Pædagogisk læreplan for Korsholm/Søften.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagogisk læreplan for Korsholm/Søften."

Transkript

1 Pædagogisk læreplan for Korsholm/Søften. Børnehuset Mælkevejen, Bakkegårdsvej 3, Søften, 8382 Hinnerup Børnehaven Engen, Kvottrupvej 1, Søften, 8382 Hinnerup Korsholm Børnehave, Damsbrovej 67, Foldby, 8382 Hinnerup 1

2 INDLEDNING Byrådet i Favrskov Kommune har fastlagt rammerne for de Pædagogiske Læreplaner. Læreplanerne skal tage udgangspunkt i Favrskov Kommunes Børne- og ungepolitik og den bagvedliggende strategi: Børne- og ungepolitikken er en udmøntning af Favrskov Kommunes vision for barndoms- og ungdomslivet i kommunen, som den udfoldes i de fem temaer: Udvikling og effektivisering Inklusion et krav til almenområdet Læring og kvalitet Det specialiserede socialområde Børn og unges fritid i SFO, klubber og ungdomsskole Børne- og ungepolitikken omfatter alle børn og unge i Favrskov Kommune Samt deres forældre og familier. Politikken sikrer sammenhængen mellem det almene og det forebyggende arbejde og den målrettede indsats overfor børn med behov for særlig støtte. Strategidelen af børne- og ungepolitikken er et værktøj til ledere og medarbejdere i forhold til at udmønte Favrskov Byråds intentioner overfor børn og unge i kommunen. Indledning Velkommen til Korsholm/Søftens læreplan. Den pædagogiske læreplan er udarbejdet af personalet i Engen, Korsholm og Mælkevejen i samarbejde med ledelsen. Læreplanene er godkendt af forældrebestyrelsen. Den pædagogiske læreplan er rammen, som vi planlægger og udfører den pædagogiske praksis i. Læreplanen beskriver, hvilke mål vi arbejder hen i mod for det enkelte barn og børnegrupperne. Læreplanen beskriver også, hvordan vi inkluderer børn med særlige behov. Der er læring i alle hverdagens situationer - når jakken skal lynes, madpakken åbnes, når der skal gynges, når der skal læres en ny sang, når skrænter skal bestiges - når børn leger. Vi har læreplanerne - og målene med i vores fokus hver dag. Overordnet sætter vi særlig fokus på enkelt temaer for en periode. Der vil være forskellige aktiviteter og tiltag i de tre institutioner - alle med afsæt i læreplanstemaer. Vi har også perioder, hvor området har fælles fokus - ex. hygiejneugen, høst uge m.m. Disse aktiviteter er også med afsæt i læreplanstemaerne. Vi kombinerer vores aktiviteter og tiltag med Favrskov Kommunes indsatsområde, fokus på sprog og sundhed. I kan finde yderligere information om indsatsområdet, sprog og sundhed på vores hjemmeside. Der er opslag i institutionerne og der bliver udsendt nyhedsbreve i forhold til temauger og emner. God læselyst. 2

3 Dagtilbuddets værdier I Korsholm/Søften tager vi udgangspunkt i Børn og unge politikkens kerneværdier i det pædagogiske arbejde: Nysgerrighed - Troværdighed - Anerkendelse - Samarbejde - Fællesskab og Kommunikation. Vi ønsker, at vores institutioner skal være et trygt og omsorgsfuldt sted, hvor vi i samarbejde med forældrene medvirker til, at det enkelte barn har alsidige muligheder for at udvikle sig. "Ønsket om at være sammen med nogen er mere styrende for børns adfærd, end det de er sammen om" citat: psykolog Jens Andersen. Fællesskab er et nøgleord, og fællesskabet omfatter forældrene, relationer mellem børn, relationer mellem voksne og relationer mellem børn og voksne. Vi forsøger at løse vores opgaver i et troværdigt og konstruktivt samarbejde internt og på tværs. Vi er lydhøre overfor signaler fra omgivelserne og altid parate til dialog. Vi vil tilrettelægge vores pædagogiske praksis således, at det styrker børnenes selvværd gennem vedholdende individuel opmærksomhed og opfølgning. Vi vil have blik for det der lykkes. Vi tror på, at alle gør det bedste ud fra de ressourcer de har. Indbyrdes vi tror på, at åbenhed /ærlighed giver det bedste forhold mellem børn forældre medarbejdere- ledelse. Vi har et ønske om at skabe en tilpas forstyrrelse, for ved denne sker udviklingen. Vi vil gøre brug af narrative kommunikation til at italesætte praksis. "Sproget er som en lygte, det vi taler om er det vi bliver i stand til at se." (Wittgenstein) Dagtilbuddets pædagogiske principper 1. Princip: Vi griber ind i tide 2. Princip: Vi fremmer børnenes nysgerrighed, som er en vigtig forudsætning for meningsfuld læring 3. Princip: Vi bruger et anerkendende sprog 4. Princip: Vi er tydelige i vores forventninger 5. Princip: Vi inddrager børnenes aktivt i så mange daglige gøremål som muligt 6. Princip: Vi igangsætter særligt tilrettelagte læringsforløb for de børn, der har særlige behov 7. Princip: Vi inkluderer børn med særlige behov i læreplansarbejdet på lige fod med alle andre børn Dagtilbuddets læringsforståelse Mennesker lærer forskelligt og læringsprocesser forandres gennem livet. Læring er en aktiv proces, som medfører, at vi hele tiden bevæger os i forhold til det sted vi var lige før. Vi vil sørge for at møde børnenes naturlige nysgerrighed og fremme deres trang til at eksperimentere, skabe og udforske verden. Det vigtige er, hvad børn lærer, hvordan de udtrykker det de lærer, og om de kan bruge det de lærer, her og nu og fremover til at komme videre i livet på den bedst tænkelige måde. Udfordringen er derfor, at det pædagogiske personale tilrettelægger det daglige pædagogiske miljø, således, at alle børn inddrages i læreprocesser som aktører med reelt lige muligheder, på trods af forskellige udgangspunkter. Vi ser børn som hele mennesker, hver med deres unikke tilgang til livet og deres eget personlige udtryk. Tilbuddet er indrettet på dialog mellem voksne og børn, hvor børnene er aktive og har medindflydelse. 3

4 Vi forstår børns udvikling som en helhed, hvor intellekt, sociale og kropslige færdigheder spiller sammen og hvor det er de voksnes rolle, at yde omsorg og skabe muligheder for udfoldelse. Vi vægter børns personlige og sociale udvikling højt. Det er vigtigt, at børnene kan lide sig selv, evner at indgå i nære relationer og trives i sociale fællesskaber. I børnehaven foregår der ofte en masse aktiviteter på en og samme tid i respekt for, at børn jo ikke er en homogen flok, men har behov for både at lege sammen og hver især fordybe sig i forskellige interesser. Samarbejdet med forældrene og personalet er tæt - både i det daglige, når børnene afleveres og hentes, ved forældremøder og i forældrebestyrelsen. Vi har desuden en helt særlig opmærksomhed for de børn, der af en eller anden grund har stører udfordringer end andre. Korsholm Børnehave. 4

5 OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Vi har valgt at tage udgangspunkt i de mål, som Ministeriets Ekspertgruppe har formuleret ud for hvert læreplanstema. Målene er gældende for en årrække, og det er tanken, at man i enhederne vælger elementer ud, som der i en given periode arbejdes fokuseret med. Vi gør brug af SMITTE-modellen en kvalitets og evalueringsmodel, hvor de fem punkter ikke nødvendigt følger en bestemt rækkefølge. Ved valg af fokusområde kan det såvel være evaluering af tidligere mål og tiltag eller tegn i den nuværende praksis, der er katalysator for det fokus, der bliver valgt for læreplanstemaerne Børn med særlige behov: Den inkluderende pædagogik skal sikre, at alle børn profiterer af pædagogiske læreplaner. Børn skal behandles ens, selv om de er forskellige. De strategiske mål og læringsmålene er derfor gældende for hele børnegruppen. Den inkluderende praksis kendetegnes ved, at det pædagogiske personale sætter fokus på hvilke metoder og aktiviteter, der kan inddrage alle børn i læreprocesser som aktører med reelt lige muligheder for læring, på trods af forskellige udgangspunkter. Vi har fokus på den inkluderende aktivitet og den inkluderende samtale. Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov Inklusion handler om, at alle børn skal have en betydningsfuld plads i fællesskabet. Børn har brug for noget forskelligt og vores indsat er med fokus på det enkelte barn og/eller gruppen. Når vi arbejder inkluderende, så har vi fokus på: Tæt følgeskab i/under og efter aktiviteter Vejledning til forældre Mindre grupper og forløb Individuelle handleplaner Derudover arbejder vi med vejlednings forløb og inkluderende støtteindsats med vores ressource pædagoger. Vi anvender LP metode og video til at justere vores pædagogiske indsats. Sprogindsatsen I Korsholm/Søften har vi sprogansvarlige i alle institutioner. De varetager arbejdet med sprogvurderinger og kan vejlede det øvrige personale i forhold til arbejdet med den sproglige udvikling. Der er forskellige tiltag - afhængigt af børnegruppernes behov i de tre huse. Der kan i perioder være sproggrupper, hvor der laves en særlig indsats. Vi har fokus på den sproglige udvikling i hverdagen - både tale sprog, skriftsprog, kropssprog og billedsprog. Der vil i de fleste aktiviteter være elementer i forhold til udvikling af sprog. 5

6 Arbejdet med overgange og sammenhæng Vi ønsker at skabe sammenhænge i barnets liv: Vi overlevere børn med særlige behov Vi skaber kendskab til hinandens institutioner Vi laver link til næste skridt i vores praksis Metoder og aktiviteter i arbejdet med overgange og sammenhænge Der er små forskelle i de pædagogiske metoder - afhængigt af skoledistrikt: Skoleleder deltager i forældremøde årligt (Korsholm) Der samarbejdes mellem skole og dagtilbud om sprogvurderinger, skolestart og overlevering Der samarbejdes med dagplejen om overlevering af børn med særlige behov Der er samarbejde mellem sprogpædagoger og skolens læsevejleder Der er besøg på skole, legeplads og SFO Skolen besøger børnehaverne Arbejder med kommende skolebørn i hverdags praksis Børnehuset Mælkevejen. 6

7 PRIORITERING AF ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Fakta om institutionen Børnehuset Mælkevejen i Søften er en integreret institution med 12 vuggestuebørn og 90 børnehave børn. Den er beliggende på en udsigtsgrund - nybygget og ny renoveret Børnehaven Engen i Søften har plads til 66 børn og er beliggende centralt i Søften. Engen er 40 år gammel - ny renoveret i Søften er en forstad til Århus. Det er primært ressourcestærke familier. Korsholm Børnehave i Foldby har plads til 80 børn. Det er en landsby børnehave, som har masser af plads ude og inde. Korsholm er placeret bag skolen og er kendetegnet ved et mindre landsbysamfund med primært ressourcestærke familier. Beskrivelse Den pædagogiske læreplan er gældende for perioden: til Prioritering De seks læreplanstemaer er prioriteret på følgende måde: 20 % - Alsidig personlig udvikling 20 % - Sociale kompetencer 20 % - Sproglig udvikling 10 % - Krop og bevægelse 10 % - Naturen og naturfænomener 20 % - Kulturelle udtryksformer og værdier I alt = 100 % Der arbejdes kontinuerligt med alle læreplanstemaer i hverdagen og i perioder sættes et særlig fokus. Kunst og kulturuge - Engen 7

8 Evaluering Primære værktøjer til dokumentation af arbejdet med læreplanerne? Børneinterview, Foto, Iagttagelser/observationer, Læringshistorier, Video Nyhedsbreve, info på tavler Primære metoder til evaluering af arbejdet med læreplanerne? Brugertilfredshedsundersøgelser, LP, Læringshistorier, SMTTE Refleksion Vi evaluerer løbende vores pædagogiske indsatser via SMTTE modellen. Evalueringen foregår i personalegrupperne i husene eller på tværs. Der udarbejdes SMTTE hver gang vi har et tema over en længere periode - de evalueres ved temaets afslutning. Evalueringen kan derfor få betydning for næste tema. Evalueringerne er samlet i institutionernes pædagogiske mappe. Kunst og kulturuge - Mælkevejen 8

9 MÅLSÆTNINGER FOR ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING Sammenhæng Vores miljø og kultur skal være stimulerende i forhold til personlig udvikling. Vi har fokus på anerkendelse og inklusion i hverdagens aktiviteter og i samværet mellem børn og voksne - på kryds og tværs. Børnene skal opleve at være en del af et social og kulturelt fællesskab, hvor den enkelte bliver udfordret og oplever succes. Mål Børnene skal udvikle selvværd, selvtillid og selvhjulpen hed. Vi møder børn med åbenhed og anderkendelse. Børnene skal opleve sig selv som værdifulde i fællesskabet og mestre initiativet. Børnene skal indgå i relationer til andre børn og flere voksne. Vi sætter ord på følelser og handlinger. Vi vil have en god stemning og en god tone i huset. Tiltag 1. Tiltag: Vi justerer hele tiden vores samvær med fokus på anerkendelse og inklusion. Børn med særlige behov: Individuelle handleplaner 2. Tiltag: Vi ser det enkelte barns initiativ og følger det/følger op. Børn med særlige behov: Mindre grupper og forløb 3. Tiltag: Vi bruger samlingen som dialogrum for snak om venskaber, følelser m.v. Børn med særlige behov: Vejledning til forældre 4. Tiltag: Vi skaber plads til det enkelte barn i fællesskabet (alle kommer til orde, bliver set/hørt)børn med særlige behov: Forberedelse inden aktivitet og en tæt følgning - tager i hånden, sidder ved siden af 5. Tiltag: Vi arbejder i periodevis med aldersopdelte og/eller kønsopdelte grupper Tegn 1. Tegn: Vi oplever en god stemning og en god tone i børnegruppen 2. Tegn: Vi ser glade, tillidsfulde og deltagende børn 3. Tegn: Vi ser børn, som øver sig og udfordrer sig selv i relationen og fællesskabet 4. Tegn: Vi oplever børn, som giver udtryk for meninger og følelser - tager initiativ og udforsker omverdenen 5. Tegn: VUG: puslesituationen + nærvær på gulvet 9

10 MÅLSÆTNINGER FOR SOCIALE KOMPETENCER Sammenhæng Vi skaber et anerkendende miljø, hvor der er plads til individer og til fællesskabet. Et miljø som prioriterer relationen og venskabet det er både i hverdagen, aktiviteter ude og inde og på tur. Vores miljø er præget af inklusion og respekt for forskellighed Mål Voksne og børn mødes i en anerkendende relation. Alle børn skal opleve at være en del af et fællesskab og have relationer til andre børn og voksne. Børnene skal udvikle kompetencer, så de kan begå sig i fællesskabet. De skal have kendskab og forståelse for de sociale spilleregler. Børnene skal gradvist mestre at vente på tur, lytte, løse små konflikter og samarbejde. Børnene skal udvikle empati for andre og forståelse for, at vi ikke alle er ens. Tiltag 1. Tiltag: Aktiviteter i mindre grupper /aldersopdelt og på tværs for at styrke relationen. Børn med særlige behov: Individuelle handleplaner 2. Tiltag: Den frie leg, hvor venskaber opstår og udvikles. Børn med særlige behov: Mindre grupper og forløb 3. Tiltag: Aktiviteter til samling: vente på tur, lytte, være midtpunkt. Dialog om venskaber. Børn med særlige behov: Vejledning til forældre 4. Tiltag: Anerkendende guidning i hverdagen i forhold til leg, konflikter og aktiviteter. Børn med særlige behov: Forberedelse inden aktivitet og en tæt følgning - tager i hånden, sidder ved siden af 5. Tiltag: Vi sætter ord på følelser og udviser omsorg for den enkelte Tegn 1. Tegn: Børnene viser empati og hensyn til andre børn, lytter til og hjælper hinanden 2. Tegn: De taler pænt til hinanden, og kan hente hjælp hos en voksen 3. Tegn: Børnene er i stand til at skabe og indgå i relationer til flere. 4. Tegn: Børnene tager initiativ til leg og samvær med andre. 5. Tegn: Børnene øver sig i konfliktløsning og turtagning 10

11 MÅLSÆTNINGER FOR SPROGLIG UDVIKLING Sammenhæng Vi vil skabe en ramme og et miljø, så børn får udviklet et grundlæggende alderssvarende og nuanceret sprog. Børn og voksne skal sammen være deltagende og medskaber af samtale kultur, hvor vi bruger flere former for sprog. Mål Vores mål er at udvikle sprog i hverdagen, gennem aktiviteter og dialoger. Vi vil øge barnets begrebsverden, ordforråd og udvikle udtale. Vi vil benytte alsidige kommunikationsformer: tegnsprog/fagter, billedsprog, kropssprog. Sikre kendskab til bogstaver, tal, rim og remser Skabe dialoger med henblik på at barnet kan sætte ord på behov, handlinger og udtrykke følelser Tiltag 1. Tiltag: Brug af rim, remser, fortællinger, oplæsning, legelæsninger, legeskrivning, dialogisk læsning. Børn med særlige behov: Individuelle handleplaner 2. Tiltag: Brug af sang, sanglege, teater og musik. Samling - aktiviteter hvor sproget bruges. Børn med særlige behov: Mindre gruppeaktiviteter og forløb 3. Tiltag: Børneaktiviteter med fokus på sprog (stjerneløb, kondibingo, sprogstafet) + diverse spil. Børn med særlige behov: Vejledning til forældre 4. Tiltag: Udsmykning i huset med ord, rim, bogstaver og tal. Børn med særlige behov: Forberedelse inden aktivitet og en tæt følgning - tager i hånden, sidder ved siden af 5. Tiltag: Vuggestuen: billede collager i børnehøjde Tegn 1. Tegn: Børnene har en kontinuerlig sproglig udvikling (udtale, ordforråd, sætningsopbygning) 2. Tegn: Børnene anvender spontant ex. børneskrift, rim, remser, tal, sange m.m. 3. Tegn: Børnene bruger sproget i konflikter, leg og spontane fortællinger 4. Tegn: Børnene er nysgerrige på sprog og leger med ordene 11

12 MÅLSÆTNINGER FOR KROP OG BEVÆGELSE Sammenhæng Sammenhæng Vi skal skabe rammer, hvor børn kontinuerligt udfordres og opfordres til at bruge deres krop. Vi vil give dem viden og kendskab til det sunde liv og det sunde valg. Vi vil gerne have børn, som er nysgerrige på egen kunnen og har glæde ved bevægelse og kropslig aktivitet. Mål Vi vil give mulighed for fysisk aktivitet både inde og ude. Vi vil sikre at alle børn udvikler sig motorisk både grov/fin. Vi vil give børnene kendskab til og bevidsthed om egen krop og stimulering af sanserne At børnene oplever glæde ved, accept af og forståelse for deres egen krop Tiltag 1. Tiltag: Grov motoriske aktiviteter i det fri ex gynge, klatre i træer, spille fodbold, cykle, løbe, hoppe m.v. Børn med særlige behov: Individuelle handleplaner 2. Tiltag: Grovmotoriske aktiviteter indenfor ex puderum, sanglege, rytmik. Børn med særlige behov: Mindre grupper og forløb 3. Tiltag: Finmotoriske aktiviteter perler, træværksted, male, klippe. Børn med særlige behov: Vejledning til forældre 4. Tiltag: Temauger ex. sol, hygiejne, høst, samling med dialog om krop og sund mad. Børn med særlige behov: Forberedelse inden aktivitet og en tæt følgning - tager i hånden, sidder ved siden af 5. Tiltag: Vug: finmotorisk: brug af bestik. Grov motorisk: kravle op/ned af stol/krybbe Tegn 1. Tegn: Motorisk udvikling hos alle børn 2. Tegn: Aktive børn, der flytter egne grænser - er motorisk nysgerrige og interesserede i bevægelse 3. Tegn: Børnene udtrykker glæde ved bevægelse 4. Tegn: Børnene gengiver og anvender deres viden om krop og bevægelse 12

13 MÅLSÆTNINGER FOR NATUR OG NATURFÆNOMENER Sammenhæng Vi vil gennem vores hverdagsomgivelser på legepladsen og i nærmiljøet skabe læringsmiljøer om natur og naturfænomener. Mål Vi vil via oplevelser, leg og læring skabe kendskab til forskellige naturfænomener, dyr, planter, årstider, de 4 elementer. Vi vil give børnene indsigt i miljøbevidsthed og ansvarlighed for naturen. Vi vil bruge ude liv og naturen som et rum til leg Tiltag 1. Tiltag: Ude liv og kendskab til årstider. Børn med særlige behov: Individuelle handleplaner 2. Tiltag: Gribe børnenes spontane interesse for dyr og planter. Børn med særlige behov: Mindre grupper og forløb 3. Tiltag: Aktiviteter med afsæt i de 4 elementer + aktiviteter med fokus på de forskellige sanser. Børn med særlige behov: Vejledning til forældre 4. Tiltag: Årstidsbestemte forløb og leg: ex dragedag (Søften), høst, bål, vandleg. Børn med særlige behov: Forberedelse inden aktivitet og en tæt følgning - tager i hånden, sidder ved siden af 5. Tiltag: Samling: dialog om naturen, naturfænomener, miljøbevidsthed m.v. Tegn 1. Tegn: Børnene bruger deres viden i andre sammenhænge 2. Tegn: De deltager aktivt med interesse og nysgerrighed 3. Tegn: Børnene omgås naturen med respekt 4. Tegn: Børnene viser glæde ved ude liv/natur aktiviteter 13

14 MÅLSÆTNINGER FOR KULTURELLE UDTRYKSFORMER OG VÆRDIER Sammenhæng Vi vil i vores egen hverdag og ramme - med inddragelse af nærmiljøet - skabe fokus på kultur og kulturelle udtryksformer. Vi vil via kulturtilbud og kreative udtryk udvikle og skabe kendskab til traditioner, kultur og kreative materialer og metoder. Mål Præsentere børnene for en bred vifte af kreative udtryksformer: ex teater, sang, dans, maling, tegning, klippe, klistre, fortællinger Vi vil inspirere børnene til at anvende deres fantasi i ovenstående. Vi har traditioner som går igen (ex. jul, påske, fastelavn, høst) Vi markerer det enkelte hus fødselsdag Vi bruger nærområdets kulturtilbud (bibliotek, teaterforestilling, Kulturudstilling Uhresal) Overlevering af lege, sanglege, sange Kendskab til egen og andres kultur Tiltag 1. Tiltag: Vi holder husets fødselsdag. Børn med særlige behov: Individuelle handleplaner 2. Tiltag: Ture ud af huset - kendskab til nærmiljøet ex bibliotek, udstillinger m.v. Børn med særlige behov: Mindre grupper/forløb 3. Tiltag: Samling: dialog om kultur og tradition. Børn med særlige behov: Vejledning til forældre 4. Tiltag: Årets traditioner: jul, påske, høst m.v. Børn med særlige behov: Forberedelse inden aktivitet og en tæt følgning - tager i hånden, sidder ved siden af 5. Tiltag: Gamle lege, fortællinger, teater, historier, sange m.v. Tegn 1. Tegn: Vi ser børn udtrykke glæde og lyst til at udtrykke sig kreativt 2. Tegn: Aktiv deltagelse fra børnene 3. Tegn: Børnene bruger det oplevede i andre lege og sammenhænge 4. Tegn: Børnene kender og genkender traditioner og højtider 14

15 ARBEJDET MED ET GODT BØRNEMILJØ Beskrivelse Vi sætter særlig fokus på børnemiljøet to gange årlige, hvor vi arbejder med det psykiske, fysiske og æstetiske børnemiljø. Vi arbejder med børneinterviews, som danner grundlag for efterfølgende handlinger i hverdagen. Slanger - Korsholm 15

16 AFSLUTNING Læreplanen evalueres hvert 2. år - vores udgangspunkt er ikke nødvendigvis at ændre målsætningen, men hele tiden evaluere og justere vejen til målet. Yderligere oplysninger vedr. læreplanen: Områdeleder Dorte Mørk, tlf Der kan findes information om indsatsområdet, arbejdet med sundhed og sprog på institutionernes hjemmesider. 16

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Forord Folketinget vedtog i 2004 at alle dagtilbud fra 1. august 2004 skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan skal beskrive hvordan dagtilbuddet giver barnet rum for leg, læring

Læs mere

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 I børnehuset Ved skellet arbejder vi med den inkluderende tankegang, hvor hvert enkelt barn oplever at være en del af fællesskabet. Vi har

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING L.P. Tema 3 6 år BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING SAMMENHÆNG MÅL TILTAG TEGN Glentereden er en institution med få tosprogede børn. Vi ser en børnegruppe der er sproglig velfungerende. Ordforråd, udtale kendskab

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Indledning Nørreå Børnehus er en privat integreret institution med børnehave og vuggestue. Den er oprettet i august 2010 og er normeret til 40 børn.

Læs mere

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling Læreplan For Lerbjerg børnehaveafdeling Indledning Børnehavens læreplaner udmøntes via børnehavens daglige aktiviteter, børnegruppens aktuelle behov og årets projekter og mål. Vi har valgt at dele læreplanen

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Indhold: Bekendtgørelse om læreplaner Forord Kort beskrivelse af de 6 temaer Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sproglige kompetencer

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015. Hjernen&Hjertet

GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015. Hjernen&Hjertet GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 VÆRDIER, PRINCIPPER OG LÆRINGSFORSTÅELSE 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 5 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske

Læs mere

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling.

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling. Alsidige personlige udvikling. Målsætning 0 3 år Barnet udvikler en begyndende kompetence til: At handle selvstændigt. At have indlevelse i andre. At være psykisk robust. Vi har en anerkendende tilgang

Læs mere

Læreplan for de 3 til 6 årige børn.

Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Sociale Kompetencer s. 1 Barnets alsidige personlige kompetencer. s. 2 Sprog s. 4 Natur og naturfænomener s. 5 Krop og bevægelse s. 6 Kulturelle udtryksformer og værdier

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING. Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. Vi arbejder med følgende mål: Børnene

Læs mere

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

FAVRSKOV KOMMUNE. Skovvang-området PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2014 TIL 31-12-2014. Hjernen&Hjertet

FAVRSKOV KOMMUNE. Skovvang-området PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2014 TIL 31-12-2014. Hjernen&Hjertet FAVRSKOV KOMMUNE Skovvang-området PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2014 TIL 31-12-2014 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 4 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. - udvikle sig til et selvstændigt menneske

Læs mere

Havbrisens pædagogiske læreplaner

Havbrisens pædagogiske læreplaner Havbrisens pædagogiske læreplaner (Under områdets pædagogiske læreplaner ses værdigrundlag og beskrivelser som er lavet i samarbejde og dermed er fælles for alle 6 filialer) Havbrisen eget tillæg: Fokuspunkt

Læs mere

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl . Børnehaven Bredstrupsgade Bredstrupsgade 1 8900 Randers Tlf. 89 15 94 00 Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl Indhold. 1. Status på det overordnede arbejde med

Læs mere

I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer.

I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer. I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer. De pædagogiske læreplaner indholder følgende temaer: Personlige kompetencer Sociale kompetencer Sproglige kompetencer Krop og bevægelse Naturen

Læs mere

VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet

VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 4 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Bekendtgørelsen om pædagogiske læreplaner i daginstitutioner blev indført i august 2004. Det betyder, at vi i institutionen skal: Have mål for læring. Beskrive valg

Læs mere

Pædagogisk Læreplan 2013-2014

Pædagogisk Læreplan 2013-2014 Indholdsfortegnelse Natur og naturfænomener... 3 Krop og bevægelse... 5 Sociale kompetencer... 7 Kulturelle udtryksformer... 9 Personlige kompetencer... 11 Sprog... 13 Natur og naturfænomener Sammenhæng

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Barnet skal udvikle en sund identitet. Barnet har brug for voksne, der er bevidste om deres fremtoning og handlinger Barnet skal møde voksne, der er tydelige

Læs mere

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008 PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008 Firkløveren er et børnehus som består af fire institutioner med en fælles distriktsleder. Firkløverens institutioner ligger alle i Greve Midt. Bebyggelsen i Greve

Læs mere

Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov

Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! I Storebjørn og Skovhulen arbejder vi funktionsopdelt mandag -

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely Børnehuset Bøgely Åbningstid: Bøgelunden 1.3 & 5 Man-Fredag 2635 Ishøj 06.30-17.00 Tlf: 4373 5243 Velkommen til Børnehuset Bøgelys pædagogiske læreplan 2010-2011

Læs mere

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Grundlæggende værdier... 4 Læringssyn pædagogisk tilgang... 5 Barnets alsidige personlige udvikling... 6 Barnets alsidige personlige udvikling... 7 Sociale kompetencer...

Læs mere

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner Indledning Dette er de pædagogiske læreplaner for børnehaveafdelingerne på Egholmgård. I 2004 blev det besluttet at børnehaverne skulle arbejde med børnene udfra pædagogiske

Læs mere

September 2014. Pædagogiske læreplaner. Generelt pædagogisk grundlag

September 2014. Pædagogiske læreplaner. Generelt pædagogisk grundlag Pædagogiske læreplaner Generelt pædagogisk grundlag Vi ønsker at skabe et børneliv for børn og forældre, som ruster børnene til livets udfordringer, til glæde for dem selv, deres omgivelser og samfundet

Læs mere

Vores læreplaner er målrettet og tilpasset alle de børn der går i børnehaven.

Vores læreplaner er målrettet og tilpasset alle de børn der går i børnehaven. Som udgangspunkt for vores arbejde med læreplaner ligger vores værdigrundlag og dermed troen på, at udvikling bedst sker, når barnet trives, og er tryg ved at være i institutionen. Værdigrundlaget er derfor

Læs mere

Pædagogisk læreplan 2014

Pædagogisk læreplan 2014 1 Institutionens navn Beliggenhed Ejstrupholm Børnehave Lærkevej 10 og Vestergade 59a 7361 Ejstrupholm Fysiske rammer Børnehaven er beliggende i en mindre landsby, hvor der er gode muligheder for aktiviteter

Læs mere

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave.

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. 2009/2010 Læreplaner. Værdier: Udgangspunktet for vores pædagogik er, at vi er forskellige. Vi har forskellige forudsætninger og evner, som danner udgangspunkt for vores

Læs mere

Børnehavens lærerplaner 2016

Børnehavens lærerplaner 2016 Børnehavens lærerplaner 2016 I børnehaven er fri for mobberi i en stor del af hverdagen og derfor et det også en del af lærerplanerne. To gange om ugen arbejder vi med fri for mobberi til bamse samling.

Læs mere

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave.

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. 1. Barnets alsidige personlige udvikling. Børns personlige udvikling trives bedst i en omverden, der er lydhør og medlevende. Voksne, der engagerer sig i og

Læs mere

Ødsted-Jerlev Børnehus Førskolepolitik

Ødsted-Jerlev Børnehus Førskolepolitik Ødsted-Jerlev Børnehus Førskolepolitik Forord I Ødsted-Jerlev Børnehus sætter vi stor fokus på førskolearbejdet med de børn, som skal starte i skole det kommende skoleår. Formålet med førskolearbejdet

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Den personlige udvikling Barnet skal have mulighed for at: Det vil vi gøre ved at: Målene er nået når barnet: få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer udfolde sig som en stærk og alsidig

Læs mere

Børnehuset Himmelblås fokusområde : Udeliv

Børnehuset Himmelblås fokusområde : Udeliv Børnehuset Himmelblås fokusområde : Udeliv Naturen er et ekstra læringsrum og udelivet har stor betydning for os, da vi mener det er vigtigt at børnene får et godt kendskab til naturen, og hvordan og hvad

Læs mere

Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier

Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier Læringsmål (mål og tegn) Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier Praksissituation (baggrund) At børnene lærer om traditioner, både danske og kulturelle At

Læs mere

Pædagogiske læreplaner børnehaverne 2012-2014

Pædagogiske læreplaner børnehaverne 2012-2014 Pædagogiske læreplaner børnehaverne 2012-2014 DAGINSTITUTION VESTBYEN Læreplaner for børnestuerne 2012-2014 Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Pædagogisk læreplan Overordnede mål: De overordnede

Læs mere

Storebørnsgruppen for kommende skolebørn i Afdeling Mariesminde. Skoleparat - parat til livet

Storebørnsgruppen for kommende skolebørn i Afdeling Mariesminde. Skoleparat - parat til livet Personlige Kompetencer Sætte ord på følelser, eller det der er svært. Bidrage med egen fantasi i legen, komme med små input. Udtrykke sig via sprog og gå i dialog. Vælge til og fra. Drage omsorg for andre

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner 1 PIPPI- HUSET 2014-2016 Indhold Forord 2 Pippihusets værdigrundlag og overordnet mål 2 Børnesyn 3 Voksenrollen 3 Læringssyn og læringsmiljø 3 Børnemiljøet 4 Det fysiske børnemiljø Det psykiske børnemiljø

Læs mere

Præsentation af Daginstitutionen Regnbuen:... 2. Pædagogisk læreplan:... 3. Tema 1, barnets alsidige personlige udvikling:... 3

Præsentation af Daginstitutionen Regnbuen:... 2. Pædagogisk læreplan:... 3. Tema 1, barnets alsidige personlige udvikling:... 3 Regnbuens Læreplan Indholdsfortegnelse Præsentation af Daginstitutionen Regnbuen:... 2 Pædagogisk læreplan:... 3 Tema 1, barnets alsidige personlige udvikling:... 3 Tema 2, barnets sociale kompetencer...

Læs mere

Børnehaven Rådyrvej. Læreplaner. Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være

Børnehaven Rådyrvej. Læreplaner. Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være Børnehaven Rådyrvej Læreplaner Børnehaven Rådyrvej Rådyrvej 1A 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 84 64 Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være Kun der hvor børn kan føle sig trygge

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Pædagogiske læreplaner.

Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner er planer, der skal være med til at understøtte børns læring. Personalet skal støtte, lede og udfordre børns læring. Læring sker både gennem oplevelser og

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 9 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE NO BØRNEHUS PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2015 TIL 01-09-2016. Hjernen&Hjertet

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE NO BØRNEHUS PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2015 TIL 01-09-2016. Hjernen&Hjertet RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE NO BØRNEHUS PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2015 TIL 01-09-2016 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Indledning 3 1.2 Dagtilbuddets værdier 3 1.3 Dagtilbuddets

Læs mere

Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik 2011-2014. Udviklingsplan for Vuggestuen Søstjernen

Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik 2011-2014. Udviklingsplan for Vuggestuen Søstjernen Holstebro Kommune Dagtilbudspolitik 2011-2014 Udviklingsplan for Tingvej 39, Mogenstrup 7800 Skive 1 1. Indledning... 3 2. Præsentation af dagtilbuddet.... 3 3. Børne- og læringssyn.... 3 3.1 Holstebro

Læs mere

Læring, udvikling og læreplaner i Distrikt Ørums dagtilbud 2014 2016

Læring, udvikling og læreplaner i Distrikt Ørums dagtilbud 2014 2016 Læring, udvikling og læreplaner i Distrikt Ørums dagtilbud 2014 2016 Vi arbejder med børns læring inden for de 6 læreplanstemaer, som vi iflg. dagtilbudsloven skal udarbejde en plan for. Der udarbejdes

Læs mere

Mål Handlinger Niveau. ansatte-børn - Holde samling. - Opøve og bruge sproget gennem forskellige spil.

Mål Handlinger Niveau. ansatte-børn - Holde samling. - Opøve og bruge sproget gennem forskellige spil. Sprog forstået som: Ordforråd, udtale, kendskab til skriftsprog, rim og remser, eksistensen af tal og bogstaver og hvad de kan bruges til, IT/medier og kommunikation, m.m. Indgå og formulere sig i - Give

Læs mere

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå

Læs mere

Pædagogisk læreplan Rollingen

Pædagogisk læreplan Rollingen Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlig

Læs mere

Vedrørende: anmodning om godkendelse af den private børnehave Solsikken, som integreret institution.

Vedrørende: anmodning om godkendelse af den private børnehave Solsikken, som integreret institution. Hedensted d. 17.5.-16 Til udvalget for læring! Vedrørende: anmodning om godkendelse af den private børnehave Solsikken, som integreret institution. Hermed anmodes om godkendelse af, at Solsikken ændrer

Læs mere

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2.

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Vision. Med afsæt i et velfungerende samarbejde, ønsker område Søndervang 2 at fremme en høj grad af trivsel og udvikling for alle. Værdier: Vi bygger vores pædagogiske

Læs mere

Faktaoplysninger... 5. Grundlæggende værdier... 6. Læringssyn pædagogisk tilgang... 7. Barnets alsidige personlige udvikling... 8

Faktaoplysninger... 5. Grundlæggende værdier... 6. Læringssyn pædagogisk tilgang... 7. Barnets alsidige personlige udvikling... 8 1 2 3 Indholdsfortegnelse Faktaoplysninger... 5 Grundlæggende værdier... 6 Læringssyn pædagogisk tilgang... 7 Barnets alsidige personlige udvikling... 8 Barnets alsidige personlige udvikling... 9 Sociale

Læs mere

Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering

Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering I Børnehaven Landsbyhaven er de pædagogiske læreplaner en ganske naturlig del af vores dagligdag. Vi arbejder meget målrettet med at synliggøre de overordnede

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år Hadsten By området

Pædagogisk læreplan 0-2 år Hadsten By området Pædagogisk læreplan 0-2 år Hadsten By området Idrætsbørnehuset Bavnehøj Børnehuset Vesterskovvej afd. Vesterskovvej og afd. Skovbørnehaven Børnehuset Ellemose afd. Højmose og Kærmose 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse dagplejen pædagogisk læreplan elle udtryksformer og værdier og naturfænomener Alsidig personlig udvikling lige kompetencer e kompetencer oktober 2009 den pædagogiske læreplan Menneskesyn I dagplejen mener

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner I Skovparkens Børnehus arbejder vi ud fra de 6 læreplanstemaer i vores pædagogiske praksis. Da vi også er en del af Grønne spirer projekt, som sætter fokus på miljø, udeliv og et

Læs mere

Mål og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år.

Mål og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år. og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år. Børn og unge i vækst - alle børn skal trives i et trygt og sundt miljø med leg og læring. - alle børn skal møde nærværende,

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

Oplysninger. Billede Navn Mailadresse og tlf.nr. Daginstitutionsleder/ Områdeleder. 7616 2775 Souschef Eva Hoffland evhof@esbjergkommune.

Oplysninger. Billede Navn Mailadresse og tlf.nr. Daginstitutionsleder/ Områdeleder. 7616 2775 Souschef Eva Hoffland evhof@esbjergkommune. 1 Indholdsfortegnelse Oplysninger... 3 Politiske mål Dagtilbudsloven formål... 4 Politiske mål Dagtilbudsloven læreplaner... 5 Politiske mål Børn- og ungepolitik... 6 Pædagogisk tilgang for arbejdet med

Læs mere

ansatte - børn ord på tanker og følelser Barnet leger med sproget ud fra egen fantasi / ideer f.eks. gennem spontansange, historier, teater,

ansatte - børn ord på tanker og følelser Barnet leger med sproget ud fra egen fantasi / ideer f.eks. gennem spontansange, historier, teater, Sprog forstået som: Ordforråd, udtale, kendskab til skriftsprog, rim og remser, eksistensen af tal og bogstaver og hvad de kan bruges til, IT/medier og kommunikation, m.m. At barnet kan gøre sig Ansatte

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFO) er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne og serviceniveauet

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling Tryghed er basis for barnets udvikling og læring. I vuggestuen skal der være trygge og omsorgsfulde rammer således, at børnene får gode muligheder for at udvikle sig

Læs mere

Den pædagogiske læreplan for. Villa Berthe i Gentofte Kommune

Den pædagogiske læreplan for. Villa Berthe i Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan for Villa Berthe i Gentofte Kommune 2012/2013 Den overordnede ramme for dagtilbuddets pædagogiske arbejde Dagtilbudsloven: Lov 2007-06-06 nr. 501 om dag-, fritidsog klubtilbud

Læs mere

Villa Maj. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering

Villa Maj. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering Villa Maj Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering Den 1. juni 2014 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års området i Gentofte

Læs mere

Pædagogisk læreplan for vuggestuen

Pædagogisk læreplan for vuggestuen Pædagogisk læreplan for vuggestuen Personlige kompetencer - At udvikle og styrke sit selvvære. - At egne grænser respekteres. - At lære, at respektere andres grænser. - At udvikle og videreudvikle kompetencer.

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

Farverne er taget fra læreplansplakater, der er udviklet af Dorthe Filtenborg Sørensen.

Farverne er taget fra læreplansplakater, der er udviklet af Dorthe Filtenborg Sørensen. Farvekodesystemet Farvekodesystemet i dokumentationen af praksis på baggrund af de seks temaer For at gøre arbejdet med de seks temaer overskueligt både for personalet, forældre og børn bruger vi et farvekodesystem.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen.

Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen. Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen. Om skolen: Abildgårdskolen er beliggende i Vollsmose i Odense. Skolen har pt. 655 elever hvoraf ca. 95 % er tosprogede. Pr. 1. august 2006 blev der indført Heldagsskole

Læs mere

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven 1. Personlige kompetencer Kolding Kommunes overordnede mål: ved at være lydhør og medlevende vil vi udvikle barnets personlige kompetencer, så det oplever

Læs mere

Vi vil gennem positive oplevelser give børnene lyst til at søge nye udfordringer

Vi vil gennem positive oplevelser give børnene lyst til at søge nye udfordringer Læreplan for Vuggestuen Barnets alsidige personlighedsudvikling Barnets personlighed udvikles over tid i de sociale fællesskab, som barnet indgår i. Barnet skal mødes af en omverden, hvor det trygt kan

Læs mere

Oplysninger. Dagtilbud: Jacob A. Riis Børnehave. Billede Navn Mailadresse og tlf.nr.

