KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af"

Transkript

1 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den C(2019) 873 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af om skabelonerne for "EF"-erklæringer og attester for jernbaneinteroperabilitetskomponenter og -delsystemer, modellen for erklæring om overensstemmelse med en godkendt jernbanekøretøjstype, "EF"- verifikationsprocedurerne for delsystemer i overensstemmelse med Europa- Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/797 og om ophævelse af forordning (EU) nr. 201/2011 (EØS-relevant tekst) DA DA

2 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af om skabelonerne for "EF"-erklæringer og attester for jernbaneinteroperabilitetskomponenter og -delsystemer, modellen for erklæring om overensstemmelse med en godkendt jernbanekøretøjstype, "EF"- verifikationsprocedurerne for delsystemer i overensstemmelse med Europa- Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/797 og om ophævelse af forordning (EU) nr. 201/2011 (EØS-relevant tekst) EUROPA-KOMMISSIONEN HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/797 af 11. maj 2016 om interoperabilitet i jernbanesystemet i Den Europæiske Union 1, særlig artikel 9, stk. 4, artikel 15, stk. 9, og artikel 24, stk. 4, og ud fra følgende betragtninger: (1) Fabrikanter eller disses bemyndigede repræsentanter, ansøgere, bemyndigede organer og udpegede organer bør anvende harmoniserede skabeloner for dokumenter, som ledsager ansøgningen om en ibrugtagningstilladelse for faste anlæg eller en tilladelse til at bringe køretøjer i omsætning, med henblik på at ensarte den vurdering, som Den Europæiske Unions Jernbaneagentur ("agenturet") eller en national sikkerhedsmyndighed foretager af ansøgningerne, og med henblik på at lette de nationale sikkerhedsmyndigheders tilsyn med Unionens jernbanesystem. (2) Der er behov for at lette udstedelsen af de i direktiv (EU) 2016/797 omhandlede "EF"- erklæringer. Det er særlig nødvendigt at lette udstedelsen af "EF"-erklæringen om overensstemmelse eller om anvendelsesegnethed for interoperabilitetskomponenter, "EF"-verifikationserklæringen for delsystemer, verifikationsredegørelsen i mellemfasen for delsystemer og erklæringen om overensstemmelse med en godkendt køretøjstype. (3) Der er også behov for at lette udstedelsen af det tekniske dossier, som skal ledsage "EF"-erklæringerne, ved at fastsætte skabeloner for "EF"-erklæringen om overensstemmelse eller om anvendelsesegnethed for en interoperabilitetskomponent, "EF"-verifikationsattesten, som udstedes for et delsystem af et bemyndiget organ, og den attest, som udstedes for et delsystem af et udpeget organ. (4) "EF"-erklæringen om overensstemmelse og "EF"-erklæringen om anvendelsesegnethed og deres ledsagende dokumenter bør dokumentere, at interoperabilitetskomponenter har været underlagt de procedurer, der er fastsat i de tilsvarende tekniske specifikationer for interoperabilitet ("TSI'er") til vurdering af 1 EUT L 138 af , s. 44. DA 1 DA

3 overensstemmelse og anvendelsesegnethed, og indeholde henvisninger til TSI'erne og andre relevante EU-retsakter. (5) En "EF"-erklæring om anvendelsesegnethed for interoperabilitetskomponenter, som udstedes på grundlag af driftsmæssige erfaringer, bør betragtes som en supplerende erklæring til "EF"-erklæringen om overensstemmelse for en interoperabilitetskomponent. (6) Karakteren af de oplysninger, som skal stilles til rådighed, bør gøre det muligt at anvende samme skabelon til både "EF"-erklæringen om overensstemmelse for interoperabilitetskomponenten og "EF"-erklæringen om anvendelsesegnethed for interoperabilitetskomponenten. (7) "EF"-verifikationserklæringen for delsystemer og de dokumenter, der ledsager den, bør dokumentere afslutningen af de relevante procedurer for verifikation i overensstemmelse med den relevante EU-ret og de relevante nationale forskrifter og indeholde henvisninger til direktiverne, TSI'erne og anden relevant EU-ret såvel som til relevante nationale forskrifter. (8) Med henblik på at sikre, at et delsystem i tidens løb fortsat opfylder de væsentlige krav, bør "EF"-verifikationserklæringen afspejle enhver ændring, som påvirker den, og ansøgeren bør have fastlagte procedurer for den løbende ajourføring af "EF"- verifikationserklæringen. (9) "EF"-verifikationsproceduren for et ændret delsystem bør være i overensstemmelse med artikel 15, i direktiv (EU) 2016/797 og med de bestemmelser, der gælder for eksisterende delsystemer og køretøjer, og som er fastsat i TSI'er. Eksisterende delsystemer kan være taget i brug, før en "EF"-verifikationsprocedure fandt anvendelse på dem, og er således taget i brug uden en "EF"-verifikationserklæring. "EF"-verifikationsproceduren vedrørende ændringer af de delsystemer, der tages i brug uden en "EF"-verifikationserklæring, bør begrænses til at omfatte de dele af delsystemet, som er ændret, og grænsefladerne til de dele af delsystemet, der er uændrede. "EF"-verifikationserklæringen bør derefter omfatte det ændrede delsystem. (10) Der bør anvendes én skabelon til "EF"-verifikationserklæringen og potentielle ændringer, som kunne påvirke dele af erklæringen i løbet af delsystemets livscyklus. (11) Verifikationsredegørelsen i mellemfasen for et delsystem, dens bilag og de ledsagende dokumenter bør dokumentere afslutningen af en fase af den relevante verifikationsprocedure for et delsystem eller en del af et delsystem i overensstemmelse med gældende EU-ret og relevante nationale forskrifter. Den bør desuden indeholde henvisninger til direktiverne, TSI'erne og anden relevant EU-ret såvel som til relevante nationale forskrifter. (12) Karakteren af de oplysninger, som skal stilles til rådighed, gør det muligt at anvende samme skabelon til både "EF"-verifikationsattesten, som udstedes for et delsystem af et bemyndiget organ, "EF"-overensstemmelsesattesten, som udstedes for en interoperabilitetskomponent af et bemyndiget organ, "EF"-attesten om anvendelsesegnethed, som udstedes for en interoperabilitetskomponent af et bemyndiget organ, og den attest, som udstedes for et delsystem af et udpeget organ. (13) Bilagene til erklæringen om overensstemmelse med en godkendt køretøjstype bør dokumentere afslutningen af de relevante verifikationsprocedurer i overensstemmelse med den relevante EU-ret og de relevante nationale forskrifter og indeholde henvisninger til direktiverne, TSI'erne og anden relevant EU-ret såvel som til relevante nationale forskrifter. DA 2 DA

4 (14) Den 19. december 2017 udsendte agenturet en henstilling om "EF"- verifikationserklæring for delsystemer og skabeloner, jf. artikel 9, stk. 4, artikel 15, stk. 9, og artikel 24, stk. 4, i direktiv (EU) 2016/797. (15) Bilag IV og V til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/57/EF 2 om indholdet af "EF"-erklæringen om overensstemmelse eller om anvendelsesegnethed og om "EF"- verifikationserklæringen ophæves ved direktiv (EU) 2016/797, og de berørte bestemmelser bør derfor erstattes. (16) Kommissionens forordning (EU) nr. 201/ bør ophæves. (17) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er omhandlet i artikel 51, stk. 1, i direktiv (EU) 2016/797 VEDTAGET DENNE FORORDNING: Ved denne forordning fastsættes: Artikel 1 Genstand (a) skabelonen for "EF"-erklæringen om overensstemmelse eller om anvendelsesegnethed for en interoperabilitetskomponent, jf. artikel 9, stk. 2, i direktiv (EU) 2016/797 (b) (c) (d) (e) de nærmere oplysninger om "EF"-verifikationsprocedurerne for delsystemer og skabelonen for "EF"-verifikationserklæringen, jf. artikel 15, stk. 9, i direktiv (EU) 2016/797 skabelonen for verifikationsredegørelsen i mellemfasen for delsystemet, jf. artikel 15, stk. 9, i direktiv (EU) 2016/797 skabelonen for attester om overensstemmelse eller om anvendelsesegnethed for en interoperabilitetskomponent, jf. artikel 9, stk. 2, og skabelonen for verifikationsattesterne for et delsystem, jf. artikel 15, stk. 9, i direktiv (EU) 2016/797 model for erklæringen om overensstemmelse med en godkendt køretøjstype, jf. artikel 24, stk. 4, i direktiv (EU) 2016/797 I denne forordning forstås ved: (a) Artikel 2 Definitioner ""EF"-erklæring om overensstemmelse": den erklæring, som fabrikanten eller dennes bemyndigede repræsentant udsteder for en interoperabilitetskomponent, og hvori fabrikanten eller dennes bemyndigede repræsentant på eget ansvar erklærer, at interoperabilitetskomponenten, som har været underlagt de relevante verifikationsprocedurer, opfylder kravene i den relevante EU-ret 2 3 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/57/EF af 17. juni 2008 om interoperabilitet i jernbanesystemet i Fællesskabet (EUT L 191 af , s. 1). Kommissionens forordning (EU) nr. 201/2011 af 1. marts 2011 om en model for erklæring af overensstemmelse med en godkendt jernbanekøretøjstype (EUT L 57 af , s. 8). DA 3 DA

