86 - Spærring af spor. AIS I 86 og 73 Spærring af spor I 5. januar 2010 I version1.00 I 1 I

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "86 - Spærring af spor. AIS I 86 og 73 Spærring af spor I 5. januar 2010 I version1.00 I 1 I"

Transkript

1 86 - Spærring af spor AIS I 86 og 73 Spærring af spor I 5. januar 2010 I version1.00 I 1 I

2 HUSK! Et spor er ikke spærret før, der er udvekslet en klar og tydelig melding om dette mellem SR arbejdsleder og stationsbestyrer. AIS I 86 og 73 Spærring af spor I 5. januar 2010 I version1.00 I 2 I

3 Almindelige bestemmelser. Et spor skal spærres, hvis: ƒ der skal udføres arbejder i eller ved det pågældende spor, som kræver sporspærring, jf. SR. ƒ det pågældende spor af anden årsag ikke længere er farbart ƒ der skal udføres arbejder i eller ved det pågældende spor, som kræver sporspærring, jf. SR ƒ det pågældende spor af anden årsag ikke længere er farbart. Et spærret spor må ikke benyttes af tog. AIS I 86 og 73 Spærring af spor I 5. januar 2010 I version1.00 I 3 I

4 Almindelige bestemmelser. Hvis sporet mellem stationsgrænsen og rangergrænsen skal spærres, skal signalgivning mod arbejdsstedet hindres af nabostationsbestyreren. AIS I 86 og 73 Spærring af spor I 5. januar 2010 I version1.00 I 4 I

5 Planlagte sporspærringer. Planlagte sporspærringer bekendtgøres altid ved et cirkulære benævnt Sporspærring. Hvis en planlagt sporspærring medfører: ƒ ændret sporbenyttelse på en station, hvor sporbenyttelsen ikke kan ændres uden videre ƒ kørsel ad venstre spor (enkeltspordrift) ƒ andet om togenes kørsel, som afviger fra den normale drift -skal dette optages i La. En planlagt sporspærring træder først i kraft, når endelig aftale er truffet mellem stationsbestyreren og sikkerhedsoperatøren, og der er foretaget dækning af sporet. AIS I 86 og 73 Spærring af spor I 5. januar 2010 I version1.00 I 5 I

6 Ikke planlagte sporspærringer. Skal et spor spærres uden varsel, skal den, der bliver bekendt hermed, straks: ƒ søge at standse tog på vej mod farestedet, jf. 89 ƒ underrette stationsbestyreren AIS I 86 og 73 Spærring af spor I 5. januar 2010 I version1.00 I 6 I

7 Procedure for melding om jernbanesikkerhedshændelse og ulykker. Jernbanehændelse og -ulykker Togfører og AIS arbejdsleder underretter FC/Banedanmark og DC Fjern og regionaltog tlf.: LKI Vagten S-Tog tlf.: jvf. jernbane sikkerhedsplan, -instruktion og procedure FC/Banedanmark underretter Trafikvagten DC Fjern og regionaltog. LKI Vagten S-Tog underretter Risk Management Trafikvagten undersøger Risk Management undersøger og registrer i Synergi Banedanmark Sikkerhedskoordinator underrettes og undersøger videre. Evt. i samarbejde med Risk Management og fagfolk fra DSB og Banedanmark Sikkerhedsledelses system ƒ Korrigerende handling ƒ Statistik AIS I 86 og 73 Spærring af spor I 5. januar 2010 I version1.00 I 7 I

8 Procedure for melding om jernbanesikkerhedshændelse og ulykker. Når en stationsbestyrer modtager en sådan melding, skal han straks i nødvendigt omfang sørge for at: ƒ etablere sporspærring ƒ dække sporet ƒ underrette ikke-fjernstyrede stationer og stationer med understationsdrift, hvis sporspærringen har betydning for disse stationer ƒ tilkalde personale, der kan sikre at sporet atter bliver farbart ƒ underrette toglederen AIS I 86 og 73 Spærring af spor I 5. januar 2010 I version1.00 I 8 I

9 Etablering af en sporspærring. Stationsbestyrerens ansvar En stationsbestyrer der skal etablere en sporspærring, skal ƒ sikre sig, at der ikke er tog på det pågældende spor, jvf. 89 ƒ træffe aftale med stationsbestyreren for nabostationen ƒ forhindre signalgivning til spærrede spor ƒ underrette SR arbejdslederen om, at sporspærringen er etableret ƒ sikre sig, at det spærrede spor dækkes af SR arbejdslederen AIS I 86 og 73 Spærring af spor I 5. januar 2010 I version1.00 I 9 I

10 Etablering af en sporspærring. Sikkerhedsoperatørens ansvar Når sikkerhedsoperatøren (AIS og SR arbejdsleder) modtager melding om at en sporspærring er etableret ƒ skal dette straks noteres i den personlige logbog Arbejdet må ikke påbegyndes før der er foretaget dækning af det spærrede spor. AIS I 86 og 73 Spærring af spor I 5. januar 2010 I version1.00 I 10 I

11 Dækning af det spærrede spor. Et spærret spor skal dækkes med kortslutningsstropper og/eller standsignaler, jvf. SR bilag 10. I spor med sporisolationer skal kortslutningsstropper dog altid anvendes i følgende tilfælde: AIS I 86 og 73 Spærring af spor I 5. januar 2010 I version1.00 I 11 I

12 Princip for sporisolation. Grøn Sporisolation Skinnestød med isolerende mellemlæg V. Ubesat spor = strømførende relæ 30 V. AIS I 86 og 73 Spærring af spor I 5. januar 2010 I version1.00 I 12 I

13 Princip for sporisolation. Rød Sporisolation Skinnestød med isolerende mellemlæg + - Kortsluttet kredsløb Besat spor = strømløst relæ 30 V. AIS I 86 og 73 Spærring af spor I 5. januar 2010 I version1.00 I 13 I

14 U Påsætning af kortslutningsstropper. U Kortslutningsstropper placeres: ƒ på begge sider af arbejdsstedet, så de forhindrer signalgivning til det spærrede spor ƒ så langt fra arbejdsstedet, at der ikke er risiko for, at de kan falde af på grund af rystelser fra arbejdet ƒ så de ikke påvirker tænde- og slukningssteder til overkørsler m.v. AIS I 86 og 73 Spærring af spor I 5. januar 2010 I version1.00 I 14 I

15 U Påsætning af kortslutningsstropper - fortsat. U Sikkerhedsoperatøren skal hos stationsbestyreren have bekræftet, at kortslutning er sket. Bliver det nødvendigt at fjerne kortslutningsstropperne kortvarigt inden sporspærringen er hævet, må det kun ske efter aftale med stationsbestyreren. AIS I 86 og 73 Spærring af spor I 5. januar 2010 I version1.00 I 15 I

16 Den fri bane. Sikkerhedsoperatør har ansvaret for at der foretages dækning med kortslutningsstropper eller standsignaler. Kortslutningsstropper Anvendes på fjernstyrede strækninger med sporisolationer til togdetektering, jvf. bilag 10. Standsignaler Anvendes på ikke-fjernstyrede strækninger og fjernstyrede strækninger uden sporisolationer til togdetektering jvf. bilag 10 og 86 stk vedrørende hastighed. AIS I 86 og 73 Spærring af spor I 5. januar 2010 I version1.00 I 16 I

17 Den fri bane. Standsignal Stop (signal ) opstilles på begge sider af arbejdsstedet midt i sporet ud for rangergrænsen på nabostationen. signal signal AIS I 86 og 73 Spærring af spor I 5. januar 2010 I version1.00 I 17 I

18 Standsignal Stop (signal ) opstilles på begge sider af arbejdsstedet - til højre for sporet ude på strækningen 800 / 1200 meter foran arbejdsstedet. signal signal /1200 m 800/1200 m 800/1200 m 800/1200 m signal signal Standsignal Stop opstillet foran arbejdsstedet skal suppleres med standsignal Stop følger (signal ) opstillet til højre for sporet 800/1200 meter foran standsignal Stop. Signal bortfalder, hvis det kommer til at stå på stationsområdet og standsignal Stop anbringes da midt i sporet ud for Rangergrænsen. AIS I 86 og 73 Spærring af spor I 5. januar 2010 I version1.00 I 18 I

19 Stedlig dækning af sporspærringer på den fri bane. Kørselsrestriktioner for arbejdskøretøjer. AIS I 86 og 73 Spærring af spor I 5. januar 2010 I version1.00 I 19 I

20 Stationer Stationsbestyreren har ansvaret for at der dækkes med kortslutningsstropper, dækningssporskifter og standsignaler. Kortslutningsstropper Anvendes altid i spor med sporisolationer til togdetektering. Dækningssporskifter Det spærrede spor skal så vidt muligt dækkes gennem sikring af dækningssporskifter, der skal hindres mod omstilling ved spærre anordninger. AIS I 86 og 73 Spærring af spor I 5. januar 2010 I version1.00 I 20 I

21 Standsignaler Anvendes til dækning, hvor kørsel ind i sporspærringen ikke kan hindres gennem dækningssporskifter. Standsignal Stop opstilles midt i sporet 50 meter fra arbejdsstedet. Dog kan afstanden forkortes, hvis forholdene gør det nødvendigt. Kan det spærrede spor dækkes med I- henholdsvis VI-signal i stopstilling, og / eller dækningssporskifter kan opstilling af standsignal undlades. AIS I 86 og 73 Spærring af spor I 5. januar 2010 I version1.00 I 21 I

22 Arbejder i eller ved spærret spor. Kørsel på spærret spor (kun under en SR arbejdsleder 1) ƒ På et spærret spor kan der efter aftale mellem stationsbestyrer og SR arbejdslederen foregå kørsel med køretøjer ƒ Al kørsel på et spærret spor skal ske som rangering ƒ Kørslen på det spærrede spor ledes af SR arbejdslederen ƒ Kørsel ud af og ind på stationer må kun ske efter tilladelse fra stationsbestyreren AIS I 86 og 73 Spærring af spor I 5. januar 2010 I version1.00 I 22 I

23 Arbejder i eller ved spærret spor. Arbejdets afslutning Når sikkerhedsoperatøren har sikret sig at alt arbejde i sporet er slut og sporet er farbart, skal han straks underrette stationsbestyreren. Stationsbestyreren ophæver herefter sporspærringen. Kan en sporspærring ikke ophæves til tiden, skal SR arbejdslederen underrette stationsbestyreren så tidligt som muligt. AIS I 86 og 73 Spærring af spor I 5. januar 2010 I version1.00 I 23 I

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser 24/2018 27.09.2018 Gyldig fra: 06.10.2018 Gyldig til: 05.10.2019 Gyldiggøres gennem offentliggørelse på s websted SSB 20-2018 ophæves. TIB strækning 25. Stationer med transitionsområder. Bestemmelser for

Læs mere

Målbeskrivelse AIS arbejdsleder.

Målbeskrivelse AIS arbejdsleder. Målbeskrivelse AIS arbejdsleder. 5 5 5 5 5 AIS I Målbeskrivelse AIS Arbejdsleder I 5. januar 2010 I version1.00 I 1 I Dag 1 Lektion 1 Kl. 08.00 08.45 Byd kursisterne velkommen. At kursisterne lærer hinanden

Læs mere

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser 15/2016 Fordeling: Som SR 24.11.2016 Gyldig fra: 28.11.2016 Gyldig til: 31.03.2018 Gyldiggøres gennem offentliggørelse på s websted Gentofte - Lyngby. Teknisk og reglementarisk grænse mellem HKT og CBTC

Læs mere

banedanmark Nyt om SR og SIN pr Trafikale Regler

banedanmark Nyt om SR og SIN pr Trafikale Regler banedanmark Trafikale Regler 18.09.2017 e-mail: jernbanesikkerhed@bane.dk Nyt om SR og SIN pr. 01.10.2017 SR 64 Pr. 01.10.2017 tages et nyt system til håndtering af oplysninger om farligt gods (RID) i

Læs mere

SR - Supplerende Sikkerhedsbestemmelser

SR - Supplerende Sikkerhedsbestemmelser SR SSB 123-2019 Offentliggjort: 09.07.2019 Gyldig fra: 16.08.2019 Gyldig til: 31.12.2019 TIB 4, Roskilde-Køge. Kørsel med prøvetog (ORF test) 1. Generelt 1.1. Formål For afprøvning af fjernbanens operationelle

Læs mere

SR-information. Banedanmark. Indførelse af daglig La. Gyldighed. Indmelding af La-forhold m.v. Udsendelse. Udgivet af Trafiksikkerhed

SR-information. Banedanmark. Indførelse af daglig La. Gyldighed. Indmelding af La-forhold m.v. Udsendelse. Udgivet af Trafiksikkerhed Banedanmark SR-information I Udgivet af Trafiksikkerhed Indførelse af daglig La Gyldighed Fra den 15.01.2007 vil La kun have gyldighed i ét døgn ad gangen fra kl. 00.00 til kl. 24.00. Redaktionen afsluttes

Læs mere

Jernbanesikkerhedsplan

Jernbanesikkerhedsplan 1. Arbejdsopgave Optagning og ilægning af overgange/overkørsler, samt asfalttering ved disse. 2. Arbejdsområde Hele strækningen 3. Tidspunkt Om dagen i togfri interval, og om natten i togfrit tidsrum Fra:

Læs mere

Hi01. SSB ORS 02/2017 Supplerende Sikkerhedsbestemmelser til Operationelle regler S-banen. banedanmark. Side 1 af 8

Hi01. SSB ORS 02/2017 Supplerende Sikkerhedsbestemmelser til Operationelle regler S-banen. banedanmark. Side 1 af 8 SB ORS 02/2017 Hi01 SSB ORS 02/2017 Supplerende til Operationelle regler S-banen Side 1 af Gyldighed SSB ORS 02/2017 24.01.2017 Fordeling: Som ORS Gyldig fra 2.01.2017 Gyldig til: 30.01.2017 Gyldiggøres

Læs mere

Pas på, på banen for maskinførere

Pas på, på banen for maskinførere INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Målgruppe / kompetence... Målbeskrivelse... Personlige forudsætninger for deltagelse på kurset....1 Uddannelse.... Helbredskrav... Beskrivelse af uddannelsen....1 Generelt....

Læs mere

banedanmark Nyt om SR og SIN pr Trafikale Regler

banedanmark Nyt om SR og SIN pr Trafikale Regler banedanmark Trafikale Regler 18.09.2017 e-mail: jernbanesikkerhed@bane.dk Nyt om SR og SIN pr. 01.10.2017 SR 64 Pr. 01.10.2017 tages et nyt system til håndtering af oplysninger om farligt gods (RID) i

Læs mere

Øresundsbro Konsortiet Jernbaneafdelingen Trafiksikkerhedsforskrift Nummeret på sidste indsatte rettelsesblad 1 28

Øresundsbro Konsortiet Jernbaneafdelingen Trafiksikkerhedsforskrift Nummeret på sidste indsatte rettelsesblad 1 28 TF Nummeret på sidste indsatte rettelsesblad 1 28 29 49 50 51 58 59 72 73 74 75 106 107 117 118 122 123 153 154 163 164 190 191 196 197 199 200 227 228 229 230 231 247 248 251 01.10.2016 Nummeret på sidste

Læs mere

SIN Sikkerhedsinstrukser Lokale forhold Vemb - Thyborøn Havn

SIN Sikkerhedsinstrukser Lokale forhold Vemb - Thyborøn Havn SIN. Sikkerhedsinstrukser. Lokale forhold. Midtjyske Jernbaner SIN Sikkerhedsinstrukser Lokale forhold SIN - Mjba Nummeret på sidst indsatte rettelsesblad 1-3 4-7 8-10 11 12 13-17 18 10.06.2013 Nummeret

Læs mere

Hi01. SSB ORS 03/2017 Supplerende Sikkerhedsbestemmelser til Operationelle regler S-banen. banedanmark. Side 1 af

Hi01. SSB ORS 03/2017 Supplerende Sikkerhedsbestemmelser til Operationelle regler S-banen. banedanmark. Side 1 af SB ORS 03/2017 Hi01 SSB ORS 03/2017 Supplerende til Operationelle regler S-banen Side 1 af Gyldighed SSB ORS 03/2017 19.01.2017 Fordeling: Som ORS Gyldiggøres gennem offentliggørelse på s websted Gyldig

Læs mere

Fører af arbejdskøretøj grundmodul

Fører af arbejdskøretøj grundmodul INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Målgruppe...2 2 Målbeskrivelse...2 2.1 Formål...2 2.2 Mål...2 Personlige forudsætninger for deltagelse på kurset...2.1 Uddannelse...2.2 Personprofil...2. Helbredskrav...2 Vurdering

Læs mere

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser 20/2017 Gyldiggøres gennem offentliggørelse på s websted 31.08.2017 Gyldig fra: 05.09.2017 Gyldig til: 15.01.2018 TIB 4, Roskilde-Køge. Kørsel med prøvetog 1. Baggrund 1.1. Formål og afgrænsninger 1.2.

Læs mere

SIN Sikkerhedsinstrukser Lokale forhold Odder - Aarhus

SIN Sikkerhedsinstrukser Lokale forhold Odder - Aarhus SIN. Sikkerhedsinstrukser. Lokale forhold. Midtjyske Jernbaner SIN Sikkerhedsinstrukser Lokale forhold SIN - Mjba Nummeret på sidst indsatte rettelsesblad 1-2 3-4 5-13 14-18 09.12.2012 Nummeret på sidst

Læs mere

37 og 75 - Kørestrøm. AIS I 37 og 75 - Kørestrøm I 5. januar 2010 I version1.00 I 1 I

37 og 75 - Kørestrøm. AIS I 37 og 75 - Kørestrøm I 5. januar 2010 I version1.00 I 1 I 5 5 5 37 og 75 - Kørestrøm AIS I 37 og 75 - Kørestrøm I 5. januar 2010 I version1.00 I 1 I 5 37 og 75 - Kørestrøm AIS I 37 og 75 - Kørestrøm I 5. januar 2010 I version1.00 I 2 I 5 37 og 75 - Kørestrøm

Læs mere

SIN. Odder - Aarhus. Vemb - Thyborøn Havn. Sikkerhedsinstrukser. Generelle forhold. Midtjyske Jernbaner SIN. Sikkerhedsinstrukser Generelle forhold

SIN. Odder - Aarhus. Vemb - Thyborøn Havn. Sikkerhedsinstrukser. Generelle forhold. Midtjyske Jernbaner SIN. Sikkerhedsinstrukser Generelle forhold SIN. Odder - Aarhus. Vemb - Thyborøn Havn. Sikkerhedsinstrukser. Generelle forhold Midtjyske Jernbaner SIN Sikkerhedsinstrukser Odder - Aarhus Vemb - Thyborøn Havn SIN - Mjba Nummeret på sidst indsatte

Læs mere

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser 29/2017 Gyldiggøres gennem offentliggørelse på s websted 08.11.2017 Gyldig fra: 08.11.2017 Gyldig til: 30.09.2018 SSB 28/2017 ophæves TIB 4, Roskilde-Køge. Kørsel med prøvetog 1. Baggrund 1.1. Formål og

Læs mere

Signalprogrammets to jernbaner

Signalprogrammets to jernbaner Signalprogrammets to jernbaner S-bane og Fjernbane 17.05.2016 Præsenteret for Banebranchen af Jens Holst Møller 1 Agenda Erfaringer fra forberedelse til udrulning af projekterne Etablering af nye trafiktårne

Læs mere

AIS I Tilsyn I 5. januar 2010 I version1.00 I 1 I. 5 Tilsyn 1

AIS I Tilsyn I 5. januar 2010 I version1.00 I 1 I. 5 Tilsyn 1 AIS I Tilsyn I 5. januar 2010 I version1.00 I 1 I 5 Tilsyn 1 Ledelsessystemets funktioner ƒ Undersøgelser af hændelser og ulykker 5 Planlægning ƒ Tilsyn med sikkerhedsledelse og sikkerhedsmæssige aktiviteter

Læs mere

SR-arbejdsleder 2 Grunduddannelse

SR-arbejdsleder 2 Grunduddannelse SR-arbejdsleder INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Målgruppe... Målbeskrivelse....1 Formål.... Mål... Personlige forudsætninger for deltagelse på kurset....1 Uddannelse og erfaring.... Helbredskrav.... Personprofil....

Læs mere

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser 27/2018 Gyldiggøres gennem offentliggørelse på s websted 01.11.2018 Gyldig fra: 02.12.2018 Gyldig til: 17.01.2019 TIB 4, Roskilde-Køge. Kørsel med prøvetog 1. Generelt 1.1. Formål og afgrænsninger 1.2.

Læs mere

Husk stationsbestyrerens sikkerhedsmæssige rolle

Husk stationsbestyrerens sikkerhedsmæssige rolle Udgivet af Jernbanesikkerhed nr. 1, januar 2017 Husk stationsbestyrerens sikkerhedsmæssige rolle Personale, der deltager i sikkerhedstjenesten på stationen, er underordnet en enkelt person, der benævnes

Læs mere

Arbejde i og ved spor. AIS I Arbejde i og ved spor I 5. januar 2010 I version1.00 I 1 I

Arbejde i og ved spor. AIS I Arbejde i og ved spor I 5. januar 2010 I version1.00 I 1 I 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Arbejde i og ved spor AIS I Arbejde i og ved spor I 5. januar 2010 I version1.00 I 1 I Sikkerhedsafstande for maskiner.

Læs mere

SIN-L Nummeret på sidste indsatte rettelsesblad Nummeret på sidste indsatte rettelsesblad

SIN-L Nummeret på sidste indsatte rettelsesblad Nummeret på sidste indsatte rettelsesblad SIN-L Nummeret på sidste på indsatte sidste rettelsesblad indsatte rettelsesblad 1 19 20 31 32 45 46 50 51 53 54 61 62 63 64 65 67 68 69 71 72 75 76 77 78 81 82 83 86 87 89 90 98 99 100 101 102 105 106

Læs mere

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser 26/2017 Gyldiggøres gennem offentliggørelse på s websted 13.10.2017 Gyldig fra: 23.10.2017 Gyldig til: 05.11.2017 SSB 18/2017 ophæves TIB 25, Hjørring-Frederikshavn. Kørsel med prøvetog 1. Baggrund 1.1.

Læs mere

banedanmark Nyt om ATC-instruks, SR og SIN-L pr Trafikale regler

banedanmark Nyt om ATC-instruks, SR og SIN-L pr Trafikale regler banedanmark Trafikale regler 22.01.2018 e-mail: jernbanesikkerhed@bane.dk Nyt om ATC-instruks, SR og SIN-L pr. 05.02.2018 ATC-instruks De første køretøjer med indbygget mobilt ETCS-anlæg og DK-STM er nu

Læs mere

SR-information. Banedanmark. Overkørsler. Udgivet af Trafiksikkerhed. Nr. 1, april 2007

SR-information. Banedanmark. Overkørsler. Udgivet af Trafiksikkerhed. Nr. 1, april 2007 Fredericia Banedanmark SR-information I Udgivet af Trafiksikkerhed Overkørsler Langt de fleste af de automatisk sikrede overkørsler hos Banedanmark er ældre anlæg opbygget med relæer. De fungerer generelt

Læs mere

SR-information. »Arbejde i spor«bliver en del af SR. Udgivet af Trafiksikkerhed Nr. 3, december 2007

SR-information. »Arbejde i spor«bliver en del af SR. Udgivet af Trafiksikkerhed Nr. 3, december 2007 SR-information Udgivet af Trafiksikkerhed Nr. 3, december 2007»Arbejde i spor«bliver en del af SR Den 21. januar 2008 bortfalder»arbejde i spor«som selvstændigt reglement, og reglerne for infrastrukturarbejder

Læs mere

Ledsagelse. AIS I Ledsagelse I 5. januar 2010 I version1.00 I 1 I

Ledsagelse. AIS I Ledsagelse I 5. januar 2010 I version1.00 I 1 I 5 5 5 5 5 5 Ledsagelse AIS I Ledsagelse I 5. januar 2010 I version1.00 I 1 I En præcisering af, i hvilke områder der må færdes. ƒ En præcisering af i hvilke områder der må færdes ƒ Sikkerhedsafstanden

Læs mere

Trafikcirkulærer ORS CBTC-strækninger

Trafikcirkulærer ORS CBTC-strækninger rafikcirkulærer ORS CBTC strækninger 13.11.2017 Hi03 Ly01 Trafikcirkulærer ORS CBTC-strækninger banedanmark Gyldige trafikcirkulærer ORS CBTC-strækninger Listen er opdateret pr. 13.11.2017 Gyldighedsområde

Læs mere

73 - Udførelse af infrastrukturarbejder. AIS I 73 Udførelse af infrastrukturarbejder I 5. januar 2010 I version1.00 I 1 I

73 - Udførelse af infrastrukturarbejder. AIS I 73 Udførelse af infrastrukturarbejder I 5. januar 2010 I version1.00 I 1 I 73 - Udførelse af infrastrukturarbejder 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 AIS I 73 Udførelse

Læs mere

BANEDANMARK SPORFORNYELSE

BANEDANMARK SPORFORNYELSE BANEDANMARK SPORFORNYELSE INDLEDNING Nærværende notats formål er at udstikke retningslinjerne for jernbanesikkerhedsarbejdet i forbindelse med Banedanmarks projekter. Notatet beskriver ikke alle detailforhold

Læs mere

Sikkerhedsmæssigt instruktionsstof drift. AIS I Sikkerhedsmæssig instruktion I 5. januar 2010 I version 1.00 I 1 I

Sikkerhedsmæssigt instruktionsstof drift. AIS I Sikkerhedsmæssig instruktion I 5. januar 2010 I version 1.00 I 1 I Sikkerhedsmæssigt instruktionsstof drift 6 6 6 AIS I Sikkerhedsmæssig instruktion I 5. januar 2010 I version 1.00 I 1 I I DSB tager vi ansvaret for hele kundens rejse - I DSB tager vi ansvaret for hele

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejdskørsel m.v. (BJ 5-08)

Bekendtgørelse om arbejdskørsel m.v. (BJ 5-08) BEK nr 639 af 24/06/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen for Jernbane og Færger, j.nr. T142-000025

Læs mere

Tinsp. Kim I,arsen S R -koordinator

Tinsp. Kim I,arsen S R -koordinator Thomas Lynggaard Hjorth (TLHJ) Fra: Sendt: Til: Emne: Kim Larsen (KLAR) 8. juni 2009 21 31 Niels Kristian Lundberg Jensen (NKJ) SV: Vedr. påkørsel af standsignal stop i Næstved d. 14 05 2009 Du ringer

Læs mere

Rapport. Regionaltog kollideret med gravemaskine mellem Skodsborg og Klampenborg

Rapport. Regionaltog kollideret med gravemaskine mellem Skodsborg og Klampenborg 13.11.2018 Rapport Regionaltog kollideret med gravemaskine mellem Skodsborg og Klampenborg 14.11.2017 Forord Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (Havarikommissionen) er en uafhængig statslig

Læs mere

Bøgerne til uddannelsen som Sikkerhedsoperatør. AIS I Bøgerne til uddannelsen som sikkerhedsoperatør I 5. januar 2010 I version 1.

Bøgerne til uddannelsen som Sikkerhedsoperatør. AIS I Bøgerne til uddannelsen som sikkerhedsoperatør I 5. januar 2010 I version 1. Bøgerne til uddannelsen som Sikkerhedsoperatør AIS I Bøgerne til uddannelsen som sikkerhedsoperatør I 5. januar 2010 I version 1.00 I 1 I 5 Timens program Præsentation af bøgerne Bøgernes opbygning Rettelsesblade

Læs mere

SR - Supplerende Sikkerhedsbestemmelser

SR - Supplerende Sikkerhedsbestemmelser SR - Supplerende Sikkerhedsbestemmelser SR SSB 121-2019 Offentliggjort: 27.05.2019 Gyldig fra: 29.05.2019 Gyldig til: 31.07.2019 TIB 6, -Ringsted. Trafikafvikling uden tillyst linjeblok 1. Baggrund Ved

Læs mere

SR-information Udgivet af Jernbanesikkerhed nr. 1, januar 2015

SR-information Udgivet af Jernbanesikkerhed nr. 1, januar 2015 SR-information Udgivet af Jernbanesikkerhed nr. 1, januar 2015 Nu er der apps til Android, Apple og Windows Phone Banedanmarks apps til hentning, vedligehold og læsning af sikkerhedsdokumenter findes nu

Læs mere

SIN Vestbanen. Udgivet juli 2007. Udgivet af: Drewsensvej 1 8600 Silkeborg

SIN Vestbanen. Udgivet juli 2007. Udgivet af: Drewsensvej 1 8600 Silkeborg SIN Vestbanen Udgivet juli 2007 Udgivet af: Drewsensvej 1 8600 Silkeborg Side 2 Fordeling Efter behov: Administrationen FC-Vestbanen Baneafdelingen Værkstedet Banedanmark, FC Esbjerg Trafikstyrelsen Vejdirektoratet

Læs mere

SIN-L Nummeret på sidste indsatte rettelsesblad Nummeret på sidste indsatte rettelsesblad

SIN-L Nummeret på sidste indsatte rettelsesblad Nummeret på sidste indsatte rettelsesblad SIN-L Nummeret på sidste på indsatte sidste rettelsesblad indsatte rettelsesblad 1 19 20 31 32 45 46 50 51 53 54 61 62 63 64 65 67 68 69 71 72 75 76 77 78 81 82 83 86 87 89 90 98 99 100 101 102 105 106

Læs mere

Kørsel mellem Grønnehave og Helsingør st.

Kørsel mellem Grønnehave og Helsingør st. 72-2 SIN LB Kørsel mellem Grønnehave og Helsingør st. 1.0 Almindelige bestemmelser Forbindelsessporet mellem Grønnehave og Helsingør station er et Lukket blokafsnit, som via gentagelsspærren registrerer

Læs mere

TIB - tjenestekøreplanens indledende bemærkninger Kolonne- og signaturoversigt

TIB - tjenestekøreplanens indledende bemærkninger Kolonne- og signaturoversigt 5 TIB - tjenestekøreplanens indledende bemærkninger Kolonne- og signaturoversigt AIS I TIB kolonne- og signatur oversigt I 5. januar 2010 I version1.00 I 1 I Strækningsoversigter, skematiske tegninger.

Læs mere

Redegørelse Traktor kørt ud foran tog i overkørsel ved Kliplev

Redegørelse Traktor kørt ud foran tog i overkørsel ved Kliplev 29.09.2017 Side 1 af 5 Redegørelse Traktor kørt ud foran tog i overkørsel ved Kliplev HCLJ611-2017-265 Ulykke Kollision Togkørsel Dato: 18.08.2017 Tidspunkt: 14:53 Sted: Tinglev - Kliplev Infrastrukturforvalter:

Læs mere

Gadstrup station, to personer blev påkørt af tog

Gadstrup station, to personer blev påkørt af tog 02.11.2012 Side 1 af 9 Redegørelse Gadstrup station, to personer blev påkørt af tog HCLJ611-2012-93 Ulykke Personpåkørsel Togkørsel Dato: 27.08.2012 Tidspunkt: 09:02 Sted: Gadstrup station Infrastrukturforvalter:

Læs mere

Instruktørvejledning

Instruktørvejledning Køreteknisk anlæg Fyn A/S Instruktørvejledning Køreteknik Efteruddannelse Kontaktpersoner på køreteknikken: Ansvarlig: Ole Tlf. 31 63 20 12 Email: ob@tucfyn.dk Booking: Søren Tlf. 63 33 15 10 Email: sp@tucfyn.dk

Læs mere

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Nr. 22 / 01.09.2010 SB Forenklet HKT (F-HKT) på strækningen Lyngby-Hillerød Denne tekniske meddelelse beskriver retningslinjerne for etablering samt funktionaliteten

Læs mere

Jernbanesikkerhedsinstruktion Side 1

Jernbanesikkerhedsinstruktion Side 1 Jernbanesikkerhedsinstruktion Side 1 12/09 2016 19-09-2016 1. Arbejdsopgave Vedligehold/rengøring samt mindre reperationer på apteringen så som venterum. Arbejde med vand med tryk og der i øvrigt er risiko

Læs mere

Lokal rangerinstruks for infrastruktur depotområdet i Taastrup DSB S-tog a/s

Lokal rangerinstruks for infrastruktur depotområdet i Taastrup DSB S-tog a/s Lokal Rangerinstruks Taastrup 1-2 Lokal rangerinstruks for infrastruktur depotområdet i Taastrup DSB S-tog a/s 13.07.2007 1 Lokal Rangerinstruks Taastrup 2-1 Fordeling: DSB S-tog a/s Trafiksikkerhed DSB

Læs mere

Denne pjece beskriver sikkerhedsregler for færden i og ved trafikerede jernbanespor.

Denne pjece beskriver sikkerhedsregler for færden i og ved trafikerede jernbanespor. Denne pjece beskriver sikkerhedsregler for færden i og ved trafikerede jernbanespor. Formålet med pjecen er at sikre - dig og din kollega mod ulykker. - togene mod uheld og trafikale gener. Når du har

Læs mere

Redegørelse. Personpåkørsel i overkørsel 23, Højby på Svendborgbanen

Redegørelse. Personpåkørsel i overkørsel 23, Højby på Svendborgbanen 19.04.2013 Side 1 af 7 Redegørelse Personpåkørsel i overkørsel 23, Højby på Svendborgbanen HCLJ619-2011-33 Ulykke Overkørsel Togkørsel Dato: 03.12.2010 Tidspunkt: 07:42 Sted: Højby station Infrastrukturforvalter:

Læs mere

banedanmark Drift Sikkerhedsreglement

banedanmark Drift Sikkerhedsreglement banedanmark Drift Sikkerhedsreglement Banedanmark Sikkerhedsreglement af 1975 24.04.2005 1355 banedanmark Trafiksikkerhed 11.09.2007 E-mail: mkh@bane.dk Oversigt over rettelsesblade til gyldige fra 24.09.2007

Læs mere

SR-information. Arbejde mellem stations og rangergrænse. Sikkerhedsafstand forsvinder. Udgivet af Trafiksikkerhed Nr.

SR-information. Arbejde mellem stations og rangergrænse. Sikkerhedsafstand forsvinder. Udgivet af Trafiksikkerhed Nr. SR-information Udgivet af Trafiksikkerhed Nr. 2, september 2007 Arbejde mellem stations og rangergrænse I dag står der i SR 86 pkt. 1 blandt andet: Hvis sporet mellem stationsgrænsen og rangergrænsen på

Læs mere

Signalprogrammet. Nye operationelle regler og deres betydning for entreprenører

Signalprogrammet. Nye operationelle regler og deres betydning for entreprenører Signalprogrammet Nye operationelle regler og deres betydning for entreprenører Sikkerhedskonference 02.11.2017 præsenteret af Thomas Romme Wittmann, Rune Alexander Bregendahl, Troels Thimm Madsen og Henrik

Læs mere

banedanmark Nyt om SR pr Trafikale regler

banedanmark Nyt om SR pr Trafikale regler banedanmark Trafikale regler 12.06.2017 e-mail: jernbanesikkerhed@bane.dk Nyt om SR pr. 19.06.2017 2 - Sporets trafikale status Det har været et stort ønske fra flere at få optaget regler om spor under

Læs mere

Vejledning om dokumentation for sikkerhedsstyring for veteranbaner

Vejledning om dokumentation for sikkerhedsstyring for veteranbaner Vejledning om dokumentation for sikkerhedsstyring for veteranbaner Juni 2018 3 Vejledning om dokumentation for sikkerhedsstyring for veteranbaner Forord Generelt Veteranbanebekendtgørelsen for egne baner

Læs mere

Retningslinjer for anvendelse og omfang af - Kortvarige Sporspærringer Jævnfør SR

Retningslinjer for anvendelse og omfang af - Kortvarige Sporspærringer Jævnfør SR Retningslinjer for anvendelse og omfang af - Kortvarige Sporspærringer Jævnfør SR 73 4.8.1 Det Trafikale Driftansvar Retningslinjer for anvendelse og omfang af - Kortvarige Spor-spærringer Jævnfør SR 73

Læs mere

Havarikommissionen. Redegørelse Sagsbehandler: DDS. Barnevogn i klemme i dør ved togafgang fra Bording

Havarikommissionen. Redegørelse Sagsbehandler: DDS. Barnevogn i klemme i dør ved togafgang fra Bording Havarikommissionen Redegørelse Sagsbehandler: DDS 14. december 2007 Journal nr.: 611-000094 Barnevogn i klemme i dør ved togafgang fra Bording 25.07.2006 Undersøgelserne er udført af Havarikommissionen

Læs mere

Instruktørvejledning. Køreteknik kat. C + D + C/E. Køreteknikken på TUC Fyn: Ansvarlig: Ole Tlf. 31 63 20 12 Email: ob@tucfyn.dk

Instruktørvejledning. Køreteknik kat. C + D + C/E. Køreteknikken på TUC Fyn: Ansvarlig: Ole Tlf. 31 63 20 12 Email: ob@tucfyn.dk Instruktørvejledning Køreteknik kat. C + D + C/E Køreteknikken på TUC Fyn: Ansvarlig: Ole Tlf. 31 63 20 12 Email: ob@tucfyn.dk Booking: Søren Tlf. 63 33 15 10 Email: sp@tucfyn.dk Værksted: Esben Tlf. 20

Læs mere

Jernbanesikkerhedsinstruktion Side 1

Jernbanesikkerhedsinstruktion Side 1 Jernbanesikkerhedsinstruktion Side 1 01/11 2018 05.12.18 1. Arbejdsopgave Vedligehold/rengøring samt mindre reperationer på bygninger, infoudstyr og apteringen, så som venterum. 2. Arbejdsområde Alle perroner

Læs mere

Entreprenør Bestilling af sporspærringer på S-banen

Entreprenør Bestilling af sporspærringer på S-banen Entreprenør Bestilling af sporspærringer på S-banen Bestilling af sporspærringer på S-banen. Manual for entreprenører. Version 1.00 Gyldig fra den 01.09.2010 Bestilling af sporspærringer Banedanmark Trafikstyring

Læs mere

Skagen den 21. januar 2006: Tog og bil kollideret i overkørsel 120.

Skagen den 21. januar 2006: Tog og bil kollideret i overkørsel 120. Havarikommissionen Redegørelse Sagsbehandler: DDS Journal nr.: 06-610/28 9. august 2006 Skagen den 21. januar 2006: Tog og bil kollideret i overkørsel 120. 1 Undersøgelser 1.1 Hændelsen 1.2 Fakta 1.2.1

Læs mere

Nyt om Trafiksikkerhedsforskrift (TF)pr

Nyt om Trafiksikkerhedsforskrift (TF)pr København, den 08.02.2013 Tlf. +45 3341 6499 tla@oresundsbron.com Nyt om (TF)pr 11.02.2013 Indførelse af GSM-R på dansk systemdel Da Banedanmark indfører GSM-R den 11.02.2013, har Øresundsbro Konsortiet

Læs mere

Thomas Lynggaard Hjorth (TLHJ)

Thomas Lynggaard Hjorth (TLHJ) Thomas Lynggaard Hjorth (TLHJ) Kristian Lundberg Jensen (NKJ) 27. maj 2009 20 52 VS: Vedr. p

Læs mere

SR-information Udgivet af Jernbanesikkerhed nr. 2, juni 2015

SR-information Udgivet af Jernbanesikkerhed nr. 2, juni 2015 SR-information Udgivet af Jernbanesikkerhed nr. 2, juni 2015 Gennemrevideret paragraf om automatisk sikrede overkørsler SR 11,»Automatisk sikrede overkørsler«, er kun blevet sporadisk rettet, siden SR

Læs mere

Øresundsbro Konsortiet Jernbaneafdelingens procedure. Revision: 3 Dato: Procedure: SP 7-01 Uddannelse og instruktion

Øresundsbro Konsortiet Jernbaneafdelingens procedure. Revision: 3 Dato: Procedure: SP 7-01 Uddannelse og instruktion Øresundsbro Konsortiet Jernbaneafdelingens procedure Revision: 3 Procedure: SP 7-01 Uddannelse og instruktion Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Rolf Sundqvist Mikael Lundgren Johnny Restrup-Sørensen

Læs mere

SR-arbejdsleder 2 Grunduddannelse

SR-arbejdsleder 2 Grunduddannelse INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Målgruppe...2 2 Målbeskrivelse...2 2.1 Formål...2 2.2 Mål...2 Personlige forudsætninger for deltagelse på kurset....1 Uddannelse....2 Personprofil.... Helbredskrav... Vurdering

Læs mere

5. marts Spørgsmål og svar vedr. sikkerhedscertificering af entreprenører:

5. marts Spørgsmål og svar vedr. sikkerhedscertificering af entreprenører: Spørgsmål og svar vedr. sikkerhedscertificering af entreprenører: Kravene til virksomheder, der på eget ansvar udfører kørsel på jernbanenettet, er reguleret i lovgivningen inden for jernbaneområdet bl.a.

Læs mere

Sikkerhedsuddannelse for tyske lokomotivførere, der skal køre ind og ud af Padborg station

Sikkerhedsuddannelse for tyske lokomotivførere, der skal køre ind og ud af Padborg station INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Målgruppe... 2 2 Mål... 2 3 Personlige forudsætninger for deltagelse på kurset... 2 4 Beskrivelse af uddannelsen... 2 4.1 Generelt... 2 4.2 Varighed... 2 4.3 Undervisningsmateriale...

Læs mere

Banenorm BN Omkobling til La i sikringsanlæg type DSB 1969

Banenorm BN Omkobling til La i sikringsanlæg type DSB 1969 Udgivet 29.6.2017 Overordnet ansvar: Karsten Steen Larsen Ansvar for indhold: Dorrit Nielsen Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Omkobling til La i sikringsanlæg type DSB 1969 Banenorm BN1-172-1

Læs mere

Banedanmark Sikkerhedsreglement af 1975

Banedanmark Sikkerhedsreglement af 1975 Banedanmark Sikkerhedsreglement af 1975 24.04.2005 1355 Nummeret på sidste indsatte rettelsesblad 1343 1344 1345/ 1346 1347/ 1348 1349 1350 1351/ 1352 1353 1354 1355/ 1359 1360/ 1518 Nummeret på sidste

Læs mere

Jernbanesikkerhedsinstruktion Side 1

Jernbanesikkerhedsinstruktion Side 1 Jernbanesikkerhedsinstruktion Side 1 22/09 2016 29-09-2016 1. Arbejdsopgave Vedligehold/rengøring samt mindre reperationer på apteringen, så som venterum. 2. Arbejdsområde Alle perroner på følgende strækninger

Læs mere

Redegørelse. Traktor kørt ud foran tog i overkørsel ved Holbæk HCLJ611-2013-155 Alvorlig ulykke Kollision Togkørsel Dato: 04.06.2013 Tidspunkt: 09.

Redegørelse. Traktor kørt ud foran tog i overkørsel ved Holbæk HCLJ611-2013-155 Alvorlig ulykke Kollision Togkørsel Dato: 04.06.2013 Tidspunkt: 09. 28.05.2014 Side 1 af 7 Redegørelse Traktor kørt ud foran tog i overkørsel ved Holbæk HCLJ611-2013-155 Alvorlig ulykke Kollision Togkørsel Dato: 04.06.2013 Tidspunkt: 09.47 Sted: Holbæk Infrastrukturforvalter:

Læs mere

SIMATIC-baseret sikringsanlæg SICAS S5. Kort generel funktionsbeskrivelse. Mobility

SIMATIC-baseret sikringsanlæg SICAS S5. Kort generel funktionsbeskrivelse. Mobility SIMATIC-baseret sikringsanlæg SICAS S5 Kort generel funktionsbeskrivelse Mobility 1 Sikringsanlægget SICAS S5 er et elektronisk sikringsanlæg baseret på Siemens PLC-systemet SIMATIC. I Danmark er der installeret

Læs mere

Jernbanesikkerhedsinstruktion for SR/ORF/ORS

Jernbanesikkerhedsinstruktion for SR/ORF/ORS Strækning: strkn.flere SR/ORF/ORS: SR/ORF Sted:Fjernbanen Jylland Nord Godkendt af: Brian Petersen (BPTS) Dato: 30-01-2019 Udfærdiget af: Ulrik Jensen Kompetence SR/ORF/ORS: SR-arbejdsleder 2 Firma: DSB

Læs mere

SIN-L Nummeret på sidste indsatte rettelsesblad Nummeret på sidste indsatte rettelsesblad

SIN-L Nummeret på sidste indsatte rettelsesblad Nummeret på sidste indsatte rettelsesblad SIN-L Nummeret på sidste på indsatte sidste rettelsesblad indsatte rettelsesblad 1 19 68 99 100 158 160 253 270 304 305 20 31 69 71 101 161 171 271 274 306 307 32 45 72 75 102 105 172 205 275 278 308 311

Læs mere

Banedanmark Sikkerhedsreglement af 1975

Banedanmark Sikkerhedsreglement af 1975 Banedanmark Sikkerhedsreglement af 1975 24.04.2005 1355 Nummeret på sidste indsatte rettelsesblad 233 234/ 235 394/ 425/ 424 426 548/ 554/ 553 629 1050/ 1052/ 1051 1103 1233/ 1236/ 1235 1249 1350 1351/

Læs mere

God sikkerhedskommunikation - En løbende udfordring

God sikkerhedskommunikation - En løbende udfordring God sikkerhedskommunikation - En løbende udfordring Præsenteret af Niels K Jensen, Børge Poulsen og Ulf Pålsson 28.10.2015 1 Løbende udfordring? - Stort og komplekst emne - Vi kan her kun berøre nogle

Læs mere

Det vil naturligvis være mest problemfrit hvis kørslen med brede køretøjer kan foregå uden for spidsbelastningstidspunkterne om morgenen.

Det vil naturligvis være mest problemfrit hvis kørslen med brede køretøjer kan foregå uden for spidsbelastningstidspunkterne om morgenen. 1 Bemærkninger til Møde med Gørding Erhvervsforening i uge 13, 2014. Kørsel med særlig brede køretøjer i Gørding By. De hastighedsdæmpende foranstaltninger i Gørding by med de tilhørende fortove, beplantning

Læs mere

SR-information Udgivet af Kvalitet & Sikkerhed, Trafikale Regler

SR-information Udgivet af Kvalitet & Sikkerhed, Trafikale Regler Udgivet af Kvalitet & Sikkerhed, Trafikale Regler Sporspærring og kørestrømsafbrydelse Vi bliver oftere og oftere præsenteret for den opfattelse, at man ikke kan have en kørestrømsafbrydelse uden en sporspærring.

