1 of 17. Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem. Godkendt i byrådet den xx.xx.14

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 of 17. Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem. Godkendt i byrådet den xx.xx.14"

Transkript

1 1 of 17 Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem Godkendt i byrådet den xx.xx.14

2 2 of 17 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 BOSTØTTEYDELSER...3 KONTAKTINFORMATION AFKLARINGSYDELSE...6 STØTTE TIL AT FORMULERE EGNE ØNSKER OG BEHOV OG RELATIONS-SKABENDE I FORHOLD TIL AT MODTAGE, IGANGSÆTTE ELLER OPRETHOLDE BOSTØTTETILBUD RÅDGIVNING, TRÆNING OG VEDLIGEHOLDELSE AF STRUKTURER I HVERDAGEN RÅDGIVNING OG TRÆNING I AT SKABE OG FASTHOLDE NETVÆRK ELLER DELTAGE I AKTIVITETER FORHOLDE SIG TIL ØKONOMI STØTTE OG TRÆNING TIL KOMMUNIKATION MED OMVERDENEN RÅDGIVNING, TRÆNING OG/ KOMPENSATION TIL AT OPRETHOLDE EGEN BOLIG RÅDGIVNING, TRÆNING OG/ KOMPENSATION TIL INDKØB AF DAGLIGVARER OG STØRRE INDKØB RÅDGIVNING, TRÆNING OG/ KOMPENSATION TIL MADLAVNING RÅDGIVNING, TRÆNING OG/ KOMPENSATION TIL PERSONLIG HYGIEJNE MOTIVERING TIL AT OPRETHOLDE/MODTAGE BEHANDLINGSTILBUD UDSLUSNINGSYDELSE...16 VED AFSLUTNING AF ET BOSTØTTE- FORLØB KAN PERIODISK KONTAKT OPRETHOLDES I EN AFGRÆNSET PERIODE. ELLER TILDELING SOM LIVLINE-YDELSE

3 3 of 17 Indledning Servicelovens 85 bostøtte er støtte i borgerens eget hjem og har altid et pædagogisk formål, som tager udgangspunkt i at motivere og træne borgeren i brug af egne ressourcer samt kompenserende ydelser med henblik på at forebygge fald i borgerens funktionsniveau. Opgaven bliver udført i direkte samspil mellem borgeren og medarbejderen fra Syddjurs Kommune. Socialpædagogisk bistand kan bestå af hjælp, rådgivning, støtte eller omsorg, således borger kan leve et liv på egne præmisser dvs. oplæring i eller genoptræning af en række personlige færdigheder, hvilket kan være struktur i dagligdagen, opretholde netværk mv. For en del borgere vil støtte i eget hjem være en forudsætning for at kunne blive i egen bolig. Støtten gives derfor typisk til hjemmebesøg eller i nogle tilfælde i sammenhæng med træning uden for hjemmet. En række borgere modtager støtte efter 85 i botilbud. Disse er ikke omfattet af denne kvalitetsstandard. Der udvikles særlige ydelsespakker for bostøtte i bofællesskaber o. lign. n til hjælp efter servicelovens 85 er borgere, der har betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige Borgere med fysisk funktionsnedsættelse eksempelvis i form af mobilitetsnedsættelse eller kommunikationsnedsættelse. Borgere med psykisk funktionsnedsættelse, hvis funktionsevne er betydeligt nedsat psykisk og socialt i forhold til at få hverdagslivet til at fungere. Dette kan være borgere med udviklingshæmning, erhvervet hjerneskade, ADHD eller autismespektrumforstyrrelser. Og borgere med en sindslidelse eksemplevis angst eller personlighedsforstyrrelse. Samt borgere med særlige sociale problemer eksempelvis misbrugsproblemer. Borgere med dobbelt- eller trippel diagnoser. Visitationspraksis Det overordnede formål med ydelser til voksne med særlige behov er, at borgeren bliver styrket eller kompenseret i forhold til sin funktionsnedsættelse til at kunne leve så normalt et liv som muligt. Visitationen foretages i Myndighedsafdelingen, Socialcentret. Udgangspunktet for visitation og udførelse af ydelser er en helhedsorienteret udredning af borgerens situation sammenholdt med borgerens ønsker og behov. Det er relevant at have fokus på eventuelle øvrige tilbud, som borgeren får støtte fra i nærmiljøet. Behovet for hjælp vurderes med henblik på at kombinere eksisterende tilbud fra eksempelvis Jobcenter og Sundhed & Omsorg. Hjælpen skal tage udgangspunkt i borgerens egne behov og forudsætninger med respekt for den enkeltes integritet og værdighed. Sagsbehandleren fastsætter funktionsnedsættelsen på baggrund af samtale med borgeren og udfærdigelse af en funktionsvurdering, eventuelle udtalelser indhentet fra interne og eksterne samarbejdspartnere, herunder andre afdelinger i forvaltningen, læger, hospitaler m.v. sagsbehandlingen sker på baggrund af retssikkerhedslovens 11 og 11a. 2

