Vedtægt for HADSUND ROKLUB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægt for HADSUND ROKLUB"

Transkript

1 Vedtægt for HADSUND ROKLUB Roning En livsstil. 1

2 Gældende Love Forslag til ny vedtægt 1. Foreningens navn er Hadsund Roklub. Dens hjemsted er Hadsund i Mariagerfjord kommune. 2. Hadsund Roklubs formål er at give medlemmerne mulighed for at drive rosport og kajakroning. Desuden en forening, hvor medlemmerne kan bruge fritiden fornuftigt under kammeratlige former sammen med ligestillede. Formålet med det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde er, med udgangspunkt i aktiviteten og i det forpligtende fællesskab, at styrke folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet. 3. Foreningen er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR), samt Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) under Dansk Idrætsforbund (DIF) og er underlagt deres love og bestemmelser. 4. Optagelse af medlemmer. Som aktiv kan bestyrelsen optage alle. Som ungdomsroere regnes alle under 18 år.. Et medlemsskab kan komme i tvivl, dersom andre forhold i andre klubber taler imod medlemsskab. Beslutningen om et medlemsskab vedtages i alle tilfælde af bestyrelsen. Optagelse af umyndige som medlemmer af foreningen kræver tillige samtykke fra forældre / værge. Stk. 6. Passiv medlemsskab kan af bestyrelsen tilbydes alle. Dog skal man have været aktiv medlem i foreningen i de sidste 3 måneder. 1 Foreningens navn er Hadsund Roklub. Dens hjemsted er Hadsund i Mariagerfjord kommune. 2 Hadsund Roklubs formål er at give medlemmerne mulighed for at drive rosport og kajakroning. Desuden en forening, hvor medlemmerne kan bruge fritiden fornuftigt under kammeratlige former sammen med ligesindede. Formålet med det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde er, med udgangspunkt i aktiviteten og i det forpligtende fællesskab, at styrke folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.t. 3 Foreningen er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR), samt Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) under Dansk Idrætsforbund (DIF) og er underlagt deres love og bestemmelser. 4 Optagelse af medlemmer. Som aktiv kan bestyrelsen optage alle. Som ungdomsroere regnes alle under 18 år. Et medlemskab kan komme i tvivl, dersom andre forhold i andre klubber taler imod medlemskab. Beslutningen om et medlemskab vedtages i alle tilfælde af bestyrelsen. Optagelse af umyndige som medlemmer af foreningen kræver tillige samtykke fra forældre / værge. Stk. 6 Passiv medlemskab kan af bestyrelsen tilbydes alle. 2

3 Stk. 7. Aktive medlemmer der periodevis overgård til passivt medlemsskab, opretholder deres anciennitet i Hadsund Roklub, for så vidt angår jubilæer mv. Stk. 8. Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges af generalforsamlingen, hvis beslutning herom kræver samme majoritet, som er foreskrevet til ændring af foreningens love jvf. 15. Stk. 9. Spørgsmål om valg af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for diskussion på generalforsamlingen. 5. Kontingent. Foreningens kontingent pristal reguleres. Reguleringen finder sted på den ordinære generalforsamling. Der sker op/nedrunding af beløbet. Efter indstilling fra bestyrelsen, kan generalforsamlingen suspendere prisreguleringen for en eller begge kontingentgrupper for et år ad gangen. Kontingentet opkræves halvårligt forud over giro for aktive medlemmer. Hvis kontingentet ikke er betalt inden den på girokortet påtrykte indbetalingsdato, pålægges en bøde på kr. 25. Forældre til børn i alderen 0-10 år opnår rabat, såfremt disse børn deltager i klubbens aktiviteter. Herunder Micro/minironing. Rabatten fastsættes af bestyrelsen. Kontingentet opkræves helårsvis for passive medlemmer. Bestyrelsen kan fastsætte en anderledes kontingent for bestemte medlemsgrupper. Generalforsamlingen kan omstøde denne beslutning. Stk. 7 Aktive medlemmer der periodevis overgår til passivt medlemskab, opretholder deres anciennitet i HadsundRoklub, for så vidt angår jubilæer mv. Stk. 8 Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges af generalforsamlingen, hvis beslutning herom kræver almindeligt flertal. Stk. 9 Spørgsmål om valg af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for diskussion på generalforsamlingen. 5 Kontingent. Foreningens kontingent pristalreguleres. Reguleringen finder sted på den ordinære generalforsamling. Der sker op/nedrunding af beløbet. Efter indstilling fra bestyrelsen, kan generalforsamlingen suspendere prisreguleringen for en eller begge kontingentgrupper for et år ad gangen. Kontingentet opkræves halvårligt forud for aktive medlemmer. Hvis kontingentet ikke er betalt til tiden pålægges et gebyr. stk. 3 er fjernet Kontingentet opkræves helårsvis for passive medlemmer. Hed tidligere stk 4. Bestyrelsen kan fastsætte et anderledes kontingent for bestemte medlemsgrupper. Generalforsamlingen kan omstøde denne beslutning. Hed tidligere stk 5. 3

4 6. Udmeldelse - Eksklusion. Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker direkte til foreningens kasserer, inden udløbet af en kontingentperiode, og det pågældende medlem har betalt sin gæld til foreningen. Ethvert medlem er pligtig til at betale kontingent til udmeldelsesdagen, undladelse heraf vil medføre indberetning til DIF`s ordens- og amatørudvalg.. Et medlem i kontingentrstance kan af bestyrelsen ekskluderes efter 3 opfordringer til betaling af skyldig kontingent. Ingen der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny, som medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen. I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen. Vedkommende medlem skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar. Stk. 6. Et medlem kan ekskluderes, når det efter forslag fra mindst 5 medlemmer vedtages på en generalforsamling. Stk. 7. I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes, ligesom vedkommende har adgang til at forsvare sig. Spørgsmål om eksklusion skal optages som særskilt punkt på dagsordenen. Stk. 8. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som foreskrevet til ændring af foreningens love jvf Udmeldelse - eksklusion. Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker direkte til foreningens kasserer, inden udløbet af en kontingentperiode, og at eventuel gæld til foreningen er betalt ved medlemskabs ophør. Ethvert medlem er pligtig til at betale kontingent til udmeldelsesdagen. Undladelse heraf vil medføre indberetning til DIF`s ordens- og amatørudvalg. Et medlem i kontingentrestance kan af bestyrelsen ekskluderes efter at have negligeret 3 opfordringer med normal betalingsfrist til betaling af skyldig kontingent. Ingen der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny, som medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen. I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen. Vedkommende medlem skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar. Stk. 6 Et medlem kan ekskluderes, når det efter forslag fra mindst 5 medlemmer vedtages på en generalforsamling. Stk. 7 I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes, ligesom vedkommende har adgang til at forsvare sig. Spørgsmål om eksklusion skal optages som særskilt punkt på dagsordenen. Stk. 8 Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som krævet til ændring af foreningens love jvf

