Vejledende liturgihå ndbog for Evångelisk Luthersk Missions frimenighed i Dånmårk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledende liturgihå ndbog for Evångelisk Luthersk Missions frimenighed i Dånmårk"

Transkript

1 Vejledende liturgihå ndbog for Evångelisk Luthersk Missions frimenighed i Dånmårk Indhold Indledning... 2 Vejledende gudstjenesteliturgi... 3 Menighedsbøn... 6 Nadver... 7 Offentligt skriftemål... 9 Tekstlæsning/bøn... 9 Bøn... 9 Absolution (tilgivelse): Dåb Dåb vejledning 1: Dåb vejledning 2: Konfirmation Vielse Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab Begravelse og bisættelse Ved graven: Forbøn for syge og salvning med olie Salvning med olie Indsættelse af præst

2 Indledning Nærværende liturgihåndbog udstikker retningslinjerne for de kirkelige handlinger og gudstjenester, som foretages i ELM s regi i Danmark, hvor ELM s åndelige lederskab står som ansvarlige. Det gælder gudstjenester og kirkelige handlinger, som forestås af ELM s landsdækkende frimenighed, eventuelle lokale frimenigheder, og der hvor en lokal kreds afholder nadversamling. Vejledningen er ikke bindende for gudstjenester og kirkelige handlinger, som forestås af præster i den danske folkekirke efter aftale med den stedlige biskop. I sådanne tilfælde er det folkekirkens ritualer og biskoppens vejledning, der er gældende og denne vejledning kan kun inddrages i det omfang, den svarer til førnævnte. Liturgihåndbogens ordlyd er bindende i forhold til afholdelse af dåb og nadver, begravelse og kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab. Ønskes afvigelser og alternativer, som ikke er nævnt i håndbogen skal ELM s Hyrde-lærerråd på forhånd godkende afvigelserne. Hvad angår de øvrige ritualer og vejledninger er de kun vejledende og kan frit tilpasses, så længe de øvrigt stemmer med ELM s trosgrundlag og vedtægter. Det er vores ønske at denne liturgi-håndbog må tjene til at kirkelige handlinger, som foregår i ELM s regi, virker tro og opbyggelse, og både i og uden for ELM opleves som stående i en sund evangelisk luthersk og bibeltro kristendom. Dermed vil disse også medvirke til det, som er ELM s grundlæggende formål: At Guds rige fremmes i Danmark. ELM Danmarks Hyrde-lærerråd november

3 Vejledende gudstjenesteliturgi Ønskes en klassisk gudstjeneste kan den folkekirkelige højmesseliturgi (af 1992) være udgangspunktet, evt. således at en af tekstlæsningerne udelades jf. Liturgi nr. 1 Alternativt kan vælges en form, som ligger tættere på en almindelig mødeform jf. Liturgi nr. 2, hvor nadverfejringen foregår efter denne håndbogs vejledning om dette. Liturgi nr. 1: Klassisk (Forkortet højmesseliturgi) 1. INDGANG (præludium) 2. INDGANGSBØN Mødeleder: Lad os alle bede! Herre, jeg er kommet ind i dette dit hus (Eller en anden bøn fra salmebogen) 3. INDGANGSSALME 4. HILSEN Præsten siger eller messer: Herren være med jer! Menigheden svarer: Og med din ånd! (Organist) 5. INDLEDNINGSKOLLEKT Præsten fortsætter: Lad os alle bede! Præsten læser eller messer derefter én af dagens bønner. Menigheden svarer: Amen (Organist) 6. LÆSNING fra Det Gamle Testamente (Kan udelades) 7. SALME mellem læsningerne (Kan udelades) 8. LÆSNING fra Det gamle testamente eller Det Nye Testamente V. præst v. alteret v. eller mødeleder/tekstlæser (Præsten vælger GT eller NT tekst) 9. TROSBEKENDELSE (Siges i kor) 3

4 Lad os bekende vor kristne tro: Vi forsager Djævelen (Præsten siger for fra alteret, alternativt synges i kor) 10. SALME før prædikenen 11. EVANGELIELÆSNING På prædikestolen indleder præsten evangelielæsningen med ordene: Dette hellige evangelium skriver evangelisten Menigheden rejser sig og svarer (kan udelades): Gud være lovet for sit glædelige budskab. (Organist) Teksten læses derefter af præsten. 12. PRÆDIKEN Prædikenen afsluttes med lovprisning: Lov og tak og evig ære være dig vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du, som var, er og bliver én sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. 13. APOSTOLSK VELSIGNELSE Præst:Lad os med apostlen tilønske hinanden: Vor Herre Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle! 14. KIRKEBØN Bedes fra alteret (Evt. med stilhed, før under eller efter) Mødeleder evt. suppleret af præst: Lad os bede: Aktuel menighedsbøn bedes 15. SALME efter prædikenen 16. NADVERFEJRING Se nedenstående ritual. Alternativt henvises til Folkekirkens nadverritualer af SLUTNINGSKOLLEKT Præsten siger eller messer: Lad os alle bede! Vi takker dig, Herre, vor Gud, almægtige Fader, fordi du i din barmhjertighed vederkvæger os med disse livsalige gaver. Vi beder dig, at du vil lade dine gaver komme os rettelig til gode, til at styrke vor tro, grundfæste vort håb og gøre den indbyrdes kærlighed levende iblandt os, for din Søns, Jesu Kristi, vor Herres skyld. 4

5 Menigheden svarer efter slutningskollekten: (Organist) 17. VELSIGNELSE Præsten siger eller messer: Herren være med jer! Menigheden svarer: Og med din ånd! (Organist) Præsten siger: Herren velsigne dig og bevare dig! Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig! Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred! Menigheden svarer: (Organist) 18. UDGANGSSALME 19. UDGANGSBØN Mødeleder: Lad os alle bede! (Vælg fra Salmebogen) 23. UDGANG (postludium) Liturgi nr. 2: Tilpasset søndagsmøde Oversigt: Velkomst ved mødelederen (fx til præsten) Evt. Præludium Indgangsbøn ved mødeleder: Vælg mellem salmebogens muligheder eller formulér selv en skriftlig bøn med lign. indhold Vi synger sammen (mødeleder): 2-4 salmer/sange afhængig af længde Episteltekst/GT-læsning (Menigheden står op): v. mødeleder eller anden læser (tekst vælges af præsten) Trosbekendelsen (siges i kor v. mødeleder) Evt. SØNDAGSSKOLESANG (annonceres af mødeleder) Salme/sang Læsning af prædiketekst v. præst (Menigheden står op) Prædiken v. Præsten Stilhed og bøn Menighedsbøn bedes ved alteret v. mødeleder eller tekstlæser evt. sammen med præsten Vi synger sammen: 2-4 sange/salmer afhængig af længde Nadverfejring efter nedenstående vejledning 5

6 Kollektbøn (præst) Se klassisk liturgi Menighedssvar: Amen! (Såfremt, der er organist på) Velsignelsen (Præst) Menighedssvar: Amen, amen, amen (Såfremt, der er organist på) Afslutningssang: FS 67 Gå i fred (eller anden kort sang) Udgangsbøn ved mødeleder Vælg fra salmebogen eller formuler selv Evt. Postludium Bekendtgørelser ved mødeleder Salmer/sange kan vælges af præsten eller i fællesskab med mødelederen Den første del af denne liturgi ledes af mødelederen, der beder indgangsbøn og leder forløbet ved at foreslå sange og læse tekster. Præsten kan derfor med fordel blive siddende og ikke gå foran alteret. Efter menighedsbønnen og et sangafsnit overtager præsten i forbindelse med nadverfejringen. Menighedsbøn En menighedsbøn kan bedes på mange måder og kan variere fra gudstjeneste til gudstjeneste. Det anbefales at følgende elementer indgår i menighedsbønnen: - Tak for evangeliet - Syndsbekendelse - Bøn for den globale Kirke - Bøn for mission, herunder ELMs missionsarbejde - Bøn for kristenheden i Danmark - Bøn for øvrigheden - Bøn for mission her i Danmark - Bøn for ELM og ELMs arbejdsgrene - Bøn for de syge og udstødte - Bøn for menighedens medlemmer og fastholdelse i troen. - Plads til individuelle bedeemner fra forsamlingen - Fadervor 6

7 Nadver 1. Indledning Den følgende vejledning gælder for de situationer, hvor der fejres nadver i ELM uden for den folkekirkelige ramme. Ved nadverhandlinger, som foregår med biskoppelig tilladelse er det folkekirkens og biskoppens vejledning, som er gældende. Nadver i ELM-regi omfatter bl.a. de følgende tre situationer: a) Nogle medlemmer i en ELM-kreds har meldt sig ud af Folkekirken, og kommer fortsat til møder, men ønsker derudover nadverfællesskab. ELM s landsdækkende frimenighed har derfor en nadversamling i missionshuset før eller efter et søndagsmøde. Nadveren er naturligvis åben for alle uanset kirkemedlemskab og dette kan synliggøres ved, at det tydeligt fremgår af kredsens program. Nadveren forestås af en person fra kredsen med hyrdeansvar i ELM, dvs. enten en prædikant eller bestyrelsesmedlem, som er villig til det, og som frimenighedens bestyrelse har udpeget i samråd med den lokale kreds. Eller: b) Der er enkelte frimenighedsmedlemmer i flere kredse, som finder sammen om at arrangere frimenighedsgudstjenester i en af kredsene (missionshusene). I denne situation er det naturligt, at nadveren er en del af en egentlig gudstjeneste med prædiken. Se forslag hertil ovenfor. Nadveren forestås af person med hyrdeansvar udpeget af frimenigheden Eller: c) Nadveren afholdes som såkaldt missionshusnadver, hvor ELM-kredsen som helhed afholder møder med nadver. Nadveren forestås af en person udpeget af kredsen med hyrdeansvar 2. Vejledning a) Nadverelementer. Udgangspunktet er, at der benyttes alkoholholdig vin og usyrede brød. Oblater kan købes hos Er der et særligt behov for alkoholfri vin/druesaft, kan dette imødekommes. b) Rammen om nadveren. Nadver afholdes normalt i missionshuset. Der skal som minimum være en andagt med enkel forkyndelse af syndernes forladelse inden selve nadveruddelingen. Det er en mulighed, at man i stedet afholder et kollektivt skriftemål med tilsigelse af syndernes forladelse under håndspålæggelse. Afholdes nadveren ikke i forlængelse af et andet møde med prædiken bør der være en (evt. kortere) prædiken før selve nadveren, så det får karakter af at være en egentlig gudstjeneste (se vejledning ovenfor). Det er vigtigt at dem, som forestår nadveren, er bevidst om betydningen af, at deres påklædning, rummets indretning og udsmykning, og evt. sang og musik er med til at skabe en værdig og tryg 7

8 ramme for nadveren. Der anrettes et alterbord med dug og to levende lys. c) Nadverritual Det foreslås at benytte nedenstående ritual, men ønsker man det, kan folkekirkens autoriserede ritualer fra 1992 benyttes. Ønsker man i øvrigt afvigelser i forhold til nedenstående, så skal Hyrdelærerrådet sige god for det. Det gælder også afholdelse af nadver ved specielle lejligheder som fx lejre for mindre grupper, fx ELU, hvor ELM s Hyrde-lærerråd skal godkende nadverforvalteren. Nadverritual Præst/nadverforvalter: Vi vil nu dele nadveren med hinanden. Jesus indbyder alle, der er døbt, og som ønsker at tilhøre ham, til at modtage hans legeme og blod til syndernes forladelse. Opløft jeres hjerter til Herren! Lad os prise hans navn. Hellig, hellig, hellig er Herren, Gud den Almægtige, han, som var, og som er, og som kommer. Velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Hosianna i det højeste. (Eventuelt en kort tilbedelsessang, fx Det er Gud, som al ære skal ha ). Lad os bede! Opstandne Herre og frelser, du, som selv er til stede iblandt os med al din kærligheds rigdom! Giv os at modtage dit legeme og blod til ihukommelse af dig (alt: din ihukommelse) og til stadfæstelse i troen på syndernes forladelse. Rens os fra synd og styrk os i det indre menneske, at du må bo ved troen i vore hjerter; gør os faste i det evige livs håb; giv os at vokse i kærlighed, for at vi med alle dine troende må blive ét i dig, ligesom du er ét med Faderen! (Fadervor bedes i kor) (Menigheden rejser sig). For jeg har modtaget fra Herren og også overleveret til jer, at Herren Jesus i den nat, da han blev forrådt, tog et brød, takkede, brød det og sagde: Dette er mit legeme, som gives for jer; gør dette til ihukommelse af mig!(alt: min ihukommelse) Ligeså tog han også bægeret efter måltidet og sagde: Drik alle heraf; dette er mit blod, pagtens blod, som udgydes for mange til syndernes forladelse; gør dette, hver gang I drikker det, til ihukommelse af mig (alt: min ihukommelse)! For hver gang I spiser dette brød og drikker bægeret, forkynder I Herrens død, indtil han kommer. Sang: O, du Guds lam, v. 1. Evt. en anden sang, som tilbeder Jesus som Guds lam. (Uddeling). Dette er Jesu Kristi legeme! 8

9 Dette er Jesu Kristi blod! (Børn som ikke modtager vinen lægger nadverforvalteren hånden på hovedet af og siger: Herren velsigne og bevare dig til det evige liv.) (Bortsendelsesord: evt. bibelvers efterfulgt af:) Gå i Herrens fred og glæde! (eller:) Gå i fred og tjen Herren med glæde! (efter sidste bord): Den korsfæstede og opstandne frelser, vor Herre Jesus Kristus, som nu har givet os sit hellige legeme og blod, hvormed han har gjort fyldest for vore synder, han styrke og holde os i live i en sand tro til det evige liv! Fred være med jer! Evt. Kort takkesalme/sang (ex DDS 427 Tak for al din fødsels glæde) Bøn: Evt. kan anvendes slutningskollekt fra højmesseritualet Velsignelse Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lades sit ansigt lyse på dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred! Amen! Sang Offentligt skriftemål Eventuelt kort forklaring og/eller skriftetale. Tekstlæsning/bøn Sl 25,4-7 eller Sl 51,3-14. Bøn (Kan bedes i kor eller af lederen alene) Vi bekender for dig, hellige, almægtige Gud, at vi har syndet imod dig i tanke, ord og gerning, og det er vor egen skyld. Vi beder dig: Handl ikke med os efter vore synder, men efter din store barmhjertighed, og forlad os alle vore overtrædelser for Jesu Kristi skyld. 9

10 eller Herre, i mig selv er jeg ikke værdig til at have med dig at gøre - men jeg kan ikke undvære dig. Du er den, som skabte himmel og jord med ét ord. Med et eneste ord kan du også gøre min sjæl rask og sund. Giv mig ikke, hvad jeg har fortjent, men giv mig efter din nåde og store barmhjertighed. Fjern min synd fra mig. Kom nu i dag ind i min sjæl med din nådes kraft, så jeg kan finde fred og hvile i troen på dig. Gør min vilje fast ved din kærlighed, og styrk mig til at gøre godt mod andre mennesker. Før mig så ved din stærke hånd fremad gennem livet og til sidst gennem dødens port hjem til evigt liv og salighed. Absolution (tilgivelse): Så sandt I af hjertet angrer jeres synder og tillidsfuldt holder fast ved Guds nåde i Jesus Kristus, som blev givet jer i den hellige dåb, så kan jeg nu efter hans ord tilsige jer alle jeres synders forladelse i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. (herefter fortsættes med enten kollektiv eller personlig tilsigelse. I sidste tilfælde kommer menigheden frem foran som ved nadver). (kollektivt) På Jesu Kristi befaling og for hans lidelses og døds skyld tilsiger jeg jer alle jeres synders nådige tilgivelse i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Gud vor far, som har begyndt sin gode gerning i jer, han vil fuldføre den indtil Jesu Kristi dag! Fred være med jer! eller (personligt under håndspålæggelse eventuelt to og to). Så tilsiger jeg dig (og dig) alle dine synders nådige tilgivelse i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. til hvert hold: Gud vor far, som har begyndt sin gode gerning i jer, han vil fuldføre den indtil Jesu Kristi dag! Fred være med jer! 10

11 Dåb Dåb vejledning 1: (Dåbsfølget kommer frem). Vi skal nu døbe [Navn] og dermed give [ham/hende] den største gave, noget menneske kan få. I dåben bærer I jeres barn ind i Guds menighed på jord. Men dåben er meget mere end det. I sin lille katekismus spørger Martin Luther: Hvad gavner dåben? Og han svarer: Den virker syndernes forladelse, genløser fra døden og Djævelen og giver alle dem, som tror det, den evige salighed, således som Guds ord og løfte lyder. Og løftet lyder, at den, som tror og bliver døbt, skal blive frelst! Det er den virkelighed, vi i dag får lov at bære [navn] ind i. Vi vil sammen bekende vores kristne tro. Den tro, som [navn] skal døbes til: (Menigheden rejser sig). Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Vi tror på Gud Fader, den Almægtige, himmelens og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til Dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Vi tror på Helligånden, en hellig almindelig kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen! Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Lad os alle bede! Vi takker dig, himmelske Fader, fordi du ved din enbårne Søn har givet os den hellige dåb, hvori du gør os til dine børn og giver os Helligånden med syndernes forladelse og det evige liv. Vi beder dig: Tag i nåde mod dette barn, som vi bærer frem for dit ansigt. Før[ham/hende] ind i din menighed, og bevar [ham/hende] i dit fællesskab både her på jorden og i evigheden! 11

