Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende revalideringsinstitutioner samt løntilskud til personer i fleksjob og skånejob.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende revalideringsinstitutioner samt løntilskud til personer i fleksjob og skånejob."

Transkript

1 Budget- og regnskabssystem side 1 Dato: 20. februar 2004 Ikrafttrædelsesår: Budget 2002 REVALIDERING MV. Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende revalideringsinstitutioner samt løntilskud til personer i fleksjob og skånejob Beskyttet beskæftigelse På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende beskyttet beskæftigelse til personer under 65/67 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. 87, stk. 1 og 4 i lov om social service. På funktionen registreres dels amtskommunernes udgifter til beskyttet beskæftigelse efter 87, stk. 1, dels kommunernes udgifter til beskyttet beskæftigelse, som kommunen visiterer egne borgere til, jf. 87, stk. 4. Endvidere registreres her kommunens grundtakstbetaling til amtskommunale tilbud efter 87, stk. 3, jf. 131 a, stk. 1, nr. 5 i lov om social service. Det bemærkes, at udgifter og indtægter vedrørende særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb efter 87, stk. 2 til personer med særlige sociale vanskeligheder i tilknytning til boformer efter 94 i lov om social service registreres på funktion Desuden bemærkes, at udgifter og indtægter vedrørende beskyttet beskæftigelse efter 87 i forbindelse med behandling af stofmisbrugere registreres på funktion Støtte til befordringsudgifter i tilknytning til beskyttet beskæftigelse efter 87, jf. 89, stk. 2 i lov om social service og 4 i Socialministeriets Bekendtgørelse om aflønning mv. og støtte til befordringsudgifter i beskyttet beskæftigelse, særligt tilrettelagte beskæftigelsestilbud og i aktivitets- og samværstilbud, registreres på art 4.0. På funktionen er der autoriseret en driftsgruppering til registrering af udgifter til aflønning under beskyttet beskæftigelse, jf. 89 i lov om social service og 1 i Socialministeriets Bekendtgørelse om aflønning mv. og støtte til befordringsudgifter i beskyttet beskæftigelse, særligt tilrettelagte beskæftigelsestilbud og i aktivitets- og samværstilbud. Aflønningen registreres på art 5.2 Der er desuden autoriseret en driftsgruppering til registrering af amtskommunernes udgifter til medfinansiering af udgifter til en kommunal opgaveløsning inden for beskyttet beskæftigelse, som er alternative tilbud til grundtakstfinansierede tilbud efter 131 a og 131 c i lov om social service, og hvor de kommunale tilbud skønnes at nedsætte amtskommunens udgifter efter 131 a og 131 c, jf. 131 d i lov om social service. Den amtskommunale medfinansiering kan omfatte den del af udgiften til den kommunale opgaveløsning, der overstiger den modsvarende grundtakst efter 131 a, jf. 131 d. I ganske særlige tilfælde kan amtskommunerne medfinansiere udgifter til en kommunal opgaveløsning, selv om disse betingelser ikke er opfyldt, jf. 131 d, stk. 2. Der henvises i øvrigt til de generelle bemærkninger i indledningen til hovedkonto 5 vedrørende amtskommunal medfinansiering efter 131 d i lov om social service Aktivitets- og samværstilbud På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. 88, stk. 1 og 3 i lov om social service. På funktionen registreres dels amtskommunernes udgifter til aktivitets- og

2 Budget- og regnskabssystem side 2 Dato: 20. februar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2003/Budget 2004 samværstilbud efter 88, stk. 1, dels kommunernes udgifter til aktivitets- og samværstilbud, som kommunen visiterer egne borgere til, jf. 88, stk. 3. Endvidere registreres her kommunens grundtakstbetaling til amtskommunale tilbud efter 88, stk. 2, 1. pkt., jf. 131 a, stk. 1, nr. 5 i lov om social service. Det bemærkes, at udgifter og indtægter vedrørende aktivitets- og samværstilbud efter 88, stk. 2 til personer med særlige sociale vanskeligheder i tilknytning til boformer efter 94 i lov om social service registreres på funktion Desuden bemærkes, at udgifter og indtægter vedrørende aktivitets- og samværstilbud efter 88 i forbindelse med behandling af stofmisbrugere registreres på funktion Støtte til befordringsudgifter i tilknytning til aktivitets- og samværstilbud efter 88, jf. 89, stk pkt. i lov om social service og 5 i Socialministeriets Bekendtgørelse om aflønning mv. og støtte til befordringsudgifter i beskyttet beskæftigelse, særligt tilrettelagte beskæftigelsestilbud og i aktivitets- og samværstilbud, registreres på art 4.0. På funktionen er der autoriseret en driftsgruppering til registrering af udgifter til aflønning under aktivitets- og samværstilbud, jf. 89 i lov om social service og 3 i Socialministeriets Bekendtgørelse om aflønning mv. og støtte til befordringsudgifter i beskyttet beskæftigelse, særligt tilrettelagte beskæftigelsestilbud og i aktivitets- og samværstilbud. Aflønningen registreres på art 5.2 Der er desuden autoriseret en driftsgruppering til registrering af amtskommunernes udgifter til medfinansiering af udgifter til en kommunal opgaveløsning inden for aktivitets- og samværstilbud, som er alternative tilbud til grundtakstfinansierede tilbud efter 131 a og 131 c i lov om social service, og hvor de kommunale tilbud skønnes at nedsætte amtskommunens udgifter efter 131 a og 131 c, jf. 131 d i lov om social service. Den amtskommunale medfinansiering kan omfatte den del af udgiften til den kommunale opgaveløsning, der overstiger den modsvarende grundtakst efter 131 a, jf. 131 d. I ganske særlige tilfælde kan amtskommunerne medfinansiere udgifter til en kommunal opgaveløsning, selv om disse betingelser ikke er opfyldt, jf. 131 d, stk. 2. Der henvises i øvrigt til de generelle bemærkninger i indledningen til hovedkonto 5 vedrørende amtskommunal medfinansiering efter 131 d i lov om social service Revalidering På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende den amtskommunale revalideringsindsats, herunder arbejdsprøvning, erhvervsmodnende eller afklarende aktiviteter, optræning og uddannelse, jf. 22 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Endvidere registreres her udgifter til erhvervsmodnende og erhvervsintroducerende kurser og jobindslusningsprojekter efter 23 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Endvidere registreres på denne funktion lønudgifter til personer i fleksjob på amtskommunale revalideringsinstitutioner og beskyttede værksteder, jf. 71, stk. 1 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Løntilskuddet til disse personer i fleksjob efter 71, stk. 2-4, som registreres på funktion 5.41, indtægtsføres på nærværende funktion.

3 Budget- og regnskabssystem side 3 Dato: 20. februar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2003/Budget 2004 Tilsvarende registreres på denne funktion lønudgifter til personer i skånejob på amtskommunale revalideringsinstitutioner og beskyttede værksteder, jf. 57 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Løntilskuddet til disse personer i skånejob efter 63, jf. 64 stk. 5 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som registreres på funktion 5.41, indtægtsføres på nærværende funktion. Den statslige refusion af driftsudgifterne i forbindelse med uddannelsesaktiviteter efter 12 og 47, jf. 100, stk. 3 i lov om aktiv socialpolitik, registreres på funktion 5.98, dranst 2, gruppering 07. Det bemærkes, at udgifter og indtægter vedrørende beskyttet beskæftigelse efter 87 registreres på funktion 5.38, og at udgifter og indtægter vedrørende aktivitets- og samværstilbud efter 88 registreres på funktion På funktionen er der autoriseret følgende driftsgrupperinger: 02 Erhvervsmodnende og erhvervsintroducerende kurser samt jobindslusningsprojekter ( 23 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats) Her registreres udgifter til erhvervsmodnende og erhvervsintroducerende kurser samt jobindslusningsprojekter, jf. 23 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Endvidere registreres udgiften til de pågældende aktiviteter for de personer, som har fået tilsagn om eller som har påbegyndt et tilbud efter de hidtil gældende regler i lov om aktiv socialpolitik og som gennemfører tilbuddet efter de hidtil gældende regler, jf. 9, stk. 2 i lov nr. 417 af 10. juni Amtskommunal revalideringsindsats ( 22 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats) Her registreres udgifter vedrørende den amtskommunale revalideringsindsats, herunder vedrørende arbejdsprøvning, erhvervsmodnende eller afklarende aktiviteter, optræning og uddannelse, jf. 22 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats Endvidere registreres udgiften til de pågældende aktiviteter for de personer, som har fået tilsagn om eller som har påbegyndt et tilbud efter de hidtil gældende regler i lov om aktiv socialpolitik og som gennemfører tilbuddet efter de hidtil gældende regler, jf. 9 stk. 2 i lov nr. 417 af 10. juni Løn til personer i fleksjob på revalideringsinstitutioner mv. Her registreres lønudgifter til personer i fleksjob på revalideringsinstitutioner og beskyttede værksteder, jf. 71, stk. 1 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Løntilskuddet til personer i fleksjob på revalideringsinstitutioner og beskyttede værksteder efter 71, stk. 2-4, som registreres på funktion 5.41, indtægtsføres på nærværende funktion. 05 Løn til personer i skånejob på revalideringsinstitutioner mv. Her registreres lønudgifter til personer i skånejob på revalideringsinstitutioner og beskyttede værksteder, jf. 57 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Løntilskuddet til personer i skånejob på revalideringsinstitutioner og beskyttede værksteder efter 63, jf. 64, stk. 5, som

4 Budget- og regnskabssystem side 4 Dato: 8. marts 2005 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2005 registreres på funktion 5.41, indtægtsføres på nærværende funktion. 07 Driftsudgifter ifm. uddannelsesaktiviteter (lov om aktiv socialpolitik 12 og 47) Her registreres driftsudgifter i forbindelse med uddannelsesaktiviteter efter aktivlovens 12. Det drejer sig udgifter til de uddannelser, som kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere med godkendelse af kommunalbestyrelsen kan deltage i som f.eks. folkeskolens klassetrin og HF-enkeltfagsundervisning under 23 timer, jf. Socialministeriets bekendtgørelse nr. 10. af 8. januar 1998 om uddannelsessøgendes ret til kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik i særlige tilfælde. Endvidere registreres her driftsudgifter i forbindelse med uddannelsesaktiviteter for personer, der modtager kontanthjælp eller starthjælp under forrevalidering efter aktivlovens 47. Forrevalidering omfatter aktiviteter, som revalidenden gennemfører, før det erhvervsmæssige sigte er afklaret. Det er aktiviteter med et erhvervsmodnende eller afklarende sigte (jf. aktivlovens 46, stk. 1, 3. pkt.). Det drejer sig f.eks. om ophold på daghøjskole, højskole eller produktionsskole samt undervisning på klasse, gymnasie- og HF-niveau mv. De driftsudgifter i forbindelse med uddannelsesaktiviteter, der registreres her, er omfattet af reglerne om statsrefusion, jf. aktivlovens 100, stk. 2. Det bemærkes, at udgifter til uddannelsesaktiviteter efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats 22 og 23, som er omfattet af den delte finansiering mellem kommuner og amter, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 119, stk. 4 og 5, registreres på gruppering 02 og Løntilskud mv. til personer i fleksjob og skånejob På funktionen registreres udgifter til løntilskud til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som er ansat i fleksjob og skånejob, udgifter til særlige ydelser og udgifter til ledighedsydelse, jf. kapitel 7 i lov om aktiv socialpolitik. På funktion 5.41 anvendes art 5.2. Det er alene udgiften til løntilskud, der registreres på denne funktion. Lønudgiften til personer i fleksjob og skånejob registreres under de kommunale virksomheder, institutioner og forvaltninger, hvor de er ansat. På de samme funktioner indtægtsføres endvidere løntilskuddet. For hver gruppering under funktion 5.41 skal føres en ydelsesregistrant, svarende til ydelsesregistranten under funktionerne 5.01 og 5.05, jf. Socialministeriets bekendtgørelse nr. 515 af 9. juni 2000 om kommunernes regnskabsaflæggelse og statsrefusion mv. på visse dele af det sociale område. Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger: 01 Ledighedsydelse efter ustøttet beskæftigelse med 35 pct. refusion ( 74 f, stk. 1-3) Her registreres udgifter til ledighedsydelse med 35 pct. statsrefusion til personer, der er overgået fra ledighedsydelse eller fleksjob til ustøttet be-

5 Budget- og regnskabssystem side 5 Dato: 20. juni 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 skæftigelse, og som ved efterfølgende ledighed, herunder ved midlertidige afbrydelser af arbejdet, har ret til ledighedsydelse, jf. aktivlovens 74 f, stk Det bemærkes, at udgifter til ledighedsydelse under sygdom og barsel til personer, der er overgået fra ledighedsydelse eller fleksjob til ustøttet beskæftigelse, registreres på gruppering Løntilskud til løn til personer i fleksjob og selvstændige erhversdrivende med begrænsninger i arbejdsevnen, ikke refusonsberettiget løntilskud. Her registreres fra 1. juli 2006 alle udgifter til løntilskud til fleksjob og selvstændige erhversdrivende med begrænsninger i arbejdsevnen, som ikke er refusionsberettiget som følge af manglende dokumentation, jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 121, stk Driftsudgifter for personer på ledighedsydelse m.v.( 32 stk. 1, nr. 2 og 3, jf. 3, stk., 2 og 73b, og 82 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats). Her registreres udgifter til tilbud om vejledning og opkvalificering efter 32, stk. 1, nr. 1 og 2, jf. 32 stk. 2 og udgifter til hjælpemidler (undervisningsmateriale, arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning) efter 76 og 77 for personer på ledighedsydelse og personer på særlig støtte i forbindelse med rådighedsafprøvning. På funktionen registreres ligeledes udgifter tilbefordringsgodtgørelse til personer på ledighedsydelse og særlig ydelse, jf. 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, samt driftsudgifter vedrørende 6 ugers selvvalgt uddannelse for visiterede til fleksjob, herunder evt. afholdte udgifter til deltagerbetaling, kørselsgodtgørelse, kost og logi, jf. 73b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 04 Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i fleksjob med 100 pct. refusion ( Her registreres udgifter til løntilskud på 1/3 af lønnen med 100 pct. statsrefusion til personer, som er ansat i et fleksjob, der er etableret før 1. juli 2001, jf. aktivlovens 72, stk. 2-4 og 8, stk. 5 i lov nr. 284 af 25. april Fra 1. januar 2006 registreres udgifter til løntilskud til disse personer i fleksjob på gruppering 13 Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion. 05 Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob med 100 pct. refusion ( Her registreres udgifter til løntilskud på 1/2 af lønnen med 100 pct. statsrefusion til personer, som er ansat i et fleksjob, der er etableret før 1. juli 2001, jf. aktivlovens 72, stk. 2-4 og 8, stk. 5 i lov nr. 284 af 25. april 2001.

6 Budget- og regnskabssystem side 6 Dato: 20. juni 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 Endvidere registreres her udgifter til løntilskud til personer, som ved ikrafttræden af lov nr. 459 af 10. juni 1997 var ansat i beskyttede enkeltpladser efter 50/50-ordningen indtil ansættelsen ophører, jf. 3, stk. 2 i lov nr. 459 af 10. juni Fra 1. januar 2006 registreres udgifter til løntilskud til disse personer i fleksjob på gruppering 14 Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion. 06 Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med 100 pct. refusion ( Her registreres udgifter til løntilskud på 2/3 af lønnen med 100 pct. statsrefusion til personer, som er ansat i et fleksjob, der er etableret før 1. juli 2001, jf. aktivlovens 72, stk. 2-4 og 8, stk. 5 i lov nr. 284 af 25. april Fra 1. januar 2006 registreres udgifter til løntilskud til disse personer i fleksjob på gruppering 15 Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion. 07 Særlig ydelse til personer uden ret til ledighedsydelse, ikke refusionsberettiget ( 100, stk. 1, 104, stk. 1-2 og 104a i lov om aktiv socialpolitik). Her registreres udgifter til særlig ydelse til personer uden ret til ledighedsydelse, der er visiteret til fleksjob, når kommunen mister statsrefusionen pga., at personerne har modtaget kontant- og/eller starthjælp i en periode på 18 måneder inden for 24 måneder efter visitation til fleksjob, jf. 100, stk. 1, 104, stk. 1 og 104, stk. 2 lov om aktiv socialpolitik. Desuden registreres udgifter til særlig ydelse til personer uden ret til ledighedsydelse, der er visiteret til fleksjob, hvor kommuner mister retten til statsrefusion for udgifter til kontant- og starthjælp til personer, der er visiteret til fleksjob, hvis kommunen ikke har tilvejebragt det lovmæssige grundlag for afgørelsen om fleksjob eller for vurderingen af, om betingelserne for fleksjob fortsat er opfyldt, jf 104 a. 08 Løntilskud til personer i skånejob med 50 pct. refusion ( 63, jf. 64 stk. 5 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) Her registreres udgifter til løntilskud til personer, der modtager social pension, og som er ansat i et skånejob, hvortil staten yder 50 pct. refusion, jf. 63, jf. 64 stk. 5. Endvidere registreres her udgifter til løntilskud til personer, der modtager social pension, og som ved ikrafttræden af lov nr. 454 af 10. juni 1997 er ansat i beskyttede enkeltpladser efter 1/3-ordningen indtil ophør af stillingen, jf. 114 i lov om aktiv socialpolitik.

7 Budget- og regnskabssystem side 7 Dato: 8. marts 2005 Ikrafttrædelsesår: Regnskab Løntilskud til handicappede personer med 65 pct. refusion ( 63, jf. 64 stk. 5 og 6 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) Her registreres fra 1. juli 2006 udgifter til løntilskud til handicappede personer, jf. 2 nr. 8 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som ikke er medlem af en arbejdsløshedskasse. Løntilskuddet opgøres efter 63, jf. 64, stk Ledighedsydelse under ferie med 50 pct. refusion ( 74 e og 74 h) Her registreres udgifter til ledighedsydelse under ferie med 50 pct. statsrefusion til personer, der er ansat i fleksjob og som holder ferie, til personer, der modtager ledighedsydelse og holder ferie, og til personer, der er overgået fra ledighedsydelse eller fleksjob til ustøttet beskæftigelse og som holder ferie, jf. aktivlovens 74 e og 74 h. 11 Særlig ydelse til personer uden ret til ledighedsydelse med 35 pct. refusion ( 74 i) Her registreres udgifter til særlig ydelse med 35 pct. statsrefusion til personer, der venter på et fleksjob og som ved visitationen til fleksjob ikke har ret til ledighedsydelse, og som har en indtægt, der er mindre end ikke-forsørgersatsen for kontanthjælpsmodtagere, for personer under 25 år dog mindre end ungesatserne for kontanthjælpsmodtagere. Den særlige ydelse udgør forskellen mellem personens indtægt og ikke-forsørgersatsen, for personer under 25 år mellem indtægten og ungesatserne (jf. aktivlovens 74 f). Endvidere registreres udgifter til særlig ydelse til personer, der ved uforskyldt ledighed efter et fleksjob ikke har opfyldt optjeningskravet til ledighedsydelse. Det bemærkes, at udgifter til særlig ydelse i perioden indtil 1. juli 2002 efter den dagældende 74 f i lov om aktiv socialpolitik også registreres her. 12 Driftsudgifter for personer i fleksjob, skånejob og handicappede personer ( 74, 74a, 76-81, 99 og 101 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). Her registreres udgifter til arbejdsredskaber, arbejdspladsindretning og hjælp til kortvarige kurser for personer, der er ansat i fleksjob eller som skal ansættes i fleksjob, når hjælpen har afgørende betydning for at den pågældende kan fastholde eller opnå ansættelse i fleksjob, jf. 74. Endvidere registreres her udgifter efter kapitel 14 (hjælpemidler og mentorfunktion) for personer med handicap efter 2 nr. 6 samt udgifter efter og 99 og 101 ved ansættelse af personer i skånejob i ustøttet beskæftigelse. Endelig registreres her udgifter efter kapitel 14 (hjælpemidler og mentorfunktion) for personer med handicap efter 2, nr. 8, som ikke er medlem af en arbejdsløshedskasse, samt udgifter efter 99 og 101 ved ansættelse af personer med handicap, som ikke er medlem af en arbejdsløshedskasse, i ustøttet beskæftigelse.

8 Budget- og regnskabssystem side 8 Dato: 1. december 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion ( Her registreres udgifter til løntilskud på 1/3 af lønnen med 65 pct. statsrefusion til personer, som er ansat i fleksjob, der er etableret den 1. juli 2001 og derefter og indtil 1. juli Fra 1. januar 2006 registreres alle udgifter til løntilskud på 1/3 af lønnen her (jf. aktivlovens 72, stk. 2-4 og 8, stk. 5 og stk. 7 i lov nr. 284 af 25. april 2001). 14 Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion ( Her registreres udgifter til løntilskud på 1/2 af lønnen med 65 pct. statsrefusion til personer, som er ansat i fleksjob, der er etableret den 1. juli 2001 og derefter. Fra 1. januar 2006 registreres alle udgifter til løntilskud på 1/2 af lønnen her (jf. aktivlovens 72, stk. 2-4 og 8, stk. 5 i lov nr. 284 af 25. april 2001). 15 Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion ( Her registreres udgifter til løntilskud på 2/3 af lønnen med 65 pct. statsrefusion til personer, som er ansat i fleksjob, der er etableret den 1. juli 2001 og derefter. Fra 1. januar 2006 registreres alle udgifter til løntilskud på 2/3 af lønnen her (jf. aktivlovens 72, stk. 2-4 og 8, stk. 5 i lov nr. 284 af 25. april 2001). 16 Tilskud med 1/2 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion ( 75) Her registreres udgifter til tilskud på 1/2 af mindste overenskomstmæssige løn med 65 pct. statsrefusion til personer, der driver selvstændig virksomhed og som på grund af varige begrænsninger i arbejdsevnen har vanskeligt ved at opretholde beskæftigelsen i den selvstændige virksomhed (jf. aktivlovens 74 j). 17 Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion ( 75) Her registreres udgifter til tilskud på 2/3 af mindste overenskomstmæssige løn med 65 pct. statsrefusion til personer, der driver selvstændig virksomhed og som på grund af varige begrænsninger i arbejdsevnen har vanskeligt ved at opretholde beskæftigelsen i den selvstændige virksomhed (jf. aktivlovens 74 j). 18 Ledighedsydelse i visitationsperioden før første fleksjob med 35 pct. refusion ( 74 a, stk. 1) Her registreres udgifter til ledighedsydelse med 35 pct. statsrefusion til personer, der er visiteret til et fleksjob, og som venter på et fleksjob, jf. aktivlovens 74 a, stk. 1. Det bemærkes, at udgifter til ledighedsydelse under sygdom og barsel til personer i visitationsperioden før første fleksjob registreres på gruppering 20.

9 Budget- og regnskabssystem side 9 Dato: 10. marts 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab Ledighedsydelse mellem fleksjob med 35 pct. refusion ( 74 a, stk. 2-4) Her registreres udgifter til ledighedsydelse med 35 pct. statsrefusion til personer, som har ret til ledighedsydelse og bliver ledige efter at have været ansat i fleksjob, jf. aktivlovens 74 a, stk. 2. Endvidere registreres udgifter til ledighedsydelse til personer, som bliver ledige efter at have været ansat i fleksjob i 9 måneder inden for de seneste 18 måneder, jf. aktivlovens 74 a, stk. 3. Desuden registreres udgifter til ledighedsydelse til personer, der er berettiget til ledighedsydelse, og som bliver ledige ved midlertidige afbrydelser i arbejdet, som ikke kan tilregnes den pågældende, jf. aktivlovens 74 a, stk. 4. Det bemærkes, at udgifter til ledighedsydelse under sygdom og barsel til personer, der har været ansat i fleksjob, registreres på gruppering Ledighedsydelse under sygdom og barsel med 35 pct. refusion ( 74 a, stk. 5 og 74 f, stk. 4) Her registreres udgifter til ledighedsydelse under sygdom og barsel med 35 pct. statsrefusion, jf. aktivlovens 74 a, stk. 5 og 74 f, stk. 4. Det gælder både udgifter til ledighedsydelse under sygdom og barsel til personer i visitationsperioden før første fleksjob, til personer, der har været ansat i fleksjob, og til personer, der er overgået fra ledighedsydelse eller fleksjob til ustøttet beskæftigelse. 91 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse udbetalt med 50 pct. refusion ( 104, stk.1) 92 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig ydelse udbetalt med 35 pct. refusion ( 104, stk. 1 og 2)

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. 1997 kontor I:\orienteringsbrev Dato: 16. December Kontor: 1. økonomiske J. nr.: 1997/1561-3 Sagsbeh.: mje Fil-navn: ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.8 - side 1 5 Sociale opgaver og beskæftigelse REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) 5.58.80 Revalidering 1 Drift 001 Afløb af merudgifter

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: December 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion registreres

Læs mere

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014 Arbejdsmarkedsområdet i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang 68.016.142 291.279.516 223.263.375 23 5.010.000 49.895.137 206.224.249 156.329.112 24 5.010.000 49.895.134 206.224.249 156.329.112

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 23. juli.2003 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: 2003-2544-5 Sagsbeh.: JSN Fil-navn: Orientering.juli Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Dette funktionsområde anvendes til registrering

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato: December 2018 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2019 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Hvornår får jeg svar? - på ansøgninger til Ydelseskontor og Jobcenter Indledning Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Ydelseskontor og Jobcenter i Hjørring Kommune på en ansøgning om en bestemt

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: Juni.2003 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: 2003-2544-5 Sagsbeh.: JSN Fil-navn: Orientering.juni Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge efter 52 uger uden refusion, jf. 62, stk.

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Orientering om kontobro samt ændringer m.v. af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 38. omgang rettelsessider

Orientering om kontobro samt ændringer m.v. af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 38. omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner Dato: 6. oktober 2006 Kontor: Kommunaladm. J.nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: SNW 38. omgang Orientering om kontobro samt ændringer m.v. af Budget- og regnskabssystem for kommuner

Læs mere

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 36. omgang rettelsessider

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 36. omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner Dato: 20. juni 2006 Kontor: Kommunaladm. J.nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: SNW 36. omgang Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER Budget- og regnskabssystem 4.5.11 - side 1 Dato: 4. juni 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER 5.95 Jobtræningsordningen På denne funktion registreres udgifter og indtægter

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

2.407.000 kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr.

2.407.000 kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr. Udgifter: 00.32 2.407.000 kr. Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr. På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende drift og anlæg af fritidsfaciliteter. Budgettet for 2013 fordeler

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

Orientering om ændringer i "Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner."

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 19. marts 1998 Kontor: 1. Økonomiske kontor J. nr.: 1997/1561-3 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I: orientering marts 1998 Orientering om ændringer i "Budget- og

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSY- STEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSY- STEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 11. september 1998 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 1998/1561-5 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I:mje\orient\september ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET-

Læs mere

Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til relevante høringsparter Sagsnr. 2015-2426 Doknr. 253655 Dato 10-07-2015 Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Den tidligere regering (Socialdemokraterne

Læs mere

6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget

6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget 6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningens budget ligger delvist inden for Arbejdsmarkedsudvalgets budgetramme og delvist inden for Socialudvalgets budgetramme. Den

Læs mere

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner, samt 29. omgang rettelsessider

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner, samt 29. omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 8. marts 2005 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: 2005-2544-40 Sagsbeh.: hen/pbh Fil-navn: Dokument 1 Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem Samtlige kommuner Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2014-16090 Doknr. Dato 6. juni 2014 Hermed orienteres om ændringer og præciseringer m.v.

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af. kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskaserne.

Lovtidende A. Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af. kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskaserne. Lovtidende A 2015 16. december 2015. Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne I medfør af 5, stk. 5, 6, stk.

Læs mere

BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE

BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE Budget- og regnskabssystem 4.5.4 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004/Budget 2005 BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE Udgifter og indtægter vedrørende personlig

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato Juli 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE

FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE Budget- og regnskabssystem 4.5.7 - side 1 Dato: 1. december 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE 5.50 Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede,

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 00.25.11 Beboelse 81 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

KONTANTE YDELSER (57)

KONTANTE YDELSER (57) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.7 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter

Læs mere

Social- og arbejdsmarked

Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked udgør 9,2 % af de kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Beløb i hele tusinde kr. Budget 2010 Andel i pct. Faste ejendomme 223

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Alle kommuner Sagsnr. 2015-2426 Doknr. 260793 Dato 28-08-2015 Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Den tidligere regering (Socialdemokraterne og Det Radikale

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: April 2014 J.nr.:

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 37. omgang rettelsessider

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 37. omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner Dato: 16. august 2006 Kontor: Kommunaladm. J.nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: SNW 37. omgang Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner

Læs mere

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner Dato: 10. marts 2006 Kontor: Kommunaladm. J.nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: SNW 34. omgang Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt

Læs mere

Lov om aktiv socialpolitik

Lov om aktiv socialpolitik Sagsbehandlingstid er den tid der går, fra du mundtligt eller skriftligt har bedt kommunen om at få hjælp, til der træffes en afgørelse, og du får besked om afgørelsen. Sagsbehandlingstiden svarer til

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 20. maj 1998 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 1997/1561-3 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I:orientering maj 1998 ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM

Læs mere

F-14-100-002, F-14-100-003, F-14-100-004, F-14-100-005, F-14-105-001 og F-14-105-002 Forventet regnskab 2014 og tillægsbevillinger - MSB

F-14-100-002, F-14-100-003, F-14-100-004, F-14-100-005, F-14-105-001 og F-14-105-002 Forventet regnskab 2014 og tillægsbevillinger - MSB Tillægsbevilling i alt 0 0 0 0 0 0 1.01 Socialt - Familiecenter - Decentraliseret Socialt - Familiecenter - Decentraliseret Socialt - Familiecenter - Decentraliseret Socialt - Familiecenter - Decentraliseret

Læs mere

KONTANTE YDELSER (57)

KONTANTE YDELSER (57) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.7 - side 1 KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge, jf. lov om sygedagpenge.

Læs mere

Orientering om ændring i Budget- og ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner, samt 23 omgang rettelsessider

Orientering om ændring i Budget- og ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner, samt 23 omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 20. februar 2004 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: 2004-2540-10 Sagsbeh.: JSN Fil-navn: Orientering om ændring i Budget- og ændringer i Budget- og regnskabssystem for

Læs mere

5. Sociale opgaver og beskæftigelse

5. Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 5. Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 001 Afløb,

Læs mere

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.3 - side 1 DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE 5.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram mv. for udlændinge... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere...

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstiden gælder fra sagen er fuldt oplyst, til du modtager en afgørelse på sagen. Alle sager skal behandles så hurtigt som muligt. Når Jammerbugt

Læs mere

5. Sociale opgaver og beskæftigelse

5. Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 5. Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 00sudgifter

Læs mere

Budget- og regnskabssystem side 1

Budget- og regnskabssystem side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.0 - side 1 Hovedkonto 5 Social- og sundhedsvæsen Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter på social- og sundhedsområdet. Hovedkontoen er opbygget således, at ydelser,

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807

10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 17,61 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.11. En del udgifter afholdes imidlertid ikke månedligt,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne

Læs mere

016 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion forenklet permanent ordning, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

016 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion forenklet permanent ordning, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 5 Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M. FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M. FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M. FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.5 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 5 Sociale opgaver og beskæftigelse TILBUD TIL UDLÆNDINGE (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb

Læs mere

Samtlige kommuner og AF m. fl.

Samtlige kommuner og AF m. fl. Samtlige kommuner og AF m. fl. Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 6. juni 2006 Orientering om ændring af lov om en

Læs mere

Budget 2011. Udvalget for Job og Arbejdsmarked

Budget 2011. Udvalget for Job og Arbejdsmarked Lejre Kommune Udvalget for Job og Arbejdsmarked Udvalget for Job og Arbejdsmarked 380 Lejre Kommune Strukturtekst (1.000 kr. -priser) overslag 2012 overslag 2013 overslag 2014 5 UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED

Læs mere

Orientering om 35. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 35. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Alle kommuner Sagsnr. 2015-944 Doknr. 233513 Dato 21-05-2015 Orientering om 35. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Hermed orienteres om ændringer og præciseringer m.v.

Læs mere

KONTANTE YDELSER (57)

KONTANTE YDELSER (57) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.7 - side 1 KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge, jf. lov om sygedagpenge.

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist. Kontanthjælp Lov om aktiv socialpolitik 11 1 måned Engangshjælp Lov om aktiv socialpolitik 25 a 1 måned

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist. Kontanthjælp Lov om aktiv socialpolitik 11 1 måned Engangshjælp Lov om aktiv socialpolitik 25 a 1 måned Sagsbehandler: JMH Sagsnr. 710-2018-17828 Dokument nr. 710-2018-238985 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 (opdateret i forbindelse med, at sager vedrørende

Læs mere

Budget- og regnskabssystem side 1

Budget- og regnskabssystem side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.0 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 Hovedkonto 5 Social- og sundhedsvæsen Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter på social- og sundhedsområdet.

Læs mere

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose Faktaark - Januar 2016 Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose I det følgende gives en oversigt over de økonomiske støtte-foranstaltninger, der som oftest kommer på tale for en voksne med cystisk

Læs mere

Reformer. Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform

Reformer. Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform Reformer Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform Mogens Haulund Andersen Konsulent, underviser og socialrådgiver 1 Forsørgelse og beskæftigelse Lov om sygedagpenge

Læs mere

Bevillingsområde 5.44. Revalidering, genoptræning, sygedagpenge og førtidspension

Bevillingsområde 5.44. Revalidering, genoptræning, sygedagpenge og førtidspension REGNSKAB 2004 Udvalg Social- og Sundhedsudvalget Bevillingsområde 5.44. Revalidering, genoptræning, sygedagpenge og førtidspension Udvalgets sammenfatning og vurdering Det samlede regnskabsresultat for

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner Samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 26. september 2003 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: 2002-2544-15 Sagsbeh.: jsn Fil-navn: Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2016 p/l niveau Regnskab 2014 2015 2016 overslag 2017 2018 2019 Arbejdsmarkedsudvalget 441.300 466.333 526.610 539.614 550.571 550.165 Forsørgelsesydelser 313.317 319.494

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 Dato: April 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne

Læs mere

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010)

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010) April 2007 (Senest opdateret november 2010) INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. HVAD ER FLEKSYDELSESORDNINGEN?... 3 3. SÅDAN BEHANDLES DIN SAG... 3 4. BETINGELSER FOR AT VÆRE MED I FLEKSYDELSESORDNINGEN... 4

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1.

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1. Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 73%, lidt mindre end forventet på 75% Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -3.139 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

Sagsbehandlingstider på det sociale område

Sagsbehandlingstider på det sociale område Sagsbehandlingstider på det sociale område Kerteminde Kommune behandler ansøgninger om hjælp så hurtigt som muligt. Ifølge retssikkerhedsloven skal kommunen på det sociale område fastsætte en frist for,

Læs mere

KONTANTE YDELSER (57)

KONTANTE YDELSER (57) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.7 - side 1 Dato: Juli 2014 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 69 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers

Læs mere

Vejledningsmateriale (bekendtgørelser, vejledninger, orienteringsskrivelser mv.) udsendt vedrørende reformen af førtidspension og fleksjob

Vejledningsmateriale (bekendtgørelser, vejledninger, orienteringsskrivelser mv.) udsendt vedrørende reformen af førtidspension og fleksjob Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del Bilag 19 Offentligt O V E R S I G T Vejledningsmateriale (bekendtgørelser, vejledninger, orienteringsskrivelser mv.) udsendt vedrørende reformen af førtidspension

Læs mere

Bjørnø-Konsulenten. Træfpunkt Fyn / Autisme- og Aspergerforeningen

Bjørnø-Konsulenten. Træfpunkt Fyn / Autisme- og Aspergerforeningen Træfpunkt Fyn / Autisme- og Aspergerforeningen Torsdag 31. maj 2018 kl. 19.00 til 21.30 Kulturmaskinen i Lokale Petersen, Farvergården 7, 1. sal, 5000 Odense Relevant lovgivning ift. voksne autister og

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse

Læs mere

FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48)

FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.6 - side 1 FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48) Under denne hovedfunktion registreres personlige tillæg m.v. til offentlig pension. Desuden registreres

Læs mere

Revalidering Personkreds Fører revalidering til ordinært arbejde?

Revalidering Personkreds Fører revalidering til ordinært arbejde? Revalidering Hvis en borger har begrænsninger i sin arbejdsevne, kan en mulighed være at få tilbudt revalidering. Revalidering kan bestå af erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der kan bidrage

Læs mere

2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Forslag. til

2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Forslag. til 2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1193 Fremsat den 1.

Læs mere

Uddrag af serviceloven:

Uddrag af serviceloven: NOTAT Dato 13.11.2007 Uddrag af serviceloven: Kapitel 16 Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. LBK nr 727 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0008754 Senere ændringer til

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold Reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet... 2 3.44 Produktionsskoler... 4 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 5 5.61

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere...

Læs mere

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 31. omgang rettelsessider

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 31. omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 1. juli 2005 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: 2005-2544-48 Sagsbeh.: Fil-navn: pbh Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner

Læs mere

Lovgrundlag til Arbejdsgivertilbud om ansættelse med løntilskud Uddrag af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Lovgrundlag til Arbejdsgivertilbud om ansættelse med løntilskud Uddrag af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovgrundlag til Arbejdsgivertilbud om ansættelse med løntilskud Uddrag af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2. Målgrupper efter afsnit III-VII i denne lov er: 1) Ledige, der modtager dagpenge eller

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2010/1 LSF 69 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0017997 Fremsat den 17. november 2010

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere