Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs"

Transkript

1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs

2 1. Indledning Formål og indhold Datagrundlag og klynger Høring 2 2. Resume Resultat i forhold til de enkelte resultatmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet Indsatsen i Resultat 2013 Jobcenter Syddjurs 3.1 Resultat i forhold til ministerens mål 8 Flere unge skal have en uddannelse Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension Begrænse antallet af langtidsledige En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder En øget virksomhedsrettet indsats Udviklingen i målgrupperne 23 Jobklare borgere på offentlig forsørgelse Indsatsklare borgere på offentlig forsørgelse Midlertidig passive borgere på offentlig forsørgelse Sammenfatning 3.3 Besparelsespotentialet i et resultatperspektiv 29 Potentielle muligheder for besparelser Udfordringer i forhold til at opnå den potentielle besparelse 3.4 Indsatsen i Aktiveringsindsatsen Kontaktforløbet

3 1. Indledning Formål og indhold Resultatrevisionen har til formål at give et årligt overblik over resultaterne af jobcentrenes indsats. Derudover danner den udgangspunkt for arbejdet med formulering af mål og strategier i det kommende års beskæftigelsesplan. Ideen med resultatrevisionen er endvidere, at jobcenteret skal have adgang til et enkelt styringsinstrument, såvel som et redskab til dialog med kommunalbestyrelsen, beskæftigelsesregionen, samt det lokale og regionale beskæftigelsesråd, m.fl. Resultatrevisionen giver en status på indsats og resultater i jobcenteret i det forgangne år og giver samtidig mulighed for benchmarking med andre jobcentre med samme rammevilkår 1. Resultatrevisionen består af fire dele: Jobcenterets resultater i forhold til beskæftigelsesministerens 4 mål, samt supplerende resultatmål Udviklingen i antallet af personer på offentlige ydelser fordelt på målgrupper En opgørelse over de potentielle besparelser, der kan opnås ved en mere effektiv beskæftigelsesindsats Jobcenterets præstationer i den aktive beskæftigelsesindsats Datagrundlag og klynger Datagrundlaget for resultatrevisionen findes på Data stammer primært fra siderne; Resultatoversigten og Besparelsespotentialet. Resultatoversigten giver et samlet overblik over udviklingen i forhold til ministermålene, udviklingen i de enkelte målgrupper på offentlige forsørgelsesordninger, samt jobcenterets præstationer i den aktive beskæftigelsesindsats. I resultatoversigten er det muligt at iagttage resultaterne og indsatsen i en benchmarking med andre jobcentre med samme rammevilkår. Besparelsespotentialet viser, hvor mange penge kommunen potentielt kan spare på forsørgelsesydelser i løbet af et år, hvis kommunen nedbringer andelen af fuldtidspersoner af befolkningen mellem 16 og 66 år på offentlige forsørgelsesydelser til det niveau, som kommunens rammevilkår tilsiger. I forbindelse med SFI og KORAs forskningsanalyse Kommunernes rammevilkår i beskæftigelsesindsatsen er beregningen af kommunernes besparelsespotentiale blevet ændret i forhold til tidligere års resultatrevision. Den enkelte kommunes 1 At jobcentre har samme rammevilkår betyder, at de har en række grundlæggende træk til fælles, som har betydning for hvor lang tid borgerne kan forventes at modtage offentlig forsørgelse. Rammevilkårene defineres ud fra et estimat over hvor mange dage en gennemsnitsborger i en given kommune kan forventes, at modtage en bestemt forsørgelsesydelse i løbet af et år. Estimatet fremkommer på baggrund af forhold på det lokale arbejdsmarked og forhold der knytter sig til den enkelte borger. Jobcentre med sammenlignelige rammevilkår er i samme klynge og klyngen er udgangspunkt for benchmarking. Jobcenter Syddjurs er i forskellige klynger alt efter hvilke grupper af forsørgelsesmodtager der iagttages. 2

4 besparelsespotentiale er ikke længere afhængig af, hvordan andre kommuner i klyngen præsterer. Klynger er grupperingen af jobcentre/kommuner med samme rammevilkår. På baggrund af SFI og KORAs forskningsanalyse Kommunernes rammevilkår i beskæftigelsesindsatsen har Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering grupperet jobcentrene med henblik på benchmarking af resultater. Der er lavet forskellige klynger alt efter hvilken gruppe af forsørgelsesmodtagere, der iagttages. For sammenligning på ministermål, hvor resultatet relateres til forskellige grupper af forsørgelsesmodtagere er der lavet en særskilt klynge. De nye klynger anvendes fremadrettet ved benchmarking, men Resultatrevision 2013 er udarbejdet med afsæt i den gamle klynge, som her danner grundlag for sammenligning. Den gamle klynge er Hjørring, Ikast-Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer og Sønderborg. Høring Det Lokale Beskæftigelsesråd Det lokale Beskæftigelsesråd har taget Resultatrevision 2013 til efterretning med bemærkning om, at ungeproblematikken fortsat er en udfordring og indsatsen bør styrkes. Beskæftigelsesregion Midtjylland Beskæftigelsesregion Midtjylland kvitterer for den flotte indsats i Langtidsledigheden i Syddjurs er faldet, hvilket bl.a. skal ses i lyset af jobcentrets øgede fokus på kontakten til borgerne og en høj grad af samarbejde med virksomhederne. Det er regionens vurdering, at kommunens resultatrevision fuldt ud forholder sig til de indholdsmæssige krav, der stilles til den. Der kommenteres således på resultaterne opnået på de fire ministermål, udviklingen i målgrupperne, herunder niveauet opgjort via besparelsespotentialet og opfølgning på puljen til at hjælpe flere langtidsledige og personer med risiko for langtidsledighed i job og virksomhedsrettede tilbud. Resultatrevisionen sammenligner endvidere resultaterne med udviklingen i jobcentre med samme rammevilkår (klyngen). Beskæftigelsesregionen vurderer ikke, at der er grund til at supplere med kommentarer på de enkelte resultater, men vil pege på tre områder, hvor der i alle jobcentre fortsat er behov for at udvikle indsatsen: Kommunal koordineret og tværgående indsats for borgere med komplekse problemstillinger Flere unge skal have en uddannelse Samarbejdet med virksomhederne skal fortsat styrkes 3

5 2. Resume Resultat i forhold til ministerens mål for beskæftigelsesindsatsen i 2013 Ministermål 1: Jobcenteret skal sikre, at flere unge uden en uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. Resultatmålet blev fastsat i Beskæftigelsesplan 2013 med udgangspunkt i Arbejdsmarkedsstyrelsens 2 måling af uddannelsesgraden 3 blandt unge i målgruppen. Siden dette udgangspunkt for måling af uddannelsesgrad blev givet kommunerne har det imidlertid vist sig, at der er væsentlige tekniske problemer i målingen, som betyder, at det ikke er muligt at lave valide målinger af uddannelsesgraden. Styrelsen for rekruttering og arbejdsmarked beklager det i dag og henviser kommunerne til i stedet at iagttage og kommentere på udviklingen i antal unge på offentlig forsørgelse. Antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse i 2013 er sammenlagt faldet med 1,6 pct. Dette resultat placerer Jobcenter Syddjurs under gennemsnittet for klyngen, som har haft et fald på 6,8 pct. Udfordringerne i forhold til at sikre de unge tilknytning til arbejdsmarkedet synes at være størst i forhold til kontanthjælpsmodtagerne. Udfordringerne knytter sig til de unges karakteristika. Stigningen i antallet af unge ses tydeligst blandt de jobklare unge, men antalsmæssigt er der langt flere unge som er indsatsklare, der har andre problemstillinger end ledighed, som indsatsen skal tage hånd om. Jobcenter Syddjurs synes at have en udfordring i forhold til at få de unge væk fra offentlig forsørgelse generelt og at få de unge i gang med en ordinær uddannelse i særdeleshed. Jobcenteret vil undersøge nærmere om indsatsen i forhold til at få flere unge i uddannelse har haft en ikke tilsigtet fastholdelseseffekt. Ministermål 2: Jobcenteret skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres. Tilgangen af borgere til førtidspension er i Jobcenter Syddjurs faldet med 47 pct., hvilket er en reduktion på 6 procentpoint mindre end gennemsnittet for klyngen. De øvrige jobcentre i klyngen har i gennemsnit haft et fald på 53 pct. i Jobcenter Syddjurs resultatmål for 2013 var at begrænse tilgangen til førtidspension til 76 borgere i løbet af Jobcenter Syddjurs har ikke nået resultatmålet i december 2013, men tilgangen til førtidspension er blevet 2 Arbejdsmarkedsstyrelsen har skiftet navn og hedder i dag Styrelsen for rekruttering og arbejdsmarked STAR 3 Uddannelsesgraden er andel af perioden, som a-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere mellem 15 og 29 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse har været i ordinær uddannelse i løbet af året siden påbegyndt a-dagpengeforløb eller kontanthjælpsforløb i året. 4

