Kunst, Kultur og Bæredygtighed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kunst, Kultur og Bæredygtighed"

Transkript

1 Kunst, Kultur og Bæredygtighed Inspiration og tips til undervisningsforløb for 4-6 klasse Undervisningsmateriale CICLO 2015 Af Stine Kjær Wehner

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion til undervisningsmateriale... 2 Målgruppe... 2 Formål... 2 Metode... 2 Opbygning... 2 Den nye folkeskole... 3 Læringsmål... 3 Et tværfagligt forløb... 3 Større prioritetsområder inden for uddannelse... 4

3 Finansiering... 4 Overordnede anbefalinger... 7 Professionelle kunstnere i skolen... 7 Samarbejdet mellem lærere og kunstnere... 8 Lærernes undervisning i bæredygtighed og den internationale dimension Det internationale skolesamarbejde Case 1: Is & emballage...15 Sanselighed og kreative udtryk om bæredygtighed Projektet kort fortalt Elevernes oplevelser og læring Projektets struktur og forløb Faciliteter og materialer Virkemidler og anbefalinger Betydningsfulde øjeblikke Kunstnere Case 2: Improvisation at passe på hinanden...24 Bæredygtighed iscenesat gennem musik Projektet kort fortalt Elevernes oplevelser og læring Projektets struktur og forløb Faciliteter og materialer Virkemidler og anbefalinger Betydningsfulde øjeblikke Kunstnere Case 3: Tilbage til cirklen...34 Fortællinger om natur, fællesskab og bæredygtighed gennem dans og skuespil... 34

4 Projektet kort fortalt Elevernes oplevelser og læring Projektets struktur og forløb Faciliteter og materialer Virkemidler og anbefalinger Betydningsfulde øjeblikke Kunstnere Case 4: Mangfoldighed i bevægelser og lyde...42 Bæredygtighed som genbrug og reproduktion af bevægelser og lyde Projektet kort fortalt Elevernes oplevelser og læring Projektets struktur og forløb Faciliteter og materialer Virkemidler og anbefalinger Betydningsfulde øjeblikke Kunstnere Case 5: Stranden vores hood...50 Arkitektur, design og bæredygtighed i børnehøjde Projektet kort fortalt Elevernes oplevelser og læring Projektets struktur og forløb Faciliteter og materialer Virkemidler og anbefalinger Tværkulturel forståelse Betydningsfulde øjeblikke Instruktører... 59

5 CICLO kort fortalt CICLO er et dansk og internationalt projekt, der kobler kunst og kreative udtryk (Arts Education) med temaet bæredygtighed. I, Sydafrika, Rusland og Brasilien har elever i samarbejde med professionelle kunstnere, arbejdet kreativt med temaet bæredygtighed. Eleverne i de fire lande har også haft et samarbejde med hinanden på tværs af grænser gennem en blog på internettet. CICLO kørte som pilotprojekt i 2012 og som en større satsning i I 2014 deltog i fem kommuner med to skoler fra hver kommune. Fra hver skole deltog to klasser/årgange fra årgang. Kunstnerne arbejdede i par, og hvert kunstnerpar var tilknyttet en kommune, dvs. to skoler. Der er således tale om fem delprojekter. Forløbene varede godt 2 måneder. Hvert delprojekt lavede afslutningsvis en lokal performance, og alle 10 skoler deltog ved en afsluttende national event i DR-byen, hvor de fleste skoler viste en performance/udstilling. Til denne event deltog skolerne også i kreative workshops. CICLOs målsætninger CICLO tager udgangspunkt i følgende fire overordnede målsætninger for elevernes læring: - Styrkelse af elevernes kreative kompetencer - Styrkelse af elevernes performative kompetencer - Styrkelse af elevernes kommunikative kompetencer - Styrkelse af elevernes kompetencer i observation, analyse og kritisk refleksion CICLO har ydermere som målsætning: - At adressere globale kulturelle og sociale udfordringer med særlig fokus på bæredygtig udvikling 1

6 Introduktion til undervisningsmateriale På baggrund af CICLO 2014 er der udarbejdet dette undervisningsmateriale til brug og inspiration for lærere og kunstnere, der har interesse i kunst og kreative udtryk, temaet bæredygtighed, internationale skolesamarbejder eller kombinationen af de tre. På denne side kan du læse om undervisningsmaterialets målgruppe, formål, metode, opbygning, samt hvordan CICLO som koncept møder den nye folkeskole og skriver sig ind i større prioritetsområder indenfor uddannelse. Målgruppe Dette undervisningsmateriale er udviklet på baggrund af de danske delprojekter fra 2014, og materialet er målrettet den danske grundskole. Materialet henvender sig primært til lærere og kunstnere, der ønsker at indgå i et åben skole-samarbejde omkring kunst og kreative udtryk og/eller temaet bæredygtighed, sekundært til skoleledere og øvrige beslutningstagere indenfor området kunst-skolesamarbejde. Formål Formålet med undervisningsmaterialet er overordnet at inspirere skoler og kunstnere til at indgå et samarbejde, hvor kunstnere direkte er med til at undervise elever i et givent emne, eksempelvis bæredygtighed. Derudover kan materialet give mere konkret inspiration, eksempelvis til hvordan man kan arbejde kreativt, inspiration til samarbejdsøvelser eller eksempler på hvordan temaet bæredygtighed kan tænkes ind i undervisningen. Metode Materialet er udarbejdet på baggrund af en kvalitativ undersøgelse, hvor lærere og kunstnere fra hvert af de fem delprojekter fra 2014 har deltaget i et interview. Derudover indgår som baggrundsmateriale for undersøgelsen, en spørgeskema-undersøgelse blandt lærerne og kunstnerne, visuelt materiale, materiale fra bloggene samt projektbeskrivelser. Opbygning På baggrund af interviewene samt det øvrige materiale er der produceret beskrivelser af de fem delprojekter med fokus på projekternes aktiviteter, elevernes læring (se infoboks 2

7 side 6), anbefalinger og virkemidler samt ressourcer, herunder tid, faciliteter og materialer. Derudover er der sammenfattet en række overordnede anbefalinger og fokusområder, som viste sig gennemgående for alle fem delprojekter. Den nye folkeskole CICLO ligger i tråd med den nye folkeskoles målsætninger om: - Åben skole: Skolerne indgår samarbejder med kulturverden, idet professionelle kunstnere i samarbejde med lærere varetager kortere undervisningsforløb. Forløbene kan både foregå på skolen og uden for skolens fysiske rammer. - Understøttende undervisning: Ved at bruge kunst og kreative udtryk som undervisningsmetode, skaber man mulighed for, at eleverne kan lære på forskellige måder og arbejde med et bredere udsnit af deres evner og interesser. - Læring i bevægelse: I størstedelen af de beskrevne delprojekter arbejder eleverne på forskellig vis med bevægelse. Læringsmål Med den nye folkeskole følger også et endnu større fokus på målstyret undervisning, dvs. undervisning på baggrund af en række foruddefinerede vejledende læringsmål. Kunstnere arbejder ofte på en mere åben og procesorienteret måde, hvor produktet er delvist ukendt. De to forskellige tilgange kan skabe uklarheder imellem kunstnerne og lærerne om, hvordan arbejdsprocessen skal være og hvad målet med projektet er. Læringsmålene er meget åbne og tillader en stor grad af frihed i arbejdsprocessen. Det er således muligt at arbejde med en åben kreativ proces samtidig med, at man er blevet enige om en række åbne vejledende læringsmål. Læs mere om hvordan man kan forbinde en åben kreativ proces med læringsmål (se infoboks side 5). Et tværfagligt forløb CICLO indeholder muligheden for at integrere en række af folkeskolens fag samtidigt. Den overordnede målsætning om, at kombinere kunst og kreative udtryk med temaet bæredygtighed, tegner muligheden for at arbejde ud fra en bred vifte af læringsmål (se infoboks side 5) på tværs af fagene. Det er også muligt at løfte de kunstneriske forløb 3

8 videre i de andre fag og bygge tværfaglig undervisning ovenpå efter det kunstneriske forløb er afsluttet. Større prioritetsområder inden for uddannelse Med fokus på kunst og kreative udtryk, undervisning i bæredygtighed samt et globalt perspektiv, skriver CICLO sig ind i tre større prioritetsområder inden for uddannelse: - Styrkelsen af Arts Education - Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) - Global Citizenship Education (GCE) Se mere på samt Finansiering Der findes forskellige muligheder for finansiering af åben skole-projekter, når først skolen har besluttet at indgå i projektet med tid og de ressourcer skolen har. Der er en række nationale puljer, som kan søges, eksempelvis Huskunstnerordningen under Kulturstyrelsen og en Åben-skolepulje under Undervisningsministeriet. Desuden findes der lokale kommunale puljer. Herudover findes der lokalt og nationalt en række organisationer, som, hvis de indgår som partnere i projektet, indirekte kan støtte projektet samt private fonde, der direkte kan støtte projektet. Endelig findes der også muligheder i EU. Materialet er produceret med tilskud af Undervisningsministeriets udlodningsmidler. 4

9 CICLO og læringsmål Læringsmålene, som er udarbejdet som en del af folkeskolereformen, er en række vejledende mål for, hvad elever skal lære i de forskellige fag. Målene beskriver færdigheder og viden, som eleverne skal lære indenfor en række overordnede kompetenceområder. Forskning har vist, at læringsmål, der er tydelige for eleverne, har en positiv betydning for elevernes læring. De vejledende læringsmål kan være en støtte for undervisningen, og de kan bruges til evaluering af undervisningsforløb. Åben kunstnerisk proces med vejledende læringsmål Mange af læringsmålene er formuleret åbent, eksempelvis Eleven kan indgå i dialog i mindre grupper eller Eleven kan skabe fælles fortællinger sammen med andre. Det er således muligt på én gang at fastsætte sig på en række åbne læringsmål, gerne fra forskellige fag, og samtidig søsætte en åben kreativ og kunstnerisk proces med vide rammer. Eksempel I et projekt hvor eleverne bl.a. skal arbejde med kropslige udtryk, som det var tilfældet i flere af CICLO-delprojekterne fra 2014, kunne man eksempelvis fastsætte sig på følgende læringsmål (læringsmål for dansk efter 4. klassetrin): - Eleven kan forstå eget og andres kropssprog (kompetenceområde: kommunikation) - Eleven har viden om mundtlige, kropslige og billedlige udtryksformer (kompetenceområde: fortolkning) - Eleven kan udtrykke sig kreativt og eksperimenterende (kompetenceområde: fremstilling) Når projektet ydermere handler om bæredygtighed, kan følgende læringsmål også benyttes (læringsmål for natur/teknologi efter 4. klassetrin): - Eleven kan relatere viden fra natur/teknologi til andre regioner (kompetenceområde: perspektivering) - Eleven har viden om fagord og begreber (kompetenceområde: kommunikation) - Eleven kan konstruere enkle modeller (kompetenceområde: modellering) - Eleven kan identificere stoffer og materialer i produkter fra hverdagen (kompetenceområde: undersøgelse) Læringsmålene får høj prioritet på dagsordenen i folkeskolen fremadrettet. Det er derfor vigtigt, at kunstnerne og andre aktører, der indgår et samarbejde med folkeskolen, imødekommer denne dagsorden. For at åben skole-konceptet har værdi, er det imidlertid ligeså vigtigt, at kunstnerne holder fast i deres arbejdsmetoder. I forberedelserne af et åben-skolesamarbejde kan det således være en ide, at kunstnerne og/eller lærerne laver et oplæg til læringsmål, som begge parter bliver enige om inden selve forløbet afvikles. Se læringsmålene på 5