4 4 of 17 Alle sager skal vurderes på baggrund af borgerens individuelle behov og egne ressourcer. Men for at sikre en ensartet vurdering, anvender Syddjurs Kommune en kategorisering af funktionsniveau og hjælpebehov. Funktionsniveau: A. Ingen begrænsninger Borgeren kan klare sig uden nogen indsats. B. Lettere begrænsninger Med en let indsats som vejledning eller motivation kan borgeren selv klare opgaven. C. Moderate begrænsninger Borgeren kan med moderat støtte klare opgaven. D. Store begrænsninger Borgeren kan med omfattende støtte klare opgaven. E. Fuldstændige begrænsninger Borgeren kan ikke selv klare opgaven. Borgeren er afhængig af omfattende støtte og er afhængig af andre. Når der er udfærdiget en helhedsvurdering af borgeren, udarbejder sagsbehandleren en afgørelse, hvor borgeren skriftligt meddeles bevilling eller afslag på det ansøgte. Der er lovgivningsmæssige krav om partshøring i dage, såfremt der ligger oplysninger til grund for afgørelsen, som borgeren ikke kan forventes at være bekendt med. Dette vil enten ske ved fremmøde eller partshøring jf. forvaltningslovens 19. Sagsbehandlingstider kan ses på kommunens hjemmeside. Bostøtteydelser Syddjurs Kommune har ti ydelsesområder, hvor bostøtten udføres. En borger kan have funktionsnedsættelse indenfor flere af ydelsesområderne, og vil derfor kunne modtage flere ydelser. 1 Afklaringsydelse Støtte til at formulere egne ønsker og behov og relationsskabende i forhold til at modtage, igangsætte eller opretholde bostøttetilbud. 2 Rådgivning, træning og vedligeholdelse af strukturer i hverdagen 3 Rådgivning og træning i at skabe og fastholde netværk eller deltage i aktiviteter 4 Forholde sig til økonomi. 5 Støtte og træning til kommunikation med omverdenen. 6 Rådgivning, træning og/ kompensation til at opretholde egen bolig. 7 Rådgivning, træning og/ kompensation til indkøb af dagligvarer og større indkøb 8 Rådgivning, træning og/ kompensation til madlavning 9 Rådgivning, træning og/ kompensation til personlig hygiejne 10 Motivering til at opretholde/modtage behandlingstilbud 11 Udslusningsydelse Ved afslutning af et bostøtte- forløb kan periodisk kontakt opretholdes i en afgrænset periode. Eller tildeling som livline-ydelse. 3

5 5 of 17 De ovenstående ydelsesområder af bostøtte gives til borgere med funktionsniveau 1 til 4. Borger modtager bostøtte i form af en variation mellem individuelle hjemmebesøg i form af medarbejderens personlige fremmøde eller ved telefonopkald, sms eller anden telekommunikation. Leverandøren har endvidere mulighed for at tilrettelægge bostøtte som gruppeydelse. Afgrænsning af ydelsen Ved længerevarende hospitalsindlæggelser med en varighed på over to uger kontaktes sagsbehandler med henblik på justering af bostøtteydelser. Sagsbehandleren kan i særlige tilfælde beslutte, at der fortsat er visiteret bostøtte under indlæggelsen for at fastholde kontakten. Der ydes kun i særlige tilfælde vikardækning på bostøtteydelser i eget hjem. Såfremt en borger ikke længere ønsker at modtage den bevilgede bostøtte, ophører støtten, og leverandøren orienterer sagsbehandleren. Handleplan Der skal være tilbudt udarbejdelse af en handleplan efter 141 i serviceloven, som indgår som grundlag for visitationen. I handleplanen er der angivet mål for indsatsen i et bostøtteforløb. Der kan være en række forskellige udviklingsmål. Der vil ske en prioritering af målene, således at op til tre af de mest aktuelle grundlæggende mål er fastsat i handleplanen. Leverandøren af bostøtte formulerer sammen med borgeren en konkret delmålsplan i en pædagogisk handleplan, hvori indsatser prioriteres og beskrives. I nogle tilfælde modtager borgeren endvidere tilbud efter servicelovens 103 beskyttet beskæftigelse eller 104 aktivitets- og samværstilbud. Det kan være relevant at udarbejde en samlet handleplan, der indeholder mål for henholdsvis 85 og 103 eller 104. Leverandører Leverandøren har ansvaret for at levere ydelsen til borgeren, og for at leveringen af ydelsen sker inden for det politisk fastsatte serviceniveau. Socialcentret visiterer borgeren til en ydelse, som leverandøren modtager ressourcer til at levere. Den visiterede tid sættes lig med den tid, medarbejderne bruger på kontakt med borgeren. Der kan være tale om tid ansigt til ansigt, gruppeaktiviteter eller gennem anden kommunikation. Opfølgning Leverandører har løbende dokumentations- og tilbagemeldingspligt til Socialcentret ved væsentlige ændringer. Leverandørerne udarbejder pædagogiske handleplaner på hver borger med justering af mål mindst én gang årligt. Den enkelte borgers bevilling på et tilbud revurderes løbende. Der afholdes som udgangspunkt én gang årligt en opfølgningssamtale mellem borger, sagsbehandler og kontaktperson fra leverandøren med henblik på at vurdere: Om borgeren stadig profiterer af den bevilgede hjælp Om der skal justeres på hjælpens omfang eller Om der skal sættes ind med andre hjælpeforanstaltninger. 4

6 6 of 17 Kvalitetskrav til leverandører Rådgivning, træning og kompensation til borgerne med bostøtteydelser udføres af medarbejdere med relevant pædagogisk/sundhedsfaglig baggrund. Myndighedsafdelingen varetager et integreret tilsyn i det løbende samarbejde med leverandørerne af bostøtte. Der er en løbende dialog om målfastsættelse og målopfyldelse samt faglig kvalitet. Kontaktinformation Socialcentret Syddjurs Kommune Tingvej Hornslet Tlf Bemærk at post fremsendes til kommunens postadresse: Syddjurs Kommune Hovedgaden Rønde Klageadgang Kommunens afgørelse sendes skriftligt til borgeren med tilhørende klagevejledning. Der kan klages over den enkelte afgørelse inden for de almindeligt gældende klagefrister på 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen. Klagen sendes til: Socialcentret Syddjurs Kommune Hovedgaden Rønde Eller til: Når klagen er modtaget, revurderes afgørelsen i Socialcentret. Såfremt afgørelsen fastholdes, videresendes klagen til endelig afgørelse hos: Ankestyrelsen Aalborg 7998 Statsservice. Mail: Sikker mail: 5

7 7 of 17 1.Afklaringsydelse Støtte til at formulere egne ønsker og behov og relationsskabende i forhold til at modtage, igangsætte eller opretholde bostøttetilbud et med ydelsen er at give borgeren mulighed for støtte til at formulere egne ønsker og behov nærmere i forhold til ydelser vedr. rådgivning, træning og kompensation. At styrke forudsætningerne for, at borgeren kan profitere af grundlæggende bostøtte med henblik på at klare sig i hverdagen. Det kan være i en opstart eller ved ændringer i borgerens livsforhold. Motivationsarbejde, relationsarbejde og opbygning af tillidsforhold. Undersøgelse af borgerens funktionsniveau. Ydelsen kan ikke strække sig over mere end en halvårlig periode. Ydelsen gives fortrinsvis på hverdage mellem kl Afklaringsforløbet kan vare mellem 14 dage og 3 måneder. Der kan dog være forbundet udgifter til transport samt deltagelse i aktiviteter og lignende. Opfølgning Leverandøren og borgeren oplyser socialsagsbehandleren, når motivation, relation og tillid er opbygget med henblik på igangsættelse af visitation til bostøtte inden for kvalitetsstandardens yderligere ydelsesområder. 6

8 8 of Rådgivning, træning og vedligeholdelse af strukturer i hverdagen At borgeren kan fungere i hverdagen i egen bolig. At borgeren har struktur og døgnrytme i hverdagen. Fastlægge døgnrytme. Opfølgning og fastholdelse af struktur. Motivere til at deltage i aktiviteter. Indsigt i egen situation. Indsigt i og forståelse for egen identitet. Ydelsen gives fortrinsvis på hverdage mellem kl

9 9 of Rådgivning og træning i at skabe og fastholde netværk eller deltage i aktiviteter At støtte og vejlede borgeren med at udvikle ressourcer med henblik på at skabe og opretholde netværk. At udvikle borgerens egne ressourcer med henblik på at fastholde tilknytning til aktivitetstilbud. At undgå isolation samt at indgå i et mere aktivt liv. Genoprette/etablere og vedligeholde kontakt til familie og øvrige netværk. Vejledning omkring familierollen og parforholdet/kærester. Dialog omkring sociale relationer og adfærd. Motivere til brug, opstart og at opretholde dagtilbud. Motivere til brug, opstart og at opretholde aktiviteter med henblik på at bryde isolation og møde andre mennesker. At indgå i et hensigtsmæssigt naboskab. Trafiktræning til at opretholde netværk. Ledsagelse efter Lov om social service 97. Kontakt til borgerens netværk foregår kun sammen med borgeren. Der indgår som udgangspunkt ikke ledsagelse til besøg af familie eller netværk. Ydelsen gives fortrinsvis på hverdage mellem kl Borgeren betaler egne udgifter i forbindelse med ydelsen. 8

10 10 of Forholde sig til økonomi At borgen forholder sig til egen økonomi. At borgeren klarer egne økonomiske anliggender. Budgetlægning og hjælp til administration, herunder betaling af regninger. Træning i selv at klare egen økonomi via PBS eller netbank. Som udgangspunkt medvirker bostøtten ikke i ærinder, ej heller bank. Bostøtten administrerer ikke borgerens penge. Ydelsen gives fortrinsvis på hverdage mellem kl Særlige bemærkninger Der skal være opmærksomhed på mulighederne for administration i henhold til pensionsloven og værgemål. 4.b Nødvendig ledsagelse til bank Kriteriet for at modtage ydelsen er svær begrænsning. Borgere der er udelukket fra at have dankort og/ hævekort, og hvor den nødvendige ledsagelse indgår som en del af træningen i opbygningen af struktur i hverdagen og basal livsførelse. Dette kan eksempelvis være indgåelse af betalingsaftaler vedr. bolig og madordning. 9

11 11 of Støtte og træning til kommunikation med omverdenen At borgen evner at kommunikere brugbart og at forholde sig til og agere i forhold til samfundet. Herunder evne at kommunikere relevant i kontakten med myndigheder, netværk og det øvrige samfund. Forståelse for modtaget post, og at post skal åbnes. Rådgivning, træning eller kompensation i forhold til at forholde sig og agere på nødvendig kommunikation til samfundet. Gennemgå post, formidle forståelse, besvare post og organisere post. Benyttelse af elektroniske medier. Støtte til at deltage i kommunikation med sociale, behandlingsmæssige m.m. tilbud. Støtte til at kommunikere med netværk. Som udgangspunkt medvirker bostøtten ikke i ærinder. Der ydes støtte til forberedelse på og opfølgning på nødvendige ærinder. Ydelsen gives fortrinsvis på hverdage mellem kl

12 12 of Rådgivning, træning og/ kompensation til at opretholde egen bolig At borgeren optræner eller vedligeholder et funktionsniveau til at holde egen bolig. Rådgivning, træning eller vedligeholdelse i forhold til oprydning og rengøring af hjemmet eller klare tøjvask eller vaskeordning. Planlægning af oprydning og rengøring af hjemmet og/ tøjvask. Støtte til at have kontakt med håndværkere, vicevært eller hjemmeservice m.m. Afklaring af egnede boligforhold. Ydelser, der kan dækkes efter servicelovens 83, 84 og 86 (Hjemmehjælpsydelser). Hovedrengøring. Ydelsen gives fortrinsvis på hverdage mellem kl Borgeren afholder selv udgifter til rengøringsartikler og udgifter i forbindelse med vask. 11

13 13 of Rådgivning, træning og/ kompensation til indkøb af dagligvarer og større indkøb Borgere som af særlige grund ikke kan benytte indkøbsordning. At borgeren optræner et funktionsniveau til at klare egne indkøb. Understøtte borgerens ønske om fokus på sunde madvaner. Vejledning og planlægning af indkøb af dagligvarer. Vejledning og planlægning af større indkøb f.eks. tøj og ting til hjemmet. At tage med ud og købe ind i en optræningsperiode. Ydelser, der kan dækkes efter servicelovens 83, 84 og 86 (Herunder indkøbsordning). Ydelsen gives fortrinsvis på hverdage mellem kl Borgeren afholder selv udgifter til egne indkøb. 12

14 14 of Rådgivning, træning og/ kompensation til madlavning Borgere, der kan optrænes til selv at tilberede mad. At støtte og vejlede borgeren med at vedligeholde færdigheder eller optræne et funktionsniveau til selv at tilberede mad. At støtte og vejlede borgeren til at tilberede mad og undersøtte borgerens ønske om fokus på sund mad. Planlægning, tilberedning og oprydning i en optræningsperiode. Bostøtten tilbereder ikke mad uden borgerens deltagelse. Ydelser, der kan dækkes efter servicelovens 83, 84 og 86 (Herunder madordning). Ydelsen gives fortrinsvis på hverdage mellem kl Borgeren afholder selv udgifter til egne indkøb. 13

15 15 of Rådgivning, træning og/ kompensation til personlig hygiejne Borgere, der selv kan deltage. At borgeren optræner eller vedligeholder et funktionsniveau til at varetage egen hygiejne. Motivering og vejledning til f.eks. at børste tænder, at vaske sig, at blive klippet, barbering og vejledning i passende påklædning. Praktisk hjælp til personlig hygiejne. Ydelser, der kan dækkes efter servicelovens 83, 84 og 86 (Hjemmehjælpsydelser). Ydelsen gives fortrinsvis på hverdage mellem kl Borgeren afholder selv udgifter i forbindelse med ydelsen. 14

16 16 of Motivering til at opretholde/modtage behandlingstilbud At borgeren får den nødvendige behandling. At borgerens almene tilstand bedres. Motivere til at opretholde/modtage igangværende behandlingstilbud. Hjælp til at overholde aftalte tider hos en læge, tandlæge og psykolog etc. Motivere til og erindre om at tage medicin. Som udgangspunkt indgår medicinadministration ikke. Behandlingstilbud uden for det etablerede behandlingssystem. Ydelsen gives fortrinsvis på hverdage mellem kl b Nødvendig ledsagelse til særlig behandling Kriteriet for at modtage ydelsen er svær begrænsning af funktionsniveau. Borgere der ellers vil være udelukket fra at modtage vigtig behandling, og hvor den nødvendige ledsagelse indgår som en del af træningen i opbygningen af struktur i hverdagen og basal livsførelse. 15