5 (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) ""EF"-erklæring om anvendelsesegnethed": den supplerende erklæring til "EF"- erklæringen om overensstemmelse for en interoperabilitetskomponent, som fabrikanten eller dennes bemyndigede repræsentant udsteder for en interoperabilitetskomponent, og hvori fabrikanten eller dennes bemyndigede repræsentant på eget ansvar erklærer, at interoperabilitetskomponenten, som har været underlagt de relevante verifikationsprocedurer, opfylder de krav til anvendelsesegnethed, som er angivet i den relevante TSI ""EF"-verifikationserklæring": den erklæring, som ansøgeren udsteder for et delsystem, og hvori ansøgeren på eget ansvar erklærer, at delsystemet, som har været underlagt de relevante verifikationsprocedurer, opfylder kravene i den relevante EUret og enhver relevant national forskrift "Delsystem, der er taget i brug uden en "EF"-verifikationserklæring": et delsystem, fast eller mobilt, som er taget i brug, før en "EF"-verifikationsprocedure fandt anvendelse på dem, jf. direktiv 96/48/EF 4, 2001/16/EC 5 eller 2008/57/EF, og således er taget i brug uden en "EF"-verifikationserklæring. "verifikationsredegørelse i mellemfasen": det dokument, som udstedes enten af den af ansøgeren valgte bemyndigede enhed, når det gælder TSI-krav, eller af det udpegede organ, når det gælder krav, der hidrører fra nationale forskrifter, og hvori resultaterne af et trin i verifikationsproceduren dokumenteres ""EF"-overensstemmelsesattest": den attest, som det bemyndige organ udsteder for en interoperabilitetskomponent om, at interoperabilitetskomponenten isoleret set er i overensstemmelse med de af Unionens tekniske specifikationer, der skal opfyldes ""EF"-attest om anvendelsesegnethed": den attest, som det bemyndigede organ udsteder for en interoperabilitetskomponent om interoperabilitetskomponentens anvendelsesegnethed, når den betragtes som et led i det jernbanesystem, den skal indgå i "verifikationsattest": den attest, som udstedes for et delsystem enten af det bemyndigede organ eller af det udpegede organ om verifikation af overensstemmelsen med henholdsvis de relevante TSI'er eller med de relevante nationale forskrifter fra projekterings-/konstruktionsfasen til godkendelsen forud for omsætning eller ibrugtagning af delsystemet, og som omfatter verifikation af grænsefladerne mellem det pågældende delsystem og det system, som det skal indgå i ""EF"-verifikationsattest": den attest, som det bemyndigede organ har udstedt for et delsystem, og som udelukkende vedrører verifikationen af overensstemmelse med de relevante TSI'er "erklæring om overensstemmelse med en godkendt køretøjstype": den erklæring, som ansøgeren udsteder for et køretøj, og i hvilken ansøgeren på eget ansvar erklærer, at køretøjet, som har været underlagt de relevante verifikationsprocedurer, er i overensstemmelse med en godkendt køretøjstype og opfylder kravene i den relevante EU-ret og relevante nationale forskrifter. 4 5 Rådets direktiv 96/48/EF af 23. juli 1996 om interoperabilitet i det transeuropæiske jernbanesystem for højhastighedstog (EFT L 235 af , s. 6). Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/16/EF af 19. marts 2001 om interoperabilitet i det transeuropæiske jernbanesystem for konventionelle tog (EFT L 110 af , s. 1). DA 4 DA

6 (k) "ERADIS-ID": den alfanumeriske kode, der anvendes til at identificere en "EF"- erklæring om overensstemmelse eller om anvendelsesegnethed for en interoperabilitetskomponent eller en "EF"-verifikationserklæring for et delsystem, og som udstedes i overensstemmelse med bilag VII. Artikel 3 "EF"-overensstemmelseserklæring eller "EF"-erklæring om anvendelsesegnethed 1. Fabrikanten eller dennes bemyndigede repræsentant udsteder "EF"- overensstemmelseserklæringen for en interoperabilitetskomponent eller "EF"- erklæringen om anvendelsesegnethed for en interoperabilitetskomponent på grundlag af skabelonen i bilag I. 2. En "EF"-erklæring om overensstemmelse eller en "EF"-erklæring om anvendelsesegnethed affattes på et af Unionens officielle sprog, som skal være det samme som det sprog, som de ledsagende dokumenter er på. Artikel 4 Ledsagende dokumenter til "EF"-overensstemmelseserklæringen eller "EF"-erklæring om anvendelsesegnethed En "EF"-erklæring om overensstemmelse eller om anvendelsesegnethed for interoperabilitetskomponenter ledsages af følgende dokumenter: (a) "EF"-overensstemmelsesattest og i givet fald "EF"-attest om anvendelsesegnethed og (b) teknisk dokumentation i overensstemmelse med Kommissionens afgørelse 2010/713/EU 6. Artikel 5 "EF"-verifikationserklæring 1. En "EF"-verifikationserklæring er baseret på de oplysninger, som fremkommer ved de verifikationsprocedurer for delsystemer, der er fastsat i artikel 15 i direktiv (EU) 2016/797 og i bilag IV til direktivet. En "EF"-verifikationserklæring omfatter verifikation i henhold til EU-retten og i givet fald af nationale forskrifter. 2. Ansøgeren udsteder "EF"-verifikationserklæringen på grundlag af skabelonen i bilag II og på grundlag af skabelonen i bilag III, når det vedrører et delsystem, der oprindeligt er taget i brug uden en "EF"-verifikationserklæring. 3. En "EF"-verifikationserklæring affattes på et af Unionens officielle sprog, som skal være det samme som det sprog, som de ledsagende dokumenter er på. 6 Kommissionens afgørelse 2010/713/EU af 9. november 2010 om de moduler til procedurer for vurdering af overensstemmelse og anvendelsesegnethed og for EF-verifikation, der skal benyttes i tekniske specifikationer for interoperabilitet, som er vedtaget i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/57/EF (EUT L 319 af , s. 1). DA 5 DA

7 Artikel 6 Verifikationsprocedure i tilfælde af ændringer af et delsystem 1. I tilfælde af en ændring af et delsystem analyserer ansøgeren ændringen og vurderer dens indvirkning på "EF"-verifikationserklæringen. 2. Når ændringen påvirker gyldigheden af et element i den relevante "EF"- verifikationserklæring, ajourfører ansøgeren "EF"-verifikationserklæringen eller udsteder en ny "EF"-verifikationserklæring. Der udstedes en ny "EF"- verifikationserklæring, når som helst der kræves en ny godkendelse i henhold til de kriterier, der er fastsat i artikel 18, stk. 6, og artikel 21, stk. 12, i direktiv (EU) 2016/ Når en ændring påvirker en grundparameter, vurderer ansøgeren behovet for og udfører i givet fald den "EF"-verifikationsprocedure, der er fastsat i artikel 15 i direktiv (EU) 2016/797 og bilag IV til direktivet, for det ændrede delsystem. Artikel 7 Verifikationsprocedure i tilfælde af ændringer af et delsystem, der er taget i brug uden en "EF"-verifikationserklæring 1. I tilfælde af en ændring af et delsystem, der er taget i brug uden en "EF"- verifikationserklæring, analyserer ansøgeren ændringen og vurderer dens indvirkning på den eksisterende dokumentation vedrørende konstruktion og vedligeholdelse. 2. Når der foretages en ændring af et delsystem, som påvirker en grundparameter, vurderer ansøgeren behovet for og udfører i givet fald "EF"-verifikationsproceduren, jf. artikel 15 i direktiv (EU) 2016/ Overensstemmelsesvurderingsorganet vurderer kun de dele af delsystemet, som er ændret, og vurderer grænsefladerne til de dele af delsystemet, der er uændrede. 4. Ansøgeren udsteder en "EF"-verifikationserklæring for hele delsystemet ved på eget ansvar at erklære, at: (a) (b) den ændrede del og grænsefladerne til de uændrede dele af delsystemet har været underlagt de relevante verifikationsprocedurer og opfylder kravene i den relevante EU-ret og enhver relevant national forskrift. den uændrede del er taget i brug i jernbanesystemet og er blevet vedligeholdt i sin specificerede driftstilstand fra den dato, hvor den blev taget i brug i jernbanesystemet, til datoen for udstedelsen af "EF"-verifikationserklæringen. Artikel 8 Verifikationsredegørelse i mellemfasen 1. En verifikationsredegørelse i mellemfasen er baseret på samme relevante overensstemmelsesvurderingsmoduler som dem, der anvendes til at udstede en verifikationsattest for et delsystem. 2. Det bemyndigede organ eller det udpegede organ udsteder verifikationsredegørelsen i mellemfasen på grundlag af skabelonen i bilag IV. DA 6 DA

8 3. Verifikationsredegørelsen i mellemfasen affattes på et af Unionens officielle sprog, som skal være det samme som det sprog, som de ledsagende dokumenter er på. Artikel 9 Attester om overensstemmelse eller om anvendelsesegnethed samt verifikationsattester Verifikationsattesten for delsystemer, "EF"-verifikationsattesten og "EF"-attesten om overensstemmelse eller om anvendelsesegnethed for interoperabilitetskomponenter udfærdiges på grundlag af skabelonen i bilag V. Artikel 10 Erklæring om overensstemmelse med en godkendt køretøjstype 1. En ansøger udsteder en erklæring om overensstemmelse med en godkendt køretøjstype på grundlag af modellen i bilag VI. 2. En erklæring om overensstemmelse med en godkendt køretøjstype affattes på et af Unionens officielle sprog, som skal være det samme som det sprog, som de ledsagende dokumenter er på. Artikel 11 Ophævelse Forordning (EU) nr. 201/2011 ophæves med virkning fra den 16. juni Bilaget til forordning (EU) nr. 201/2011 finder fortsat anvendelse på typeoverensstemmelseserklæringen, jf. artikel 26, stk. 4, i direktiv 2008/57/EF, indtil den 16. juni 2019 i de medlemsstater, der har underrettet agenturet eller Kommissionen i henhold til artikel 57, stk. 2, i direktiv (EU) 2016/797. Artikel 12 Ikrafttræden og anvendelse Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Den anvendes fra den 16. juni 2019 i de medlemsstater, der ikke har indgivet en underretning til agenturet og Kommissionen i henhold til artikel 57, stk. 2, i direktiv (EU) 2016/797. Artikel 11 anvendes fra den 16. juni 2019 i de medlemsstater, der har indgivet en underretning til agenturet og Kommissionen om, at de agter at forlænge gennemførelsesperioden for direktiv (EU) 2016/797 i henhold til artikel 57, stk. 2, i nævnte direktiv. Den anvendes i alle medlemsstater fra den 16. juni DA 7 DA

9 Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. Udfærdiget i Bruxelles, den På Kommissionens vegne Formand Jean-Claude JUNCKER DA 8 DA

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 13.2.2019 L 42/9 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/250 af 12. februar 2019 om skabelonerne for»ef«-erklæringer og attester for jernbaneinteroperabilitetskomponenter og -delsystemer, modellen

Læs mere

BILAG. til KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) /

BILAG. til KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den..09 C(09) 87 final ANNEXES to 7 BILAG til KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / om skabelonerne for "EF"-erklæringer og attester for jernbaneinteroperabilitetskomponenter

Læs mere

BILAG. til KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) /...

BILAG. til KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) /... EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.5.2019 C(2019) 3561 final ANNEX 3 BILAG til KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) /... om ændring af Kommissionens forordning (EU) nr. 321/2013, (EU) nr. 1299/2014,

Læs mere

(Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) HENSTILLINGER EUROPA-KOMMISSIONEN

(Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) HENSTILLINGER EUROPA-KOMMISSIONEN 19.7.2018 DA Den Europæiske Unions Tidende C 253/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) HENSTILLINGER EUROPA-KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2018 om vejledning

Læs mere

BILAG. til KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING

BILAG. til KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.4.2018 C(2018) 1866 final ANNEES 1 to 3 BILAG til KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING om praktiske bestemmelser for jernbanekøretøjsgodkendelses- og jernbanekøretøjssprocessen

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. oktober 2010 (29.10) (OR. en) 15582/10 TRANS 297

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. oktober 2010 (29.10) (OR. en) 15582/10 TRANS 297 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. oktober 2010 (29.10) (OR. en) 15582/10 TRANS 297 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 25. oktober 2010 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 25.6.2018 L 160/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/895 af 22. juni 2018 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2011/18/EU

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2011/18/EU 2.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 57/21 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2011/18/EU af 1. marts 2011 om ændring af bilag II, V og VI til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/57/EF om interoperabilitet

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.3.2018 C(2018) 1558 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 19.3.2018 om de proceduremæssige skridt for høringsprocessen med henblik på fastlæggelse

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.4.2017 C(2017) 2299 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 18.4.2017 om fastsættelse af en fælles metode til beregning af vægten af elektrisk og elektronisk

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.4.2018 C(2018) 1866 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 4.4.2018 om praktiske bestemmelser for jernbanekøretøjsgodkendelses- og jernbanekøretøjstypegodkendelsesprocessen

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2017 C(2017) 8871 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 20.12.2017 om administrative og videnskabelige krav til traditionelle fødevarer fra tredjelande,

Læs mere

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 21 i direktiv 97/67/EF

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 21 i direktiv 97/67/EF 21.9.2018 L 238/65 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1263 af 20. september 2018 om skemaerne til pakkeleveringsvirksomheders indgivelse af oplysninger, jf. Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1

(EØS-relevant tekst) Artikel 1 L 150/10 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/924 af 8. juni 2015 om ændring af forordning (EU) nr. 321/2013 om den tekniske specifikation for interoperabilitet gældende for godsvogne i delsystemet Rullende

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 185/6 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/1136 af 13. juli 2015 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 402/2013 om den fælles sikkerhedsmetode til risikoevaluering og -vurdering

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (1) Ved forordning (EU) 2015/2283 er der fastsat bestemmelser om markedsføring og anvendelse af nye fødevarer i Unionen.

(EØS-relevant tekst) (1) Ved forordning (EU) 2015/2283 er der fastsat bestemmelser om markedsføring og anvendelse af nye fødevarer i Unionen. 30.12.2017 L 351/55 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/2468 af 20. december 2017 om administrative og videnskabelige krav til traditionelle fødevarer fra tredjelande, jf. Europa- Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, XXX Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Kontaktpunkter

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Kontaktpunkter L 148/16 10.6.2017 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/981 af 7. juni 2017 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for standardformularer, -modeller og -procedurer for høring af andre

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jernbanetransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jernbanetransport af farligt gods 1) BEK nr 468 af 11/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings-, og Boligmin., Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen,

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR MOBILITET OG TRANSPORT

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR MOBILITET OG TRANSPORT EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR MOBILITET OG TRANSPORT Bruxelles, den 10. juli 2018 Ophæver og erstatter meddelelsen af 27. februar 2018 MEDDELELSE TIL INTERESSENTER DET FORENEDE KONGERIGES

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.4.2017 C(2017) 2433 final KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af 20.4.2017 om fastsættelse af referenceåret og programmet for de statistiske data og metadata vedrørende

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.4.2019 C(2019) 2962 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 25.4.2019 om sikring af, at det elektroniske kvoteregister for markedsføring af hydrofluorcarboner

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.12.2018 C(2018) 8876 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 18.12.2018 om særlige regler om den procedure, der skal følges for at udarbejde den risikovurdering

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER L 146/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/879 af 2. juni 2016 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.11.2018 C(2018) 7151 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 6.11.2018 om ændring af bilag II til delegeret forordning (EU) nr. 1062/2014 om det arbejdsprogram

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.2.2017 C(2017) 477 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 3.2.2017 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 1062/2014 af 4. august 2014 om det arbejdsprogram

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 129/68 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/764 af 2. maj 2018 om de gebyrer og afgifter, der skal betales til Den Europæiske Unions Jernbaneagentur, og de tilhørende betalingsbetingelser

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.5.2018 C(2018) 2532 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 2.5.2018 om de gebyrer og afgifter, der skal betales til Den Europæiske Unions Jernbaneagentur,

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 10.1.2019 L 8 I/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/26 af 8. januar 2019 om supplering af EU-typegodkendelseslovgivningen for så vidt

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. 26.7.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 201/31 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 717/2013 af 25. juli 2013 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 for så vidt angår oplysningerne om dyrevelfærd i

Læs mere

FORORDNINGER. (EØS-relevant tekst)

FORORDNINGER. (EØS-relevant tekst) L 156/2 FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/949 af 19. juni 2015 om godkendelse af den kontrol forud for eksport, som visse tredjelande foretager af visse fødevarer vedrørende

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /2010

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /2010 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Udkast til Bruxelles, XXX C KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /2010 af [ ] om ændring af forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser for luftdygtigheds-

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.12.2018 C(2018) 7910 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 3.12.2018 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 138/2004 for så

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.4.2018 C(2018) 2001 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 9.4.2018 om praktiske ordninger for udstedelse af EU-sikkerhedscertifikater til jernbanevirksomheder

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om krav til bemyndigede organer på jernbaneområdet

UDKAST. Bekendtgørelse om krav til bemyndigede organer på jernbaneområdet UDKAST Bekendtgørelse om krav til bemyndigede organer på jernbaneområdet I medfør af 56 og 102 i jernbaneloven, lov nr. 686 af 27. maj 2015, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 4 i bekendtgørelse

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 19.4.2017 L 103/17 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/699 af 18. april 2017 om fastsættelse af en fælles metode til beregning af vægten af elektrisk og elektronisk udstyr (EEE), der er bragt

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.7.2019 C(2019) 4912 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 3.7.2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/653 for at tilpasse overgangsordningen

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2017 C(2017) 4250 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.7.2015 C(2015) 4359 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af 1.7.2015 om de gældende systemer til vurdering og kontrol af konstansen af spildevandstekniske

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

(9) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget

(9) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget L 98/4 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/582 af 12. april 2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 1352/2013 om fastlæggelse af de blanketter, der er foreskrevet i Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2017 C(2017) 8351 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.12.2017 om ændring af bilag V og IX til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2006 KOM(2006) 916 endelig 2006/0300 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2002/87/EF om supplerende

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 320/8 Den Europæiske Unions Tidende 17.11.2012 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1078/2012 af 16. november 2012 om en fælles sikkerhedsmetode for overvågning, der skal anvendes af jernbanevirksomheder

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 C(2017) 5518 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 9.8.2017 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 615/2014 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den C Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EU) nr. 1178/2011 om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) AFGØRELSER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) AFGØRELSER 4.12.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 319/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) AFGØRELSER KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 9. november 2010 om de moduler til procedurer for vurdering af overensstemmelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.3.2019 C(2019) 1997 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.3.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 12.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 207/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 809/2011 af 11. august 2011 om ændring af forordning

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.10.2017 C(2017) 6946 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 18.10.2017 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 658/2014 for så

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, C KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / af [ ] om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer vedrørende ikkeerhvervsmæssige

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2017 C(2017) 8874 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 20.12.2017 om administrative og videnskabelige krav til ansøgninger, jf. artikel 10 i

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.2.2018 C(2018) 1116 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 28.2.2018 om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/799 af 18. marts

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.11.2017 C(2017) 7431 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 10.11.2017 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2016/6 om særlige importbetingelser

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.3.2019 C(2019) 1866 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 12.3.2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2018/273 for så vidt angår indførsel af

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.7.2018 C(2018) 4364 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 11.7.2018 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 658/2014 for så

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.3.2017 C(2017) 1703 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 20.3.2017 om betingelser for klassificering uden prøvning af puds til udvendig og indvendig

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 27.1.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 23/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 72/2010 af 26. januar 2010 om fastlæggelse af procedurer for gennemførelse

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 31.10.2017 L 281/21 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2017/1973 af 30. oktober 2017 om ændring af forordning (EF) nr. 2074/2005 for så vidt angår offentlig kontrol af fiskevarer, der er fanget af fartøjer

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (6) For at sikre en effektiv behandling bør de krævede oplysninger forelægges i elektronisk format.

(EØS-relevant tekst) (6) For at sikre en effektiv behandling bør de krævede oplysninger forelægges i elektronisk format. L 137/10 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/824 af 25. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for indholdet af og formatet for beskrivelsen af multilaterale handelsfaciliteters

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.10.2016 C(2016) 6265 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 3.10.2016 om den fælles overvågnings- og evalueringsramme som omhandlet i Europa- Parlamentets

Læs mere

L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende

L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende 23.3.2006 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 473/2006 af 22. marts 2006 om gennemførelsesbestemmelser til den fællesskabsliste over luftfartsselskaber med driftsforbud

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 301/22 18.11.2015 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2066 af 17. november 2015 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 af mindstekrav og betingelser

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.11.2016 C(2016) 7495 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 24.11.2016 om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1675 om supplering

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 5.2.2015 L 29/3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/171 af 4. februar 2015 om visse aspekter af proceduren for udstedelse af licenser til jernbanevirksomheder (EØS-relevant tekst) EUROPA-KOMMISSIONEN

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 23.3.2018 L 81/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/480 af 4. december 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Udveksling af oplysninger mellem tilsynsmyndighederne i tilsynskollegiet

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Udveksling af oplysninger mellem tilsynsmyndighederne i tilsynskollegiet 12.11.2015 L 295/11 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2014 af 11. november 2015 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende procedurerne og skemaerne i forbindelse med indberetning

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1

(EØS-relevant tekst) Artikel 1 1.8.2015 L 206/21 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/1329 af 31. juli 2015 om ændring af forordning (EU) nr. 965/2012 for så vidt angår EU-luftfartsselskabers operationer af luftfartøjer, der er registreret

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.5.2019 C(2019) 3582 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 16.5.2019 om nærmere bestemmelser om en ordning for certificering af enheder med ansvar

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER DA 27.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 222/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 842/2011 af 19. august 2011 om standardformularer

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998 ændres i overensstemmelse med bilaget til denne forordning.

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998 ændres i overensstemmelse med bilaget til denne forordning. 22.12.2015 L 334/5 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2426 af 18. december 2015 om ændring af forordning (EU) 2015/1998 for så vidt angår tredjelande, der anerkendes som lande, der anvender

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.5.2014 COM(2014) 246 final 2014/0132 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ophævelse af Rådets

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.7.2018 C(2018) 4543 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af 18.7.2018 om vedtagelse og ajourføring af listen over færdigheder, kompetencer og erhverv

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 10.4.2014 L 107/39 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 361/2014 af 9. april 2014 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1073/2009 hvad angår transportdokumenter vedrørende international personbefordring

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2018 C(2018) 3120 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 28.5.2018 om regler for anvendelsen af artikel 26, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 24.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 326/3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1097/2012 af 23. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.3.2019 C(2019) 2031 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.3.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.1.2017 C(2017) 403 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 31.1.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 251/2014

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 5.2.2016 L 30/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/145 af 4. februar 2016 om vedtagelse af formatet for det dokument, der tjener som dokumentation

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1

(EØS-relevant tekst) Artikel 1 L 301/14 18.11.2015 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2065 af 17. november 2015 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 af formatet til meddelelse

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 14. marts 2014 (OR. en) 2012/0184 (COD) 2012/0185 (COD) 2012/0186 (COD) PE-CONS 11/14 TRANS 18 CODEC 113 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.3.2019 C(2019) 1847 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 12.3.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625

Læs mere

10579/1/15 REV 1 ADD 1 IPJ 1 DPG

10579/1/15 REV 1 ADD 1 IPJ 1 DPG Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. december 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0015 (COD) 10579/1/15 REV 1 ADD 1 TRANS 230 CODEC 987 PARLNAT 148 RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning. L 73/98 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/413 af 14. marts 2019 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998 for så vidt angår tredjelande, som følger sikkerhedsnormer, der er anerkendt

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 20.3.2015 L 76/13 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/460 af 19. marts 2015 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår proceduren for godkendelse af en intern model i overensstemmelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.4.2018 C(2018) 2382 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af 25.4.2018 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/42/EF for så

Læs mere

Udkast. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr.../..

Udkast. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr.../.. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den C Udkast KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr..../.. af [ ] om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 om fælles regler for civil luftfart og

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 291/36 Den Europæiske Unions Tidende 9.11.2010 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1005/2010 af 8. november 2010 om typegodkendelseskrav for slæbeanordninger til motorkøretøjer og om gennemførelse af Europa-

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 16.4.2018 L 96/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/573 af 15. december 2017 om nøgleelementerne i aftaler om lagring af data, der indgås

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.6.2018 L 158/5 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/886 af 20. juni 2018 om visse handelspolitiske foranstaltninger vedrørende visse produkter med oprindelse i Amerikas Forenede Stater og

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0046 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0046 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0046 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.3.2016 C(2016) 1224 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 1.3.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2017 C(2017) 1518 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV (EU) / af 13.3.2017 om ændring med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 14.1.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 12/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 28/2012 af 11. januar 2012 om fastsættelse af krav vedrørende udstedelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF for så vidt

Læs mere

DeFasteRepræsentantersKomité(1.afdeling) 2. Europa-Parlamentetharendnuikkevedtagetsinførstebehandlingsudtalelse.

DeFasteRepræsentantersKomité(1.afdeling) 2. Europa-Parlamentetharendnuikkevedtagetsinførstebehandlingsudtalelse. ConseilUE RÅDETFOR DENEUROPÆISKEUNION Bruxeles,den20.november2012(29.11) (OR.en) Interinstitutionelsag: 2012/0075(COD) PUBLIC 16260/12 LIMITE DENLEG109 AGRI759 SAN279 CODEC2680 NOTE fra: til: Komm.forsl.nr.:

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.1.2018 C(2018) 287 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af 25.1.2018 om det gældende system til vurdering og kontrol af konstansen af forankringsanordninger,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.12.2018 C(2018) 8376 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 11.12.2018 om ændring af bilag I og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere