Beskæftigelsesplan Godkendt: Af kommunalbestyrelsen ved møde 20. november 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesplan 2015. Godkendt: Af kommunalbestyrelsen ved møde 20. november 2014"

Transkript

1 Beskæftigelsesplan 2015 Godkendt: Af kommunalbestyrelsen ved møde 20. november 2014

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for Krav til indholdet i beskæftigelsesplan Beskæftigelsesministerens mål for De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 Reform om erhvervsuddannelse... 4 Kontanthjælpsreformen... 5 Sygedagpengereform Mål og strategi for den borgerrettede og virksomhedsrettede indsats... 7 Den borgerrettede indsats... 7 Mål 1 Flere unge skal have en uddannelse... 7 Mål 2 Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængene indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet Ressourceforløb Kontanthjælp- aktivitetsparate Sygedagpengeområdet Fleksjob og ledighedsydelse Tværfagligt samarbejde Mål 3 Langtidsledigheden skal bekæmpes Hurtig i gang Indsatsen overfor ufaglærte Lokalt mål: Ny og koordineret integrationsindsats Den virksomhedsrettede indsats Mål 4 En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne En fælles erhvervsservice Udnyttelse af eksisterende netværk Målrettet virksomhedsbesøg Fastholdelse Tillæg nr. 1 til beskæftigelsesplanen Samlet oversigt over målene i beskæftigelsesplanen for Tillæg nr. 2 til beskæftigelsesplanen Det lokale beskæftigelsesråds plan for særlige virksomhedsrettede initiativer Tidsfrister i forbindelse med udarbejdelse af Beskæftigelsesplanen for BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 Jobcenter Bornholm 30. juni

3 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2015 Kommunen skal i 2014 udarbejde en beskæftigelsesplan for Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Beskæftigelsesplanen skal medvirke til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og den overordnede strategiske prioritering og tilrettelæggelse af indsatsen. 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplanen skal ifølge bekendtgørelse om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, 12, som minimum indeholde 2 : 1) Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 2) En beskrivelse af de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer 3) Strategi og mål for den borgerrettede og virksomhedsrettede indsats 3 4) Budget for beskæftigelsesindsatsen 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2015 Beskæftigelsesministeren har udmeldt følgende beskæftigelsespolitiske mål for 2015: 1. Flere unge skal have en uddannelse. Jobcentrene skal have maksimalt fokus på at sikre implementeringen af kontanthjælpsreformen og dermed understøtte, at unge ikke bare påbegynder, men også gennemfører en ordinær uddannelse, samt at unge med komplekse problemstillinger af faglig-, social- eller helbredsmæssig karakter får den nødvendige hjælp og støtte, så vi sikrer, at flere unge kommer i varig beskæftigelse. Det skal ses i lyset af, at en uddannelse er en afgørende forudsætning for at den enkelte er rustet til fremtidens arbejdsmarked. 2. Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet. 1 For de kommuner, der indgår i et forpligtende kommunalt samarbejde, jf. lov om forpligtende kommunale samarbejder, skal der udarbejdes en beskæftigelsesplan, der beskriver det kommende års beskæftigelsesindsats for hver enkel af de kommuner, der indgår i samarbejdet. 2 Arbejdsmarkedsstyrelsens bekendtgørelse nr af 16/12/2013 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. 3 Strategi og mål for at inddrage andre aktører kan indarbejdes i afsnittet vedr. strategi og mål for den borgerettede og virksomhedsrettede indsats. Der skal ikke opstilles måltal for anvendelsen af anden aktør. BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 Jobcenter Bornholm 30. juni

4 Det er regeringens mål, at færre skal modtage offentlig forsørgelse, og at flere skal opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er derfor vigtigt, at kommunerne understøtter implementeringen af både reformen af førtidspension og fleksjob, kontanthjælpsreformen og reformen af sygedagpenge. Kommunerne skal prioritere en forebyggende, tværfaglig og sammenhængende indsats, så den enkelte borger kan blive hjulpet til en tilknytning til arbejdsmarkedet. Målet vil ligeledes sætte fokus på vigtigheden af, at der gøres en tidligere og bedre indsats for at bringe langtidssygemeldte tilbage i job, ligesom målet vil understøtte integrationsindsatsen, idet ikkevestlige indvandrere er overrepræsenteret i gruppen af langvarige modtagere af offentlig forsørgelse. 3. Langtidsledigheden skal bekæmpes. Det er afgørende, at jobcentrene har fokus på bekæmpelsen af langtidsledighed ikke mindst set i lyset af den løbende indfasning af en 2-årig dagpengeperiode. Det er vigtigt, at jobcentrene har fokus på at sikre en tidlig og forebyggende indsats over for de ledige, der er i risiko for at blive langtidsledige, således at flere igen får fodfæste på arbejdsmarkedet. 4. En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne. Der er behov for et øget fokus på virksomhedssamarbejdet. Jobcentrene skal levere en proaktiv og systematisk hjælp til rekruttering af arbejdskraft, uddannelse og opkvalificering samt fastholdelse af medarbejdere fx i forbindelse med længerevarende sygemelding. Der stilles ikke centrale formkrav til fastsættelse af kvantitative niveaumål i beskæftigelsesplanen for Den enkelte kommune kan selv vælge at opstille kvantitative niveaumål for de fire beskæftigelsespolitiske mål i beskæftigelsesplanen for 2015 for dermed at understøtte den løbende opfølgning på resultaterne af indsatsen De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer Beskæftigelsesplanen skal indeholde en beskrivelse af de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer, som kommunen står over for i det kommende år, herunder i forhold til de fire beskæftigelsespolitiske mål. Ledigheden på Bornholm er faldende dog ikke i samme størrelsesorden som i resten af landet. Endvidere ses et stort fald i antallet af ledige dagpengemodtagere mens ledigheden blandt kontanthjælpsmodtagere er stigende som følge af den afkortede dagpengeperiode samt ændrede optjeningsregler der fortrinsvis rammer sæsonbeskæftigelsen. Reform om erhvervsuddannelse Erhvervsuddannelse for voksen over 25 år er en målrettet vej fra ufaglært til faglægt. Voksne med mindst 2 års erhvervserfaring skal som udgangspunkt deltage ved et standardiseret uddannelsesforløb uden praktik. Voksne uden 2 års erhvervserfaring eller uddannelse skal begynde grundforløb. Ny kombineret ungdomsuddannelse er et beskæftigelsesrettet kompetencegivende tilbud til den årige, der ikke har de nødvendige faglige, sociale eller personlige kompetencer til at gennemføre en erhvervs- eller en gymnasial uddannelse. Uddannelsens fleksible opbygning og lokale tilsnit skærper kravene til tværsektorielt institutionssamarbejde for at opnå det nødvendige kendskab om Bornholms uddannelsesmuligheder, arbejdsmarked og fremadrettede beskæftigelsesmuligheder. BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 Jobcenter Bornholm 30. juni

5 Generelt kan der være en særlig udfordring for Bornholm ved opdeling af erhvervsuddannelserne i et tilbud for henholdsvis unge under og over 25 år, da holdstørrelserne i forvejen er meget små, og det dermed kan blive vanskeligt at udbyde hold indenfor den gældende taxameter ordning. Erhvervsuddannelsesreformen indeholder også en del ændringer i forhold til det vejledningsfaglige aspekt, hvor Bornholm adskiller sig en del fra resten af landet. I den forbindelse er det vigtigt at sætte fokus på: Den forholdsvis store andel af bornholmske børn og unge med særlige vejledningsbehov De vejledningsfaglige muligheder, der er i lokalområdet, hvor uddannelsesmulighederne geografisk set er begrænsede(udbud), Nødvendigheden af at have kvalificerede alternative undervisningsaktiviteter for de årige, der ikke er i gang med en uddannelse, hvor mulighederne geografisk set er begrænsede(udbud) Kontanthjælpsreformen Kontanthjælp er afskaffet og erstattet af uddannelseshjælp til alle unge under 30 år uden uddannelse. Unge, der ikke umiddelbart er klar til at gå i gang med en uddannelse, får efter tre måneder ret til et aktivitetstillæg, når de deltager i aktive tilbud, der kan bringe dem tættere på målet om uddannelse. Alle unge under 30 år uden uddannelse får et uddannelsespålæg. For unge, der kan starte på en uddannelse, betyder det, at de skal gå i gang med en uddannelse hurtigst muligt. Unge skal i størst mulig omfang arbejde og forsørge sig selv indtil uddannelsesstart. Alle unge, der enten er uddannelsesparate eller jobklare, får ved to ugers ledighed tilbud om nyttejob. For unge, der ikke umiddelbart har forudsætningerne for at starte på en uddannelse, betyder uddannelsespålægget, at de skal stå til rådighed for en indsats, der er rettet mod uddannelse. Dette udfordrer Bornholm i forhold til at fremskaffe de nødvendige antal nyttejobs. Den gruppe af sårbare unge som tidligere fik tilkendt førtidspension ved det 18 fyldte år bliver i dag visiteret til et ressourceforløb, hvilket udløser en langt lavere ydelse. Det bevirker, at de presses økonomisk i forhold til etablering i egen bolig også i de boligområder, som er etableret for denne sårbare målgruppe. Boligudgifterne er for høje i forhold til forsørgelsesgrundlaget. Endvidere giver det en øget efterspørgsel generelt på boligområdet i forhold til billige lejeboliger. Personer over 30 år, der kan arbejde, skal i arbejde, og bliver mødt med klare krav og forventninger. De første tre måneder er der fokus på intensiv jobsøgning også i indsatsen og opfølgningen fra jobcentret. Jobcenteret skal holde samtaler med den enkelte i løbet af de tre måneder. Formålet med samtalerne er at understøtte jobsøgningen. Senest efter tre måneder bliver personer, der kan arbejde, mødt med et krav om at arbejde for kontanthjælpen fx i en nytteindsats i op til 13 uger ad gangen. Nytteindsatsen foregår på offentlige arbejdspladser, hvor den enkelte kan gå til hånde og gøre nytte. Kontanthjælpsmodtagere med komplekse problemer skal hurtigst muligt - og senest efter seks måneder have en helhedsorienteret og jobrettet indsats. Indsatsen skal afspejle den enkeltes behov og tage hånd om hans eller hendes sociale eller sundhedsmæssige problemer. Den enkelte får ret til en koordinerende sagsbehandler, der skal sikre, at indsatsen er tværfaglig og koordineret på tværs af offentlige myndigheder. BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 Jobcenter Bornholm 30. juni

6 Der er en gruppe borgere på kontanthjælp, som er så udsatte, at de ikke kan tage imod en jobrettet indsats. De får ret til en mentor, som skal hjælpe dem med at få stabiliseret deres liv så meget, at de med tiden kan deltage i en jobrettet indsats. Sygedagpengereform Den 1. juli 2014 træder den nye sygedagpengemodel delvist i kraft. Det betyder, at sygemeldte, der efter fem måneder ikke kan få forlænget sygedagpengene efter de eksisterende forlængelsesmuligheder overgår til et jobafklaringsforløb. I reformen lægges der op til, at lagt flere sager skal drøftes på rehabiliteringsteamet, hvilket øger presset betragteligt. Endvidere skærpes den tidlige indsats idet der indføres et fast-track der forudsætter et udvidet samarbejde med virksomhederne omkring den sygemeldte borger. I forbindelse med indførelse af fleks- og førtidsreformen var kommunen forpligtet til at etablere et tværfagligt rehabiliteringsteam til behandling komplekse sager med indstilling til ressourceforløb, fleks- og førtidspension. Et gennemgående fokusområde i reformerne er skærpede krav til tværfagligt samarbejde, hvilket stiller større og større krav til frontpersonalet i Jobcenteret om at indgå i samarbejdsfora på tværs af uddannelsesinstitutioner, sundhedssektor og arbejdsmarked. Det må antages at ved indførelse af reformerne på beskæftigelsesområdet er der relativt mange i målgruppen for ressource- og afklaringsforløb, hvorfor der ligger en stor udfordring i at skaffe dels det nødvendige socialt- og sundhedsfaglige rum for afklaring og dels for afklarende praktikpladser. Den helhedsorienterede og håndholdte indsats forudsætter at der løbende er behov for at kigge eksisterende tilbud efter i sømmene, så det sikres, at tilbuddene tilpasses nye krav og målgrupper, så ressourcerne hele tiden bruges bedst muligt. Reformerne betyder også, at der vil være behov for at udvikle og etablere nye tilbud. Der er hele tiden stor bevidsthed om, at de tilbud som indgår i ressourceforløbene skal være realistiske at iværksætte i forhold til dels borgerens ressourcer og funktionsniveau, og dels kommunens serviceniveau. Endvidere lægger reformerne op til øget brug af mentorer, da denne støtte i en række ressourceforløb vil være nødvendig for at sikre, at aktiviteterne i ressourceforløbet realiseres. Støtten bruges, når en borger har brug for en ekstraordinær indsats for at kunne opnå eller fastholdes i job, praktik, fleksjob, sociale tilbud eller beskæftigelsestilbud. Der ligger en stor udfordring i at der er en lang række særlige tilbud som ikke udbydes lokalt på Bornholm men udelukkende udbydes i Regionen eksempelvis peges på tilbud til unge med spiseforstyrrelser eller andre psykiske barrierer/lidelser. Tilbudsviften i Bornholms Regionskommune skal kunne rumme en lang række problemstillinger for et forholdsvis lille antal unge. Afstand er en væsentlig barriere for de sårbare unge, hvorfor tilbud bør udvikles og financierers lokalt. BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 Jobcenter Bornholm 30. juni

7 Tabel 1: Fultidspersoner på offentlig forsørgelse i Bornholms Regionskommune opgjort efter ydelse 2.3. Mål og strategi for den borgerrettede og virksomhedsrettede indsats Den borgerrettede indsats Kommunen skal beskrive, hvilken strategi og indsats der iværksættes ift. borgerne for at sikre opfyldelse af de udmeldte beskæftigelsespolitiske mål. Mål 1 Flere unge skal have en uddannelse Jobcenteret vil foretage en screening af gruppen år. Formålet med screeningen/ kortlægningen er at skabe et overblik over målgruppernes primære problemstillinger i forhold til barrierer for uddannelse eller job. Herefter vil jobcenteret iværksætte målrettede initiativer i forhold til, at få overvundet de konstaterede barrierer. Screeningen af målgruppen vil omfatte både dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere i aldersgruppen år. BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 Jobcenter Bornholm 30. juni

8 Tabel 2: årige på offentlig forsørgelse i Bornholms Regionskommune opgjort efter ydelse Jobcenteret vil indgå i en aktiv indsats for de årige med det formål, at forebygge ledighed og offentlig forsørgelse ved det fyldte 18. år. Indsatsen vil i høj grad blive tilrettelagt i et samarbejde mellem øvrige kommunale centre/institutioner (herunder i særdeleshed Center for Børn og Familie) men også i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne på Bornholm. Tabel 3: årige på offentlig forsørgelse i Bornholms Regionskommune opgjort efter ydelse BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 Jobcenter Bornholm 30. juni

9 For unge under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse, der modtager offentlig forsørgelse, vil Jobcenteret samarbejde intensivt med UU Bornholm således, at det sikres, at unge uden en erhvervskompetencegivende uddannelse modtager en fagprofessionel vejledning målrettet uddannelse. Således vil jobcenteret allerede ved den unges første henvendelse til kommunen om hjælp til forsørgelse, tilbyde en vejledningssamtale med en UU-vejleder. Det er målet at de unge, der umiddelbart har forudsætningerne for at gå i gang med en uddannelse og vurderes at have forudsætningerne for at gennemføre denne, vendes i døren og derved går i uddannelse fremfor offentlig forsørgelse. For unge, der ikke umiddelbart har forudsætningerne for at gå i gang med en uddannelse, vil jobcenteret arbejde koordineret med UU-vejlederne om at tilrettelægge en kvalificeret og helhedsorienteret indsats for den enkelte med det mål at den unge bibringes forudsætningerne for at gå i gang med og også gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse. Jobcenteret vil i samarbejde med UU Bornholm opsøge unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse, der er i arbejde (fuld tid eller deltid), med det formål, at sikre at den unge gøres opmærksom på hvilke muligheder, der er for uddannelse i forhold til et erhvervskompetencegivende niveau. I forlængelse af dette, kan den unge også visiteres til beskæftigelsestilbuddet Uddannelsesporten, hvor netop nogle af målepunkterne er viden om uddannelse til ønskejob, viden om alternativ uddannelse samt motivation for uddannelsesstart. Tabel 4: Unge under 30 år på offentlig forsørgelse i Bornholms Regionskommune opgjort efter ydelse BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 Jobcenter Bornholm 30. juni

10 Tilføjelse som følge af høringssvar fra Det lokale Beskæftigelsesråd: Jobcentret vil være særdeles opmærksom på de eventuelle konsekvenser som erhvervsuddannelsesreformen kunne tænkes at medføre i forhold til de unge ledige. Således vil jobcentret fokusere på, at unge, der ikke umiddelbart har kvalifikationerne og kompetencerne til at påbegynde en erhvervsuddannelse (f.eks. som følge af nye adgangskrav) får en målrettet indsats, der vil tilføre dem de manglende kompetencer og kvalifikationer med det sigte at den unge herefter kan påbegynde en erhvervskompetencegivende uddannelse. I denne indsats vil det blive aktuelt at inddrage eksterne aktører, f.eks. Campus Bornholm, Bornholms Højskole, Ungdomsskolen m.fl. Derudover vil jobcentret ligeledes have et stærkt fokus på den gruppe af unge, der ikke umiddelbart kan forventes at kunne bibringes de faglige kvalifikationer eller personlige og sociale kompetencer til at kunne påbegynde en erhvervsuddannelse. For denne gruppe er målet, at de bliver så selvforsørgende som mulig, trods det faktum at dette ikke sker via en erhvervskompetencegivende uddannelse. Også i forhold til denne indsats vil det blive nødvendigt at få etableret samarbejdsfora med eksterne aktører for at kunne løfte denne gruppe af sårbare unge ind i beskæftigelse via individuelt tilpassede løsninger. Mål 2 Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængene indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet Med kontanthjælpsreformen og tidligere fleks- og førtidspensionsreformen, oplever jobcenteret en udfordring i forhold til at færre personer får tilkendt en førtidspension og flere således forbliver i en aktiv indsats ved jobcenteret (tværfaglige helhedsorienterede ressourceforløb). I takt med at efterspørgslen og behovet for ressourceforløb stiger vil dette løbende blive tilpasset både med hensyn til indsats og organisering. En anden afledt udfordring er, at jobcenteret skal arbejde med en ny målgruppe: De borgere som har en meget lille arbejdsevne men, hvor der er en forventning om at de kan udvikle deres ressourcer. Det være sig både fysisk og psykisk handicappede samt svært psykisk sårbare, som igennem et ressourceforløb skal udvikles mod arbejdsmarkedet. Dette arbejde kræver i høj grad tværfagligt samarbejde med sundhedsområdet og på tværs i Bornholms regionskommune og på tværs af lovområder - et arbejde, som kræver at alle parter byder ind, og tager udgangspunkt i borgerens behov. Jobcenteret forventer at dette arbejde vil kræve et løbende fokus i 2015 med henblik på udarbejdelse af flere kommissorier, snitfladebeskrivelser og samarbejdsaftaler internt som eksternt. Ressourceforløb Siden 2013 har det været muligt at bevilge ressourceforløb for de mest sårbare og udsatte borgere, som igennem en individuel, tværfaglig og helhedsorienteret indsats, kan komme ind på arbejdsmarkedet. Der er siden 2013 iværksat over 50 ressourceforløb, som indeholder en bred vifte af tværfaglige tilbud og indsatser løbende i 2-3 år. I 2015 vil denne indsats og udvikling af ressourceforløbende løbende blive forbedret i takt med at det er muligt at evaluere og opsamle erfaringer. Jobcenteret vil ligeledes fortsætte det tværgående samarbejde med de øvrige centre i kommunen, specielt omkring udarbejdelsen og vedligeholdelsen af en funktionel og dækkende indsatsoversigt/- vifte. Ligeledes arbejdes der løbende på at udarbejde kommissorier på de mange overlappende områder, der er mellem både lovgivninger og centre i Bornholms Regionskommune. Eksempelvis kommissorium for Beskæftigelse på særlige vilkår. Ansvaret for dette arbejde påhviler dog alle centre i Bornholms Regionskommune, men indtil videre har Jobcenteret fungeret som primus motor. Derudover har beskæftigelsesområdet fået tilført STU (Særlig Tilrettelagt Uddannelse) samt rammer som også bruges til aktivitets- og samværstilbud (serviceloven 104). Dette forventes, at kunne give et bedre og hurtigere forløb for de borgere, som kommer fra STU og skal i ressourceforløb, samt for de borgere, som har brug for et ressourceforløb i beskyttede rammer. BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 Jobcenter Bornholm 30. juni

11 Tabel 5: Tilgangen til førtidspension i Bornholms Regionskommune Kontanthjælp- aktivitetsparate Jobcenteret forventer i anden halvdel af 2014 at iværksætte et øget fokus på og gennemgang af de langvarige kontanthjælpssager med det formål, at iværksætte en borgercentreret relevant og tværfaglig indsats, og dette fokusområde vil fortsætte ind i En del af disse sager vil blive forelagt rehabiliteringsteamet med en forventning om indstilling til fleksjob eller et tværfaglig helhedsorienteret ressourceforløb. Således vil jobcenteret i løbet af 2015 få gennemgået samtlige langvarige kontanthjælpssager med henblik på, at få borgerne afklaret og hvor muligt, rykket tættere på arbejdsmarkedet. Jobcenteret har en forventning om at antallet at ressourceforløb fra kontanthjælp vil stige i 2015, da de typiske planer lægges for 2-4 år med efterfølgende forlængelse. Tabel 5: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere på ydelsen i mindst 40 uger Sygedagpengeområdet Sygedagpengereformen er vedtaget juni 2014 og jobcenteret er fortsat i gang med at beregne betydningen for indsats og organisering. Jobcenteret forventer at skulle omorganisere organisationen, således at den afspejler og kan håndtere de krav der stilles allerede fra juli 2014 og endelig pr. 1. januar Det forventes at reformen vil øge presset på rehabiliteringsteamet, og at der vil skulle afholdes langt flere møder for at opfylde lovens krav. Jobcenteret er i løbende dialog med Regionen omkring dette og vil i samråd løbende evaluere behovet, efterhånden som reformens virkning vil blive kendt. Dette pres på rehabiliteringsteamet vil også give et pres i forhold til jobcenterets øvrige samarbejdspartnere; både virksomheder og sundhedsregionen. En forkortet periode til afklaring, som reformen også lægger op til, vil betyde at jobcentret er yderligere afhængig af dialogen med praktiserende læger, sygehuse, speciallæger, virksomheder samt andre samarbejdspartnere i kommunen. En anden udfordring i sygedagpengeindsatsen vil være de nye Jobafklaringsforløb, hvor en borger, som er uafklaret ved sygedagpengenes ophør, skal tilbydes et tværfagligt jobafklaringsforløb. Indholdet i dette forløb skal være tværfagligt og vil i høj grad minde om ressourceforløb, men da målgruppen er anderledes, vil dette faktum betyde, at vi skal tilpasse de tilbud, der kan tilbydes denne målgruppe. Igen vil det tværfaglige samarbejde internt i kommunen være i centrum for at kunne tilbyde målgruppen den rigtige indsats for at kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet. Til sidst nævnes at syge- BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 Jobcenter Bornholm 30. juni

12 dagpengereformen lægger op til at øge den virksomhedsrettede indsats, hvilket vil betyde, at tilbud i langt højre grad vil være målrettet dette, også i forhold til de nye målgrupper Sygdagpengereformen lægger således op til et endnu tættere samarbejde på tværs, internt såvel som eksternt og dette arbejde vil skulle udbygges i Sygedagpengereformen vil betyde et øget pres på sundhedssystemet i forhold til afklaring og samarbejde et samarbejde som skal udbygges, understøttes og evalueres løbende i Fleksjob og ledighedsydelse Jobcenteret påbegyndte i sidste halvdel af 2013 at fokusere på de borgere, der har modtaget ledighedsydelse over 18 måneder ved en politisk prioriteret indsats. Dette har sammen med intensivt fokus og brug af fleksjobambassadørerne bevirket, at jobcenteret har fået langt de fleste af disse borgere ud på arbejdsmarkedet i de såkaldte mikro fleksjob. Denne indsats og dette fokus vil jobcenteret bibeholde og udbygge i 2015, hvor et endnu tættere samarbejde mellem fleksjobambassadørerne og sagsbehandlere i fleksgruppen iværksættes. For borgere på ledighedsydelse mærkers også den nye målgruppe (som tidligere var berettiget til pension), som med en meget lille arbejdsevne skal ud på arbejdsmarkedet fx i de føromtalte mikro fleksjob. Arbejdet med denne målgruppe sætter større krav til både viden, tilgang og tilbudsvifte. Dette arbejde tager udgangspunkt i et tværfagligt samarbejde, både internt i kommunen, med sundhedssystemet og med eksterne aktører og vil som tidligere nævnt kræve en indsats og forståelse fra alle parter. Tabel 7: Fuldtidspersoner i ledighedsydelse og fleksjob i Bornholms Regionskommune Tværfagligt samarbejde De ovenævnte reformer og indsatser lægger op til et øget og intensiveret samarbejde på tværs i Bornholms regionskommune med inddragelse på tværs af centre og lovgivninger. Der er ingen tvivl om at det store arbejde, som er påbegyndt i 2014, er at sprede ejerskabet til den borgerrettede indsats ud til alle grene af regionskommunen. Dette er i gang med udarbejdelse af kommissorier og indgåelse af konkrete samarbejdsaftaler, men vil fortsætte og blive udbygget i Jobcenteret har længe været primus motor i dette arbejde, og fortsætter med dette, da hoveddelen af indsatsen oftest er forankret her. Men der er et behov for at inddrage og smidiggøre arbejdsgangene på tværs af både centre og lovgivning for at kunne tilbyde borgerne den mest optimale indsats. Det samme gælder samarbejdet med sundhedsområdet; både i forhold til det nævnte samarbejde med de praktiserende læger, men også regionen i form af hospitaler og sundhedskoordinatoren i rehabiliteringsteamet. Her er jobcenteret også i fuld gang i 2014 med aftaler om forløbsprogrammer, besøgsrunder og samarbejdsaftaler, og det er vigtigt at dette fokus holdes og videreføres i Mål 3 Langtidsledigheden skal bekæmpes BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 Jobcenter Bornholm 30. juni

13 Jobcenteret vil fokusere på en hurtig afklaring af kompetencerne blandt de ufaglærte ledige, herunder i særdeleshed blandt dagpengemodtagerne. Jobcentret vil indgå i en tæt dialog med A-kasserne om en hurtig og tidlig målrettet indsats for ledige dagpengemodtagere, herunder en indsats der kan rettes mod, at de ufaglærte opnår erhvervskompetence indenfor et eller flere områder, der for den enkelte er relevante. For nyuddannede ledige vil jobcentret fokusere målrettet på anvendelse af virksomhedsrettede tilbud med det formål at introducere den ledige til flest mulige relevante virksomheder inden for den lediges faglige område. Hurtig i gang Jobcenteret vil fortsætte den tidlige indsats overfor nyledige. Indsatsen vil påbegyndes i de første ledighedsuger og strække sig frem til 26.uge. I forløbet tilbydes ugentlig kontakt med vejleder, herunder vejledning til CV og jobsøgning. Indsatsen overfor ufaglærte Jobcenteret har i 2014 indgået en samarbejdsaftale med CAMPUS Bornholm om realkompetencevurderinger, af ufaglærte ledige over 25 år. Afklaring tilbydes umiddelbart efter tilmeldingen som ledig og forventes afsluttet senest efter 4 måneders ledighed. Formålet med afklaringen er, at den ledige får papir på de kompetencer, som er opnået via den lediges arbejdsliv samt afklare, hvilke kompetencer som den ledige mangler for at opnå status som faglært via en EUV-plan for den ledige. Den lediges EUV-plan, skal danne grundlag for en dialog om anvendelsen af 6 ugers selvvalgt uddannelse og den øvrige opkvalificeringsplan. Jobcenteret vil ligeledes sætte fokus på kontanthjælpsmodtageres jobsøgning gennem en tættere opfølgning og deltagelse i virksomhedsrettet indsats i form af virksomhedspraktik, nytteindsats eller løntilskud. Tabel 8: Antal bruttoledige i Bornholms Regionskommune opgjort efter ydelse Lokalt mål: Ny og koordineret integrationsindsats Jobcenteret vil arbejde for at der udarbejdes og implementeres en sammenhængende integrationsindsats på tværs af kommunale institutioner. Jobcenteret vil beskrive et realistisk serviceniveau i forhold til modtagelse af flygtninge og indvandrere samt søge at få fremstillet et overordnet styringsgrundlag for indsatsen på området, herunder styringsgrundlag, der kan danne baggrund for en politisk debat og beslutning. BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 Jobcenter Bornholm 30. juni

14 Tabel 9: Ikke vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse i Bornholms Regionskommune opgjort efter ydelse Den virksomhedsrettede indsats Kommunen skal beskrive, hvilken strategi og indsats der iværksættes ift. virksomhederne for at sikre opfyldelse af de udmeldte beskæftigelsespolitiske mål. Mål 4 En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne En fælles erhvervsservice Der arbejdes i Bornholms Regionskommune med en fælles strategi for erhvervsservice. Jobcenterets arbejde med virksomhederne skal indgå som en del af denne strategi. Den fælles strategi vil i 2015 blive indarbejdet i Jobcenter Bornholms arbejde. Udnyttelse af eksisterende netværk Lokale uddannelsesudvalg I forbindelse med afdækning af virksomhedernes behov for kompetente medarbejdere vil jobcenteret deltage i de lokale uddannelsesudvalg (LUU) under CAMPUS Bornholm. De lokale uddannelsesudvalg er nedsat for de enkelte uddannelsesindgange i erhvervsskolesystemet og er sammensat af lokale virksomheder, brancheforeninger og fagforeninger. De lokale uddannelsesudvalgs vigtigste opgave er i samarbejde med CAMPUS Bornholm, at fastlægge undervisningens nærmere indhold for de enkelte erhvervsuddannelser og efteruddannelser, samt følge behovet og komme med forslag til fornyelse af disse. Branchenetværk Jobcenteret vil med deltagelsen i møderne øge kontakten med kommunens virksomheder og repræsentanter for brancheforeninger. Den øgede kontakt skal anvendes til bedre, at kunne kortlægge virksomhedernes behov for arbejdskraft og opkvalificeringsbehov. BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 Jobcenter Bornholm 30. juni

15 Erhvervsnetværk Jobcenterets virksomhedsservice vil i forbindelse med dannelsen af den fælles kommunale erhvervsservice arbejde på, at blive en integreret del af kommunens øvrige netværk af virksomheder. Differentieret service ved rekruttering Jobcenteret vil i 2015 udbygge og implementere den differentierede service strategi overfor kommunens virksomheder, som allerede er påbegyndt i Jobcenteret tilbyder i dag en differentieret service ved virksomhedernes behov for rekruttering. Små virksomheder - overfor små virksomheder tilbyder jobcenteret, at forestå arbejdet med annoncering af stillinger på jobnet.dk, samt udsøgning af ledige fra jobnet.dk. Større virksomheder - overfor de lidt større virksomheder, tilbydes støtte ved opretning af annoncer og udsøgning af ledige, Store virksomheder - for virksomheder af en størrelse hvor virksomheder har personale afdelinger eller HR-medarbejdere tilbyder jobcenteret, at forestå undervisning af virksomhedernes anvendelse af Jobnet. Målrettet virksomhedsbesøg Jobcenteret vil i 2015 målrettet besøge: Alle nye virksomheder i kommunen. For at give de nye virksomheder i kommunen den bedste service koordineres besøgene i samarbejde kommunens tekniske afdelinger. Virksomheder som ikke har en samarbejdsaftale med jobcenteret og som ikke har anvendt jobcenterets ydelser i forbindelse med virksomhedspraktik, løntilskud eller fleksjob i 2013 og 2014, skal besøges i løbet af De gennemførte besøg skal resultere i et øget antal af samarbejdsaftaler mellem jobcenteret og kommunes virksomheder. Fastholdelse Jobcenteret vil i 2015 fortsætte det fokus vi har haft de sidste år, med en intensiveret fremrykket og tidlig indsats. Jobcenteret har en medarbejdergruppe, som varetager den tidlige indsats, hele fastholdelsesindsatsen og borgere i delvis beskæftigelse. Denne organisation vil i efteråret 2014 blive tilpasset sygedagpengereformens nye tiltag, Fast Track ordning, trappemodel og et endnu tættere samarbejde med virksomhederne er de primære fokusområder i forhold til virksomhedsindsatsen. Fast Track vil pr. 1. januar 2015 give virksomheder og borgere en mulighed for at få en tidligere kontakt og dialog med jobcenteret således, at der er bedre mulighed for at iværksætte tidligere fastholdelsestiltag og derved fastholde borgerens arbejdsmarkedstilknytning. Med reformen bliver der også pr. 1. januar 2015 indført en ny kategoriseringsmodel, som ligger op til at jobcenteret skal visitere borgerne ved første kontakt. Kategori 1 er borgere der forventes fuldt raskmeldt indenfor 8 uger og skal derfor have en minimal indsats fra jobcentrets side. Kategori 2 sager forventes ligeledes en fuld raskmelding, men senere end 8 uger, mens BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 Jobcenter Bornholm 30. juni

16 kategori 3 er de sager, hvor der er risiko for et langvarigt sygedagpengeforløb, og hvor der vurderes at være behov for en tværfaglig indsats. Sidstnævnte sager skal vurderes på rehabiliteringsteamet indenfor 4 uger. Denne kategorisering vil betyde, at dialogen og kontakten med virksomhederne intensiveres på baggrund af en trappemodel. Denne model går i sin enkelthed ud på, at de tilbud der skal iværksættes for kategori 2 sagerne, har forskellige grader af arbejdsmarkedstilknytning, rangerende fra gradvis tilbagevenden på hidtidige arbejdsplads til virksomhedsrettede tilbud (løntilskud og virksomhedspraktik). Det betyder, at der i 2015, på baggrund af reformen, vil komme et yderligere pres på virksomhedsindsatsen med øget krav om praktikpladser og samarbejde med virksomhederne samt samarbejde internt i jobcenteret. Tabel 10: Andel af virksomheder i Bornholms Regionskommune der samarbejder med jobcentre Tabel 11: Antal fultidspersoner i virksomhedsrettede tilbud af alle aktiverede (4.kvt. 2013) BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 Jobcenter Bornholm 30. juni

17 I beskæftigelsesplanen skal desuden indgå det lokale beskæftigelsesråds plan for særlige virksomhedsrettede lokale initiativer LBR s plan for særlige virksomhedsrettede initiativer skal være vedlagt beskæftigelsesplanen senest ved offentliggørelsen af beskæftigelsesplanen den 31. januar Tillæg nr. 1 til beskæftigelsesplanen 2015 Samlet oversigt over målene i beskæftigelsesplanen for 2015 Her indsættes kommunens samlede oversigt over kommunens mål i beskæftigelsesplanen Tillæg nr. 2 til beskæftigelsesplanen Det lokale beskæftigelsesråds plan for særlige virksomhedsrettede initiativer I beskæftigelsesplanen skal indgå det lokale beskæftigelsesråds plan for særlige virksomhedsrettede lokale initiativer, jf. 47, stk. 2, i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. LBR s plan for særlige virksomhedsrettede initiativer skal være vedlagt beskæftigelsesplanen senest ved offentliggørelsen af beskæftigelsesplanen den 31. januar Det skal bemærkes, at regeringen den 30. april 2014 har fremsat et udspil til en reform af den aktive beskæftigelsesindsats, hvor det foreslås, at LBR nedlægges. BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 Jobcenter Bornholm 30. juni

18 Tidsfrister i forbindelse med udarbejdelse af Beskæftigelsesplanen for 2015 Beskæftigelsesplanen for 2015 skal fremsendes til det lokale beskæftigelsesråd (LBR) senest den 1. juli 2014 med henblik på, at LBR kan afgive bemærkninger til planen senest den 31. august Kommunerne skal drøfte beskæftigelsesplanen med beskæftigelsesregionen forud for den endelige vedtagelse af beskæftigelsesplanen i kommunalbestyrelsen. Beskæftigelsesplanen med LBR s og beskæftigelsesregionens bemærkninger skal behandles og vedtages på møde i kommunalbestyrelsen senest den 15. oktober Jobcentret skal senest den 31. oktober 2014 fremsende beskæftigelsesplanen til det regionale beskæftigelsesråd (RBR) med LBR s bemærkninger. Jobcentret skal senest offentliggøre den godkendte beskæftigelsesplan for 2015 den 31. januar 2015, enten på kommunens eller jobcentrets hjemmeside. Tidspunkt Senest juni 2014 Aktivitet Drøftelse med beskæftigelsesregionen om kommunens udkast til beskæftigelsesplan Senest 1. juli 2014 Beskæftigelsesplanen skal sendes til høring i LBR Senest 31. august 2014 LBR og Beskæftigelsesregionen skal afgive bemærkninger til beskæftigelsesplanen Senest 15. oktober 2014 Godkendelse af beskæftigelsesplanen på møde i kommunalbestyrelsen Senest 31. oktober 2014 Fremsendelse af beskæftigelsesplanen mv. til RBR med LBR og Beskæftigelsesregionens bemærkninger 31. januar 2015 Den endelige beskæftigelsesplan inkl. budget og LBR s virksomhedsplan skal offentliggøres BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 Jobcenter Bornholm 30. juni

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2015. 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2015

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2015. 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2015 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2015 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2015 Kommunen skal i 2014 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2015 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Vi understøtter alle borgere i at deltage aktivt i fællesskabet og udnytte deres personlige ressourcer

Vi understøtter alle borgere i at deltage aktivt i fællesskabet og udnytte deres personlige ressourcer Det vil vi i 2015 I Randers Kommune er hovedopgaven på arbejdsmarkedsområdet at få nedbragt antallet af borgere på offentlig ydelse og øge udbuddet af kvalificeret arbejdskraft. Det betyder at vi skal

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Indledning Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2015. Mål 1 4 er beskæftigelsesministerens udmeldte mål, som er obligatoriske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 gladsaxe.dk Vejen til uddannelse og job Beskæftigelsesplan 2016 Vision og mission Gladsaxe Byråd har, i udkastet til kommunestrategien for 2014-2018, formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe Kommune

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Indhold Indsatsområde 1: Flere unge skal have uddannelse... 2 Indsatsområde 2: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse

Læs mere

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast 1 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Halsnæs Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013. Beskæftigelsesplanen er

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014. Notat om indsatsen for aktivitetsparate

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014. Notat om indsatsen for aktivitetsparate Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014 Notat om indsatsen for aktivitetsparate Udfordring Det er et mål for beskæftigelsesområdet at hjælpe

Læs mere

Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed.

Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed. Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed. Jobcentret skal som udgangspunkt hjælpe unge ledige til at komme i selvforsørgelse via uddannelse. Dette gøres gennem

Læs mere

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1 Norddjurs Kommune 31. maj 2013 31-05-2013 1 KL s organisationsdiagram 31-05-2013 2 Danmarks udfordringer - Beskæftigelsespolitikken i centrum Den nationale udfordring Demografien Flere, der skal forsørges

Læs mere

En intensiv indsats omkring alle unge, så flest mulige unge påbegynder og afslutter en uddannelse

En intensiv indsats omkring alle unge, så flest mulige unge påbegynder og afslutter en uddannelse Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplan 2016 er i sin form og i sit indhold reduceret i forhold til tidligere år. I planen fokuseres der i år alene på 3 udvalgte indsatsområder, som Jobcentret

Læs mere

Notat vedr. reform af sygedagpengesystemet

Notat vedr. reform af sygedagpengesystemet Notat vedr. reform af sygedagpengesystemet Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance har den 18. december 2013 indgået aftale om en reform af sygedagpengesystemet

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik Overordnede mål og indsatsområder Udarbejdet Januar 2007 Arbejdsmarkedspolitikkens indhold: Visioner s.3 Lovgrundlag s.4 Udfordringer s.4 Grundlag s.4 Mål for

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 17.12.2013 kl. 08:00 Hjerting Badehotel Strandpromenaden 1 6710 Esbjerg V SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Revision af resultatmål i Beskæftigelsesplan

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Jammerbugt 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Overordnede fokusområder i Jammerbugt Kommune... 4 Rammevilkår for indsatserne... 5 Fokusområderne... 7 Ungeindsats...

Læs mere

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens 2010k3 2010k4 2011k1 2011k2 2011k3 2011k4 2012k1 2012k2 2012k3 2012k4 2013k1 2013k2 2013k3 2013k4* Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Reform af sygedagpengesystemet

Læs mere

Indledning... 2. Opsamling... 4. Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7

Indledning... 2. Opsamling... 4. Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 Indledning... 2 Opsamling... 4 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 Mål og strategi for den borgerrettede og virksomhedsrettede indsats... 8 Strategi og indsatser for de unge... 10 Strategi og Indsats

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 28.10.13 Implementering af kontanthjælpsreformen Omsætning af kontanthjælpsreformen i Aarhus Kommunes Beskæftigelsesforvaltning.

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014 Orientering om jobparate ledige over 30 år Med henblik på at give Beskæftigelsesudvalget en overordnet

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Center for Job og Uddannelse December 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 De overordnede rammer... 3 Trin i den nye refusionsmodel... 3 Mål og indsatser overfor borgere og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning..... 3 2 Beskæftigelsesministerens indsatsområder i 2016... 4 3 Beskæftigelsesplanens opbygning... 4 4 Resultater de seneste år... 5 4.1 Udviklingen

Læs mere

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune Opsamlingsnotat Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune 7. februar 2011 Indledning Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter.

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter. > sfø : sst Samtlige kommuner Samtlige jobcentre Beskæftigelsesregionerne Skabelonen for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsen har i lighed med tidligere år udarbejdet en

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 10-03-2016 Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

Dagsorden. Velkommen til Nordfyns nye lokale beskæftigelsesråd kort præsentation af de enkelte medlemmer.

Dagsorden. Velkommen til Nordfyns nye lokale beskæftigelsesråd kort præsentation af de enkelte medlemmer. N o r d f y n Mødedato: Mandag den 25. august 2014 Vesterled 8 5471 Søndersø Tel +45 64 82 82 30 Fax +45 64 82 82 40 Møde i Det lokale Beskæftigelsesråd Journal nr. 20140825 www.nordfynskommune.dk Ref.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 11. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Det fremtidige arbejde med ressourceforløb

Det fremtidige arbejde med ressourceforløb R A P P O R T Det fremtidige arbejde med ressourceforløb RAPPORTTITEL Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund... 3 1.2. Status på arbejdet med ressourceforløb... 3 2. Målgruppen for

Læs mere

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange Førtidspensionsreformen 2013 V/Lektor Pernille Lykke Dalmar, UC Syddanmark. - En kort gennemgang af det fremsatte lovforslag, med et overblik over de centrale begreber, og hvad de dækker over. Indhold:

Læs mere

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 1 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed Indledning. Næsten 10.000 personer henvender sig årligt i Jobcenter Esbjerg på grund af arbejdsløshed.

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune

Virksomhedsplan 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune Virksomhedsplan 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune 1/7 Indholdsfortegnelse: Indledning Side 3 Om LBR Side 3 Ministerens fire overordnede mål Side 4 Anvendelse af puljemidler Side

Læs mere

Ministermål 2: Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats.

Ministermål 2: Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats. 2. Budgetmål i 2016 Afsnittet er en samlet beskrivelse af målsætningerne for beskæftigelsesområdet og dækker derfor også indsatsområder under bevillingsområde 3.2 og 3.3. Randers kommunes beskæftigelsesmål

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med. November 2015

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med. November 2015 1 Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med November 2015 2 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner. Faldet

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2013 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 2. GENERATION ARBEJDSMARKEDSUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand René Christensen Rammer og vision Med udspring i kommuneplanen og Byrådets visioner er det Arbejdsmarkedsudvalgets strategi for de kommende

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune Notat Side 1 af 7 Til Til Kopi til Beskæftigelsesudvalget Orientering Orientering om sygedagpengereformen og implementering i Aarhus Kommune 1. Baggrund Den 11. juni 2014 vedtog Folketinget en reform af

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015 Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 10. november 2015 Oktober 2015 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvt. Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus

Læs mere

STRATEGIPLAN 2011-2014

STRATEGIPLAN 2011-2014 STRATEGIPLAN 2011-2014 Rådets mission at medvirke til at skabe balance mellem udbud og efterspørgsel af arbejdskraft såvel i forhold til det rummelige arbejdsmarked som i forhold til det ordinære arbejdsmarked

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelses - og Socialforvaltningen, Odense Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelses - og Socialforvaltningen, Odense Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelses - og Socialforvaltningen, Odense Kommune Indledning Beskæftigelsesplan 2016 beskriver Odense Kommunes målsætninger og indsatser på beskæftigelsesområdet i 2016. Beskæftigelses-

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Oktober 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015. For Rødovre Jobcenter

Beskæftigelsesplan 2015. For Rødovre Jobcenter Beskæftigelsesplan 2015 For Rødovre Jobcenter Maj 2014 Indhold Indledning... 2 Udviklingen på arbejdsmarkedet.... 2 Mål i Beskæftigelsesplanen for 2015.... 3 Strategi i beskæftigelsesindsatsen for ministerens

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi

Beskæftigelsesstrategi Beskæftigelsesstrategi Sønderborg Kommune 2016-2018 0 Forord Ingen kan være i tvivl om, at beskæftigelsesområdet er og har været præget af store forandringer og skift særligt gennem de seneste år. Der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Rødovre Jobcenter 26-10-2015 Rødovre Kommune Indhold Beskæftigelsesplan 2016 for Rødovre Kommune... 2 Arbejdsmarkedet... 3 Nye retninger i beskæftigelsesindsatsen.... 3 Prioriterede

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning august 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE Til Social- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Odense Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Åben. ERHVERVS-, VÆKST- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2

Åben. ERHVERVS-, VÆKST- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 5. februar 2014 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Medlemmer Fra forvaltningen Jens Bruhn (A), Kenneth Birkholm (C),

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvartal 01 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Malene Nordestgaard Laursen Sagsnr. 15.40.00-P20-1-15 Dato:24.2.2016 Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Antallet af borgere omfattet af

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Nordfyns Kommune Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Forord... 2 Udfordringer... 3 Mål 2016... 4 Strategi for den borger- og virksomhedsrettede indsats...

Læs mere

Sygedagpengereformen - Hvad betyder den for virksomhederne?

Sygedagpengereformen - Hvad betyder den for virksomhederne? Sygedagpengereformen - Hvad betyder den for virksomhederne? Anette Hansen, seniorkonsulent 11. November 2015 Anette Hansen Seniorkonsulent Mail: ah@cabiweb.dk Mobilnr. 40 38 54 74 Side 2 Det kan du få

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. Randers Kommune

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. Randers Kommune BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Randers Kommune 1 1. Beskæftigelsespolitikken 2016 1.1 Reformer og indsats Målsætningen i den nationale beskæftigelsespolitik er, at der skal være færre på offentlig forsørgelse

Læs mere

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitikkens formål er at fremme borgernes mulighed for beskæftigelse og sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft. Med Beskæftigelsespolitikken

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 AABENRAA KOMMUNE I Aabenraa Kommune er arbejdsstyrken faldet siden 1994, og antallet af beskæftigede med bopæl i kommunen er faldet med mere end 3.000 siden 2008. Nu, hvor der igen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 6. udkast 7. oktober 2013 Indledning Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan Jobcentret vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Planen

Læs mere

Den Nationale Ungeenhed. Strategiplan 2010-2012

Den Nationale Ungeenhed. Strategiplan 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed Strategiplan 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed, Vestre Havnepromenade 7, 9000 Aalborg. ungeenhed@ams.dk 1 Indledning Det er et stort samfundsproblem, at alt for mange unge hverken

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 for Jobcenter Vallensbæk Indholdsfortegnelse 1. Indledning og denne plans rammer... 2 2. Udviklingen på arbejdsmarkedet... 3 3. Unge... 4 4. Beskæftigelsesrettet

Læs mere

Kvalitetsstandard for ressourceforløb

Kvalitetsstandard for ressourceforløb Kvalitetsstandard for ressourceforløb Introduktion Den 1. januar 2013 trådte reformen af førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen har medført store ændringer i arbejdet med komplekse sager. Ud fra

Læs mere

- Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats

- Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats Arbejdsgivernes forslag til ny beskæftigelsesindsats Arbejdsgivernes forslag til ny beskæftigelsesindsats - Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats 9. december 213 JBP Dok ID: 2893 Danmark har et af Europas

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014. Side 1 af 13

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014. Side 1 af 13 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Side 1 af 13 Om kvartalsrapporten... 3 Ledighedsudviklingen... 4 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse (BP 2014 s. 5)... 5 Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2015 prisniveau Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Drift 763,8 758,9 744,1 738,1 737,8 737,6 Arbejdsmarked ramme

Læs mere

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 15. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

En styrket indsats over for unge ledige

En styrket indsats over for unge ledige En styrket indsats over for unge ledige Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om En styrket

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 for KALUNDBORG KOMMUNE

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 for KALUNDBORG KOMMUNE BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 for KALUNDBORG KOMMUNE BP 16 - KALUNDBORG Side - 1 - AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1. ARBEJDSMARKEDSPOLITISK STRATEGI. - 3 - STRATEGIER FOR DEN BORGERRETTEDE OG VIRKSOMHEDSRETTEDE

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2012

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2012 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2012 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2012... 4 3. Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2012... 6

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Herning

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Herning Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Herning Januar 2016 1 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Sygedagpengeopfølgning

Sygedagpengeopfølgning Sygedagpengeopfølgning Muligheder i sygedagpengereformen Viden om tidlig virksomhedsrettet indsats Forventningsafstemning 1. Sygedagpengereformen 2. Viden om en tidlig og aktiv virksomhedsindsats for sygemeldte

Læs mere

Ministermål nr. 1 2013

Ministermål nr. 1 2013 Ministermål nr. 1 2013 type: Fagområde Flere unge skal have en uddannelse Mål: Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. lavt uddannelsesniveau

Læs mere

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 19-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

Bilag 3.1 - Notat om status på målopfyldelse BP-2014 april

Bilag 3.1 - Notat om status på målopfyldelse BP-2014 april Bilag 3.1 - Notat om status på målopfyldelse BP-2014 april I beskæftigelsesplanen for 2014 er der opstillet 4 ministermål og 2 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort

Læs mere

Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget

Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget Formål: Fællesmødet mellem Økonomiudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget har til formål at styrke fokus på den fælles virksomhedsrettede

Læs mere

Uddannelsesforbundet. EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015. v/gitte B. Larsen.

Uddannelsesforbundet. EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015. v/gitte B. Larsen. Uddannelsesforbundet EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015 v/gitte B. Larsen referat Gitte opridsede, at den 1. august 2015 træder den nye eud-reform i kraft.

Læs mere

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Integration på arbejdsmarkedet er en helt central del af integrationen i det danske samfund. En forstærket indsats for flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 I beskæftigelsesplan 2017 til 2020 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2018. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 I beskæftigelsesplan 2017 til 2020 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2018. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Gentofte Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato 20. april 2010 Mødetidspunkt klokken 16.00 Mødelokale Udvalgsværelse 1 Mødet hævet kl.: xx.xx Til stede Fraværende Hans Toft (Gentofte Kommune)

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 21. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden April 2016 Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Udvalget for Arbejdsmarkedet Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning November Holbæk Kommune I denne sidste budgetopfølgning for kan vi se, at de ting vi har sat i gang for at sikre at driftsudgifterne ikke bliver

Læs mere

Målgruppe for beskæftigelsesindsatsen

Målgruppe for beskæftigelsesindsatsen Målgruppe for beskæftigelsesindsatsen DATO: 18. Marts 2015 Dansk Psykolog Forening har i oktober 2014 udarbejdet en analyse af beskæftigelsesmuligheder for psykologer på beskæftigelsesområdet. Analysen

Læs mere

INDLEDNING. Beskæftigelsesplanen er toårig. Dermed kan mål og indsatser med en længere tidshorisont rummes.

INDLEDNING. Beskæftigelsesplanen er toårig. Dermed kan mål og indsatser med en længere tidshorisont rummes. Beskæftigelsesplan 2016-2017 2 INDLEDNING Beskæftigelsesplanen 2016-2017 skal medvirke til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og resultatkrav på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Reformer. Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform

Reformer. Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform Reformer Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform Mogens Haulund Andersen Konsulent, underviser og socialrådgiver 1 Forsørgelse og beskæftigelse Lov om sygedagpenge

Læs mere

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 Indledning: Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 beskriver vision og målsætninger for den beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Tværgående indsats for ledige unge

Tværgående indsats for ledige unge Tværgående indsats for ledige unge 27. august 2015 Jakob Jensen, COK og Lone Englund Stjer, KL 27-08-2015 1 Hvad snakker vi om Udfordringen hvad siger analysen Det økonomiske potentiale i en effektiv forebyggende

Læs mere