5 Stk. 9 Stk. 9. Når et medlem ekskluderes af anden grund end gæld, kan han/hun ikke atter optages i foreningen, medmindre en generalforsamling vedtager det med samme majoritet som ved eksklusion. 7. Ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse love foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i februar eller marts måned, indkaldes med mindst 14 dages varsel ved meddelelse i lokalavisen og ved opslag i klubben, dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse ved opslag i klubben.. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være underskrevet af stiller(ne). Forslagsstiller(ne) eller talsmand med fuldmagt fra disse, skal være til stede på generalforsamlingen, for en evt. yderligere argumentation. Begge krav skal være opfyldt, ellers bortfalder forslaget. Stemmeret har alle aktive/passive medlemmer, der har været medlem af foreningen de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Stk. 6. Æresmedlemmer kan uden stemmeret overvære generalforsamlingen. Når et medlem ekskluderes af anden grund end gæld, kan han/hun ikke blive medlem igen, medmindre en generalforsamling vedtager det med samme majoritet som krævet ved eksklusion. 7 Ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i februar eller marts måned, indkaldes med mindst 14 dages varsel ved opslag i klubben samt på klubbens hjemmeside. Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse ved opslag i klubben samt på klubbens hjemmeside. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være underskrevet af stiller(ne). Forslagsstiller(ne) eller talsmand med fuldmagt fra disse, skal være til stede på generalforsamlingen, for en evt. yderligere argumentation. Begge krav skal være opfyldt, ellers bortfalder forslaget. Stemmeret har alle aktive og passive medlemmer, der har været medlem af foreningen de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Stk. 6 Æresmedlemmer kan uden stemmeret overvære generalforsamlingen. 5

6 . 8. Dagsorden. 8 Dagsorden. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter: 1. Valg af dirigent og protokolfører. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse. 4. Behandling af evt. indkomne forslag. 5. Forslag til budget og aktiviteter for den kommende sæson. 6. Fastsættelse af kontingent. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 8. Valg af revisor og revisorsuppleant. 9. Eventuelt. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter: 1. Valg af dirigent og protokolfører. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse. 4. Behandling af evt. indkomne forslag. 5. Forslag til budget og aktiviteter for det kommende år. 6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. På valg er: 8. Valg af revisor og revisorsuppleant. 9. Eventuelt.. 9. Ekstra ordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling kan til en hver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 10 stemmeberettigede medlemmer skriftlig indgiver begæring herom til bestyrelsen. I sidst nævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter at begæringen er fremsat over for bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet. Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i Generalforsamlingens ledelse m.v. Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne. De af dirigenten trufne afgørelser, skal på forlangende sættes under afstemning. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal, jvf. dog. 6 stk. 7 og 8,. 15 og. 16 stk. 2. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal på begæring fra 1 stemmeberettiget medlem, afstemning og valg foregå skriftlig, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftlig. 9 Ekstraordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling kan til en hver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 10 stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen. I sidst nævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter at begæringen er fremsat over for bestyrelsen med oplysning om det emne / de emner, der ønskes behandlet. Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i Generalforsamlingens ledelse m.v. Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne. De af dirigenten trufne afgørelser, skal på forlangende sættes under afstemning. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal, jvf. Dog 6 stk. 7 og 8, 15 og 16 stk. 2. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal på begæring fra 1 stemmeberettiget medlem, afstemning og valg foregå skriftligt, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt. 6

7 . Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer. Protokollen underskrives af dirigenten. Har generalforsamlingen truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke påny forebringes på samme generalforsamling Bestyrelsen - valg. Foreningens daglige ledelse består af en bestyrelse, der repræsenterer foreningen i alle forhold. Dens på lovlig vis vedtagne beslutninger og i henhold dertil foretagne handlinger, forpligter foreningen. Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og yderligere 2 medlemmer. De vælges for 2 år ad gangen af den ordinære generalforsamling. Listevalg kan ikke finde sted. Endvidere vælges 1 ungdomsmedlem, som vælges for 1 år ad gangen. I tilfælde af at der ikke kan opstilles et ungdomsmedlem, vælges et seniormedlem. Genvalg kan finde sted.. Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg på lige årstal. Næstformand, kasserer og 1 bestyrelsesmedlem er på valg ulige årstal. A. Formand og kasserer vælges direkte. Er der foreslået flere, holdes skriftlig afstemning. Hvis ingen ved første afstemning får over halvdelen af stemmerne, foretages ny afstemning mellem de 2 der ved første afstemning opnåede flest stemmer. Formands, kasserer og sekretærposter kan kun bestrides af aktive medlemmer. Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer. Protokollen underskrives af protokolfører og godkendes ved underskrift af dirigenten. Har generalforsamlingen truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke genoptages på samme generalforsamling. 11 Bestyrelsen - valg. Foreningens daglige ledelse består af en bestyrelse på mindst 7 aktive medlemmer. Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og yderligere mindst 3 medlemmer. De vælges for 2 år af gangen på generalforsamlingen. Listevalg kan ikke finde sted. Det tilstræbes at bestyrelsens sammensætning er så bredt dækkende i forhold til alder og interesser som muligt. er fjernet. Formand og kasserer vælges direkte. Er der foreslået flere, holdes skriftlig afstemning. Hvis ingen ved første afstemning får over halvdelen af stemmerne, foretages ny afstemning mellem de 2 der ved første afstemning opnåede flest stemmer. Hed tidligere stk. 4.A. Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg på lige årstal, de resterende på ulige årstal. Stemmesedler er kun gyldige såfremt antal afgivne navne svarer til antal medlemmer der skal vælges. Der kan kun afgives én stemme pr navn. Er der flere kandidater end bestyrelsesposter på valg vil de kandidater som får flest stemmer være valgt ind. Nyt stk. 5 7

8 Ved manglende tid eller lyst kan et medlem frasige sig jobbet efter kun 1 år ved generalforsamlingen. Stk. 6. Hvert år vælges 2 seniorsuppleanter og 2 ungdomssuppleanter, der alle vælges for 1 år ad gangen. Stk. 6 Ved manglende tid eller lyst kan et medlem frasige sig jobbet ved førstkommende generalforsamling uafhængigt om medlemmet er på valg. Hed tidligere stk. 5 Stk. 7 Hvert år vælges 2 suppleanter der begge vælges for 1 år ad gangen. (Hed tidligere stk. 6. Stk. 7. Ved indtrædende ledighed i valgperiodens forløb, supplerer bestyrelsen sig selv med valgte suppleanter. Stk. 8. Kun stemmeberettigede medlemmer er valgbare til bestyrelsen. Valgbarhed er betinget af personligt fremmøde eller fuldmagt. Stk. 9. Foreningen tegnes/forpligtiges ved underskrift af formand og kasserer eller af formand og to bestyrelsesmedlemmer. 0. Foreningen kan pantsættes ved underskrift af samtlige bestyrelsesmedlemmer Konstituering. Bestyrelsen konstituerer sig snarest, dog senest 14 dage efter generalforsamlingen, på et bestyrelsesmøde. Erhvervet som kasserer kan ikke forenes med erhvervet som formand, næstformand eller sekretær.. Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden. Stk. 8 Ved et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen i valgperiodens forløb, træder en suppleant ind som bestyrelsesmedlem. Den som fik flest stemmer træder først ind. Hed tidligere stk. 7. Stk. 9 Kun stemmeberettigede medlemmer er valgbare til bestyrelsen. Valgbarhed er betinget af personligt fremmøde eller fuldmagt. Hed tidligere stk. 8 0 Foreningen tegnes/forpligtiges ved underskrift af formand og kasserer eller af formand og to bestyrelsesmedlemmer. Hed tidligere stk. 9 1 Foreningen kan pantsættes ved underskrift af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Hed tidligere stk Konstituering. Bestyrelsen konstituerer sig snarest, dog senest 14 dage efter generalforsamlingen, på et bestyrelsesmøde. Hvervet som kasserer kan ikke forenes med hvervet som formand, næstformand eller sekretær. Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden. 8

9 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer hvoriblandt formanden eller næstformanden er til stede jvf. dog 6, stk. 5. I formandens frafald indtræder næstformanden i hans sted. Stk. 6. I tilfælde af stemmelighed er formandens ( næstformandens ) stemme afgørende. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer heriblandt formanden eller næstformanden er til stede jvf. dog 6, stk. 5. I formandens frafald indtræder næstformanden i hans sted. Stk. 6 I tilfælde af stemmelighed er formandens ( næstformandens ) stemme afgørende. Stk. 7. Over bestyrelsens handlinger føres en protokol. Stk. 7 Over bestyrelsens handlinger føres en protokol. Stk. 8 Bestyrelsen nedsætter udvalg og arbejdsgrupper samt udpeger enkeltpersoner til at varetage særlige opgaver. Dette kan også ske løbende gennem året Regnskab. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden den 1. februar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31 december til revision.. Driftsregnskab og status forelægges forsynet med påtegning af revisoren på den ordinære generalforsamling til godkendelse. Driftsregnskab og status bekendtgøres for foreningens medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse ved opslag i klubhuset. Foreningen hæfter i forhold til tredjemand alene med sin formue. Foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens gæld. 13 Regnskab. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden den 1. februar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31 december til revision. Driftsregnskab og status fremlægges forsynet med påtegning af revisoren til godkendelse på den ordinære generalforsamling. Driftsregnskab og status bekendtgøres for foreningens medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse ved opslag i klubhuset samt på hjemmesiden. Foreningen hæfter i forhold til tredjemand alene med sin formue. Foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens gæld. 9

10 . 14. Revision. På den ordinære generalforsamling vælges der for 1 år ad gangen revisor og revisorsuppleant. Revisoren skal hvert år senest i februar gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning.. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger. 14 Revision. På den ordinære generalforsamling vælges der for 1 år ad gangen revisor og revisorsuppleant. Revisoren skal hvert år senest i februar gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger Lovændringer. Forandringer i disse love kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 del af foreningens stemmeberettigede medlemmer er tilstede, og når mindst 2/3 del af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanlig varsel indkalde en ny generalforsamling. Hvis også 2/3 del af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal medlemmer, der er til stede Foreningens ophævelse. Bestemmelse om foreningens opløsning, kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 1/2 delen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er tilstede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 del af de afgivne stemmer er for forslaget. 15 Vedtægtsændringer. Forandringer i disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er tilstede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanlig varsel indkalde en ny generalforsamling. Hvis også 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal medlemmer, der er til stede. 16 Foreningens ophævelse. Bestemmelse om foreningens opløsning, kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er tilstede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. 10

11 . Opnås sådant et flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes der til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er tilstede. Bliver foreningen ophævet, skal foreningens faste ejendom, formue og løsøre overgå til Mariagerfjord kommune. Endelig overdragelse må dog først ske, efter Mariagerfjord kommune i tre på hinanden følgende år har forsøgt at opstarte rosport i Hadsund igen. Får man ikke opstartet rosport, skal evt. formue samt midler fremkommet ved salg af løsøre indsættes på en spærret konto, forvaltet af Mariagerfjord kommune, for en periode af 15 år. Beløbet, der henstår på denne konto, skal stilles til disposition for evt. genopstart af forbundsgodkendt roklub i Hadsund by i samme periode. Efter udløbet af perioden uden opstart af en roklub i Hadsund by, skal renteafkastet af det på den spærrede konto indestående beløb benyttes til idrættens fremme i Mariagerfjord kommune. Lovene er sidst revideret ved den ekstraordinære generalforsamling den 31 marts Jens Toft Christiansen Dirigent ved den ekstraordinære generalforsamlingen. Reglementerne er ikke generalforsamlingens vedtagne love, men reglementer fastlagt af bestyrelsen. Opnås sådant et flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes der til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er tilstede. Bliver foreningen ophævet, skal foreningens faste ejendom, formue og løsøre overgå til Mariagerfjord Kommune. Endelig overdragelse må dog først ske, efter Mariagerfjord Kommune i tre på hinanden følgende år har forsøgt at etablere rosport i Hadsund igen. Får man ikke startet rosport, skal evt. formue samt midler fremkommet ved salg af løsøre indsættes på en spærret konto, forvaltet af Mariagerfjord Kommune, for en periode af 15 år. Beløbet, der henstår på denne konto, skal stilles til disposition for evt. genopstart af forbundsgodkendt roklub i Hadsund by i samme periode. Efter udløbet af perioden uden etablering af en roklub i Hadsund by, skal renteafkastet af det på den spærrede konto indestående beløb benyttes til idrættens fremme i Mariagerfjord Kommune. Vedtægterne er sidst revideret ved den ekstraordinære generalforsamling den: Dirigent ved den ekstraordinære generalforsamling. Reglementet ikke en del af generalforsamlingens vedtagne vedtægt, men reglement fastlagt af bestyrelsen. 11

Vedtægt for HADSUND ROKLUB

Vedtægt for HADSUND ROKLUB Vedtægt for HADSUND ROKLUB Roning En livsstil. 1 Foreningens navn er Hadsund Roklub. Dens hjemsted er Hadsund i Mariagerfjord kommune. Hadsund Roklubs formål er at give medlemmerne mulighed for at drive

Læs mere

København Karateklub Mariendalsvej 57,1 2000 Frederiksberg. Vedtægter

København Karateklub Mariendalsvej 57,1 2000 Frederiksberg. Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er København Karateklub. Foreningen er hjemmehørende i Frederiksberg Kommune. 2 Foreningens formål. Formålet er at fremme udbredelsen af læren (teknik og

Læs mere

Vedtægter for Orø Bådelaug

Vedtægter for Orø Bådelaug 1 Sejlklubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Orø Bådelaug. Dens hjemsted er Holbæk Kommune. Vedtægter for Orø Bådelaug 2 Sejlklubbens formål Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesser overfor

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er at sikre de bedste muligheder for medlemmernes udøvelse af løb, cykling og triathlon, på såvel motionsplan som elite.

Stk. 1: Foreningens formål er at sikre de bedste muligheder for medlemmernes udøvelse af løb, cykling og triathlon, på såvel motionsplan som elite. Vedtægter for Farsø Tri & Trim Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 12. april 2015. 1. Foreningen navn og hjemsted: Stk. 1: Foreningens navn er FARSØ TRI & TRIM. Foreningen er stiftet 21. marts

Læs mere

Klatreklubben Aapakaaq [ Sidst opdateret juni, 2011] Vedtægter for Klatreklubben Aapakaaq

Klatreklubben Aapakaaq [ Sidst opdateret juni, 2011] Vedtægter for Klatreklubben Aapakaaq Klatreklubben Aapakaaq [ Sidst opdateret juni, 2011] Vedtægter for Klatreklubben Aapakaaq 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Klatreklubben Aapakaaq. Dens hjemsted er Nuuk, Kommuneqarfik

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Kerteminde Sejlklub.

Vedtægter for Kerteminde Sejlklub. Vedtægter for Kerteminde Sejlklub. 1. Klubbens navn er KERTEMINDE SEJLKLUB. Dens hjemsted er Kerteminde Kommune 2.. Klubbens formål er at fremme interessen for og kendskabet til sejlsporten og dens forsvarlige

Læs mere

Foreningen.., der har hjemsted i kommune, er stiftet den dag/måned/år.

Foreningen.., der har hjemsted i kommune, er stiftet den dag/måned/år. Vedtægter for... 1: Navn og hjemsted Foreningen.., der har hjemsted i kommune, er stiftet den dag/måned/år. Foreningen er tilsluttet (Eventuel hovedforening), lokalunion samt Dansk BordTennis Union under

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

SKAGEN SPORTSDYKKERKLUB SKAWDYK

SKAGEN SPORTSDYKKERKLUB SKAWDYK SKAGEN SPORTSDYKKERKLUB SKAWDYK Vedtægter vedtaget på generalforsamlingen d. 13.- 2.- 2009 1. NAVN OG HJEMSTED. Dykkerklubben, Skagen Sportsdykkerklub Skawdyk, der har hjemsted i Skagen, Frederikshavn

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub

Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Skanderborg Junior Sejlklub er stiftet den 17. marts 1981 og har hjemsted i Skanderborg Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MARSELISBORG KAJAK CLUB

VEDTÆGTER FOR MARSELISBORG KAJAK CLUB VEDTÆGTER FOR MARSELISBORG KAJAK CLUB Tegning af STANDER 1. NAVN Clubbens navn er MARSELISBORG KAJAK CLUB, hjemsted Århus kommune. Clubben er stiftet 1. november 1928. 2. FORMÅL Stk. 1. Clubbens formål

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn 1 Klubbens navn er Bønnerup Strand Sejlklub. Hjemsted er Bønnerup Havn, Norddjurs kommune, adressen er formandens. 2 Klubbens formål er at fremme medlemmernes

Læs mere

KARLSLUNDE KARATEKLUB LOVE OG VEDTÆGTER

KARLSLUNDE KARATEKLUB LOVE OG VEDTÆGTER KARLSLUNDE KARATEKLUB LOVE OG VEDTÆGTER 1.Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Karlslunde Karateklub, dens hjemsted er Greve kommune. 2. Foreningens formål. Formålet er at fremme udbredelsen

Læs mere

VEDTÆGTER for FREDERICIA SEJLKLUB

VEDTÆGTER for FREDERICIA SEJLKLUB VEDTÆGTER for FREDERICIA SEJLKLUB 2 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er FREDERICIA SEJLKLUB med hjemsted i Fredericia. Foreningen er stiftet den 19. maj 1900. Foreningens stander er hvid med tre blå

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Vedtægter for Østsalling Idrætsforening

Vedtægter for Østsalling Idrætsforening Vedtægter for Østsalling Idrætsforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Østsalling Idrætsforening, stiftet den 17. november 1969. Dens hjemsted er i Skive Kommune. 2. Formål Foreningens formål

Læs mere

Foreningens navn er Ishøj Karate klub. Dens hjemsted er Ishøj Kommune. Gensidig respekt er nøgleordet for samvær i foreningen.

Foreningens navn er Ishøj Karate klub. Dens hjemsted er Ishøj Kommune. Gensidig respekt er nøgleordet for samvær i foreningen. Vedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Ishøj Karate klub. Dens hjemsted er Ishøj Kommune. 2. Foreningens formål. Foreningens formål er at tilbyde karatetræning i såvel traditionel

Læs mere

Vedtægter for KILDEMOSENS BOLDKLUB. Februar 2013

Vedtægter for KILDEMOSENS BOLDKLUB. Februar 2013 Vedtægter for KILDEMOSENS BOLDKLUB. Februar 2013 1. Klubbens navn er Kildemosens Boldklub, som er en sammenslutning af Åløkke Boldklub og boldklubben Frem. Dens hjemsted er Odense kommune. 2. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for. Fakse Ladeplads Sejlklub. Side 1 af 6

Vedtægter for. Fakse Ladeplads Sejlklub. Side 1 af 6 Vedtægter for Fakse Ladeplads Sejlklub Side 1 af 6 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er "Fakse Ladeplads Sejlklub". 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at samle alle, der har interesse for sejlsport

Læs mere

Page 1 of 6. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

Page 1 of 6. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Page 1 of 6 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Klubbens officielle mærker er: Rundt Roskilde

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Svømmeklub, SSK. Vedtaget på generalforsamlingen d. 2. marts 2010

Vedtægter for Svendborg Svømmeklub, SSK. Vedtaget på generalforsamlingen d. 2. marts 2010 Vedtægter for Svendborg Svømmeklub, SSK. Vedtaget på generalforsamlingen d. 2. marts 2010 1. Foreningens navn er Svendborg Svømme Klub i daglig tale SSK. Klubbens hjemsted er Svendborg kommune. 2. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 3: Navnet kan kun ændres med godkendelse fra Løve I.F.

VEDTÆGTER. Stk. 3: Navnet kan kun ændres med godkendelse fra Løve I.F. 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Løve/Høng Håndbold forkortet L/H, stiftet via en sammenslutning af håndboldafdelingerne i Høng Gymnastikforening og Løve Idrætsforening. Stk. 2: Foreningens

Læs mere

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING Forslag til vedtægtsændringer Understregede og kursiverede afsnit i gældende vedtægter foreslås erstattet af de kursiverede tekststykker under de enkelte paragraffer. PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Lergravens Sejl og Fiskeriklub. Prinsholmvej 14, 4800 Nykøbing F. Formand: Flemming Kristensen tlf

Lergravens Sejl og Fiskeriklub. Prinsholmvej 14, 4800 Nykøbing F. Formand: Flemming Kristensen tlf Lergravens Sejl og Fiskeriklub Prinsholmvej 14, 4800 Nykøbing F. Formand: Flemming Kristensen tlf. 29 24 60 42 Klubbens love 1. Klubbens navn og hjemsted... 2 2. Klubbens formål... 2 3. Optagelse af medlemmer...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NIVÅ TURSEJLERE. FORENINGEN STIFTET. DEN 11. JANUAR 1994 Medlem af Dansk Sejlunion

VEDTÆGTER FOR NIVÅ TURSEJLERE. FORENINGEN STIFTET. DEN 11. JANUAR 1994 Medlem af Dansk Sejlunion Side 1 af 6 VEDTÆGTER FOR NIVÅ TURSEJLERE FORENINGEN STIFTET. DEN 11. JANUAR 1994 Medlem af Dansk Sejlunion 1 Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Hjemsted er :Nivå Tursejlere :Nivå Havn, Fredensborg

Læs mere

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING Vedtægter for Pedersborg Gymnastik- og Idrætsforening 1: Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Pedersborg Gymnastik- og Idrætsforening. Dens hjemsted er Sorø Kommune, Region Sjælland. 2 Forenings

Læs mere

for Atletikforeningen Fremad Holbæk

for Atletikforeningen Fremad Holbæk atletikforeningen Fremad Holbæk Vedtægter for Atletikforeningen Fremad Holbæk Stiftet den 21. marts 1930 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Atletikforeningen Fremad Holbæk. Dens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Klatreklub Nordsjælland

Vedtægter for Klatreklub Nordsjælland Vedtægter for Klatreklub Nordsjælland 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Klatreklub Nordsjælland, normalt forkortet til KkN. Foreningens hjemsted er Fredensborg kommune. 2 Foreningens formål

Læs mere

Klubbens navn er: Mariager Sejlklub Dens hjemsted er: Fjordgade 11, 9550 Mariager

Klubbens navn er: Mariager Sejlklub Dens hjemsted er: Fjordgade 11, 9550 Mariager VEDTÆGTER FOR: Mariager Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er: Mariager Sejlklub Dens hjemsted er: Fjordgade 11, 9550 Mariager Mariager Sejlklub ejer Mariager Lystbådehavn, der administreres

Læs mere

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER VEDTÆGTER Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (SHS). Dens hjemsted er Hundige Havn, Mågen i Greve kommune. Foreningens formål 2 Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

LOVE. for Helsingør Roklub Stiftet 1883. Klubbens navn, hjemsted og formål.

LOVE. for Helsingør Roklub Stiftet 1883. Klubbens navn, hjemsted og formål. LOVE for Helsingør Roklub Stiftet 1883 1 Klubbens navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Helsingør Roklub" og dens hjemsted er Helsingør. Klubbens formål er at samle dyrkere og yndere af rosporten

Læs mere

Vedtægter for Taastrup Fægteklub

Vedtægter for Taastrup Fægteklub Vedtægter for Taastrup Fægteklub 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Taastrup Fægteklub. Klubben er stiftet 20. november 2015 og har hjemsted i Høje-Taastrup Kommune. 2. Foreningens formål Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter for IFM Gymnastik & Fitness

Vedtægter for IFM Gymnastik & Fitness Vedtægter for IFM Gymnastik & Fitness 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Idrætsforeningen Midtdjurs Gymnastik & Fitness. Foreningens hjemsted er Syddjurs Kommune. Foreningen er en fusion mellem IFM

Læs mere

Vedtægter for Sejs-Svejbæk Idrætsforening

Vedtægter for Sejs-Svejbæk Idrætsforening Vedtægter for Sejs-Svejbæk Idrætsforening 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet april 1957. Foreningen er tilsluttet forskellige

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SEJLKLUBBEN EBELTOFT VIG

VEDTÆGTER FOR SEJLKLUBBEN EBELTOFT VIG Vedtægter Sejlklubben Ebeltoft Vig side 1/6 VEDTÆGTER FOR SEJLKLUBBEN EBELTOFT VIG 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Sejlklubben Ebeltoft Vig. Dens hjemsted er Ebeltoft, Syddjurs Kommune. Klubben

Læs mere

NØRRESUNDBY SEJLKLUB`S LOVE

NØRRESUNDBY SEJLKLUB`S LOVE NØRRESUNDBY SEJLKLUB`S LOVE 1 Klubbens navn og hjemsted: Klubbens navn er Nørresundby Sejlklub, forkortet til N.S.S.. Klubstanderen er et blåt anker på hvid bund med bogstaverne N.S.S. Hjemsted er Aalborg

Læs mere

Vedtægter for Sejlklubben København (SKK)

Vedtægter for Sejlklubben København (SKK) Vedtægter for Sejlklubben København (SKK) Indhold: 1. Navn og hjemsted 2. Formål 3. Medlemskab af organisationer 4. Optagelse og ansvar som medlem 5. Udmeldelse og eksklusion 6. Kontingent og indskud 7.

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Sejlklub

Vedtægter for Aarhus Sejlklub Vedtægter for Aarhus Sejlklub 1. Sejlklubbens navn og hjemsted. 1. Klubbens navn er Aarhus Sejlklub og dens hjemsted er Aarhus Kommune; som international betegnelse anvendes Aarhus Sailing Club. 2. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for. 4. Medlemskab. Som aktivt medlem kan optages enhver, der er godkendt af bestyrelsen.

Vedtægter for. 4. Medlemskab. Som aktivt medlem kan optages enhver, der er godkendt af bestyrelsen. Vedtægter for Vestlollands Bridge Klub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Vestlollands Bridge Klub og klubben er hjemmehørende i Lolland kommune. Klubben er stiftet den 15 maj 1963 2. Formål. Klubbens

Læs mere

Munkebjerg Gymnastikforening Vedtægter

Munkebjerg Gymnastikforening Vedtægter 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334 Vedtægter for Silkeborg Skøjteløberforening af 1896 Gældende fra ekstraordinær generalforsamling 24. August 2011. 1. Foreningens navn Silkeborg Skøjteløberforening af 1896. Hjemstedet er Silkeborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Forord. Det er ethvert medlems pligt at gennemlæse og overholde disse love 1 Bådelaugets navn og hjemsted Bådelaugets navn er STRANDPARKENS BÅDELAUG (SBL) og hjemsted

Læs mere

VEJLE JUDO KLUB Vedtægter

VEJLE JUDO KLUB Vedtægter 1. Klubbens navn og hjemsted. 1.1 Klubbens navn er Vejle Judo klub og er en sammenslutning af følgende klubber: Vejle Judo Klub, forkortet VJK. Vejle Shotokan Karate-do, forkortet VSK. Vejle Jiu-Jitsu

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Vedtægter for Vejle BridgeCenter

Vedtægter for Vejle BridgeCenter Vedtægter for Vejle BridgeCenter 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle BridgeCenter og klubben er hjemmehørende i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 2. maj 2016. 2. Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet den 9. september 2007.

Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet den 9. september 2007. Eurasier Klub Danmark Stiftet den 9. september 2007 Samarbejdende med Dansk Kennel Klub Love for Eurasier Klub Danmark 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Forslag til ændringer af Vedtægter for Faaborg Sejlklub Stiftet 1914 Medlem af Dansk Sejlunion

Forslag til ændringer af Vedtægter for Faaborg Sejlklub Stiftet 1914 Medlem af Dansk Sejlunion 1. Klubbens navn og hjemsted 1. Klubbens navn er FAABORG SEJLKLUB. 2. Dens hjemsted er Faaborg-Midtfyn Kommune. Forslag til ændringer af Vedtægter 2. Klubbens mål 1. s mål er at fremme sejlsporten. 3.

Læs mere

VEDTÆGTER. 1 Navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Medlemskab af organisationer. 4 Optagelse af medlemmer. 5 Kontingent

VEDTÆGTER. 1 Navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Medlemskab af organisationer. 4 Optagelse af medlemmer. 5 Kontingent VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er: Hjørring Svømmeklub 68 forkortet S68 Hjemsted er: Hjørring kommune Klubben er stiftet 18. marts 1968 2 Formål Klubbens formål er i nærområdet at fremme kendskab

Læs mere

Foreningen er medlem af Dansk Sejlunion og undergivet dennes love og beslutninger.

Foreningen er medlem af Dansk Sejlunion og undergivet dennes love og beslutninger. Vedtægter 1 Navn, hjemsted og foreningsstander 1. Foreningens navn er: NYBORG SEJLFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune med adressen Nyborg Sejlforening, Griffensund 15, 5800 Nyborg. 3. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ODDER ROKLUB 2013

VEDTÆGTER FOR ODDER ROKLUB 2013 VEDTÆGTER FOR ODDER ROKLUB 2013 Foreningens navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Odder Roklub. Dens hjemsted er Odder Kommune. Foreningens formål 2.1 Odder Roklubs formål er at give dens medlemmer

Læs mere

Afdelingens navn er Herlev Basketball og har hjemsted i Herlev.

Afdelingens navn er Herlev Basketball og har hjemsted i Herlev. 1 Afdelingens navn, hjemsted og formål Afdelingens navn er Herlev Basketball og har hjemsted i Herlev. Foreningens formål er at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan spille basketball, og for at

Læs mere

1 Navn og hjemsted Foreningen NORDSJÆLLANDS FJERNSTYRINGS KLUB, forkortet NFK, er stiftet i 1967. Foreningen har hjemsted i Fredensborg Kommune.

1 Navn og hjemsted Foreningen NORDSJÆLLANDS FJERNSTYRINGS KLUB, forkortet NFK, er stiftet i 1967. Foreningen har hjemsted i Fredensborg Kommune. 1 Navn og hjemsted Foreningen NORDSJÆLLANDS FJERNSTYRINGS KLUB, forkortet NFK, er stiftet i 1967. Foreningen har hjemsted i Fredensborg Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at udvikle og fremme udøvelsen

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På den nys overståede generalforsamling, var der ikke mødt de nødvendige 2/3 af medlemmerne frem, så forsamlingen var ikke beslutningsdygtig. Forslaget til vedtægter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS VANDSKIKLUB

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS VANDSKIKLUB VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS VANDSKIKLUB FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Københavns Vandski Klub, i det følgende kaldet KHVK. Foreningen er medlem af Dansk Vandski Forbund. Dens

Læs mere

VEDTÆGTER. KFUKs SOCIALE ARBEJDE. Niels Hemmingsens Gade 10, 2.sal. 1153 København K. 35 26 30 33 post@kfuksa.dk CVR nr.

VEDTÆGTER. KFUKs SOCIALE ARBEJDE. Niels Hemmingsens Gade 10, 2.sal. 1153 København K. 35 26 30 33 post@kfuksa.dk CVR nr. VEDTÆGTER KFUKs SOCIALE ARBEJDE Niels Hemmingsens Gade 10, 2.sal 1153 København K 35 26 30 33 post@kfuksa.dk CVR nr. 27 09 36 12 2015 1 1 Foreningens navn er KFUKs Sociale Arbejde. Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HELSINGØR SEJLKLUB

VEDTÆGTER FOR HELSINGØR SEJLKLUB VEDTÆGTER FOR HELSINGØR SEJLKLUB Helsingør Sejlklub Vedtægter af 26. marts 2019 Side 1 af 7 1. KLUBBENS NAVN 1.1 Klubbens navn er HELSINGØR SEJLKLUB, med binavnet Helsingør Amatør Sejlklub. Klubben er

Læs mere

Foreningen NORDSJÆLLANDS FJERNSTYRINGS KLUB, forkortet NFK, er stiftet i 1968. Foreningen har hjemsted i Fredensborg Kommune.

Foreningen NORDSJÆLLANDS FJERNSTYRINGS KLUB, forkortet NFK, er stiftet i 1968. Foreningen har hjemsted i Fredensborg Kommune. VEDTÆGTER: 1 Navn og hjemsted Foreningen NORDSJÆLLANDS FJERNSTYRINGS KLUB, forkortet NFK, er stiftet i 1968. Foreningen har hjemsted i Fredensborg Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at udvikle og

Læs mere

3. Medlemsskab af organisationer: Klubben er medlem af Dansk Sejlunion og er undergivet dennes lov og bestemmelser.

3. Medlemsskab af organisationer: Klubben er medlem af Dansk Sejlunion og er undergivet dennes lov og bestemmelser. \ VEDTÆGTER FOR BISSERUP SEJLKLUB Gældende fra 03. marts 2013 1. Klubbens navn og hjemsted: Klubbens navn er BISSERUP SEJLKLUB Dens hjemsted er Bisserup Havn, Slagelse kommune. 2. Klubbens formål: Klubbens

Læs mere

Rønde Karateklub. Vedtægter Gældende fra 18. marts 2014

Rønde Karateklub. Vedtægter Gældende fra 18. marts 2014 Rønde Karateklub Vedtægter Gældende fra 18. marts 2014 1 Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Rønde Karateklub. Klubben er hjemmehørende i Syddjurs Kommune. 2 Klubbens formål Klubben har til formål

Læs mere

DANSK YNGLING KLUB. Love og vedtægter for Dansk Yngling Klub (DYK)

DANSK YNGLING KLUB. Love og vedtægter for Dansk Yngling Klub (DYK) DANSK YNGLING KLUB Love og vedtægter for Dansk Yngling Klub (DYK) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Dansk Yngling Klub, Der forkortes DYK. Den er stiftet den 25. februar 1970. Dens hjemsted

Læs mere

Vedtægter F.C. Hacilaro (FCH)

Vedtægter F.C. Hacilaro (FCH) Vedtægter F.C. Hacilaro (FCH) 1. Navn Foreningens navn er F.C Hacilaro, forkortet FCH. 2. Hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Ishøj kommune 3. Formål Klubbens formål er, at drive en fodboldklub og skabe

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Sæby Ro- & Kajakklub

Vedtægter for Sæby Ro- & Kajakklub Vedtægter for Sæby Ro- & Kajakklub 1 1 Navn og hjemsted 1. Klubbens navn er: Sæby Ro- & Kajakklub 2. Klubbens hjemsted er: 9300 Sæby 2 Formål 1. Klubben virker i tilknytning til Dansk Forening for Rosport

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På generalforsamlingen i 2016 blev bestyrelsen opfordret til at komme med forslag til en modernisering af vedtægterne, så de kom i overensstemmelse med det vi faktisk

Læs mere

SKALBORG SPORTSKLUB VEDTÆGTER

SKALBORG SPORTSKLUB VEDTÆGTER SKALBORG SPORTSKLUB VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 1983 Ændret på generalforsamling 1984 Ændret på ekstraordinær generalforsamling 1990 Ændret på ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for fotorammenviborg.dk

Vedtægter for fotorammenviborg.dk Vedtægter for fotorammenviborg.dk Generelt: 1 Klubbens navn er fotorammenviborg.dk og er stiftet d. 16. januar 2012 2 Klubbens formål er at udvikle medlemmernes evner og interesse for fotografi. Klubben

Læs mere

DANSK SEJLUNION KJØGE SEJLKLUB. Vedtægter for KjS

DANSK SEJLUNION KJØGE SEJLKLUB. Vedtægter for KjS DANSK SEJLUNION KJØGE SEJLKLUB Vedtægter for KjS. 23-11-2008 Rev. 10.12.2012 VEDTÆGTER FOR: Kjøge Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Kjøge Sejlklub i daglig tale KjS. Dens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sorø Skovbørnehave

Vedtægter for Støtteforeningen for Sorø Skovbørnehave Vedtægter for Støtteforeningen for Sorø Skovbørnehave (herefter benævnt Støtteforeningen) og den tilhørende institution Sorø Skovbørnehave 1 Mellem institutionen Sorø Skovbørnehave og Sorø Kommune indgås

Læs mere

Vedtægter for Viborg Taekwondo klub

Vedtægter for Viborg Taekwondo klub Vedtægter for Viborg Taekwondo klub Navn 1 Klubbens navn er Viborg Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Viborg kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo Forbunds

Læs mere

3 Medlemskab af organisation Klubben er medlem af Dansk Sejlunion og er undergivet dennes vedtægter og bestemmelser.

3 Medlemskab af organisation Klubben er medlem af Dansk Sejlunion og er undergivet dennes vedtægter og bestemmelser. VEDTÆGTER for SEJLKLUBBEN SNEKKEN VORDINGBORG 1 Klubbens hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben SNEKKEN Vordingborg (forkortes til SSV). Klubbens hjemsted er Vordingborg. 2 Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter for Børnenes Gokart Klub (BGK) pr. 29. februar 2016

Vedtægter for Børnenes Gokart Klub (BGK) pr. 29. februar 2016 Vedtægter for Børnenes Gokart Klub (BGK) pr. 29. februar 2016 Vedtægter for Børnenes Gokart Klub (BGK) 1 Foreningens navn og hjemsted. Stk. 1. Foreningens navn er Børnenes Gokart Klub (BGK). Foreningen

Læs mere

1: Navn og hjemsted. 2. Formål

1: Navn og hjemsted. 2. Formål Esbjerg City Taekwondoklub Klub Kongensgade 120, 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 48 13, Fax. 75 13 48 09 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Vedtægter for Esbjerg Tri & Multisport

Vedtægter for Esbjerg Tri & Multisport Vedtægter for Esbjerg Tri & Multisport 1 Navn og hjemsted: 1.1 Foreningens navn er Esbjerg Tri & Multisport 1.2 Foreningen blev stiftet den 12. november 2005 og har hjemsted i Ny Esbjerg kommune. 2 Formål:

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Kajakklub 19. februar 2014

Vedtægter for Bornholms Kajakklub 19. februar 2014 Vedtægter for Bornholms Kajakklub 19. februar 2014 1 Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Bornholms Kajakklub, forkortet til BK. Foreningens hjemsted er Bornholms Regionskommune, Hasle havn

Læs mere

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse.

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse. Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningen København Karateklub er stiftet i 1985 og har hjemsted i Frederiksberg kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Karate Forbund, Frederiksberg Idræts-Union, Landsforeningen

Læs mere

Vedtægter / klublove. For. Storkøbenhavns Rideklub (SKØR) CVR nr. 35488685

Vedtægter / klublove. For. Storkøbenhavns Rideklub (SKØR) CVR nr. 35488685 Vedtægter / klublove For Storkøbenhavns Rideklub (SKØR) CVR nr. 35488685 1. Klubbens navn er Storkøbenhavns Rideklub (SKØR) 2. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. 3. Medlemskab af Dansk Ride Forbund Storkøbenhavns

Læs mere

Vedtægter. Klubbens navn er Bording og Omegns Rideklub. Klubbens hjemsted er Ikast kommune.

Vedtægter. Klubbens navn er Bording og Omegns Rideklub. Klubbens hjemsted er Ikast kommune. Vedtægter 1. Navn og Hjemsted Klubbens navn er Bording og Omegns Rideklub Forkortelse BORK Klubbens hjemsted er Ikast kommune. 2. Formål Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten og at samle

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING

VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING 1 Foreningens navn er Tingsted Skytteforening. Stiftet d.9/4-1893. Hjemsted er Guldborgsund Kommune, region Sjælland. 2 Foreningens Formål er ved skydning som idræt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713

VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713 1. Holbæk Cykelsport Klubbens navn er HOLBÆK CYKELSPORT og har hjemsted i Holbæk kommune og på klubhusets adresse. 2. Vision, mission og målsætning. Klubbens vision

Læs mere

Vedtægter for idrætsforeningen Lavia København

Vedtægter for idrætsforeningen Lavia København Vedtægter for idrætsforeningen Lavia København Oversigt: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Idrætten 4 Medlemskab 5 Indmeldelse 6 Udmeldelse 7 Udelukkelse og eksklusion 8 Lavia Nyt 9 Generalforsamling 10 Ordinær

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Fredensborg Golf Club

Vedtægter for Fredensborg Golf Club Vedtægter for Fredensborg Golf Club 1. Klubbens navn er Fredensborg Golf Club, og dens hjemsted er Fredensborg Kommune. Klubbens formål er at skaffe sine medlemmer adgang til at spille på Fredensborg Golf

Læs mere

Klubvedtægter for AARHUS AADAL GOLF CLUB

Klubvedtægter for AARHUS AADAL GOLF CLUB Klubvedtægter for AARHUS AADAL GOLF CLUB 1 Navn og hjemsted. 1.1 Klubbens navn er Aarhus Aadal Golf Club. Herefter benævnt AAGC. 1.2 Klubbens hjemsted er på golfanlægget beliggende Brydehøjvej 35, 8462

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for NBC Frederikshavn

Vedtægter for NBC Frederikshavn Vedtægter for NBC Frederikshavn Stiftet 1956. 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn, Nordjysk Bicycle Club har hjemsted i Frederikshavn Kommune. Foreningen er medlem af Danmarks cykel union

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for Sejlklubben Nautilus

Forslag til vedtægtsændringer for Sejlklubben Nautilus Forslag til vedtægtsændringer for Sejlklubben Nautilus Eksisterende vedtægter med blåt, forslag med rødt Vedtægten ændret på ekstraordinær generalforsamlingden 8. januar 2007, den 5. januar 2009 samt 10.

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

Love for Dyvig Bådelaug

Love for Dyvig Bådelaug Love for Dyvig Bådelaug 1. LAUGETS NAVN er Dyvig Bådelaug, og dets hjemsted er Dyvig Bådelaug 1, 6430 Nordborg. Laugets stander er hvid med blåt DB og anker i ring med 3 bølgelinjer. Fartøjer tilhørende

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

FORSLAG TIL NYE VEDTÆGTER FOR HELSINGØR SEJLKLUB

FORSLAG TIL NYE VEDTÆGTER FOR HELSINGØR SEJLKLUB FORSLAG TIL NYE VEDTÆGTER FOR HELSINGØR SEJLKLUB Helsingør Sejlklub Vedtægter, forslag Rev 7 Side 1 af 7 1. KLUBBENS NAVN 1.1 Klubbens navn er HELSINGØR SEJLKLUB, med binavnet Helsingør Amatør Sejlklub.

Læs mere