Skatter, generelle tilskud og udligning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatter, generelle tilskud og udligning"

Transkript

1 ØKONOMI Dato: 2. oktober 2019 Økonomibilag nr Tlf. dir.: Kontakt: Jakob Bjældager Sagsid: P Skatter, generelle tilskud og udligning Indledning Regeringen og KL indgik den 6. september 2019 en aftale om kommunernes økonomi for. På baggrund af aftalen har Social- og Indenrigsministeriet udmeldt de beløb, staten garanterer for; udskrivningsgrundlaget samt generelle tilskud og udligning for budget (statsgarantien). KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene På baggrund af disse udmeldinger er der udarbejdet en ny prognose over forventningen til Ballerup Kommunes indtægter frem til I prognosen er foretaget beregninger af de forventede skatteindtægter og de tilhørende tilskuds- og udligningsbeløb. Beregningerne ses både i forhold til valg af selvbudgettering og valg af statsgaranti for budget. Ved selvbudgettering baseres budgettet på kommunens egen prognose og ved statsgaranti baseres budgettet på statens garanterede udskrivningsgrundlag Sammenfatning I nedenstående tabel sammenfattes prognoserne for skatter, tilskud og udligning, som bliver gennemgået i notatet. Skatter, tilskud og udligning i alt (Mio. kr.) Statsgaranti Selvbudgettering Skatter, i alt , , , , ,7 Tilskud og udligning, i alt -676,5-706,1-713,0-762,6-771,7 Skatter, tilskud og udligning, i alt , , , , ,4 Nuværende budget , , , ,3 Ændring -101,9-108,0-59,9-88,6-8,2 I forhold til det nuværende budget forbedres indtægterne fra skat, tilskud og udligning i med mio. kr. afhængigt af, om budgettet baseres på statsgaranti eller selvbudgettering. Side 1

2 De største påvirkninger af skatter, tilskud og udligning til budget i forhold til det nuværende -budgetoverslag er hovedsageligt: Generel vækst i samfundet, som både betyder, at Ballerup Kommune får øgede indkomstskatter og større tilskuds-/udligningsindtægter sidstnævnte fordi væksten i resten af landet har været større end i Ballerup Kommune. Større indtægter fra selskabsskat baseret på virksomhedernes overskud i 2017 end forventet, både i Ballerup Kommune og i resten af landet sidstnævnte har positiv betydning for udligningen af selskabsskat. Videreførelsen af det særlige finansieringstilskud i kommuneaftalen. Indtægtsbudgettet forbedres med ca. 6 mio. kr. mere ved valg af selvbudgettering end ved valg af statsgaranti. Dette peger på at vælge selvbudgettering, mens den større risiko ved at vælge selvbudgettering omvendt peger på at vælge statsgaranti for Ballerup Kommune. Det forudsættes, at Ballerup Kommune ligesom i de seneste år vælger statsgaranti for. I 2021 er forventningen, at indtægtsbudgettet bliver 59,9 mio. kr. højere end det nuværende budget, og 88,6 mio. kr. højere i I notatet redegøres der for budgetforudsætningerne vedrørende skatter, tilskud og udligning, herunder de to tilfælde, hvor der budgetteres konservativt. Dette er tilfældet i overslagsårene vedrørende selskabsskatter og tilskud til styrkelse af kvalitet. Skatter Indkomstskat Kommunens egen prognose for indkomstskatten i tager udgangspunkt i borgernes indkomster for Prognosen baserer sig på indberetninger til SKAT, hvor 98 pct. af samtlige selvangivelser på nuværende tidspunkt er indberettet. I kommunens egen prognose fremregnes udskrivningsgrundlaget efterfølgende med KL's vækstskøn samt udviklingen i antallet af skattepligtige borgere hentet fra kommunens seneste befolkningsprognose, jf. Økonomibilag nr. 1. Provenuet fra indkomstskat er beregnet med en udskrivningsprocent på 25,5 pct. Kommunens prognose beregner provenuet af indkomstskatten for til 2.282,5 mio. kr., mens det statsgaranterede udskrivningsgrundlag giver et provenu på 2.305,9 mio. kr. Vælges statsgaranti stiger indtægterne fra indkomstskat med 31,0 mio. kr. i i forhold til det nuværende budget, mens indtægterne med selvbudgettering stiger med 7,6 mio. kr. i forhold til det nuværende budget. Side 2

3 Provenu af indkomstskat (Mio. kr.) Selvbudgetteret indkomstskat ,5 Statsgaranteret indkomstskat ,9 Sammenvægtet prognose , , ,9 Nuværende budget , , , ,2 Provenuændring -31,0-30,0-41,0-137,7 I overslagsårene er der ligesom sidste år indlagt et sammenvægtet provenu mellem kommunens egen prognose og KL s skøn for statsgarantien i ovenstående tabel. Vægtningen er 2 til 1, så kommunens egen prognose vægter mest. Baggrunden for inddragelsen af KL s skøn for statsgarantien er, at Ballerup Kommune erfaringsmæssigt vælger statsgaranti. Derfor giver den sammenvægtede prognose et mere retvisende bud på kommunens realistiske indtægter fra indkomstskat i I dette års prognose er KL s skøn for statsgarantien mere optimistisk end kommunens egen prognose. Derfor bidrager inddragelsen af KL s skøn til en mere optimistisk sammenvægtet prognose for I 2021 og 2022 forventes højere indtægter fra indkomstskat i forhold til nuværende budget på henholdsvis 30 mio. kr. og 41 mio. kr. Det højere provenu fra indkomstskat i overslagsårene skyldes primært, at den af KL udmeldte forventning til indkomststigning pr. skattepligtig borger, er væsentligt højere end det, KL udmeldte ved budget Omvendt er udgangspunktet for prognosen borgernes indkomster for 2018 lavere end tidligere forventet. Hvorvidt kommunen skal vælge selvbudgettering eller statsgaranti drøftes senere i notatet, da valget også har sammenhæng til indtægterne fra tilskud og udligning (se faktaboks 1). Grundskyld og dækningsafgift I 2003 blev der indført et loft over stigningen i grundværdierne, som grundskylden beregnes af. Da de faktiske grundværdier forventes at overstige loftet i, er det loftet over grundskylden, der benyttes som skattegrundlag i. Faktaboks 1: Sammenhæng mellem prognose for indkomstskat og tilskud/udligning Prognosen for udskrivningsgrundlaget ligger til grund for både prognosen for indkomstskat og tilskud/udligning. Højere udskrivningsgrundlag medfører: Højere indkomstskatter Lavere tilskud/udligning, fordi hovedstadskommuner kompenseres med i alt ca. 88 pct. for udsving i udskrivningsgrundlaget via lands- og hovedstadsudligningen Alt andet lige ændrer indkomstskatter og tilskud/udligning sig således modsat hinanden ved udsving i udskrivningsgrundlaget. Ballerup Kommune har tidligere år anvendt en afdæmpet fremskrivning af udskrivningsgrundlaget, som ikke havde nogen samlet væsentlig betydning. Derfor anvendes ikke afdæmpet fremskrivning af udskrivningsgrundlaget i år. Tidligere års afdæmpede fremskrivning af udskrivningsgrundlaget medførte primært en forskydning mellem de forventede indtægter fra henholdsvis indkomstskat og tilskud/udligning. Side 3

4 For de faktiske grundværdier forudsættes en vækst på 1 pct. Med denne stigning forventes loftværdierne at overstige de faktiske grundværdier efter, så i overslagsårene er det de faktiske grundværdier, der benyttes som skattegrundlag. Ændringer i boligbeskatningssystemet konsekvenser for borgerne og kommunen Boligejerne har oplevet kraftige stigninger i grundskylden indtil 2016 og 2017, hvor grundskylden var fastfrosset fra 2018 er der derimod tale om indefrysning af stigninger i grundskylden. Loftet over grundværdierne betyder, at mange boligejere fortsat betaler en lavere grundskyld i forhold til den faktiske grundværdi. Disse boligejere oplever en stigende grundskyld, selvom grundskyldspromillen er uændret og grundværdierne i en periode ikke er steget. Men denne stigning i grundskylden er i omfattet af automatisk indefrysning og skal ikke betales før salg af boligen (Den midlertidige indefrysningsordning). Staten friholder kommunerne for konsekvenserne af indefrysningen, og når boligejerne sælger boligerne, skal den indefrosne grundskyld betales til staten. Fra 2021 indføres et nyt boligbeskatningssystem i forlængelse af de nye ejendomsvurderinger, der kommer i. I det nye boligbeskatningssystem fastsættes det kommunale provenu ved lov, og grundskyldspromillen vil blive fastsat kommunespecifikt, så højere vurderinger ikke øger indtægten. Effekterne af det nye boligbeskatningssystem er ikke medtaget i budgettet, da de nye ejendomsvurderinger endnu ikke foreligger. Kommunens provenu af grundskyld og dækningsafgift Som grundlag for kommunernes budgettering af de kommunale ejendomsskatter for anvendes den seneste opgørelse fra SKAT af de skattepligtige grundværdier. De samlede grundværdier er heri opgjort til mio. kr., hvilket er en stigning på 1 pct. i forhold til året før. På grund af stigningsloftet ligger de afgiftspligtige grundværdier fortsat under de faktiske værdier og forventes at udgøre ,5 mio. kr. i. I provenuberegningen forudsættes det, at grundskyldspromillen er uændret på 28,89. Der forventes et provenu på 395,7 mio. kr. fra grundskyld i stigende til 414,4 mio. kr. i Den nye prognose for for grundskyld forøger budgettet med henholdsvis 2,2 mio. kr. og 0,4 mio. kr. i og Stigningen i skyldes hovedsageligt ændringer i reguleringsprocenten til beregning af grundværdiloftet. Provenu af grundskyld (Mio. kr.) Prognose -396,2-406,7-410,8-414,9 Tilbagebetaling 0,5 0,5 0,5 0,5 Prognose i alt -395,7-406,2-410,3-414,4 Nuværende budget -393,6-405,8-410,3 Provenuændring -2,2-0,4 0,0 Kommunen modtager ud over grundskylden også dækningsafgift for forskelsværdierne for erhvervsejendomme. Dækningsafgiften for erhvervsejendomme opkræves med 10 promille, som er lovens maksimum. Desuden opkræves en dækningsafgift på 14,445 promille af grundværdien og på 8,75 promille af forskelsværdien for visse offentlige ejendomme, der er fritaget for grundskyld. Side 4

5 Der forventes et provenu i 2019 fra dækningsafgift på 87,4 mio. kr. Der regnes med uændret provenu af dækningsafgift i overslagsårene. Prognosen for dækningsafgiften reducerer det nuværende indtægtsbudget med 1,8 mio. kr. i -2022, hvilket hovedsageligt skyldes, at forskelsværdien på erhvervsejendomme er steget. Provenu af dækningsafgift (Mio. kr.) Prognose -87,9-87,9-87,9-87,9 Tilbagebetaling 0,5 0,5 0,5 0,5 Prognose i alt -87,4-87,4-87,4-87,4 Nuværende budget -89,2-89,2-89,2 Provenuændring 1,8 1,8 1,8 Ballerup Kommune har de seneste år oplevet udgifter til tilbagebetaling af både grundskyld og dækningsafgift som følge af, at SKAT nedsætter den offentlige ejendomsværdi efter klage fra ejeren. Denne udgift er budgetlagt i såvel budgetåret som overslagsårene med to gange 0,5 mio. kr., som det fremgår af ovenstående tabeller for grundskyld og dækningsafgift. Dette niveau er uændret i forhold til første budgetopfølgning 2019, hvor budgettet blev justeret i forhold til forbruget. Selskabsskat I afregnes de endelige selskabsskatter vedrørende indkomståret På grund af efterslæb i Skattestyrelsen vedrørende slutligning af virksomheder er der dog en række forskydninger mellem årene. Provenuet fra selskabsskat udlignes med 50 pct. af forskellen i forhold til landsgennemsnittet målt pr. indbygger, jf. afsnittet Tilskud og udligning nedenfor. Enkelte kommuner, herunder Ballerup, har en særlig nedslagsordning. Ordningen betyder, at der gives et nedslag i det provenu, der indgår i udligningsordningen. Indtægterne for selskabsskat er for Ballerup Kommune opgjort til 485,1 mio. kr. i 2019, hvilket er 24,9 mio. kr. mere end forudsat i det nuværende budget. Sammenholdt med budgetoverslaget i det vedtagne budget forventes nu følgende udvikling for provenuet fra selskabsskat: Provenu af selskabsskat (Mio. kr.) Prognose -485,1-369,0-369,7-374,1 Nuværende budget -460,2-366,0-352,2 Provenuændring -24,9-2,9-17,5 Side 5

6 Forventede selskabsskatter i overslagsårene Selskabsskatteindtægten for budgetteres ud fra KL s forventning til de kommunale selskabsskatter på landsplan og et forsigtigt estimat for Ballerup Kommunes andel heraf på baggrund Ballerup Kommunes andel siden 2007 (se faktaboks 2). De forventede selskabsskatter i overslagsårene er ca mio. kr. årligt, hvilket svarer til en stigning i det forventede provenu på i alt ca. 20 mio. kr. i 2021 og Stigningen skyldes, at KL s forventning til de kommunale selskabsskat på landsplan er opjusteret i 2021 og Selskabsskatterne kommer med tre års forsinkelse, så KL s forventning til de kommunale selskabsskatter i de kommende år er baseret på de seneste års højkonjunktur. Øvrig skat Øvrige skatter består af forskerskat og skatter på dødsboer. Det forventede provenu af dødsboskat og forskerskat er alle år fastsat til henholdsvis 0,4 og 2,5 mio. kr. Forventningen er baseret på den regnskabsmæssige udvikling og repræsenterer en mindre stigning i forhold til den hidtidige prognose. Faktaboks 2: Forsigtig budgettering af selskabsskat i Som det fremgår af teksten er Ballerup Kommunes forventede andel af selskabsskatterne på landsplan konservativ. Det skyldes, at forventningen ikke kun er baseret på den gennemsnitlige andel siden 2007 men i lige så høj grad på den mindste årlige andel siden 2007: Ballerup Kommunes gennemsnitlige årlige andel af selskabsskatterne siden 2007 er 4,6 pct. - det svarer til ca. 455 mio. kr. i 2021 Ballerup Kommunes mindste årlige andel af selskabsskatterne siden 2007 er 2,9 pct. - det svarer til ca. 283 mio. kr. i 2021 Ballerup Kommunes forventede andel af selskabsskatterne i er gennemsnittet af ovenstående det vil sige 3,8 pct., som svarer til ca. 369 mio. kr. i Provenu af øvrige skatter (Mio. kr.) Dødsboskat -0,4-0,4-0,4-0,4 Forskerskat -2,5-2,5-2,5-2,5 Prognose i alt -2,9-2,9-2,9-2,9 Nuværende budget -2,5-2,5-2,5 Provenuændring -0,4-0,4-0,4 Tilskud og udligning Bloktilskud og kommunal udligning På baggrund af den indgåede aftale har Social- og Indenrigsministeriet udmeldt bloktilskudspuljen og de statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb mv. Denne udmelding er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag samt ministeriets skøn for kommunens folketal pr. 1. januar (48.571) og for de afgiftspligtige grundværdier. Bloktilskudspuljen er fastsat til 72,6 mia. kr. inkl. budgetgarantien, lov- og cirkulæreprogrammet samt balancetilskud. Op til 4 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af, at kommunerne overholder den aftalte udgiftsramme for service- og anlægsudgifterne i kommuneaftalen. Side 6

7 Bloktilskudspuljen finansierer statens udgifter til de udligningsordninger, der ikke er rent mellemkommunale. Det gælder først og fremmest landsudligningen, der udgør 50,6 mia. kr., hvorfra hovedparten af landets kommuner modtager tilskud. Resten af bloktilskudspuljen fordeles som statstilskud til kommunerne i forhold til indbyggertallet. Statstilskuddet kan efterfølgende reguleres, hvis kommunerne samlet set øger beskatningen. For kan Ballerup Kommune vælge mellem statsgarantiniveauet eller selvbudgetteret udskrivningsgrundlag som udgangspunkt for beregningerne af kommunal udligning og tilskud - nedenfor er begge muligheder vist. Det forventede tilskudsog udligningsniveau i er beregnet på baggrund af ovennævnte 2-til-1 vægtning mellem kommunens egen prognose og KL s skøn for det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Hvorvidt kommunen skal vælge selvbudgettering eller statsgaranti drøftes senere i notatet, da valget også har sammenhæng til indtægterne fra indkomstskat (se faktaboks 1). Tilskud og udligning (Mio. kr.) Statsgaranti Selvbudgettering Landsudligning -502,1-522,1-511,8-543,5-553,8 Hovedstadsudligning -150,7-160,3-159,8-180,9-192,8 Korrektion af overudligning 9,0 9,0 9,0 9,2 9,1 Statstilskud -49,5-49,6-51,4-47,9-35,8 Beskæftigelsestilskud -78,9-78,9-78,9-78,9-78,9 Udligning vedrørende udlændinge -20,3-20,2-20,6-20,5-20,6 Udligning af selskabsskat 174,7 174,7 121,8 121,7 123,2 Kommunale udviklingsbidrag til regioner 5,4 5,4 5,6 5,8 6,0 Øvrige særtilskudsordninger -37,9-38,0-27,0-27,5-28,1 Tilskud til styrkelse af likviditet -26,2-26, Prognose for tilskud og udligning -676,5-706,1-713,0-762,6-771,7 Nuværende budget -631,3-631,3-684,9-730,9 Ændring -45,2-74,8-28,1-31,6 Overordnet set er indtægterne højere på tilskud og udligning i budgetperioden end det budgetlagte niveau i Dette er til trods for, at Ballerup Kommunes udskrivningsgrundslag forventes højere til budget, end det var forventet ved budget 2019 det hænger sammen med, at udskrivningsgrundslaget i landets øvrige kommuner er forbedret endnu mere. Endvidere bidrager det til tilskuds-/udligningsniveauet, at: Ballerup Kommune i får højere landsudligning qua et kriterium, der omhandler nedgang i befolkningstallet fra 2014 til Det var ikke ventet og forventes heller ikke i de kommende år, hvor kriteriet til fx budget 2021 baseres på befolkningsudviklingen fra 2015 til. Ballerup Kommune i ligesom tidligere år får tilskud til styrkelse af likviditet. Dette tilskud afhænger af, at det ekstraordinære finansieringstilskud videreføres i den årlige kommuneaftale, hvorfor der ikke budgetteres med tilskuddet i overslagsårene. Side 7

8 Midlerne til værdig ældrepleje fordeles fra via tilskudssystemet, og derfor indgår de fra i de samlede tilskuds- og udligningsindtægter. I bilaget Udvikling i tilskuds- og udligningskriterier ved budget er der en uddybning af de væsentligste ændringer i indtægterne fra lands- og hovedstadsudligningen. Landsudligning Af Ballerup Kommunes indtægt i den kommunale udligning udgør landsudligningen 502,1 mio. kr. i ved valg af statsgaranti. Landsudligningen for Ballerup Kommune ligger i overslagsårene på 511,8 mio. kr. i stigende til 553,8 mio. kr. i 2022, hvor der er taget højde for, at der ikke skal forventes indtægter qua kriteriet om nedgang i befolkningstallet. Der er taget højde herfor ved at nedskrive den forventede landsudligning med 20 mio. kr. årligt i Hovedstadsudligning Hovedstadsudligningen er en mellemkommunal udligning for kommunerne i hovedstadsområdet. Herfra vil Ballerup Kommune i modtage 150,7 mio. kr. ved valg af statsgaranti. Tilskuddet forventes at stige i overslagsårene til 192,8 mio. kr. i Korrektion af overudligning Ballerup Kommune bidrager til de kommuner, der modtager tilskud som følge af overudligning. Beløbet udgør 9,0 mio. kr. i, og 9,1-9,2 mio. kr. i overslagsårene Statstilskud Når den resterende del af bloktilskuddet efter landsudligning og tilskuddet til kommuner med et højt strukturelt underskud er afregnet, fordeles restbeløbet til kommunerne som statstilskud. Statstilskuddet fordeles til kommunerne efter indbyggertal. Ballerup Kommune modtager 49,5 mio. kr. som statstilskud i. For 2021 forventes kommunen at modtage 51,4 mio. kr. faldende til 35,8 mio. kr. i Beskæftigelsestilskud Beskæftigelsestilskuddet kompenserer for tidligere års udgifter til forsikrede ledige, der forventes at svinge med op til 2 pct. inden for budgetperioden. I udgør beskæftigelsestilskuddet 78,9 mio. kr., og budgetlægges med et tilsvarende beløb i overslagsårene Udligning vedrørende udlændinge Udligningsordningen vedrørende udlændinge har til formål at udligne kommunernes gennemsnitlige merudgifter i forbindelse med integration og sprogundervisning mv. til udlændinge. Kommunerne finansierer ordningen under ét. Ballerup Kommune modtager i et nettotilskud på 20,3 mio. kr. stigende til 20,6 mio. kr. i Udligning af selskabsskat Det kommunale provenu af selskabsskat udlignes i en særskilt ordning. Udligningen udgør en udgift på 174,7 mio. kr. for Ballerup Kommune i, og forventes at udgøre 121,7-123,2 mio. kr. i Det forventede fald i udligning svarer til det forventede fald i selskabsskatteindtægter fra til overslagsårene. Side 8

9 Kommunalt udviklingsbidrag til regionerne Udviklingsbidraget til regionerne betales med et beløb pr. indbygger, der for er fastsat til 112 kr. Ballerup Kommunes bidrag udgør 5,4 mio. kr. i. Bidraget forventes at stige i overslagsårene, således at det udgør 6,0 mio. kr. i Øvrige særtilskudsordninger Øvrige særtilskudsordninger dækker over en række tilskudsordninger, fx tilskud/bidrag til særligt vanskeligt stillede kommuner og tilskud til kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske problemer. Herudover indeholder særtilskudsordningerne statstilskud til ældreområdet, tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen, tilskud til værdig ældrepleje, tilskud til bekæmpelse af ensomhed og tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud. Ballerup Kommunes samlede andel fra særtilskudsordningerne er på 37,9 mio. kr. i, og falder til 27,0-28,1 mio. kr. i overslagsårene. Faldet fra til 2021 skyldes udløb af overgangstilskud vedrørende aldersbetinget udgiftsbehov. Tilskud til styrkelse af likviditet I kommuneaftalen videreføres det ekstraordinære finansieringstilskud på 3,5 mia. kr., som udmøntes i Tilskud til styrkelse af likviditet. Ballerup Kommune får 26,2 mio. kr. i Tilskud til styrkelse af likviditet i. Der budgetteres konservativt med fravær af indtægter på dette punkt i (se faktaboks 3). Selvbudgettering kontra statsgaranti Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering foretages for et år ad gangen, og der sker ingen forhåndsudmelding af vilkårene for statsgaranti i budgetoverslagsårene. I budgetforslaget ved førstebehandlingen vil budgetoverslagsårene rent teknisk blive beregnet som et vægtet gennemsnit af selvbudgetteringen og KL s skøn over statsgarantien i Det endelige valg mellem statsgaranti og selvbudgettering skal senest træffes i forbindelse med budgetvedtagelsen. På grund af den sene indgåelse af kommuneaftalen vil der i år sandsynligvis ikke ske en opdatering af kommunens indkomstprognose på basis af yderligere slutlignede indkomster for 2018 eller reviderede vækstskøn mellem første- og andenbehandlingen. Generelle betragtninger Faktaboks 3: Forsigtig budgettering af tilskud og udligning i Der budgetteres konservativt med fravær af indtægter fra tilskud til styrkelse af likviditet i , fordi dette er afhængigt af videreførelsen af det ekstraordinære finansieringstilskud i kommuneaftalen. Det ekstraordinære finansieringstilskud har eksisteret siden 2013 og har i den periode udgjort 3,0-3,5 mia. kr. årligt. Som nævnt i faktaboks 1 har Ballerup Kommune tidligere år anvendt en konservativ fremskrivning af udskrivningsgrundlaget, som ikke havde nogen samlet væsentlig betydning. Tidligere års konservative fremskrivning af udskrivningsgrundlaget medførte en optimistisk prognose for hovedstads- og landsudligning i overslagsårene og tilsvarende lavere prognose for indkomstskatter men dette er ikke tilfældet i år. For at vurdere om det bedst kan betale sig for Ballerup Kommune at vælge statsgaranti eller selvbudgettering, holdes provenuet ved statsgaranti op imod provenuet ved at vælge selvbudgettering i forhold til indkomstskat og tilskud/udligning. Herudover inddrages betragtninger omkring usikkerheden for den samlede økonomi ved valg af selvbudgettering. Side 9

10 Generelt kan det være fordelagtigt at vælge selvbudgettering, hvis man har kendskab til forhold, som vil skabe en ekstraordinært god lokal udvikling i beskatningsgrundlaget i løbet af det kommende år. Det gælder især, hvis man qua byudvikling kan forvente en stor stigning i befolkningstallet, eller hvis man qua tilflytning/udvidelse af lokale virksomheder kan forvente en særligt stor stigning i beskæftigelsen lokalt. Sidstnævnte er sjældent tilfældet i hovedstadsområdet, hvor der er tale om ét sammenhængende regionalt arbejdsmarked. Fordele og ulemper ved selvbudgettering og statsgaranti i Samlet set vil der på det foreliggende grundlag være en gevinst på 6,2 mio. kr. ved at vælge selvbudgettering frem for statsgaranti for budget. I det samlede billede er gevinsten dog beskeden og svarer til ca. 0,16 pct. af det samlede nettoprovenu af skatter og tilskud/udligning. Der er således en om end beskeden fordel ved selvbudgettering. Statsgaranti kontra selvbudgettering Mio. kr. Statsgaranti Selvbudgettering Gevinst ved statsgaranti Skatter i alt , ,6-23,4 Tilskud og udligning i alt -676,5-706,1 29,6 Nettoprovenu , ,7 6,2 På den anden side indebærer selvbudgettering en risiko i forhold til den samfundsøkonomiske udvikling i løbet af. Herunder den nationale og internationale økonomiske udviklings betydning for ballerupborgernes indkomstmuligheder og udviklingen i ejendomsværdierne i Ballerup Kommune (beskatningsgrundlaget). Risikoen består i, at hvis beskatningsgrundlaget ikke udvikler sig så godt i som forventet, så vil kommunen i 2023 blive efterreguleret negativt på indkomstskatteområdet (afregning af forskelsbeløb). Og samme år i 2023 vil kommunen opleve en efterregulering af tilskud og udligning. Denne efterregulering vil typisk delvist modsvare budgetafvigelsen på skatteindtægterne i, fordi indkomstskatter og tilskud/udligning alt andet lige ændrer sig modsat hinanden ved lokale udsving i udskrivningsgrundlaget (se faktaboks 1). Der kan dog også forekomme efterregulering i 2023 af tilskud/udligning positivt eller negativt som modsvarer en højere eller lavere skatteindtægter i. Det sker, hvis kommunens aldersbestemte udgiftsbehov ændrer sig uforudset i løbet af. Det socioøkonomiske udgiftsbehov spiller derimod ikke ind i efterreguleringen. Som nævnt ovenfor vil det være et argument for at vælge selvbudgettering, hvis der kan peges på en væsentlig grund til, at Ballerup Kommune i løbet af opnår en bedre udvikling i beskatningsgrundlaget end andre kommuner. Det kan der imidlertid ikke peges på, hvorfor selvbudgettering fremstår som et risikabelt valg i forhold til en relativt beskeden forventet gevinst. Det forudsættes derfor, at Ballerup Kommune ligesom i de seneste år vælger statsgaranti for, og at dette lægges til grund i det budgetforslag, der fremlægges ved førstebehandlingen. Side 10

Sammenfatning I nedenstående tabel sammenfattes prognoserne for skatter, tilskud og udligning, som bliver gennemgået i notatet.

Sammenfatning I nedenstående tabel sammenfattes prognoserne for skatter, tilskud og udligning, som bliver gennemgået i notatet. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2018 Dato: 8. oktober 2018 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.30.10-P19-3-18 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 4 2018 Dato: 10. august 2018 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.30.10-P19-3-18 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 4 2017 Dato: 10. august 2017 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mva1@balk.dk Kontakt: Marianne Husmer Vang Sagsid: 00.30.10-P19-8-16 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 5 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning Indledning

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 5 2012 Dato: 7. august 2012 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2012-515 Dok.nr: 2012-140068 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 7 2016 Dato: 22. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 8 2013 Dato: 4. september 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1269 Dok.nr: 2013-152514 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2011-2014 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 27. september 2010 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2010-3566 Dok.nr: 2010-177995 Budgetbilag

Læs mere

Budgetbilag. Nr. 5. Til: 4-årsbudget ØKONOMI & PLANLÆGNING. Dato: 12. august 2010

Budgetbilag. Nr. 5. Til: 4-årsbudget ØKONOMI & PLANLÆGNING. Dato: 12. august 2010 Til: 4-årsbudget 2011-2014 Nr. 5 ØKONOMI & PLANLÆGNING Dato: 12. august 2010 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2010-3566 Dok.nr: 2010-132736 Budgetbilag Udskrivningsgrundlag

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

katter samt tilskud og udligning

katter samt tilskud og udligning S katter samt tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2012 budgetteret til 2.388,7 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i Budget 2017 samt budgetforslag 2018 til 2021

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i Budget 2017 samt budgetforslag 2018 til 2021 Notat 10. juli 2017 Sagsbeh.: mkv J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen Bilag 5 Skat 1. Opsummering Det samlede skatteskøn viser mindreindtægter på 109,0 mio. kr. i 2018 som bliver til merindtægter

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

Indtægtsprognose

Indtægtsprognose Indtægtsprognose 2014 1. Prognose for indtægter 2014 Økonomistaben har foretaget en beregning af indtægterne fra skatter og generelle tilskud for 2014 på baggrund af Indenrigs- og Sundhedsministeriets

Læs mere

Indtægtsprognose

Indtægtsprognose Indtægtsprognose 2018-2021 1. Ny indtægtsprognose 2018-2021 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud og udligning i juli 2017. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Indledning og sammenfatning. Notat

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Indledning og sammenfatning. Notat Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 06.07.2016 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

Læs mere

Bilag 5 Skatteindtægter

Bilag 5 Skatteindtægter Bilag 5 Skatteindtægter 26. marts 2015 Sagsbeh: jtp Sag: 2015/0007766 Dokument: 2 Økonomiafdelingen Opsummering Det nye skøn for skatteindtægter viser samlede mindreindtægter på 78 mio. kr. i 2016 med

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og Analyseafdelingen BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter. 19.

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning

Notat. Budget indtægter. Indledning Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2017 - indtægter 17. august 2016 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2017-2020. Vurderingen af indtægtsudviklingen er baseret

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2017 budgetteret til 2.477,1 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2014 Sag nr. 13/25192 # 166255-14 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse. Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095. Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk

Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse. Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095. Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: 1. skøn på skat og tilskud/udligning i budget 2016-2019 20. august

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 18.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2016 - indtægter 17. august 2015 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2016-2019. Sagsid. Konsekvenserne af aftalen mellem KL

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning er 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i Budget 2018 samt budgetforslag 2019 til 2022

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i Budget 2018 samt budgetforslag 2019 til 2022 Notat 07-08-2018 J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen Bilag 5 Skat 1. Opsummering Det samlede skatteskøn viser merindtægter på 2 mio. kr. i 2019 faldende til mindreindtægter på 267 mio. kr. i 2022,

Læs mere

Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen

Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen Økonomiafdelingen Underbilag til Budgetbilag IV Kommunens indtægter 2014-2017 Siden Budgetbilag III fra juni 2013 er økonomiaftalen mellem KL og regeringen

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag):

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag): Notat Vedrørende: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2016 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato:

Læs mere

Notat. Budget Indtægter. Indledning

Notat. Budget Indtægter. Indledning Notat Stab Økonomi, IT & Digitalisering Budget 2018 - Indtægter 18. august 2017 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2018-2021. Vurderingen af indtægtsudviklingen

Læs mere

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder: Bilag 3 september 2014 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

Notat. Indtægter Indledning

Notat. Indtægter Indledning Notat Stab Økonomi, IT & Digitalisering Indtægter 2019-2022 21. august 2018 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2019-2022. Vurderingen af indtægtsudviklingen er

Læs mere

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering Staben Dato: 21.09.2016 Sagsbehandler: Kim Frandsen Direkte tlf.: 73767643 E-mail: kkf@aabenraa.dk Acadre: 16/7018 BILAG 1 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Overordnet konklusion Under hensyntagen

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2017. Valget

Læs mere

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i budget 2017 samt budgetforslag 2018 til 2021

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i budget 2017 samt budgetforslag 2018 til 2021 Notat 27. april 2017 Sagsbeh.: mkv J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen Bilag 5 Skat 1. Opsummering Det samlede skatteskøn viser samlede mindreindtægter på 3,7 mio. kr. i 2018 stigende til 18,4

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering for Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering for Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 11. september 2014 Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag):

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag): Vedrørende: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2015 Sagsnavn: Budget 2015-18 Sagsnummer: 00.01.00-S00-1-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 22-09-2014

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning i budget august 2014

NOTAT: Skat og tilskud/udligning i budget august 2014 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 261990 Brevid. 1959010 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning i budget 2015-2018 20. august 2014 Sammenfatning

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Indtægtsprognose budget

Indtægtsprognose budget Indtægtsprognose budget 2016-2019 Indtægtsprognosen for 2016-19 er beregnet og viser i hovedtræk en forøgelse af indtægterne i budgetperioden på 92,8 mio. kr. Merindtægterne afspejler imidlertid også væsentlige

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget

Frederikshavn Kommune Budget Frederikshavn Kommune Budget 2016 2019 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2015 Sag nr. 14/21235 # 149390-15 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering

Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering Administrationen anbefaler at statsgarantien vælges for 2018. I forbindelse med budgetvedtagelsen skal byrådet træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat,

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2012-2015 Nr. 9 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 21. september 2011 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2011-3411 Dok.nr: 2011-172062 Budgetbilag Skatter samt generelle

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter i budgetoplægget for 2013-2016. Furesø

Læs mere

Bilag 6 NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering i budget Indhold

Bilag 6 NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering i budget Indhold Bilag 6 NOTAT Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 31. august 2015 Valg mellem statsgaranti eller i budget 2016 Sagsnr. - Sagsbehandler: -

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2018. Valget

Læs mere

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017 Bilag 4 Skatteskøn 21. april 2013 Sagsbehandler: JTP Dok.nr.: 2013/0006724-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen Skøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende redegørelse er

Læs mere

Bilag 5. Tilskud og udligning

Bilag 5. Tilskud og udligning Bilag 5 Tilskud og udligning 22. april 2013 Sagsbehandler: JTP Dok.nr.: 2013/0006724-2 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen Indledning Der er en række ændringer på både skat og T/U (tilskud-udligning)

Læs mere

Indtægtsprognose 2015-18

Indtægtsprognose 2015-18 Indtægtsprognose 2015-18 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i det nuværende beregnede basisbudget i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2015, dvs. det er

Læs mere

Notat vedr. Skatter, tilskud og udligning. Budget 2009 og overslagsårene

Notat vedr. Skatter, tilskud og udligning. Budget 2009 og overslagsårene Notat vedr. Skatter, tilskud og udligning Budget 2009 og overslagsårene 2010-12 Økonomiafdelingen Analysegruppen 20. august 2008 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Furesø Kommunes skatter, tilskud

Læs mere

genn Indtægtsprognose

genn Indtægtsprognose genn Indtægtsprognose 2017-2020 Ny indtægtsprognose 2017 2020 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud- og udligning i juli 2016. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Det er frit, hvilken metode der vælges det enkelte år, men beslutningen har bindende virkning for budgetåret.

Det er frit, hvilken metode der vælges det enkelte år, men beslutningen har bindende virkning for budgetåret. NOTAT Dato: 14. september 2017 Budget 2018 budgettering af skatter, tilskud og udligning Indledning Byrådet skal i forbindelse med vedtagelsen af budgettet vælge om kommunen selvbudgetterer det skattegrundlag

Læs mere

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Notat 27. september 2017 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering En kommune kan ved hvert budget vælge mellem et statsgaranteret indtægtsgrundlag eller et eget skøn for indtægtsgrundlaget,

Læs mere

2 Kommunal udligning

2 Kommunal udligning Kommunal udligning Kommunal udligning Tilskuds- og udligningssystemet består af en række komponenter: Bloktilskud (statstilskud) Landsudligning Hovedstadsudligning Udligningstilskud til kommuner med højt

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

Indtægter statsgaranti eller selvbudgettering?

Indtægter statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 15. september 2014 UNDERBILAG A TIL BUDGETBILAG VI Indtægter 2015 - statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune har som tidligere år - valget

Læs mere

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016.

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016. Bilag 4 Skatteskøn 27. april 2012 Sagsbeh: JJJ Sagsnr.: 2012/0045609 Økonomiafdelingen Skatteskøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende skatteskøn er skønnet efter samme metode,

Læs mere

Indtægter statsgaranti eller selvbudgettering?

Indtægter statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 19. september 2013 UNDERBILAG A TIL BUDGETBILAG VI Indtægter 2014 - statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune har som tidligere år - valget

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 5 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 5 afsnit: Notat Forvaltning: Økonomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 21. september 2010 Udfærdiget af: Brian Hansen Vedrørende: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2011 Notatet sendes/sendt til: Økonomiudvalg

Læs mere

Fællesforvaltning Økonomi. Byrådet

Fællesforvaltning Økonomi. Byrådet Byrådet Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 25. september 2017 Sagsbehandler Frank Nybo Jensen Telefon direkte 76 16 24 93 E-mail fnj@esbjergkommune.dk Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i 2018 Kommunerne

Læs mere

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015 Bilag 5 Skatteskøn Ændringsforslag vedrørende skatteindtægter baseret på majkørslen, statsgaranti og Finansministeriets økonomiske redegørelse fra maj 2011 10. august 2011 Sagsbeh: JJJ Sags nr.: 2011-9626/2

Læs mere

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget N O TAT Opdatering september 2010 Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2009 til 2014. De nye skøn har konsekvenser for KL s skøn for balancetilskuddet

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

De væsentligste årsager til, at den nye indtægtsprognose afviger fra den gamle, er:

De væsentligste årsager til, at den nye indtægtsprognose afviger fra den gamle, er: Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 16. april 2015 NOTAT Underbilag A til Budgetbilag II Det tekniske budgetforslag Kommunens indtægter 2016-2019 Dette er en kort redegørelse for udsigterne

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 12. september 2013 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti

Læs mere

NOTAT. Valg af skattegrundlag statsgaranti eller selvbudgettering

NOTAT. Valg af skattegrundlag statsgaranti eller selvbudgettering NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Valg af skattegrundlag 2017 - statsgaranti eller selvbudgettering Dette notat har til formål at beskrive konsekvenserne af ved et valg af henholdsvis selvbudgettering

Læs mere

Tabel 1 Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016

Tabel 1 Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016 Bilag 5 Skatteskøn Ændringsforslag vedrørende skatteindtægter baseret på majkørslen, statsgaranti og Finansministeriets nomiske redegørelse fra maj 2012 24. juli 2012 Sagsbehandler: JJJ Dok.nr.: 2012/0062713-3

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i budget

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i budget 2018-2021 Dette notat beskriver budgetteringen af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2018-2021. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

Notat. Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Indledning

Notat. Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Indledning Notat Budget 2017 - Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Økonomi, IT & Digitalisering Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Indledning Notatet er en uddybning af de forudsætninger, som ligger bag

Læs mere

Bilag 6 Tilskud og udligning

Bilag 6 Tilskud og udligning Notat 07-08-2018 Bilag 6 Tilskud og udligning Økonomiafdelingen 1. Opsummering De samlede nøgletal for skat (bilag 5) og tilskud og udligning opsummeres i nærværende bilag, idet skatteskønnet har konsekvens

Læs mere

NOTAT. Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel.

NOTAT. Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel. Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Økonomiudvalg / Byråd 00.30.10-Ø00-8-17 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti Dato: 25-09-2018 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti Byrådet skal ved vedtagelsen

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Byrådet BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat redegøres for tering af Furesø Kommunes skatteindtægter for 2015-2018, som indgår i Totaltet 2015-2018 til tets 2. behandling

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2013

Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2013 Økonomistaben September 2012 Budget & Analyse Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2013 Ved byrådets 2. behandling af budgettet den 10. oktober 2012 skal det besluttes, om kommunen vælger statsgaranti,

Læs mere

2 Kommunal udligning

2 Kommunal udligning Kommunal udligning Kommunal udligning Tilskuds- og udligningssystemet består af en række komponenter: Bloktilskud (statstilskud) Landsudligning Hovedstadsudligning Udligningstilskud til kommuner med højt

Læs mere

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet 1.000 k r. B u dg et B u dg et ov ers lag lø be n d e p r iser 2 0 1 3 2 0 1 4 2 01 5 2 0 1 6 U d gi ft 44.17 5 4 4.9 75 45. 702 46.44 5 In d tæ g t 1. 221.40 6 1.21 0.2 74 1.2 08. 690 1. 210.21 9 Refu

Læs mere

Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen

Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 31. august 2016 UNDERBILAG C TIL BUDGETBILAG V Indtægter 2017 - statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune har som tidligere år - valget

Læs mere

NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering 2018

NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering 2018 NOTAT Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering 2018 I notatet gennemgås baggrunden for valget, samt hvilken udvikling der har været i befolkningen og i skattegrundlaget i Helsingør Kommune. Resultatet

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit: Notat Vedrørende: Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2017 Sagsnavn: Budget 2017-20 Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-15 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2020 samt budgetoverslagsårene

Generelle bemærkninger til budget 2020 samt budgetoverslagsårene Generelle bemærkninger til budget 2020 samt budgetoverslagsårene 2021-2023 1. Aftalen mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi 2020 2. Reformer med betydning for den kommunale økonomi 2020 3. Beregning

Læs mere

Selvbudgettering eller statsgaranti i 2018

Selvbudgettering eller statsgaranti i 2018 DIREKTIONENS STAB Notat Kontaktperson: Thomas Herskind Dato: 27. september 2017 Selvbudgettering eller statsgaranti i 2018 1. Resume og vurdering De aktuelle tal viser en gevinst ved selvbudgettering på

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019 Side 1 Udgangspunkt for budgetlægningen Kommunens budgetgrundlag for budget 2019 er til Byrådets 1. behandling det vedtagne budget for 2018-2021 korrigeret

Læs mere

Sagsnr Indtægtsprognose Dokumentnr

Sagsnr Indtægtsprognose Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 07-09-2015 Indtægtsprognose 2016 Økonomisk udvikling og sammenfatning I slutningen af august fremlagde Finansministeriet en konjunkturvurdering,

Læs mere

Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for Bilag 7

Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for Bilag 7 Notat Side 1 af 7 Til Til Kopi til 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Drøftelse Byrådet Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2018 Byrådet skal ved vedtagelsen af budgettet

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2019 samt budgetoverslagsårene

Generelle bemærkninger til budget 2019 samt budgetoverslagsårene Generelle bemærkninger til budget 2019 samt budgetoverslagsårene 2020-2022 Nedenfor sammenfattes forudsætningerne bag budgettet i følgende generelle afsnit vedrørende budget 2019: 1. Aftalen mellem Regeringen

Læs mere