Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår i arbejdsliv og karriere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår i arbejdsliv og karriere"

Transkript

1 Det foranderlige arbejdsliv Uddannelse og job; eksemplarisk forløb klasse Faktaboks Kompetenceområde: Arbejdsliv Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår i arbejdsliv og karriere Færdigheds- og vidensområde: Arbejdsvilkår Færdigheds- og vidensmål: Eleven kan vurdere forhold i arbejdslivet med betydning for valg af uddannelse og job Eleven har viden om rammer, betingelser og muligheder for ansatte, selvstændige og iværksættere Elevforudsætninger Eleverne har jf. fælles mål for Uddannelse og job i indskolingen og på mellemtrinnet arbejdet med forskellige typer af arbejdsliv samt arbejdsformer og hvad disse kan betyde for mennesker. Omfang Forløbet har i alt 11 lektioner. 1.0 Undervisningsforløb Det foranderlige arbejdsliv Eleverne undersøger forskellige arbejdsformer og typer af job for dermed at overveje deres egne muligheder på et arbejdsmarked i udvikling og forandring. I Uddannelse og Job skal eleverne bl.a. tilegne sig viden om forskellige typer af job, arbejdsformer og arbejdsliv. Eleverne skal desuden kende til de betingelser og muligheder, som arbejdsmarkedet giver i arbejdsliv og karriere. Denne indsigt i hvad et kommende arbejdsliv kan være betinget af, kan styrke elevernes bevidsthed om, at fortløbende forandringer er blandt de vilkår, der skal navigeres efter i deres kommende valg og karriere. Det gælder bl.a. i forhold til de betingelser, som samfund og arbejdsmarked giver til arbejdslivet. Det gælder ligeledes, når man som ansat, selvstændig eller iværksætter undervejs i arbejdslivet får nye udfordringer og muligheder. Dette forløb tager sit afsæt i, hvad en række forhold i det foranderlige samfund og arbejdsmarked kan have af indflydelse på menneskers arbejdsliv og karriereforløb. Dernæst inddrages eksempler på job og arbejdsformer, bl.a. med henblik på at undersøge de forskellige betingelser og muligheder, et arbejdsliv kan være indrammet af. Der er desuden fokus på de værdier, som kan tillægges forskellige job og arbejdsformer, og de mere faktuelle forhold, som job er betinget af, bl.a. løn og arbejdsvilkår. Undervejs i forløbet arbejder eleverne med, hvad der kan ligge til grund for deres kommende valg af uddannelse og job. De udfordres desuden i deres perspektiver på, hvad der er muligt og til tider også foranderligt; både forhold til grundlaget for deres egne karrierevalg og i forhold til de vilkår og betingelser, som arbejdslivet kan være underlagt. 1

2 Formål Forløbet har til formål at udvide elevernes perspektiver på, hvad et arbejdsliv kan indeholde af muligheder, forandringer og tilbagevendende karrierevalg. En bevidsthed om, at foranderlighed har betydning og er et vilkår i arbejdslivet, kan medvirke til at kvalificere elevernes karrierevalg; de kan koble denne bevidsthed til deres egne overvejelser om valg af uddannelse og job, både nu og i forhold til kommende karriereforløb. 1.1 Planlægning Integrering i andre fag Fra faget samfundsfag kan knyttes kompetenceområdet Sociale og kulturelle forhold og bl.a. dermed inddrages temaer som fx samfundets udvikling historisk set og globaliseringens indflydelse på arbejdsmarkedet. Fra faget dansk kan kompetenceområdet Fremstilling indgå i en række af forløbets aktiviteter, fx når eleverne udtrykker sig i skrift og tale om deres opfattelser af forskellige jobs indhold og værdier. Intro til forløbet Eleverne arbejder fælles i klassen, i grupper og individuelt med at undersøge, bearbejde og anvende forskellige typer informationer, der omhandler arbejdslivet, typer af job og arbejdsformer. Til forløbets aktiviteter er 3 bilag, som findes på emu.dk. Forløbet er opdelt i moduler med hver sit tema. Det er dermed muligt at bruge forløbet i lektionsopdelt undervisning og/eller i forbindelse med fx temadage. Samfundet og arbejdsmarkedet Forløbet indledes med læsning af en artikel, der beskriver en række kendetegn ved foranderligheden i samfundet og på arbejdsmarkedet. Med brug af rollelæsning bearbejder eleverne artiklens betragtninger, og relaterer efterfølgende disse til egne overvejelser om det fremtidige arbejdsliv og kommende karriere. Hermed sættes gang i elevernes refleksioner over, hvordan deres valg, fremtid, muligheder og betingelser er knyttet til såvel samfundets indretning som til arbejdsmarkedets forventninger og muligheder. Værdier i job Ud fra elevernes umiddelbare opfattelser af, hvad der kendetegner en række job i forhold til fx prestige og løn, skal eleverne kategorisere disse job og herefter drøfte, hvad der er baggrunden for kategoriseringerne. Dette danner baggrund for drøftelser om de forståelser og værdier, eleverne umiddelbart tillægger en række job. Bytte job Herefter undersøger og udveksler eleverne en række facts om disse job, hvorefter de skal overveje, hvad denne viden giver til deres oprindelige forståelse af disse jobs kendetegn, værdier mv. Hermed udfordres eleverne i deres forhåndsopfattelse af, hvad job kan indeholde og de kan overveje, hvad der kan være baggrund for deres egne valg og indkredsning af jobmuligheder. Desuden lægges der op til, at eleverne genovervejer deres oprindelige forståelse af, hvad visse job indeholder og giver mulighed for. 2

3 Hvad har betydning, når man skal vælge job? De forskellige og nye perspektiver på arbejdsliv og job, som forløbet indtil videre har bragt eleverne, bruges til, at eleverne dernæst overvejer, hvad der især kan have betydning, når der vælges job. Dette skaber efterfølgende et udgangspunkt for at drøfte de mange forskellige faktorer, som bevidst eller ubevidst kan ligge til grund for, at job vælges eller fravælges. Arbejdsformer Ud fra en undersøgelse af, hvad der karakteriserer de tre arbejdsformer som hhv. ansat, selvstændig og iværksætter diskuterer eleverne fordele og ulemper ved disse arbejdsformer. Dette danner baggrund for, at eleverne kan knytte deres egne ønsker og muligheder til forskellige typer af job, arbejdsformer, værdier og arbejdsbetingelser. Fremtidsdrømme Afslutningsvis skriver hver elev et essay og skal heri forestille sig, hvad livet om 20 år kan indeholde, bl.a. når det gælder job, arbejdsformer og arbejdsliv. Eleverne kan dermed udtrykke de refleksioner, forløbet har igangsat, og gøre sig overvejelser om bl.a. egne valg, karriereønsker og muligheder. Dette essay kan indgå i evaluering af forløbet. Forslag til læringsmål Eleverne kan knytte overvejelser om egne karriereønsker til overvejelser om arbejdsliv og arbejdsformer. Tegn på læring 1. Eleven beskriver egne ønsker til karriere, arbejdsliv og arbejdsformer 2. Eleven diskuterer arbejdslivets betydning for egne karriereovervejelser 3. Eleven begrunder egne karrierevalg ud fra ønsker til arbejdsliv og arbejdsform Forslag til evaluering Elevernes læringsudbytte selvevaluering Ved forløbets afslutning repeterer underviseren forløbets læringsmål og tegn på læring, hvorefter hver elev fx som en del af sit essay tilkendegiver sit udbytte af forløbet. Der kan gives et oplæg som følgende; Beskriv hvad du har af forventninger og ønsker til dit kommende arbejdsliv og beskriv også dine overvejelser om uddannelse og job fremover. Elevernes læringsudbytte underviserens vurdering feedback Ud fra elevernes besvarelser vurderer underviseren, i hvilken grad den enkelte elev har nået forløbets læringsmål og viser tegn på læring. s undervisning elevens vurdering feedback Hver af de undervisningsaktiviteter, som forløbet har indeholdt, skrives i oversigtsform på tavlen. repeterer, hvad hver af aktiviteterne har indeholdt, fx Samfundet og arbejdsmarkedet Værdier i job 3

4 Bytte job Hvad har betydning, når man skal vælge job? Arbejdsformer Fremtidsdrømme Eleverne deles i grupper. Hver gruppe får en af forløbets aktiviteter til drøftelse ud fra fx følgende spørgsmål; Hvad var det bedste ved denne aktivitet? Hvad lærte I især i denne aktivitet? Hvad kan I bruge det til, som I har lært? Herefter fremlægger grupperne deres overvejelser om udbyttet af de enkelte aktiviteter. De øvrige elever kan supplere med deres overvejelser. s undervisning selvevaluering Med afsæt i elevernes feedback på, hvad aktiviteterne har givet af udbytte, overvejer underviseren i hvilket omfang aktiviteterne har bidraget til opfyldelse af forløbets læringsmål. Forslag til undervisningsdifferentiering Det foranderlige samfund Der kan inddrages supplerende litteratur, hvor forskellige betragtninger om samfundets indretning og udvikling er beskrevet. Denne litteratur kan fordeles blandt elever enkeltvis eller i grupper, der herefter formidler indholdet til klassen, evt. med oplæg til drøftelse om det foranderlige samfund. Værdier i job Eleverne kan udforme spørgeskema, som bruges til undersøgelse blandt fx forældre og andre voksne i elevernes netværk om de værdier, som voksne kan tillægge deres job. Undersøgelsen kan indeholde spørgsmål, der omhandler de voksnes baggrund for at have valgt de job, de har og har haft. Arbejdsformer Eleverne kan enkeltvis eller i grupper interviewe mennesker i job, hvor de tre arbejdsformer; ansat, selvstændig og iværksætter er repræsenteret. Resultatet af disse interviews formidles til klassen eller interviewene kan foregå i klassen. Job og løn Eleverne kan vælge et antal forskellige job, evt. job i de tre arbejdsformer, og herefter undersøge, hvad lønnen er i disse job. Resultatet kan fx vises i et søjlediagram og fremlægges i klassen til sammenligning af løn og til drøftelse af sammenhæng mellem løn og fx et jobs opgaver, ansvar og uddannelse. Desuden kan der indgå en undersøgelse af beskæftigelsesmuligheder i disse job, fx med brug af ug.dk 1.2 Gennemførelse Lektion 1 og 2 I lektion 1 og 2 bruges en artikel om samfundets forandringer til, at eleverne reflekterer over, hvordan samfund, arbejdsmarked og arbejdsliv kan hænge sammen og få betydning for karrieremuligheder og valg. 4

5 Lektion 1 og 2: Samfundet, arbejdsmarkedet og arbejdslivet Indledning: ; introducerer forløbets læringsmål og aktiviteter samt tegn på læring inddeler eleverne i grupper af 4-5 elever og uddeler til hver elev artiklen; Lidt om tradition og modernitet (bilag 1). instruerer eleverne i, hvordan artiklen bearbejdes i gruppen som rollelæsning således: På skift har eleverne i gruppen hver sin opgave, som er følgende; elev 1; læser et afsnit højt for de øvrige elever i gruppen elev 2; genfortæller indholdet af dette afsnit elev 3; finder og forklarer centrale begreber i afsnittet, evt. med brug af internetsøgning elev 4 og evt. 5; giver afsnittet en overskrift, der angiver afsnittets centrale indhold Før bearbejdning af artiklens næste afsnit bytter eleverne roller. Eleverne arbejder i grupper med at bearbejde artiklen ved, at eleverne på skift har en af følgende fire opgaver; læse et afsnit højt for de andre elever i gruppen, genfortælle indholdet af dette afsnit, finde og forklare centrale begreber i afsnittet samt give afsnittet en overskrift. drøfter i gruppen herefter artiklens indhold og skriver stikord til de overvejelser, der fremkommer. Der kan fx arbejdes med følgende spørgsmål; Hvad betyder foranderligheden i samfundet for os her og nu? Hvad betyder foranderligheden i samfundet for vores valg af uddannelse og job? Hvad betyder foranderligheden i samfundet for vores kommende arbejdsliv? Hvad betyder foranderligheden i samfundet for det arbejdsmarked, vi skal være en del af? ; gennemgår sammen med eleverne resultatet af gruppernes arbejde og lægger op til diskussion i klassen af de refleksioner og synspunkter, som grupperne fremkommer med gentager forløbets læringsmål og beder eleverne reflekterer over, hvad arbejdet med artiklen har bidraget med i forhold hertil Lektion 3 7 5

6 I lektion 3-7 undersøger og drøfter eleverne hinandens værdier og forforståelser, når det gælder en række job. Herefter og med afsæt i facts om disse job lægges der op til, at elevernes perspektiver på jobs indhold og muligheder udfordres og relateres til deres egne overvejelser om valg af job. Lektion 3 og 4: Værdier i job Indledning : har forinden fremstillet jobkort med titler på 100 forskellige job (bilag 2). Kortene placeres på et bord i klassen har forinden kopieret et skema til hver gruppe (bilag 3), som eleverne skal bruge til kategorisering af job. inddeler eleverne i grupper af 3-4 elever og instruerer eleverne i følgende; hver gruppe skal vælge 10 job fra bordet med jobkort gruppen skal herefter placere disse job i skemaet ud fra gruppens opfattelser af disse jobs lønniveau og prestige. Eleverne skal desuden tilkendegive, om de opfatter disse som kvinde- eller mandejob instruerer med brug af eksempler på job og med inddragelse af elevernes umiddelbare opfattelser af de nævnte job, hvordan disse job kan kategoriseres i forhold til løn, prestige og køn. Eleverne arbejder i grupper om følgende; vælger 10 job fra jobkortene, som de kategoriserer og sætter ind på det udleverede skema Eleverne fremlægger og begrunder gruppevis, hvordan de har kategoriseret de valgte 10 job i skemaet lægger undervejs i fremlæggelsen op til diskussion i klassen af de forskelle og ligheder, som viser sig i elevernes kategoriseringer, fx med spørgsmål som Hvorfor opfattes prestigen i job forskelligt? Hvad er afgørende for, om et job har høj eller lav prestige? Hvorfor opfattes visse job som særligt egnede til kvinder/mænd? Hvorfra har man sine opfattelser af job og deres løn og prestige? Hvorfra har man sine opfattelser af, at der er mandejob og kvindejob? Lektion 5: Bytte job 6

7 Indledning viser eleverne, hvordan der på ug.dk kan søges oplysninger om job, bl.a. om løn, arbejdsopgaver og fremtidsmuligheder instruerer eleverne i, hvad disse oplysninger skal bruges til i den nedenfor beskrevne bytte-jobopgave. Eleverne vælger hver et jobkort Eleverne: foretager hver især på ug.dk en søgning af oplysninger om det valgte job; om jobbets indhold, løn og fremtidsmuligheder går dernæst rundt i klassen med hver deres jobkort og udser sig et jobkort, som vises af en af de andre elever. Disse to elever danner herefter et par, der udveksler oplysninger om deres job ud fra den søgning, de har foretaget på ug.dk, og de bytter dernæst jobkort. går herefter igen rundt i klassen med hver deres nye jobkort og udser sig et jobkort, som vælges af en af de andre elever; disse to elever udveksler oplysninger, bytter jobkort osv. skriver på tavlen de job, som eleverne har udvekslet oplysninger med hinanden om gennemgår med eleverne, hvad der til hvert af disse job er udvekslet oplysninger om drøfter med eleverne, hvad oplysningerne har betydet for elevernes opfattelser af disse job; indhold, prestige, løn mv. Lektion 6 og 7: Hvad har betydning, når man skal vælge job? Indledning instruerer eleverne i, at de skal færdiggøre en række ufuldstændige sætninger, der bl.a. lægger op til refleksioner over, hvad der har betydning ved valg af job samt, at eleverne efterfølgende skal fremlægge deres overvejelser i grupper. De sætninger, eleverne skal skrive videre på og færdiggøre, kan fx være; Når jeg skal vælge job, er det vigtigt for mig, at. For mig betyder prestige i et job, at Hvis der ikke er andre af samme køn som mig på en arbejdsplads, er. Før jeg vælger job, vil jeg undersøge 7

8 Der er flere ting, som kan påvirke mit valg af job, blandt andet I mit kommende job er det især vigtigt for mig, at I mit kommende arbejdsliv er det især vigtigt for mig, at. Eleverne: færdiggør hver især sætningerne fremlægger i grupper af 3-4 elever, hvad de hver især har skrevet i sætningerne diskuterer i gruppen de ligheder og forskelle, som viser sig i sætningerne gennemgår sammen med eleverne resultatet af de fremlæggelser og drøftelser, som grupperne har været igennem skriver på tavlen et udvalg af ligheder og forskelle, der kan være mellem de jobs, som klassen har arbejdet med og lægger op til drøftelse af, hvad der kan være betydningsfuldt når man skal vælge et job kan desuden bruge elevernes skriftlige arbejde til evaluering af forløbet Lektion 7 10 I lektion 7-9 undersøges og drøftes, hvad de tre arbejdsformer som hhv. ansat, selvstændig og iværksætter kan indeholde, bl.a. når det gælder jobtyper og arbejdsliv. I lektion 10 afrundes forløbet med, at eleverne skriver essays om deres fremtidsforestillinger, bl.a. om job, arbejdsliv og arbejdsformer. Lektion 8, 9 og 10: Arbejdsformer Indledning udvælger på ug.dk forskellige interviews, hvor hhv. ansatte, selvstændige og iværksættere fortæller om deres arbejde og karriereforløb. Der kan suppleres med filmede interviews, som findes på internettet. Eleverne læser de udvalgte interviews og noterer hver mindst tre kendetegn ved hver af de tre arbejdsformer, som interviewene omhandler; ansat, selvstændig og iværksætter gennemgår sammen med klassen og med afsæt i de kendetegn, eleverne har fundet, hvad der kan karakterisere de tre arbejdsformer. inddeler eleverne i grupper af 3-4 elever. Hver gruppe tildeles en af de tre arbejdsformer. Eleverne: 8

9 undersøger i gruppen, hvad der især karakteriserer den arbejdsform, de har fået tildelt. Til undersøgelsen kan ug.dk bruges, fx til at finde flere eksempler på job i den pågældende arbejdsform samt oplysninger om løn, arbejdstid og uddannelse, som kan knytte sig til disse job. drøfter i hver gruppe og noterer; hvilke fordele og ulemper, kan der være ved den pågældende arbejdsform hvad der kan kendetegne arbejdslivet i denne arbejdsform hvilke baggrunde kan man have for at vælge et job i denne arbejdsform vælger i gruppen en elev, som skal repræsentere gruppen og arbejdsformen i den efterfølgende paneldebat bistår de elever, som skal deltage i paneldebat, med, at vælge et job i den arbejdsform, de har arbejdet med, og ud fra gruppens arbejde udarbejde deres oplæg til paneldebatten. Oplægget skal fokuserer på de fordele, som det valgte job indeholder instruerer de øvrige elever i, at de som publikum til debatten bl.a. skal stille opklarende og kritiske spørgsmål til panelet, fx om arbejdstid og løn forholdet mellem arbejdsliv, fritid, familie- og privatliv ansvar og forpligtelser i jobbet fordele og ulemper ved jobbet forudsætninger, som jobbet især kræver Eleverne skal som hhv. paneldeltagere og publikum/spørgere diskutere fordele og ulemper i de job, som panelet repræsenterer. afrunder debatten ved sammen med eleverne at opsamle de mest centrale synspunkter om fordele og ulemper ved de job, der har været drøftet Lektion 11: Fremtidsdrømme Indledning giver oplæg til et essay, hvor hver elev skal forestille sig og beskrive sit liv om 20 år. Oplægget kan fx indeholde følgende; Hvor er du om 20 år? Hvilket job har du? Hvad er din arbejdsform? Hvordan er din arbejdsdag og dit arbejdsliv? 9

10 Hvad har bragt dig til dette job? Hvad indeholder dit øvrige liv, bl.a. familie, venner og fritid? Hvilken uddannelse har du? Har du skiftet job eller haft andre forandringer i dit karriereforløb? Hvad er det vigtigste i dit arbejdsliv lige nu? Hvilke værdier sætter du højest i dit liv lige nu; dit arbejdsliv og dit øvrige liv? Eleverne skriver hver et essay ud fra underviserens oplæg bruger elevernes essays til evaluering af forløbet og elevernes udbytte 10

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job

Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job Fra interesser til forestillinger om fremtiden Uddannelse og job, eksemplarisk forløb for 4. - 6. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Personlige valg Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger

Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger Parat til uddannelse Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Personlige valg Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger

Læs mere

Uddannelse og Job FAGFORMÅLET

Uddannelse og Job FAGFORMÅLET Stk. 1 Uddannelse og Job FAGFORMÅLET Eleverne skal i emnet uddannelse og job opnå kompetencer til at træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger, forståelse for betydningen af livslang

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

Karrieremuligheder i en virksomhed

Karrieremuligheder i en virksomhed Karrieremuligheder i en virksomhed Uddannelse og job; eksemplarisk forløb i 7.-9. klasse. Faktaboks I forløbet arbejdes med følgende 2 kompetenceområder og mål: Komptenceområde: Fra uddannelse til job

Læs mere

Kendskab til karrierevalgsprocesser 7.-9. klasse

Kendskab til karrierevalgsprocesser 7.-9. klasse Kendskab til karrierevalgsprocesser 7.-9. klasse UEA-forløb Formål med forløbet Forløbet skal gøre eleverne mere bevidste om de elementer, som har betydning for vores karrierevalg, herunder sociologiske

Læs mere

Bilag 1. Interviewguide 1: Gruppeinterview Jonsstruplejren

Bilag 1. Interviewguide 1: Gruppeinterview Jonsstruplejren Bilag 1 Interviewguide 1: Gruppeinterview Jonsstruplejren Før interviewet: Kort præsentation af mig selv. Kort forklaring af afhandlingens emne. Hvorfor interviewet blev optaget og filmet. Hvad der bliver

Læs mere

Klart på vej - til en bedre læsning

Klart på vej - til en bedre læsning FORLAG Lærerguide til LÆSEKORT Klart på vej - til en bedre læsning Af Rie Borre INTRODUKTION Denne vejledning er udarbejdet til dig, der gerne vil gøre din undervisning mere konkret og håndgribelig for

Læs mere

30-08-2012. Faglig læsning i skolens humanistiske fag. Indhold. Den humanistiske fagrække i grundskolen. Temadag om faglig læsning, Aalborg 2012

30-08-2012. Faglig læsning i skolens humanistiske fag. Indhold. Den humanistiske fagrække i grundskolen. Temadag om faglig læsning, Aalborg 2012 Faglig læsning i skolens humanistiske fag Temadag om faglig læsning, Aalborg 2012 Elisabeth Arnbak Center for grundskoleforskning DPU Århus Universitet Indhold 1. Den humanistiske fagrække 2. Hvad karakteriserer

Læs mere

Forberedelse - Husk inden:

Forberedelse - Husk inden: Kære Underviser Nærværende undervisningsmateriale kan bruges som efterbearbejdelse af alle Superreals forestillinger. Det overordnede formål er at guide eleverne til at åbne op for selve teateroplevelsen

Læs mere

Evaluering af "GeoGebra og lektionsstudier" Hedensted Kommune.

Evaluering af GeoGebra og lektionsstudier Hedensted Kommune. Evaluering af "GeoGebra og lektionsstudier" Hedensted Kommune. Projektet "GeoGebra og lektionsstudier" er planlagt og gennemført i samarbejde mellem Hedensted Kommune, Dansk GeoGebra Institut og NAVIMAT.

Læs mere

Lærervejledningen til Pumpefabrikken

Lærervejledningen til Pumpefabrikken Formål: At styrke elevernes evne til at foretage et kvalificeret karrierevalg og give dem indblik i industrivirksomhedernes muligheder. Materialet tager udgangspunkt i det timeløse fag Uddannelse og Job

Læs mere

INSPIRATION TIL LÆRERE

INSPIRATION TIL LÆRERE INSPIRATION TIL LÆRERE Sæt fokus på trivsel og fravær med udgangspunkt i det, der virker! Ulovligt fravær kan handle om manglende trivsel i klassen, på holdet eller på uddannelsen. Appreciative Inquiry

Læs mere

Værkstedsundervisning hf-enkeltfag Vejledning/Råd og vink August 2010

Værkstedsundervisning hf-enkeltfag Vejledning/Råd og vink August 2010 Værkstedsundervisning hf-enkeltfag Vejledning/Råd og vink August 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende

Læs mere

Obligatorisk erhvervspraktik i 8. klasse

Obligatorisk erhvervspraktik i 8. klasse Obligatorisk erhvervspraktik i 8. klasse Formål: For elever i 8. klasse kan det være vanskeligt at have klare forestillinger om arbejdslivet og de personlige og uddannelsesmæssige kompetencer, som arbejdsmarkedet

Læs mere

Årsplan Samfundsfag 9

Årsplan Samfundsfag 9 Årsplan Samfundsfag 9 Årsplan Samfundsfag 9 Årsplanen for samfundsfag angiver de overordnede emner, som klassen skal arbejde med i løbet af 9. klasse. KOMPETENCEOMRÅDER FOR SAMFUNDSFAG > Politik > Økonomi

Læs mere

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål Gamemani ac AfMe t t eal mi ndpe de r s e n Mål gr uppe: 5. 7. k l as s e Undervisningsforløb til 5.-7. klasse Game-maniac et undervisningsforløb om gaming til 5.-7. klasse Af Mette Almind Pedersen, lærer

Læs mere

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET INGENIØRHØJSKOLEN Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet Håndbog for mentorer og mentees Mentorskabet er en gensidigt inspirerende relation, hvor mentor oftest

Læs mere

Faglig læsning i matematik

Faglig læsning i matematik Faglig læsning i matematik af Heidi Kristiansen 1.1 Faglig læsning en matematisk arbejdsmåde Der har i de senere år været sat megen fokus på, at danske elever skal blive bedre til at læse. Tidligere har

Læs mere

1.OM AT TAGE STILLING

1.OM AT TAGE STILLING 1.OM AT TAGE STILLING Læringsmål Beskrivelse Underviseren introducerer klassen til arbejdsformen. Underviseren gør eleverne opmærksom på; Det handler om at tage stilling Der ikke er noget korrekt svar

Læs mere

Lederuddannelse i Ingleby Farms

Lederuddannelse i Ingleby Farms Lederuddannelse i Ingleby Farms Målgruppe 22 driftsledere Leder for 1-5 ansatte Uddannelsesniveau svarende til landmandsuddannelsen (trin 1 og 2) i Danmark Fra hhv. Letland, Lithavn, Rumænien og Danmark

Læs mere

Porte folie. et redskab til deltagerinvolvering i bedømmelsen på AMU kurser U N I V E R S I T Y C O L L E G E V I T U S B E R I N G D A N M A R K

Porte folie. et redskab til deltagerinvolvering i bedømmelsen på AMU kurser U N I V E R S I T Y C O L L E G E V I T U S B E R I N G D A N M A R K Porte folie et redskab til deltagerinvolvering i bedømmelsen på AMU kurser U N I V E R S I T Y C O L L E G E V I T U S B E R I N G D A N M A R K Denne skabelon for anvendelse af Porte folie metoden som

Læs mere

SKOLEUDVIKLINGSPROJEKT OM KLASSERUMSLEDELSE PA A RHUS STATSGYMNASIUM

SKOLEUDVIKLINGSPROJEKT OM KLASSERUMSLEDELSE PA A RHUS STATSGYMNASIUM SKOLEUDVIKLINGSPROJEKT OM KLASSERUMSLEDELSE PA A RHUS STATSGYMNASIUM Slutrapport 1/11-2014 GYMNASIELÆRER Er det bare noget man er? 1 Skoleudviklingsprojekt om klasserumsledelse på Århus Statsgymnasium

Læs mere

5 7. klasse. Virksomhed og skolebod - MC Elle og Soul-Kitchen

5 7. klasse. Virksomhed og skolebod - MC Elle og Soul-Kitchen 5 7. klasse. Virksomhed og skolebod - MC Elle og Soul-Kitchen På Ellemarkskolen har 7. klasse normalt skolebod en gang om året. Her tjener de penge til deres kommende lejrskole. I dette skoleår har skoleboden

Læs mere

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog.

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog. . bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk Indskoling. Fælles mål efter bruge talesproget i samtale, samarbejde

Læs mere

Spil om LEDELSE. Rigtig god fornøjelse!

Spil om LEDELSE. Rigtig god fornøjelse! Alle virksomheder har medarbejdere, som ledes af ledere. Derfor spørger både ledere og medarbejdere sig selv, hvad effektiv ledelse egentlig er og hvad det består af. Undersøgelser har samtidig vist, at

Læs mere

6. klasse. Børnearbejde

6. klasse. Børnearbejde 6. klasse Børnearbejde Børnearbejde Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Introduktion til børnearbejde Skole og arbejde Baggårdens børnearbejdere Børnearbejde Børnearbejde før og nu Modul 1

Læs mere

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid Arbejdskort 1 Undersøg job Job på skolen Hver dag møder du mennesker på job overalt, hvor du kommer. Hos bageren, i butikker, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere, servicemedarbejdere

Læs mere

Det personlige valg 0.-3.klasse Vores lokalsamfund Eleven kan beskrive egne drømme og forventninger.

Det personlige valg 0.-3.klasse Vores lokalsamfund Eleven kan beskrive egne drømme og forventninger. Det personlige valg 0.-3.klasse Vores lokalsamfund Eleven kan beskrive egne drømme og forventninger. Rammerne er et lokalsamfund, hvor eleverne er aktive medspillere. Tværfagligt samarbejde i dansk, matematik,

Læs mere

Introduktion til undervisningsdesign

Introduktion til undervisningsdesign TeleCare Nord Introduktion til undervisningsdesign TeleCare Nord KOL og velfærdsteknologi Temadag til undervisere Torsdag d. 4/9-2014 Louise Landbo Larsen 1 Præsentation Fysioterapeut (2005) Underviser

Læs mere

Kvaliteter hos den synligt lærende elev

Kvaliteter hos den synligt lærende elev Kvaliteter hos den synligt lærende elev Taksonomisk opbygning af aspekter hos synligt lærende elever Jeg skaber forbindelser Jeg forbinder viden og tænkning for at skabe nye forståelser Jeg forbinder ikke

Læs mere

Årsplan for dansk i 6. kl. 2014-15

Årsplan for dansk i 6. kl. 2014-15 Årsplan for dansk i 6. kl. 2014-15 Forenklede mål for 5.-6. klasse: http://ffm.emu.dk/maal-struktur/humanistiske-fag/dansk Uge Emne Beskrivelse Trinmål Evaluering August/ September Tegneserier Der arbejdes

Læs mere

Idékatalog. Børnekonventionens 24-års fødselsdag

Idékatalog. Børnekonventionens 24-års fødselsdag Idékatalog Børnekonventionens 24-års fødselsdag Til lærerne: Dette materiale er et oplæg til de klasser på 6.-9. klassetrin, som ønsker at fejre Børnekonventionens fødselsdag onsdag den 20. november 2013.

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Evalueringsrapport. Sygeplejerskeuddannelsen. Fag evaluering - kommunikation Hold SOB13 Januar 2015. Med kvalitative svar.

Evalueringsrapport. Sygeplejerskeuddannelsen. Fag evaluering - kommunikation Hold SOB13 Januar 2015. Med kvalitative svar. Evalueringsrapport Sygeplejerskeuddannelsen Fag evaluering - kommunikation Hold SOB13 Januar 2015 Med kvalitative svar. Spørgsmål til mål og indhold for faget. I hvilket omfang mener du, at du har opnået

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 4: Intern indsigt. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 4: Intern indsigt. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 4: Intern indsigt Indholdsfortegnelse Mentale modeller... 2 Samarbejdskort SKABELON... 3 Kompetencer SKABELON... 4 Den samarbejdende organisation... 5 Praktiske forberedelser...

Læs mere

Evalueringsfaglighed på spil

Evalueringsfaglighed på spil Evalueringsfaglighed på spil 8. årgang Hvad ville vi?: Udforme et redskab til selvevaluering i alle fag Skabe basis for større bevidsthed hos eleverne om egen læring og arbejdsindsats med henblik på at

Læs mere

Brøker kan repræsentere dele af et hele som et område (fx ½ sandwich, ½ pizza, ½ æble, ½ ton grus).

Brøker kan repræsentere dele af et hele som et område (fx ½ sandwich, ½ pizza, ½ æble, ½ ton grus). Elevmateriale Undervisningsforløb Undervisningsforløbet er tiltænkt elever på 5. klassetrin. Der arbejdes en uge med hver af de tre hovedpointer, i fjerde uge arbejdes der med refleksionsaktiviteter, og

Læs mere

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Hovedresultater: Mere end to ud af fem danskere benytter distancearbejde i deres nuværende job Blandt danskere der distancearbejder gælder det, at næsten hver

Læs mere

Thomas Binderup, Jette Vestergaard Jul og Bo Meldgaard

Thomas Binderup, Jette Vestergaard Jul og Bo Meldgaard Indhold i reformen Thomas Binderup, Jette Vestergaard Jul og Bo Meldgaard Folkeskolereformen som afsæt for fokus på læreprocesser I skoleåret 2014-2015 påbegyndtes arbejdet med at implementere den folkeskolereform,

Læs mere

Pædagogisk værktøjskasse

Pædagogisk værktøjskasse Pædagogisk værktøjskasse Vi har lavet denne pædagogiske værktøjskasse for at styrke den alsidige historieundervisning, hvor du kan finde forskellige arbejdsformer og øvelser, som kan gøre historieundervisningen

Læs mere

Tjek. lønnen. Et værktøj til at undersøge ligeløn på arbejdspladser inden for det grønne område og transportsektoren. 2007 udgave Varenr.

Tjek. lønnen. Et værktøj til at undersøge ligeløn på arbejdspladser inden for det grønne område og transportsektoren. 2007 udgave Varenr. Tjek lønnen Et værktøj til at undersøge ligeløn på arbejdspladser inden for det grønne område og transportsektoren 2007 udgave Varenr. 7522 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Teknisk introduktion... 4 Indledning...

Læs mere

ERHVERVSPRAKTIK INTRODUKTIONSKURSER 8. KLASSE PÅ EUD MATERIALEPAKKE TIL VEJLEDNINGSAKTIVITER I UDSKOLINGEN

ERHVERVSPRAKTIK INTRODUKTIONSKURSER 8. KLASSE PÅ EUD MATERIALEPAKKE TIL VEJLEDNINGSAKTIVITER I UDSKOLINGEN MATERIALEPAKKE TIL VEJLEDNINGSAKTIVITER I UDSKOLINGEN ERHVERVSPRAKTIK INTRODUKTIONSKURSER 8. KLASSE PÅ EUD KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen INDHOLDFORTEGNELSE INDLEDNING 3 Formål Fagrelevans

Læs mere

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål Gaml eor ds pr ogognye c i t at er AfMe t t eal mi ndpe de r s e n Mål gr uppe: 5. 7. k l as s e Undervisningsforløb 5.-7. klasse Gamle ordsprog og nye citater et undervisningsforløb til arbejdet med ordsprog

Læs mere

Folketinget har en uddannelsesmålsætning Det har vi også på Randers Realskole. Hvad vil vi undersøge? 10. klasse er begyndelsen Ikke slutningen

Folketinget har en uddannelsesmålsætning Det har vi også på Randers Realskole. Hvad vil vi undersøge? 10. klasse er begyndelsen Ikke slutningen Folketinget har en uddannelsesmålsætning Det har vi også på Randers Realskole Hvad vil vi undersøge? 10. klasse er begyndelsen Ikke slutningen Det er almindelig kendt, at regeringen har en målsætning om,

Læs mere

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid ARBEJDSKORT 1 Undersøg job Job i dagligdagen Hver dag møder du, overalt hvor du kommer, mennesker på job. Hos bageren, i indkøbscentret, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere,

Læs mere

Økologisk og konventionelt produceret svinekød. Tværfagligt samarbejde i fagene madkundskab og geografi. Skrevet af: Katrine, Laila, Heidi og Mette

Økologisk og konventionelt produceret svinekød. Tværfagligt samarbejde i fagene madkundskab og geografi. Skrevet af: Katrine, Laila, Heidi og Mette Økologisk og konventionelt produceret svinekød. Tværfagligt samarbejde i fagene madkundskab og geografi. Skrevet af: Katrine, Laila, Heidi og Mette Vores tema omhandler økologisk samt konventionel produktion

Læs mere

Kompetenceområdet fremstilling. Mandag den 3. august 2015

Kompetenceområdet fremstilling. Mandag den 3. august 2015 Kompetenceområdet fremstilling Mandag den 3. august 2015 Færdigheds- og vidensmål I kan planlægge et læringsmålsstyret forløb inden for kompetenceområdet Fremstilling I har viden om kompetenceområdet Fremstilling

Læs mere

Lærervejledning: Arbejdsliv i Danmark. Indhold. 1. Overordnede mål for undervisningen

Lærervejledning: Arbejdsliv i Danmark. Indhold. 1. Overordnede mål for undervisningen Lærervejledning: Arbejdsliv i Danmark Indhold 1. Overordnede mål for undervisningen 2. Målgruppe 3. Forløbets faser 4. Tilrettelæggelse 4.1 Forberedelsesfasen 4.2 Gennemførelsesfasen 4.3 Efterbehandlingsfasen

Læs mere

Læringsaktivitet - Uddannelse og job i udskolingen - Innovation og entreprenørskab som tværgående tema

Læringsaktivitet - Uddannelse og job i udskolingen - Innovation og entreprenørskab som tværgående tema Læringsaktivitet - Uddannelse og job i udskolingen - Innovation og entreprenørskab som tværgående tema Fag Uddannelse og job + tværgående tema om innovation og entreprenørskab Klassetrin 9. klasse (evt.

Læs mere

Undervisningsvejledning vægtstoprådgiveruddannelsen

Undervisningsvejledning vægtstoprådgiveruddannelsen 1 November 2011 Undervisningsvejledning vægtstoprådgiveruddannelsen 1. Indledning Følgende dokument er en kort vejledning til undervisere på vægtstoprådgiveruddannelsen. Dokumentet supplerer dokumenterne

Læs mere

Prøver evaluering undervisning

Prøver evaluering undervisning Prøver evaluering undervisning Fysik/kemi Maj juni 2011 Ved fagkonsulent Anette Gjervig Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Ministeriet for Børn og Undervisning 1 Indhold Indledning... 3 De formelle krav til

Læs mere

Tjek. lønnen. Et værktøj til at undersøge lokal løndannelse og ligeløn på offentlige arbejdspladser. 2007 udgave Varenr. 7520

Tjek. lønnen. Et værktøj til at undersøge lokal løndannelse og ligeløn på offentlige arbejdspladser. 2007 udgave Varenr. 7520 Tjek lønnen Et værktøj til at undersøge lokal løndannelse og ligeløn på offentlige arbejdspladser 2007 udgave Varenr. 7520 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Teknisk introduktion... 4 Indledning... 5 Introduktion

Læs mere

Oversigt trin 3 alle hovedområder

Oversigt trin 3 alle hovedområder Oversigt trin 3 alle hovedområder It- og mediestøttede læreprocesser...2 Informationsindsamling...3 Produktion og analyse...4 Kommunikation...5 Computere og netværk...6 It- og mediestøttede læreprocesser

Læs mere

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse).

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale)

Læs mere

Metoder til undersøgelse af læringsmålstyret undervisning

Metoder til undersøgelse af læringsmålstyret undervisning Metoder til undersøgelse af læringsmålstyret undervisning Uddannelse for læringsvejledere i Herlev Kommune 20. Marts 2015, kl. 09:00-15:00 Underviser: Leon Dalgas Jensen, Program for Læring og Didaktik,

Læs mere

Prøve i Dansk 3. Mundtlig del. Censor- og eksaminatorhæfte. Maj-juni 2009. Indhold: 1. Prøvens niveau og bedømmelsen. 2. Oversigt over prøven

Prøve i Dansk 3. Mundtlig del. Censor- og eksaminatorhæfte. Maj-juni 2009. Indhold: 1. Prøvens niveau og bedømmelsen. 2. Oversigt over prøven Prøve i Dansk 3 Maj-juni 2009 Mundtlig del Censor- og eksaminatorhæfte Indhold: 1. Prøvens niveau og bedømmelsen 2. Oversigt over prøven 3. Vejledende censor- og eksaminatorark 4. Prøveafholdelsen 5. Bedømmelsesskema

Læs mere

Kærester. Lærermanual Sexualundervisning KÆRESTER LÆRERMANUAL

Kærester. Lærermanual Sexualundervisning KÆRESTER LÆRERMANUAL Kærester Lærermanual Sexualundervisning 1 Kompetenceområde og færdigheds- og vidensmål Dette undervisningsmateriale, der er velegnet til sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab for 7. -9. klassetrin,

Læs mere

Indledende bemærkninger

Indledende bemærkninger Indledende bemærkninger I indeværende år, 1993, er det 100 år siden, Bornholms Højskole på sit nuværende sted ved Ekkodalen begyndte sin virksomhed. Der havde været forberedelser hele foråret 1893, den

Læs mere

Geovidenskab. university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION. En undersøgelse af de første studenter

Geovidenskab. university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION. En undersøgelse af de første studenter university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION Geovidenskab En undersøgelse af de første studenter Rie Hjørnegaard Malm & Lene Møller Madsen IND s skriftserie nr. 41, 2015 Udgivet af Institut

Læs mere

FOLKETINGSVALG LÆRERVEJLEDNING

FOLKETINGSVALG LÆRERVEJLEDNING FOLKETINGSVALG LÆRERVEJLEDNING 1 Om temaet Til læreren Dette tema er lanceret i forbindelse med folketingsvalget 2015 og indeholder artikler, videoer, opgaver og en quiz, som er særligt målrettet undervisning

Læs mere

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 Alle AT forløb har deltagelse af to til tre fag, som for nogle forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde (AT 3, 5 og 7). I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

Praktikhåndbog 2.års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ

Praktikhåndbog 2.års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ Indhold Praktikdokument 2. års praktik... 2 Praktikdokumentet er opbygget på følgende måde:... 3 Praktikopgaver:... 3 Studiedage:... 4 Læringsmål ( 15 i uddannelsesbkg.nr 220 af 13/03/2007 )... 5 Foreløbige

Læs mere

Uddannelse og job. Status på arbejdet med det obligatoriske emne uddannelse og job

Uddannelse og job. Status på arbejdet med det obligatoriske emne uddannelse og job Uddannelse og job Status på arbejdet med det obligatoriske emne uddannelse og job Jørgen Brock, pædagogisk konsulent, Undervisningsministeriet jb@uvm.dk 3395 5685 Indsæt note og kildehenvisning via Header

Læs mere

Nedslag 2 Hvad skal vi lære, hvad skal vi lave? Værktøj: Den dynamiske årsplan

Nedslag 2 Hvad skal vi lære, hvad skal vi lave? Værktøj: Den dynamiske årsplan Nedslag 2 Hvad skal vi lære, hvad skal vi lave? Værktøj: Den dynamiske årsplan Introduktion I nedslag 1 har I arbejdet med målpilen, som et værktøj til læringsmålstyret undervisning. Målpilen er bygget

Læs mere

Læringsmålstyret undervisning. Tinderhøj skole 04. marts 2015 Lene Heckmann

Læringsmålstyret undervisning. Tinderhøj skole 04. marts 2015 Lene Heckmann Læringsmålstyret undervisning Tinderhøj skole 04. marts 2015 Lene Heckmann Lene Heckmann Lærer, forfatter og udviklingskonsulent i Danmark og Norge Indehaver Læs mere på www.leneheckmann.dk Eller på www.facebook.com/leneheckmann

Læs mere

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget

Læs mere

PRØVEKLAR. Guide til iprøven. Skriftlig fremstilling GYLDENDAL VURDERING AF REPORTAGE

PRØVEKLAR. Guide til iprøven. Skriftlig fremstilling GYLDENDAL VURDERING AF REPORTAGE VURDERING AF REPORTAGE Vurderingskriterier 1 u Fx: Har teksten en klar vinkel og et tydeligt fokus? Fremgår vinklen af rubrik og underrubrik? Rummer teksten faktuelle oplysninger, citater fra kilder og

Læs mere

Indledende niveau - Afklaring af alkoholerfaring

Indledende niveau - Afklaring af alkoholerfaring Indledende niveau - ALKOHOL DIALOG SIGER.DK HVAD SIGE D OM DU ALKOHOL? Indledende niveau Indledende niveau Indledende niveau Vores klasse... 20 Festen... 24 Alkoholdialog.dk 1919 19 Alkoholdialog.dk Vores

Læs mere

KARRIEREVÆRKET. Et redskab +l vejledersamtaler, der skal stø2e yngre læger i deres karrierevalg. TESTVERSION E>erår 2014

KARRIEREVÆRKET. Et redskab +l vejledersamtaler, der skal stø2e yngre læger i deres karrierevalg. TESTVERSION E>erår 2014 TESTVERSION E>erår 2014 Vurdér redskabet på Surveymonkey.com/s/ karrierevaerket Et redskab +l vejledersamtaler, der skal stø2e yngre læger i deres karrierevalg Udviklet og testet i et samarbejde mellem

Læs mere

Uddannelse og Job. Skovvangskolen 2015-16

Uddannelse og Job. Skovvangskolen 2015-16 Uddannelse og Job Skovvangskolen 2015-16 Uddannelse og job I skoleåret 2015-16 er det timeløse fag Uddannelse og job blevet opgraderet kommunalt og nationalt. Skovvangskolen deltager i den kommunale proces

Læs mere

INFORMATIONSMØDE FOR FORÆDLRENE DEN 9. APRIL

INFORMATIONSMØDE FOR FORÆDLRENE DEN 9. APRIL INFORMATIONSMØDE FOR FORÆDLRENE DEN 9. APRIL 2014 SAMSØGADES SKOLE Tjek ind Velkomst v. Martin Præsentation af mødets program Mål for mødet PROGRAM 17.00 Tjek ind 17.10 Samsøgades Skole - version 2.0 17.30

Læs mere

Webinar - Matematik. 1. Fælles Mål 2014. 2. Relationsmodellen og et forløbsplanlægningsskema

Webinar - Matematik. 1. Fælles Mål 2014. 2. Relationsmodellen og et forløbsplanlægningsskema Webinar - Matematik 1. Fælles Mål 2014 2. Relationsmodellen og et forløbsplanlægningsskema 3. Et eksempel på et forløb om areal og omkreds på mellemtrinnet 4. Relationsmodellen som refleksionsmodel Alle

Læs mere

Dynamiske pædagogiske læreplaner - SMTTE-modellen som værktøj til udvikling af pædagogiske læreplaner

Dynamiske pædagogiske læreplaner - SMTTE-modellen som værktøj til udvikling af pædagogiske læreplaner Dynamiske pædagogiske læreplaner - SMTTE-modellen som værktøj til udvikling af pædagogiske læreplaner INDLEDNING I forbindelse med Kvalitetsrapporten 2014 er SMTTE-modellen 1 blevet valgt som værktøj til

Læs mere

Eksempler på hurtige uformelle evalueringer

Eksempler på hurtige uformelle evalueringer Eksempler på hurtige uformelle evalueringer Tommelfinger-evaluering Tommelfinger op betyder ja, jeg forstår/er enig. Tommelfinger ned = jeg forstår ikke/er uenig. Tommelfingervip = Jeg er ikke sikker på

Læs mere

Holstebro Kommunes Integrationspolitik

Holstebro Kommunes Integrationspolitik Holstebro Kommunes Integrationspolitik Godkendt af Arbejdsmarkedsudvalget Holstebro Kommunes April 2013 Indhold Indledning 2 Holstebro Kommunes vision 2 Integrationspolitikkens tilblivelse 3 Tværgående

Læs mere

sproget Tag 1 fat på Samarbejde Løsninger Grammatik Voksne udlændinge, sprogindlæring og LEGO Arbejde, fritid og transport Lærervejledning side 1

sproget Tag 1 fat på Samarbejde Løsninger Grammatik Voksne udlændinge, sprogindlæring og LEGO Arbejde, fritid og transport Lærervejledning side 1 Tag 1 fat på sproget Arbejde, fritid og transport Lærervejledning side 1 Samarbejde At tilegne sig et nyt sprog er vanskeligt og for de fleste en lang, omstændelig proces. Vi tror på, at det er muligt

Læs mere

Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole

Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole Kreativitet og herunder sløjd anses på Fredericia Friskole for et væsentligt kreativt fag. Der undervises i sløjd fra 4. - 9. klassetrin i et omfang

Læs mere

KVINDERS VALGRET. Undervisningsforløb

KVINDERS VALGRET. Undervisningsforløb Undervisningsforløb Den digitale Historiebog - Undervisningsforløb - Kvinders valgret 2015 Meloni Forfatter: Malene Lund Smidt Redaktør: Sanne Bundgaard DTP: Tore Lübeck Forlaget Meloni Pakhusgården 36C

Læs mere

Målstyret læring. Sommeruni 2015

Målstyret læring. Sommeruni 2015 Målstyret læring Sommeruni 2015 Dagens Program 8.30-11.30 Check-in og hvem er vi? Hvad er målstyret læring? Synlig læring Måltaksonomier 11.30-12.30 Frokost 12.30-14.30 ( og kage) Tegn Kriterier for målopfyldelse

Læs mere

9. klasse. Det gode liv arbejdsmarkedet

9. klasse. Det gode liv arbejdsmarkedet 9. klasse Det gode liv arbejdsmarkedet Det gode liv arbejdsmarkedet Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Dagens tema Introduktion og arbejdsmarkedet Arbejdsmarkedet og film Messedag Uddannelsesplan Ude af arbejdsmarkedet

Læs mere

Tilsynserklæring. for. Det Kongelige Vajsenhus. Skoleåret 2015-16. Ved Kirsten Hansen. Certificeret tilsynsførende

Tilsynserklæring. for. Det Kongelige Vajsenhus. Skoleåret 2015-16. Ved Kirsten Hansen. Certificeret tilsynsførende Kongelige Vajsenhus Nørre Farimagsgade 51 1364 København K Telefon3393 03 26 Skolekode: 101080 Skoleleder: Mathias Bruun Tilsynserklæring for Det Kongelige Vajsenhus Skoleåret 2015-16 Ved Kirsten Hansen

Læs mere

5. Vores Skole bruger verden hver dag

5. Vores Skole bruger verden hver dag 5. Vores Skole bruger verden hver dag Skoler og virksomheder kan få mere ud af hinanden Skoler og virksomheder kan indgå både dybere og længerevarende samarbejder, der kan være med til at forberede eleverne

Læs mere

Undervisningsmateriale til årsmøderne 2016

Undervisningsmateriale til årsmøderne 2016 Undervisningsmateriale til årsmøderne 2016 Kan downloades her www.syfo.de/aarsmoede/undervisningsmateriale eller www.skoleforeningen.org/aarsmoede-2016-undervisningsmateriale ÅRSMØDERNE 2016 INTRO Det

Læs mere

Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2015 Indholdsfortegnelse

Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2015 Indholdsfortegnelse Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2015 Indholdsfortegnelse Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2015... 1 Samlet status... 2 Modul 8: Verdenspolitik... 3 Modul 10:

Læs mere

Vejledning for emnet uddannelse og job

Vejledning for emnet uddannelse og job Vejledning for emnet uddannelse og job De lovgivningsmæssige rammer for Fælles Mål er med lov nr. 1445 af 12. december 2017 blevet ændret med henblik på en lempelse af bindingsgraden ved at reducere antallet

Læs mere

Netværk for fællesskabsagenter

Netværk for fællesskabsagenter Netværk for fællesskabsagenter Konsulentdag KL d.21.10.14 Jacqueline Albers Thomasen, Sund By Netværket At komme til stede lyt til musikken og: En personlig nysgerrighed Væsentlige pointer fra sidst? Noget

Læs mere

Lynkursus i analyse. Vejledning - vi tilbyder individuel vejledning i skriftlig akademisk fremstilling.

Lynkursus i analyse. Vejledning - vi tilbyder individuel vejledning i skriftlig akademisk fremstilling. Stine Heger, cand.mag. skrivecenter.dpu.dk Om de tre søjler Undervisning - vi afholder workshops for opgave- og specialeskrivende studerende. Vejledning - vi tilbyder individuel vejledning i skriftlig

Læs mere

1g - Progressionsplan for AT

1g - Progressionsplan for AT 1g - Progressionsplan for AT AT1: Politisk kommunikation (samfundsfag og dansk) De første to forløb alternerer imellem uge 41 og 46, således at halvdelen af 1g-klasserne har AT1, den anden halvdel har

Læs mere

Projekt KLAR. Guidelines. Transfer af viden, holdninger og færdigheder. Kompetent Læring Af Regionen

Projekt KLAR. Guidelines. Transfer af viden, holdninger og færdigheder. Kompetent Læring Af Regionen Projekt KLAR Kompetent Læring Af Regionen Guidelines Transfer af viden, holdninger og færdigheder transfer af viden, holdninger og færdigheder opfølgning transfer ny læringskultur guideline til konsulenten

Læs mere

Indholdsfortegnelse. DUEK vejledning og vejleder Vejledning af unge på efterskole

Indholdsfortegnelse. DUEK vejledning og vejleder Vejledning af unge på efterskole Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemstilling... 2 Problemformulering... 2 Socialkognitiv karriereteori - SCCT... 3 Nøglebegreb 1 - Tro på egen formåen... 3 Nøglebegreb 2 - Forventninger til udbyttet...

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

Råd og vink 2013 om den skriftlige prøve i Samfundsfag A

Råd og vink 2013 om den skriftlige prøve i Samfundsfag A Råd og vink 2013 om den skriftlige prøve i Samfundsfag A Ministeriet for Børn og Undervisning Center for Kvalitetsudvikling, Prøver og Eksamen August 2013 1. Karakterfordeling Karakterfordelingen til den

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

Aktionslæring som metode

Aktionslæring som metode Tema 2: Teamsamarbejde om målstyret læring og undervisning dag 2 Udvikling af læringsmålsstyret undervisning ved brug af Aktionslæring som metode Ulla Kofoed, uk@ucc.dk Lisbeth Diernæs, lidi@ucc.dk Program

Læs mere

Lektionsplan: Drengen i den stribede pyjamas

Lektionsplan: Drengen i den stribede pyjamas Lektionsplan: Drengen i den stribede pyjamas Lektionsplan Modul Indholdsmæssigt fokus Færdighedsmål Læringsmål Undervisningsaktivitet Tegn på læring 1 (1/3 lektion) 2 (1 2/3 lektioner) 3 4 Introduktion

Læs mere

TIL. ARBEJDSOPGAVER UDARBEJDET AF: Charlotte Sørensen lærer v. Morten Børup Skolen, Skanderborg DANMARK I DEN KOLDE KRIG

TIL. ARBEJDSOPGAVER UDARBEJDET AF: Charlotte Sørensen lærer v. Morten Børup Skolen, Skanderborg DANMARK I DEN KOLDE KRIG TIL ELEV E N DANMARK I DEN KOLDE KRIG ARBEJDSOPGAVER UDARBEJDET AF: Charlotte Sørensen lærer v. Morten Børup Skolen, Skanderborg 1 ELEVARK 1 INTRODUKTION Du skal arbejde med emnet Danmark i den kolde krig

Læs mere

Ordstyrerens køreplan

Ordstyrerens køreplan Ordstyrerens køreplan KORT DIALOG Forberedelse I denne køreplan bliver du som ordstyrer guidet i at styre dialogen frem mod resultater, der fungerer hos jer og kan skabe større trivsel fremover. Køreplanen

Læs mere