Notat. Udkast til en Folkeoplysningspolitik. Kultur & Fritidscenter. 1. Forord. 17. september 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Udkast til en Folkeoplysningspolitik. Kultur & Fritidscenter. 1. Forord. 17. september 2012"

Transkript

1 Kultur & Fritidscenter Notat 17. september 2012 Sagsbehandler: Klaus Helsøe Telefon: Journal eller CPR-nummer: Folkeoplysningspolitik - udkast sep 20 FOLU - klj Udkast til en Folkeoplysningspolitik 1. Forord Ishøj Byråd har vedtaget en Folkeoplysningspolitik for at sikre fremdrift og dynamik i det frivillige folkeoplysende arbejde, der udføres i kommunen. De folkeoplysende aktiviteter tilbyder alle borgere et frirum, hvor der er plads til og fokus på fællesskab, dialog, medbestemmelse, oplysning og kreativitet. Gennem de folkeoplysende aktiviteter får borgerne mulighed for at deltage aktivt og tage et direkte medansvar for aktiviteternes indhold. Det arbejde, der udføres i foreninger og oplysningsforbund i Ishøj, bidrager derfor til at skabe helhed i borgernes liv. For børn og unge kan deltagelse i de folkeoplysende aktiviteter endvidere være med til at opdrage dem til aktive og demokratiske medborgere. Især det folkeoplysende foreningsliv er karakteriseret ved, at ildsjæle på eget initiativ udfører et frivilligt og ulønnet arbejdet. Foreningslivet er hjemsted for en meget bred vifte af aktiviteter, der retter sig mod alle borgere uanset alder og køn, og dermed er det med til at skabe netværk og en stærk sammenhængskraft i lokalesamfundet. Der er en lang tradition for et tæt og konstruktivt samarbejde mellem Ishøj Kommune og aktørerne på folkeoplysningsområdet. Med Folkeoplysningspolitikken er der skabt et grundlag og en ramme for, at dette samarbejde kan fortsætte og udvikles, således at de folkeoplysende aktiviteter også i de kommende år får en central placering i kommunes kulturliv. Vi lever i en globaliseret verden, og Ishøj kan betragtes som en global by, hvor borgere med vidt forskellige kulturer og traditioner lever og bor sammen. Gennem dialog og konkrete aktiviteter har det folkeoplysende arbejde et stort potentiale til at skabe kendskab og venskab på tværs af alle disse forskelle. Folkeoplysningspolitikken er med til at sikre udviklingen af borgernes fritidsaktiviteter i en moderne globaliseret verden, hvor vi som aktive medborgere kan leve sammen i gensidig respekt for hinanden. Ishøj Kommunes Folkeoplysningspolitik skal ses i forlængelse af Medborgerpolitikken, Kulturpolitikken, Idrætspolitikken, Frivilligpolitikken og Handicappolitikken. Sammen sikrer disse politikker retning og rammer for arbejdet i Ishøj på det folkeoplysende område. Folkeoplysningspolitikken består af tre elementer:

2 1. Folkeoplysende foreninger og oplysningsforbund 2. Udvikling og brugerindflydelse 3. Tilskud og tildeling af lokaler. Disse elementer danner rammen for det folkeoplysende arbejde i kommunen, medens samarbejde, medejerskab, medansvar og foreningsdannelse er grundlaget for det konkrete arbejde. Underskrives af Ole Bjørstorp FAKTABOKS: Du kan læse mere om Ishøj Kommunes politikker og strategier på 2. Vision og Formål Ishøj Kommune lægger vægt på, at der i det folkeoplysende arbejde er muligheder og plads til borgernes forskeligheder og mangeartede interesser. Det folkeoplysende arbejde er kendetegnet ved, at borgerne selv tager initiativ til igangsættelse af aktiviteterne og til foreningsdannelse. Gennem et aktivt medlemskab af foreninger og oplysningsforbund får de adgang til viden, udvikling, mulighed for læring samt deltagelse i forpligtende fællesskaber. Det er et mål for Ishøj Kommune at skabe rammer, der sikrer, at alle borgere, der har lyst til det, gennem det folkeoplysende arbejde kan engagere sig i samfundslivet både i lokale og i mere bredde kulturelle fællesskaber. Dette kan ske gennem foreninger og oplysningsforbunds aktiviteter, i boligforeninger eller i form af mere uorganiserede aktiviteter. Den folkeoplysende virksomhed er en betydningsfuld byggesten for udviklingen af Ishøj som et selvbærende lokalsamfund. Det er her borgerne kan mødes på tværs af alder, køn, erhverv, etnicitet og holdninger etc., og det er rammen om mange borgeres fritidsliv. Det et mål for Ishøj Kommune aktivt at støtte de ressourcepersoner i lokalsamfundet, der arbejder frivilligt og ulønnet. Det kan ske både i form af samarbejdet med de eksisterende foreninger og oplysningsforbund samt gennem støtte til nye og anderledes måder at drive folkeoplysende virksomhed på. Samfundets og dermed borgernes ønsker og forventninger til deres fritidsaktiviteter er til stadighed i forandring. Det er derfor et mål at støtte nye initiativer inden for det folkeoplysende arbejde, så det hele tiden kan leve op til borgernes ønsker og behov. Samspillet mellem velfungerende og etablerede aktiviteter, der udfordres af nye anderledes initiativer, sikrer en dynamisk udvikling i en balance mellem tradition og fornyelse. Den folkeoplysende virksomhed i Ishøj er således en vigtig medspiller i forhold til at skabe gode rammer for borgernes liv. Visionen for Ishøj Kommunes folkeoplysningspolitik er, at: denne politik sikrer åbenhed og mangfoldighed i det folkeoplysende arbejde, der giver alle, der har lyst til det, mulighed for at deltage i aktiviteter og undervisning, der med udgangspunkt i forpligtende fællesskaber er selvstyrende og hviler på et demokratisk grundlag. 2

3 Det betyder, at: De folkeoplysende foreningers aktiviteter er åbne for alle, der kan gå ind for deres vedtægter. Ishøj Kommune giver støtte til foreninger, hvis de lever op til kravene i folkeoplysningsloven. Ishøj Kommune understøtter den kreativitet, innovation og nytænkning, som udspringer af den folkeoplysende virksomhed. Folkeoplysningspolitikken skal ses i et samspil med kommunens øvrige politikker og strategier. Det folkeoplysende område udvikles gennem konkrete samarbejdsrelationer mellem kommunen og aktørerne inden for folkeoplysningsområdet. Dette sikres ved et tæt og formaliseret samarbejde mellem politikere, embedsmænd og foreninger/oplysningsforbund samt ved at etablere mere uformelle netværk mellem borgerne og Ishøj Kommune. Ishøj Kommune holder et højt kommunikations- og informationsniveau til borgerne, dels ved at optimere brugen af elektroniske medier, dels ved at skabe gode personlige kontakter bl.a. gennem etableringen af såvel formelle som uformelle netværk. 3. Værdier Ishøj Kommunes Folkeoplysningspolitik udstikker rammer og pejlemærker i forhold til at give borgerne mulighed for at deltage i folkeoplysende aktiviteter i fritiden. Det folkeoplysende arbejde i Ishøj hviler på et solidt fundament skabt gennem et tæt samarbejde mellem et velfungerende foreningsliv og Ishøj Kommune. Derved er der skabt gode rammer for, at kommunes borgere kan dyrke deres fritidsinteresser i gode faciliteter og med et mangfoldigt udbud af aktiviteter. Gennem deltagelse i de folkeoplysende aktiviteter får borgerne kendskab til demokratiske værdier og brugerdemokrati, ligesom det fremmer den enkeltes engagement og lyst til at deltage aktivt i udviklingen af lokalsamfundet. Deltagelse i de folkeoplysende aktiviteter er med til at udvikle kompetencer, de såkaldte realkompetencer. Dette er med til at styrke og hjælpe den enkelte i at håndtere sit eget liv, søge indflydelse og opnå resultater også i andre sammenhænge - f.eks. i forhold til at begå sig på arbejdsmarkedet. Det folkeoplysende arbejde udvikler sig gennem et samspil mellem dialog og konkrete handlinger. Det har ad denne vej et stort potentiale i at skabe positive kulturmøder mellem mennesker med forskellige uddannelser, erhverv og traditioner. De folkeoplysende aktiviteter har derfor en stor betydning for udviklingen af Ishøj som et velfungerende flerkulturelt samfund. Aktiviteterne i de folkeoplysende foreninger gennemføres af ledere og instruktører, der i udgangspunktet arbejder frivilligt og ulønnet. Dette arbejde tilfører lokalsamfundet kapital, dels social kapital i form af netværksdannelse mellem deltagerne og udvikling af 3

4 realkompetencer hos den enkelte, dels kan det frivillige arbejde værdisættes i kroner og ører. Det betyder, at de folkeoplysende aktiviteter: kvalificerer deltagerne til at udvikle sig til demokratiske, selvstændige og aktive samfundsborgere. giver anledning til netværksdannelse mellem deltagerne. De er dermed med til at nedbryde sociale og kulturelle barrierer mellem mennesker. udvikler realkompetencer hos deltagerne især hos dem, der arbejder som ledere og instruktører. giver lokalsamfundet en værditilvækst i form af frivilligt og ulønnet arbejde. er med til at udvikle samhørighed og et lokalt tilhørsforhold til Ishøj. Der udvikles vi-følelse og en Ishøj-identitet blandt borgerne. 4. Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejdes fokusområder De folkeoplysende foreningerne er i udgangspunktet selvstyrende private organisationer, der er etableret på initiativ af borgere, der ønsker at udøve konkrete aktiviteter i et forpligtende fællesskab sammen med andre. Det betyder, at man i den enkelte forening selv definerer indholdet af aktiviteterne, og at man selv er ansvarlig for deres gennemførelse. De folkeoplysende foreninger hviler på et demokratisk grundlag, der er defineret af et sæt vedtægter, og med generalforsamlingen som den højeste myndighed. Ishøj Kommune respekter foreningernes egenart og ret til selvforvaltning, og den understøtter og samarbejder med dem som organisationer, der spiller en vigtig rolle i at kvalificere borgerne, ikke mindst børn og unge, til at blive ansvarlige samfundsborgere. Ishøj har et veludviklet og velfungerende foreningsliv, hvor aktiviteterne gennemføres af ledere og instruktører, der arbejder frivilligt og ulønnet i deres fritid. Hvis dette arbejde skal fastholdes og udvikles i takt med samfundsudviklingen, er det en forudsætning, at der stilles tilstrækkeligt med ressourcer til rådighed for foreningerne. Ishøj Kommune støtter derfor de folkeoplysende aktiviteter gennem en række konkrete tiltag i form af økonomiske støtteordninger, offentlige lokaler og andre faciliteter, der stilles gratis til rådighed, samt gennem råd og vejledning. Det betyder. at: Ishøj kommune har økonomiske støtteordninger til foreningerne, der er med til at sikre, at de kan gennemføre deres aktiviteter. Dette sker bl.a.. gennem medlemstilskud, kopiordning samt særlige puljer til uddannelse og indkøb af rekvisitter. Faciliteterne vedligeholdes løbende, så borgerne kan dyrke foreningsaktiviteter i funktionelle, velholdte og rengjorte lokaler. Der arbejdes målrettet på at udvikle faciliteterne, og hvis det skønnes nødvendigt, arbejdes der for at udbygge med nye, der kan supplere og nytænke de eksisterende. Dette sker altid efter en forudgående grundig analyse og i samarbejde med brugerne. Det er et mål, at der skabes gode faciliteter til såvel organiserede foreningsaktiviteter som til mere uorganiserede aktiviteter. Der er faciliteter, hvor foreningernes medlemmer kan dyrke det sociale fællesskab. 4

5 Borgernes mulighed for at dyrke folkeoplysende foreningsaktiviteter i deres fritid bør indgå i den kommunale planlægning, både i forhold til udendørs arealer og indendørs faciliteter. Ved etablering af nye faciliteter skal det sikres, at de er handicapvenlige både i forhold til adgangsforhold og indretning. Ishøj Kommune er serviceorienteret, synlig og opsøgende i forhold til at støtte de enkelte foreninger eller enkeltpersoner, hvis der opstår et behov for det. Der arbejdes på at udvikle de folkeoplysende foreningsaktiviteter. Det kan bl.a. realiseres gennem et aktivt samarbejde (partnerskaber) mellem de forskellige aktører på det folkeoplysende område og kommunale institutioner som skoler og daginstitutioner eller med boligområderne. Ved etableringen af partnerskaber bør aftalerne være skriftlige og klart definere områder som formål, fordeling af opgaver og ansvar samt økonomi. Det skal synliggøres, at Ishøj er en kommune, hvor der er plads til alle. Der skal endvidere arbejdes målrettet på at informere borgerne i Ishøj om foreningslivet. Informationen til og kommunikationen med foreningerne og borgerne er en forudsætning for at realisere de folkeoplysende mål. Udover de personlige kontakter sker kommunikationen primært ved hjælp af de elektroniske medier. Der arbejdes derfor målrettet på, at: o skriftlig kommunikation mellem kommunen og foreningerne sker via mail. o Kultur og Fritidscentrets hjemmeside udbygges og udvides. o Ishøj Kommune informerer borgerne gennem hjemmesiden o borgernes mulighed for selvbetjening optimeres. o lokaler skal kunne bookes online. o de sociale medier som facebook, youtube, og twitter indgår som en del af kommunens informationsstrategi. Borgerne kan bl.a. benytte Ishøj Bibliotek til at søge og finde information om aktiviteterne i de folkeoplysende foreninger. 5. Voksenundervisningsområdet Den Folkeoplysende voksenundervisning omfatter undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed og debatskabende aktiviteter primært for voksne men også for børn og voksne sammen.. Den folkeoplysende voksenundervisning giver mulighed for, at alle uanset økonomisk og social status på egne vilkår kan deltage i undervisning, der bidrager til deres almene, kulturelle og faglige udvikling. Den folkeoplysende voksenundervisning har derfor stor betydning for den enkelte borgers mulighed for at udvikle sig gennem livslang læring. Gennem denne livslange læring står den enkelte bedre rustet i forhold til at imødekomme de krav til personlige og faglige kompetencer, som samfundsudviklingen løbende giver anledning til Ishøj Kommune understøtter voksenundervisningen og arbejder fremadrettet for at sikre et mangfoldigt tilbud om folkeoplysende voksenundervisning til byens borgere. 5

6 Det betyder, at: De folkeoplysende undervisningstilbud er åbne for alle. Der tages hensyn til særlige grupper. Det kan ske gennem særlige tilskudsordninger, f.eks. nedsættelse af deltagerbetalingen. Der etableres og arrangeres debatskabende aktiviteter Der åbnes mulighed for, at oplysningsforbundene kan afprøve ny ideer til udvikling af området. Det kan bl.a. realiseres gennem et aktivt samarbejde (partnerskaber) mellem de forskellige aktører på det folkeoplysende område såsom foreninger, boligområderne, Ishøj Bibliotek, Ishøj Kultur Cafe og Kærbo. Ved etableringen af partnerskaber bør aftalerne være skriftlige og klart definere områder som formål, fordeling af opgaver og ansvar samt økonomi. Den folkeoplysende voksenundervisning spiller en aktiv rolle i forhold til at kvalificere borgerne til at begå sig i et digitaliseret samfund. Der arbejdes for at lokaler til oplysningsforbundene er egnede til voksenundervisning. Det sikres, at mennesker med handicap kan deltage i folkeoplysende voksenundervisning via aftaler med specialhandicapskolerne i hovedstadsområdet. 6. Tilskud til den folkeoplysende virksomhed Ishøj Kommunes mange folkeoplysende foreninger og oplysningsforbund yder et stort bidrag i forhold til at tilbyde aktiviteter og undervisning, der giver borgene mulighed for at få en meningsfuld fritid. Det har en høj prioritet for Ishøj Kommune at støtte de folkeoplysende aktiviteter i form af forskellige økonomiske tilskud. Med udgangspunkt i Folkeoplysningsloven har Byrådet derfor vedtaget retningslinjer for tilskud til oplysningsforbundene og foreningerne. Betingelsen for at opnå tilskud er, at oplysningsforbundene og foreningerne er godkendte af Folkeoplysningsudvalget som tilskudsberettigede foreninger i Ishøj Kommune. Godkendelsen sker med udgangspunkt Folkeoplysningsloven og i de rammer, der er godkendt af Ishøj Byråd.. Det betyder, at: godkendte folkeoplysende foreninger og oplysningsforbund har mulighed for at få følgende typer af tilskud: Foreninger Medlemstilskud Tilskud til leder- og instruktørkurser Lokaletilskud Tilskud til udviklingsarbejde og nye initiativer Kopiservice Tilskud til venskabsbysamarbejde Tilskud til deltagelse i store internationale mesterskaber Tilskud til distriktsforeninger 6

7 Oplysningsforbund Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed og debatskabende aktiviteter. Tilskud til nedsættelse af deltagerbetalingen for særlige grupper. Kopiservice Tilskud til venskabsbysamarbejde Lokaletilskud til ikke kommunale lokaler Desuden har alle (foreninger, oplysningsforbund og borgere i Ishøj Kommune) mulighed for at søge udviklingspuljen om tilskud til igangsættelse af nye, konkrete folkeoplysende initiativer. FAKTABOKS: Yderligere oplysninger, gældende regler, retningslinjer og ansøgningsskemaer kan fås via kommunens hjemmeside eller ved henvendelse til Kultur og Fritidscentret, 7. Lokaleanvisning Der udarbejdes et overordnet lokaleregulativ samt kriterier, der nærmere fastlægger rammerne for de folkeoplysende foreningers adgang til at låne lokaler og udendørsfaciliteter. Lokaleregulativet og kriterierne er godkendt af Ishøj Byråd og er udarbejdet i samarbejde med brugerrepræsentanterne i Folkeoplysningsudvalget. Lokaleregulativet og kriterierne for brug af de forskellige typer lokaler kan løbende justeres, hvis det skønnes nødvendigt. Dette sker i samarbejde med brugerne og med endelig godkendelse i Ishøj Byråd. Det er et overordnet princip for godkendte folkeoplysende foreningers brug af offentlige lokaler, at flest mulige foreninger skal have flest mulige aktiviteter i lokalerne for at sikre mangfoldighed og liv. Det er endvidere et princip, at foreninger med en formålsparagraf, der beskriver veldefinerede aktiviteter, prioriteres ved lokalefordelingen. Det betyder, at: Ishøj Kommune med udgangspunkt i de rammer, der er udstukket i Folkeoplysningsloven, stiller egnede, ledige offentlige lokaler og udendørsanlæg gratis til rådighed med lys, varme, rengøring og udstyr for godkendte folkeoplysende foreninger. Ishøj har et digitalt og dynamisk lokalebookingsystem Der hvert år med udgangspunkt i de godkendte kriterier udarbejdes planer for brugernes faste træningstider i idrætsfaciliteter samt en weekendplan med henblik på brug af idrætsfaciliteterne til turneringer, stævner m.v. Der udarbejdes endvidere fordelingsplaner for foreningernes brug af kommunens foreningshuse. Fordelingsplanerne udarbejdes i samarbejde med brugerne og godkendes endeligt af Folkeoplysningsudvalget. Fordelingsplanerne er dynamiske. Foreningerne kan derfor med udgangspunkt i lokaleregulativet og kriterierne løbende søge Kultur og Fritidscentret om at benytte ledige offentlige faciliteter. 7

