AFSNIT VII PLAST OG VARER DERAF; GUMMI OG VARER DERAF KAPITEL 39PLAST OG VARER DERAF. Side 1 Færøsk-Kapitel /9/08

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFSNIT VII PLAST OG VARER DERAF; GUMMI OG VARER DERAF KAPITEL 39PLAST OG VARER DERAF. Side 1 Færøsk-Kapitel 39-141863 24/9/08"

Transkript

1 AFSNIT VII PLAST OG VARER DERAF; GUMMI OG VARER DERAF Bestemmelser 1. Varer i sæt bestående af to eller flere særskilte bestanddele, der alle eller for en dels vedkommende henhører under nærværende afsnit, og som er bestemt til, efter sammenblanding, at udgøre en vare omhandlet i afsnit VI eller VII, tariferes i den position, der omfatter sidstnævnte vare, forudsat at bestanddelene: a) efter emballeringsmåden klart kendetegner sig som bestemt til at anvendes sammen uden forudgående ompakning; b) foreligger samtidigt; c) kendetegner sig, enten ved deres art eller det foreliggende mængdeforhold, som bestemt til at komplettere hinanden. 2. Med undtagelse af varer henhørende under pos eller tariferes plast og gummi og varer deraf forsynet med påtryk eller illustrationer, der ikke er af underordnet betydning for deres primære brug, under kapitel 49. KAPITEL 39PLAST OG VARER DERAF Bestemmelser 1.Betegnelsen»plast«omfatter overalt i nomenklaturen de under pos hørende materialer, der kan eller har kunnet formes, enten på polymerisationstidspunktet eller på et senere tidspunkt, under ydre påvirkning (almindeligvis varme og tryk, eventuelt med anvendelse af et opløsningseller blødgøringsmiddel) ved støbning, extrudering, valsning eller andre processer til former, som de bevarer, når denne ydre påvirkning er ophørt. Betegnelsen»plast«omfatter overalt i nomenklaturen også vulcanfiber. Udtrykket omfatter imidlertid ikke materialer, der betragtes som tekstilmaterialer henhørende under afsnit XI. 2. Dette kapitel omfatter ikke: a)tilberedte smøremidler henhørende under pos eller 3403; b) Voks henhørende under pos eller 34.04; c) Isolerede kemisk definerede organiske forbindelser (kap. 29); d) Heparin og dets salte (pos ); e) Opløsninger (bortset fra collodium) af de i pos nævnte stoffer i flygtige organiske opløsningsmidler, hvori vægten af opløsningsmidlet overstiger 50% af opløsningens vægt (pos ); prægefolie henhørende under pos ; f) Organiske overfladeaktive stoffer og præparater henhørende under pos ; g) Naturharpikser modificerede ved smeltning samt harpiksestere (pos ); h) tilberedte additiver til mineralolier (herunder nenzin) eller til andre væsker, som anvendes tilsamme formål som mineralolier (pos. 3811); ij) tilberedte væsker til hydraulik på basis af polyglycoler, siliconer eller andre polymerer henhørende under kapitel 39 (pos. 3819); k) Reagensmidler til diagnostisk brug eller laboratoriebrug, på underlag af plast (pos ); l) Syntetgummi (som defineret i kapitel 40) og varer deraf; m) Sadelmagerarbejder og seletøj (pos ), kufferter, håndtasker og lignende henhørende under pos ; n) Kurvemagerarbejder og andre varer af flettematerialer henhørende under kapitel 46; o) Vægbeklædning henhørende under pos ; p) Varer henhørende under afsnit XI (tekstilvarer); q) Varer henhørende under afsnit XII (f. eks. fodtøj, hovedbeklædning, paraplyer, parasoller, spadserestokke, piske, ridepiske og dele til de nævnte varer); r) Bijouterivarer henhørende under pos ,; s) Varer henhørende under afsnit XVI (maskiner, apparater, mekaniske redskaber elektrisk materiel); t) Dele til luftfartøjer og køretøjer henhørende under afsnit XVII; u) Varer henhørende under kapitel 90 (f. eks. optiske artikler, brillestel, tegneinstrumenter); v) Varer henhørende under kapitel 91 (f. eks. urkapsler og urkasser); w) Varer henhørende under kapitel 92 (f. eks. musikinstrumenter og dele dertil); x Varer henhørende under kapitel 94 (f. eks. møbler, lamper, belysningsartikler, lysskilte, præfabrikerede bygninger); y) Varer henhørende under kapitel 95 (f. eks. legetøj, spil, sportsartikler); z) Varer henhørende under kapitel 96 (f. eks. børster, knapper, lynlåse, kamme, pibespidser, cigaretrør eller lignende, dele til termoflasker, fyldepenne, pencils). 3.Pos omfatter kun ved kemisk syntese fremstillede varer af følgende arter: a) Flydende syntetiske polyolefiner, af hvilke der overdestilleres mindre end 60 rumfangsprocent ved destillation op til 300 C, omregnet til 1013 millibar ved destillation under reduceret tryk (pos og 39.02); b) Harpikser af cumaronindentypen, med lav polymerisationsgrad (pos ); c) Andre syntetiske polymerer med gennemsnitlig mindst 5 monomereenheder; d) Siliconer (pos ); e) Resoler (pos ) og andre prepolymerer Side 1 Færøsk-Kapitel /9/08