12 Således taler vor Herre Jesus Kristus: Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Og om børnene siger han: Og de bar også deres spædbørn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; da disciplene så det, truede de ad dem, men Jesus kaldte børnene hen til sig og sagde: Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. Sandelig siger jeg jer: Den, der ikke modtager Guds rige ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det. Og han tog dem i favn og lagde hænderne på dem og velsignede dem. Så vil vi nu hjælpe dette barn til hans velsignelse ved at døbe det i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. (Barnet bæres hen til døbefonten. Der tegnes derefter med hånden et kors for ansigtet og brystet af den, der skal døbes). Modtag det hellige korses tegn både for dit ansigt og for dit bryst, til et vidnesbyrd om, at du skal tilhøre den korsfæstede Herre Jesus Kristus. Hvad er barnets navn? [Fulde navn] [Fulde navn] - forsager du Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen? - Ja! Tror du på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber; på Jesus Kristus, hans enbårne søn, vor Herre; og på Helligånden, sådan som vores kristne tro lyder, og som vi i fællesskab har bekendt det? - Ja! Vil du døbes på denne tro? - Ja! (Der øses vand tre gange på hovedet af dåbsbarnet, og siges:) [Fulde navn] - Jeg døber dig i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. (Med håndspålæggelse) enten: Den almægtige Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som nu har genfødt dig ved vand og Helligånden og skænket dig syndernes forladelse, han styrke dig med sin nåde til det evige liv! Han bevare din udgang og indgang fra nu og til evig tid! 12

13 eller : Den almægtige Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som nu har skænket dig syndernes forladelse ved badet til genfødelse og fornyelse ved Helligånden, han styrke dig med sin nåde til det evige liv! Han bevare din udgang og indgang fra nu og til evig tid! (Med håndspålæggelse:) Lad os sammen bede: Vor Fader, du som er i himlene! Helliget blive dit navn, komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere, og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er Riget og magten og æren i evighed! Fred være med dig! Amen (Menigheden sætter sig). I forældre og faddere til [navn] er nu vidner på, at [han/hun] er døbt i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Det er nu jeres opgave som forældre at oplære jeres barn i den kristne tro og bede for [ham/hende], for at [han/hun] må blive i Kristus, ligesom [han/hun] nu ved dåben er indpodet i ham. Og sker det, at forældrene dør, før [navn] bliver voksen, da skal I faddere, så vidt det står til jer, drage omsorg for, at [han/hun] oplæres i den kristne tro. Og for både forældre og faddere - og for hele menigheden gælder, at vi nu har et ansvar for [navn], som vi må hjælpe hinanden med at tage vare på. Vi må sammen bede for [ham/hende] og i ord og handling vise [ham/hende] vejen til Himmelen. Fred være med jer! (Evt. afslutningsbøn:) Lad os alle bede! Herre, vor Gud, himmelske Fader! Vi takker dig af hjertens grund, fordi du har ladet os komme til den nådefulde dåb, hvori du gav os syndernes forladelse, Helligånden og det evige liv for din Søns, Jesu Kristi, skyld. Vi beder dig: Bevar os i troen, så at vi aldrig tvivler om denne din gave, og styrk os ved din Helligånd til at kæmpe mod synden og blive i vor dåbs nåde, indtil vi bliver til evig tid salige, ved din elskede Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed. 13

14 Dåb vejledning 2: P = præst/ældste F = forældre (eller en anden, som bærer barnet) L = læser (eventuelt gudstjenestelederen) M = menigheden Indledning (P) Gud vil, at vi skal leve i fællesskab med ham. Derfor har han sendt sin Søn, Jesus Kristus. Gennem tro og dåb føder han os til nyt liv og fører os ind i sin kirke. Derfor vil vi i dag døbe dette barn. (P) Lad os bede. (Den følgende bøn kan bedes af en af forældrene (eventuelt den fadder, som bærer barnet) eller af præsten). (F) Gud vor Far, vi takker dig for vores barn og for den gave og det ansvar, du har givet os. Velsign os, at vi ved din hjælp må give ham/hende et trygt og kærligt hjem. Og når vi nu bærer ham frem til dåben, beder vi dig: Befri ham/hende fra synden og alt ondt, giv ham/hende at modtage dåbens gave i tro og fyld ham/hende med din Ånd, så han/hun ved troen og dåben bliver et barn i din familie. (eller) (P) Gud vor Far, vi takker dig for dette barn og for den gave og det ansvar, du har givet hans/hendes forældre. Velsign du dem, at de ved din hjælp må give ham/hende et trygt og kærligt hjem. Og når de nu bærer ham/hende frem til dåben, beder vi dig: Udfri ham/hende fra synden og alt ondt, giv ham/hende at modtage dåbens gave i tro og fyld ham/hende med din Ånd, så han/hun ved troen og dåben bliver et barn i din familie. 14

15 (P) Evangelisten Markus skriver om Jesus og barnet: Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde til dem: Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. Sandelig siger jeg jer: Den, der ikke modtager Guds rige ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det. Og han tog dem i favn og lagde hænderne på dem og velsignede dem. Modtagelsen af dåbskandidaten (P) Hvad er barnets navn? (F) N.N. (Fulde navn) (P) Almægtige Gud, befri NN fra mørkets magt og før ham/hende over i din elskede Søns rige, og bevar ham/hende i dit lys, nu og altid. Tag imod korsets tegn på din pande, på din mund og på dit hjerte til et vidnesbyrd om, at du skal tilhøre Jesus Kristus, den korsfæstede og opstandne, og være hans discipel. Amen Herrens ord om dåben (Matt 28,18-20 læses altid og altid først. Derefter kan én af de øvrige dåbstekster læses). (P) Lad os rejse os og høre Herrens ord om dåben og troen. (L) Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. (Matt 28,18-20). (Følgende skriftsteder kan eventuelt også læses). For I er alle Guds børn ved troen, i Kristus Jesus. Alle I, der er døbt til Kristus, har jo iklædt jer Kristus. Her kommer det ikke an på at være jøde eller græker, på at være træl eller fri, på at være mand og kvinde, for I er alle én i Kristus Jesus. (Gal 3,26-28). 15

16 Men da Guds, vor frelsers, godhed og kærlighed til mennesker blev åbenbaret, frelste han os, ikke fordi vi havde gjort retfærdige gerninger, men fordi han er barmhjertig; det gjorde han ved det bad, der genføder og fornyer ved Helligånden. (Tit 3,4-5). Da de hørte det, stak det dem i hjertet, og de spurgte Peter og de andre apostle: Hvad skal vi gøre, brødre? Peter svarede: Omvend jer og lad jer alle døbe i Jesu Kristi navn til jeres synders forladelse, så skal I få Helligånden som gave. (ApG 2,37-38). Dåbshandlingen (Vandet hældes i dåbsfadet). (P) Lad os bede: Gud vor Fader, vi priser dig for det løfte, som er knyttet til dåbens vand; at du i dåbens vand helliger os til at tilhøre dig; at du renser os fra syndens skyld og genføder os til nyt liv i Kristus; og at du giver os del i hans opstandelse til evigt liv. Vi beder dig: Vis din overvældende kraft også over dette barn og virk efter dit ord. (P) Lad os bekende den tro, som vi døbes til i Kristi kirke: (Alle) Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Vi tror på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Vi tror på Helligånden, én hellig, almindelig kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen (P henvendt til barnet) N.N., tror du på Faderen, Sønnen og Helligånden, sådan som vi netop har bekendt det? (F) Ja (P henvendt til F ) 16

17 Vil I, at jeres barn skal døbes til denne tro og leve i menigheden i fællesskab med Kristus? (F) Ja (Der øses vand tre gange på hovedet af dåbsbarnet, mens der siges:) (P) N.N., jeg døber dig i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn (Barnets hoved tørres af, og præsten lægger sin hånd på dets hoved). (P) Gud vor Fader, du som gennem vand og Helligånden har givet N.N. syndernes forladelse, - behold ham/hende i din nåde, og hjælp ham/hende ved troen at leve i sin dåb dag for dag. Dåbens konsekvenser (Præsten kan overtage barnet og vise det frem til menigheden eller blot pege på det, mens det er vendt mod menigheden). (P) Se, her er NN, som vi nu regner for et Guds barn. Lad os sammen sige tillykke og byde ham velkommen her i menigheden og som et nyt medlem i Kristi kirke. (M) Tillykke og velkommen! (P) Lad os så ikke bare sige tillykke, men lad os også som menighed omslutte NN og hans/hendes forældre med kærlighed og omtanke og forbøn. (Dåbslyset tændes og gives til forældrene med følgende ord:) 17

18 (P) Vi vil gerne fra menigheden give jer et dåbslys, som I for eksempel kan tage frem og bruge hvert år på dåbsdagen. Jesus selv sagde: Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys. Og apostelen Johannes kalder Jesus for det sande lys som oplyser ethvert menneske. Og endelig bliver vi gennem dåben og troen lysets børn. Derfor kan dåbslyset gøre tre ting: Det kan minde N.N. om, at han er døbt; det kan minde os om, hvem Jesus er; og endelig om, hvem vi er, når vi er forenet med ham. (P) Og til slut et par ord til jer forældre og faddere. I har nu fået den særlige opgave at være forbilleder og forbedere for N.N. Sammen med menigheden har I ansvar for, at NN oplæres i den kristne tro, og for at lede ham/hende på troens vej gennem livet, så han/hun en dag kan følge Jesus ind i evigheden. (Præsten lægger hånden på barnets hoved). (P) Herren velsigne dig og bevare dig! Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig! Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred! Amen Gå i fred og tjen Herren med glæde. Konfirmation (I bønnen efter prædikenen bedes specielt for konfirmanden(rne), for den forestående konfirmationshandling og for det liv, der ligger foran). Salme (Trosbekendelsen sammen med menigheden:) Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Vi tror på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber. 18

19 Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd,hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Vi tror på Helligånden, én hellig, almindelig kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. (Kort tale til konfirmanden(rne) konfirmanden(rne) står op). (Konfirmandens forældre og eventuelt nærmeste pårørende rejser sig). [Navn], du har sammen med menigheden bekendt den kristne tro. Jeg spørger dig da: Forsager du Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen? Ja! Tror du på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber; på Jesus Kristus, hans enbårne søn, vor Herre; og på Helligånden, sådan som vores kristne tro lyder? Ja! Ønsker du, at Gud må bevare dig i denne tro? Ja! Så modtag da Guds Ja! og velsignelse dertil. (Konfirmanden knæler og præsten lægger hånden på hans/hendes hovede). Den almægtige og evige Gud, vor Herre Jesu Kristi far, har i dåben givet dig syndernes forladelse og plads i sit evige rige. Han, som på den måde har begyndt sin gode gerning i dig, han vil også fuldføre den, indtil Jesus kommer igen. Fred være med dig. Amen! (Konfirmanden rejser sig). Det ord, jeg i dag vil give dig med fra denne dag, står i (henvisning): (konfirmationsord). 19

20 (Fadervor sammen med menigheden efter sidste konfirmation). Vor Fader, du som er i himlene! Helliget blive dit navn, komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere, og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen (Håndtryk og tillykke). Vielse ELM-frimenigheden har for nuværende ikke vielsesbemyndigelse. Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab Indgang: (præludium) (Bruden og hendes far/ledsager eller parret sammen). Salme Hilsen: Nåde være med jer og fred fra Gud vor Fader og Herren Jesus Kristus. Bøn: Lad os alle bede! Herre, vor Gud, himmelske Fader! Vi takker dig for livet, du gav os, og for alle dem, der har vist os kærlighed, fra vi var børn og indtil i dag. Vi beder dig: Giv os stadig, hvad vi behøver, og forny daglig vor indbyrdes kærlighed ved Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed. Tekstlæsning: 20

21 Således står der skrevet: Da Gud havde skabt himlen og jorden, havet, solen, månen og stjernerne, planterne og dyrene sagde han:»lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os! De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden.«og Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem. Og Gud velsignede dem. Og vor Herre Jesus Kristus siger: Har I ikke læst, at Skaberen fra begyndelsen skabte dem som mand og kvinde og sagde:»derfor skal en mand forlade sin far og mor og binde sig til sin hustru, og de to skal blive ét kød«? Derfor er de ikke længere to, men ét kød. Hvad Gud altså har sammenføjet, må et menneske ikke adskille. (Forslag til eventuel yderligere tekstlæsning: Sl 100; Sl 103 eller 1 Kor 13). Salme Tale: (Brudeparret træder frem foran alteret, eller de kan vente til efter talen). Tilspørgsel og erklæring: N.N. og N.N.! I er allerede rette ægtefolk og er i dag kommet ind i Guds hus for at få Guds velsignelse over jeres ægteskab. Så tilspørger jeg dig N.N. (ægtemandens navn): Vil du elske og ære N.N. (hustruens navn), og leve med hende både i medgang og modgang, i hvad lykke Gud den almægtige vil give jer, som en ægtemand bør leve med sin ægtehustru, indtil døden skiller jer ad? - Ja! Ligeså tilspørger jeg dig N.N. (hustruens navn): Vil du elske og ære N.N. (ægtemandens navn), og leve med ham både i medgang og modgang, i hvad lykke Gud den almægtige vil give jer, som en ægtehustru bør leve med sin ægtemand, indtil døden skiller jer ad? - Ja! Så velsigne Gud jer til at leve ret i jeres ægteskab! Som kristne ægtefolk skal I vise al god troskab imod hinanden både i medgang og modgang. I jeres liv sammen skal I altid huske på Bibelens trøst og opmuntring, når det hedder: Sig altid Gud Fader tak for alt i vor Herre Jesu Kristi navn. Vær ikke bekymrede for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud 21

22 i bøn og påkaldelse med tak. Og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Bær hinandens byrder; således opfylder I Kristi lov! Ifør jer da, som Guds udvalgte, hellige og elskede, inderlig barmhjertighed, godhed, ydmyghed, mildhed, tålmodighed. Bær over med hinanden og tilgiv hinanden, hvis den ene har noget at bebrejde den anden. Som Herren tilgav jer, skal I også gøre. Men over alt dette skal I iføre jer kærligheden, som er fuldkommenhedens bånd. Forbøn: Dersom Herren ikke bygger huset, er bygmestrenes møje forgæves. Derfor vil vi nu bede om Guds velsignelse over dette ægtepar. (Mens brudeparret knæler, siger præsten med håndspålæggelse:) Kære himmelske Fader! Giv denne ægtemand og hustru (eventuelt navne) nåde, lykke og velsignelse både til sjæl og legeme! Giv dem at elske hinanden med trofast kærlighed og tjene dig oprigtigt i alle ting, så at de må leve som dine kære børn og engang samles hos dig i de evige boliger! (Her kan eventuelt andre bede en fri bøn for brudeparret. Bønnen slutter med:) Fadervor, du som er i himlene! Helliget blive dit navn, komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere, og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er Riget og magten og æren i evighed! Fred være med jer! (Brudeparret sætter sig. Her kan eventuelt musikindslag eller lovsangsdel placeres). Salme (Afslutningsbøn:) Herre, vor Gud, himmelske Fader! Vi takker dig for ægteskabet, og vi beder dig, at du vil bevare denne ordning og velsignelse urokket iblandt os. Giv alle kristne ægtefolk ved din Helligånd, at de må hjælpe hinanden til at holde fast ved din frelsende nåde. Gør dem glade i håbet, tålmodige i trængslen og 22

23 udholdende i bønnen, og styrk dem til at være levende lemmer af din menighed, så at de engang med den kan samles hos dig i dit rige, hvor du med Søn og Helligånd lever og regerer, én sand Gud fra evighed og til evighed. Velsignelse: Modtag Herrens velsignelse: Herren velsigne dig og bevare dig! Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig! Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred! Salme Udgang: (postludium) Begravelse og bisættelse I kirke/kapel: Klokkeringning Præludium Salme Hilsen: Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus. Bøn: Lad os alle bede! Almægtige, evige Gud, himmelske Fader, vi takker dig, fordi du har elsket verden således, at du har givet din Søn, den enbårne, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. 23

24 Vi beder dig, at du vil trøste og styrke os i al sorg og bevare os i en levende tro på din enbårne Søn, så at vi engang med alle dine frelste må komme hjem til dig og prise og love dig i evighed ved din elskede Søn, vor Herre Jesus Kristus. (Eller:) Barmhjertige far. Tak for livet du har givet os med dets glæde og sorg. Tak, at vi ved, at alle ting må tjene dem til gode, som elsker dig. Hold os nu i vores sorg fast hos dig; mind os om at du ved din søns død og opstandelse har båret vores smerter og fornyet os til et levende håb. Hold os for øje, at du i dåben har gjort os til dine og tilsagt os syndernes forladelse og evigt liv. I denne tro takker vi dig for alle gode gaver, du har givet os gennem (afdødes navn), og vi overgiver hans/hendes legeme og sjæl i dine hænder og beder dig bevare ham/hende til en glædelig opstandelse på den yderste dag. Send os din hjælp, at savnet må lindres. Styrk os i håbet om dit kommende rige, hvor du fører dine børn hjem til dig for at prise og takke dig til evig tid. Læsninger: Lad os høre den hellige skrifts vidnesbyrd om Herrens omsorg og frelse: (For eksempel Sl 68,20-21; Åb 21,1-5) Salme Prædiken Fri bøn eller: Lad os alle bede! Vi takker dig af hjertet, fordi du har ladet os leve i denne tid, hvor vi kan høre dit hellige evangelium og kende din guddommelige vilje. Vi beder dig, at du i din barmhjertighed vil bevare dit ord hos os, og ved Helligånden lede os, så vi aldrig nogensinde viger fra det, men bliver fast ved det, så vi hellere forlader alt andet og endelig bliver salige, ved din Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed. Her kan eventuelt solosang, kor eller andet placeres (Ved bisættelse foregår jordpåkastelsen i kirke/kapel efter bønnen efter prædikenen, efterfulgt af den aronitiske velsignelse, salme og postludium) 24

25 Velsignelsen: Modtag velsignelsen! Herren velsigne dig og bevare dig! Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig! Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred! Eventuelt korsvar (korstegn) Salme Postludium :(mens kisten bæres ud) Ved graven: Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. (Der kastes jord på kisten tre gange med ordene:) N.N. Af jord er du kommet. Til jord skal du blive. Af jorden skal du igen opstå. Lad os sammen bede! Vor Fader, du som er i himlene! Helliget blive dit navn, komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere, og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er Riget og magten og æren i evighed! Vor Herre Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle! 25

26 Salme Forbøn for syge og salvning med olie Salvning med olie Jak 5, Guds ord taler om salvning med olie i forbindelse med sygdom. Der står ikke meget om det. Der står heller ikke meget om, hvad og hvordan man konkret skal gribe det an. Det er nok også årsagen til, at nogle helt lader være. Salvning med olie er dog så klart beskrevet, at vi med frimodighed kan bruge og praktisere det. De, som jeg kender, der er blevet salvet med olie, siger samstemmende, at det var til stor hjælp og velsignelse, men ikke alle er blevet helbredt. Salvning af syge med olie er en mulighed, men ikke et krav. Man kan sagtens samles til bøn for en syg uden brug af olie. Men i de tilfælde, hvor det ønskes, kan det være godt at vide lidt om, hvordan man kan gribe det an. I punktform kan et forløb beskrives som følger: a. Den syge kalder menighedens ældste (her = bestyrelse og evt. prædikant) til sig med et ønske om forbøn og salvning med olie. b. Forud for selve salvningen går der mindst én sjælesørgerisk samtale, hvor den syge kan fortælle om sygdommen, sit forhold til Gud og forventning til salvningen. I forbindelse med en sådan samtale kan det også blive aktuelt med skriftemål, jf. Jak 5, Det er ikke sikkert, at den syge ønsker et skriftemål, men det må i hvert fald nævnes som en mulighed. Samtalen er vigtig for at skabe tryghed og afklare evt. misforståelser af sygdom og troen på Gud. c. I forbindelse med ovennævnte samtale skal det også afklares, hvem der skal deltage. Ud over menighedens ældste (evt. bare nogle af dem), vil det også være naturligt om nogle af familien og venner deltog. d. Selve handlingen kan foregå i en kirke, missionshus eller i vedkommendes eget hus. Stedet er ikke afgørende, men skal dog afklares. e. En af menighedens ældste forestår selve handlingen, men øvrige kan bistå med læsning af Guds ord og forbøn. f. Tekster, der er velegnede til læsning: Jak 5,13-18; Matt 7,7-8; Fil 4,6-7; Sal 50,15; Sal 23. g. Til en almindelig handling vil det være naturligt at følgende indgår: Sang, bøn, skriftlæsning, forbøn, salvning med olie, fadervor, velsignelsen. h. I bønnen nævnes sygdommens art, den syges navn, bøn om at Gud vil gribe ind med helbredelse og hjælp og om at Guds vilje må ske. i. Olien kan være ganske almindelig olivenolie på en mindre flaske. j. Salvningen foregår ved at tegne et kors på den syges hoved (pande) med olie. 26

27 k. I forbindelse med salvningen kan man sige: Efter Jesu Kristi ord og løfte salver jeg dig med olie i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. l. Handlingen kan afsluttes med et håndtryk og lidt tid til samvær. Måden vi beder for hinanden og for syge kan variere og er meget forskellig. Der er mange muligheder. Men vi er alle kaldet til at bede for hinanden og for de syge. Meningen med ovenstående er, at det kan være muligheder og evt. konkret hjælp til at bede for hinanden og for den syge i de enkelte kredse. Indvielse/indsættelse af præst Følgende ritual blev anvendt ved første præsteindvielse i frimenigheden. Det aktuelle forløb for en fremtidig handling skal dog under alle omstændigheder godkendes i ELM s Hyrde-lærerråd. Evt. forspil med procession Velkomst og intro til indvielse ved præst eller formand fra frimenigheden Sang/salme Medvirkende præst v. alter: Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus Bøn Lad os alle bede: Almægtige, evige Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader! Vi beder dig, at du vil give os trofaste, fromme forkyndere og lærere af dit ord, og ved din Helligånd bevare dem, som du giver os, i den rette og sunde lære, dygtiggøre dem til frimodigt at forkynde Jesu Kristi evangelium og gendrive al falsk lære, og til i et helligt og ulasteligt levned at ære deres tjeneste, for at din menighed hos os må bevares og opbygges på den eneste sande grundvold, Jesus Kristus, din enbårne Søn, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én, sand Gud fra evighed til evighed. Trosbekendelsen Fremsiges af alle i kor 27

28 Tale til præstekandidaterne og menigheden v/ordinatorer, herunder formand for ELM s hyrdelærerråd Læsninger v. ordinatorer og andre læsere/forbedere fx Matt 28,16-20 Tit 1,5-9 v/ Jens Chr. Ipsen 1 Pet 5,2-4 v/egon Kattner 1 Kor 5,14-21 v/poul Iversen (se tekster nedenfor) Tilspørgsel v. ordinator Du/I har nu hørt hvorledes Herren har indstiftet ordets tjeneste og ved sine apostle vidnet om dens nødvendighed for hans kirke på jorden. Derfor lægger jeg jer nu på sinde: at I forkynder Guds ord rent og purt, som det findes i de profetiske og apostolske skrifter og er bevidnet i vor kirkes symbolske bøger, så I prædiker sand omvendelse, barmhjertighed mod alle lidende, kristent broderskab, kærlighed til næsten og lydighed mod den rette øvrighed, fremdeles at I forvalter de hellige sakramenter efter Jesu Kristi indstiftelse, underviser, vejleder de rådvilde, trøster de bange og irettesætter med mildhed, at I med evangeliets sandhed modstår al vildfarelse, flittigt gransker den hellige skrift og troens lærdomme, altid beder om Guds bistand i jeres kald, og I du således på enhver måde stræber efter at leve Gud til ære og din tjeneste til gavn. NN Lover du/i, at du/i redeligt vil gøre alt dette, efter den nåde, Gud vil give dig/jer? Ordinander: Ja! Ordinator: Så giv os hånd derpå. (Ordinanden giver derefter hånd til de fire læsere ) Forbøn (De fire læsere samt øvrige forbedere lægger hænderne på hovedet af præstekandidaterne ) Ordinator beder: Almægtige, nådige Gud, du alle tings giver! Antag dig disse dine tjenere og hør vor bøn, når vi nu på dit ord betror dem det hellige præste- og prædikeembede. Vi beder dig, at du vil kendes ved dem, som nu er kaldet til dit ords tjeneste, og selv danne og dueliggøre dem til det embede, de får betroet, og bevare dem i dit navn og hellige dem i din sandhed. Styrk dem ved din Helligånd, så de må blive rette arbejdere til din høst, 28

29 prædike din Søn, Jesus Kristus, den korsfæstede og opstandne, som vor eneste salighed, være tro husholdere over dit ords mangfoldige nådegaver, så din menighed må vokse og dit hellige evangelium altid forblive rent og uforfalsket hos os, og at vi, som en salig frugt deraf, må få det evige liv, ved din Søn, Jesus Kristus, vor Herre! Fadervor (Ved hele menigheden) Amen Salme Herefter kan fortsættes med egentlig gudstjenestefejring med nadver. 29

DÅB HØJMESSE. MED DÅB PRÆLUDIUM LOVPRISNING OG BØN INDGANGSBØN

DÅB HØJMESSE. MED DÅB PRÆLUDIUM LOVPRISNING OG BØN INDGANGSBØN HØJMESSE. MED DÅB DÅB PRÆLUDIUM INDGANGSBØN INDGANGSSALME HILSEN P: Herren være med jer! M: Og Herren være med dig! P: Lad os alle bede! INDLEDNINGSKOLLEKT LÆSNING DÅBSSALME LOVPRISNING OG BØN P: Lovet

Læs mere

Når dåb finder sted ved en særlig dåbsgudstjeneste, kan forud for dåbssalmen indledes med præludium, indgangssalme og dåbstale.

Når dåb finder sted ved en særlig dåbsgudstjeneste, kan forud for dåbssalmen indledes med præludium, indgangssalme og dåbstale. Dåb Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab

Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Der kan indledes med kimning eller ringning efter stedets skik. INDGANG (PRÆLUDIUM) INDGANGSSALME HILSEN

Læs mere

Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992. Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner.

Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992. Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Vielse Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens liturgi for vielse. INDGANG (præludium) INDGANGSSALME

Vielse Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens liturgi for vielse. INDGANG (præludium) INDGANGSSALME Vielse Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens liturgi for vielse INDGANG (præludium) INDGANGS HILSEN Præsten: Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren

Læs mere

Begravelse på havet foretages efter et af de anførte ritualer med de ændringer, som forholdene nødvendiggør.

Begravelse på havet foretages efter et af de anførte ritualer med de ændringer, som forholdene nødvendiggør. Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Bruden ankommer med sin far/sit vidne til kirken som den sidste på det fastsatte tidspunkt for vielsens begyndelse.

Bruden ankommer med sin far/sit vidne til kirken som den sidste på det fastsatte tidspunkt for vielsens begyndelse. Vielsesritualet Brudgommen ankommer med sit vidne (forlover) til kirken ca. 25 minutter før vielsen. De sætter sig ind i kirkens kor på stolene i højre side, brudgommen nærmest alteret. Bruden ankommer

Læs mere

Guide til til Højmessen

Guide til til Højmessen Guide til til Højmessen Velkommen til højmesse i Sct. Pauls Kirke. Denne guide beskriver forløbet af de højmesser, der ledes af sognepræst Flemming Baatz Kristensen. INDLEDNING: Klokkeringning og bedeslag.

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Forslag til ritual for vielse (bryllup) af to af samme køn

Forslag til ritual for vielse (bryllup) af to af samme køn Forslag til ritual for vielse (bryllup) af to af samme køn (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

Fælles skriftemål forud for gudstjenesten. HILSEN Præsten siger: Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus.

Fælles skriftemål forud for gudstjenesten. HILSEN Præsten siger: Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus. Skriftemål Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Fælles skriftemål forud for gudstjenesten Fælles skriftemål kan holdes forud for gudstjenesten imellem anden og tredje ringning efter følgende

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål sakset fra Kristeligt Dagblad.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål sakset fra Kristeligt Dagblad. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål sakset fra Kristeligt Dagblad. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus

Læs mere

= Menigheden står op! = Menigheden sidder ned

= Menigheden står op! = Menigheden sidder ned = Menigheden står op! = Menigheden sidder ned 1. PRÆLUDIUM 2. INDGANGSBØN Kirkesanger / Kordegn: Lad os alle bede! Herre, jeg er kommet ind i dette dit hus for at høre hvad du, Gud Fader, min skaber, du

Læs mere

Dåbsritual. Ritualer dåb naver barnevelsignelse vielse - begravelse. tror du på Jesus Kristus som din Herre og frelser? Dåbskandidaten svarer Ja

Dåbsritual. Ritualer dåb naver barnevelsignelse vielse - begravelse. tror du på Jesus Kristus som din Herre og frelser? Dåbskandidaten svarer Ja Dåbsritual tror du på Jesus Kristus som din Herre og frelser? Dåbskandidaten svarer Ja På din egen bekendelse, om din tro på Jesus, døber vi dig til Kristus i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn Nadverritual

Læs mere

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække Salmer DDS 712: Vær velkommen, Herrens år DDS 726: Guds godhed vil vi prise - -

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Hjemmedåb, nøddåb og fremstilling

Hjemmedåb, nøddåb og fremstilling Hjemmedåb, nøddåb og fremstilling Hjemmedåb Hvis et barn på grund af sygdom eller svaghed eller af anden gyldig grund ønskes døbt i hjemmet eller på sygehuset, følger præsten det almindelige ritual for

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev

Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev Indgangssalme: DDS 4: Giv mig, Gud, en salmetunge Salme mellem læsninger: DDS 432 Herre Gud Fader i Himlen! (det lille litani)

Læs mere

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Mere end ord og begreber og livsstil Mere end modeller og koncepter og typer Mere end nådegaver og tjeneste Mere end ledelse og lederskab

Læs mere

VEJLEDENDE RITUAL VED ORGANDONATION

VEJLEDENDE RITUAL VED ORGANDONATION VEJLEDENDE RITUAL VED ORGANDONATION Forud er der normalt gået 6 timer, fra pumperne med sovemedicin og smertestillende medicin er slukket, til lægerne kan lave den første hjernedødsundersøgelse. Herefter

Læs mere

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 15. juni 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 289: Nu bede vi den Helligånd

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække

Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 26. januar 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække Salmer DDS 52: Du, Herre Krist, min frelser est Dåb: DDS 448:

Læs mere

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 17,20-26. 2. tekstrække

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 17,20-26. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 1. juni 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 17,20-26. 2. tekstrække Salmer DDS 722: Nu blomstertiden kommer DDS 299: Ånd over ånder DDS

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn.

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn. Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn. (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Velkommen til gudstjeneste

Velkommen til gudstjeneste Velkommen til gudstjeneste Gospelkoret Emmaus Holy, holy, holy Velkommen til gudstjeneste Vision forandrer verden Vær du min glæde, vær du mit livs håb. Vær du den herre, der hører mit råb. Dagene glider

Læs mere

Konfirmation. Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991

Konfirmation. Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991 Konfirmation Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991 Konfirmationen foregår ved en ordinær gudstjeneste, som følger højmesseordningen efter stedets sædvane. Under indgangen (præludiet) kan konfirmanderne

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. INDGANG (PRÆLUDIUM)

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Prædiken til konfirmationsgudstjeneste, Store Bededag 2014

Prædiken til konfirmationsgudstjeneste, Store Bededag 2014 Prædiken til konfirmationsgudstjeneste, Store Bededag 2014 Stine Munch Kære konfirmander. Kære forældre, bedsteforældre, søskende, og alle I andre fra familie og venner! I dag er det Store Bededag, det

Læs mere

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Salmer; 403, 221, 218/ 248, 234, 634 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Korsvar Om aftenen den samme dag,

Læs mere

Ritualerne for dåb, konfirmation, vielse og begravelse følger i store træk Folkekirkens dåbsritual, dog med mindre justeringer og tilføjelser.

Ritualerne for dåb, konfirmation, vielse og begravelse følger i store træk Folkekirkens dåbsritual, dog med mindre justeringer og tilføjelser. Februar 2019 Søren Mejer Overby, præst i Herning Bykirke Ritualerne for dåb, konfirmation, vielse og begravelse følger i store træk Folkekirkens dåbsritual, dog med mindre justeringer og tilføjelser. Indhold

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

ion enter Fordi vi brænder for vækkelse! ækkelses

ion enter Fordi vi brænder for vækkelse! ækkelses ion ækkelses enter Fordi vi brænder for vækkelse! Vores håb er: At et hvert menneske i København, i Danmark og i verden bliver livsforvandlet af Guds kærlighed og kraft og bliver en brændende efterfølger

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

Vejledende gudstjenesteliturgi

Vejledende gudstjenesteliturgi Vejledende gudstjenesteliturgi 1. Indledning Velkomst, dagens prædiketekst og -tema Indledningssalme Bøn 2. Tilbedelse og lovsang 2-4 lovsange (salmer og/eller lovsangs- eller tilbedelseskor) 3. Ordet

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

5. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 20. juli 2014 kl. 10.00. Salmer: 331/434/436/318//672/439/60/345

5. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 20. juli 2014 kl. 10.00. Salmer: 331/434/436/318//672/439/60/345 1 5. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 20. juli 2014 kl. 10.00. Salmer: 331/434/436/318//672/439/60/345 Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Matt 16,13-26 Bøn. Lad os bede! Ånd over

Læs mere

forbindes med Ham og lære den vej, som leder til himmelen, fra Hans egen Hellige Ånd.

forbindes med Ham og lære den vej, som leder til himmelen, fra Hans egen Hellige Ånd. $'9(1786'20,1, En prædiken af Ragnar Boyesen Jeg Jesus, har sendt min engel for at vidne for jer om disse ting i menighederne; jeg er Davids rodskud og ætling, jeg er den strålende morgenstjerne. Og Ånden

Læs mere

Septuagesima 24. januar 2016

Septuagesima 24. januar 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Brug dine talenter! Salmer: 744, 263, 276; 714, 209,1 373 Evangelium: Matt. 25,14-30 "Godt, du gode og tro tjener" Gud har i dåben givet os nogle meget store gaver: genfødslen

Læs mere

Prædiken til skærtorsdag, Joh 13,1-15. 2. tekstrække

Prædiken til skærtorsdag, Joh 13,1-15. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Skærtorsdag d. 17. april 2014 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til skærtorsdag, Joh 13,1-15. 2. tekstrække Salmer DDS 458: Zion, pris din saliggører DDS 58: Jesus! Frelser og befrier

Læs mere

livliner inspiration til bøn Kerneværdier Vi vil leve i bøn

livliner inspiration til bøn Kerneværdier Vi vil leve i bøn 15 livliner inspiration til bøn Kerneværdier Vi vil leve i bøn 1 »Vi vil leve i bøn«sådan lyder en af kerneværdierne i IMU, og derfor ønsker vi at sætte fokus på bøn. 15 livliner er en opfordring til at

Læs mere

Gudstjenesteliturgi for LM Kirken Herning

Gudstjenesteliturgi for LM Kirken Herning Gudstjenesteliturgi for LM Kirken Herning Grundforløb. Variationer i rækkefølgen kan forekomme, ligesom enkelte elementer ved særlige lejligheder kan udelades. Præludium Velkomst Indgangsbøn (Indledningsbøn

Læs mere

Påskemandag (Anden Påskedag) 2013

Påskemandag (Anden Påskedag) 2013 Påskemandag (Anden Påskedag) 2013 Det er i dag den 1. april. Som det nok vil være bekendt, har jeg siden den 1. april 1988 været fast ansat som sognepræst i Galtrup, Øster Jølby og Erslev i de sidste par

Læs mere

Vejledende liturgihåndbog

Vejledende liturgihåndbog Vejledende liturgihåndbog Indholdsfortegnelse Forord...2 Vejledende gudstjenesteliturgi...5 Menighedsbøn...8 Skriftemål...11 Dåb...14 Konfirmation...27 Nadver...30 Vielse...33 Kirkelig velsignelse af borgerligt

Læs mere

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 6. marts 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 6. marts 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal 1 Nollund Kirke Søndag d. 6. marts 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er (mel: Winding) Dåb DDS 448,1-3

Læs mere

Højmesse/afskedsgudstjeneste i Emmersbæk, søndag den 12. juli kl. 10.30

Højmesse/afskedsgudstjeneste i Emmersbæk, søndag den 12. juli kl. 10.30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Højmesse/afskedsgudstjeneste i Emmersbæk, søndag den 12. juli kl. 10.30 6. søndag efter trinitatis,

Læs mere

Gudstjenesten dengang jeg blev døbt

Gudstjenesten dengang jeg blev døbt dengang jeg blev døbt Jeg blev døbt d.: Søndagens navn: Der blev prædiket over (Evangelieteksten): Hvilke personer forekommer i teksten? Evangelietekst Epistel/lektie Hvem taler (især)? Evt. Gammel Testamentetekst

Læs mere

Prædiken til Alle Helgen Søndag

Prædiken til Alle Helgen Søndag Prædiken til Alle Helgen Søndag Salmer: Indgangssalme: DDS 732: Dybt hælder året i sin gang Salme mellem læsninger: DDS 571: Den store hvide flok vi se (mel.: Nebelong) Salme før prædikenen: DDS 573: Helgen

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014 Kl. 10.00 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tinglev Kirke Tema: Hvile hos Jesus Salmer: 403, 380, 603; 277, 430 403, 666; 66, 431 Evangelium: Matt. 11,25-30 Jesus priser sin himmelske far, fordi han har åbenbaret

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Lad dig fylde med Guds Ord!

Lad dig fylde med Guds Ord! Lad dig fylde med Guds Ord! Prædikener på CD og DVD Her kan du vælge mellem en række prædikener på CD og DVD. Det er åndsinspireret undervisning, som artiklerne her på Kampen om Sandheden. Men her er meget

Læs mere

19. s. Trin. 2011. Højmesse 3 289 675 // 319 492 14. Kan man se troen?

19. s. Trin. 2011. Højmesse 3 289 675 // 319 492 14. Kan man se troen? 1 19. s. Trin. 2011. Højmesse 3 289 675 // 319 492 14 Kan man se troen? 1. Vi synger to Martin Luther salmer i dag. Og det har sin anledning, som nok ingen umiddelbart tænker på. Og jeg havde måske også

Læs mere

NADVERFEJRING I LUTHERSK MISSIONSFORENING

NADVERFEJRING I LUTHERSK MISSIONSFORENING NADVERFEJRING I LUTHERSK MISSIONSFORENING 1 Vejledning for nadverfejring 1) I hvilke LM-sammenhænge skal man kunne tilrettelægge nadver? Som et overordnet synspunkt må det gælde, at nadverfejring bør foregå

Læs mere

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Rom.10.10: Thi med hjertet tror man til retfærdighed, og med munden bekender man til frelse. Rom.10.4: Thi Kristus er lovens ophør, så retfærdighed gives enhver,

Læs mere

du tager deres (msk) ånd bort, og de dør du sender din ånd, og der skabes liv.

du tager deres (msk) ånd bort, og de dør du sender din ånd, og der skabes liv. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 20. maj 2013 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 294 * 289 * 280 * 292 * 287,2 * 298 Således er svaret på hvorledes. Således elskede

Læs mere

Prædiken til Skærtorsdag, Vor Frue Kirke, 2014.

Prædiken til Skærtorsdag, Vor Frue Kirke, 2014. Prædiken til Skærtorsdag, Vor Frue Kirke, 2014. Stine Munch Han havde elsket sine egne, som var i verden, og han elskede dem indtil det sidste Jesu kærlighed er en kærlighed til det sidste. En fuldkommen

Læs mere

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække Salmer DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS 289: Nu bede vi den

Læs mere

Prædiken til skærtorsdag, Joh 13,1-15. 2. tekstrække. Urup Kirke Torsdag d. 24. marts 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal

Prædiken til skærtorsdag, Joh 13,1-15. 2. tekstrække. Urup Kirke Torsdag d. 24. marts 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal 1 Urup Kirke Torsdag d. 24. marts 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til skærtorsdag, Joh 13,1-15. 2. tekstrække Salmer DDS 458: Zion, pris din saliggører (mel: Kommer, sjæle) DDS 371: Du fylder

Læs mere

5 s e På ske. 25.måj 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30.

5 s e På ske. 25.måj 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. 5 s e På ske. 25.måj 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9: 313-651/ 673-67 Vinderslev kl.10.30: 313-651- 301/ 673-484- 67 Tekst Joh 17,1-11: Sådan talte Jesus; og han så

Læs mere

Gudstjenestens forløb

Gudstjenestens forløb Gudstjenestens forløb Klokkeringning fra Funder, Balle, Alderslyst, Dybkjær kirker Præludium og fane-indmarch alle rejser sig Indgangsbøn siddende Salme: Det dufter lysegrønt af græs Præst: Hilsen kollekt

Læs mere

Prædiken til Helligtrekongers søndag, Joh 8,12-20. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 5. januar 2014 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til Helligtrekongers søndag, Joh 8,12-20. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 5. januar 2014 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 5. januar 2014 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Helligtrekongers søndag, Joh 8,12-20. 2. tekstrække Salmer DDS 136: Dejlig er den himmel blå DDS 391: Dit ord, o Gud,

Læs mere

Luthers katekismus. I dette hæfte er Luthers katekismus gengivet i dansk oversættelse.

Luthers katekismus. I dette hæfte er Luthers katekismus gengivet i dansk oversættelse. Luthers katekismus I dette hæfte er Luthers katekismus gengivet i dansk oversættelse. Hæftet er uden kommentarer og forklaringer, det er udelukkende en gengivelse af Luthers egne ord. Forord Martin Luther

Læs mere

Høstgudstjeneste i Apostelkirken den 5.10.2014

Høstgudstjeneste i Apostelkirken den 5.10.2014 Høstgudstjeneste i Apostelkirken den 5.10.2014 Præludium Lars og frivillige musikere - dåbsprocession Beredelsesord v Niels Indgangsbøn Livgivende Gud, du lader verden åbne sig for dig. Du kalder på dagen

Læs mere

menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk

menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk 1 Forord Blå Kors Danmark er en diakonal organisation, som arbejder på samme grundlag som folkekirken: Bibelen og de evangelisk-lutherske bekendelsesskrifter. I Blå

Læs mere

RITUALBOG. GUDSTJENESTELEDERE og KOMMUNIONSUDDELERE. for

RITUALBOG. GUDSTJENESTELEDERE og KOMMUNIONSUDDELERE. for RITUALBOG for GUDSTJENESTELEDERE og KOMMUNIONSUDDELERE Ritualbog for GUDSTJENESTE LEDERE og KOMMUNIONSUDDELERE 1 Udarbejdet af Pastoralseminariet efter anmodning fra Præsterådet 1 maj 1976 Revideret udgave

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 8. februar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække Salmer DDS 12: Min sjæl, du Herren love Dåb: DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Præludium og indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som

Læs mere

JESU KRISTI EVANGELIUM

JESU KRISTI EVANGELIUM JESU KRISTI EVANGELIUM HVAD ER JESU KRISTI EVANGELIUM? Jesu Kristi evangelium er vor himmelske Faders plan for hans børns lykke og frelse*. Det kaldes Jesu Kristi evangelium, fordi Jesu Kristi forsoning

Læs mere

2. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 8. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 74/268/612/85//271/439/274/80 Uddelingssalme: se ovenfor: 274

2. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 8. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 74/268/612/85//271/439/274/80 Uddelingssalme: se ovenfor: 274 1 2. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 8. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 74/268/612/85//271/439/274/80 Uddelingssalme: se ovenfor: 274 Åbningshilsen Efter højmessen i dag er der frokost i Sognehuset,

Læs mere

4 s i Advent. 22.dec.2013. Vinderslev kl.9. Hinge kl.10.30

4 s i Advent. 22.dec.2013. Vinderslev kl.9. Hinge kl.10.30 4 s i Advent. 22.dec.2013. Vinderslev kl.9. Hinge kl.10.30 Salmer: Vinderslev kl.9: 76-339/ 82-117 Hinge kl.10.30: 76-339- 77/ 82-87- 117 Tekst: Joh 3,25-36 Nu kom Johannes' disciple i diskussion med en

Læs mere

291 Du som går ud 725 Det dufter lysegrønt læsning: Ap. G. 2,1-11 Evanglium: Joh. 14,15-21

291 Du som går ud 725 Det dufter lysegrønt læsning: Ap. G. 2,1-11 Evanglium: Joh. 14,15-21 Prædiken til Pinsedag 15. maj 2016 Vestervang Kirke kl. 10.00 to dåb. V. Else Kruse Schleef Salmer: 290Ialsinglans 448v.1 3Fyldtafglæde 448v.4 6 331Uberørtafbyenstravlhed 291Dusomgårud 725Detdufterlysegrønt

Læs mere

5. søndag efter trin. Matt. 16,13-26

5. søndag efter trin. Matt. 16,13-26 5. søndag efter trin. Matt. 16,13-26 323, 292, 332 / 54, 477, 725 Magleby Byg, Jesus, med et Guddoms-bliv, af stene, som har ånd og liv, dit tempel i vor midte! Amen Dagens evangelium er en central tekst.

Læs mere

Skærtorsdag. 2016. B. Johs 13,1-15. Salmer: 455-471-260 613-476-474 Der var engang en mand, som var rejst ud for at finde lykken. Han havde hørt, at

Skærtorsdag. 2016. B. Johs 13,1-15. Salmer: 455-471-260 613-476-474 Der var engang en mand, som var rejst ud for at finde lykken. Han havde hørt, at Skærtorsdag. 2016. B. Johs 13,1-15. Salmer: 455-471-260 613-476-474 Der var engang en mand, som var rejst ud for at finde lykken. Han havde hørt, at der i en by var et sted, hvor alle var lykkelige. Der

Læs mere

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2015. Hinge kirke kl.9.00 Nadver. Vinderslev kirke kl.10.30.

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2015. Hinge kirke kl.9.00 Nadver. Vinderslev kirke kl.10.30. Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2015. Hinge kirke kl.9.00 Nadver. Vinderslev kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9.00: 749-117/ 98-102- 118 Vinderslev kl.10.30: 749-117- 94/ 98-102- 118 Dette hellige evangelium

Læs mere

Ritualer i Foursquare Kirke København. Efterår 2016

Ritualer i Foursquare Kirke København. Efterår 2016 Ritualer i Foursquare Kirke København Efterår 2016 1 af 5 Beskrivelse af vielsesritual 3 Indledning 3 Overgivelsen af brud 3 Ægteskabsløfter 3 Velsignelse 4 Bøn 4 Præsentation af ægtepar 4 Beskrivelse

Læs mere

Gudstjeneste 150614-10.30 - Brændkjærkirken. Prædiken: Trinitatis søndag 2. tr. Tekster: Ef 1.3-14; Matt 28,16-20 v. sognepræst, Ole Pihl

Gudstjeneste 150614-10.30 - Brændkjærkirken. Prædiken: Trinitatis søndag 2. tr. Tekster: Ef 1.3-14; Matt 28,16-20 v. sognepræst, Ole Pihl Gudstjeneste 150614-10.30 - Brændkjærkirken Trinitatis søndag 2. tr. Tekster: Ef 1.3-14; Matt 28,16-20 v. sognepræst, Ole Pihl Salmer: DDS: 13 Måne og sol DDS: 448 Fyldt af glæde DDS: 674 Sov sødt barnlille

Læs mere

Prædiken til 5.s.e.påske Joh 17,1-11; Es 44,1-8; Rom 8, 24-28 Salmer: 748; 6; 417 665; 294; 262

Prædiken til 5.s.e.påske Joh 17,1-11; Es 44,1-8; Rom 8, 24-28 Salmer: 748; 6; 417 665; 294; 262 Prædiken til 5.s.e.påske Joh 17,1-11; Es 44,1-8; Rom 8, 24-28 Salmer: 748; 6; 417 665; 294; 262 Lad os bede! Kære Herre, tak fordi Kristus, Din Søn, har skabt en åbning for os ind til Dig, og at Du, faderen,

Læs mere

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Omvendelse Salmer: 496, 598, 313; 508, 512 Evangelium: Matt. 3,1-10 Store Bededag blev indført i 1686 for at slå mange forskellige bods- og bededage sammen til én dag. Meningen

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 29. maj 2016

1. søndag efter trinitatis 29. maj 2016 Kl. 9.00 Ravsted Kirke 745, 616; 680, 672 Kl. 10.00 Burkal 745, 680, 616; 534, 672 Tema: Rigdom Evangelium: Luk. 12,13-21 Rembrandt: Lignelsen om den rige mand (1627) "Spis, drik og vær glad!" Det var

Læs mere

Prædiken til 4. Søndag efter påske konfirmation

Prædiken til 4. Søndag efter påske konfirmation Prædiken til 4. Søndag efter påske konfirmation Salmer: Indgangssalme: DDS 749: I østen stiger solen op Salme før prædikenen: DDS 70: Du kom til vor runde jord Salme efter prædikenen: DDS 478: Vi kommer

Læs mere

Prædiken til 7. søndag efter trinitatis, Matt 10,24-31. 2. tekstrække

Prædiken til 7. søndag efter trinitatis, Matt 10,24-31. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. august 2014 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 7. søndag efter trinitatis, Matt 10,24-31. 2. tekstrække Salmer DDS 2: Lover den Herre DDS 661: Gud ene tiden deler

Læs mere

I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.

I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Johannes 1:1 I ham var liv, og livet var menneskers lys. Johannes 4:4 1 Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket,

Læs mere

Pilgrimslederkursus 20.-22. marts 2009

Pilgrimslederkursus 20.-22. marts 2009 Må din vej gå dig i møde! Og må vinden være din ven! Og må solen varme din kind! Og må regnen vande mildt din jord! Indtil vi ses igen, må Gud holde, holde dig i sin hånd! (Irsk tradition) Herre, vis mig

Læs mere

Åbningshilsen. Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus. Amen.

Åbningshilsen. Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus. Amen. 1 2.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 17. januar 2016 kl. 16.00. Skitse - og stikordsagtig. Salmer: 289/277/439/362/Hvad er det der gør jul til noget særligt /143 Åbningshilsen. Nåde være

Læs mere

Prædiken til konfirmation 2. søndag efter påske Joh 10, 22-30, 2. tekstrække

Prædiken til konfirmation 2. søndag efter påske Joh 10, 22-30, 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 10. april 2016 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til konfirmation 2. søndag efter påske Joh 10, 22-30, 2. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 331:

Læs mere

Hvordan skal man bede? Med frimodighed, tro og konkret.

Hvordan skal man bede? Med frimodighed, tro og konkret. Hvordan skal man bede? Med frimodighed, tro og konkret. Er der faste regler for hvordan man skal bede? NEJ Men skriften giver os nogle gode anvisninger Ren i hjertet Frimodig Frimodig Frimodig Tro og

Læs mere

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 24. december 2015 kl. 16.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække Salmer DDS 94: Det kimer nu til julefest DDS 104: Et barn er født i Betlehem

Læs mere