BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPS- VIBRATIONER INDENFOR TRANSPORTOMRÅDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPS- VIBRATIONER INDENFOR TRANSPORTOMRÅDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros"

Transkript

1 BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPS- VIBRATIONER INDENFOR TRANSPORTOMRÅDET Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

2 VEJLEDNING OM HELKROPSVIBRATIONER INDHOLD FORORD KORT OM HELKROPSVIBRATIONER HELBREDSMÆSSIGE GENER OG SKADER VURDERING AF VIBRATIONER REGLER AKTIONSVÆRDI OG GRÆNSEVÆRDI OPLÆRING OG INSTRUKTION TILBUD OM HELBREDSUNDERSØGELSE RISIKOVURDERING CHECKLISTE TIL RISIKOVURDERING BEREGNING AF VIBRATIONSBELASTNINGEN FOREBYGGELSE OG REDUKTION AF HELKROPSVIBRATIONER. 9 CHECKLISTE OG GODE RÅD LINKS OG HENVISNINGER

3 HELKROPSVIBRATIONER Denne vejledning er udarbejdet af Branchearbejdsmiljøområdet for transport og engros med det formål at støtte sikkerhedsorganisationens arbejde med at forebygge og reducere belastninger fra helkropsvibrationer. Vejledningen handler om helkropsvibrationer indenfor vejtransport og intern transport på lager- og vareterminaler, herunder blandt andet lastbil- og truckkørsel. Vejledningen er tænkt som et værktøj til sikkerhedsgruppen og kan bruges til at vurdere, om der er behov for at igangsætte forebyggende arbejdsmiljøindsatser i forhold til helkropsvibrationer. FORORD Sidst i vejledningen findes en checkliste med gode råd om forebyggelse. Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen, som den foreligger, og har ikke taget særlig stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for området. 1

4 VEJLEDNING OM HELKROPSVIBRATIONER Kort om helkropsvibrationer Helkropsvibrationer forekommer ved alle former for transport, uanset om det drejer sig om kørsel i trucks, lastbiler, varevogne, busser, personbiler eller andre mere specielle køretøjer. Helkropsvibrationerne opstår ved, at vibrationerne i et køretøj bliver overført til føreren gennem sædet eller den platform, føreren står på under kørslen. De faktorer, der har størst betydning for vibrationsbelastningen er: typen af køretøj køreruten og underlaget hastigheden om køretøjet er vedligeholdt køretiden. Længere tids belastning fra helkropsvibrationer kan blandt andet give træthed og ømhed i ryggen. Over tid kan dette medføre helbredsskader, f.eks. på lænderyggen. Hvor samtlige af følgende forhold er opfyldt - kørsel på jævn vej - kørsel med tilpas lav hastighed - kørsel i begrænset tid - et køretøj med god affjedring - et køretøj med god vedligeholdelse, vil der normalt ikke forekomme helkropsvibrationer med en skadelig virkning. Branchen vurderer indenfor vejledningens område, at vejtransport med lastbiler og varevogne samt truckkørsel på plant underlag kun undtagelsesvis giver anledning til vibrationsbelastninger over grænseværdien at truckkørsel kan give vibrationsværdier over aktionsværdien og i sjældne tilfælde over grænseværdien. Hvis der er gener eller en mulig sundhedsskadelig risiko, anbefales det at vurdere de forskellige forhold og faktorer, som har betydning for vibrationsbelastningen. Målinger for vibrationer anbefales kun, hvis de konkrete forhold ikke kan vurderes på anden vis. En vurdering af de faktiske forhold vil pege på mulige forebyggende tiltag, som kan reducere vibrationsbelastningen. Denne vejledning er derfor opbygget med fokus på vurdering af kørselsforhold og andre faktorer, som har betydning for vibrationsbelastningen. Endvidere er der lagt vægt på, at sikkerhedsorganisationen kan få gode råd om forebyggende tiltag. 2

5 HELKROPSVIBRATIONER Helbredsmæssige gener og skader Helkropsvibrationer kan give helbredsmæssige gener og skader. Høje vibrationsstyrker, lang tids påvirkning samt kraftige stød og bump fra ujævnt terræn mv. øger risikoen for gener og skader. Hvileperioder, andet lettere arbejde og lignende, nedsætter generelt risikoen. Vær opmærksom på, at: langvarig belastning med kraftige helkropsvibrationer kan give smerter og skader i lænderyggen samt i nakke og skuldre vibrationer kan forstærke allerede eksisterende rygproblemer vibrationer kan udgøre en særlig risiko for gravide kraftige vibrationer kan udgøre et sikkerhedsproblem, hvis føreren har svært ved at udføre arbejdet forsvarligt på grund af rystelser. Vær også opmærksom på, at andre faktorer i arbejdsmiljøet kan give de samme symptomer som helkropsvibrationer. Hvor de forekommer sammen med vibrationer, kan de øge risikoen for gener og skader. Dette er blandt andet tilfældet ved: belastende siddestilling i lang tid uhensigtsmæssige arbejdsstillinger tunge løft trætte muskler kuldepåvirkning. Risikoen for gener og skader afhænger desuden af personens fysiske form, alder og eventuelle tidligere helbredsskader. Ved en vibrationsbelastning på under aktionsværdien på 0,5 m/s 2, er der ingen særlig helbredsrisiko. Vurdering af vibrationer Den daglige vibrationsbelastning A(8) af en person beregnes som et tidsvægtet gennemsnit over en 8 timers arbejdsdag udfra vibrationernes styrke og den tid, personen er udsat for vibrationerne. Vibrationer angives i enheden m/s 2. Som alternativ til at foretage målinger vil det ofte være mere hensigtsmæssigt udfra tilgængelig viden at vurdere, om kørselsforholdene under arbejdet giver problemer med vibrationer. En sådan vurdering er ofte lige så anvendelig til en risikovurdering som målinger udført under arbejdet. Ønsker man at måle, hvor kraftige vibrationer en fører er udsat for under arbejdet, kan det gøres ved at placere en måleplade mellem føreren og køretøjets sæde. Erfaringerne viser, at køreunderlaget og kørehastigheden har afgørende betydning for vibrationernes styrke. Målinger foretaget på samme køretøj giver derfor forskellige værdier i forskellige køresituationer. Hvor det er relevant, skal vibrationsforholdene vurderes som en del af arbejdspladsens arbejdspladsvurdering. Dette kan blandt andet gælde de brancher, hvor vibrationer er nævnt som et vigtigt arbejdsmiljøproblem i Arbejdstilsynets arbejdsmiljøvejviserer, herunder transport og engros. 3

6 VEJLEDNING OM HELKROPSVIBRATIONER Regler Reglerne for helkropsvibrationer er beskrevet i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 682 af 30. juni 2005, Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for vibrationer i forbindelse med arbejdet samt i At-vejledning D.6.7, Helkropsvibrationer fra april Aktionsværdi og grænseværdi I reglerne for helkropsvibrationer er der fastlagt en aktionsværdi på 0,5 m/s 2 og en grænseværdi på 1,15 m/s 2 for den daglige vibrationsbelastning A(8) Hvis aktionsværdien på 0,5 m/s 2 overskrides, er der krav om at undersøge forholdene nærmere og reducere vibrationsbelastningen mest muligt Hvis grænseværdien på 1,15 m/s 2 overskrides, er der krav om, at vibrationsbelastningen straks reduceres til under grænseværdien. Kravene for aktionsværdien adskiller sig ikke væsentligt fra Arbejdstilsynets tidligere praksis. Hvis det med tekniske eller organisatoriske tiltag er muligt, skal grænseværdien overholdes. Hvor dette ikke er muligt, gælder grænseværdien først fra den 6. juli 2010 for køretøjer, udstyr mv., der er stillet til rådighed før 6. juli For køretøjer, udstyr mv., der er stillet til rådighed efter den 6. juli 2007, gælder grænseværdien fra den dag, det tages i brug. Oplæring og instruktion I tilfælde, hvor medarbejderne er udsat for helkropsvibrationer, har arbejdsgiveren pligt til at sørge for særlig information om: korrekt brug og vedligeholdelse af køretøj og tekniske hjælpemidler arbejdsmetoder samt tekniske og organisatoriske løsninger, der skal bruges for at minimere belastninger af vibrationer aktions- og grænseværdier symptomer, gener og skader fra vibrationer forhold, der giver ret til en helbredsundersøgelse. Tilbud om helbredsundersøgelse Hvis en medarbejder udsættes for skadelige vibrationsbelastninger (overstiger 0,5 m/s 2 ), har arbejdsgiveren pligt til at tilbyde medarbejderen en arbejdsmedicinsk undersøgelse. 4

7 HELKROPSVIBRATIONER Risikovurdering På virksomheder, hvor medarbejderne er udsat for helkropsvibrationer, er der krav om, at arbejdspladsen laver en vurdering af, om vibrationerne udgør en risiko for gener og helbredsskader. Vurderingen skal indgå som en del af virksomhedens arbejdspladsvurdering. Hvis der er en helbredsrisiko, er der krav om at reducere vibrationsbelastningen. Checkliste til risikovurdering Som en første afklaring af om der er generende og skadelige vibrationer på arbejdspladsen, kan der tages udgangspunkt i følgende faktorer: Forhold, der mindsker vibrationsbelastningen: kørsel på plan vej uden bump rolig kørsel med afpasset hastighed godt affjedrende sæde, som er indstillet til personen god vedligeholdelse af køretøj og sæde godt affjedrende køretøj/affjedrende hjul kort køretid/mange pauser gode arbejdsstillinger. Forhold, der forøger vibrationsbelastningen: kørsel på ujævnt terræn aggressiv kørsel med høj hastighed dårligt sæde eller sæde, som ikke er indstillet til personen manglende vedligeholdelse af køretøj og sæde køretøj uden affjedring/med massive hjul lang køretid/ingen pauser dårlige/akavede arbejdsstillinger. Kørsel, som foregår under forhold, der mindsker vibrationsbelastningerne, udgør normalt ingen eller en mindre helbredsmæssig risiko. Dette kan være gældende for nyere lastbiler, varevogne, busser og personbiler under kørsel på plan asfaltvej. Kørsel, som foregår under forhold, der forøger vibrationsbelastningerne, kan udgøre en helbredsmæssig risiko på grund af helkropsvibrationer. Dette kan være gældende for truckkørsel, specielt hvor underlaget er ujævnt, hvor der køres med høj hastighed mv. Hvis medarbejderen oplever gener, eller der er tvivl om, hvorvidt vibrationsbelastningen har en generende eller skadelige virkning, skal risikoen og vibrationsbelastningen altid vurderes nærmere. Vurderingen skal indgå som en del af arbejdspladsvurderingen. Når der er vibrationsbelastning i arbejdet, bør de øvrige fysiske belastninger i arbejdet samt de individuelle forhold for personen samtidigt inddrages. 5

8 VEJLEDNING OM HELKROPSVIBRATIONER Det drejer sig blandt andet om: løftearbejde (samlet daglig løftemængde, vægten og udformningen af den enkelte byrde, rækkeafstande mv.) arbejde med træk- og skub (hjælpemidler, vægt og underlag mv.) indretningen af arbejdspladsen (pladsforhold, udsyn, rækkeafstande mv.) arbejdsstillinger (vrid og foroverbøjning i lænderyg mv.) de klimatiske forhold (kulde, træk mv.) den enkeltes fysiske træningstilstand, alder og eventuelle tidligere rygsygdomme mv. Beregning af vibrationsbelastningen Vibrationsbelastningen af en person beregnes over en 8 timers arbejdsdag udfra vibrationsstyrken og varigheden af påvirkningen. For at kunne beregne vibrationsbelastningen, kræver det kendskab til: vibrationsstyrken eksponeringstiden (den tid medarbejderen er udsat for vibrationer). Vibrationsstyrken I arbejdsmiljøet kan der forekomme vibrationsstyrker på mellem 0,1 2,0 m/s 2. 0,1 m/s 2 vil opleves som en lav påvirkning, 1,0 m/s 2 som en kraftig påvirkning og 2,0 m/s 2 som en meget kraftig påvirkning. Til sammenligning vil føreren af en personbil være udsat for vibrationer på ca. 0,3 m/s 2. Vibrationsstyrken kan bestemmes ud fra: a) Oplysninger fra leverandøren b) Tilgængelige databaser for helkropsvibrationer c) Målinger. a) Oplysninger fra leverandøren Leverandøren har for visse typer køretøjer (blandt andet trucks) ifølge maskindirektivet pligt til at oplyse vibrationsstyrken i brugsanvisningen og i den tekniske dokumentation for køretøjet. De oplyste vibrationsstyrker skal være målt efter den bedst egnede standard. Hvis kørselsforholdene for de oplyste vibrationsstyrker fra leverandøren er væsentlig forskellig fra kørselsforholdene på arbejdspladsen, vil leverandøroplysningerne sandsynligvis ikke være repræsentative. F.eks. kan truckkørsel på plant underlag give færre vibrationer, end det der er oplyst af leverandøren. Modsat kan truckkørsel på ujævnt underlag give højere værdier, end det leverandøren oplyser. Oplysninger fra leverandøren kan anvendes til at vurdere vibrationsbelastningen. b) Tilgængelige databaser og litteratur for helkropsvibrationer. På Internettet findes der to tilgængelige databaser med data over vibrationer fra forskellige køretøjer og maskiner. Arbejtslivsinstitutets vibrationsdatabas (svensk og engelsk): Katalog Repräsentativer LArm- und vibrationdaten am Arbeitsplatz - KARLA (tysk og engelsk): 6

9 HELKROPSVIBRATIONER De tilgængelige databaser kan være vanskelige at bruge, og i skrivende stund er datamaterialet i nogen grad forældet og utilstrækkeligt. Værdierne for vibrationsstyrken i de tilgængelige databaser og undersøgelser er af meget forskellig kvalitet og kan generelt samles op i følgende, hvad angår helkropsvibrationer ved kørsel med trucks og lastbiler. Trucks Der findes en række data for kørsel med trucks. For de fleste data er det ikke oplyst, hvilke kørselsforhold, de er målt under. Vibrationsstyrkerne varierer typisk fra ca. 0,4-1,7 m/s 2 med et gennemsnit på ca. 0,8 m/s 2. Den store variation skyldes sandsynligvis, at de er målt under forskellige kørselsforhold. Lastbiler Der findes meget få data for kørsel med lastbiler. De tilgængelige data omhandler hovedsageligt lastbiler på ujævn vej (byggepladser). Vibrationsstyrkerne er oplyst til mellem ca. 0,5-0,8 m/s 2. c) Målinger Måling af vibrationsstyrken vil ofte være den sidste mulighed, man vil benytte sig af. Målinger skal foretages af specialister og efter gældende standarder. Målingerne skal udføres under de kørselsforhold, som man er interesseret i at få kendskab til. Ofte vil der være behov for at udføre målinger over en vis periode. Eksponeringstiden Eksponeringstiden er den tid (i minutter eller timer), hvor føreren reelt udsættes for vibrationer. Pauser og andre perioder, hvor føreren ikke udsættes for vibrationer, skal ikke medregnes i eksponeringstiden, f.eks. ophold i kørslen. Det er vigtigt, at eksponeringstiden udregnes korrekt. Hvis eksponeringstiden bestemmes ud fra et hurtigt skøn, er mange ofte tilbøjelige til at overestimere eksponeringstiden. Beregning af den daglige vibrationsbelastning Ud fra vibrationsstyrken og eksponeringstiden kan den daglige vibrationsbelastning A(8) for én arbejdsopgave bestemmes ud fra følgende skema: 7

10 VEJLEDNING OM HELKROPSVIBRATIONER Hvis en medarbejder har flere forskellige arbejdsopgaver med forskellige vibrationsbelastninger hen over dagen, kan den totale daglige vibrationsbelastning A(8) bestemmes ved hjælp af en regnemaskine, som kan findes på BAR transport og engros hjemmeside. Den daglige vibrationsbelastning A(8) er afgørende for, i hvilken grad vibrationsbelastningerne skal reduceres. Ved vibrationsbelastninger over aktionsværdien på 0,5 m/s 2 er der krav om at under søge forholdene nærmere og reducere vibrationsbelastningen mest muligt Ved vibrationsbelastninger over grænseværdien på 1,15 m/s 2 er der krav om, at vibrationsbelastningen straks reduceres til under grænseværdien. Når det er muligt, skal vibrationsbelastningerne reduceres ved tekniske og organisatoriske tiltag. En nedsættelse af vibrationsbelastningen kan også ske ved at nedsætte den daglige eksponeringstid. På den måde kan belastningen i visse tilfælde bringes ned under aktions- og grænseværdien. Den maksimale tilladte daglige eksponeringstid kan findes i nedenstående tabel. Vibrationsstyrke Tilladt daglig eksponeringstid før (m/s 2 ) aktionsværdien grænseværdien på 0,5 m/s 2 på 1,15 m/s 2 overskrides overskrides 0,4 Over 8 timer Over 8 timer 0,5 8,0 timer Over 8 timer 0,6 5,6 timer Over 8 timer 0,7 4,1 timer Over 8 timer 0,8 3,1 timer Over 8 timer 0,9 2,5 timer Over 8 timer 1,0 2,0 timer Over 8 timer 1,15 1,5 timer 8,0 timer 1,2 1,4 timer 7,4 timer 1,4 1,0 time 5,4 timer 1,6 47 minutter 4,1 timer 1,8 37 minutter 3,3 timer 2,0 30 minutter 2,7 timer 2,2 25 minutter 2,2 timer 2,5 19 minutter 1,7 timer 3,0 13 minutter 1,2 timer 4,0 8 minutter 40 minutter 5,0 5 minutter 25 minutter Tabel med sammenhæng mellem vibrationsstyrke og den tilladte daglige eksponeringstid før henholdsvis aktionsværdien (0,5 m/s 2 ) og grænseværdien (1,15 m/s 2 ) overskrides. 8

11 HELKROPSVIBRATIONER Forebyggelse og reduktion af helkropsvibrationer Forebyggelse af helkropsvibrationer i forbindelse med transport skal sikre, at føreren udsættes mindst muligt for vibrationer. Helbredsskadelige vibrationspåvirkninger skal altid undgås. Hvor der er behov for at reducere helkropsvibrationer, er det særlig vigtigt at vurdere forebyggelsesniveauet i forhold til: hastigheden køreruten, vejen og underlaget indretning og vedligeholdelse af køretøjet. Herudover er der visse andre forhold, som også bør inddrages i vurderingen. Køretøjer i transportbranchen holder ofte i mange år. Derfor er det ikke normalt, at et vibrationsproblem løses ved at udskifte køretøjet. Det er således særlig vigtigt, at man ved indkøb stiller krav til leverandøren om at få leveret et køretøj med en lav vibrationsstyrke. Hvis man udfører en arbejdsopgave, som giver meget kraftige vibrationsbelastninger, bør det overvejes, om arbejdsopgaven kan løses med mindre vibrerende processer, teknikker etc. I det følgende er der oplistet en række forebyggende tiltag med kommentarer, som sikkerhedsgruppen kan anvende som checkliste. 9

12 VEJLEDNING OM HELKROPSVIBRATIONER Checkliste og gode råd Kørselsmæssige forhold: Hastigheden Hastigheden er den faktor, der normalt har størst betydning for vibrationernes størrelse. Førerens egen adfærd er helt afgørende for at reducere vibrationsbelastningen. Kør roligt og afstem altid hastigheden efter forholdene. Giv føreren klar besked om, hvordan "reglerne" er for fornuftig kørsel. Fortæl, hvilke konsekvenser det har, hvis reglerne ikke overholdes. Køreruten, vejen og Vær opmærksom på ujævnheder og bump på vejen. underlaget Ujævnt underlag forårsager ofte kraftige vibrationer. Hvis vejen er ujævn, så gør den plan, hvis det er muligt. Skal der køres på ujævnt underlag, så gør det med meget lav hastighed. Afmærk og følg en plan kørevej. Kør uden om dæksler, huller, brosten, køreplader mv. Indretning og vedligeholdese af køretøjet: Krav ved indkøb Vælg et køretøj, som passer til arbejdsopgaven. Hvis kapaciteten er for lille, medfører det ofte en længere køretid og dermed en større vibrationsbelastning for føreren. Vælg et køretøj med god affjedring, hvis det er teknisk muligt. Stil krav til leverandøren om at få oplyst vibrationsstyrken. Vær opmærksom på, at vibrationsstyrker kun kan sammenlignes, hvis der er brugt samme målemetode. Vælg et køretøj med lav vibrationsstyrke. Helt generelt er maskinleverandøren forpligtet til at levere maskiner med så lav vibration, som det er muligt. Vælg et køretøj med et godt vibrationsdæmpende sæde, som passer til køretøjet. Få oplysninger om sædets vedligeholdelse og levetid fra leverandøren. Sædet, standpladsen og Brug et vibrationsdæmpende sæde. Det kan reducere vibrationer mærkbart. førekabinen Et luftaffjedret sæde har en større vibrationsdæmpende virkning end et sæde med mekanisk affjedring. Brug de indstillinger sædet giver mulighed for. Sædet skal være nemt at indstille og skal kunne: - rykkes frem og tilbage - varieres med hensyn til ryglænets hældning - tilpasses førerens vægt - give god og variabel lændestøtte. Vær sikker på, at føreren er instrueret grundigt i, hvordan sædet indstilles korrekt - og vær sikker på, at det bliver brugt, som det skal. Vedligehold sædet og udskift det, hvis det er nødvendigt. Sædets levetid er væsentlig kortere end køretøjets. Sørg for, at sædet er spændt godt fast et sted, som er både solidt og kraftigt. Ellers kan den vibrationsdæmpende virkning forringes. Sørg for en god indretning af førerens arbejdsplads og et godt udsyn. På den måde undgår man, at chaufføren er nødt til at arbejde i fastlåste og akavede arbejdsstillinger. Husk, at indstille styretøj og betjeningsgreb, så de passer til føreren. Brug stablere med en vibrationsdæmpende ståplatform eller sørg for en vibrationsafdæmpet ståplade. 10

13 HELKROPSVIBRATIONER Hjul og dæk Anvend luftfyldte dæk af gummi, hvis det er muligt. De giver den bedste vibrationsdæmpning. Sørg for, at køretøjet har de korrekte dæk og dæktryk. Undgå så vidt muligt massive hjul, hvis det ikke er et krav i forhold til stabiliteten. Vedligeholdelse Lav en plan for vedligeholdelsen, som beskriver, hvem der har ansvaret og hvornår der skal foretages eftersyn. Vedligehold køretøjet og kontroller mindst én gang om året, at de dele, der kan give vibrationer, ikke giver unødige vibrationer. Kontroller jævnligt sædet og om køretøjets eventuelle affjedring er i orden. Andre forhold: Køretid, pauser og Undgå lang køretid uden pauser. variation Planlæg arbejdsdagen, så der er tid til pauser. Varier arbejdet med forskellige arbejdsopgaver, hvis det er muligt. Andre fysiske belastninger Undgå så vidt muligt tunge løft og vrid af kroppen umiddelbart efter påvirkning fra vibrationer. Sørg for passende arbejdstøj og undgå kuldepåvirkning af kroppen. Hold kroppen i form Motioner og hold kroppen i passende form. Lav blandt andet øvelser, som styrker ryg- og mavemusklerne. Lyt til kroppen og tag eventuelle gener og symptomer alvorligt. 11

14 VEJLEDNING OM HELKROPSVIBRATIONER LIKS OG HENVISNINGER Links og henvisninger Bekendtgørelser, vejledninger mv. fra Arbejdstilsynet Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 682 af 30. juni 2005 Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for vibrationer i forbindelse med arbejdet Arbejdstilsynets vejledning. At-vejledning D.6.7 Helkropsvibrationer fra april 2006 Arbejdstilsynets arbejdsmiljøvejvisere - arbejdsmiljøvejviser nr Engroshandel - arbejdsmiljøvejviser nr Transport af gods - arbejdsmiljøvejviser nr Transport af passagerer Arbejdstilsynets pjecer fra kampagnen "Varer på vej" Truck og minilæssere - information til leverandører - Terminaler og pakhuse - en vejviser til et bedre arbejdsmiljø - Vognmænd - en vejviser til et bedre arbejdsmiljø - Havne - en vejviser til et bedre arbejdsmiljø Materialerne kan findes på Arbejdstilsynets hjemmeside: På BAR transport og engros hjemmeside findes supplerende materialer og links til relevante hjemmesider mv. 12

15 HELKROPSVIBRATIONER Branchevejledningen kan bestilles af organisationernes medlemmer gennem deres faglige organisationer. Fællessekretariatet H. C. Andersens Boulevard København V Tlf Fax: Arbejdsgiversekretariatet H. C. Andersens Boulevard København V Tlf Fax: Arbejdstagersekretariatet Kampmannsgade København V Tlf.: Arbejdstilsynet Postboks København C Tlf.: Arbejdsledersekretariatet Vermlandsgade København S Tlf.: Vejledningen kan købes gennem Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Lersø Parkallé København Ø Tlf.: Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Lay-out: Søren Sørensen s Tegnestue Tryk: PrintDivision 1. udgave, 1. oplag år 2008 ISBN nr Varenrummer:

16

branchevejledning helkropsvibrationer indenfor transportområdet Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

branchevejledning helkropsvibrationer indenfor transportområdet Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning helkropsvibrationer indenfor transportområdet Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning helkropsvibrationer Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros har

Læs mere

Helkropsvibrationer i skovbruget

Helkropsvibrationer i skovbruget Helkropsvibrationer i skovbruget Indholdsfortegnelse 2 Side Forord................................................................. 3 Vibrationer.............................................................

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering El-installatører Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering VVS-installatører Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

LANDBRUG. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

LANDBRUG. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til LANDBRUG Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Sten, ler og glas Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Engros Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Autobranchen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Branchevejledning. distribution. af varer. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. distribution. af varer. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Branchevejledning distribution af varer Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning om distribution af varer Indhold Indledning... 1 Transport- og adgangsveje.... 2 Parkering...

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Butikker Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer

Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Rengøring Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Træ og møbler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Butikker, supermarkeder og varehuse

Butikker, supermarkeder og varehuse Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Butikker, supermarkeder og varehuse Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Museer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING INDSATS- BEKLÆDNING TIL AMBULANCE- TJENESTE. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING INDSATS- BEKLÆDNING TIL AMBULANCE- TJENESTE. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING AMBULANCE- INDSATS- BEKLÆDNING TIL TJENESTE Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING OM INDSATSBEKLÆDNING TIL AMBULANCETJENESTE 1 Definition Ved indsatsbeklædning

Læs mere

Helkropsvibrationer Vejledning om helkropsvibrationer. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Helkropsvibrationer Vejledning om helkropsvibrationer. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Helkropsvibrationer Vejledning om helkropsvibrationer Industriens Branchearbejdsmiljøråd Vejledning om helkropsvibrationer Denne vejledning angiver det niveau og den gode praksis, som arbejdsmarkedets

Læs mere

Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter

Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti

Læs mere

Restauranter og barer

Restauranter og barer Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Restauranter og barer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Branchevejledning. helkrops. vibrationer i. helikoptere. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart

Branchevejledning. helkrops. vibrationer i. helikoptere. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart Branchevejledning helkrops vibrationer i helikoptere Arbejdsmiljørådet for Luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning helkropsvibrationer i helikoptere Forord I 2006 trådte

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Døgninstitutioner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Kemi og medicin Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Helkropsvibrationer i anlægsgartneriet

Helkropsvibrationer i anlægsgartneriet Helkropsvibrationer i anlægsgartneriet Indholdsfortegnelse 2 Side Forord... 3 Vibrationer... 4 Hvad er helkropsvibrationer?... 5 Hvad siger reglerne?... 6 Følger af vibrationspåvirkning... 7 Vurdering

Læs mere

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndholdt hækklipper

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndholdt hækklipper Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Håndholdt hækklipper Indhold 3 Forord 4 Indledning 5 Hækklipning 10 Hækklipper 14 Stangklipper 17 Opsummering Forord 3 Denne branchevejledning Håndholdt hækklipper

Læs mere

Arbejdsmiljø og Computermus

Arbejdsmiljø og Computermus branchevejledning fra BAR KONTOR Arbejdsmiljø og Computermus Hvad skal du være opmærksom på når du bruger computermus? INDHOLD 5 FORORD 7 GODE RÅD OM ARBEJDE MED COMPUTERMUS 9 GODE RÅD OM ARBEJDE MED TASTATUR

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Kontor Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Vaskerier og renserier

Vaskerier og renserier Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Vaskerier og renserier Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som

Læs mere

Tobaksindustri V ejledning om EGA i tobaksindustrien

Tobaksindustri V ejledning om EGA i tobaksindustrien Organisationer repræsenteret i Industriens Branchearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside: Dansk Metal Specialarbejderforbundet Kvindeligt Arbejderforbund Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund Forbundet

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM JOBUSIKKERHED. omstrukturering, udlicitering og nedskæringer

EN VÆRKTØJSKASSE OM JOBUSIKKERHED. omstrukturering, udlicitering og nedskæringer EN VÆRKTØJSKASSE OM JOBUSIKKERHED omstrukturering, udlicitering og nedskæringer Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte virksomheden og dens ansatte

Læs mere

Film, presse og bøger

Film, presse og bøger Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Film, presse og bøger Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Helkropsvibrationer i landbruget

Helkropsvibrationer i landbruget Helkropsvibrationer i landbruget Indholdsfortegnelse 2 Side Forord................................................................. 3 Vibrationer.............................................................

Læs mere

Branchevejledning om helkropsvibrationer ved vejtransport

Branchevejledning om helkropsvibrationer ved vejtransport 121317 Branchevejledning om helkropsvibrationer ved vejtransport INDHOLD : BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPSVIBRATIONER VED VEJTRANSPORT 1 HVAD ER HELKROPSVIBRATIONER? 2 HVILKE HELBREDSMÆSSIGE KONSEKVENSER

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER 2. udgave 2009 Indhold 3 Indledning 4 Håndtering af pladeformater Brug af egnede tekniske hjælpemidler 6 Brug af egnede tekniske hjælpemidler Manuel håndtering

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.7. Helkropsvibrationer

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.7. Helkropsvibrationer At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.7 Helkropsvibrationer April 2006 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.5 af juli 1998 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

LASTNING OG LOSNING AF FLY

LASTNING OG LOSNING AF FLY VEJLEDNING OM LASTNING OG LOSNING AF FLY Branchesikkerhedsrådet for transport- og engroshandel (BSR4) FORORD Denne branchevejledning er udarbejdet af Branchesikkerhedsrådet for transport og engroshandel

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Pengehåndtering i bus og taxi Indhold: Penge en del af dit arbejde Tal ikke om pengene... 1 I løbet af arbejdsdagen... 1 Når

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Transport af passagerer - taxi

Transport af passagerer - taxi Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af passagerer - taxi Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

VEJLEDNING OM TUNGE LØFT I FORSVARET

VEJLEDNING OM TUNGE LØFT I FORSVARET Lay-out: Søren Sørensen s Tegnestue Tryk: PrintDivision 2. udgave, 2. oplag år 2006 ISBN nr. 87-90879-37-6 Varenummer 162008 Vejledningen kan købes i Videncnter for Arbejdsmiljø www.arbejdsmiljobutikken.dk

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender FORBEREDENDE 1992/0449(COD) 17. juli 2001 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning med henblik

Læs mere

Arbejdets tilrettelæggelse

Arbejdets tilrettelæggelse Det er arbejdsgiveren, der har ansvaret for, at arbejdet bliver planlagt og tilrettelagt, så personalet kan udføre det sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det kan arbejdsgiveren gøre ved

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Stilladsarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

Energi og råstoffer. Arbejdsmiljøvejviser 7 2009. Vejviser til et bedre arbejdsmiljø i din virksomhed

Energi og råstoffer. Arbejdsmiljøvejviser 7 2009. Vejviser til et bedre arbejdsmiljø i din virksomhed Arbejdsmiljøvejviser 7 2009 Energi og råstoffer Risiko for ulykker Ergonomisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø Støj Hånd-armvibrationer Helkropsvibrationer Kemi Vejviser til et bedre arbejdsmiljø i din

Læs mere

Transport af passagerer

Transport af passagerer Arbejdsmiljøvejviser 30 2009 Transport af passagerer Risiko for ulykker Psykisk arbejdsmiljø Ergonomisk arbejdsmiljø Støj Indeklima Helkropsvibrationer Vejviser til et bedre arbejdsmiljø i din virksomhed

Læs mere

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bords udgivelser November 2014

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bords udgivelser November 2014 Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bords udgivelser November 2014 Materialet kan rekvireres eller downloades på www.barjordtilbord.dk og købes i www.arbejdsmiljøbutikken.dk Indhold Branchevejledninger,

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Bedemænd Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Tjekliste til PRAKTISERENDE LÆGER

Tjekliste til PRAKTISERENDE LÆGER Tjekliste til PRAKTISERENDE LÆGER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og

Læs mere

branchevejledning om lettere flytning Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

branchevejledning om lettere flytning Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning om lettere flytning Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning om lettere flytning Indhold Forord.... 1 Belastning i jobbet... 2 Besigtigelse og planlægning...

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Malervirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Branchevejledning. førerpladsens. indretning. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. førerpladsens. indretning. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Branchevejledning førerpladsens indretning Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning om førerpladsens indretning Forord Dit køretøj er din arbejdsplads - derfor er det vigtigt,

Læs mere

Transport af gods - generelt

Transport af gods - generelt Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af gods - generelt Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Værktøjskasse om Alenearbejde

Værktøjskasse om Alenearbejde Hotel og restauration Værktøjskasse om Alenearbejde og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret Forord Branchearbejdsmiljørådet for service og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Murer- og stukkatørvirksomheder

Murer- og stukkatørvirksomheder Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Murer- og stukkatørvirksomheder Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Når lyd bliver til støj

Når lyd bliver til støj Når lyd bliver til støj En vejledning til undervisere på erhvervsskolerne 1 Når lyd bliver til støj NY_Når lyd bliver til støj_layout.indd 1 2014-10-24 10:30:40 Indhold 3 Vent ikke til skaden er sket 5

Læs mere

Transport af passagerer - taxi

Transport af passagerer - taxi Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af passagerer - taxi Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Opførelse og nedrivning af byggeri

Opførelse og nedrivning af byggeri Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Opførelse og nedrivning af byggeri Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

ARBEJDSTEKNIK. God instruktion og oplæring APV ARBEJDETSTEKNIK

ARBEJDSTEKNIK. God instruktion og oplæring APV ARBEJDETSTEKNIK APV ARBEJDETSTEKNIK ARBEJDSTEKNIK Medarbejdere skal have modtaget en god og fyldestgørende instruktion i, hvordan de løfter og håndtere varer ifm. deres arbejdsopgaver. Det er købmandens pligt at sørge

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM SIKKERHED VED STENSAVE

BRANCHEVEJLEDNING OM SIKKERHED VED STENSAVE BRANCHEVEJLEDNING OM SIKKERHED VED STENSAVE Indhold 3 Indledning 4 Typer af stensave Save med horisontal kørende klinge Bevægeligt emne 7 Præcisionsarbejde 8 Generelt Betjening Manglende udsyn 9 Vær opmærksom

Læs mere

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Vejledning om unges arbejde

Vejledning om unges arbejde Vejledning om unges arbejde 88112 «VIRKNAVN» / «LOBENR» side 3/ BAGGRUND Baggrunden for udarbejdelsen af en vejledning målrettet ungarbejdere inden for lager og transportvirksomheder er, at ulykkesrisikoen

Læs mere

Branchevejledning. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. grenreol. lager

Branchevejledning. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. grenreol. lager Branchevejledning grenreol lager Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning om grenreollager Forord Denne vejledning er udarbejdet af Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Læs mere

Jord-, beton-, kloakog brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloakog brolæggerarbejde Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Jord-, beton-, kloakog brolæggerarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er

Læs mere

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998. Rengøring og vedligeholdelse

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998. Rengøring og vedligeholdelse At-VEJLEDNING A.1.4 December 2001 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998 Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar

Læs mere

2014 Rengøring. APV-spørgeskema

2014 Rengøring. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Rengøring Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 12:53 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt,

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Praktiserende læger Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.5. Infralyd

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.5. Infralyd At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.5 Infralyd November 2004 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.4 af februar 1998 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Praktiserende læger Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

YTONG - Gør godt byggeri endnu bedre LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR YTONG MASSIVBLOKKE

YTONG - Gør godt byggeri endnu bedre LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR YTONG MASSIVBLOKKE YTONG - Gør godt byggeri endnu bedre LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR YTONG MASSIVBLOKKE YTONG Gør godt byggeri endnu bedre for YTONG MASSIVBLOKKE Indhold Indledning 3 Formål Projektering Levering & Produktindhold

Læs mere

STILLADSARBEJDE. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

STILLADSARBEJDE. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til STILLADSARBEJDE Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

1. ARBEJDSSTILLING VED AFHENTNING/LØFT - LANG RÆKKEAFSTAND

1. ARBEJDSSTILLING VED AFHENTNING/LØFT - LANG RÆKKEAFSTAND 1. ARBEJDSSTILLING VED AFHENTNING/LØFT - LANG RÆKKEAFSTAND Når du skal løfte emner, hvor du har lang rækkeafstand og kun kan komme til fra en side, så anvend følgende gode tips til, hvordan du løfter emnet

Læs mere

FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole. Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole

FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole. Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole FOKUS PÅ PSYKISK ARBEJDSMILJØ Det er vigtigt at have en løbende og konstruktiv dialog omkring det psykiske arbejdsmiljø

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

2014 Dyrepassere. APV-spørgeskema

2014 Dyrepassere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Dyrepassere Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 11:18 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

Forslag til hvilestillinger Lig på ryggen med en pude under knæene. Løfteteknik Når du løfter, skal du huske at:

Forslag til hvilestillinger Lig på ryggen med en pude under knæene. Løfteteknik Når du løfter, skal du huske at: Smerter i ryggen Forslag til hvilestillinger Lig på ryggen med en pude under knæene. Lig på siden med en pude mellem benene. Puden vil få dig til at slappe bedre af. Løfteteknik Når du løfter, skal du

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Daginstitutioner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering It-rådgivning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning FORFLYTNINGSTEKNIK i ambulance og sygetransport Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Denne branchevejledning er udarbejdet af brancheudvalget for brand- og redning under BAR

Læs mere

Vejledning om unge. Organisationer repræsenteret i Industriens Branchearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside:

Vejledning om unge. Organisationer repræsenteret i Industriens Branchearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside: Organisationer repræsenteret i Industriens Branchearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside: Dansk Metal Specialarbejderforbundet Kvindeligt Arbejderforbund Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund Forbundet

Læs mere

TRANSPORT AF KØRESTOLSBRUGERE

TRANSPORT AF KØRESTOLSBRUGERE BRANCHEVEJLEDNING TRANSPORT AF KØRESTOLSBRUGERE Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Indhold Om vejledningen................... 1 Indhold og opbygning.............. 1 Chaufførens arbejdsmiljø............

Læs mere

Bilag 2: Påbud om at sikre at manuel håndtering af børn i vuggestuen planlægges og udføres forsvarligt Udkast XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bilag 2: Påbud om at sikre at manuel håndtering af børn i vuggestuen planlægges og udføres forsvarligt Udkast XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bilag 2: Påbud om at sikre at manuel håndtering af børn i vuggestuen planlægges og udføres forsvarligt Udkast Virksomhed XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Beskrivelse af de faktiske forhold Arbejdstilsynet har

Læs mere

Information og træningsprogram. Smerter i ryggen. Fysioterapien

Information og træningsprogram. Smerter i ryggen. Fysioterapien Information og træningsprogram Smerter i ryggen Fysioterapien Indholdsfortegnelse Hvilestillinger og løfteteknik side 2 Fra liggende til siddende stilling side 3 Siddestillinger side 4 Øvelser for ryggens

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1990L0269 DA 27.06.2007 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 29. maj 1990 om minimumsforskrifter for sikkerhed og

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Indledning Trucks, el-heste og andre løftevogne bruges i stort omfang på lagre. Arbejdstilsynets

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Slagterier Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Transport af gods - post - kurer

Transport af gods - post - kurer Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af gods - post - kurer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Malervirksomhed Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING IDRÆTSEFTERSKOLEN KLINTSØGAARD Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Håndtering af. blomster- containere. lager og chauffør. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Håndtering af. blomster- containere. lager og chauffør. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Håndtering af blomster- containere lager og chauffør Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros INDHOLD Forord.... 1 Indledning.... 1 1.0. Arbejdspladsvurdering... 2 2.0. Vurdering af ergonomiske

Læs mere

Afsluttende statusnotat for den særlige indsats i branchen for Træ og Møbler

Afsluttende statusnotat for den særlige indsats i branchen for Træ og Møbler Træ og møbler Afsluttende statusnotat for den særlige indsats i branchen for Træ og Møbler Arbejdstilsynet gennemfører i perioden 2011til og med 2015 særlige tilsynsindsatser med mere fokus på dialog og

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere