Studieordning for den erhvervsøkonomiske bacheloruddannelse HA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for den erhvervsøkonomiske bacheloruddannelse HA"

Transkript

1 Årgang: 2002 Siden er sidst opdateret: 14. juni 2002 Side 1 af 15 sider Studieordning for den erhvervsøkonomiske bacheloruddannelse HA

2 Årgang: 2002 Siden er sidst opdateret: 14. juni 2002 Side 2 af 15 sider Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i C C Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 612 af 18. august 1998 om den almene erhvervsøkonomiske bacheloruddannelse (HA) samt nr. 615 af 18. august 1998 om eksamen ved visse videregående uddannelser under Undervisningsministeriet. Studienævnet kan dispensere fra egne regler i studieordningen. Studieordningen har virkning for de studerende, der påbegynder den almene erhvervsøkonomiske bacheloruddannelse (HA) fra og med 1. september Studieordningen er sidst godkendt den 22. februar 2000 af Studienævn for Erhvervsøkonomi

3 Årgang: 2002 Siden er sidst opdateret: 14. juni 2002 Side 3 af 15 sider Indholdsfortegnelse Ministerielt fastsatte regler 1. Uddannelsens længde, titel og indhold Uddannelsens længde Uddannelsens titel Uddannelsens indhold Prøver og beståelseskrav Bedømmelse Gennemsnit og minimumskarakter Omprøve Antal forsøg årsprøve...6 Udfyldende bestemmelser 3. Målsætning årsprøve Beståelseskrav Indhold Titel, ECTS, vægt, prøveform og bedømmelse Vejledende normalstudieplan Diagram over HA bacheloruddannelsen, herunder 1. årsprøven Bunden erhvervsøkonomi Bunden samfundsøkonomi på 5. eller 6. semester Erhvervsøkonomiske projekter, valgfag og seminar Bachelorprojekt Andre bestemmelser Fagbeskrivelser og prøveformer Pensumbeskrivelser Ordinær eksamen Reeksamen Sygeeksamen Eksamenstilmelding Klage Påbegyndelse af kandidatuddannelsen Overgangsregler...15 Bilag: Bekendtgørelser

4 Årgang: 2002 Siden er sidst opdateret: 14. juni 2002 Side 4 af 15 sider Ministerielt fastsatte regler 1. Uddannelsens længde, titel og indhold 1.1 Uddannelsens længde Den erhvervsøkonomiske bacheloruddannelse er et fuldtidsstudium på 3 år og består af en 1. del på 1 år og en 2. del på 2 år. 1.2 Uddannelsens titel Den erhvervsøkonomiske bacheloruddannelse giver ret til betegnelsen BA samt til at anvende bogstaverne HA som betegnelse for uddannelsen. 1.3 Uddannelsens indhold Uddannelsen, der består af 180 ECTS, er således sammensat: C Samfundsøkonomiske fag Min. 30 ECTS C Erhvervsøkonomiske fag Min. 75 ECTS C Redskabsfag Min. 45 ECTS C Tilvalgsfag (I det flg. kaldt "valgfag") C Erhvervsøkonomisk bachelorprojekt af mindst 15 ECTS. 60 ECTS (ECTS=European Credit Transcript System) er en fuldtidsstuderendes arbejde i et år.

5 Årgang: 2002 Siden er sidst opdateret: 14. juni 2002 Side 5 af 15 sider 2. Prøver og beståelseskrav 2.1 Bedømmelse Mindst 1/3 af uddannelsen skal dokumenteres ved prøver med ekstern censur, der bedømmes efter 13-skalaen. Højst 1/3 af uddannelsen må dokumenteres ved prøver, der bedømmes bestået/ikke bestået. 2.2 Gennemsnit og minimumskarakter 1. og 2. del skal bestås hver for sig. For at opnå BA-graden kræves C C C C C at karaktergennemsnittet i de karaktergivende fag er mindst 6,0 uden oprunding. De anvendte vægte til beregning af karaktergennemsnittet fremgår af pkt. 5. Karakterer, der indgår i gennemsnittet, skal være mindst 03. Karakterer, der ikke indgår i gennemsnittet, skal være mindst 6. Karakteren 00 må endvidere ikke indgå i en delkarakter. at fag, der bedømmes bestået/ikke bestået, er bestået. at der i valgfagene er opnået karakteren 6 eller derover eller bedømmelsen bestået. at der i fag, hvis bedømmelse ikke indgår i gennemsnittet, er opnået karakteren 6 eller derover eller bedømmelsen bestået. at der i bachelorprojektet er opnået karakteren 6 eller derover. 2.3 Omprøve En prøve med bedømmelsen 6 eller derover kan ikke tages om. Hvis der på 1. del er opnået gennemsnitskarakteren 6,0 eller derover, kan prøver med bedømmelsen 03 og 5, der indgår i 1. del, ikke længere tages om. Hvis HA er bestået med gennemsnitskarakteren 6,0 eller derover, kan prøver med bedømmelsen 03 og 5 ikke længere tages om. En prøve kan kun tages om, hvis det tilladte antal forsøg ikke er overskredet. Ved fornyet deltagelse i prøver er den sidst opnåede karakter gældende.

6 Årgang: 2002 Siden er sidst opdateret: 14. juni 2002 Side 6 af 15 sider 2.4 Antal forsøg Indstilling til samme fag eller identiske fag kan højst ske 3 gange. Universitetet (via studienævnet) kan tillade indstilling en fjerde gang, hvis det findes begrundet i usædvanlige forhold årsprøve Ved udgangen af 2. semester efter studiestart skal den studerende for at kunne fortsætte på uddannelsen, indstille sig til 1. årsprøven, jf. pkt årsprøven skal senest være bestået ved udgangen af 4. semester.

7 Årgang: 2002 Siden er sidst opdateret: 14. juni 2002 Side 7 af 15 sider Udfyldende bestemmelser 3. Målsætning Det er HA-uddannelsens overordnede formål at uddanne erhvervsøkonomer med en bred faglig profil, som sætter dem i stand til selvstændigt at analysere og løse økonomiske problemstillinger primært i virksomheder. Uddannelsen skal endvidere udgøre et solidt grundlag for den erhvervsøkonomiske kandidatuddannelse. HA-uddannelsen ved Syddansk Universitet giver en sammenhængende faglig baggrund inden for de erhvervsøkonomiske delområder: Markedsføring, Organisation og strategi, Regnskab samt Finansiering. Den erhvervsøkonomiske undervisning trækker på hjælpedisciplinerne matematik, statistik og IT samt på samfundsøkonomiske fag. Uddannelsen indeholder derfor et væsentligt element af såvel hjælpediscipliner som samfundsøkonomi. HA-uddannelsen er opbygget som en kombination af traditionel undervisning, øvelser samt projekter. Udover en række obligatoriske fag er der i slutningen af uddannelsen et antal valgfag, der giver den studerende mulighed for specialisering eller for at opnå en bredere uddannelse. Disse fag kan være forskellige på de enkelte campi, afhængigt af de lokale forskningsområder. Hermed kan HA-uddannelsen have en særlig profilering i den enkelte by. Eksempelvis er det i øjeblikket sådan, at i den særlige HA-SMV (Små og Mellemstore Virksomheder) udfyldes de to erhvervsøkonomiske projekter ved et studieophold i en virksomhed, der suppleres med undervisning på universitetet. Denne profil omfatter desuden et valgfag på 5. semester, faget Bunden Erhvervsøkonomi på 6 semester, hovedopgaven samt enkelte andre bindinger, der omtales i en særlig fagbeskrivelse.

8 Årgang: 2002 Siden er sidst opdateret: 14. juni 2002 Side 8 af 15 sider årsprøve 4.1 Beståelseskrav 1.-årsprøven indeholder alle karaktergivende fag, som ifølge normalstudieplanen afsluttes på 1. og 2. semester. 1.-årsprøven er bestået, når det vægtede gennemsnit er 6,0 eller derover uden oprunding. Alle karakterer fra 13-skalaen, herunder 00, må indgå i gennemsnittet, dog skal de enkelte fag efterfølgende opfylde kravene jf. pkt

9 Årgang: 2002 Siden er sidst opdateret: 10. oktober 2003 Side 9 af 15 sider 5. Indhold 5.1 Titel, ECTS, vægt, prøveform og bedømmelse Samfundsøkonomi min. 0,5 årsværk Erhvervsøkonomi min. 1,25 årsværk Redskabsfag min. 0,75 årsv. Titel ECTS Vægt Prøveform/censur/bedømmelse Økonomisk samfundsbeskrivelse 1 Skr. Intern 13-skala Mikroøkonomi 1 1 Skr. Intern 13-skala Makroøkonomi 1 1 Skr. Ekstern 13-skala Bunden samfundsøkonomi - Individuelt Virksomhedsøkonomi 1 1 Multiple choice+ take home Ingen 13-skala Virksomhedsøkonomi 2 1 Skr. Ingen 13-skala Virksomhedsøkonomi 3 1 Projekt Intern 13-skala Markedsføring 1 Skr. Ekstern 13-skala Regnskab 1 Mdtl. Ekstern 13-skala Finansiering 1 Skr. Ekstern 13-skala Organisation 1 Grp.+mdtl. Ekstern 13-skala Erhvervsøkonomisk projekt - Individuelt Erhvervsøkonomisk seminar 1 Proj.+mdtl. Intern 13-skala Bunden erhvervsøkonomi 1 Individuelt Ekstern 13-skala Bachelorprojekt 15 3 Proj.+mdtl. Ekstern 13-skala Indledende edb (1+2a) - Skr. Ingen B/IB Videregående edb 1 Skr.+mdtl. Ingen 13-skala Matematik 1 1 Skr. Intern 13-skala Statistik Grp.+mdtl. Ekstern 13-skala Erhvervsjura 1 Skr. Ekstern 13-skala Valgfag i øvrigt i alt 15* - Individuelt * 15 ECTS valgfag kan opbygges af 2 eller flere valgfag.

