Lokal undervisningsplan Den pædagogiske assistentuddannelse - hovedforløbet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokal undervisningsplan Den pædagogiske assistentuddannelse - hovedforløbet"

Transkript

1 December 2015 Lokal undervisningsplan Den pædagogiske assistentuddannelse - hovedforløbet 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Den pædagogiske assistentuddannelse Formål Adgangskrav og realkompetencevurdering (RKV) Vekseluddannelse skole/praktikplan 5 2. Generelle didaktiske og metodiske principper og overvejelser 6 3. Uddannelsesmål og taxonomi Hovedkompetencemål Profilfag, taxonomi og talentspor Praktikmål og plan for målopfyldelse i praktikdelen Læringsindhold i uddannelsen Temaer i den pædagogiske assistentuddannelse Det legende menneske Krop og identitet Omsorg og trivsel Sproglig udvikling Læring Inklusion Den pædagogiske assistent som fagperson Uddannelsesspecifikke fag Pædagogik Psykologi i den pædagogiske praksis Kommunikation i den pædagogiske praksis Sundhed i den pædagogiske praksis Bevægelse og idræt Natur og udeliv Digital kultur Kulturelle udtryksformer og aktiviteter i den pædagogiske praksis Arbejdsmiljø og ergonomi Valgfrie uddannelsesspecifikke fag Rytmik, bevægelse og kroppens udtryksformer Det pædagogiske måltid Digital pædagogisk praksis 45 2

3 4.3.4 Naturen som pædagogisk læringsrum Understøttende undervisning Læring og udvikling hos små børn Specialpædagogiske metoder Kulturel mangfoldighed i de pædagogiske praksis Medicinhåndtering Netværk og lokalesamfund i den pædagogiske praksis Grundfag og valgfag Dansk Samfundsfag Engelsk Organisering og praktisk tilrettelæggelse af uddannelsen EUD forløb (under 25 år) Skoleperiode Skoleperiode Skoleperiode Skoleperiode EUV forløb (over 25 år) Skoleperiode Skoleperiode Prøver og prøvebestemmelser for den pædagogiske assistentuddannelse Bedømmelse Adgang og tilmelding til prøve samt anvendelse af hjælpemidler Prøveformer Prøvens eksaminationsgrundlag prøvens bedømmelsesgrundlag Prøvens bedømmelseskriterier Eksamensreglement 69 3

4 1. Den pædagogiske assistentuddannelse 1.1 Formål De pædagogiske assistentelever får i løbet af uddannelsen viden, færdigheder og kompetencer til at varetage pædagogisk og professionelt omsorgs- og relationsarbejde. De tilegner sig en bred indsigt i den pædagogiske sektor og i selve rammerne for det praktiske pædagogiske arbejde. De bliver dygtige praktikere, der særligt er kompetente til at igangsætte og tilpasse pædagogiske aktiviteter. Den pædagogiske assistentuddannelse har fire fagområder, hvor eleverne har mulighed for at opnå særlige kompetencer i løbet af deres uddannelse. Disse fagområder er digital kultur i den pædagogiske sektor, bevægelse og idræt, sundhed i den pædagogiske sektor og natur og udeliv. 1.2 Adgangskrav og realkompetencevurdering Adgangskravet er: Bestået grundforløb 2 (overgangskrav i Bekendtgørelsen om den pædagogiske assistentuddannelse - nr. 298 af 24/03/2015 3) Voksne (over 25 år) med mindst 25 års relevant erhvervserfaring eller elever med uddannelsesaftale kan starte direkte på hovedforløbet (her gælder adgangskravet 02 i dansk og matematik ikke). Både unge (EUD) og voksne (EUV) elever skal have foretaget en realkompetencevurdering i forbindelse med uddannelsesstart. Med undtagelse af EUV1 elever og elever med uddannelsesaftale sker det i forbindelse med optagelse på grundforløb 2, og kompetencevurderingen dækker såvel grundforløb 2 som hovedforløbet. Gennem denne realkompetencevurdering vurderes det, om eleven kan opnå godskrivning for relevant erhvervserfaring, tidligere uddannelse, realkompetencer mv. Unge skal have et standardiseret forløb, mens uddannelsen for voksne bliver tilrettelagt individuelt. Voksne vil få afkortet uddannelseslængde/tid, mens unge vil tilbydes anden undervisning/højere niveauer i stedet for eventuel godskrevne fag. 4

5 1.3 En vekseluddannelse skole/praktikplan 5

6 2. Generelle didaktiske og metodiske principper og overvejelser Undervisningen bliver tilrettelagt med udgangspunkt i skolens fælles pædagogiske didaktiske grundlag. I dette grundlag er der tre centrale temaer: Erhvervsfaglighed og praksisnærhed Innovation og produktive læreprocesse r Fælles pædagogisk didaktisk grundlag Fællesskabe r og netværk Med disse 3 temaer er elevernes evne til at koble teori og praksis i fokus og der lægges vægt på at læringen foregår i en relationel kontekst, hvor eleverne kan udvikle deres kompetencer i forhold til samarbejde, kommunikation og refleksion. Innovative og medskabende læreprocesser er det bærende element i al undervisning. Undervisningen tager udgangspunkt i erhvervsfaglige emner og problemstillinger. Den tilrettelægges helhedsorienteret og praksisrelateret med høj grad af variation i læringsaktiviteter og former. Der arbejdes med faglige eksperimenter, cases og praksisarbejde og det problemorienterede, induktive og kollaborative undervisningsprincip er centralt i undervisningen. Digitale medier og værktøjer inddrages systematisk, hvor det er relevant, og hvor det støtter elevens målopfyldelse. Der arbejdes med undervisningsdifferentiering således, at eleverne arbejder med de i uddannelsesordningen definerede kompetencemål og fagmål, men hvor selve undervisningsmetoderne og didaktikken åbner for, at eleverne kan nå læringsmålene på forskellige måder og i forskellige tempi. Det betyder, at tilrettelæggelsen og gennemførelsen af 6

7 undervisningen tilpasses elevernes forudsætninger og læringsstile, og at der differentieres på mange måder gennem varierede læringsformer (se skolens didaktiske designmodel nedenunder). Eleverne arbejder med stoffet på forskellige måde, stoffet tilrettelægges, forklares og formidles på forskellige vis, der gives feedback til eleverne i mange forskellige sammenhænge osv. 7

8 Eleven skal i løbet af undervisningen opnå en klar forståelse for fagets mål samt af egne udfordringer og egne handlemuligheder i forhold til at kunne opfylde målene. Dette skal ske gennem individuel vejledning og feedback i forhold til de læreprocesser og produkter, som indgår i undervisningens aktiviteter. Desuden inddrages aktiviteter, som stimulerer den individuelle og fælles refleksion over udbyttet af undervisningen. Grundlaget for evalueringen er de faglige mål. 3. Uddannelsesmål og taxonomi 3.1 Hovedkompetencemål (Bekendtgørelsen om den pædagogiske assistentuddannelse - nr. 298 af 24/03/2015) 1) Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre planlægge, gennemføre og evaluere begrundede pædagogiske forløb. 2) Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre identificere pædagogiske mål samt anvende mål fra handle- og læreplaner i den daglige pædagogiske praksis. 3) Eleven kan selvstændigt varetage pædagogisk arbejde inden for rammerne af den gældende lovgivning. 4) Eleven kan arbejde selvstændigt med pædagogiske metoder, der understøtter trivsel, inklusion og udvikling. 5) Eleven kan selvstændigt igangsætte pædagogiske aktiviteter, der tilsigter deltagelse, involvering og medskabende processer for den pædagogiske målgruppe. 6) Eleven kan selvstændigt skabe rum til leg og kreative aktiviteter samt observere og reflektere over legens betydning for målgruppens udvikling. 7) Eleven kan i samarbejde med andre selvstændigt understøtte den pædagogiske målgruppes evne til at kommunikere og indgå i sociale fællesskaber. 8) Eleven kan på en anerkendende, etisk og respektfuld måde udvise initiativ, selvstændighed, ansvarlighed og empati i det professionelle møde med andre. 9) Eleven kan selvstændigt varetage pædagogiske omsorgsopgaver, herunder etablere og indgå i professionelle relationer med den pædagogiske målgruppe. 10) Eleven kan selvstændigt understøtte den pædagogiske målgruppes mestring af opgaver og udfordringer i dagligdagen. 11) Eleven kan anvende viden om kognitiv og motorisk udvikling, bevægelse, krop og udeliv til at igangsætte fysisk udviklende aktiviteter. 12) Eleven kan anvende viden om nationale og lokale anbefalinger i det sundhedsfremmende arbejde. 13) Eleven kan selvstændigt motivere målgruppen til bevægelse samt igangsætte målrettede fysiske aktiviteter. 14) Eleven kan selvstændigt tage initiativ til samtaler om sundhed, der kan understøtte målgruppens kompetencer til at træffe sunde valg. 15) Eleven kan anvende hygiejniske retningslinjer til forebyggelse af smitsomme sygdomme i institutioner samt til at kunne afbryde smitteveje. 8

9 16) Eleven kan anvende it og digitale løsninger til informationssøgning, samarbejde, arbejdstilrettelæggelse,faglig formidling og dokumentation af det pædagogiske arbejde. 17) Eleven kan anvende digitale medier samt teknologiske løsninger som redskab i pædagogiske aktiviteter. 18) Eleven kan selvstændigt varetage målrettet kommunikation samt reflektere over kommunikationens betydning for dialog og samarbejde med den pædagogiske målgruppe, forældre, pårørende, andre faggrupper og kollegaer. 19) Eleven kan anvende viden om gældende regler og lovgivning for arbejdsmiljøområdet og selvstændigt indgå i samarbejdet om at udvikle et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. 20) Eleven kan anvende viden om konfliktnedtrappende og voldforebyggende pædagogiske metoder til forebyggelse af fysisk og psykisk vold på arbejdspladsen. 21) Eleven kan selvstændigt reflektere over egen fagprofessionelle rolle samt etiske dilemmaer i det pædagogiske arbejde. 3.2 Profilfag, taxonomi og talentspor Elever på den pædagogiske assistentuddannelse der ønsker, og har forudsætninger for, at gennemføre obligatoriske uddannelsesspecifikke fag på et højere niveau end det obligatoriske, har mulighed for at vælge ekspertniveau i et eller flere af uddannelsens profilfag: Sundhed i den pædagogiske praksis Bevægelse og idræt Natur og udeliv Digital kultur Vælger eleven ekspertniveau i et eller flere af fagene, er der tale om andre fagmål og niveauer end det obligatoriske avancerede niveau. Eleven bedømmes ud fra fagets ekspertniveau, som det er formuleret i uddannelsesordning for den pædagogiske assistentuddannelse 1. august 2015 De taxonomiske niveauer for uddannelsen er beskrevet således (BEK ) Begynderniveau: Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud fra en kendt problemstilling eller kan udføre en mere kompliceret aktivitet under vejledning. På dette niveau lægges der vægt på personlig kompetence til at sætte sig ind i uddannelsens fundamentale kundskabs- og færdighedsområder og kompetence til at udvikle ansvarlighed og grundlag for fortsat læring. På begynderniveauet grundlægges ligeledes selvstændighed i opgaveløsning. Rutineret niveau. Eleven kan planlægge og gennemføre en opgave eller aktivitet eller løse et problem i en rutinemæssig eller kendt situation og omgivelse, alene og i samarbejde med andre. På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til 9

10 selvstændigt at sætte sig ind i mere komplicerede problemstillinger og til at kommunikere med andre om løsningen heraf. Yderligere lægges vægt på fleksibilitet og omstillingsevne. Avanceret niveau. Eleven kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave eller aktivitet eller løse et problem også i ikke-rutinesituationer alene eller i samarbejde med andre under hensyn til opgavens art. På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til at tage selvstændigt ansvar og vise initiativ samt kompetence til selv at formulere og løse faglige og sociale opgaver og problemer. Yderligere lægges vægt på kvalitetssans og kreativitet. Ekspertniveau. Eleven kan løse komplekse arbejdsopgaver og kan argumentere for valgte løsninger af opståede problemer. Der lægges vægt på evnen til at kunne bruge allerede opnåede kompetencer i en ny kontekst, på evnen til at arbejde med overblik og deltage i arbejdspladsens innovative processer. På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til målrettet at kunne planlægge, tilrettelægge, udføre og evaluere arbejdsprocesserne således, at kvaliteten i processen og resultatet sikres. Endvidere lægges vægt på, at eleven kan vurdere og begrunde behovet for forbedringer af arbejdsprocesser, samt på at eleven kan kommunikere om sin faglighed i alle relevante sammenhænge. Forskellen mellem ekspertniveau og avanceret niveau på den pædagogiske assistentuddannelse er overordnet set: Større krav om at begrunde Større krav om evne til at vurdere Større krav om at målrettethed i opgaveløsningen Krav til innovation Den pædagogiske assistentelev, der f.eks. har opnået et ekspertniveau i natur og udeliv, har altså særlige kompetencer indenfor faget. Han/hun behersker den pædagogisk praksis i forhold til fagområdet, har en høj grad af evne til at planlægge og udføre relevante pædagogiske aktiviteter inden for natur og udeliv, arbejder eksperimenterende og har samtidig i særlig grad en evne til at reflektere og begrunde sin praksis ved at opstille velovervejede og evaluerbare mål for aktiviteterne og efterfølgende evaluere dem. Elever, der har valgt ekspertniveau i faget følger klasseundervisningen sammen med de elever, der har faget på avanceret niveau. De forskellige mål opnås gennem synlig undervisningsdifferentiering, hvor ekspertniveaet fx kan fremgå af opgaveformuleringen, sådan at elever med ekspertniveau får opgaver og krav om et højere niveau i selve opgaveløsningen. Elever med ekspertniveau kan også udfordres med andet undervisningsstof end de elever, der følger faget på avanceret niveau. Skolens læringslab kan tillige benyttes i undervisningsdifferentieringen mellem avanceret- og ekspertniveau. 10

11 Eleven har ud over valg af ekspert niveau i enkelte profilfag også mulighed for at tilmelde sig et talentspor. Talentspor i erhvervsuddannelserne er defineret som, at eleven har mindst 25 % af skoleundervisningen på et højere niveau end det obligatoriske. For pædagogisk assistentuddannelsen betyder det, at eleven skal vælge alle fire profilfag på ekspertniveau. Tilmelding til talentspor indeholder ikke øgede krav i de resterende dele af uddannelsen, men uddannelsens generelle undervisningsdifferentiering skal sikre, at eleven generelt opnår et talentniveau som pædagogisk assistent. Skolen har opstillet følgende principper for valg af talentspor: Eleven der ønsker talentspor skal have været til samtale ved talentmentor med henblik på at blive grundigt oplyst og vejledt i forhold til sit ønske om at følge talentspor. Talentspor vælges i løbet af grundforløb 2 eller senest 2 uger efter uddannelsesstart Fravalg kan ske løbende og indtil senest dagen før prøveudtræk i uddannelsesspecifikke fag på uddannelsen. Dette kræver en ændring af uddannelsesplan (som foregår på baggrund af helhedsevaluering). 3.3 Praktikmål og plan for målopfyldelse i praktikdelen Praktikmål (uddannelsesordning for den pædagogiske assistentuddannelse 1. august 2015): Eleven kan selvstændigt og sammen med andre varetage de pædagogiske opgaver med forståelse for lovgivningen på det konkrete praktiksted og de politiske målsætninger for området. 2. Eleven kan anvende pædagogiske observationer til at planlægge, tilpasse og fagligt begrunde pædagogiske aktiviteter. 3. Eleven kan igangsætte pædagogiske aktiviteter, der har fokus på målgruppens sproglige udvikling. 4. Eleven kan igangsætte leg og aktiviteter, der medtænker køn, inkluderende processer og fællesskaber. 5. Eleven kan understøtte målgruppens kompetencer til at etablere venskaber og indgå i relationer. 6. Eleven kan selvstændigt gennemføre pædagogiske observationer for at understøtte målgruppens trivsel, robusthed og kendskab til sig selv. 7. Eleven kan selvstændigt varetage pædagogiske omsorgsopgaver ud fra en empatisk og faglig professionel tilgang, hvor der arbejdes med at forstå målgruppens signaler og behov.

12 8. Eleven kan igangsætte og motivere til pædagogiske aktiviteter, der skaber engagement og glæde ved fysisk aktivitet og bevægelse. 9. Eleven kan anvende udeliv og naturen til at iværksætte pædagogiske aktiviteter, der lærer målgruppen om naturfænomener og bæredygtighed 10. Eleven kan selvstændigt følge hygiejniske retningslinjer og tage initiativ til handlinger, der forebygger infektion i institutioner. 11. Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre skabe rammer for det pædagogiske måltid og igangsætte samtaler om kultur, sunde valg og livskvalitet. 12. Eleven kan igangsætte musiske, æstetiske og kulturelle aktiviteter med fokus på indtryk, oplevelser, dannelse, følelser og kropslige sansninger. 13. Eleven kan anvende sociale og digitale medier som redskab i pædagogiske aktiviteter. 14. Eleven kan anvende velfærdsteknologi på praktikstede 15. Eleven kan deltage aktivt i faglige drøftelser, i evaluering og dokumentation af pædagogiske aktiviteter, i det daglige arbejde, til møder og ved vejledning samt i samarbejdet med øvrige fagprofessionelle. 16. Eleven kan selvstændigt arbejde med egen rolle og ansvar i forhold til fysiske og psykiske arbejdsbelastninger, herunder ergonomi, konflikthåndtering, samarbejde og arbejdsmiljø. 17. Eleven kan anvende målrettet kommunikation i dialog med målgruppen, målgruppens forældre og pårørende og kolleger. 18. Eleven kan arbejde med etiske daglige dilemmaer og reflektere over egen fagprofessionelle rolle i sin pædagogiske praksis Plan for målopfyldelse i praktikdelen: EUD elever Praktikperiode Praktik 1 (3 mdr.) Praktik 2 (3 mdr.) Praktik 3 (6 mdr.) Målopfyldelse Praktikmålene skal opnås på begynder niveau Praktikmålene skal opnås på rutineret niveau Praktikmålene skal opnås på avanceret niveau 12

13 EUV elever Målopfyldelsen for EUV elever tilrettelægges efter uddannelseslængde/praktiklængde. Eleverne starter således altid på et begynderniveau men har forskellig tidshorisont for at opnå det avancerede niveau. Praktiklængde i alt Målopfyldelse 3 mdr.(1 praktikperiode) Praktikperiode 1: praktikmålene skal opnås på avanceret niveau 6 mdr. (2 praktikperioder af hver 3 mdr.) 9 mdr.(2 praktikperioder. Den første 3 mdr. og den anden 6 mdr.) 12 mdr.(2 praktikperioder. Den første 3 mdr. og den anden 9 mdr.) Praktikperiode 1: praktikmålene skal opnås på rutineret niveau Praktikperiode 2: praktikmålene skal opnås på avanceret niveau Praktikperiode 1: praktikmålene skal opnås på rutineret niveau Praktikperiode 2: praktikmålene skal opnås på avanceret niveau Praktik 1: praktikmålene skal opnås på begynderniveau Praktik 2: praktikmålene skal opnås på rutineret niveau efter 3 mdr. af denne praktikperiode, og avanceret niveau efter 9 mdr. Det anbefales, at elev og praktikvejleder sammen udvælger konkret mål og delmål for de enkelte praktikperioder på niveauet over det fastlagte for de enkelte praktikperioder/længder. Ligeledes skal elev og vejleder sammen aftale hvordan elevens eventuelle arbejde med ekspertniveauer (herunder talentspor) i profilfagene skal understøttes i praktikken. 13

14 4. Læringsindhold i uddannelsen 4.1 Temaer i den pædagogiske assistentuddannelse For at eleverne kan få en så anvendelsesorienteret og helhedsorienteret undervisning som muligt, laves der tværfaglige projekter i de uddannelsesspecifikke fag og grundfag flere gange i løbet af hver skoleperiode. Dette sker i form af et kort tematiserede forløb, hvor elevens viden og kompetencer fra de enkelte fag bruges i forhold til en praksisnær problemstilling. Ud over de skemalagte temadage, vil eleverne opleve tværfaglighed på tværs af flere fag på alle skoleperioder. De enkelte temaer tager overordnet udgangspunkt i et eller flere af uddannelsens kompetencemål. De resterende kompetencemål arbejder eleverne sideløbende med i løbet af hele uddannelsen. Temaerne i det samlede uddannelsesforløb ser således ud: Skoleperiode 1: Skoleperiode 2: Skoleperiode 3: Skoleperiode 4: Det legende menneske Krop og identitet Omsorg og trivsel Sproglig udvikling Læring Inklusion Den pædagogiske assistent som fagperson 14

15 4.1.1 Det legende menneske (Temaet varer 3 uger. EUV forløb ca. 4 uger) Skoleperiode 1, der er tre uger lang, har det overordnede tema Det legende menneske. Temaet vil være gennemgående i al undervisning i skoleperioden. Temaet skal overordnet introducere eleverne til børneperspektiv, fantasi og legeteori. Derudover skal de i løbet af temaet opnå forståelse for sammenhængen mellem trivsel, læring og udvikling, ligesom de skal introduceres til den pædagogiske tankegang om det fælles tredje. Temaet tager overordnet udgangspunkt i hovedkompetencemål 6: Eleven kan selvstændigt skabe rum til leg og kreative aktiviteter samt observere og reflektere over legens betydning for målgruppens udvikling. På skoleperioden modtager eleven kun undervisning i de uddannelsesspecifikke fag, og disse bidrager hver især til temaet med følgende overskrifter og fagmål: Fag: Skoleperiode 1: Det legende menneske: Fagmål: Bevægelse og idræt: Det hele menneske Lege for forskellige målgrupper Pædagogiske overvejelser omkring idræt Digital kultur: Natur og udeliv: Sundhed i pædagogisk praksis: Arbejdsmiljø og ergonomi: Kulturelle udtryksformer og 15 Teori omkring legekultur 1,5 Klassiske lege omsat til digital praksis Naturen som sanserum, læringsrum og 1,3 oplevelsesrum Sundhedsbegrebet 1,2 Lege som styrker børn og det pædagogiske personales fysik Elevproduktion inden for musik og værksted der skaber rammer for leg 1 1,2 1,2,6

16 aktiviteter: Psykologi i den pædagogiske praksis: Kommunikation i den pædagogiske praksis: Pædagogik: Legeteori (Eriksson, Freud, kognitiv legeteori) Verbal og nonverbal kommunikation 1,2 Børneperspektiv Fantasi Kreativitet Trivsel Legeteori Fælles tredje 1,2,3,6 13,15, Krop og identitet (Temaet + miniprojekt varer ca. 6 uger) Skoleperiode 2 indledes med temaet krop og identitet. Eleverne vil opleve temaet gå igen i fagundervisningen i både uddannelsesspecifikke fag og grundfag, og temaet vil blive rundet af med et tre dages temaforløb, hvor viden og kompetencer fra de enkelte fag samles og anvendes. Temaet skal overordnet introducere eleverne til arbejdet med normer og værdier, socialisering, æstetik, sanseintegration og observation. Derudover skal de i løbet af temaet opnå viden og forståelse for kroppens betydning i forhold til trivsel. Temaet tager overordnet udgangspunkt i hovedkompetencemål nummer 7: Eleven kan i samarbejde med andre selvstændigt understøtte den pædagogiske målgruppes evne til at kommunikere og indgå i sociale fællesskaber. Og 11: Eleven kan anvende viden om kognitiv og motorisk udvikling, bevægelse, krop og udeliv til at igangsætte fysisk udviklende aktiviteter. 16

17 På skoleperioden modtager eleven undervisning i de uddannelsesspecifikke fag og i grundfag, og disse bidrager hver især til temaet med følgende overskrifter og fagmål: Fag: Skoleperiode 2: Krop og identitet: Fagmål: Bevægelse og idræt: Kroppen som redskab til at erobre verden Kropsbevidsthed Digital kultur: Natur og udeliv: Sundhed i pædagogisk praksis: Arbejdsmiljø og ergonomi: Kulturelle udtryksf. og aktiviteter: Psykologi i den pædagogiske praksis: Kommunikation i den pæd praksis: Pædagogik: Dansk: 17 Digitale aktiviteter, der fremmer alsidig personlig 1 udvikling og sociale kompetencer for målgruppen (empati, følelser, forskelligheder, genkendelighed) Kropslig oplevelse i mødet med naturen. Fysisk, 1,2,5,6, 7,8 psykisk, socialt og kognitivt oplevelsesrum Naturen som bevægelsesmiljø Naturen som ramme for det pædagogiske måltid Sundhedsfremme, Kost og måltidet, håndtering af 1,2,3,6 fødevarer, fødevarehygiejne Ergonomi 1 Kulturs betydning for kønsroller, forskellige målgruppers kulturelle baggrunde Personlighedspsykologi, Træk-teori, Ungdom/ identitetsdannelse, Kønsidentitet, Input/perception Den svære samtale, rådgivning, vejledning Dokumentation/formidling Sanseintegration, værdier, pædagogiske retninger, etiske dilemmaer, pædagogisk idéhistorie, den pædagogiske sektors historie Noveller og sagprosatekster med tematikken krop og identitet 7 5,7 3,5,7 4,5,6 1,2,3,4,6,7,13,18

18 Samfundsfag: Erhvervsrettet dansk med fokus op kommunikation til forældre Social arv og chanceulighed, kulturforståelse og integration 1, Omsorg og trivsel (Temaet + miniprojekt varer ca. 5 uger) Skoleperiode 2 s næste tema er omsorg og trivsel. Eleverne vil opleve temaet gå igen i fagundervisningen i både uddannelsesspecifikke fag og grundfag, og temaet vil blive rundet af med et tre dages temaforløb, hvor viden og kompetencer fra de enkelte fag samles og anvendes. Temaet skal overordnet introducere eleverne til arbejdet med trivsel og mestring. Derudover skal de i løbet af temaet opnå viden og forståelse for sundhedsfremme, hvori temaet kost går igen i flere fag i perioden. Temaet tager overordnet udgangspunkt i hovedkompetencemål nummer 14: Eleven kan selvstændigt tage initiativ til samtaler om sundhed, der kan understøtte målgruppens kompetencer til at træffe sunde valg. Og hovedkompetencemål nummer18: Eleven kan selvstændigt varetage målrettet kommunikation samt reflektere over kommunikationens betydning for dialog og samarbejde med den pædagogiske målgruppe, forældre, pårørende, andre faggrupper og kollegaer. På skoleperioden modtager eleven undervisning i de uddannelsesspecifikke fag og i grundfag, og disse bidrager hver især til temaet med følgende overskrifter og fagmål: Fag: Skoleperiode 2: Omsorg og trivsel Fagmål: Bevægelse og idræt: Anerkende forskelligheder, fællesskab 1,7 Digital kultur: Sociale mediers betydning for trivsel, digital 2,3 mobning Natur og udeliv: Naturen som motorisk udviklingsramme 1 18

19 Sundhed i pædagogisk praksis: Arbejdsmiljø og ergonomi: Kulturelle udtryksformer og aktiviteter: Psykologi i den pædagogiske praksis: Kommunikation i den pædagogiske praksis: Seksualitet 4 Ergonomi og forflytning, viden om fysiske, kemiske 1,2 og psykosociale faktorer Æstetiske aktiviteter omkring sansning 4 Teori omkring tilknytning, mestring, trivsel og behov Empati, anerkendende kommunikation, relationer Intro til: Konflikter, Konflikthåndtering, mediering. Sympati og empati som begreber Pædagogik: Trivsel, mestring, omsorgssvigt 1,4 Dansk Noveller og sagprosatekster med tematikken i fokus Samfundsfag Den offentlige sektors opbygning og arbejde 2,5 1,4 1,2,3,9, Sproglig udvikling (Temaet + temaprojekt varer ca. 6 uger) Skoleperiode 2 s sidste tema er sproglig udvikling. Eleverne vil opleve temaet gå igen i fagundervisningen i de fleste uddannelsesspecifikke fag og grundfag, og temaet vil blive rundet af med et tre dages temaforløb, hvor viden og kompetencer fra de enkelte fag samles og anvendes. Temaet skal overordnet introducere eleverne til arbejdet med sproglig udvikling. Derudover skal de i løbet af temaet opnå viden og forståelse for dialogisk læsning og sprogs betydning for samvær. 19

20 Temaet tager overordnet udgangspunkt i hovedkompetencemål: 1: Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre planlægge, gennemføre og evaluere begrundede pædagogiske forløb.. Og 7: Eleven kan i samarbejde med andre selvstændigt understøtte den pædagogiske målgruppes evne til at kommunikere og indgå i sociale fællesskaber. På skoleperioden modtager eleven undervisning i de uddannelsesspecifikke fag og i grundfag, og disse bidrager hver især til temaet med følgende overskrifter og fagmål (ikke alle fag bidrager til dette tema): Fag: Skoleperiode 2: Sproglig udvikling Fagmål: Bevægelse og idræt: Formidling af bevægelse og idræt i både ord og krop Digital kultur: Dokumentation 1,7 Digitale sprogaktiviteter Natur og udeliv: Kobling mellem motorisk og sproglig udvikling 1 Sundhed i pædagogisk praksis: Faget bidrager ikke til temaet sproglig udvikling Arbejdsmiljø og ergonomi: Kulturelle udtryksformer og aktiviteter: Psykologi i den pædagogiske praksis: Kommunikation i den pædagogiske praksis: Pædagogik: Dansk 20 Faget bidrager ikke til temaet sproglig udvikling Faget bidrager ikke til temaet sproglig udvikling Kognitiv psykologi Motivationsteori Verbal, ekstra verbal og nonverbal kommunikation Værdisætning af ord Sprogstimulerende aktiviteter/miljøer observation Dialogisk læsning Litteratur for børn 1 1,9,10 1,2 1,2,3,4,12,17

21 Samfundsfag Faget bidrager ikke til temaet sproglig udvikling Læring (Temaet + temaprojekt varer ca. 7 uger) Skoleperiode 3 s første tema er læring. Eleverne vil opleve temaet gå igen i fagundervisningen i de fleste uddannelsesspecifikke fag og grundfag, og temaet vil blive rundet af med et tre dages temaforløb, hvor viden og kompetencer fra de enkelte fag samles og anvendes. Temaet skal overordnet introducere eleverne til arbejdet med læringsforståelse og didaktik. Derudover skal de i løbet af temaet anvende viden om læreplanstemaer og målstyring og arbejde med børnesyn og pædagogiske værdier. Temaet tager overordnet udgangspunkt i hovedkompetencemål: 2: Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre identificere pædagogiske mål samt anvende mål fra handle- og læreplaner i den daglige pædagogiske praksis og 10: Eleven kan selvstændigt understøtte den pædagogiske målgruppes mestring af opgaver og udfordringer i dagligdagen. På skoleperioden modtager eleven undervisning i de uddannelsesspecifikke fag og i grundfag, og disse bidrager hver især til temaet med følgende overskrifter og fagmål (alle fag bidrager til dette tema): Fag: Skoleperiode 3: Læring Fagmål: Bevægelse og idræt: Læreplanstemaet krop og bevægelse koblet til de 1,8 fem andre læreplanstemaer Digital kultur: Børns læring af digitale kompetencer 1,2 Natur og udeliv: Konkret læring gennem sansning, oplevelse og 1,4,5,6,8 handling Sundhed i Faget bidrager ikke til temaet læring pædagogisk praksis: Arbejdsmiljø og Konflikthåndtering 3 21

22 ergonomi: Kulturelle udtryksformer og aktiviteter: Psykologi i den pædagogiske praksis: Kommunikation i den pædagogiske praksis: Pædagogik: Dansk Samfundsfag Arbejde målrettet med pædagogiske lære- og handleplaner indenfor musik, drama og værksted Social indlæringspsykologi, intelligenser, Neuropsykologi, motivation, læringstrekant Fagsprog, dokumentation/ formidling Konflikter, Konflikthåndtering, mediering Læreplantemaer, læringsforståelse, værdier, didaktik, serviceloven mhp. dagtilbudsloven, folkeskoleloven Børnesyn i litteraturen Faget bidrager ikke til temaet læring 3 1,2,9,10 5,6.8,9,10 1,2,3,4,5,7,8,9, 11,12,13,14, Inklusion (temaet varer ca. 8 uger dertil lægges tid til øveprojekt) Skoleperiode 3 s andet tema er inklusion. Eleverne vil opleve temaet gå igen i fagundervisningen i de fleste uddannelsesspecifikke fag og grundfag, og temaet vil blive rundet af med et 10 dages øveprojekt, hvor både temaet læring og inklusion indgår. Temaet skal overordnet introducere eleverne til arbejdet med inklusion og gøre dem i stand til at mestre inklusion i deres pædagogiske praksis for forskellige målgrupper. Temaet har fokus på fællesskaber, sociale kompetencer og rummelighed. Temaet tager både udgangspunkt i specialpædagogiske tilbud og normalområdet, med inklusion af målgrupper med særlige behov. 22

23 Temaet tager overordnet udgangspunkt i hovedkompetencemål: 4:Eleven kan arbejde selvstændigt med pædagogiske metoder, der understøtter trivsel, inklusion og udvikling og 5: Eleven kan selvstændigt igangsætte pædagogiske aktiviteter, der tilsigter deltagelse, involvering og medskabende processer for den pædagogiske målgruppe. På skoleperioden modtager eleven undervisning i de uddannelsesspecifikke fag og i grundfag, og disse bidrager hver især til temaet med følgende overskrifter og fagmål (alle fag bidrager til dette tema): Fag: Skoleperiode 3: Inklusion Fag-mål: Bevægelse og idræt: Digital kultur: Natur og udeliv: Sundhed i pædagogisk praksis: Arbejdsmiljø og ergonomi: Kulturelle udtryksformer og aktiviteter: Psykologi i den pædagogiske praksis: Kommunikation i den pædagogiske 23 Planlægge og tilpasse aktiviteter, så alle har mulighed for at 3,6 deltage. Motivation og barrierer for idræt. Brug af velfærdsteknologi og digitale hjælpemidler til at 6 fremme inklusion. Praksisfællesskab, legitim perifær deltagelse, det fælles 3. 1 Medicinhåndtering 9 Arbejdsmiljø rettigheder og pligter 4,5 Øvelse i at anvende viden om pædagogisk målgruppes 5, 8 forudsætninger og inklusion i planlægningen og udførelsen af aktiviteter Tilknytningsteori, kriseteori 8,9,11 3P modellen Narrative fortællinger 1,4,7,8

24 praksis: Pædagogik: Dansk Fællesskaber, sociale kompetencer, specialpædagogik, socialpædagogik Noveller og sagprosa om tematikken. Samfundsfag FN: Menneskerettigheder og handicapkonvention 1 1,2,3,4,5,6,8,10,11, 12,13,14,16, Den pædagogiske assistent som fagperson Skoleperiode 4, varer 8 uger, hvoraf halvdelen består af opsamlende fagundervisning før prøven i et af de uddannelsesspecifikke fag. Derefter arbejdes der med afsluttende projekt og afsluttende prøve. Skoleperioden indeholder kun uddannelsesspecifikke fag.formålet med skoleperioden er netop, at eleverne får samlet deres viden, færdigheder og kompetencer indenfor hele fagområdet for pædagogisk assistent,og på en sådan måde at eleverne oplever, at der er sket en synlig læring og en opnåelse af uddannelsens hovedkompetencemål. Skoleperioden afsluttes med en projektprøve, hvor eleverne prøves i hovedkompetencemålene og denne afsluttende prøve fungerer således som afslutning på uddannelsens sidste tema; Den pædagogiske assistent som fagperson. 4.2 De uddannelsesspecifikke fag Pædagogik Bedømmelse: Standpunktsbedømmelse efter 7-trinsskalaen Præstationsstandard: Avanceret Varighed: 9 uger Fagmål: 1. Eleven kan anvende viden om aktuelle og relevante pædagogiske retninger, teorier og metoder, til at arbejde med den pædagogiske målgruppes trivsel, udvikling og læring. 2. Eleven kan anvende viden om didaktiske modeller og har forståelse for den pædagogiske assistents rolle i etableringen af rammer for læring og udvikling. 24

25 3. Eleven kan planlægge, gennemføre og evaluere pædagogiske forløb og kan anvende mål for handle- og læreplaner i den pædagogiske praksis. 4. Eleven kan anvende metoder til observation og kan på baggrund af sine iagttagelser justere egen pædagogiske praksis samt bidrage til at justere institutionens hverdagspraksis. 5. Eleven kan anvende viden om forskellige pædagogiske målgrupper, til at understøtte den enkeltes egne ressourcer, handlekompetencer og mestring af hverdagen. 6. Eleven kan med afsæt i viden om pædagogisk idéhistorie forholde sig til etiske dilemmaer i egen pædagogiske praksis. 7. Eleven kan reflektere over den pædagogiske sektors historie og betydning for dannelse og opdragelse, herunder demokrati og medbestemmelse. 8. Eleven kan anvende viden om etableringen af den pædagogiske sektor og bevægelsen fra forsorg og pasning til udvikling og læring, til at forstå egen fagprofessionelle rolle. 9. Eleven kan anvende viden om, hvordan Serviceloven, Dagtilbudsloven og Folkeskoleloven danner grundlag og ramme for den pædagogiske praksis. 10. Eleven kan anvende viden om magtanvendelse, omsorgs-, underretnings-, oplysnings - og tavshedspligt, til at arbejde efter gældende lovgivning i den pædagogiske sektor. 11. Eleven kan reflektere over egen pædagogiske praksis, som en velfærdsopgave der er styret af politiske retningslinjer og beslutninger, udmøntet i lokale retningslinjer på regionalt niveau, kommunalt niveau og på institutionsniveau. 12. Eleven kan anvende viden om andre faggrupper og relevante organisationer, der kan inddrages i det tværfaglige samarbejde. 13. Eleven kan etablere relationer i arbejdet med den pædagogiske målgruppe samt reflektere over den professionelles ansvar for anerkendelse i samspillet og samværet. 14. Eleven kan anvende viden om omsorg og omsorgssvigt i arbejdet med den pædagogiske målgruppe. 15. Eleven kan anvende viden om legens betydning, til at understøtte den pædagogiske målgruppes sociale kompetencer og arbejde med målgruppens trivsel, læring og udvikling. 16. Eleven kan anvende viden om inklusion og mangfoldighed til selvstændigt at understøtte inkluderende miljøer. 25

26 17. Eleven kan anvende viden om sammenhænge mellem kognition og sproglig udvikling til selvstændigt at planlægge, igangsætte og afprøve aktiviteter, der understøtter sprogstimulerende miljøer. 18. Eleven kan reflektere over hvordan den pædagogiske praksis kan have indflydelse på kønsroller og stereotyper. Skoleperiode: Indhold: Fagmål: Antal moduler Skoleperiode 1: Børneperspektiv Fantasi Kreativitet Trivsel Legeteori 13,15,18 Ca. 5 Skoleperiode 2: Fælles tredje Sanseintegration Værdier Pædagogiske retninger Etiske dilemmaer Pædagogisk idéhistorie Pædagogiske sektors historie Trivsel Mestring Omsorgssvigt Sprogstimulerende aktiviteter/miljø Observationer 1,2,3,4,5,6,7,10, 12,13,14,16,17,18 Ca. 27 Skoleperiode 3: Læreplanstemaer Læringsforståelse, værdier Didaktik serviceloven mdp. Dagtilbudsloven Folkeskolen 1,2,3,4,5,7,8,9,11,12, 13,14,15,16,17,18 Ca. 24 Fællesskaber Sociale kompetencer Specialpædagogik Socialpædagogik Skoleperiode Opsamling Ca. 7 26

27 4: Psykologi i den pædagogiske praksis Bedømmelse: Standpunktsbedømmelse efter 7-trinsskalaen Præstationsstandard: Avanceret Varighed: 5 uger Fagmål: 1. Eleven kan anvende viden om den pædagogiske målgruppes psykologiske udvikling, til at understøtte trivsel, læring og udvikling. 2. Eleven kan selvstændigt understøtte den pædagogiske målgruppes leg, læring og udvikling på baggrund af viden om psykologiske teorier. 3. Eleven kan anvende viden om udviklings - og socialpsykologi til selvstændigt at understøtte målgruppens identitetsdannelse og evne til at indgå i relationer. 4. Eleven kan anvende viden om tilknytningsteori og forstyrrelser, til at understøtte udvikling, læring og trivsel. 5. Eleven kan anvende viden om psykosociale forståelser af køn og kønsidentitet, til at under-støtte den pædagogiske målgruppes udvikling og identitetsdannelse. 6. Eleven kan anvende viden om gruppedynamikker, til at understøtte den pædagogiske målgruppes deltagelse i sociale aktiviteter. 7. Eleven kan anvende viden om etnicitet og betydningen af kulturelle forskelligheder i igangsættelsen af pædagogiske aktiviteter. 8. Eleven kan anvende viden om begreberne normalitet og afvigelse, til at igangsætte inkluderende aktiviteter, der inddrager sociale samspil og deltagelse i fællesskaber. 9. Eleven kan anvende viden om socialpsykologi og kognitiv psykologi til selvstændigt og i samarbejde med andre at arbejde målrettet med den pædagogiske målgruppes læring og udvikling. 10. Eleven kan anvende viden om faktorer, der kan fremme eller hæmme den pædagogiske målgruppes motivation, til at deltage i pædagogiske aktiviteter. 27

28 11. Eleven kan anvende viden om udviklingsforstyrrelser, funktionsnedsættelser samt mis-brugsproblematikker, til at arbejde ressourceorienteret med den pædagogiske målgruppe. Skoleperiode: Indhold: Fagmål: Antal moduler Skoleperiode 1: Skoleperiode 2: Skoleperiode 3: 28 Legeteori Erikson og Freud Kognitiv legeteori Legetyper Fantasi Kreativitet Personlighedspsykologi Træk-teori Ungdom/ identitetsdannelse Kønsidentitet Input/perception Trivsel Mestring Tilknytning Kognitiv psykologi Motivationsteori Social indlæringsteori Intelligenser Neuropsykologi Motivation Læringstrekant Tilknytning Kriseteori Narrative fortællinger Børn med tilknytningsforstyrrelser Livskvalitet 1, 2, 3, 6. ca. 3 1,3,4 5,7,9,10 ca. 15 1,2,8,9,10,11 ca. 13

29 Sorg og krise Diagnoser ICD10 Handicaps Omsorgssvigt Børn med udad reagerende adfærd Skoleperiode 4: Opsamling ca Kommunikation i den pædagogiske praksis Bedømmelse: Standpunktsbedømmelse efter 7-trinsskalaen Præstationsstandard: Avanceret Varighed: 3 uger Fagmål: 1. Eleven kan anvende viden om kommunikationsteori og metoder, til at indgå i dialog og samarbejde med den pædagogiske målgruppe, pårørende, familie, kollegaer og andre fag-personer. 2. Eleven kan anvende viden om verbal og non-verbal kommunikation, til at indgå i professionelle relationer med den pædagogiske målgruppe. 3. Eleven kan anvende viden om betydningen af at kommunikere anerkendende i den professionelle relation og dialog med familie og pårørende. 4. Eleven kan anvende viden om redskaber og metoder til rådgivning og vejledning af den pædagogiske målgruppe samt familie og pårørende. 5. Eleven kan anvende viden om forskellige dokumentationsformer til faglig formidling og dialog med den pædagogiske målgruppe samt familie og pårørende. 6. Eleven kan anvende viden om dokumentation som redskab til kvalitetssikring samt samarbejde og kommunikation med kollegaer og andre fagpersoner. 7. Eleven kan anvende viden om roller og relationer til selvstændigt at indgå professionelt i samarbejde både med det øvrige pædagogiske personale og andre faggrupper. 29

30 8. Eleven kan anvende et professionelt fagsprog i samarbejdet med kollegaer og andre fag-personer. 9. Eleven kan reflektere over og anvende viden om konflikter, konflikthåndteringsstrategier og voldsforebyggelse. 10. Eleven kan anvende retningslinjer og redskaber til konflikthåndtering i forhold til den pædagogiske målgruppe. Skoleperiode: Indhold: Fagmål: Antal moduler Skoleperiode 1: Skoleperiode 2: Skoleperiode 3: Fælles tredje Verbal/ nonverbal kommunikation Kommunikationstrekanten Grundlæggende kommunikationsteori Den svære samtale Rådgivning, vejledning, guidning Dokumentation/formidling Aktiv lytning Transaktionsanalyse Empati, anerkendende kommunikation, relationer Intro til: Konflikter, Konflikthåndtering, mediering Sympati og empati Verbal, ekstra verbal og nonverbal kommunikation Værdisætning af ord Fagsprog, dokumentation/ formidling Konflikter, Konflikthåndtering, mediering 1, 2, ca. 1 1,2,3,4,5,6,9,10 ca. 9 1,3,5,6,7,8,9,10 ca. 8 3p modellen Narrative fortællinger Skoleperiode 4: Opsamling ca. 4 30

31 4.2.4 Sundhed i den pædagogiske praksis Bedømmelse: Standpunktsbedømmelse efter 7-trinsskalaen Præstationsstandard: Avanceret/ekspertniveau Varighed. 3 uger Fagmål - avanceret niveau: 1. Eleven skal kunne arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i den pædagogiske praksis samt kunne anvende et sundhedsbegreb, der medtager psykiske, fysiske og sociale forhold. 2. Eleven kan igangsætte sundhedsfremmende aktiviteter i den pædagogiske praksis under hensyn til mestring og forskellige forståelser af sundhed. 3. Eleven kan anvende viden om kostens og måltidets betydning for sundhed, trivsel og socialisering, til at tilrettelægge måltidet som målrettet pædagogisk aktivitet. 4. Eleven kan anvende viden om seksualitet, til at understøtte kropsbevidsthed og identitets-udvikling hos den pædagogiske målgruppe. 5. Eleven kan anvende viden om nationale retningslinjer og lokale procedurer for hygiejne til at kunne forebygge infektioner. 6. Eleven kan anvende viden om hygiejne og håndtering af fødevarer, når der tilberedes mad til eller sammen med den pædagogiske målgruppe. 7. Eleven kan selvstændigt støtte og motivere den pædagogiske målgruppe, til at tage ansvar for egen personlige hygiejne. 8. Eleven skal have kendskab til de mest almindelige forekommende sygdomme og anvende viden om smitteveje, til at bryde smittekæden og mindske risikoen for institutionsinfektioner. 9. Eleven kan anvende viden om lokale procedurer og handle i forhold til egen rolle og ansvar ved håndtering af medicin i den pædagogiske praksis. Fagmål- ekspert niveau: 1. Eleven skal kunne begrunde det sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende arbejde i den pædagogiske praksis samt kunne identificere psykiske, fysiske og sociale forholds betydning for det sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende arbejde. 31

32 2. Eleven kan vurdere og begrunde igangsatte sundhedsfremmende aktiviteter i den pædagogiske praksis under hensyn til mestring og forskellige forståelser af sundhed. 3. Eleven kan anvende viden om kostens og måltidets betydning for sundhed, trivsel og socia-lisering, til at begrunde og vurdere tilrettelagte måltider som målrettet pædagogisk aktivitet. 4. Eleven kan anvende viden om seksualitet, til at vurdere og begrunde aktiviteter, der under-støtter kropsbevidsthed og identitetsudvikling hos den pædagogiske målgruppe. 5. Eleven kan anvende viden om nationale retningslinjer og lokale procedurer for hygiejne til at vurdere og begrunde det konkrete arbejde for at forebygge infektioner. 6. Eleven kan vurdere og begrunde betydningen af viden om hygiejne og håndtering af føde-varer, når der tilberedes mad til eller sammen med den pædagogiske målgruppe. 7. Eleven kan vurdere og begrunde behovet for at støtte og motivere den pædagogiske mål-gruppe, til at tage ansvar for egen personlige hygiejne. 8. Eleven kan identificere mulige smitteveje og deltage i innovative processer for at bryde smittekæden og mindske risikoen for institutionsinfektioner. 9. Eleven kan anvende viden om lokale procedurer til at vurdere og begrunde egen rolle og ansvar ved håndtering af medicin i den pædagogiske praksis. Skoleperiode: Indhold: Fagmål: Antal moduler Skoleperiode 1: Skoleperiode 2: Sundhedsbegrebet hvad er sundhed og mestring? Kost og måltidet, håndtering af fødevarer, fødevarehygiejne Seksualitet, sundhedsfremmende aktiviteter. 1,2 ca. 2 1,2,3,4,6 ca. 8 32

33 Skoleperiode 3: Skoleperiode 4: Forebyggelse af infektioner Hygiejne, personlig hygiejne Sygdomme Medicinhåndtering 1,2,5,7,9 ca. 8 Opsamling ca Bevægelse og idræt Bedømmelse: Standpunktsbedømmelse efter 7-trinsskalaen Præstationsstandard: Avanceret/ekspertniveau Varighed: 4 uger Fagmål - avanceret niveau: 1. Eleven kan anvende viden om leg, bevægelse og idræt, til at understøtte den pædagogiske målgruppes fysiske, psykiske og sociale udvikling. 2. Eleven kan planlægge og formidle forskellige bevægelseslege i kreative og fantasifulde rammer samt organisere bevægelseslege, der understøtter specifikke udviklings- og læ-ringsområder. 3. Eleven skal kunne planlægge, gennemføre og målrette inkluderende idræts- og bevægelsesaktiviteter, hvor målgruppen oplever glæde ved bevægelse og møder varierede deltagelsesmuligheder. 4. Eleven kan anvende viden om det lokale foreningsliv samt lokale politikker og indsatsområder i planlægningen af fysiske aktiviteter for den pædagogiske målgruppe. 5. Eleven kan anvende viden om den pædagogiske målgruppes motoriske udvikling og sansning, til at tilrettelægge og udføre sansemotoriske aktiviteter. 6. Eleven kan anvende viden om mennesker med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne til selvstændigt at planlægge bevægelsesaktiviteter, så målgruppen udvikler egne handlekompetencer gennem fysisk aktivitet. 7. Eleven skal gennem udvikling af egen kropsbevidsthed kunne tilrettelægge aktiviteter, der understøtter og udvikler en positiv kropsbevidsthed hos den pædagogiske målgruppe. 33

34 8. Eleven kan i planlægningen af pædagogiske aktiviteter reflektere over den samfundsmæssige påvirkning af børn, unge og voksnes bevægelsesvaner og kropsforståelse. Fagmål - ekspert niveau: 1. Eleven kan anvende viden om leg, bevægelse og idræt til at begrunde hvordan der arbejdes målrettet med at understøtte målgruppens fysiske, psykiske og sociale udvikling, 2. Eleven kan målrettet planlægge og formidle forskellige bevægelseslege i kreative og fantasifulde rammer, samt organisere bevægelseslege der understøtter specifikke udviklings- og læringsområder. 3. Eleven skal kunne vurdere og begrunde, hvordan målrettede inkluderende idræts- og bevægelsesaktiviteter kan forbedre den pædagogiske målgruppes deltagelsesmuligheder og oplevelse af glæde ved bevægelse. 4. Eleven kan anvende viden om det lokale foreningsliv samt lokale politikker og indsatsområder til målrettet planlægning af fysiske aktiviteter for den pædagogiske målgruppe. 5. Eleven kan anvende viden om den pædagogiske målgruppes motoriske udvikling og sansning til at begrunde og målrette tilrettelæggelse og udførelse af sansemotoriske aktiviteter. 6. Eleven kan anvende viden om mennesker med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne til selvstændigt at deltage i planlægningen af innovative bevægelsesaktiviteter, der arbejder målrettet med udvikling af målgruppens egne handlekompetencer gennem fysisk aktivitet. 7. Eleven skal gennem udvikling af egen kropsbevidsthed målrettet tilrettelægge aktiviteter, der understøtter og udvikler en positiv kropsbevidsthed hos den pædagogiske målgruppe. 8. Eleven kan identificere samfundsmæssige påvirkninger af børn, unge og voksnes bevægelsesvaner og kropsforståelse og på denne baggrund begrunde målrettede pædagogiske aktiviteter. Skoleperiode: Indhold: Fagmål: Antal moduler Skoleperiode 1: Det hele menneske (Fysiske, psykiske, sociale og kognitive) Lege for forskellige målgrupper 1 ca. 3 34

35 Skoleperiode 2: Skoleperiode 3: Pædagogiske overvejelser omkring idræt Kroppen som redskab til at erobre verden. Kropsbevidsthed Anerkende hinandens forskelligheder At trives i et fællesskab Hvordan formidler man bevægelse og idræt, både i ord og krop Sanser og motorisk udvikling Læreplanstemaet krop og bevægelse, når det står alene, og når man bruger det ift. de andre læreplansteamer. Hvordan formidler man bevægelse og idræt, både i ord og krop Politikker og indsatsområder i Århus kommune ift. fysisk aktivitet viden om det lokale foreningsliv. Pædagogisk idræt overfor sporten/færdighedsidrætter. Læreplanstemaet krop og bevægelse, når man bruger det ift. de andre læreplanstemaer. 1, 2, 3, 4, 5, 7 ca. 12 1, 3, 6, 8 ca. 11 Skoleperiode 4: de specielle målgruppekendskab Tilpasset idræt Inklusion i idræt Motivation og barrierer for idræt Opsamling ca. 4 35

36 4.2.6 Natur og udeliv Bedømmelse: Standpunktsbedømmelse efter 7-trinsskalaen Præstationsstandard: Avanceret/ekspert Varighed: 3 uger Fagmål: - avanceret niveau: 1. Eleven kan medvirke i udviklingen af pædagogiske forløb, der anvender naturen som sanserum, læringsrum og oplevelsesrum. 2. Eleven kan anvende viden om naturen og udelivets muligheder, til at understøtte den pædagogiske målgruppes socialisering, identitet og sansemotoriske udvikling. 3. Eleven kan understøtte den pædagogiske målgruppes fantasi og kreativitet gennem innovativt arbejde med natur- og genbrugsmaterialer på værksted og i naturen. 4. Eleven kan anvende viden om naturens ressourcer og menneskelig påvirkning, til at inddrage bæredygtighed i de pædagogiske aktiviteter. 5. Eleven kan anvende viden om naturfænomener, til at formidle naturoplevelser til den pædagogiske målgruppe. 6. Eleven kan anvende naturens muligheder som ramme for det pædagogiske måltid. 7. Eleven kan anvende viden om friluftspolitik og lokale naturvejledningstilbud, til at igangsætte friluftsaktiviteter målrettet den pædagogiske målgruppe. 8. Eleven kan anvende viden om sikkerheds- og lovmæssige retningslinjer i planlægningen og gennemførelsen af friluftsliv, lege- og bevægelsesaktiviteter i naturen. Fagmål -ekspert niveau: 1. Eleven kan målrettet planlægge, udvikle og begrunde innovative pædagogiske forløb, der anvender naturen som sanserum, læringsrum og oplevelsesrum. 2. Eleven kan vurdere og begrunde naturen og udelivets muligheder som redskab til målrettet at understøtte den pædagogiske målgruppes socialisering, identitet og sansemotoriske udvikling. 3. Eleven kan deltage i planlægning, gennemførelse og evaluering af innovative processer, der understøtter den pædagogiske målgruppes fantasi og kreativitet gennem arbejde med natur- og genbrugsmaterialer på værksted og i naturen. 36

Uddannelsesordning for. Den pædagogiske assistentuddannelse

Uddannelsesordning for. Den pædagogiske assistentuddannelse Uddannelsesordning for Den pædagogiske assistentuddannelse 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og Social og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse BEK nr 298 af 24/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.05T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1638 af

Læs mere

PIXI-LUP for den pædagogiske assistentuddannelse til praktikken

PIXI-LUP for den pædagogiske assistentuddannelse til praktikken PIXI-LUP for den pædagogiske assistentuddannelse til praktikken PIXI-LUP en for den pædagogiske assistentuddannelse er udarbejdet med afsæt i Den Lokale Undervisningsplan. For uddybning af temaerne henvises

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse Februar 2016 revideres Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 3 Den assistents fagprofil... 4 Læring i uddannelsen... 4 Talentspor og fag

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen Silkeborg den 10.11.2015 Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen Vejledende uddannelsestid: 12 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål

Læs mere

Lokal undervisningsplan Den pædagogiske assistentuddannelse - hovedforløbet

Lokal undervisningsplan Den pædagogiske assistentuddannelse - hovedforløbet Rev. september 2017 Lokal undervisningsplan Den pædagogiske assistentuddannelse - hovedforløbet 1 Indholdsfortegnelse 1. Den pædagogiske assistentuddannelse 4 1.1 Formål 4 1.2 Adgangskrav og realkompetencevurdering

Læs mere

Praktikopgaver. Den pædagogiske assistentuddannelse

Praktikopgaver. Den pædagogiske assistentuddannelse Praktikopgaver Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for elever der er startet efter 1. januar 2016 Praktikopgaver til brug i elevernes praktikperioder De følgende seks praktikopgaver er udarbejdet

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Den Pædagogisk Assistent Uddannelse Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2016 2.0 Hovedforløb, trin 2... 1 2.1 Praktiske oplysninger... 1 2.2 Pædagogiske,

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. Begynderniveau 2. Rutineret niveau 3. Avanceret niveau De enkelte niveauer defineres således:

Læs mere

LUP FOR. Den Pædagogiske assistentuddannelse

LUP FOR. Den Pædagogiske assistentuddannelse LUP FOR Den Pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold startet efter 1. januar 2019 Indhold 1. LÆRINGSINDHOLD I UDDANNELSEN...4 Skoleperiode 1...4 Tema 1 Børn og leg... 4 Skoleperiode 2...6 Tema

Læs mere

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 BEVÆGELSE OG IDRÆT, AVANCERET... 3 BEVÆGELSE OG IDRÆT, EKSPERT... 4 DIGITAL KULTUR, AVANCERET...

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 BEVÆGELSE OG IDRÆT, AVANCERET... 3 BEVÆGELSE OG IDRÆT, EKSPERT... 4 DIGITAL KULTUR, AVANCERET... Bedømmelseskriterier Den pædagogiske assistentuddannelsen Uddannelsesspecifikke fag ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 BEVÆGELSE OG IDRÆT, AVANCERET... 3 BEVÆGELSE OG IDRÆT, EKSPERT... 4 DIGITAL

Læs mere

LUP FOR. Den Pædagogiske assistentuddannelse

LUP FOR. Den Pædagogiske assistentuddannelse LUP FOR Den Pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold startet efter 1. august 2018 1. LÆRINGSINDHOLD I UDDANNELSEN... 4 SKOLEPERIODE 1... 4 SKOLEPERIODE 2... 6 SKOLEPERIODE 3... 14 SKOLEPERIODE

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. niveau 2. niveau 3. niveau De enkelte niveauer defineres således: 1. niveau Eleven kan løse

Læs mere

LUP FOR. Den Pædagogiske assistentuddannelse

LUP FOR. Den Pædagogiske assistentuddannelse LUP FOR Den Pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold startet efter 1. august 2018 1. LÆRINGSINDHOLD I UDDANNELSEN... 4 SKOLEPERIODE 1...4 Tema 1 Børn og leg...4 SKOLEPERIODE 2...5 Tema 1- Barnets

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Den pædagogiske assistentuddannelse EUV1

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Den pædagogiske assistentuddannelse EUV1 Undervisningsplan Læringsaktiviteter Den pædagogiske assistentuddannelse EUV1 DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE FOR EUV1 ELEVER... 3 SKOLEPERIODE 1... 4 TEMA 1: DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENT I TEORI OG PRAKSIS...

Læs mere

Bedømmelseskriterier pædagogisk assistentuddannelse efter august 2015 Indhold

Bedømmelseskriterier pædagogisk assistentuddannelse efter august 2015 Indhold Bedømmelseskriterier pædagogisk assistentuddannelse efter august 2015 Indhold Bedømmelseskriterier for arbejdsmiljø og ergonomi... 2 Bedømmelseskriterier for bevægelse og idræt (Avanceret)... 4 Bedømmelseskriterier

Læs mere

Grundforløb 2 Hvad har de været igennem

Grundforløb 2 Hvad har de været igennem Vidensmål: Grundforløb 2 Færdighedsmål: Kompetencemål: 2.1.1 Metoder 2.1.27.: til dokumentation Metoder 2.1.48.: til dokumentation dokumentere af eget arbejde eget og faglig arbejde formidling og varetage

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N Gældende fra Januar 2016 1 Indledning Uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til Grundforløbets 2. del SOSU

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til Grundforløbets 2. del SOSU Silkeborg den 05.11.2015 Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til Grundforløbets 2. del SOSU Vejledende uddannelsestid 12 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven

Læs mere

Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009

Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009 Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009 1 Praktikordning for Pædagogisk Assistent Uddannelse Denne lokale praktikordning omhandler praktikken i den Pædagogiske Assistent Uddannelse (PAU)

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Den Pædagogisk Assistent Uddannelse Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2016 2.0 Hovedforløb, trin 2... 1 2.1 Praktiske oplysninger... 1 2.2 Pædagogiske,

Læs mere

Obligatoriske Skole- og praktik opgaver

Obligatoriske Skole- og praktik opgaver Obligatoriske Skole- og praktik opgaver Valgfri praktikopgaver Den pædagogiske assistentuddannelse DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE... 3 OBLIGATORISKE SKOLE- OG PRAKTIKOPGAVER... 4 SKOLE- OG PRAKTIKOPGAVE

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2013 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Praktik i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015 Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske

Læs mere

Kriterier skal medvirke til gennemsigtighed i processen og vise grundlaget for vurderingen omkring godskrivning.

Kriterier skal medvirke til gennemsigtighed i processen og vise grundlaget for vurderingen omkring godskrivning. Godskrivning af begge praktikker i uddannelsen til Pædagogisk Assistent Baggrunden PASS 1 har decentraliseret beslutningen om godskrivning af praktikmål og afkortning af uddannelsestiden for bl.a. pædagogisk

Læs mere

Uddannelsesordning for Den pædagogiske assistentuddannelse

Uddannelsesordning for Den pædagogiske assistentuddannelse Uddannelsesordning for Den pædagogiske assistentuddannelse 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og Social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

LUP FOR. Den Pædagogiske assistentuddannelse EUV1

LUP FOR. Den Pædagogiske assistentuddannelse EUV1 LUP FOR Den Pædagogiske assistentuddannelse EUV1 Gældende for hold startet efter 1. januar 2019 1. INDLEDNING... 4 2. ELEVERNES ARBEJDSTID... 4 3. ARBEJDSTID- SÆRLIGT FOR EUV1 ELEVER... 4 4. KOMPETENCEVURDERING

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for Grundfag Mål for Bundne uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for Grundfag Mål for Bundne uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for Grundfag Mål for Bundne uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2016 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Den pædagogiske assistentuddannelse EUV2

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Den pædagogiske assistentuddannelse EUV2 Undervisningsplan Læringsaktiviteter Den pædagogiske assistentuddannelse EUV2 DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE FOR EUV2 ELEVER... 3 SKOLEPERIODE 1... 4 TEMA 1: DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENT I TEORI OG PRAKSIS...

Læs mere

LUP Trin 2. Oplæg skolepraktikinformationsmøde d. 7.12.15

LUP Trin 2. Oplæg skolepraktikinformationsmøde d. 7.12.15 LUP Trin 2 Oplæg skolepraktikinformationsmøde d. 7.12.15 EUD-reform GF 2 20 ugers forløb, hvor en del af det teoretiske fra det gamle Trin 1 s første skoleperiode læres Adgangskrav: 02 i dansk og matematik

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Den pædagogiske assistentuddannelse EUD og EUV3

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Den pædagogiske assistentuddannelse EUD og EUV3 Undervisningsplan Læringsaktiviteter Den pædagogiske assistentuddannelse EUD og EUV3 DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE... 3 SKOLEPERIODE 1... 4 TEMA 1: DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENT I TEORI OG PRAKSIS...

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for Grundfag Mål for Bundne uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for Grundfag Mål for Bundne uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for Grundfag Mål for Bundne uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2016 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK

Læs mere

Praktikerklæring. for den pædagogiske assistentuddannelse

Praktikerklæring. for den pædagogiske assistentuddannelse Praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse Praktikerklæringen udstedes til eleven og til skolen. Gemmes evt. i Elevplan. Praktikområde (sæt kryds) Almen pædagogisk Special pædagogisk Andet

Læs mere

Uddannelsesordning for Den pædagogiske assistentuddannelse

Uddannelsesordning for Den pædagogiske assistentuddannelse Uddannelsesordning for Den pædagogiske assistentuddannelse 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og Social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Praktikfolder Uddannelsesplan for pædagogstuderende

Praktikfolder Uddannelsesplan for pædagogstuderende 2015 Praktikfolder Uddannelsesplan for pædagogstuderende Daginstitution Dagnæs Vision I Daginstitution Dagnæs udvikler det enkelte individ selvværd, livsglæde og handlekraft. Med anerkendende kommunikation

Læs mere

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb målrettet Social- og sundhedsuddannelsen Gældende for hold der er startet efter 1. januar 2013 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET 20 UGER...

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N www.sosuesbjerg.dk University College Syddanmark

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Valgfri uddannelsesspecifikke fag Pædagogisk assistentuddannelse

Valgfri uddannelsesspecifikke fag Pædagogisk assistentuddannelse Valgfri uddannelsesspecifikke fag Pædagogisk assistentuddannelse 1 Indholdsfortegnelse: Naturen som pædagogisk læringsrum 3 Rytmik, bevægelse og kroppens udtryksformer 5 Understøttende undervisning 7 Det

Læs mere

Lokal Undervisnings- Plan. Pædagogisk assistentuddannelse

Lokal Undervisnings- Plan. Pædagogisk assistentuddannelse Lokal Undervisnings- Plan gældende fra januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOSU Nykøbing Falster... 2 1.1 Praktiske oplysninger... 2 1.2 Undervisningssted... 2 1.3 Pædagogiske og didaktiske

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Vuggestuen Manegen Adresse:

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Vuggestuen Manegen Adresse: PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Prøvevejledning Pædagogisk Assistent Uddannelsen Afsluttende tværfaglig prøve August 2016

Prøvevejledning Pædagogisk Assistent Uddannelsen Afsluttende tværfaglig prøve August 2016 Prøvevejledning Pædagogisk Assistent Uddannelsen Afsluttende tværfaglig prøve August 2016 Lovgrundlag Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Undervisningsministeriet bekendtgørelse

Læs mere

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Den pædagogiske assistentuddannelse, inklusive Grundforløb 2

Lokal undervisningsplan for Den pædagogiske assistentuddannelse, inklusive Grundforløb 2 Lokal undervisningsplan for Den pædagogiske assistentuddannelse, inklusive Grundforløb 2 Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. januar 2016 1 Indledende bemærkning Uddannelsen

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Tlf.: 43353411 E-mailadresse: Børnehuset Flinteby

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Tlf.: 43353411 E-mailadresse: Børnehuset Flinteby PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Den pædagogiske assistentuddannelse EUV1

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Den pædagogiske assistentuddannelse EUV1 Undervisningsplan Læringsaktiviteter Den pædagogiske assistentuddannelse EUV1 DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE FOR EUV2 ELEVER... 3 SKOLEPERIODE 1... 4 TEMA 1: DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENT I TEORI OG PRAKSIS...

Læs mere

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2018 Silkeborg og Skanderborg Juni 2018 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder

Læs mere

Den Pædagogiske Assistentuddannelse SOSU NORD. Praktikkompendium. Udarbejdet i samarbejde med praksis

Den Pædagogiske Assistentuddannelse SOSU NORD. Praktikkompendium. Udarbejdet i samarbejde med praksis Den Pædagogiske Assistentuddannelse SOSU NORD Praktikkompendium Udarbejdet i samarbejde med praksis Juni 2016 1 Generel information i forhold til praktikken Forventningssamtalen afholdes af elev og praktikvejleder

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring, PA

Lokalt bilag til praktikerklæring, PA Elevens navn: Lokalt bilag til praktikerklæring, PA Midtvejsevaluering Slutevaluering Fødselsdato: Hold: Praktik 1: d. Praktik 2: d. Praktikstedets navn: Disse ark er udarbejdet for at understøtte evalueringen.

Læs mere

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål:

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål: Side: Side 1 af 18 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆL- PERUDDANNELSEN TEORI 1 TEMA 1: Uddannelse og læring (1 uge) Der gives en introduktion til: Skolen Arbejdsområdet/ faget som social- og sundhedshjælper

Læs mere

TALENTSPOR PÅ HOVEDFORLØB

TALENTSPOR PÅ HOVEDFORLØB TALENTSPOR PÅ HOVEDFORLØB 1 Indhold Ny EUD-reform og talentudvikling... 2 Det lovmæssige... 2 Talentfag på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse... 3 Talentspor er fag på

Læs mere

Uddannelsesplan for pædagogstuderende i Strandhuse børnehave

Uddannelsesplan for pædagogstuderende i Strandhuse børnehave Institutionens navn: Adresse: Strandhuse Børnehave Skolebakken 41, Kolding Telefonnummer: 23260980 E-mail: Hjemmesideadresse: strandhuse@kolding.dk bhstrandhuse.kolding.dk Åbningstider: Mandag til fredag

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 2 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

VELKOMMEN SOM PRAKTIKVEJLEDER FOR PAU ELEVER...3 INDBERETNING OG HÅNDTERING AF SYGDOM, FERIE MV.:...5

VELKOMMEN SOM PRAKTIKVEJLEDER FOR PAU ELEVER...3 INDBERETNING OG HÅNDTERING AF SYGDOM, FERIE MV.:...5 Håndbog for praktikvejledere PAU Indhold: VELKOMMEN SOM PRAKTIKVEJLEDER FOR PAU ELEVER...3 OM DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE...3 PRAKTIKANSVARLIG...3 PRAKTIKRÅD...4 OPLYSNINGER TIL PRAKTIKSTEDET...4

Læs mere

Temaoversigt for den pædagogiske assistentuddannelse for EUD-elever. Gældende fra 1. januar 2019

Temaoversigt for den pædagogiske assistentuddannelse for EUD-elever. Gældende fra 1. januar 2019 Temaoversigt for den pædagogiske assistentuddannelse for EUD-elever Gældende fra 1. januar 2019 Bemærk at der er udstedt en ny uddannelsesordning, der gælder for optag efter 1. januar 2019 Temaoversigt

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som praktiksted for pædagogisk assistentelever

Ansøgning om godkendelse som praktiksted for pædagogisk assistentelever Ansøgningsskema Ansøgning om godkendelse som praktiksted for pædagogisk assistentelever For udfyldelse af skemaet se Vejledning til ansøgning om godkendelse som praktiksted for pædagogisk assistentelever.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode a) Specialiseringsmuligheder

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Den pædagogiske assistentuddannelse EUV2

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Den pædagogiske assistentuddannelse EUV2 Undervisningsplan Læringsaktiviteter Den pædagogiske assistentuddannelse EUV2 DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE FOR EUV2 ELEVER... 3 SKOLEPERIODE 1... 4 TEMA 1: DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENT I TEORI OG PRAKSIS...

Læs mere

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Struktur af uddannelsen Strukturen som vi kender den i dag, bibeholdes: 1 uge skole 13 uger praktik 15 uger skole 26 uger praktik 1 uge skole Påbygning

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Den pædagogiske assistentuddannelse EUX

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Den pædagogiske assistentuddannelse EUX Undervisningsplan Læringsaktiviteter Den pædagogiske assistentuddannelse EUX DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE... 3 SKOLEPERIODE 1... 4 TEMA 1: DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENT I TEORI OG PRAKSIS... 4 UNDERVISNINGSFORLØB

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

info dag/rhe

info dag/rhe SOSU 2017 Social og sundhedsuddannelse En uddannelse blev til to Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Social- og sundhedshjælperuddannelse Erhvervsuddannelsen til social-

Læs mere

Den Pædagogiske Assistentuddannelse SOSU NORD. Praktikkompendium. Udarbejdet i samarbejde med praksis

Den Pædagogiske Assistentuddannelse SOSU NORD. Praktikkompendium. Udarbejdet i samarbejde med praksis Den Pædagogiske Assistentuddannelse SOSU NORD Praktikkompendium Udarbejdet i samarbejde med praksis Juni 2019 1 Indholdsfortegnelse Generel information i forhold til praktikken... 3 Emner til forventningssamtale...

Læs mere

info dag/rhe

info dag/rhe SOSU 2017 Social og sundhedshjælperuddannelse Ny uddannelse Social og sundhedsuddannelse En uddannelse bliver til to Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Social- og sundhedshjælperuddannelse

Læs mere

Prøvevejledning til den afsluttende prøve

Prøvevejledning til den afsluttende prøve Prøvevejledning til den afsluttende prøve Den pædagogiske assistentuddannelse Formål At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige kompetencer som fremgår af uddannelsens

Læs mere

Den Pædagogiske Assistentuddannelse SOSU NORD. Praktikkompendium. Udarbejdet i samarbejde med praksis

Den Pædagogiske Assistentuddannelse SOSU NORD. Praktikkompendium. Udarbejdet i samarbejde med praksis Den Pædagogiske Assistentuddannelse SOSU NORD Praktikkompendium Udarbejdet i samarbejde med praksis Februar 2018 1 Indholdsfortegnelse Generel information i forhold til praktikken... 4 Emner til forventningssamtale...

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Lyngby Menighedsbørnehave Adresse:

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Lyngby Menighedsbørnehave Adresse: PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Uddannelsesordning Valgfri specialefag på Den Pædagogiske Assistentuddannelse

Uddannelsesordning Valgfri specialefag på Den Pædagogiske Assistentuddannelse Uddannelsesordning Valgfri specialefag på Den Pædagogiske Assistentuddannelse 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og Social- og

Læs mere

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE Bilag til Lokal undervisningsplan 1 FAGMÅL Nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte skolefag og praktikmål. For at opnå kompetencemålene, der er fælles

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Rødbæksgaard Børnehave. Dons Landevej 121. 6000 Kolding. ok.uth@live.dk. www.rødbæksgaardbørnehave.dk.

PRAKTIKBESKRIVELSE. Rødbæksgaard Børnehave. Dons Landevej 121. 6000 Kolding. ok.uth@live.dk. www.rødbæksgaardbørnehave.dk. PRAKTIKBESKRIVELSE Bekendtgørelse nr. 211 af 6/3/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, med virkning fra 1. august 2014. Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

UCSJ NY PÆDAGOGUDDANNELSE

UCSJ NY PÆDAGOGUDDANNELSE UCSJ NY PÆDAGOGUDDANNELSE GRUNDFAGLIGHEDEN Grundfaglighed 2014 Pædagogik, etik og dannelse Pædagogens rolle og relationer Udvikling, Læring og innovation + prøve Social intervention (+ prøve Pædagogens

Læs mere

PIXI udgave af den Lokale Undervisnings Plan (LUP) Pædagogisk Assistent Uddannelses ZBC Velfærd

PIXI udgave af den Lokale Undervisnings Plan (LUP) Pædagogisk Assistent Uddannelses ZBC Velfærd PIXI udgave af den Lokale Undervisnings Plan (LUP) Pædagogisk Assistent Uddannelses ZBC Velfærd En håndbog til praktikken, som skal modtage Pædagogiske Assistent elever i praktik. Håndbogen er udarbejdet

Læs mere

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE Bilag til Lokal undervisningsplan 1 FAGMÅL Nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte skolefag og praktikmål. For at opnå kompetencemålene, der er fælles

Læs mere

Lokal Undervisningsplan Den pædagogiske assistentuddannelse August 2018 Sidst redigeret oktober 2018

Lokal Undervisningsplan Den pædagogiske assistentuddannelse August 2018 Sidst redigeret oktober 2018 Lokal Undervisningsplan Den pædagogiske assistentuddannelse August 2018 Sidst redigeret oktober 2018 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Udvikling og vurdering af erhvervsfaglige

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Den pædagogiske assistentuddannelse EUD og EUV3

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Den pædagogiske assistentuddannelse EUD og EUV3 Undervisningsplan Læringsaktiviteter Den pædagogiske assistentuddannelse EUD og EUV3 DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE... 3 SKOLEPERIODE 1... 4 TEMA 1: DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENT I TEORI OG PRAKSIS...

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Dato: jan 2016

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Dato: jan 2016 Uddannelsesbog for grundforløbet GF2 Side: Side 21 af 63 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Dato: jan 2016 Grundforløb 2 (GF2) Tema 0: Intro til GF2 Velkomst Godskrivning/bibliotek Elevplan Personlig uddannelsesplan

Læs mere

2. praktikperiode - Dagtilbudspædagogik

2. praktikperiode - Dagtilbudspædagogik Plan for og udtalelse om arbejdet med 2. praktiks kompetencemål Den studerendes plan for arbejdet med praktikkens kompetencemål. Studerendes navn: 2. praktikperiode - Dagtilbudspædagogik Kompetenceområde:

Læs mere

Nyt indhold i LUP for trin 1

Nyt indhold i LUP for trin 1 Trin 1 1.2.2016 Nyt indhold i LUP for trin 1 Generelt afsnit tilpasset den nye EUD reform og skolens pædagogiske strategi Afsnit om tilrettelæggelse af undervisningen på Trin 1 Opbyggelsen af uddannelsen:

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Vurderingsskema til godskrivning for praktik på pædagogisk assistentuddannelse

Vurderingsskema til godskrivning for praktik på pædagogisk assistentuddannelse Ansøger: Navn: Cpr. nr.: Arbejdsgiver/arbejdssted (stempel): Navn: Adresse: Tlf. nr.: Mailadresse: Ansøger har været ansat fra (dato/år) til (dato/år) i (timer/uge) Med sin underskrift bekræfter nærmeste

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af og afkortning af den pædagogiske assistent uddannelse.

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af og afkortning af den pædagogiske assistent uddannelse. Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af og afkortning af den pædagogiske assistent uddannelse. Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse Den røde tråd i din uddannelse Skole Praktik Praktik 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sådan bruger du uddannelsesmappen side 3-5 2. Kontaktinformationer

Læs mere

Lokal Undervisningsplan Den pædagogiske assistentuddannelse August 2019 Sidst redigeret maj 2019

Lokal Undervisningsplan Den pædagogiske assistentuddannelse August 2019 Sidst redigeret maj 2019 Lokal Undervisningsplan Den pædagogiske assistentuddannelse August 2019 Sidst redigeret maj 2019 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Udvikling og vurdering af erhvervsfaglige

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2014 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE... 3 2. MÅL

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod pædagogisk assistentuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod pædagogisk assistentuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod pædagogisk assistentuddannelsen Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis

Læs mere

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder.

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder. Center for Børn & Familie Dato 01-09-2014 j./sagsnr. 28.00.00-G01-8-12 Skema til godkendelse af praktikperiode 1 Notat udarbejdet af: Anette Nygaard Bang Vejledning i planlægning af dine mål Alle mål skal

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 3. PRAKTIKPERIODE

PRAKTIKBESKRIVELSE 3. PRAKTIKPERIODE PRAKTIKBESKRIVELSE 3. PRAKTIKPERIODE Samarbejde og udvikling jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet

Læs mere

Social og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens

Social og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens Undervisningsplan for Hovedforløbet Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Social og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens A4 arkiv 610 uddannelsesplan tilrettet version 11.01.2010

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog BEK nr 824 af 02/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere