Retningslinjerne er oprindeligt udarbejdet i dagene Januar 2000 af:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjerne er oprindeligt udarbejdet i dagene 18. - 19. Januar 2000 af:"

Transkript

1 1 Københavns Amt Psykiatri- og Socialforvaltningen Socialpædagogernes Landsforbund Kreds Københavns Amt Retningslinjer i forbindelse med anvendelse magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for voksne med varig og betydelig psykisk funktionsnedsættelse I forbindelse med Lov om Social Service og Vejledningen om Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, Servicelovens 67a og kapitel 21 - herunder pædagogiske principper, som er gældende pr.1. januar 2000, har Socialpædagogernes Landsforbund Københavns Amt og Københavns Amt Social- og Sundhedsforvaltning fundet behov for at udarbejde retningslinjer, der kan bruges af den enkelte medarbejder, som er ansat på et af Københavns Amts bo- eller dagtilbud. Der er også regler om magtanvendelse m.v. i døgninstitutioner for børn og unge og i opholdssteder for børn og unge for flere end 4 personer 1. Der er udarbejdet retningslinier vedrørende forståelsen af også disse regler. Det er ikke tilsigtet at disse retningslinjer kan erstatte den vejledning på voksenområdet, der er udarbejdet af Socialministeriet. Målet er at give medarbejderne mulighed for at sætte sig ind i den del af regelsættet, der har betydning i deres daglige arbejde. Retningslinjerne er oprindeligt udarbejdet i dagene Januar 2000 af: Else Johansen, Faglig sekretær SL Københavns Amt Lars Nielsen, Forstander Hulegården Mai-Britt Böhm, Forstander Kamager Niels Holm, direktionskonsulent cand. Jur. Psykiatri- og Socialforvaltningen Københavns Amt Retningslinierne er revideret som følge af de ændringer i reglerne der er indført den 1. juli og socialministeriets vejledning af 5. januar Tilbud og samtykke. Den støtte, hjælp og anden omsorg, vi yder borgerne efter den sociale lovgivning er et tilbud til borgerne. I begrebet tilbud ligger, at borgeren enten skal sige ja tak - give sit samtykke - til tilbudet 1 Bekendtgørelse nr.620 af 21. juni 2001 om magtanvendelse m.v. i døgninstitutioner for børn og unge og i opholdsste der for børn og unge for flere end 4 personer. 2 Ved lov nr. 343 af 14. maj 2003.

2 2 eller kan afvise tilbudet. Som udgangspunkt skal begge holdninger respekteres af den, der giver tilbudet. Mange af de borgere, vi i amtet giver forskellige former for tilbud, kan på grund af en betydelig psykisk funktionsnedsættelse ikke overskue indholdet af tilbudet, eller hvad konsekvensen af en afvisning vil være. Eller de kan kun i begrænset omfang forstå det. Tolkning af lyde, bevægelser, mimik eller lignende vil med kendskab til borgeren kunne fortolkes som et samtykke. Andre vil passivt modtage den hjælp, vi tilbyder. Ved afvisninger af vores tilbud vil vi ofte være i en situation, hvor vi med vores faglighed finder, at afvisningen er til skade for borgeren. Løsningen er som hovedregel at respektere afvisningen og herefter at motivere den pågældende til at forstå indholdet af tilbudet. Gentage tilbudet, fremsætte det på andre måder, synliggøre fordelen ved tilbudet o.s.v. Det er fastslået i serviceloven 3, at også borgere, der på grund af betydelig nedsat psykisk funktionsevne ikke kan overskue deres egen situation, har vi en omsorgspligt over for, også selv om de ikke kan give samtykke. 2. Omsorgspligten. At vi har omsorgspligt betyder, at vi skal give borgeren den hjælp, som den pågældende ud fra sin helbredstilstand og sociale forhold konkret har brug for. Vi skal her være opmærksomme på, at det fortsat sker i respekt for den pågældendes ønsker, i det omfang borgeren kan give udtryk for sådanne. Vi skal også være opmærksomme på, at vi ikke går videre i vores omsorg, end borgeren har behov for eller ønsker. Det kan ske ved, at vi overfører vore egne normer, til mennesker, der har andre normer, som skal respekteres. Omsorgspligt må ikke udvikle sig til omsorgstvang. Omsorgspligten giver os aldrig i sig selv mulighed for at yde omsorgen ved hjælp af magt eller andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Det er også en del af omsorgspligten at sikre, at borgerne ikke udsættes for ydmygende, hånende eller anden nedværdigende behandling. Hverken fra os selv eller andre. 3. Magtanvendelse. Formålet med reglerne om magtanvendelse er at begrænse tilfælde af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Magtanvendelse må aldrig erstatte omsorg, pleje og socialpædagogisk bistand 4. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten kan altså alene bruges, når pleje, omsorg og pædagogisk indsats i det konkrete tilfælde har vist sig utilstrækkelig 5. Magtanvendelse kan alene bruges for at hindre, at borgeren eller andre lider fysisk overlast, såfremt vi ikke griber ind. Magtanvendelse kan aldrig bruges som pædagogisk middel. En borger kan på grund af sin funktionsnedsættelse have nok så megen brug for faste rammer eller forudsigelighed i hverdagen. At ska- 3 67a 4 Servicelovens 109, stk , stk. 4 i bekendtgørelse nr af 12. december 2003 om magtanvendelse m.v.

3 3 be og fastholde disse rammer og forudsigeligheden er en pædagogisk opgave. Magtanvendelse kan aldrig bruges for at gennemføre en fastlagt eller aftalt behandling eller støtte. For at bruge magt eller andre indgreb i selvbestemmelsesretten er der nogle generelle forudsætninger, der skal være opfyldt.. Vi skal her være opmærksomme på, at de indgreb, der er hjemlet i servicelovens kapitel 21, er indgreb, der i andre sammenhænge ville være lovovertrædelser. Målgruppen. Den første forudsætning er, at den borger vi har med at gøre har en betydelig og varig psykisk funktionsnedsættelse og at vi kan dokumentere denne. Varig og betydelig nedsat funktionsevne omfatter i lovens forstand varigt psykisk syge, udviklingshæmmede og hjerneskadede, herunder demente. Dokumentationen herfor vil som regel være en del af et visitationsgrundlag eller grundlaget for tilbudet i øvrigt. Er visitationsgrundlaget meget gammelt, skal der måske fremskaffes en nyere dokumentation i form af lægeerklæring, erklæring fra psykiater eller psykolog e.l. I nogle tilfælde vil en kombination af oplysninger om målgruppen for et bo- eller dagtilbud sammenholdt med en beskrivelse af de handlinger, der må gribes ind over for, være tilstrækkelig dokumentation. Der kan være særlige problemer, hvis visitationsgrundlaget er en fysisk funktionsnedsættelse, f.eks. hørenedsættelse eller synsnedsættelse eller andre rent fysiske handicap, men hvor den pågældende har det, der normalt kaldes en psykiatrisk overbygning. Her vil der være særlige krav til dokumentation for den varige og betydelige psykiske funktionsnedsættelse i form af erklæring fra speciallæge e.l., ligesom de handlinger, der gribes ind over for, skal kunne henføres til den psykiske funktionsnedsættelse. Ydelser hvortil der kan knyttes magtanvendelse. Magtanvendelser er ikke knyttet til et bestemt sted, men til borgere der modtager udvalgte ydelser efter serviceloven. Det er ydelser som personlig og praktisk hjælp og socialpædagogisk bistand efter servicelovens 71-74, behandling efter 85 og 86 eller aktiverende tilbud efter 87 og 88. Men det er fortsat også et krav, at ydelsen - f.eks. stofmisbrugsbehandling efter 85 - gives til en person, der foruden behovet for ydelsen har en varig og betydelig psykisk funktionsnedsættelse. Det kan en stofmisbruger have, men har det ikke alene fordi den pågældende er misbruger. Handleplan efter servicelovens 111. Den næste forudsætning er, at der for den pågældende skal udarbejdes en handleplan efter servicelovens 111. Som udgangspunkt skal denne handlingsplan foreligge forud for beslutningen af brug af magt eller andre indgreb i selvbestemmelsesretten. I nogle få tilfælde vil dette ikke være muligt, f.eks. fordi den pågældende er nyvisiteret til det pågældende tilbud. Så skal der udarbejdes en handleplan meget hurtigt efter beslutningen om brug af magt m.v. Handleplanen efter servicelovens 111 skal indholde hovedmålene for den pågældendes ophold i det amtslige tilbud og de ydelser i form af særligt praktisk hjælp og socialpædagogisk støtte, der bliver givet til vedkommende 6. Denne handleplan er ikke blot en plan om brug af magtanvendelse i forhold til beboerens handlinger, men skal indeholde de pædagogiske overvejelser om baggrunden for disse handlinger og de pædagogiske overvejelser om, hvorledes indgreb i fremtiden kan undgås. 6 Kapitel 4.2 i socialministeriets vejledning af 10. Marts 1998 om sociale tilbud til voksne med handicap

4 4 Dette er fastslået i lovens regler om indgreb til hjælp i visse hygiejnesituationer 7 Meningen med handleplanen er dog primært, at den skal danne grundlag for en afgørelse om tildeling af ydelser 8. Magtanvendelse er ikke en ydelse. Forudgående beslutning om anvendelse af magt efter servicelovens 109 med redegørelse for forebyggelse af situationer, hvor magt vil være nødvendig. Herudover skal der i forbindelse med de mere vidtgående indgreb som brug af alarmer, brug af fastholdelse i visse hygiejnesituationer, fastholdelse i eller tilbageføring til boligen eller brug af særlige hjælpemidler af forvaltningen være truffet en beslutning om, at det kan blive nødvendigt at bruge magtanvendelse. Der skal altså på forhånd foreligge en beslutning om, at magtanvendelse kan blive konkret nødvendig. Dette gælder dog ikke ved fastholdelse eller føring til andet opholdssted efter lovens 109 b, stk. 1. Her er indgrebet, når det er absolut nødvendigt, også selve beslutningen. Det er altså her den enkelte medarbejder, der træffer en afgørelse i den konkrete situation. I de andre tilfælde er det forvaltningen, der træffer afgørelsen om muligt brug af indgreb. I forbindelse med forhåndsbeslutningen skal der redegøres for de pædagogiske eller andre tiltag, der bliver gjort for at regulere den pågældendes handlinger uden brug af magt. Det vil sige en beskrivelse af overvejelser og pædagogiske metoder, som skal tages i anvendelse for at undgå at behovet for magtanvendelse opstår i fremtiden, samt for at begrænse varigheden i foranstaltningen. Beskrivelsen sikrer, at tilrettelæggelsen og udførelsen af indgreb ikke overlades til den enkelte medarbejders skøn, men gøres til genstand for en kollektiv dialog. Det er vigtigt på disse punkter, at alle har et fælles sprog og en fælles forståelse. Afgørelsen skal også indeholde en beskrivelse af, hvad det er for indgreb, der kan blive nødvendige og hvordan der i forhold til borgeren følges op på konkrete magtanvendelser med f.eks. tryghedsskabende eller andre beroligende foranstaltninger. Afgørelsen er ikke i sig selv tilstrækkelig hjemmel til at gøre brug af magt. Der skal herudover være en konkret situation, hvor det er nødvendigt at bruge afgørelsen. Det er nødvendigt, at alle medarbejdere, også vikarer, bliver gjort bekendt med, for hvilke borgere, der er truffet afgørelser efter 109 i det tilbud, hvor den pågældende arbejder. De enkelte indgreb er beskrevet i serviceloven 9. Andre indgreb end de, der er nævnt i loven, er ikke tilladt bortset fra nødværge og nødret (se nedenfor s. 7). Det betyder, at fiksering ikke mere er tilladt i sociale tilbud. Der er heller ikke hjemmel til tvangsmedicinering. Medicinering mod borgerens vilje er reguleret i sundhedsministeriets lovgivning og bør bortset fra nødretstilfælde alene ske på en autoriseret sundhedspersons ansvar, d.v.s. en læges eller sygeplejerskes ansvar. Nødretstilfælde er typisk, hvor indgivelse af PN-medicin er nødvendig i en ellers livstruende situation, eller hvor indgivelsen af medicinen på et bestemt tidspunkt efter et lægeligt skøn er nødvendig for at forebygge alvorlige helbredsskader. Medicinen skal være lægeordineret og muligheden for i disse situationer at handle i nødret bør som hovedregel være drøftet med den ordinerende læge. 7 Servicelovens 109b, stk Servicelovens a-e

5 5 De tilladte indgreb er: Alarmsystemer m.v. 10. Hvor der er en nærliggende fare for, at borgeren ved at forlade sin bolig eller dagtilbud kan udsætte sig selv eller andre for en fysisk skade kan der anvendes personlige alarm eller pejlesystemer. Det kan f.eks. være en chip, der udløser en alarm ved døren eller gør det muligt at spotte den pågældende i lokalområdet. Der må ikke bruges indretninger, der fotografisk eller lydmæssigt gør det muligt at overvåge borgeren som fx videokameraer eller babyalarmer. Under de samme betingelser kan der træffes afgørelse om brug særlige døråbnere for en eller flere navngivne personer for en afgrænset periode. Det skal så sikres, at andre beboere, der ikke kan benytte sådanne døråbnere kan få hjælp til at komme ud, når de ønsker det. Døråbneren må ikke virke som en egentlig lås for beboerne og brugerne, medmindre betingelserne for tvangstilbageholdelse i lovens 109c er opfyldt. Der kan være tale om dobbelte dørgreb eller dobbelttryk. Andre beboere skal kunne hjælpes med at komme ud, når de ønsker det. Indgrebet må ikke gå videre, end nødvendigt. Det kan f.eks. i nogle situationer kun være nødvendigt at bruge alarmsystemer eller særlige døråbnere på visse tider af døgnet. Der skal foreligge en beslutning efter 109a som anført ovenfor. Afgørelsen træffes af forvaltningen. Hvis borgeren må forudsættes at modsætte sig brugen af alarmsystemet skal amtets beslutning forelægges det sociale nævn til godkendelse, forinden alarmsystemet etableres. Såfremt borgeren forholder sig passivt til indgrebet er amtets beslutning tilstrækkelig 11. Beslutningen skal være tidsbegrænset. Foranstaltningen skal genvurderes senest 8 måneder efter nævnets godkendelse 12. Fastholdelse 13. Hvis der er nærliggende risiko for at borgeren vil tilføje sig selv eller andre fysisk skade, kan den pågældende med magt fastholdes eller føres til et andet - ikke aflåst - opholdsrum. Der skal i begge situationer foreligge en forudsigelig risiko for at personer tilføjes fysisk skade på deres person. Hvis der foreligger et egentlig angreb på andre personer, vil et indgreb typisk være nødværge (se nedenfor s. 7). Føring til andet opholdssted forudsætter således, at forbliven i f.eks. fællesrum vil kunne udsætte andre for fysisk skade eller den pågældende selv for en fysisk skade og ikke blot er kraftigt generende for fællesskabet. En stærkt generende eller provokerende opførsel kan dog konkret vurderes som også fysisk skadelig, hvis det må antages f.eks. at andre beboere kan reagere fysisk over for den pågældende eller bringes i affekt, så de kan skade sig selv eller andre. Det må bero på en konkret vurdering hos de ansvarlige medarbejdere a f 12 Bekendtgørelse nr. 870 af 30. November b

6 6 Der er også mulighed for i en afgrænset periode at anvende fysisk magt i form af fastholdelse, hvis det er absolut nødvendigt for at udøve omsorgspligten i forbindelse med personlig hygiejne. Der skal være tale om ret ekstreme situationer, fx hvis en beboer i længere tid ikke vil have klippet sine negle og dermed mister evnen til at fastholde ting eller til at gå. Indgrebet kan således ikke bruges for at fastholde en almindelig hygiejnestandard. Det er i bekendtgørelsen til loven fastsat, at de situationer, hvor der kan blive tale om indgreb er: 1) tandbørstning 2) barbering 3) hårvask, badning og tøjskift 4) klipning af hår og negle 5) skiftning af bleer og bind 6) pleje af hud eller 7) fjernelse af madrester i kindpose og mundhule. Der skal i forbindelse med en beslutning om at bruge dette magtmiddel udarbejdes en pædagogisk plan for, hvordan hygiejnen kan gennemføres uden anvendelse af magt. Det skal udtrykkeligt fremgå, hvilke(t) af de 7 indgreb, det er nødvendigt at bruge. Det er ligeledes som udgangspunkt kun muligt at bruge disse indgreb for en periode på 3 måneder, der dog kan forlænges med yderligere 3 måneder. Kun hvis borgeren efterfølgende bliver dårligere fungerende kan der træffes ny beslutning på et senere tidspunkt om en ny 3 måneders periode. Det er således forudsætningen, at der inden for de 3 (6) måneder er udarbejdet andre mindre indgribende metoder for at hjælpe borgeren med den nødvendige hygiejne. Beslutning om anvendelse af reglen i 109b, stk. 1, om fastholdelse og føring træffes af den eller de, der har den faktiske omsorg for borgeren på det pågældende tidspunkt. Beslutning om brug af magt i hygiejnesituationer træffes af forvaltningen forud for indgrebet efter samme principper som indgreb efter 109a,c og d. Tilbageholdelse i boligen m.v. 14. Hvis borgeren ved at forlade boligen kan udsætte sig selv eller andre for risiko for fysisk skade kan den pågældende med magt enten tilbageholdes i boligen - i amtslige botilbud inden for rammerne af botilbudet - eller med magt tilbageføres hertil. Indgrebet skal ses i sammenhæng med brugen af alarmsystemer. Hvis vi, hver gang alarmen lyder, med magt bringer den pågældende tilbage eller hindrer vedkommende i at gå, etablerer vi på den måde i virkeligheden et lukket tilbud for den pågældende. Det er ikke tilladt. Der skal derfor hver gang være et konkret faremoment, der kan beskrives, f.eks. borgerens påklædning i forhold til vejrlig, borgerens aktuelle psykiske tilstand, trafiksikkerhed i myldretider o.s.v. Der skal foreligge en afgørelse efter 109 fra forvaltningen. Såfremt den pågældende må forudsættes aktivt at ville modsætte sig indgrebet, skal amtets beslutning godkendes af det sociale nævn og borgeren skal på amtets regning have beskikket en advokat under sagens behandling. Såfremt den pågældende forholder sig passivt, skal alene amtet træffe beslutningen. Som ved alarmsystemer skal beslutningen tages op igen senest 8 måneder efter nævnets godkendelse c

7 7 Anvendelse af beskyttelsesmidler 15. Beskyttelsesmidler er brug af støtteseler, hvor borgeren f.eks. fastspændes til en kørestol, for ikke at falde ud af kørestolen og derved pådrage sig en fysisk skade. Det samme gælder fastspænding til en cykel. Brug af sikkerhedsseler i et motorkøretøj er reguleret i anden lovgivning. Brug af hjelm eller bløde handsker hos stærkt selvdestruktive borgere kan bruges med hjemmel i den almindelige omsorgspligt efter servicelovens 67a. Der skal foreligge en afgørelse efter 109 fra forvaltningen. Såfremt den pågældende må forventes at modsætte sig brugen af støttesele e.l. skal amtets beslutning godkendes af det sociale nævn og beslutningen tages op til genvurdering senest 18 måneder efter nævnets afgørelse. Optagelse i særlige botilbud uden samtykke 16. Det er nu under særlige omstændigheder muligt at tvangsflytte en borger fra den pågældendes aktuelle bolig til en særlig bolig, f.eks. et amtsligt botilbud, hvis omsorgen for borgeren er umulig i den oprindelige bolig. Dette særlige indgreb vil formentlig kun undtagelsesvis ske på amtsligt initiativ i Københavns Amt. Det vil som udgangspunkt være forvaltningen, der efter en dialog med lederen af et botilbud eller den, der har tilsynet med et bofællesskab, der starter en sag om tvangsflygtning. Det er derfor valgt ikke her at gennemgå de meget indviklede procedureregler herom. Det skal bemærkes, at også flytning mellem to amtslige botilbud eller inden for et botilbud forudsætter samtykke fra beboeren. Ellers betragtes en sådan flytning også som en tvangsflytning. 4. Nødværge og nødret - straffelovens 13 og 14 Udover indgreb i selvbestemmelsesretten 109 er nødværge og nødret stadig muligt. Nødværge og nødret kræver ikke forudgående afgørelse, men skal indberettes. Nødværge kan kun anvendes til handlinger af forsvarsmæssig karakter. Nødværge og nødret kan ikke anvendes til at foretage aktive handlinger, der ikke er strengt nødvendige og kan kun anvendes i ekstraordinære situationer. Bestemmelserne kan derfor ikke anvendes til at foretage jævnligt forekommende tvangsmæssige indgreb. 13. Handlinger foretagne i nødværge er straffri, for så vidt de har været nødvendige for at modstå eller afværge et påbegyndt eller overhængende uretmæssigt angreb og ikke åbenbart går ud over, hvad der under hensyn til angrebets farlighed, angriberens person og det angrebne retsgodes 17 betydning er forsvarligt d e 17 Et retsgode kan f.eks. være en ting af større værdi.

8 8 For at der kan være tale om nødværge, skal angrebet være påbegyndt eller overhængende og uretmæssigt. Angrebet skal være af fysisk karakter enten på legeme eller genstande. Det er altså selve situationen, der er afgørende for om der kan bruges nødværge. Hvis angrebet endnu ikke er påbegyndt skal det være så umiddelbart truende, at der er grund til at afværge det øjeblikkeligt. Et forhåndskendskab til borgeren og borgerens tidligere handlinger berettiger ikke til nødværge. Uretmæssig betyder at borgeren ikke direkte eller indirekte er provokeret eller stillet i situationer f.eks. magtesløshed, der får borgeren til at reagere. Vi skal her være opmærksomme på, at en udadreagerende adfærd kan være udtryk for, at borgeren er utilfreds med noget. Hvis vi ikke har den fornødne lydhørhed over for dette, kan nødværgen miste sin karakter af at være uretmæssig. Når det er nødvendigt med nødværge, må afværgehandlingen aldrig gå ud over hvad der er forsvarligt under hensyn til angrebets farlighed, angriberens person og det angrebnes værdi. Det betyder, at det altid er mindste indgrebsprincippet, der er gældende. Er der mulighed for at træde tilbage eller afværge konflikten gøres dette. 14. En handling, der ellers ville være strafbar, straffes ikke, når den var nødvendig til afværgelse af truende skade på person eller gods, og lovovertrædelsen måtte anses for at være af forholdsvis underordnet betydning. Straffelovens 14 om nødret er et udslag af en almindelig grundsætning om, at nød - til en vis grad - bryder alle love. Bestemmelsen finder anvendelse ved truende integritetskrænkelser, legemsskade eller skade på fysiske genstande. Faren kan f.eks. skyldes akut sygdom, tekniske svigt i installationer og maskiner eller naturbegivenheder såsom tordenvejr, oversvømmelse og selvantændelse. I modsætning til nødværgesituationerne kan handlinger i nødretssituationer rettes mod andre end den, der angriber f.eks. mod en person der er i fare. 5. Indberetning. Alle indgreb såvel lovligt iværksatte foranstaltninger, nødværge og nødret som ulovlige indgreb skal hver gang indberettes til vedkommende faglige afdeling, Københavns Amt, Psykiatri- og Socialforvaltningen, Stationsparken 27, 2600 Glostrup. Ved brug af alarm- og pejlesystemer 18, skal der ikke indberettes, hver gang f.eks. alarmen virker. Der skal ske indberetning hvis borgerens brug af alarmen, f.eks. placering af alarmen på borgeren, konkret giver anledning til, at der skal bruges magt i form af fastholdelse e.l. I andre situationer skal der alene ske en intern registrering til brug for genovervejelse af indgrebets nødvendighed og til brug for de fortsatte pædagogiske overvejelser vedrørende omsorgen for borgeren. Det samme gælder ved brug af særlige døråbnere 19 og støttefiksering a a, stk d

9 9 Indberetningen skal ske på Socialministeriets skemaer straks og senest dagen efter iværksættelsen af indgrebet og indsendelsen til Amtet skal ske senest på 3. dagen. Indberetningen underskrives af medarbejderen og nærmeste leder (myndighed). Nærmeste leder (myndighed) påfører bemærkninger og indberetningen underskrives af forstander/ institutionsleder. Er det ikke muligt, at få underskrevet og kommenteret indberetningen indenfor tidsfristen, indsendes indberetningen indenfor 3 dage og kommenteres snarest muligt efterfølgende.

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet.

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. C:\Documents and Settings\bilar\Skrivebord\SÆS 301111\Instruks for magtanvendelse 2011 DOK934156.DOCbilarSide 1 21-1 Indholdsfortegnelse Indledning side

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten 1. del (regelgrundlaget)

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten 1. del (regelgrundlaget) Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten 1. del (regelgrundlaget) Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten 1. del 1 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:...2 Retskilder:...2

Læs mere

BEK nr 839 af 20/06/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 27. april 2019

BEK nr 839 af 20/06/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 27. april 2019 BEK nr 839 af 20/06/2017 Udskriftsdato: 27. april 2019 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2017-877 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1231 af 13/11/2017

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse.

Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse. Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse. Denne vejledning har virkning fra 1. januar 2012. Folketinget vedtog med virkning fra 1.1.2011 ændringer i Lov om retssikkerhed

Læs mere

magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper.

magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper. Socialafdelingens vejledning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten Februar 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pædagogiske principper 3 3. Udgangspunktet er omsorgspligten

Læs mere

BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr.

BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2018 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2017-3688 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Instruktion om anvendelse af fysisk magt overfor voksne med handicap samt psykiatriske lidelser og udsatte voksne... 2 Administrationsgrundlag... 2 Målgruppe... 2 Bestemmelserne om magtanvendelse.... 3

Læs mere

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Lov om social service 124-129 Juli 2014 Sagsnr. 12-7795 Dok.nr. 952226-12 1/20 Indholdsfortegnelse INDLEDNING: MAGTANVENDELSE SIDSTE LØSNING....

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 204 Social

Læs mere

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Der findes altid en løsning problemet er at finde den (Poul Erik Larsen, 2001: Magt og afmagt en bog om det pædagogiske arbejde uden at anvende

Læs mere

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning Notat 16 juni 2014 Sags id: Håntering af magt Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Veldfærsstaben Kontaktperson: Elsebeth Gedde E-mail: elged@assens.dk Dir. tlf.: 64747133

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 205 Social

Læs mere

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Der findes altid en løsning problemet er at finde den (Poul Erik Larsen, 2001: Magt og afmagt en bog om det pædagogiske arbejde uden at anvende

Læs mere

Magtanvendelse overfor børn og unge

Magtanvendelse overfor børn og unge Magtanvendelse overfor børn og unge Retningslinier vedrørende registrering og indberetning af magtanvendelser overfor børn og unge. Retningslinierne beskriver hvordan og hvornår magtanvendelse overfor

Læs mere

Procedure. Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne.

Procedure. Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Procedure Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Indholdsfortegnelse: side 1. Generelle forholdsregler Serviceloven 124-129... 2 2. Alarmsystemer Serviceloven 125...

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens

Læs mere

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer Magtanvendelse psykiatri og handicap 2013 Dato: 26. maj 2014 1. Lovhjemmel I Serviceloven pålægges kommunerne at yde hjælp til borgere med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare

Læs mere

Fælles retningslinjer for magtanvendelser på voksenområdet

Fælles retningslinjer for magtanvendelser på voksenområdet Fælles retningslinjer for magtanvendelser på voksenområdet ------------------------------------------------------------- Fælles retningslinjer på socialområdet På det sociale område i Randers Kommune udfoldet

Læs mere

I instruksen sætter Østerskoven derfor fokus på følgende områder, som kan medvirke til ovenstående. Det drejer sig om:

I instruksen sætter Østerskoven derfor fokus på følgende områder, som kan medvirke til ovenstående. Det drejer sig om: Behandlingscentret Østerskovens lokale instruks vedr. standarden 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet. - Der arbejdes kontinuerligt og systematisk med at undgå eller mindske anvendelse af magt. FORMÅL Formålet

Læs mere

Børn og Kultur Dagtilbud Sag 15/ Retningslinjer for magtanvendelse på dagtilbudsområdet

Børn og Kultur Dagtilbud Sag 15/ Retningslinjer for magtanvendelse på dagtilbudsområdet Børn og Kultur Sag 15/20159 Retningslinjer for magtanvendelse på dagtilbudsområdet November 2015 Formål Formålet med disse retningslinjer er at sætte fokus på magtanvendelse inden for dagtilbudsområdet.

Læs mere

Dagsordenpunkt. Odense Kommune skal én gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger

Dagsordenpunkt. Odense Kommune skal én gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger Dagsordenpunkt Magtanvendelsesforanstaltninger 2013 Åbent - 2014/137773 SAGSRESUMÉ Odense Kommune skal én gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger i Ældre- og Handicapforvaltningen

Læs mere

Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang

Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang Marts 2013 Bilag 2 Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse

Læs mere

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2)

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Udstedt: 12. februar 2015 Godkendt af: Myndighedschef Ove G. Jensen 1.0 Opbygning Magtinstruksen er rent teknisk opdelt i en generel instruks,

Læs mere

ÆLDRESERVICE VEJLEDNING

ÆLDRESERVICE VEJLEDNING ÆLDRESERVICE VEJLEDNING Om magtanvendelse At arbejde uden at anvende magt, må aldrig betyde, at man undlader at handle. Men opgaven anses først for løst, når man har fundet frem til en handlemåde, hvori

Læs mere

Behandlingscentret Østerskovens Lokale instruks vedr. standarden 1,5 Magtanvendelse på Børneområdet.

Behandlingscentret Østerskovens Lokale instruks vedr. standarden 1,5 Magtanvendelse på Børneområdet. Behandlingscentret Østerskovens Lokale instruks vedr. standarden 1,5 Magtanvendelse på Børneområdet. Gældende for Behandlingscentrets borgere under 18 år. -Der arbejdes kontinuerligt og systematisk med

Læs mere

VEJLEDNING. om brug af magtanvendelse på. ældreområdet

VEJLEDNING. om brug af magtanvendelse på. ældreområdet VEJLEDNING om brug af magtanvendelse på ældreområdet Indholdsfortegnelse 1..Præsentation og fortolkning af loven...2 2. Forudsætning for anvendelse af tvang...4 3. Hvilken tvang må anvendes? Og hvornår?...5

Læs mere

velkommen Dag 3 omsorg og magt Maria Pedersen

velkommen Dag 3 omsorg og magt Maria Pedersen velkommen Dag 3 omsorg og magt Maria Pedersen Dagens program Opsamling op i går Skemaer til indberetning handleplaner Frokost Sprog som magtfaktor handleplaner forsat Hvilke tanker har du gjort dig siden

Læs mere

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne Vejledning Magtanvendelse Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens

Læs mere

Behov for skærmning rammerne for magtanvendelse. Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 12. september 2019

Behov for skærmning rammerne for magtanvendelse. Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 12. september 2019 Behov for skærmning rammerne for magtanvendelse Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 12. september 2019 Brug af skærmning Der ses således på følgende: Magt contra omsorg SEL 126 SEL 127 Hvad

Læs mere

Redegørelse vedrørende magtanvendelser på det specialiserede voksenområde

Redegørelse vedrørende magtanvendelser på det specialiserede voksenområde Redegørelse vedrørende magtanvendelser på det specialiserede voksenområde 215 Magtanvendelser 215 Tilsynsenheden har på vegne af kommunalbestyrelsen til opgave at administrere bestemmelserne i servicelovens

Læs mere

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse Procedurebeskrivelse for magtanvendelse 2014 Udarbejdet af: Daniella Andersen Wellejus, Ulla Rosager Dokkedahl og Michael Graff Dato: 28.02.14 Sagsid.: dawel Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for magtanvendelse

Læs mere

Dagsordenpunkt. Odense Kommune skal en gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger

Dagsordenpunkt. Odense Kommune skal en gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger Dagsordenpunkt Magtanvendelsesforanstaltninger Åbent - 2015/058131 SAGSRESUMÉ Odense Kommune skal en gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger i Ældre- og Handicapforvaltningen

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Esbjerg Byråd vedr. foranstaltninger om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat

Læs mere

Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke

Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke 1 Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke Dokumentoverblik Dokumenttype: Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke. Instruksen er formuleret med udgangspunkt i Specialsektorens regionale

Læs mere

Notat. Forretningsgang vedr. magtanvendelse i forhold til. Bofællesskaberne Bolero, Solskin, Rosen, Gutfeldshave. voksne. Bilag:

Notat. Forretningsgang vedr. magtanvendelse i forhold til. Bofællesskaberne Bolero, Solskin, Rosen, Gutfeldshave. voksne. Bilag: Notat Til: Vedrørende: Bilag: Henvisninger: Bofællesskaberne Bolero, Solskin, Rosen, Gutfeldshave og Højmose Vænge. Forretningsgang vedr. magtanvendelse i forhold til voksne. - Indstilling vedr. servicelovens

Læs mere

-Procedurer og retningslinjer i Holbæk februar 2015

-Procedurer og retningslinjer i Holbæk februar 2015 Magtanvendelser -Procedurer og retningslinjer i Holbæk februar 2015 Som udgangspunkt må der ikke anvendes magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i dagtilbud, skoler, SFO og klubtilbud, ligesom

Læs mere

Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse -----

Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse ----- FOA - konference Selvbestemmelse, omsorgspligt og omsorgsmagt Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse ----- Undtagelser adgangen til indgreb i selvbestemmelsesretten

Læs mere

Til registrering og indberetning af magtanvendelse, som er forhåndsgodkendt SKEMA 1

Til registrering og indberetning af magtanvendelse, som er forhåndsgodkendt SKEMA 1 Til registrering og indberetning af magtanvendelse, som er forhåndsgodkendt SKEMA 1 Registrering og indberetning efter servicelovens 125, 126 a, 127 og 128. Registrering og indberetning af magtanvendelser

Læs mere

Et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - når der bliver anvendt magt til omsorg

Et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - når der bliver anvendt magt til omsorg Et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - når der bliver anvendt magt til omsorg DKDK Årsmøde 2016 Seminar D Del 1 - Oplæg Magtanvendelsens grænser og gråzoner Indhold i dette seminar Hvornår er det lovligt

Læs mere

Teknisk vejledning til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i CSC Social

Teknisk vejledning til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i CSC Social Teknisk vejledning til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i CSC Social Indholdsfortegnelse 1. Modulet til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten...

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område 3.4.2012 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer med lokale tilføjelser for: Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Rehabiliteringscenter Strandgården Dansk kvalitetsmodel

Læs mere

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE FYSISK MAGTANVENDELSE

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE FYSISK MAGTANVENDELSE RETNINGSLINJER VEDRØRENDE FYSISK MAGTANVENDELSE Vedhæftet findes 3 skemaer, som anvendes, når en fysisk magtanvendelse har fundet sted: Skema 1: Skema 2: Skema 3: Registrering af indgreb med brug af fysisk

Læs mere

Særlige magtbeføjelser er alene tillagt politi, militær, fængsler, psykiatriske hospitaler, døgninstitutioner og opholdssteder.

Særlige magtbeføjelser er alene tillagt politi, militær, fængsler, psykiatriske hospitaler, døgninstitutioner og opholdssteder. Revideret Januar 2016 Magtanvendelser Procedurer og retningslinjer for dagtilbud og skoler mm. i Holbæk Generelt Som udgangspunkt må der ikke anvendes magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i dagtilbud,

Læs mere

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013 2013-21 Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne En far klagede på vegne af sin voksne søn, som han også var værge for, over, at et kommunalt bo-

Læs mere

Handicaprådet i Viborg Kommune

Handicaprådet i Viborg Kommune Referat Mødetidspunkt: Fra kl.: 16.00 Til kl.: 18.00 Mødested: Svømmehallens mødelokale 1 Mødenr.: 4 Fraværende: Sag nr.: Emne: Side: ÅBEN DAGSORDEN 26 Meddelelser fra formanden 40 27 Orientering om Viborg

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne Servicelovens 81-82 og 124-137 og Værgemålsloven, Lov nr. 388. 9. maj 2007 H

Læs mere

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang

Læs mere

Årsredegørelse. Magtanvendelser Ældre og Social Service

Årsredegørelse. Magtanvendelser Ældre og Social Service Årsredegørelse Magtanvendelser 216 Ældre og Social Service Blank side/kolofon Foto: 2/12 Indholdsfortegnelse Magtanvendelser 216...4 Magtanvendelelser på ældreområdet...5 Magtanvendelser handicap og psykiatri...7

Læs mere

Fælles retningslinjer for magtanvendelser på børne- og ungeområdet

Fælles retningslinjer for magtanvendelser på børne- og ungeområdet Fælles retningslinjer for magtanvendelser på børne- og ungeområdet ------------------------------------------------------------- Fælles retningslinjer på socialområdet På det sociale område i Randers Kommune

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Instruks for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Instruks for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Instruks for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af

Læs mere

Årsrapport 2016 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2016 Magtanvendelser Voksenområdet Årsrapport 2016 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Indledning

Læs mere

Retningslinier for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne

Retningslinier for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne Retningslinier for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne Servicelovens 81-82 og 124-137 og Værgemålsloven, Lov nr.

Læs mere

Indberetning om magtanvendelse i 2009

Indberetning om magtanvendelse i 2009 NOTAT Indberetning om magtanvendelse i 2009 Ældre- og Handicapforvaltningen Ledelsessekretariatet Klosterbakken 13-15 Postboks 1220 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 66127979 E-mail AEHF@odense.dk

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer med lokale tilføjelser for: Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Boform Visborggaard Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse... 2 Indledning.... 3 Formålet med loven... 3 Principper for magtanvendelse... 4 Personkreds, som er omfattet af loven... 4 Forudsætninger for at iværksætte indgreb...5

Læs mere

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013 Dato: 5. marts 2014 Brevid: 2259136 Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013 Indberetninger om magtanvendelse Administrationen i Region Sjælland har i 2013 modtaget 411 indberetninger

Læs mere

Center for Børn og Undervisning

Center for Børn og Undervisning Center for Børn og Undervisning Forord Disse retningslinjer om magtanvendelse er godkendt af Børne- og Undervisningsudvalget d. 20. august 2012. Med retningslinjerne har vi fået et værktøj for ledere og

Læs mere

Magtanvendelse på voksenområdet

Magtanvendelse på voksenområdet Magtanvendelse på voksenområdet 2016-2018 Nærværende notat indeholder: 1. Sammenfatning 2. Regler om magtanvendelse 3. Registrering og indberetning 4. Sagsbehandling 5. Magtanvendelse 2018 6. Magtanvendelse

Læs mere

Sundheds- og omsorgsområdet. Årsrapport Magtanvendelse efter servicelovens

Sundheds- og omsorgsområdet. Årsrapport Magtanvendelse efter servicelovens Sundheds- og omsorgsområdet Årsrapport 2012 Magtanvendelse efter servicelovens 124-129 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER...3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...3

Læs mere

I nedenstående tabel er antallet af indberetninger i de tidligere år opgjort.

I nedenstående tabel er antallet af indberetninger i de tidligere år opgjort. Dato: 21. februar 2012 Brevid: 1606269 Afrapportering vedrørende magtanvendelser i 2011. Indberetninger om magtanvendelse Socialafdelingen har i 2011 modtaget 333 indberetninger om magtanvendelse. Heraf

Læs mere

COK Magtanvendelse over for børn. Holbæk Kommune Den 12. august 2015

COK Magtanvendelse over for børn. Holbæk Kommune Den 12. august 2015 COK Magtanvendelse over for børn Holbæk Kommune Den 12. august 2015 Dagsorden Hvem bestemmer over barnet Barnet og barnets rettigheder Forældremyndigheden rettigheder og pligter Institutionens overtagelse

Læs mere

Kompassets instruks for kvalitetsmodellens standard vedrørende magtanvendelse

Kompassets instruks for kvalitetsmodellens standard vedrørende magtanvendelse Kompassets instruks for kvalitetsmodellens standard vedrørende magtanvendelse Dokumentoverblik Dokumenttype: Lokal instruks Instruks for: Hvordan magtanvendelser registreres og indberettes Hvordan magtanvendelsesepisoderne

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten procedurebeskrivelse ved indberetning og opfølgning Målgruppe: ledere, sygeplejersker,

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten procedurebeskrivelse ved indberetning og opfølgning Målgruppe: ledere, sygeplejersker, Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten procedurebeskrivelse ved indberetning og opfølgning Målgruppe: ledere, sygeplejersker, Social- og sundhedsassistenter, hjælpere, pædagoger mfl.

Læs mere

Konference om forebyggelse af magtanvendelse. FOA Torsdag d Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss

Konference om forebyggelse af magtanvendelse. FOA Torsdag d Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Konference om forebyggelse af magtanvendelse FOA Torsdag d. 05.02.2015 Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Selvbestemmelse Økonomiske forhold Personlige forhold Medmindre en lov siger noget andet Eller personen

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Maj 2016 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Sags

Læs mere

Alle skoler, specialskoler, fritidshjem og klubber er underlagt samme lovgivning i forhold til anvendelse af magt nemlig Straffeloven:

Alle skoler, specialskoler, fritidshjem og klubber er underlagt samme lovgivning i forhold til anvendelse af magt nemlig Straffeloven: Magtanvendelse Hvad må man? Alle skoler, specialskoler, fritidshjem og klubber er underlagt samme lovgivning i forhold til anvendelse af magt nemlig Straffeloven: Kap. 3 Strafbarhedsbetingelser 13. Handlinger

Læs mere

I nedenstående tabel er antallet af indberetninger i de tidligere år opgjort.

I nedenstående tabel er antallet af indberetninger i de tidligere år opgjort. Dato: 19. februar 2013 Afrapportering vedrørende magtanvendelser i 2012. Indberetninger om magtanvendelse Administrationen har i 2012 modtaget 380 indberetninger om magtanvendelse. Heraf er 287 indberetninger

Læs mere

FOR BEBOERE I SOCIALPSYKIATRISKE BOTILBUD

FOR BEBOERE I SOCIALPSYKIATRISKE BOTILBUD FOR BEBOERE I SOCIALPSYKIATRISKE BOTILBUD 2 FORMÅL Beboere i de socialpsykiatriske botilbud har ret til at bestemme over sig selv, og personalet har kun undtagelsesvis mulighed for at gribe ind i denne

Læs mere

Tildeling af GPS i Mariagerfjord Kommune (MFK):

Tildeling af GPS i Mariagerfjord Kommune (MFK): Tildeling af GPS i Mariagerfjord Kommune (MFK): Der er 2 muligheder for tildeling af GPS i MFK: 1: Samtykke fra borgeren 2: Via Lov om Social Service 125 stk. 1 Den personlige frihed er ukrænkelig. Det

Læs mere

Årsrapport 2015 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2015 Magtanvendelser Voksenområdet Årsrapport 2015 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Indledning

Læs mere

Underviser Lisbeth Hyldegaard Udviklings og demenskonsulent Soc. D NLP Practitioner i coaching, ledelse og trivsel

Underviser Lisbeth Hyldegaard Udviklings og demenskonsulent Soc. D NLP Practitioner i coaching, ledelse og trivsel Underviser Lisbeth Hyldegaard Udviklings og demenskonsulent Soc. D NLP Practitioner i coaching, ledelse og trivsel Demens og inkontinens symptomer Kortlægning, analyse og gode ideer Omsorgssvigt eller

Læs mere

Bilag 1: Orientering om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for 2016

Bilag 1: Orientering om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for 2016 Specialsektoren Udviklingskonsulent Anne Birk Frederiksen Direkte +4520592410 anne.birk@rn.dk 25. januar 2017 NOTAT Bilag 1: Orientering om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for

Læs mere

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Marts 2013 Bilag 1 Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del I Frederikssund Kommunes procedure samt overordnede principper Indholdsfortegnelse

Læs mere

VEJLEDNING OM MAGTANVENDELSE PÅ VOKSENOMRÅDET I LEJRE KOMMUNE

VEJLEDNING OM MAGTANVENDELSE PÅ VOKSENOMRÅDET I LEJRE KOMMUNE VEJLEDNING OM MAGTANVENDELSE PÅ VOKSENOMRÅDET I LEJRE KOMMUNE 1. Overordnet om magtanvendelse... 3 2. Alarm- eller pejlesystemer samt særlige døråbnere... 5 3. Fastholdelse... 8 4. Tilbageholdelse i boligen

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på voksenområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på voksenområdet Maj 2016 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 83 Offentligt Fremsat den xx. Januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service. (Magtanvendelse

Læs mere

Notat. Sagsnr.: 2013/ Dato: 5. februar Titel: Årsrapport om magtanvendelse Sagsbehandler: Sune Buch-Sloth Udviklingskonsulent

Notat. Sagsnr.: 2013/ Dato: 5. februar Titel: Årsrapport om magtanvendelse Sagsbehandler: Sune Buch-Sloth Udviklingskonsulent Notat Sagsnr.: 2013/0003560 Dato: 5. februar 2016 Titel: Årsrapport om magtanvendelse 2015 Sagsbehandler: Sune Buch-Sloth Udviklingskonsulent Efter lov om social service 136 skal al form for magtanvendelse

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på voksenområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på voksenområdet 15. Marts 2017 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Vejledning om Magtanvendelse

Vejledning om Magtanvendelse Vejledning om Magtanvendelse Demenskoordinatorerne Svendborg Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse Forord Generelt om magtanvendelse: Formål...... side 4 Målgruppe...... side 4 Principper...... side

Læs mere

Omsorgspligt og magtanvendelse. Demensrådets temadag d. 31.10. 2013. Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss

Omsorgspligt og magtanvendelse. Demensrådets temadag d. 31.10. 2013. Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Omsorgspligt og magtanvendelse Demensrådets temadag d. 31.10. 2013 Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Selvbestemmelse Økonomiske forhold Personlige forhold Medmindre en lov siger noget andet Eller personen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast Fremsat den xx. Januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service. (Magtanvendelse over for voksne) Udkast 1 I lov om social service, jf.

Læs mere

Årsrapport 2017 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2017 Magtanvendelser Voksenområdet 11-01-2018 Årsrapport 2017 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Udarbejdet af: Joan D. Nørgaard Mia G. Mortensen Pia B. Strandbygaard Indledning Tilsynsenheden behandler,

Læs mere

Instruks for brug af stofseler til magtanvendelse (SEL 128)

Instruks for brug af stofseler til magtanvendelse (SEL 128) Instruks for brug af stofseler til magtanvendelse (SEL 128) Udstedt: 12. februar 2015 Godkendt af: Myndighedschef Ove G. Jensen 1.0 Opbygning Magtinstruksen er rent teknisk opdelt i en generel instruks,

Læs mere

Procedure og skemaer til brug ved magtanvendelse på Folkeskoleområdet ved Brønderslev Kommune

Procedure og skemaer til brug ved magtanvendelse på Folkeskoleområdet ved Brønderslev Kommune Procedure og skemaer til brug ved magtanvendelse på Folkeskoleområdet ved Brønderslev Kommune Forord For at styrke arbejdsmiljøet er der truffet beslutning om at udarbejde en overordnet procedure og skemaer

Læs mere

Procedure og skemaer til brug ved magtanvendelse på Folkeskoleområdet ved Brønderslev Kommune

Procedure og skemaer til brug ved magtanvendelse på Folkeskoleområdet ved Brønderslev Kommune Procedure og skemaer til brug ved magtanvendelse på Folkeskoleområdet ved Brønderslev Kommune Forord For at styrke arbejdsmiljøet er der truffet beslutning om at udarbejde en overordnet procedure og skemaer

Læs mere

Socialtilsyn Nord. Magtanvendelse Roller og forventninger

Socialtilsyn Nord. Magtanvendelse Roller og forventninger Socialtilsyn Nord Magtanvendelse Roller og forventninger Magtanvendelse Grundloven alle har ret til selv at bestemme over sig selv m.v. og hvis der skal ske indskrænkninger så skal det ske ved lov 71.

Læs mere

Orientering om Årsberetning om magtanvendelse på handicapområdet 2017

Orientering om Årsberetning om magtanvendelse på handicapområdet 2017 Punkt 11. Orientering om Årsberetning om magtanvendelse på handicapområdet 2017 2018-066480 Ældre- og Handicapforvaltningen fremsender s orientering årsberetning om magtanvendelse på handicapområdet i

Læs mere

Vejledning om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie

Vejledning om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie Vejledning om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie Indholdsfortegnelse Afsnit I: Formål og målgruppe - Kapitel 1: Formål - Kapitel 2: Målgruppe Afsnit II: Anvendelsesområde - Kapitel 3: Afgrænsning

Læs mere

Årsberetning Magtanvendelser 2014

Årsberetning Magtanvendelser 2014 Årsberetning Magtanvendelser 2014 Psykiatri og Handicap Februar 2015 Årsberetning vedr. magtanvendelser 2014 Udgivet af Vordingborg Kommune Afdeling for Psykiatri og Handicap Udarbejdet af: Dorit Trauelsen

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale instruks for: Standard 1.5 Magtanvendelse på børneområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale instruks for: Standard 1.5 Magtanvendelse på børneområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Center for Døvblindhed og Høretabs lokale instruks for: Standard 1.5 Magtanvendelse på børneområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af

Læs mere

Retningslinjer for behandling af sager om magtanvendelse

Retningslinjer for behandling af sager om magtanvendelse Retningslinjer for behandling af sager om magtanvendelse Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 4 1.1. Definition af magtanvendelse 4 1.2. Følgegruppe for magtanvendelse 4 2. Lovgrundlag 5 2.1. Den personlige

Læs mere

Årsberetning. Magtanvendelse

Årsberetning. Magtanvendelse Årsberetning Magtanvendelse 2015 Servicelovens kap. 24 Voksne Side 1 af 7 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Tilrettelæggelsen inden for ældre- og handicap & psykiatriområdet...3 2.1 Beslutningskompetence...3

Læs mere

R e t n I n g S l I n J e R FOR MagtanVendelSe og andre indgreb i selvbestemmelsesretten

R e t n I n g S l I n J e R FOR MagtanVendelSe og andre indgreb i selvbestemmelsesretten R e t n I n g S l I n J e R FOR MagtanVendelSe og andre indgreb i selvbestemmelsesretten Forord Magtanvendelse er et fænomen, som gang på gang trækker de store avisoverskrifter. Men bag overskrif- terne

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Sendt pr. til

Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Sendt pr.  til Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Sendt pr. e-mail til frikommuner@oim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 M O B

Læs mere

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud i 2014

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud i 2014 Dato: 5. marts 2015 Brevid: 2488513 Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud i 2014 Indledning Nye regler om behandling af magtanvendelse. Lov om socialtilsyn trådte i kraft 1. januar

Læs mere

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.«

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.« Lovforslag nr. L 113 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af Karen Ellemann Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Magtanvendelse over for voksne) 1 I lov om social service, jf.

Læs mere