10 Årgang: 2002 Siden er sidst opdateret: 14. juni 2002 Side 10 af 15 sider 5.2 Vejledende normalstudieplan Fagtitel 1. del 1. sem. f ø Indledende edb (1+2a) 1 3 Matematik Økonomisk samfundsbeskrivelse 2 2 Virksomhedsøkonomi sem. f ø Mikroøkonomi Virksomhedsøkonomi Virksomhedsøkonomi del 3. sem. f ø Statistik Makroøkonomi Markedsføring 3 1 Regnskab 4 Erhvervsøkonomisk projekt x x 4. sem. f ø Videregående edb 2 2 Erhvervsjura 6 Organisation sem. f ø Finansiering 3 1 Erhvervsøkonomisk seminar Valgfag i øvrigt 4 4 Bunden samfundsøkonomi 4 Bunden erhvervsøkonomi 4 Bachelorprojekt x 6. sem. f ø Timer i alt projekt 14+ projekt 12+ seminar 8+bac. projekt Anm.: Ovenstående plan er en normalstudieplan for de obligatoriske fag. Bunden samfundsøkonomi, bunden erhvervsøkonomi samt valgfag i øvrigt kan for den enkelte campus være placeret eller kan af den studerende vælges placeret i et andet semester. Undtagelser fra normalstudieplanen vil fremgå af de respektive fagbeskrivelser. x

11 Årgang: 2002 Siden er sidst opdateret: 14. juni 2002 Side 11 af 15 sider 5.3 Diagram over HA bacheloruddannelsen, herunder 1. årsprøven: 6. sem.. Bunden erhvervsøkonomi Valgfag i øvrigt Bachelorprojekt sem. Finansiering Erhvervsøkonomisk seminar Bunden samfundsøkonomi Valgfag i øvrigt 4. sem. 3. sem. 2. sem. Organisation Regnskab Virksomhedsøkonomi 2 Erhvervsjura Markedsføring Virksomhedsøkonomi 3 Videregående edb Makroøkonomi 1 Mikroøkonomi 1 Erhvervsøkonomisk projekt Statistik sem. Virksomhedsøkonomi 1 Økonomisk samfundsbeskrivelse Matematik 1 Indledende edb (1+2a) Indgår i 1. årsprøven

12 Årgang: 2002 Siden er sidst opdateret: 14. juni 2002 Side 12 af 15 sider 5.4 Bunden erhvervsøkonomi Bunden erhvervsøkonomi på 5. eller 6. semester Det bundne erhvervsøkonomiske fag er et campusspecifikt erhvervsøkonomisk fag. Indholdet i dette fag udbydes af de enkelte campusser, men er obligatorisk for de studerende på den enkelte campus. Prøveformen for Bunden Erhvervsøkonomi er individuel for de enkelte campusser men baseres på 13 skalaen med ekstern censur. I Kolding, Sønderborg og Esbjerg er faget placeret på 6. semester med fagtitlen: Problemorienteret valg af erhvervsøkonomisk metode og teori. Faget er placeret i tilknytning til bacherlorprojektet. Formålet med kurset er at sætte den studerende i stand til at gøre rede for en relevant og dækkende metodik i forhold til et konkret virksomhedsproblem. Den studerende skal opnå evnen til at komme fra problembeskrivelse og -afgrænsning til konklusion. Herved opøves evnen til at koble teori og praksis. I Odense er faget placeret på 5. semester med fagtitlen: Modeller til ressourcestyring og logistik. Dette fag giver en introduktion til kvantitative planlægningsmetoder samt disses anvendelse ved løsning af erhvervsøkonomiske problemstillinger. 5.5 Bunden samfundsøkonomi på 5. eller 6. semester. I Kolding og Sønderborg skal de studerende på 6. semester følge det nationaløkonomiske fag Makroøkonomi 2. I Esbjerg og Odense kan de studerende vælge mellem som det bundne samfundsøkonomiske fag at tage Mikroøkonomi 2 på 5. semester eller Makroøkonomi 2 på 6. semester. 5.6 Erhvervsøkonomiske projekter, valgfag og seminar Valgfag kan vælges mellem det eller de fag, der udbydes på de 4 campusser, idet der dog på nogle campusser kan være særlige sammenhænge i forbindelse med profiler. Prøveformen vil variere afhængig af de valgte fag. Såfremt prøveformen i det valgte fag baseres på 13-skalaen, skal faget bestås med karakteren 6 eller derover. Karakteren vil ikke blive indregnet i gennemsnittet. Seminar og projekt udfærdiges i overensstemmelse med de for den enkelte campus gældende regler. Seminar og projekt, herunder krav og eksamensfordringer, er beskrevet i en særlig fagbeskrivelse, som er en del af studieordningen.

13 Årgang: 2002 Siden er sidst opdateret: 14. juni 2002 Side 13 af 15 sider Erhvervsøkonomiske projekter på 3-4 semester. Udformningen af de erhvervsøkonomiske projekter på 3. og 4. semester er forskellig på de 4 campusser. De erhvervsøkonomiske valgfag og projekter, herunder krav og eksamensfordringer, beskrives i særlige fagbeskrivelser, som er en del af studieordningen. 5.7 Bachelorprojekt Udarbejdelsen af bachelorprojektet skal give den studerende lejlighed til at fordybe sig i et nærmere afgrænset erhvervsøkonomisk emne samt give den studerende mulighed for at afrapportere den erhvervede indsigt i skriftlig form. Bachelorprojektet, der normalt gennemføres på 6. semester, udarbejdes under vejledning af en lærer. Bachelorprojektet, herunder krav og eksamensfordringer, er beskrevet i en særlig fagbeskrivelse, som er en del af studieordningen.

14 Årgang: 2002 Siden er sidst opdateret: 14. juni 2002 Side 14 af 15 sider 6. Andre bestemmelser 6.1 Fagbeskrivelser og prøveformer Fagbeskrivelser og prøveformer udgives i et fagkatalog, der udkommer én gang årligt. Fagkataloget er en del af studieordningen. Der eksamineres maksimalt 3 gange efter et fags afvikling, medmindre faget genudbydes. 6.2 Pensumbeskrivelser Pensumbeskrivelser udgives i et pensumkatalog, der udkommer hvert semester. Der eksamineres altid i nyeste pensum. 6.3 Ordinær eksamen Der afholdes som hovedregel ordinære eksamener i januar og juni måned, for enkelte af 1. årsfagene dog januar og august. For enkelte valgfag eller blokke af valgfag kan der fastsættes andre tidspunkter. Dette vil fremgå af de respektive fagbeskrivelser. 6.4 Reeksamen Reeksamen (fornyet eksamen i samme termin) afholdes i august måned for de 1.-årsfag, som er placeret i 2. semester. Deltagelse i reeksamen kræver, at man har været tilmeldt ordinær eksamen i samme eksamenstermin. 6.5 Sygeeksamen Sygeeksamen, som typisk afholdes i forbindelse med næste ordinære eksamen eller reeksamen, bevilges af Studienævnet på grundlag af ansøgning vedlagt dokumentation for sygdommen, og eksamensforsøget for den ordinære eksamen annulleres. 6.6 Eksamenstilmelding Eksamenstilmelding til skriftlige og mundtlige prøver skal foretages inden for de ved opslag angivne frister. 6.7 Klage Klage over en eksamination eller over en vurdering af en eksamenspræstation kan indbringes for dekanen senest 2 uger efter, at resultatet af prøven/eksamen er bekendtgjort. Klagen skal være skriftlig og begrundet.

15 Årgang: 2002 Siden er sidst opdateret: 14. juni 2002 Side 15 af 15 sider 6.8 Påbegyndelse af kandidatuddannelsen Kandidatuddannelsen kan påbegyndes i et omfang af 30 ECTS, såfremt min. 150 ECTS af bacheloruddannelsen er bestået. Der kan dog ikke garanteres for, at der ikke er sammenfald i eksamensdatoerne mellem bachelor- og overbygningsfag Overgangsregler Studerende, der ved Esbjerg Campus er påbegyndt den erhvervsøkonomiske bacheloruddannelse sommeren 1999, overføres direkte til nærværende ordning. Studerende, der i Odense, Kolding og Sønderborg er påbegyndt den erhvervsøkonomiske bacheloruddannelse før sommeren 2000 og i Esbjerg før sommeren 1999 fortsætter uddannelsen efter den hidtidige studieordning. Prøver efter de tidligere ordninger gennemføres sidste gang i år 2003 og i Esbjerg i år Studerende, der ikke har gennemført uddannelsen på disse tidspunkter, overføres til nærværende studieordning.

Studieordning for bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi og Jura HA (jur.)

Studieordning for bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi og Jura HA (jur.) Årgang: 2002 Siden er sidst opdateret: 14. juni 2002 Side 1 af 14 sider Studieordning for bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi og Jura HA (jur.) Årgang: 2002 Siden er sidst opdateret: 14. juni 2002 Side

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i Miljøplanlægning, B.Sc.

Studieordning for bacheloruddannelsen i Miljøplanlægning, B.Sc. Årgang: 2004 Siden er sidst opdateret: 12. april 2005 Side 1 af 14 sider Studieordning for bacheloruddannelsen i Miljøplanlægning, B.Sc. Årgang: 2004 Siden er sidst opdateret: 12. april 2005 Side 2 af

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 698

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi og Jura HA (jur.)

Studieordning for bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi og Jura HA (jur.) Årgang: 2004 Siden er sidst opdateret: 18. januar 2007 Side 1 af 14 sider Studieordning for bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi og Jura HA (jur.) Årgang: 2004 Siden er sidst opdateret: 18. januar 2007

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 2 af

Læs mere

Studieordning for Tilvalg i Marketing, Branding og Kommunikation

Studieordning for Tilvalg i Marketing, Branding og Kommunikation Studieordning for Tilvalg i Marketing, Branding og Kommunikation Side 1 af 9 Tilvalg i Marketing, Branding og Kommunikation Et erhvervsøkonomisk tilvalg SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Cand.merc.

Studieordning for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Cand.merc. Årgang: 2003 Siden er sidst opdateret: 1. august 2003 Side 1 af 15 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Cand.merc. Årgang: 2003 Siden er sidst opdateret: 1. august 2003 Side 2

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) x Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 5. september 2008 Side 1 af 10 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 5. september 2008 Side 2 af

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Meritordning for Markedsførings-, Finans-, Logistik-, Service- og Handelsøkonomer til bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA

Meritordning for Markedsførings-, Finans-, Logistik-, Service- og Handelsøkonomer til bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA Meritordning for Markedsførings-, Finans-, Logistik-, Service- og Handelsøkonomer til bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA Bilag til studieordningen for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA Esbjerg,

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

Bilag til studieordningen for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA

Bilag til studieordningen for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA Meritordning på bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA for personer med følgende uddannelser fra erhvervsakademierne: Markedsførings-, Finans-, Logistik-, Service-, Handelsøkonom og Financial Controller

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.)

Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi Cand.merc.