8 Ishøj Kommune prioriterer børn og unges muligheder for at deltage i fritidsaktiviteter højt. Der udarbejdes ordensregler for foreningers brug af offentlige faciliteter herunder klubhuse. Der tages hensyn til medlemmer med særlige behov ved tildeling af lokaler, og handicaporganisationer har fortrinsret til lokaler særligt egnede for mennesker med handicap. 8. Folkeoplysningsudvalget og brugerinddragelse Ishøj Byråd har i henhold til Folkeoplysningsloven nedsat et 35 stk. 2 udvalg i daglig tale kaldet for Folkeoplysningsudvalget. Udvalget består af 15 medlemmer og tilforordnede repræsentanter. Ishøj Byråd vælger 7 medlemmer mens 8 medlemmer vælges blandt de folkeoplysende foreninger og oplysningsforbund, heraf er 1 medlem valgt fra de lokale handicaporganisationer. Der tilstræbes en høj grad af brugerindflydelse i udvalget, derfor er der valgt en række tilforordnede medlemmer f.eks.. fra de almene boligselskaber, Seniorrådet, Integrationsrådet og Ungerådet. Udvalget nedsættes for en fireårig periode, og valget finder sted senest den 1. april efter hvert kommunevalg. Ishøj Byråd vedtager et sæt vedtægter, der nærmere beskriver sammensætningen af og valg til Folkeoplysningsudvalget. Ishøj Byråd vedtager endvidere en kompetencefordelingsplan for folkeoplysningsområdet i henhold til Folkeoplysningsloven. I henhold til Folkeoplysningsloven er det byrådet, der træffer beslutning om alle forhold efter denne lov. Det betyder, at: Ishøj Byråd uddelegerer beslutningskompetencen til Folkeoplysningsudvalget på en række områder: o Beslutning om at fravige kravet om deltagerbetaling samt godkendelse af en afgrænset deltagerkreds for den folkeoplysende voksenundervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. o Beslutning om tilskud til særlige aktivitetsformer og undervisning, der forudsætter små hold samt supplerende tilskud til handicapundervisning. o Beslutning om tilskud til partnerskaber om løsning af konkrete opgaver på folkeoplysningsområdet o Udarbejdelse af en årlig fordelingsplan for idrætslokaler samt beslutning om at kræve et gebyr for de anviste lokaler. o Beslutning om ikke at yde lokaletilskud, hvis det medfører væsentlige merudgifter samt ikke at yde tilskud til nye haller m.v. o Beslutte en afgræsning mellem lovens to foreningstyper 8

9 o Afgøre om betingelserne for foreningsgodkendelse er opfyldt samt tilskud til foreninger, der ikke er hjemmehørende i Ishøj Kommune. o Godkende tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter Folkeoplysningsudvalget har indstillingsret til en række områder: o Sikring af rammerne for borgernes deltagelse i den frie folkeoplysende virksomhed samt beslutning om at dele af beløbsrammen kan benyttes til særlige formål. o Sikre, at der ydes tilskud efter objektive kriterier samt fastsættelse af retningslinjer for tilskud til udviklingsarbejder og nye initiativer inden for folkeoplysningsområdet. o Regler for brug og anvisning af lokaler og udendørsanlæg samt regler for lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. o Fastsættelse af en lokal tilskudsmodel for de folkeoplysende foreninger samt for oplysningsforbund herunder nedsættelse af deltagerbetaling for særlige grupper på voksenundervisningsområdet. o Beslutninger om alle forhold inden for loven, der ikke er henlagt til anden myndighed. Folkeoplysningsudvalget har høringsret i forhold til fastsættelse og fordeling af den årlige beløbsramme til den folkeoplysende voksenundervisning, det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde samt en udviklingspulje. Kultur og Fritidscentret yder sekretærbistand til Folkeoplysningsudvalget. 9

Ishøj Kommune Folkeoplysningspolitik

Ishøj Kommune Folkeoplysningspolitik Ishøj Kommune Folkeoplysningspolitik Ishøj Kommune FORORD Forord Ishøj Byråd har vedtaget en Folkeoplysningspolitik for at sikre fremdrift og dynamik i det frivillige folkeoplysende arbejde, der udføres

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK for Glostrup Kommune 2012-2016 Center for Kultur og Idræt Glostrup Kommune FORORD Rammerne for denne Folkeoplysningspolitik er folkeoplysningsloven og det aktive medborgerskab. Folkeoplysningspolitikken

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 22. november 2018 Indhold 3 4 4 4 6 6 8 9 10 11 12 13 Forord Vision Formål Vision Målsætninger Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Revidering foretaget 8. november 2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 VISION 4 Formål 4 Vision 4 MÅLSÆTNINGER 6 Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 6 Folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e Forord Jammerbugt Kommune betragter et levende forenings- og fritidsliv som en motor for udvikling i lokalsamfundet og

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Kultur Glostrup Kommune Center for Kultur og Borgerkontakt Godkendt af Glostrup Kommunalbestyrelse den 16.08.2017 Folkeoplysningspolitik Indledning Foreningslivet og oplysningsforbundenes tilbud er en

Læs mere

Rummelige fællesskaber og kreative frirum. Politik for kultur, fritid og idræt i Gladsaxe Kommune

Rummelige fællesskaber og kreative frirum. Politik for kultur, fritid og idræt i Gladsaxe Kommune Rummelige fællesskaber og kreative frirum Politik for kultur, fritid og idræt i Gladsaxe Kommune Indhold Indledning... 3 VISION... 4 VÆRDIER... 4 STRATEGISKE MÅL... 4 1. Vi vil styrke foreningsliv og fællesskaber...

Læs mere

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Center for Kultur og Idræt 7. juni Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring:

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Center for Kultur og Idræt 7. juni Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring: Center for Kultur og Idræt 7. juni 2012 Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring: Indledning Foreningslivet og oplysningsforbundenes tilbud er en vigtig del af borgernes mulighed for et aktivt

Læs mere

VISION Svendborg Kommune vil:

VISION Svendborg Kommune vil: FORMÅL Formålet med den folkeoplysende virksomhed er at bidrage til borgernes aktive medborgerskab, frivillige indsats og livslange læring. I folkeoplysningsloven er formålet for henholdsvis oplysningsforbund

Læs mere

FORORD. - teksten skrives af Svendborg Kommune. I 2 spalter midt på siden evt. med neddæmpet baggrund.

FORORD. - teksten skrives af Svendborg Kommune. I 2 spalter midt på siden evt. med neddæmpet baggrund. FORORD - teksten skrives af Svendborg Kommune. I 2 spalter midt på siden evt. med neddæmpet baggrund. FORMÅL Formålet med den folkeoplysende virksomhed er at bidrage til borgernes aktive medborgerskab,

Læs mere

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Glostrup Kommune Center for Kultur og Borgerkontakt 2. juni 2017

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Glostrup Kommune Center for Kultur og Borgerkontakt 2. juni 2017 Glostrup Kommune Center for Kultur og Borgerkontakt 2. juni 2017 Forslag til revideret Folkeoplysningspolitik Indledning Foreningslivet og oplysningsforbundenes tilbud er en vigtig del af borgernes mulighed

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Indledning Ballerup Kommune har tradition for at udvikle kommunen og byen i dialog med borgerne. I vision 2020 hedder det, at Vi satser på mennesker. Mennesker

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

FRITID I SVENDBORG KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK I SVENDBORG KOMMUNE

FRITID I SVENDBORG KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK I SVENDBORG KOMMUNE FRITID I SVENDBORG KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK I SVENDBORG KOMMUNE 2018-2022 INDHOLDSFORTEGN ELSE Forord 3 Formål 4 Vision 5 Rammer 6 Handicappede 7 Voksenundervisning 8 Foreningsarbejde 9 Rådigheds-

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Idémøde Idéer til handleplan, som har til formål at styrke og udvikle de folkeoplysende aktiviteter. Udarbejdet på idémøde den 1. november 2011. Deltagere: Medlemmer fra foreninger og aftenskoler Idéer

Læs mere

FRITIDSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d.19.december 2012

FRITIDSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d.19.december 2012 FRITIDSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d.19.december 2012 HILLERØD KOMMUNE 1 Fritidspolitik (Folkeoplysningspolitik) Fritidspolitikken er blevet til gennem en sammenskrivning af den tidligere Folkeoplysningspolitik

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Gældende fra 1. januar 2012 Indhold Indledning 3 Forord 4 Vision og målsætninger 5 Frivillige foreninger og klubber 6 Voksenundervisningen 7 Fysiske rammer 8 Tilskud 9 Brugerindflydelse

Læs mere

SLAGELSE UDKAST TIL NY FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK KOMMUNE 2012-2014 1

SLAGELSE UDKAST TIL NY FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK KOMMUNE 2012-2014 1 SLAGELSE KOMMUNE UDKAST TIL NY FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 2012-2014 1 Forord Foreningslivet er noget ganske særligt i det danske samfund. De grundlæggende værdier i folkeoplysningen er demokrati og fællesskab.

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED 1. UDGAVE, 2011 INDHOLD 1 INDLEDNING... 3 2 VISION... 3 3 LEJRE KOMMUNE OG DEN FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED... 4 4 MÅLSÆTNING... 4 5 FOLKEOPLYSNINGSPOLITIKKEN

Læs mere

Notat. Forord. Kultur & Fritidscenter. 22. november Idrætspolitik - høringsudgave

Notat. Forord. Kultur & Fritidscenter. 22. november Idrætspolitik - høringsudgave Kultur & Fritidscenter Notat 22. november 2011 Sagsbehandler: Klaus Helsøe Telefon: 43 57 71 16 Email: klj@ishoj.dk Journal eller CPR-nummer: 201100655 Idrætspolitik dec 11 høringsudgave - klj Idrætspolitik

Læs mere

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune 2016 Indhold Indledning - Den folkeoplysende virksomhed i Skanderborg Kommune.. 3 Vision. 4 Mål.. 4 Folkeoplysningsudvalget. 6 Rammer for den folkeoplysende virksomhed..

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK

DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Indhold: 1. Hvorfor en folkeoplysningspolitik... 3 2. Visioner for og formålet med folkeoplysningspolitikken... 3 3. Målsætninger for borgernes deltagelse

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik 2 Folkeoplysningspolitik Indholdsfortegnelse Mangfoldighed, Fællesskab og Medbestemmelse Vision 4 Samspil med øvrige politikområder 4 Afgrænsning i forhold til konkurrerende aktiviteter 5 Målsætning og

Læs mere

Indledning Vision Målsætninger Rammer for folkeoplysende virksomhed Udvikling af folkeoplysningen... 4

Indledning Vision Målsætninger Rammer for folkeoplysende virksomhed Udvikling af folkeoplysningen... 4 1 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Målsætninger... 3 Rammer for folkeoplysende virksomhed... 3 Udvikling af folkeoplysningen... 4 Folkeoplysningen i samspil med øvrige politikområder... 4 Afgrænsning

Læs mere

Fritidspolitik. Udkast

Fritidspolitik. Udkast Fritidspolitik 2015 Udkast 1 Indhold Indhold...Side 2 Forord...Side 3 Vision 1: Fællesskab...Side 5 Vision 2: Aktivitet...Side 7 Vision 3: Frivillige...Side 11 Vision 4: Partnerskaber...Side 13 Vision

Læs mere

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde...

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Vision... 3 Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... 4 Særlige indsatsområder...

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Lovgivningen Denne politik er et supplement til Folkeoplysningsloven, lovbekendtgørelse nr. 854 og bekendtgørelse nr. 1251.

Lovgivningen Denne politik er et supplement til Folkeoplysningsloven, lovbekendtgørelse nr. 854 og bekendtgørelse nr. 1251. Folkeoplysningspolitik 2013-2016 Vision Alle borgere i Frederikshavn Kommune skal have lige adgang til folkeoplysende aktiviteter og fællesskaber, der er inkluderende, øger den mentale og fysiske sundhed,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget SOLRØD KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget 1.1.2014-31.12.2017 Folkeoplysningsudvalgets kompetencer og opgaver Vedtaqet af yrådet 12. december 2011 Folkeoplysningsudvalgets kompetencer og opgaver: Udvalgsmedlemmernes

Læs mere

Ishøj Kommune Idrætspolitik

Ishøj Kommune Idrætspolitik Ishøj Kommune Idrætspolitik Ishøj Kommune Forord Der har igennem flere år været et ønske om at få udarbejdet en idrætspolitik for Ishøj Kommune, der kan fungere som et effektivt styringsredskab, der kan

Læs mere

DFS forslag til regeringens folkeoplysningsudvalg

DFS forslag til regeringens folkeoplysningsudvalg D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D DFS forslag til regeringens folkeoplysningsudvalg DFS ser fremtidens folkeoplysning inden for tre søjler: Søjle 1- Søjle 2- Søjle 3- Fri Folkeoplysning

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014

Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014 Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014 Lovgrundlag Regler fastsat i Lov om støtte til folkeoplysning Folkeoplysningsloven.

Læs mere

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur Folkeoplysningspolitik 2012-2016 Center for Børn & Kultur 1 Indhold Formål...3 Borgernes deltagelse i foreningsaktiviteter...4 Rammer for foreningsarbejdet...6 Samspil mellem foreninger og selvorganiserede

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Lolland Kommune

Folkeoplysningspolitik for Lolland Kommune Folkeoplysningspolitik for Lolland Kommune 2015-2025 2 Folkeoplysningspolitik - Lolland Kommune Indholdsfortegnelse Forord Heino Knudsen, formand for Fritids- og Kulturudvalget 4 Forord Finn Andersen,

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

Folkeoplysningspolitikken træder i kraft den 23.februar 2012 og gælder frem til

Folkeoplysningspolitikken træder i kraft den 23.februar 2012 og gælder frem til Folkeoplysningspolitik Dragør Kommunes Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Hvorfor en folkeoplysningspolitik. 2. Visioner for og formålet med folkeoplysningspolitikken. 3. Målsætninger for borgernes deltagelse

Læs mere

Ny folkeoplysningspolitik. DUF-konference: Morgendagens foreningsliv - 6. oktober 2011

Ny folkeoplysningspolitik. DUF-konference: Morgendagens foreningsliv - 6. oktober 2011 Ny folkeoplysningspolitik DUF-konference: Morgendagens foreningsliv - 6. oktober 2011 Ny folkeoplysningslov vedtaget i juni 2011 I kraft 1. august 2011 Bevirker at der skal arbejdes med en række konsekvenser

Læs mere

Lemvig Kommunes Foreningsportal

Lemvig Kommunes Foreningsportal Kopi fra Lemvig Kommunes hjemmeside 14. september 2012 Links Lemvig Kommunes Foreningsportal http://www.lemvig.dk/folkeoplysningspolitik.aspx?id=1942 Folkeoplysningspolitik Introduktion Folketinget vedtog

Læs mere

Folkeoplysningspolitikken udmøntes via Folkeoplysningsudvalgets arbejde og valgte indsatsområder.

Folkeoplysningspolitikken udmøntes via Folkeoplysningsudvalgets arbejde og valgte indsatsområder. Indhold Forord... 3 Visioner og målsætninger for området... 4 Rammer for folkeoplysning i Hillerød Kommune... 4 Økonomiske rammer... 4 Udviklingspuljen... 4 Voksenundervisning... 4 Frivilligt foreningsarbejde...

Læs mere

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv 1 af 5 17-09-2012 15:11 Forside» Borger» Kultur og Fritid» Folkeoplysning» Folkeoplysningspolitik Politik for folkeoplysende virksomhed Indhold Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den

Læs mere

Folkeoplysningspolitik Greve Kommune 2012

Folkeoplysningspolitik Greve Kommune 2012 Folkeoplysningspolitik Greve Kommune 2012 - tillæg til Idræts- og Fritidspolitikken á 2008 0. Indledning Greve Kommunes eksisterende folkeoplysningspolitik er beskrevet i Idræts- og Fritidspolitikken fra

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik 2013-2017 Marts 2013 Forord Byrådet sætter med frivilligpolitikken en ny ramme for at styrke kommunens indsats på frivilligområdet, som bidrager til et styrket frivilligt

Læs mere

POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE. Sammen om FÆLLESSKABER

POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE. Sammen om FÆLLESSKABER POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE Sammen om FÆLLESSKABER 1 FORORD Faaborg-Midtfyn Kommune er karakteriseret ved sine mange stærke fællesskaber. Foreninger, lokalråd, borgergrupper mv.

Læs mere

Lyst til at gøre en forskel. Vesthimmerlands Kommunes Folkeoplysningspolitik

Lyst til at gøre en forskel. Vesthimmerlands Kommunes Folkeoplysningspolitik Lyst til at gøre en forskel Vesthimmerlands Kommunes Folkeoplysningspolitik 2012-2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Folkeoplysning i Vesthimmerlands Kommune... 5 Vision... 6 Folkeoplysningsloven

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Udkast til Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Folkeoplysningsudvalgets forslag af 10.11.11 1. Præsentation og målsætning 1 Det folkeoplysende arbejde, som foregår i kommunens foreningsliv aftenskolerne,

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Guldborgsund Kommune Kultur- og fritidsafdelingen Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Indhold Introduktion side 3 Vision side 4 Målsætninger side

Læs mere

Udkast til revideret Folkeoplysningspolitik

Udkast til revideret Folkeoplysningspolitik Udkast til revideret Folkeoplysningspolitik KULTUR OG FRITID 17. januar 2019 Målsætning Frederikssund Kommune understøtter foreningslivet, som dækker kommunen bredt såvel facilitetsmæssigt og økonomisk

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet,

Læs mere

1. Udkast Frivilligpolitik. Indledning. Baggrund

1. Udkast Frivilligpolitik. Indledning. Baggrund 1. Udkast Frivilligpolitik Indledning Det frivillige sociale arbejde udgør en væsentlig del af den samlede sociale indsats i Svendborg Kommune. En forudsætning for at sikre og udvikle den sociale indsats

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

AftenskolernesSamrådiSønderborgKommune

AftenskolernesSamrådiSønderborgKommune AftenskolernesSamrådiSønderborgKommune AFTENSKOLEPOLITIKISØNDERBORGKOMMUNE Aftenskolepolitik i Sønderborg Kommune Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Målsætning side 2 Værdigrundlag side 2 Aftenskolernes

Læs mere

Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020

Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020 Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020 Forord Formålet med en politik for Biblioteker & Borgerservice er at sætte retning på udviklingen af biblioteks- og borgerserviceområdet til

Læs mere

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 Januar 2013 Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 J. nr. 00.01.00P22 1 Forord Forord indsættes her Frivilligpolitikken træder i kraft fra 1. marts 2013 På vegne af Byrådet, Borgmester Karin Søjberg

Læs mere

Holbæk Kommunes. Folkeoplysningspolitik

Holbæk Kommunes. Folkeoplysningspolitik Holbæk Kommunes Folkeoplysningspolitik Indhold Forord... s. 4 1. Vores vision med folkeoplysningspolitiken. s. 5 2. Borgerne og det folkeoplysende arbejde.. s. 7 3. Rammer... s. 9 4. Udviklingspuljen...

Læs mere

Frederikssund Kommune Kultur og fritid 26. juli 2011. Kommentarer vedr. ændringer

Frederikssund Kommune Kultur og fritid 26. juli 2011. Kommentarer vedr. ændringer Frederikssund Kommune Kultur og fritid 26. juli 2011 Folkeoplysningsloven Lov nr. 574 af 7. juni 2011 Tekst markeret med blåt er ny tekst Bekendtgørelse af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning,

Læs mere

Intro Kultur og Fritid

Intro Kultur og Fritid Budgetmæssige nøgletal Kultur og Fritid 2014 Haller, boldbaner og andre anlæg 24.160.000 Skanderborg Bibliotek 21.054.000 Skanderborg Museum 5.006.000 Skanderborg Kulturskole 6.449.000 Folkeoplysning (i

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

Regler for tilskud til voksenundervisning 6,2 33,4 B U/I/H F Tilskud til nedsættelse af deltagerbetaling for særlige grupper

Regler for tilskud til voksenundervisning 6,2 33,4 B U/I/H F Tilskud til nedsættelse af deltagerbetaling for særlige grupper Turismeud Kompetencefordeling for folkeoplysningsuds område: B : Beslutningskompetence U : Lovbestemt udtaleret H : Høring I : Indstiller P : Påse/kontrollere F : Forberedelse De økonomiske rammer: Sikre

Læs mere

FRITIDSPOLITIK 2013-2017 - Politik for kultur-, fritids- og idrætsområdet

FRITIDSPOLITIK 2013-2017 - Politik for kultur-, fritids- og idrætsområdet FRITIDSPOLITIK 2013-2017 - Politik for kultur-, fritids- og idrætsområdet 1. FORORD Et af Furesø Kommunes helt særlige kendetegn er den meget høje andel af kreative og aktive borgere inden for sport,

Læs mere

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Fritidspædagogik... Side 6 Børn er forskellige... Side 8 Læreprocesser...

Læs mere

Udkast af 30.03.11 til Forslag

Udkast af 30.03.11 til Forslag Udkast af 30.03.11 til Forslag til Lov om ændring af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (Demokratisk

Læs mere

Forslag til administrativ opdatering af Hjørring Kommunes Frivilligpolitik

Forslag til administrativ opdatering af Hjørring Kommunes Frivilligpolitik Forslag til administrativ opdatering af Hjørring Kommunes Frivilligpolitik Nuværende udgave, 2009: Ændringsforslag, 2015: Frivilligpolitik Hjørring Kommunes Frivilligpolitik (Observationspunkt nr. 1),

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Jammerbugt Kommune

Folkeoplysningspolitik for Jammerbugt Kommune Folkeoplysningspolitik for Jammerbugt Kommune Forord Jammerbugt Kommune betragter et levende forenings- og fritidsliv som en motor for udvikling i lokalsamfundet og en forudsætning for kommunens udvikling

Læs mere

Regler. for. tilskud til aftenskoler i. Halsnæs Kommune

Regler. for. tilskud til aftenskoler i. Halsnæs Kommune Regler for tilskud til aftenskoler i Halsnæs Kommune Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Formål 2 2. Undervisningens omfang 2 3. Begrænsninger 2 4. Foreningskrav 3 5. Ansøgning og tilskudstilsagn 4

Læs mere

Folkeoplysningspolitik Politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik Politik for folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningspolitik 2013-2017 Politik for folkeoplysende virksomhed Guldborgsund Kommune Kultur- og fritidsafdelingen Parkvej 37 4800 Nykøbing F. 1 Indhold Introduktion side 3 Vision side 4 Målsætninger

Læs mere

33l. Folkeoplysningspolitik

33l. Folkeoplysningspolitik 33l Folkeoplysningspolitik Godkendt af Byrådet den 1. oktober 2012 1 Forord Med den seneste ændring af folkeoplysningsloven er rammerne lagt for en ny folkeoplysningspolitik, der både favner de frivillige

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Gentofte Kommune

Folkeoplysningspolitik for Gentofte Kommune Folkeoplysningspolitik for Gentofte Kommune Forord Folkeoplysningstilbuddene i Gentofte Kommune skal give alle borgere mulighed for at deltage i meningsfulde fællesskaber, der inspirerer og udfordrer.

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR FRIVILLIGHED I DANSK FOLKEHJÆLP

VÆRDIGRUNDLAG FOR FRIVILLIGHED I DANSK FOLKEHJÆLP VÆRDIGRUNDLAG FOR FRIVILLIGHED I DANSK FOLKEHJÆLP DANSK FOLKEHJÆLPS VÆRDIER Det frivillige arbejde i Dansk Folkehjælp hviler på værdier som: fællesskab, demokrati og åbenhed troværdighed, engagement, loyalitet,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 15. december 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Sonja Fladstrand, Anette Eriksen, Karin Gudbergsen,

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

Bilag til. Vedtægt for. Folkeoplysningsudvalget. I Assens Kommune

Bilag til. Vedtægt for. Folkeoplysningsudvalget. I Assens Kommune Bilag til Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget I Assens Kommune 1. De økonomiske rammer 2.1 Sikre rammerne for, at børn, unge og voksne kan etablere og tage del i den frie folkeoplysende virksomhed 6.1

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

Idræts- og Fritidspolitik. for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv

Idræts- og Fritidspolitik. for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv Idræts- og Fritidspolitik for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv Ringsted Kommune marts 2012 Idræts- og Fritidspolitik for Ringsted Kommunes Borgere og foreningsliv Indhold 1. Kort om papir og proces

Læs mere

Odense Kommunes. folkeoplysningspolitik

Odense Kommunes. folkeoplysningspolitik Odense Kommunes folkeoplysningspolitik Indholdsfortegnelse Forord 04-05 Vision og formål 06-07 Det frivillige foreningsarbejde 08-09 Voksenundervisning 10-11 Folkeoplysningsklubberne 12-13 Lokaleanvisning

Læs mere

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik Kultur- og udviklingsafdelingen Dato: 14. marts 2012 Journalnr.: 11-14501 Norddjurs Kommune Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Baggrund og formål 2. Vision, værdier og målsætninger Norddjurs Kommunes kultur-

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik

Kultur- og fritidspolitik Præsentation Kai Raun, Kultur og Fritidschef Allerød Kommune fra 1986 Kultur, idræt og fritid SSP Formand Fritidssamrådet i Danmark Næstformand Fritid og Samfund Program Kultur- og fritidspolitik er midlet/rammen

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK. Godkendt af Struer Byråd Den 24. november 2015 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK. Godkendt af Struer Byråd Den 24. november 2015 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK Godkendt af Struer Byråd Den 24. november 2015 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Folkeoplysningspolitik i Struer Kommune Efter Folkeoplysningslovens 34 vedtager og offentliggør

Læs mere

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune Folkeoplysningspolitik Politik for Hedensted Kommune Indholdsfortegnelse VISION og MÅL...3 FRITIDSUDVALGET - Organisering og opgaver...4 Rammer...5 Samspil og udvikling...5 Partnerskaber...5 Brugerinddragelse...5

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af folkeoplysningsloven

Forslag. Lov om ændring af folkeoplysningsloven 2010/1 LSV 207 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Undervisningsmin., Uddannelsesstyrelsen, j.nr. 053.38J.261 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den

Læs mere

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til din aftenskole

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til din aftenskole TILSKUDSGUIDE Sådan får du tilskud til din aftenskole 2 INDHOLD INDLEDNING... 4 HVAD KAN MAN FÅ TILSKUD TIL?... 5 BETINGELSER FOR AT FÅ TILSKUD... 5 ANSØGNINGSFRISTER... 5 TILSKUDSBEREGNING... 6 10 % DEBATPULJE...

Læs mere

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune Folkeoplysningspolitik Politik for Hedensted Kommune Indholdsfortegnelse VISION og MÅL...3 FRITIDSUDVALGET - Organisering og opgaver...4 Rammer...5 Samspil og udvikling...5 Partnerskaber...5 Brugerinddragelse...5

Læs mere

Idrætspolitik Svendborg Kommune 2017-2022 Udkast 1404 2016

Idrætspolitik Svendborg Kommune 2017-2022 Udkast 1404 2016 FORORD Svendborg Kommune er karakteriseret ved at have et stærkt idræts- og foreningsliv, der udgøres af både frivillige og professionelle af bredde og elite. For Svendborg Byråd er det vigtigt at udtrykke

Læs mere

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik formål Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag

Læs mere

Retningslinjer for Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Køge Kommune

Retningslinjer for Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Køge Kommune Retningslinjer for Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Køge Kommune Retningslinjerne er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i Folkeoplysningsloven og bekendtgørelser hertil samt de politiske

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Formål med politikken Gentofte Kommune vil med denne folkeoplysningspolitik definere rammen og visionen for fritidsområdet for alle kommunens borgere. Folkeoplysning dækker over

Læs mere

Er du frivillig i Thisted Kommune?

Er du frivillig i Thisted Kommune? Er du frivillig i Thisted Kommune? Produceret af Thisted Kommune April 2015 Forord Der skal lyde en tak for din indsats som frivillig i Thisted Kommune. Et stærkt frivilligmiljø med aktive og engagerede

Læs mere

FMK ser derfor ikke folkeoplysningen som et isoleret politikområde men som et afgørende og integreret element i kommunens fremtidige udvikling.

FMK ser derfor ikke folkeoplysningen som et isoleret politikområde men som et afgørende og integreret element i kommunens fremtidige udvikling. Ny Folkeoplysningspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune Denne tekst er baseret på input fra opstartsmøder i en arbejdsgruppe under Folkeoplysningsudvalget i 2015. Arbejdsgruppen blev sat i bero pga. manglende

Læs mere

Strategi for integration af nye flygtninge og deres familier

Strategi for integration af nye flygtninge og deres familier Udkast til Strategi for integration af nye flygtninge og deres familier Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere flygtninge

Læs mere

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Børn, Unge og Familie 2013 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 - Alle børn og unge har ret til et godt liv Alle børn og unge har ret til

Læs mere

Folkeoplysningspolitikken forslag til emner/temaer til mulig/e handlinger til det videre arbejde med folkeoplysningspolitikken

Folkeoplysningspolitikken forslag til emner/temaer til mulig/e handlinger til det videre arbejde med folkeoplysningspolitikken Folkeoplysningspolitikken forslag til emner/temaer til mulig/e handlinger til det videre arbejde med folkeoplysningspolitikken Formålet med politikken er at sætte rammer og mål for folkeoplysningen og

Læs mere

Styrker og svagheder inden for kultur- og fritidsområdet i Faxe Kommune

Styrker og svagheder inden for kultur- og fritidsområdet i Faxe Kommune Styrker og svagheder inden for kultur- og fritidsområdet i Faxe Kommune I tilknytning til dagsordenspunktet om ny kultur- og fritidspolitik 2015-2019 har administrationen udarbejdet et notat om styrker

Læs mere

Ny folkeoplysningslov og kommunal folkeoplysningspolitik fra 2012. Dialogmøde - mandag den 3. oktober 2011

Ny folkeoplysningslov og kommunal folkeoplysningspolitik fra 2012. Dialogmøde - mandag den 3. oktober 2011 Ny folkeoplysningslov og kommunal folkeoplysningspolitik fra 2012 Dialogmøde - mandag den 3. oktober 2011 Ny folkeoplysningslov vedtaget i juni 2011 Ny folkeoplysningslov med virkning fra 1. august 2011

Læs mere

Velkommen som forening i Gentofte Kommune

Velkommen som forening i Gentofte Kommune Velkommen som forening i Gentofte Kommune Hermed en vejledning af at starte en forening i Gentofte Kommune Start af forening For at kunne få tilskud til sine foreningsaktiviteter eller få stillet kommunale

Læs mere

Biblioteker og folkeoplysning

Biblioteker og folkeoplysning Biblioteker og folkeoplysning Konkurleger Hvad er vi fælles om? Hvad adskiller os? Hvad skal vi forhandle om? Hvilke forslag kan vi enes om? Hvad er målet? 1 Målet er vi enige om! Demokratisk medborgerskab

Læs mere

Retningslinjer for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune

Retningslinjer for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune Retningslinjer for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune Vedtaget af Borgerrepræsentationen 1. december 2011 Gældende fra 1. januar 2012 Retningslinjer for tildeling af udviklingsmidler

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved Kulturministeriet: National vision for folkeoplysningen http://kum.dk/kulturpolitik/uddannelse-folkeoplysning-og-hoejskoler/folkeoplysning/... Side 1 af 1 05-03-2015 National vision for folkeoplysningen

Læs mere

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 God integration af flygtninge og indvandrere betyder, at alle flygtninge og indvandrere deltager aktivt i og bidrager aktivt til

Læs mere