Ændring af bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ændring af bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser"

Transkript

1 Finanstilsynet 26. januar 2015 FIRA J.nr /fp Ændring af bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Ændringen har følgende hovedformål 1) Tilpasning til Solvens II 2) Tilpasning af reglerne for livsforsikring til den produktudvikling, der har fundet sted, siden de gældende regler blev udfærdiget. 3) Indførelse af mulighed for at udarbejde og aflægge års- og delårsrapporter på engelsk, jf. lov nr af 10. december ) Tilpasning til ændringer i årsregnskabsloven vedrørende rapportering om samfundsansvar, jf. lov nr af 10. december ) Præcisering af anvendelsesområdet for oplysningskrav om status for måltal om det underrepræsenterede køn i bestyrelsen og om politik for øget andel af det underrepræsenterede køn i øvrige ledelsesniveauer. Ad 1 Ændringerne berører først og fremmest reglerne for værdiansættelse af forsikringskontrakter (forsikringsmæssige hensættelser), men også på andre områder er bekendtgørelsen tilpasset Solvens II, der træder i kraft 1. januar Ad 2 De gældende regler for regnskabsmæssig behandling af livsforsikrings- og pensionsprodukter er udformet på et tidspunkt, hvor livsforsikrings- og pensionsmarkedet var helt domineret af produkter med garanterede mindsteydelser og bonustilskrivning. Siden da har udviklingen været præget af vækst i en række nye produkttyper, som produkter med ugaranterede eller betinget garanterede ydelser og markedsrenteprodukter. Ændringerne i bekendtgørelsen har til formål at sikre et regelsæt, der skaber klarhed over, X:\FIRA\AFIRA\Regnskabsbekendtgørelser\Forsikring\Fbkg 2014\Notat med bemærkninger til ændringer( ).docx

2 2/13 hvorledes de nye produkttyper skal behandles regnskabsmæssigt. De nye produkttyper på markedet for livs og pensionsforsikringer har også givet anledning til ændringer i oplysningskravene, herunder i nøgletallene. Ad 3 Indførelse af muligheden for at udarbejde og aflægge årsrapport på engelsk ligger i forlængelse af vedtagelsen af den ændring af selskabsloven i slutningen af 2013, der åbnede for, at det på selskabernes generalforsamlinger kan besluttes, at årsrapporten skal aflægges på engelsk. Ad 4 Ændringen berører 132, stk. 7 og 8. Ændringen har til formål at sikre, at efterlevelse af andre internationale retningslinjer og standarder end FN s Global Compact og FN s principper for ansvarlige investeringer (PRI) kan fritage fra oplysningskravene i 132, stk Ad 5 Ændringen, der berører 132 a, stk. 1 og 2, har til formål at lukke et utilsigtet hul mellem selskabsloven og lov om finansiel virksomhed i forhold til bekendtgørelsens oplysningskrav om status for opfyldelsen måltal og den udarbejdede politik for kønsmæssig ligestilling i ledelsen. I det følgende er ændringerne i bekendtgørelsens enkelte bestemmelser kommenteret. 2, stk. 2. Ændringen muliggør, at årsrapporter og halvårsrapporter kan udarbejdes på engelsk. Den altovervejende hovedregel efter de gældende regler er, at rapporterne skal udarbejdes på dansk. Anvendelse af muligheden for at udarbejde rapporterne på engelsk forudsætter, at der er vedtaget en beslutning herom på selskabets generalforsamling, jf. 100 a i selskabsloven, som er indført ved ændringslov nr af 10. december For virksomheder omfattet af bekendtgørelsen, som ikke omfattes af selskabsloven (gensidige forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser), gælder en tilsvarende regel i medfør af 114, stk. 1, og 116, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed Ændringerne indebærer, at de hidtidige poster og underposter på balancens passivside, der har repræsenteret livsforsikringskontrakter og unit-linked kontrakter erstattes af to poster, der benævnes henholdsvis Livsforsikringshensættelser og Fortjenstmargen, jf. ændringerne i bilag 2. De hidtidige poster Erstatningshensættelser og Kollektivt bonuspotentiale bliver således en del af posten Livsforsikringshensættelser. 18. Ændringen indebærer, at posten Livsforsikringshensættelser skal opdeles i to poster, hvis virksomheden har både gennemsnitsrenteprodukter og markedsrenteprodukter, der hver især er af væsentlig omfang. Det gæl-

3 3/13 dende oplysningskrav i 18, stk. 3, som ophæves, vil fortsat gælde i henhold til ændringen i 100, stk Konsekvensændring som følge af ændringerne i 69 og 69 a. 20 a. Ny bestemmelse, der indfører posten Fortjenstmargen på skadesforsikringskontrakter, jf. bilag Konsekvensændring som følge af ændringerne i a. Ny bestemmelse, der indfører posten Risikomargen på skadesforsikringskontrakter, jf. bilag 2. 22, stk. 5. Konsekvensrettelse, som ved en fejl ikke blev gennemført samtidig med indførelsen af anden totalindkomst ved en tidligere ændring af bekendtgørelsen. 27. Rettelse i konsekvens af, at pensionsafkastskat principielt ikke længere er en skat, der hviler på investeringsafkast. 28, stk. 4. Bestemmelsen ophæves som en konsekvens af, at posten Erstatningshensættelser ikke længere anvendes i forbindelse med livsforsikringsvirksomhed, jf. ændringen af 16 og bilag 2, 3 og og 30. Konsekvensændringer som følge af, at Livsforsikringshensættelser ikke længere er underopdelt på balancen, og af, at Kollektivt bonuspotentiale ikke længere er udskilt som en særskilt post, men en del af Livsforsikringshensættelser. 35, stk. 1. Konsekvensændring som følge af ændringerne vedrørende værdiansættelse af Præmiehensættelser i 69 og 69 a. 35, stk. 4. Ændring i konsekvens af, at Fortjenstmargenen skal udskilles som en særskilt post i balancen, jf. ændringerne i 20 a og bilag 4 og 5. 35, stk. 6. Efter ændringen vil diskonteringseffekten, dvs. den forøgelse af præmiehensættelserne, der fremkommer i regnskabsperioden som følge af, at hensættelserne er diskonteret, skulle overføres direkte til posten Forrentning og kursregulering af de forsikringsmæssige hensættelser uden først, som i de gældende regler, at skulle medregnes (og fradrages) i posten Forsikringsteknisk rente, jf. ændringerne af 36, stk. 1, 3 og 5. 36, stk. 1. Kravet om indregning af beløb under posten Forsikringsteknisk rente indskrænkes til at kunne finde anvendelse i forhold til rente af Præmiehensættelser og kun i de tilfælde, hvor præmiehensættelserne er opgjort efter 69 a. I alle andre tilfælde skal de forsikringsmæssige hensættelser i

4 4/13 forbindelse med skadesforsikringer være diskonteret, og i så fald er der ikke behov for at beregne en forsikringsteknisk rente, fordi diskonteringseffekten holdes ude af det forsikringstekniske resultat, jf. bemærkningerne til 35, stk. 6, og 37, stk. 5 og 6. 36, stk. 2. Muligheden for at anvende en sats ved opgørelsen af forsikringsteknisk rente baseret på gennemsnitsrentesatser offentliggjort på Københavns Fondsbørs ophæves. Opgørelse af forsikringsteknisk rente skal således i alle tilfælde foretages ved anvendelse af satser fra diskonteringskurven efter 65 a, jf. stk , stk. 3 og 5 i den gældende bekendtgørelse ophæves. De er overflødige efter ændringerne i 35, stk. 6 og 37, stk. 5 og 6. 37, stk. 5 og 6. Efter ændringen vil diskonteringseffekten, dvs. den forøgelse af erstatningshensættelserne, der fremkommer i regnskabsperioden som følge af, at hensættelserne er diskonteret, skulle overføres direkte til posten Forrentning og kursregulering af de forsikringsmæssige hensættelser uden først, som i de gældende regler, at skulle medregnes (og fradrages) i posten Forsikringsteknisk rente, jf. ændringerne af 35, stk. 6, og 36, stk. 1, 3 og a. Bestemmelsen fastslår, hvilken diskonteringssatser, der skal anvendes ved nutidsværdiberegningen af forsikringshensættelser. Den rentekurve, der skal anvendes, skal i henhold til Solvens II-direktivet (direktiv 2009/138 som ændret ved direktiv 2014/51) løbende offentliggøres af EIOPA fra den 1. januar Under bestemte betingelser, herunder tilladelse fra Finanstilsynet, vil det være muligt at anvende en såkaldt matchtilpasning eller en volatilitetsjustering i forhold til rentekurvens satser i henhold til reglerne under Solvens II. De satser, der i givet fald skal anvendes i forbindelse med matchtilpasning og volatilitetsjustering, vil ligeledes løbende blive offentliggjort af EIOPA. Bestemmelsen i stk. 2 sikrer, at når en sådan tilpasning og/eller justering finder anvendelse i forhold til beregningen af hensættelserne til brug ved solvensopgørelsen, skal den anvendes tilsvarende i årsrapporten. Bestemmelsen sikrer således, at opgørelsen af hensættelserne i regnskabet svarer til dem, der anvendes i relation til solvensopgørelsen. 66 og 67 indeholder værdiansættelsesreglerne for livsforsikringer og investeringskontrakter. Udkastet forudsætter, at balancens passivside vil indeholde to poster, der indeholder værdien af kontrakterne, nemlig Livsforsikringshensættelser og Fortjenstmargen på livsforsikringer og investeringskontrakter, jf. bilag 2.

5 5/13 Beløbene under de hidtidige poster Garanterede ydelser, Bonuspotentiale på fremtidige præmier, Bonuspotentiale på fripoliceydelser, Kollektivt bonuspotentiale, Erstatningshensættelser og Hensættelser til unit-linked kontrakter forudsættes indeholdt i disse to poster. En nærmere beskrivelse og beløbsmæssig opdeling af de omfattede kontrakter forudsættes at skulle være indeholdt i noterne, herunder en opdeling i gennemsnitsrenteprodukter og markedsrenteprodukter og i garanterede ydelser (betingede og ubetingede) og bonuselementer (individuel bonus og kollektiv bonus) mv., jf. udkastet til ny 100, stk. 3. Dog skal der foretages en opdeling i balancen af livsforsikringshensættelser, der vedrører henholdsvis gennemsnitsrenteprodukter og markedsrenteprodukter, hvis virksomheden har væsentlige bestande af begge disse produkttyper. Forbuddet mod at tilbageføre beløb, der er indregnet i kollektivt bonuspotentiale i henhold til den gældende bekendtgørelses 67, stk. 3, er ikke indeholdt i udkastet. Det forudsættes, at reglerne om anvendelse af beløb hensat til bonus og under fortjenstmargen indeholdes i kontributionsbekendtgørelsen. For forsikringer, der ikke omfattes af kontributionsbekendtgørelsen vil til- og fraførsel til bonus være styret af de kontributionsregler, der gælder for forsikringerne, jf. udkastets 66, stk. 3, som ligesom reglerne i kontributionsbekendtgørelsen er underlagt rimelighedsprincippet i 21 i lov om finansiel virksomhed. I 147, stk. 9, er indeholdt en overgangsregel, der fastslår, hvorfra midlerne til opbygning af fortjenstmargenen skal hentes i sammenligning med de gældende regler. 66, stk. 1, indeholder sammen med 66, stk. 2, de overordnede principper for opgørelse af livsforsikringshensættelserne. Overordnet skal livsforsikringshensættelserne i alle tilfælde opgøres til nutidsværdien af bedste skøn af de forventede betalingsstrømme, som forsikringerne og investeringskontrakterne giver anledning til med tillæg af en risikomargen, jf. stk. 2. Definitionen af bedste skøn forudsættes indsat i definitionsbilaget: Et sandsynlighedsvægtet gennemsnit af de betalingsstrømme, der foranlediges af en given kontrakt. Ved vurderingen tages i videst muligt omfang hensyn til relevante aktuelle priser i markedet og pålidelige, opdaterede data. I stk. 1 er nærmere præciseret, hvilke ind- og udgående betalingsstrømme, der skal indgå i opgørelsen. Det drejer sig om forventede ydelser og præmier under forsikringerne og investeringskontrakterne. Endvidere skal de omkostninger, der er forbundet med at administrere forsikringerne, indgå. Det er de forventede betalingsstrømme, der skal danne udgangspunkt for opgørelsen. Med hensyn til ydelser til forsikringstagerne kan de forventede betalingsstrømme godt være højere end de betalings-strømme, som virksomheden rent juridisk i henhold til kontrakterne er forpligtet til at afholde. Hvis virksomheden har en praksis for udbetaling af ydelser, der begunstiger

6 6/13 forsikringstagerne i forhold til, hvad disse har krav på, skal opgørelsen således tage udgangspunkt i de forventede betalingsstrømme, der følger af virksomhedens praksis, jf. bemærkningerne til stk. 3, 4 og 5. Hvis ydelserne til de forsikrede er afhængig af afkastet af virksomhedens aktiver, kan forventningerne til ydelserne ikke baseres på et forventet afkast af aktiverne, der afviger fra et risikoneutralt afkast. Det er udtrykkeligt anført, at betalinger, der følger af forsikringstageres udnyttelse af optioner indeholdt i kontrakterne skal indregnes i betalingsstrømmen. Dette er en afvigelse fra de gældende regler, hvor tilbagekøbsværdien og fripoliceværdien af kontrakterne i mange tilfælde udgør en minimumsværdi. Det er ikke fastsat, om estimeringen af de forventede betalingsstrømme skal foretages på policeniveau eller bestandsniveau. Som udgangspunkt vil resultatet blive det samme, om der regnes på policeniveau eller bestandsniveau, fordi betalingsstrømmene skal opgøres efter bedste skøn, som er et gennemsnit baseret på en sandsynlighedsvægtning af de mulige udfald, eksempelvis længden af udbetalingsperioden for en livrente. Dog vil der, hvis en beregning på bestandsniveau kommer i strid med rimelighedsprincippet, skulle tages hensyn til en opgørelse på policeniveau. Dette er der taget højde for i stk. 3, hvor det er anført, at nutidsværdien af bonus ikke kan være mindre end nul for den enkelte forsikring eller for det enkelte segment af forsikringer. Endelig er det fastslået, at den pensionsafkastskat, der forventes at skulle betales på vegne af forsikringstagere og parter i investeringskontrakter skal indgå i betalingsstrømmen. Dette er en ændring i forhold til de gældende regler, hvorefter der tages hensyn til pensionsafkastskatten ved et fradrag i diskonteringssatsen. Denne ændring, der er en følge af Solvens II-reglerne, er ikke til hinder for, at der fortsat beregningsteknisk kan tages hensyn til pensionsafkastskatten ved et fradrag i diskonteringssatsen, hvis denne beregningsmetode fører tilnærmelsesvist til samme resultat, som hvis skatten indregnedes i betalingsstrømmen. Reglerne har til konsekvens, at en eventuel udskudt pensionsafkastskat skal indgå som en del af posten Livsforsikringshensættelser. Posten Udskudt pensionsafkastskat er derfor udgået af balanceskemaet, jf. bilag 2. 66, stk. 2, fastslår, at livsforsikringshensættelserne skal indeholde en risikomargen og fastlægger en overordnet principbaseret definition af risikomargenen. Den kommende IFRS-standard om forsikringskontrakter forventes at indeholde en tilsvarende principbaseret definition af risikomargenen, som giver rum for virksomhederne til at anvende forskellige beregningsteknikker. Det forudsættes, at opgørelsen af risikomargenen efter den metode, der kræves under Solvens II (kapitalomkostningsmetoden) kan anvendes i

7 7/13 regnskabet. Den metode, der anvendes til beregning af risikomargenen skal oplyses i noterne som en del af anvendt regnskabspraksis, jf. bekendtgørelsens 89, stk , stk. 3, indeholder regler for opgørelse af værdien af bonusret, når kontrakterne indeholder ret til bonus. Bestemmelsen beskriver, hvorledes principperne i stk. 1 og 2 kan udmøntes i forhold til bonuselementet i en forsikring eller en investeringskontrakt. Der er tale om en kan -bestemmelse. Det er således tilladt, at opgøre værdien af bonus ud fra en eksplicit vurdering af de fremtidige betalingsstrømme, der forventes udbetalt i form af bonus. Som nævnt i bemærkningerne til stk. 1 kan en eventuel estimering af fremtidige bonusudbetalinger ikke baseres på et forventet investeringsafkast, der afviger fra et risikoneutralt afkast, og udbetalingerne skal i givet fald tilbagediskonteres med den rentekurve, der i øvrigt anvendes ved diskontering. Værdiansættelsen af kontrakternes bonuselement behøver i henhold til bestemmelsen ikke direkte foretages ud fra en vurdering af den forventede fremtidige betalingsstrøm, der indfrir bonusforpligtelsen. I stedet vurderes bonuselementet residualt til det beløb, der er tilbage, når alle andre elementer, der skal dækkes af præmierne og det løbende realiserede resultat, er dækket. Dermed sættes værdien af bonuselementet lig med værdien af de aktiver, der er til stede i virksomheden til dækning af bonusforpligtelsen. Forudsat at disse aktiver er værdiansat til dagsværdi, vil denne værdi svare til nutidsværdien af den betalingsstrøm, der er til rådighed til dækning af bonus til de forsikrede. Det forudsættes, at anvendelsen af bekendtgørelsens værdiansættelsesregler opfylder forudsætningen om værdiansættelse til dagsværdi. Værdiansættelsen af bonuselementet, som beskrevet, udnytter således den mulighed, der er i Solvens II, og i øvrigt også forventeligt i den kommende regnskabsstandard om forsikringskontrakter, til at måle nutidsværdien af den forventede fremtidige betalingsstrøm under en forsikring eller en investeringskontrakt til dagsværdien af de aktiver, hvis afkast svarer til denne betalingsstrøm (replicating portfolio technique). Ved første indregning af en forsikring vil værdien af bonusretten (FDB) kunne opgøres til den restværdi, der opstår, når nutidsværdien af modtagen og aftalte præmier fradrages nutidsværdien af omkostninger til ydelser og administration, risikomargen samt nutidsværdien af den forventede fortjeneste. For en forsikring med garanterede ydelser vil FDB fremkomme således: FDB = Pr (GY + RM + OMK + FFO), hvor GY (garanterede ydelser) er opgjort under hensyn til de forsikredes mulighed for tilbagekøb og præmieophør.

8 8/13 Fortjenstmargenen (FFO) opgøres ud fra de kontributionsregler, der gælder for forsikringen, dvs. ud fra den andel, som egenkapitalen er berettiget til til dækning af egenkapitalens risiko eller til dækning af betaling for andre løbende ydelser i forhold til forsikringstagerne. Ved efterfølgende målinger reguleres værdien af bonus med den andel af periodens realiserede resultat, som forsikringerne tilsammen er berettiget til ud fra de kontributionsregler, der gælder for forsikringerne, og med fradrag af den del, der måtte være overført til garanterede ydelser. Værdien af bonus omfatter således både individuelle bonuspotentialer og kollektivt bonuspotentiale, og alle elementer indgår i posten Livsforsikringshensættelser. Værdien af bonusretten kan som udgangspunkt ikke være mindre end nul for den enkelte forsikring. For segmenter af forsikring, dvs. grupper af forsikringer, hvor det anmeldte beregningsgrundlag indeholder gennemsnitlige margener på de enkelte elementer, eksempelvis i forbindelse med kønsneutrale beregningsgrundlag, kan bonusretten ikke være mindre end nul for det enkelte segment. 66, stk. 4. Nogle virksomheder beregner ydelser til de forsikrede på basis af garantier, der er betingede, dvs. grundlaget for beregning af ydelserne kan nedsættes, hvis visse nærmere angivne betingelser opfyldes. Eksempelvis kan det være fastsat, at ydelserne kan nedsættes, hvis investeringsafkastet over en bestemt periode bliver mindre end et nærmere fastsat niveau. Stk. 4 fastsætter, at de forventede betalingsstrømme til opfyldelse af ydelserne i sådanne tilfælde som udgangspunkt skal svare til de betalingsstrømme, der vil fremkomme, hvis betingelserne for nedsættelse ikke opfyldes. Dvs. det betinget garanterede beregningsgrundlag for ydelserne skal ved opgørelsen behandles, som om garantien var ubetinget. Der kan dog, hvis det er muligt, ved opgørelsen tages hensyn til sandsynligheden for, at betingelserne for, at ydelserne kan nedsættes, bliver opfyldt, hvis der på forhånd er fastsat en mekanisk sammenhæng mellem, at betingelserne indtræffer, og det ændrede ydelsesgrundlag, der herefter vil gælde. Dette forudsætter yderligere, at det er muligt meningsfuldt at fastsætte sandsynligheden for at betingelserne indtræffer. Det er ikke forventningen vurderet ud fra de eksisterende eksempler på betingede grundlag, at muligheden for at kunne tage hensyn til et sandsynlighedsvægtet nedsat beregningsgrundlag vil kunne finde anvendelse. Det skyldes dels, at det beregningsgrundlag, der vil finde anvendelse, hvis betingelserne for nedsættelse opfyldes, typisk ikke er fastsat i detaljer, dels at betingelserne for grundlagsændring i de eksisterende aftaler typisk ikke vil kunne sandsynlighedsvurderes på en meningsfuld måde. 66, stk. 5. Hvis ydelserne til de forsikrede beregnes på et ugaranteret grundlag, dvs. virksomheden er berettiget til uden videre at ændre beregningsgrundlaget og herunder nedsætte de ydelser, som de forsikrede opnår,

9 9/13 skal de forventede betalingsstrømme opgøres ud fra det ugaranterede beregningsgrundlag, som virksomheden benytter, forudsat det ugaranterede beregningsgrundlag er gældende, indtil der træffes anden beslutning, dvs. indtil videre. Først når virksomheden i en sådan situation har truffet beslutning om at nedsætte ydelserne, kan det ændrede beregningsgrundlag danne udgangspunkt for opgørelsen af de forventede betalingsstrømme. Bestemmelsen indebærer modsætningsvist, at, hvis virksomheden har truffet beslutning om i en afgrænset periode at anvende et ugaranteret beregningsgrundlag med højere ydelser, end de forsikrede som udgangspunkt har krav på, eksempelvis i det kommende år, skal de forventede betalingsstrømme kun opgøres på det ugaranterede beregningsgrundlag for de ydelser, der er omfattet af den tidsafgrænsede beslutning. De forventede betalingsstrømme i forbindelse med de øvrige ydelser under den pågældende forsikringsbestand fastsættes uden hensyn til det ugaranterede grundlag. Hvis der aktuelt anvendes et ugaranteret beregningsgrundlag med forhøjede ydelser i en afgrænset periode, skal det oplyses i en note, hvor store livsforsikringshensættelserne ville være, hvis dette grundlag fandt anvendelse ved beregningen af ydelserne for hele den pågældende bestand, jf. 101 a. 66, stk. 6. Bestemmelsen fastsætter reglerne for værdiansættelse af markedsrenteprodukter, dvs. livsforsikringer eller investeringskontrakter, hvor ydelserne er bestemt ud fra afkastet af bestemte aktiver og forpligtelser. Sådanne kontrakter værdiansættes til dagsværdien af de aktiver og forpligtelser, der er knyttet til kontrakterne, jf. omtalen under bemærkningerne til stk. 3 om replicating portfolio technique. Markedsrenteprodukter kan være tilknyttet en investeringsgaranti, dvs. en minimumsforretning, eller et forsikringselement, der er uafhængigt af værdien af de tilknyttede aktiver og forpligtelser. I sådanne tilfælde opgøres værdien af garantien eller forsikringselementet efter principperne i stk. 1 og 2, og kontraktværdien svarer til den højeste af den garanterede værdi og værdien opgjort til dagsværdien af de tilknyttede aktiver og forpligtelser. 67. Bestemmelsen fastlægger værdiansættelsen af posten Fortjenstmargen på livsforsikringer og investeringskontrakter. I princippet skal denne post svare til forskellen mellem nutidsværdien af de indgående betalingsstrømme og nutidsværdien af de udgående betalingsstrømme forbundet med kontrakterne. I praksis vil fortjenstmargenen ofte kunne beregnes direkte ud fra de vilkår, der gælder for kontrakter i form af, at virksomheden i henhold til det anmeldte grundlag beregner sig en andel til dækning af den risiko, som egenkapitalen løber, og/eller til dækning af andre løbende ydelser, eksempelvis ved at egenkapitalen er berettiget til en vis sats (rentemarginal) af det afkast, der ellers tilfalder kontrakterne.

10 10/13 Hvis bonusretten skal kunne beregnes residualt efter bestemmelsen i 66, stk. 3, forudsætter det, at fortjenstmargenen beregnes direkte, eksempelvis i form af en rentemarginalberegning. 69. Bestemmelsen fastlægger hovedreglen for opgørelse af præmiehensættelser i forbindelse med skadesforsikringer. Hovedreglen er i overensstemmelse med princippet for opgørelse af præmiehensættelser i henhold til Solvens II. Dette indebærer, at hensættelserne skal opgøres til nutidsværdien af bedste skøn af de forventede ind- og udgående betalingsstrømme indtil udløbet af forsikringernes dækningsperiode. Det indebærer endvidere, at alle indgåede forsikringer på balancetidspunktet skal indgå i opgørelsen, uanset om risikoperioden er påbegyndt på dette tidspunkt eller først påbegyndes efter balancetidspunktet. Dette gælder også forsikringer, hvis risikoperiode først påbegyndes efter balancetidspunktet, men som virksomheden er forpligtet til at opfylde, hvis forsikringstageren betaler den aftalte præmie. I forbindelse med vurderingen af betalingsstrømmene skal sandsynligheden for, at aftalte præmier eller præmierater ikke modtages, således også vurderes og indgå i opgørelsen. 69 a. Bestemmelsen er en undtagelsesregel til hovedreglen om opgørelsen af præmiehensættelser i 69. Begrundelsen for at tillade undtagelsesreglen er, at den er mindre bebyrdende ved ikke at fordre samme vurderinger og skøn over de forventede betalingsstrømme, som hovedreglen i 69 nødvendiggør. Det er en forudsætning for reglens anvendelse, at den kan antages tilnærmelsesvist at føre til samme resultat som hovedreglen, eller at forsikringernes risikoperioder er et år eller mindre. De nævnte forudsætninger for reglens anvendelse er de samme, som forventes indeholdt i den kommende IFRS om forsikringskontrakter i forbindelse med anvendelsen af en tilsvarende forenklet fremgangsmåde (premium-allocation approach (PAA)), som standarden i henhold til de foreliggende oplysninger ville komme til at indeholde. Efter den forenklede metode opgøres præmiehensættelserne ud fra den præmie, der opkræves for forsikringerne ved så at sige at afskrive den modtagne præmie over risikoperioden. Den modtagne præmie kan reduceres med den andel af omkostningsførte erhvervelsesomkostninger, der er relateret til forsikringerne, jf. stk. 3. Hvis en forsikringsbestand forventes at være tabsgivende, skal præmiehensættelserne forhøjes med det forventede tab, jf. stk. 4. Hvis der budgetteres med underskud på en bestand af forsikringer, vil der således skulle indregnes et tillæg til præmiehensættelserne, der dækker det forventede underskud, jf. bekendtgørelsens regel om hensættelser i forbindelse med tabsgivende kontrakter i 72, stk. 2.

11 11/13 Det er en forudsætning for anvendelse af den forenklede metode, at virksomheden ikke indregner en fortjenstmargen i den basiskapital, der opgøres til dækning af virksomhedens solvenskrav. Begrundelsen for denne regel er, at opgørelsen af en fortjenstmargen forudsætter, at præmiehensættelserne opgøres efter hovedreglen i 69. Mao. hvis virksomheden i forhold til solvensreglerne indregner en fortjenstmargen, vil virksomheden have foretaget en opgørelse i overensstemmelse med hovedreglen i 69. Begrundelsen for den forenklede metode, nemlig at den er mindre bebyrdende end hovedreglen, vil derfor ikke være gældende, når virksomheden allerede har foretaget opgørelsen efter 69 i forhold til solvensreglerne. 97. Kravet om specifikation af beholdningen af kapitalandele udgår b. Bestemmelserne indeholder oplysningskravene i forbindelse med livsforsikringer og investeringskontrakter. Bestemmelserne er ændret, dels i konsekvens af de ændrede opstillingsregler i balancen (færre poster i balancen), dels i konsekvens af den produktudvikling, der har fundet sted, siden de gældende regler blev udformet. Bilag 8 indeholder nærmere tekniske detaljer om udmøntningen af oplysningskravene, jf. 100, stk. 3 og 4, og a. Reglerne vedrørende opgørelse af livsforsikringshensættelserne muliggør, at virksomheden kan have en praksis for udbetaling af ydelser, der ikke har fundet anvendelse i fuldt omfang ved opgørelsen af de livsforsikringshensættelser, der indgår i balancen, fordi den pågældende praksis kun er vedtaget at skulle finde anvendelse i en afgrænset periode, jf. 66, stk. 5. I sådanne tilfælde kræver bestemmelsen, at noterne skal indeholde en opgørelse af den relevante del af livsforsikringshensættelserne ud fra den antagelse, at den aktuelt anvendte praksis for udbetaling af ydelser fandt anvendelse for hele den pågældende bestand. Reglen skal give regnskabslæseren mulighed for at vurdere om den aktuelt anvendte udbetalingspraksis er hensigtsmæssig set i lyset af rimelighedsprincippet, eller om den indebærer en urimelig risiko for, at de aktuelle modtagere af ydelser bliver begunstiget på bekostning af senere modtagere. 126 og 127. De særlige oplysningskrav vedrørende følsomhed over for diverse udviklinger i forhold livsforsikring i bilag 13 ophæves. Reglerne kræver bl.a. oplysning om påvirkning af kollektivt bonuspotentiale og bonuspotentiale på fripoliceydelser. Efter gennemførelsen af Solvens II er disse oplysninger mindre relevante. Oplysningskravene vedrørende følsomhed bliver herefter fælles for virksomheder, der driver livsforsikring, og virksomheder, der driver skadesforsikring, og relaterer sig alene til påvirkningerne på egenkapitalen i forbindelse med finansielle risici, jf. det gældende bilag 14, der efter ændringen bliver fælles for skadesforsikringsvirksomheder og livsforsikringsvirksomheder.

12 12/ Bestemmelsen er justeret for at tage højde for ændringerne i solvensreglerne i forbindelse med gennemførelsen af Solvens II. 128 a. Bestemmelsen er justeret for at tage højde for ændringerne i solvensreglerne i forbindelse med gennemførelsen af Solvens II. 132, stk. 7 og 8. Ændringen svarer til den ændring, der ved lov nr af 10. december 2013 blev gennemført i 99 a i årsregnskabsloven. Ændringen har til formål at sikre, at efterlevelse af andre internationale retningslinjer og standarder end FN s Global Compact og FN s principper for ansvarlige investeringer (PRI) kan fritage fra oplysningskravene i 135, stk Erhvervsstyrelsen er i henhold til 99 a, stk. 9, i årsregnskabsloven bemyndiget til at fastsætte, hvilke internationale retningslinjer og standarder der kan benyttes. Med ændringen omfattes forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser af samme muligheder for at opfylde oplysningskravene vedrørende samfundsansvar ved efterlevelse af forskellige internationale retningslinjer og standarder, som gælder for virksomheder omfattet af årsregnskabsloven. Ud over FN s Global Compact og PRI har Erhvervsstyrelsen indtil videre godkendt Global Reporting Initiative (GRI), jf. Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om redegørelse for samfundsansvar efter internationale retningslinjer og standarder. 132 a, stk. 1 og 2. Med ændringen sikres det, at eventuelle virksomheder, omfattet af bekendtgørelsen, der omfattes af selskabslovens krav i 139 a, stk. 1, nr. 1 og 2, om at opstille måltal for det underrepræsenterede køn i bestyrelsen og udarbejde en politik for øget andel af det underrepræsenterede køn på øvrige ledelsesniveauer, men ikke af de tilsvarende krav i 79 a, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om finansiel virksomhed, omfattes af bekendtgørelsens krav om at redegøre for status for opfyldelsen af de opstillede måltal og den udarbejdede politik. 147, stk. 8 og 9. Bestemmelserne indeholder overgangsregler for, hvorledes fortjenstmargenen skal påvirke balancetallene i sammenligningsåret for henholdsvis skadesforsikring og livsforsikring. Bilag 1. Der er foretaget en række konsekvensændringer i definitionsbilaget specielt vedrørende begreber relateret til livsforsikring. Bilag 3-6. Der er foretaget konsekvensændringer i skemaerne. Bilag 8. De gældende regler om diskonteringssatser udgår. I stedet indsættes tekniske detaljer om udmøntningen af Bilag 9. Listen over krævede nøgletal for livsforsikring er ændret, og afsnittet om nøgletallenes beregning er tilpasset.

13 13/13 Bilag 11 og 12. Skemaet er justeret. Bilag 13 og 14. Bilagene udgår, jf. ophævelsen af 97. Bilag 15. Bilaget udgår, jf. bemærkningerne til 126 og 127.

REGNSKABSBEKENDTGØRELSEN 2016 SKADEFORSIKRING. Niels Olesen December 2015

REGNSKABSBEKENDTGØRELSEN 2016 SKADEFORSIKRING. Niels Olesen December 2015 REGNSKABSBEKENDTGØRELSEN 2016 SKADEFORSIKRING Niels Olesen December 2015 1 1 AGENDA Hvorfor ny regnskabsbekendtgørelse Hovedregel/undtagelse Balancen Indregning Hensættelserne Rentekurver Eksempler Sammenligning

Læs mere

Vi har primært forholdt os til de 2 første af de 5 anførte hovedformål i høringsbrevet.

Vi har primært forholdt os til de 2 første af de 5 anførte hovedformål i høringsbrevet. Modtager: Finanstilsynet, Flemming Petersen, fp@ftnet.dk Emne: Høringssvar vedrørende ændring af regnskabsbekendtgørelsen Dato: Den 20. februar 2015 Høringspart: Den Danske Aktuarforening HØRINGSSVAR Den

Læs mere

Skandia Link Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Link Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 20 95 22 37 Hjemsted: Hvidovre Skandia Link Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Link halvårsrapport 2006 viser følgende: Porteføljepræmier viser en tilfredsstillende vækst

Læs mere

I Solvens II indregnes den forventede fortjeneste i basiskapitalen på tidspunktet for forsikringernes indgåelse.

I Solvens II indregnes den forventede fortjeneste i basiskapitalen på tidspunktet for forsikringernes indgåelse. Ændret regnskabspraksis 2016 Regnskabsbekendtgørelsen for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser er fra 2016 tilpasset de nye EUsolvensregler, Solvens II, som trådte i kraft 1. januar 2016.

Læs mere

Kapitel 1 De omfattede virksomheder og rapporter

Kapitel 1 De omfattede virksomheder og rapporter U D K A S T af 6/5 2015 med ændringsmarkeringer i forhold til udkast sendt i høring den 26/1 2015 Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 1) I medfør

Læs mere

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 88 02 55 12 Hjemsted: Hvidovre Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Liv halvårsrapport 2006 viser følgende: Bruttopræmier viser fremgang til 5,6 % i forhold til 1.

Læs mere

FO regnskabsbekendtgørelse Det foreslås at følgende DK ændringer også indarbejdes i FO regnskabsbekendtgørelse

FO regnskabsbekendtgørelse Det foreslås at følgende DK ændringer også indarbejdes i FO regnskabsbekendtgørelse 17. maj 2017 FO regnskabsbekendtgørelse Det foreslås at følgende DK ændringer også indarbejdes i FO regnskabsbekendtgørelse Forskel/ændring Begrundelse i DK FO implikation i udkast Ordensregler Sammenligningstal

Læs mere

Bekendtgørelse om kontributionsprincippet

Bekendtgørelse om kontributionsprincippet BEK nr 1289 af 23/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. december 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 152-0013 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om kontributionsprincippet

Bekendtgørelse om kontributionsprincippet Bekendtgørelse nr. [nummer] af [dato] Bekendtgørelse om kontributionsprincippet I medfør af 20, stk. 3, 21, stk. 6, 108, stk. 7, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2010 pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse...

Læs mere

Bekendtgørelse om kontributionsprincippet

Bekendtgørelse om kontributionsprincippet BEK nr 1457 af 11/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. maj 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr.152-0006 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4 Indhold l. Forord 4 2. Bonus 2.1 Hvad er bonus? 5 2.2 Generelt om bonusprognoser 5 2.3 Bonuskilder 6 2.4 Anvendelse af bonus i forsikringstiden 11 2.5 Anvendelse af bonus i udbetalingsperioden 11 3. Indestående

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Antal virksomheder. Emne Beskrivelse Bestemmelse

Antal virksomheder. Emne Beskrivelse Bestemmelse Her er tale om overtrædelser i perioden 1. oktober til 31. december 2006, hvor Fondsrådet har vurderet, at de konstaterede fejl og mangler ikke har kunnet påvirke investorernes stillingtagen. Fondsrådet

Læs mere

Indhold. 3. Depot 13. 6. Genkøb 18 6.1 Beregning af genkøbsværdi 18 6.2 Skat ved genkøb 18. 1. Forord 4

Indhold. 3. Depot 13. 6. Genkøb 18 6.1 Beregning af genkøbsværdi 18 6.2 Skat ved genkøb 18. 1. Forord 4 Indhold 1. Forord 4 2. Bonus 5 2.1 Hvad er bonus? 5 2.2 Generelt om bonusprognoser 5 2.3 Bonuskilder 6 2.4 Anvendelse af bonus i forsikringstiden 11 2.5 Anvendelse af bonus i udbetalingsperioden 11 3.

Læs mere

Ændring i 2016 af bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående

Ændring i 2016 af bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående Finanstilsynet 18. marts 2016 FIRA J.nr. 162-0057 /fp Ændring i 2016 af bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Ændringen omfatter følgende elementer:

Læs mere

for driftsherretillæg

for driftsherretillæg 2. juli 2004 Pensionsmarkedsrådets redegørelse for driftsherretillæg 1. Indledning Folketinget havde i april måned en aktuel debat om gennemsigtighed på pensionsmarkedet. Under debatten blev selskabernes

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i slutningen af 2008 Livsforsikringsselskabet A/S. Herigennem tilbydes medlemmerne af PBU og deres familier muligheden

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

----- ------ CS!?7 FINANSTILSYNET. IJoum. Madarb.

----- ------ CS!?7 FINANSTILSYNET. IJoum. Madarb. CS!?7 ----- ------ FINANSTILSYNET Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) Niels Hemmingsens Gade 12 1153 København K 18. juli 2008 Ref. JHL J.nr. 162-0005 Sagsbehandler IJoum. Madarb. Rimelig

Læs mere

PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Bilag juni 2016 Markedsværdigrundlag 30. juni 2016

PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Bilag juni 2016 Markedsværdigrundlag 30. juni 2016 PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Bilag 10 30. juni 2016 arkedsværdigrundlag 30. juni 2016 A: Forsikringsklasse I Opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi tager udgangspunkt

Læs mere

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København 0 Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed I henhold til 20, stk, 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/

Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/ Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/ I medfør af 18, stk. 1, 143, stk. 1, nr. 1, 2, 5 og 6, 248, stk. 2 og 4, 350, stk. 1, nr. 2 og 373, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Halvårsrapport. 38. regnskabsår

Halvårsrapport. 38. regnskabsår 20 Halvårsrapport. 38. regnskabsår 14 1 Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 2014 1 Ledelsespåtegning 4 Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning 6 Hoved- og nøgletal 9 Resultatopgørelse 10 Anden totalindkomst

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Ændring i 2016 af bekendtgørelse om finansielle rapporter for Arbejdsmarkedets Tillægspension

Ændring i 2016 af bekendtgørelse om finansielle rapporter for Arbejdsmarkedets Tillægspension Finanstilsynet 22. marts 2016 FIRA J.nr. 1982-0003 FIRA/fp Ændring i 2016 af bekendtgørelse om finansielle rapporter for Arbejdsmarkedets Tillægspension Ændringen omfatter følgende elementer: 1) Ophævelse

Læs mere

G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82

G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 % samt L99 1/7 1. Lovgrundlag

Læs mere

U D K A S T af 26/1 2015 Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 1)

U D K A S T af 26/1 2015 Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 1) U D K A S T af 26/1 2015 Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 1) I medfør af 188, stk. 3, 192, 196 og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

PensionDanmarks overskudspolitik

PensionDanmarks overskudspolitik Bilag 6 Dagsordenens punkt 11 PensionDanmark Bestyrelsesmøde 4/17 PensionDanmarks overskudspolitik 1 Formål Denne overskudspolitik fastsætter principper for fordelingen af resultatet af selskabets drift

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2015 Bankpension Pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk BERETNING 1. halvår 2015 Afkast Afkastet i Bankpension

Læs mere

Anmeldelse af teknisk grundlag m.v.

Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København 0 Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv. for livsforsikringsvirksomhed samt

Læs mere

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2011. Amaliegade 33 B, 1256 København K

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2011. Amaliegade 33 B, 1256 København K ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2011 Amaliegade 33 B, 1256 København K Ledelsesberetning for første halvår 2011 Udvikling i aktiviteter og

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Nordisk Försäkringstidskrift 1/2012. Solvens II giv plads til tilpasning i pensionsbranchen

Nordisk Försäkringstidskrift 1/2012. Solvens II giv plads til tilpasning i pensionsbranchen Solvens II giv plads til tilpasning i pensionsbranchen Med Solvens II forøges i mange tilfælde kapitalkravene til de europæiske forsikringsselskaber. Hensigten er blandt andet bedre forbrugerbeskyttelser,

Læs mere

Bilag 2 Dagsordenens punkt 12 PensionDanmark Bestyrelsesmøde 4/16 PensionDanmarks overskudspolitik 1 Formål Denne overskudspolitik fastsætter principper for fordelingen af resultatet af selskabets drift

Læs mere

Finanstilsynet. Høringssvar til bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikring

Finanstilsynet. Høringssvar til bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikring Finanstilsynet Høringssvar til bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikring 20.02.2015 har modtaget udkast til ændring af bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående

Læs mere

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016 Nykredit Forsikring A/S Halvårsrapport 2016 (1.1.2016-30.06.2016) CVR nr. 14 50 61 87 Ledelsesberetning Aktivitet Aktiviteten består af tegning af skadeforsikring. Økonomisk udvikling Periodens resultat

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på eller konverteret til beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i 2008 datterselskabet Livsforsikringsselskabet A/S med henblik på at give PBU s medlemmer

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser

Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 31. august 2018 Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 1 I bekendtgørelse nr. 937 af 27. juli 2015 om finansielle

Læs mere

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport 005 Danica Pension I s hovedtal 3 Beretning 4 Resultat for. halvår 005 4 Balance og kapitalstyrke 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Regnskab for

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2016 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Indregning af afskrivninger og henlæggelser i fjernvarmeprisen

Indregning af afskrivninger og henlæggelser i fjernvarmeprisen ENERGITILSYNET 31-10-2006 ENR 4/0904-0300-0004 /Ca Indregning af afskrivninger og henlæggelser i fjernvarmeprisen Nedenfor findes en gennemgang af hovedreglerne i forbindelse med brug af reglerne i afskrivningsbekendtgørelsen

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2005 pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Indhold Hovedtal...3 Periodens resultat...4 Forventninger til fremtiden...5 Investeringsstrategi og finansiel risikostyring...6 Resultatopgørelse...7

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2016 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Totalindkomstopgørelse 6 Aktiver 7 Passiver 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg

Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg I medfør af 60 a, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 948 af

Læs mere

Notatet adresserer primært bestemmelserne i kontributionsbekendtgørelsen, og kommer med forslag til ændringer hertil.

Notatet adresserer primært bestemmelserne i kontributionsbekendtgørelsen, og kommer med forslag til ændringer hertil. Modtager: Emne: Finanstilsynet, Per Plougmand Bærtelsen, ppb@ftnet.dk Kontributions- og regnskabsregler Dato: 13. marts 2017 Afsender: Den Danske Aktuarforening Baggrund Dette dokument omhandler samspillet

Læs mere

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2012. Amaliegade 33 B, 1256 København K

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2012. Amaliegade 33 B, 1256 København K ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2012 Amaliegade 33 B, 1256 København K Ledelsesberetning for første halvår 2012 Udvikling i aktiviteter og

Læs mere

Nyheder inden for regnskabsmæssige

Nyheder inden for regnskabsmæssige Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nr. 6 maj 2006 Indhold Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Nye regler for kapitalnedsættelse og likvidation. IASB Foreslåede ændringer til IAS 23. PricewaterhouseCoopers

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S (CVR-nr. 16452742) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser BEK nr 1442 af 03/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 26. april 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0018 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

IFRS-STANDARDER OG FORTOLKNINGSBIDRAG (GODKENDT AF EU) Siden udsendelsen af IFRS-NYT 2010-02 har EU godkendt følgende ændringer til IFRS:

IFRS-STANDARDER OG FORTOLKNINGSBIDRAG (GODKENDT AF EU) Siden udsendelsen af IFRS-NYT 2010-02 har EU godkendt følgende ændringer til IFRS: IFRS-nyt 2010-03 Faglig udviklingsafdeling IFRS-NYT 2010-03 Indhold: Ny IFRS: IFRS-standarder og fortolkningsbidrag (godkendt af EU) Kommende ændringer af IFRS-standarder. Temaer: Tema I: Fokusområder

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Indholdsfortegnelse: Ledelsesberetning Side 1 Nøgletal Side 1 Anvendt regnskabspraksis Side 2-3 Ledelsespåtegning Side 4 Resultatopgørelse Side 5

Læs mere

(Uppskot til)* Kunngerð fráboðan av tøkniliga grundarlagnum o.a. fyri lívstryggingarvirksemi 1. 2.

(Uppskot til)* Kunngerð fráboðan av tøkniliga grundarlagnum o.a. fyri lívstryggingarvirksemi 1. 2. Nr. 10 15. desember 2008 (Uppskot til)* Kunngerð um fráboðan av tøkniliga grundarlagnum o.a. fyri lívstryggingarvirksemi (Bekendtgørelse om anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed)

Læs mere

(Uppskot til)* Kunngerð. at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital)

(Uppskot til)* Kunngerð. at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital) (Uppskot til)* Kunngerð um at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital) Við heimild í 83, stk. 2, 83 a og 215, stk. 4, í løgtingslóg nr. 55 frá 9. juni 2008

Læs mere

Erfaringer med den nye regnskabsbekendtgørelse (i liv og pension)

Erfaringer med den nye regnskabsbekendtgørelse (i liv og pension) Erfaringer med den nye regnskabsbekendtgørelse (i liv og pension) Forsikringsseminar, KPMG Thomas Møller, PFA Pension 11. oktober 2016 Agenda Baggrund og den nye bekendtgørelse Aktuelle problemstillinger

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber

Bekendtgørelse for Grønland om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber Bekendtgørelse nr. 273 af 15. april 2005 Bekendtgørelse for Grønland om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber I medfør af 18, stk. 1, 143, nr. 1, 2 og 5, 273, stk. 2, og 373, stk. 2, i anordning

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Halvårsrapport 2018 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2018 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2018 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning...2 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...4 Resultatopgørelse...5 Balance...6 Egenkapitalopgørelse...8

Læs mere

Hensættelser til forsikringsforpligtelser. - Status for arbejdsgruppen om hensættelser til solvens

Hensættelser til forsikringsforpligtelser. - Status for arbejdsgruppen om hensættelser til solvens Hensættelser til forsikringsforpligtelser - Status for arbejdsgruppen om hensættelser til solvens Emneoversigt Generelle principper for værdiansættelse af forsikringsforpligtelser Principper for opgørelse

Læs mere

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Topdanmark Link Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 26188385 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse 7 Noter 8 Topdanmark

Læs mere

DANSKE FINANSIERINGSSELSKABERS FORENING. Notat vedrørende leasingtagers opgørelse af finansielt leasede aktiver til dennes regnskab efter IAS 17.

DANSKE FINANSIERINGSSELSKABERS FORENING. Notat vedrørende leasingtagers opgørelse af finansielt leasede aktiver til dennes regnskab efter IAS 17. DANSKE FINANSIERINGSSELSKABERS FORENING THE ASSOCIATION OF DANISH FINANCE HOUSES DER VERBAND DER DÄNISCHEN FINANZIERUNGSGESELLSCHAFTEN ASSOCIATION DANOISES DES ESTABLISSEMENTS FINANCIERS Til foreningens

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2017 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2017 er et overskud på 277 mio. kr. før skat og 214 mio. kr. efter skat.

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2017 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

X Den udgiftsførte pensionsafkastskat svarende til resultatpost 3, jf. bilag 3, med fradrag af unitlinked kontrakternes andel af skatten.

X Den udgiftsførte pensionsafkastskat svarende til resultatpost 3, jf. bilag 3, med fradrag af unitlinked kontrakternes andel af skatten. 1. Afkastnøgletallene beregnes efter følgende formler: A Samlet investeringsafkast i henhold til resultatopgørelsen svarende til resultatpost 2, jf. bilag 3, med fradrag af investeringsafkastet på unit-linked

Læs mere

Bilag - Principper for økonomisk styring

Bilag - Principper for økonomisk styring Bilag - Principper for økonomisk styring Anvendt regnskabspraksis Udkast til økonomiudvalgsmøde den 18. januar 2011 Allerød Kommune Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Regnskabsopgørelse

Læs mere

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Topdanmark Link Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2012 CVR-nr. 26188385 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2013

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2013 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2013 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2013 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2013 er et overskud på 247 mio. kr. før skat og 179 mio. kr. efter skat.

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2018

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2018 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2018 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2018 Meget tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2018 er et overskud på 174,4 mio. kr. før skat og 136,1 mio. kr. efter

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Pensionskassen for Farmakonomer

Pensionskassen for Farmakonomer HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2018 Pensionskassen for Farmakonomer Gentofte Kommune CVR nr. 10 49 68 37 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse for

Læs mere

Halvårsrapport Danica Pension I

Halvårsrapport Danica Pension I Halvårsrapport 006 Danica Pension I Indholdsfortegnelse DANICA PENSION I S HOVEDTAL 3 BERETNING.. 4 Resultat for. halvår 006.. 4 Balance. 5 FORVENTNINGER TIL 006. 5 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS.. 6 REGNSKAB

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 30. JUNI ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR Amaliegade 33 B, 1256 København K

HALVÅRSRAPPORT 30. JUNI ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR Amaliegade 33 B, 1256 København K HALVÅRSRAPPORT 30. JUNI 2018 ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 Amaliegade 33 B, 1256 København K Ledelsesberetning for første halvår 2018 Udvikling i aktiviteter

Læs mere

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser 1 af 8 08-08-2012 15:34 Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser Journal nr.2:8032-718/fødevarer/finans, che Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har den 30. juni 1998

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2016 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2016 er et overskud på 122 mio. kr. før skat og 100 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008 Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008 MP Pension pensionskassen for magistre og psykologer, Lyngbyvej 20, DK-2100 København Ø Telefon 39 15 01 02, fax 39 15 01 99, CVR nr.: 20 76 68

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Østbanegade København Ø

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Østbanegade København Ø Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2018 CVR-nr. 25707184 Østbanegade 135 2100 København Ø INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance

Læs mere

PensionDanmarks overskudspolitik

PensionDanmarks overskudspolitik Bilag 2 Dagsordenens punkt 8 PensionDanmark Bestyrelsesmøde 1/15 PensionDanmarks overskudspolitik 1 Formål Denne overskudspolitik fastsætter principper for fordelingen af resultatet af selskabets drift

Læs mere

Ved "selskaber" forstås livs- og pensionsforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser og firmapensionskasser.

Ved selskaber forstås livs- og pensionsforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser og firmapensionskasser. Aftale af 1. januar 2013 Aftale om overførsel af pensionsmidler mellem selskaber i forbindelse med forsikredes overgang til anden ansættelse (obligatoriske og frivillige ordninger) Jobskifteaftalen 1 1

Læs mere

Kunngerð fráboðan av tøkniliga grundarlagnum o.a. fyri lívstryggingarvirksemi 1. 2.

Kunngerð fráboðan av tøkniliga grundarlagnum o.a. fyri lívstryggingarvirksemi 1. 2. Nr. 5 27. juni 2018 Kunngerð um fráboðan av tøkniliga grundarlagnum o.a. fyri lívstryggingarvirksemi (Bekendtgørelse om anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed) Við heimild

Læs mere

Tidsbegrænset livrente

Tidsbegrænset livrente Tidsbegrænset livrente En tidsbegrænset (ophørende) livrente er en fradragsberettiget opsparing, der kan give dig en månedlig udbetaling, fra du går på pension og i en aftalt periode på mindst 10 år. Til

Læs mere

20. december 2012. Ref. FIRA/fp. J.nr. 162-0007. Århusgade 110 2100 København Ø

20. december 2012. Ref. FIRA/fp. J.nr. 162-0007. Århusgade 110 2100 København Ø Til organisationer og myndigheder anført på vedhæftede høringsliste samt til medlemmerne af Finanstilsynets rådgivende regnskabsudvalg for forsikring og pension 20. december 2012 Ref. FIRA/fp J.nr. 162-0007

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006. Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 24260577)

Halvårsrapport for 1. halvår 2006. Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 24260577) Halvårsrapport for 1. halvår 2006 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 24260577) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Nr. 1 15. mars 2010. 3. Forsikringsselskaber skal udarbejde kapitaldækningsopgørelser i overensstemmelse med denne bekendtgørelse.

Nr. 1 15. mars 2010. 3. Forsikringsselskaber skal udarbejde kapitaldækningsopgørelser i overensstemmelse med denne bekendtgørelse. Nr. 1 15. mars 2010 Kunngerð um gjaldføri (solvens) og rakstrarætlanir hjá tryggingarfeløgum (Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber) Við heimild í 12, stk. 1, 93, 151, stk.

Læs mere

NOTAT. Udkast til delregnskaber for 2011. CVR-nr. 30 82 37 02. 13. april 2012

NOTAT. Udkast til delregnskaber for 2011. CVR-nr. 30 82 37 02. 13. april 2012 NOTAT Udkast til delregnskaber for 2011 13. april 2012 CVR-nr. 30 82 37 02 Indholdsfortegnelse Side 2 af 8 Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2015 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2015 er et overskud på 258 mio. kr. før skat og 196 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2008 Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab III A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2008 Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab III A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2008 Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Ledelsespåtegning 3 Revisionspåtegning

Læs mere

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed BEK nr 837 af 14/08/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2012-0032241 Senere ændringer

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET SEB LIV A/S

FORSIKRINGSSELSKABET SEB LIV A/S FORSIKRINGSSELSKABET SEB LIV A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2007 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Anders Mossberg, formand Mogens Andersen Jan Sinclair Peter Høltermand Doris Nielsen Markussen

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 15319615) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

PensionDanmarks overskudspolitik 1 Formål Denne overskudspolitik fastsætter principper for fordelingen af resultatet af selskabets drift mellem egenka

PensionDanmarks overskudspolitik 1 Formål Denne overskudspolitik fastsætter principper for fordelingen af resultatet af selskabets drift mellem egenka PensionDanmarks overskudspolitik 1 Formål Denne overskudspolitik fastsætter principper for fordelingen af resultatet af selskabets drift mellem egenkapitalen og de forsikrede. PensionDanmarks bestyrelse

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Beretning - første

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 8. februar 2013. Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 1)

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 8. februar 2013. Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 1) Lovtidende A 2013 Udgivet den 8. februar 2013 7. februar 2013. Nr. 112. Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 1) I medfør af 188, stk. 3, 192, 196,

Læs mere