10 Elevernes læring I den kvalitative undersøgelse af CICLO 2014, er eleverne ikke blevet interviewet eller på anden vis formelt evalueret. Beskrivelserne af elevernes læring i projektet bygger på lærernes og kunstnernes gengivelser af, hvad eleverne har udtrykt verbalt og kropsligt samt på lærernes og kunstnernes generelle oplevelser af projektet. Alle delprojekterne foregik som kortere forløb. For at læringen og oplevelserne fra projektet for alvor bliver forankret hos eleverne, er der sandsynligvis brug for flere og længerevarende undervisningsforløb om kunst og kreative udtryk og/eller bæredygtighed. Projektet ligger imidlertid inden for et område, hvor det er svært at evaluere på projektets udbytte i forhold til målsætninger. Hvordan finder man eksempelvis ud af, om elevernes kreative kompetencer er styrket på længere sigt? Om eleverne har fået et tættere forhold til naturen? Om eleverne bevarer de åbne øjne for arkitektur? For at få belyst betydningen af projektet hos eleverne er der behov for, at eleverne på en eller anden måde evalueres umiddelbart efter projektet, men også for at forske i projektets betydning på længere sigt. Blandt de interviewede lærere var der enighed om, at eleverne fik meget ud af projektet, og at mange af oplevelserne på en eller anden måde havde bundfældet sig som læring. En læring som der gennem tiden bygges ovenpå og som man muligvis først kan se resultatet af om flere år. 6

11 Overordnede anbefalinger På baggrund af en kvalitativ undersøgelse af CICLO 2014 er der udarbejdet en række overordnede anbefalinger, der knytter sig til åben skole-projekter omkring kunst og kreative udtryk og/eller temaet bæredygtighed med en eventuel international dimension. Anbefalingerne er sammenfattet ud fra en evaluering af de fem delprojekter i den danske del af CICLO 2014 og anbefalingerne knytter sig til fire overordnede forhold, som gjorde sig gældende for alle fem delprojekter. Dette projekt har lært mig, at børnene faktisk godt kan få noget ud af noget, der er så abstrakt. - Lærer Det var fedt, at der var nogen der turde bryde de grænser for, hvad man normalt kan udnytte muligheden for at lave noget anderledes. - Lærer Professionelle kunstnere i skolen Kunstnernes tilstedeværelse Tilstedeværelsen af professionelle kunstnere har en stor betydning for elevernes oplevelse og deltagelse i et kunst-skoleprojekt. Kunstnerne har i kraft af deres profession, et anderledes sprog og kropssprog samt en anderledes måde at arbejde på. Hos eleverne skaber dette en særlig oplevelse af autenticitet i de kunstneriske discipliner, og det bevirker, at arbejdet med de kreative og performative kompetencer hos eleverne styrkes. 7

12 Kunstnerne skal være kunstnere For at de kunstneriske forløb af eleverne opleves som betydningsfulde og autentiske, må kunstnerne, selvom de er på udebane og skal forholde sig til læringsmål og folkeskolens øvrige strukturelle rammer, holde fast i kunsten som disciplin og arbejdsmetode. De skal vise sig som kunstnere, og de skal lade kunsten vise sig for eleverne. I CICLO skal eleverne gennem kunst og kreative udtryk, lære om bæredygtighed, men de skal også opleve kunstens egenværdi. Ekstra voksenressourcer I et åben skole-samarbejde er både de tilknyttede lærere og kunstnerne tilstede hos eleverne samtidigt. Der er således ekstra voksenressourcer i undervisningen, og dette skaber mulighed for at lave nogle andre aktiviteter med eleverne. Samarbejdet mellem lærere og kunstnere Et nyt læringsrum Meningen med sådan et projekt som dette er netop ikke at italesætte det samme som italesættes på tusinde andre platforme om skrald m.m., men i stedet at prøve at tage det seriøst som kunstprojekt. Hvis kunstnerne skal tage kunsten seriøst, skal de ikke didaktisere alting. - Kunstner I et åben skole-samarbejde, hvor kunstnere og lærere på lige fod arbejder sammen om et undervisningsforløb, opstår muligheden for at lave undervisning på en ny måde, og derved skabes et nyt læringsrum. Dette nye læringsrum opstår ikke nødvendigvis af sig selv, men kan aktivt hjælpes på vej når det gode samarbejde prioriteres højt, og begge parter indgår en åben og imødekommende dialog. Kunstnernes OG lærernes projekt I et kunst-skoleprojekt, hvor kunstnere inviteres som gæsteundervisere, vil projektet ofte bygge på kunstnernes oplæg. Det er imidlertid vigtigt, at lærerne også kommer til at føle ejerskab for projektet, for lærerne har en central rolle for, at projektet bliver vellykket og for at følge op med relevant supplerende undervisning. 8

13 Forberedende møder Det er vigtigt, at begge parter deltager i forberedende møder, bl.a. for at afstemme forventninger. Disse møder bør ikke foregå over telefon og alene, da møderne i høj grad handler om at få fornemmelse for hinandens verdener. Forventningsafstemning Til de forberedende møder mellem lærerne og kunstnerne, er det centralt at få afstemt forventninger om projektets overordnede målsætninger, og de konkrete aktiviteter knyttet hertil samt tidsforbrug, udstyr, roller og opgaver. Ved disse møder bør man også tale om, hvilke vejledende læringsmål der skal fastsættes for projektet. Læs mere om læringsmål (se infoboks side 5). Overordnede målsætninger CICLO har som overordnede målsætninger, at styrke elevernes kreative, performative, kommunikative og refleksive kompetencer. Til de forberedende møder er det centralt at lærerne og kunstnerne får talt om, hvordan man i fællesskab kommer omkring projektets overordnede målsætninger. I et CICLO projekt er det nærliggende, at kunstnerne har ansvaret for aktiviteterne, der styrker de kreative og performative kompetencer. Der kan samarbejdes om de aktiviteter der styrker de kommunikative kompetencer. I styrkelsen af de refleksive kompetencer, har lærerne en stor rolle i forbindelse med den supplerende undervisning. Roller, opgaver og ansvarsområder Disse overvejelser omkring hvem der har hvilke roller, bør også handle om, hvordan samarbejdet under forløbet i klassen fungerer bedst muligt. Eksempelvis, hvem der har det overordnede ansvar for at skabe ro i klassen, hvor meget styring kunstnerne ønsker at have, om lærerne skal deltage i aktiviteterne mm. Det er naturligt, at lærerne som pædagogiske fagpersoner og med godt kendskab til eleverne, står for den pædagogiske del, dvs. sørger for at få ro, at alle er med, håndterer konflikter mm. Men kunstnerne har også en pædagogisk rolle i og med den direkte kontakt med eleverne. Det kan også være at lærerne kan byde ind med noget i den kunstneriske del. 9

14 Lærerne kender eleverne Lærerne kender som regel eleverne godt. Denne viden er central i det pædagogiske arbejde, og det er vigtigt, at kunstnerne anerkender dette. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt, at lærerne informerer kunstnerne om særlige forhold omkring en eller flere elever. Kunstnerne behøver ikke kende eleverne Kunstnerne behøver imidlertid ikke have et stort kendskab til eleverne inden forløbet. Det kan faktisk være en fordel, at kunstnerne ikke kender eleverne. Kunstnerne møder eleverne med nye øjne, og giver derved eleverne nye muligheder for at træde ud af eksisterende roller, som eleverne har over for hinanden og over for lærerne. Åbenhed, struktur og planlægning på samme tid Kunstnerne og lærerne arbejder på to meget forskellige måder. Dette kan skabe dilemmaer i forløbet, hvis ikke de to parter har en åben og imødekommende dialog. Kunstnerne arbejder ofte med åbne processer, der tilpasses undervejs og formes af situationen og de kreative elementer der skabes. Lærerne planlægger og strukturerer deres undervisningsaktiviteter meget nøje af hensyn til elevernes læring. Det er vigtigt, at begge parter udviser en gensidig respekt for hinandens forskellige måder at arbejde på, og at man forsøger at møde hinanden. Det bør naturligvis hele tiden være elevernes behov og læring der er i fokus. Måske skal vi som kunstnere blive bedre til at sætte nogle flere ord på hvad vi vil. Det vil måske skabe en større tryghed hos lærerne. - Kunstner Sæt ord på de kunstneriske aktiviteter Lærernes forudsætninger for at deltage og eventuelt forberede noget til projektet forbedres, når de har et klart kendskab til projektets mål, indhold og rammer. De har således brug for at vide, om eleverne skal arbejde med dans, musik, billedkunst eller andet, og om forløbet skal forberedes i de enkelte fag. Løbende fælles evaluering Jeg kan li som vade ind med træsko på. En elev, der måske føler sig stemplet som uromageren, kan jeg møde med nye øjne. Jeg kan påvirke, at det (rollen) bliver brudt lidt ned i den kreative situation. - Kunstner Det er en god ide, at lærerne og kunstnerne løbende i forløbet i fællesskab evaluerer projektet og samarbejdet. Eksempelvis kan man efter hvert kunstnerbesøg drøfte, om noget skal gøres anderledes næste gang. 10

15 Det er med andre ord altafgørende, at prioritere en god dialog både i forberedelserne af projektet og under forløbet. Således kommer man omkring uklarheder og uudtalte selvfølgeligheder, og derved skaber man bedre forudsætninger for et vellykket samarbejde og et lærerigt projekt. Lærernes undervisning i bæredygtighed og den internationale dimension Supplerende almindelig undervisning I forbindelse med forløbene opfordres lærerne til at gennemføre supplerende undervisning i emner relateret til bæredygtighed og det internationale aspekt. Lærerne og kunstnerne kan i samarbejde drøfte, hvilket konkret indhold der er mest relevant for lærerne at tage op på baggrund af de kunstneriske forløb samt hvornår undervisningen bedst foregår i forhold til det kunstneriske forløb. Kort introduktion til emnet Før det kunstneriske forløb kan eleverne introduceres til emnet, sådan at de har en basal forståelse af emnet samt projektets internationale perspektiv. I mange former for kreativt arbejde er det imidlertid en fordel, hvis eleverne ikke ved for meget om emnet eller har nogle bestemte billeder i hovedet knyttet til begrebet bæredygtighed. Hvis eleverne eksempelvis får koblet billeder af plastikøer i havet sammen med begrebet bæredygtighed, vil de i en fri tegne- eller skriveøvelse være bundet af disse billeder. Sideløbende supplerende undervisning Placerer man derimod den supplerende undervisning sideløbende med, eller efter de kunstneriske forløb, giver man eleverne rig mulighed for at reflektere over de kreative øvelser, koble forskellige perspektiver sammen og forstå det abstrakte gennem konkrete eksempler. Et af delprojekterne i 2014 handlede om at illustrere bæredygtighed igennem genbrug og reproduktion af bevægelser og lyde. Emnet bæredygtighed blev i dette projekt meget abstrakt for eleverne, og der var derfor behov for at forklare begrebet bæredygtighed på meget konkret vis under selve det kunstneriske forløb. 11

16 Betydningsfuld efterrefleksion I de kunstneriske forløb skal eleverne fokusere på den kreative og performative del af projektet med kunstnerne, og egentlig læring om bæredygtighed og de internationale træder i baggrunden. Denne læring kan imidlertid med fordel komme gennem undervisning efter det kunstneriske forløb er afsluttet. I CICLO projektet KOMPOST fra 2014 var der ikke behov for at italesætte begrebet bæredygtighed før og under det kunstneriske forløb. I sådan et projekt giver det mening at perspektivere de kunstneriske øvelser videre i den almindelige undervisning der følger efter forløbet. For eksempel ved bl.a. at sætte ord på, hvad social bæredygtighed indebærer, hvordan det har betydning for miljømæssig bæredygtighed, give konkrete eksempler og hele tiden referere til det arbejde, som eleverne har lavet under det kunstneriske forløb. Løfte kunstforløbene videre i de andre fag Bæredygtighed er et tværfagligt emne, og det er derfor endvidere muligt at løfte emnet videre i mange af de andre fag efter det kunstneriske forløb. I beskrivelserne af delprojekterne er der nævnt, hvilke fag der relaterer sig til projekterne. Det internationale skolesamarbejde Bæredygtig udvikling som et globalt, fælles anliggende Grundtanken i CICLO er, at elever i ind- og udland gennem kunst og kreative udtryk skal lære om bæredygtig udvikling i et globalt perspektiv. CICLO indebærer derfor en større international dimension, der giver eleverne en interkulturel forståelse og en forståelse af bæredygtig udvikling som et globalt fælles anliggende. Den internationale dimension består af en kunstnerudveksling, et blogsamarbejde samt supplerende undervisning med internationalt perspektiv. Indledende præsentation skolerne imellem For at gøre det internationale vedkommende og personligt, etableres et internationalt samarbejde eleverne imellem i to lande gennem en blog. Det er en vigtig grundøvelse at præsentere sig for hinanden. Herved øves eleverne i at sætte sig i den anden kulturs 12

17 sted, når de overvejer, hvordan de skal præsentere sig selv, og hvad der er vigtigt og relevant for de andre at vide. På bloggene laver alle klasserne en præsentationsrunde, hvor de gennem billeder og beskrivelser af klassen, skolen og området, præsenterer sig for hinanden. Eleverne kan være med til at skrive korte tekster på engelsk og de kan tage billeder til præsentationen. Direkte kunstnerudveksling Det direkte kulturmøde er det bedste udgangspunkt for international og interkulturel læring. Ideelt besøger alle eleverne hinanden, men som alternativ kan udveksling af en kunstner og/eller en lærer fra hvert land give et stort udbytte for eleverne i begge lande. En god model for hvordan en direkte kunstnerudveksling ser ud, blev afprøvet mellem Amager og Cape Town under CICLO 2014: 1. En af de danske kunstnere fra åben skole-samarbejde besøger skolerne i samarbejdslandet og laver kreative forløb med eleverne her. 2. Den danske kunstner vender hjem og starter forløbene op på de danske skoler. Kunstnerne i begge lande holder kontakten mellem skolerne igennem bloggene og evt. Skype. Kunstnerne hjælper igennem billeder og fortællinger eleverne til at få indblik i hverdagen hos eleverne i samarbejdslandet. 3. De danske skoler får besøg af kunstnerne fra samarbejdslandet (som de danske kunstnere mødte på deres udlandsophold). De udenlandske kunstnere samarbejder med de danske kunstnere og eleverne om de kreative aktiviteter. Et velfungerende blogsamarbejde En blog på internettet er et nemt og hurtigt redskab til at etablere et skolesamarbejde på tværs af kloden. Et velfungerende blogsamarbejde kræver hyppig aktivitet fra de deltagende bloggere. Kommunikationen risikerer at dø hurtigt, hvis en af parterne udviser begrænset aktivitet. Blogsamarbejdet skal derfor sættes i gang i god tid før det kunstneriske forløb, sådan at den danske klasse/kunstner/lærer og den udenlandske klasse/kunstner/lærer har afstemt forventninger og løst eventuelle problemer i god tid inden eleverne skal kommunikere deres kreative projekter til hinanden. Hvis kunstnerne har været på udveksling, vil det være lettere for dem end for lærerne at tage ansvar for bloggen. Supplerende undervisning med internationalt perspektiv Til at styrke elevernes læring om internationale forhold, er det oplagt sideløbende med et kunstnerisk forløb, at arbejde med temaet bæredygtighed i et internationalt perspektiv i den almindelige undervisning. Bæredygtighed er et relevant tema at arbejde med i et internationalt perspektiv, og det kan gøres i forskellige fag. 13

18 Eksempelvis kan man i natur/teknologi eller geografi lave et undervisningsforløb om indlandsisen der smelter eller plastikøer i havene. I samfundsfag eller dansk kan man give eleverne en introduktion til emnet ulighed i fødevareforsyning. Man kan også i dansk, engelsk, historie, natur/teknik beskæftige sig med konkrete temaer fra de lande/samfund, der samarbejdes med. For eksempel naturens betydning for russiske digtere, kunstnere og miljøbevægelse, hvad The Spirit of Ubuntu betyder i Cape Town i dag, og hvad vi kan lære af favelaer i Rio de Janeiro og indianere i Brasiliens urskov, som er taget op i CICLOs engelske undervisningsmateriale. Andre digitale platforme Et internationalt webbaseret skolesamarbejde kan foregå på forskellige digitale platforme eksempelvis Facebook, Instagram eller etwinning. Der er fordele og ulemper ved de forskellige platforme. Det er vigtigt at tænke på at vælge en platform, som er nem at anvende for brugerne og som sikkerhedsmæssigt ligger indenfor de rammer, som skolerne i både ind- og udland har sat. Eksempelvis er det ikke lovligt at bruge en åben Facebookgruppe i skoleregi. 14

19 Case 1: Is & emballage Sanselighed og kreative udtryk om bæredygtighed I projektet Is & emballage, som instrueres af skuespillerne Christian Schrøder og Pernille Bach fra Teaterværkstedet Madam Bach, arbejder eleverne med sang og bevægelse, de producerer isskulpturer, og de skriver statements om bæredygtighed. I projektet er der fokus på sanselighed samt kommunikation af et budskab gennem kreative udtryk. Isskulpturerne var virkelig en fed måde at illustrere bæredygtighed på, at illustrere noget abstrakt. - Lærer Relaterede fag Musik, natur/teknologi, biologi, dansk, engelsk, samfundsfag, geografi, håndværk & design, innovation & design, it & medier. Indholdsfortegnelse for Case 1 Projektet kort fortalt..16 Elevernes oplevelser og læring..17 Projektets struktur og forløb 19 Faciliteter og materialer...20 Virkemidler og anbefalinger 21 Betydningsfulde øjeblikke 22 Kunstnere

20 Projektet kort fortalt Statements om bæredygtighed Skuespillerne Pernille og Christian giver klasserne nogle opgaver som forberedelse inden det egentlige projekt går i gang. På baggrund af et kort indblik i temaet bæredygtighed, skal eleverne skrive statements om bæredygtighed. Derudover skal de hver især samle et døgns emballage og medbringe det på skolen. Sang og bevægelse Med udgangspunkt i elevernes statements om bæredygtighed skriver Christian en sang. I løbet af projektet lærer eleverne sangen, og der laves en simpel koreografi til sangen. Sangen indgår i en afsluttende performance. Da forløbet blev afprøvet i 2014, skrev Christian sangen Jump with Us (se video her). Pas på det danske land. Tag ikke mere fra naturen end du kan give tilbage. Ansvar, ansvar, ansvar. Hjælp naturen! Brug genbrug! Smid ikke mad ud, det bliver spild. - Eksempler på elevernes statements Isskulpturer I projektforløbet arbejder eleverne med isskulpturer, hvori de indefryser et stykke emballage samt et digt/statement. Isskulpturerne indgår som installation i elevernes performance. Skulpturerne hænges op på et stativ, hvorfra smeltevandet langsomt drypper, og til sidst efterlader emballagen og digtet, et symbol på de globale tilstande, hvor isen smelter og forsvinder, og emballagen bliver tilbage. Lyden af emballage Eleverne bruger også den indsamlede emballage til at producere forskellige lyde, som de optager. Disse lyde indgår i installationen, idet de afspilles fra stativerne, der bærer isskulpturerne. Sanseøvelser med is, vand og affald Pernille og Christian inviterer eleverne til at lave en sanseøvelse, der bringer temaet bæredygtighed ind i kroppen hos eleverne. Med bind for øjnene fører eleverne hinanden til at føle på isskulpturerne 16