6 bremset kraftigt op i løbet af 2013 og eftersom tilgangen måles som løbende år, kan man på opgørelsen for januar 2014 se, at målet her er nået med en årlig tilgang på 77 personer. Jobcenter Syddjurs opnåede et godt resultat i forhold til at begrænse tilgangen til de permanente offentlige forsørgelsesordninger i 2013, men jobcenteret vil også fremadrettet have udfordringer i forhold til at sikre, at udsatte borgere opnår eller bevarer tilknytning til arbejdsmarkedet. Tilgangen til førtidspension kommer som oftest fra andre offentlige forsørgelsesydelser ledighedsydelse, sygedagpenge og kontanthjælp. Jobcenteret vil have særlig opmærksomhed på, at der i Syddjurs er mange langvarige kontanthjælpsforløb og at der er sket en yderligere stigning i Ministermål 3: Jobcenteret skal sikre, at antallet af langtidsledige begrænses mest muligt.. Langtidsledigheden er i Jobcenter Syddjurs faldet med 25 pct., hvilket er en reduktion på 3 procentpoint mere end gennemsnittet for klyngen. Resultatmålet i forhold til at begrænse langtidsledigheden var en reduktion på 31 pct. i forhold til december 2011, svarende til at antallet af langtidsledige begrænses til 231 personer i december Jobcenter Syddjurs har nået resultatmålet ved udgangen af Det lykkes at begrænse antallet af langtidsledige til 232 personer. Langtidsledigheden er faldet betydeligt, men problematikken er stadig aktuel. Jobcenter Syddjurs vil fortsat have fokus på at begrænse antallet af langtidsledige dagpengemodtagere og fremadrettet synes der at være en særlig udfordring i forhold til at nedbringe ledigheden blandt jobklare kontanthjælpsmodtagere, modtagere af særlig uddannelsesydelse og arbejdsmarkedsydelsen, som er den nye offentlige forsørgelsesydelse for personer, der mister retten til dagpenge ved langvarig ledighed. Ministermål 4: Jobcenteret skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen. Resultatmålet i forhold til at styrke samarbejdet med virksomhederne har Jobcenter Syddjurs valgt at fokusere på gruppen af dagpengemodtagere som har været ledig i 12 måneder eller mere. Antallet af tilbud om ansættelse med løntilskud i private virksomheder forventes øget og resultatmålet var, at der i gennemsnit hen over året var 34 pct. af de ledige i målgruppen ansat med løntilskud i privat virksomhed. Dette mål er indfriet med en andel på 41 pct. af målgruppen ansat med løntilskud i privat virksomhed. 5

7 Jobcenter Syddjurs har gjort aktiv brug af ansættelse med løntilskud i beskæftigelsesindsatsen og jobcenteret vil fortsat have fokus på løntilskud og øvrige virksomhedsrettede redskaber i den aktive beskæftigelsesindsats. Supplerende resultatmål: Jobcenteret skal begrænse antallet af jobklare og indsatsklare ledige med mere end 12 måneders sammenhængende offentlig forsørgelse. Jobcenter Syddjurs supplerende resultatmål for 2013 var at antallet af virksomhedsrettede aktiveringsforløb for målgruppen 4 af ledige med mere end 12 måneders sammenhængende offentlig forsørgelse, som minimum fastholdes på niveauet for Antal virksomhedsrettede aktiveringsforløb blandt ledige i målgruppen er faldet fra 240 i 2011 til 191 i Resultatmålet er ikke indfriet, men det er lykkedes at begrænse antallet af ledige i målgruppen og anvendelsen af virksomhedsrettede tilbud i indsatsen er set i forhold til målgruppens størrelse øget i 2013 med 4 procentpoint i forhold til Jobcenter Syddjurs fik i 2010 bevilling til en ekstra virksomhedsrettet jobkonsulent for perioden oktober 2010 til oktober 2013 med henblik på bekæmpelse af de langvarige ledighedsforløb. Jobcenter Syddjurs har i forlængelse her af haft en målsætning om at nedbringe langtidsledigheden ved at øge anvendelsen af virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud med sammenlagt 50 virksomhedsrettede aktiveringsforløb i forhold til Målsætningen om at øge den virksomhedsrettede aktivering med 50 aktiveringsforløb i gennemsnit over året er ikke indfriet ved udgangen af 2013 isoleret betragtet. Men i de foregående år har forventningerne til den virksomhedsrettede indsats i forhold til målgruppen været indfriet og antallet af jobklare og indsatsklare ledige med mere end 12 måneders sammenhængende ledighed er reduceret. I 2013 var der i gennemsnit 310 i målgruppen af ledige, der har modtaget mere end 12 måneders sammenhængende offentlig forsørgelse. Dette er et fald i forhold til 2011, hvor målgruppen var størst. Det er altså lykkedes at knække kurven, men det er ikke lykkedes at nå niveaet fra 2009, som var den oprindelige målsætning for puljen til bekæmpelse af langtidsledigheden. Udviklingen i målgrupperne Jobcenter Syddjurs har i 2012 samlet set haft en positiv udvikling i antallet af borgere, som modtager offentlig forsørgelse. Men der er fortsat udfordringer i forhold til at nedbringe antallet af personer på offentlig forsørgelse og i forhold til nogle målgrupper kan der iagttages en stigning. Det bemærkes her særligt, at antallet af jobklare kontanthjælpsmodtagere og ledighedsydelsesmodtagere er stigende. 4 jobklare og indsatsklare ledige, der har modtaget mere end 12 måneders sammenhængende offentlig forsørgelse 6

8 Uafhængig af målgrupper kan der iagttages en fortsat stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere. Besparelsespotentialet Resultatrevisionen viser, at der er et besparelsespotentiale på alle ydelser med undtagelse af A-dagpenge. Samlet set er besparelsespotentialet på 60,4 mio. kr., hvis man alene ser på, hvor Syddjurs Kommune har flere personer på forsørgelsesydelsen end forudsagt for kommunen på baggrund af kommunens rammevilkår. 75 pct. af besparelsespotentialet knytter sig til de permanente forsørgelsesydelser, hvilket betyder, at besparelsespotentialet skal iagttages i et meget langsigtet perspektiv. Tilgangen til de permanente ydelser kan begrænses, men afgangen fra ydelserne er bestemt af afgang til folkepension, flytning fra kommunen m.m. Altså forhold som beskæftigelsesindsatsen ikke har indflydelse på. De resterende 25 pct. af besparelsespotentialet findes på kontanthjælp, revalidering, ressourceforløb og sygedagpenge, hvor der sammenlagt findes et besparelsespotentiale på 15,3 mio. kr. Indsatsen i 2013 Indsatsen iagttages her i forhold til aktiveringsgraden. Aktiveringsgraden er et udtryk for omfanget af de aktiviteter, der iværksættes for den enkelte borger i beskæftigelsesindsatsen. Aktiveringsgraden er samlet set for dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere (både jobklare og indsatsklare) på niveau med året før og er 1 procentpoint over gennemsnittet for klyngen. Aktiveringsgraden er steget markant med 13 pct. for de indsatsklare kontanthjælpsmodtagere og aktiveringsgraden for denne målgruppe er langt over gennemsnittet for klyngen. Indsatsen betragtes også i forhold til i hvilket omfang jobcenteret har givet borgerne aktiveringstilbud rettidigt jf. de lovfastsatte tidsrammer og ligeledes i hvilket omfang jobcenteret har haft rettidig kontakt til borgerne gennem jobsamtaler. For aktive tilbud er afvigelserne i forhold til at opfylde minimumskravene i lovgivningen indfriet på niveau med klyngen. Blandt dagpengemodtagerne mangler 3 pct. et aktivt tilbud rettidigt og dette gælder for 7 pct. af kontanthjælpsmodtagerne. I forhold til kontaktforløbet er opfyldelsen af minimumskravene heller ikke indfriet fuldt ud. 8 pct. af dagpengemodtagerne mangler en jobsamtale til tiden. Det samme gælder for 5 pct. af kontanthjælpsmodtagerne. 7