Studieordning for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi Cand.merc. Studieordning for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi Cand.merc. Revision 01, 27. oktober 2006 Side 1 af 16 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i bekendtgørelser fra Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Studieordning for Den teoretiske del af uddannelsen til registreret revisor

Studieordning for Den teoretiske del af uddannelsen til registreret revisor Årgang: 2004 Siden er sidst opdateret: 9. april 2003 Side 1 af 15 sider Studieordning for Den teoretiske del af uddannelsen til registreret revisor Årgang: 2004 Siden er sidst opdateret: 9. april 2003

Læs mere

Meritordning for Markedsførings-, Finans-, Logistik-, Service- og Handelsøkonomer til bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA

Meritordning for Markedsførings-, Finans-, Logistik-, Service- og Handelsøkonomer til bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA Meritordning for Markedsførings-, Finans-, Logistik-, Service- og Handelsøkonomer til bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA Bilag til studieordningen for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA Esbjerg,

Læs mere

Studieordning for tilvalg i samfundsfag på bacheloruddannelsen.

Studieordning for tilvalg i samfundsfag på bacheloruddannelsen. Studieordning for tilvalg i samfundsfag på bacheloruddannelsen. Odense 2006 1 af 13 Studieordning for tilvalg i samfundsfag på bacheloruddannelsen Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Almen erhvervsøkonomi (HA)

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Almen erhvervsøkonomi (HA) Studieordning for Bacheloruddannelsen i Almen erhvervsøkonomi (HA) Odense, Kolding, Esbjerg, Slagelse 2008 1 af 23 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i bekendtgørelser fra Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Studieordning for revisorkandidatuddannelsen Cand.merc.aud.

Studieordning for revisorkandidatuddannelsen Cand.merc.aud. Årgang: 2003 Siden er sidst opdateret: 26. august 2003 Side 1 af 17 sider Studieordning for revisorkandidatuddannelsen Cand.merc.aud. Årgang: 2003 Siden er sidst opdateret: 26. april 2004 Side 2 af 17

Læs mere

Linjebeskrivelse for. Generel erhvervsøkonomi

Linjebeskrivelse for. Generel erhvervsøkonomi Linjebeskrivelse for. Generel erhvervsøkonomi Bilag til studieordningen for Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA Esbjerg 2012 1 af 7 Denne linjebeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Linjebeskrivelse for Generel Erhvervsøkonomi Slagelse

Linjebeskrivelse for Generel Erhvervsøkonomi Slagelse Linjebeskrivelse for Generel Erhvervsøkonomi Slagelse Bilag til studieordningen for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA 1 af 9 Denne linjebeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Linjebeskrivelse for International Business

Linjebeskrivelse for International Business Linjebeskrivelse for International Business Bilag til studieordningen for bacheloruddannelsen i Almen Erhvervsøkonomi (HA) 1 af 7 Denne linjebeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Studieordning for den erhvervsøkonomiske bacheloruddannelse HA Entreprenørskab og Innovation (HA- ENIN)

Studieordning for den erhvervsøkonomiske bacheloruddannelse HA Entreprenørskab og Innovation (HA- ENIN) Studieordning for den erhvervsøkonomiske bacheloruddannelse HA Entreprenørskab og Innovation (HA- ENIN) Ver. 03, Revision den 26. juni 2007 Side 1 af 22 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi og Jura Cand.merc.(jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi og Jura Cand.merc.(jur.) Årgang: 2003 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 13 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi og Jura Cand.merc.(jur.) Årgang: 2003 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007

Læs mere

Studieordning for HA Sport Management

Studieordning for HA Sport Management Studieordning for den almene erhvervsøkonomiske bacheloruddannelse (HA) med specialisering i Sport Management Esbjerg & Slagelse 2008 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet

Læs mere

Linjebeskrivelse for Generel Erhvervsøkonomi Kolding

Linjebeskrivelse for Generel Erhvervsøkonomi Kolding Linjebeskrivelse for Generel Erhvervsøkonomi Kolding Bilag til studieordningen for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA 1 af 8 Denne linjebeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Titel: Generel erhvervsøkonomi Engelsk titel: General Business Administration

Titel: Generel erhvervsøkonomi Engelsk titel: General Business Administration Linjebeskrivelser for linjen Generel erhvervsøkonomi,. Titel: Generel erhvervsøkonomi Engelsk titel: General Business Administration Linjens fokusområde Linjens fokusområde er generel erhvervsøkonomi.

Læs mere

Linjebeskrivelse for Strategisk kommunikation

Linjebeskrivelse for Strategisk kommunikation Linjebeskrivelse for Strategisk kommunikation Bilag til studieordningen for bacheloruddannelsen i Almen Erhvervsøkonomi (HA) 1 af 7 Denne linjebeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVNSSEKRETARIAT Aarhus Universitet

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVNSSEKRETARIAT Aarhus Universitet Version 05.09.2001 med revision af 07.11.2008 DET ØKONOMISKE STUDIENÆVNSSEKRETARIAT Aarhus Universitet Bachelor-uddannelsen i økonomi B 2001-studieordningen 1 Adgang til Bacheloruddannelsen Formålet med

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.)

Studieordning for Bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) Studieordning for Bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) Odense 2005, 2006, 1 af 24 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelse i Matematik-økonomi BSc.

Studieordning for bacheloruddannelse i Matematik-økonomi BSc. Studieordning for bacheloruddannelse i Matematik-økonomi BSc. 19. juni 2007 Side 1 af 22 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i bekendtgørelser fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

Læs mere

Linjebeskrivelse for International Business

Linjebeskrivelse for International Business Studienævn for Erhvervsøkonomi i Linjebeskrivelse for International Business Bilag til studieordningen for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA 1 af 6 Studienævn for Erhvervsøkonomi i Denne linjebeskrivelse

Læs mere

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse Slagelse, Odense, Kolding, Esbjerg, Sønderborg 2009 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi og Jura Cand.merc.(jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi og Jura Cand.merc.(jur.) Årgang: 2003 Siden er sidst opdateret: 5. september 2008 Side 1 af 14 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi og Jura Cand.merc.(jur.) X Årgang: 2003 Siden er sidst opdateret: 5.

Læs mere

Titel: Generel erhvervsøkonomi Engelsk titel: General Business Economics

Titel: Generel erhvervsøkonomi Engelsk titel: General Business Economics Titel: Generel erhvervsøkonomi Engelsk titel: General Business Economics Linjens fokusområde Linjens fokusområde er generel erhvervsøkonomi. Bacheloren med denne profil har derfor særligt viden indenfor

Læs mere

Profilbeskrivelse for Business Controlling

Profilbeskrivelse for Business Controlling Profilbeskrivelse for Business Controlling Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2012 1 af 8 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet

Læs mere

Profilbeskrivelse for Business Controlling

Profilbeskrivelse for Business Controlling Profilbeskrivelse for Business Controlling Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid)

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Odense 2009 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud.

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud. BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Revision 1 af 9 Dette dokument er et bilag, tilknyttet studieordningen for kandidatuddannelsen

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.)

Studieordning for Bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) Studieordning for Bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) Odense 2005, 2006, 1 af 26 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning for den integrerede uddannelse i erhvervsøkonomi og erhvervssprog SPRØK

Studieordning for den integrerede uddannelse i erhvervsøkonomi og erhvervssprog SPRØK Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 15. april 2005 Side 1 af 22 sider Studieordning for den integrerede uddannelse i erhvervsøkonomi og erhvervssprog SPRØK Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 1.

Læs mere

HA(jur.)-studiet 2013 Indhold

HA(jur.)-studiet 2013 Indhold HA(jur.)-studiet 2013 Indhold Indledning... 2 Kvalifikationsmål... 3 Uddannelsens opbygning... 4 1. del - undervisning... 7 1. del prøver... 8 Oversigt over prøverne... 8 Prøvebeskrivelser... 9 Bedømmelse...

Læs mere

Profilbeskrivelse for Finansiering Finance (udbydes for sidste gang i efteråret 2011)

Profilbeskrivelse for Finansiering Finance (udbydes for sidste gang i efteråret 2011) Profilbeskrivelse for Finansiering Finance (udbydes for sidste gang i efteret 2011) Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) 1 af 8 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet

Læs mere

HA(jur.)-studiet 2012

HA(jur.)-studiet 2012 HA(jur.)-studiet 2012 Indhold Indledning... 2 Kvalifikationsmål... 3 Uddannelsens opbygning... 4 1. del - undervisning... 7 1. del prøver... 8 Oversigt over prøverne... 8 Prøvebeskrivelser... 9 Bedømmelse...

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK-ØKONOMI MATEMATIK-ØKONOMI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematikøkonomi.

Læs mere

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud.

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud. Regler om adgang til kandidatuddannelsen i revision, cand.merc.aud. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i revision 1. sep. 2018 1 af 10 Dette dokument er et bilag tilknyttet studieordningen

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i økonomi BSc.oecon.

Studieordning for Bacheloruddannelsen i økonomi BSc.oecon. Studieordning for Bacheloruddannelsen i økonomi BSc.oecon. 2014 1 af 29 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse bekendtgørelse nr.

Læs mere

Studieordning for Revisorkandidatuddannelsen Cand.merc.aud.

Studieordning for Revisorkandidatuddannelsen Cand.merc.aud. Studieordning for Revisorkandidatuddannelsen Cand.merc.aud. Revision 01, 9. februar 2007 Side 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 588 af

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi og Jura Cand.merc.(jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi og Jura Cand.merc.(jur.) Årgang: 2007 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 1 af 14 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi og Jura Cand.merc.(jur.) Årgang: 2007 Siden er sidst opdateret: 14.

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2012 1 af 8 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I ØKONOMI (OECON) VED AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2017 BACHELOR (BSC) AALBORG

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I ØKONOMI (OECON) VED AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2017 BACHELOR (BSC) AALBORG STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I ØKONOMI (OECON) VED AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2017 BACHELOR (BSC) AALBORG Link til denne studieordning 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1: Forord..............................................................................................

Læs mere

1. Indledning. Studieordningen af august Fag Bedømmelse ECTS-vægt

1. Indledning. Studieordningen af august Fag Bedømmelse ECTS-vægt Studieordningen af august 2004 1. Indledning Følgende beskrivelse af Økonomistudiet relaterer sig til Undervisningsministeriets Bekendtgørelse nr. 656 af 3. juli 2001 Bacheloruddannelsen i økonomi og Kandidatuddannelsen

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid)

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Odense 2009, 2010 1af 21 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

Studieordning HA 2010

Studieordning HA 2010 Studieordning HA 2010 INDLEDNING... 2 HVOR HENVENDER MAN SIG?... 3 STUDIEVEJLEDNINGEN... 3 STUDIEADMINISTRATIONEN... 3 STUDIEEKSPEDITIONEN... 3 STUDIENÆVN... 4 KORT OVER AU HERNING... 4 KVALIFIKATIONSMÅL...

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Journalistik

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Journalistik Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Journalistik Odense 2010 1 af 16 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse nr. 338

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse Odense 2007 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

Profilbeskrivelse for Finansiering Finance (udbydes for sidste gang i efteråret 2011)

Profilbeskrivelse for Finansiering Finance (udbydes for sidste gang i efteråret 2011) Profilbeskrivelse for Finansiering Finance (udbydes for sidste gang i efteret 2011) Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense Sept. 2011 1 af 8 Denne profilbeskrivelse

Læs mere

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 1. del

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 1. del Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 1. del Slagelse, Odense, Kolding, Esbjerg, Sønderborg 2008 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskabsvæsen og Økonomistyring

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskabsvæsen og Økonomistyring Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskabsvæsen og Økonomistyring Slagelse, Odense, Kolding, Esbjerg, Sønderborg 2008 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Studieordning for kandidatuddannelsen i It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Syddansk Universitet i Odense Denne studieordning er udarbejdet på baggrund

Læs mere

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud.

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud. BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Revision 1 af 8 Dette dokument er et bilag, tilknyttet studieordningen for kandidatuddannelsen

Læs mere

CAND.MERC.INT STUDIEORDNING

CAND.MERC.INT STUDIEORDNING CAND.MERC.INT STUDIEORDNING CAND.MERC.INT. STUDIEORDNING i henhold til bekendtgørelse nr. 670 om de integrerede uddannelser i erhvervsøkonomi og erhvervssprog af 19.08.97 1. Studieordning, cand.merc.int......side

Læs mere

Studieordning for Cand.oecon. linjen i Makroøkonomi og Økonomisk Politik ved Aalborg Universitet Gældende fra september 2006

Studieordning for Cand.oecon. linjen i Makroøkonomi og Økonomisk Politik ved Aalborg Universitet Gældende fra september 2006 Studieordning for Cand.oecon. linjen i Makroøkonomi og Økonomisk Politik ved Aalborg Universitet Gældende fra september 2006 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser

Læs mere

Profilbeskrivelse for Strategi og Organisation Strategy and Organization (udbydes for sidste gang i efteråret 2011)

Profilbeskrivelse for Strategi og Organisation Strategy and Organization (udbydes for sidste gang i efteråret 2011) Profilbeskrivelse for Strategi og Organisation Strategy and Organization (udbydes for sidste gang i efteret 2011) Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense

Læs mere

STUDIEORDNING SYDDANSK UNIVERSITET FOR DEN TEKNISK-VIDENSKABELIGE KANDIDATUDDANNELSE I MEKATRONIK VED

STUDIEORDNING SYDDANSK UNIVERSITET FOR DEN TEKNISK-VIDENSKABELIGE KANDIDATUDDANNELSE I MEKATRONIK VED STUDIEORDNING FOR DEN TEKNISK-VIDENSKABELIGE KANDIDATUDDANNELSE I MEKATRONIK VED SYDDANSK UNIVERSITET GODKENDT AF STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSERNE VED DET TEKNISKE FAKULTET DEN 11. MARTS 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Profilbeskrivelse for Økonomisk styring Management Accounting (udbydes for sidste gang i efteråret 2011)

Profilbeskrivelse for Økonomisk styring Management Accounting (udbydes for sidste gang i efteråret 2011) Profilbeskrivelse for Økonomisk styring Management Accounting (udbydes for sidste gang i efteret 2011) Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense Sept. 2010

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Marketing, Branding og Kommunikation

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Marketing, Branding og Kommunikation Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Marketing, Branding og Kommunikation Odense 2009, 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK matematik I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematik. Her er en beskrivelse

Læs mere

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version Aarhus Universitet Revideret

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version Aarhus Universitet Revideret DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version 05.09.2001 Aarhus Universitet Revideret 07.11.2008 Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2001-. Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen med Erhvervsøkonomi

Læs mere

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication (udbydes for sidste gang i efteråret 2011)

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication (udbydes for sidste gang i efteråret 2011) Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication (udbydes for sidste gang i efteret 2011) Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi

Læs mere

Studieordning Den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse HA-jur. Aalborg Universitet

Studieordning Den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse HA-jur. Aalborg Universitet Studieordning Den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse HA-jur. Aalborg Universitet 3.- 6. semester Gældende fra september 2009 Tilrettet november 2010 Bekendtgørelsesgrundlag 1. Den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Odense 2005, 2006, 1 af 22 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse nr. 338 af 6.

Læs mere

Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet

Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet Forord... 3 Hvor henvender man sig... 4 Kort over Handelshøjskolen... 5 Indledning... 6 1. del undervisning... 7 Oversigt over fagene...

Læs mere

Studieordning for den økonomiske bacheloruddannelse BSc.oecon.

Studieordning for den økonomiske bacheloruddannelse BSc.oecon. Studieordning for den økonomiske bacheloruddannelse BSc.oecon. Odense 2008 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse nr.

Læs mere

INDHOLD - HA-studiet 2012 HA Erhvervsøkonomi, studiestart 2012

INDHOLD - HA-studiet 2012 HA Erhvervsøkonomi, studiestart 2012 INDHOLD - HA-studiet 2012 HA Erhvervsøkonomi, studiestart 2012 INDLEDNING... 2 UDDANNELSENS OPBYGNING... 7 REGLER OG FAGLIGE PROGRESSIONSBESTEMMELSER... 9 1. DEL - UNDERVISNING... 10 1. DEL - PRØVER...

Læs mere

Bilag 2 BScE studieordning 2004

Bilag 2 BScE studieordning 2004 2004/2005 DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Bilag 2 BScE studieordning 2004 Studieordningen for BScE studiet er DTU's overordnede beskrivelse af, hvordan bachelordelen af civilingeniøruddannelsen er sammensat.

Læs mere

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication (udbydes for sidste gang i efteråret 2011)

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication (udbydes for sidste gang i efteråret 2011) Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication (udbydes for sidste gang i efteret 2011) Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi

Læs mere

Studieordning HA 2013

Studieordning HA 2013 Studieordning HA 2013 INDLEDNING... 2 HVOR HENVENDER MAN SIG?... 3 STUDIEVEJLEDNINGEN, HA ERHVERVSØKONOMI... 3 STUDIEADMINISTRATIONEN... 3 STUDIEEKSPEDITIONEN... 3 STUDIENÆVN... 4 KORT OVER AU HERNING...

Læs mere

Studieordning for den erhvervsjuridiske kandidatuddannelse, Cand.merc.(jur.) på Aalborg Universitet. September 2008

Studieordning for den erhvervsjuridiske kandidatuddannelse, Cand.merc.(jur.) på Aalborg Universitet. September 2008 Studieordning for den erhvervsjuridiske kandidatuddannelse, Cand.merc.(jur.) på Aalborg Universitet. September 2008 Studieordning for den erhvervsjuridiske kandidatuddannelse, Cand.merc.(jur.) på Aalborg

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i statskundskab, Scient.pol. BSc

Studieordning for bacheloruddannelsen i statskundskab, Scient.pol. BSc Studieordning for bacheloruddannelsen i statskundskab, Scient.pol. BSc (Etfags-bacheloruddannelsen i statskundskab og Tofags-bacheloruddannelsen i samfundsfag) Odense Fra 2005 1 af 23 Denne studieordning

Læs mere

STUDIEORDNING FOR DE NATURVIDENSKABELIGE UDDANNELSER VED ODENSE UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR DE NATURVIDENSKABELIGE UDDANNELSER VED ODENSE UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR DE NATURVIDENSKABELIGE UDDANNELSER VED ODENSE UNIVERSITET Indhold: 1. Uddannelsens omfang og forudsætninger 2. Uddannelsernes indhold 3. Generelle eksamensbestemmelser 4. Andre bestemmelser

Læs mere

Studieordning for HA Entreprenørskab og Innovation (HA-Enin)

Studieordning for HA Entreprenørskab og Innovation (HA-Enin) Studieordning for HA Entreprenørskab og Innovation (HA-Enin) Kolding 2006, ver. 05 1 af 24 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Odense 2005, 2006, 1 af 22 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse nr. 338 af 6.

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Afsætningsøkonomi

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Afsætningsøkonomi Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Afsætningsøkonomi Slagelse, Odense, Kolding, Esbjerg, Sønderborg 2008 1 af 19 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets

Læs mere

BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK-ØKONOMI, 2018

BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK-ØKONOMI, 2018 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK-ØKONOMI, 2018 BACHELOR (BSC) AALBORG Link til denne studieordning Link(s) til andre versioner af samme studieordning: Bacheloruddannelsen i matematik-økonomi, 2015 (Version

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i jura under åben uddannelse (Jura på deltid)

Studieordning for bacheloruddannelsen i jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Studieordning for Bacheloruddannelsen i jura under åben uddannelse (Jura på deltid) 1 af 23 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE (TYPE B) I T Y S K. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE (TYPE B) I T Y S K. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE (TYPE B) I T Y S K September 1998 Senest revideret juli 2007 1 Indholdsfortegnelse 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE

Læs mere

Bilag til studieordning for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.)

Bilag til studieordning for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Profilbeskrivelse for Global logistik og Supply Chain Management Global Logistics and Supply Chain Management (udbydes for sidste gang i efteret 2011) Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ETIK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ETIK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ETIK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret marts 2007 Indhold Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5: Kapitel 6: Kapitel

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi og Jura, HA(jur.)

Studieordning for bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi og Jura, HA(jur.) Studieordning for Bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) 1 af 22 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse nr. 814

Læs mere

Regler om adgang til. cand.merc.

Regler om adgang til. cand.merc. Regler om adgang til kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi, cand.merc. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi Kolding, Odense og Esbjerg, 1. sep. 2018 1 af 12 Dette dokument

Læs mere

HA-studiet - 2012 Indhold

HA-studiet - 2012 Indhold HA-studiet - 2012 Indhold Indledning... 2 Uddannelsens kvalifikationsmål... 3 Uddannelsens opbygning... 4 1. del - undervisning... 8 1. del - prøver... 9 Oversigt over prøverne... 9 Prøvebeskrivelser...

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I kemi kemi I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i kemi. Her er en beskrivelse af uddannelsens

Læs mere