Restgruppen med lav og utilstrækkelig pensionsopsparing

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Restgruppen med lav og utilstrækkelig pensionsopsparing"

Transkript

1 Restgruppen med lav og utilstrækkelig pensionsopsparing Andreas Østergaard Nielsen Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon ,

2 Side 1

3 Indhold 1. Indledning og sammenfatning 4 2. Restgruppen i de erhvervsaktive aldre med lav og utilstrækkelig pensionsopsparing 6 3. Restgruppen blandt pensionisterne Litteratur Bilag Dækningsgradernes fordeling over indkomstdeciler Illustration af dækningsgradsberegningen 27 Side 2

4 Side 3

5 1. Indledning og sammenfatning I denne analyserapport belyses udviklingen i restgruppen bestående af personer med lav og. Der skelnes mellem restgruppen blandt personer i de erhvervsaktive aldre og restgruppen blandt pensionister. For den første gruppe gælder det, at restgruppen er personer, der i et eller flere år har lave pensionsindbetalinger. De er dermed i risiko for at tilhøre restgruppen som pensionist. Den anden gruppe er netop pensionister med en, som betyder, at de oplever et relativt kraftigt fald i deres forbrugsmuligheder ved pensionering. Af de to restgruppebegreber belyses pensionssystemets evne til at sikre tilstrækkelige forbrugsmuligheder i alderdommen bedst ved at se på restgruppen blandt pensionisterne. Fordi en lav og er et relativt begreb, er der defineret tre restgrupper i de erhvervsaktive aldre med forskellige afgrænsninger af, hvornår pensionsopsparingen er lav og utilstrækkelig. Blandt den yngste årgang pensionister dvs. de 65-årige undersøges restgruppen ved at se på personer med en relativt lav dækningsgrad. Dvs. personer, der ved pensionering oplever et relativt kraftigt fald i disponibel indkomst og dermed forbrugsmuligheder sammenlignet med indkomsten som 59-årig. Blandt pensionisterne skelnes der mellem tre grupper afhængig af indkomst som 59- årig: lav-, mellem- og højindkomst. For hvert indkomstinterval fastsættes en grænse for restgruppen. Blandt de erhvervsaktive viser resultaterne: Blandt personer i den erhvervsaktive alder ekskl. studerende er restgruppen med en lav og afhængig af afgrænsning mellem 20 og 30 pct. Restgruppen er dog kun mellem 5 og 10 pct., hvis gruppen afgrænses til fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere. Restgruppen med en lav og er faldende over tid. Det skyldes, at arbejdsmarkedspensioner bliver mere og mere udbredt. Blandt de beskæftigede er det særligt selvstændige, der har lave og utilstrækkelige pensionsopsparinger. De vælger måske ofte at spare op i egen virksomhed, men det er mere risikabelt end en traditionel pensionsopsparing, hvis virksomheden går fallit eller ikke kan afhændes ved pensionering. Blandt pensionisterne viser resultaterne: Der er få fattige pensionister kun i 2011 efter den officielle fattigdomsgrænse. Pensionisterne har en væsentlig lavere risiko for fattigdom end resten af befolkningen. Pensionister, der tilhører restgruppen, er i risiko for at opleve et markant fald i forbrugsmuligheder ved pensionering sammenlignet med forbrugsmuligheder som 59-årig. For pensionisterne i dag er det omkring 4 pct. med lavindkomst som 59- årig, der tilhører restgruppen. De oplever et fald i forbrugsmulighederne på mellem 30 og 40 pct. ved pensionering sammenlignet med forbrugsmulighederne som 59-årig. Side 4

6 I mellem- og højindkomstgrupperne er det mellem 2 og 7 pct., der har lave dækningsgrader og oplever et stort fald i forbrugsmulighederne ved pensionering. Pensionister i restgruppen er bl.a. personer, der har haft en utilstrækkelig pensionsopsparing som erhvervsaktiv. Det kan skyldes, at mange ikke har været omfattet af arbejdsmarkedspensioner igennem hele deres karriere. Fremadrettet vil restgruppen blandt pensionister falde, fordi flere har sparet op til pension gennem hele deres arbejdsliv. Rapporten er disponeret som følger. I afsnit 2 beskrives restgruppen med lav og i den erhvervsaktive alder (18-59 år). I afsnit 3 præsenteres beregninger af restgruppens størrelse blandt nutidens pensionister, dvs. personer, der som følge af oplever et stort fald i forbrugsmulighederne ved pensionering. Boks 1 Det danske pensionssystem Det danske pensionssystem er funderet på tre søjler. Søjle I består hovedsageligt af folkepension, som er løbende finansieret af skattebetalinger. Folkepension er universel forstået på den måde, at alle har ret til folkepension, hvis de opfylder de generelle betingelser. 1 Folkepensionens formål er at sikre pensionister mod fattigdom. ATP hører også under søjle I. ATP er en opsparingsbaseret pension, hvilket betyder, at udbetalingerne afhænger direkte af indbetalingsperiodens længde, indbetalingssatsen og forrentningen af formuen. Alle lønmodtagere - også ledige og kontanthjælpsmodtagere - indbetaler til ATP. Derudover kan selvstændige, førtidspensionister og modtagere af efterløn vælge at indbetale til ATP. Pensionsudbetalingerne er livsvarige, og der udbetales ydermere et engangsbeløb til efterladte. Søjle II består af aftalebaserede, kollektive, opsparingsbaserede arbejdsmarkedspensioner. Indbetalingssatsen aftales kollektivt og bidragene er typisk fordelt med 2/3 betalt af arbejdsgiver og 1/3 betalt af medarbejderen. Arbejdsmarkedspensioner er bidragsfinansierede (defined contribution) pensioner, fordi bidragene er kendt, men udbetalingerne afhænger af det løbende afkast på formuen. Tjenestemandspensioner, der også hører til søjle II, er derimod tilsagnspensioner (defined benefit), fordi der er tilknyttet en rettighed i form af pensionsudbetalinger, der udgør en fast andel af slutlønnen uden en egentlig opsparing. Tjenestemandspensioner er under udfasning og erstattes af bidragsfinansierede ordninger. Pensionerne i søjle II skal sikre, at indkomsten som pensionist ikke er væsentlig lavere end indkomsten som erhvervsaktiv. Søjle III består af individuelle, privattegnede pensionsopsparinger. Formålet med søjle III er at give mulighed for individuelt at tilpasse pensionsopsparingen. 1 De generelle betingelser for at få tildelt folkepension er, at modtageren skal have dansk statsborgerskab og have haft bopæl i Danmark i 3 år mellem det fyldte 15. og 65. år. Hvis optjeningskravet om 40 års bopæl i Danmark ikke er opfyldt, udbetales brøkpension i forhold til antal år med bopæl i Danmark. Side 5

7 2. Restgruppen i de erhvervsaktive aldre med lav og Restgruppen er en betegnelse for personer, der har lave eller utilstrækkelige pensionsindbetalinger. Personer i restgruppen risikerer ikke at indbetale tilstrækkeligt til pension og vil derfor være i risiko for at have relativt lav indkomst som pensionist - udtrykt ved lave dækningsgrader. En lav dækningsgrad viser, at indkomsten som pensionist er væsentligt mindre end indkomsten før pensionering, jf. (2011, 2013). Eftersom en lav og er et relativt begreb, afgrænses restgruppen af tre omgange. I den bredeste definition af restgruppen som giver den største restgruppe indgår personer, hvor pensionsindbetalingsprocenten er under 50 pct. af median-indbetalingsprocenten. I den mellemste definition indgår personer med indbetalinger, der højest svarer til 6 pct. af kontanthjælpssatsen. I den strengeste definition som giver den mindste restgruppe indgår personer, der ingen pensionsindbetaling har overhovedet. Se boks 2. Pensionssystemet sørger for at flytte indkomsten over tid, så der sikres jævne forbrugsmuligheder gennem livet. Det betyder, at opsparingsbehovet varierer mellem personer og over alder afhængig af, hvornår og hvor stor indkomst der skabes. Definitionen af de forskellige restgrupper afspejler derfor, at opsparingsbehovet, der sikrer en tilstrækkelig pensionsopsparing, er individuelt og afhænger af indkomstgrundlaget i de erhvervsaktive år. Personer med en fast tilknytning til arbejdsmarkedet behøver en stor pensionsopsparing for at opnå en passende dækningsgrad ved pensionering. Ligeledes har personer med en løsere tilknytning til arbejdsmarkedet ofte en mindre pensionsopsparing. Men de behøver heller ikke samme pensionsformue, da indkomsten både før og efter pensionering er relativt lav. Derfor kan de opnå en relativt høj dækningsgrad med en mindre pensionsformue. Side 6

8 Boks 2 De tre restgruppebegreber blandt erhvervsaktive Til afgrænsningen af restgruppen blandt erhvervsaktive benyttes de samlede pensionsindbetalinger. Disse udgøres af alle indbetalinger til arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger samt privattegnede ordninger. Det vil sige indbetalinger til søjle II og III, jf. boks 1. Arbejdsmarkedets tillægspension (ATP) og den særlige pensionsopsparing (SP) indgår ikke. Personer på dagpenge indbetaler dobbelt ATP-bidrag. Der kan argumenteres for, at den ene halvdel af disse indbetalinger bør indgå i den samlede pensionsopsparing. Datamæssigt er det vanskeligt at udskille det dobbelte ATP-bidrag. Halvdelen af et evt. dobbelt ATP-bidrag er derfor ikke medregnet i den samlede pensionsopsparing. Restgruppe 1: Personer med en indbetalingsprocent i pct. af den korrigerede bruttoindkomst, der er mindre end 50 pct. af median-indbetalingsprocenten. Dette svarer i 2011 til en indbetalingsprocent på mindre end 4,54 pct. Indbetalingsprocenten er stigende over tid som følge af stigning i de aftalte bidragssatser. Restgruppe 2: Personer med indbetalinger mindre end kr. (2010-niveau). Beløbet svarer til 6 pct. af satsen for en enlig (ikke-forsørger) kontanthjælpsmodtager. Restgruppe 3: Alle personer med samlede pensionsindbetalinger på 0 kr. I analysen indgår ikke anden opsparing end formel pensionsopsparing. Fri opsparing i bolig eller egen virksomhed kan godt ske med henblik på at sikre en passende pensionsindkomst. Det er imidlertid ikke givet, at denne opsparing i sidste ende vil indgå i indkomsten som pensionist. Side 7

9 På LO/DA området er de besluttede bidragssatser først fuldt indfaset i 2010, jf. figur 1. Det betyder, at pensionssystemet fra 2010 er modnet på indbetalingssiden. 2 Derfor giver restgruppeberegningerne fra 2010 og frem det første reelle billede af restgrupperne i det modnede pensionssystem. De gældende bidragssatser er typisk mellem 12 og 18 pct. Figur 1 Bidragssatser, Pct År LO/DA LO/DA (funktionærer) DJØF (stat) DJØF (kommune) Sygeplejersker Anm.: Bidragssatserne er de aftalte satser i overenskomsterne. I figuren er de beregnet efter nettometoden. Nettometoden er, når bidragsprocenten beregnes som andel af lønmodtagerens løn (inklusive skat og arbejdsmarkedsbidrag) eksklusive eget pensionsbidrag. Kilde: De Økonomiske Råd (2008), PKA og egne beregninger. Afhængig af den valgte afgrænsning er restgruppen med lav eller utilstrækkelig pensionsopsparing mellem 40 og 6 pct. i 2011, jf. tabel 1. Restgruppe 1, der er personer med lave indbetalingsprocenter, omfatter 40 pct. af de årige. En stor del af de unge årgange er uden for arbejdsmarkedet og indbetaler slet ikke til pension. Således er der 27 pct. af de årige i restgruppe 3, der indbetaler 0 kr. til pension i Alle tre restgrupper falder derfor også med omkring 10 pct.point, når grupperne afgrænses til årige ekskl. studerende. Ligeledes falder andelen i restgrupperne med yderligere 10 pct.point, når der kun ses på de årige i arbejdsstyrken. Frasorteres de ledige og deltidsbeskæftigede falder restgrupperne til mellem 9 og 17 pct. De mindste restgrupper findes blandt de årige fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere. Langt de fleste lønmodtagere er omfattet af arbejdsmarkedspensioner med bidragssatser over 4,54 pct., som er grænsen for restgruppe 1 i Blandt de årige fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere er restgruppe 1 på 12,1 pct. De fuldtidsbeskæftigede, der tilhører restgruppe 1, er formentlig be- 2 Pensionssystemet er fuldt modnet, når alle, der modtager pensionsudbetalinger, har indbetalt gennem et helt arbejdsliv på de fuldt indfasede bidragssatser. Det vil først være tilfældet omkring år Side 8

10 skæftiget i erhverv, hvor der ikke er en bred overenskomstdækning som følge af en lav organisationsgrad. Det kan også være personer, der ikke har haft fuldtidsbeskæftigelse hele året. 3 Tabel 1 Andel i restgrupperne, 2011 Restgruppe årige 40,1 36,8 27, årige ekskl. studerende 30,9 26,9 19, årige i arbejdsstyrken 19,7 15,1 10, årige fuldtidsbeskæftigede 16,5 12,2 8, årige fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere 12,1 8,3 5,5 Anm.: Restgrupperne er defineret i boks 1. Alle grupper er eksklusiv tjenestemænd og invalidepensionister. Fuldtidsbeskæftigede er defineret på baggrund af oplysninger i RASstatistikken, der dannes på baggrund af oplysninger om arbejdsmarkedstilknytning i november måned. Restgrupperne har været faldende over tid som følge af den løbende udbygning af arbejdsmarkedspensionerne. Blandt de årige (ekskl. studerende, tjenestemænd og invalidepensionister) er restgruppe 1 faldet fra 35 pct. i 1998 til 30 pct. i 2011, jf. figur 2. Restgruppe 2 er faldet fra 37 pct. i 1998 til 27 pct. i 2011 og restgruppe 3 er faldet fra 27 pct. til 20 pct. Udviklingen i beskæftigelsen har også betydning for restgruppernes størrelse, når der ses på de årige. Et fald i beskæftigelsen betyder, at færre personer indbetaler til arbejdsmarkedspensioner og derfor er restgrupperne vokset svagt i takt med, at ledigheden begyndte at stige i Figur 2 illustrerer således, hvordan restgruppernes størrelse afhænger af konjunkturerne, fordi der inkluderes personer uden beskæftigelse i beregningerne. Overenskomstforhandlingerne i 2007/2008 betød også, at karensreglerne for bidrag til arbejdsmarkedspensioner ved jobskifte blev lempet. Det betyder isoleret set et fald i restgrupperne. 3 Oplysninger om arbejdsmarkedsstatus er fra den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS), som opgør befolkningens arbejdsmarkedstilknytning ultimo november hvert år. Side 9

11 Figur 2 Andel i restgrupperne, årige ekskl. studerende, Pct Restgruppe 1 Restgruppe 2 Restgruppe 3 År Anm.: Der er et databrud i Definitionen af fuldtidsbeskæftigede er ændret i RAS statistikken, hvilket betyder et fald i antallet af fuldtidsbeskæftigede. Det reducerer restgrupperne. For at eliminere effekten af konjunkturudviklingen på størrelsen af restgrupperne viser figur 3 restgrupperne for fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere. Restgruppe 1 er faldet fra 22,5 pct. i 1998 til 12,1 pct. i Faldet i restgruppe 2 er endnu kraftigere til 8,3 pct. Restgruppe 3 er faldet fra 14,1 pct. til 5,5 pct. Faldet skal specielt henføres til de højere bidragssatser på LO/DA området, og faldet beskriver derfor en strukturel ændring, der følger af modningen af pensionssystemet. Side 10

12 Figur 3 Andel i restgrupperne, årige fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, Pct Restgruppe 1 Restgruppe 2 Restgruppe 3 År Anm.: Databrud i 2008, se anmærkning til figur 2. Organiseringsgraden i forskellige brancher har betydning for, hvor store restgrupperne er i de forskellige brancher. Landbrug m.v. og hotel- og restaurationsbranchen er brancher med en lav organisationsgrad, ofte kortere ansættelsesforhold og en højere andel af selvstændige. Det er alle faktorer, som betyder, at restgrupperne er større. Restgruppe 1 er 55 pct. i landbrug m.v. og godt 50 pct. i hotel- og restaurationsbranchen i 2011, jf. figur 4. Side 11

13 Figur 4 Restgrupperne fordelt på brancher, 2011 Landbrug, skovbrug og fiskeri Hoteller og restauranter Kultur og fritid Andre serviceydelser mv. Ejendomshandel og udlejning Rejsebureauer, rengøring og Videnservice Information og kommunikation Handel Transport Bygge og anlæg Offentlig administration, Sundhed og socialvæsen Undervisning Industri Råstofindvinding Vandforsyning og renovation Energiforsyning Finansiering og forsikring Restgruppe 3 Restgruppe 2 Restgruppe 1 Pct. Anm.: Efter DB07 19-gruppering. Personer uden brancheoplysninger er udeladt. Restgrupperne er også fordelt på personer i arbejdsstyrken efter socioøkonomisk status, jf. figur 5. Figuren viser, at arbejdsløse er overrepræsenteret i restgrupperne, fordi de ikke indbetaler til arbejdsmarkedspensioner. Men restgrupperne er også store blandt selvstændigt erhvervsdrivende. Restgruppe 3 er lige så stor blandt selvstændige uden ansatte og medarbejdende ægtefæller som blandt arbejdsløse. Årsagen kan være, at evt. overskud investeres i virksomheden i håb om højere afkast sammenlignet med pensionsopsparing. Hvis virksomheden ved pensionering kan afhændes til en god pris, kan det være en fornuftig opsparing. Problemet er imidlertid, at opsparingen er mere risikabel end traditionel pensionsopsparing. Går virksomheden fallit, eller viser den sig svær at sælge, mister den selvstændige både sit nuværende arbejde og den opsparing, der er bundet i virksomheden. Det betyder, at nogle selvstændige ender med lave dækningsgrader, fordi virksomheden ved pensionering har en lavere værdi end forventet. Restgruppen er langt mindre for lønmodtagere. Pensionsopsparingen for lønmodtagere er selvsagt mindre risikabel, da pensionsformuen ikke forsvinder, selvom man mister sit job. Side 12

14 Figur 5 Restgrupperne efter socioøkonomisk status, 2011 Modtager af dagpenge Arbejdsløs Selvstændig, ingen ansatte Medarbejdende ægtefælle Selvstændig, 1-4 ansatte Selvstændig, 5-9 ansatte Lønmodtager, uoplyst Selvstændig, 10+ ansatte Andre lønmodtagere Lønmodtager grundniveau Topleder Lønmodtager højeste niveau Lønmodtager mellemniveau Pct. Restgruppe 1 Restgruppe 2 Restgruppe 3 Anm.: Kun personer i arbejdsstyrken er inkluderet. Socioøkonomisk status er efter hovedindkomstkilde. Arbejdsløse kan således have været i beskæftigelse i løbet af året. Som det fremgår ovenfor, er restgruppen i et enkelt år påvirket af arbejdsløsheden. Det er derfor også relevant at se på restgruppens størrelse over en årrække. Gennem hele den erhvervsaktive alder er manglede pensionsindbetalinger i et enkelt år ikke afgørende for at tilhøre restgruppen som pensionist. Omvendt øges risikoen for at tilhøre restgruppen som pensionist, hvis man tilhører restgruppen blandt de erhvervsaktive i flere år. Udgangspunktet er alle årige i arbejdsstyrken i Blandt dem er restgruppe 1 i pct., restgruppe 2 er 22 pct. og restgruppe 3 er 13 pct. Men det er langt færre personer i arbejdsstyrken, der er i restgrupperne i flere år, jf. figur 6. Figuren viser restgruppernes størrelse, fordelt efter hvor mange år de årige i arbejdstyrken i 2001 er i restgrupperne frem til pct. tilhører restgruppe 1 i et år, 7 pct. i 2 år, 4 pct. i 5 år og godt 5 pct. tilhører restgruppe 1 i alle 10 år. Ligeledes er der 10 pct., der tilhører restgruppe 2 i 1 år, 6,6 pct. i 2 år, 3,4 pct. i 5 år og knap 5 pct. i 10 år. Der er kun 8 pct. der tilhører restgruppe 3 i 1 år, 5 pct. i 2 år, godt 2 pct. i 5 år og 2,5 pct. af arbejdstyrken tilhører restgruppe 3 i alle 10 år. Det viser, at for personer i arbejdstyrken er restgruppeproblematikken begrænset, når der ses over en længere periode. Side 13

15 Figur 6 Andel i restgruppen i op til 10 år blandt personer i arbejdsstyrken mellem år i 2001, Pct Restgruppe 1 Restgruppe 2 Restgruppe 3 År Anm.:Figuren viser antal år i hver restgruppe mellem 2001 og 2010 for personer, der i 2001 var mellem 25 og 50 år og tilhørte arbejdstyrken i det år. Alle tre restgrupper er faldende med alderen indtil 59 år, jf. figur 7. Det skyldes hovedsageligt ansættelsesforhold. Flere unge er ansat i job uden obligatoriske pensionsordninger eller fravælger pensionsopsparing, fordi lønnen er relativt beskeden i forhold til den forventede løn senere i livet. Det kan være rationelt i forhold til et ønske om at forbrugsudglatte. Endelig er det ofte sådan, at når pensionsalderen nærmer sig, fylder pension mere i bevidstheden. Nogle finder måske ud af, at de har en og begynder at indbetale (og indbetaler mere) til private pensionsordninger. Side 14

16 Figur 7 Andel i restgruppen efter alder, årige fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, 2011 Pct Restgruppe 1 Restgruppe 2 Restgruppe 3 Alder Mens restgrupperne er faldende med alderen, er den gennemsnitlige indbetalingsprocent stigende med alder. For de fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere er den gennemsnitlige pensionsindbetalingsprocent stigende fra 8 pct. som 25-årig til 13,4 pct. som 59-årig, jf. figur 8. Stigningen frem til 30-årsalderen dækker bl.a. over, at personer med længere videregående uddannelser normalt har højere indbetalingsprocenter end lavere uddannede, og de indtræder senere på arbejdsmarkedet, fordi de først skal færdiggøre uddannelsen. Stigningen i indbetalingsprocenten fra 50 til 60-årsalderen kan forklares af, at det typisk er i denne periode, hvor en høj anciennitet på arbejdsmarkedet og deraf følgende højere løn og et større økonomisk råderum, når børnene bliver voksne, kombineret med større bevidsthed om pensionsbehovet, giver anledning til højere pensionsindbetalinger i årene før pensionering. De stigende pensionsindbetalingsprocenter kan være udtryk for, at årene op til pensionering bliver brugt til at indhente tidligere års huller i pensionsindbetalingerne. Side 15

17 Figur 8 Pensionsindbetalingsprocent efter alder, 2011 Pct årige ekskl. studerende årige fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Alder Anm.: Indbetalingsprocenten er beregnet som fradragsberettigede indbetalinger til søjle II og III i pct. af den korrigerede bruttoindkomst, jf. boks 1 og 2. Side 16

18 3. Restgruppen blandt pensionisterne I dette afsnit undersøges, hvor mange pensionister der i dag har en relativt lav og, som betyder, at dækningsgraden er relativt lav. 4 Med andre ord illustreres det, hvordan indkomsterne og dermed forbrugsmulighederne er for pensionister, der tilhører restgruppen, karakteriseret ved en lav og. En større analyse af pensionisternes økonomi, hvor der er fokus på indkomstfordeling, ulighed og pensionisternes risiko for fattigdom, findes i (2013). Pensionisterne har en relativt lille risiko for at være blandt de fattige i Danmark, defineret på baggrund af den officielle fattigdomsgrænse, jf. (2013) og Ekspertudvalg om fattigdom (2013). I Danmark er der i 2011 knap 1 pct. fattige, mens der kun er 0,34 pct. fattige blandt folkepensionisterne, jf. tabel 2. Det svarer til fattige pensionister. Blandt den yngste årgang pensionister er 0,29 pct. fattige. Tabel 2 Risiko for fattigdom, 2011 Andel fattige (pct.) Antal fattige Antal Hele befolkningen 0, Folkepensionister 0, Yngste folkepensionister 0, Kilde: (2013) og egne beregninger på registerdata. Selvom der er få fattige pensionister i Danmark, er der en større gruppe, som oplever en relativ kraftig nedgang i indkomsten og dermed forbrugsmulighederne ved overgang til pension. Man kan således godt tilhøre restgruppen med lav og, selvom man ikke er fattig. Ændringen i indkomst ved pensionering kan måles ved dækningsgraden. Nettodækningsgraden, som beskriver forholdet mellem disponibel indkomst som 65- årig og disponibel indkomst som 59-årig, er relativ høj og i nogle tilfælde over 100 pct. for personer, der som 59-årig har relativ lav disponibel indkomst, jf. figur 9 og boks 3. Det er typisk personer, der er offentligt forsørgede som 59- årige og fx er på kontanthjælp. De kan opleve en indkomstfremgang, når de bliver pensionerede og modtager folkepension inkl. tillæg, ældrecheck m.v. Modsat vil personer, der som 59-årige har en høj disponibel indkomst, typisk opleve, at den disponible indkomst som pensionist falder til omkring 60 pct. af niveauet som 59-årig. Nettodækningsgrader er ikke nødvendigvis det bedst beskrivende mål, for hvem der har relativt lave forbrugsmuligheder som pensionist. Ækvivalerede indkomster giver ofte et mere retvisende billede af forbrugsmulighederne i en husstand. De ækvivalerede indkomster afspejler den potentielle omfordeling af indkomst, der finder sted i en husstand, jf. boks 3. Derfor er den ækvivalerede nettodækningsgrad (nettodækningsgrad ved ækvivalerede disponible indkomster) et bedre mål for forbrugsmulighederne i en hustand. Figur 9 viser de ækvivalerede 4 Metoden til beregning af dækningsgrader er beskrevet i (2011, 2013). Side 17

19 nettodækningsgrader. Omfordelingen indenfor en hustand betyder, at de ækvivalerede nettodækningsgrader varierer mindre på tværs af indkomstdeciler. I beregningen af dækningsgraden er anden opsparing fx fri opsparing og friværdi i fast ejendom ikke inkluderet i indkomsten som 59-årig. Typisk opbygges formue, både pensionsformue, friværdi i fast ejendom og anden opsparing, indtil pensionsalderen, hvorefter pensionsformue og anden formue nedspares eller bliver til arv. Derfor er det relevant at inkludere potentielt formueforbrug i indkomsten som pensionist. Det vil sige, at det mulige forbrug af anden formue end pensionsopsparing er spredt ud over den forventede restlevetid. Nettodækningsgraden er mere jævnt fordelt over decilerne, hvis potentielt formueforbrug inkluderes og indkomsterne ækvivaleres inden for husstanden, jf. figur 9. Den ækvivalerede nettodækningsgrad inkl. formueforbrug er mellem 90 og 100 pct. på tværs af decilerne. I bilag 5.1 beskrives dækningsgradernes fordeling nærmere. Figur 9 Nettodækningsgrad inkl. formueforbrug og ækvivaleret for den yngste årgang pensionister efter indkomstdecil som 59-årig, 2011 Pct D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 indkomstdecil Nettodækningsgrad ækvivaleret ækvivaleret inkl. formue Anm.: Omfatter den yngste årgang folkepensionister ekskl. tjenestemænd og pensionister med mere end i erhvervsindkomst. Indkomstdecilerne er beregnet for disponible indkomster som 59-årige. Dækningsgraderne er afgrænset ved 0 og 250 pct. En lav dækningsgrad indikerer, at pensionsopsparingen er utilstrækkelig til at opretholde en indkomst på niveau med indkomsten som 59-årig. Men som det fremgår af figur 9, varierer dækningsgraderne over indkomstdecilerne. Det er dermed ikke oplagt, at alle skal stræbe efter den samme nettodækningsgrad. Generelt findes det, at jo større indkomst som 59-årig, jo lavere nettodækningsgrad. Personer, der tilhører de øvre indkomstdeciler som 59-årige, har større nettoformuer ved pensionering. Når potentielt formueforbrug inkluderes, er der ikke samme fald i dækningsgraderne over indkomstdecilerne, jf. figur 9. Med andre Side 18

20 ord er nettodækningsgraderne måske ikke det mest retvisende mål for forbrugsmulighederne som pensionist blandt personer i de højeste indkomstdeciler. Nettoformuen, som består af samlede aktiver inkl. bolig minus passiver, varierer betydeligt på tværs af indkomstgrupperne. I lavindkomstgruppen er nettoformuen i gennemsnit kr. i 2011, jf. tabel 3. Men median-nettoformuen er kun kr. I højindkomstgruppen er nettoformuen i gennemsnit 1,3 mio. kr., og median-nettoformuen er kr. En formue på kr. giver mulighed for årligt at forbruge kr. ekstra over hele den forventede levetid, mens en formue på kr. kun giver anledning til at øge forbruget med kr. årligt. Det bemærkes også, at nettoformuen i pct. af disponibel indkomst som 65-årig er mindst i lavindkomstgruppen med et gennemsnit 166 pct. I højindkomstgruppen udgør nettoformuen i gennemsnit hele 660 pct. af disponibel indkomst. Det forklarer, hvorfor den gennemsnitlige dækningsgrad øges markant i højindkomstgruppen, når der tillægges forbrug af formue. Restgruppen blandt pensionisterne kan afgrænses som personer, der har relativt lave dækningsgrader. Restgruppen er dermed ikke et udtryk for absolut fattigdom, men et udtryk for relativ fattigdom i forhold til indkomsten som 59-årig. Restgruppen blandt pensionisterne omfatter derfor personer, der er relativt fattige som pensionist i forhold til de samme personers indkomstniveau som 59- årig. De beregnede nettodækningsgrader inkluderer både lønindkomst, pensionsindkomst, afkast af formue og en beregnet lejeværdi af egen bolig for boligejere. Det betyder, at dækningsgraderne er følsomme over for de økonomiske konjunkturer, udviklingen på de finansielle markeder og boligmarkedet. I år, hvor boligpriserne eller afkast på finansielle markeder er høje, er indkomsterne relativt høje. Derfor er der konjunkturbetingede udsving i de beregnede dækningsgrader. Disse effekter forstærkes af, at dækningsgraderne sammenligner personlige indkomster med syv års mellemrum. Over den mellemliggende periode vil konjunkturerne typisk være vendt, således at indkomst i en højkonjunktur sammenlignes med indkomsten i en lavkonjunktur eller omvendt. Det er ikke muligt at korrigere for disse effekter på tilfredsstillende vis. I stedet er det valgt at fastsætte grænsen for restgruppen relativt til median-dækningsgraden blandt personer i samme indkomstinterval som 59-årig. På den måde sikres det, at grænsen for restgruppen, målt ved dækningsgraden, kan variere over tid som følge af konjunkturerne. Men samtidig fastholdes princippet om, at restgruppen udgøres af personer, der har en relativt lav indkomst som pensionist i forhold til de samme personers indkomst som 59-årig. 5 Samtidig fastholdes også, at den strukturelle modning af pensionssystemet kan illustreres ved udviklingen i restgruppen, i det omfang modningen fører til bedre dækningsgrader for flere. 5 Det forudsættes således implicit, at personer i gennemsnit påvirkes ens af konjunkturudviklingen. Side 19

21 Tabel 3 Potentielle formueforbrug, 2011 Gennemsnit 1. kvartil Median 3. kvartil Lavindkomst som 59-årig --- kr. --- Nettoformue Løbende "udbetalinger" pct. --- Nettoformue ift. disponibel indkomst som 65- årig 166,7-15,9 28,6 211,1 Mellemindkomst som 59-årig --- kr. --- Nettoformue Løbende "udbetalinger" pct. --- Nettoformue i pct. af disponibel indkomst som 65-årig 356,7 15,4 183,9 476,9 Højindkomst som 59-årig --- kr. --- Nettoformue Løbende "udbetalinger" pct. --- Nettoformue ift. disponibel indkomst som 65- årig 660,4 232,6 556,9 777,9 Alle --- kr. --- Nettoformue Løbende "udbetalinger" Nettoformue ift. disponibel indkomst som 65- årig --- pct ,4 8,8 162,7 510,0 Anm.: Løbende udbetalinger er et beregnet forbrug af formuen over forventet restlevetid. Omfatter den yngste årgang folkepensionister ekskl. tjenestemænd og pensionister med mere end i erhvervsindkomst. I tabel 4 nedenfor er den yngste årgang pensionister dvs. 65-årige i 2011 inddelt i hhv. lav-, mellem- og højindkomst efter deres indkomstniveau som 59- årige. 6 Grænsen, for hvornår en dækningsgrad betragtes som lav, afhænger af 6 Indkomstgrupperne er tre lige store grupper opdelt efter disponibel indkomst som 59- årig. Side 20

22 indkomstniveauet som 59-årig og median-nettodækningsgraden i hver indkomstgruppe. Personer med en dækningsgrad, der er under 30 pct. af mediandækningsgraden i indkomstgruppen, defineres som tilhørende restgruppen blandt pensionisterne. Som det fremgår af tabel 4, er grænsen for restgruppen målt ved 30 pct. under median-nettodækningsgraden højest i lavindkomstgruppen, hvor restgruppen udgøres af personer med en nettodækningsgrad under 63,4 pct. Grænsen for restgruppen er 44,7 pct. for mellemindkomstgruppen og 40,7 pct. for højindkomstgruppen i Grænsen for restgruppen ændres ikke meget for lavindkomstgruppen, når indkomsterne ækvivaleres, og der tilføjes formueforbrug. Det er et udtryk for, at personer i lavindkomstgruppen dels danner par med andre i lavindkomstgruppen, og dels at nettoformuen er begrænset i lavindkomstgruppen. Det afspejles i figur 9, hvor det ses, at de tre kurver er på omkring samme niveau for de laveste indkomstdeciler. Ækvivalering og formueforbrug har større betydning for dækningsgraden i mellem- og højindkomstgrupperne. Blandt personer i højindkomstgruppen afgrænses restgruppen ved en ækvivaleret nettodækningsgrad på 47,3 pct. og 60,4 pct., når formueforbrug inkluderes. Tabel 4 Grænsen for restgruppen efter indkomstniveau som 59-årig, 2011 Nettodækningsgrad Inkl. ækvivalering Inkl. ækvivalering og formueforbrug --- pct. --- Lavindkomst 63,4 62,2 68,9 Mellemindkomst 44,7 51,4 59,8 Højindkomst 40,7 47,3 60,4 Anm.: Indkomstgrupperne afspejler en tredeling af disponibel indkomst som 59-årig. Omfatter den yngste årgang folkepensionister ekskl. tjenestemænd og pensionister med mere end kr. i erhvervsindkomst. Dækningsgraderne er afgrænset ved 0 og 250 pct. Side 21

23 Boks 3 Ækvivalerede indkomster og dækningsgrader Ækvivalering De to centrale indkomstbegreber er givet som: Disponibel indkomst=bruttoindkomst + imputeret lejeværdi af egen bolig skattebetaling Bruttoindkomst=personlige indkomster + kapitalindkomst + virksomhedsindkomst + udlandsindkomster Når indkomst og indkomstkomponenter for personer fra familier af forskellig størrelse sammenlignes, er det nødvendigt at korrigere familieindkomsten med en såkaldt ækvivaleringsfaktor, som sikrer, at indkomsten afspejler det enkelte familiemedlems økonomiske muligheder. Den ækvivalerede indkomst er givet som: Ækvivaleringsfunktionen reflekterer dermed dels en antagelse om stordriftsfordele forbundet med at være flere medlemmer i familien, og dels en antagelse om, at børn reducerer forbrugsmulighederne for de voksne medlemmer af familien. Ækvivaleringsfaktoren er 0,6. Dækningsgrader En konsistent beregning af dækningsgrader kræver afgrænsninger af personkreds, indkomstbegreber samt overvejelser om korrektion for pris- og lønudviklingen. De valgte afgrænsninger i denne rapport er identiske med Forsikring & Pension (2011). Dækningsgraden beregnes ved at sammenligne indkomsten for en person, som har været pensionist i et år, med personens indkomst som 59-årig. Der tages højde for, at pensionsalderen blev nedsat pr. 1/ fra 67 til 65 år. Personkredsen afgrænses til kun at omfatte personer med folkepensionist som socioøkonomisk status og med en erhvervsindkomst mindre end kr. Ligeledes ekskluderes tjenestemænd, og personerne skal være fuldt skattepligtige i Danmark både som 59-årig og folkepensionist. Ingen personer frasorteres som 59-årige. Selvstændige og ledige 59-årige indgår for at få et bredt beregningsgrundlag. Dækningsgraden er beregnet for fire forskellige indkomstbegreber. Indkomsten som 59-årig er fremskrevet med lønindekset for den private sektor. 1. Disponible indkomster fradraget frivillige pensionsindbetalinger. 2. Som 1, ækvivaleret på husstandsniveau. 3. Som 2, men til pensionsindkomsten er tillagt et beregnet forbrug af formuen. Forbrug af formuen er positiv nettoformue målt i det første år som pensionist delt med forventet restlevetid. Side 22

24 Defineres restgruppen i hver indkomstgruppe på baggrund af nettodækningsgraden, er restgruppen mellem 12 og 18 pct. på tværs af indkomstgrupperne, jf. tabel 5. På tværs af indkomstgrupperne mindskes restgruppen målt ved ækvivalerede nettodækningsgrad til mellem 2 og 6 pct. Det skyldes, at spredningen i de ækvivalerede nettodækningsgrader er mindre, jf. bilag 5.1. Det er relevant at inkludere et forventet formueforbrug i indkomsten som pensionist, hvis det antages, at anden formue end pensionsformue ved pensionering forbruges over den forventede restlevetid. Derfor beregnes også en ækvivaleret nettodækningsgrad inkl. beregnet formueforbrug som pensionist. Det er ikke sikkert, at alle ønsker at forbruge hele deres formue i løbet af pensionisttilværelsen, da de kan ønske at efterlade arv. Nettodækningsgraden inkl. formueforbrug skal derfor ses som et øvre estimat for forbrugsmulighederne som pensionist. Beregningerne viser, at andelen med lave dækningsgrader på tværs af indkomstgrupperne udgør mellem 2 og 7 pct., når der tages højde for muligt formueforbrug, jf. tabel 4. Restgruppen stiger en smule blandt højindkomsterne, når formueforbrug inkluderes. Årsagen er formentlig, at formuen er mere ulige fordelt, også i højindkomstgruppen. Det betyder, at spredningen i ækvivalerede nettodækningsgrader inkl. formueforbrug er større end spredningen i ækvivalerede nettodækningsgrader, og dermed bliver restgruppen større, jf. bilag 5.1. Tabel 5 Restgruppen efter indkomstniveau som 59-årig, 2011 Nettodækningsgrad Ækvivaleret nettodækningsgrad --- pct. --- Ækvivaleret nettodækningsgrad inkl. formueforbrug Lavindkomst 18,4 3,7 3,7 Mellemindkomst 12,1 1,8 2,3 Højindkomst 17,0 5,5 6,9 Anm.: Indkomstgrupperne er en tredeling af disponibel indkomst som 59-årig. Omfatter den yngste årgang folkepensionister ekskl. tjenestemænd og pensionister med mere end i erhvervsindkomst. Dækningsgraderne er afgrænset ved 0 og 250 pct. Restgruppen blandt pensionisterne er større end antallet af fattige pensionister. Det understreger pointen om, at restgruppen ikke udgøres af pensionister med en lav indkomst, men af pensionister med en, som derfor oplever et relativt stort fald i indkomst og dermed forbrugsmuligheder ved pensionering. Fremadrettet, når flere danskere vil have sparet op til pension gennem et helt arbejdsliv dvs. når pensionssystemet er modnet vil restgruppen blandt pensionisterne blive mindre. Spredningen i indkomstfordelingen blandt pensionisterne vil i højere grad afspejle indkomstfordelingen blandt de erhvervsaktive, og det vil mindske spredningen i (netto)dækningsgrads-fordelingen. Side 23

25 4. Litteratur Ekspertudvalg om fattigdom (2013), En dansk fattigdomsgrænse. (2011), Modning af pensionssystemet, Analyserapport 2011:3. (2013), Pensionisternes økonomi, Analyserapport 2013:1. Side 24

26 5. Bilag 5.1. Dækningsgradernes fordeling over indkomstdeciler Indkomsten for de 59-årige er inddelt i deciler, og for hvert decil er der indtegnet et boksplot, der beskriver dækningsgradernes fordeling inden for hvert decil. I figur 10 er nettodækningsgraden for 2011 vist. Det ses, at spredningen er størst i 1., 2. og 10. decil. Gennemsnit og median er tæt på hinanden i alle deciler, og fordelingerne er højreskæve. 99. percentil, 1. og 3. kvartil samt mediandækningsgraden er faldende indtil 9. decil, hvorefter den stiger en smule. Figur 10 Boxplot nettodækningsgrad, 2011 Dækningsgrad, pct D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 Decil Anm.: Et boxplot viser fra nederste markering til øverste: 1. percentil, 1. kvartil, median, 3. kvartil, og 99. percentil. De blå punkter er gennemsnit. Dækningsgraderne er afgrænset ved 0 og 250 pct. Figur 11 og 12 viser stilsvarende boxplot over nettodækningsgraden inkl. formueforbrug og hustandsækvivalerede indkomster. Sammenlignet med figur 10 er fordelingerne mere ens på tværs af indkomstdecilerne. Specielt for de ækvivalerede nettodækningsgrader er spredningen inden for hver indkomstdecil relativt lille. Side 25

27 Figur 11 Boxplot ækvivaleret nettodækningsgrad, 2011 Dækningsgrad, pct D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 Decil Anm.: Som figur 10. Figur 12 Boxplot nettodækningsgrad inkl. formueforbrug ækvivaleret, 2011 Dækningsgrad, pct D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 Decil Anm.: Som figur 10. Side 26

28 5.2. Illustration af dækningsgradsberegningen Dækningsgraden udtrykker forholdet mellem indkomsten som 66-årige og indkomsten som 59-årig. Indkomsten falder typisk ved pensionering. Figur 13 Illustration af dækningsgradsberegningen Indkomst Pensionering Alder Side 27

FTF ernes pensionsopsparing

FTF ernes pensionsopsparing 8. MAJ 2014 FTF ernes pensionsopsparing AF MARIE-LOUISE SØGAARD OG ANDREAS ØSTERGAARD NIELSEN Sammenfatning I notatet belyses FTF ernes pensionsopsparing sammenlignet med andre beskæftigede og øvrige uden

Læs mere

Restgruppen med lav og utilstrækkelig pensionsopsparing i 2013

Restgruppen med lav og utilstrækkelig pensionsopsparing i 2013 Analyserapport utilstrækkelig pensionsopsparing 2015:5 Peter Foxman Christian Claudi Trolle Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Indhold 1. Indledning og

Læs mere

Pensionisternes økonomi

Pensionisternes økonomi Pensionisternes økonomi Andreas Østergaard Nielsen Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Side 1 Indhold 1. Indledning og sammenfatning 4 2. Baggrund og tidligere

Læs mere

Pædagoger og læreres pensionsopsparing

Pædagoger og læreres pensionsopsparing 9. MARTS 2015 Pædagoger og læreres pensionsopsparing AF SØS NIELSEN, ANDREAS ØSTERGAARD NIELSEN OG METTE NYRUP Resume Dette notat sammenholder pædagoger, læreres og socialpædagogers pensionsopsparing.

Læs mere

Køn og pension. Analyserapport 2013:6. Christina Gordon Stephansen

Køn og pension. Analyserapport 2013:6. Christina Gordon Stephansen Analyserapport 213:6 Christina Gordon Stephansen Philip Heymans Allé 1, 29 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Indhold 1. Indledning og sammenfatning 3 2. Pensionsindbetalingerne

Læs mere

Restgruppen defineret ud fra pensionsindbetalingerne

Restgruppen defineret ud fra pensionsindbetalingerne 9. JUNI 215 Restgruppen defineret ud fra pensionsindbetalingerne AF SØS NIELSEN, PETER FOXMAN OG ANDREAS ØSTERGAARD NIELSEN Resume I debatten om restgruppen, der sparer for lidt op til pension, er der

Læs mere

Stor ulighed blandt pensionister

Stor ulighed blandt pensionister Formuerne blandt pensionisterne er meget skævt fordelt. Indregnes de forbrugsmuligheder, som formuerne giver i indkomsten, så er uligheden blandt pensionister markant større end uligheden blandt de erhvervsaktive.

Læs mere

Ældres indkomst og pensionsformue

Ældres indkomst og pensionsformue Ældres indkomst og pensionsformue Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 16 Formålet med dette analysenotat er at se på, hvordan den samlede indkomst samt den samlede pensionsformue

Læs mere

Hvordan bliver indkomstfordelingen påvirket af reformskitsen (der ikke sænker overførslerne)

Hvordan bliver indkomstfordelingen påvirket af reformskitsen (der ikke sænker overførslerne) Analyse 2. juli 2012 Hvordan bliver indkomstfordelingen påvirket af reformskitsen (der ikke sænker overførslerne) Jonas Zielke Schaarup, Kraka Denne analyse viser, hvordan regeringens skatteudspil påvirker

Læs mere

Levevilkår for personer med nedsat arbejdsevne

Levevilkår for personer med nedsat arbejdsevne Marie-Louise Søgaard Udgivet af, Philip Heymans Allé 1, 29 Hellerup Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Indhold 1. Indledning og sammenfatning 4 2. Identifikation af ydelsesmodtagere 5 3. Modtagere

Læs mere

Indvandrernes indkomst som pensionerede

Indvandrernes indkomst som pensionerede Nadja Christine Andersen Vibeke Borchsenius Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Side 1 Indhold 1. Indledning og sammenfatning... 4 2. som pensionister

Læs mere

Levevilkår for personer med nedsat arbejdsevne

Levevilkår for personer med nedsat arbejdsevne Analyserapport 215:2 Linea Hasager Søs Nielsen Andreas Østergaard Nielsen Philip Heymans Allé 1, 29 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Analyserapport 215:2 Indhold 1. Indledning

Læs mere

Arbejdsmarkedspensioner, dækningsgrader og restgruppeproblematik Jan V. Hansen, Forsikring & Pension

Arbejdsmarkedspensioner, dækningsgrader og restgruppeproblematik Jan V. Hansen, Forsikring & Pension Arbejdsmarkedspensioner, dækningsgrader og Jan V. Hansen, Forsikring & Pension Agenda 1. Restgruppen blandt pensionister 2. Restgruppen blandt 25-59-årige 3. Er der et problem? 4. Hvilke løsninger er der

Læs mere

Ældres økonomiske vilkår Nyt kapitel

Ældres økonomiske vilkår Nyt kapitel Ældres økonomiske vilkår Nyt kapitel Gennem det seneste årti er ældres disponible indkomster steget markant mere end andre aldersgruppers. Udviklingen forventes at fortsætte i de kommende år i takt med

Læs mere

Indvandrernes pensionsindbetalinger

Indvandrernes pensionsindbetalinger 26. OKTOBER 215 Indvandrernes pensionsindbetalinger 23-13 AF METTE NYRUP OG SØS NIELSEN Indledning og sammenfatning I analysen belyses forskelle i pensionsindbetalinger mellem tre herkomstgrupper; indvandrere

Læs mere

De rigeste efterlader kæmpe formuer de fattige stor gæld

De rigeste efterlader kæmpe formuer de fattige stor gæld De rigeste efterlader kæmpe formuer de fattige stor gæld Der er meget stor spredning på størrelsen af den arv, der efterlades i Danmark. I gennemsnit har de afdøde en på 700.000 kr. Det er en stigning

Læs mere

Restgruppen med lav og utilstrækkelig pensionsopsparing

Restgruppen med lav og utilstrækkelig pensionsopsparing MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 2008 SIDE 1 Jonas Zielke Skaarup Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Telefon 41 91 91 91 www. forsikringogpension.dk Side 1 1. Baggrund

Læs mere

HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION

HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION Denne analyse, lavet i dec. 2006, viser, at ca. 30 % af de organiserede små og mellemstore virksomheder har for lille eller ingen pension eller formue, selvom

Læs mere

Danske Regioners pensionspolitik 27. januar 2012

Danske Regioners pensionspolitik 27. januar 2012 N O T A T Danske Regioners pensionspolitik 27. januar 2012 Fokus på pension Danske Regioner ønsker at sætte fokus på temaet pension ved at formulere en pensionspolitik. Pensionsområdet er i stigende grad

Læs mere

Analyse 27. marts 2014

Analyse 27. marts 2014 27. marts 214 Antallet af fattige i Danmark steg svagt i 212 Af Kristian Thor Jakobsen I 213 fremlagde et ekspertudvalg deres bud på en officiel fattigdomsgrænse i Danmark. Dette notat anvender denne fattigdomsgrænse

Læs mere

Analyse 24. juni 2012

Analyse 24. juni 2012 Analyse 24. juni 2012 Det danske pensionssystem forøger forskellen mellem danskere og ikke-vestlige indvandrere Jonas Zielke Schaarup, Kraka Denne analyse viser, at langt de fleste indvandrere fra ikke-vestlige

Læs mere

Restgruppen med lav og utilstrækkelig pensionsopsparing

Restgruppen med lav og utilstrækkelig pensionsopsparing MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 2008 SIDE 1 Restgruppen med lav og utilstrækkelig pensionsopsparing Jonas Zielke Skaarup Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Telefon

Læs mere

Indvandrere overrepræsenteret blandt fattige pensionister

Indvandrere overrepræsenteret blandt fattige pensionister Indvandrere overrepræsenteret blandt fattige pensionister Gennem de senere år er fattigdommen i Danmark steget markant, men der er stor variation i andelen af fattige i de forskellige aldersgrupper. Pensionister

Læs mere

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE Indledning og datagrundlag Hvordan har beskæftigelsen udviklet sig i Aalborg Kommune i perioden januar 28 august 21?, er der i Aalborg Kommune

Læs mere

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek Forudsætninger bag Danica PensionsTjek INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger... 2 Spørgsmålene...

Læs mere

FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION

FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION 1. november 23 Af Peter Spliid Resumé: FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION Pensionisternes økonomiske situation bliver ofte alene bedømt udfra folkepensionen og tillægsydelser som boligstøtte, tilskud

Læs mere

Stor stigning i gruppen af rige danske familier

Stor stigning i gruppen af rige danske familier Stor stigning i gruppen af rige danske familier Gruppen af rige danskere er steget markant siden 2004. Hovedparten af familierne består af to voksne i aldersgruppen 50-65 år uden hjemmeboende børn. Personer

Læs mere

DANMARK SOM FOREGANGSLAND ET BÆREDYGTIGT PENSIONSSYSTEM REGERINGEN. 2000. JANUAR

DANMARK SOM FOREGANGSLAND ET BÆREDYGTIGT PENSIONSSYSTEM REGERINGEN. 2000. JANUAR DANMARK SOM FOREGANGSLAND ET BÆREDYGTIGT PENSIONSSYSTEM REGERINGEN. 2000. JANUAR DANMARK SOM FOREGANGSLAND Et bæredygtigt pensionssystem REGERINGEN 2000 JANUAR REGERINGEN, januar 2000 Et bæredygtigt pensionssystem

Læs mere

Færre fattige blandt ikkevestlige

Færre fattige blandt ikkevestlige Færre fattige blandt ikkevestlige indvandrere Antallet af økonomisk fattige danskere er fra 211 til 212 faldet med 1.3 personer. I samme periode er antallet af ét-års fattige faldet med 6.7 personer. Det

Læs mere

06-12-2013. Danske Regioners pensionspolitik

06-12-2013. Danske Regioners pensionspolitik 06-12-2013 Danske Regioners pensionspolitik 1. Fokus på pension Pensionsområdet er i stigende grad en væsentlig del af samfundsdebatten og et nødvendigt fokusområde for fremtidens velfærdssamfund. Som

Læs mere

Voldsom stigning i gruppen af meget fattige danskere

Voldsom stigning i gruppen af meget fattige danskere Voldsom stigning i gruppen af meget fattige danskere Antallet af personer, der er meget fattige og har en indkomst på under pct. af fattigdomsgrænsen, er steget markant, og der er nu 106.000 personer med

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2010=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - ultimo november 2014 Ultimo november 2014 var der 183.928 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus

Læs mere

Ældre Sagen Juni/september 2015

Ældre Sagen Juni/september 2015 ÆLDRE I TAL 2015 Folkepension - 2015 Ældre Sagen Juni/september 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst og formue

Folkepensionisternes indkomst og formue Ældre Sagen december 2013 Folkepensionisternes indkomst og formue Folkepensionisterne adskiller sig fra den erhvervsaktive befolkning ved, at hovedkilden til indkomst for langt de fleste ikke er erhvervsindkomst,

Læs mere

Den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. - få tilskud til en ekstra alderspension

Den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. - få tilskud til en ekstra alderspension Den Supplerende for førtidspensionister - få tilskud til en ekstra alderspension 1 Den Supplerende - en ordning der betaler sig Godt 60.000 førtidspensionister er tilmeldt den Supplerende. Det er der god

Læs mere

Markante forskelle i den stigende fattigdom i Nordsjælland

Markante forskelle i den stigende fattigdom i Nordsjælland Markante forskelle i den stigende fattigdom i Nordsjælland Både fattigdommen og antallet af fattige børn i Danmark stiger år efter år, og særligt yderkantsområderne er hårdt ramt. Zoomer man ind på Nordsjælland,

Læs mere

Virkning på disponibel indkomst som pensionist ved omlægning til aldersopsparing under nye lofter typeeksempler

Virkning på disponibel indkomst som pensionist ved omlægning til aldersopsparing under nye lofter typeeksempler Virkning på disponibel indkomst som pensionist ved omlægning til under nye lofter typeeksempler 22. juni 2017 Tabel 1 opsummerer virkningen på den disponible indkomst som pensionist for stiliserede typeeksempler,

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst og formue 2016

Folkepensionisternes indkomst og formue 2016 ÆLDRE I TAL 218 Folkepensionisternes indkomst og formue 216 Tabeller og figurer Ældre Sagen December 218 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden

Læs mere

Dyr gæld belaster de fattiges økonomi

Dyr gæld belaster de fattiges økonomi Dyr gæld belaster de fattiges økonomi De fattige har oftere nettogæld end ikke-fattige har. Derudover udgør renteudgifter en væsentlig større belastning for de fattiges økonomi end renteudgifter gør for

Læs mere

Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist

Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist Der er væsentlige forskelle på indkomster og nettoformuer som pensionist, afhængigt af hvilken social klasse man tilhørte i arbejdslivet. Mens de 70-årige,

Læs mere

Analyse 3. februar 2014

Analyse 3. februar 2014 3. februar 2014 Hvor bor de økonomisk fattige? Af Kristian Thor Jakobsen I 2013 fremlagde et ekspertudvalg deres bud på en officiel fattigdomsgrænse i Danmark. I dette notat ses på, hvordan fattige personer

Læs mere

INDKOMSTFORDELING BLANDT INDVANDRERE FRA MINDRE UD-

INDKOMSTFORDELING BLANDT INDVANDRERE FRA MINDRE UD- 8. maj 2004 Af Mikkel Baadsgaard, direkte tlf. 33557721 INDKOMSTFORDELING BLANDT INDVANDRERE FRA MINDRE UD- VIKLEDE LANDE Resumé: I perioden 1991 til 2001 er de disponible indkomster steget væsentligt

Læs mere

Med finansloven for 2019 har regeringen påbegyndt den obligatoriske pensionsopsparing. Det sker, ved at overførselsmodtagere får deres egen

Med finansloven for 2019 har regeringen påbegyndt den obligatoriske pensionsopsparing. Det sker, ved at overførselsmodtagere får deres egen Med finansloven for 2019 har regeringen påbegyndt den obligatoriske pensionsopsparing. Det sker, ved at overførselsmodtagere får deres egen pensionskonto i ATP, hvor deres indestående vokser år for år.

Læs mere

Formuerne bliver i stigende grad koncentreret hos de ældre

Formuerne bliver i stigende grad koncentreret hos de ældre Formuerne bliver i stigende grad koncentreret hos de ældre Nettoformuerne bliver i stigende grad koncentreret hos personer over 6 år. For 15 år siden havde personer over 6 år knap 6 pct. af den samlede

Læs mere

ÆLDRE I TAL 2016. Folkepension. Ældre Sagen Juni 2016

ÆLDRE I TAL 2016. Folkepension. Ældre Sagen Juni 2016 ÆLDRE I TAL 2016 Folkepension Ældre Sagen Juni 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Fordeling og levevilkår

Fordeling og levevilkår Fordeling og levevilkår 2006 AErådet Arbejderbevægelsens Erhvervsråd AErådet 1 Udgivet af: AErådet Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1. 1651 København V. Telefon: 3355 7710 Telefax: 3331

Læs mere

Stor omfordeling via offentlig service Nyt kapitel

Stor omfordeling via offentlig service Nyt kapitel Stor omfordeling via offentlig service Nyt kapitel Traditionelle fordelingsanalyser ser bort fra de forbrugsmuligheder, som den offentlige sektor stiller til rådighed, og som udgør en stor del af danske

Læs mere

De unge er blevet fattigere siden krisen

De unge er blevet fattigere siden krisen De unge er blevet fattigere siden krisen Indkomstforskellene mellem top og bund fortsætter med at vokse. Mens de rigeste oplever stadig stigende realindkomster, så falder realindkomsten for de fattigste.

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets rapport om restgruppeanalyser

Pensionsmarkedsrådets rapport om restgruppeanalyser Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 228 Offentligt Pensionsmarkedsrådets rapport om restgruppeanalyser Pensionsmarkedsrådet Maj 2007 ISBN-nr.: 87-7985-047-2 Indholdsfortegnelse: 1 Sammenfatning...3 2

Læs mere

Forudsætninger om antal efterlønsmodtagere i udspillet til tilbagetrækningsreform,

Forudsætninger om antal efterlønsmodtagere i udspillet til tilbagetrækningsreform, Notat 1. marts 2011 Forudsætninger om antal efterlønsmodtagere i udspillet til tilbagetrækningsreform, Vi kan jo ikke låne os til velfærd Til det udspil til en tilbagetrækningsreform, der blev præsenteret

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 250 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 250 Offentligt Skatteudvalget 2017-18 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 250 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Svar på Skatteudvalgets spørgsmål nr. 250 (Alm. del) af 16. februar 2018 stillet efter

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2015 20.05.2016 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

På alle områder er konklusionen klar: Der er en statistisk sammenhæng mellem forældre og børns forhold.

På alle områder er konklusionen klar: Der er en statistisk sammenhæng mellem forældre og børns forhold. Social arv 163 8. Social arv nes sociale forhold nedarves til deres børn Seks områder undersøges Der er en klar tendens til, at forældrenes sociale forhold "nedarves" til deres børn. Det betyder bl.a.,

Læs mere

Kapitel 2. Indblik i indkomstniveauet og indkomstfordelingen i Grønland

Kapitel 2. Indblik i indkomstniveauet og indkomstfordelingen i Grønland Kapitel 2. Indblik i indkomstniveauet og indkomstfordelingen i Grønland Oversigt 2.1. Udviklingen i personlige indkomster og skatter mv. 1993-2002. 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Mio.

Læs mere

Sundhedstilstand for forskellige befolkningsgrupper I dette afsnit er befolkningens sundhedstilstand

Sundhedstilstand for forskellige befolkningsgrupper I dette afsnit er befolkningens sundhedstilstand Kapitel 7. Social ulighed i sundhed Den sociale ulighed i befolkningens sundhedstilstand viser sig blandt andet ved, at ufaglærte i alderen 25-64 år har et årligt medicinforbrug på 2.2 kr., mens personer

Læs mere

Topindkomster i Danmark

Topindkomster i Danmark Topindkomster i Danmark Thomas Piketty har med bogen Capital in the Twenty-First Century sat fokus på udviklingen i toppen af i de vestlige lande. Bogen viser, at topindkomsterne er steget markant i USA,

Læs mere

Mange stopper med at betale til efterlønnen før tid

Mange stopper med at betale til efterlønnen før tid Mange stopper med at betale til efterlønnen før tid I forbindelse med fremskrivninger af antallet af efterlønsmodtagere er det afgørende at have en prognose for antallet af personer, der fremadrettet vil

Læs mere

L 220 - Forslag til Lov om ændring af arbejdsmarkedsfondsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Lavere skat på arbejde).

L 220 - Forslag til Lov om ændring af arbejdsmarkedsfondsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Lavere skat på arbejde). Skatteudvalget L 220 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt J.nr. 2007-311-0004 Dato: 28. september 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 220 - Forslag til Lov om ændring af arbejdsmarkedsfondsloven, ligningsloven,

Læs mere

Almindelige lønmodtagere betaler ikke topskat

Almindelige lønmodtagere betaler ikke topskat Almindelige lønmodtagere betaler ikke topskat Et argument der ofte bruges for at lette topskatten er, at nogle personer med almindelige job som lærere, sygeplejersker og mekanikere betaler topskat. Dykker

Læs mere

Indkomstudvikling for de sociale klasser

Indkomstudvikling for de sociale klasser Indkomstudvikling for de Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. Fokus er her på indkomsten i hver af de og udviklingen i indkomsterne.

Læs mere

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 19-01-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

Anm.: Ovenstående tabel bygger på beregninger med en grænse på 100.000 kr. En grænse på 125.000 kr. vil gøre fordelingen endnu mere skæv.

Anm.: Ovenstående tabel bygger på beregninger med en grænse på 100.000 kr. En grænse på 125.000 kr. vil gøre fordelingen endnu mere skæv. Sagsnr. 08-185 Ref. Skatteteknisk arbejdsgruppe Den 7. november 2008 %LODJ'HHQNHOWHILQDQVLHULQJVIRUVODJ 8GVNULYQLQJVJUXQGODJHW IRU EHWDOLQJ DI PHOOHPVNDW KDUPRQLVHUHV WLO UHJOHUQHIRUEHWDOLQJDIWRSVNDW Under

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst og formue 2014 Tabeller og figurer

Folkepensionisternes indkomst og formue 2014 Tabeller og figurer ÆLDRE I TAL 2016 Folkepensionisternes indkomst og formue 2014 Tabeller og figurer Ældre Sagen November 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation.

Læs mere

Ligestillingsmæssige konsekvenser af ægtefællepensionsreformen

Ligestillingsmæssige konsekvenser af ægtefællepensionsreformen 2019 Ligestillingsmæssige konsekvenser af ægtefællepensionsreformen af 2007 Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen... 1 1.1 Sammenfatning... 1 1.2 Ægtefællepensionsreformen... 2 2. Flere sparer op til pension...

Læs mere

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg Direkte telefon 8. december 2014 Dette notat belyser et konkret forslag om obligatorisk minimumspensionsopsparing.

Læs mere

Figur 1. Voksne københavnere opdelt på familieform ultimo

Figur 1. Voksne københavnere opdelt på familieform ultimo KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Besvarelse af uddybende spørgsmål fra Sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen ang. lighedsudredning Sagsbeskrivelse Økonomiudvalget

Læs mere

De fattige har ikke råd til tandlæge

De fattige har ikke råd til tandlæge De fattige har ikke råd til tandlæge går væsentlig mindre til tandlæge, end andre personer gør. Fire ud af ti fattige har slet ikke været ved tandlæge i løbet af de seneste tre år. af chefanalytiker Jonas

Læs mere

FORDELING AF ARV. 28. juni 2004/PS. Af Peter Spliid

FORDELING AF ARV. 28. juni 2004/PS. Af Peter Spliid 28. juni 2004/PS Af Peter Spliid FORDELING AF ARV Arv kan udgøre et ikke ubetydeligt bidrag til forbrugsmulighederne. Det er formentlig ikke tilfældigt, hvem der arver meget, og hvem der arver lidt. For

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 20.05.2016 13/05 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

Bilag 1. Provenuvirkning af loft over pensionsindbetalinger. 10. september 2010

Bilag 1. Provenuvirkning af loft over pensionsindbetalinger. 10. september 2010 Bilag 1 10. september 2010 Provenuvirkning af loft over pensionsindbetalinger 1. Indledning Med Forårspakke 2.0 blev der indført et loft over ratepensionsindbetalinger på 100.000 kr. om året. Loftet betyder,

Læs mere

Børn i lavindkomstfamilier KORT & KLART

Børn i lavindkomstfamilier KORT & KLART Børn i lavindkomstfamilier KORT & KLART Om dette hæfte 2 Hvor mange børn lever i familier med en lav indkomst? Er der blevet færre eller flere af dem i de seneste 30 år? Og hvordan går det børn i lavindkomstfamilier,

Læs mere

Modtagere af boligydelse

Modtagere af boligydelse 23. APRIL 215 Modtagere af boligydelse AF ANDREAS ØSTERGAARD NIELSEN OG TOBIAS WENZEL ANDERSEN Sammenfatning Der er i 211 253. folkepensionister, der bor i en husstand, som modtager boligstøtte. Det svarer

Læs mere

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 30. marts 2009 af Jarl Quitzau og chefanalytiker Jonas Schytz Juul Direkte tlf.: 33 55 77 22 / 30 29 11 07 Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 Med vedtagelsen af VK-regeringens og Dansk Folkepartis

Læs mere

Tidsbegrænset livrente

Tidsbegrænset livrente Tidsbegrænset livrente En tidsbegrænset (ophørende) livrente er en fradragsberettiget opsparing, der kan give dig en månedlig udbetaling, fra du går på pension og i en aftalt periode på mindst 10 år. Til

Læs mere

Indvandrernes pensionsopsparing, deres beskæftigelse og kommunernes indsats

Indvandrernes pensionsopsparing, deres beskæftigelse og kommunernes indsats MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 28 SIDE 1 Indvandrernes pensionsopsparing, og kommunernes Jonas Zielke Schaarup Jan V. Hansen Amaliegade 1 1256 København K Telefon

Læs mere

Tabel 1 Virkning i kroner på årlige udvidede forbrugsmuligheder for en LO-familie med to børn ved hidtidige metode og revideret metode

Tabel 1 Virkning i kroner på årlige udvidede forbrugsmuligheder for en LO-familie med to børn ved hidtidige metode og revideret metode Notat 23. september 2014 Oplysning om revideret metode til beregning af fordelingsvirkninger af ændringer i offentligt forbrug Finansministeriet har konstateret, at de hidtidige beregninger af fordelingsvirkninger

Læs mere

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 19. januar 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 3. kvartal

Læs mere

18. oktober H C:\Documents and Settings\hsn\Skrivebord\Hvidbog pdf\pensionsindbetalinger.doc VLRQ

18. oktober H C:\Documents and Settings\hsn\Skrivebord\Hvidbog pdf\pensionsindbetalinger.doc VLRQ 18. oktober 2007! " # %$&'&(())** 3(16,216,1'%(7$/,1*(5 5HVXPp 3HUVRQHUPHOOHPnULQGEHWDOHULJHQQHPVQLWSURFHQWDIEUXWWRLQG NRPVWHQSnSHQVLRQVRSVSDULQJHU'HWWHJHQQHPVQLWG NNHURYHUHQVWRU YDULDWLRQDIK QJLJDIHWQLVNKHUNRPVWLQGNRPVWRJVRFLRJUXSSH'HUHU

Læs mere

Op mod hver fjerde lever i fattigdom i de danske ghettoområder

Op mod hver fjerde lever i fattigdom i de danske ghettoområder Op mod hver fjerde lever i fattigdom i de danske ghettoområder Fattigdommen i Danmark er mest udbredt blandt beboere i almene boliger. Mens 2,5 procent af personer, der bor i ejerboliger, er fattige, er

Læs mere

Tabel 1. Nettoformue for afdøde personer, 2006 priser. De ovenstående gennemsnitstal dækker over en stor spredning på størrelsen af nettoformuen.

Tabel 1. Nettoformue for afdøde personer, 2006 priser. De ovenstående gennemsnitstal dækker over en stor spredning på størrelsen af nettoformuen. 25. juni 2007 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 Resumé: STOR STIGNING I ARV Den gennemsnitlige efterladte arv var i 2006 på 650.000 kr., hvilket er en stigning på næsten 60 procent siden 1997,

Læs mere

Indkomster i de sociale klasser i 2012

Indkomster i de sociale klasser i 2012 Indkomster i de sociale klasser i 2012 Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Analysen beskriver indkomstforskellene i de fem sociale klasser og udviklingen i indkomster

Læs mere

Tilbagegang i arbejdernes lønindkomst siden krisen

Tilbagegang i arbejdernes lønindkomst siden krisen Tilbagegang i arbejdernes lønindkomst siden krisen Siden 1985 har både rige og fattige danskere oplevet en stigning i deres indkomst. I løbet af de seneste år er indkomstfremgangen imidlertid gået i stå

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst

Folkepensionisternes indkomst ÆLDRE I TAL 2014 Folkepensionisternes indkomst og formue Ældre Sagen September 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Pensionister har oplevet den største indkomstfremgang

Pensionister har oplevet den største indkomstfremgang Pensionister har oplevet den største indkomstfremgang I løbet af de seneste 1 år har pensionister oplevet den største indkomstfremgang af alle aldersgrupper. Indkomsten for pensionister er således vokset

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 20.05.2016 11/08 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Øget økonomisk ghettoisering i Danmarks storbyer

Øget økonomisk ghettoisering i Danmarks storbyer Øget økonomisk ghettoisering i Danmarks storbyer Den stigende fattigdom i Danmark forekommer ikke kun i yderkantsområderne. Storbyerne København, Århus og Odense er alle relativt opdelte byer, hvor de

Læs mere

Ny stigning i den danske fattigdom

Ny stigning i den danske fattigdom Ny stigning i den danske Den nye danske sgrænse, som regeringens ekspertudvalg for har udarbejdet, viser klart, at antallet af økonomisk fattige er vokset betydeligt gennem de seneste 10 år. Antallet af

Læs mere

Ældres tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet er der en slange i paradis?

Ældres tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet er der en slange i paradis? Ældres tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet er der en slange i paradis? SFI Gå hjem møde: Derfor forlader ældre arbejdsmarkedet 11. april 2013 Jan V. Hansen Forsikring & Pension 60-64-årige har øget beskæftigelsen

Læs mere

Tilbagetrækningsalderen 1992-2008

Tilbagetrækningsalderen 1992-2008 MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 2008 SIDE 1 Jonas Zielke Schaarup Amaliegade 10 1256 København K Telefon 33 43 55 00 www. forsikringogpension.dk Indledning 1. Sammenfatning

Læs mere

Dokumentation af Det danske pensionssystem- international anerkendt, men ikke problemfrit

Dokumentation af Det danske pensionssystem- international anerkendt, men ikke problemfrit Faktaark Dato: 9. januar 15 Sekretariatet Dokumentation af Det danske pensionssystem- international anerkendt, men ikke problemfrit Den 9. januar 15 offentliggjorde Pensionskommissionen publikationen Det

Læs mere

PENSIONSSYSTEMET I HOVEDTRÆK

PENSIONSSYSTEMET I HOVEDTRÆK DANMARK 1 PENSIONSSYSTEMET I HOVEDTRÆK Folkepensionen er en bopælsbaseret, ikke-bidragspligtig og lovfæstet alderspension, der ydes til alle og finansieres over de almindelige skatter. Fuld folkepension

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst

Folkepensionisternes indkomst ÆLDRE I TAL 2015 Folkepensionisternes indkomst og formue Ældre Sagen November 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2013 Pr. 1. januar 2013 var der 176.109 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

Overførsler for de rigeste i Danmark

Overførsler for de rigeste i Danmark Overførsler for de rigeste i Danmark De rigeste familier i Danmark modtager samlet 3,4 mia. kr. i indkomstoverførsler. Det svarer til et gennemsnit på 15.500 kr. for hver af de 220.000 personer der er

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISK AFKAST AF UDDANNELSE

SAMFUNDSØKONOMISK AFKAST AF UDDANNELSE 20. juni 2005 Af Mikkel Baadsgaard, direkte tlf.: 33557721 Resumé: SAMFUNDSØKONOMISK AFKAST AF UDDANNELSE Investeringer i uddannelse er både for den enkelte og for samfundet en god investering. Det skyldes

Læs mere

Udviklingen i gældssætningen 1995-2009 skyldes boligmarkedet ikke pensionsformuen

Udviklingen i gældssætningen 1995-2009 skyldes boligmarkedet ikke pensionsformuen Udviklingen i gældssætningen 1995-2009 skyldes boligmarkedet ikke pensionsformuen Nationalbanken i de seneste kvartalsoversigter fremlagt analyser om udviklingen i husholdningers gæld og formue. Husholdningernes

Læs mere

Lave og stabile topindkomster i Danmark

Lave og stabile topindkomster i Danmark 18 samfundsøkonomen nr. 3 oktober 1 Lave og stabile topindkomster i Danmark Lave og stabile topindkomster i Danmark Personerne med de højeste indkomster har fortsat kun en begrænset del af de samlede indkomster

Læs mere

2. Den danske jobkrise

2. Den danske jobkrise 2. Den danske jobkrise 2.1 Sammenfatning 65 2.2 Den private sektor i jobkrise 66 2.3 Krisen har ramt brancherne forskelligt 72 2.4 Krisen har ramt Danmark skævt 75 Bilag 2.1 Regional beskæftigelse 80 2.2

Læs mere

Omfordelingen skyldes altså ikke, at servicen er indkomstafhængig.

Omfordelingen skyldes altså ikke, at servicen er indkomstafhængig. . april "!! #%$ ))(/,*((9,&(),*(/( *(/,*+(' HVXPp IIHQWOLJ VHUYLFH RPIRUGHOHU LGHW GH ODYHVWH LQGNRPVWJUXSSHU WU NNHU UHOD WLYW PHVW Sn VHUYLFHXGJLIWHUQH IIHQWOLJH VHUYLFHIRUULQJHOVHU YLO GHUIRU UDPPH

Læs mere