9 3. Resultat 2013 Jobcenter Syddjurs Jobcenter Syddjurs kommenterer resultatrevisionen under følgende overskrifter Resultat i forhold til ministerens mål for beskæftigelsesindsatsen Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet i et resultatperspektiv Indsatsen i 2013 Kommentarerne er disponeret med udgangspunkt i Arbejdsmarkedsstyrelsens vejledning til udarbejdelse af resultatrevisionen 5. De enkelte elementer i resultatrevisionen kommenteres i forhold til o jobcenterets egen udvikling i 2013 sammenholdt med resultatet i 2012 o en sammenligning med øvrige jobcentre i klyngen o muligheder og udfordringer for indsatsen fremadrettet 3.1 Resultat i forhold til ministerens mål for beskæftigelsesindsatsen Beskæftigelsesministeren har formuleret 4 mål for indsatsen i 2013: 1. Flere unge skal have en uddannelse 2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension 3. Langtidsledigheden skal bekæmpes 4. En tættere kontant og styrket dialog med de lokale virksomheder Syddjurs kommune har formuleret nedenstående forventninger til resultater i forhold til de enkelte mål: 1. Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse skal i december 2013 (år til dato) være 26 pct. Det svare til en stigning på 4,5 procentpoint fra december 2011 til december Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 76 personer i december 2013 (rullende år). Det svarer til et fald på 52,5 pct. fra december 2011 til december Antallet af langtidsledige skal begrænses til 231 personer i december Det svarer til et fald på 31 pct. fra december 2011 til december Antallet af tilbud om ansættelse med løntilskud i private virksomheder skal for gruppen af ledige, som har modtaget a-dagpenge i mere end 12 måneder øges med 10 pct. fra 2011 til 2013 svarende til, at der i gennemsnit er 34 pct. af målgruppen i ansættelse med løntilskud Her præsenteres resultaterne i forhold til ministerens mål som tidligere beskrevet med udgangspunkt en sammenligning med foregående år og en sammenligning 5 Vejledning til udarbejdelse af Resultatrevisionen, 12. marts 2009, AMS 8

10 med klyngen. Dertil kommer en iagttagelse af om de kommunalpolitisk resultatforventninger er indfriet. Ministermål 1: Flere unge skal have en uddannelse Jobcenteret skal sikre at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. Resultatmålet blev fastsat i Beskæftigelsesplan 2013 en måling af uddannelsesgraden 6 blandt unge i målgruppen. Siden dette udgangspunkt for måling af uddannelsesgrad blev givet kommunerne har det imidlertid vist sig, at der er væsentlige tekniske problemer i målingen, som betyder, at det ikke er muligt at lave valide målinger af uddannelsesgraden. Styrelsen for rekruttering og arbejdsmarked beklager det i dag og henviser kommunerne til i stedet at iagttage og kommentere på udviklingen i antal unge på offentlig forsørgelse. Udviklingen i antal unge på offentlig forsørgelse, suppleres her med iagttagelse af, hvilken status de unge, der har afsluttet et kontanthjælpsforløb i 2013, har efterfølgende. fig. 1 Kilde: jobindsats.dk Antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse i 2013 er sammenlagt faldet med 1,6 pct. Dette resultat placerer Jobcenter Syddjurs under gennemsnittet for klyngen, som har haft et fald på 6,8 pct. Betragtes antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse i 2013 sammenlignet med 2012, kan det iagttages, at reduktionen i antal unge på offentlig forsørgelse ses på sygedagpenge, revalidering, forrevalidering og 6 Uddannelsesgraden er andel af perioden, som a-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere mellem 15 og 29 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse har været i ordinær uddannelse i løbet af året siden påbegyndt a-dagpengeforløb eller kontanthjælpsforløb i året. 9

11 ledighedsydelse, hvor der sammenlagt er 27 færre unge på forsørgelse (fuldtidspersoner). Antallet af unge på a-dagpenge og førtidspension er uændret. På kontanthjælp har der været en stigning i antallet af unge på 5,2 pct., hvilket svarer til, at der er 17 flere unge på kontanthjælp (fuldtidspersoner). fig. 2 Kilde: Jobindsats.dk, alle ydelser under ét og egne beregninger. Antallet af unge på offentlig forsørgelse er sammenlagt faldet fra december 2012 til december 2013, men på kontanthjælp kan der iagttages en stigning i antal unge som modtager forsørgelsesydelsen. Antallet af unge der modtager kontanthjælp er steget med 17 unge fra december 2012 til december Betragtes de enkelte matchkategorier kan det iagttages, at antallet af indsatklare unge er uændret. Gruppen af unge midlertidigt passive er steget med 15,2 pct., hvilket svarer til en stigning på 5 unge. Antallet af jobklare unge er ligeledes steget med 15,2 pct., svarende til en stigning på 12 unge, som er jobklare. fig. 3 Kilde: jobindsats.dk, kontanthjælp og egne beregninger. 10

12 Der er samlet set ikke afsluttet så mange kontanthjælpsforløb blandt de unge i 2013 som det var tilfældet i Nedgangen ses både i forhold til ydelsesforløb som afsluttes til SU og til beskæftigelse. fig. 4 Kilde: jobindsats.dk, kontanthjælp og egne beregninger. I 2012 afsluttede 249 unge kontanthjælpsmodtagere til beskæftigelses og i 2013 var antallet reduceret til 226 unge, altså 23 færre end året tidligere. Antallet af unge, der afslutter til beskæftigelse, er faldet med 9,2 pct. Antallet af unge, der afslutter til SU, er også fladet. Fra 59 unge i 2012 til 50 i Antallet af unge, der afslutter til SU, er faldet med 15,3 pct. Opfyldelse af resultatmålet Det er ikke muligt at opgøre resultatmålet, men det kan iagttages, at der har været et fald i det samlede antal unge på offentlig forsørgelse. Denne reduktion i antal unge på offentlig forsørgelse dækker dog over en stigning i antal unge på kontanthjælp. Iagttages denne gruppe nærmere, ses det at antallet der afslutter kontanthjælpsforløb er reduceret fra 2012 til Antallet af unge der afslutter til SU er faldet og dette fald har været forholdsmæssigt større end faldet på afsluttede forløb til beskæftigelses. I det perspektiv der her er valgt for iagttagelse af unges afgang fra offentlig forsørgelsesydelse til SU er resultatet ikke så godt som foregående år. Udfordringer og muligheder Udfordringerne i forhold til at sikre de unge tilknytning til arbejdsmarkedet synes at være størst i forhold til kontanthjælpsmodtagerne. Udfordringerne knytter sig til de unges karakteristika. Stigningen i antallet af unge ses tydeligst blandt de 11

