Indholdsfortegnelse. Målsætning for KPC s. 2. KPC`s opgaver og tilbud. s. 2. Organisationsstruktur. s. 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Målsætning for KPC s. 2. KPC`s opgaver og tilbud. s. 2. Organisationsstruktur. s. 3"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Målsætning for KPC s. 2 KPC`s opgaver og tilbud. s. 2 Organisationsstruktur. s. 3 KPC`s medarbejders opgaver og kompetencer s. 3 - KPC medarbejders generelle opgaver indenfor fagområde s. 3 - KPC medarbejders specifikke opgaver indenfor fagområde.. s. 4 - Akkordbeskrivelse for kompetencecenterkoordinatoren s. 4 - KPC medarbejders kompetencer. s. 5 KPC`s interne forretningsgange.. s. 5 - Henvisning af elever med faglige problemer til KPC.. s. 5 - Forældresamarbejde på kompetencecenteret s. 6 - Henvisning af elever med AKT problemer... s. 6 - Samarbejde med forældrene. s. 6 - Kontakt til KPC ved behov for rådgivning og vejledning s. 6 Planlægning af screeninger og klassekonference s. 6 - Klassekonfernce s. 7 - Generelt om test s. 8 KPC`s teammøder. s. 10 Kompetencecenterets økonomiske rammer. s Timeressourcer. s Økonomi... s. 10 Efter- og videreuddannelse af KPC`s s Pædagoger.. s Lærere. s. 10 Bilag 1: - Muligheder ud af huset... s.11 Bilag 2: - Procedure for indstillinger til Socialforvaltning. s Procedure ved skoleudtalelser s Procedure for indstillinger til PPR s. 13 1

2 Målsætning for KPC Målet med Vodskov Skoles kompetencecenter er: At styrke skolens rummelighed. At forebygge og foregribe faglige, personlige og sociale problemer for elever, grupper og klasser. At sikre den enkelte elev den bedst mulige indsats indenfor skolens rammer, hvis der er behov for en særlig indsats, At etablere et videncenter for specialundervisning, undervisningsdifferentiering, tosprogundervisning samt forhold vedrørende børns faglige og sociale kompetencer. At sikre en fleksibel og hurtig indsats samt optimal udnyttelse af skolens ressourcer. At etablere en samarbejdskultur, hvor KPC i kraft af sine medarbejdere repræsenterer en faglig viden og en række kvalifikationer, som udover specialundervisning støtter med rådgivning og vejledning for den almindelige undervisning samt sociale forhold vedrørende både den enkelte elev og klasserne. At sikre et højt fagligt niveau vedrørende specialundervisning gennem et innovativt miljø og efter- og videreuddannelse. At etablere og formidle hvilke samarbejdspartnere: PPR, DUS, trivselgr., B& F. KPC`s opgaver og tilbud KPC varetager følgende opgaver: Undervise elever med specifikke indlæringsvanskeligheder. Undervise elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Undervise tosprogede elever. Udarbejde undervisningsplan for den enkelte elev i samarbejde med elevens primærlærer i det aktuelle fag/forløb. Evaluering af specialundervisningen. Rådgivning og vejledning mht. klasseundervisning, undervisningsdifferentiering, lektielæsning og forældrevejledning mht. lektielæsning, herunder materialer og metoder. Rådgivning og vejledning mht. evalueringsmateriale. Varetage opgaverring elever med AKT-problemer ( støtte emotionelt/socialt). Foretage screeninger af klasser fra 0.-9.kl., (dog med hovedvægten på de yngste klasser) sproglig opmærksomhed/tegneiagttagelse/dansk/matematik. Afholde klassekonference fra klasse en gang om året. Afholde læsekonference fra kl. med udg. i læse/staveprøve. Tilrettelægge forebyggende undervisning og evt. deltage i gennemførelse af denne i de yngste klasser. Udvikling af skolens specialundervisning. Prioritering af ressourcer og koordinering af indsats. Lektiestøtte, hvis det er nødvendigt. Deltage i samarbejdet mellem skole og børnehaver. Ansvarlig for at 1. møde vedr. den gode klasse afholdes i bh. kl. + 7.kl. Deltage i trivselsforummøder. 2

3 Organisationsstruktur KPC er organiseret i et team bestående af medarbejdere, som tilsammen kan løse de opgaver, skolen skal varetage i forbindelse med special- og socialpædagogisk bistand til elever med særlige behov. Afd. leder KPC-koordinator KPC-lærere og pædagoger Dansk, matematik, AKT, dansk 2 KPC lærer Kontaktperson for KPC lærer Kontaktperson for KPC lærer Kontaktperson for KPC lærer Kontaktperson for Indskolingen Mellemtrin Overbygningen K-afd. Kompetencecenterkoordinatoren refererer til skoleledelse. Fagområdet, som den enkelte medarbejder varetager, bliver også, det område den enkelte bliver specialiseret indenfor, men da alle medarbejdere har kendskab til flere fagområder, kan man supplere eller tage over for hinanden ved belastning på et område. KPC`s medarbejders opgaver og kompetencer: KPC medarbejders generelle opgaver indenfor fagområde: Foretage observationer og undersøgelser på enkelte elever eller klasser, der kan danne grundlag for rådgivning og vejledning eller evt. specialundervisning. Udarbejde individuelle undervisningsplaner ved specialundervisning samt gennemføre/forstå individuelle undervisningsforløb og indsatser omkring AKTproblemstillinger. Dette foregår i samarbejde med elevens primærlærere. Planlægning, gennemførelse og evaluering af fastlagte tests. Rådgivning omkring test- og evalueringsmaterialer. Rådgivning og vejledning af lærere i den almindelige undervisning omkring: - Elever med særlige behov i forbindelse med hold- eller klasseundervisning (specifikke eller generelle indlæringsvanskeligheder). - Undervisningsdifferentiering. - Undervisningsmaterialer og undervisningsmetoder. - Lektiehjælp og forældrevejledning. 3

4 Holde oplæg som understøtter den forebyggende indsats på pædagogiske rådsmøder og lærermøder. Holde tæt kontakt til fagudvalgsformænd indenfor eget fagområde. KPC medarbejders specifikke opgaver indenfor fagområde: Matematik: Iværksætte kurser for elever specielle behov. Medvirke til at sætte fokus på matematikundervisningen på Vodskov Skole Rådgivning og vejledning af forældre og kolleger. Test. Forebyggende undervisning i klassen. Dansk: Iværksætte kurser for elever med specielle behov. Medvirke til at sætte fokus på danskundervisningen på Vodskov Skole. Test (se bilag vedr. fest i den enkelte klasse) Forebyggende undervisning i klassen AKT: Medvirke til at fremme en forebyggende indsats omkring AKT-problemer på Vodskov Skole. Rådgivning og vejledning af forældre og lærere. 2 sprogede elever: Have kendskab til primærsprogets og fremmedsprogets indflydelse og afhængighed af hinanden. Have kendskab til hvordan man afkoder elevens evne til at afkode dansk kultur og sprog. Have kendskab til kulturforskelle og disses betydning for eleven og dennes forældre. Medvirke til at fremme undervisningen af fremmedsprogselever. Rådgivning og vejledning af forældre og lærere. Akkordbeskrivelse for kompetencecenterkoordinator Aftalen omfatter følgende funktioner: Samtale med klasselærere/faglærere/specialundervisningslærere om behov og nye muligheder for specialundervisning/kurser Ansvarlig for kompetencecentermøder; herunder dagsorden og referat Samtale med spec.lærere om nye/andre opgaver Løbende konferencer med psykolog Møder med ledelsen efter behov - (gensidig orientering/fælles vurdering af muligheder for at afhjælpe konkrete problemer) Løbende ajourføring af specialundervisningsskema Koordinering af indkøb til specialundervisningen Koordinering/ændringer af støttelærerskemaer for evt. uforbrugte rådighedstimer i samarbejde med ledelsen. Koordinationsopgaver: løbende kritisk revision af materialer 4

5 styre udlån af materialer koordinere samarbejde på kompetencecenteret, herunder skemalægning, skemaombygning koordinere indkøb af nye materialer; herunder budgetkontrol koordinere samarbejde med konsulent behjælpelig med tolkebestilling og andet praktisk arbejde Samarbejde med to-sprogede elevers lærere: løbende information, rådgivning og vejledning af elevens klasselærer og faglærer indstilling af støttetimer i samarbejdet med klasse- og faglærer indstilling til forvaltningen om tosprogede elevers støttebehov KPC medarbejders kompetence: Medarbejderne skal: Være fagligt kvalificerede. Holde sig ajourført. Kunne rådgive og vejlede. Arbejde med en vis fleksibilitet. Kunne samarbejde med skolens pædagogiske personale og forældre. Kunne evne at se og arbejde med børns potentialer. KPC`s interne forretningsgange. Henvisning af elever med faglige/sociale/akt problemer til KPC: Elevens problem skal være indkredset i et samarbejde mellem forældre, klasselærer, faglærer, kompetencecenter og evt. PPR. Elevens primære lærere udfylder Hjælp fra KPC seddel og denne sendes til koordinator over Intra. Forløb ved KPC: Når KPC koordinatoren modtager en ansøgning om hjælp fra KPC vurderer KPC koordinatoren behovet/indsatsen i forhold til det samlede hele. Koordinatoren modtager henvisningen og sørger herefter for, at eleven får tildelt en kompetencecenterlærer, som har ansvaret for, at den nødvendige støtte sættes i værk på centeret/i klassen. Dette sker i samarbejde med elevens lærerteam. Kompetencecenterlæreren udarbejder en undervisningsplan for den enkelte elev i samarbejde med elevens lærerteam. Rapporter, screeninger og iagttagelser danner grundlaget for planen. Forløbet sættes i gang. På et kompetencecentermøde evalueres forløbet, og der tages stilling til, om eleven skal forsætte med støtte. Kompetencecenterlæreren har ansvaret for at konferere med lærerteamet, screene eleven osv. inden mødet. Er der områder, som udefrakommende kompetencepersoner (skolepsykolog, ergoterapeut osv.) skal afklare/undersøge, er det koordinatoren, der har ansvaret for, at dette sættes i værk. Det er koordinatoren, der er primær kontaktperson til PPR og andre samarbejdspartnere. Alle PPR-indstillinger gennemlæses af koordinator. 5

6 Forløbet afsluttes med en evaluering og resultatet gives til lærerteamet. Hvis støtten har været i stamklassen, evalueres der sammen med stamklasselærerne. En del af afslutningen indbefatter, at der gives vejledning i, hvordan eleven bedst kan udnytte sine kompetencer i stamklassen (undervisningsdifferentiering), efter støtten er ophørt. Kompetencecenterlæreren sikrer, at forældrene orienteres. Primærlærer på kompetencecenteret er ansvarlig for, at koordinator får de relevante oplysninger. Efter endt forløb udfyldes evalueringsskema som lægges i elev/klassemappe på kontoret og kopi sættes i mappen på KPC. Forældresamarbejde på KPC: Forældrekontakt omkring f. eks. vejledning af lektielæsning og lignende sker efter behov. Der rettes efter kort tid telefonisk henvendelse fra kompetencecenterlæreren til forældrene, hvor evt. nødvendige aftaler om yderligere kontakt aftales. Kompetencecenterlæreren deltager i forældremøder og skole/hjem-samtaler efter behov. Forældrene underrettes om elevens udbytte af et forløb og medinddrages i beslutningen, hvis eleven skal have yderligere støtte. Henvisning af elever med AKT-problemer: Opgaven indkredses af lærerteamet og kompetencecenterkoordinator, evt. bistået af skolepsykologen. Opgaven præsenteres i KPC teamet via koordinatoren. Der aftales omfanget af timer, perioder og evalueringstidspunkt. Der udarbejdes handlingsplan og målsætning for opgaver som AKT-medarbejderen løser/påtager sig i samråd med lærerteamet og koordinator. Skolepsykolog, ledelsen og evt. andre samarbejdspartnere (trivselsforum) inddrages efter behov. AKT-medarbejderen sikrer, at forældrene orienteres og inddrages i samarbejdet. Evaluering og beslutning om videre forløb. Skolepsykologen er primærperson i forløb, hvor anden foranstaltning er nødvendig, og koordinator er ansvarlig for formidling af relevante oplysninger til ledelse og psykolog. Efter endt forløb udfyldes evalueringsskema som lægges i elev/klassemappe på kontoret og kopi sættes i mappen på KPC. Samarbejde med forældrene: AKT-medarbejderen tager kontakt til forældrene. Den udarbejdede plan præsenteres og forklares for forældrene. Der aftales, hvordan hjemmet kan støtte eleven, så målet kan nås. Der samarbejdes med forældrene i den udstrækning, det er nødvendigt i den fastsatte periode (hjemmet underrettes om afvigelser osv.). Forældrene underrettes om resultatet af indsatsen, og hvad der videre skal besluttes. Kontakt til KPC ved behov for rådgivning og vejledning: For opnåelse af kvalitativt samarbejde mellem lærer og KPC-vejledere bedes følgende forretningsgang benyttes: Lærer kontakter den aktuelle vejleder og beskriver kort problemstillingen (gerne skriftlig) og sammen aftaler de et mødetidspunkt. Vejledningen gives snarest muligt. Ved behov for yderligere vejledning aftales ny tid. 6

7 Planlægning af screeninger og klassekonference: (se bilag vedr. klassekonferencer) Kompetencecenterkoordinator har ansvaret for planlægning, tilrettelæggelse og koordinering af alle screeninger. Kompetencecenterkoordinator tilrettelægger og afholder klassekonference sammen med samarbejdspartnere fra PPR Definition af klassekonference En klassekonference er et årligt møde omkring en klasse for yderligere at kvalificere undervisningen for klassen og for den enkelte elev. En klassekonference indeholder en vurdering af såvel klassen som helhed som af de enkelte elevers faglige-, personlige- og sociale udvikling. På klassekonferencen aftales endvidere, hvilke elever, der kan få udbytte af en forebyggende/foregribende specialundervisning, og hvilke elever, der har behov for en indgribende specialundervisning. På mødet deltager lærerteam, KPC lærer, KPC leder, evt. DUS-repræsentant, afdelingsleder og psykolog. Der afholdes én årlig klassekonference fra børnehaveklasse til og med fjerde klassetrin. Som udgangspunkt med følgende faste dagsordenspunkter: 1. Klassen som helhed 2. Udvalgte elever. Fokuspunkter: Lærerne vælger selv hvor fokus skal sættes giver besked via mail en uge før mødet. Standpunkt i forhold til klassen Sproglig udvikling Adfærd i undervisningssituationen Kontakt til andre elever og til lærerne Generelle trivsel i skolen Motivation i forskellige situationer Koncentration Selvværd, selvtillid og selvopfattelse Klasseprøver i fagene dansk og matematik. Mødedatoer og tidspunkter for klassekonferencer aftales ved skoleårets start. 7

8 Generelt om test i den enkelte klasse Testene tages af læsevejleder med støtte fra klassens dansklærer. De rettes af læsevejleder. Testresultaterne analyseres af læsevejleder og dansklæreren for at finde frem til, hvordan klassen og den enkelte elev støttes bedst muligt. Vi tilstræber at der holdes en læsekonference i alle klasser efter den obligatoriske test. Som arbejdsredskab for klassens lærere tages der den obligatoriske læsetest på alle klassetrin. Forældrene orienteres altid forud om en forestående gruppetest. Ved individuelle test indhentes forældrenes accept. Der tages følgende test: 0.klasse Tegneiagttagelse (KTI) tages i efteråret af klassens lærer, psykolog og læsevejleder. IL-basis gruppeprøven de første 5 deltest før vinterferien. Læsevejleder er ansvarlig. I børnehaveklassen afholdes klassekonference hvor KPC leder, psykolog, talepædagog og afdelingsleder deltager. 1.klasser IL-basis de sidste 3 test i gruppeprøven tages i starten af februar. OS 64 og /eller Mini SL tages i starten af februar. Læsevejleder er ansvarlig. Der afholdes klassekonference med deltagelse fra kompetencecenter, KPC leder, afdelingsleder og psykolog. Individuelle test De individuelle IL-test, Sprog og bogstav eller Tekst og ord 1 tages med forældrenes accept, hvis der er behov for at afdække en elevs undervisningsfelt. 2. klasse OS 64 tilbydes i oktober hvis læreren skønner at der er behov. OS 120 og/eller Mini SL 2 i begyndelsen af marts. Læsevejleder er ansvarlig. Individuelle test Hvis der er behov for at afdække et barns undervisningsfelt yderligere kan der, med forældrenes godkendelse tages en individuel test: Sprog og bogstav Tekst og ord 1 Tekst og ord 2 Der afholdes klassekonference med deltagelse af KPC leder, afdelingsleder og psykolog. 3.klasse 8

9 SL 60 i februar marts Stav 3 tages i maj Individuelle test Hvis der er behov for at afdække et barns undervisningsfelt yderligere kan der, med forældrenes godkendelse tages en individuel test: Tekst og ord 1 Tekst og ord 2 Der afholdes klassekonference med deltagelse af KPC leder, afdelingsleder og psykolog 4. klasse SL 40 tages i januar ST 4 tages i maj Individuelle test Elever med særlige behov testes med IL-basis tekst, eller tekst og ord 1 og 2. Der afholdes klassekonference med deltagelse af KPC leder, afdelingsleder og psykolog. 5.klasse Læs5 før efterårsferien Læsevejleder er ansvarlig for prøvetagning og retning/analyse. Der afholdes en læsekonference, hvor hele klasseteamet deltager sammen med læsevejleder. Efterfølgende afholder dansklæreren en individuel læsesamtale med hvert barn, hvor målene for den fortsatte læseudvikling aftales. ST5 i maj. Individuelle test IL prøver 6. klasser TL1 i begyndelsen af skoleåret I starten af skoleåret tages TL1. Læsevejleder er ansvarlig for prøvetagning og retning/analyse. Der afholdes en læsekonference, hvor hele klasseteamet deltager sammen med læsevejleder. Efterfølgende afholder dansklæreren en individuel læsesamtale med hvert barn, hvor målene for den fortsatte læseudvikling aftales. Stav 6 i maj. 7. klasse TL2 i begyndelsen af skoleåret. I begyndelsen af skoleåret tages TL2. Læsevejleder er ansvarlig for prøvetagning og retning/analyse. Der afholdes en læsekonference, hvor hele klasseteamet deltager sammen med læsevejleder. Efterfølgende afholder dansklæreren en individuel læsesamtale med hvert barn, hvor målene for den fortsatte læseudvikling aftales. Stav 7 i maj. 9

10 KPC`s teammøder: KPC afholder jævnligt teammøder. Møderne har til formål at sikre den nødvendige sparring og erfaringsudveksling, der skal til for at opbygge et team af erfarne og velkvalificerede KPC medarbejdere. Derudover skal møderne sikre den nødvendige koordinering, af de opgaver KPC løser. Kompetencecenterkoordinator fastsætter i samarbejde med kollegaer datoer for møder i det kommende skoleår før sommerferien. Koordinator udsender dagsorden, indkalder til møder og sørger for udfærdigelse af referat. På møder gennemgås elever. Evaluering af forløb. Der drøftes relevante temaer. Materialeønsker gennemgås. Alt, der er relevant for kompetencecenteret, kan sættes på dagsordenen. Alle har mulighed for at fremkomme med punkter til møderne. Kompetencecenterets økonomiske rammer: Timeressourcer: Tildeling af timer til KPC kommer fra inkluderingspuljen samt tosprogstimer. Pædagogtimerne fra Dus finansieres af overlapningstimerne og antallet af timer aftales mellem KPC koordinator, Dus-leder. Lærertimerne læses jf. centrale og lokale akkorder. Dus-pædagogerne læser det tildelte antal timer., hvilket vil sige, at timerne anvendes til det egentlige arbejde med børn. Forberedelse og efterbehandling af indsatser omkring børn, vejledning af øvrige medarbejdere, teammøder på KPC, samt øvrige møder dækkes af pædagogens forberedelsesfaktor og rådighedstimer. Koordinatoren fordeler i samarbejde med KPC`s øvrige medarbejdere de opgaver, som skal varetages mellem KPC`s medarbejdere. Ledelsen ajourføres med opgavefordelingen og de løbende ændringer, der sker i løbet af skoleåret. Økonomi. KPC tildeles en økonomisk ressource i hvert finansår på lige fod med skolens øvrige konti. Koordinatoren forestår udarbejdelse af budgetønsker og styring af tildelte ressourcer. Efter- og videreuddannelse af KPC`s medarbejdere: Pædagoger Efter- og videreuddannelse af de pædagoger som er tilknyttet KPC koordineres mellem pågældende medarbejder, koordinator og DUS-leder. Fritidsdelen har den økonomiske forpligtigelse med hensyn til kroner og tid. Lærere Efter- og videreuddannelse af de lærere som er tilknyttet KPC koordineres mellem pågældende medarbejder, koordinator og skoleleder, og indgår som en del af skolens samlede efter- og videreuddannelsesplan. Skolen har den økonomiske forpligtigelse med hensyn til kroner og tid. 10

11 Muligheder ud af huset. Bilag 1 Instans Målgruppe Karakter og omfang Familiegruppen Borgergade Gandrup Tlf Familieafdeling Løvenborg, Løvenborgparken 145 Nørresundby Tlf SUBKON Filstedvejens Skole Tlf Hanne Knudsen PPR Tranumparken Tlf Egen læge Åben anonym rådgivning Børn- og Ungeafdelingen Tlf Børnelinien Børn- og Ungeafdelingen Tlf Familien Børn og deres forældre Elev, lærere og forældre Elev, lærere og forældre Elever med fysiske, neurologiske eller psykiske vanskeligheder Børn, unge og forældre Børn Terapi for forældre og børn (relationsarbejde/hjælper familien med at bryde mønstre) Pludselig krise i familien osv. (psykologhjælp, henvisning til børnepsyk. mm.) Undersøgelser af børnelæge for fysiske eller neurologiske dysfunktioner, eller børnepsykiater for psykiske problemer Rådgivning til børn, unge og forældre Rådgivning til børn og unge 11

12 Bilag 2 Procedure for underretninger til Socialforvaltning Formålet med underretninger er at orientere sagsbehandleren om, at et barn vækker bekymring i en sådan grad, at særlig opmærksomhed er nødvendig. Forældrene skal informeres om skolens pligt til underretningen. Underskrift af den, der har bekymringen, så alle parter kan se, hvem der har givet oplysningerne. Underskrift af en ledelsesrepræsentant, der hermed viser sin støtte til og enighed i underretningen. Forældrene skal have mulighed for at gennemlæse og kommentere underretningen. Forældrenes kommentarer bør vedlægges underretningen. Forældrene skal tilsendes en kopi af underretningen. Den der foretager underretningen, bliver ikke part i sagen og har ikke krav på at blive gjort bekendt med de skridt, som sagsbehandleren vælger at foretage eller vælger ikke at foretage. Underretter har dog altid mulighed for at rette henvendelse til Familie-og Beskæftigelsesforvaltningen, men vil kun kunne få oplysninger, der er nødvendige i forhold til underretters arbejde med barnet. Beskrivelsen af et barn vil være subjektiv, dvs. underrettes måde at opleve barnet. En god underretning skal være så konkret som mulig og helst med eksempler. Hvis barnet har fortalt om oplevelser med vold og/eller seksuelt misbrug, er det vigtigt, så vidt muligt, at gengive ordret, hvad barnet har sagt. Der markeres med citationstegn omkring direkte tale. Hvis der er tale om vold og /eller seksuelt misbrug må forældrene ikke orienteres om underretningen. Find yderligere informationer under arkiv, dokumenter, Kompetencecenter, i Intra. Procedure ved skoleudtalelser Når forvaltningen anmoder om en udtalelse om et barn eller en ung, er det vigtigt at kende formålet med beskrivelsen, og hvad den skal bruges til. Hvis det ikke fremgår klart af forvaltningens anmodning, så kontakt distriktskontoret og spørg. Oftest anmoder forvaltningen om en udtalelse som et led i undersøgelsen, der iværksættes, når det antages, at et barn eller en ung trænger til særlig støtte. Der kan også være brug for at indhente en udtalelse for eksempel ved opfølgning på iværksat hjælp. Distriktskontoret forsøger i videst muligt omfang at få et samtykke fra den, der har forældremyndigheden, før skolen bliver bedt om en udtalelse. Hvis forældrene ikke har samtykket forud, bliver de efterfølgende orienteret om, at der er indhentet en udtalelse, og de får at vide, hvilke oplysninger, der er indhentet. 12

13 Skoleudtalelse Udarbejdes af klasselæreren. Vedlægges en udtalelse fra DUS, hvis barnet går i DUS. Beskriv barnets aktuelle situation. Undgå forsøg på at forklare årsager. Lovgrundlag Når forvaltningen anmoder om en udtalelse, sker det efter 12 i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Efter 12 kan en myndighed forlange, at personer, myndigheder m.v., der har kendskab til forholdene, giver oplysninger, der er eller må anses for nødvendige for at behandle en sag. Dette gælder også oplysninger om en persons rent private forhold eller andre fortrolige oplysninger. Stikord til en skoleudtalelse Beskriv: Hvor længe barnet har gået på skolen. Barnets fremmøde. Barnets almene trivsel. Barnets kontakt til børn og voksne. Barnets evne til tilknytning. Barnets sindstilstand. Barnets udvikling på det følelsesmæssige område. Barnets motoriske og sproglige udvikling. Barnets leg og kreative udfoldelser. Barnets koncentrationsevne, hukommelse og evne til at høste erfaringer. Barnets ressourcer og stærke sider/svage sider Barnets evne til samarbejde med børn og voksne. Barnet fagligt indlæringsmæssigt. Om barnet opleves som velanbragt i skolen. Skolens kontrakt med forældrene. Hvad skolen har iværksat i forhold til barnet. Hvad skolen har iværksat i forhold til forældrene for at afhjælpe barnets problem. Om andre instanser er involveret. Det er kun stikord og de skal selvfølgelig ikke bruges til alle elever. Konklusion: En samlet pædagogisk vurdering, gerne med angivelse af, hvad barn/familie eventuelt har brug for hjælp til for eksempel hjælp til hygiejne, at få rent tøj på, madpakke, lektiehjælp. Tænk på indholdet i støtten, ikke typen af foranstaltning. Skoleudtalelsen udarbejdes på officielt brevpapir, dateret, underskrevet og fremsendt tjenstligt det vil sige med skoleleders kommentar og underskrift. Procedure for indstillinger til PPR Problemstillingen drøftes med lærerteam, forældre og kompetencecenter Skema udfyldes KPC koordinator læser indstillingen Indstillingen sendes over skoleintra til sekretæren og afdelingslederen for den afdeling eleven er tilknyttet Forældrene orienteres enten ved et møde eller ved at få indstillingen tilsendt. 13

Indholdsfortegnelse. Målsætning for KPC.. KPC s opgaver og tilbud. Organisationsstruktur

Indholdsfortegnelse. Målsætning for KPC.. KPC s opgaver og tilbud. Organisationsstruktur Indholdsfortegnelse Målsætning for KPC.. KPC s opgaver og tilbud Organisationsstruktur KPC s medarbejders opgaver og kompetencer - KPC medarbejders generelle opgaver indenfor fagområde. - KPC medarbejders

Læs mere

Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter

Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter Ressourcecenteret hvem er vi? På Sankt Annæ Skole er vi optaget af at give børnene de bedste rammer og muligheder for læring og trivsel. Ressourcecenteret varetager således

Læs mere

Ressourcecenteret hvem er vi? Ressourcecenterets målsætning

Ressourcecenteret hvem er vi? Ressourcecenterets målsætning Ressourcecenteret hvem er vi? Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter er et fagligt team og forum bestående af skolens afdelings og ressourcecenterleder, specialundervisningslærere, dansk som andetsprogslærere,

Læs mere

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an.

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. Allerød kommune Familieafdelingen 2011 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for Familieafdelingens vejledning om underretningspligt S..3.

Læs mere

Evaluering i Helsingør Privatskole

Evaluering i Helsingør Privatskole Evaluering i Helsingør Privatskole Helsingør privatskole har til mål, at understøtte samt udvikle elevernes sociale og faglige kompetencer. For at kunne realisere det mål er udvikling et vigtigt aspekt,

Læs mere

Vejledning til individuelle undervisningsplaner

Vejledning til individuelle undervisningsplaner Vejledning til individuelle undervisningsplaner Den individuelle undervisningsplans baggrund Den individuelle undervisningsplan tager sit juridiske udgangspunkt i folkeskoleloven og dens ultimative krav

Læs mere

Servicedeklaration. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Børn og unge. Århus Kommune

Servicedeklaration. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Børn og unge. Århus Kommune Servicedeklaration Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Børn og unge Århus Kommune HVEM HENVENDER PJECEN SIG TIL? HVAD ER PPR? HVOR FINDER JEG PPR? HVAD KAN PPR? HVORDAN INDSTILLES ET BARN TIL PPR? SÅDAN

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål Lærere (http://ffm.emu.dk/) En årsplan er et planlægningsredskab

Læs mere

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGSPLIGT I dette kapitel beskriver vi indledningsvist reglerne for underretningspligt. Efterfølgende kan du læse mere om, hvordan du og din leder i praksis

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 22, stk. 6, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte Overordnet målsætning Alle medarbejdere i Furesø Kommune er forpligtet til at gøre en indsats overfor børn og unge, der viser tegn på behov for særlig støtte. Det forebyggende arbejde og en tidlig identificering

Læs mere

Evaluering i folkeskolen i Frederikshavn

Evaluering i folkeskolen i Frederikshavn Evaluering i folkeskolen i Frederikshavn Debatten om evaluering bliver i medierne ofte til en debat om test. Det betyder, at debatten om evaluering og test bliver overfladisk og uinteressant i en pædagogiske

Læs mere

Beskrivelse af ressourcecenteret for skoleåret 2015/16

Beskrivelse af ressourcecenteret for skoleåret 2015/16 Beskrivelse af ressourcecenteret for skoleåret 2015/16 Med udgangspunkt i Skjoldhøjskolens vision den gode skole skaber vi sammen samt med baggrund i tanken om, at børnene er et fælles ansvar og skal have

Læs mere

Forord s. 3. Familien i Centrum en samarbejdsmodel s. 4. 1. Mål og værdier i Familien i Centrum s. 5. 2. Forløbet i Familien i Centrum s.

Forord s. 3. Familien i Centrum en samarbejdsmodel s. 4. 1. Mål og værdier i Familien i Centrum s. 5. 2. Forløbet i Familien i Centrum s. Indholdsfortegnelse: Forord s. 3 en samarbejdsmodel s. 4 1. Mål og værdier i s. 5 2. Forløbet i s. 7 3. Om møderne i Familieteamfasen s. 10 4. Indkaldelse og referater s. 10 5. Barnet flytter s. 10 6.

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2015

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2015 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger på data, som jeg har indsamlet

Læs mere

PURHUS KOMMUNE Social- og kulturforvaltningen

PURHUS KOMMUNE Social- og kulturforvaltningen PURHUS KOMMUNE Social- og kulturforvaltningen Bakkevænget 16, 8990 Fårup Telefon 86 45 21 11, telefax 86 45 26 80 Eksp. 10-12, torsdag tillige 15-16.30 Tlf.eksp. Mandag-torsdag 8-15, fredag 8-12.30 Postgirokonto

Læs mere

SSP- og trivselslæseplan i Aalborg Kommune

SSP- og trivselslæseplan i Aalborg Kommune SSP- og trivselslæseplan i Aalborg Kommune Indhold Forord 1 Generel forebyggelse på skolen/trivselsforum 2 Undervisningens placering 3 Undervisningen sigter på 4 Fase 1 5 Fase 2 6 Fase 3 7 Oversigt over

Læs mere

Inddragelse af barn, ung og forældremyndighedsindehaver under hele indsatsen

Inddragelse af barn, ung og forældremyndighedsindehaver under hele indsatsen Standarder for sagbehandling Del II- den Sammenhængende Børn og Unge Politik Overordnet målsætning Forældrene spiller en central rolle for barnet og den unges trivsel og udvikling, og forældrene har altid

Læs mere

Dansk som andetsprog (DSA)

Dansk som andetsprog (DSA) Side 1 af 6 Dansk som andetsprog (DSA) Skolens navn: Dalumskolen Skoleår: 2007-2008 Undervisningstimer Dette skema omhandler ikke timer udlagt til undervisning i dansk som andetsprog i modtagelsesklasser

Læs mere

Computerstøttet undervisning på 3. årgang.

Computerstøttet undervisning på 3. årgang. Marts 2006 PROJEKTBESKRIVELSE Computerstøttet undervisning på 3. årgang. Projektets mål. Målet er at udvikle praksisformer, som inddrager it til støtte for ALLE elevers læse- og skriveudvikling. Målet

Læs mere

Procedure for modtagelsesklasser 0. M, M1 og M2 i Hillerød Kommune

Procedure for modtagelsesklasser 0. M, M1 og M2 i Hillerød Kommune Procedure for modtagelsesklasser 0. M, M1 og M2 i Hillerød Kommune Faglig udvikling Læringsstrategier Løbende evaluering Statisk/dynamisk årsplan Basisundervisning i dansk som andetsprog Opbyggelse af

Læs mere

Kompetencecenter på Sebber Skole

Kompetencecenter på Sebber Skole Kompetencecenter på Sebber Skole Skoleår 2011-2012 Mål Skolens kompetencecenter tilrettelægger den specialpædagogiske indsats og giver sparring til lærere og pædagoger med henblik på at udvikle kompetencer

Læs mere

Nærum Skoles 1-årige indsatsområder 2011-2012

Nærum Skoles 1-årige indsatsområder 2011-2012 Nærum Skoles 1-årige indsatsområder 2011-2012 1 Nærum Skoles indsatsområder 2011-2012 er den mere præcise udmøntning af skolens 4-årige udviklingsplan. Indhold og opbygning af skolens 1-årige indsatsområder:

Læs mere

PRØVETAGNING og LÆSEKONFERENCER på klassetrin på Gjern skole 2010

PRØVETAGNING og LÆSEKONFERENCER på klassetrin på Gjern skole 2010 PRØVETAGNING og LÆSEKONFERENCER på 0.-6. klassetrin på Gjern skole 2010 Oversigt Generelt omkring prøvetagning på de enkelte klassetrin Evalueringen af læseresultaterne Samarbejdet om enkelte børns eller

Læs mere

Bekendtgørelse om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole

Bekendtgørelse om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole BEK nr 1172 af 12/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr. 058.24J.271

Læs mere

Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Status: Hvilke tiltag har været sat i værk omkring Knæk Kurven

Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Status: Hvilke tiltag har været sat i værk omkring Knæk Kurven Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning i et specialiseret tilbud.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Skanderup-Hjarup Forbundsskole

Kvalitetsrapport 2009. Skanderup-Hjarup Forbundsskole Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2009 Delrapport fra Skanderup-Hjarup Forbundsskole ved Johan W. Helms KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Forbundsskolens elevers resultater

Læs mere

Spørgsmål og svar til forsøgsprogrammet om modersmålsbaseret undervisning

Spørgsmål og svar til forsøgsprogrammet om modersmålsbaseret undervisning Spørgsmål og svar til forsøgsprogrammet om modersmålsbaseret undervisning Generelle spørgsmål og svar Kan skolen selv bestemme, hvilken klasse der skal modtage indsatsen? Nej. Det er i forsøgsprogrammet

Læs mere

Hjallerup skole. En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1

Hjallerup skole. En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1 Hjallerup skole En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1 Skolereform år 2 I august 2015 tager vi hul på år 2 med skolereformens ændringer og tiltag. Vi

Læs mere

Sagsbehandlingspraksis Familieafsnittets Familie- og Handicapteam Børn og unge med særlige behov

Sagsbehandlingspraksis Familieafsnittets Familie- og Handicapteam Børn og unge med særlige behov Sagsbehandlingspraksis Sagsbehandlingspraksis Familieafsnittets Familie- og Handicapteam Børn og unge med særlige behov ns indhold Henvendelse og vurdering af henvendelse I Ballerup Kommune varetages sagsbehandlingen

Læs mere

Evaluering Hellested Friskole og Børnehus 2015-2016

Evaluering Hellested Friskole og Børnehus 2015-2016 Evaluering Hellested Friskole og Børnehus 2015-2016 Formål På Hellested Friskole og Børnehus arbejder vi løbende med evaluering. Evalueringen sker her dels som led i det enkelte barns udviklingsproces,

Læs mere

Til medarbejdere i behandlings- og socialpsykiatri

Til medarbejdere i behandlings- og socialpsykiatri Til medarbejdere i behandlings- og socialpsykiatri Bedre tværfaglig indsats for børn og unge i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber www.tvaerfaglig-indsats.dk

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008-2009 Solvangskole

Kvalitetsrapport 2008-2009 Solvangskole Kvalitetsrapport 2008-2009 Solvangskole FORORD Ifølge 40a i Folkeskoleloven er kommunen forpligtet til at udarbejde en kvalitetsrapport. Formålet med rapporten er gennem tilvejebringelse af dokumentation

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N www.sosuesbjerg.dk University College Syddanmark

Læs mere

Uddannelsesplan for niveau 1og 2 Skoleåret 2015 2016

Uddannelsesplan for niveau 1og 2 Skoleåret 2015 2016 Uddannelsesplan for niveau 1og 2 Skoleåret 2015 2016 Tranbjergskolen Afdelingen for 0. 5. Klasse Kirketorvet 22 8310 Tranbjerg Afdelingen for 6. 10. Klasse Grønløkke Allé 9 8310 Tranbjerg www.tranbjergskolen.dk

Læs mere

Brøndbyvester Skole har godt 1000 elever, 150 lærere og pædagoger

Brøndbyvester Skole har godt 1000 elever, 150 lærere og pædagoger Brøndbyvester Skole som uddannelsessted Brøndbyvester Skole har godt 1000 elever, 150 lærere og pædagoger Brøndbyvester Skole er firesporet og rummer ud over almenklasser også kommunens specialklasserække

Læs mere

Kvalitetsstandarder for arbejdet med børn i familiepleje

Kvalitetsstandarder for arbejdet med børn i familiepleje Kvalitetsstandarder for arbejdet med børn i familiepleje Denne informationspjece henvender sig til sagsbehandlere, politikere og andre interesserede i børn- og ungeområdet i kommunerne. Informationspjecen

Læs mere

Handleplan for læsning; mellemtrin. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring

Handleplan for læsning; mellemtrin. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring S - status/sammenhæng - M - målsætning - T - tiltag og handlinger - T - tegn - E - evaluering - Læseudvikling - progression - CKF

Læs mere

Lovgrundlag Sprogstimulering til tosprogede småbørn er beskrevet i Dagtilbudsloven 11.

Lovgrundlag Sprogstimulering til tosprogede småbørn er beskrevet i Dagtilbudsloven 11. Indledning Med denne information ønsker Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune at give et overblik over sprogstimulering til tosprogede småbørn, der ikke går i børnehave og som derfor deltager

Læs mere

Undervisningstilbud til elever i store læsevanskeligheder Udkast

Undervisningstilbud til elever i store læsevanskeligheder Udkast Placering Tingagerskolen har to mulige lokaler. Tilbudet placeres i første omgang på Tingagerskolen/ Ikke stedmæssigt forankret, opstart med beliggenhed på Tingagerskolen, men med mulighed for placering

Læs mere

Aftale om sårbare gravide og sårbare familier

Aftale om sårbare gravide og sårbare familier Aftale om sårbare gravide og sårbare familier I forhold til den sårbare gravide og den sårbare familie er der behov for et tæt samarbejde imellem sygehuse, almen praksis og kommuner, idet disse borgere

Læs mere

Handleplan for elever, hvor der er iværksat særlige indsatser eller støtte

Handleplan for elever, hvor der er iværksat særlige indsatser eller støtte Handleplan for elever, hvor der er iværksat særlige er eller støtte NOTAT 19. september 2013 I forbindelse med arbejdet med inklusion i Frederikssund kommunes skoler, er det besluttet at der på alle kommunens

Læs mere

Rammer for tilsyn med dagtilbud i Aabenraa Kommune

Rammer for tilsyn med dagtilbud i Aabenraa Kommune Rammer for tilsyn med dagtilbud i Aabenraa Kommune jf. 5 i dagtilbudsloven - Kommunale, selvejende og private institutioner, dagplejen og private pasningsordninger Gældende fra oktober 2015 Godkendt af

Læs mere

Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion.

Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion. Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion. 1. Lautrupgårdskolen udarbejder handleplan for inklusion. Mål: Inklusionsstrategien skal implementeres som en naturlig del af hverdagen. Succeskriteriet: At

Læs mere

RÅDGIVNING af børn og unge

RÅDGIVNING af børn og unge Af Jannie Dyring og Ida Koch RET & PLIGT AF JANNIE DYRING OG IDA KOCH Hvad må og skal man, når man som psykolog yder åben, anonym rådgivning til børn og unge? Og hvordan er sammenhængen mellem notatpligt

Læs mere

Indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Tønder Kommune Børn Skole Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 6 Indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Modtaget på PPR: Sags.nr.: Indstillingen sendes til og drøftes i PPR s team, som består af

Læs mere

Skelgårdsskolens læseplan

Skelgårdsskolens læseplan Skelgårdsskolens læseplan Målet med skolens læsepolitik er: At fremme læselyst og læseglæde hos alle børn At læsning bliver tilgængeligt for alle At eleverne udvikler gode og brugbare læsekompetencer At

Læs mere

UDDANNELSESPLAN. 1. Skolen som uddannelsessted

UDDANNELSESPLAN. 1. Skolen som uddannelsessted UDDANNELSESPLAN 1. Skolen som uddannelsessted Kontaktoplysninger Nordregårdsskolen Tejn Allé 3 2770 Kastrup Tlf.: 32514033 Sygetelefon.: 30760362 Mail: ng.uk@taarnby.dk Skoleleder: Niels Bahn Rasmussen

Læs mere

Indskoling og mellemtrin på Hanebjerg Skole afd. Uvelse er kendetegnet ved:

Indskoling og mellemtrin på Hanebjerg Skole afd. Uvelse er kendetegnet ved: Indskoling og mellemtrin på Hanebjerg Skole afd. Uvelse er kendetegnet ved: Kendetegn Ses i hverdagen ved: Spejling til værdigrundlag SAMARBEJDET MELLEM SKOLE OG HJEM Samarbejdet opfordrer forældrene til

Læs mere

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune Sådan handler Familierådgivningen Procedurer og retningslinjer for Familierådgivningens håndtering af sager med mistanke eller viden om seksuelle

Læs mere

Inklusionsstrategi for Galten/Låsby Dagtilbud

Inklusionsstrategi for Galten/Låsby Dagtilbud Inklusionsstrategi for Galten/Låsby Dagtilbud Inklusion er det bærende princip i Salamanca-erklæringen, som Danmark tiltrådte i 1994, og i FNkonventionen som Danmark ratificerede den 13. juli 2009. Samlet

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret 1-11 Delrapport fra 11 ved skoleleder Kedda Jakobsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Gennemsnittet er højnet betydeligt i

Læs mere

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt2016-25277 Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt i forbindelse med tildeling af tjenstlig advarsel Statsforvaltningens brev til faglig organisation:

Læs mere

Skovsgård Tranum Skole

Skovsgård Tranum Skole Skoleudviklingsplan for Skovsgård Tranum Skole 2015 1 Indhold Følgende indhold i kvalitetsrapporten giver anledning til særlig opmærksomhed:... 3 Svarende skal findes i følgende SMTTE-modeller:... 4 Teamarbejdet...

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde og juleafslutning tirsdag d. 15. december kl. 17:30 20:30

Skolebestyrelsesmøde og juleafslutning tirsdag d. 15. december kl. 17:30 20:30 Skolebestyrelsesmøde og juleafslutning tirsdag d. 15. december kl. 17:30 20:30 Til stede: Anders 9.B, Helena, Nadia, Charlotte, Danny, Christina Karina, Carsten, Lajla og Jes Husk afbud til Carsten eller

Læs mere

Visitation til specialundervisning 2010/2011

Visitation til specialundervisning 2010/2011 Ishøj Kommune PPR Center Ishøj - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning for Ishøj og Vallensbæk Visitation til specialundervisning 2010/2011 30. august 2010 Notatet er en justering af det tilsvarende notat

Læs mere

Partnerskabsguide. Favrskov Kommune

Partnerskabsguide. Favrskov Kommune Partnerskabsguide Favrskov Kommune 2 3 Forord I Favrskov Kommune ønsker vi, at vores elever får motiverende og lærerig undervisning. Ved at etablere partnerskaber mellem folkeskolerne og forenings-, erhvervs-

Læs mere

Uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC på Pilegårdsskolen

Uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC på Pilegårdsskolen Uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC på Pilegårdsskolen Kontaktoplysninger Pilegårdsskolen Ole Klokkersvej 17 2770 Kastrup Tlf: 32507525 Skoleleder

Læs mere

Sådan gør du. Om samarbejde og underretningspligt - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Sådan gør du. Om samarbejde og underretningspligt - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Sådan gør du Om samarbejde og underretningspligt - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp 2 1. Tavshedspligt s. 3 2. Sådan arbejder vi med barnet eller den unge og familien s. 6 3. Sådan søger

Læs mere

Indstilling til pædagogisk - psykologisk vurdering af et SMÅBARN Januar 2015

Indstilling til pædagogisk - psykologisk vurdering af et SMÅBARN Januar 2015 Indstilling til pædagogisk - psykologisk vurdering af et SMÅBARN Januar 2015 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Rådhusparken 2 2600 Glostrup Tlf. 43 23 65 50 ppr@glostrup.dk Følgende spørgsmål bedes besvaret,

Læs mere

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP? Børnefamiliecenter København har modtaget en henvendelse om bekymring for dit barn. INFORMATION TIL FORÆLDREMYNDIGHEDSINDEHAVERE Du er kommet i kontakt med Børnefamiliecenter

Læs mere

1. Formål med udvikling af ordblindetesten

1. Formål med udvikling af ordblindetesten Notat Emne Til Kopi til Ny national ordblindetest PPR og Specialpædagogik Skoleledere Den 10. juni 2015 Aarhus Kommune Børn og Unge 1. Formål med udvikling af ordblindetesten Formålet med Undervisningsministeriets

Læs mere

En guide til arbejdet med. elevplaner

En guide til arbejdet med. elevplaner En guide til arbejdet med elevplaner 2 En guide til arbejdet med elevplaner Aalborg Kommunale Skolevæsen 2007 Arkivfotos: Marianne Andersen Layout: Lise Særker Tryk: Prinfo, Aalborg Redaktion: Pædagogisk

Læs mere

Stavnsholtskolens trivselspolitik ( Skolens Værdiregelsæt, jf. Folkeskoleloven)

Stavnsholtskolens trivselspolitik ( Skolens Værdiregelsæt, jf. Folkeskoleloven) Stavnsholtskolens trivselspolitik ( Skolens Værdiregelsæt, jf. Folkeskoleloven) Alle børn og unge skal trives, udvikle sig og lære ud fra deres individuelle forudsætninger og som en del af sociale fællesskaber

Læs mere

Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper

Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper Ved spørgsmål kontakt Specialpædagogisk konsulent Kristina Wetche Nikolaisen krn@norddjurs.dk Tlf. 24 96 55 32 I Norddjurs Kommune vil vi arbejde målrettet

Læs mere

Del 2. Den årlige etablering af fundament for teamets arbejde og samarbejde.

Del 2. Den årlige etablering af fundament for teamets arbejde og samarbejde. Del 2. Den årlige etablering af fundament for teamets arbejde og samarbejde. Indhold: Årshjul Fælles årsmål og årsplan for klassen Årsplan for fag Den individuelle undervisningsplan og statusrapport Rolleafklaring

Læs mere

Skovvangskolens. Specialcenter

Skovvangskolens. Specialcenter Skovvangskolens Specialcenter 1 Om Skovvangskolens Støttecenter. Fra politisk side vil man i de kommende år udlægge specialundervisningsmidlerne til den enkelte skole. Målet er, at indsatsen overfor de

Læs mere

Praktikhåndbog 2.års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ

Praktikhåndbog 2.års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ Indhold Praktikdokument 2. års praktik... 2 Praktikdokumentet er opbygget på følgende måde:... 3 Praktikopgaver:... 3 Studiedage:... 4 Læringsmål ( 15 i uddannelsesbkg.nr 220 af 13/03/2007 )... 5 Foreløbige

Læs mere

Slotsskolen. Vision og præsentation

Slotsskolen. Vision og præsentation Slotsskolen Vision og præsentation oktober 2010 Vision for Slotsskolen Slotsskolen skal være folkeskole for alle børn i Vestbyen. Med udgangspunkt i anerkendelse, respekt og fællesskab, tilrettelægges

Læs mere

Til almindelig orientering af forældre: Det er skolens opfattelse at ved det her definerede samarbejde opretholder skolen retningslinjerne givet i

Til almindelig orientering af forældre: Det er skolens opfattelse at ved det her definerede samarbejde opretholder skolen retningslinjerne givet i Til almindelig orientering af forældre: Det er skolens opfattelse at ved det her definerede samarbejde opretholder skolen retningslinjerne givet i persondataloven. Skolen skal også understrege, at der

Læs mere

Notat for arbejdet med den obligatoriske sprogvurdering i børnehaveklassen I Faaborg- Midtfyn Kommune Revideret maj 2014

Notat for arbejdet med den obligatoriske sprogvurdering i børnehaveklassen I Faaborg- Midtfyn Kommune Revideret maj 2014 Notat for arbejdet med den obligatoriske sprogvurdering i børnehaveklassen I Faaborg- Midtfyn Kommune Revideret maj 2014 Lovgrundlag Den 31.marts 2009 blev der med bekendtgørelse nr. 260 om undervisning

Læs mere

Firkløverskolens seksualpolitik fra skoleåret 2013-14

Firkløverskolens seksualpolitik fra skoleåret 2013-14 Firkløverskolens seksualpolitik fra skoleåret 2013-14 1. Sammenhæng Firkløverskolens seksualpolitik er en del af Randers Kommunes Vejledning til håndtering af mistanke om seksuelle overgreb på børn og

Læs mere

Evalueringskultur 2012 2013

Evalueringskultur 2012 2013 Evalueringskultur 2012 2013 Efterår 0. klasse I september foretages en sproglig vurdering af børnene således, at undervisningen fra begyndelsen kan tage udgangspunkt i det enkelte barns sproglige udvikling.

Læs mere

Ny børnefaglig undersøgelse iht. LSS 50

Ny børnefaglig undersøgelse iht. LSS 50 Ny børnefaglig undersøgelse iht. LSS 50 Nr. Aktør Aktivitet Beskrivelse Uge 1 1. Teamleder Sagsbehandler 2 Sagsbehandler Overlevering af ny undersøgelsessag 0,25 time Uge 1: Indkaldelse til underretningsmøde

Læs mere

Kvalitetsrapport. Vestre Skole er en kommunal folkeskole. Skolens virksomhed bygger på Folkeskoleloven og det kommunale selvstyres vedtagelser.

Kvalitetsrapport. Vestre Skole er en kommunal folkeskole. Skolens virksomhed bygger på Folkeskoleloven og det kommunale selvstyres vedtagelser. Skolens navn: Vestre Skole Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Vision for Vestre Skole Kvalitetsrapport Vestre Skole består af en Undervisningsafdeling og en Fritidsafdeling. Det er

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008/2009. Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09

Kvalitetsrapport 2008/2009. Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09 Kvalitetsrapport 2008/2009 Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09 1 Indholdsfortegnelse. Side 3. Kapitel 1. Resumé med konklusioner. Side 4. Kapitel 2. Tal og tabeller Side 5. Kapitel 3 Fagligt niveau

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tylstrup skole

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tylstrup skole Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tylstrup skole Grundoplysninger: Navn: Tylstrup skole Adresse: Poge vej 5, 9382 Tylstrup Telefon og mail: 99824050 / tylstrupskole@aalborg.dk Webadresse: www.tylstrup-skole.dk

Læs mere

Inklusionsstrategi for skolevæsenet i Frederiksberg Kommune

Inklusionsstrategi for skolevæsenet i Frederiksberg Kommune Inklusionsstrategi for skolevæsenet i Frederiksberg Kommune 1. Indledning Frederiksberg Kommune har som mål, at flest mulige børn skal inkluderes i almenområdet fremfor at blive henvist til særlige specialtilbud.

Læs mere

Forord Når Socialforvaltningen indhenter en Man skal selv underrette udtalelse Socialforvaltningen

Forord Når Socialforvaltningen indhenter en Man skal selv underrette udtalelse Socialforvaltningen Truede børn i Aalborg Kommune - om pligt til at underrette og udtale sig til Social- og Sundhedsforvaltningen - om at udveksle oplysninger i tværfagligt samarbejde Pjece til skoler og DUS-ordninger Udgivet

Læs mere

Børnehus Syd. Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd

Børnehus Syd. Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd Børnehus Syd Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd Formål Det overordnede formål med børnehusene er at bidrage til at sikre en koordineret og skånsom tværfaglig

Læs mere

Rønde skoles special-klasser

Rønde skoles special-klasser Rønde skoles special-klasser Special-klasserne på Rønde skole er et skoletilbud for børn og unge med generelle indlærings vanskeligheder, hvis udvikling kræver særlig hensynstagen, der ikke kan tilgodeses

Læs mere

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Indholdsfortegnelse 1. OM UNDERRETNINGSGUIDEN Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.2 Indledning... 3 Underretningsguidens

Læs mere

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Institutionens navn adresse Indledning Byrådet har siden 1. august 2009 været forpligtet til at fastsætte mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger, kaldet

Læs mere

Beredskabsplan. for Herlev Kommune, når der er mistanke om vold eller seksuelle overgreb på børn eller unge.

Beredskabsplan. for Herlev Kommune, når der er mistanke om vold eller seksuelle overgreb på børn eller unge. Beredskabsplan for Herlev Kommune, når der er mistanke om vold eller seksuelle overgreb på børn eller unge. Procedurer i forvaltningen 1. Underretningen drøftes altid med Socialfaglig konsulent eller Socialfaglig

Læs mere

En bæredygtig skole et 5 årig perspektiv. for. Møldrup skole

En bæredygtig skole et 5 årig perspektiv. for. Møldrup skole En bæredygtig skole et 5 årig perspektiv for Møldrup skole 2012 2016 Første udgave juni 2012 Forord På Møldrup skole har vi formuleret en vision om, hvordan vi ser skolen, når vi tegner et billede af fremtiden

Læs mere

Antimobbestrategi for Spurvelundskolen gældende fra den1. oktober 2013

Antimobbestrategi for Spurvelundskolen gældende fra den1. oktober 2013 Spurvelundskolen Spurvelundsvej 16-5270 Odense N Tlf. 63 75 27 00 spurvelundskolen.buf@odense.dk EAN: 5798006606832 Antimobbestrategi for Spurvelundskolen gældende fra den1. oktober 2013 FORMÅL Hvad vil

Læs mere

Helhed i Barnets hverdag. et indskolingskoncept på Bakkeskolen Kolding.

Helhed i Barnets hverdag. et indskolingskoncept på Bakkeskolen Kolding. Helhed i Barnets hverdag et indskolingskoncept på Bakkeskolen Kolding. 2012/2013 Bakkeskolen Kære medarbejdere! Kolding d. 13/8-12 Seestvej 6-8, Seest 6000 Kolding Telefon 79 79 79 50 E-mail bakkeskolen@kolding.dk

Læs mere

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Mål for læsning og matematik i relation til de nationale mål Syddjurs Kommunes læse- og matematikmål ligger i forlængelse af

Læs mere

Børn bliver også påvirket, når forældrene drikker

Børn bliver også påvirket, når forældrene drikker Børn bliver også påvirket, når forældrene drikker Til personalet på skoler, daginstitutioner og dagpleje DENNE FOLDER SKAL SIKRE, AT MEDARBEJDERE I KOMMUNEN MEDVIRKER TIL At borgere med alkoholproblemer

Læs mere

Tak til Socialstyrelsen for gennemlæsning og kommentering af underretningsguiden

Tak til Socialstyrelsen for gennemlæsning og kommentering af underretningsguiden Underretningsguide Hvad skal du gøre, når du får kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung udsættes for fysisk, psykisk eller seksuelt overgreb eller af andre grunde har behov for

Læs mere

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Christina Bundgaard/ Ane Løfstrøm Eriksen

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Christina Bundgaard/ Ane Løfstrøm Eriksen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet NOTAT Aftaleforum Børn med behov for en samlet social og undervisningsmæssig indsats skal mødes af én kommune, der - med barnet i centrum-

Læs mere

Inklusion en fortsat proces

Inklusion en fortsat proces Inklusion en fortsat proces Af Birthe Rasmussen skoleleder på Slotsskolen Slotsskolen er en nybygget kommunal Folkeskole i Horsens, som i 2009 afløste den tidligere Vestbyskole. Skolen er beliggende i

Læs mere

Praktik uddannelsesplan Skolen på Duevej 2014-15

Praktik uddannelsesplan Skolen på Duevej 2014-15 Praktik uddannelsesplan Skolen på Duevej 2014-15 Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Skoleleder: Niels Christophersen Praktikansvarlig: Leif Skovby Larsen Skolen som uddannelsessted Skolen

Læs mere

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Formålet med Sortedamsskolens ressourcecenter Formålet med at omorganisere skolens specialfunktioner er, at opnå en bedre inklusion for alle børn på skolen. Inklusion

Læs mere

Pjece til medarbejdere på skoler og SFO er

Pjece til medarbejdere på skoler og SFO er Pjece til medarbejdere på skoler og SFO er ] Bedre tværfaglig indsats for børn og unge i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber www.tvaerfaglig-indsats.dk

Læs mere

Handleplan for. læsning. Skovboskolen

Handleplan for. læsning. Skovboskolen Handleplan for læsning på Skovboskolen - 1 Handleplan for læsning på Skovboskolen 09/10 1. Indledning 1.1. Mål Målet med denne læseplan for Skovboskolen er, at: Sætte fokus på læsning og læseniveauet på

Læs mere

Vurdering af om de tilgængelige oplysninger er fyldestgørende, herunder beskrivelse af metoder mv.

Vurdering af om de tilgængelige oplysninger er fyldestgørende, herunder beskrivelse af metoder mv. 01 Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling 1.0 02 stk. 2 Skolens prioritering af hovedindsatsen på Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling er: 4. Skolens vurdering, af i hvor høj grad indsatsen på hovedområdet

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for fællesleder og afdelingsleder ved Ledøje-Smørum Kommunes klub/byggere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for fællesleder og afdelingsleder ved Ledøje-Smørum Kommunes klub/byggere September 2004 BILAG 5 Stillings- og funktionsbeskrivelse for fællesleder og afdelingsleder ved Ledøje-Smørum Kommunes klub/byggere Formålet med stillings- og funktionsbeskrivelsen er at tydeliggøre, hvilke

Læs mere

Sprogindsats for Småbørnsområdet

Sprogindsats for Småbørnsområdet Sprogindsats for Småbørnsområdet Indledning Det er fundamentalt for et barns personlige og sociale udvikling, at barnet er i stand til at bruge sproget til at kommunikere med og dermed give udtryk for

Læs mere