Praktikuddannelsesplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktikuddannelsesplan"

Transkript

1 Praktikuddannelsesplan Social- og sundhedsassistentuddannelse Praktik på Hjerne og Rygkirurgisk Sengeafsnit, Aarhus Universitetshospital Somatisk sygepleje og rehabilitering i det sammenhængende sundhedsvæsen Hjerne- og Rygkirurgisk Sengeafsnit, Indgang J, Plan 6, J618 Aarhus Universitetshospital, Palle Juul-Jensens Boulevard Aarhus N 1

2 Praktikuddannelsesplan Praktikuddannelsesplanen giver dig en præsentation af praktikstedet og dine læringsmuligheder samt bidrager til afstemning af gensidige krav og forventninger til praktikken. Organisatorisk placering Hjerne- og Rygkirurgi består af: Et sengeafsnit fordelt på Plan 6 og 7 En klinik på Plan 2 Hjerne- og Rygkirurgi er en af Danmarks 4 neurokirurgiske afdelinger. Afdelingen har landsdelsfunktion for undersøgelse, behandling og pleje af patienter med sygdomme i centralnervesystemet, samt Vestdansk Center for behandling og pleje af patienter med columnafraktur kompliceret med neurolæsion. Hjerne- og Rygkirurgi repræsenteres af følgende faggrupper: Sygeplejersker, læger, social- og sundhedsassistenter, sekretærer og serviceassistenter. Tværprofessionelt samarbejder personalet i Hjerne- og Rygkirurgi med kirurger, anæstesilæger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sekretærer, radiografer/-loger, bioanalytikere, mikrobiologer og farmakonomer. Derudover samarbejdes der tværsektorielt med primær sundhedstjeneste og øvrige hospitaler i og udenfor regionen Hjerne- og Rygkirurgiske Sengeafsnit er uddannelsessted for følgende grunduddannelser: Social- og sundhedsassistentelever, sygeplejerskestuderende, medicinstuderende, sekretærelever og serviceassistentelever. Du kan læse mere om Hjerne- og Rygkirurgi via dette link: 2

3 Sygeplejefaglige forhold Patientkategorier Hjerne- og Rygkirurgisk Sengeafsnit modtager patientgrupper med forskellige sygdomme og sundhedsudfordringer. Patienter med kroniske rygsmerter, hydrocephalus og epilepsi er alle eksempler på forløb for den kroniske patientgruppe, hvorimod patienter med subaracnoidalblødninger, subdurale hæmatomer og andre intrakranielle problematikker typisk repræsenterer den akutte patientgruppe. Patienterne indlægges enten akut eller planlagt til operation. Efter den postoperative periode overflyttes patienterne til videre rehabilitering, hjemsygehus eller udskrives til eget hjem. Typiske diagnoser: Patienter med intracranielle tumorer Patienter med lidelser i spinalkanalen - prolapser og stenoser lumbalt eller cervicalt Patienter med lidelser i spinalkanalen - para- eller tetraplegi Patienter med subarchnoidalblødning Patienter med hydrocephalus, hygromer, subdural hæmatom (akutte forløb). Typiske sygeplejefaglige problemstillinger Patientgruppen i sengeafsnittet varierer fra den vågne bevidste patient til den bevidsthedssvækkede patient. En stor del af patienterne er selvhjulpne og bevidsthedsmæssigt klare og relevante. Andre patienter er kognitivt påvirkede oftest grundet cerebrale skader eller påvirket almen tilstand. De bliver indlagt, opereret og udskrevet i løbet af 1-2 døgn. Der ligger et stort pædagogisk arbejde i at vejlede og undervise disse patienter. Vi arbejder ud fra et behandlende og rehabiliterende perspektiv og skal ofte prioritere patienternes ressourcer og overskud. Området fordrer ofte et tværprofessionelt samarbejde med fysioterapeuter og ergoterapeuter. Patienterne kan have respiratoriske udfordringer, som følge af nedsat bevidsthed eller skader på rygmarvskanalen. Disse patienter kræver for eksempel ilt-behandling, 3

4 CPAP 1, PEEP 2 behandling eller hostestøtte. Langvarigt sengeleje kan blandt andet give luftvejsinfektioner samt sekretproblemer. Ligeledes kan kredsløbet påvirkes som følge af nedsat bevidsthed (blødning eller sedering) eller skader på centralnervesystemet. Problemer med hyper- og/eller hypotension 3 er typiske problemstillinger for patienterne. Patienterne er i ernæringsmæssig risiko grundet stressrespons som følge af kirurgi eller kritisk sygdom. Nedsat væske- og ernæringsindtag, kvalme samt opsporing og behandling af dysfagi 4 er typiske problemstillinger i afsnittet. Ligeledes ses patienter med diabetes og stofskifteproblematikker. Mange patienter er i risiko for urinretention grundet større eller mindre skader på rygmarvskanalen. En del af patienterne har anlagt kateter a demeure i kortere eller længere tid. Grundet immobilisation, opioidbehandling, anæstesimidler, ændret væske- og ernæringsindtag kan mange patienter opleve obstipation. Patienterne har iv-adgange som for eksempel PVK 5 eller CVK 6, operationssår, postoperative dræn samt dræn i hjernens ventrikler. De patienter der er immobile, er i højrisiko for at udvikle decubitus. Patienterne er i risiko for at få forstyrret deres døgnrytme og som konsekvens heraf udvikle delirium. Vi prioriterer derfor søvn og hvile højt. Nogle patienter kræver, grundet deres sygdomskompleksitet, døgnovervågning og for at imødekomme dette, er der i vores observationsafsnit installeret overvågningskameraer. Vi har desuden en stue med døgnrytmebelysning. Typiske smertetyper er postoperative og neurogene smerter, men mange patienter har også smerteproblematikker relateret til kroniske smerter De fleste patienter på afdelingen vil være i en form krise og har brug for hjælp til at mestre situationen. Der fokuseres på involvering og ressourcer af både patienten og 1 CPAP: Continuous Positive Airway Pressure (kontinuerligt overtryk i luftvejen). 2 PEEP: Positive end-expiratory pressure. 3 For højt eller lavt blodtryk. 4 Synkebesvær. 5 PVK: Perifert Vene Kateter 6 CVK: Centralt Vene Kateter 4

5 de pårørende i alle patientforløb. Som samarbejdspartnere kan her medtænkes socialrådgivere, hospitalspræsten, og diverse patientforeninger. Metoder i klinisk praksis Sygeplejeprocessen er den gennemgående metode til vurdering, planlægning og evaluering af sygeplejen. Model for praktisk færdighedsudøvelse. Screeningsredskaber fx ernæring, trykskade, Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS), smerte (NRS), bevidsthed (GCS). Politikker, kliniske retningslinjer, instrukser i e-dok. Der anvendes væske- og kostregistreringsskema. Der arbejdes ud fra de hygiejniske principper i E-dok for at beskytte såvel patienten som personalet mod sygehuserhvervede infektioner. Der er fokus på patientsikkerhed og registrering af utilsigtede hændelser. Uddannelsesmæssige forhold Lærings- og uddannelsestilbud i praktikken Praktikperioden planlægges ud fra patientforløb. Det vil sige at eleven følger en patient - ideelt set fra indlæggelse til udskrivelse. I praksis vil det ofte blive nogle dage af patientens indlæggelse. Eleven kan under sit praktikforløb have patientforløb på begge de to sengeafsnit. I praktikken skal eleven udarbejde et patientforløb, for at øve evne til at indsamle relevante data om patienten og anvende disse til at identificere patientens behov for sygepleje (Se bilag 1). En gang i løbet af praktikperioden afholder eleven et seminar (Se bilag 2). 5

6 Min uddannelse Min uddannelse er et pædagogisk redskab til vurdering af social- og sundhedsassistentelevers udvikling af kompetencer i somatisk praktikuddannelse på Aarhus Universitetshospital. Redskabet anvendes aktivt i praktikken til kvalificering af den enkelte elevs forløb, herunder inddragelse af personlige og faglige forudsætninger med afsæt i det samlede uddannelsesforløb. Endvidere forventes det at eleven anvender DU-IT. Planlægnings- og evalueringssamtaler Indledende forventningsafstemning mellem eleven, praktikvejleder/ klinisk vejleder inden for de første to uger. Her taler vi om læringsmuligheder i afdelingen, praktikmål og individuelle forudsætninger 7 Regelmæssige samtaler mellem eleven og praktikvejleder/ klinisk vejleder med henblik på evaluering og feedback i forhold til kliniske situationer og praktikmål. Ved afslutning af praktikken afvikles evalueringssamtale mellem praktikvejleder/ den kliniske vejleder og eleven. Her henvises til evalueringsskema fra PASS. 8 Vejledning og refleksion Faglig drøftelse og refleksion med praktikvejleder/ kliniske vejleder eller andre daglige vejledere om plan for sygepleje og evaluering af udført sygepleje. Vejledning i konkrete sygeplejesituationer af praktikvejleder/ klinisk vejleder eller den daglige vejleder før, under og efter handlinger. Mulighed for at indgå i faglige drøftelser i praksisfællesskabet. Deltage i teamets fælles opgaver og rutiner. 7 Regional retningslinje: Praktikuddannelse i Social- og Sundhedsassistentuddannelsen, ok/editor/rm.nsf/&windowwidth=1100&windowheight=600&windowtitle=s%f8g 8 PASS: Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelse, 6

7 Tematiseret læringsforløb med fokus på overgange i patientens forløb Du får mulighed for at følge patienter gennem hele deres forløb fra ambulatorium -> sengeafsnit -> operationsgang -> opvågningsafsnit -> sengeafsnit. Et af disse forløb skal du beskrive og præsentere i forbindelse med et seminar (bilag 2). Samarbejdsrelationer mellem eleven, den kliniske vejleder/praktikvejleder og uddannelsessted I daglige læringssituationer kan eleven få vejledning af såvel praktikvejleder/ kliniske vejleder som andre daglige vejledere. Ved særlig behov for støtte kan praktikansvarlig fra den tilknyttede social- og sundhedsskole kontaktes. At være aktivt deltagende i praktikken betyder, at eleven: Gennemsnitligt er til stede 37 timer/uge i praktikken. Denne mødepligt omfatter alle planlagte aktiviteter og kan placeres på alle tidspunkter af døgnet, hvor der er mulighed for vejledning. Arbejdsplanen udarbejdes af praktikstedet, og alle ændringer aftales med den kliniske vejleder/praktikvejleder. Overholder aftaler indgået med klinisk vejleder/praktikvejleder og/eller daglig vejleder. Deltager aktivt i sygeplejeopgaver. Identificerer og arbejder med egne udviklingsbehov. Reflekterer over de daglige arbejdsopgaver i praktikken. Arbejder aktiv med praktikmålene gennem hele praktikken. 7

8 Praktikmål Under uddannelsen skal eleven arbejde med 20 praktikmål. Praktikmålene medvirker til, at eleven ved uddannelsens afslutning opfylder de 14 kompetencemål for en social- og sundhedsassistent. I det følgende er målene beskrevet ud fra både tegn og tiltag. Tegn Tegn er det, den kliniske vejleder/praktikvejleder kigger efter, når hun skal vurdere, om målet er nået på et rutineret niveau. De beskrevne tegn er retningsgivende. Det betyder, at andre eller flere tegn kan aftales mellem eleven og den kliniske vejleder/praktikvejleder. Præstationsstandarder I praktikken på Aarhus Universitetshospital skal målene opfyldes på rutineret niveau. Begynderniveau "Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud fra en kendt problemstilling eller kan udføre en mere kompliceret aktivitet under vejledning. På dette niveau lægges der vægt på personlig kompetence til at sætte sig ind i uddannelsens fundamentale kundskabs- og færdighedsområder og kompetence til at udvikle ansvarlighed og grundlag for fortsat læring. På begynderniveauet grundlægges ligeledes selvstændighed i opgaveløsningen." Rutineret niveau "Eleven kan planlægge og gennemføre en opgave eller aktivitet eller løse et problem i en rutinemæssig eller kendt situation og omgivelse, alene og i samarbejde med andre. På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til selvstændigt at sætte sig ind i mere komplicerede problemstillinger og til at kommunikere med andre om løsningen heraf. Yderligere lægges vægt på fleksibilitet og omstillingsevne." Avanceret niveau "Eleven kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave eller aktivitet eller løse et problem også i ikke-rutinesituationer alene eller i samarbejde med andre under hensyn til opgavens art. På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til at tage selvstændigt ansvar og vise initiativ samt kompetence til selv at formulere og løse faglige og sociale opgaver og problemer. Yderligere lægges vægt på kvalitetssans og kreativitet." Præstationsstandarderne er defineret i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr af 22/09/2014, 29. 8

9 Praktikmål 1 Eleven kan gennemføre og reflektere over kliniske sygeplejehandlinger, herunder selvstændigt anvende sygeplejeprocessen til at indsamle data, identificere, analysere, planlægge, udføre og evaluere sygepleje til borgere/patienter med grundlæggende behov. Sygeplejeprocessen, sygeplejehandlinger, grundlæggende behov. Du beskriver elementerne i sygeplejeprocessen. Du beskriver på et grundlæggende niveau anatomi og fysiologi omkring cirkulation, respiration, ernæring og udskillelse. Du udfører basale sygeplejehandlinger i forhold til: Personlig hygiejne Kateterpleje Ernæring Mobilisering og forflytning. Du analyserer observationer og data i forbindelse med patientens grundlæggende behov. Du identificerer patientens sygeplejeproblemer. Du argumenterer fagligt for dine sygeplejehandlinger. Du planlægger, gennemfører og justerer sygeplejehandlinger med afsæt i patientens grundlæggende behov. Du vurderer og evaluerer effekten af udført sygepleje og reflekterer over egne handlinger i forbindelse med patienters grundlæggende behov. Du forudsiger potentielle problemer i forbindelse med patientens grundlæggende behov. Du forholder dig kritisk til afdelingens praksis og begrunder fagligt alternative handlingsforslag. Du drager paralleller til egne tidligere erfaringer hos patienten. 9

10 Praktikmål 2 Eleven kan planlægge og iværksætte sundhedsfaglige handlinger på baggrund af faglige og kliniske vurderinger, herunder sundhedsstyrelsens screeningsværktøjer til tidlig opsporing samt lokale procedurer og retningslinjer. Faglige og kliniske vurderinger, screeninger, lokale procedurer og retningslinjer. Du udfører TOKS og kender TOKS algoritmen. Du foretager en ernæringsscreening. Du foretager vurdering af trykskaderisiko. Du søger relevant viden i E-dok og handler efter beskrevne instrukser og retningslinjer. Du kender normalområder og -værdier indenfor ovenstående. Du kommunikerer relevant og tydeligt omkring observationer og målinger, der ligger uden for normalområder og værdier. Du relaterer målte værdier og TOKSresultat til teoretisk viden. Du planlægger og udfører ernæringstiltag på baggrund relevant dataindsamling. Du screener for trykskade og planlægger relevant forebyggelse af trykskade. Du vurderer dit behov for at søge og anvende viden i relevante instrukser og retningslinjer. Du vurderer behovet for (fornyet) dataindsamling, herunder anvendelse af screeningsredskaber. Du forholder dig kritisk til instrukser og retningslinjer og begrunder fagligt handlinger, der afviger fra det beskrevne. Du vurderer behovet for at udarbejde eller revidere instrukser og retningslinjer. 10

11 Praktikmål 3 Eleven kan selvstændigt identificere og reagere på ændring i borgerens/patientens sundhedstilstand. Ved uforudsete og komplekse problemstillinger kan eleven udføre sygeplejehandlinger indenfor eget kompetenceområde samt delegerede sygeplejehandlinger, herunder udføre palliativ pleje. Ændringer i sundhedstilstand, uforudsete og komplekse problemstillinger, eget kompetenceområde, delegeret pleje, palliativ pleje. Du beskriver eget kompetenceområde og handler inden for dette. Du bruger dine sanser i observation af patienten og reagerer relevant på ændringer i patientens tilstand. Du observerer og rapporterer ændringer i patientens indtag, udskillelse, funktionsniveau samt hud og slimhinder. Du udfører enkle delegerede opgaver efter instruktion. Du bidrager med observationer og handlinger ved uforudsete og komplekse problemstillinger i samarbejdet omkring patienten. Du analyserer ændringer i patientens tilstand og handler relevant. Du argumenterer for ændringer i sygeplejen ud fra patientens aktuelle situation, herunder palliativ sygepleje. Du reflekterer over og vurderer betydningen af egen indsats i relation til uforudsete og komplekse problemstillinger. Du bidrager i det tværfaglige samarbejde og argumentere med relevant teori. Du reflekterer over sygeplejen til patienten i de forskellige faser af det palliative forløb og forudser behov for ændringer. Du udfører delegerede opgaver i komplekse situationer efter instruktion. 11

12 Praktikmål 4 Eleven kan ud fra en helhedsorienteret tilgang, der understøtter borgerens/patientens mestring af eget liv, selvstændigt og i samarbejde med borgeren/patienten og pårørende arbejde med rehabilitering og recovery. Helhedsorienteret tilgang, mestring, rehabilitering, recovery, pårørende. Du identificerer patientens behov for støtte til mestring af sygdom. Du indsamler data ud fra en helhedsorienteret tilgang samt inddrager patient og pårørende. Du integrerer patientens præferencer i sygeplejen og den videre plan for sygeplejen. Du planlægger og udfører sygepleje med henblik på patientens rehabilitering og recovery. Du analyserer områder, der kan understøtte patientens mestring af sygdom og iværksætter relevante tiltag. Du reflekterer over hvordan patienten kan støttes i at få et meningsfuldt og tilfredsstillende liv. Du argumenterer for og formidler behov for støtte til rehabilitering til relevante samarbejdspartnere efter udskrivelsen. 12

13 Praktikmål 5 Eleven kan selvstændigt og tværprofessionelt arbejde sundhedsfremmende og ud fra et helhedssyn forebygge udvikling af livsstilssygdomme ved at vejlede og motivere borgeren/patienten til mestring af eget liv. Sundhedsfremme, forebyggelse af livsstilssygdomme, vejlede, motivere, mestring. Du kender de almindelige livsstilssygdomme. Du kender KRAMfaktorerne og deres indvirkning på livsstilssygdomme. Du vejleder patienten ift. KRAM-faktorerne. Du kender offentlige og frivillige tilbud ift. sundhedsfremme, herunder tværprofessionelle samarbejdspartnere. Du inddrager patientens perspektiv, herunder patientens præferencer, værdier og ressourcer. Du forklarer sammenhæng mellem KRAM-faktorerne og livsstilssygdomme hos patienten. Du vejleder selvstændigt patienterne ift. KRAMfaktorerne. Du integrerer forebyggelse i sygeplejen ud fra præferencer og ressourcer. Du tager initiativ til tværprofessionelt samarbejde i forhold til sundhedsfremme hos patienten. Du argumenterer fagligt for, hvordan du arbejder forebyggende med et helhedssyn på patienten. Du skelner mellem dit eget og patientens perspektiv på sundhedsfremme. Du reflekterer fagligt over patientens mestring af eget liv. Du reflekterer over patientens mestring af sygdomsrelaterede faktorer. Du vurderer betydningen af en sundhedsfremmende adfærd hos patienten. Du forudsiger potentielle problemer ud fra patientens livsstil og adfærd i relation til sundhedsfremme og forebyggelse af livsstilssygdomme. Du analyserer mulige mestringsstrategier hos patienten. 13

14 Praktikmål 6 Eleven kan ud fra en rehabiliterende tilgang selvstændigt planlægge, udføre og evaluere omsorg, praktisk hjælp og personlig pleje til borgere/patienter med fysiske, psykiske og sociale behov. Rehabilitering, omsorg, praktisk hjælp, personlig pleje, behov. Du arbejder rehabiliterende med patienten omkring personlige pleje og praktisk hjælp. Du varetager oprydning på stuen og klargøring efter udskrivelse. Du redegør for rehabiliterende principper. Du redegør for patientens behov for personlig pleje og praktisk hjælp. Du argumenterer fagligt for rehabiliterende tiltag til patienten. Du samarbejder med patienten om at nå mål for rehabilitering. Du reflekterer over patientens fysiske, psykiske og sociale behov. Du argumenterer fagligt for din planlægning, udførelse og evaluering af den individuelle og helhedsorienterede personlige pleje til patienten. Du reflekterer over, hvordan du drager omsorg for patienten. 14

15 Praktikmål 7 Eleven kan selvstændigt tilrettelægge og gennemføre fysiske, sociale, kulturelle og kreative aktiviteter, og informere og vejlede om aktivitetstilbud, herunder inddrage netværk og frivillige ud fra borgerens interesser og behov og understøtte borgere/patienter i at træffe egne valg. Aktiviteter, netværk, interesser og behov. Du udarbejder en aktivitetsanalyse på en for patienten relevant aktivitet. Du inddrager patientens erfaringer og udbytte af tidligere iværksatte aktiviteter. Du planlægger og afvikler aktivitetstilbud til en lille gruppe af indlagte patienter. Du planlægger en aktivitet under hensyntagen til patientens situation, behov og ressourcer. Du inddrager, motiverer og understøtter patienten i at træffe et valg og deltage i aktiviteten. Du kender aktiviteters betydning for livskvaliteten. Du kender til muligheden for aktiviteter på afdelingen og på hospitalet. Du argumenterer for en valgt aktivitet under hensyntagen til patientens situation, behov og ressourcer. Du argumenterer for, hvordan du inddrager, motiverer og understøtter en patient i at træffe et valg og deltage i en aktivitet. Du samarbejder med patientens netværk om relevante aktiviteter. Du drager paralleller mellem aktivitetstilbud i primær og sekundær sektor. Du reflekterer over patientens situation, behov og ressourcer. Du vurderer aktivitetens betydning for patienten og dennes livskvalitet. Du reflekterer over dit samarbejde med patienten og dennes netværk. Du reflekterer over muligheden for at tilrettelægge og afvikle aktiviteter på et hospital. 15

16 Praktikmål 8 Eleven kan selvstændigt forebygge smittespredning ud fra nationale og lokale retningslinjer og standarder for hygiejne, herunder særlige regimer og teknikker samt vejlede borgere, patienter, pårørende, kollegaer og frivillige herom. Smittespredning, hygiejne, nationale og lokale retningslinjer, vejledning. Du udfører korrekt håndhygiejne og på de rigtige tidspunkter. Du kender smittevejene og måden at bryde dem på. Du kender forskellen på rent og urent og rent og sterilt. Du håndterer diverse prøvematerialer, affald og vasketøj. Du vejleder patienter i personlig hygiejne. Du forklarer hvordan smitteveje brydes, herunder sammenhænge mellem hygiejne og hospitalsinfektioner. Du argumenterer for vigtigheden af at overholde de hygiejniske principper. Du forklarer betydningen af nationale hygiejniske retningslinjer og anvendelsen af dem i praksis. Du opsøger relevant viden i uforudsete situationer og anvender denne viden i praksis. Du reflekterer over kollegers, patienter og pårørendes håndhygiejne. Du kender nationale og lokale retningslinjer og vejledninger for hygiejne, herunder e-dok. Du kender MRSA og screening for dette. Du overholder og arbejder i et isolationsregime efter vejledning. Du følger uniformsetiketten. Du screener patienter for MRSA. Du forklarer betydningen af lokale hygiejniske retningslinjer og anvendelsen af dem i praksis. Du evaluerer din egen håndhygiejne samt justerer din viden og færdigheder. Du identificerer behov for og tager initiativ til vejledning af patienter, pårørende og andre om smitterisici og hygiejne. Du reflekterer over betydningen af de hygiejniske principper i et samfundsmæssigt perspektiv. 16

17 Praktikmål 9 Eleven kan selvstændigt efter praktikstedets retningslinjer og efter delegation varetage medicinhåndtering, observere virkning/bivirkninger samt dokumentere og samarbejde med borger/patient i den medicinske behandling. Medicinhåndtering, virkning/ bivirkning. Du kender de forskellige administrationsformer. Du beskriver virkning og bivirkning af medicin givet til patienten. Du viser omhu i forbindelse med medicinhåndtering med fokus på patientsikkerheden. Du udfører medicinadministration til patienten under hensyntagen til egen og andres sikkerhed. Du forklarer virkning og bivirkning af given medicin. Du forklarer observationer af virkning og bivirkninger af given medicin. Du vurderer det hensigtsmæssige i administrationsform og tidspunkt, Du reflekterer over betydningen af anvendelse af synonyme præparater. Du rapporterer virkning og bivirkning af medicin. Du forklarer anvendelsen af synonyme præparater. Du udregner korrekt dosering af lægemidler. 17

18 Praktikmål 10 Eleven kan etablere relationer, der skaber samarbejde med borgere/patienter, pårørende og frivillige, herunder kommunikere målrettet og anvende relevante kommunikationsformer. Etablere relationer, kommunikere, kommunikationsformer, samarbejde. Du er opmærksom på patient og pårørendes ønsker og udsagn. Du kommunikerer respektfuldt med patient og pårørende. Du nævner forskellige kommunikationsformer. Du beskriver verbal og non-verbal kommunikation. Du anvender forskellige kommunikationsformer og argumenterer for anvendelse af en given form. Du justerer din kommunikation i forhold til den enkelte patient. Du reflekterer over egen kommunikation og evaluerer virkning i forhold til samarbejde med patient og pårørende. Du reflekterer over betydningen af forskellige former for relationer. Du forklarer fagudtryk for patienten. Du anvender de mest almindeligt anvendte fagudtryk korrekt. 18

19 Praktikmål 11 Eleven kan selvstændigt gennemføre pædagogiske aktiviteter og varetage vejledning af kollegaer. Pædagogiske aktiviteter, vejledning. Du har kendskab til forskellige pædagogiske aktiviteter. Du identificerer behov for pædagogiske aktiviteter og vejledning af kollegaer. Du argumenterer for igangsættelse af pædagogiske aktiviteter og vejledning af kollegaer. Du planlægger, udfører og evt. justerer pædagogiske aktiviteter og vejledning af kollegaer. Du reflekterer over betydningen af udførte pædagogiske aktiviteter og vejledning. 19

20 Praktikmål 12 Eleven kan kommunikere på en måde der, under hensyntagen til egen og andres sikkerhed, understøtter borgere og patienters integritet og selvbestemmelse i forbindelse med konflikthåndtering og voldsforebyggelse. Kommunikation, sikkerhed, integritet, selvbestemmelse, konflikthåndtering, voldsforebyggelse. Du kommunikerer målrettet med patient og pårørende for at forstå patientens baggrund og motiver. Du bruger dine sanser for at observere og indsamle data om patienten. Du identificerer potentielle konflikter i samarbejdet med patient og pårørende. Du tilpasser din kommunikation med patienten til den konkrete konfliktsituation og vurderer herunder behovet for: Guidning/støtte fysisk og/eller psykisk Vejledning Opfølgning Tryghedsskabende dialog. Du analyserer og reflekterer over kommunikationens betydning for samarbejdet med patient og pårørende. Du relaterer og drager paralleller til lignende situationer af kompleks karakter. Du forebygger potentielle konflikter. Du bevarer roen, kommunikerer konfliktnedtrappende og søger hjælp ved behov. Du argumenterer for anvendelse af kommunikationsform og formålet med din kommunikation. Du fører en målrettet samtale. 20

21 Praktikmål 13 Eleven kan selvstændigt kommunikere og dokumentere faglige handlinger i relevante dokumentationssystemer med henblik på at understøtte patientsikre overgange og kontinuitet i det samlede borger/patientforløb og øge den borger-/patientoplevede kvalitet. Dokumentation, understøttelse af patientsikre overgange, dokumentationssystemer. Du tager initiativ til at kommunikere om den daglige sygepleje. Du tager initiativ til dokumentation i EPJ. Du dokumenterer i EPJ efter aftale med vejleder og i overensstemmelse med gældende retningslinjer. Du dokumenterer og videregiver informationer skriftligt og mundtligt til monofaglige og tværprofessionelle samarbejdspartnere. Du planlægger og dokumenterer udskrivelse eller overflytning i samarbejde med vejleder samt patient og pårørende. Du udarbejder plejeforløbsplan i forbindelse med overgange og udskrivelse af patienten. Du udarbejder udskrivningsstatus og udskrivningsrapport i forbindelse med overgange og udskrivelse af patienten. Du sikrer overensstemmelse mellem patient og pårørendes opfattelse og det dokumenterede. Du varetager mundtlig kommunikation med tværsektorielle samarbejdspartnere. Du reflekterer over dokumentationens betydning for kvaliteten i overgange og ved udskrivelse. Du forudsiger hvilken kommunikation og dokumentation, der er nødvendig, for at skabe kontinuitet og sikkerhed i overgange og ved udskrivelse. Du beskriver dokumentationens betydning for sikkerhed ved overgange og udskrivelse 21

22 Praktikmål 14 Eleven kan selvstændigt koordinere og tilrettelægge eget og andres arbejde samt understøtte og indgå i teamsamarbejde omkring opgaveløsning med borgerens/patientens mål for øje. Koordinere, tilrettelægge, samarbejde. Du planlægger plejeopgaver i samarbejde med patienten. Du planlægger egne opgaver med samarbejdspartnere. Du beder om hjælp og vejledning, når du har behov for det. Du organiserer dit arbejde under hensynstagen til egne læringsmål. Du tilpasser og justerer egne opgaver med blik for den samlede mængde af opgaver og ressourcer til rådighed i teamet. Du koordinerer og tilrettelægger langsigtet sygeplejen ud fra en helhedsforståelse af patientforløbet. Du arbejder under hensyntagen til prioriteter og kompetencer i afsnittet. 22

23 Praktikmål 15 Eleven kan koordinere og indgå i samarbejdet om en borgers/patients behov for tværprofessionel og tværsektoriel indsats, herunder selvstændigt indlede, afslutte og dokumentere en social- og sundhedsfaglig ydelse i relation til modtagelse, indlæggelse, udskrivning og hjemkomst Tværprofessionel og tværsektoriel indsats, social- og sundhedsfaglig ydelse, modtagelse, indlæggelse, udskrivning, hjemkomst. Du samarbejder med patienten og pårørende om at identificere patientens mål for indlæggelsen. Du kender til relevante tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejdspartnere i afdelingen. Du kan følge de tværprofessionelle samarbejdspartneres vejledninger og anvisninger. Du indgår i dialog med patienten og pårørende omkring behov for socialog sundhedsfaglige ydelser efter udskrivelse. Du identificerer behov for tværprofessionelle kompetencer i patientforløbet. Du indgår aktivt i et tværprofessionelt samarbejde. Du integrerer mulige tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejdspartnere i patientforløbet. Du vurderer og tager initiativ til at justere aftalt behov for socialog sundhedsfaglige ydelser. Du reflekterer over, hvilke tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejdspartnere, der kan være relevante for patientforløbet. Du reflekterer over de social- og sundhedsfaglige ydelser, der er iværksat i patientforløbet, og kommer med anbefalinger til yderligere tiltag. Du drøfter med tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejdspartner patientens behov for social- og sundhedsfaglige ydelser efter udskrivelse. 23

24 Praktikmål 16 Eleven kan selvstændigt udføre sygepleje med anvendelse af teknologi og retningslinjer, der tager udgangspunkt i erfaringsbaseret viden og evidens. Teknologi, retningslinjer, erfaringsbaseret viden og evidens. Du identificerer teknologiske hjælpemidler, der kan støtte patienten i dagligdagen. Du beskriver afdelingens teknologiske hjælpemidler. Du anvender udvalgte teknologiske hjælpemidler i afdelingen. Du har kendskab til afdelingens retningslinjer herunder E-dok. Du opsøger viden om og klarlægger muligheder for teknologiske hjælpemidler, der kan anvendes hos patienten. Du evaluerer brug af teknologiske hjælpemidler på baggrund af patientens erfaringer og evidens. Du indhenter og anvender relevante retningslinjer. Du er kreativ i forhold til anvendelse af teknologiske hjælpemidler og formidler mulige løsningsforslag til relevante samarbejdspartnere. Du forholder dig kritisk til brugen af retningslinjer i sygeplejen og argumenterer for evt. afvigelser. Du beskriver forskellen mellem erfaringsbaseret viden og evidens. Du forholder dig kritisk til brugen af teknologiske hjælpemidler i sygeplejen. 24

25 Praktikmål 17 Eleven kan støtte op om udviklingen af god praksis for kvalitetssikring og patientsikkerhed i det tværprofessionelle samarbejde. Udvikling, kvalitetssikring, patientsikkerhed. Du viser interesse og bidrager, hvor du kan i afdelingens og hospitalets udviklings- og kvalitetsprojekter. Du er opmærksom på patientens sikkerhed og følger de instrukser og retningslinjer, der er gældende for afdelingen. Du argumenterer for afvigelse af instrukser og retningslinjer, hvis patientens situation fordrer særlig tilpasset sygepleje. Du tager initiativ til at rapportere evt. utilsigtede hændelser. Du forholder dig kritisk til den udførte sygepleje og kommer med forslag til evt. ændringer. Du reflekterer over den utilsigtede hændelses betydning for udvikling af sygeplejen. Du medvirker til en åben drøftelse af utilsigtede hændelser og vedgår evt. egne utilsigtede handlinger. 25

26 Praktikmål 18 Eleven kan forholde sig kritisk til og understøtte udvikling af et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, herunder udføre forflytninger samt vurdere pladsforhold under overholdelse af arbejdsmiljøreglerne og anvendelse af velfærdsteknologi. Arbejdsmiljø, forflytning, velfærdsteknologi. Du anvender hensigtsmæssige arbejdsstillinger og forflytningsteknikker. Du argumenterer for de valgte arbejdsstillinger og forflytningsteknikker. Du vejleder kolleger i hensigtsmæssige forflytninger hos deres patienter. Du redegør for hensigtsmæssig forflytning af patienten. Du inddrager patientens behov og ønsker i forbindelse med forflytning. Du anvender velfærdsteknologi ved forflytning og rekvirerer hjælp ved behov. Du er imødekommende og respektfuld i din kommunikation med dine kollegaer. Du sikrer hjælp ved behov for psykisk førstehjælp til kollegaer. Du reflekterer over og evaluerer det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i afdelingen. Du tager initiativ til at drøfte episoder med betydning i forhold til afdelingens fysiske og psykiske arbejdsmiljø med kollegaer. Du viser kendskab til arbejdsmiljøreglerne og kender afdelingens arbejdsmiljørepræsentant. 26

27 Praktikmål 19 Eleven kan reflektere over og træffe kvalificerede valg i forhold til etiske og faglige dilemmaer, der følger arbejdet som professionel sundhedsperson, fx forhold som tavshedspligt, magtanvendelse, patientrettigheder, omsorgspligt og hensyn til borgerens/patientens livskvalitet. Etik, etiske og faglige dilemmaer, tavshedspligt, magt, patientrettigheder, livskvalitet. Du identificerer etiske og faglige dilemmaer. Du overholder din tavshedspligt. Du anonymiserer patientdata i læringsaktiviteter. Du forklarer identificerede etiske og faglige dilemmaer. Du analyserer magtforhold og forklarer niveauer af magtanvendelse i relation til patienten. Du reflekterer over og evaluerer egen rolle i håndteringen af etiske og faglige dilemmaer. Du vejleder patienten i dennes rettigheder ved deltagelse i forsknings- og udviklingsprojekter. Du overholder retningslinjer for opslag i EPJ. Du beskriver forskellige former for magtanvendelse i sygeplejen. Du identificerer områder, hvor magtanvendelse er i spil i plejesituationer. Du inddrager patientens rettigheder i tilrettelæggelse af plejen. Du udfører sygepleje under hensyntagen til etiske retningslinjer. Du reflekterer over tegn på ulighed i sundhedsvæsenet. Du vejleder patienten i klagemuligheder og patientrettigheder. Du deltager i drøftelser med dine kolleger omkring etiske og faglige dilemmaer. 27

28 Praktikmål 20 Eleven kan planlægge og redegøre for eget arbejde og kompetenceområde som autoriseret sundhedsperson i overensstemmelse med relevant lovgivning og andres kompetenceområder. Kompetenceområde, lovgivning, autorisation. Du kender til serviceloven og sundhedsloven. Du overholder dit kompetenceområde og afviser opgaver, der ligger udover dette. Du anvender viden om serviceloven og sundhedsloven i din udøvelse af sygepleje. Du er opmærksom på forhold hos patienten, der kan være i modstrid med gældende lovgivninger. Du beskriver betydningen af at være en autoriseret sundhedsperson og det ansvar, der følger med. 28

29 Patient plejeplan Bilag 1 Formål med opgaven: At du øver dataindsamling og arbejder struktureret med patientdata ved hjælp af problemløsningsmodellen. At du øver fagsprog, skriftlighed og anvendelse af teori. Ved den efterfølgende drøftelse med vejleder tages udgangspunkt i dit skriftlige produkt, og der lægges vægt på refleksioner over patientforløbet, og hvad der yderligere kan kvalificere din læring. Patientplejeplanen må max fylde 3 sider. Beskriv patientdata: Anvend patientjournalen i EPJ, samt patientens udsagn til din dataindsamling. Beskriv hvor du har dine oplysninger fra: F.eks. pårørende og pt. journal fra andet sygehus. Anonymiser patienten. Anvend i relevant omfang patientens egne ord til at beskrive oplevelser, erfaringer og gener, dvs. anvend citater. Identificer og beskriv patientens plejeproblemer. Analyse af patientdata: Vælg 1-2 grundlæggende plejeproblemer. Det kan være aktuelle problemstillinger, men det kan også være potentielle, altså nogle der er risiko for opstår: F.eks. risiko for obstipation, vægttab osv. Analyser de valgte plejeproblemer. Her inddrager du relevant teori, angiv kilden. Du kan analysere ved brug af følgende spørgsmål: Hvad er årsagen/årsagerne til symptomer og reaktioner? Hvordan kan du med teori forklare og forstå de beskrevne symptomer og reaktioner? Hvilke konsekvenser har disse for patienten fysisk, psykisk og socialt? Hvilke ressourcer har patienten og evt. de pårørende, og hvilke anvendes til at mestre belastningen? Patienten skal være central i analysen, således at analysen ikke kun bliver en demonstration af teori, men viser, at den er relevant i forhold til den konkrete patient. Mål for plejen: Opstil kortsigtede og langsigtede mål for plejen. Beskriv sygeplejehandlingerne til din patient: Hvad iværksættes og hvorfor? Hvordan samarbejdes med patienten? Hvordan arbejdes der med udgangspunkt i patientens ressourcer? Evaluering af plejen: Hvilken gavn havde patienten af plejen? Blev målene opfyldt? Hvordan fungerede samarbejdet med patienten? OG: Hvad lærte du af plejeforløbet? 29

30 Seminar - rammerne Bilag 2 Definition og rammer Et seminar er et fagligt forum, hvor elever, vejledere og evt. uddannelsesansvarlige sygeplejersker samles og drøfter plejeforløb med udgangspunkt i konkrete oplæg. Hvorfor afholde seminar? Formålet er, at du som elev udvikler evne til mundtlig og faglig argumentation. Øver brug af fagtermer Beskriver og fremlægger et plejeforløb Identificerer væsentlige problemstillinger i plejeforløbet ved brug af teori Indgår i en åben faglig drøftelse af plejeforløb på en anerkendende måde Rammer for udarbejdelse og afvikling af seminaret Seminaret varer 45 minutter pr. elev. Hver elev er ansvarlig for afvikling af ét seminar. Eleven får efter aftale en studiedag til at udarbejde det skriftlige oplæg. Afvikling Kort præsentation af patienten og plejeforløbet 5-10 minutter. Du kan vælge at supplere dit skriftlige oplæg med forklaring af anvendte begreber, relevante oplysninger om patientens sygdom eller fortælle hvad dit eget bidrag til plejen af patienten var. Du vælger selv. Dit ansvar som elev er: Før seminaret: Aflevering af oplæg til praktikvejleder 5 dage før seminaret Elevkammeraters oplæg læses og den enkelte overvejer faglige bidrag til drøftelsen på seminaret Praktikvejlederens og den uddannelsesansvarlige sygeplejerskes ansvar: 5 dage før seminaret skal vejleder gennemse oplægget og sikre anonymisering Vejlederen distribuerer oplægget til de øvrige vejledere og uddannelsesansvarlige elektronisk. Eleverne modtager oplæggene fra vejleder. Det er vejlederen for den elev der holder oplæg der faciliterer processen At være medansvarlig for gennemførelsen af seminaret, herunder sikre det faglige niveau At udfordre elevernes faglige og personlige argumentation At give en individuel feedback i afsnittet når seminaroplægget er drøftet med elevkammerater. Alle i gruppen er medansvarlige for aktivt at deltage i seminaret og at drøftelserne foregår på en anerkendende og respektfuld måde. 30

31 Seminaroplæg hvad skal det indeholde? 1. Udarbejd en struktureret helhedsbeskrivelse af patienten indeholdende: o Patientens primære diagnose o Indlæggelsesårsag og hvor længe patienten har været indlagt. o Anfør hvor længe patienten har haft kontakt til afdelingen, og hvilke(t) behandlingsforløb patienten har været i forud for denne indlæggelse. o Sociale forhold o Beskriv desuden relevante data om patientens tilstand, funktionsniveau og ressourcer. Benyt den struktur der er i opdateret status i EPJ. På den måde indsamler du dine data på en systematisk måde og får overvejet hvilke data, der er relevante. 2. Anfør herefter de sygeplejefaglige problemstillinger du umiddelbart ser F.eks. obstipation, vægttab, søvnproblemer, smerter osv. 3. Analyse Udvælg herefter én af de problemstillinger du har identificeret, som du efterfølgende vil analysere Du analyserer ved brug af følgende spørgsmål og inddrager teori: o Hvad er årsagen/årsagerne til symptomer og reaktioner? o Hvordan kan du med teori forklare og forstå de beskrevne symptomer og reaktioner? o Hvilke konsekvenser har disse for patienten fysisk, psykisk og socialt? o Hvilke ressourcer har patienten og evt. de pårørende, og hvilke ressourcer anvendes til at mestre den aktuelle problemstilling? Bemærk: Patienten skal være central i analysen, således at analysen ikke kun bliver en demonstration af teori, men viser, at den er relevant i forhold til den konkrete patient. 4. Anfør afslutningsvist de spørgsmål du vil drøfte med dine elevkammerater Spørgsmålene skal rette sig mod den problemstilling du har valgt at arbejde med eller en af de problemstillinger patienten også havde. Til sidst i oplægget skrives hvilken teori/ afsnit i bog der er anvendt. Vær opmærksom på at: Du skal anvende faglige begreber Du skal ikke beskrive sygeplejehandlinger i oplægget Patient, pårørende og personale skal være anonymiseret i oplægget Oplægget må fylde max. 2 sider 31

Forklar betydningen. Kliniske sygeplejehandlinger. Sygeplejeprocessen

Forklar betydningen. Kliniske sygeplejehandlinger. Sygeplejeprocessen Mål 1 Eleven kan gennemføre og reflektere over kliniske sygeplejehandlinger, herunder selvstændigt anvende sygeplejeprocessen til at indsamle data, identificere, analysere, planlægge, udføre og evaluere

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Elevens navn: Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Midtmidtvejsevaluering (Praktik 1a) Midtvejsevaluering Slutevaluering (Ikke i praktik1a) Dato: Dato: Dato: Fødselsdato: Hold: SSA Praktik: Praktikstedets/afdelingens

Læs mere

Skema: Vejledende standpunkt i praktik ved interne overgange

Skema: Vejledende standpunkt i praktik ved interne overgange Skema: Vejledende standpunkt i praktik ved interne overgange Sæt kryds: o 1. praktik efter delpraktik A o 2. praktik mellem praktiksteder i psykiatrien o 3. praktik mellem somatik og primær (primær og

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Afsnit for Rygmarvsskade arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Rehabilitering af rygmarvsskade patienter, para og tetraplegiker efter : Traumer Infektioner Medfødt

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Ortopædkirurgisk afsnit arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Elektive hofte- og knæ patienter Akutte patienter Amputationer Sår Fod- og håndkirugi Traumepatienter

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Neurocenter Sengeafsnit 14 arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Rehabilitering af senhjerneskade/ erhvervet hjerneskade efter: Hæmoragia Infarkt Fokus på at

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Neurorehabilitering, Afsnit 12 og 13 arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Rehabilitering af senhjerneskade/ erhvervet hjerneskade efter: Hæmoragia Infarkt Traumer

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt Center for planlagt kirurgi. Ortopædkirurgisk afsnit. Regionshospitalet Silkeborg På Ortopædkirurgisk afsnit K og hotel arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Elektive

Læs mere

SYGEPLEJE BRAINSTORM

SYGEPLEJE BRAINSTORM SYGEPLEJE BRAINSTORM Hvad er der brug for, at de nye social- og sundhedsassistenter bliver dygtigere til, når: 1. Der lægges mere vægt på en metodisk tilgang til sygeplejen? 2. De skal indgå i mere komplekse

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt Karkirurgisk Afsnit, Regionshospitalet Viborg På Karkirurgisk Afsnit arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Karkirurgiske patienter med lidelser i arterier og vener:

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt Akutafsnit 2, Regionshospitalet Viborg På Akutafsnit 2 arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Akutafsnit 2 modtager akutte patienter til udredning, pleje og behandling.

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt Mave- og Tarmkirurgisk Afsnit Regionshospitalet Viborg På Mave- og Tarmkirurgisk Afsnit arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier, dvs. patienter med: Ulcus/Ventrikel

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Diagnostisk Center, Medicinsk Afsnit 1 arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: På Medicinsk Afsnit 1 er vores specialer hjerte-/lungesygepatienter i både den akutte

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Diagnostisk Center, Medicisnk Afsnit 2 arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: På Medicinsk Afsnit 2 er specialerne gastroenterologi( lever og mavetarm), endokrinologi

Læs mere

Praktik 3 - Det sammenhængende sundhedsvæsen

Praktik 3 - Det sammenhængende sundhedsvæsen Praktik 3 - Det sammenhængende sundhedsvæsen Målopfyldelse og afvikling i 3. praktik 3. praktik - Det sammenhængende sundhedsvæsen er en 40 ugers praktik, hvoraf de 12 uger er placeret i sygehusregi. De

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Medicinsk Afsnit 2 arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Kol Astma C.pulm Udredning for c.pulm Pneumothorax Pleuradræn Tuberkulose Pneumoni Empyem Emfysem Speciale

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt Neurologi, Neurologisk Afsnit, Regionshospitalet Viborg På Neurologisk Afsnit arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Apopleksi, centrale blødninger ALM neurologi,

Læs mere

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen Skole Skole Praktik Elevnavn: Holdnavn: Sidst revideret d. 1 marts 2017 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 3 Portfolie og logbog side 4 Hvem

Læs mere

SOSU-ASSISTENT PRAKTIK 2

SOSU-ASSISTENT PRAKTIK 2 SOSU-ASSISTENT PRAKTIK 2 Socialpsykiatri, demens, specialenheder Borgere og patienter med psykiatriske lidelser, herunder demens Praktikstederne i praktik 2 er i psykiatrien Faglig kompetence Elevens data:

Læs mere

Idé-katalog. Læringstemaer Praktik 1. Formål: At sikre progression i elevens læring i praktik 1

Idé-katalog. Læringstemaer Praktik 1. Formål: At sikre progression i elevens læring i praktik 1 Idé-katalog Læringstemaer Praktik 1 Formål: At skabe et struktureret praktikforløb for elever og vejledere Formål: At sikre progression i elevens læring i praktik 1 Læringstema 1: Kommunikation med borgeren

Læs mere

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen Skole Skole Praktik Elevnavn: Holdnavn: Sidst revideret d. 6. juli 2017 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 3 Portfolie og logbog side 4 Hvem

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

Læringsark 2 - praktik 3 for social- og sundhedsassistentselever på Fyn

Læringsark 2 - praktik 3 for social- og sundhedsassistentselever på Fyn Læringsark 2 - praktik 3 for social- og sundhedsassistentselever på Fyn Tema 3 Det tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejde i sammenhængende borger/patientforløb Fokusområde 2 i læringsaktiviteterne:

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt Urinvejskirurgisk Afsnit, Regionshospitalet Viborg På Urinvejskirurgisk Afsnit arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Indkaldte patienter til operation (Elektive

Læs mere

Praktikerklæring. for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent

Praktikerklæring. for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent Praktikerklæring for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent Praktikerklæringen udstedes til eleven og til skolen. Gemmes evt. i Elevplan. Praktikområde (sæt kryds) Somatisk

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Hammel Neurocenter arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Rehabilitering af erhvervet hjerneskade efter: Hæmoragia Infarkt Traumer Anoksisk hjerneskade betændelsestilstande

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt Hjerteafsnit, Regionshospitalet Viborg På Hjerteafsnittet arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: agngina pectoris, hjertesvigt, LE, DVT, arytmier,( VT, brady, tachy,

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA Elev navn: midtvejsevaluering slutevaluering Fødselsdato: Hold: SSA Praktik 3: d. Praktik 4: d. Praktik 5: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udarbejdet for at understøtte evalueringen. De

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt Medicinsk Afsnit 1, Regionshospitalet Viborg På Medicinsk Afsnit 1 arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Mave-/tarmsygdomme: Patienten med levercirosse Ascites (baggrund

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt Fødegangen, Kvindesygdomme og Fødsler, Regionshospitalet Viborg På Fødegangen arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Gravide/fødende Gravide med komplikationer i

Læs mere

SOSU-ASSISTENT PRAKTIK 1, DEL 1

SOSU-ASSISTENT PRAKTIK 1, DEL 1 SOSU-ASSISTENT PRAKTIK 1, DEL 1 Sygepleje, sundhedsfremme og forebyggelse i det nære sundhedsvæsen Praktikstederne i praktik 1 del 1 og 2 er både på plejecentre og i hjemmeplejen Faglig kompetence Elevens

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedshjælperuddannelsen

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedshjælperuddannelsen Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedshjælperuddannelsen Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Struktur af uddannelsen Strukturen som vi kender den i dag, bibeholdes: 1 uge skole 13 uger praktik 15 uger skole 26 uger praktik 1 uge skole Påbygning

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

Social- og sundhedsassistentuddannelsen Læringsaktiviteter tema 1: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering læringsark 1

Social- og sundhedsassistentuddannelsen Læringsaktiviteter tema 1: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering læringsark 1 1. praktikperiode Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Præstationsstandard: Begynderniveau Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation

Læs mere

Samarbejdsaftale Pædagogisk læringsredskab. 1. praktikperiode i Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Samarbejdsaftale Pædagogisk læringsredskab. 1. praktikperiode i Social- og sundhedsassistentuddannelsen Samarbejdsaftale Pædagogisk læringsredskab 1. praktikperiode i Social- og sundhedsassistentuddannelsen Indholdsfortegnelse... 0 1. Indledning... 2 2. Overordnet organisering af 1. praktikperiode... 2 Skolepraktikorganisering:...

Læs mere

1. praktik. Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje

1. praktik. Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje 1. praktik Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje Præstationsstandard: Begynderniveau Eleven kan løse en opgave og udføre

Læs mere

Læringsark O4. 1. Praktik: Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient

Læringsark O4. 1. Praktik: Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Læringsark O4 1. Praktik: Kompetenceområde: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud fra en kendt problemstilling eller kan

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Særlig version til SSA1408-optaget Tillæg vedr. overgangssamtaler og læringspraktik kommer efterfølgende Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Klinisk sygepleje. Relationsskabelse, kommunikation og dokumentation. Koordinering og samarbejde. Kritiske og udviklende færdigheder

Klinisk sygepleje. Relationsskabelse, kommunikation og dokumentation. Koordinering og samarbejde. Kritiske og udviklende færdigheder Arbejde med mål i praktikken Praktikmålenes rækkefølge og mulige gruppering Sygepleje Mål 1 Mål 2 Mål 3 Rehabilitering og det hele menneske Klinisk sygepleje Mål 4 Mål 5 Mål 6 Mål 7 Mål 8 Mål 9 Relationsskabelse,

Læs mere

Sygepleje. Rehabilitering og det hele menneske. Koordinering og samarbejde. Kritiske og udviklende færdigheder

Sygepleje. Rehabilitering og det hele menneske. Koordinering og samarbejde. Kritiske og udviklende færdigheder Vejledning til arbejdet med mål i praktikken Det faglige udvalgs (PASS) forslag til et samlet overblik over praktikmålenes rækkefølge og mulige gruppering: Sygepleje Mål 1 Mål 2 Mål 3 Rehabilitering og

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Børneafdelingen Regionshospitalet Randers 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester Regionshospital Randers Akut Afdeling 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 Læsevejledning Dokumentet skal læses indenfor en ramme af social- og sundhedsassistentens arbejdsområde, der dækker grundlæggende

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Regionshospitalet Randers Akutafdeling 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus.

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus. Faglige mål for social og sundhedsassistent elever. Indhold Læringsmetode Læringsudbytte Evalueringsmetode Mål 1 : Kompetencer og lovgivning. Eleven skal arbejde inden for sit kompetence område i overensstemmelse

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Neurokirurgisk Afdeling Neurokirurgisk Sengeafsnit, NSA Aarhus Universitetshospital 1 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig

Læs mere

SSA Elevmateriale trin 2 3. praktik kommunal

SSA Elevmateriale trin 2 3. praktik kommunal SSA Elevmateriale trin 2 3. praktik kommunal April 2014 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale. Materialet

Læs mere

Praktikmål og læringsaktiviteter til første praktik

Praktikmål og læringsaktiviteter til første praktik Praktikmål og læringsaktiviteter til første praktik Som en del af din uddannelse skal du bestå 20 praktikmål. I dette materiale er der beskrevet eksempler på læringsaktiviteter til hvert praktikmål med

Læs mere

Praktikmål og læringsaktiviteter

Praktikmål og læringsaktiviteter Praktikmål og læringsaktiviteter Som en del af din uddannelse skal du bestå 20 praktikmål. Til hvert mål er beskrevet eksempler på læringsaktiviteter, der skal hjælpe dig som elev til at opfylde praktikmålene.

Læs mere

Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever

Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever SSA Elevmateriale - TRIN 2/PRAKTIK 3 Dok. 149704-15 - Nov. 2015 1 af 20 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

SSA Elevmateriale Trin 2 Kommunal praktik Billund Kommune

SSA Elevmateriale Trin 2 Kommunal praktik Billund Kommune SSA Elevmateriale Trin 2 Kommunal praktik Billund Kommune April 2015 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale.

Læs mere

NB. Spørgsmål 1-8 skal besvares. Praktikvirksomhedens navn og adresse: Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

NB. Spørgsmål 1-8 skal besvares. Praktikvirksomhedens navn og adresse: Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedsassistentuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever

Ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever Ansøgningsskema Ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever For udfyldelse af skemaet se Vejledning til ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever.

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester Regionshospital Randers Anæstesiologisk afdeling 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Regionshospitalet Randers Kirurgisk Center 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Indhold Kontaktinformationer side 2 Oversigt over samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul

Læs mere

Social og sundhedsassistentuddannelsen. Indhold i Praktikperiode 2A og 2B

Social og sundhedsassistentuddannelsen. Indhold i Praktikperiode 2A og 2B Social og sundhedsassistentuddannelsen Indhold i Praktikperiode 2A og 2B Lungemedicinsk afdeling J 1 Praktikperiodens indhold I løbet af din praktikperiode på 17 uger (incl. ferie) skal du nå praktik målene

Læs mere

Praktik-katalog. Læringstemaer Praktik 1. Formål: At skabe progression i elevens læring i praktik 1. Læringstema 2: Personlig pleje og praktisk hjælp

Praktik-katalog. Læringstemaer Praktik 1. Formål: At skabe progression i elevens læring i praktik 1. Læringstema 2: Personlig pleje og praktisk hjælp Praktik-katalog Læringstemaer Praktik 1 Formål: At skabe et struktureret praktikforløb for elever og praktikvejledere Formål: At skabe progression i elevens læring i praktik 1 Læringstema 1: Kommunikation

Læs mere

Elevmateriale Trin 2: Social Og Sundhedsassistenter

Elevmateriale Trin 2: Social Og Sundhedsassistenter Elevmateriale Trin 2: Social Og Sundhedsassistenter SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Februar 2016 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende

Læs mere

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6 Bedømmelseskriterier Social- og sundhedshjælperuddannelsen Uddannelsesspecifikke fag ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

Læs mere

Praktik 2 Socialpsykiatri i Varde Kommune

Praktik 2 Socialpsykiatri i Varde Kommune Praktik 2 Socialpsykiatri i Varde Kommune Godkendt 27/11 2013 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale.

Læs mere

Læringsark O4. 3. Praktik: Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb

Læringsark O4. 3. Praktik: Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb Læringsark O4 3. Praktik: Kompetenceområde: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering Præstationsstandard: Avanceret niveau Eleven kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave eller

Læs mere

Social og sundhedsassistentuddannelsen 2013. Indhold i Praktikperiode 1A og 1B. Afdeling J1, OUH

Social og sundhedsassistentuddannelsen 2013. Indhold i Praktikperiode 1A og 1B. Afdeling J1, OUH Social og sundhedsassistentuddannelsen 2013 Indhold i Praktikperiode 1A og 1B Afdeling J1, OUH Praktikperiodens indhold I løbet af din praktikperiode på 17 uger (incl. ferie) skal du nå praktik målene

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 04.02.16 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje 2. praktik Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje Præstationsstandard: Rutineret niveau Eleven kan planlægge og gennemføre en

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

REFERAT FRA LUP-UDVIKLINGSDAG

REFERAT FRA LUP-UDVIKLINGSDAG REFERAT FRA LUP-UDVIKLINGSDAG LUU/LEU Lokalt Uddannelses Udvalg/Lokalt Efteruddannelses Udvalg Deltagere: Eva Pedersen Viborg Kommune Dorte M Søgaard Skive Kommune Nina Jexen Thisted og Morsø Kommune Mai-Britt

Læs mere

Social- og sundhedsassistentelever - praktikperiode 3 kommunal praktik - Fanø Kommune.

Social- og sundhedsassistentelever - praktikperiode 3 kommunal praktik - Fanø Kommune. Social- og sundhedsassistentelever - praktikperiode 3 kommunal praktik - Fanø Kommune. SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 04.02.16 1 Dok. 2016-26831 Velkommen i praktik

Læs mere

Bilag. Bilag 10. Samarbejdsaftale. 3. praktikperiode i Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Bilag. Bilag 10. Samarbejdsaftale. 3. praktikperiode i Social- og sundhedsassistentuddannelsen Bilag Bilag 10 Samarbejdsaftale 3. praktikperiode i Social- og sundhedsassistentuddannelsen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Overordnet organisering af 3. praktikperiode... 2 2.1 Sygehuspraktikken...

Læs mere

Bilag - Praktikmål trin 1

Bilag - Praktikmål trin 1 Bilag - Praktikmål trin 1 Vejledning vedr. praktikmål Overordnet set, er alle praktikmål i spil i de tre praktikperioder. I forbindelse med bedømmelsen, anvendes taksonomi fra hhv. karakterskala og præstationsstandarder.

Læs mere

Elevmateriale Social og Sundhedsassistenter

Elevmateriale Social og Sundhedsassistenter Elevmateriale Social og Sundhedsassistenter SSA Elevmateriale - Godkendt 20.02.17 Velkommen Billund Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedsassistentelev. Elevmaterialet er dit, og vi forventer,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester Afsnit for Rygmarvsskade Vestdansk Center for Rygmarvsskade Neurologi Regionshospitalet Viborg Hospitalsenhed Midt Januar 2018 Klinisk studieplan

Læs mere

Vurdering af eleven Her kan du finde inspiration til at udfylde vurderingsskema og praktikerklæring

Vurdering af eleven Her kan du finde inspiration til at udfylde vurderingsskema og praktikerklæring Oktober 2018 Vurdering af eleven Her kan du finde inspiration til at udfylde vurderingsskema og praktikerklæring 2 Indhold Introduktion... 3 Konkret eksempel på en faglig vurdering... 4 Kompetenceniveauer

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1-2 CBH s profil: Målgruppe 3 CBH s hovedopgaver: 3 Principper for arbejdet 3. CBH s værdigrundlag: Værdigrundlag 4

Indholdsfortegnelse 1-2 CBH s profil: Målgruppe 3 CBH s hovedopgaver: 3 Principper for arbejdet 3. CBH s værdigrundlag: Værdigrundlag 4 Uddannelsesplan for Social- og Sundhedsassistentelever i psykiatrisk praktik ved Sociale forhold og beskæftigelse, Socialpsykiatri og udsatte voksne, Center for bostøtte i eget hjem (CBH), Aarhus Kommune.

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester. Operation og Intensiv Syd - Forberedelse og Opvågning Aarhus Universitetshospital

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester. Operation og Intensiv Syd - Forberedelse og Opvågning Aarhus Universitetshospital Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Operation og Intensiv Syd - Forberedelse og Opvågning Aarhus Universitetshospital 1 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 2. semester Neurokirurgisk Afdeling Neurokirurgisk Sengeafsnit, NSA

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 2. semester Neurokirurgisk Afdeling Neurokirurgisk Sengeafsnit, NSA Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Neurokirurgisk Afdeling Neurokirurgisk Sengeafsnit, NSA 1 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske

Læs mere

1. Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse med relevante love inden for social service, sundhed og psykiatri og ud fra arbejdspladsens værdier. Kende til værdigrundlag for

Læs mere

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen

Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen Overordnet konklusion Ud fra vores første spæde research, mener vi, at praktikmålene godt kan nås i skolepraktik. Det er dog en forudsætning,

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Praktikvejledertræf 2018

Praktikvejledertræf 2018 Praktikvejledertræf 2018 SSH - Uddannelsen 2. Skoleperiode 1 Mål for (1.og) 2. Skoleperiode Personlig hjælp, omsorg og pleje 1. Eleven kan anvende viden om menneskets grundlæggende behov og funktionsniveau

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. Begynderniveau 2. Rutineret niveau 3. Avanceret niveau De enkelte niveauer defineres således:

Læs mere

Social og sundhedsassistentuddannelsen Indhold i 3. Praktikperiode Afdeling

Social og sundhedsassistentuddannelsen Indhold i 3. Praktikperiode Afdeling Social og sundhedsassistentuddannelsen Indhold i 3. Praktikperiode Afdeling J1 Social og sundhedsassistentuddannelsen 2013 Praktikperiodens indhold I løbet af din praktikperiode på ca. 13 uger (incl. ferie)

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester Neurokirurgisk Afdeling Neurokirurgisk Sengeafsnit, NSA Aarhus Universitetshospital 1 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig

Læs mere

Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev.

Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale. Materialet skal du bruge i din praktik. Det vedlagte materiale

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For afsnit ortopædkirurgisk sengeafsnit, RH Viborg, HE Midt Udarbejdet: Maj 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation

Læs mere

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier for arbejdsmiljø og ergonomi... 2 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation (Avanceret niveau)... 5 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester Hjemmesygeplejen Sundhed & Omsorg Odder Kommune 1 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Nyt indhold i LUP for trin 1

Nyt indhold i LUP for trin 1 Trin 1 1.2.2016 Nyt indhold i LUP for trin 1 Generelt afsnit tilpasset den nye EUD reform og skolens pædagogiske strategi Afsnit om tilrettelæggelse af undervisningen på Trin 1 Opbyggelsen af uddannelsen:

Læs mere

Social- og sundhedsassistentuddannelsen EUD GF2 / EUV GF2 Aalborg Kommune

Social- og sundhedsassistentuddannelsen EUD GF2 / EUV GF2 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse side 1 Undervisning fælles for SSA-elever side 2 Det nære sundhedsvæsen side 3 Aalborg Kommunes Værdigrundlag side 4 Praktisk og personlig hjælp og hygiejne side

Læs mere

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18.

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. august 2015 Formål og forberedelse Læringsforløbet i Læringscenter Midt

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

Den virksomhedsforlagte undervisning tager afsæt og tilrettelægges jf. nedenstående i BEK nr. 4 af 03/01/ stk. 2

Den virksomhedsforlagte undervisning tager afsæt og tilrettelægges jf. nedenstående i BEK nr. 4 af 03/01/ stk. 2 Dokument for virksomhedsforlagt undervisning (VFU) på SSA- uddannelsen Det er besluttet i et samarbejde mellem skole og praktik at SSA-eleverne i skoleperiode 3 skal i virksomhedsforlagt undervisning (VFU)

Læs mere