13 jobklare unge, men antalsmæssigt er der langt flere unge som er indsatsklare, der har andre problemstillinger end ledighed, som indsatsen skal tage hånd om. Jobcenter Syddjurs synes at have en udfordring i forhold til at få de unge væk fra offentlig forsørgelse generelt og at få de unge i gang med en ordinær uddannelse i særdeleshed. Jobcenteret vil undersøge nærmere om indsatsen i forhold til at få flere unge i uddannelse har haft en ikke tilsigtet fastholdelseseffekt. Ministermål 2: Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension Jobcentrene skal sikre, at tilgangen af borgere til førtidspension begrænses mest mulig. Tilgangen af borgere til førtidspension er i Jobcenter Syddjurs faldet med 47 pct., hvilket er en reduktion på 6 procentpoint mindre end gennemsnittet for klyngen. De øvrige jobcentre i klyngen har i gennemsnit haft et fald på 53 pct. i fig. 5 Kilde: jobindsats.dk Jobcenter Syddjurs har reduceret tilgangen til førtidspension markant i Ved udgangen af 2012 var tilgangen til førtidspension de seneste 12 måneder på 158. Tilgangen til førtidspension er reduceret til 84 de seneste 12 måneder opgjort ved udgangen af december

14 fig. 6 Kilde: jobindsats.dk Tilgangen er reduceret mest for de, der er 40 år eller mere. I denne målgruppe har 58 fået tilkendt førtidspension, det er 62 personer færre end i 2012, hvilket svare til en reduktion på 52 pct. Tilgangen til førtidspension kommer som oftest fra gruppen af personer, som har en ustabil tilknytning til arbejdsmarkedet, der er begrundet i helbredsmæssige problemer af fysiske eller psykiske karakter. Det kan derfor være relevant at have øje for udviklingen i gruppen af personer, som har modtaget offentlig forsørgelsesydelse i længere tid. Målgruppen af personer på kanten af arbejdsmarkedet 7 er markant større for kontanthjælpsmodtagere end for de øvrige forsørgelsesydelser og der kan iagttages en stigning på 42 personer i personer som aktuelt modtager kontanthjælp har modtaget offentlig forsørgelsesydelse i min. 80 pct. af tiden de seneste 3 år. Denne gruppe er i risiko for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet. 7 Personer på kanten af arbejdsmarkedet omfatter personer, der har modtaget overførselsindkomst i mindst 80 pct. af tiden i minimum 3 på hinanden følgende år. 13

15 fig. 7 Kilde: jobindsats.dk Tilgangen til førtidspension kommer som oftest også fra sygedagpenge. Antallet af sygedagpengemodtagere, som har et længerevarende forløb med ustabil tilknytning til arbejdesmarkedet, er betydelig mindre end for kontanthjælpsmodtagerne og gruppen er reduceret med 16 personer i sygedagpengemodtagere har modtaget offentlig forsørgelsesydelse i min. 80 pct. af tiden de seneste 3 år. Denne gruppe er i risiko for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet. Antallet af ledighedsydelsesmodtagere på kanten af arbejdsmarkedet er uædret i personer på ledighedsydelse har modtaget offentlig forsørgelsesydelse i min. 80 pct. af tiden de seneste 3 år. Denne gruppe er i risiko for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet. Opfyldelse af resultatmålet Den markante reduktion i antallet af tilkendelser af førtidspension er en konsekvens af førtidspensionsreformen, som har betydet ændringer i forhold til indsats og vurdering. Resultatforventninger var fastsat udfra de resultatforventninger, som Arbejdsmarkedsstyrelsen formulerede for Syddjurs kommune i forlængelse af reformen. Jobcenter Syddjurs resultatmål for 2013 var at begrænse tilgangen til førtidspension til 76 borgere i løbet af Ved indgangen til 2013 var udgangspunktet en årlig tilgang til førtidspension på 158 opgjort i december Tilgangen til førtidspension har været 84 personer i det seneste år opgjort i december Jobcenter Syddjurs har ikke nået resultatmålet i december 2013, men tilgangen til førtidspension er blevet bremset kraftigt op i løbet af 2013 og eftersom tilgangen måles som løbende år, kan man på opgørelsen for januar 2014 se, at målet her er nået med en årlig tilgang på 77 personer. 14

16 Udfordringer og muligheder Jobcenter Syddjurs opnåede et godt resultat i forhold til at begrænse tilgangen til de permanente offentlige forsørgelsesordninger i 2013, men til trods for det gode resultat vil jobcenteret også fremadrettet have udfordringer i forhold til at sikre, at udsatte borgere opnår eller bevarer tilknytning til arbejdsmarkedet. Tilgangen til førtidspension kommer som oftest fra andre offentlige forsørgelsesydelser ledighedsydelse, sygedagpenge og kontanthjælp. Jobcenteret vil have særlig opmærksomhed på, at der i Syddjurs er mange langvarige kontanthjælpsforløb og at der er sket en yderligere stigning i Ministermål 3: Begrænse antallet af langtidsledige 8 Jobcenteret skal sikre, at antallet af langtidsledige begrænses mest mulig. Langtidsledigheden er i Jobcenter Syddjurs faldet med 25 pct., hvilket er en reduktion på 3 procentpoint mere end gennemsnittet for klyngen. De øvrige jobcentre i klyngen har i gennemsnit haft et fald i langtidsledigheden på 22 pct. i fig. 8 Kilde: jobindsats.dk Faldet i langtidsledigheden er meget markant i forhold til a- dagpengemodtagerne. For denne målgruppe er reduktionen på 53 pct. i Syddjurs og 50 pct. i gennemsnit for klyngen. Det modsatte billede viser sig for de jobklare kontanthjælpsmodtagere. I denne målgruppe er langtidsledigheden steget med 194 pct. i Syddjurs og 112 pct. i klyngen. 8 Antal langtidsledige personer opgør antal a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere, som inden for de seneste 52 uger har været ledige/i aktivt tilbud i 80 pct. af tiden. Perioder, hvor den ledige ikke har været jobklar eller ikke har stået til rådighed for arbejdsmarkedet, trækkes fra beregning af langtidsledighed. Perioder med særlig uddannelsesydelse indgår fra og med januar 2013 i opgørelsen af antal og andel langtidsledige. Modtagere af særlig uddannelsesydelse indgår fra januar 2013 under "Kontanthjælp (jobklar)". 15

17 fig. 9 Kilde: jobindsats.dk Den udvikling, der her kan iagttages, er blandt andet et udslag af dagpengereformen, som gradvist har forkortet dagpengeperioden til 2 år. En delmængde af de dagpengemodtagere, der har mistet retten til a-dagpenge, er overgået til kontanthjælp eller særlig uddannelsesydelse. Dette forklare noget af stigningen i langtidsledigheden blandt jobklare kontanthjælpsmodtagere. Opgørelsen af langtidsledigheden blandt jobklare kontanthjælpsmodtagere inkludere også uddannelsesydelsesmodtagere. Vi ved fra manuel opgørelse af antal personer på særlig uddannelsesydelse, at der i december 2013 var 90 modtagere af særlig uddannelsesydelse. Opfyldelse af resultatmålet Resultatmålet i forhold til at begrænse langtidsledigheden var en reduktion på 31 pct. i forhold til december 2011, svarende til at antallet af langtidsledige begrænses til 231 personer i december Jobcenter Syddjurs har nået resultatmålet ved udgangen af Det lykkes at begrænse antallet af langtidsledige til 232 personer. Udfordringer og muligheder Langtidsledigheden er faldet betydeligt, men problematikken er stadig aktuel. Jobcenter Syddjurs vil fortsat have fokus på at begrænse antallet af langtidsledige dagpengemodtagere og fremadrettet synes der at være en særlig udfordring i forhold til at nedbringe ledigheden blandt jobklare kontanthjælpsmodtagere, modtagere af særlig uddannelsesydelse og arbejdsmarkedsydelsen, som er den nye offentlige forsørgelsesydelse for personer, der mister retten til dagpenge ved langvarig ledighed. 16