Oplysninger. Dagtilbud: Jacob A. Riis Børnehave. Billede Navn Mailadresse og tlf.nr. 1 Indholdsfortegnelse Oplysninger... 3 Politiske mål Dagtilbudsloven formål... 4 Politiske mål Dagtilbudsloven læreplaner... 5 Politiske mål Børn- og ungepolitik... 6 Pædagogisk tilgang for arbejdet med

Læs mere

Pædagogiske udviklingsplaner i Dagplejen 2009-2011

Pædagogiske udviklingsplaner i Dagplejen 2009-2011 Indholdsfortegnelse: Forord og indledning: Periode for arbejdet med Pædagogiske udviklingsplaner side 2 Hvem har udarbejdet PUP side 2 Hvor, af hvem og med hvilket formål arbejdes med PUP side 2 Arbejdet

Læs mere

Præsentation af D.I.I Hasselhuset. D.I.I Hasselhuset. Hasselhusets Værdier. Kærgårdsvej 4A 8355 Solbjerg Tlf: 87 13 83 04. Respekt.

Præsentation af D.I.I Hasselhuset. D.I.I Hasselhuset. Hasselhusets Værdier. Kærgårdsvej 4A 8355 Solbjerg Tlf: 87 13 83 04. Respekt. Præsentation af D.I.I Hasselhuset. D.I.I Hasselhuset Kærgårdsvej 4A 8355 Solbjerg Tlf: 87 13 83 04 Hasselhuset er en del af Solbjergs dagtilbud 8411. Vi er en integreret institution, som åbnede i foråret

Læs mere

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Fritidspædagogik... Side 6 Børn er forskellige... Side 8 Læreprocesser...

Læs mere

Kong Christian d. IX og Dr. Louises Børneasyl. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering

Kong Christian d. IX og Dr. Louises Børneasyl. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering Kong Christian d. IX og Dr. Louises Børneasyl. Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering D. 1. juli 2014 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune.

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune. Pædagogiske læreplaner SFO er Holbæk Kommune. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... Forord.... Særlige krav til pædagogiske læreplaner.... Sammenhæng i børnenes hverdag:... Anerkendelse af fritidspædagogikken....

Læs mere

Bregnen Naturbørnehaves læreplan.

Bregnen Naturbørnehaves læreplan. Bregnen Naturbørnehaves læreplan. Vores læreplan er delt op i 6 læreplanstemaer. Hvert tema indeholder vores mål og metode. Som noget nyt har vi indledt arbejdet med at implementere børnemiljøet i læreplanen.

Læs mere

PLR9 2014 Børnehuset Overvænget

PLR9 2014 Børnehuset Overvænget PLR9 2014 Børnehuset Overvænget Punkt 1 Status på det overordnede arbejde med læreplaner. I Dagtilbud Sydvest er det at arbejde med læreplaner en helt naturlig del af det pædagogiske arbejde. Didaktikken

Læs mere

Personlige kompetencer - Sociale kompetencer - Sprog - Krop og bevægelse - Natur - Kultur.

Personlige kompetencer - Sociale kompetencer - Sprog - Krop og bevægelse - Natur - Kultur. Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske læreplaner er udarbejdet for at sikre at børn tilegner sig de nødvendige kompetencer, samt synliggøre det pædagogiske arbejde der udføres i børnehaver. De seks kompetenceområder

Læs mere

Thorup-klim samdrift Storkereden

Thorup-klim samdrift Storkereden Jammerbugt kommune Thorup-klim samdrift Storkereden Pædagogiske læreplaner 2005 1 Børnehave tlf: 72578105 SFO tlf: 72578106 E-Mail: storkereden@jammerbugt.dk Indledning: I henhold til socialministeriets

Læs mere

Læreplaner og læring i fritiden

Læreplaner og læring i fritiden Læreplaner og læring i fritiden En introduktion til de overvejelser personalet arbejder ud fra. Kort sagt hvordan vores kultur og vores relationsarbejde er med til at give børnene nye færdigheder og kundskaber

Læs mere

Pædagogisk udviklingsplan 2016-2017

Pædagogisk udviklingsplan 2016-2017 Pædagogisk udviklingsplan 2016-2017 Indsæt billede Marker rammen nedenfor, og tryk slet. I stedet sætter du dit eget billede ind. Tryk på indsæt i menuen og derefter tryk på billede så finder du billedet

Læs mere

Kristrup Vuggestue AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013

Kristrup Vuggestue AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013 Kristrup Vuggestue AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013 1 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Børnehaven Brumbassen

Børnehaven Brumbassen Børnehaven Brumbassen Det er lovkrav at alle dagtilbud udarbejder pædagogiske læreplaner. Kommunalbestyrelse og forældrebestyrelse skal godkende planen, og forældrebestyrelsen skal hvert år vurdere om

Læs mere

Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan

Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan ] 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års området i Gentofte Kommune har Børn, Unge og Fritid som frikommune udfordret lovgivningen

Læs mere

Hvordan vi i dagligdagen arbejder med læreplanerne. Barnets alsidige og personlige udvikling.

Hvordan vi i dagligdagen arbejder med læreplanerne. Barnets alsidige og personlige udvikling. Læreplaner For børn fra 26 uger til 6 år. August 2017. De seks læreplanstemaer. 1. Alsidig personlig udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sproglig udvikling 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener

Læs mere

PLR9 Stevnstrup Børnehave 2014

PLR9 Stevnstrup Børnehave 2014 PLR9 Stevnstrup Børnehave 2014 Punkt 1 status på det overordnede arbejde med læreplaner. I Dagtilbud Sydvest er det at arbejde med læreplaner en helt naturlig del af det pædagogiske arbejde. Didaktikken

Læs mere