Læs mere

ERTMS baserede signalsystemer på lille syd

ERTMS baserede signalsystemer på lille syd ERTMS baserede signalsystemer på lille syd IDA Mechanical 2015, Haslev 05.11.2015 Præsenteret af Jens Holst Møller 1 Indhold 1.Udrulning og rollen for lille syd 2.Overordnet system forståelse 3.Fjernstyring

Læs mere

LGB - BOSF. Betjenings- og sikkerhedsforskrifter BOSF. Udgivet den: 18.september Erstatter alle tidligere LGB-BOSF. Side: 1

LGB - BOSF. Betjenings- og sikkerhedsforskrifter BOSF. Udgivet den: 18.september Erstatter alle tidligere LGB-BOSF. Side: 1 Betjenings- og sikkerhedsforskrifter BOSF Udgivet den: 18.september 2016. Erstatter alle tidligere LGB-BOSF Side: 1 01 Ansvar. Ukendskab til regler og bestemmelser i disse forskrifter, fritager ikke for

Læs mere

SIN Sikkerhedsinstrukser Vemb - Thyborøn Havn

SIN Sikkerhedsinstrukser Vemb - Thyborøn Havn SIN. Sikkerhedsinstrukser Midtjyske Jernbaner SIN Sikkerhedsinstrukser Nummeret på sidst indsatte rettelsesblad 1 6 01.03.2019 Nummeret på sidst indsatte rettelsesblad Vemb - Thyborøn havn 1-1 udgives

Læs mere

Før vi går videre med omtalen af de forskellige typer stationssikringsanlæg,

Før vi går videre med omtalen af de forskellige typer stationssikringsanlæg, II. Stationssikringsanlæg. De i det foregående opstillede problemer findes løst på forskellig måde, idet et sikringsanlægs udformning i høj grad afhænger af trafiktætheden på den strækning eller station,

Læs mere

Retningslinjer for ny- eller generhvervelse samt vedligehold af infrastrukturkendskab - Lokomotivfører/rangerleder

Retningslinjer for ny- eller generhvervelse samt vedligehold af infrastrukturkendskab - Lokomotivfører/rangerleder Retningslinjer for ny- eller generhvervelse samt vedligehold af - Lokomotivfører/rangerleder Indholdet i dette dokument er udarbejdet af: Fagansvarlig Niels Kristian Lundberg Jensen (NKJ) Godkendt af:

Læs mere

Retningslinjer for erhvervelse samt vedligehold af infrastrukturkendskab

Retningslinjer for erhvervelse samt vedligehold af infrastrukturkendskab Retningslinjer for erhvervelse samt vedligehold af Indholdet i dette dokument er udarbejdet af: Fagansvarlig, Lars Veiler (LTVJ) Godkendt af: Områdechef for Organisationsudvikling, Katrine Jensen (KATJ)

Læs mere

Vedligeholdelse og generhvervelse af operatørcertifikat som sikkerhedsoperatør

Vedligeholdelse og generhvervelse af operatørcertifikat som sikkerhedsoperatør DSB Risk Management Uddannelsesstandard Sølvgade 40 Ustd nr. 9-02 1349 Kbh. K Vedligeholdelse og generhvervelse af operatørcertifikat som sikkerhedsoperatør 1. Indledning Denne standard er udarbejdet som

Læs mere

Jernbanesikkerhedsinstruktion Side 1

Jernbanesikkerhedsinstruktion Side 1 Jernbanesikkerhedsinstruktion Side 1 01/11 2018 05.12.2018 1. Arbejdsopgave Vedligehold/rengøring samt mindre reperationer på bygninger og apteringen så som venterum. Arbejde med vand med tryk, på steder

Læs mere

Pas på, på Letbanen. Aarhus Letbane I/S

Pas på, på Letbanen. Aarhus Letbane I/S Pas på, på Letbanen Aarhus Letbane I/S Formål med Pas på, på Letbanen-kurset og pjecen Formålet med kurset og denne pjece, er at sikre: at du har de fornødne kompetencer til at færdes sikkert inden for

Læs mere

V. Relæsikringsanlæggenes strømløb. Strømskemasignaturer.

V. Relæsikringsanlæggenes strømløb. Strømskemasignaturer. V. Relæsikringsanlæggenes strømløb. Strømskemasignaturer. Det synes ved første øjekast mest nærliggende at afbilde et sikringsanlægs strømløb geografisk, således at de enkelte komponenter i anlægget tegnes

Læs mere

Nyhedsbrev. Kvalitet & Sikkerhed, Infrauddannelser #3 / Juli 2014. Ugyldigt certifikat. for entreprenører, der leverer sikkerhedsydelser.

Nyhedsbrev. Kvalitet & Sikkerhed, Infrauddannelser #3 / Juli 2014. Ugyldigt certifikat. for entreprenører, der leverer sikkerhedsydelser. Nyhedsbrev for entreprenører, der leverer sikkerhedsydelser Kvalitet & Sikkerhed, Infrauddannelser #3 / Juli 2014 Indhold Dokumentation for Dette nyhedsbrev bedes fordelt til alt personale med lokomotivførerlicens.

Læs mere

Ombygning af Roco drejeskive til digital

Ombygning af Roco drejeskive til digital Ombygning af Roco drejeskive til digital Den originale styreboks erstattes af nyt styreprint. Der skal tilsluttes 2 dekodere. Den ene dekoder er til bevægelsen af broen og er indbygget i det nye styreprint.

Læs mere

Redegørelse IC-tog afsporet under indrangering på Horsens station

Redegørelse IC-tog afsporet under indrangering på Horsens station 24.09.2015 Redegørelse IC-tog afsporet under indrangering på Horsens station 04.10.2014 619-2014-19 IC tog afsporet i Horsens (4.10.2014) Forord Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (Havarikommissionen)

Læs mere

ER TRIKEN DER ER BAGERST HVIS DEN ER MED!

ER TRIKEN DER ER BAGERST HVIS DEN ER MED! KOLONNEKØRSEL M.V. Her har du en lille guide til kolonnekørsel m.v. Ca. 2 min før afgang gives der et signal (råb eller fløjten), her gives der en kort beskrivelse af turen, hvorefter man begynder at klargøre

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser. Toggangens afvikling. Vordingborg - Orehoved DANSKE STATSBANER. Gyldig fra 22. oktober Generaldirektoratet.

Sikkerhedsbestemmelser. Toggangens afvikling. Vordingborg - Orehoved DANSKE STATSBANER. Gyldig fra 22. oktober Generaldirektoratet. 1' ' DANSKE STATSBANER Generaldirektoratet \. Sikkerhedsbestemmelser for Toggangens afvikling på den fjernstyrede strækning Vordingborg - Orehoved f l I I Gyldig fra 22. oktober 1956 CHRiSTTREUS 60GTRYKKERl

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

Færdsel - Kørende (fl 14-40)

Færdsel - Kørende (fl 14-40) Færdsel - Kørende (fl 14-40) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 9.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 27.12.2016 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste

Læs mere

Thomas Lynggaard Hjorth (TLHJ)

Thomas Lynggaard Hjorth (TLHJ) Thomas Lynggaard Hjorth (TLHJ) Kristian Lundberg Jensen (NKJ) 11. marts 2009 2048 Katrine Jensen (KAT J) SV SR 1 den 16. marts Godaften Fint - når vi at holde prøven med dem her torsdag eller fredag? Eilers

Læs mere