18 Ministermål 4: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Jobcenteret skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen. I Beskæftigelsesplan 2013 var det op til det enkelte jobcenter selv at opstille et resultatmål for indsatsen i forhold til at styrke samarbejdet med virksomhederne. Jobcenter Syddjurs fastsatte et mål om at øge anvendelsen af ansættelse med løntilskud i private virksomheder for gruppen af dagpengemodtagere som har været ledige i mere end 12 måneder. Anvendelsen af løntilskud i private virksomheder forventes øget med 10 pct. for denne målgruppe i forhold til Der kan iagttages et fald i antal ansættelser med løntilskud i private virksomheder for målgruppen som har været ledig i 12 måneder eller mere. I 2012 var der i gennemsnit 27 ansættelser med løntilskud i private virksomheder og i 2013 var antallet faldet til i gennemsnit 16 ansættelser med løntilskud inden for målgruppen 9. fig. 10 Kilde: jobindsats.dk En øget anvendelse af privat løntilskud i beskæftigelsesindsatsen skal ses i relation til størrelsen af målgruppen. Antallet af personer på dagpenge med ledighed på 12 måneder eller mere er faldet markant i Det gennemsnitlige antal i målgruppen er faldet fra 101 i 2012 til 39 i Antal af a-dagpengemodtagere i ansættelse med løntilskud i privat virksomhed er opgjort som gennemsnit af det antal, der har været ansat med løntilskud i privat virksomhed i hver enkelt måned i året. 17

19 fig. 11 Kilde: jobindsats.dk I 2012 var i gennemsnit 27 pct. af målgruppen ansat med løntilskud i privat virksomhed. I 2013 var andelen af målgruppen ansat med løntilskud i privat virksomhed steget til 41 pct. i gennemsnit over året. fig. 12 Kilde: jobindsats.dk I december 2013 var målgruppen af dagpengemodtagere som har været ledig i 12 måneder eller mere på 26 personer og heraf var 62 pct. i ansættelse med løntilskud. 18

20 fig. 13 Kilde: jobindsats.dk Opfyldelse af resultatmålet Resultatmålet i forhold til at styrke samarbejdet med virksomhederne har Jobcenter Syddjurs valgt at fokusere på gruppen af dagpengemodtagere som har været ledig i 12 måneder eller mere. Antallet af tilbud om ansættelse med løntilskud i private virksomheder forventes øget og resultatmålet var, at der i gennemsnit hen over året var 34 pct. af de ledige i målgruppen ansat med løntilskud i privat virksomhed. Dette mål er indfriet med en andel på 41 pct. af målgruppen ansat med løntilskud i privat virksomhed. Udfordringer og muligheder Jobcenter Syddjurs har gjort aktiv brug af ansættelse med løntilskud i beskæftigelsesindsatsen og jobcenteret vil fortsat have fokus på løntilskud og øvrige virksomhedsrettede redskaber i den aktive beskæftigelsesindsats. Supplerende resultatmål: En øget virksomhedsrettet indsats Jobcenter Syddjurs har modtaget puljemidler til en styrket indsats i forhold til at bekæmpe langvarig ledighed blandt dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere (jobklare og indsatsklare) og i forlængelse heraf er der sat mål for indsatsen. Jobcenter Syddjurs supplerende resultatmål for 2013 var at antallet af jobklare og indsatsklare ledige, der har modtaget mere end 12 måneders sammenhængende offentlig forsørgelse og som er i virksomhedsrettet indsats skal som minimum fastholdes på niveauet for

21 Antallet af ledige i målgrupper er reduceret siden I 2011 var der i gennemsnit over året 350 ledige i målgruppen og i 2013 er der gennemsnitlige antal ledige i målgruppen faldet til 310 personer. Målgruppen er reduceret med 11 pct. i forhold til fig. 14 Kilde: Jobindsats.dk I 2013 var der i gennemsnit over året 191 virksomhedsrettede aktiveringsforløb for målgruppen 10. Anvendelsen af virksomhedsrettede tilbud i aktiveringsindsatsen er i 2013 faldet med 20 pct. i forhold til 2011, hvor der var 240 virksomhedsrettede forløb for målgruppen. fig. 15 Kilde: Jobindsats.dk 10 Antal af a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere i virksomhedsrettet aktiveringsforløb er opgjort som gennemsnit af det antal, der har været i virksomhedsrettet aktiveringsforløb i hver enkelt måned i året. 20

22 Anvendelsen af virksomhedsrettet tilbud er altså reduceret mere end antallet af ledige i målgruppen og iagttages anvendelsen af virksomhedrettede aktiveringstilbud som andel af ledige i målgruppen, som er i virksomhedsrettet tilbud, så er der også i dette perspektiv sket et fald i anvendelsen af den virksomhedsrettede indsats. Andelen af målgruppen som har været i virksomhedsrettet tilbud er faldet med 7 procentpoint fra 2011 til efter et markant fald i 2012 er det dog lykkedes igen at øge anvendelsen af virksomhedsrettet aktiveringstilbud blandt målgruppen og 62 pct. af målgruppen har i gennemsnit over året været i virksomhedsrettet aktivering i fig. 16 Kilde: Jobindsats.dk Opfyldelse af supplerende resultatmål Jobcenter Syddjurs supplerende resultatmål for 2013 var at antallet af jobklare og indsatsklare ledige, der har modtaget mere end 12 måneders sammenhængende offentlig forsørgelse og som er i virksomhedsrettet indsats skal som minimum fastholdes på niveauet for Antal virksomhedsrettede aktiveringsforløb blandt ledige i målgruppen er faldet fra 240 i 2011 til 191 i Resultatmålet er ikke indfriet, men det er lykkedes at begrænse antallet af ledige i målgruppen og anvendelsen af virksomhedsrettede tilbud i indsatsen er set i forhold til målgruppens størrelse øget i 2013 med 4 procentpoint i forhold til Virksomhedsrettet indsats i bekæmpelses af langtidsledighed Jobcenter Syddjurs fik i 2010 bevilling til en ekstra virksomhedsrettet jobkonsulent for perioden oktober 2010 til oktober 2013 med henblik på bekæmpelse af de langvarige ledighedsforløb. Den ekstra ressource bliver brugt i forhold til at øge anvendelsen af virksomhedsrettede tilbud til jobklare og indsatsklare dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere. 21

23 Jobcenter Syddjurs har i forlængelse af ovenstående en målsætning om at nedbringe langtidsledigheden ved at øge anvendelsen af virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud med sammenlagt 50 virksomhedsrettede aktiveringsforløb 11 i forhold til Jobcenter Syddjurs har øget anvendelsen af virksomhedsrettet aktivering fra 157 i 2010 til 191 i Det første år (2010) lykkedes det at øge antallet af virksomhedsrettet aktivering blandt ledige i målgruppen med 51 aktiveringsforløb. I 2011 blev antallet yderligere øget med 83 virksomhedsrettede forløb, men efterfølgende er antallet faldet med 38 i 2012 og 11 i Det samlede resultat er en øget anvendelse af virksomhedsrettet aktivering for ledige i målgruppen med 34 aktiveringsforløb Målsætningen om at øge den virksomhedsrettede aktivering med 50 aktiveringsforløb i gennemsnit over året er ikke indfriet ved udgangen af 2013 isoleret betragtet. Men i de foregående år har forventningerne til den virksomhedsrettede indsats i forhold til målgruppen været indfriet og antallet af jobklare og indsatsklare ledige med mere end 12 måneders sammenhængende ledighed er reduceret betydeligt om end resultatmålet om at nå niveauet for 2009 ikke er nået helt. I 2013 var der i gennemsnit 310 i målgruppen af ledige, der har modtaget mere end 12 måneders sammenhængende offentlig forsørgelse. Dette er et fald i forhold til 2011, hvor målgruppen var størst. Det er altså lykkedes at knække kurven, men det er ikke lykkedes at nå niveaet fra 2009, som var den oprindelige målsætning for puljen til bekæmpelse af langtidsledigheden. 11 Antal fuldtidsaktiverede er antal aktiverede omregnet til fuldtidspersoner ved hjælp af den gennemsnitlige varighed af aktiveringen inden for den viste periode. 22

24 3.2 Udviklingen i målgrupperne I resultatoversigten er det muligt at følge udviklingen og fordelingen af borgere på offentlig forsørgelse, og sammenligne dem med udviklingen i de sammenlignelige jobcentre. Denne sammenligning kan danne grundlag for at vurdere, om der er enkelte målgrupper, som kræver en særlig indsats. fig. 17 Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Ift. måneden før, pct. Ift. samme måned året før, pct. Bedste udvikling i klyngen ift. året før, pct. Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før, pct. Forsørgede i alt (sum af alle fuldtidspersoner nedenfor) Jobklar - fuldtidspersoner A-dagpenge Dec Kontanthjælp Dec Sygedagpenge Dec Revalidering Dec Ledighedsydelse Dec Indsatsklar - fuldtidspersoner Kontanthjælp Dec Sygedagpenge Dec Revalidering Dec Ledighedsydelse Dec Midlertidigt passive - fuldtidspersoner Kontanthjælp Dec Sygedagpenge Dec Ledighedsydelse Dec Forrevalidering - fuldtidspersoner Dec Fleksjob - fuldtidspersoner Dec Førtidspension - fuldtidspersoner Dec Ukendt match fuldtidspersoner Kilde: Jobindsats.dk 12 Antal borgere på offentlig forsørgelse er samlet set blevet nedbragt med 5 pct. i Syddjurs Kommune i De sammenlignelige jobcentre har i samme periode i gennemsnit nedbragt antallet af borgere på offentlig forsørgelse med 6 pct. I alt er der i Jobcenter Syddjurs 5090 fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i december Forsørgelsesgruppen Ukendt match - fuldtidspersoner indeholder modtagere af kontanthjælp, sygedagpenge, revalideringsydelse og ledighedsydelse, der endnu ikke er blevet matchet. 23

25 fig. 18 Kilde: jobindsats.dk Jobcenter Syddjurs har i 2013 opnået en fortsat reduktion i antallet af borgere på offentlig forsørgelse, men reduktionen er som i procentpoint mindre end gennemsnittet for klyngen. fig. 19 Kilde: jobindsats.dk Udviklingen i antallet af personer på offentlige forsørgelsesydelser varierer i forhold til de enkelte forsørgelsesydelser. Antallet af dagpengemodtagere er sæsonafhængig, men der har det seneste år været færre personer, som har modtaget dagpenge. Dette i agttages i lyset af, at dagpengeperioden er reduceret fra 4 til 2 år og flere har mistet retten til dagpenge som en konsekvens af varighedsbegrænsning. Dette forhold kan dog ikke alene forklare den markante nedgang i antal dagpengemodtagere og det forventes, at flere er blevet selvforsørgende i forbindelse med beskæftigelse eller ordinær uddannelse. 24

26 Antallet af sygedagpengemodtagere er også reduceret og det er lykkedes at vende udviklingen i antallet af førtidspensionister. Revalidering og fleksjob er til gengæld steget i perioden, men disse forsørgelsesydelser knytter an til en aktiv indsats og en fastholdelse af tilknytning til arbejdsmarkedet. Ledighedsydelse er uændret men antallet af kontanthjælpsmodtagere er fortsat stigende. Resultatrevisionen kommenterer her udviklingen i antallet af borgere på offentlig forsørgelse med udgangspunkt i en fordeling på målgrupperne jobklar, indsatsklar og midlertidig passiv. Jobklare borgere på offentlig forsørgelse Der er i alt 1156 fuldtidspersoner, som er jobklare, i Syddjurs kommune. Det er 190 færre end i Antallet af jobklare modtagere af offentlig forsørgelse er faldet med 20 pct. i Jobcenter Syddjurs og 15 pct. i de sammenlignelige jobcentre i gennemsnit fig. 20 Kilde: jobindsats.dk Der kan iagttages en reduktion i antallet af jobklare ydelsesmodtagere. Reduktionen i antallet af borgere, som modtager a-dagpenge, sygedagpenge, revalidering og ledighedsydelse, er på hhv. 22, 38, 63 og 7 pct. Antallet af kontanthjælpsmodtagere er der imod steget med 18 pct. i Syddjurs kommune. I de sammenlignelige jobcentre ses en stigning på 4 pct. for kontanthjælpsmodtagere, som er jobklare. 25

27 Indsatsklare borgere på offentlig forsørgelse Der er 977 indsatsklare fuldtidspersoner, som modtager forsørgelsesydelse i Syddjurs kommune. Det er 42 flere end i Antallet af indsatsklare ydelsesmodtagere er steget med 3 pct. i Jobcenter Syddjurs og der kan iagttages en tilsvarende stigning i klyngen. fig. 21 Kilde: jobindsats.dk Udviklingen for de indsatsklare modtagere af forsørgelsesydelser i Syddjurs kommune viser for alle ydelser samlet en stigning. Der kan iagttages en stigning i antal indsatsklare sygedagpengemodtagere og revalidender på hhv. 15 og 5 pct., men der er sket et fald i antal fuldtidspersoner på ledighedsydelse og kontanthjælp på hhv. 50 og 2 pct. Selvom udviklingen har været den samme for de indsatsklare samlet set i Syddjurs og klyngen, så kan der iagttages stor difference i forhold til udviklingen i de forskellige forsørgelsesydelser. Midlertidigt passive borgere på offentlig forsørgelse Der er 294 fuldtidspersoner, som modtager offentlig forsørgelsesydelse og er midlertidigt passive. Det svarer til niveauet i I gennemsnit for klyngen er antallet af midlertidigt passive modtagere af offentlig forsørgelse faldet med 15 pct. 26

28 fig. 22 Kilde: jobindsats.dk Jobcenter Syddjurs har haft et fald på 28 pct. i antallet af midlertidig passive sygedagpengemodtagere. Men for de øvrige forsørgelsesydelser ledighedsydelse og kontanthjælp er der sket en markant stigning i antallet midlertidigt passive på hhv. 42 og 29 pct. Fleksjob Der er 833 fuldtidspersoner, som er ansat i fleksjob. Det svarer til en stigning på 56 fuldtidspersoner i forhold til Antallet af borgere ansat i fleksjob er steget med 7 pct. i Jobcenter Syddjurs og tilsvarende i klyngen. Førtidspension Der er 1788 fuldtidspersoner, som modtager førtidspension i Syddjurs kommune. Det svare til et fald på 48 fuldtidspersoner i forhold til Antallet af førtidspensionister er faldet med 3 pct. i Jobcenter Syddjurs og der er i gennemsnit for klyngen været et fald på 4 pct. Sammenfatning Syddjurs kommune har i 2013 samlet set haft en positiv udvikling i antallet af borgere, som modtager offentlig forsørgelse. Men det kan samtidig konstateres at der samlet set fortsat kan iagttages en stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere, hvilket jobcenteret vil have opmærksomhed på. Gruppen af borgere, som modtager offentlig ydelse og er jobklar, er generelt faldet. Dog kan der iagttages en stigning i antallet af jobklare kontanthjælpsmodtagere. Stigningen skal ses i lyset af dagpengereformen som har betydet, at nogle af de der har mistet retten til dagpenge er overgået til kontanthjælp. 27

29 Der synes at være grund til at følge udviklingen i målgruppen af jobklare kontanthjælps- og ledighedsydelsesmodtagere tæt og fremadrettet at have særlig opmærksomhed på kvalificering af indsatsen i forhold til disse målgrupper, som er afklarede i forhold til at genindtræde på arbejdsmarkedet. Målgruppen af indsatsklare er steget, men stigningen kan ikke iagttages for alle de ydelsesgrupper som matchkategoriseres. Det gælder her for kontanthjælp, og ledighedsydelse, hvor der ses et fald i antal ydelsesmodtagere. Målgruppen af indsatsklare sygedagpengemodtagere er steget med 15 pct. hvilket er mange personer, da målgruppen antalsmæssigt er stor. Der synes at være en særlig udfordring i forhold til de sygemeldte, som har risiko for længerevarende sygeforløb og eventuelt tab af arbejdsevne. Endelig er målgruppen af midlertidigt passive samlet set uændret, men det dækker over en stor variation mellem ydelsesgrupperne. Antallet af kontanthjælps- og ledighedsydelsesmodtagere er steget, mens der kan iagttages et fald i antal midlertidigt passive sygedagpengeforløb. Der er ligeledes grund til at have opmærksomhed på udviklingen i gruppen af midlertidigt passive kontanthjælps- og ledighedsydelsesmodtagere, som er i risiko for helt at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet. 28

30 3.3 Besparelsespotentialet i et resultatperspektiv Besparelsespotentialet viser, hvor mange penge en kommune potentielt kan spare på forsørgelsesydelser, hvis kommunen nedbringer andelen af fuldtidspersoner af befolkningen mellem 16 og 66 år på offentlige forsørgelsesydelser til det niveau, som kommunens rammevilkår tilsiger. Besparelsespotentialet beregnes som forskellen mellem den faktiske og forudsagte andel af året, hvor personer i alderen år modtager en given ydelse. Altså forskellen mellem hvordan jobcentret forventes at præstere givet rammevilkår ifølge estimaterne i SFI/KORA s forskningsanalyse, og hvordan de rent faktisk præsterer ift. andel fuldtidspersoner mellem år på offentlige ydelser jf. data på Jobindsats.dk. Den enkelte kommunes besparelsespotentiale er ikke som ved tidligere års resultatrevision afhængig af, hvordan andre kommuner i klyngen præsterer. fig. 23 Besparelsespotentiale Syddjurs jobcenter Forsørgelsesydelse 1. kvartal kvartal 2013 Fuldtidspersoner i pct. af befolkningen Forudsagte fuldtidspersoner i pct. af befolkningen Potentiel reduktion af antal fuldtidspersoner Besparelsespotentiale (i mio. kr.) A-dagpenge 2,72 3, ,7 Kontanthjælp (inkl. revalidering, forrevalidering, ressourceforløb og uddannelseshjælp) 3,46 3, ,1 Sygedagpenge 2,67 2, ,2 Permanente ydelser (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) 10,65 8, ,0 I alt 19,50 17, ,4 Kilde: Jobindsats.dk 13 Potentielle muligheder for besparelser Det samlede besparelsespotentiale for Jobcenter Syddjurs udgør 60,4 mio. kr. 13 Tabellen giver en oversigt over jobcentrets muligheder for at reducere nettoudgifterne til forsørgelsesydelser (efter statslig refusion)ved at nedbringe antal fuldtidspersoner på forsørgelsesydelserne til det niveau, som jobcentrets rammevilkår tilsiger. Besparelsespotentialet i jobcentret beregnes ved at gange den potentielle reduktion af fuldtidspersoner på et givet ydelsesområde med udgiften (ekskl. udgift til løntilskud) til en gennemsnitlig fuldtidsperson på den pågældende forsørgelsesydelse i jobcentret. For at beregne jobcentrets eventuelle potentielle reduktion af antal fuldtidspersoner, trækkes den forudsagte andel fuldtidspersoner af befolkningen på ydelsen (jf. jobcentrets rammevilkår) fra jobcentrets faktiske andel fuldtidspersoner af befolkningen på ydelsen. Den potentielle reduktion af fuldtidspersoner findes ved at gange antallet af personer i befolkningen i jobcentret med forskellen i procentandelene. Forskellen i andelene kan således både være positiv og negativ. Hvis andelen af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse af befolkningen jobcentret er lavere end det niveau, som jobcentrets rammevilkår tilsiger, er der tale om et negativt besparelsespotentiale - jobcentret bruger færre penge end rammevilkårene tilsiger. Negative besparelsespotentialer regnes ikke med i det samlede besparelsespotentiale for alle forsørgelsesydelser. Et positivt besparelsespotentiale betyder modsat, at jobcentret har en større andel af fuldtidspersoner af befolkningen på forsørgelsesydelsen end jobcentrets rammevilkår tilsiger, og at jobcentret dermed har et potentiale for at spare penge på den givne ydelse. 29

31 Tabellen viser, at ud fra de estimerede rammevilkår for Syddjurs kommune er der et besparelsespotentiale på tre af fire hovedydelsesområder; kontanthjælp m.fl., sygedagpenge og de permanente ydelser. Syddjurs kommune har i denne optik ikke et besparelsespotentiale på dagpengeområdet, da Syddjurs kommune har færre dagpengemodtagere end det kan forventes med udgangspunkt i rammevilkårene på området. Beregning af det samlede besparelsespotentiale tager ikke højde for, at udgifterne til dagpengeområdet er lavere end det kan forventes, men er en summering af besparelsespotentialet på øvrige områder. Kontanthjælp Med udgangspunkt i de estimerede rammevilkår på kontanthjælpsområdet vil forventeligt 3,19 pct. af Syddjurs kommunes årige (opgjort i fuldtidspersoner) modtage kontanthjælp (inkl.revalidering, forrevalidering og ressourceforløb) i Imidlertid modtog 3,46 pct. af Syddjurs kommunes årige rent faktisk kontanthjælp m.fl. i Der er således et besparelsespotentiale på området i Syddjurs kommune på 0,27 procentpoint svarende til 74 fuldtidspersoner eller 6,1 mio. kr. årligt. Kontanthjælpsmodtagerene, revalidender, forrevalidender og personer på ressourceforløb har betragtet under et udviklet sig negativt de seneste to år. Målgruppen udgjorde samlet set 3,0 pct. af befolkningen i december 2011 og er steget til en andel på 3,6 pct. af befolkningen i december fig. 24 Kilde: Jobindsats.dk Sygedagpenge Med udgangspunkt i de estimerede rammevilkår på sygedagpengeområdet vil forventeligt 2,34 pct. af Syddjurs kommunes årige (opgjort i fuldtidspersoner) modtage sygedagpenge i Imidlertid modtog 2,67 pct. af Syddjurs kommunes årige rent faktisk sygedagpenge i Der er 30

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Resultatrevision 2009

Resultatrevision 2009 Resultatrevision 2009 M 1 Indhold. 1. Indledning 3 2. Sammenfatning 4 3. Gennemgang af resultatoversigten for 2009 Jobcenter Syddjurs 6 Ministermål 6 Forsørgelsesgrupper 9 Indsats 13 Besparelsespotentiale

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal Resultatrevision 213 Jobcenter Egedal April 214 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Rettidighed i indsatsen... 8 5.

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Resultatrevision for år 2014

Resultatrevision for år 2014 Resultatrevision for år 2014 Jobcenter Frederikssund maj 2015 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2012 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2012 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Høring 2 2. Resume Samlet resultat for ministermålene 2012 Resultat i forhold til de enkelte beskæftigelsesmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune Resultatrevision 2012 Ishøj Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2013 indeholder: En resultatoversigt der

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 Resultatoversigt... 5 2.1. Ministerens mål... 6 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse - Uddannelsesgraden... 6 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

B) Understøttende resultatmål målrettet kompetencegrupper og medarbejdere, som understøtter benchmarking resultatmålene.

B) Understøttende resultatmål målrettet kompetencegrupper og medarbejdere, som understøtter benchmarking resultatmålene. Notatark Sagsnr. 15.00.00-A00-11- 15 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 20.5.2015 Benchmarking mål for beskæftigelsesområdet 2016 Til de overordnede strategiske mål, som er formuleret i notat tilknyttet dagsorden

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Resultatrevision 2013 NOTAT Dato: 24. marts 2014 Af: Simon Jensen 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning..... 3 2 Beskæftigelsesministerens indsatsområder i 2016... 4 3 Beskæftigelsesplanens opbygning... 4 4 Resultater de seneste år... 5 4.1 Udviklingen

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

RESULTATREVISION 2013 FOR Jobcenter Aabenraa

RESULTATREVISION 2013 FOR Jobcenter Aabenraa RESULTATREVISION 2013 FOR Jobcenter Aabenraa April 2014 1. Indledning... 2 2. Resultatoversigt... 2 Udviklingen i ministerens mål... 4 Udviklingen i forsørgelsesgrupper... 9 Udvikling i indsatsen aktiveringsgrad...

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 15. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm.

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 1. Indledning I henhold til lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, udarbejder Jobcenter Kolding hvert år en resultatrevision, som viser indsatsen og

Læs mere

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler:

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler: Resultatrevision 2013 Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen skal der hvert år udarbejdes en resultatrevision, hvor udviklingen på en række nøgleparametre gennemgås. Resultatrevisionen

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2012 Resultatrevision 2012 består af tre

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2013

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2013 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2013 1. Indledning Denne Resultatrevision 2013 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2013.

Læs mere

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 11, 16. maj 2011 Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk, side 1 Ny måling af rettidighed for samtaler med sygedagpengemodtagere,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Jobcenter Halsnæs Job og Arbejdsmarked Halsnæs Kommune 0 Indhold 1. Indledning... 2 2. Jobcentrets generelle bemærkninger... 3 3. Ministermål... 4 Resultatoversigt for Jobcenter Halsnæs...

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Marts 2012 Beskæftigelsesregion

Læs mere

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 11. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 NOTAT JC - Fællesadministrationen 22-03-2013 Resultatrevision 2012 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 77006/13 13/329 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2 Resultatrevision 2 1. Indledning Høringssvar 2 2. Resume Samlet resultat for ministermålene 2 Resultat i forhold til de enkelte beskæftigelsesmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

Resultatrevision Ishøj Kommune

Resultatrevision Ishøj Kommune Resultatrevision 2010 Ishøj Kommune April 2011 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2010... 3 2. Scorecard ministermål...

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2012 Jobcenter Allerød April 2013 Resultatrevision 2012 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultatrapport 3/2015

Resultatrapport 3/2015 November Resultatrapport 3/ Kvartalvis effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet Hermed følger nummer tre af de kvartalvise effektopfølgninger på arbejdsmarkedsområdet for. Resultatrapporten giver en status

Læs mere

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive Vers. 2 maj 2012 Resultatrevision Jobcenter Skive 2011 1 Indhold 1.0 Resume... 3 2.0 Beskæftigelsespolitiske mål... 5 2.1 Ministermål... 5 2.2 Lokale beskæftigelsespolitiske mål... 6 2.3 Scorecard... 8

Læs mere

Hvorfor sammenligningsgrundlag på Jobindsats.dk?

Hvorfor sammenligningsgrundlag på Jobindsats.dk? Nr. 19, 6. januar 2014 Hvorfor sammenligningsgrundlag på Jobindsats.dk?, side 1 Nye sammenligningsgrundlag på Jobindsats.dk, side 3 Nyt besparelsespotentiale sætter tal på jobcentrets indsats, side 5 Nyt

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for UDKAST Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 Frederiksværk-Hundested Oktober 2007 Side 1 af 28 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A

Læs mere

Resultatrevisionen for 2013

Resultatrevisionen for 2013 Resultatrevisionen for 2013 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2013. Resultatrevisionen består af fire dele: resultatoversigten, besparelsespotentiale, opgørelse over resultater for puljen til

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2013 i form af resultatrevision 2013. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2011 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision

Læs mere

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 21. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden April 2016 Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3 Middelfart Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Udkast til Middelfart Kommunes resultatrevision 2012 1. Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen,

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Resultatrevision 2009 for Jobcenter Vordingborg

Resultatrevision 2009 for Jobcenter Vordingborg Vordingborg Vordingborg 16. april 2010 Resultatrevision 2009 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2009 gennemgået en positiv udvikling på en række af de centrale

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Resultater... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

R E S U L T A T R E V I S I O N

R E S U L T A T R E V I S I O N Jobcenter Randers R E S U L T A T R E V I S I O N 2 0 1 0 Side 1 af 9 INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. SAMMENFATNING...3 3. MINISTERMÅL...3 3.1 Arbejdskraftreserven...3 3.2 Sygedagpengeforløb over 26 uger...4

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014. Side 1 af 13

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014. Side 1 af 13 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Side 1 af 13 Om kvartalsrapporten... 3 Ledighedsudviklingen... 4 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse (BP 2014 s. 5)... 5 Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015 Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 10. november 2015 Oktober 2015 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2012 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 1 Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Sv.borg/Langel./Ærø, Vordingborg Resultatrevision

Læs mere

Vejledning til udarbejdelsen af resultatrevisionen

Vejledning til udarbejdelsen af resultatrevisionen NOTAT Vejledning til udarbejdelsen af resultatrevisionen 27. februar 2008 J.nr. 04-000-82 2./rgr Vejledningens indhold Dette notat er en vejledning i, hvordan udarbejdelsen af resultatrevisionen gribes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild. 2.kvartal 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild. 2.kvartal 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild 2.kvartal 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Center for Job og Ydelse Marts 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 4 2.1 Resultatoversigten... 4 2.2 Besparelsespotentiale... 5 2.3 Scorecard ministermål...

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 10-03-2016 Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2010 NOTAT Dato: 12. april 2011 Af: Jacob Benedictus Jørgensen & Peter Sidelmann Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Syddjurs Kommune

Arbejdsmarkedet i Syddjurs Kommune 212 Arbejdsmarkedet i Syddjurs Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 2 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR SYDDJURS... 4 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I SYDDJURS... 5 BESKÆFTIGELSEN I SYDDJURS STABILISERES...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2011 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Permanente forsørgelsesordninger... 5 2.1.3 Unge

Læs mere

Ny rettidighedsmåling for modtagere af a- dagpenge og kontant- og starthjælp

Ny rettidighedsmåling for modtagere af a- dagpenge og kontant- og starthjælp Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 10, 2. februar 2011 Ny rettidighedsmåling for modtagere af a-dagpenge og kontant- og starthjælp, side 1 Ny måling af lediges bevægelser mellem matchkategori,

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Indledning Formålet med resultatrevisionen er at vise, om jobcentret har gennemført den nødvendige indsats og opnået gode resultater. Resultatrevisionen skal indeholde opgørelser

Læs mere

Resultatrevision for år 2013

Resultatrevision for år 2013 Resultatrevision for år 2013 Jobcenter Frederikssund april 2014 Sammenligningsgrundlaget er Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2013 i form af resultatrevision 2013. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast 1 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Halsnæs Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013. Beskæftigelsesplanen er

Læs mere

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 2. Opsummering... 4 2. Resultatoversigt... 5 2.1. Resultater... 6 2.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 2.1.2. Sygedagpengeforløb over 26 uger... 7

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014. Side 1 af 13

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014. Side 1 af 13 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Side 1 af 13 Om kvartalsrapporten... 3 Ledighedsudviklingen... 4 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse (BP 2014 s. 5)... 5 Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred Område: Odsherred Sammenligningsgrundlag (Jobcentre med samme rammevilkår): Hjørring, Syddjurs, Mariagerfjord, Sønderborg, Struer, Skive, Ikast-Brande, Silkeborg

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2011 Jobcenter Allerød Marts 2012 Resultatrevision 2011 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Resultatrevision 2015 Jobcenter Frederikssund maj 2016 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

Resultatoversigt - Holbæk

Resultatoversigt - Holbæk Resultatoversigten Data opdateret den 09-02-2011 Resultatoversigt - Holbæk Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Arbejdskraftreserve i alt Dec 2010 921 2 14-6 12 A-dagpenge Dec

Læs mere

RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE

RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Plan for udarbejdelse og behandling... 4 Ministerens og lokale mål for 2013 samt jobcenterets overordnede

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2013 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens.

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens. Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens. Jobcentrene laver hvert år en resultatrevision. I resultatrevisionen gør jobcentrene status over deres resultater for det sidste år. Formålet er at vise resultaterne

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Oktober 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision 2011

GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision 2011 GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2011 NOTAT Dato: 13. april 2012 Af: Dorte Søndergaard Larsen og Peter Sidelmann 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere