M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g"

Transkript

1 M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g HVis en medarbejder bliver syg e r Jobcenter Sl a ge l se en vigtig sa m a r bejdspa r t ner Har du brug for mere information og blanketter - så klik ind på Vejledning i at afholde sygefraværssamtaler Mulighedserklæring Fastholdelsesplan Ansøgningsblanketter Slagelse

2 N e d b r i n g o g f o r k o r t s y g e f r avæ r e t Indhold 2 Nedbring og forkort sygefraværet 4 Forebyggelse og tidlige tiltag i et sygdomsforløb 5 4 ugers sygefraværssamtale 6 Tilbage til jobbet - redskaber og tiltag 8 Oversigt over støtte-/kompensationsordninger 12 Mere information Nye regler og muligheder for arbejdsgivere Fra januar 2010 har du som arbejdsgiver pligt til at indkalde sygemeldte medarbejdere til sygefraværssamtale senest 4 uger fra første sygedag. Sygefraværssamtalen skal sikre en tidlig og fælles indsats mod sygefravær og er ét blandt mange redskaber til at hjælpe arbejdsgivere og medarbejdere med at håndtere sygdom og sygefravær. I denne pjece kan du få information om, hvad du som arbejdsgiver kan gøre i samarbejde med den syge medarbejder, samt hvilken støtte I kan få fra Jobcenter Slagelse for at undgå langvarige sygemeldinger. Da det som bekendt er nemmere at forebygge end at helbrede, giver pjecen også inspiration til, hvordan du som arbejdsgiver kan forebygge og iværksætte tiltag, inden sygdom sætter ind. Udgiver: Jobcenter Slagelse Ans. redaktion: Jobcenter Slagelse Tekst og design: wanek-myrner.dk Oplag: 2000 stk

3 Slagelse Syg og på arbejde Undersøgelser viser, at der ikke behøver at være en modsætning mellem sygdom og arbejde. Fx kan det være gavnligt at holde sig fysisk aktiv, selvom man har muskel- eller rygproblemer. Også medarbejdere med depression kan efter omstændighederne have gavn af at fortsætte med at arbejde. Erfaringerne viser, at det har betydning, at du som arbejdsgiver tidligt i sygdomsforløbet aftaler mængden og karakteren af opgaverne med medarbejderen. Eller måske foreslår medarbejderen andre opgaver i en periode med sygdom, så en sygemelding undgås. Der er mange muligheder for at fastholde en syg medarbejder, men det er vigtigt at sætte tidligt ind. Jo kortere sygefravær, jo lettere er det at komme tilbage i arbejde. 1 ud af 5 sygemeldte kommer aldrig tilbage på arbejdsmarkedet, hvis de har været sygemeldte i 1 år. Vi håber, at du vil bruge informationerne i pjecen aktivt, og vi er altid klar med vejledning og konkret støtte. Med venlig hilsen Jobcenter Slagelse Brug Vejledning i at afholde sygefraværssamtaler Mulighedserklæring Fastholdelsesplan Ansøgningsblanketter 3

4 Hellere forebygge end helbrede F o r e b y g g e l s e o g t i d l i g e t i lta g i e t s y g d o m s f o r l ø b Forebyg sygefravær Fraværspolitik og trivselssamtaler Rundbordssamtale 4 Hvis en medarbejder har mange sygedage, og der er fare for en langtidssygemelding, kan det være en fordel at kontakte jobcentrets fastholdelseskonsulent. Fastholdelseskonsulenten kan kontaktes gennem jobcentrets virksomhedskonsulenter (se bagsiden). Med en synlig fraværs- og fastholdelsespolitik i virksomheden kender medarbejdere og ledere proceduren for, hvad der sker under sygdom. Fraværs- og fastholdelsespolitikken kan fx beskrive, hvornår og hvordan lederen kontakter sygemeldte medarbejdere, samt beskrive virksomhedens tilbud til syge medarbejdere og forebyggelsestiltag. En forebyggende trivselssamtale kan være en del af en fraværspolitik. Trivselssamtalen er en hjælp til medarbejdere, der viser tegn på dårlig trivsel. Fx reagerer medarbejderen mere sårbart end sædvanligt, indgår i samarbejdskonflikter og/eller har flere spredte sygedage. I samtalen er det vigtigt at være konkret, når du som arbejdsgiver beskriver de problemer, du oplever, samtidig med at du respekterer medarbejderens oplevelser. Du behøver ikke at kende årsagen til problemet for at kunne finde en løsning. Fokusér på ressourcer og forslag og inddrag evt. fastholdelseskonsulenten. En rundbordssamtale er et møde mellem en sygdomsramt medarbejder og relevante personer omkring denne. Deltagere kan fx være tillidsrepræsentant, faglig konsulent, beskæftigelsesmedarbejder fra Jobcenter Slagelse, dig som arbejdsgiver og medarbejderens egen læge. Formålet med samtalen er - så tidligt i sygdomsforløbet som muligt - at afdække, hvilken betydning medarbejderens sygdom har for arbejdet og derfra skabe holdbare løsninger, der kan fastholde medarbejderen i arbejdet. Alle kan tage initiativ til en rundbordssamtale, der typisk forløber sådan, at medarbejder og arbejdsgiver først beskriver situationen. Herefter byder de andre deltagere ind med løsningsforslag, og mulighederne for kompenserende støtte afdækkes. Samtalen afsluttes med en fælles aftale om en konkret handlingsplan for medarbejderens fremtidige arbejdssituation.

5 4 u g e r s s y g e f r avæ r s s a m ta l e Slagelse Kontakt med den sygemeldte medarbejder og arbejdsgivers pligt til at følge op på sygefraværet Når en medarbejder er sygemeldt, er det vigtigt at holde en god kontakt fra begyndelsen. Ring fx efter 5-6 dages sygdom for at høre til medarbejderens velbefindende og spørg til, hvad du som arbejdsgiver kan gøre for at hjælpe. Det er vigtigt at være opmærksom på, at du træder ind i medarbejderens private rum. Det er grænseoverskridende og kan gøre samtalen vanskelig. Men det gør den ikke mindre nødvendig. Derfor er det vigtigt at overveje sprogbruget, så du udtrykker den omsorg, som kontakten er et udtryk for. Vær opmærksom på, at du ikke må spørge til selve sygdommen eller diagnosen, men gerne til sygdommens konsekvenser for arbejdet. 4 ugers sygefraværssamtale Hvis sygdommen strækker sig over længere tid, har du som arbejdsgiver pligt til at indkalde den sygemeldte medarbejder til en sygefraværssamtale senest 4 uger fra første fraværsdag. Samtalen skal handle om, hvordan og hvornår medarbejderen kan vende tilbage til arbejdet, samt fokusere på, hvad du som arbejdsgiver kan gøre for at bakke op. I kan efter behov udarbejde en fastholdelsesplan (s. 6) og/eller indhente en mulighedserklæring (s. 6) med en lægelig vurdering af sygdommens betydning for medarbejderens konkrete arbejdsfunktioner. Det er vigtigt, at du som arbejdsgiver viser den sygemeldte medarbejder, at du venter på vedkommende. Sådan signalerer du, at medarbejderen er vigtig for dig og virksomheden. Det er en stor hjælp for den sygemeldte i kampen mod sygdom og ved genoptræning, at vide at man er savnet. Selv en alvorligt syg medarbejder vil ofte bekymre sig om, hvorvidt opgaverne på arbejdet bliver løst. Derfor er det også vigtigt at fortælle medarbejderen, hvordan opgaverne bliver løst under fraværet. Tilbyd også medarbejderen at komme på besøg i virksomheden, så snart det er muligt. Især under lange fraværsperioder vil det være med til, at medarbejderen bevarer tilknytningen til virksomheden. Modtagelse af personaleblade og lignende gør, at medarbejderen kan holde sig orienteret om stort og småt. Invitér også den sygemeldte medarbejder med til receptioner, fællesarrangementer og lignende. Der kan evt. etableres et aktivt tilbud (s. 9) for medarbejderen i virksomheden uden konsekvens for virksomhedens ret til refusion. Find vejledning og blanketter på 5

6 T i l b a g e t i l j o b b e t - r e d s k a b e r o g t i lta g Mulighedserklæring og lægens rolle i fraværssager Læg en fastholdelsesplan Du har som arbejdsgiver mulighed for at udfylde en såkaldt mulighedserklæring sammen med den sygemeldte medarbejder. Mulighedserklæringen erstatter den gamle lægeerklæring om uarbejdsdygtighed og er specielt nyttig, hvis der er usikkerhed om, hvilke arbejdsfunktioner medarbejderen kan varetage under sin sygdom. Mulighedserklæringen består af to dele. Del 1 udfyldes af dig og medarbejderen i fællesskab og beskriver medarbejderens funktionsnedsættelse og påvirkede jobfunktioner, samt eventuelle aftalte skånehensyn. Del 2 udfyldes af lægen på baggrund af en samtale med medarbejderen og oplysningerne i del 1. Lægen vurderer, om de beskrevne arbejdsforhold er forsvarlige i forhold til helbredet, eller om helt eller delvist fravær på grund af sygdom fra arbejdet tilrådes. Lægen kan også anføre, om der er behov for, at arbejdet bliver tilpasset yderligere og give et skøn over den periode, hvor arbejdet skal tilpasses, eller hvor fravær er påkrævet. Som arbejdsgiver kan du forlange en mulighedserklæring af medarbejderen. Medarbejderen har pligt til at møde op og samarbejde om erklæringen, hvis sygdommen tillader det. Det er også medarbejderen, der skal anmode egen læge om at udfylde erklæringens anden del, og som skal aflevere attesten tilbage til dig som arbejdsgiver. I særlige tilfælde kan jobcentret eller arbejdsmedicinsk klinik inddrages i samarbejdet med den praktiserende læge. Hent mulighedserklæringen på Hvis den sygemeldte medarbejder ikke forventes at vende tilbage inden for 8 uger fra første sygedag, kan medarbejderen når som helst i sygeforløbet anmode om, at I sammen udarbejder en såkaldt fastholdelsesplan. En fastholdelsesplan har som mål, at medarbejderen kan vende hurtigere tilbage til jobbet. Typisk vil man i planen fokusere på redskaber, opgaver og arbejdstid og eksempelvis aftale, at medarbejderen i en periode varetager jobfunktioner i virksomheden, som er mindre belastende. Planen kan også tage højde for, hvad der skal ske på det mere personlige og kollegiale niveau. Aftal fx med medarbejderen, hvor meget opmærksomhed, vedkommende ønsker omkring sin situation, og hvordan kollegerne skal inddrages. 6

7 Slagelse Informér og inddrag kollegaer Jobcentrets opfølgning (8 uger) Aftal også, hvordan der skal følges op på indgåede aftaler efter tilbagevenden. Hvor ofte skal det drøftes, om fx medarbejderen nu er blevet klar til nye opgaver? Faste aftaler sikrer, at der bliver fulgt op løbende, uden at medarbejderen føler sig overvåget eller kontrolleret. Da jeres fastholdelsesplan ofte har betydning for jobcentrets opfølgning, skal medarbejderen medbringe planen til samtaler i jobcentret. Hent skabelon og vejledning til fastholdelsesplan på Når der er indgået aftaler om tilbagevenden fx med fastholdelsestiltag tilknyttet (tilpasning af arbejdsplads, delvis raskmelding eller andet), er det vigtigt at du som arbejdsgiver informerer kollegerne til den sygemeldte. De skal vide, i hvilket omfang medarbejderen møder op, og hvordan arbejdet er planlagt. Jo mere afklarede de praktiske forhold er, jo lettere bliver det også at integrere medarbejderen igen og få vedkommende til at føle sig velkommen. Hvis det er nødvendigt med en lang tilvænning til arbejdet, kan du som arbejdsgiver gøre en af kollegerne til mentor. Det signalerer, at det er i orden at bruge tid på, at den tilbagevendte medarbejder kommer til at fungere i sit arbejde igen. Jobcentret kan evt. betale mentorens løn i de anvendte timer. Det er selvfølgelig vigtigt, at du forinden er blevet enig med den sygemeldte medarbejder om, hvordan kollegerne skal inddrages. Senest 8 uger efter sygemeldingens start har jobcentret pligt til at indkalde den sygemeldte medarbejder til samtale. Inden samtalen kontakter vi dig for at høre, om medarbejderen kan vende helt eller delvist tilbage til arbejdet, fx ved hjælp af delvis raskmelding. Såfremt medarbejderen hverken helt eller delvist kan vende tilbage til jobbet, vil jobcentret vurdere, om medarbejderen kan deltage i et aktivt tilbud under sygeforløbet for at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet generelt. Et aktivt tilbud kan fx være deltagelse i aktiviteter på arbejdspladsen (blot ikke i medarbejderens normale stilling) eller deltagelse i et kommunalt tilbud. Jobcentret vurderer også, om medarbejderen har brug for vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik eller løntilskud. Medarbejderen er forpligtet til at deltage i et tilbud, hvis det er foreneligt med vedkommendes helbredstilstand og behandlingsforløb. 7

8 O v e r s i g t o v e r s t ø t t e -/ k o m p e n s at i o n s o r d n i n g e r Anmeld sygefraværet og få refusion Når en medarbejder på grund af sygdom, nedslidning, tilskadekomst eller andet ikke længere kan bestride sit almindelige arbejde i en kortere eller længere periode, kan Jobcenter Slagelse hjælpe med råd, vejledning og kompensationsordninger. I langt de fleste tilfælde har en ansat ret til løn under sygdom. Efter udløbet af den såkaldte arbejdsgiverperiode på 21 kalenderdage har virksomheden ret til dagpengerefusion fra den ansattes bopælskommune. Fristen for anmeldelse af sygefraværet og anmodning om refusion er 4 uger efter 1. fraværsdag. Du kan digitalt indberette sygefravær og anmode om refusion på under sygedagpenge, ved at udfylde blanket dp 201 for anmeldelse af selve sygefraværet og dp 202 for anmeldelse af refusionskravet. Nb! Fra 2011 ændres måden, man sygemelder sig på. Fra 1. januar 2011 kan du læse om de nye regler på En medarbejders ret til dagpenge kan bortfalde, hvis vedkommende ikke deltager i kommunens behandling af sygedagpengesagen. Derfor er det vigtigt at oplyse medarbejderen om, at manglende deltagelse i kommunens behandling af sagen kan medføre, at dagpengeretten (eller virksomhedens adgang til dagpengerefusion) kan mistes, og at du som arbejdsgiver vil kunne modregne et eventuelt tab i medarbejderens løn. 8

9 Slagelse Delvis syge- eller raskmelding Uddannelse frem for sygemelding Aktive tilbud Delvis sygemelding bruges til medarbejdere, som i en periode ikke kan arbejde på fuld tid på grund af sygdom eller behandling. Delvis raskmelding bruges til medarbejdere, der efter en sygeperiode kan arbejde igen, men ikke på fuld tid. Det ugentlige fravær på grund af sygdommen skal være mindst fire timer, og perioden er begrænset med gradvis optrapning af arbejdstiden. En delvis syge- eller raskmelding kan formindske sygefraværet. Som arbejdsgiver får du økonomisk kompensation for fraværstimerne og glæde af medarbejderens kompetencer i resten af arbejdstiden. Nogle gange kan en sygemelding undgås ved at bruge efteruddannelsessystemet. Som arbejdsgiver kan du fx indgå en aftale med en syg medarbejder om at tage efteruddannelse i en periode, hvor vedkommende fx på grund af rygproblemer ikke må foretage tunge løft. Som arbejdsgiver kan du få refusion via ordningerne SVU eller VEU fra første dag medarbejderen er under uddannelse. På den måde kan en syg medarbejder opnå et kompetenceløft og undgå en sygemelding. Læs mere på og Selv om medarbejderen ikke kan varetage sit almindelige job under et længevarende sygeforløb, har du som arbejdsgiver alligevel mulighed for at bevare tilknytningen til medarbejderen. Du kan fx lade vedkommende komme i virksomhedspraktik i en anden del af virksomheden i en periode under sygemeldingen. Et aktivt tilbud nedsætter ikke sygedagpengerefusionen men hjælper den sygemeldte til at afklare sine kompetencer og muligheder inden for andre - og måske mindre belastende - arbejdsområder. Har du som arbejdsgiver ikke mulighed for at tilbyde medarbejderen et aktivt tilbud i virksomheden, vil jobcentret henvise medarbejderen til et andet tilbud. 9

10 Arbejdsredskaber/indretning Mentorordning Såfremt en medarbejder med varige helbredsproblemer kan aflastes ved hjælp af særlige arbejdsredskaber eller særlig indretning, kan jobcentret bevilge dette. En mentor er en person, der støtter den tilbagevendte medarbejder i en periode. Mentoren introducerer den tilbagevendte til opgaverne, hjælper med kontakten til kolleger og lignende. Din virksomhed kan selv stille en mentor til rådighed, som frikøbes af jobcentret til at varetage funktionen. Mentoren kan evt. forinden have gennemgået en mentoruddannelse, som finansieres af jobcentret. Alternativt kan jobcentret tilknytte en ekstern mentor. Som et forebyggelsestiltag kan der også tilknyttes en mentor til en medarbejder, der er i fare for at blive sygemeldt. 10

11 Slagelse 56-aftale Personlig assistance Partnerskabsaftale Hvis en medarbejder får øget fravær på grund af en kronisk eller langvarig sygdom, kan der indgås en 56-aftale, hvorefter du som arbejdsgiver får sygedagpengerefusion fra første sygedag. Ordningen er beregnet til medarbejdere, der har en forhøjet risiko for fravær på grund af en langvarig lidelse, genoptræning eller efterbehandling. Aftalen forudsætter, at medarbejderen har haft mindst 10 sygedage inden for det sidste år som følge af lidelsen. Som arbejdsgiver får du mulighed for at fastholde medarbejderen på trods af et forhøjet sygefravær. Medarbejderen fastholder sin tilknytning til virksomheden og kan få de nødvendige behandlinger, så sygdommen ikke forværres og fuldtidssygemelding undgås. Husk at forny aftalen inden der er gået to år. Blanket dp 211 findes på Hvis en medarbejder har en varig funktionsnedsættelse, kan medarbejderen søge kommunen om støtte til en personlig assistent. En personlig assistent hjælper med konkrete og praktiske opgaver, men må ikke overtage egentlige arbejdsfunktioner, så han eller hun kommer til at virke som vikar eller medhjælp. Personlig assistance kan også bevilges til selvstændige erhvervsdrivende samt personer, der er bevilget fleksjob. Struktureret og målrettet samarbejde om fastholdelse af sygemeldte medarbejdere kan være en del af en Partnerskabsaftale mellem din virksomhed og Jobcenter Slagelse. Partnerskabsaftalen er et gensidigt forpligtigende samarbejde mellem virksomheden og Jobcenter Slagelse. Det overordnede formål er at støtte borgerne i at få og fastholde fodfæste på arbejdsmarkedet herunder også en sygdomsramt borger - og medvirke til, at virksomhederne får den efterspurgte arbejdskraft. Partnerskabsaftalen er bygget op om 7 punkter. Virksomheden og Jobcenter Slagelse kan indgå fuldt partnerskab - det vil sige lave aftale om alle 7 punkter - eller de kan indgå aftale om udvalgte punkter. Punkt 2 handler om fastholdelse af sygemeldte medarbejdere. Når der indgås Partnerskabsaftale, får din virksomhed en fast kontaktperson i jobcentret. 11

12 Få mere information I Jobcenter Slagelse kan du få mere vejledning om de muligheder og støtteordninger, som jobcentret tilbyder. Du kan også læse mere på internettet: (Arbejdstilsynet) (Beskæftigelsesministeriet) (Her kan du hente vejledninger og ansøgningsblanketter) Kontakt Jobcenter Slagelses virksomhedskonsulenter og hør mere om gensidige Partnerskabsaftaler Susanne Brogaard Tlf Mobil: Bjarne Mikkelsen Tlf Mobil: Kaj Rasmussen Tlf Mobil: Ole Hansen Tlf Mobil: Ali Yavuz Tlf Mobil: Anna Sofie Præst Schmidt Tlf Mobil: w a n e k - m y r n e r. d k Slagelse Jobcenter Slagelse Kalundborgvej 59 A 4200 Slagelse Tlf Åbningstider: Mandag-onsdag Torsdag Fredag Projektsekretariatet for Partnerskabsaftaler og branchenetværk v. projektkoordinator Anne Schacht-Petersen og administrativ medsarbejder Tina Blankschøn Kalundborgvej 59 A 4200 Slagelse Tlf

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g. Rudersdal

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g. Rudersdal M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g når en medarbejder bliver syg e r Jobcenter ruder sda l en vigtig sa m a r bejdspa r t ner Rudersdal N e d b r i n g o g f o r k o r t s y g e f r avæ

Læs mere

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g. Rudersdal

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g. Rudersdal Hvis din kollega er syg M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g Rudersdal H v i s d i n k o l l e g a e r s y g Indhold 2 Hvis din kollega er syg 4 Skab en god spiral 6 Tilbage til jobbet 8

Læs mere

H v i s d u b l i v e r s y g

H v i s d u b l i v e r s y g H v i s d u b l i v e r s y g R e t t i g h e d e r P l i g t e r M u l i g h e d e r Slagelse E n t i d l i g i n d s at s va r e r l æ n g s t Indhold 2 En tidlig indsats varer længst 4 Roller og ansvarsfordeling

Læs mere

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k når en medarbejder bliver syg Muligheder Støtte Vejledning J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k Hvad gør I, når en medarbejder bliver syg?

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Hvis du bliver syg...

Hvis du bliver syg... FORBUND Hvis du bliver syg... Denne pjece giver dig et hurtigt overblik over dine muligheder???? Hvis du bliver syg...???? Ved du, at du kan få hjælp til at blive fastholdt, hvis du bliver sygemeldt fra

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

vær sygefra værd at vide om

vær sygefra værd at vide om sygefravær værd at vide om Når du bliver syg, kan der opstå mange spørgsmål: Hvordan ser min økonomi ud under min sygdom? Hvad gør jeg for at sikre, at jeg stadig har mit job, når jeg atter bliver rask?

Læs mere

11-12-2009 Silkeborg Tekniske Skole Håndbog om sygefravær 2010 1

11-12-2009 Silkeborg Tekniske Skole Håndbog om sygefravær 2010 1 Silkeborg Tekniske Skole Håndbog om sygefravær 2010 1 Indhold Håndbog om sygefravær... 3 Indledning... 3 Sygemeldingen den første kontakt til arbejdspladsen... 3 Registrering af sygefravær... 4 Langvarigt

Læs mere

Skabelon for fastholdelsesplan

Skabelon for fastholdelsesplan Skabelon for fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode sin arbejdsgiver om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og arbejdsgiver bliver

Læs mere

Helbredsproblemer. behøver ikke altid at føre til sygemelding. Brug Jobcentret i tide!

Helbredsproblemer. behøver ikke altid at føre til sygemelding. Brug Jobcentret i tide! Helbredsproblemer behøver ikke altid at føre til sygemelding Brug Jobcentret i tide! Indledning Denne pjece er udarbejdet som et led i samarbejdet mellem Jobcenter Middelfart og 4 virksomheder. Den skal

Læs mere

Skabelon for fastholdelsesplan

Skabelon for fastholdelsesplan Skabelon for fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode sin arbejdsgiver om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og arbejdsgiver bliver

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

REGLER OG MULIGHEDER FOR AT FASTHOLDE EN SYG KOLLEGA PÅ ARBEJDSPLADSEN

REGLER OG MULIGHEDER FOR AT FASTHOLDE EN SYG KOLLEGA PÅ ARBEJDSPLADSEN Til den tillidsvalgte: REGLER OG MULIGHEDER FOR AT FASTHOLDE EN SYG KOLLEGA PÅ ARBEJDSPLADSEN l sygefraværssamtale l mulighedserklæring l fastholdelsesplan 2 Hver dag er 150.000 mennesker sygemeldt fra

Læs mere

Fra fravær til nærvær - en vejledning i håndtering af ansatte med hyppigt/stort fravær

Fra fravær til nærvær - en vejledning i håndtering af ansatte med hyppigt/stort fravær Notat Afdeling/enhed: Personaleadministrationen, Odense Oprettelsesdato: 24-aug-2009 Udarbejdet af: THS Journalnummer: - Dokumentnavn: 125196.Vejledning til Sygefraværspolitik-marts 2010.docx Fra fravær

Læs mere

Case: Sygedagpenge. Oplysningsskema

Case: Sygedagpenge. Oplysningsskema Case: Sygedagpenge Case: Sygedagpenge Borger Anders kommer til skade i en fodboldkamp og det viser sig, at han udover trykkede ribben har brækket benet. Han er ansat som chauffør. Han er sygemeldt i mere

Læs mere

Find den. rigtige. medarbejder. et servicetilbud til virksomheder i Gladsaxe Kommune

Find den. rigtige. medarbejder. et servicetilbud til virksomheder i Gladsaxe Kommune Find den rigtige medarbejder et servicetilbud til virksomheder i Gladsaxe Kommune 16 tilbud til din virksomhed Jobcenter Gladsaxe er din virksomheds indgang til ny arbejdskraft. Vi er en professionel samarbejdspartner,

Læs mere

Fastholdelsesplan. Arbejdsgiver og medarbejder. Nuværende situation

Fastholdelsesplan. Arbejdsgiver og medarbejder. Nuværende situation Fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode UCL om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og leder bliver enige om at lave en plan, så udarbejder

Læs mere

Praktisk administrativ håndtering af sygefravær

Praktisk administrativ håndtering af sygefravær Praktisk administrativ håndtering af sygefravær Program 08.00 08.30 Introduktion Præsentation af underviser og deltagere Præsentation af program AMU formål og mål Forventningsafstemning 08.30 09.15 Lovgivning

Læs mere

Forslag. Fremsat den 12. marts 2009 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) til

Forslag. Fremsat den 12. marts 2009 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) til 2008/1 LSF 165 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2008-0003788 Fremsat den 12. marts 2009 af

Læs mere

Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Formål...1

Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Formål...1 Bilag 2 27.april 2011 HR/CNE/MAJAH Materiale til ledere til sygefraværssamtalen Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Indhold Formål...1

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

sikring og støtte ved sygdom

sikring og støtte ved sygdom sikring og støtte ved sygdom regler om sygedagpenge Sygedagpenge Tilmeld dig vores nyhedsbrev på dsa.dk og få spændende nyt om job og karriere I DSA arbejder vi under mottoet Din sikkerhed altid. Med det

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Tilbagevenden til arbejde efter sygemelding lovgivning og arbejdspladsens håndtering Sygefravær og tilbagevenden - Eksempler på lovgivningens muligheder Anette Larsen

Læs mere

FASTHOLDELSE. Fastholdelsesplan. Et papir der gør en forskel

FASTHOLDELSE. Fastholdelsesplan. Et papir der gør en forskel FASTHOLDELSE Fastholdelsesplan Et papir der gør en forskel Indhold Hvad er en fastholdelsesplan? 3 Hvornår laves den? 4 Hvordan laves en fastholdelsesplan? 5 Hvad kan fastholdelsesplanen indeholde? 6 Hvis

Læs mere

Forslag. til. Kapitel 5 a. Arbejdsgivers opfølgning

Forslag. til. Kapitel 5 a. Arbejdsgivers opfølgning UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration af udlændinge i Danmark (En styrket beskæftigelsesrettet

Læs mere

Sygemeldt Hvad gør du?

Sygemeldt Hvad gør du? Sygemeldt Hvad gør du? Alle kan blive ramt af sygdom, men hvordan forholder du dig egentlig i sådan en situation, og hvordan kommer du ud af det igen? I denne folder kan du læse om de forhold, der gælder,

Læs mere

DET KAN SKE. for alle

DET KAN SKE. for alle DET KAN SKE for alle Indhold 4 Arbejdsfastholdelse 6 Ret og Pligt (arbejdsevne) 9 Kan jeg sige nej til et arbejde? 10 Hvad er et rimeligt arbejde? 12 Redskaber 17 Nyttige hjemmesider 18 Kontakt 2 Farum

Læs mere

Regeringens Handlingsplan

Regeringens Handlingsplan Regeringens Handlingsplan Sygefravær - en fælles udfordring Juni 2008 Region Syddanmark 11. juni 2009 Rammerne Sygefravær en fælles udfordring Handlingsplan juni 2008 Lovforslaget har været til høring

Læs mere

Århus Kommune Århus Kommune PARTNERSKABSAFTALE MED

Århus Kommune Århus Kommune PARTNERSKABSAFTALE MED Magistratens 1. Afdeling Århus Kommune Århus Kommune PARTNERSKABSAFTALE MED En partnerskabsaftale er en samarbejdskontrakt, hvor en privat eller offentlig arbejdsplads og Arbejdsmarkedsafdelingen aftaler

Læs mere

Omsorgspolitik. Med denne omsorgspolitik vil vi i Stevns Kommune søge at skabe en sund og tryg arbejdsplads, hvor trivsel og omsorg er i højsæde.

Omsorgspolitik. Med denne omsorgspolitik vil vi i Stevns Kommune søge at skabe en sund og tryg arbejdsplads, hvor trivsel og omsorg er i højsæde. Omsorgspolitik Med denne omsorgspolitik vil vi i Stevns Kommune søge at skabe en sund og tryg arbejdsplads, hvor trivsel og omsorg er i højsæde. Politikken er vedtaget i Økonomiudvalget den 16. maj 2007

Læs mere

Inspirations- og undervisningsmateriale til AMU-uddannelsen 47378 Praktisk administrativ håndtering af sygefravær

Inspirations- og undervisningsmateriale til AMU-uddannelsen 47378 Praktisk administrativ håndtering af sygefravær Inspirations- og undervisningsmateriale til AMU-uddannelsen 47378 Praktisk administrativ håndtering af sygefravær Lone Christiansen, Aalborg Handelsskole Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration,

Læs mere

NOTAT. Sundheds- og Sygefraværspolitik 10. september 2010. Sundhedspolitik

NOTAT. Sundheds- og Sygefraværspolitik 10. september 2010. Sundhedspolitik NOTAT Sundheds- og Sygefraværspolitik 10. september 2010 Sundhedspolitik I departementet vil vi gerne være med til at skabe rammerne for en god og sund livsstil og et trygt arbejdsmiljø. Som led i dette,

Læs mere

Hjælp til syge medarbejdere

Hjælp til syge medarbejdere Opdateret december 2017 Hjælp til syge medarbejdere og virksomheden Det skal være nemmere og mere overskueligt for virksomheder at fastholde arbejdskraft. I dette dokument kan du få overblik over, hvilke

Læs mere

jobfastholdelse - behold dit job trods sygdom

jobfastholdelse - behold dit job trods sygdom jobfastholdelse - behold dit job trods sygdom behold dit job trods sygdom Bliver du sygemeldt eller er i risiko for at blive det, kan du og din arbejdsgiver i fællesskab gøre en del for at sikre, at det

Læs mere

Regeringens Handlingsplan

Regeringens Handlingsplan Regeringens Handlingsplan Sygefravær - en fælles udfordring Juni 2008 Region Syddanmark 7. maj 2009 Rammerne Sygefravær en fælles udfordring Handlingsplan juni 2008 Lovforslaget har været til høring og

Læs mere

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Godkendt i HMU den 14. september 2010 Sagnr. 10/33414 Dokument nr. 21/293582 Tilføjelse d. 13.9.12 (erstatningsferie) Ændring d. 9.7.13 (bortfald af DP333) Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Indhold

Læs mere

Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere

Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere 19. april 2010 Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere J.nr.2010-0005276 3.kt. Det er besluttet at ændre bekendtgørelsen om sygedagpenge for at fastsætte nærmere regler om visitation af

Læs mere

Retningslinjer for sygefravær

Retningslinjer for sygefravær Retningslinjer for sygefravær 1. KU s arbejde med sygefravær Københavns Universitet støtter medarbejdere, der er ramt af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne, og er indstillet på at gøre en aktiv indsats

Læs mere

3 nye muligheder og krav i Lov om sygedagpenge

3 nye muligheder og krav i Lov om sygedagpenge 3 nye muligheder og krav i Lov om sygedagpenge som er målrettet arbejdsgiveren www.regionmidtjylland.dk Intentioner i ændringerne i Lov om sygedagpenge Fokus på at den sygemeldte bevarer tilknytningen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter,

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter, Arbejdsfastholdelse Arbejdsfastholdelse handler om at fastholde medarbejdere, der har svært ved at varetage og bevare deres job på grund af fysisk eller psykisk sygdom. Ved at arbejde aktivt med fastholdelse

Læs mere

Sygefravær og den svære samtale Virksomhedsnetværk Cabi. Birgitte Poulsen, seniorkonsulent

Sygefravær og den svære samtale Virksomhedsnetværk Cabi. Birgitte Poulsen, seniorkonsulent Sygefravær og den svære samtale Virksomhedsnetværk Cabi Birgitte Poulsen, seniorkonsulent HD i Organisation & Ledelse Proceskonsulent ISS Facility Services Handelshøjskolen i Århus Birgitte Poulsen Sygefravær

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og

Læs mere

6.6 Opfølgning på sygdom

6.6 Opfølgning på sygdom HR Jura Forlaget Andersen 6.6 Opfølgning på sygdom Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående opfølgning på sygdom - har følgende indhold: 1.

Læs mere

Fast Track og kompenserende ordninger, kommunal arbejdsgiver. Jobcenter Thisted

Fast Track og kompenserende ordninger, kommunal arbejdsgiver. Jobcenter Thisted Fast Track og kompenserende ordninger, kommunal arbejdsgiver Jobcenter Thisted Hvilke muligheder har jeg som kommunal arbejdsgiver, hvis jeg har en medarbejder, der bliver sygemeldt? LINDA MØLLER LARSEN

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats) 20. december 2010 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats) 1 I lov nr. 563 af 9.

Læs mere

Sygdom og job på særlige vilkår

Sygdom og job på særlige vilkår Sygdom og job på særlige vilkår Tro- og loveerklæring Det er normal praksis på de fleste arbejdspladser, at en sygemeldt medarbejder underskriver en tro- og loveerklæring om sygdommens varighed. Ifølge

Læs mere

Dialog med jobcentret. Fastholdelse af medarbejdere

Dialog med jobcentret. Fastholdelse af medarbejdere Dialog med jobcentret Fastholdelse af medarbejdere Introduktion Delvis uarbejdsdygtig Denne guide er udarbejdet til dig, som har ansvaret for medarbejdere som af fysiske og/eller psykiske grunde har svært

Læs mere

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Aftale om socialt partnerskab mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Roskilde kommune, april 2008 Jobcentret i Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder som myndighed

Læs mere

Maj 2013 F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Maj 2013 F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Maj 2013 F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

SUND PÅ JOB I. - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer.

SUND PÅ JOB I. - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer. SUND PÅ JOB I - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer. Pjecen er et resultat af et projektsamarbejde mellem Ældreområdet og Job-centret med henblik på at styrke

Læs mere

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet September 2012 Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Et springbræt til arbejdsmarkedet Du skal snart starte i et løntilskudsjob på en arbejdsplads.

Læs mere

Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom. v/ Mie Skovbæk Mortensen

Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom. v/ Mie Skovbæk Mortensen Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom v/ Mie Skovbæk Mortensen Formålet med sygedagpengeloven At yde økonomisk kompensation ved fravær på grund af sygdom

Læs mere

29. Februar 2012, VINSA Bornholm, Sygefravær hvem, hvad og hvordan? Seniorkonsulent Camilla Høholt Smith, mobil 2065 7855, mail chs@cabiweb.

29. Februar 2012, VINSA Bornholm, Sygefravær hvem, hvad og hvordan? Seniorkonsulent Camilla Høholt Smith, mobil 2065 7855, mail chs@cabiweb. 29. Februar 2012, VINSA Bornholm, Sygefravær hvem, hvad og hvordan? Seniorkonsulent Camilla Høholt Smith, mobil 2065 7855, mail chs@cabiweb.dk 09.03.2012 Side 1 Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Socialrådgiver

Læs mere

Notat om anvendelse af begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager

Notat om anvendelse af begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 06.09 2011 Notat om anvendelse af begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager Formålet med dette notat er at afdække begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager.

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

SYGEMELDT. Korrektur. Hvad skal du vide? Horsens

SYGEMELDT. Korrektur. Hvad skal du vide? Horsens SYGEMELDT Hvad skal du vide? Horsens Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sygemeldt og aktiv...side 3 Udbetaling af sygedagpenge...side 4 Når vi modtager din sygemelding...side 6 Opfølgning det videre

Læs mere

jobfastholdelse - hjælp din medarbejder til at blive i job trods sygdom

jobfastholdelse - hjælp din medarbejder til at blive i job trods sygdom jobfastholdelse - hjælp din medarbejder til at blive i job trods sygdom Fastholdelse af medarbejder i job Bliver en af dine medarbejdere sygemeldt eller er i risiko for at blive det, kan du som arbejdsgiver

Læs mere

HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR RAMMER OG RETNINGSLINJER

HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR RAMMER OG RETNINGSLINJER HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR RAMMER OG RETNINGSLINJER 1-5 - 14-28 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. DEN GODE DIALOG... 4 1-5 - 14-28... 4 A. FAST TRACK... 5 B. Rundbordssamtale... 5 C. Flere fraværsperioder...

Læs mere

Vejledning. ved. sygefravær.

Vejledning. ved. sygefravær. Vejledning ved sygefravær. Fjordkredsens rådgivning og bistand til medlemmer i forbindelse med sygedagpengeopfølgning, revalidering, beskæftigelse på særlige vilkår, offentlig social pension m.v. samt

Læs mere

Fra fravær til fremmøde - konference om sygefravær Moderniseringsstyrelsen

Fra fravær til fremmøde - konference om sygefravær Moderniseringsstyrelsen Fra fravær til fremmøde - konference om sygefravær Moderniseringsstyrelsen Afdelingsleder Jes Arlaud Sygefravær det gode forløb Når medarbejderen melder sig Muligheder for sygedagpengerefusion Arbejdsgivere

Læs mere

Høringssvar, Udkast til vejledning om sygedagpenge

Høringssvar, Udkast til vejledning om sygedagpenge Arbejdsdirektoratet YU-Sekretariatet Att.: Majbritt Rothmar Stormgade 10 1009 Kbh. K Høringssvar, Udkast til vejledning om sygedagpenge Arbejdsdirektoratet har ved mail af 4. januar 2008 anmodet om bemærkninger

Læs mere

Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager

Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager Pkt.nr. 3 Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager 651636 Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen

Læs mere

Systematisk samarbejde mellem. og Jobcenter Slagelse

Systematisk samarbejde mellem. og Jobcenter Slagelse Systematisk samarbejde mellem og Jobcenter Slagelse Virksomhedsnavn: Adresse: Tlf.: E-Mail: Hjemmeside: CVR nr: P nr: Jobcenter Slagelse Kalundborgvej 59, 4200 Slagelse Tlf.: 58 57 33 33 partnerskab@slagelse.dk

Læs mere

Ansatte på særlige vilkår

Ansatte på særlige vilkår Ansatte på særlige vilkår vejledning til tillidsrepræsentanter Her kan du læse nærmere om lovgivningen og aftalerne om ansatte på særlige vilkår 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til tillidsrepræsentanter

Læs mere

Indsatsen for fastholdelse styrkes Trepartsaftalen udmøntet i lovforslag

Indsatsen for fastholdelse styrkes Trepartsaftalen udmøntet i lovforslag Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Trepartsaftalen nye regler på sygefraværsområdet v/ kontorchef Marianne Sumborg Indsatsen for fastholdelse styrkes Trepartsaftalen udmøntet i lovforslag 1 De

Læs mere

RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR Indhold: 1. Indledning Den gode dialog A. FAST TRACK...

RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR Indhold: 1. Indledning Den gode dialog A. FAST TRACK... RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR 1 5 14-28 Indhold: 1. Indledning...2 2. Den gode dialog...3 1 5 14 28...3 A. FAST TRACK...4 B. Rundbordssamtale...4 C. Flere fraværsperioder...5 D.

Læs mere

Guide til arbejdsgivere. Brug KOMBINER MED OPFØLGNINGSBREV. Hvis en medarbejder bliver syg. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Version

Guide til arbejdsgivere. Brug KOMBINER MED OPFØLGNINGSBREV. Hvis en medarbejder bliver syg. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Version Guide til arbejdsgivere Brug k Fast tikroafocr ved ris sygeige langvar ger meldin KOMBINER MED OPFØLGNINGSBREV Hvis en medarbejder bliver syg Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Version 020715

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 14. december 2011. Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge. 12. december 2011. Nr. 1152.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 14. december 2011. Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge. 12. december 2011. Nr. 1152. Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. december 2011 12. december 2011. Nr. 1152. Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge Herved bekendtgøres lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 920 af 22. august 2011,

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge 17. august 2010 (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage

Læs mere

Hvordan kan virksomheden bruge jobcentret ved langvarigt sygefravær. Børssalen 10. maj 2016

Hvordan kan virksomheden bruge jobcentret ved langvarigt sygefravær. Børssalen 10. maj 2016 Hvordan kan virksomheden bruge jobcentret ved langvarigt sygefravær Børssalen 10. maj 2016 Sygedagpengereformen - Sygedagpengereformen trådte i kraft 1. juli 2014 og var et bredt forlig ml. regeringspartierne

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge

Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge LBK nr 871 af 28/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0015258 Senere ændringer til

Læs mere

Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag

Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag December 2015 Nedenstående cases beskriver cases på de budgetforslag der er beskrevet i det samlede besparelseskatalog for arbejdsmarkedsområdet. Indsats

Læs mere

Lang tids sygdom? Det sker kun for naboen. Hvad bliver du syg af?

Lang tids sygdom? Det sker kun for naboen. Hvad bliver du syg af? Lang tids sygdom? Det sker kun for naboen Syg i længere tid? Det sker ikke for mig. Ofte syg i kortere perioder? Nej, heller ikke. Det sker for naboen, måske, men ikke mig. Sådan tænker de fleste af os,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse

Læs mere

FASTHOLDELSESTEAM SYGEDAGPENGE

FASTHOLDELSESTEAM SYGEDAGPENGE FASTHOLDELSESTEAM SYGEDAGPENGE 1 Fastholdelsesteam Jobcenter Guldborgsund Arbejdsmarkedskonsulent Lone Hemmingsen - kontor og administration Arbejdsmarkedskonsulent Anna Fridbjørg Olsen - udkørende konsulent

Læs mere

Administrationsgrundlag for sygedagpengeområdet

Administrationsgrundlag for sygedagpengeområdet 9. maj 2012 Administrationsgrundlag for sygedagpengeområdet Dette notat indeholder grundlaget for Silkeborg Kommunes administration af sygedagpengeområdet. Notatet beskriver de centrale retningslinjer

Læs mere

Det offentliges rolle i forhold til sygefravær, kontanthjælp, førtidspension mv.

Det offentliges rolle i forhold til sygefravær, kontanthjælp, førtidspension mv. Det offentliges rolle i forhold til sygefravær, kontanthjælp, førtidspension mv. Seminar i Arbejdsmarkedskommissionen Thomas Mølsted Jørgensen Juni 2008 1 Andelen af modtagere af sygedagpenge, der ender

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri Fakta om fravær 2 Fakta om fravær FORORD Som et led i at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked har Folketinget vedtaget nogle ændringer af sygedagpengeloven, som pålægger arbejdsgivere og

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009 8. juli 2009. Nr. 730. Bekendtgørelse om kompensation til personer med handicap i erhverv m.v. I medfør af 3, stk. 2, 7, stk. 5, 11, 14 a, stk. 5, 16 a, stk.

Læs mere

E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D

E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D FLEKSJOB OG SKÅNEJOB E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D OGSÅ MULIGE I FOLKEKIRKEN 2 Udgivet af Kirkeministeriet 2001 T RY K B o rch Try k G R A F I S K DESIGN Design Factory PAPIR A

Læs mere

Af hensyn til arbejdets tilrettelæggelse anmeldes sygefraværet så hurtigt som muligt og senest ved arbejdstids begyndelse.

Af hensyn til arbejdets tilrettelæggelse anmeldes sygefraværet så hurtigt som muligt og senest ved arbejdstids begyndelse. Dato: 15-10-2018 Afdeling: HR Retningslinjer for håndtering af sygefravær En åben, ærlig og nærværende dialog om sygefravær er afgørende både for at nedsætte eller fastholde et lavt sygefravær, men også

Læs mere

SYGEDAGPENGELOVGIVNING (LBK 85, Sygedagpengeloven af 07.02.2011)

SYGEDAGPENGELOVGIVNING (LBK 85, Sygedagpengeloven af 07.02.2011) SYGEDAGPENGELOVGIVNING (LBK 85, Sygedagpengeloven af 07.02.2011) PRAKSISDAG SYD 13. MAJ 2011 V/ 1 DISPOSITION Præsentation, mål med dagens oplæg Lægekonsulentens funktion i sagsbehandlingen samarbejde

Læs mere

Solgårdens syge-og sundhedspolitik.

Solgårdens syge-og sundhedspolitik. Solgårdens syge-og sundhedspolitik. MED oktober 2011 1 Thisted kommunes overordnede politik om sygefravær. Målet med sygefraværspolitikken er at skabe et kollegialt miljø med engagerede medarbejdere, der

Læs mere

Køn Helsingør Kommune stræber efter at skabe en afbalanceret kønsfordeling blandt de ansatte i afdelinger og på de forskellige ledelsesniveauer.

Køn Helsingør Kommune stræber efter at skabe en afbalanceret kønsfordeling blandt de ansatte i afdelinger og på de forskellige ledelsesniveauer. Helsingør Kommunes Ligestillingspolitik Indledning Helsingør Kommune arbejder målrettet for ligestilling og betragter alle medarbejdere som ligestillede uanset køn, alder, handicap, seksuel orientering,

Læs mere

Vigtige ændringer for syge medarbejdere er blevet vedtaget og vil træde i kraft henover det næste halve år.

Vigtige ændringer for syge medarbejdere er blevet vedtaget og vil træde i kraft henover det næste halve år. Dok.nr: 46058 v1 Ref.: IME/hajadm E-mail: ime@frinet.dk Til: * Kopi: * 23. marts 2009 Fra: * Notat: * Nye lov ved sygeperioder Lovændringen medfører, at arbejdsgiveren nu skal spille en langt mere aktiv

Læs mere

Sygedagpengeopfølgning

Sygedagpengeopfølgning Sygedagpengeopfølgning Muligheder i sygedagpengereformen Viden om tidlig virksomhedsrettet indsats Forventningsafstemning 1. Sygedagpengereformen 2. Viden om en tidlig og aktiv virksomhedsindsats for sygemeldte

Læs mere

SYGEDAGPENGEREFORMEN. De nye sygedagpengeregler. Mandag den 8. december 2014. Underviser: Socialrådgiver Louise Flensborg

SYGEDAGPENGEREFORMEN. De nye sygedagpengeregler. Mandag den 8. december 2014. Underviser: Socialrådgiver Louise Flensborg SYGEDAGPENGEREFORMEN De nye sygedagpengeregler Mandag den 8. december 2014 Underviser: Socialrådgiver Louise Flensborg SYGEDAGPENGEREFORMEN FAKTA TAL FØR REFORMEN 400.000 personer modtager hvert år sygedagpenge

Læs mere

Arbejdsmedicin Hospitalsenheden Vest. Graviditet og arbejdsmiljø

Arbejdsmedicin Hospitalsenheden Vest. Graviditet og arbejdsmiljø Arbejdsmedicin Hospitalsenheden Vest Graviditet og arbejdsmiljø Revideret februar 2016 Graviditet og arbejdsmiljø Arbejdsmedicin Hospitalsenheden Vest 4. udgave Redigering: Socialrådgiver Hugo Knudsen

Læs mere

Sygedagpengereformen - Hvad betyder den for virksomhederne?

Sygedagpengereformen - Hvad betyder den for virksomhederne? Sygedagpengereformen - Hvad betyder den for virksomhederne? Anette Hansen, seniorkonsulent 11. November 2015 Anette Hansen Seniorkonsulent Mail: ah@cabiweb.dk Mobilnr. 40 38 54 74 Side 2 Det kan du få

Læs mere

Fast Track og kompenserende ordninger

Fast Track og kompenserende ordninger Fast Track og kompenserende ordninger Jobcenter Thisted Hvilke muligheder har jeg som arbejdsgiver, hvis jeg har en medarbejder, der bliver sygemeldt? FASTHOLDELSE AF MEDARBEJDERE Hvis du som arbejdsgiver

Læs mere

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens 2010k3 2010k4 2011k1 2011k2 2011k3 2011k4 2012k1 2012k2 2012k3 2012k4 2013k1 2013k2 2013k3 2013k4* Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Reform af sygedagpengesystemet

Læs mere

Partnerskabsaftale. Jobcenter Slagelse:

Partnerskabsaftale. Jobcenter Slagelse: Partnerskabsaftale Mellem en virksomhed og Jobcenter Slagelse Virksomhedsnavn Adresse Tlf.nr. Hjemmeside CVR nr. P. nr. 1. kontaktperson i virksomhed 2. kontaktperson i virksomhed Aftalenr. - Jobcenter

Læs mere