17 17 of Udslusningsydelse Ved afslutning af et bostøtte- forløb kan periodisk kontakt opretholdes i en afgrænset periode. Eller tildeling som livlineydelse. At borgeren har adgang til kontakt med bostøtten i et udslusningsforløb. Gives ved afslutning på et bostøtteforløb, hvor målet er nået. Bruges i overgangen mellem bostøtteforløb til borger efterfølgende klarer sig uden støtte. Eller at borger gennem få kontakter med bostøtten løbende over en periode kan opretholde et selvstændigt liv pga. livline-mulighed. Indhold i ydelsen aftales mellem borger og bostøttemedarbejder. Frekvensen på kontakten aftales individuelt. Længerevarende bostøtte forløb. Hertil henvises til ydelserne 2 til 10. Der visiteres et afgrænset timeantal, der benyttes i en periode. Ydelsen gives fortrinsvis på hverdage mellem kl

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Godkendt af Byrådet den xxxx Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Støtte i eget hjem

Læs mere

Socialpædagogisk bistand

Socialpædagogisk bistand KVALITETSSTANDARD FOR Socialpædagogisk bistand efter 85 i serviceloven. 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Servicelovens 85. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med 3. Hvilke aktiviteter indgår i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Servicelovens 85 paragraffens ordlyd Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 85

Kvalitetsstandard for servicelovens 85 Kvalitetsstandard for servicelovens 85 1. Motivering til selv at klare egen hygiejne Lovgrundlag for 85 i Lov om Social Service At modtageren klarer egen personlig hygiejne At modtageren optræner eller

Læs mere

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Kvalitetsstandardernes formål Formålet med Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på områderne

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold

Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Midlertidigt botilbud Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til

Læs mere

Servicedeklaration og ydelseskatalog med kvalitetsstandard for de enkelte ydelser.

Servicedeklaration og ydelseskatalog med kvalitetsstandard for de enkelte ydelser. Sagsnr.: 2010-23651 Dato: 28-06-2010 Dokumentnr.: 2010-248231 Servicedeklaration og ydelseskatalog med kvalitetsstandard for de enkelte ydelser. Side 1 af 16 Servicedeklaration Lov om Social Service 85

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte i eget hjem

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte i eget hjem Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte i eget hjem (version 1 af juli 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85.

Kvalitetsstandard for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85. Kvalitetsstandard for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85. Individuel socialpædagogisk støtte ydes til borgere over 18 år, der bor i selvstændig bolig og har betydelig nedsat fysisk

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 24 Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2016 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107)

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013 Acadre doc.: 150839-13

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud.

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Lovgrundlag: 104 i Lov om Social Service (SEL). Ydelser indenfor aktivitetsog samværstilbud Aktiviteterne er bestemt af målgruppen og den enkeltes behov.

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Social pædagogisk støtte 85 i lov om social service

Kvalitetsstandarder for Social pædagogisk støtte 85 i lov om social service Kvalitetsstandarder for Social pædagogisk støtte 85 i lov om social service Side1 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 1. Støtte til økonomi 4 2. Støtte til indkøb 5 3. Støtte til kost 6 4. Støtte til kontakt

Læs mere

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Godkendt i Byrådet den 15. december 2015 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.36.00-P23-1-15

Læs mere

Ydelseskatalog Bocenter for Unge og Voksne med Særlige Behov Lov om Social Service 108. Ydelseskatalog

Ydelseskatalog Bocenter for Unge og Voksne med Særlige Behov Lov om Social Service 108. Ydelseskatalog Ydelseskatalog Boligerne på Skovstien 2-6 Lov om almene boliger 108 Indhold Indledning... 1... 2 Formål... 2 Målgruppe... 2 Døgntakst... 2 Visitering... 2 Bocentrets rammer... 3 Individuel plan... 3 Handleplansmøder...

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Socialpædagogisk støtte i eget hjem. Tillæg til Serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Socialpædagogisk støtte i eget hjem. Tillæg til Serviceinformation Myndighedsafdelingen 33 Kvalitetsstandard 2012 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Tillæg til Serviceinformation Indholdsfortegnelse Side 1. Lovgrundlag og målgruppe.. 1 2. Principper for visitationspraksis.

Læs mere

Formålet med den socialpædagogiske støtte er, at borgeren opnår en så selvstændig og meningsfuld tilværelse som muligt.

Formålet med den socialpædagogiske støtte er, at borgeren opnår en så selvstændig og meningsfuld tilværelse som muligt. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem Lovgrundlag Målgruppe 85 i Lov om Social Service Borgere, der er fyldt 18 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Kvalitetsstandard 2012 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem

Kvalitetsstandard 2012 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem Kvalitetsstandard 2012 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem Godkendt i byrådet den 23.2.2012 Kvalitetsstandard for social og voksen/handicapområdet Forord fra udvalgsformanden Det glæder mig,

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Kvalitetsstandard Bostøtte Serviceloven 85

Kvalitetsstandard Bostøtte Serviceloven 85 Kvalitetsstandard Bostøtte Serviceloven 85 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2. Hvilket behov dækker indsatsen 3. Hvad er formålet med indsatsen 4. Hvem kan modtage indsatsen, og hvilke kriterier indgår

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Erhvervet hjerneskade og kommunikation. jf. Lov om specialundervisning for voksne

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Erhvervet hjerneskade og kommunikation. jf. Lov om specialundervisning for voksne Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Erhvervet hjerneskade og kommunikation jf. Lov om specialundervisning for voksne Politisk godkendt januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag...

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85)

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85) Social og Sundhed Socialafdelingen Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte (version 2 af september 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Midlertidige botilbud

Midlertidige botilbud Midlertidige botilbud Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for midlertidige botilbud Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af det serviceniveau, som tilbydes i Sønderborg Kommune. Hvem kan få ophold i et

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85)

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85) Social og Sundhed Socialafdelingen Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Beskyttet beskæftigelse / særligt tilrettelagt beskæftigelsesforløb efter servicelovens 103

Kvalitetsstandard for Beskyttet beskæftigelse / særligt tilrettelagt beskæftigelsesforløb efter servicelovens 103 MYNDIGHEDSAFDELINGEN Kvalitetsstandard for Beskyttet beskæftigelse / særligt tilrettelagt beskæftigelsesforløb efter servicelovens 103 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på møde den 22. oktober 2013 Acadré

Læs mere

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Serviceloven 107. Lovgrundlag Serviceloven 107. Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden.

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Serviceloven 107. Lovgrundlag Serviceloven 107. Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandard Overskrift Midlertidige botilbud Socialpsykiatri Serviceloven 107 Lovgrundlag Serviceloven 107. Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Midlertidigt botilbud Borgere med

Læs mere

Høreområdet For at modtage indsatser på høreområdet, skal borgeren være hørehæmmet og høreapparatsbruger eller døv.

Høreområdet For at modtage indsatser på høreområdet, skal borgeren være hørehæmmet og høreapparatsbruger eller døv. Kvalitetsstandard: Kommunikation Målgruppe Målgruppen for tilbuddet er borgere over 18 år bosiddende i Norddjurs Kommune, der har behov for rådgivning, vejledning, hjælpemidler eller undervisning for at

Læs mere

Kvalitetsstandard Bostøtte Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandard Bostøtte Skanderborg Kommune Kvalitetsstandard Bostøtte 2015 Skanderborg Kommune Indledning - Kvalitetsstandard Bostøtte Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarderne i Skanderborg Kommune tager afsæt i lov om social service, og alle

Læs mere

Serviceramme - Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede

Serviceramme - Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede Serviceramme - Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Serviceramme - Støtte i eget hjem og botilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard for særlig kontaktperson til døvblinde efter Servicelovens 98

Kvalitetsstandard for særlig kontaktperson til døvblinde efter Servicelovens 98 Myndighedsafdelingen Forslag til revision af Kvalitetsstandard for særlig kontaktperson til døvblinde efter Servicelovens 98 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 27.01.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104 Udarbejdelse Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104 Januar 2016 Social og Handicap, Ældre og Handicap, Samstyrken, Lunden og Socialpsykiatrien Godkendelse 19 april 2016 Udvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 104. Daghjem for demente

Kvalitetsstandard. Serviceloven 104. Daghjem for demente Kvalitetsstandard Serviceloven 104 Daghjem for demente Godkendt i Byrådet den 29. januar 2013 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder

Læs mere

Lov om social service 85. Hjemmevejlederteamet, Ericavej 149 kælderen, 2820 Gentofte. Det er en værdi at udvikle selvstændige mennesker

Lov om social service 85. Hjemmevejlederteamet, Ericavej 149 kælderen, 2820 Gentofte. Det er en værdi at udvikle selvstændige mennesker Ydelsesbeskrivelse Overskrift Hjemmevejlederteamet Lov om social service 85 Leverandør Gentofte Kommune Hjemmevejlederteamet, Ericavej 149 kælderen, 2820 Gentofte Administration, Ericavej 149, 2820 Gentofte,

Læs mere

Lov om Social Service 104

Lov om Social Service 104 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 104 Aktivitets- og samværstilbud Godkendt af Byrådet 29. februar 2012 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 1 Indhold 2 Forudsætninger... 3 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Kvalitetsstandard for botilbud til midlertidige ophold (SEL 107) Indhold

Kvalitetsstandard for botilbud til midlertidige ophold (SEL 107) Indhold kesocial og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for botilbud til midlertidige ophold (SEL 107) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Lov om Social Service 85 socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandarder for Lov om Social Service 85 socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandarder for Lov om Social Service 85 socialpædagogisk støtte Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarderne for socialpædagogisk

Læs mere

KVALITETSSTANDARD TILBUD AF BEHANDLINGS- MÆSSIG KARAKTER LOV OM SOCIAL SERVICE 102

KVALITETSSTANDARD TILBUD AF BEHANDLINGS- MÆSSIG KARAKTER LOV OM SOCIAL SERVICE 102 KVALITETSSTANDARD TILBUD AF BEHANDLINGS- MÆSSIG KARAKTER LOV OM SOCIAL SERVICE 102 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende botilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud (Serviceloven 107)

Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud (Serviceloven 107) Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud (Serviceloven 107) social@svendborg.dk www.svendborg.dk Indhold 1. Indledning... 1 2. Sagsbehandling...

Læs mere

Sag: 13/66840. Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014. Skanderborg Kommune

Sag: 13/66840. Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014 Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard - personlige hjælpemidler efter servicelovens 112... 4 Kvalitetsstandard - Udlånshjælpemidler efter servicelovens

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Genoptræning og vedligeholdende træning efter lov om Social Service & Genoptræning efter Sundhedsloven Godkendt i Socialudvalget den 4. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse

Læs mere

Serviceinformation. Beskyttet beskæftigelse Til borgere med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne jf. Lov om social service 103

Serviceinformation. Beskyttet beskæftigelse Til borgere med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne jf. Lov om social service 103 Serviceinformation Beskyttet beskæftigelse Til borgere med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne jf. Lov om social service 103 Som borger med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har du mulighed

Læs mere

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse.

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Kvalitetsstandard for beskæftigelse. Lovgrundlag: Ydelser inden for 103 i Lov om Social Service (LSS). Ydelser i relation til beskæftigelse kan omfatte: Beskæftigelse i et værksted Beskæftigelse udenfor

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud (Serviceloven 107)

Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud (Serviceloven 107) Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud (Serviceloven 107) Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Indhold 1. Indledning... 1 2. Sagsbehandling...

Læs mere

Kvalitetsstandard for 108 botilbud på handicapog psykiatriområdet

Kvalitetsstandard for 108 botilbud på handicapog psykiatriområdet Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for 108 botilbud på handicapog psykiatriområdet Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 23.08.2012 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 11.09.2012 Acadre

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne dækker ydelsen? Overordnet formål med indsatsen: 85 og 107 i

Læs mere

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Lov om Social Service 104 Udarbejdelse November 2017 Social- og sundhedsafdelingen samt tilbud og

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Lov om Social Service 104 Udarbejdelse November 2017 Social- og sundhedsafdelingen samt tilbud og Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Lov om Social Service 104 Udarbejdelse November 2017 Social- og sundhedsafdelingen samt tilbud og Godkendelse Revidering Acadre dokument nr. 174406-17 myndighed

Læs mere

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud (Serviceloven 108)

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud (Serviceloven 108) Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud (Serviceloven 108) social@svendborg.dk www.svendborg.dk Indhold 1. Indledning... 1 2. Sagsbehandling...

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte.... 2 Forord...

Læs mere

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Skanderborg Kommune 1 Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte 85... 4 Kvalitetsstandard - Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 96... 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 107/108 botilbudene Godkendt af Byrådet den

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 107/108 botilbudene Godkendt af Byrådet den Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 107/108 botilbudene Godkendt af Byrådet den 1 Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Botilbud/leverandører 3. Kvalitetsstandardens

Læs mere

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service.

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Voksen- og Sundhedsservice Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Organisering...3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet...3

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 107 Midlertidige botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen

Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen Side 1 Generelle forhold... 3 Kvalitetsstandarder... 3 Sagsbehandling... 3 Visitation og bevilling... 3 Handleplan... 3 Samarbejdsplan...

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Kvalitetsstandard - Socialpædaogisk støtte

Kvalitetsstandard - Socialpædaogisk støtte Kvalitetsstandard - Socialpædaogisk støtte Lovgrundlag Visitation Hvem kan modtage ydelsen? 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Aktivitets- og samværstilbud Serviceloven 104

KVALITETSSTANDARD Aktivitets- og samværstilbud Serviceloven 104 KVALITETSSTANDARD Aktivitets- og samværstilbud Serviceloven 104 LOVGRUNDLAG FORMÅL 104. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp 2016 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard for pleje og omsorg... 4 Kvalitetsstandard for aflastning/afløsning... 6 Kvalitetsstandard for praktisk

Læs mere

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 1 Hvem kan få et hjælpemiddel Målgruppe 2 Hvad er formålet med ydelsen Formål 3 Hvordan ansøges der om hjælpemidler Sagsforløb Du

Læs mere

Serviceniveau og kvalitetsstandarder på Lov om social service 85 socialpædagogisk støtte

Serviceniveau og kvalitetsstandarder på Lov om social service 85 socialpædagogisk støtte Serviceniveau og kvalitetsstandarder på Lov om social service 85 socialpædagogisk støtte Overordnet er formålet med socialpædagogisk støtte at udvikle eller bevare borgerens funktionsniveau, så denne kan

Læs mere

Kvalitetsstandard for Aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens 104

Kvalitetsstandard for Aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens 104 MYNDIGHEDSAFDELINGEN Kvalitetsstandard for Aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens 104 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på møde den 22. oktober 2013 Acadré: 13/141237. 1 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

85 Social pædagogisk støtte

85 Social pædagogisk støtte 85 Social pædagogisk støtte Lovgrundlag Visitation Hvem kan modtage Hvad er formålet med Tidspunkter for levering af bevilget ydelse. Egenbetaling ved transport. Hvilke aktiviteter indgår i 85 i Lov om

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 85. Socialpædagogisk bistand

Kvalitetsstandard. Serviceloven 85. Socialpædagogisk bistand Kvalitetsstandard Serviceloven 85 Socialpædagogisk bistand Godkendt i Byrådet den 22. november 2011 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes

Læs mere

Guldborgsund Kommunes kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes kvalitetsstandard For Lov om social service 104 Aktivitets og samværstilbud Vedtaget af Byrådet, d 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 1. Forudsætninger... 4 1.1 Lovgrundlag

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard For Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Byrådet den xxx

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard For Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Byrådet den xxx Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard For Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Byrådet den xxx Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål

Læs mere

Serviceniveau. for Voksen / Handicap

Serviceniveau. for Voksen / Handicap Serviceniveau for Voksen / Handicap Ældre- og Handicapforvaltningen 2012 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 FORORD... 2 PRINCIPPER FOR INDSATSEN... 3 STØTTE TIL MESTRING AF EGET LIV 3 EN SAMMENHÆNGENDE

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på voksenområdet. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på voksenområdet. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 13 Kvalitetsstandard for aflastning på voksenområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet og

Læs mere

Kvalitetsstandard. Overskrift. Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne.

Kvalitetsstandard. Overskrift. Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne. Kvalitetsstandard Overskrift Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne Handic ap Lov om almene boliger 105 og Servicelovens 85 Modtagere Botilbud i

Læs mere

Forslag Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte til hjemmeboende borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet

Forslag Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte til hjemmeboende borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet Forslag Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte til hjemmeboende borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet Februar 2009 mtm Kvalitetsstandard Pædagogisk støtte og

Læs mere

Kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde 2010

Kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde 2010 Kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde 2010 For ydelser til voksne borgere med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne, borgere med sindslidelse og borgere med særlige sociale problemer

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (Serviceloven 103 og 104)

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (Serviceloven 103 og 104) Social og Sundhed Socialafdelingen Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (Serviceloven 103 og 104) Indhold 1.

Læs mere

Halsnæs Kommune. Kvalitetsstandarder Lov om Social Service. 85 støtte i eget hjem og 97 ledsagelse. Cirius 2009/

Halsnæs Kommune. Kvalitetsstandarder Lov om Social Service. 85 støtte i eget hjem og 97 ledsagelse. Cirius 2009/ 1 Halsnæs Kommune Kvalitetsstandarder 2010 Lov om Social Service 85 støtte i eget hjem og 97 ledsagelse Cirius 2009/0025395 Indhold Indledning side 3 Målgruppen side 3 Overordnede rammer for kvalitetsstandarder

Læs mere

Serviceinformation. Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83

Serviceinformation. Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83 Serviceinformation Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83 Hvad er Personlig og praktisk hjælp og hvem kan få? Personlig og praktisk hjælp er for dig, der er bosiddende i Lolland Kommune,

Læs mere

Serviceniveau for voksne med særlige behov

Serviceniveau for voksne med særlige behov for voksne med særlige behov for voksne med særlig behov beskriver indsatsen for handicappede, sindslidende og socialt udsatte på voksenområdet og er vedtaget af Glostrup Kommunes kommunalbestyrelse juni

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælp, Omsorg eller Støtte samt optræning efter servicelovens 85

Kvalitetsstandard for Hjælp, Omsorg eller Støtte samt optræning efter servicelovens 85 Kvalitetsstandard for Hjælp, Omsorg eller Støtte samt optræning efter servicelovens 85 juli 2019 Kvalitetsstandard for Hjælp, Omsorg eller Støtte samt optræning efter servicelovens 85 Indledning...3 Værdier

Læs mere

Botilbud 107 og 108 4 1

Botilbud 107 og 108 4 1 2014 2 Botilbud 107 og 108 Kvalitetsstandard for botilbud 107 og 108 Lovgrundlag Lov om social service 107. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af

Læs mere

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83.

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen skal

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælp, Omsorg eller Støtte samt optræning efter servicelovens

Kvalitetsstandard for Hjælp, Omsorg eller Støtte samt optræning efter servicelovens Februar 2018 Kvalitetsstandard for Hjælp, Omsorg eller Støtte samt optræning efter servicelovens 85 Indledning...2 Værdier for dit kommende samarbejde med Ballerup Kommune...2 Hvordan søger jeg?...2 Hvem

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt af Socialudvalget den 7. maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. GRUNDLAG... 1

Læs mere

Kvalitetsstandard for længerevarende tilbud i almenboliger (Almenboligloven 105)

Kvalitetsstandard for længerevarende tilbud i almenboliger (Almenboligloven 105) Social og Sundhed Socialafdelingen Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for længerevarende tilbud i almenboliger (Almenboligloven 105) Indhold

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Center for Familie og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Center for Familie og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2019 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk

Læs mere

Kvalitetsstandard. Bostøtte. Handicap og Psykiatri

Kvalitetsstandard. Bostøtte. Handicap og Psykiatri Kvalitetsstandard Bostøtte Handicap og Psykiatri Forord Kvalitetsstandarden for bostøtte inden for handicap og psykiatri indeholder samlet information til borgere i kommunen omkring de tilbud og ydelser,

Læs mere