2 4.Betegnelsen»copolymerer«omfatter alle polymere, hvori ingen enkelt monoroer udgør 95 vægtprocent eller derover af det samlede polymerindhold. I dette kapitel skal, medmindre andet følger af sammenhængen, copolymerer (herunder copolykondensater, copolyadditionsprodukter, blokpolymerer og podede copolymerer) og blandinger af polymerer, tariferes i den position, der omfatter polymerer af den comonomer, hvis vægt overstiger vægten af enhver anden enkelt comonomer. For anvendelsen af denne bestemmelse skal sammensatte monomerbestanddele, der henhører under samme position, tages under ét. Hvis ingen enkelt comonomer overstiger vægten af de andre comonomere, tariferes copolymerer eller blandinger af polymerer under den position, der har det højeste nummer blandt de, der i lige grad kan komme i betragtning. 5.Kemisk modificerede polymerer, hvori kun sidekæderne på den polymere hovedkæde er blevet modificeret ved kemisk reaktion, skal tariferes i den position, hvorunder den ikkemodificerede polymer henhører. Denne bestemmelse vedrører ikke podede copolymerer. 6.Ved»ubearbejdet form«i pos forstås udelukkende følgende former: a) Væsker og pastaer, herunder dispersioner (emulsioner og suspensioner) og opløsninger; b) Uregelmæssige blokke, stykker, pulvere (herunder pulvere til støbning og presning), granulater, flager og lignende former. 7.Pos omfatter ikke affald, afklip og skrot af et enkelt termoplastisk materiale, der er omdannet til ubearbejdet form (pos ). 8.Ved»rør og slanger«i pos forstås hule varer, i form af halvfabrikata eller færdigvarer af den art, der almindeligvis anvendes til fremføring og fordeling af gas eller væsker (f. eks. rillede vandslanger, perforerede rør). Udtrykket omfatter ligeledes kunsttarme og andre flade rør og slanger. Bortset fra sidstnævnte skal varer, hvis indvendige tværsnit ikke er rundt, ovalt, kvadratisk, rektangulært (længden må ikke overstige 1,5 x bredden) eller af regelmæssig polygonal form, imidlertid ikke betragtes som rør og slanger, men som profiler. 9.Ved»væg- eller loftsbeklædning«af plast (i pos ) forstås varer, i, ruller af bredde mindst 45 cm og egnede til vægeller loftsdekoration, bestående af plast permanent fastgjort til et underlag af andet materiale end papir, forudsat plastlaget (på overfladen) er kornet, mønsterpresset, mønsterpræget, farvet, mønstertrykt eller på anden måde dekoreret. 10. Som»plader, ark, film, folier, bånd og strimler«(i pos og 39.21) betragtes plader, ark, film, folier, bånd og strimler (bortset fra de under kapitel 54 hørende) samt blokke af regelmæssig geometrisk form, også med påtryk eller på anden måde overfladebehandlede, ikke tilskåret eller kun tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form (selv om de herved får karakter af færdigvarer), men ikke på anden måde bearbejdet. 11. Pos omfatter kun følgende varer, forudsat at de ikke omfattes af en af de forudgående positioner i underkapitel II: a) Tanke (herunder septiktanke), kar og lignende beholdere, med et rumindhold på over 300 liter. b) Konstruktionsdele til anvendelse i f eks. gulve, mure, skillevægge, lofter eller tage. c) Tagrender og tilbehør dertil. d) Døre, vinduer og rammer dertil, samt dørtærskler. e) Rækværker, balustrader, gelændere og lignende varer. f) Skodder, jalousier (herunder persienner) og lignende varer samt dele og tilbehør dertil. g) Store reolkonstruktioner til samling og permanent fastgørelse i f. eks. butikker, værksteder, lagerrum etc. h) Arkitektoniske dekorationsgenstande, f. eks. kannelurer, kupler, gallerier. i) Beslag og tilbehør bestemt til permanent fastgørelse i eller på døre, vinduer, trapper, mure eller andre bygningsdele, f. eks. knapper, håndtag, kroge, knagerækker, håndklædeholdere, underlagsplader til elektriske kontakter og andre beskyttelsesplader. Underpositionsbestemmelser 1. Under enhver position i dette kapitel skal polymerer (herunder copolymerer) og kemisk modificerede polymerer tariferes efter følgende bestemmelser: a) Hvis der findes en underposition»andre varer«i de pågældende serier af underpositioner: 1. Beskrivelse af en polymer i en underposition ved hjælp af præfikset»poly«(f.eks. polyethylen og polyamid-6,6) betyder, at monomerbestandelen eller monomerenheden af den pågældende polymer taget under ét skal udgøre 95 vægtprocent eller derover af det samlede polymerindhold. 2. De copolymerer, der er beskrevet i pos , , og skal tariferes i disse underpositioner, såfremt comonomerenheden af de pågældende copolymerer udgør 95 vægtprocent eller derover af det samlede polymerindhold. 3. Kemisk modificerede polymerer skal tariferes i underpositionerne»andre varer«, forudsat at de kemisk modificerede polymerer ikke er mere specifikt beskrevet i en anden underposition. 4. Polymerer, der ikke er omfattet af punkt 1, 2 eller 3 ovenfor, skal tariferes i den underposition blandt de resterende underpositioner i de respektive serier, som omfatter polymerer af den pågældende monomerenhed, hvis vægt overstiger vægten af enhver anden enkelt comonomerenhed. Med henblik herpå skal monomerbestandele af polymerer henhørende under samme underposition tages under ét. Kun comonomerbestanddele af polymerer henhørende under underpositioner i samme serie skal sammenlignes. b) Hvis der ikke findes en underposition»andre varer«i de pågældende serier af underpositioner: 1. Polymerer tariferes i den underposition, der omfatter polymerer af den pågældende monomerenhed, hvis vægt overstiger vægten af enhver anden enkelt comonomerenhed. Med henblik herpå skal monomerenheder af polymerer henhørende under samme underposition tages under ét. Kun comonomerbestanddele af polymerer henhørende under underpositioner i samme serie skal sammenlignes. 2. Kemisk modificerede polymerer skal tariferes i samme underposition som den umodificerede polymer. Blandinger af polymerer skal tariferes i samme underposition som polymerer af de samme monomerenheder i samme forhold. 2. Som»blødgøringsmidler«i pos anses også sekundære blødgøringsmidler. I. I UBEARBEJDET FORM 39 2 Side 2 Færøsk-Kapitel /9/08

3 39.01 Polymerer af ethylen, i ubearbejdet form: Polyethylen med densitet under 0, ,5% kg Polyethylen med densitet 0,94 eller derover ,5% kg Copolymerer af ethylen og vinylacetat ,5% kg Andre varer ,5% kg Polymerer af propylen eller andre olefiner, i ubearbejdet form: Polypropylen ,5% kg Polyisobutylen ,5% kg Copolymerer af propylen ,5% kg Andre varer ,5% kg Polymerer af styren, i ubearbejdet form: Polystyren: Ekspanderbart ,5% kg I andre tilfælde ,5% kg Copolymerer af styren og acrylonitril (SAN) ,5% kg Copolymerer af acrylonitril og butadienstyren (ABS) ,5% kg Andre varer ,5% kg Polymerer af vinylchlorid eller andre halogenerede olefiner, i ubearbejdet form: Poly(vinylchlorid), ikke blandet med andre stoffer ,5% kg Andet poly(vinylchlorid): Ikke blødgjort ,5% kg Blødgjort ,5% kg Copolymerer af vinylchlorid og vinylacetat ,5% kg Andre copolymerer af vinylchlorid ,5% kg Polymerer af vinylidenchlorid ,5% kg Fluorholdige polymerer: Polytetrafluorethylen ,5% kg Andre varer ,5% kg Andre varer ,5% kg Polymerer af vinylacetat eller andre vinylestere, i ubearbejdet form; andre vinylpolymerer i ubearbejdet form: Polyvinyl(acetat): I vandig dispersion ,5% kg I andre tilfælde ,5% kg Copolymere af vinylacetat: I vandig dispersion ,5% kg I andre tilfælde ,5% kg Poly(vinylalkohol), også med indhold af ikke-hydrolyserede acetatgrupper ,5% kg Andre varer: Copolymere ,5% kg Andre varer ,5% kg 39 3 Side 3 Færøsk-Kapitel /9/08

4 39.06 Polymerer af acryl, i ubearbejdet form: Poly(methylmethacrylat) ,5% kg Andre varer ,5% kg Polyacetaler og andre polyethere samt epoxyharpikser, i ubearbejdet form; polycarbonater, alkydharpikser, polyallylestere og andre polyestere, i ubearbejdet form: Polyacetaler ,5% kg Andre polyethere ,5% kg Epoxyharpikser ,5% kg Polycarbonater ,5% kg Alkydharpikser ,5% kg Poly(ethylenterephthalat) ,5% kg Poly(mælkesyre) ,5% kg Andre polyestere: Umættede ,5% kg I andre tilfælde ,5% kg Polyamider, i ubearbejdet form: Polyamid-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 eller -6, ,5% kg Andre varer ,5% kg Aminoplast, phenolplast og polyurethaner, i ubearbejdet form: Carbamidplast, thiocarbamidplast ,5% kg Melaminplast ,5% kg Anden aminoplast ,5% kg Phenolplast ,5% kg Polyurethaner ,5% kg Siliconer, i ubearbejdet form: Alle varer ,5% kg Jordolieharpikser, cumaronindenharpikser, polyterpener, polysulfider, polysulfoner og andre produkter som nævnt i bestemmelse 3 til dette kapitel, ikke andetsteds tariferet, i ubearbejdet form: Jordolieharpikser, cumaronharpikser, indenharpikser og cumaronindenharpikser samt polyterpener ,5% kg Andre varer ,5% kg Cellulose og kemiske derivater deraf, ikke andetsteds tariferet, i ubearbejdet form: Celluloseacetater: Ikke blødgjorte ,5% kg Blødgjorte ,5% kg 39 4 Side 4 Færøsk-Kapitel /9/08

5 Cellulosenitrater (herunder collodium) ,5% kg Celluloseethere: Carboxymethylcellulose og salte deraf ,5% kg Andre varer ,5% kg Andre varer ,5% kg Naturlige polymerer (f. eks. alginsyre) og modificerede naturlige polymerer (f. eks. hærdede proteiner, kemiske derivater af naturgummi), ikke andetsteds tariferet, i ubearbejdet form: Alginsyre samt salte og estere deraf % kg Andre varer ,5% kg Ionbyttere på basis af polymerer henhørende under pos , i ubearbejdet form: Alle varer ,5% kg II. AFFALD, AFKLIP OG SKROT; HALVFABRIKATA; FOR- ARBEJDEDE VARER Affald, afklip og skrot, af plast: Af polymerer af ethylen ,5% kg Af polymerer af styren ,5% kg Af polymerer af vinylchlorid ,5% kg Af anden plast ,5% kg Monofilamenter, hvis største tværmål overstiger 1 mm, stænger og profiler, også overfladebehandlede, men ikke på anden måde bearbejdet, af plast: Af polymerer af ethylen ,5% kg Af polymerer af vinylchlorid ,5% kg Af anden plast ,5% kg Rør og slanger samt fittings dertil (f.eks. muffer, rørknæ, forbindelsesstykker), af plast: Kunsttarme af hærdede proteiner eller celluloseplast ,5% kg Stive rør og slanger: Af polymerer af ethyfen ,5% kg Af polymerer af propylen ,5% kg Af polymerer af vinylchlorid ,5% kg Af anden plast ,5% kg Andre rør og slanger: Bøjelige rør og slanger med et sprængningstryk på mindst 27,6 M Pa ,5% kg Andre varer, ikke forstærkede eller på anden måde i forbindelse med andre materialer, uden fittings ,5% kg Andre varer, ikke forstærkede eller på anden måde i forbindelse med andre materialer, med fittings ,5% kg Andre varer ,5% kg Fittings ,5% kg Gulvbelægningsmaterialer af plast, også selvklæbende, i ruller eller som fliser; væg- eller loftsbeklædning af plast som defineret i bestemmelse 9 til dette kapitel: Af polymerer af vinylchlorid ,5% kg Af anden plast ,5% kg 39 5 Side 5 Færøsk-Kapitel /9/08

6 39.19 Plader, ark, film, folier, bånd, tape, strimler og andre flade former, af plast, selvklæbende, også i ruller: I ruller af bredde ikke over 20 cm ,5% kg I andre tilfælde ,5% kg Andre plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af plast undtagen celleplast, uden underlag og ikke forstærket, lamineret eller på lignende måde i forbindelse med andre materialer: Af polymerer af ethylen ,5% kg Af polymerer af propylen ,5% kg Af polymerer af styren ,5% kg Af polymere af vinylchlorid: Med indhold af blødgøringsmidler på 6 vægtprocent eller derover 6,5% kg I andre tilfælde ,5% kg Af polymerer af acryl: Af poly(methylmethacrylat) ,5% kg I andre tilfælde ,5% kg Af polycarbonater, alkydharpikser, polyallylestere eller andre polyestere: Af polycarbonater ,5% kg Af poly(ethylenterephthalat) ,5% kg Af umættede polyestere ,5% kg Af andre polyestere ,5% kg Af cellulose eller kemiske derivater deraf: Af regenereret cellulose ,5% kg Af celluloseacetat ,5% kg Af andre cellulosederivater ,5% kg Af anden plast: Af poly(vinylbutyral) ,5% kg Af polyamider ,5% kg Af aminoplast ,5% kg Af phenolplast ,5% kg Af anden plast ,5% kg Andre plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af plast: Celleplast: Af polymerer af styren ,5% kg Af polymerer af vinylchlorid ,5% kg Af polyurethaner ,5% kg Af regenereret cellulose ,5% kg Af anden plast ,5% kg Andre varer ,5% kg Badekar, brusekar, køkkenvaske, håndvaske, bideter, klosetter samt sæder og låg dertil, skyllecisterner og lignende sanitetsartikler, af plast: Badekar, brusekar, køkkenvaske og håndvaske ,5% kg Sæder og låg til klosetter ,5% kg Andre varer ,5% kg Transport- og emballagegenstande, af plast; propper, låg, kapsler og andre lukkeanordninger, af plast: Æsker, kasser, tremmekasser og lignende emballagegenstande.... 6,5% kg Sække og poser (herunder kræmmerhuse): 39 6 Side 6 Færøsk-Kapitel /9/08

7 Af polymerer af ethylen ,5% kg Af anden plast ,5% kg Balloner, flasker, kolber og lignende varer ,5% kg Spoler, bobiner og lignende varer ,5% kg Spoler, bobiner og lignende varer ,5% kg Propper, låg, kapsler og andre lukkeanordninger ,5% kg Spoler, bobiner og lignende varer ,5% kg Andre varer ,5% kg Bordservice, køkkenartikler og andre husholdningsartikler samt toiletartikler, af plast: Bordservice og køkkenartikler ,5% kg Andre varer ,5% kg Bygningsudstyr af plast, ikke andetsteds tariferet: Tanke, kar og lignende beholdere, med et rumindhold på over 300 liter ,5% kg Døre, vinduer og rammer dertil, samt dørtærskler ,5% kg Skodder, jalousier (herunder persienner) og lignende varer samt dele dertil ,5% kg Andre varer ,5% kg Andre varer af plast: Kontor- og skoleartikler ,5% kg Beklædningsgenstande (herunder handsker, vanter og luffer) og tilbehør dertil ,5% kg Beslag og tilbehør til møbler, vognmagerarbejder o.lign ,5% kg Statuetter og andre dekorationsgenstande ,5% kg Andre varer ,5% kg 39 7 Side 7 Færøsk-Kapitel /9/08

8 Side 8 Færøsk-Kapitel /9/08

Side 1 Færøsk-Kapitel 40-141863 24/9/08

Side 1 Færøsk-Kapitel 40-141863 24/9/08 Kapitel 40 GUMMI OG VARER DERAF Bestemmelser 1. Betegnelsen»gummi«omfatter overalt i nomenklaturen for så vidt andet ikke følger af sammenhængen, dels naturgummi (kautsjuk), balata, guttaperka, guayulegummi,

Læs mere

Side 1 Færøsk-Kapitel 69-141863 19/12/05

Side 1 Færøsk-Kapitel 69-141863 19/12/05 Kapitel 69 KERAMISKE PRODUKTER Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter kun varer, som er keramisk brændt efter formningen. Til pos. 69.04-69.14 henføres udelukkende keramiske varer, der ikke kan tariferes

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2016) 8 final - Bilag 3 - Del 3/4.

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2016) 8 final - Bilag 3 - Del 3/4. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. januar 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0003 (NLE) 5608/16 DD 12 FORSLG fra: modtaget: 22. januar 2016 til: CP 14 WTO 9 COFR 15 RELEX 60 Jordi

Læs mere

Side 1 Færøsk Kapitel 70 145254 28/8/07

Side 1 Færøsk Kapitel 70 145254 28/8/07 Kapitel 70 GLAS OG GLASVARER Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter ikke: a) Ikke frittet glasur og emaljemasse, glasfritte samt an det glas i form af pulver, korn eller flager henhørende under pos. 32.07;

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.12.24 KOM(24) 794 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1255/96 om midlertidig suspension af den fælles toldtarifs

Læs mere

Side 1 Færøsk-Kapitel 72-141863 30/9/08

Side 1 Færøsk-Kapitel 72-141863 30/9/08 Kapitel 72 JERN OG STÅL Bestemmelser 1. I dette kapitel og for så vidt angår nedenstående punkt d, e og f overalt i nomenklaturen forstås ved nedenstående betegnelser følgende: a»råjern«legeringer af jern

Læs mere

ALUMINIUM OG VARER DERAF

ALUMINIUM OG VARER DERAF Kapitel 76 ALUMINIUM OG VARER DERAF Bestemmelse 1. I dette kapitel forstås ved: a)»stænger«valsede, strengpressede, trukne eller smedede produkter, ikke i oprullet stand, med et massivt ensartet tværsnit

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod import, salg og fremstilling af cadmiumholdige varer 1)

Bekendtgørelse om forbud mod import, salg og fremstilling af cadmiumholdige varer 1) BEK nr 858 af 05/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-6223-00005 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

BILAG. Bilag I-A til afsnit IV i associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstat på den ene side og Ukraine på den anden side

BILAG. Bilag I-A til afsnit IV i associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstat på den ene side og Ukraine på den anden side EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.5.2013 COM(2013) 290 final Bilag II - Del 5/22 BILAG Bilag I-A til afsnit IV i associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstat på den ene side

Læs mere

Plastaffald B3010 Eksempler på affald, som er omfattet

Plastaffald B3010 Eksempler på affald, som er omfattet Eksempler på affald, som er omfattet Plastaffald fra biler Plastemballage Plastfolie Dette affald er ikke omfattet Plastaffald, der ikke er omfattet på grund af urenheder Betegnelse Nedenstående plastmaterialer,

Læs mere

Kapitel 48 Papir og pap; varer af papirmasse, papir og pap Bestemmelser 1. Betegnelsen»papir«omfatter i dette kapitel medmindre andet følger af

Kapitel 48 Papir og pap; varer af papirmasse, papir og pap Bestemmelser 1. Betegnelsen»papir«omfatter i dette kapitel medmindre andet følger af Kapitel 48 Papir og pap; varer af papirmasse, papir og pap Bestemmelser 1. Betegnelsen»papir«omfatter i dette kapitel medmindre andet følger af sammenhængen også pap (uanset tykkelse eller vægt pr. m 2

Læs mere

BEKLÆDNINGSGENSTANDE OG TILBEHØR TIL BEKLÆDNINGSGEN- STANDE, UNDTAGEN VARER AF TRIKOTAGE

BEKLÆDNINGSGENSTANDE OG TILBEHØR TIL BEKLÆDNINGSGEN- STANDE, UNDTAGEN VARER AF TRIKOTAGE Kapitel 62 BEKLÆDNINGSGENSTANDE OG TILBEHØR TIL BEKLÆDNINGSGEN- STANDE, UNDTAGEN VARER AF TRIKOTAGE Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter kun konfektionerede varer af tekstilstof af enhver art, undtagen

Læs mere

Side 1 Færøsk-Kapitel 74-141863 30/9/08

Side 1 Færøsk-Kapitel 74-141863 30/9/08 Kapitel 74 KOBBER OG VARER DERAF Bestemmelse 1. I dette kapitel forstås ved: a)»raffineret kobber«metal, der indeholder mindst 99,85 vægtprocent kobber; eller metal, der indeholder mindst 97,5 vægtprocent

Læs mere

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg Kapitel 68 Varer af sten, gips, cement, asbest, glimmer og lignende materialer Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter ikke: a) Mineralske produkter henhørende under kapitel 25. b) Imprægneret, overtrukket

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 20. juni 1996 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 20. juni 1996 * DOM AF 20.6.1996 SAG C- 121/95 DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 20. juni 1996 * I sag C-121/95, angående en anmodning, som Bundesfinanzhof i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.1.2016 COM(2016) 18 final ANNEX 4 PART 2/3 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af den økonomiske partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og

Læs mere

Kapitel 71 Naturperler, kulturperler, ædel- og halvædelsten, ædle metaller, ædelmetaldublé samt varer af disse materialer; bijouterivarer; mønter

Kapitel 71 Naturperler, kulturperler, ædel- og halvædelsten, ædle metaller, ædelmetaldublé samt varer af disse materialer; bijouterivarer; mønter Kapitel 71 Naturperler, kulturperler, ædel- og halvædelsten, ædle metaller, ædelmetaldublé samt varer af disse materialer; bijouterivarer; mønter Bestemmelser 1. Medmindre andet følger af bestemmelse 1

Læs mere

Side 1 Færøsk-Kapitel 73-141863 30/8/07

Side 1 Færøsk-Kapitel 73-141863 30/8/07 Kapitel 73 VARER AF JERN OG STÅL Bestemmelser 1. Ved støbejern forstås i dette kapitel varer fremstillet ved støbning, hvori jern vægtmæssigt udgør en større del end nogen anden enkelt bestanddel, og som

Læs mere

KAPITEL 39 Plast og varer deraf Bestemmelser 1. Betegnelsen»plast«omfatter overalt i nomenklaturen de under pos. 3901-3914 hørende materialer, der

