viborg 8800 Viborg Tlf. 87 28 11 00 Tlf. 87 25 25 25 Email mail@orbicon.dk Email tekniskforvaltning@viborg.dk

Læs mere

Oplysningsskema for bilvaskehaller Skemaet skal udfyldes og vedlægges kloakplan

Oplysningsskema for bilvaskehaller Skemaet skal udfyldes og vedlægges kloakplan Oplysningsskema for bilvaskehaller Skemaet skal udfyldes og vedlægges kloakplan Fredensborg Kommune Team Miljø Egevangen 3B 2980 Kokkedal E-mail: miljoe@fredensborg.dk Virksomhedsnavn: Ansøger Kontaktperson:

Læs mere

Tilslutningstilladelse

Tilslutningstilladelse Marts 2016 Tilslutningstilladelse AFLEDNING AF SPILDEVAND FRA BRÆNDSTOFDETAILSALGSANLÆG OG AUTOVASKEAKTIVITETER TIL OFFENTLIG SPILDEVANDSLEDNING FOR Shell Service Holbækvej 13 4520 Svinninge matr. nr.

Læs mere

Vejledning for indretning og drift af fedtudskilleranlæg i Morsø Kommune

Vejledning for indretning og drift af fedtudskilleranlæg i Morsø Kommune Vejledning for indretning og drift af fedtudskilleranlæg i Morsø Kommune Morsø Kommune Juli 2006 Indholdsfortegnelse 1 FEDTUDSKILLERANLÆG...2 1.1 HVOR SKAL DER VÆRE FEDTUDSKILLERANLÆG...2 1.2 HVORDAN VIRKER

Læs mere

SPILDEVANDSTILSLUTNINGSTILLADELSE

SPILDEVANDSTILSLUTNINGSTILLADELSE Kingo Karlsen A/S F.L.Smidths Vej 17 8600 Silkeborg 26. april 2010 SPILDEVANDSTILSLUTNINGSTILLADELSE Tilslutningstilladelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kapitel 4 vedrørende afledning af spildevand

Læs mere

Retningslinje. Etablering af tank- og vaskepladser

Retningslinje. Etablering af tank- og vaskepladser Retningslinje Etablering af tank- og vaskepladser Tankplads Spildevandsledning Sandfang Olie- og benzinudskiller 1. Formål med retningslinjen Formålet med retningslinjen er sikre, at tankpladser hos eksempelvis

Læs mere

12.4 Vand- og afløbsinstallationer

12.4 Vand- og afløbsinstallationer 12.4 Vand- og afløbsinstallationer Stk. 1. Vand- og afløbsinstallationer udformes, så de frembyder tilfredsstillende tryghed i brand-, sikkerheds-, funktions- og sundhedsmæssig henseende. (12.4, stk. 1)

Læs mere

Bilag 1 Standard ansøgningsskema

Bilag 1 Standard ansøgningsskema Bilag 1 Standard ansøgningsskema Journal nr. Modtaget, dato: Ansøgning om tilladelse til etablering af pileanlæg Pileanlæg opbygget som anført i "Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 pe"

Læs mere

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner.

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. 4.1. Anvendelsesområde Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. 4.2. Beskrivelse af de væsentligste

Læs mere

Spildevandstilladelse Strandens Auto

Spildevandstilladelse Strandens Auto SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse Strandens Auto Strandens Auto v/ Søren Sørensen Cordozasvinget 2, 2680 Solrød Strand CVR Nr.: 77413014 Dato for meddelelse: 10. januar 2008 P

Læs mere

Sendt pr. mail:

Sendt pr. mail: Teknik- og Miljøafdelingen Halm 80. Skalkendrup ApS Skalkendrupvej 12 Skalkendrup 5800 Nyborg Sendt pr. mail: christopher@halm80.dk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk sikkerepost@nyborg.dk

Læs mere

Forskrift for vaskepladser i Rebild Kommune

Forskrift for vaskepladser i Rebild Kommune Forskrift for vaskepladser i Rebild Kommune Forskrift for etablering, indretning og drift af vaskepladser i Rebild Kommune Baggrund og lovgivning Mange vaskepladser er med tiden blevet utætte, er ikke

Læs mere

SULDRUP MASKINFORRETNING A/S. Hjortholmvej 14, 9541 Suldrup

SULDRUP MASKINFORRETNING A/S. Hjortholmvej 14, 9541 Suldrup Center Natur og Miljø SULDRUP MASKINFORRETNING A/S Hjortholmvej 14 9541 Suldrup Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.01.15-P19-685-12 Ref.: Kirsten

Læs mere

STATOIL FUEL & RETAIL A/S har via Tri-Consult A/S ansøgt om tilslutning af spildevand fra ovennævnte aktivitet.

STATOIL FUEL & RETAIL A/S har via Tri-Consult A/S ansøgt om tilslutning af spildevand fra ovennævnte aktivitet. Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing STATOIL FUEL & RETAIL A/S Borgmester Christiansens Gade 50 2450 København SV Tilslutningstilladelse selvbetjeningsanlæg

Læs mere

3.900 m 3 /d BI 5 780 kg/d. 288 m 3 /t Tot-N 156 kg/d B1, B2.1, B3, B4, B6.1, B8.1

3.900 m 3 /d BI 5 780 kg/d. 288 m 3 /t Tot-N 156 kg/d B1, B2.1, B3, B4, B6.1, B8.1 Anlægsidentifikation Kommune Anlægsnavn og nr. Jægerspris Tørslev 225-19 Adresse Strandvej 2 Gerlev 3630 Jægerspris Matr.nr. Anlægstype 4ah Tørslev MBNDK Dimensioneringsforudsætninger Tørvejr inkl. indsivning

Læs mere

Tilslutningstilladelse

Tilslutningstilladelse Tilslutningstilladelse Tilladelse til afledning af spildevand i medfør af Kapitel 4 i Miljøbeskyttelsesloven til offentlig kloak er meddelt til Salling Entreprenørfirma a/s Viumvej 22 7870 Roslev Skive

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for. Titan Lastvogne A/S

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for. Titan Lastvogne A/S SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for Titan Lastvogne A/S Titan Lastvogne A/S CVR nr.: 55164711 Motelvej 4, 2690 Karlslunde P nr.:

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Køge Kommunes vejledende retningslinier for indretning og drift af vaskepladser og haller

Køge Kommunes vejledende retningslinier for indretning og drift af vaskepladser og haller Maj 2016 Køge Kommunes vejledende retningslinier for indretning og drift af vaskepladser og haller En vaskeplads eller -hal er det sted, hvor vask af køretøjer og lignende foregår. Spildevand fra afvaskningen

Læs mere

Tilslutningstilladelse for Ejendomsselskabet Askelundsvej ApS. 3600 Frederikssund

Tilslutningstilladelse for Ejendomsselskabet Askelundsvej ApS. 3600 Frederikssund Tilslutningstilladelse for Ejendomsselskabet Askelundsvej ApS 3600 Frederikssund Meddelt af Frederikssund Kommune 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1 Generelle oplysninger...3 1.1 Baggrund...4

Læs mere

I ønsker, at vaskehallen skal være i drift alle dage i tidsrummet fra kl. 07:00 22:00.

I ønsker, at vaskehallen skal være i drift alle dage i tidsrummet fra kl. 07:00 22:00. Nordkystens Autocenter A/S H P Christensens Vej 8 3000 Helsingør info@helsingor.peugeot.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Cvr nr. 64 50 20 18 Sagsnr. 16/15035

Læs mere

Spildevandstilladelse Smoke Solution ApS.

Spildevandstilladelse Smoke Solution ApS. SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse Smoke Solution ApS. Smoke Solution ApS Cordozasvinget 6, 2680 Solrød Strand CVR Nr.: 28109067 Dato for meddelelse: 1. december 2006 P Nr.: Ikke

Læs mere

for Svanemærket vaskehal med Biologisk vandrensningsanlæg for

for Svanemærket vaskehal med Biologisk vandrensningsanlæg for Bilag 4 - Spildevandsteknisk redegørelse Dato: rev. 16.07.2014 [Skriv et citat fra dokumentet, eller gengiv en interessant pointe. Du kan placere tekstboksen et hvilket som helst sted i dokumentet. Brug

Læs mere

Tilslutningstilladelse for vaskepladser, værksted, påfyldningsplads og garageanlæg ved RAH, Ndr Ringvej 4, 6950 Ringkøbing

Tilslutningstilladelse for vaskepladser, værksted, påfyldningsplads og garageanlæg ved RAH, Ndr Ringvej 4, 6950 Ringkøbing Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing RAH Adm A/S Ndr Ringvej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Gitte Vestergaard Laursen Direkte telefon 99741438 E-post gitte.laursen@rksk.dk

Læs mere

Retningslinjer. Dimensionering og drift af olieudskilleranlæg

Retningslinjer. Dimensionering og drift af olieudskilleranlæg Retningslinjer Dimensionering og drift af olieudskilleranlæg 2 Formål med retningslinjen Formålet med retningslinjen er at udskille benzin og olie fra afløbsvand, så det ikke efterfølgende giver problemer

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00979 Ref. kalar Dato: 03. november 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00979 Ref. kalar Dato: 03. november 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00979 Ref. kalar Dato: 03. november 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 31080258 Virksomhedstype Tidspunkt

Læs mere

Faskiner. Figur 1. Opbygning af en faskine med plastkassette.

Faskiner. Figur 1. Opbygning af en faskine med plastkassette. Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloakker reduceres. Tagvand

Læs mere

ACO Separatorer. Produktinformation, udskillere i beton. www.aco.dk

ACO Separatorer. Produktinformation, udskillere i beton. www.aco.dk Produktinformation, udskillere i beton OLEOPASS - Olieudskiller klasse I med bypass Olieudskiller i henhold til DS /EN 858 OLEOPASS kl. I er beregnet til behandling af olieholdigt overfladevand med høje

Læs mere

Spildevandsteknisk redegørelse

Spildevandsteknisk redegørelse Spildevandsteknisk redegørelse Vaskecentret Høje-Taastrup Letland Alle 2 2630 Taastrup Kontakt person Sven Hansen Hjemmeside - Telefon 43 71 78 86 CVR nr. 12562586 E-post vask@vaskecentret.dk P. nr. 1004968392

Læs mere

Ansøgning Etablering af pileanlæg

Ansøgning Etablering af pileanlæg Nordfyns Kommune Teknik og Miljø Rådhuspladsen 2 5450 Otterup E-mail: teknisk@nordfynskommune.dk Ansøgning Etablering af pileanlæg Ejers navn: Ejers adresse: Ejendommen, hvor anlægget skal etableres: Matr.

Læs mere

Frederikshavn Kommune Center for Teknik & Miljø Aalborgvej 93 9300 Sæby

Frederikshavn Kommune Center for Teknik & Miljø Aalborgvej 93 9300 Sæby Frederikshavn Kommune Center for Teknik & Miljø Aalborgvej 93 9300 Sæby Ansøgning om tilladelse til udledning af overfladevand (tagvand, vejvand og vand fra øvrige befæstede arealer), jf. 28 i lovbekendtgørelse

Læs mere

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, personækvivalentbelastning (p.e.),

Læs mere

Vejledning 8. Retningslinjer for udførelse af faskiner. Teknik og Miljø. Slagelse Kommune Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør

Vejledning 8. Retningslinjer for udførelse af faskiner. Teknik og Miljø. Slagelse Kommune Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Teknik og Miljø Vejledning 8 Retningslinjer for udførelse af faskiner Slagelse Kommune Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør November 2015 Redaktion: Ingelise Rask Design: Teknik og Miljø/NFN

Læs mere

Tilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak Arne Jensen Automobiler. Arne Jensen Automobiler CVR nr.: 26618878

Tilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak Arne Jensen Automobiler. Arne Jensen Automobiler CVR nr.: 26618878 Solrød Kommune Tilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak Arne Jensen Automobiler Arne Jensen Automobiler CVR nr.: 26618878 Salbjergvej 28, 4622 Havdrup P nr.: 1009120706 Tilladelsesdato:

Læs mere

Basistilsyn regelmæssigt forekommende, med en frekvens bestemt ud fra bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Basistilsyn regelmæssigt forekommende, med en frekvens bestemt ud fra bekendtgørelse om miljøtilsyn. Aalborg Portland Mellemvej 30 6200 Aabenraa Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 18-03-2016 Sagsnr.: 15/30971 Dok.løbenr.: 295762/15 Kontakt: Gerda Marie Madsen

Læs mere

Spildevandstilladelse

Spildevandstilladelse TEKNIK OG MILJØ Dato: 1. februar 2013 Sagsnr. 480-2012-63115 Dok.nr. 480-2012-85650 10236 Spildevandstilladelse Tilslutningstilladelse til udledning af spildevand til forsyningens kloak for Kæmpes Taxi

Læs mere

Tillæg 1 til Spildevandsplan 2013-24 Svendborg Kommune For skoleområdet ved Skovsbovej / A P Møllers Vej.

Tillæg 1 til Spildevandsplan 2013-24 Svendborg Kommune For skoleområdet ved Skovsbovej / A P Møllers Vej. Miljø og Teknik Januar 2014 13-23864 Tillæg 1 til Spildevandsplan 2013-24 Svendborg Kommune For skoleområdet ved Skovsbovej / A P Møllers Vej. 1 Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 B. Lovgrundlag...

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Teknik- og Miljøcenter. Tilsynsnotat. for miljøtilsyn den 9. december 2015

Høje-Taastrup Kommune Teknik- og Miljøcenter. Tilsynsnotat. for miljøtilsyn den 9. december 2015 Høje-Taastrup Kommune Teknik- og Miljøcenter Tilsynsnotat for miljøtilsyn den 9. december 2015 Andersen & Martini A/S Husmandsvej 3 2630 Taastrup CVR nr.: 15313714 Oplysninger fra tilsynet Virksomhedstype

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier

Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier -herunder råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald Teknik og Miljø Hjørring Kommune Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier

Læs mere

Basistilsyn regelmæssigt forekommende, med en frekvens bestemt ud fra bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Basistilsyn regelmæssigt forekommende, med en frekvens bestemt ud fra bekendtgørelse om miljøtilsyn. Harry s Biler Engvej 1 6340 Kruså Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 15-03-2016 Sagsnr.: 15/32901 Dokumentnr.: 1 Ejendom: 284 Kontakt: Gerda Marie Madsen Direkte tlf.: 73768937 E-mail:

Læs mere

Frederikshavn Kommune Center for Teknik & Miljø Aalborgvej 93 9300 Sæby

Frederikshavn Kommune Center for Teknik & Miljø Aalborgvej 93 9300 Sæby Frederikshavn Kommune Center for Teknik & Miljø Aalborgvej 93 9300 Sæby Ansøgning om tilladelse til udledning af overfladevand (tagvand, vejvand og vand fra øvrige befæstede arealer), jf. 28 i lovbekendtgørelse

Læs mere

Toftlund Materialegård/Entreprenørafdelingen Ørderup Kirkevej Toftlund. Lise B. C. Sivesgaard Miljømedarbejder

Toftlund Materialegård/Entreprenørafdelingen Ørderup Kirkevej Toftlund. Lise B. C. Sivesgaard Miljømedarbejder Entreprenørafdelingen Håndværkervej 40 6270 Tønder Att.: Bent Drøhse Miljø og Natur Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Direkte tlf.: 74929242 Mail: lbs@toender.dk Sags id.: 06.01.15-G01-2520898-10 Ks: HL

Læs mere

farligt affald forskrift for opbevaring og håndtering af farligt affald og kemikalier

farligt affald forskrift for opbevaring og håndtering af farligt affald og kemikalier farligt affald forskrift for opbevaring og håndtering af farligt affald og kemikalier 1 1. Forskriftens område 1.1 Forskriften er gældende for alle virksomheder og landbrug i Guldborgsund Kommune, der

Læs mere

Vejledning Sådan laver du en faskine

Vejledning Sådan laver du en faskine Natur og Miljø Vejledning Sådan laver du en faskine November 2011 1 Hvorfor er det en god ide at nedsive regnvand? Regnvand, som siver ned gennem jorden, bliver til grundvand, og vi henter vort drikkevand

Læs mere

Oldebjerg Sepko olie-/vandudskillere. Nyskabende og effektivt system til at fjerne olie fra regnvand og industrielt spildevand.

Oldebjerg Sepko olie-/vandudskillere. Nyskabende og effektivt system til at fjerne olie fra regnvand og industrielt spildevand. Oldebjerg Sepko olie-/vandudskillere. Nyskabende og effektivt system til at fjerne olie fra regnvand og industrielt spildevand. Alt til dine VA projekter Vores produkter afspejler vores miljøforpligtelse

Læs mere

Basistilsyn regelmæssigt forekommende, med en frekvens bestemt ud fra bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Basistilsyn regelmæssigt forekommende, med en frekvens bestemt ud fra bekendtgørelse om miljøtilsyn. Genner Bil Center v/gert Ravn Genner Bygade 11 6230 Rødekro Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 15-03-2016 Sagsnr.: 15/32898 Dokumentnr.: 1 Ejendom: 7877 Kontakt: Gerda Marie Madsen Direkte

Læs mere