Orientering - Opsamling på personalereduktion orientering om og uddybning af konsekvenser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orientering - Opsamling på personalereduktion orientering om og uddybning af konsekvenser"

Transkript

1 Bilag Dato 28. november 2016 J. nr.:. Initialer Koncernadministration Tagensvej København N Tlf. nr CVR Orientering - Opsamling på personalereduktion orientering om og uddybning af konsekvenser 1.0 Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen: tager orienteringen til efterretning. 2.0 Baggrund På ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27. september 2016 orienterede rektor om udviklingen i Metropols økonomi. Efter andet trimester 2016 forventes et underskud på 37,1 mio. kr., hvilket er 15 mio. kr. mere end forudsat i efteråret Kombineret med fortsat faldende bevillinger på finansloven i årene frem på mere end 10 mio. kr. årligt, og den ikke realiserede vækst på efter- og videreuddannelsesområdet (EVU) står Metropol over for en betydelig ubalance mellem indtægter og udgifter i de kommende år. Der er tale om en ubalance, som er betydelig større, end det med budget 2016 iværksatte effektiviseringsprogram kan ændre på. Det var derfor vurderingen, at det ville være nødvendigt at foretage en betydelig reduktion i lønsummen i forbindelse med udarbejdelse af budgettet for Efter en grundig gennemgang af forventninger til indtægter på EVU og udviklingen i de øvrige indtægts- og omkostningselementer i 2017 og årene frem er der fastsat et reduktionskrav på 53 mio. kr. af lønsummen. 3.0 Reduktionen I arbejdet med udmøntningen af reduktionerne har der været fokus på at undgå, at den fulde reduktion skulle findes gennem uansøgte fratrædelser. Derfor blev der iværksat såvel afværgeforanstaltninger så som frivillig fratrædelse, men også en fortsat tæt gennemgang af samtlige budgetelementer. Der er nu modtaget 74 anmodninger om frivillig fratrædelse eller nedsat tid. Anmodningerne fordeler sig noget ujævnt i organisationen; nogle institutter/afdelinger har fået syv - andre ingen. Det har været muligt at imødekomme stort set alle ønsker. Der er givet to afslag på anmodninger, der ikke opfyldte betingelserne, og én anmodning er trukket tilbage. 1

2 Tabel 1: Oversigt over frivillig fratræden Sted Frivillig fratræden Nedsat tid Afslag Ansøgning trukket KA/ LKS 16 2 SUND SAMF I alt Omfanget af afværgeforanstaltningerne er positivt, og det har bragt behovet for uansøgte afskedigelser ned, men langt fra fjernet det. Der har således været brug for at afskedige 41 medarbejdere for at nå det samlede besparelsesmål på de 53 mio. kr. Tabel 2: Samlet udmøntning af besparelserne Frivillig Frivillig ned i Nedlagte Total Sted fratræden tid stillinger Uansøgt reduktion LKS KA SUND SAMF I alt Metropol Udgangspunktet for udmøntningen har været reduktionsmål fastsat på forretningsområder og ikke i første omgang organisatorisk, hvilket er i fuld overensstemmelse med Metropols budgettænkning, og den måde Metropol gennem de sidste 4 år har arbejdet med at investere i realisering af 2020-strategien. Tabel 3: Reduktioner fordelt på forretningsområder Reduktionsmål i % Reduktionsmål i kr. Realiseret i % Realiseret i kr. Diff. i % Diff. i kr. Projekter 12% % % OU (ordinær uddannelse) 4% % % EVU 19% % % Administration 9% % % Total 9% % % Som det fremgår af tabel 3 er den realiserede udmøntning meget tæt på de pejlemærker, i form af reduktionsmål, som blev sat for forretningsområderne. Afvigelserne fra pejlemærkerne skyldes dels ønsket om at imødekomme de mange ansøgninger om frivillig fratræden, dels det forhold at den endelige allokering fra ordinær uddannelse (OU) til EVU og projekter ikke foreligger, hvilket betyder, at OU i opgørelsen ligger lidt højere og EVU og projekter lidt lavere. Hertil kommer en lidt større reduktion af administration. 2

3 4.0 Konsekvenser Udmøntningen af reduktionen har fundet sted inden for de rammer, der er udstukket af bestyrelse og direktion og drøftet i HSU og følger således disse principper: Kerneydelsen skal beskyttes mest muligt. Timeantallet på uddannelserne bevares. Feedback garantien bevares. I forhold til de fremadrettede pejlemærker betyder dette derfor, at: FoU fortsat er et strategimål med tyngde, men at ambitionen skal justeres. EVU stadig er et nødvendigt og strategisk element i Metropols forretning, strategien skal implementeres, men vækstskønnet skal justeres og lønsomheden forbedres. Vi holder fast i Strategi 2020, men tempo må justeres og projekter udskydes eller aflyses. I det følgende skitseres på overordnet niveau konsekvenserne for henholdsvis studerende, EVU-kursister, medarbejdere, organisatorisk og administrativt/service. Der vil i de kommende måneder lokalt blive arbejdet med den konkrete håndtering af reduktionerne. 4.1 Studerende For de studerende vil der generelt set være tale om uændrede timetal, men flere uddannelser vil dog opleve, at der fremover vil være færre hold med 2 undervisere, og der vil ligeledes være tale om lidt større hold og klynger end tidligere. Ligeledes bevares feedback-garantien for alle studerende, men feedback vil ikke udelukkende blive tilbudt individuelt, men også i grupper og med peers. På enkelte uddannelser vil de studerende opleve lidt færre test og eksamener og Sundhedsklinikken vil fremadrettet skifte status fra et ekstra-curriculært tilbud til et ordinært valgmodul. På nogle uddannelser vil bachelorprojekter fremadrettet skulle udarbejdes i grupper frem for som individuelle projekter. Generelt vil Metropols ressourcer anvendt til internationalisering blive nedskaleret. Som følge af besparelserne på de administrative områder, som også omfatter studieservice, facility mangement, bibliotek og it, vil de studerende fremover opleve et lavere serviceniveau. Det vil komme til udtryk ved kortere åbningstider fx i receptioner, studievejledning, IT-support, vagttimer på biblioteket mv. og det vil også i nogle tilfælde medføre en længere responstid. Samlet set vil der kunne håndteres en mindre fleksibilitet i forhold til særønsker, individuelle hensyn og frister end hidtil. Generelt vil besparelserne medføre større krav om selvbetjening ligesom Metropolguiderne, på uddannelsesstederne ophører. 3

4 4.2 Efter- og videreuddannelser På Metropols efter- og videreuddannelser vil der fremadrettet blive arbejdet med at forbedre økonomien på de forskellige uddannelses- og kursusudbud, ved at se på en række holdsammenlægninger, fx mulighed for at sammenlægge diplomhold på tværs af institutter (fx videnskabsteori og metode). Herudover vil der blive foretaget en skarpere prioritering af fagområder og dermed udbud af diplomforløb, således at visse fagligt afgrænsede forretningsområder ikke længere vil blive aktivt opdyrket. Ligeledes begrænses åbne udbud, således at holdstørrelsen bliver større og aflysningerne færre. Antallet af hold, der forløber både som deltids- og fuldtidshold vil ligeledes blive reduceret. 4.3 Medarbejdere For medarbejderne på grunduddannelserne vil der i begrænset omfang blive tale om reduktion af forberedelsestiden. Omfanget heraf vil dog variere på tværs af uddannelser. Der vil ikke blive igangsat nye eksperimenter (Intense studier), men dog vil gennemførte eksperimenter blive brug som inspiration til kommende tiltag. På efter- og videreuddannelserne vil omfanget af eksterne undervisere blive reduceret, og der vil ske en konvertering til brug af interne undervisere fra de øvrige institutter. Der vil blive igangsat færre phd er med Metropol-finansiering og færre, men gerne større, forsknings- og udviklingsprojekter, hvor der er fokus på og hvor der prioriteres i forhold til ekstern finansiering og mindre Metropols finansiering. For medarbejderne vil besparelserne - ligesom for de studerende - betyde, at der vil være et lidt lavere serviceniveau fra administrationen og andre services som fx it, HR, bibliotek etc. 4.4 Organisatoriske Besparelsen har endvidere medført en række mindre organisatoriske justeringer. Den tværprofessionelle enhed bliver således flyttet til Institut for Fysioterapi og Ergoterapi, for at kunne udnytte de tværprofessionelle samarbejder bedre. Med virkning fra studieåret 2017/2018 vil der blive implementeret en ny og mindre kompleks struktur for studieordningen på læreruddannelsen, hvilket forventes at reducere ressourcetræk og mindske frafald. På de enkelte institutter sammentænkes flere af de administrative processer på tværs af institutter, hvilket vil reducere den administrative ledelsesstøtte lokalt og medføre, at en række opgaver vil blive løst på tværs af institutter. 4

5 5.0 Processen Under hele forløbet har der været en meget tæt inddragelse af og samarbejde med samarbejdsorganisationen og tillidsværket. Denne løbende dialog har medvirket til, at processen har kunnet tilrettelægges grundigt og med blik for lokale forhold og hensyn. Mandag den 28. november blev 41 medarbejdere varslet afskediget. Dagen var forberedt og struktureret nøje i samarbejde med medarbejderrepræsentanterne og tilrettelagt lokalt i en tæt dialog med TR og LSU. Dagen forløb efter omstændighederne godt. Enkelte steder valgte man at aflyse hele eller dele af dagens planlagte aktiviteter. Alle høringsbreve blev udleveret lidt før kl. 12 og der er efterfølgende holdt orienteringsmøder på alle institutter og afdelinger. Samtidig med udleveringen af høringsbrevene har de medarbejdere, der påtænkes afskediget, fået udleveret materiale fra firmaet AS3 Transition med tilbud om deltagelse i et jobrådgivningsprogram, og der var via samme firma etableret en telefonisk hotline til en krisepsykolog, som både direkte berørte og kolleger kunne benytte den 28. november. De 41 medarbejdere som er varslet afskediget har høringsfrist frem til den 12. december. Det er vurderingen, at grundlaget hvorpå afskedigelserne er varslet er godt og grundigt gennemarbejdet, men der vil naturligt i sådan en proces være forhold, som giver anledning til kommentarer og evt. forhandlinger med de faglige organisationer. Den 15. december gives endelig besked til de medarbejdere, som afskediges. 5

Bilag trimester opfølgning på Budget 2017

Bilag trimester opfølgning på Budget 2017 Bilag 5.2 20170619 1. trimester 2017 - opfølgning på Budget 2017 9. juni 2017 Kolofon Dato 9. juni 2017 Bestyrelsesforelæggelse af 1. trimesteropfølgning 2017 Koncernadministrationen Økonomi Oversigt over

Læs mere

Bilag Budget 2017

Bilag Budget 2017 Budget 2017 December 2016 Kolofon Dato 5. december 2016 Bestyrelsesforelæggelse af budget 2017 Budgetnotat 2017 Koncernadministration, Økonomi Oversigt over anvendte forkortelser: EVU Efter- og videreuddannelse

Læs mere

Dimensioneringsmodel konsekvenser for Laborant- og procesteknologuddannelsen på Metropol

Dimensioneringsmodel konsekvenser for Laborant- og procesteknologuddannelsen på Metropol Bilag 10.1 20141218 Dato 5. december 2014 rawi/nkp Initialer Dimensioneringsmodel konsekvenser for Laborant- og procesteknologuddannelsen på Metropol 1.0 Indstilling Rektor indstiller at, Rektor Tagensvej

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Ekstraordinært LSU

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Ekstraordinært LSU Møde den: 04.02.2014 1510-410 Ekstraordinært LSU REFERAT Til stede: Frank Jensen (FRJ), Ib Johannsen (IBJ), Jeanette Dandanell (JDA), Niels Pind (PIND), Jens W. Clausen (JWC), Bente Olsen (BEO), Esben

Læs mere

Regnskab konsekvenser for budget 2011

Regnskab konsekvenser for budget 2011 Bilag 6a Dato 23. marts 2011 Initialer Regnskab 2010 - konsekvenser for budget 2011 1.0 Indledning Regnskabsresultatet for 2011 udviser et underskud på 34,4 mio. kr. Underskuddet skyldes dels en række

Læs mere

Bilag Bilag: Uddybning af budget 2017

Bilag Bilag: Uddybning af budget 2017 Bilag 4.3 20161212 Bilag: Uddybning af budget 2017 December 2016 2 Kolofon Dato 5. december 2016 Bestyrelsesforelæggelse af Uddybning af budget 2017 Uddybning af Budget 2017 Koncernadministration, Økonomi

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Ekstraordinært LSU

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Ekstraordinært LSU Møde den: 14.01.2013 1510-410 Ekstraordinært LSU REFERAT Til stede: Frank Jensens (FRJ), Ib Johannsen (IBJ), Jeanette Dandanell (JDA) Niels Pind (PIND), Jens W. Clausen (JWC), Bente Olsen (BEO), Charlotte

Læs mere

Økonomiske konsekvenser af organisationstilpasninger

Økonomiske konsekvenser af organisationstilpasninger 2b Dato 16. juni 2011 Initialer Økonomiske konsekvenser af organisationstilpasninger 1.0 Indledning Den 9. juni 2011 forelagde rektor bestyrelsen et forslag til en ny organisation. Den nye organisation

Læs mere

Bilag trimester opfølgning på Budget 2017

Bilag trimester opfølgning på Budget 2017 2. trimester 2017 - opfølgning på Budget 2017 11. oktober 2017 Kolofon Dato 11. oktober 2017 Bestyrelsesforelæggelse af 2. trimesteropfølgning 2017 Koncernadministrationen Økonomi Oversigt over anvendte

Læs mere

2. Opgaven, organisering og tilgang til opgaven

2. Opgaven, organisering og tilgang til opgaven Notat Afdeling/enhed Ledelsessekretariatet Oprettelsesdato 17-nov-2015 Udarbejdet af OLSJ Journalnummer 0200-15048-2015 Dokumentnavn Notat ef-984124 Dokumentnummer 984124 1. Udviklings-, Effektiviserings

Læs mere

Bilag trimester opfølgning på Budget 2016

Bilag trimester opfølgning på Budget 2016 Bilag 4.1.2 20160614 1. trimester 2016 - opfølgning på Budget 2016 Kolofon Dato 26. maj 2016 Direktionsforelæggelse af 1. trimesteropfølgning 2016 Controllerenheden Koncernadministrationen Økonomi Oversigt

Læs mere

Fællesmøde den 9. oktober 2017

Fællesmøde den 9. oktober 2017 Fællesmøde den 9. oktober 2017 Administrationscenter ST DAGSORDEN 1) Status på besparelser herunder afværgeforanstaltninger 2) Procesplan for udleverings af partshøringsbreve (påtænkte afskedigelser) 3)

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 10. oktober 2017 kl. 13.00-14.00 Vennelyst Boulevard 9, 8000 Aarhus C., bygning 1611-121B. Samarbejdsudvalget, Administrationscenter Health Dagsorden Deltagere: Steen

Læs mere

Bilag Dato 5. marts 2015 J. nr.:. Initialer. Kapacitetsopbygning for grunduddannelser aktuelle initiativer

Bilag Dato 5. marts 2015 J. nr.:. Initialer. Kapacitetsopbygning for grunduddannelser aktuelle initiativer :\Ledelsessekretariatet\Bestyrelsen\Bestyrelsesmøder 2015\Bestyrelsesmøde marts\bilag 4.2 20150325 Kapacitetsopbygning for grunduddannelser.docx Bilag 4.2 20150325 Dato 5. marts 2015 J. nr.:. Initialer

Læs mere

Møde i uddannelsesudvalget på læreruddannelsen den 7. februar 2017

Møde i uddannelsesudvalget på læreruddannelsen den 7. februar 2017 Dato & tid 7. februar 2017 kl. 14-16 Referent Sine Hadrup Sinding Afbud Inger Andersen (afventer ny udpegning), Anders Bülow (afventer ny udpegning), Jan Vistisen, Ane Marie Kristensen Deltagere Tue Hækkerup,

Læs mere

Opsamling på gruppedrøftelser på seminaret for bestyrelse og talsmænd for Metropols uddannelsesudvalg

Opsamling på gruppedrøftelser på seminaret for bestyrelse og talsmænd for Metropols uddannelsesudvalg Dato 29. oktober 2012 Initialer Opsamling på gruppedrøftelser på seminaret for bestyrelse og talsmænd for Metropols uddannelsesudvalg 1.0 Tema: Integration af praksis Omdrejningspunktet for seminaret mellem

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 83, den 27. april 2016 Pkt. 6. Bilag 2. HSU-møde den 13. april. pkt. 3.2 bilag A

Bestyrelsesmøde nr. 83, den 27. april 2016 Pkt. 6. Bilag 2. HSU-møde den 13. april. pkt. 3.2 bilag A Bestyrelsesmøde nr. 83, den 27. april 2016 Pkt. 6. Bilag 2 HSU-møde den 13. april pkt. 3.2 bilag A S A G S F R E M S T I L L I N G 7. ARPIL 2016 Opgørelse til HSU over tilpasninger efter afsluttet partshøringsfase

Læs mere

Bilag Budget 2018

Bilag Budget 2018 Budget 2018 December 2018 Kolofon Dato 4. december 2017 Bestyrelsesforelæggelse af budget 2018 Budgetnotat 2018 Koncernadministration, Økonomi Oversigt over anvendte forkortelser: EVU Efter- og videreuddannelse

Læs mere

Indstilling Det indstilles at bestyrelsen drøfter status på fusionen og tager vedlagte orientering til efterretning.

Indstilling Det indstilles at bestyrelsen drøfter status på fusionen og tager vedlagte orientering til efterretning. 20190328 Bilag 9.1. INDSTILLING Status på fusionen Til orientering Københavns Professionshøjskole 21. marts 2019 Indstilling Det indstilles at bestyrelsen drøfter status på fusionen og tager vedlagte orientering

Læs mere

1. trimester opfølgning på budget 2015

1. trimester opfølgning på budget 2015 Bilag 5.1.1 20150618 1. trimester 2015 - opfølgning på budget 2015 Juni 2015 Kolofon Dato 18. juni 2015 Direktionsforelæggelse af 1. trimesteropfølgning 2015 Controllerenheden Koncernadministrationen Økonomi

Læs mere

Bilag trimester opfølgning på Budget 2016

Bilag trimester opfølgning på Budget 2016 Bilag 3.2 20161026 2. trimester 2016 - opfølgning på Budget 2016 10. oktober 2016 Kolofon Dato 10. oktober 2016 Direktionsforelæggelse af 2. trimesteropfølgning 2016 Controllerenheden Koncernadministrationen

Læs mere

Møde i Uddannelsesudvalget for Bioanalytikeruddannelsen

Møde i Uddannelsesudvalget for Bioanalytikeruddannelsen :\Sekretær-Institut for Teknologi\Bioanalytikeruddannelsen\BIO - Uddannelsesudvalg\2015\1. juni\150710 Referat af uddannelsesudvalgsmøde på Bioanalytikeruddannelsen 01.06.2015 Dato & tid 1. juni 2015 kl.

Læs mere

Professionshøjskolerne. Styrkelse af kvalitet, faglighed og sammenhæng ml. teori og praksis 185,2 18,5

Professionshøjskolerne. Styrkelse af kvalitet, faglighed og sammenhæng ml. teori og praksis 185,2 18,5 Bilag 2.1. Afdeling/enhed: Økonomiadministrationen Oprettelsesdato: 26 - januar - 2010 Sagsbehandler: Journalnummer: Behandles af: Bestyrelsen Mødedato: 9. februar 2010 Budget for 2010 samt budget/prognose

Læs mere

Deltagere: LSU, AU Kommunikation. Fra HR deltager: HR-partner Helle K. Dahl, referent. Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Deltagere: LSU, AU Kommunikation. Fra HR deltager: HR-partner Helle K. Dahl, referent. Dagsorden AARHUS UNIVERSITET Møde den: 13. januar 2014 kl. 12.00-13.00 Sted: Mødelokale 1443-413 (videolink) Ekstraordinært LSU-møde i AU Kommunikation (2014-1) Dagsorden Deltagere: LSU, AU Kommunikation Fra HR deltager: HR-partner

Læs mere

Ekstraordinært møde i FSU FSU. Forum. Møde afholdt: Tirsdag den 5. januar 2016, til Sted: 15b-007. Peter Wedel Bay. Referent: Til stede:

Ekstraordinært møde i FSU FSU. Forum. Møde afholdt: Tirsdag den 5. januar 2016, til Sted: 15b-007. Peter Wedel Bay. Referent: Til stede: K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET HR- & P E R S O N A L E A F D E L I N G E N Ekstraordinært møde i FSU M Ø D E R E F E R A T 5. JANUAR 2016 Forum FSU Møde afholdt: Tirsdag den 5. januar 2016, 11.00

Læs mere

Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Afrapportering Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne

Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Afrapportering Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Afrapportering for rektor Ulla Kochs resultatlønskontrakt 1. januar 2011 til 31. december 2011 Indsatsområde: Frafald Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Udvikling af

Læs mere

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune. Maj 2010

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune. Maj 2010 Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune Maj 2010 Drøftet i Hovedudvalget 4. maj 2010 Dokumentnr.: 727-2010-58814 side 1 Baggrund. Med baggrund i byrådets forventede

Læs mere

Budgetopfølgning efter 2. trimester 2014

Budgetopfølgning efter 2. trimester 2014 :\Ledelsessekretariatet\Bestyrelsen\Bestyrelsesmøder 2014\27. oktober\mødebilag\bilag 3.1 Trimester-Forecast.docx Bilag 3.1 20141027 Dato 19. oktober 2014 J. nr.:. Initialer Økonomi Koncernadministration

Læs mere

NBI Budget 2009 og planer for reduktion af den faste stab ved NBI. Medarbejdermøde 17. december 2009

NBI Budget 2009 og planer for reduktion af den faste stab ved NBI. Medarbejdermøde 17. december 2009 NBI Budget 2009 og planer for reduktion af den faste stab ved NBI Medarbejdermøde 17. december 2009 Niels Bohr Institutets budget for 2009 Budget NBI Mio. kr. i 2009 PL-niveau Budget 2009 1 Indtægter 95,5

Læs mere

Kompetenceprofiler. For chefer på EVU institutterne. HR Ledelsesstøtte og Kompetenceudvikling KONCERNADMINISTRATION

Kompetenceprofiler. For chefer på EVU institutterne. HR Ledelsesstøtte og Kompetenceudvikling KONCERNADMINISTRATION Kompetenceprofiler For chefer på EVU institutterne HR Ledelsesstøtte og Kompetenceudvikling KONCERNADMINISTRATION Definition Jeg er loyal overfor Metropol og mine kolleger Fælles Metropol forståelse Jeg

Læs mere

Referat AARHUS UNIVERSITET. Ekstraordinært møde den 19. april LSU i AU HR

Referat AARHUS UNIVERSITET. Ekstraordinært møde den 19. april LSU i AU HR Ekstraordinært møde den 19. april 2017 Referat LSU i AU HR Til stede: Lederrepræsentanter: Anne Lindholm Behnk, Gertrud Lindberg Tefre Medarbejderrepræsentanter: Astrid V. H. Svendsen, Lene Fransen, Lizzi

Læs mere

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt.

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Møde den: 26. juni 2017 LSU AU HR Referat Til stede: Ledelsesrepræsentanter: Anne Lindholm Behnk, Gertrud Tefre Medarbejderrepræsentanter: Astrid V. H. Svendsen, Hanne Kaiser, Lene Fransen Referent: Pia

Læs mere

4. Drøftelse og tilrettelæggelsen af processen for meddelelse om påtænkt

4. Drøftelse og tilrettelæggelsen af processen for meddelelse om påtænkt Møde den: Mandag den 10. februar 2014 kl. 12.00 Sted: 1443/413 Ekstraordinært LSU Kommunikation REFERAT Til stede: Lykke Ankersen, Knud Holt Nielsen, Jetthe L. Revsgaard, Peder Holm-Pedersen, Henriette

Læs mere

Afskedigelsesprocessen

Afskedigelsesprocessen UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Afskedigelsesprocessen Hvad kan jeg forvente af UCL, og hvad er mine rettigheder og pligter? Ved besparelser, organisationsændringer og opgavebortfald HR og Kommunikation,

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

Konsekvenser af budget

Konsekvenser af budget Konsekvenser af budget 2018 2021 Administrationscenter ST DAGSORDEN 1) Indledning - v. adm.chef Niels Damgaard Hansen 2) Budget 2018-2021 og konsekvenserne heraf - v. adm.chef Niels Damgaard Hansen 3)

Læs mere

Opfølgning på bestyrelsesseminar

Opfølgning på bestyrelsesseminar 4.2 Dato 11. oktober 2011 Initialer Opfølgning på bestyrelsesseminar Metropols bestyrelse har på sit seminar 5. september 2011 forholdt sig overordnet og strategisk til Metropols situation i forhold til

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Aftagerundersøgelsen 2012 i Metropol

Aftagerundersøgelsen 2012 i Metropol Ledelsessekretariatet\Bestyrelsen\Bestyrelsesmøder 2013\20130321\Bilag 5. 2.2 Orientering om Aftagerundersøgelsen 2012.docx Bilag 7.3.2 Dato 26. februar 2013 Initialer Aftagerundersøgelsen 2012 i Metropol

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende Forskning og udvikling

Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende Forskning og udvikling NOTAT Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende Forskning og udvikling Fusionssekretariatet 30. juni 2017 Fusionssekretariatet Baggrund Krav og forventninger til velfærdssamfundets institutioner vil forandre

Læs mere

Dagsorden til ekstraordinært LSU-LAU for de centrale stabe

Dagsorden til ekstraordinært LSU-LAU for de centrale stabe Dagsorden til ekstraordinært LSU-LAU for de centrale stabe Mødedato 11. september 2017 Starttidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 15:00 Afdeling/enhed Ledelsessekretariatet Dokumentnavn Ekstraordinært LSU-LAU

Læs mere

REFERAT. Møde tirsdag d. 14. januar 2014 kl Aarhus: , Emdrup: A112. Ekstraordinært LSU-møde nr. 8 - AU Viden

REFERAT. Møde tirsdag d. 14. januar 2014 kl Aarhus: , Emdrup: A112. Ekstraordinært LSU-møde nr. 8 - AU Viden Møde tirsdag d. 14. januar 2014 kl. 11.30-13.00 Aarhus: 1443-313, Emdrup: A112 REFERAT Ekstraordinært LSU-møde nr. 8 - AU Viden Deltagere: Lars Moseholm (fmd.), Lisbeth Ramsgaard Carlsen (næstfmd.), Jette

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende efter- og videreuddannelse

Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende efter- og videreuddannelse NOTAT Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende efter- og videreuddannelse Fusionssekretariatet 30. juni 2017 Fusionssekretariatet Baggrund Krav og forventninger til velfærdssamfundets institutioner vil

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende grunduddannelse

Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende grunduddannelse NOTAT Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende grunduddannelse Fusionssekretariatet 30. juni 2017 Fusionssekretariatet Baggrund Krav og forventninger til velfærdssamfundets institutioner vil forandre

Læs mere

Bilag 4a: Bygningsstrategi

Bilag 4a: Bygningsstrategi Bilag 4a Dato 09. oktober 2012 Initialer Bilag 4a: Bygningsstrategi 1.0 Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen beslutter Koncernadministration Tagensvej 18 2200 København N Tlf. nr. 72 48 75 00 info@phmetropol.dk

Læs mere

Dagsorden Uddannelsesudvalg Ernæring og Sundhedsuddannelsen

Dagsorden Uddannelsesudvalg Ernæring og Sundhedsuddannelsen Dagsorden Uddannelsesudvalg Ernæring og Sundhedsuddannelsen Mødedato: Tidspunkt: Mødested: Mødelokale: Tirsdag den 4. oktober 14.00 16.00 Monofagligt møde Ankerhus, Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø D002 Deltagere:

Læs mere

Implementering af Budgetplan ANIS info-møde 18. august

Implementering af Budgetplan ANIS info-møde 18. august Implementering af Budgetplan 2016-2019 ANIS info-møde 18. august KLAUS LØNNE INGVARTSEN INSTITUTLEDER 18. AUGUST 2016 1 Udfordring for fakultetet ST budget udfordringer foranlediget af Finanslov 2016,

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor Hans Erik Duschek-Hansen 2017

Resultatlønskontrakt for rektor Hans Erik Duschek-Hansen 2017 Resultatlønskontrakt for rektor Hans Erik Duschek-Hansen 2017 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakten skal fokusere på de indsatsområder, som bestyrelsen har valgt skal prioriteres særligt i rektors

Læs mere

Uddannelsesudvalg Sygeplejerskeuddannelsen. Dagsorden

Uddannelsesudvalg Sygeplejerskeuddannelsen. Dagsorden Dato & tid 5.12 2012 kl. 15-17 Referent Lisbeth Ahl Afbud Ingrid Poulsen, Allan Kjær Andersen, Rene Priess, Gyrit Poulsen Deltagere Helle Stang Traasdahl, Katia Dupret Søndergaard,Vibeke Schaltz, Bente

Læs mere

Første trimester Revurdering af budget Maj 2011

Første trimester Revurdering af budget Maj 2011 4b Første trimester 2011 - Revurdering af budget 2011 Maj 2011 Kolofon Dato 31. maj 2011 Bestyrelsesforelæggelse af revurdering af budget 2011 Controllerenheden Koncernadministration Koncernøkonomi Indhold

Læs mere

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune Godkendt i Hovedudvalget den 22. april 2014 side 1 Baggrund og indledning. Nærværende er udarbejdet med baggrund i

Læs mere

Fra Metropol: Stefan Hermann, Randi Brinckmann, Nicolai Kragh Petersen, Henrik Busch, Sami Stephan Boutaiba, Stine Hauge Nielsen

Fra Metropol: Stefan Hermann, Randi Brinckmann, Nicolai Kragh Petersen, Henrik Busch, Sami Stephan Boutaiba, Stine Hauge Nielsen Dato & tid Referent Afbud Deltagere 10. dec. 2015 kl.16-19. Stine Hauge Nielsen Eik Dahl Bidstrup, Charlotte Rønhof René van Laer, Jens Elmelund, Henning Bach Christensen, Janne Elsborg, Henriette Christiansen,

Læs mere

Udviklingsforløb for fremstillingsvirksomheder i Holstebro Kommune

Udviklingsforløb for fremstillingsvirksomheder i Holstebro Kommune Udviklingsforløb for fremstillingsvirksomheder i Holstebro Kommune Baggrund På baggrund af møde fremsendes oplæg til forløb, der styrker udviklingen af og væksten i udvalgte fremstillingsvirksomheder i

Læs mere

Udviklingskontrakt Afrapportering for 2016

Udviklingskontrakt Afrapportering for 2016 Udviklingskontrakt 2015-2017 Afrapportering for 2016 Kolofon Dato 3. marts 2017 Ansvarlig Rikke Mandrup Hansen, direktionskonsulent Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Indledning Uddannelses- og Forskningsministeriet

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Referat AARHUS UNIVERSITET

Referat AARHUS UNIVERSITET Møde den: 10. oktober 2017 kl. 13.00-14.00 Vennelyst Boulevard 9, 8000 Aarhus C., bygning 1611-121B. Samarbejdsudvalget, Administrationscenter Health Referat Deltagere: Steen H. Jakobsen, Søren Dam, Mads

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HEALTH

AARHUS UNIVERSITET HEALTH AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 05. februar 2014, kl. 15.45 17.15 Mødelokale: Bygning 1431, lokale 021/023 Fakultetets samarbejdsudvalg REFERAT Deltagere: Allan Flyvbjerg, Anne Marie Bundsgaard, Peter

Læs mere

Fællesmødet: lokale D014, Monofagligtmøde: Lokaleoversigt fremsendes sammen med dagsorden for fællesmødet.

Fællesmødet: lokale D014, Monofagligtmøde: Lokaleoversigt fremsendes sammen med dagsorden for fællesmødet. Referat Mødedato: Tirsdag den 4. oktober 2016 Starttidspunkt: Monofagligt møde Kl. 14.00 16.00 Fællesmødet er fra kl. 13.00 14.00 Mødested: Ankerhus, Slagelsevej 70-74. 4180 Sorø - Lokale D014 Mødelokale:

Læs mere

Bestyrelsesmøde 11. oktober 2011

Bestyrelsesmøde 11. oktober 2011 Dato & tid 11. oktober, 2011 / Kl. 16.00-19.00 Referent spni Afbud Bjarne Bruun Jensen, Charlotte Rønhof, Ida Sofie Jensen, Niels Arendt Nielsen, Peter Kay Mortensen. Deltagere Charlotte Kristensen, Hanne

Læs mere

Bilag Budget 2016

Bilag Budget 2016 Bilag 4.2 20151210 Budget 2016 December 2015 Kolofon Dato 10. december 2015 Bestyrelsesforelæggelse af budget 2016 Budgetnotat 2016 Koncernadministration, Økonomi Oversigt over anvendte forkortelser: EVU

Læs mere

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Nanna Ferslev (naf) (NAF), tlf , 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Nanna Ferslev (naf) (NAF), tlf , 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Torsdag den 8. oktober 2015 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale: D 010 Deltagere: Mødesekretær: Bestyrelsen

Læs mere

Møde i Uddannelsesudvalget for Bioanalytikeruddannelsen

Møde i Uddannelsesudvalget for Bioanalytikeruddannelsen Filsti: P:\BIO - Uddannelsesudvalg\2010\08.03.2010\Referat 08.03.2010.docx Dato & tid Referent Afbud Udeblevet Deltagere 8.3.10, kl.14.00-16.00 Janne Meincke Henrik Løvendahl Jørgensen, Anne-Birgitte Rasmussen

Læs mere

6. Orientering om, hvordan omplaceringsmuligheder undersøges, jf. AU's personalepolitik

6. Orientering om, hvordan omplaceringsmuligheder undersøges, jf. AU's personalepolitik Møde den: 4. februar 2014 AU Herning Ekstraordinært LSU-møde REFERAT Til stede: Michael Goodsite, Mikkel Nørgaard, Jan Laursen, Poul Erik Borg, Klaus Kolle, Mariann Hansen, Inger Kristensen, Ebbe Rasmussen,

Læs mere

25 pct. Opfyldt. Opfyldt svarende til 25 pct. Projektet har fået navnet Absalon E.

25 pct. Opfyldt. Opfyldt svarende til 25 pct. Projektet har fået navnet Absalon E. Afrapportering af rektor Camilla Wangs resultatlønskontrakt 1. januar 2017 til 31. december 2017 Indsatsområde Målområde Målepunkt Vægtning Afrapportering 1. Engagerende undervisning Kvalitetsløft af e-læring

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende Studieliv, undervisning og rammer for læring

Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende Studieliv, undervisning og rammer for læring NOTAT Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende Studieliv, undervisning og rammer for læring Fusionssekretariatet 30. juni 2017 Fusionssekretariatet Baggrund Krav og forventninger til velfærdssamfundets

Læs mere

Revidering af sundhedsuddannelserne: Organisering og proces på Metropol forår 2016 udarbejdelse af studieordninger mv.

Revidering af sundhedsuddannelserne: Organisering og proces på Metropol forår 2016 udarbejdelse af studieordninger mv. :\Users\anwa\Desktop\Forårets proces 2016\Notat organisering og proces forår 2016.docx Ledelsessekretariatet Tagensvej 18 2200 København N Tlf. nr. 72 48 75 00 info@phmetropol.dk www.phmetropol.dk CVR.

Læs mere

Orientering - Trivsel og arbejdsmiljø i Metropol 2013

Orientering - Trivsel og arbejdsmiljø i Metropol 2013 Bilag 2.1 Dato 6. juni 2013 Initialer Orientering - Trivsel og arbejdsmiljø i Metropol 2013 1.0 Orientering Det indstilles, at bestyrelsen tager orientering om resultater og det viderearbejde med trivselsundersøgelsen/apv

Læs mere

2. Ny studieordning Status på den igangværende proces med ny fælles studieordning

2. Ny studieordning Status på den igangværende proces med ny fælles studieordning Københavns Professionshøjskole Dato & tid 6. juni 2018 / 16-17 Referent Lisbeth Ahl Sygeplejerskeuddannelse Institut for Sygeplejerske- og Ernæringsuddannelser Det Sundhedsfaglige Fakultet Tagensvej 86

Læs mere

I de efterfølgende afsnit er der foretaget en sammenligning af perioderegnskabet og budget for 1. kvartal Alle tal er i mio. kr.

I de efterfølgende afsnit er der foretaget en sammenligning af perioderegnskabet og budget for 1. kvartal Alle tal er i mio. kr. otat Bilag 2.1 Afdeling/enhed: Økonomiafdelingen Oprettelsesdato: 24052012 Udarbejdet af: lvlu Journalnummer: Dokumentnavn: Notat om budgetopfølgning 1. kvt. 2012 Dokumentnummer: 1. otat til budgetopfølgningen

Læs mere

Personalepolitik for Arbejdsfællesskabet Metropol

Personalepolitik for Arbejdsfællesskabet Metropol Personalepolitik for Arbejdsfællesskabet Metropol Personalepolitikkens grundlag I Metropol vil vi uddanne de bedste professionsudøvere nogensinde. Dette fordrer de bedste medarbejdere. At udfolde denne

Læs mere

Overordnet procesplan i forbindelse med personaletilpasninger (bilag 2.1)

Overordnet procesplan i forbindelse med personaletilpasninger (bilag 2.1) Aalborg Universitet Postboks 159 9220 Aalborg Dato: 12-11-2018 Sagsnr.: 2018-299-00078 Overordnet procesplan i forbindelse med personaletilpasninger (bilag 2.1) Indledning Følgende procesplan skal ses

Læs mere

op, hvor mange penge, der er anvendt til lokal løndannelse.

op, hvor mange penge, der er anvendt til lokal løndannelse. Løn- og Personalenyt Orienteringsbrev nr. 2011:30 / 24. marts 2011 Forenklet og fri lokal løndannelse KL har ved O.11 opnået et paradigmeskift med lokal løndannelse. Der er fortsat forudsat lokal løndannelse.

Læs mere

Referat fra møde i uddannelsesudvalget på Læreruddannelsen 8. juni 2016

Referat fra møde i uddannelsesudvalget på Læreruddannelsen 8. juni 2016 Dato & tid 8.6.16 kl. 14-16 Referent Afbud Deltagere Lene Musiat Inger Andersen, Peter Rene Christensen, Anders Bülow Asger Villemoes Nielsen, Lars Kettel, Gorm Bagger Andersen, Ane Marie Kristensen, Kristine

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Projektgrundlag fælles Microsoft aftale version 1.0

Projektgrundlag fælles Microsoft aftale version 1.0 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles Microsoft aftale 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Fælles Microsoft aftale Mads Konge Nielsen, VIA Effektivisering,

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0137) Dansk Magisterforening for A og B. mod

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0137) Dansk Magisterforening for A og B. mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0137) Dansk Magisterforening for A og B mod Moderniseringsstyrelsen for Professionshøjskolen UCC Tvisten Tvisten angår spørgsmålet, om Professionshøjskolen

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Optaget for studieåret 2014/ Fortsat drøftelse af budget

1. Godkendelse af dagsorden Optaget for studieåret 2014/ Fortsat drøftelse af budget Dagsorden til bestyrelsesmødet Mødedato Fredag den 10. oktober 2014 Starttidspunkt Kl. 10:30 Sluttidspunkt Kl. 12:30 Mødested Hotel Comwell Kellers Park H. O. Wildenskovsvej 28, 7080 Børkop Mødelokale

Læs mere

1.0 Underskrift på protokol af bestyrelsesmøde 15. december 2010 Bestyrelsen underskrev protokol af bestyrelsesmøde 15. december 2010.

1.0 Underskrift på protokol af bestyrelsesmøde 15. december 2010 Bestyrelsen underskrev protokol af bestyrelsesmøde 15. december 2010. EKSTERN VERSION 2a Dato & tid 23. marts 2011 Referent spni Afbud Hanne Berg, Ida Sofie Jensen, Søren Thorup Deltagere Bjarne Bruun Jensen, Charlotte Kristensen, Charlotte Rønhof, Henning Bach Christensen,

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende support og service

Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende support og service NOTAT Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende support og service Fusionssekretariatet 30. juni 2017 Fusionssekretariatet Baggrund Krav og forventninger til velfærdssamfundets institutioner vil forandre

Læs mere

Referat fra ekstraordinært MED-møde d. 17. august 2015 kl. 13.00-15.00 Lokale 17 i Næstved. MED-udvalgsmedlemmer:

Referat fra ekstraordinært MED-møde d. 17. august 2015 kl. 13.00-15.00 Lokale 17 i Næstved. MED-udvalgsmedlemmer: Referat fra ekstraordinært MED-møde d. 17. august 2015 kl. 13.00-15.00 Lokale 17 i Næstved MED-udvalgsmedlemmer: Annette Torp Jensen, formand og AMR-leder Hanne Wolffhechel, næstformand og TR Helle Djuraas,

Læs mere

Vejledning - Den gode proces i forbindelse med struktur- og organisationsændringer

Vejledning - Den gode proces i forbindelse med struktur- og organisationsændringer Vejledning - Den gode proces i forbindelse med struktur- og organisationsændringer Indledning Den gode proces i forbindelse ændringer i organisationen skal afspejle visionerne i personalepolitikken, de

Læs mere

Kompetenceudvikling i AU IT og procedurer

Kompetenceudvikling i AU IT og procedurer Modtager(e): AU IT, LSU Notat Kompetenceudvikling i AU IT og procedurer Baggrund Universitetsledelsen har d. 27. maj 2015 godkendt en rapport fra et projekt om TAPkarriereveje. Projektet konkluderer, at

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

INDSTILLING. Udfasning af Global Nutrition and Health. Til beslutning

INDSTILLING. Udfasning af Global Nutrition and Health. Til beslutning INDSTILLING Udfasning af Global Nutrition and Health Til beslutning Københavns Professionshøjskole Det Sundhedsfaglige Fakultet Humletorvet 3 1799 København V Tlf. nr. 70 89 09 90 info@kp.dk www.kp.dk

Læs mere

Uddannelsesudvalg Sygeplejerskeuddannelsen

Uddannelsesudvalg Sygeplejerskeuddannelsen Documents and Settings\chsv\Lokale indstillinger\temporary Internet Files\Content.Outlook\T5HVJRZX\Referat 7 marts 2012.docx Dato & tid 7.3 2012 kl. 15-17 Referent Lisbeth Ahl Afbud Rene Priess, Ingrid

Læs mere

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010 1. Indledning. Kommunernes økonomi er under stort pres. Serviceudgifterne i kommunernes regnskaber for 2009 er ifølge Ministeriet overskredet med 5,1 mia. kr. Årsagen er primært merudgifter på det specialiserede

Læs mere

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 21. og 22. SEPTEMBER 2010

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 21. og 22. SEPTEMBER 2010 TIL ORIENTERING INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 21. og 22. SEPTEMBER 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der forelægger referat til underskrift fra HBM 25.-26.08.10 2. Mødeaktivitet og

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

15. MAJ Eksterne undervisere. Retningslinjer for inklusion af eksterne undervisere

15. MAJ Eksterne undervisere. Retningslinjer for inklusion af eksterne undervisere 15. MAJ 2017 Eksterne undervisere Retningslinjer for inklusion af eksterne undervisere Indhold 1. Strategiske rammer... 3 2. Formål med retningslinjer... 3 3. Retningslinjer... 3 3.1 Velkomstplan... 3

Læs mere

Bestyrelsesmøde 25. marts 2015 kl

Bestyrelsesmøde 25. marts 2015 kl Dato & tid 25. marts 2015 kl. 17-20 Referent Kirstine Wolsing Thers Afbud Ole Cordsen, Henning Bach Christensen, Charlotte Rønhof Deltagere René van Laer, Vibeke Schaltz, Henrik Busch, Eik Dahl Bidstrup,

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 42, tirsdag den 8. december 2015 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé 14 i Rungsted

Bestyrelsesmøde nr. 42, tirsdag den 8. december 2015 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé 14 i Rungsted RUNGSTED GYMNASIUM Referat 10. december 2015 Bestyrelsesmøde nr. 42, tirsdag den 8. december 2015 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé 14 i Rungsted Til stede Isabella Meyer, Mogens Hansen, Henrik

Læs mere

Referat ekstraordinært LSU Dagsorden

Referat ekstraordinært LSU Dagsorden Deltagere: Birgit Schiøtt (BS), Jeppe Olsen (JOl) Christina Tindhof (CT), Jens W. Clausen (JWC), Hanne Vester Rasmussen (HVR, vikar for Charlotte Illum Nielsen, HR), Tommy Kessler (TK), Jeanette Dandanell

Læs mere

Overordnet indstilling af projekter til Uddannelsespuljen 2017

Overordnet indstilling af projekter til Uddannelsespuljen 2017 Overordnet indstilling af projekter til Uddannelsespuljen 2017 Regionsrådet godkendte på sit møde den 29. november 2016 Udkast til Uddannelsesplanens fokusområder 2017-2018. Herunder blev det bl.a. vedtaget

Læs mere

Vejledning - Den gode proces i forbindelse med struktur- og organisationsændringer

Vejledning - Den gode proces i forbindelse med struktur- og organisationsændringer Vejledning - Den gode proces i forbindelse med struktur- og organisationsændringer Indledning Den gode proces i forbindelse ændringer i organisationen skal afspejle visionerne i personalepolitikken, de

Læs mere

Ernærings- og sundhedsuddannelsen Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Nanna Ferslev (NAF), tlf ,

Ernærings- og sundhedsuddannelsen Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Nanna Ferslev (NAF), tlf , Dagsorden Mødedato: Onsdag den 28. marts 2012 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Campus Slagelse Ernærings- og sundhedsuddannelsen Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180

Læs mere

November Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget

November Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget November 2018 Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget 2019-22 0 Indledning Effektiviseringskatalog Fagudvalgenes arbejde med effektiviseringer af driften sker med udgangspunkt i den af Byrådet vedtagne

Læs mere

Mødedato: Den 23. juni 2015 Kl. 14:00-16:00

Mødedato: Den 23. juni 2015 Kl. 14:00-16:00 Giv mening VIA University College Uddannelsesudvalg for 3K 14:00-16:00 Sted: Diakonhøjskolen i Aarhus Mødedato: Den 23. juni 2015 Kl. 14:00-16:00 Deltagere Bettina Maindal Kjærgaard (underviser), Johannes

Læs mere

Region Sjælland har ved mail af 12. oktober 2018 indkaldt repræsentanter fra de faglige organisationer til forhandling 23. oktober 2018 kl. 9:00.

Region Sjælland har ved mail af 12. oktober 2018 indkaldt repræsentanter fra de faglige organisationer til forhandling 23. oktober 2018 kl. 9:00. Aftale Dato: 25. oktober 2018 Region Sjælland har ved mail af 12. oktober 2018 indkaldt repræsentanter fra de faglige organisationer til forhandling 23. oktober 2018 kl. 9:00. Jf. Lov om varsling m.v.

Læs mere

REFERAT. Møde den: 13. september 2017 kl Lokale 1521,220 Ny Munkegade 118, 8000 Aarhus C, Videolink til Aarslev og Roskilde

REFERAT. Møde den: 13. september 2017 kl Lokale 1521,220 Ny Munkegade 118, 8000 Aarhus C, Videolink til Aarslev og Roskilde Møde den: 13. september 2017 kl. 09.00-11.00 Lokale 1521,220 Ny Munkegade 118, 8000 Aarhus C, Videolink til Aarslev og Roskilde REFERAT LSU for Administrationscenter ST Deltagere: Anne Olsen, Bjørn Vinding

Læs mere