KAPITEL 39 Plast og varer deraf Bestemmelser 1. Betegnelsen»plast«omfatter overalt i nomenklaturen de under pos. 3901-3914 hørende materialer, der KAPITEL 39 Plast og varer deraf Bestemmelser 1. Betegnelsen»plast«omfatter overalt i nomenklaturen de under pos. 3901-3914 hørende materialer, der kan eller har kunnet formes, enten på polymerisationstidspunktet

Læs mere

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg Kapitel 76 Aluminium og varer deraf Bestemmelse 1. I dette kapitel forstås ved: a)»stænger«: valsede, strengpressede, trukne eller smedede produkter, ikke i oprullet stand, med et massivt ensartet tværsnit

Læs mere

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg Kapitel 94 Møbler, sengebunde, madrasser, dyner, puder o. lign.; lamper og belysningsartikler, ikke andetsteds tariferet; lysskilte, navneplader med lys og lignende varer; præfabrikerede bygninger Bestemmelser

Læs mere

BEKLÆDNINGSGENSTANDE OG TILBEHØR TIL BEKLÆDNINGSGEN- STANDE, AF TRIKOTAGE

BEKLÆDNINGSGENSTANDE OG TILBEHØR TIL BEKLÆDNINGSGEN- STANDE, AF TRIKOTAGE Kapitel 61 BEKLÆDNINGSGENSTANDE OG TILBEHØR TIL BEKLÆDNINGSGEN- STANDE, AF TRIKOTAGE Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter kun konfektionerede varer af trikotage. 2. Dette kapitel omfatter ikke: a) Varer

Læs mere

AFSNIT XI TEKSTILVARER XI 1. Side 1 Færøsk-Kapitel 50-141863 3/8/07

AFSNIT XI TEKSTILVARER XI 1. Side 1 Færøsk-Kapitel 50-141863 3/8/07 XI AFSNIT XI TEKSTILVARER Bestemmelser 1. Dette afsnit omfatter ikke: a) Børster og hår til børstenbinderarbejder (pos. 05.02); hestehår og affald deraf (pos. 05.11). b) Menneskehår og varer deraf (pos.

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA SIR GORDON SLYNN SAG 234/81

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA SIR GORDON SLYNN SAG 234/81 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA SIR GORDON SLYNN SAG 234/81 polymetylmetacrylat samt en ganske lille procentdel katalysatorer og andre hærdere, henhører under pos. 39.02 C XII i den fælles toldtarif, når det

Læs mere

BILAG. til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om nedsættelse eller afskaffelse af told på varer med oprindelse i Ukraine

BILAG. til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om nedsættelse eller afskaffelse af told på varer med oprindelse i Ukraine EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 11.3.2014 COM(2014) 166 final ANNEX 1 PART 7/11 BILAG til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om nedsættelse eller afskaffelse af told på varer med oprindelse

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 17. juni 1997 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 17. juni 1997 * DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 17. juni 1997 * I sag C-105/96, angående en anmodning, som Supremo Tribunal Administrativo i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i den for

Læs mere

Notat om etablering af ventilation ved termisk bearbejdning

Notat om etablering af ventilation ved termisk bearbejdning xx. den 29. maj 1995 J.nr. xxxx Notat om etablering af ventilation ved termisk bearbejdning af plast. Konklusion Arbejdstilsynets praksis om etablering af foranstaltninger som procesventilation fx i form

Læs mere

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 64-20

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 64-20 Opgavens art: Opgaveformulering: Fagområde: Opgavens varighed: Teoriopgave Spørgsmål til hærdeplast Hærdeplast 4 lektioner Niveau, sammenlignet med uddannelsen: GUP Trin 1 Henvisning til hjælpemidler:

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Europa-Parlamentts og Rådets forordning

BILAG. til. Forslag til Europa-Parlamentts og Rådets forordning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.9.2016 COM(2016) 631 final ANNEXES 1 to 3 BILAG til Forslag til Europa-Parlamentts og Rådets forordning om indførelse af midlertidige autonome handelsforanstaltninger

Læs mere

DDM Series. Mobil Tørlufttørrer Tørring af fritflydende plastgranulater

DDM Series. Mobil Tørlufttørrer Tørring af fritflydende plastgranulater DDM Series Mobil Tørlufttørrer Tørring af fritflydende plastgranulater Mobil Tørlufttørrer- DDM Introduktion DDM er en mobil tørlufttørrer, konstrueret til kontinuerlig tørring af frit flydende plastråmateriale

Læs mere

BILAG. til. Kommissionens delegerede forordning

BILAG. til. Kommissionens delegerede forordning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.7.2015 C(2015) 5195 final ANNEX 1 PART 2/3 BILAG til Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg Kapitel 64 Fodtøj, gamacher o. lign.; dele dertil Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter ikke: a) Engangsovertræk til fødder eller sko, af tyndt materiale (f.eks. papir, plastfolie), uden påsat sål. Disse

Læs mere

Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Handelsbalancen 1. halvår 2000-2002

Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Handelsbalancen 1. halvår 2000-2002 Udenrigshandel 2002:7 Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Denne publikation indeholder tallene for Grønlands udenrigshandel for 1. halvår i perioden 2000-2002. Tal for 2000 er baseret

Læs mere

6.3 Schlüter -DITRA-SOUND

6.3 Schlüter -DITRA-SOUND INNOVATION MED PROFIL 6.3 Schlüter -DITRA-SOUND G U L V U N D E L A G TRINLYDSISOLERING Anvendelse og funktion Schlüter -DITRA-SOUND er en trinlydsisolering til flisebelægninger fremstillet af kraftig

Læs mere

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 61-11

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 61-11 Opgavens art: Opgaveformulering: Fagområde: Opgavens varighed: Teoretisk Materialelære enig eller uenig Termoplast, materialelære 4 lektioner Niveau, sammenlignet med uddannelsen: Henvisning til hjælpemidler:

Læs mere

Kapitel 40 Gummi og varer deraf Bestemmelser 1. Betegnelsen»gummi«omfatter overalt i nomenklaturen for så vidt andet ikke følger af sammenhængen,

Kapitel 40 Gummi og varer deraf Bestemmelser 1. Betegnelsen»gummi«omfatter overalt i nomenklaturen for så vidt andet ikke følger af sammenhængen, Kapitel 40 Gummi og varer deraf Bestemmelser 1. Betegnelsen»gummi«omfatter overalt i nomenklaturen for så vidt andet ikke følger af sammenhængen, dels naturgummi (kautsjuk), balata, guttaperka, guayulegummi,

Læs mere

Plast og polymerer Dagens program

Plast og polymerer Dagens program Plast og polymerer Dagens program 830M 8.30 Mødes ud dfor undervisningslokale i l U45 ved dindgang F 8.40 Velkomst i kollokiverummet v. institutleder Ib Johannsen og Claus Henriksen fra plastindustrien

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) DA L 328/22 Den Europæiske Unions Tidende 10.12.2011 FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1282/2011 af 28. november 2011 om ændring og berigtigelse af forordning (EU) 10/2011 om plastmaterialer

Læs mere

Mikroplast Mikroplast fra renseanlæg Sammensætning, kilder, skæbne og miljøeffekter Litteraturstudie

Mikroplast Mikroplast fra renseanlæg Sammensætning, kilder, skæbne og miljøeffekter Litteraturstudie DANVA projekt Mikroplast Mikroplast fra renseanlæg Sammensætning, kilder, skæbne og miljøeffekter Litteraturstudie Bodil Mose Pedersen Margrethe Winther Nielsen The Marine Litter Express (1992-2007 ) 1

Læs mere

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 60-10

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 60-10 Opgavens art: Opgaveformulering: Fagområde: Opgavens varighed: Teoretisk. 45 spørgsmål til termoplast. Introduktion til termoplast. 4 lektioner Niveau, sammenlignet med uddannelsen: Henvisning til hjælpemidler:

Læs mere

Håndtering af affald i. Dagligdagen

Håndtering af affald i. Dagligdagen Håndtering af affald i AFFALDSHÅNDTERING Dagligdagen Parvis diskuterer I, hvordan I sorterer og bortskaffer i dag. I fremstiller plancher, der efterfølgende diskuteres i plenum. Stikord: Genbrug Deponering

Læs mere

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 63-23

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 63-23 Opgavens art: Opgaveformulering: Fagområde: Opgavens varighed: 35 spørgsmål omkring processerne. Lav en skriftlig besvarelse på en række teoretiske spørgsmål. Ekstrudering 3 timer / 4 lektioner Niveau,

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2007R1418 DA 07.08.2012 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1418/2007 af 29. november 2007 om eksport

Læs mere

Toll- og vøruskráin. Útskrivað: 17-09-2016. Kap 70 Síða 1

Toll- og vøruskráin. Útskrivað: 17-09-2016. Kap 70 Síða 1 AFSNITVII PLAST OG VARER DERAF; GUMMI OG VARER DERAF Bestemmelser 1. Varer i sæt bestående af to eller flere særskilte bestanddele, der alle eller for en dels vedkommende henhører under dette afsnit, og

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

BILAG. til. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.2.2016 COM(2016) 44 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/936

Læs mere

Indledning... 44. Afsnit I Levende dyr; animalske produkter 2 Kød og spiselige slagtebiprodukter... 44

Indledning... 44. Afsnit I Levende dyr; animalske produkter 2 Kød og spiselige slagtebiprodukter... 44 C 356/42 Den Europæiske Unions Tidende 29.12.2010 TEKNISK VEJLEDNING TIL FASTSÆTTELSE AF EN VEJLEDENDE LISTE OVER DE KODER I DEN KOMBINEREDE NOMENKLATUR, DER KAN OMFATTE FORBUDTE SÆLPRODUKTER Offentliggørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om Ædelmetalkontrollens virksomhed

Bekendtgørelse om Ædelmetalkontrollens virksomhed Bekendtgørelse om Ædelmetalkontrollens virksomhed I medfør af 6, stk. 6, 9, stk. 4, 13 og 15, stk. 3, i lov nr. 308 af 17. maj 1995 om kontrol med arbejder af ædle metaller m.v. som ændret ved lov nr.

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 196/12 Den Europæiske Unions Tidende 24.7.2012 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 674/2012 af 23. juli 2012 om ændring af 1418/2007 om eksport til nyttiggørelse af visse typer affald til visse ikke-oecd-lande

Læs mere

Vandtætning. Monteringsinfo MONTERING. Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Produkt. Generelt. BR-95 og BR-S 98

Vandtætning. Monteringsinfo MONTERING. Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Produkt. Generelt. BR-95 og BR-S 98 Side 1 Vandtætning Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse Anvisningen gennemgår de vigtigste principper for vandtætning i vådrum MONTERING Produkt Generelt BR-95 og BR-S 98 Valg af produkter foretages

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 17. marts 2005 *

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 17. marts 2005 * IKEGAMI DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 17. marts 2005 * I sag C-467/03, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Finanzgericht München (Tyskland) ved afgørelse

Læs mere

Ekstraordinær. Forringelse. Ingen værdi. opretning. Fradrag

Ekstraordinær. Forringelse. Ingen værdi. opretning. Fradrag Emne Tilpasset løsøre Alm. løsøre Ingen værdi Forbedring Ekstraordinær opretning Forringelse Fradrag Afskrivningsår Skal være udført autoriseret Byggetilladelse skal foreligge Bemærkninger GULV Afslibning

Læs mere

Del 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke ADR 2013. 4.1.3 Generelle bestemmelser vedrørende emballeringsforskrifter

Del 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke ADR 2013. 4.1.3 Generelle bestemmelser vedrørende emballeringsforskrifter 4.1.3 Generelle bestemmelser vedrørende emballeringsforskrifter 4.1.3.1 Emballeringsforskrifter, der finder anvendelse for farligt gods i klasse 1-9, er angivet i afsnit 4.1.4. Forskrifterne er underinddelt

Læs mere

Varekatalog for Byggeriets køb af varer og tjenester

Varekatalog for Byggeriets køb af varer og tjenester Varekatalog for Byggeriets køb af varer og tjenester Side Varenr. Varetekst 2 25 Salt; svovl; jord- og stenarter; gips, kalk og cement 2 27 Mineralske brændselsstoffer, mineralolie og destillations-produkter

Læs mere

Ekstraordinær. Forringelse. Ingen værdi. opretning. Fradrag

Ekstraordinær. Forringelse. Ingen værdi. opretning. Fradrag AFSKRIVNINGSREGLER På de efterfølgende sider bringer vi ABF-håndbogens katalog over forbedringer og løsøre. Heraf fremgår de anvisninger AST s bestyrelse bruger som vejledning ved vurderingen. Enkelte

Læs mere

4.1.2 Yderligere generelle bestemmelser for anvendelsen af IBC s

4.1.2 Yderligere generelle bestemmelser for anvendelsen af IBC s 4.1.2 Yderligere generelle bestemmelser for anvendelsen af IBC s 4.1.2.1 Når IBC s anvendes til transport af væsker med et flammepunkt på 60 C (closed cup) eller derunder, eller pulver, der skaber fare

Læs mere

tu medlemsstaternes regeringer om en forhøjelse af beskyttelsen udadtil over for jern- og stålprodukter

tu medlemsstaternes regeringer om en forhøjelse af beskyttelsen udadtil over for jern- og stålprodukter 84 De Europæiske Fællesskabers Tidende 22.1.64 DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS TIDENDE 99/64 HENSTILLING Nr. 1/64 af 15. januar 1964 tu medlemsstaternes regeringer om en forhøjelse af beskyttelsen udadtil

Læs mere

CO 2 -opgørelse, 2009. Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder

CO 2 -opgørelse, 2009. Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder CO 2 -opgørelse, 2009 Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder 1. november 2011 Indhold FORMÅL 4 FAKTA 4 RESULTAT 4 EJERS VURDERING AF OPGØRELSEN 5 BESKRIVELSE AF ANLÆG/TEKNOLOGI/PROCES

Læs mere

ORDLISTE EMBALLAGE: Plast typer : A-PET: Amorf Polyester - 150-600 µ (uorienteret). Se også Polyester

ORDLISTE EMBALLAGE: Plast typer : A-PET: Amorf Polyester - 150-600 µ (uorienteret). Se også Polyester ORDLISTE EMBALLAGE: Plast typer : A-PET: Amorf Polyester - 150-600 µ (uorienteret). Se også Polyester BAREX : Barex 210 plast råvare er en klar gummi modificeret akrylnitril co-polymer, som er FDA godkendt.

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 7. juni 2001 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 7. juni 2001 * CBA COMPUTER DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 7. juni 2001 * I sag C-479/99, angående en anmodning, som Finanzgericht Düsseldorf (Tyskland) i medfør af EF-traktatens artikel 234 EF har indgivet til Domstolen

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

JB-Medico. Produktkatalog Dropstativer & Tilbehør 2015. Leverandør til de danske hospitaler siden 2004

JB-Medico. Produktkatalog Dropstativer & Tilbehør 2015. Leverandør til de danske hospitaler siden 2004 Danske kvalitetsprodukter siden 2004 Side 1 JB-Medico Produktkatalog Dropstativer & Tilbehør 2015 Leverandør til de danske hospitaler siden 2004 Danske kvalitetsprodukter siden 2004 Side 2 Salg: Jesper

Læs mere

Overfladebehandling af plast og komposit. Efteruddannelse for Faglærere

Overfladebehandling af plast og komposit. Efteruddannelse for Faglærere Overfladebehandling af plast og komposit Efteruddannelse for Faglærere Kursusbeskrivelse: I de senere år har der været et voldsomt skifte på vej i forbindelse med overgang fra metaller til forskellige

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2016) 8 final - Bilag 3 - Del 4/4.

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2016) 8 final - Bilag 3 - Del 4/4. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. januar 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0003 (NLE) 5608/16 DD 13 FORSLG fra: modtaget: 22. januar 2016 til: CP 14 WTO 9 COFR 15 RELEX 60 Jordi

Læs mere

Redskaber. Indholdsfortegnelse:

Redskaber. Indholdsfortegnelse: Redskaber Indholdsfortegnelse: Check på rengøringsvogne og maskiner... 1 Eksempler på rengøringsvogne... 3 Oversigt over forskellige redskaber til rengøringsarbejdet... 4-10 1 Indledning Rengøringsvognen

Læs mere

Træfib. helt naturlig isolering

Træfib. helt naturlig isolering Træfib helt naturlig isolering Det isolerer bedre, det giver et sundere indeklima, det lydisolerer, og det virker brandhæmmende. Kan man ønske sig mere af et isoleringsmateriale? Vi tegner et portræt af

Læs mere

AUTOMATISK BOXMAKER med stans og tryk

AUTOMATISK BOXMAKER med stans og tryk DAT0: 03.10.2007 AUTOMATISK BOXMAKER med stans og tryk 2,5 meter arkbredde RANGE BOXMATIC 25 2 Bølgepap specifikationer Bølgepap Specifik vægtfylde Tykkelse Enkeltsidig dobbeltsidig Triple (under specielle

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning 7 747 000 053 02/2005 DK Til installatøren Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Neutraliseringsenhed NE 0.1 Læs dette før montering og vedligeholdelse 1 Generelt 1 Generelt Neutraliseringsenheden

Læs mere

Combisteamer 2 x 20 1/1-Gn riste med en 55 mm. eller 65 mm luft mellem ristene. Combisteameren skal have min. 50 programmer.

Combisteamer 2 x 20 1/1-Gn riste med en 55 mm. eller 65 mm luft mellem ristene. Combisteameren skal have min. 50 programmer. Reference mindstekrav Produkt undergruppe Kravspecifikation Produktbeskrivelse Mindstekrav til produkt Mk. 1 Combisteamer Combisteamer 2 x 20 stik Mk. 2 Combisteamer Combisteamer 1 x 20 stik. Mk. 3 Combisteamer

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer INDLEDNING Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 9, Højspændingsinstallationer, 4. udgave er udgivet af Elektricitetsrådet og har

Læs mere

Tilbehørs program til drop & infusions stativer. 2015. Uden priser

Tilbehørs program til drop & infusions stativer. 2015. Uden priser Danske kvalitetsprodukter siden 2004 Side 1 Tilbehørs program til drop & infusions stativer. 2015 Uden priser Danske kvalitetsprodukter siden 2004 Side 2 Standard tilbehørs program: Krogtoppe Krogtop,

Læs mere

Nilfisk-Advance A/S Sognevej 25a - DK 2605 Brøndby Tel: +45 43 23 40 50 - Fax: +45 43 23 40 60

Nilfisk-Advance A/S Sognevej 25a - DK 2605 Brøndby Tel: +45 43 23 40 50 - Fax: +45 43 23 40 60 Støvsugeren til hverdagsbrug Produkt fakta Nilfisk VP300 er en simpel, velbygget og pålidelig støvsuger, der troværdigt klarer opgaven dag ud og dag ind. Idéel til rengøring af kontorer, hotelværelser,

Læs mere

Retningslinjer for miljøvurdering af produkter

Retningslinjer for miljøvurdering af produkter Retningslinjer for miljøvurdering af produkter Forsyningshorisont Metaller Jern/stål 150-200 år Fra malm: 40 MJ/kg Fra skrot:20 MJ/kg Støbejern 30 MJ/kg Rustfrit stål Afhængig af legering 46 MJ/kg Fra

Læs mere

Lige snit parallelt med baghovedet Kœbe og halssnitte bovsnitte Snit parallelt med baghovedet til øjenniveau og ned til den forreste del af hovedet sammenhœngende kœbe-, hals- og bovsnitte Størkningspunkt

Læs mere

PAPIR OG PAP; VARER AF PAPIRMASSE, PAPIR OG PAP

PAPIR OG PAP; VARER AF PAPIRMASSE, PAPIR OG PAP Kapitel 48 PAPIR OG PAP; VARER AF PAPIRMASSE, PAPIR OG PAP Bestemmelser 1. Betegnelsen»papir«omfatter i dette kapitel medmindre andet følger af sammenhængen også pap (uanset tykkelse eller vægt pr. m 2

Læs mere

K 4 Premium. K 4 Premium, 1.180-310.0, 2016-05-27

K 4 Premium. K 4 Premium, 1.180-310.0, 2016-05-27 K 4 er med sine 130 bar velegnet til hyppig rengøring af bl.a. terrasse, hegn, møbler, biler, motorcykler og cykler alt efter valg af udstyr. K 4 har en vandkølet motor, der er med til at sikre en mere

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1... 1. Påbud om at håndtere skotøjsæsker sikkerheds- og sundhedsmæssigt

Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1... 1. Påbud om at håndtere skotøjsæsker sikkerheds- og sundhedsmæssigt Nyhedsbrev nr. 11/2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

PUBLIC LIMITE DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 27. september 2013 (OR. en) 7076/13 ADD 17 LIMITE COEST 47

PUBLIC LIMITE DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 27. september 2013 (OR. en) 7076/13 ADD 17 LIMITE COEST 47 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 27. september 2013 (OR. en) 7076/13 ADD 17 LIMITE PUBLIC COEST 47 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Associeringsaftale mellem

Læs mere

SKYTSENGEL! Emballager til korrosionsbeskyttelse (VCI)

SKYTSENGEL! Emballager til korrosionsbeskyttelse (VCI) SKYTSENGEL! Emballager til korrosionsbeskyttelse (VCI).de 27 SKYTSENGEL! EXCOR GENERELLE INFORMATIONER VCI Beskrivelse EMBALLAGE MED KORROSIONSBESKYTTELSE VCI 1 (volatile corrosion inhibitor) er flygtige

Læs mere

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE ZappBug Oven 2 Brugermanual Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE 1 ! Vigtige oplysninger om sikkerhed Information Alle sikkerhedsoplysninger skal overholdes, når

Læs mere

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen på tage med en hældning på 34 til 60 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på 34 til 60 grader,

Læs mere

Tvangsblander T 300. Produktprogram. Brugsanvisning

Tvangsblander T 300. Produktprogram. Brugsanvisning Tvangsblandere: Benævnelse Typekode Produktprogram. Rumind hold Motor [kw] El [volt] Blandekapacitet Egenvægt [kg] Tvangsblander T70 70 L 40L 0,75 230 70 Tvangsblander T75 70 L 40 L 1,10 230 70 Tvangsblander

Læs mere

Markedsfokus på Slovakiet

Markedsfokus på Slovakiet Markedsfokus på Slovakiet December 2016 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus

Læs mere

November 2010 ATEX INFO Kennet Vallø. INFO om ATEX

November 2010 ATEX INFO Kennet Vallø. INFO om ATEX INFO om ATEX 1 2 HVAD ER ATEX? 4 DEFINITIONER: 5 TEORIEN: 5 STØV: 6 KLASSIFICERING AF EKSPLOSIONSFARLIGE OMRÅDER I ZONER 6 GAS: 7 ZONE 0: 7 ZONE 1: 7 ZONE 2: 7 STØV: 7 ZONE 20: 7 ZONE 21: 8 ZONE 22: 8

Læs mere

Materialelære Materialernes farlige egenskaber. Erling Østergaard Daglig sikkerhedsleder Tandlægeskolen

Materialelære Materialernes farlige egenskaber. Erling Østergaard Daglig sikkerhedsleder Tandlægeskolen Materialelære Materialernes farlige egenskaber Erling Østergaard Daglig sikkerhedsleder Tandlægeskolen Farlige egenskaber, generelt Håndtering af materialer med farlige egenskaber: Undgå at komme i direkte

Læs mere

Coloplast A/S - Lærervejledning

Coloplast A/S - Lærervejledning Coloplast A/S - Lærervejledning Dette er lærervejledningen til det virtuelle virksomhedsbesøg på Coloplast A/S (herefter Coloplast), som du finder på. Lærervejledningen er skrevet til undervisere i faget

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering af design

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering af design Bekendtgørelse om ansøgning og registrering af design I medfør af 17, stk. 3, og 49, stk. 1, i designlov nr. 1259 af 20. december 2000 samt efter bemyndigelse i henhold til 1 i Erhvervsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Biogas. Biogasforsøg. Page 1/12

Biogas. Biogasforsøg. Page 1/12 Biogas by Page 1/12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvad er biogas?... 3 Biogas er en form for vedvarende energi... 3 Forsøg med biogas:... 7 Materialer... 8 Forsøget trin for trin... 10 Spørgsmål:...

Læs mere

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSES ANVISNING SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL Serie nummer: Leverings dato: El tilslutning: V. BRØNDUM A/S Sadolinsvej 18 8600 Silkeborg Telefon 8682 4366

Læs mere

Bilag I Bosnien-Hercegovinas toldindrømmelser for industrivarer med oprindelse i Fællesskabet

Bilag I Bosnien-Hercegovinas toldindrømmelser for industrivarer med oprindelse i Fællesskabet Bilag I Bosnien-Hercegovinas toldindrømmelser for industrivarer med oprindelse i Fællesskabet DA 1 DA Bilag I a) Bosnien-Hercegovinas toldindrømmelser for industrivarer med oprindelse i Fællesskabet (jf.

Læs mere

Grafisk Tekniker. Serigrafi. Checkliste: Brug nedenstående checkliste for at gøre tingene i den rigtige rækkefølge.

Grafisk Tekniker. Serigrafi. Checkliste: Brug nedenstående checkliste for at gøre tingene i den rigtige rækkefølge. Checkliste: Brug nedenstående checkliste for at gøre tingene i den rigtige rækkefølge. Indstillingsparametre: 1) X- & Y-akserne (nulstil) 2) Montering af stencil (+/- 1 mm.). 3) Anlæg (monter). 4) Kontravægte.

Læs mere

Forsøg med affaldssortering i Sct. Jørgens Park

Forsøg med affaldssortering i Sct. Jørgens Park Forsøg med affaldssortering i Sct. Jørgens Park Affaldsforsøg skal føre til bedre sortering Sct. Jørgens Park er, sammen med tre andre boligområder, udvalgt til et nyt forsøg med affaldssortering. Forsøget

Læs mere

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Tak for købet af en Starlyf Cyclonic Vac. Læs disse sikkerhedsvejledninger omhyggeligt før brug af støvsugeren, da de er udarbejdet for at gøre det lettere for dig at bruge din Starlyf

Læs mere

Gyptone Kant E system Monteringsvejledning

Gyptone Kant E system Monteringsvejledning Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse Gyptone akustiklofter med Kant E er et færdigmalet, demonterbart akustikloft monteret i et synligt skinnesystem (T-). Skinnesystemets synlige flade

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.9.2014 COM(2014) 576 final ANNEX 4 PART 7/10 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af den økonomiske partnerskabsaftale

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Lejerbo, afd. 157 - Lunden. Model A normalistandsættelse.

Vedligeholdelsesreglement for Lejerbo, afd. 157 - Lunden. Model A normalistandsættelse. Vedligeholdelsesreglement for Lejerbo, afd. 157 - Lunden. Model A normalistandsættelse. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling,

Læs mere

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg Kapitel 96 Diverse Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter ikke: a) kosmetiske stifter (kapitel 33) b) henhørende under kapitel 66 (fx dele til paraplyer og spadserestokke) c) bijouteri (pos. 7117) d) dele

Læs mere

Boligaftale for A/B Gilholm

Boligaftale for A/B Gilholm 1 Boligaftale for Denne boligaftale mellem (e) og Andelsboligforeningen Gilholm har til formål at fastlægge de vigtigste rettigheder og pligter for aftalens parter Boligaftalen er udfærdiget

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1. Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv.

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1. Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1 Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. November 2005 Erstatter december 2002 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere