Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. Side 1 af 65

2 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: *Adresse: *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: Center Midtbyen Bjerggade Struer Tlf.: Hjemmeside: (midlertidigt botilbud til voksne) 108 (almindeligt længerevarende botilbud til voksne) ABL 105, stk. 2 (almen ældrebolig/ handicapvenlig bolig) *Målgrupper: 18 til 85 år (udviklingshæmning) Pladser i alt: 32 Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Else Hansen (Socialtilsyn Midt) Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) Side 2 af 65

3 *Samlet vurdering: Tilsynet vurderer, at tilbuddet siden sidste tilsynsbesøg i 2014 ikke har haft meget fokus på udviklingspunkterne i tilsynsrapporten fra Dette har bevirket at der på flere temaer er overført udviklingspunkter fra sidste rapport, ligeledes ses der ikke en bevidst udvikling af praksis, da Tilsynet vurderer at udviklingen er sket mere tilfældigt. Tilsynet vurderer, at der fortsat er en bred målgruppe på tilbuddet, da det under tilsynet er blevet oplyst, at det er de samme borgere, som er indskrevet. Tilbuddet har i den forbindelse ikke haft fokus på metoderne, som benyttes, og Tilsynet vurderer, at der fortsat ikke er en systematisk og struktureret brug af metoder og redskaber. Medarbejderne har viden om diagnoserne, men Tilsynet vurderer at tilbuddet ikke haft fokus på opdatering af denne viden i forhold til konkrete diagnoser og viden om relevante metoder. Tilsynet vurderer, at tilbuddet fortsat bør have fokus på de kompetencer, der er på afdelingerne, da flere af borgerne bliver ældre og kan have helbredsmæssige udfordringer. Samtidig er tilbuddet godkendt som et socialpædagogisk tilbud og kan ikke nøjes med at have fokus på de sundhedsfaglige ydelser. Tilsynet vurderer, at tilbuddet som udgangspunkt har fokus på borgernes uddannelse, beskæftigelse, selvstændighed og relationer. Dog er flere af borgerne oppe i pensionsalderen, og hos flere af borgerne sker indsatserne i forhold til vedligeholdelse af færdigheder. Borgernes funktionsniveau har også indflydelse på, om de formår at være aktive i fælles medbestemmelse og i forhold til deres eget liv. Tilsynet vurderer, at der fortsat er udfordringer i forhold til de fysiske rammer, da der især på en afdeling er en del kørestolsbrugere. Ligeledes benyttes 2 af gruppernes fællesrum som personalekontor. Dette bevirker, at uvedkommende kan have adgang til personfølsomme oplysninger gennem dokumenter og samtaler. *Afgørelse: Godkendt Side 3 af 65

4 Opmærksomhedspunkter: 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Tilsynsrapporten fra 2014, tilbudsportalen pr Observation Interview Interviewkilder Carsten Hornshøj Poulsen, leder En koordinator gr.1 og Bofællesskabet, ansat 2 år ca. En medarbejder, Ung ved Fjorden, ansat 20 år En plejehjemsassistent, Gr. 2, ansat 25 år En social- og sundhedsassistent, Gr. 3, ansat 17 år En, social- og sundhedsassistent og ergoterapeut ansat i arbejdsprøvning 4 mdr. En assistent, gr.1, ansat 2 år En medarbejder, Bofællesskabet En borger, Gr.3 En borger, Gr.1, En borger, Bofællesskabet Beboere Ledelse Medarbejdere Side 4 af 65

5 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Start: Slut: Oversigt over tilsynsbesøg Tilsynskonsulenter : Ukendt Adresse, afdeling: Gruppe 1 (Uanmeldt) : Ukendt Adresse, afdeling: Bofællesskabet (Uanmeldt) : Ukendt Adresse, afdeling: Gruppe 3 (Uanmeldt) : Ukendt Adresse, afdeling: Gruppe 2 (Uanmeldt) : Bjerggade 50-54, 7600 Struer, afdeling: Ung ved Fjorden (Uanmeldt) Ellen Brunebjerg Else Hansen Afdelinger Gruppe 2 Bofællesskabet Gruppe 3 Gruppe 1 Ung ved Fjorden Besøgstype Uanmeldt Side 5 af 65

6 Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Tilsynet har på tilsynsbesøget haft særlig fokus på tema 3, 4 og 5. Ligeledes har der været opfølgning på de udviklingspunkter som blev givet i rapporten fra Side 6 af 65

7 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 7 af 65

8 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Uddannelse og beskæftigelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 3 Tilsynet vurderer, at tilbuddet ikke har arbejdet med at få mål og opsamlinger implementeret i borgernes handleplaner siden sidste tilsyn i Tilsynet vurderer, at tilbuddet støtter og motiverer borgerne til at være i et undervisningstilbud eller beskæftigelses-/samværstilbud. Borgernes ønsker tilgodeses i forbindelse med at de ikke ønsker beskæftigelses-/samværstilbud, og flere af borgerne er i pensionsalderen. - Tilbuddet bør inddrage borgerne i opstilling af mål i handeplanerne. Udviklingspunkt overført fra 2014: -Tilbuddet bør beskrive formål med uddannelse og beskæftigelse i alle borgers handleplaner. (- også i de tilfælde hvor borgerne har aktiviteter intern på tilbuddet) Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Uddannelse og beskæftigelse Kriterium 01: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Tilsynet vurderer, at tilbuddet ikke har arbejdet med at få implementeret mål og opsamlinger i handleplanerne, siden sidste tilsynsbesøg og heller ikke med inddragelse af borgerne. Udviklingspunktet fra 2014 opretholdes, da tilbuddet bør have en opmærksomhed herpå. Tilsynet vurderer, at langt de fleste borgere er i undervisnings- eller i beskæftigelses-/aktivitetstilbud. Dog har flere Side 8 af 65

9 af borgerne nået pensionsalderen og deltager ikke længere i et beskæftigelses-/aktivitetstilbud. Enkelte borgere under pensionsalderen ønsker ikke beskæftigelse. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Uddannelse og beskæftigelse Indikator 01.a: Tilbuddet 2 (i lav grad opstiller i samarbejde med opfyldt) borgerne konkrete mål for borgernes skolegang, uddannelse eller beskæftigelse, og der følges op herpå I den samlede bedømmelse er der lagt vægt på at: - tilbuddet har ikke arbejdet med at få mål og opsamlinger ind i handleplanerne siden sidste tilsynsbesøg i udviklingspunktet fra rapporten i 2014 opretholdes - i høringsvaret d oplyses der: alle pædagogiske handleplaner udarbejdes i Bosted. I dette indgår for alle borgere en fane med beskæftigelse. Der er borgere som har en alder, hvor beskæftigelse ude af huset ikke er relevant, men hvor det i højere grad handler om overskuelige aktiviteter i dagligdagen. Ung ved Fjorden (3): Borgerne har handleplaner, dog oplyser en medarbejder, at det arbejdsmæssige afklares på STU. I rapporten fra 2014 er beskrevet følgende: i samarbejde med borgerne laves mål for deres uddannelse og beskæftigelse. Medarbejderne oplyser, at typisk er der en UU-vejleder og sagsbehandler inddraget i mål og handleplaner sammen med borgerne. Jf. indsendte handleplanerne er der opstillet et formål i forhold til uddannelse. Gr.1 (2): I rapporten fra 2014 er beskrevet følgende: i indsendte handleplaner er ikke opstillet formål med beskæftigelse, men beskrevet hvor borgerne har dagtilbud. Gr. 2, Gr. 3 og Bofællesskabet (2): I rapporten fra 2014 er beskrevet følgende: det er forskelligt om borgerne inddrages i opstillingen af Side 9 af 65

10 Indikator 01.b: Borgerne er i undervisningstilbud, uddannelse, beskæftigelse, beskyttet beskæftigelse, eller dagtilbud i form af aktivitets- og samværstilbud 4 (i høj grad opfyldt) mål for deres beskæftigelse, da de ikke altid magter det pga. deres udviklings- og funktionsniveau. Medarbejderne i gr. 2 oplyser, at man så vidt muligt forsøger at inddrage borgerne i de mål, der skal være. Medarbejderne i gr. 1 oplyser, at en borger ikke længere ønsker at være i beskæftigelse, og at dette indskrives i handleplanen næste gang. Medarbejderne oplyser, at borgerne ikke altid har et valg i forhold til dagtilbud. Det er typisk de kommunale dagtilbud, som benyttes til borgerne. Afdelingen forsøger altid at motivere borgerne til at have en form for beskæftigelse eller uddannelse. Dog er flere af borgerne i folkepensionsalderen, hvorved der ikke er et krav om at være i gang. Jf. indsendte handleplaner er der skrevet hvor borgerne har deres dagbeskæftigelse, men ikke i forhold til formålet. I den samlede bedømmelse er der lagt vægt på at: - ikke alle borgere er i undervisningstilbud eller aktivitets- og samværstilbud, selvom de har alderen til dette. Nogle af borgerne har fravalgt beskæftigelse/aktivitetstilbud Ung ved Fjorden (5): 2 borgere ud af 7 går ikke på STU, men har anden form for beskæftigelse jf. medarbejderne Tilsynet observerer, at borgerne tager afsted om morgenen Bofællesskabet (5): 5 ud af 6 borgere er i ekstern beskæftigelse/samværstilbud, og den sidste af borgerne hjælper på kontoret som intern beskæftigelse jf. tilsynets observationer og medarbejdernes/ledelsens oplysninger. Ligeledes understøttes oplysningerne af borgeres udtalelser Gr.1 (4): 3 ud af 6 borgere er afsted på Struer Værkstedet, mens de andre ikke er i beskæftigelse, da de er over pensionsalderen. Dog med undtagelse af en, da denne borger ikke ønsker at komme afsted jf. Side 10 af 65

11 medarbejderne Gr.2 (5): Tilsynet observerede, at alle borgerne var ude af huset under besøget, da de deltog i beskæftigelse, hvilket understøttes af medarbejderne Tema *Selvstændighed og relationer Gns. bedømmelse Gr.3 (4): 3 ud af 7 borgere er i beskæftigelse/samværstilbud. De resterende borgere er, med undtagelse af én, over pensionsalderen. Denne borger ønsker ikke at komme afsted jf. medarbejderne. Dette understøttes af en borger, som oplyser at hun lige er kommet hjem fra arbejde. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 3,3 Tilsynet vurderer, at tilbuddet støtter borgerne i selvstændighed og relationer. Dog er der flere af borgerne som har deres sociale liv på tilbuddet og ikke har så meget kontakt til lokalsamfundet. Dette er ud fra borgernes ønsker og deres funktionsniveau. -Tilbuddet bør i samarbejde med borgerne beskrive mål vedrørende selvstændighed og relationer i alle borgers handleplaner. Tilsynet vurderer, at borgerne har konkakt til pårørende og netværk efter deres ønske. Tilsynet vurderer, at tilbuddet ikke har arbejdet med at få borgerne inddraget i opsætning af mål omkring selvstændighed og sociale kompetencer. Flere af borgerne kan have svært ved inddragelsen, pga. deres Side 11 af 65

12 funktionsniveau. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Selvstændighed og relationer Kriterium 02: Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed Tilsynet vurderer, at tilbuddet ikke har arbejdet med borgerinddragelse i opsætning af mål i handleplanerne siden sidste tilsynsbesøg. Flere af borgernes funktionsniveau har indflydelse på hvor meget de kan inddrages. Tilsynet vurderer, at handleplanerne omhandler borgernes kompetencer og selvstændighed. Hos flere af borgerne kan målene være af vedligeholdende karakter, mens man på Ung ved Fjorden er meget opmærksom på at styrke borgernes sociale kompetencer og selvstændighed. Tilsynet vurderer, at nogle af borgerne deltager i aktiviteter i lokalsamfundet. Dog er der flere borgere som ikke ønsker at deltage eller deres funktionsniveau bevirker at de ikke kan deltage. Ligeledes vurderer tilsynet, at det kan være vanskeligt for medarbejderne at støtte borgerne i aktiviteter, som foregår ud af huset, da der ofte er en på arbejde, og desuden benytter afdelingerne sig ikke af springerfunktionen. Tilsynet vurderer, at borgerne efter eget ønske og behov har den nødvendige kontakt til pårørende og netværk. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Selvstændighed og relationer Indikator 02.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, og der følges op herpå 3 (i middel grad opfyldt) I den samlede bedømmelse er der lagt vægt på at: - tilbuddet har ikke arbejdet med at få borgerne inddraget i opsætningen af mål og opfølgninger siden sidste tilsynsbesøg i Det skal bemærkes, at flere af borgernes funktionsniveau har indflydelse på hvor meget de kan inddrages - på Ung ved Fjorden har man fokus på at borgerne inddrages - i handleplanerne er der flere mål, som omhandler selvstændighed og kompetencer, flere af målene være vedligeholdende mål Ung ved Fjorden (5): Side 12 af 65

13 Indikator 02.b: Borgerne indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund 2 (i lav grad opfyldt) Borgerne har handleplaner, og målene er forskellige for de enkelte beboere. Målene i handleplanen er ofte i forhold til selvstændigheden i eget liv. Der trænes sociale færdigheder eks. hvordan maden laves. Siden tilsynet i 2014 har tilbuddet lavet et projekt omkring madlavning. Borgeren laver 4 gange i ugen mad til sig selv ovenpå, sammen med en medarbejder. Borgeren får penge udbetalt til 4 måltider og skal så få dem til at slå til. De køber selv ind. Ovenstående understøttes af medarbejdere og lederen. I rapporten fra 2014 er beskrevet følgende: afdelingen laver i samarbejde med borgerne mål for sociale kompetencer og selvstændighed. Medarbejderne oplyser, at mål og handleplaner gennemgås med borgerne, hvilket understøttes af samtale med borgerne. Bofællesskabet (5): I rapporten fra 2014 er beskrevet følgende: der er opstillet mål i handleplanen omkring fritidsaktiviteter og sociale relationer jf. indsendt handleplan og medarbejderne. Gr. 1, Gr. 2 og Gr. 3 (3): I rapporten fra 2014 er beskrevet følgende: der er opstillede mål/formål omkring borgernes sociale kompetencer og selvstændighed jf. handleplanerne. Dog er ikke alle borgerne inddraget, da det er individuelt om borgerne inddrages i udarbejdelsen af mål pga. deres udviklings- og funktionsniveau. I den samlede bedømmelse er der lagt vægt på at: - flere af borgerne deltager ikke i aktiviteter i lokalsamfundet, enten pga. funktionsniveau eller fordi de ikke ønsker det. Ligeledes kan det være svært at lave aktiviteter ud af huset, da der er tidspunkter hvor medarbejderne er alene på afdelingerne jf. medarbejderne. Ledelsen oplyser, at der er lavet en springerfunktion, hvor medarbejderne kan tilkalde ekstra hjælp, eks. hvis man skal ud af huset med en borger. Dog oplyser medarbejderne at springerfunktionen sjælden benyttes med undtagelse af Side 13 af 65

14 Gr.1. - Sundhedsskolen er etableret i forhold til borgerne med behovene. Der er fokus på eks. kost, idræt, motion. Der har været en idrætsdag, hvor man har samarbejdet med lokale klubber. Efterfølgende kunne et par af borgerne godt tænke sig at fortsætte i en lokal klub jf. lederen. - lederen oplyser, at man prøver at få de unge ud af huset - tilbuddet har en vendekreds, som står for forskellige arrangementer, fx høstfest jf. lederen. Ung ved Fjorden (4): I rapporten fra 2014 er beskrevet følgende: borgerne indgår i sociale relationer og fællesskaber, men at det kan være en udfordring, da de ikke rigtigt har noget tilhørsforhold. Medarbejderne oplyser, at målgruppen ligger mellem normal begavede og mennesker med handicap, så derfor kan det være svært at finde en aktivitet, som passer til borgerne. Man forsøger at få borgerne til at deltage i forskellige aktiviteter. Bofællesskabet (5): Nogle af borgerne kommer på Borgerskolen, som har aktiviteter for mennesker, der har behov for et socialt fællesskab. En af borgene deltager meget i lokalsamfundet eks. i form af selvstændige indkøb og sociale snakke med de handelsdrivende i byen jf. medarbejderne. En af borgerne oplyser, at han kommende lørdag skal til festival og lige har deltaget i høstfest på Gimsinghoved. Gr.1 (2): Hvert år er man på en ferietur jf. koordinator, dette understøttes af en borger I rapporten fra 2014 er beskrevet følgende: 2 ud 6 borgere deltager i aktiviteter udenfor tilbuddet, mens flere af borgerne deltager i de arrangementer, som vennekredsen laver. Personalet oplyser, at de resterende borgere ikke ønsker at komme afsted ud af huset. Side 14 af 65

15 Pårørende oplyser, at borgerne ikke kommer så meget i nærmiljøet, som før i tiden, men at vennekredsen laver forskellige aktiviteter, som borgerne kan deltage i. Borgerne oplyser, at de får den nødvendige støtte og hjælp til at komme ud fra afdelingen efter deres ønske. Gr.2 (3): Der har været udflugter i sommerferien jf. medarbejderne I rapporten fra 2014 er beskrevet følgende: Der er forskellige oplevelser i forhold til borgernes deltagelse i nærmiljøet og det sociale liv. Medarbejderne oplyser, at borgerne deltager i fritidsaktiviteter, og at de selv kommer afsted, mens pårørende oplever, at borgerne har et minimalt socialt liv, og at enkelte af borgerne sjældent kommer i fællesrummene, men opholder sig i lejlighederne. Ligeledes er der kun få aktiviteter, som borgerne deltager i. Gr.3 (2): Afd. Tilbyder svømning en gang i ugen, en af borgerne deltager i folkedans, mens en anden borger deltager i mange aktiviteter. Dog er flere af borgerne trætte om aftenen, og der foregår ikke nødvendigvis så meget. Medarbejderne oplyser ligeledes at borgerne er sociale og vil gerne være i fællesrummene. I rapporten fra 2014 er beskrevet følgende: Borgerne deltager sjældent i det omgivende samfund. Medarbejderne oplyser, at borgerne sjældent er ude af huset, da man ikke har medarbejderressourcer til at kan følge dem. En borger kommer afsted, da borgeren er selvhjulpet i forhold til at kunne komme afsted. Tilbuddet har faste ugentlige aktiviteter sammen med borgeren, såsom svømning og gymnastik. Pårørende oplyser, at flere af borgerne får tilbudt forskellige aktiviteter, men de er ikke sociale og vil helst være på afdelingen. Side 15 af 65

16 Indikator 02.c: Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov herfor kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen 5 (i meget høj grad opfyldt) I den samlede bedømmelse er der lagt vægt på at: - bedømmelsen i rapporten 2014, hvor der er beskrevet følgende: borgerne har den ønskede kontakt til pårørende og netværk jf. samtale med de pårørende er det ofte de pårørende, som besøger borgerne på tilbuddet. Dog er det også muligt for borgerne at komme på hjemmebesøg. Ung ved Fjorden (5): I rapporten fra 2014 er beskrevet følgende: borgerne har den ønskede kontakt til pårørende. Borgerne oplyser, at man kan have venner og familie på besøg efter eget ønske. Bofællesskabet (5): I rapporten fra 2014 er beskrevet følgende: borgerne har kontakt til netværk og pårørende. Medarbejderne oplyser, at pårørende kommer forbi efter eget ønske. Gr.1 (5): I rapporten fra 2014 er beskrevet følgende: pårørende kommer forbi efter ønske jf. medarbejderne. Gr.2: I rapporten fra 2014 er beskrevet følgende: borgerne har kontakt til deres pårørende. Medarbejderne oplyser, at borgerne selv tager hjem til deres forældre og pårørende. Tema *Målgruppe, metoder og Gns. bedømmelse Gr.3 (5): Ikke belyst. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4 Tilsynet vurderer, at tilbuddets faglige tilgang til borgerne er egnet. Dog er der ikke en målrettet brug af metoder Tilbuddet bør have fokus på den teoretiske vinkel, således at medarbejderne bliver mere bevidste om Side 16 af 65

17 resultater og der ses ikke målrettet indsats i forhold til alle målgrupperne. Medarbejderne har svært ved at beskrive metoderne og teorierne som ligger bag deres pædagogiske praksis. Tilsynet vurderer, at tilbuddet bør være opmærksom på at der ikke sker en målgruppeglidning, da tilbuddet er godkendt som et socialpædagogisk tilbud og flere af borgerne bliver ældre og får helbredsmæssige udfordringer. Dette ses ligeledes i forhold til de kompetencer der er på de forskellige afdelinger. Tilsynet vurderer, at det ikke er alle afdelingerne som har fokus på konkrete mål og opsamlinger i borgernes handleplaner. Ved flere af borgeren arbejdes der vedligeholdende. Tilsynet vurderer, at borgerne som udgangspunkt har indflydelse på deres eget liv, mens det kan være minimal hvilken medbestemmelse de har på hverdagen. Dette ses ud fra deres funktionsniveau. Tilsynet vurderer, at borgerne får tilbudt sundhedsfaglige ydelser. Tilsynet vurderer, at tilbuddet har fokus på at forebygge teorierne/metoderne og systematiske i tilgangen til borgerne. Tilbuddet bør fortsat have fokus på om borgerne bliver for dårlige til tilbuddet, da tilbuddet er godkendt som et socialpædagogisk tilbud. Tilbuddet bør sikre at det der er indskrevet under metoder og faglige tilgang på tilbudsportalen er retvisende. Tilbuddet bør sikre at medarbejderne er klædt på til at udføre indsatser i forhold til tilbuddets metoder og faglige tilgange. Tilbuddet bør have fokus på personfølsomme oplysninger, både i forhold til hvad der deles i borgeres påhør, og ligeledes i forbindelse med at fællesrummene på Gr. 1 og Bofællesskabet benyttes til kontor. Tilbuddet bør gennemgå borgerne og lave en konkret vurdering om der skal søges økonomisk værgemål for borgere. Dette med udgangspunkt i borgernes retssikkerhed og medarbejdernes juridiske sikkerhed. Tilbuddet bør overveje om medarbejderne skal have adgang til borgernes Nem-konto, eller der skal findes en Side 17 af 65

18 magtanvendelser og overgreb. I rapporten fra 2014 er der bl.a. beskrevet: Det vurderes, at tilbuddet har en blandt målgruppe med bl.a. udviklingshæmmede borgere og borgere med autisme. Ligeledes er flere af borgerne plejekrævende. Ved kommende tilsynsbesøg følges der op på, om der er sket en udvikling i forhold til udviklingspunkterne. anden løsning. Medarbejderne på Gr. 3 bør have viden om hvilke borgere, som har værge. Tilbuddet bør overveje om der i Bofællesskabet skal ansættes sundhedsfaglige medarbejdere, således at der kontinuerligt kan observeres på borgernes helbredsmæssige tilstande. Udviklingspunkter fra rapporten i 2014, som opretholdes: - Tilbuddet bør have beredskabsplan for seksuelle overgreb. - Tilbuddet bør arbejde med hvordan to målgrupper på en afdeling kan omgås hinanden og fungere sammen i samme afdeling. - Tilbuddet skal være opmærksom på at have en klar målgruppebeskrivelse i alle afdelinger. - Tilbuddet bør være opmærksom på, at borgerne har indflydelse og medbestemmelse på trods af deres udvikling og alder. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 03: Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, Tilsynet vurderer, at medarbejderne har svært ved at redegøre for de metoder og faglige tilgange, der benyttes på afdelingerne. Ligeledes vurderer Tilsynet, at flere af de metoder der er indskrevet på tilbudsportalen ikke benyttes kontinuerligt, at medarbejderne ikke har uddannelse i dem eller at de ikke ses i praksis. Side 18 af 65

19 systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne Tilsynet får oplyst at der ikke er sket indskrivning af nye borgere siden sidste tilsynsbesøg. Tilsynet vurderer, at tilbuddet fortsat skal have fokus på medarbejdernes kompetencer og metoder i forhold til borgernes behov, da flere af borgerne bliver ældre og får flere helbredsmæssige udfordringer. Samtidig er tilbuddet godkendt som et socialpædagogisk tilbud. En af afdelingerne har indskrevet borgere med autisme, og medarbejderne har fortsat ikke været på kursus i forhold til dette. I høringsvaret oplyses der: "Alle personaler har deltaget i Autisme konference + fået faglig sparring af specialist i autisme fra VISO." Tilsynet vurderer, at tilbuddet dokumenterer gennem handleplaner, men at det ikke alle afdelinger der har fokus på mål og opsamlinger. Ligeledes har flere af medarbejderne på afdelingerne været på kursus i KRAP og dog benyttes skemaerne ikke. Tilbuddet skal til at implementere Bosted indikator, og medarbejderne skal på kursus deri. Tilsynet vurderer, at der som udgangspunkt ses en positiv resultatdokumentation. Dog er det ikke altid borgerne har en bestillingsplan/ 141 handleplan, hvorved det kan være vanskeligt at vide om der er en positiv udvikling. Ligeledes bliver flere af borgerne svagere, således at målopfyldelsen kan være vanskeligt at opnå. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 03.a: Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe 3 (i middel grad opfyldt) I den samlede bedømmelse er der lagt vægt på at: - flere af medarbejderne kan ikke nævne konkrete metoder, som de arbejder med - lederen oplyser, at i forhold til metoden musikterapi er det kommunen ønske, at man arbejder med lyd og musik, da beliggenhedskommunen er lydens by. I praksis ses dette eks. gennem sang i hverdagen. Tilsynets tolkning af definitionen musikterapi er at det skal være en målrettet indsats, og at de faglige kompetencer skal være tilstede i form af eks. en universitetsuddannet medarbejder eller en medarbejder som har special kompetencer. - lederen oplyser, at pædagogisk massage er en af metoderne. Dog kommer massøren udefra og er Side 19 af 65

20 ikke ansat på tilbuddet. Tilsynets tolkning er at skal pædagogisk massage være en metode, som er indskrevet på tilbudsportalen, skal der være en ansat medarbejder, som varetager denne opgave. Lederen oplyser, at borgerne køber sig til massagen. - lederen oplyser, at man benytter TEACCH som metode. Dog observerer Tilsynet at ingen af medarbejderne har uddannelse indenfor metoden, og lederen oplyser, at det er ham som laver oplæg i det, da han har arbejdet med TEACCH i ca. 12 år. Tilsynet er af den forståelse, at skal dette indskrives som en metode på tilbudsportalen, skal der være en systematisk brug af dette, og medarbejderne skal have uddannelse deri. - lederen oplyser, at man er i gang med KRAP-undervisning, og flere af afdelingerne har været afsted. Dog observerer Tilsynet, at ingen af afdelingerne oplyser at de benytter KRAP som en integreret del. - lederen oplyser, at de samme borgere er indskrevet, som ved sidste tilsynsbesøg, og at det er de samme metoder og tilgange. Tilsynet observerer gennem dialogen med medarbejderne, at de oplever at borgerne bliver ældre og har mere og mere behov for pleje. Ligeledes har en af afdelingerne borgere med autisme, og medarbejderne har endnu ikke været på kursus herom Ung ved Fjorden (4): Tilsynet observerer, at medarbejderen ikke kan nævne konkrete metoder, der arbejdes efter. Medarbejderne oplyser, at de borgere som er indskrevet er meget forskellige; eks. er der borgere som har ADHD, autisme, omsorgssvigt. Ens for alle beboere er at der arbejdes med botræning. Medarbejderne forsøger at holde en stram struktur, således at hverdagene er nogenlunde ens. Bofællesskabet (5): Medarbejderne oplyser, at borgerne tilbydes pædagogisk massage af en ekstern leverandør. I rapporten fra 2014 er der beskrevet: Medarbejderne kan redegøre for, hvordan de benytter redskaber og metoder eks. i forhold til kommunikation og ADL. De oplyser, at man benytter KRAP, er anerkendende og benytter Marte Meo. I forhold til Marte Meo lykkes det ikke altid at benytte dette, da det kræver en del tid og ro. Side 20 af 65

21 Gr.1 (4): Medarbejderne oplyser, at værdierne passer godt til den indsats, der ydes, og oplyser at i forhold til metoderne kan man ikke benævne teorierne. De fleste borgere på afdelingen har behov for hjælpemidler i form af eks. kørestol, og afdelingen har de svageste og ældste borgere. Medarbejderne oplyser, at der bor en yngre borger på afdelingen, og at borgeren har sit sociale liv på Ung ved Fjorden, mens det er boafdelingen som varetager botræningsdelen. Borgeren har selv ønsket at bo på afdelingen. Tilsynet observerer, at medarbejderne kan redegøre for tilgangen til denne borger, da borgeren har behov for andre tilgange og en udvikling som er anderledes end hos de andre borgere. Afdelingen har siden sidste tilsynsbesøg i 2014 fået ansat en pædagog og ergoterapeut i vikariater jf. lederen. På personalemøderne har de jf. koordinatoren begyndt at have gennemgang af en borger, således at det pædagogiske også bliver drøftet og ikke kun det sundhedsfaglige. Medarbejderne oplyser, at de arbejder meget med ADL-træning gennem borgernes ressourcer, således at borgerne får benyttet de færdigheder de har og der sker en vedligeholdelse. I en 141 handleplan er der nye mål at arbejde efter. 3 medarbejdere har jf. medarbejderne KRAP-uddannelse. De oplyser, at dette har været med til at se borgerne på en anden måde. Man kigger på borgernes udfordringer frem for begrænsninger. Ligeledes tilbydes borgerne pædagogisk massage af en ekstern leverandør. Gr.2 (3): I forhold til et par af borgerne er der indført en smiley ordning, hvilket er med til at forebygge at de borgerne står op om natten og forstyrrer medbeboerne. Ligeledes er det forebyggende i forhold til de sproglige gloser, som borgerne benytter. Tilsynet bemærker, at medarbejderne siden sidste tilsynsbesøg i 2014 ikke har været kurser omkring autisme og derved fået den nødvendige viden omkring diagnosen og metoder. Side 21 af 65

22 Indikator 03.b: Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen 4 (i høj grad opfyldt) Lederen oplyser, at medarbejderne ikke har været på autismekursus siden sidste tilsynsbesøg i 2014 I høringsvaret oplyses der: "Alle personaler har deltaget i Autisme konference + fået faglig sparring af specialist i autisme fra VISO." I rapporten fra 2014 er der beskrevet: borgerne i gr. 2 har forskellige diagnoser, da gruppen både rummer infantile autister, Downs syndrom og retarderede. Medarbejderne oplyser, at borgerne ikke har ret meget tilfældes. Ligeledes oplyses det, at man ikke kan benytte den samme pædagogik i forhold til borgerne, men at man overordnet kan gå den samme vej, men at det er meget differentieret. Ligeledes oplyser pårørende, at borgerne har meget forskellige handicaps, og at de ikke profiterer af hinanden. Gr.3 (3): Tilsynet observerer, at medarbejderne har svært ved at redegøre for de metoder, der er beskrevet på tilbudsportalen. De kan fortælle om praksis, men ikke sammenkæde det med teorier/metoder. Flere af de indskrevne borgere er oppe i alderen og har behov for støtte til eks. pleje. Flere af borgerne har ingen sprog, så der benyttes tegn eller konkreter jf. medarbejderne. Medarbejderne oplyser, at flere af dem har været på KRAP-uddannelse, men det benyttes ikke så meget. Dog har det bevirket at man ser borgerne fra den positive side. I den samlede bedømmelse er der lagt vægt på at: - flere af afdelingerne har været på KRAP-kursus, men benytter ikke skemaerne derfra til at dokumentere - flere af afdelingerne oplyser, at man kunne blive bedre til at beskrives mål og lave opsamlinger herpå - lederen oplyser, man er i gang med at implementerer Bosted indikator, og der er planlagt undervisningsdage. I Bosted System skal der fremadrettet være mere fokus på at der kommer faglige input. De pædagogiske handleplaner skal være et redskab, som bruges aktivt og skal kunne sendes til sagsbehandlerne ved efterspørgsel. Side 22 af 65

23 Ung ved Fjorden (5): Medarbejderne oplyser, at der udarbejdes en handleplan med mål. Målene handler ofte om selvstændigheden i eget liv. Bofællesskabet (5): I rapporten fra 2014 er der beskrevet: afdelingen udarbejder handleplaner. Gr.1 (4): Medarbejderne oplyser, at man kan blive bedre til at skrive målene i handleplanen. Ligeledes udarbejdes der dagbog i Bosted System. Afdelingen skal til at benytte Bosted indikator og skal afsted på kursus i det. Medarbejderne tror målene heri bliver mere målbare. Medarbejderne oplyser, at man ikke benytter KRAP-skemaer. Gr.2 (4): Medarbejderne oplyser, at der udarbejdes en handleplan, og at der på gruppemøderne hver 14 dag snakkes omkring målene. Ligeledes benyttes målene i dagligdagen, dog er man knap så gode til at lave opfølgninger. I høringssvaret oplyses der: "Der følges konstant op på mål." Afdelingen har benyttet sig af KRAP-skemaer, men gør det ikke længere. Gr.3 (5): Medarbejderne oplyser, at man ikke benytter KRAP-skemaer, som man gjorde for år tilbage, men at der udarbejdes døgnrytmeplan for alle borgerne, og at der er fælles døgnskema og kalender. Ligeledes oplyses det, at der udarbejdes en årlig handleplan og statusplaner. I planerne kan der godt være mål omkring borgernes udvikling eller i forhold til at opretholde borgernes funktion. Indikator 03.c: Tilbuddet kan 4 (i høj grad I den samlede bedømmelse er der lagt vægt på at: Side 23 af 65

24 dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold opfyldt) - som udgangspunkt ses der positive resultater i forhold til handlekommunens mål. Dog kan der være borgere, som ikke har en bestillingsplan, eller borgerne bliver svagere således at positiv målopfyldelse kan være svært at opnå. Ung ved Fjorden (5): I rapporten fra 2014 er der beskrevet: Mellem bestillingsplanerne og pædagogiske handleplaner er der en sammenhæng. I langt de fleste tilfælde er der positive resultater i forhold til opstillende mål. Bofællesskabet, Gr.1 (5): Koordinatoren oplyser, at der kun er én borger i Gr. 1, som har en bestillingsplan/ 141 handleplan, mens der er 2 borgere i Bofællesskabet, som har en. Ligeledes oplyses der, at det er forskelligt hvor ofte der er statusmøder, da det er handlekommunen som indkalder. I forbindelse med statusmødet sender afdelingen handleplanen. Gr.2: Ikke belyst. Gr.3 (4): Medarbejderne oplyser, at der er statusmøder, og at handleplanen sendes til relevante samarbejdspartnere. I tilsynsrapporten fra 2014 er der beskrevet: Flere borgere gennem årene er blevet fysisk dårligere bl.a. begrundet i alderen. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 04: Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse Tilsynet observerer i Gr.1 under snakken med koordinator og medarbejderne, at 2 borgere sidder ved et spisebord i hjørnet, og at en anden borger ønsker at spise morgenmad ved samme bord, som Tilsynet og medarbejderne sidder ved. Tilsynet observerer, at medarbejderne fortæller personfølsomme oplysninger om andre beboere, mens Side 24 af 65

25 på eget liv og hverdagen i tilbuddet borgerne er tilstede. Tilsynet erkender, at de burde have stoppet dialogen med medarbejderne. Tilsynet vurderer, at tilbuddet bør have fokus på hvor de deler personfølsomme oplysninger og ligeledes i forhold til at Gr. 1 og Bofællesskabet har personfølsomme oplysninger omkring borgerne i fællesrummet. Fællesrummet benyttes til mini kontor eks. bestående af computer og div. dokumenter. I høringssvaret d oplyses der: "Det er åbenbart ikke blevet fortalt til Tilsynet, at i medarbejdere i Bofællesskabet går på kontoret og laver overlap, netop for at beskytte følsomme oplysninger. I gruppe 1 er borgerne ofte ikke tilstede under overlap. Hvis de er til stede tager man hensyn til dette. Vi har lavet minikontorer i Gruppe 1 og Bofællesskabet for at minimere personalets fravær fra beboerne, men det store kontoret skal stadig benyttes i situationer, hvor der er andre borgere i fællesarealerne som kan overhøre informationer". Tilsynet vurderer, at tilbuddet har en anerkendende tone omkring borgerne, hvilket bl.a. observeres via dialogen. Ligeledes vurderes det, at medarbejderne forstår hvad borgerne udtrykker, og at dette accepteres. Der ses et godt sammenspil mellem borgerne og medarbejderne. Tilsynet vurderer, at tilbuddet bør være opmærksom på om nogle af borgerne skal have en økonomisk værgemål. Dette vurderes på baggrund af at medarbejderne oplever, at det til tider kan være svært at det er dem, som står med beslutninger om, hvad borgernes penge skal bruges til. Ligeledes vurderes det, at medarbejderne til tider kan have adgang til konto med forholdsvis mange penge, da der kan stå mange penge på den disponible konto og borgerne ikke har en opsparingskonto. Medarbejderne på Gr. 3 ved ikke hvilke af borgerne, som har værge. Tilsynet vurderer, at medarbejderne og lederen kan redegøre for aflåsning af køleskabene på flere afdelinger. Ligeledes vurderes det, at borgerne på anden måde har adgang til mad. Tilsynet vurderer, at borgerne har medbestemmelse og indflydelse på eget liv. Dette med udgangspunkt i borgernes funktionsniveau. I relevante tilfælde inddrages pårørende. Side 25 af 65

26 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 04.a: Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt 5 (i meget høj grad opfyldt) I den samlede bedømmelse er der lagt vægt på at: - alle afdelingerne har en anerkendende tilgang til borgerne - i Gr.1 observeres det, at medarbejderne forstår hvad borgerne udtrykker - Tilsynet observerer, at der på flere afdelinger hænger sedler i forhold til hvordan borgerne imellem hinanden skal snakke, og hvordan man opfører sig i fællesrummene Ung ved Fjorden (5): Tilsynet observerer, at en medarbejder har en mindre anerkende tone overfor en borger, som ikke ønsker at stå op. Medarbejderen kan efterfølgende redegøre for tilgangen til borgeren. Bofællesskabet (5): Tilsynet observerer, at der i fællesrummet hænger regler for opholdet i fællesrummet, eks. hvordan man opfører sig, og hvordan man taler sammen. En borger oplyser, at man godt kan snakke med medarbejderne. Gr.1 (5): Tilsynet observerer, at medarbejderne forstår borgerne og hvad de udtrykker, at der er en god humor overfor borgerne. Gr.2 (5): Tilsynet observerer, at der på opslagstavlen hænger et dokument med forbudte ord, Idiot og dumme dig. Medarbejderen oplyser, at det er en metode til at få borgerne til at tale pænt til hinanden på. Gr.3 (5): Side 26 af 65

27 Indikator 04.b: Borgerne har 4 (i høj grad indflydelse på beslutninger opfyldt) vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov I rapporten fra 2014 er beskrevet følgende: Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt. Pårørende oplever, at der tales pænt til borgerne, men at medarbejderne kan have travlt ind imellem. Ligeledes oplyses det, at der er en god stemning og omgangstone. I den samlede bedømmelse er der lagt vægt på at: - enkelte borgere har økonomiske værge. Dog oplever medarbejderne og en koordinator, at der i andre tilfælde kan være udfordringer i forhold borgernes økonomi. Eks. er det medarbejderne som skal træffe beslutninger i forhold til hvad borgernes formuer og opsparinger skal/kan benyttes til, og ligeledes kan de komme til at stå i et dilemma i forhold til pårørende og økonomi. Lederen oplyser, at der i konkrete situationer søges værge til borgerne, og at man kan være i dialog med forvaltningen i forhold til eks. politianmeldelse, hvis der er mistanke om misbrug af økonomiske midler. - medarbejderne på Gr. 3 har ikke viden om hvilke borgere, der har værgemål - flere af afdelingerne har ikke husmøde, men sikrer på anden vis at borgerne har medbestemmelse og indflydelse i hverdagen - tilsynet observerer at der er lås på køleskabene i flere afdelinger, og lederen oplyser at man på Gr.1 har et forsøg med køleskabskasser med lås. Lederen og medarbejderne kan på fin vis begrunde tiltagene. - lederen oplyser, at der er et godt samarbejde med pårørende, og der er løbende dialog Ung ved Fjorden (5): I rapporten fra 2014 er beskrevet følgende: Borgerne har indflydelse og medbestemmelse. Det observeres, at borgerne føler sig inddraget, og medarbejderne oplyser at inddragelse af pårørende sker via samtykke fra borgerne. Bofællesskabet og Gr.1 (4): Medarbejderne oplyser, at der ikke er husmøder, da man taler sammen hver dag og er samlet til måltiderne. Medarbejderne og koordinatoren oplyser, at det kan være svært i nogle tilfælde hvor borgerne ikke Side 27 af 65

28 har økonomiske værge. Her er det typisk medarbejderne, som står med ansvaret i forhold til borgernes økonomi og eventelle beslutninger om, hvad penge skal bruges til. Langt de færreste af borgerne har en økonomisk værge. En af borgerne oplyser, at han får lommepenge hver dag. Alle borgerne med undtagelse af 2 er blevet fritaget for digital post. Tilsynet observerer, at der på køkkenlågen i Bofællesskabets fællesrum hænger husregler, og en borger oplyser at de alle har skrevet under på dem, hvilket også ses synligt på notatet. Gr.2 (5): Afdelingen har husmøder hver anden uge. Her snakker man bl.a. om hvordan det går, hvem er der i weekenden, og hvis der er ting borgerne ønsker at lave jf. medarbejderne. Tilsynet observerer at der er lås på afdelingens køleskab. Medarbejderen og lederen kan på fin vis redegøre for dette. Medarbejderen oplyser, at borgerne har mulighed for selv at have et køleskab i lejligheden, og lederen oplyser at borgerne har mulighed for at få mad udenfor spisetiderne. En af borgerne har behov for støtte i forhold til økonomien, denne borger får dagligt en kuvert med penge udleveret. Gr.3 (5): Medarbejderne oplyser, at der ikke er husmøder, men at der ikke er en speciel grund til dette, men at man hører hvad borgerne har at sige under måltiderne. Medarbejderne kan ikke oplyse hvilke borgere der har værge, men ved hvilke pårørende der skal involveres ved eks. køb af ting. Ligeledes spørges borgerne om pårørende eks. må deltage i statusmøder. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 05: Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel Tilsynet vurderer, at borgerne som udgangspunkt trives på tilbuddet. Dog er der en borger, som har valgt at flytte midlertidigt. Det vurderes, at tilbuddet handler og er i kontakt med borgeren, pårørende og eksterne samarbejdspartnere. Side 28 af 65

29 Tilsynet vurderer, at borgerne har adgang til sundhedsfaglige ydelser, og at medarbejderne støtter borgerne efter behov. Dog bør tilbuddet have fokus på om der på Bofællesskabet er en kontinuerlig faglig observation af borgernes helbredsmæssige tilstande, da der ikke er ansat sundhedsfaglige medarbejdere. Flere af borgerne har problematikker omkring helbredet. Afdelingen har mulighed for at få sparing fra andre afdelinger. Tilsynet vurderer, at tilbuddet har fokus på borgernes mentale og fysiske sundhed. Dette ses bl.a. gennem kosten, der serveres, og at man snakker med borgerne omkring sund mad. I borgernes handleplaner kan der være mål omkring eks. vægt m.m. Ligeledes har tilbuddet en bevidst holdning til eks. kommunens sundhedspolitik om dette er til gavn for borgerne. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Side 29 af 65

30 Indikator 05.a: Borgerne trives i tilbuddet 4 (i høj grad opfyldt) I den samlede bedømmelse er der lagt vægt på at: - en borger er flyttet midlertidig, da borgen ikke trives. - Tilsynet observerer, at borgerne som udgangspunkt trives, hvilket understøttes af medarbejderne og borgerne. Ung ved Fjorden (5): I rapporten fra 2014 er beskrevet følgende: Borgerne trives på afdelingen. Det observeres i dialogen med borgerne, at de trives og virker tilfredse. Bofællesskabet (4): Lederen oplyser, at en af borgerne for øjeblikket ikke opholder sig på tilbuddet, da borgeren har ønsket at flytte midlertidig, da vedkommende ikke syntes at trives. Lederen oplyser, at der tages vare på situationen. En borger oplyser, at han er glad for at bo på tilbuddet. Gr.1 (5): Medarbejderne oplyser, at det ses på borgerne at de trives, hvilket understøttes af en borger. Gr.2: Ikke belyst. Gr.3 (5): Borgerne trives, og de passer fint sammen, hvilket jf. medarbejderne bl.a. ses ved at de spørger ind til hinanden. Tilsynet observerer, at en borger ser ud til at trives, da borgeren er glad og snaksaglig og fremviser stolt sin lejlighed. Side 30 af 65

31 Indikator 05.b: Borgeren har med 4 (i høj grad støtte fra tilbuddet adgang til opfyldt) relevante sundhedsydelser I den samlede bedømmelse er der lagt vægt på at: - i Bofællesskabet er der ikke ansat sundhedsfaglige medarbejdere, og flere af borgerne kan have behov for sundhedsfaglige observationer. Medarbejderne har mulighed for at få sparring fra sundhedsfaglige medarbejdere fra andre afdelinger. - borgerne får tilbudt sundhedsfaglige ydelser og får støtte til det. Ung ved Fjorden (5): I rapporten fra 2014 er beskrevet følgende: Borgerne får støtte til sundhedsfaglige ydelser. Bofællesskabet (4): En borger oplyser, at hun skal til tandlæge den efterfølgende dag. I rapporten fra 2014 er beskrevet følgende: Afdelingen bør have mere fokus på interne sundhedsfaglige ydelser, således at det sikres at eventuelle sygdomme opdages og følges op. Pårørende oplyser, at borgerne skal have sygeplejefaglige hjælp fra en anden afdeling. En pårørende oplyser, at en sygdom ikke blev opdaget i tide, og at dette resulterede i flere genindlæggelser. Gr.1 (5): Afdelingen har samarbejde med hjemmeplejen og hjemmesygeplejerskerne jf. medarbejderne og koordinator. Ligeledes har afdelingen ansat medarbejdere med sundhedsfaglig baggrund jf. tilsynets observationer. Gr.2 (5): Borgerne har mulighed for kontakt med sundhedsvæsnet jf. medarbejderne. Eks. tager man med borgerne på sygehuset, og en af borgerne er i kontakt med psykiatrien. Gr.3 (5): Side 31 af 65

32 Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin pædagogiske indsats fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed 4 (i høj grad opfyldt) Medarbejderne oplyser, at man støtter borgerne i at komme til sundhedsfaglige ydelser, såsom omsorgstandlæge, ørelæge og læge. Ligeledes kommer der en fysioterapeut og foddame til borgerne. Afdelingen kan også have samarbejde med eks. gerontopsykiatrien. Afdelingen udleveret medicin, som kommer i dosispakker fra apoteket. I den samlede bedømmelse er der lagt vægt på at: - lederen oplyser, at Sundhedsskolen er etableret i forhold til borgere med behovene. Tilbuddet omhandler eks. kost, idræt, motion. Der har været en idrætsdag, hvor man har samarbejdet med lokale klubber. Et par af borgerne kunne herefter godt tænke sig at deltage i motion. - kommunen har lavet en sundhedspolitik, som lederen finder mindre velegnet til målgruppen. I politikken er der bl.a. beskrevet at der skal drikkes vand til aftensmad. Lederen oplyser, at man bør kigge på borgeren individuel, hvad de ønsker og har behov for. - afdelingerne har fokus på borgernes individuelle fysiske og mentale sundhed. Dette gøres bl.a. gennem kosten, og der kan være indskrevet mål i handleplanen. Ung ved Fjorden (5): Siden sidste tilsyn 2014 er man påbegyndt et madprojektet. Borgerne er individuel på skift begyndt at lave mad sammen med en medarbejder. Dette foregår 4 dage i træk. Formålet er at borgerne skal få en realistisk tilgang til madlavning og indkøb. I den forbindelse får medarbejderne en snak med borgerne omkring sund mad. Resten af afdelingen får mad gennem køkkenassistenten. Bofællesskabet (5): Tilsynet observerer, at borgerne, som er hjemme, får rugbrød til frokost. Gr.1: Ikke belyst. Side 32 af 65

33 Gr.2 (5): Medarbejderne oplyser, at en borger bruger sine penge på slik, og at man i dette tilfælde snakker med borgeren omkring sukker, og borgeren ser det visuel eks. ved at veje slikket. Ligeledes oplyser, medarbejderne at man er begyndt at benytte frokosttallerkner fremfor store tallerkner, således at man ikke har konflikter med borgerne i forhold til antallet af portioner. Der laves og serveres salat hver dag, og der er frugt mindst en gang om dagen. Gr.3 (5): Medarbejderne oplyser, at der i handleplanen og i statusplanen kan være fokus på eks. vægt og motion. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 06: Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser Tilsynet vurderer, at tilbuddet arbejder med forebyggelse og håndtering af magtanvendelser. Dette sker eks. gennem tilgangen til borgerne og kendskabet til dem. I nogle tilfælde er der ekstra fokus på borgernes adfærd, og i de tilfælde kan man hente eksterne samarbejdspartnere ind. Tilsynet vurderer, at medarbejderne som udgangspunkt kender magtanvendelsesbekendtgørelsen, og at dette er med til at forebygge, da medarbejderne er vidende om hvad man må og ikke må. Ligeledes har man derigennem kendskab til hvordan der indberettes. Dog kan de interviewede medarbejdere fra Gr. 2 ikke redegøre for hvilke indberetningsskemaer, der benyttes til magtanvendelser. I høringssvaret d oplyses der:"såfremt man skulle opleve magtanvendelse, skal dette udarbejdes sammen med og via interview med en AMR, som ved alt om dette. Medarbejderen skal ikke selv udfylde magtanvendelsesskemaet. Flere af medarbejderne har været på kursus i nænsom nødværge og er derved blevet mere sikre i deres ageren, hvilket i sig selv er forbyggende." Tilsynet formoder, at tilbuddet ved eventuelle magtanvendelser efterbearbejder hændelsen gennem eks. dialog i Side 33 af 65

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport ʹSocialtilsyn Midt

Tilsynsrapport ʹSocialtilsyn Midt Tilsynsrapport ʹSocialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Bregnerødvej 55-57 28. maj 2008 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Bregnerødvej 55 Bregnerødvej 55 3460

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for 2016 for tilbud i Handicap & Psykiatri

Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for 2016 for tilbud i Handicap & Psykiatri Social & Sundhed Handicap og Psykiatri Dato: 18. maj 2017 Sagsnr.: 16/21304 Sagsbehandler: Ellen Ross Rasmussen Direkte tlf.: 73766002 E-mail: er.chk@aabenraa.dk Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Der har ikke tidligere været tilsyn. Tilbuddet er fra august, 2012.

TILSYNSRAPPORT: Der har ikke tidligere været tilsyn. Tilbuddet er fra august, 2012. Center for Særlig Social Indsats Den: 11. december, 2014 Acadre: 14/25865 TILSYNSRAPPORT: Tilbuddets navn Center For Job og Oplevelse Højvangen 11 3060 Espergærde Afd.: Vinkeldamsvej Leder: Karsten Grubert

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bregnerødvej 55-57 28.april 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bregnerødvej 55-57 Leder: Ditte Andersen Pladser: 6 Målgruppe: Voksne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET THORVALDSENSVEJ

SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET THORVALDSENSVEJ SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET THORVALDSENSVEJ Thorvaldsensvej 12 9700 Brønderslev Telefon: 9945 4628 Afdelingsleder: Annemette Stenberg Christensen E-mail: annemette.s.christensen@99454545.dk Præsentation

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne dækker ydelsen? Overordnet formål med indsatsen: 85 og 107 i

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Beboermappe. - til dig som bor på Næstvedvej

Beboermappe. - til dig som bor på Næstvedvej Beboermappe - til dig som bor på Næstvedvej Indhold Næstvedvej... 3 Vores kerneydelser... 4 Info mappe... 4 Forventninger til dig, der bor på Næstvedvej... 4 Morgenmad og frokost... 6 Husregler... 7 Type

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Skovsbovej 12-02-2016 Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Skovsbovej 12-02-2016 Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af: Skovsbovej 12-02-2016 Godkendt Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Rapporten er udskrevet

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Rebild Kommune Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Indledning Rebild Kommune har overdraget os opgaven med at udføre det lovpligtige kommunale tilsyn på Kommunens ældre- og plejecentre. Konkret drejer det sig

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Solgården. Generelt er

Læs mere