21 og mærke på emballage, der flyder rundt i vand. De skal også ligge på gulvet og lytte til lyden af vand, som drypper og optagelserne af emballagelyde. Performance Eleverne viser deres projekt gennem en performance og en installation. Da projektet blev afprøvet i 2014, lavede eleverne en performance, hvor de startede med at stå på scenen med ryggen til publikum, de vendte sig om to og to og sagde et ord om bæredygtighed. Da alle havde vendt sig om, sang de sangen Jump with Us, der endte med, at alle eleverne hoppede, mens de sang Jump with Us. Installation Elevernes isskulpturer vises som en installation, hvor publikum kan observere isen der smelter, læse digtet indeni skulpturen og se emballagen blive liggende tilbage. Stativerne, hvorpå isskulpturerne hænger, afspiller emballagelyde. Som en del af installationen indgår en væg af labels, hvorpå elevernes statements hænger. Elevernes oplevelser og læring Mødet med professionelle skuespillere Mange elever har ikke mødt en professional kunstner/skuespiller før, og mødet med Pernille og Christian kan derfor være en enorm oplevelse, der åbner elevernes øjne for en anderledes verden med voksne, der arbejder på en anderledes måde. Skuespillerne har bl.a. et andet kropssprog, som fanger eleverne på en særlig måde. Læring om bæredygtighed ad flere veje Jeg har fundet ud af, at der er mange forskellige slags bæredygtigheder. Eleverne i projektet bliver undervist i bæredygtighed ad forskellige veje. Før og under forløbet med skuespillerne kan lærerne undervise i emnet på mere traditionel vis, bl.a. vise eleverne inspirationsvideoer på - Elev YouTube. Eleverne kan også selv researche på emnet. Således kan der skabes et fundament af viden hos eleverne, som de kan bygge ovenpå i det kunstneriske arbejde med emnet. 17

22 Fornemmelse for det abstrakte Kunstens mål og budskaber kan være abstrakte for elever i klasse at forstå, men ifølge en lærer, der har været med i dette projekt, kan eleverne få meget ud af de kunstneriske abstraktioner. Sanseøvelsen, sangen Jump with Us, der handler om at stå sammen og handle, samt isskulpturerne som et konkret symbol på en større problematik, kan give eleverne en dybere fornemmelse for det brede bæredygtighedsbegreb bæredygtighed som et miljømæssigt, socialt og kulturelt fænomen. Dette projekt har lært mig, at børnene faktisk godt kan få noget ud af noget, der er så abstrakt. - Lærer Sanselighed og fordybelse I sanseøvelsen, hvor eleverne bl.a. mærker på emballage i vand og lytter til forskellige lyde, iscenesætter kunstnerne en ramme for sanselighed og fordybelse. Ifølge en lærer, der har medvirket i projektet, fanger og fordyber øvelsen, der ellers kan være grænseoverskridende, eleverne i en grad, så de glemmer generthed og grænser. Fordybelse i trygge rammer er nemmere. Det var sejt, at eleverne kunne fordybe sig og overskride grænser i uvante rammer. - Lærer Nye måder at udtrykke viden på Ideen om isskulpturer, en labelvæg med statements og en sang om bæredygtighed som kunstneriske delelementer, tilhører skuespillerne. Men det konkrete indhold i elementerne er i høj grad formet af eleverne. Eleverne kan via de forskellige elementer udtrykke, hvad de forstår ved ordet bæredygtighed hvad de tidligere har lært og nu videreformidler gennem kunsten. 18

23 Optræden i fællesskab Det er en stor oplevelse for eleverne at optræde med dette projekt, bl.a. fordi det at optræde sammen kan give en følelse af fællesskab. Derudover er det en performance og installation, der inviterer publikum til at deltage. Forældre, skolekammerater og øvrige bekendte får mulighed for at opleve elevernes projekt på egen krop, idet de inviteres med i sang og dans, kan se, røre og lytte til installationerne samt læse elevernes statements. Projektets struktur og forløb Forberedelser Inden forløbet kan lærerne give eleverne en introduktion til emnet bæredygtighed, og eleverne kan få mulighed for selv at researche på emnet. Derudover får eleverne til opgave at samle emballage fra et døgn, skrive statements om bæredygtighed samt lytte til den sang, Christian skriver på baggrund af elevernes statements. Klassen modtager sangen, umiddelbart inden forløbet går i gang. Kunstnerne på besøg på skolerne Skuespillerne kommer ud på skolerne og laver forløbene her. De medbringer særligt udstyr som eksempelvis stativerne til isskulpturerne og udstyr til at optage lyd med. Forløbet Projektet er afprøvet som et forløb, hvor kunstnerne besøgte skolerne fire gange à 4 timers varighed. Mødegangene var placeret med 1-2 ugers mellemrum. Projektet er også afprøvet som et intensivt tre-dages forløb. Projektforløbet kan således tilpasses i forhold til varigheden af hver kunstnerbesøg samt placeringen af besøgene, men det samlede antal projekttimer kan ikke kortes meget ned uden at få betydning for projektets udbytte. Imellem kunstnerbesøgene Imellem kunstnerbesøgene arbejder eleverne videre med temaet bæredygtighed. De øver også sangen og dansen, som de skal optræde med. 19

24 Performance og installation Projektet afsluttes med en performance og en installation. Dette er afprøvet både som et lokalt arrangement på eller i nærheden af skolen, samt som et større nationalt arrangement. Der er således mulighed for at tilpasse performance og installation til de tilgængelige rammer. Faciliteter og materialer Et lokale med plads til bevægelse Til sanseøvelsen og arbejdet med bevægelserne til sangen, er der behov for et stort lokale med plads til bevægelse, eksempelvis en gymnastiksal. Indsamling af emballage Forud for forløbet samler eleverne hver især emballage fra en dag. Dette materiale bruges til at fryse ind i isskulpturerne, til optagelser af emballagelyde og til sanseøvelsen, hvor eleverne mærker på emballage, der flyder i vand. Derudover vil den store bunke emballage illustrere den globale problematik med de massive mængder affald, der dagligt produceres. Særligt udstyr medbringes af kunstnerne Kunstnerne medbringer specielle stativer, som isskulpturerne kan hænge på med en bakke i bunden til smeltevandet. Derudover medbringer de udstyr til at optage lyd, samt et badebassin til sanseøvelsen. Fryserkapacitet Eleverne laver hver en isskulptur ved at fylde en frysepose med vand, et stykke emballage og et digt/statement og lægge posen i fryseren. Der er således behov for stor fryserkapacitet til de mange fyldte poser. Det tager ca. to dage for vandet i poserne at fryse til massiv is. 20

25 Virkemidler og anbefalinger Et levende kropssprog I projektet vil eleverne hos skuespillerne opleve et anderledes og levende kropssprog, samt en anden fortællemåde. Eksempelvis har en lærer, der har deltaget i projektet fortalt, at hun, imod sine forventninger, oplevede eleverne kaste sig ud i sanseøvelsen uden at sætte spørgsmålstegn ved metoden, og hun tilskriver dette Pernilles fængende og overbevisende introduktion til øvelsen. Skuespillernes indlevelse og motivation smitter af på eleverne. At stå ansigt til ansigt med nogen, der er så levende og anderledes det var en stor oplevelse for mange. - Lærer Forskellige kunstneriske aktiviteter Variationen i de kunstneriske aktiviteter giver eleverne indblik i det at arbejde med forskellige kunstneriske processer på en gang og sætte det sammen til en performance/installation. De forskellige sideløbende aktiviteter gør desuden forløbet interessant og afvekslende for eleverne, og derved kan det have betydning for elevernes motivation. At få børnene i dialog Projektet handler i høj grad om at formidle et budskab omkring bæredygtighed, som eleverne er medskabere af. Børnene skriver statements på labels, der bliver sat op som en stor væg, sangen skrives på baggrund af elevernes statements, og i isskulpturerne kan man også læse elevernes ord. Således får eleverne en stemme. Det kan blive så tænkt, når vi voksne kommer ind på det her med bæredygtighed og miljø. Børnene, derimod, de kommer med nogle vilde bud. Det blev så friskt! - Kunstner 21

26 Sanseøvelser der huskes Som kunstnere ønsker vi ikke at give dem paratviden, men vi ønsker at give dem oplevelser der huskes. Denne viden er måske stærkere. - Kunstner Hensigten med sanseøvelsen er at styrke elevernes sanselighed. Ifølge en lærer, der har medvirket i projektet, er netop denne øvelse noget eleverne vil huske, og dette hænger givetvis sammen med, at øvelsen for alvor når ind i elevernes kroppe. Gennem samarbejde, stilhed og fordybelse kan elevernes sanser åbne sig og indtrykkene kan bundfælde sig. Supplerende undervisning i bæredygtighed Lærerne kan vælge at give eleverne supplerende undervisning i emnet bæredygtighed. Således kan lærerne sikre sig, at eleverne får et fundament af viden, de kan bygge ovenpå i den kunstneriske proces, der har en mere åben karakter. Betydningsfulde øjeblikke At svømme i et hav af affald Jonas mærker på affaldet, der flyder rundt i vandet, plastikposen klistrer sig om hånden Den anden hånd rammer en coladåse, bare han nu ikke skærer sig på den skarpe åbning i dåsen Han flytter hånden og får fat i en plastikflaske.. det må være den juice, han drak i forgårs Tænk, hvis man svømmede rundt i et helt hav af skrald! Jonas kan mærke i kroppen, at det ikke er rart Jonas bevæger hånden videre, han mærker noget blødt og varmt det er en hånd, måske Saras hånd Det føles rart... Sara fniser Jump, jump, jump! Smog lyder det fra de to elever på scenen, der netop har vendt sig om. Ansvar to ny ansigter viser sig. Genbrug Samarbejde... Emballage Alle eleverne på scenen har nu vendt sig om og kigger ud på publikum. Christian begynder at spille på sin guitar, eleverne synger Om is der smelter, om plastik i havet, om at de (eleverne) er fremtiden og at de bekymrer sig om naturen Jump, jump, jump, jump with us synger eleverne i omkvædet, de begynder at hoppe Snart hopper alle mand på scenen Børn fra publikum begynder at hoppe Lidt efter er de voksne med Alle hopper og synger jump så meget energi og bevægelse! 22

27 Kunstnere Pernille Bach Pernille er uddannet skuespiller, billedkunstlærer og voksenunderviser. Hun arbejder som manuskriptforfatter, skuespiller og kunstnerisk leder af Teaterværkstedet Madam Bach. Christian Schrøder Christian er uddannet skuespiller og musiklærer. Han arbejder som skuespiller og kunstnerisk leder af Teaterværkstedet Madam Bach. Derudover er han bestyrelsesformand i Teater Refleksion og bestyrelsesmedlem i Assitej. Teaterværkstedet Madam Bach et børneteater, der turnerer i både ind- og udland. Teaterværkstedet producerer teaterforestillinger, kunstforløb og sanseoplevelser for børn. Se mere på 23

28 Case 2: Improvisation at passe på hinanden Bæredygtighed iscenesat gennem musik I projektet instruerer kunstnerne Casper Mikkelsen og Martin Rauff eleverne i at spille improvisationsmusik om et naturtema. Ideen er at ruste eleverne socialt og musikalsk, sådan at de som gruppe kan spille improvisationsmusik uden direktion. Med andre ord iscenesættelse af et socialt bæredygtigt og musikalsk arrangement. Relaterede fag Musik, natur/teknologi, biologi, samfundsfag, billedkunst, filmkundskab, drama, innovation & entreprenørskab, it & medier. Det at opleve stemninger og ligeværd og sådan nogle ting, det var rigtig vigtigt for dem. - Lærer Improvisation er at passe på hinanden, lytte til hinanden, skabe noget sammen og deltage i en dialog med hinanden. - Kunstner 24

29 Indholdsfortegnelse for Case 2 Projektet kort fortalt 26 Elevernes oplevelser og læring...27 Projektets struktur og forløb.29 Faciliteter og materialer 29 Virkemidler og anbefalinger.30 Betydningsfulde øjeblikke.32 Kunstnere

30 Projektet kort fortalt KOMPOST og FOTOSYNTESE Projektets titel er KOMPOST og det henviser til ideen om at samle en masse delkomponenter i ét vækstbed, hvorfra nyt liv kan spire. Projektets værk, gruppeimprovisationen, kaldes FOTOSYNTESE og henviser til den biologiske proces, der får planter til at gro og derved videregiver ilt og liv til omverden. Den symbolske værdi i disse to navne udgør den røde tråd i projektets idé, planlægning og afvikling. At dirigere Kunstnerne indleder forløbet med at give eleverne almindelig klasseundervisning uden for musiklokalet. Her igangsætter kunstnerne sangøvelser, klappeøvelser og øvelser i direktion. Eleverne lærer at følge en dirigent, og de prøver selv at dirigere en gruppe. Kort sagt, øvelser, der forbereder eleverne på dirigeret gruppeimprovisation. Instrumentstationer I musiklokalet arrangeres forskellige instrumentstationer i en rundkreds i lokalet. Kunstnerne udvælger instrumenterne, tonearten og definerer nogle klangmuligheder, som eleverne må spille indenfor. Eleverne bliver under improvisationen fordelt i grupper ved de forskellige stationer. Sang I improvisationerne indgår også korte forud indstuderede sangsekvenser. Eleverne synger korte sekvenser, der fungerer som tematisk rød tråd, som kan bruges i improvisationerne som en stemme ved siden af instrumentstemmerne. De korte sangsekvensers tekstunivers handler om natur og bæredygtighed. Naturelementer som tema Kunstnerne vælger et naturelement fra fotosyntesen som tema, eksempelvis vand, som improvisationen tager udgangspunkt i. Nogle af instrumentstationerne i musiklokalet repræsenterer lyde af naturelementet, eksempelvis vandfløjter og lyden af vand der løber. Imellem kunstnerbesøgene arbejder eleverne med dette tema. De optager film og billeder af elementet, som bruges til en kunstnerisk video af forløbet. 26

31 Gruppeimprovisation Når gruppeimprovisationerne er i gang, spiller eleverne frit inden for de angivne rammer. Hver station har mulighed for at være tændt/slukket samt at spille med forskellig lydstyrke. Dirigent og stationsledere Musikimprovisationerne bliver ledet af en elevdirigent, der står i midten af lokalet. Dirigenten styrer musikken ved at tænde/slukke for stationerne samt ændre på lydstyrken. Ved hver instrumentstation står en leder (elev), der holder øje med dirigenten og leder gruppen ved den pågældende instrumentstation. Igennem forløbet prøver alle elever at stå ved alle instrumenter. Ligeledes foregår der rotation i rollerne som dirigent og ledere. Gruppeimprovisation uden direktion Til sidst i forløbet prøver klassen at spille improvisationsmusik uden dirigent. Ved at orientere sig mod hinanden, kommunikere gennem kropssprog og lytte til musikken vil eleverne forme lydbilleder, der hele tiden forandrer sig. Video og performance Kunstnerne laver en live-lydoptagelse af gruppeimprovisationen. Denne lydoptagelse sættes sammen med de billeder og film om naturtemaet, som eleverne selv har optaget og bliver således en kunstvideo, der giver et indblik i elevernes projekt. Elevernes oplevelser og læring At gøre social bæredygtighed Processen frem mod gruppeimprovisationen uden direktion, illustrerer iscenesættelsen af et socialt bæredygtigt arrangement med musik i centrum. Eleverne er i slutningen af forløbet i stand til at indgå i en selvkørende bæredygtig musikalsk proces på baggrund af en enorm social læring om samarbejde og ansvar. Tanken med projektet var at iscenesætte bæredygtighed som en måde at være sammen på i musikken. - Kunstner 27

32 Samarbejde og fælles ansvar Gruppeimprovisationen fungerer, når eleverne lærer at forstå, at de skal samarbejde og tage fælles ansvar. De lærer at kommunikere gennem kropssprog, at give hinanden plads og spillerum, at lytte og tage ansvar, eksempelvis i Der var nogle børn som lige pludselig viste noget de kunne, som de andre ikke havde regnet med. Nogen med svag social status som faktisk kunne lave noget rigtig flot. - Lærer elever turde lade sig styre. Dyb koncentration rollerne som dirigent og stationsleder. Rotationen i rollerne bevirker, at eleverne lærer at sætte sig i hinandens sted. Grænser og roller I projektet i 2014 gav en lærer udtryk for, at hun havde oplevet mange elever overskride grænser. De turde sætte deres ry på spil, sådan at rollerne forandrede sig. Eksempelvis fik de stille elever igennem rollen som dirigent mulighed for at styre de mere højtråbende elever. Og de højtråbende Under gruppeimprovisationerne kræver samarbejdet og arbejdet med musikken alles fulde opmærksomhed. En lærer, der deltog i projektet i 2014, udtrykte, at man under improvisationen kunne opleve en udsædvanlig dyb koncentration fra elevernes side. At tage musikken seriøst Kunstnerne designer forløbet sådan, at der hele tiden bygges ovenpå, således at eleverne oplever fremskridt og følelsen af at blive dygtigere. Eksempelvis får lydene ved hjælp af teknisk udstyr for hver gang en mere produceret klang. Musiklokalet kan nemt blive et kaotisk sted, men kunstnerne gør meget ud at forklare eleverne de særlige og klare spilleregler, der gælder i netop dette lokale. I musiklokalet arbejdes der seriøst med musik. Det var fantastisk at opleve den der dybe koncentration, vi fik frem i musiklokalet. Normalt er der nogen, der ikke kan tillade sig selv at koncentrere sig så meget, fordi man skal være den, der sidder og råber. - Lærer 28

33 Improvisation At få en gruppe elever til at spille improvisationsmusik, der er musikalsk velklingende, kan være en stor opgave. Igennem forløbet arbejder kunstnerne meget med at lære eleverne om de konstruktive tilstande i musikken. Dette, kombineret med den sociale læring som nævnt ovenfor, gør, at eleverne som gruppe lærer kunsten at improvisere skiftende lydbilleder, der lyder godt. I projektet i 2014 lykkedes det eleverne at holde gang i gruppeimprovisationen uden direktion og afbrydelser i 10 minutter. Børnene vidste godt, at de havde lavet noget godt. - Lærer Projektets struktur og forløb Forløbet Kunstnerne tager ud på skolerne og laver forløbene her. De medbringer udstyr, som skolen ikke er i besiddelse af, eksempelvis vandfløjter, mikrofonudstyr og forstærkning. I projektet, som det blev afprøvet i 2014, besøgte kunstnerne hver skole fire gange à fire timers varighed. Besøgene var placeret med 1-2 ugers mellemrum. Imellem kunstnerbesøgene Imellem kunstnerbesøgene kan klasserne arbejde med temaet bæredygtighed. Derudover får de til opgave af kunstnerne, at tage billeder og film af naturtemaet og indsamle rekvisitter til instrumentstationerne. Lærerne sørger desuden for at samle op og evaluere efter hvert kunstnerbesøg. Faciliteter og materialer Musiklokale og almindeligt undervisningslokale Kunstnerne har brug for et musiklokale med et tilstødende almindeligt undervisningslokale. De aktiviteter, der ikke involverer instrumenter, foregår i det almindelige lokale. Denne opdeling er hensigtsmæssig i forhold til at skabe de rette arbejdsforhold for eleverne og for musikken. 29

34 Mikrofoner og forstærkning Live-bearbejdning og forstærkning af elevernes spillede og sungne stemmer er afgørende for, at udtrykket i lokalet under improvisationen bliver solidt nok til at give oplevelsen af sammenspil. Der skal være medhør og god optagelse af de mange lydkilder, sådan at eksempelvis lyden af vand der løber ikke drukner blandt de øvrige kraftigere klingende instrumenter. Kunstnerne medbringer derfor meget ekstraudstyr til at supplere musiklokalerne på skolen. Vand, træ, papir og blade I projektet arbejder eleverne med et naturtema og i improvisationerne indgår lyde omkring naturtemaet. I projektet i 2014 var temaerne for de to skoler hhv. vand og træ. Til at producere trælyde indsamlede eleverne på den ene skole visne blade, grene og papir. På den anden skole brugte de en balje med vand og to flasker til at lave lyden af rindende vand. Mobiltelefoner eller ipads Eleverne får til opgave at tage billeder og filme naturtemaet. Hertil bruger de mobiltelefoner og ipads. Kunstnerne redigerer til sidst dette billedmateriale sammen til en film, hvorpå de improviserede lydbilleder og korte sangsekvenser kører som lydspor. Virkemidler og anbefalinger Stilladset der langsomt fjernes At få en stor gruppe elever til at spille konstruktivt sammen i en improvisation kræver, at eleverne rustes til at administrere en stor grad af frihed, lærer at samarbejde samt føler sig trygge i opgaverne. Kunstnernes tanke er at bygge et stillads omkring eleverne og så langsomt fjerne det igen, sådan at eleverne til sidst på egen hånd kan løfte opgaven i gruppeimprovisation. Frihed inden for klare rammer I starten af forløbet ridser kunstnerne nogle klare rammer op for musikken. De har på forhånd udvalgt instrumenterne, valgt en toneart og defineret nogle klangmuligheder. 30

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle Naturprofil I Skæring dagtilbud arbejder vi på at skabe en naturprofil. Dette sker på baggrund af, - at alle vores institutioner er beliggende med let adgang til både skov, strand, parker og natur - at

Læs mere

Se teater hør historier mal og tal. Lav jeres egen forestilling

Se teater hør historier mal og tal. Lav jeres egen forestilling Børnehavkl. Se teater hør historier mal og tal Mine monstre - interaktiv teaterfortælling. Jeg guider jer gennem historien og børnene tager aktivt del i hele forestillingen og spiller alle rollerne, samtidig

Læs mere

VIA UNIVERSITY COLLEGE. Pædagoguddannelsen Jydsk Pædagoguddannelsen Randers LINJEFAGSVALG

VIA UNIVERSITY COLLEGE. Pædagoguddannelsen Jydsk Pædagoguddannelsen Randers LINJEFAGSVALG VIA UNIVERSITY COLLEGE Pædagoguddannelsen Jydsk Pædagoguddannelsen Randers LINJEFAGSVALG Indledning Formålet med denne folder er at skitsere liniefagene i pædagoguddannelsen, så du kan danne dig et overblik

Læs mere

Dette emne sætter fokus på: Mod til at handle At lytte til hinandens fortællinger og være åbne over for andres perspektiver Fællesskab og venskab

Dette emne sætter fokus på: Mod til at handle At lytte til hinandens fortællinger og være åbne over for andres perspektiver Fællesskab og venskab Intro Nære sociale relationer og følelsen af at være forbundet med ligesindede og jævnaldrende spiller en vigtig rolle for børn og unges udvikling af en selvstændig identitet og sociale kompetencer. Hvor

Læs mere

AARHUS B I LLED- OG MED I ESKOLE

AARHUS B I LLED- OG MED I ESKOLE AARHUS B I LLED- OG MED I ESKOLE 1 Talentudviklingsholdet i AARHUS BILLED- OG MEDIESKOLE er for unge fra 15-19 år. Holdet er et 2-årigt forløb med undervisning 1 gang om ugen. Vi samarbejder med ARoS,

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr

Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr Indledning Naturbørnehaven Lillemyr startede med de første børn d. 1. september 2000. Vi er en integreret ins

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Natur/Teknik. Beskrivelsen og forklaringen af hverdagsfænomener som lys, lyd og bevægelse.

Natur/Teknik. Beskrivelsen og forklaringen af hverdagsfænomener som lys, lyd og bevægelse. Natur/Teknik Naturteknik faget indeholder fire kerneområder: 1. Den nære omverden. 2. Den fjerne omverden. 3. Menneskets samspil med naturen. 4. Arbejdsmåder og tankegange. Den nære omverden: Kende forskellige

Læs mere

Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Indledning Emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab er et obligatorisk emne i Folkeskolen fra børnehaveklasse til

Læs mere

KUNST PÅ TAPETET BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012

KUNST PÅ TAPETET BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012 BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012 KUNST PÅ TAPETET MATERIALET BESTÅR AF TRE DELE: VEJLEDNING & PRAKTISK INFO SPØRGSMÅL & INSPIRATION TAPET-MODUL TIL PRINT/KOPI VEJLEDNING & PRAKTISK INFO OPGAVEBESKRIVELSE:

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

It-inspirator afsluttende opgave. Betina og Helle Vejleder. Line Skov Hansen. Side 1 af 6

It-inspirator afsluttende opgave. Betina og Helle Vejleder. Line Skov Hansen. Side 1 af 6 It-inspirator afsluttende opgave Betina og Helle Vejleder. Line Skov Hansen Side 1 af 6 Indledning Den digitale medieverden er over os alle steder, om det er i dagtilbud, skoler eller fritidstilbud. Vi

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Sundhed og trivsel 4 Køn, krop og seksualitet 6 2. trinforløb

Læs mere

Musik og digital læring Indsatsområde 2013-2015

Musik og digital læring Indsatsområde 2013-2015 Musik og digital læring Indsatsområde 2013-2015 Dagtilbuddet skal gennem brugen af digitale redskaber fremme børnenes udvikling og læring. Gennem brug af digitale redskaber i det pædagogiske arbejde er

Læs mere

VALGFAG I UNGDOMSSKOLEN i skoleåret 2015 2016

VALGFAG I UNGDOMSSKOLEN i skoleåret 2015 2016 VALGFAG I UNGDOMSSKOLEN i skoleåret 2015 2016 Rødovre Skole HENDRIKSHOLM SKOLE Valgfag i Ungdomsskolen Alle, der går i 7., 8. og 9. kl., skal ifølge folkeskolereformen have et obligatorisk valgfag. Folkeskolerne

Læs mere

KUNST TALENT KLASSEN SKÆLSKØR SKOLE 2016/2017

KUNST TALENT KLASSEN SKÆLSKØR SKOLE 2016/2017 KUNSTTALENTKLASSEN SKÆLSKØR SKOLE 2016/2017 VIL DU DYRKE DIT TALENT? Skal du i 7. klasse efter sommerferien 2016? Elsker du musik, kunst, design eller performance? Drømmer du om at skabe dit eget professionelle

Læs mere

Invitation Arts Education konference

Invitation Arts Education konference professionelle kunstnere - professionelle lærere Invitation Arts Education konference 12. Juni 2013 i Dansehallerne København Arts Education: Kreativitet - Oplevelse - Læring UNESCO har med begrebet Arts

Læs mere

Storebørnsgruppen for kommende skolebørn i Afdeling Mariesminde. Skoleparat - parat til livet

Storebørnsgruppen for kommende skolebørn i Afdeling Mariesminde. Skoleparat - parat til livet Personlige Kompetencer Sætte ord på følelser, eller det der er svært. Bidrage med egen fantasi i legen, komme med små input. Udtrykke sig via sprog og gå i dialog. Vælge til og fra. Drage omsorg for andre

Læs mere

Fra skoleåret 2016/17 indføres en praktisk-mundtlig fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi.

Fra skoleåret 2016/17 indføres en praktisk-mundtlig fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi. Indhold Vejledning til den fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi Guide til hvordan Alineas fællesfaglige forløb forbereder dine elever til prøven Gode dokumenter til brug før og under prøven Vejledning

Læs mere

Forslag til udskolingslinjer på Hundested Skole

Forslag til udskolingslinjer på Hundested Skole Forslag til udskolingslinjer på Hundested Skole Hvad er titlen på udskolingslinjen: Fra lokalt til globalt Hvad er formålet med udskolingslinjen: Hvad skal udskolingslinjen særligt styrke og evt. hvordan?

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Bekendtgørelsen om pædagogiske læreplaner i daginstitutioner blev indført i august 2004. Det betyder, at vi i institutionen skal: Have mål for læring. Beskrive valg

Læs mere

Materielt Design 2. 6. klasse

Materielt Design 2. 6. klasse Materielt Design 2. 6. klasse Faget Materielt Design på Interskolen er en samtænkning af følgende af folkeskolens fag: håndarbejde, sløjd og billedkunst. Undervisningen vil derfor i praksis inddrage alle

Læs mere

Børnehuset Hjortholm. Virksomhedsplan

Børnehuset Hjortholm. Virksomhedsplan Børnehuset Hjortholm Virksomhedsplan INDHOLD Virksomhedsberetning for 2013... 2 1. Pædagogik og indretning.... 2 2. Fællesskab.... 2 3. Systemisk analyse af læringsmiljøet ( SAL )... 2 4. Børnelynet....

Læs mere

Evaluering af årshjul for Børnehuset Mariehønen 2014 2015.

Evaluering af årshjul for Børnehuset Mariehønen 2014 2015. Årshjul 2014 2015: Årshjulet 2014 2015 er beskrevet i form af en skriftlig redegørelse, en planche, ugeplanerne, dokumentationsmapperne samt Barnet bog, der alt sammen er placeret i vores fællesrum, hvori

Læs mere

5. Vores Skole bruger verden hver dag

5. Vores Skole bruger verden hver dag 5. Vores Skole bruger verden hver dag Skoler og virksomheder kan få mere ud af hinanden Skoler og virksomheder kan indgå både dybere og længerevarende samarbejder, der kan være med til at forberede eleverne

Læs mere

Vi gør brug af differentieret undervisning, og elever der har behov tilbydes et fagligt løft.

Vi gør brug af differentieret undervisning, og elever der har behov tilbydes et fagligt løft. Indskolingen Faglighed med kreativitet. Vi lægger stor vægt på forskellige arbejds- og samarbejdsformer for at eleverne kan agere i det kreative læringsmiljø. Kreativ undervisning kan eksempelvis være

Læs mere

RYGSæK. DEn UNDERVISNINGSMATERIALE DEN KULTURELLE RYGSÆK FAABORG-MIDTFYNS KULTURELLE RYGSÆK INDHOLD PERIODE

RYGSæK. DEn UNDERVISNINGSMATERIALE DEN KULTURELLE RYGSÆK FAABORG-MIDTFYNS KULTURELLE RYGSÆK INDHOLD PERIODE DEN KULTURELLE RYGSÆK sikrer børn og unge inspirerende møder med kunst og kulturarv giver børn og unge mulighed for at lære kulturens sprog giver børn og unge flere erfaringer med æstetiske og innovative

Læs mere

Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen.

Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen. Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen. Om skolen: Abildgårdskolen er beliggende i Vollsmose i Odense. Skolen har pt. 655 elever hvoraf ca. 95 % er tosprogede. Pr. 1. august 2006 blev der indført Heldagsskole

Læs mere

De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner

De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner Indholdsfortegnelse De pædagogiske læreplaner - konkrete handleplaner... 0 Mål for barnets personlige udvikling... 2 Mål for barnets sociale kompetencer...

Læs mere

Nye veje - Kreativitet og kommunikation Valghold 2016 17

Nye veje - Kreativitet og kommunikation Valghold 2016 17 Nye veje - Kreativitet og kommunikation Valghold 2016 17 Toftevangskolen - En bedre udskoling En bedre udskoling -- Valgfag 2015-16 Nye veje Kreativitet og kommunikation Toftevangskolen arbejder med valghold

Læs mere

Den lille Dramaskoles inspirationsmateriale

Den lille Dramaskoles inspirationsmateriale Hvorfor drama i undervisningen? Drama som metode er relevant for fagpersoner, der ønsker at arbejde med differentierede læringsmiljøer, trivsel og inklusion. Det unikke ved drama er elevernes mulighed

Læs mere

Børnehave i Changzhou, Kina

Børnehave i Changzhou, Kina Nicolai Hjortnæs Madsen PS11315 Nicolaimadsen88@live.dk 3. Praktik 1. September 2014 23. Januar 2015 Institutionens navn: Soong Ching Ling International Kindergarten. Det er en børnehave med aldersgruppen

Læs mere

Smag på kulturen! - appetitvækker for Børneområdet

Smag på kulturen! - appetitvækker for Børneområdet Smag på kulturen! - appetitvækker for Børneområdet Smag på kulturen I Kultur har vi et ønske om, at børn får smag for kunst og kultur i deres hverdag. Smag på kulturen er tænkt som en appetitvækker til

Læs mere

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Institutionens navn adresse Indledning Byrådet har siden 1. august 2009 været forpligtet til at fastsætte mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger, kaldet

Læs mere

Mørkeræd. Introduktion til undervisningsmaterialet. Mørkeræd

Mørkeræd. Introduktion til undervisningsmaterialet. Mørkeræd Introduktion til undervisningsmaterialet Mørkeræd 1 Introduktion til undervisningsmaterialet Kære underviser Dette undervisningsmateriale er tiltænkt til brug i danskundervisningen på mellemtrinnet. Alle

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2015/2016 vedr. Davidskolen

Tilsynserklæring for skoleåret 2015/2016 vedr. Davidskolen Bestyrelsen/Forældrekredsen Davidskolen Østergade 13 3720 Aakirkeby Att: Skoleleder Lene Due Madsen Skolekode: 400034 Rønne d. 28.2.2016 Tilsynserklæring for skoleåret 2015/2016 vedr. Davidskolen Tilsynet

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFO) er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne og serviceniveauet

Læs mere

HUB FOR DESIGN & LEG

HUB FOR DESIGN & LEG RESPEKT FOR LEGEN I SIG SELV HUB FOR DESIGN & LEG ÅBENHED OVER FOR DET NYE OG UAFPRØVEDE LEGEUDVIKLING MED HØJ FAGLIGHED FRIHED OG FLEKSIBILITET MOTIVATION OG ENGAGEMENT 10 INDSIGTER OM DEN DANSKE TILGANG

Læs mere

Lejrskolen. en autentisk lejrskole gav en kick-start. Af Birthe Mogensen, lærer, og Birgitte Pontoppidan, lektor

Lejrskolen. en autentisk lejrskole gav en kick-start. Af Birthe Mogensen, lærer, og Birgitte Pontoppidan, lektor Lejrskolen en autentisk lejrskole gav en kick-start Af Birthe Mogensen, lærer, og Birgitte Pontoppidan, lektor 14 Lejrskolen er et eksempel på et forsøgsskoleinitiativ, der blev udviklet i et gensidigt

Læs mere

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget

Læs mere

Det udviklende samvær Men hvorvidt børn udvikler deres potentialer afhænger i høj grad af, hvordan forældrenes samvær med børnene er.

Det udviklende samvær Men hvorvidt børn udvikler deres potentialer afhænger i høj grad af, hvordan forældrenes samvær med børnene er. Også lærere har brug for anerkendelse (Jens Andersen) For et par måneder siden var jeg sammen med min lillebrors søn, Tobias. Han går i 9. klasse og afslutter nu sin grundskole. Vi kom til at snakke om

Læs mere

Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid

Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid Af Orla Nielsen i samtale med Lena Isager I flere klasser på Beder skole støtter forældrene op om skole-hjemsamarbejdet og deltager i traditionsrige

Læs mere

Tegn på læring sådan gør I

Tegn på læring sådan gør I Tegn på læring sådan gør I 1 2 3 Tegn på læring sådan bruger I materialet At sætte ord på læring sådan gør I At evaluere læring sådan gør I 4 Redskaber sådan holder I fokus 5 Cases sådan kan det gøres

Læs mere

De 3 årige børn 2 voksne. Naturen og naturfænomener. Skoven. Sproglig udvikling

De 3 årige børn 2 voksne. Naturen og naturfænomener. Skoven. Sproglig udvikling Detailplan skema Trin 2 Eventuelt overordnet ramme for hele året: Aldersgruppe og antal børn: Deltagende voksne: Tidsramme: Tema: Temaemne: Fokus: Alsidig personlig udvikling, Sociale kompetencer eller

Læs mere

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling.

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling. Alsidige personlige udvikling. Målsætning 0 3 år Barnet udvikler en begyndende kompetence til: At handle selvstændigt. At have indlevelse i andre. At være psykisk robust. Vi har en anerkendende tilgang

Læs mere

Læringsmål og indikatorer

Læringsmål og indikatorer Personalets arbejdshæfte - Børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Læringsmål og indikatorer Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år 1. Sociale kompetencer Barnet øver sig i sociale

Læs mere

VALGFAG I UNGDOMSSKOLEN i skoleåret 2016 2017

VALGFAG I UNGDOMSSKOLEN i skoleåret 2016 2017 VALGFAG I UNGDOMSSKOLEN i skoleåret 2016 2017 Et tilbud til 7.-9. klasser på: Hendriksholm Skole, Rødovre Skole, Nyager Skole, Tinderhøj Skole og Islev Skole. Valgfag i Ungdomsskolen Alle, der går i 7.,

Læs mere

DONORBARN I SKOLE. Inspiration til forældre. Storkklinik og European Sperm Bank

DONORBARN I SKOLE. Inspiration til forældre. Storkklinik og European Sperm Bank DONORBARN I SKOLE Inspiration til forældre KÆRE FORÆLDER Vi ønsker med dette materiale at give inspiration til dig, som har et donorbarn, der starter i skole. Mangfoldigheden i familier med donorbørn er

Læs mere

Invitation til konference. Ledelse af fremtidens

Invitation til konference. Ledelse af fremtidens Invitation til konference Ledelse af Er du med til at lede n? Så ved du, at du netop nu er i centrum for mange danskeres opmærksomhed. Der bliver i særlig grad bidt mærke i, hvad du gør, og hvordan du

Læs mere

Kvindelig Meningsdanner

Kvindelig Meningsdanner Kvindelig Meningsdanner Kursus for kvinder med minoritetsbaggrund 1 På dette kursus kan du møde: Du vil selvfølgelig møde de andre spændende deltagere på kurset. Men ud over dem, vil du også møde en række

Læs mere

Mini guides til eksamen

Mini guides til eksamen Mini guides til eksamen Indhold PRÆSENTATIONSTEKNIK FORBEREDELSE NERVØSITET KONCENTRATION MINDSET KOMMUNIKATION 5 6 Præsentationsteknik Husk følgende 7 gode råd om Præsentationsteknik under eksamen: Fødder:

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR P-FAG 2012

UNDERVISNINGSPLAN FOR P-FAG 2012 UNDERVISNINGSPLAN FOR P-FAG 2012 Overordnet formål med P-Fag På 4., 5. og 6. klassetrin arbejder vi med faget P-Fag, som omfatter Billedkunst, Håndarbejde og Madlavning. Undervisningen i de tre fag følger

Læs mere

Forberedelse - Husk inden:

Forberedelse - Husk inden: Kære Underviser Nærværende undervisningsmateriale kan bruges som efterbearbejdelse af alle Superreals forestillinger. Det overordnede formål er at guide eleverne til at åbne op for selve teateroplevelsen

Læs mere

MANGOEN. Et undervisningsforløb

MANGOEN. Et undervisningsforløb MANGOEN Et undervisningsforløb Udarbejdet af: Maria Wulff Christiansen, Anne Borg Jensen, Maria Buch Jensen og Mikkel Dresen. Hvorfor er emnet relevant? I Danmark har der gennem tiden været en tradition

Læs mere

Evalueringsrapport. Sygeplejerskeuddannelsen. Fag evaluering - kommunikation Hold SOB13 Januar 2015. Med kvalitative svar.

Evalueringsrapport. Sygeplejerskeuddannelsen. Fag evaluering - kommunikation Hold SOB13 Januar 2015. Med kvalitative svar. Evalueringsrapport Sygeplejerskeuddannelsen Fag evaluering - kommunikation Hold SOB13 Januar 2015 Med kvalitative svar. Spørgsmål til mål og indhold for faget. I hvilket omfang mener du, at du har opnået

Læs mere

Henkastet affald. Undervisningsforløb. Natur/Teknik 3. 6. klasse

Henkastet affald. Undervisningsforløb. Natur/Teknik 3. 6. klasse Henkastet affald Undervisningsforløb Natur/Teknik 3. 6. klasse Side 1 af 30 Første lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet Som indledning tales der med eleverne om, hvad affald

Læs mere

FORKORTET SAMMENFATNING AF DE PÆDAGOGISKE DAGE HØJSKOLEPÆDAGOGISK UDVIKLINGSPAPIR

FORKORTET SAMMENFATNING AF DE PÆDAGOGISKE DAGE HØJSKOLEPÆDAGOGISK UDVIKLINGSPAPIR FORKORTET SAMMENFATNING AF DE PÆDAGOGISKE DAGE HØJSKOLEPÆDAGOGISK UDVIKLINGSPAPIR Dette er en stærkt forkortet version af det samlede notat fra de pædagogiske dage. Den forkortede version omridser i korte

Læs mere

Pædagogisk Læreplan 2013-2014

Pædagogisk Læreplan 2013-2014 Indholdsfortegnelse Natur og naturfænomener... 3 Krop og bevægelse... 5 Sociale kompetencer... 7 Kulturelle udtryksformer... 9 Personlige kompetencer... 11 Sprog... 13 Natur og naturfænomener Sammenhæng

Læs mere

6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år. Læringsmål og indikatorer. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole.

6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år. Læringsmål og indikatorer. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Læringsmål og indikatorer 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år 1. Sociale kompetencer Barnet øver sig i sociale kompetencer,

Læs mere

GENNEM KUNSTEN DEN FRIE UDSTILLINGSBYGNING DEN FRIE CENTRE OF CONTEMPORARY ART

GENNEM KUNSTEN DEN FRIE UDSTILLINGSBYGNING DEN FRIE CENTRE OF CONTEMPORARY ART GENNEM KUNSTEN DEN FRIE UDSTILLINGSBYGNING DEN FRIE CENTRE OF CONTEMPORARY ART PROCESORIENTEREDE FORMIDLINGSEKSPERIMENTERR Gennem Kunsten er en række formidlingseksperimenter, som afprøver rammerne for,

Læs mere

Musik B stx, juni 2010

Musik B stx, juni 2010 Musik B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Musikfaget forener en teoretisk-videnskabelig, en kunstnerisk og en performativ tilgang til musik som en global og almenmenneskelig udtryksform.

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2015

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2015 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger på data, som jeg har indsamlet

Læs mere

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din kommune er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en bærende rolle i

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely Børnehuset Bøgely Åbningstid: Bøgelunden 1.3 & 5 Man-Fredag 2635 Ishøj 06.30-17.00 Tlf: 4373 5243 Velkommen til Børnehuset Bøgelys pædagogiske læreplan 2010-2011

Læs mere

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Fællesskabets betydning for barnet

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Fællesskabets betydning for barnet Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Fællesskabets betydning for barnet Når et barn møder i skolen den første dag, er det også mødet med et tvunget fællesskab, som barnet sandsynligvis, skal være en

Læs mere

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog.

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog. . bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk Indskoling. Fælles mål efter bruge talesproget i samtale, samarbejde

Læs mere

Årsplan 2013/2014. 6. ÅRGANG Natur/Teknik. Lyreskovskolen. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009

Årsplan 2013/2014. 6. ÅRGANG Natur/Teknik. Lyreskovskolen. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Årsplan 2013/2014 6. ÅRGANG Natur/Teknik FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Formålet med undervisningen i Natur/teknik er at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt

Læs mere

Energizere bruges til at: Ryste folk sammen Få os til at grine Hæve energiniveauet Skærpe koncentrationen Få dialogen sat i gang

Energizere bruges til at: Ryste folk sammen Få os til at grine Hæve energiniveauet Skærpe koncentrationen Få dialogen sat i gang FORSKELLIGE ENERGIZERS ENERGIZER Energizere er korte lege eller øvelser, som tager mellem to og ti minutter. De fungerer som små pauser i undervisningen, hvor både hjernen og kroppen aktiveres. Selv om

Læs mere

Årsplan dansk 1. klasse 2015 2016

Årsplan dansk 1. klasse 2015 2016 Årsplan dansk 1. klasse 2015 2016 For at opfylde nedenstående mål fra Undervisningsministeriet, slutmålet efter 2. klasse (dvs., at vi blot skal være undervejs ), arbejder vi med følgende: Indhold: Bogstavbogen

Læs mere

Læreres Læring. Aktionsforskning i praksis

Læreres Læring. Aktionsforskning i praksis Læreres Læring Aktionsforskning i praksis 1 Læreres Læring - aktionsforskning i praksis Martin Bayer Mette Buchardt Jette Bøndergaard Per Fibæk Laursen Lise Tingleff Nielsen Helle Plauborg 1. version,

Læs mere

VEJLEDNING TIL SKUESPILLERUDDANNELSENS OPTAGELSESPRØVE 2014

VEJLEDNING TIL SKUESPILLERUDDANNELSENS OPTAGELSESPRØVE 2014 VEJLEDNING TIL SKUESPILLERUDDANNELSENS OPTAGELSESPRØVE 2014 For at blive optaget på skuespilleruddannelsen skal du bestå de tre prøver, der er beskrevet her i vejledningen. Dette kan der ikke dispenseres

Læs mere

Rathlouskolens uddannelsesplan Professionsteam 13.16 2. niveau

Rathlouskolens uddannelsesplan Professionsteam 13.16 2. niveau Rathlouskolens uddannelsesplan Professionsteam 13.16 2. niveau en styrke i dit barns hverdag 2 Kultur og særkende: Professionsteam 13.16 består ud af skoler beliggende i Odder kommune. I Odder kommune

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Tro og etik. Omsorg. Årstid: Hele året

Tro og etik. Omsorg. Årstid: Hele året Tro og etik Omsorg Målgruppe: Spejder Årstid: Hele året Varighed: 4 trin + et engagement Omsorg - niveau 3 - trin for trin Omdrejningspunktet for mærket Omsorg er i høj grad sladder. Idéen med at beskæftige

Læs mere

Skal elever tilpasses skolen eller omvendt?

Skal elever tilpasses skolen eller omvendt? Skal elever tilpasses skolen eller omvendt? Kan man tale om at der findes stærke og svage elever? Eller handler det i højere grad om hvordan de undervisningsrammer vi tilbyder eleven er til fordel for

Læs mere

Aktionslæring VÆRKTØJ TIL LÆRINGSSPOR 1-2-3. www.læringsspor.dk

Aktionslæring VÆRKTØJ TIL LÆRINGSSPOR 1-2-3. www.læringsspor.dk VÆRKTØJ TIL LÆRINGSSPOR 1-2-3 Aktionslæring Hvad er aktionslæring? Som fagprofessionelle besidder I en stor viden og kompetence til at løse de opgaver, I står over for. Ofte er en væsentlig del af den

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

Kevin Kvolsgaard Bertelsen cpr.nr.: XXXXXX-XXXX

Kevin Kvolsgaard Bertelsen cpr.nr.: XXXXXX-XXXX Kevin Kvolsgaard Bertelsen cpr.nr.: XXXXXX-XXXX Status: Kevin er 8 år gammel. Han har cerebral parese, epilepsi og cortikale synsnedsættelser. Kevin har ikke talen som primær udtryksmåde. Han har svære

Læs mere

September 2014. Pædagogiske læreplaner. Generelt pædagogisk grundlag

September 2014. Pædagogiske læreplaner. Generelt pædagogisk grundlag Pædagogiske læreplaner Generelt pædagogisk grundlag Vi ønsker at skabe et børneliv for børn og forældre, som ruster børnene til livets udfordringer, til glæde for dem selv, deres omgivelser og samfundet

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Vejledning til prøven i idræt

Vejledning til prøven i idræt Vejledning til prøven i idræt Side 1 af 18 Kvalitets og Tilsynsstyrelsen Evaluerings- og Prøvekontor November 2015 Side 2 af 18 Indhold Forord side 4 Indledning side 5 Signalement side 5 Prøveforløbet

Læs mere

Tør du tale om det? Midtvejsmåling

Tør du tale om det? Midtvejsmåling Tør du tale om det? Midtvejsmåling marts 2016 Indhold Indledning... 3 Om projektet... 3 Grænser... 4 Bryde voldens tabu... 6 Voldsdefinition... 7 Voldsforståelse... 8 Hjælpeadfærd... 10 Elevers syn på

Læs mere

Trædesten. Aarhus 2017 s mest ambitiøse børnekulturprojekt

Trædesten. Aarhus 2017 s mest ambitiøse børnekulturprojekt Trædesten Aarhus 2017 s mest ambitiøse børnekulturprojekt Citat fra 2017 ansøgningen borgerinddragelse af næste generation en mulighed for at tilføre det daglige arbejde ny energi et tværæstetisk projekt,

Læs mere

Redskab til hvert af de seks læreplanstemaer SOMMEREN 2015

Redskab til hvert af de seks læreplanstemaer SOMMEREN 2015 Redskab til hvert af de seks læreplanstemaer SOMMEREN 2015 Skema 1 Læreplanstema Indianer tema. Periode: uge 27-35 Deltagere: alle børn og voksne som er her i ferien Brainstorm: - Bål og mad herpå - Dans

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skrivelse til skolens elever i 7. + 8. klasse og deres forældre 3. Billedkunst 4. Drama 5. Hjemkundskab 6.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skrivelse til skolens elever i 7. + 8. klasse og deres forældre 3. Billedkunst 4. Drama 5. Hjemkundskab 6. VALGFAG 2013/14 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Skrivelse til skolens elever i 7. + 8. klasse og deres forældre 3 Billedkunst 4 Drama 5 Hjemkundskab 6 Håndarbejde 7 Musik - stjerne for en aften 8 Sløjd 9 Sport &

Læs mere

5 7. klasse. Virksomhed og skolebod - MC Elle og Soul-Kitchen

5 7. klasse. Virksomhed og skolebod - MC Elle og Soul-Kitchen 5 7. klasse. Virksomhed og skolebod - MC Elle og Soul-Kitchen På Ellemarkskolen har 7. klasse normalt skolebod en gang om året. Her tjener de penge til deres kommende lejrskole. I dette skoleår har skoleboden

Læs mere

Vox pop undersøgelse i Portalen

Vox pop undersøgelse i Portalen Vox pop undersøgelse i Portalen En undersøgelse af et udvalg af koncertgængere til L.O.C. s Rødt Lys åbningskoncert d.16. Oktober 2014 Interviewer : Kasper Raaby Abrahamsen () Før koncerten Anna (15) og

Læs mere

INSPIRATION TIL LÆRERE

INSPIRATION TIL LÆRERE INSPIRATION TIL LÆRERE Sæt fokus på trivsel og fravær med udgangspunkt i det, der virker! Ulovligt fravær kan handle om manglende trivsel i klassen, på holdet eller på uddannelsen. Appreciative Inquiry

Læs mere

Hvordan ting kan vokse op nedefra!

Hvordan ting kan vokse op nedefra! Hvordan ting kan vokse op nedefra! - en kreativ arbejdsmodel som redskab til at skabe nye tanker, idéer og alternative løsninger i pædagogiske miljøer Af Anne Sofie Møller Sparre i kreativt samarbejde

Læs mere

Børn med særlige behov: Hvad har vi gjort for at inkludere dem i fællesskabet.

Børn med særlige behov: Hvad har vi gjort for at inkludere dem i fællesskabet. Evaluering læreplaner Spirerne 2009 2011. Udarbejdet marts 2012. Temaerne: Barnets alsidige personlige udvikling, sprog og natur og naturfænomener. Læringstema: Fri for mobberi. Status: Tiltag. Intern

Læs mere

Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier

Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier Læringsmål (mål og tegn) Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier Praksissituation (baggrund) At børnene lærer om traditioner, både danske og kulturelle At

Læs mere