Indhold. 3. Depot Genkøb Beregning af genkøbsværdi Skat ved genkøb Forord 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. 3. Depot 13. 6. Genkøb 18 6.1 Beregning af genkøbsværdi 18 6.2 Skat ved genkøb 18. 1. Forord 4"

Transkript

1

2 Indhold 1. Forord 4 2. Bonus Hvad er bonus? Generelt om bonusprognoser Bonuskilder Anvendelse af bonus i forsikringstiden Anvendelse af bonus i udbetalingsperioden Depot Nutidskroner Beregning af nutidsværdi Skatteregler ved udbetaling Pensionsordning med løbende udbetalinger Rateforsikring i pensionsøjemed Kapitalforsikring i pensionsøjemed Livsforsikring uden fradragsret Livsforsikring uden fradragsret omfattet af reglerne om afgiftspligtig præmie eller bidrag Livsforsikring uden fradragsret omfattet af pensionsbeskatningslovens 53 A Genkøb Beregning af genkøbsværdi Skat ved genkøb 18 3

3 l. Forord Hvad viser en forsikringsmeddelelse? En forsikringsmeddelelse viser, hvordan Deres forsikring dækker, hvis en forsikringsbegivenhed indtræffer. Derudover giver forsikringsmeddelelsen Dem et overblik over, hvordan forsikringen har udviklet sig, siden De tegnede den, samt hvordan den under de angivne forudsætninger forventes at udvikle sig i løbet afforsikringstiden. Hvad består en forsikringsmeddelelse af? Deres forsikringsmeddelelse består af en individuel oversigt og dette hæfte, der indeholder supplerende oplysninger. Da hæftet supplerer oplysningerne i den individuelle oversigt, indgår det som en væsentlig del af den samlede forsikringsmeddelelse. I den individuelle oversigt henviser vi til de afsnit i hæftet, hvor De kan finde mere information om Deres forsikring. Topdanmark tager dog forbehold for evt. tekniske fejl i henvisningerne. I øvrigt henvises til de vilkår, der gælder for forsikringen. Passer forsikringen stadig til Deres behov? Hvis De på baggrund af forsikringsmeddeleisen mener, at De ikke er dækket i overensstemmelse med Deres behov, står Topdanmark gerne til rådighed med personlig rådgivning. Hvis De har spørgsmål til forsikringsmeddelelsen, er De naturligvis også velkommen til at kontakte Topdanmark. De kan eventuelt benytte kuponen bag i hæftet. Venlig hilsen Topdanmark Livsforsikring A/S 4

4 2. Bonus 2.1 Hvad er bonus? En stor del af det overskud, som fremkommer i et livsforsikringsselskab, tilbagebetales i form af bonus. Bonus (dvs. den del af overskuddet, der tilbagebetales) opstår, ved at selskabet har overskud på forrentning, risikoforløb og omkostninger i forhold til det, der er forudsat ved fastsættelse af prisen. Overskuddet på forrentning, risikopræmie og omkostninger kaldes bonuskilder. Fordelingen af bonus sker ifølge regler, der er godkendt af Finanstilsynet. I Topdanmark tilskrives der bonus til livsforsikringer en gang om året. De kan i afsnit 2.4 læse om anvendelsen af bonus. I de følgende afsnit kan De læse om de forhold, der har indflydelse på størrelsen af bonus, samt hvilke forventninger til disse forhold der er indregnet ved udarbejdelsen af bonusprognosen. dvs. Topdanmarks forventninger til den fremtidige bonus. 2.2 Generelt om bonusprognoser For livsforsikringsselskaberne gælder det, at de garanterede dækninger er opgjort med en så stor sikkerhedsmargen, at det er høist sandsynligt, at De vil få tildelt bonus. Størrelsen af bonus afhænger af, hvordan samfundsudviklingen er, specielt vedrørende renteniveau og inflation. Dette bevirker, at der selvfølgelig er en betydelig usikkerhed knyttet til bonusprognoser. og at intet selskab derfor kan garantere størrelsen af bonus. Topdanmark har udarbejdet en standardprognose for bonus efter Finanstilsynets og Forbrugerombudsmandens retningslinier. Den anførte prognose indebærer, som nævnt, ikke et bindende løfte, men der er anvendt realistiske forudsætninger ved udarbejdelsen af prognosen. Prognosen vil blive opfyldt, hvis de anvendte forudsætninger holder. Det vil være de faktiske forhold, der er bestemmende for resultatet af pensionsopsparingen, men afvigelser mellem de oprindelige forudsætninger og de faktiske tal vil kunne forklares ud fra forskellen mellem de opstillede forudsætninger og de faktisk konstaterede. Det er ved udarbejdelsen af bonusprognosen forudsat, at den nuværende lovgivning er gældende i hele forsikringstiden, samt at Topdanmarks nugældende regler og tariffer er uændrede. I det følgende kan De læse, hvilke forudsætninger Deres bonusprognose er beregnet udfra. 5

5 2. Bonus 2.3 Bonuskilder Som nævnt har bonus disse tre kilder: * Overskud på forrentning * Overskud på risikopræmier * Overskud på omkostninger Overskud på forrentning Livsforsikringsselskaberne garanterer en forrentning efter realrenteafgift på 4,5% om året. Det renteniveau, vi har oplevet i 1970'erne og 1980'erne, har medført en væsentlig rentegevinst, fordi Topdanmark har opnået et større afkast af sine investeringer end de garanterede 4,5%. Overskud på forrentningen har derfor gennem længere tid været den væsentligste bonuskilde, selvom realrenteafgiftens indførelse i 1984 medførte, at der siden er anvendt en del af rentegevinsten til betaling af realrenteafgiften. Bonusrenten er den rentesats, der anvendes ved forrentning af Deres forsikrings depot. Den prognosernæssige bonusrente er dels fastsat ud fra forudsætninger til samfundsudviklingen og dels ud fra forudsætninger til det afkast, Topdanmark opnår af sine investeringer. 6

6 2. Bonus Forudsætninger og frem Samfundsudvikling Inflation 1) 1,4% 1,5% 2,0% 2,5% 2,5% 2,5% NypIace ringsre nte p.a.2) 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% Topdanmarks afkast på 3) - aktier p.a. 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% - indeksobligationer p.a. 3,5% 3,5% 3,25% 3,0% 3,0% 3,0% - fast ejendom p.a. 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 1) Inflationen opgøres som en stigning i nettoprisindekset. 2) Dvs. at Topdanmark Livsforsikrings nye investeringer før realrenteafgift sker til det anførte afkast. 3) De anførte procenter er for afkast ud over inflationen. Ud fra ovenstående forudsætninger er Topdanmarks forventede bonusrente, de hidtidige bonusrenter samt en oversigt over den hidtidige og den forventede realrenteafgiftssats anført nedenfor. Når bonusrenten både før og efter realrenteafgift er angivet, skyldes det, at indestående pr er friholdt for realrenteafgift. Hvis en opsparing har en værdi, der stammer fra før , forrentes denne værdi med bonusrenten før realrenteafgift og det eventuelt resterende beløb med bonusrenten efter realrenteafgift. 7

7 2. Bonus Bonusrente Før realrenteafgift Realrente atgiftsats Efter realrenteafgift ,0% 19,0% 18,5% 18,0% 16,0% 14,0% 13,0% 12,0% 12,0% 11,8% 11,2% 10,5% 9,0% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 40,5% 40,6% 44,1% 56,9% 56,0% 56,0% 44,0% 40,5% 44,9% 50,1% 53,9% 55,6% 50,3% 44,3% 38,6% 18,0% 19,0% 11,5% 11,5% 9,5% 7,0% 6,5% 6,5% 8,0% 7,75% 7,25% 5,6% 5,0% 4,7% 4,9% 5,25% 5,6% Gennemsnitsrente ,53% 8,43% Bonusrenterne er konstante fra Realrenteafgiftsssatsen falder fra 1998 jævnt til 23,5% i Overskud på risiko præmier Ilivsforsikringsselskaberne arbejdes der i forbindelse med bonus også med givne sandsynligheder for dødsfald og tab af erhvervsevne. Disse sandsynligheder benyttes ved beregningen af præmien for dækning ved nedsat erhvervsevne og dødsfald (risikopræmien). Der er indregnet en vis sikkerhedsmargen for det tilfælde, at det faktiske ska- desforløb afviger væsentligt fra det forventede. Der opstår derfor en gevinst på risikopræmien, når færre end forudsat mister erhvervsevnen eller dør. Også denne gevinst føres tilbage til forsikringstagerne som bonus. Risikopræmie ved nedsat erhvervsevne I de foregående år har Topdanmark anvendt mellem 80% og 90% af den 8

8 del af præmien, som i branchens fælles beregningsgrundlag er afsat til at dække invaliditetsrisikoen. Det overskud, som herved fremkommer, tilbageføres til forsikringstagerne i form af bonus. I 1992 har Topdanmark anvendt 90% af den del af præmien, som i beregningsgrundlaget er afsat til dækning af invaliditetsrisikoen. I prognosen for den fremtidige bonus har Topdanmark forudsat, at der også anvendes 90%. Risikopræmie ved død I de foregående år har Topdanmark i gennemsnit for de årige anvendt mellem 60% og 85% af den del af præmien, som i branchens fælles beregningsgrundlag er afsat til at dække dødsrisiko. Det overskud, som herved fremkommer, tilbageføres til forsikringstagerne i form af bonus har Topdanmark for de årige i gennemsnit anvendt 85% af den del af præmien, som i beregningsgrundlaget er afsat til dækning af dødsrisikoen. I prognosen for den fremtidige bonus har Topdanmark forudsat, at der i gennemsnit for den samme gruppe også anvendes 85%. Topdanmarks præmie for dødstisiko, der er benyttet i 1992 og til prognosen, afhænger af forsikredes køn og alder. Illustrationen nedenfor viser, hvor stor en procentdel præmien for dødsrislko er fastsat til i forhold til det beregningsgrundlag, som er fælles for hele branchen. Topdanmarks risikopræmie ved død i procent af branchens fælles grundlag Procent Mænd - Kvinder 20 wn~~ww~~~~~~«~~~~~~~~ Alder 9

9 2_Bonus Overskud på omkostninger De omkostninger, som Topdanmark beregner og indregner i prognosen for forsikringen, er fastsat ud fra branchens fælles beregningsgrundlag, og udgør for forsikringer tegnet i 1993 følgende: Omkostninger for indskud: Der tages et administrationsgebyr på kr. i 1993 ved indskud, der er mindre end kr. Dette gælder dog ikke, når der også betales præmie til forsikringen. Gebyret fastsættes ved betalingen og fremgår af nedenstående tabel. Udover det faste gebyr beregnes der 7% i omkostninger af det resterende beløb. Omkostninger for præmier: Der beregnes et fast administrationsgebyr afhængig af betalingsterminen. Gebyret fastsættes ved tegningen og fremgår af nedenstående tabel. For pensionsopsparingsordninger tegnet som led i pensionsaftaie med arbejdsgiver beregnes intet gebyr. Udover det faste administrationsgebyr beregnes 11% i omkostninger af det resterende beløb. Oversigt over administrationsgebyrer Præmien betales: Tegnings-/beta- Helår- Halvår- Kvart- Måned- Gebyr Ved lingstidspunkt ligt ligt årligt ligt indskud under Indtil Individuelt fastsat J2,.' ,II 10

10 Endelig er der i det fælles beregningsgrundlag indregnet et kombineret rente- og sikkerhedstillæg på 0,5% årligt. Herudover beregnes et gebyr på 29 kr. (1993, reguleres) som omkostning for hver bonustilskrivning. Topdanmark forrenter indeståendet på Deres forsikring med de tidligere anførte bonusrenter uden reduktion, dvs. at forsikringens omkostninger afholdes inden for det, der er fastsat i det fælles beregningsgrundlag. Evt. overskud på omkostninger vil være indregnet i bonusrenterne. Omkostningerne kan være reduceret. Denne eventuelle yderligere reduktion er individuel og vil derfor være specificeret i den enkelte oversigt. 2.4 Anvendelse af bonus i forsikringstiden. Forsikringer med opsparing Bonus anvendes normalt til forhøjelse af forsikringens opsparing, medmindre det ved forsikringens tegning er aftalt, at forholdet mellem forsikringens dækninger, herunder dækning ved pensionering, skal bestå uændret i hele forsikringstiden. I dette tilfælde anvendes bonus i form aftillægsforsikring til forholdsmæssigt at forhøje de forsikringsdækninger, der på tilskrivningstidpunktet ikke er forfaldne til udbetaling. Det fremgår af den individuelle oversigt, om forholdet mellem forsikringens dækninger skal fastholdes i hele forsikringstiden. Forsikringer uden opsparing I dette tilfælde anvendes bonus i form af tillægsforsikring til forholdsmæssigt at forhøje de forsikringsdækninger, der på tilskrivningstidspunktet ikke er forfaldne til udbetaling. Se evt. også afsnittet Depot på side Anvendelse af bonus i udbetalingsperioden Når Topdanmark ikke skal udbetale hele forsikringsydelsen på en gang (ved fx rateforsikringer, invaliderenter og livrenter), vil der også i udbetalingsperioden fremkomme en risiko-, administrations- og rentegevinst. Dette skyldes, at udbetalingernes størrelse er beregnet på basis af branchens fælles beregningsgrundlag. Læs evt. nærmere herom i afsnittet Bonuskilder på side 6. Forsikringer med løbende udbetaling får derfor også tildelt bonus i udbetalingsperioden. Den optjente bonus anvendes til at forøge det udbetalte beløb med. Når udbetalingen af løbende ydelser skal begynde, vælges der mellem to bonussystemer: 11

11 2. Bonus Bonussystem l (årlig tilskrivning) Bonus benyttes til årligt at forhøje udbetalingen, dvs. at den aftalte udbetaling forhøjes med den optjente bonus år for år i udbetalingsperioden. Bonussystem 2 (bonustillæg) Bonus benyttes til at forhøje udbetalingen i hele udbetalingsperioden med et tillæg en gang for alle. På grundlag af forventningerne til den fremtidige udvikling foretages en vurdering af den fremtidige bonus. Denne bonus omregnes til et gennemsnitsbeløb, som lægges sammen med den garanterede udbetaling. Engangsberegningen medfører, at udbetalingen bliver fast, så længe de anvendte forudsætninger holder, men også at udbetalingen kan forhøjes eller nedsættes. Bemærk, at der ved udbetaling af invaliderente kun kan vælges bonussystem 2 (bonustillæg), hvis erhvervsevnetabet er varigt. Illustration af bonussystemerne kroner Bonussystem 1 - Bonussystem Wll~DM~WUWWW Tid Eksempel: Årlig rente på kr. til en 60-årig mand.

12 3. Depot Deres forsikring har et depot. Topdanmark kan opstille en prognose for Deres depot. Depotets størrelse svarer ti I Deres forsikrings samlede værdi. Denne værdi opgør Topdanmark månedligt på følgende måde: Depot primo måned + evt. indbetaling - evt. udbetalinger - evt. risikopræmie for præmiefritagelsesdækning - evt. risikopræmie for dækning ved nedsat erhvervsevne +j- evt. risikopræmie for dækning ved dødsfald - evt. omkostninger + rentetilskrivning Depot ultimo måned Depotet samt værdien af de fremtidige forsikringspræmier, har nøjagtig den størrelse, der gør, at Topdanmark til enhver tid kan udbetale de garanterede udbetalinger, Deres forsikring berettiger ti I. Deres depot kan således ikke umiddelbart udbetales, da det skal anvendes til de forsikringsmæssige udbetalinger. Depotet kan fx ikke udbetales, hvis dette modsvarer en forsikringsmæssig udbetaling, der kun forfalder, hvis forsikrede er i live på udbetalingstidspunktet. Ønsker De atgenkøbe forsikringen, danner depotet grundlag for beregningen af genkøbsværdien. Yderligere oplysninger herom findes i afsnittet Genkøb på side 18. Da gen køb betragtes som en disposition over forsikringen, kan det få skattemæssige konsekvenser. Forrentning Depotet forrentes med Topdanmarks bonusrente. Det er dog således, at forrentningen er garanteret til minimum at udgøre 4,5% p.a. Med hensyn til bonus henvises der til afsnittet Bonus på side 5. 13

13 4. Nutidskroner 4.1 Beregning af nutidsværdi For at give Dem indtryk af forsikringens størrelse og købekraft i forhold til det gældende prisniveau, er de forventede dækninger ink!. bonus og evt. reguleringer omregnet til nutidskroner (dvs. deflaterede tal). Da inflation virker forringende på købekraften er de fremtidige forventede dækninger reduceret med den samme inflation, som er forudsat ved beregning aftopdanmarks forventede bonusrente. Se evt. afsnittet Bonuskilder på side 6. Eksempel Stiger priserne med 5% om året, kan man om 1 år købe de samme varer for kr. som i dag koster kr. Nutidsværdien af kr. om et år ved en årlig inflation er således kr. 14

14 5. Skatte regi e r ved udbetaling I dette afsnit beskrives, hvilke beskatningsregler, der gælder ved forsikringstidens udløb, ved pensionering, ved nedsat erhvervsevne og ved død. I forbindelse med udbetaling ved genkøb henvises til afsnittet Genkøb på side 18. Det har ingen betydning for beskatningen ved udbetaling, om forsikringen er privattegnet eller indgår i en pensionsordning med en arbejdsgiver. Bemærk: På Deres individuelle oversigter fremgår det, hvilke af de nedenfor anførte skatteregier, der gælder for Deres forsikring. Det er så vidt muligt også anført, hvor meget der eventuelt skal betales i afgift. Visse forsikringsydelser beskattes som personlig indkomst. I så fald er det ikke muligt på forhånd at beregne udbetalingen efter skat. 5.1 Pensionsordning med løbende udbetalinger Beskatning ved pensionering Alle udbetalinger til forsikrede beskattes som personlig indkomst. Nedsat erhvervsevne Alle udbetalinger til forsikrede beskattes som personlig indkomst. Død Hvis forsikringen udbetales til ægtefælle eller børn under 24 år som følge af begunstigelsesbestemmelsen, beskattes udbetalingen som personlig indkomst hos modtageren. Sker udbetalingen til andre, herunder børn over 24 år, skal der betales afgift af forsikringens værdi til staten. Rentetilvæksten i udbetalingsperioden beskattes som kapitalindkomst. De begunstigede kan vælge at konvertere garanterede udbetalinger til engangsbeløb mod betaling af afgift til staten, medmindre forsikringens ejer har truffet anden bestemmelse vedrørende dette forhold. 15

15 Skatteregier ved udbetaling 5.2 Rateforsikring i pensionsøjemed Beskatning ved pensionering Alle udbetalinger til forsikrede beskattes som personlig indkomst. Nedsat erhvervsevne Alle udbetalinger til forsikrede beskattes som personlig indkomst. Død Hvis forsikringen udbetales til ægtefælle eller børn under 24 år som følge af begunstigelsesbestemmelsen, beskattes udbetalingen som personlig indkomst hos modtageren. Sker udbetalingen til andre, herunder børn over 24 år, skal der betales afgift af forsikringens værdi til staten. Rentetilvæksten i udbetalingsperioden beskattes som kapitalindkomst. De begunstigede kan vælge at konvertere garanterede udbetalinger til engangsbeløb mod betaling af afgift til staten, medmindre forsikringens ejer har truffet anden bestemmelse vedrørende dette forhold. 5.3 Kapitalforsikring i pensionsøjemed Ved pensionering eller dødsfald betales i alle tilfælde en afgift til staten. Det fremgår afforsikringsmeddelelsen, hvor meget der skal betales i afgift. Hvis forsikringen, efter betaling af afgift, udbetales som en løbende ydelse, beskattes rentetilvæksten i udbetalingsperioden som kapitalindkomst. 5.4 Livsforsikring uden fradragsret A Engangsudbetalinger er skattefri. B Ved rateudbetalinger beskattes rentetilvæksten i udbetalingsperioden som kapitalindkomst. C Løbende udbetalinger beskattes som personlig indkomst. 16

16 5.5 Livsforsikring uden fradragsret omfattet af reglerne om afgiftspligtig præmie eller bidrag A Engangsudbetalinger er skattefri. B Ved rateudbetalinger vil rentetilvæksten i udbetalingsperioden blive indkomstbeskattet som kapitalindkomst. C Løbende udbetalinger beskattes som personlig indkomst. 5.6 Livsforsikring uden fradragsret omfattet af pensionsbeskatningslovens 53A A Værditilvæksten i forsikringstiden er skattepligtig som kapital indkomst. Forsikringens depot er formueskattepligtig. B Engangsudbetalinger er skattefri. C Rateudbetalinger og løbende udbetalinger er skattefri. I udbetalingsperioden beskattes værditilvæksten som kapitalindkomst og forsikringens depot er formueskattepligtig, 17

17 6. Genkøb 6.1 Beregning af genkøbsværdi Har forsikringen opnået gen købs- Beregningsgrundlaget, der er fælværdi, vil denne på forlangende les for hele branchen, angiver følblive udbetalt. gende retningslinier for, hvor stor Dette gælder dog ikke, hvis gen- en del af forsikringens værdi der købsværdien er større end værdien udbetales ved gen køb. af den dækning, som forfalder i til- _ L-/ fælde afforsikredes død. ~ ~v 9, ~ C ~ Forsikredes alder Genkøbsværdi Til og med 53 år 54 år 55 år 56 år 57 år 58 år 59 år 60 år og derover 93% afforsikringens depot 94% af forsikringens depot 95% af forsikringens depot 96% af forsikringens depot 97% af forsikringens depot 98% af forsikringens depot 99% af forsikringens depot 100% af forsikringens depot I forbindelse med genkøb afforsikringer tegnet uden for en pensionsaftaie med en arbejdsgiver, betales desuden et gebyr på kr. (1993, reguleres). 6.2 Skat ved genkøb Hvis forsikringer med beskatningsformerne: Pensionsordning med løbende udbetalinger Rateforsikring i pensionsøjemed Kapitalforsikring i pensionsøjemed genkøbes. er udbetalingen skattepligtig for den forsikrede som personlig indkomst. Pensionsbeskatningsloven pålægger Topdanmark at tilbageholde 70% af genkøbsværdien som afgift og foreløbig skat. Beløbet indbetales til Told- og Skattestyrelsen, og de resterende 30% udbetales. Bruttogenkøbsværdien betragtes ved skatteberegningen som personlig indkomst. 18

18 Er der, når året er gået, betalt for meget i skat, tilbagebetales det overskydende i forbindelse med slutopgørelsen. For forsikringer med beskatningsformerne Pensionsordning med løbende udbetalinger og Rateforsikring i pensionsøjemed kan der endvidere ske omberegning af skatten de foregående år, hvis indbetalingerne standser som følge af gen køb, inden der er forløbet 10 år fra tegningen. 19

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4 Indhold l. Forord 4 2. Bonus 2.1 Hvad er bonus? 5 2.2 Generelt om bonusprognoser 5 2.3 Bonuskilder 6 2.4 Anvendelse af bonus i forsikringstiden 11 2.5 Anvendelse af bonus i udbetalingsperioden 11 3. Indestående

Læs mere

Sådan sikrer Topdanmark Dem

Sådan sikrer Topdanmark Dem Sådan sikrer Topdanmark Dem Stadig flere vælger at sikre sig selv og familien og at spare op til deres pension i Topdanmark Livsforsikring. Vi tilbyder alle de former for sikring og pensionsopsparing,

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2015 20.05.2016 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Tidsbegrænset livrente

Tidsbegrænset livrente Tidsbegrænset livrente En tidsbegrænset (ophørende) livrente er en fradragsberettiget opsparing, der kan give dig en månedlig udbetaling, fra du går på pension og i en aftalt periode på mindst 10 år. Til

Læs mere

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer:

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer: xx. november 2015 FM 2016/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

Skattebilag Livs- og pensionsforsikring

Skattebilag Livs- og pensionsforsikring Pensionsordning med løbende udbetalinger, bortset fra ophørende livrenter Side 1 af 6 En pensionsordning med løbende udbetalinger omfatter bl.a.: Livsvarige livrenter Evt. tilknyttede garantidækninger

Læs mere

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*.

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*. Pensionsordning med løbende er, bortset fra ophørende livrenter Beskrivelse En pensionsordning med løbende er omfatter bl.a.: Livsvarige livrenter Evt. tilknyttede garantidækninger Overlevelsesrenter Dækning

Læs mere

BankNordiks generelle vilkår for ratepension

BankNordiks generelle vilkår for ratepension Generelle vilkår for ratepension BankNordiks generelle vilkår for ratepension Vilkårene gælder for rateopsparing i pensionsøjemed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene ændres, hvis lovgivningen

Læs mere

Supplerende oplysninger. for livs- og pensionsforsikring September Se Service på bagsiden, hvis De har brug for os.

Supplerende oplysninger. for livs- og pensionsforsikring September Se Service på bagsiden, hvis De har brug for os. Supplerende oplysninger for livs- og pensionsforsikring 6388-10 September 2005 Se Service på bagsiden, hvis De har brug for os. Oplysning om fortrydelsesret ved etablering (nytegning) af frivillige forsikringsordning.

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 20.05.2016 13/05 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

Den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. - få tilskud til en ekstra alderspension

Den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. - få tilskud til en ekstra alderspension Den Supplerende for førtidspensionister - få tilskud til en ekstra alderspension 1 Den Supplerende - en ordning der betaler sig Godt 60.000 førtidspensionister er tilmeldt den Supplerende. Det er der god

Læs mere

Pensionsordninger for overenskomstansatte

Pensionsordninger for overenskomstansatte Pensionsordninger for overenskomstansatte Gruppelivsforsikring Den kollektive ordning 3 i 1 Pension 3 i 1 Livspension Præmiefritagelse Behovsanalyse Man skal være opmærksom på, at der eksisterer tre forskellige

Læs mere

FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE

FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE KUN FOR SELVSTÆNDIGE SIKRING AF DIG OG DIN FAMILIE PENSIONSOPSPARING DANMARKS MÅSKE BEDSTE PENSIONSPAKKE FOR SELVSTÆNDIGE - EN ORDNING IGENNEM TOPDANMARK Fordels-Pension I

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

Bekendtgørelse om plejefamilier

Bekendtgørelse om plejefamilier Bekendtgørelse om plejefamilier I medfør af 66 a, stk. 8, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1284 af 17. november 2015, som ændret ved xx, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen regulerer forhold

Læs mere

ØKONOMISK TILSTANDSRAPPORT. Senior Wealth. Leif Hansen Hanne Hansen. Rapport er udarbejdet af: Posp Rådgiver

ØKONOMISK TILSTANDSRAPPORT. Senior Wealth. Leif Hansen Hanne Hansen. Rapport er udarbejdet af: Posp Rådgiver ØKONOMISK TILSTANDSRAPPORT Senior Wealth Leif Hansen Hanne Hansen Rapport er udarbejdet af: Posp Rådgiver Indledning Rapporten er udarbejdet på baggrund af vores samtale, og bygger på de faktuelle oplysninger

Læs mere

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 FOKUS 16,4 mia. kr. i afkast i 2011 Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 Årsrapporten 2011 fra Sampension er netop godkendt på generalforsamlingen

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance

Investeringsbetingelser for Danica Balance Investeringsbetingelser for Balance Side 1 Ref. D99 Indhold - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales med

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger xx. november 2015 FM 2016/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger Naalakkersuisut har besluttet at foreslå en

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0199841 Udkast 21. august 2013. Forslag. 3. I 17, stk. 1, 6. pkt., der bliver 8. pkt., ændres 4. pkt. til: 6. pkt.

Skatteministeriet J. nr. 13-0199841 Udkast 21. august 2013. Forslag. 3. I 17, stk. 1, 6. pkt., der bliver 8. pkt., ændres 4. pkt. til: 6. pkt. Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 283 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0199841 Udkast 21. august 2013 Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven,

Læs mere

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek Forudsætninger bag Danica PensionsTjek INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger... 2 Spørgsmålene...

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2018 22.02.2018 60/23 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/8 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Generelle skatteregler Firma Her har du en oversigt over de skatteregler, der gælder for pensionsordninger oprettet som led i ansættelsesforhold.

Generelle skatteregler Firma Her har du en oversigt over de skatteregler, der gælder for pensionsordninger oprettet som led i ansættelsesforhold. Generelle skatteregler Firma Her har du en oversigt over de skatteregler, der gælder for pensionsordninger oprettet som led i ansættelsesforhold. Arbejdsmarkedsbidrag Du skal betale 8 % arbejdsmarkedsbidrag

Læs mere

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Generelle vilkår for Kapitalpension Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Vilkårene gælder for kapitalpension (opsparing i pensionsøjemed), med mindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene

Læs mere

2. marts 2016 FM 2016/21

2. marts 2016 FM 2016/21 2. marts 2016 FM 2016/21 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE

FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE KUN FOR SELVSTÆNDIGE SIKRING AF DIG OG DIN FAMILIE PENSIONSOPSPARING DANMARKS MÅSKE BEDSTE PENSIONSPAKKE FOR SELVSTÆNDIGE - EN ORDNING IGENNEM TOPDANMARK Fordels-Pension I

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. januar 2015. Gældende fra 1. januar 2015 til 31. december 2015

Pensionsvejledning Gældende fra 1. januar 2015. Gældende fra 1. januar 2015 til 31. december 2015 Pensionsvejledning Gældende fra 1. januar 2015 INDHOLD INDHOLD... 2 MEDLEM I INDUSTRIENS PENSION... 4 DIN ARBEJDSMARKEDSPENSION... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk... 6 VALGFRIE

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af realkreditkunder i Nykredit A/S. Kunden skal være fyldt 18 år, men endnu ikke

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Udbetalingsgaranti i Danica Link - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2018 11.01.2018 60/22 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/8 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Udbetalingsgaranti i Danica Link - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

F R A D R A G S R E G L E R

F R A D R A G S R E G L E R F R A D R A G S R E G L E R MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk Selvbetalte pensionsbidrag,

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Reguleringsvilkår for. Topdanmark Link Livsforsikring

Reguleringsvilkår for. Topdanmark Link Livsforsikring Reguleringsvilkår for Topdanmark Link Livsforsikring 6608-2 December 2009 Indhold Pristalsregulering 1 Regulering af præmien 4 2 Regulering af dækninger 5 3 Tidspunkt for regulering 5 4 Regulering ved

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010. Forslag. til

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010. Forslag. til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 84 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser for Profilpension og Topdanmark Link Forsikringsbetingelser 6584-2 August 2006 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales med et engangsbeløb - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Bekendtgørelse om pristalsreguleret alderdomsopsparing i pengeinstitutter

Bekendtgørelse om pristalsreguleret alderdomsopsparing i pengeinstitutter BEK nr 1203 af 31/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Statens Administration, j.nr. 2014-6821-004 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE

FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE K U N F O R S E L V S T Æ N D I G E SIKRING AF DIG OG DIN FAMILIE PENSIONSOPSPARING DANMARKS MÅSKE BEDSTE PENSIONSPAKKE FOR SELVSTÆNDIGE 1 - EN ORDNING IGENNEM TOPDANMARK Fordels-Pension

Læs mere

Telia pensionsordning. Pension

Telia pensionsordning. Pension Telia pensionsordning Pension Velkommen Telias pensionsordning 2 Forsikringer 3 - Dine forsikringer 4 - Forsikringsoversigt 5 Drømmer du om en alderdom med plads til det hele, så få dig en god pensionsordning

Læs mere

Privatøkonomi Pension 15. november 2013

Privatøkonomi Pension 15. november 2013 Privatøkonomi Pension 15. november 213 Relaterede publikationer Privatøkonomi Vi bliver ældre og ældre sparer du nok op? Det har stor betydning for din pensionsopsparing, at du kommer i gang med at spare

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Hvis du har valgt udbetalingsgaranti - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger

Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger Forsikredes fulde navn CPR-nr. 1 Jeg ønsker at overføre en del af min pensionsopsparing kr. 2 Jeg ønsker at overføre en del

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 13. juni 2016

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 13. juni 2016 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 13. juni 2016 Sag 29/2015 (1. afdeling) Søfartens Ledere som mandatar for A (advokat Poul Hvilsted) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen)

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 20.05.2016 11/08 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2019 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2019 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2019 03.01.2019 60/24 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/8 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 76 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 14. december 2010 Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

AE kan fuldt ud tilslutte sig, at dette ikke sker ved at udskyde beskatningen hos medarbejderen f.eks. til aktierne sælges.

AE kan fuldt ud tilslutte sig, at dette ikke sker ved at udskyde beskatningen hos medarbejderen f.eks. til aktierne sælges. i:\maj-2000\skat-a-fh.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Maj 2000 RESUMÈ BESKATNING VED AFLØNNING MED AKTIER Efter forslaget kan selskaber ved en skriftlig aftale med medarbejderen vælge

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Fortrydelsesret Medlemmet kan fortryde den indgåede aftale efter bestemmelserne i forsikringsaftalelovens kapitel 1a om fortrydelsesret.

Fortrydelsesret Medlemmet kan fortryde den indgåede aftale efter bestemmelserne i forsikringsaftalelovens kapitel 1a om fortrydelsesret. Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Januar 2016 Vilkår for supplerende pensionsopsparing Vilkår for supplerende pensionsopsparing Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr.

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. april 2009. Dagsordenens punkt 6.A. Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente

Ordinær generalforsamling 29. april 2009. Dagsordenens punkt 6.A. Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente Ordinær generalforsamling 29. april 2009 Dagsordenens punkt 6.A Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente 1 Dagsordenens punkt 6.A - Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ

Læs mere

Generelle vilkår. for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing

Generelle vilkår. for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Generelle vilkår for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Gældende pr. 1. januar 2015 Indhold Afsnit A Omfattede medarbejdere... 3 Afsnit B Aftaleforholdet og ændringer... 4 Afsnit C Tilmelding og indbetaling

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

Forord. SAMPENSION og de statsansatte. Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente. Pensionsordningerne. Beregningsprincipper

Forord. SAMPENSION og de statsansatte. Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente. Pensionsordningerne. Beregningsprincipper Afsnit Indholdsfortegnelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Forord SAMPENSION og de statsansatte Indmeldelsesbestemmelser og pensionsbidrag Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente

Læs mere

Forord. SAMPENSION og de statsansatte. Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente. Pensionsordningerne. Beregningsprincipper

Forord. SAMPENSION og de statsansatte. Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente. Pensionsordningerne. Beregningsprincipper Afsnit Indholdsfortegnelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Forord SAMPENSION og de statsansatte Indmeldelsesbestemmelser og pensionsbidrag Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente

Læs mere

Præmiefritagelse kunne ikke føre til tilbagebetaling af statsafgift ved udbetaling af kapitalpension

Præmiefritagelse kunne ikke føre til tilbagebetaling af statsafgift ved udbetaling af kapitalpension 2015-16 Præmiefritagelse kunne ikke føre til tilbagebetaling af statsafgift ved udbetaling af kapitalpension En mand klagede til ombudsmanden over, at skattemyndighederne havde afvist at tilbagebetale

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på eller konverteret til beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

2010/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016. Fremsat den 17. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag.

2010/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016. Fremsat den 17. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. 2010/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skatteministeriet, j.nr. 2010-353-0034 Fremsat den 17. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund

Læs mere

Beskatning af pensionsopsparing

Beskatning af pensionsopsparing Beskatning af pensionsopsparing Beskrivelse af sammensat beskatning af pensionsopsparing 19. juni 2008 Sune Enevoldsen Sabiers sep@dreammodel.dk Det Økonomiske Råds forårsrapport 2008 indeholder en analyse

Læs mere

Skatteudvalget L 25 - Bilag 3 Offentligt. Pensionsbeskatning L 24 og L 25

Skatteudvalget L 25 - Bilag 3 Offentligt. Pensionsbeskatning L 24 og L 25 Skatteudvalget L 25 - Bilag 3 Offentligt Pensionsbeskatning L 24 og L 25 Beskatningen af de danske pensioner Det danske pensionssystem består af tre søjler: 1. Folkepensionen finansieret via skatteindtægter

Læs mere

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2 VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 60/16 16.12.2014 Vejledning pensionsoversigt I. Pensionsmeddelelsen Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene vil

Læs mere

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 2 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING KORT FORTALT Vi tilbyder frem til

Læs mere

Sådan er du medlem. Kollektiv overenskomst. Særligt for lægestuderende. Særligt for alment praktiserende læger. Særligt for tjenestemænd

Sådan er du medlem. Kollektiv overenskomst. Særligt for lægestuderende. Særligt for alment praktiserende læger. Særligt for tjenestemænd alment Sådan er du medlem Lægernes Pension er forbeholdt læger og. Du er obligatorisk medlem, hvis du er ansat under en kollektiv overenskomst. Du kan også blive medlem, hvis du er privatansat eller selvstændig

Læs mere

Aktuelle forsikringer indgår i bonusopgørelsen med ændringer for så vidt angår dækningens størrelse og løbetid.

Aktuelle forsikringer indgår i bonusopgørelsen med ændringer for så vidt angår dækningens størrelse og løbetid. Forende Gruppeliv - BONUSREGULATIV pr. 1. januar 2013 6.0 Kapitalforsikringer og eventuelle rente- og rateforsikringer 6.1 Overskuddet ved gruppelivsforsikring tilfalder de enkelte gruppelivsordninger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og af lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om ændring af forskellige skattelove

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og af lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om ændring af forskellige skattelove Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 391 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-321-0014 Udkast (1) 17. august 2009 Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og af lov om ændring af

Læs mere

Det er pålagt grønlandske arbejdsgiverne at trække grønlandsk A-skat af indbetalinger til

Det er pålagt grønlandske arbejdsgiverne at trække grønlandsk A-skat af indbetalinger til Om de nye grønlandske beskatningsregler for pensionsordninger i pensionsselskaber i ( 39 a i den grønlandske indkomstskattelov) 1 Hvad er de væsentligste ændringer i loven? Fra den 1. januar 2017 er der

Læs mere

Klagen har efter anmodning fra klageren og med tilsynets accept været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen.

Klagen har efter anmodning fra klageren og med tilsynets accept været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen. Kendelse af 21. februar 2002. 00-203.421. Dyrtidsreguleringer af pensioner skulle afdækkes forsikringsmæssigt. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 1. (Ellen Andersen, Holger Dock, Suzanne Helsteen, Lise

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia Livsforsikring A A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia Livsforsikring A A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Livsforsikring A A/S Skandia oplyser hvert år de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige omkostninger

Læs mere

G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82

G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 % samt L99 1/7 1. Lovgrundlag

Læs mere

Lov om pensionsopsparing i Island, Danmark, Grønland og på Færøerne

Lov om pensionsopsparing i Island, Danmark, Grønland og på Færøerne Lov om pensionsopsparing i Island, Danmark, Grønland NFT og på 1/2005 Færøerne Lov om pensionsopsparing i Island, Danmark, Grønland og på Færøerne af Marianne Edler von Eyben På baggrund af et stipendieophold

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang Efterlønsalder, folkepensionsalder og periode med

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. SKPER 2007-321-0022 Departementet 2. maj 2007 UDKAST

Skatteministeriet J. nr. SKPER 2007-321-0022 Departementet 2. maj 2007 UDKAST Skatteministeriet J. nr. SKPER 2007-321-0022 Departementet 2. maj 2007 UDKAST Forslag til Lov om beskatning af visse pensionskapitaler mv. (Pensionsafkastbeskatningsloven) Kapitel 1 Skattepligten 1. Pensionsberettigede,

Læs mere

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND 1 REGLER FOR RATEPENSION UDLAND Indhold 2 Regler for Ratepension Udland 4 Bilag 1 5 Ordforklaring CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Juli 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

Læs mere

Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger

Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger Forsikredes fulde navn Cpr-nr. Adresse Postnr. By Telefonnr. E-mail Afgivende selskab eller pengeinstitutter Afgivende selskab/

Læs mere

En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet.

En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet. KL Afsnit I Pkt. A) Definition En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet. Pkt. B) Retsgrundlag for opsat pension m.v. Pensionsregulativets

Læs mere

Vejen til dine personlige oplysninger

Vejen til dine personlige oplysninger Snart på pension? Vejen til dine personlige oplysninger I din personlige postkasse har vi allerede lagt dit pensionsoverblik ind til dig. For at få adgang til din postkasse, skal du logge ind med NemID.

Læs mere

Efter at et livsforsikringsselskab var opdelt i to selskaber ("fission"), skulle beregning af bonus ske særskilt for hvert selskab.

Efter at et livsforsikringsselskab var opdelt i to selskaber (fission), skulle beregning af bonus ske særskilt for hvert selskab. Kendelse af 16. februar 1993. 92-547. Efter at et livsforsikringsselskab var opdelt i to selskaber ("fission"), skulle beregning af bonus ske særskilt for hvert selskab. Lov om forsikringsvirksomhed 30,

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Ref. R99 Forsikringsnr Ikrafttrædelse den

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Ref. R99 Forsikringsnr Ikrafttrædelse den Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Ref. R99 Danica Balance FlexOpsparing Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din

Læs mere

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse MA - Aalborg Østerågade 19, 3. sal 9000 Aalborg C Telefon 70 20 39 74 6 Efterløn eller ej? A-kassen for højtuddannede NOR DI MA - Århus Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 8000 Århus C Telefon 70 20 39 73 Tr y

Læs mere

Senioranalyse Jens Olsen Bente Olsen En økonomisk rapport udarbejdet af

Senioranalyse Jens Olsen Bente Olsen En økonomisk rapport udarbejdet af Senioranalyse Jens Olsen Bente Olsen En økonomisk rapport udarbejdet af Seniorrådgiverne ApS, Kignæsbakken 26, 3630 Jægerspris telefon 20 49 10 49 / senioranalyse@seniorraadgiverne.dk Indhold Formål med

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T Gælder fra den 1. juli 2016 1. Generelt Vi investerer efter vores eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

REGULATIV 3 Juli 2014

REGULATIV 3 Juli 2014 REGULATIV 3 Juli 2014 Dette regulativ - Regulativ 3 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 20. april 2006 med senere ændringer vedtaget den 24. april 2007, den 21. april 2009, den 21. april

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. september 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. marts 2014

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. marts 2014 RETNINGSLINIER for investering og administration af puljer Gældende fra 1. marts 2014 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder: - Kapitalpension

Læs mere

Tandlægernes Tryghedsordninger

Tandlægernes Tryghedsordninger Tandlægernes Tryghedsordninger Forsikringsbetingelser den 1. januar 2008 Arbejdsudygtighedsforsikring for Praktiserende Tandlæger Arbejdsudygtighedsforsikring for Praktiserende Tandlæger bygger på samarbejde

Læs mere

INVALIDEPENSION I JØP AFDELING 1 OG 2

INVALIDEPENSION I JØP AFDELING 1 OG 2 1 INVALIDEPENSION I JØP AFDELING 1 OG 2 Indhold 2 Forord 2 Ansøgning 2 Vurdering af erhvervsevnen 2 Børnepension 2 Dokumentation ved udbetaling 2 Udbetaling 3 Valgmuligheder, når pensionen skal udbetales

Læs mere

Fortrydelsesret 2 Personoplysninger mv. 2

Fortrydelsesret 2 Personoplysninger mv. 2 Børnepension Link Topdanmark Livsforsikring A/S Forsikringsbetingelser 6615-2, januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Særlige vilkår for Linkpension

Særlige vilkår for Linkpension Særlige vilkår for Linkpension i sammenhæng med vilkår for pensionsordningen i Sampension Indhold Afsnit A Omfattede medarbejdere... 3 Afsnit B Aftaleforholdet og ændringer... 3 Afsnit C Tilmelding og

Læs mere

Jeg ønsker at tilmelde denne forsikring til Betalingsservice (BS). Årlig pensionsgivende løn ved oprettelse Pensionsbidraget udgør enten

Jeg ønsker at tilmelde denne forsikring til Betalingsservice (BS). Årlig pensionsgivende løn ved oprettelse Pensionsbidraget udgør enten Forsikringsnummer mv. Personoplysninger Forsikringsnr. B Privatordning Firmaordning Forsikredes fulde navn Cpr-nr. Adresse Telefonnummer Postnr. E-mail Dato for oprettelse/ ændring Jeg er selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 181 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 181 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 181 Offentligt Skatteministeriet J. nr. SKPER 2007-321-0022 Departementet UDKAST Forslag til Lov om beskatning af visse pensionskapitaler mv. (Pensionsafkastbeskatningsloven)

Læs mere

RAMMEAFTALE OM SUPPLERENDE PENSION TIL TJENESTEMÆND OG ANSATTE MED RET TIL TJENESTEMANDSPENSION

RAMMEAFTALE OM SUPPLERENDE PENSION TIL TJENESTEMÆND OG ANSATTE MED RET TIL TJENESTEMANDSPENSION REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN XX.XX.X Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE RAMMEAFTALE OM SUPPLERENDE PENSION TIL TJENESTEMÆND OG ANSATTE MED RET TIL TJENESTEMANDSPENSION Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Denne pjece har til formål at hjælpe dig, før du tegner livs- eller pensionsforsikring. Den fortæller kort om, hvad du skal overveje, inden du vælger,

Læs mere

Skat af negative renter

Skat af negative renter - 1 Skat af negative renter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har udarbejdet et udkast til et lovforslag om beskatningen af det særegne fænomen negative renter. Gennem de

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Få økonomisk overblik Måske er du begyndt at tænke på tilværelsen som pensionist eller efterlønsmodtager. Måske er du allerede i gang med at planlægge og undersøge dine økonomiske

Læs mere

De umiddelbare provenu- og fordelingsmæssige konsekvenser af en flad skat på 43 pct. med et personfradrag på 100.000 kr.

De umiddelbare provenu- og fordelingsmæssige konsekvenser af en flad skat på 43 pct. med et personfradrag på 100.000 kr. Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 154 Offentligt Departementet J.nr. 2005-318-0398 De umiddelbare provenu- og fordelingsmæssige konsekvenser af en flad skat på 43 pct. med et

Læs mere